Körkortet och lagen. Lars Håkan Nilsson Medicinsk rådgivare Kriminalvården HK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Körkortet och lagen. Lars Håkan Nilsson Medicinsk rådgivare Kriminalvården HK"

Transkript

1 Körkortet och lagen Lars Håkan Nilsson Medicinsk rådgivare Kriminalvården HK

2

3 Rattfylleribrott Sverige var ett av de första länderna i världen som införde straff för rattfylleri bara Norge var före. Den första reella lagstiftningen från år 1941, innehöll ansvarsbestämmelser baserade på promillegränser. Den 1 juli 1999 infördes också en särskild angivelse under 4 avseende förbud mot rattfylleri under påverkan av narkotika ( drograttfylleri ). Det anmäls 320 rattfylleribrott/ invånare, men mörkertalet är mycket stort. I en studie från NTF 2008 uppskattades antalet dagliga rattfylleriresor till Polisen gör utandningskontroller årligen Kvinnornas andel var % och %.

4 Antal misstänkta män och kvinnor i olika åldersgrupper (index), per invånare i respektive kategori, åren Källa: Brå.

5 Trafikolyckor och alkohol Risken att orsaka en trafikolycka har visats öka redan vid en påverkansgrad under 0,5 promille (SOU 1970:61). Varje ökning av alkoholhalten i blodet med 0,2 promille medför att risken för singelolyckor fördubblas enligt en engelsk studie (Zador 1991). Enligt Vägverket (2003) var närmare hälften av förarna i singelolyckorna med dödlig utgång påverkade av alkohol eller andra droger - 20 procent av de personbilsförare som under åren avled på grund av trafikolyckor, hade en blodalkoholhalt på över 0,2 promille (Eriksson 2004). - Drygt 40 procent av de personbilsförare som omkom i trafiken år 2006 var påverkade av alkohol.

6 Antal polisrapporterade singelolyckor (vänster axel), antal polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång (höger axel) och antal förare med misstänkt alkoholpåverkan

7 Påföljdsstruktur för personer lagförda för rattfylleri, drograttfylleri eller grovt rattfylleri som huvudbrott (2007)

8 Hur regleras körkortsinnehav - Körkortslagen (1998:488) - Körkortsförordningen (1998:980) - Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:125)

9 Vad behandlas i lagen ur ett trafiknykterhetsperspektiv? 3 kap Förutsättningarna för utfärdande av körkort 5 kap Körkortsingripande 7 kap Förfarandet i körkortsärenden m.m. 10 kap - Bemyndigande

10 Vad krävs för att man ska få ett körkort (kap 3) Körkortstillstånd får meddelas den som med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig Detta förutsätter att man inte är opålitlig i nykterhetshänseene Den som söker tillstånd är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning Om det på grund av de personliga förhållanden finns hinder för körkortstillstånd, ska en tid bestämmas spärrtid- före vars utgång körkort inte får utfärdas. Denna ska vara lägst 1 månad och högst 3 år

11 Körkortsingripande (kap 5) Sker genom återkallelse, varning eller genom föreskrift om att innehavet är förenat med alkolås ( 1) Ett körkort skall återkallas om innehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetsavseende inte bör ha körkort ( 3) Reglerar även omhändertagande av körkort Varning meddelas om alkoholkoncentrationen under färden varit under 0,5 promille Som alternativ till återkallelse kan körkortsinnehavet vara förenat med villkor om alkolås, antingen tills vidare eller för viss tid (villkorstid)

12 Alkolåsutredningen (SOU 2006:72) - Ett författningsreglerat krav på alkolås bör införas för alla nya personbilar som registreras i Sverige från och med år 2012 och i alla lastbilar och bussar som registreras från och med år Alla som gjort sig skyldiga till rattfylleri får krav på att endast köra fordon med alkolås som villkor för fortsatt körkortsinnehav.

13 Villkor om alkolås Efter ansökan till Transportstyrelsen från den enskilde, till vilken det ska bifogas ett läkarintyg Ansökan får bifallas om den som ansöker kan förväntas respektera trafikreglerna, inte brukar narkotika och det inte finns komplicerande medicinska tillstånd Villkorstiden är 1 år, men om den sökande inom fem år dömts för trafikbrott till följd av alkoholförtäring eller har någon av diagnoserna alkoholberoende eller missbruk så är villkorstiden 2 år Om beslutet om villkor undanröjs (dvs den sökande gör inte som han/hon bör) återkallas körkortet (beräkningstid för spärrtid vs villkorstid)

14 Bemyndigande (kap 10) Om en läkare vid undersökning av en körkortsinnehavare finner att denne av medicinska skäl är olämplig att ha körkort ska detta anmälas till Transportstyrelsen. Körkortsinnehavaren ska underrättas om beslutet att anmäla. Om det är sannolikt att sådana skäl föreligger, men innehavaren vägrar undersökning får läkaren anmäla ändå

15 Körkortsförordningen Transportstyrelsen är körkortsmyndighet (1 kap 2) Transportstyrelsen utreder de personliga förhållanden genom kontroll av register; Belastningsregistret (Lag 1998:620), Misstankeregistret (Lag 1998:621) och uppgift om omhändertagande av berusad (LOB 1976:511) Transportstyrelsen får även begära in yttrande av polismyndighet, Kriminalvården, socialnämnd eller annan myndighet (3 kap 7-8). Finns anledning att tro att förutsättningar för att inneha körkort saknas ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda detta (5 kap 2) Till ansökan om körkortstillstånd ska bifogas en hälsodeklaration (3 kap 1) Om sökanden under de senaste fem åren före ansökan fällts till ansvar för grovt rattfylleri ska det till ansökan fogas ett särskilt läkarutlåtande som styrker pålitlighet i nykterhetshänseende

16 Yrkestrafiklagen (1998:490) Gäller sådan trafik där fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transporter av personer eller gods Yrkesmässig trafik får drivas endast av den som har trafiktillstånd, något som prövas av Transportstyrelsen (2 kap 2) Om en läkare vid undersökning av en innehavare av taxiförarlegitimation finner att denne av medicinska skäl är uppenbart olämplig att inneha sådan legitimation, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen (3 kap 5) En taxiförarlegitimation ska återkallas av Transportstyrelsen om innehavaren 1. genom brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden har visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i linjetrafik eller taxitrafik enligt 3 kap. 1, 2. inte längre uppfyller de medicinska krav som avses i 3 kap. 3, 3. inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg

17 Transportstyrelsens författningssamling ( 2010:125) Föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m Tar upp medicinska problem rörande synfunktion, hörsel och balanssinne, rörelseorganens sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, neurologiska sjukdomar, epilepsi och epileptiska anfall, njursjukdomar, demens och andra kognitiva störningar, sömn- och vakenhetsstörningar, bruk av substanser som påverkar förmågan att köra motordrivet fordon, psykiska sjukdomar och störningar samt ADHD, autismspektrumstörningar, liknande tillstånd och psykisk utvecklingsstörning. Här anges även vad som ska ingå i särskilt läkarutlåtande efter grovt rattfylleri

18 Epileptiska anfall (8 kap) Epileptiska anfall som provocerats av intag av substans eller av abstinens, ska i neurologiskt avseende bedömas enligt detta kapitel Om missbruk/beroende föreligger ska tillståndet bedömas utifrån detta Om anfall förekommit till följd av provocerande faktorer som inte förutses återkomma behöver detta inte anmälas, men det krävs en observationstid om 3 månader Allmänt råd; sömnbrist, stress, feber, alkoholkonsumtion, vätskebrist och psykisk eller fysisk ansträngning är inte förenligt med innehav

19 Bruk av substans som påverkar förmågan att köra motordrivet fordon (12 kap) - Omfattar; Alkohol Andra psykoaktiva substanser (opiater, amfetamin, kokain, THC, hallucinogener, GHB, flyktiga lösningsmedel samt narkotikaklassade läkemedel i denna grupp ingår Tradolan och Tramadol samt androgena anabola steroider) Läkemedel som inte är av psykoaktivt slag, men som ändå bedöms påverka förmågan att köra motordrivet fordon

20 När ska intyg utfärdas? Vid diagnoserna missbruk och beroende ska villkor om läkarintyg föreskrivas och prövning av frågan om fortsatt innehav göras 1. efter sex månader, 2. därefter efter ytterligare sex månader, och 3. därefter efter ytterligare tolv månader. Behovet av villkor om läkarintyg därutöver ska bedömas mot bakgrund av förhållandena i det enskilda fallet. Verifiering av nykterheten görs genom kontinuerlig läkarkontakt

21 Missbruk/beroende Med missbruk jämställs skadligt bruk Diagnostik enligt DSM/ICD Diagnosen utgör hinder för körkortsinnehav till dess varaktig (minst 6 månader) nykterhet kan verifieras och prognosen bedöms som fortsatt god Allmänt råd; Med nykterhet bör i föreskriften förstås Biologiska markörer inom referensvärdet Andra uppgifter om onykterhet inte föreligger (omhändertagande enligt LOB) Drogfrihet Ej trafikfarligt bruk av andra läkemedel

22 Biologiska markörer Blodprover: CDT, gamma-gt och MCV (ange referensvärden) Urinprover; uppgifter om kreatinin och ph-värde Om intyget gäller alkohol bör det finnas 3 uppsättningar blodprover och en uppsättning urinprov Vid positiv screening ska verifiering göras Om intyget gäller narkotika ska det finnas 3-6 uppsättningar urinprov och ett blodprov avseende alkohol För narkotika får även hårprov användas och då var tredje månad för den substans som förläggandet gäller och prov var sjätte månad för andra narkotiska substanser

23 Prognosbedömning Redovisa de förhållanden under vilka rehabiliteringen skett Har det förekommit återfall Resultatet av tidigare rehabiliteringsåtgärder Förekomst av kognitiva störningar (10 kap.), psykiska sjukdomar och störningar (14 kap.), ADHD, autismspektrum-tillstånd och likartade tillstånd samt psykisk utvecklingsstörning (15 kap.) Innehavaren kan visa på särskilt goda resultat av en inledd rehabilitering samt följsamhet till läkares tillsägelse att avstå från att köra fordon (Allmänt råd)

24 Patienter som genomgår Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende Rehabiliteringen är förenlig med körkortsinnehav Observationstid om minst 6 månader Vid ansökan om körkortstillstånd gäller 12 månaders observationstid Även taxilegitimation är möjligt med beaktande av trafiksäkerhetsrisken

25 Regelbundet, läkarordinerat bruk av substans Om beroende eller missbruk föreligger provas innehavet av körkot utifrån detta Är bruket av viss omfattning, ska det prövas från trafiksäkerhetssynpunkt. Om bruket bedöms innebära en trafiksäkerhetsrisk, utgör det hinder för innehav.

26 Särskilt läkarutlåtande efter grovt rattfylleri (13 kap) - Läkarutlåtande efter grovt rattfylleri enligt 3 kap. 1 andra stycket körkortsförordningen (1998:980) ska innehålla en bedömning om ett beroende eller missbruk föreligger enligt 12 kap Om diagnoserna beroende eller missbruk inte har ställts ska utlåtandet innehålla en redogörelse för och en bedömning av sökandens konsumtion av den substans som påvisats vid trafiknykterhetsbrottet. Läkarutlåtandet ska även belysa förekomsten av annat substansbruk.

27 Provtagning 1. Laboratorieprover avseende den substans som påvisats vid trafiknykterhetsbrottet ska ha tagits vid minst fyra tillfällen. 2. Provtagning avseende annan substans än den som påvisats vid trafiknykterhetsbrottet ska ha skett vid minst ett tillfälle under observationstiden. 3. Provtagning ska göras oannonserat. 4. Referensområdet för genomförda laboratorieprover i blod ska anges. 5. Om substans påvisats vid screeninganalys i urin ska verifierande analys utföras. 6. Provresultat över referensområdet avseende blodprover samt verifierad förekomst av substans i urin ska bedömas och kommenteras. 7. Vid urintoxikologisk undersökning ska provtagningarna vara övervakade och uppgift om urinens koncentration (kreatininvärdet) och surhetsgrad (ph-värdet) redovisas.

28 Läkarintyg När körkortstillstånd har meddelats efter sådan prövning som avses i 3 kap. 1 andra stycket körkortsförordningen (1998:980) ska villkor om läkarintyg föreskrivas Prövning av frågan om fortsatt innehav görs efter sex månader och därefter efter ytterligare tolv månader. Den totala uppföljningsperioden ska således vara minst 18 månader. Behovet av villkor om läkarintyg därutöver ska bedömas mot bakgrund av förhållandena i det enskilda fallet.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Allmänt... 1 Läkarundersökning m.m.... 2 Villkor

Läs mer

TSFS 2012:19 VÄGTRAFIK

TSFS 2012:19 VÄGTRAFIK VÄGTRAFIK Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser...

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. TSFS 2013:XX VÄGTRAFIK Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. TSFS 2012:19 Innehåll 1 kap. Inledande

Läs mer

Vad en allmänläkare behöver veta om Trafikmedicin. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd

Vad en allmänläkare behöver veta om Trafikmedicin. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Vad en allmänläkare behöver veta om Trafikmedicin Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Körschema Ny organisation Trafikmedicinska Rådet Sjukdomar i trafiken allmänt Läkares

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 1996:200) om medicinska krav för innehav av körkort m m; VVFS 1998:89 Utkom från trycket den 18 december 1998 Omtryck

Läs mer

de medicinska kraven i trafiken

de medicinska kraven i trafiken de medicinska kraven i trafiken Information om trafikmedicin Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska

Läs mer

Körkortsmedicin Självstudiefrågor Termin 10 Läkarstuderande

Körkortsmedicin Självstudiefrågor Termin 10 Läkarstuderande Körkortsmedicin Självstudiefrågor Termin 10 Läkarstuderande Lars Widman Yrkes-och miljömedicin, NUS Umeå Målbeskrivning- Körkortsmedicin: Känna till vad som gäller för läkares medverkan i den medicinska

Läs mer

Medicinska körkortskrav vid Neurologiska och Psykiska sjukdomar

Medicinska körkortskrav vid Neurologiska och Psykiska sjukdomar Medicinska körkortskrav vid Neurologiska och Psykiska sjukdomar Patient-Läkare-Myndighet Lars Widman Vägverkets ändrade föreskrifter om medicinska krav, VVFS 2008:158 2 Körkort och Rörelseorganens funktioner

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (1998:488)

Läs mer

HFD 2015 ref 16. Lagrum: 5 kap. 19 2 och 23 körkortslagen (1998:488)

HFD 2015 ref 16. Lagrum: 5 kap. 19 2 och 23 körkortslagen (1998:488) HFD 2015 ref 16 Ett beslut om villkor om alkolås har undanröjts till följd av att körkortshavaren intagit narkotikaklassat läkemedel i enlighet med läkares ordination. Lagrum: 5 kap. 19 2 och 23 körkortslagen

Läs mer

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Om alkolås i Sverige och lite till Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Agenda Om alkolåsverksamheten i Sverige då och nu Bakgrund Regelverket Hur har det fallit ut

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Körkortsingripande - begreppet och förfarandeordningen

Körkortsingripande - begreppet och förfarandeordningen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Charlott Leijonlilja Körkortsingripande - begreppet och förfarandeordningen Examensarbete 20 poäng Handledare Bengt Lundell Ämnesområde Förvaltningsrätt HT 2004

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap 2 i körkortslagen (SFS 1998:488)

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap 2 i körkortslagen (SFS 1998:488)

Läs mer

afikmedicin Körkort med alkolås

afikmedicin Körkort med alkolås Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Sektion trafikmedicin Nr 21 november 2011 Prenumerera gratis på Nyhetsbladet s. 13 Ny lag och ny förordning om behörighet för lokförare s. 8 Körkort

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Rättspraxis vid rattfylleri

Rättspraxis vid rattfylleri Rättspraxis vid rattfylleri en lägesbeskrivning med krav på förändringar Rapport mars 2007 Christer Folkesson och Lars Olov Sjöström Innehållsförteckning Inledning...3 Syften...3 Är rattfylleribrottens

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll Remissdokument Datum 2013-10-28 Ny körkortslag Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny körkortslag och en lag om trafikskolor. I den nya körkortslagen finns de för

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Trafikmedicin. Nr 15, November 2007. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet

Trafikmedicin. Nr 15, November 2007. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Trafikmedicin Nr 15, November 2007 Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Titel: Trafikmedicin nr 15 Utgivningsdatum: November 2007 Redaktion: Elisabet Kandell-Eriksson, 0243-757 39 och Margareta Lannermark

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till körkortslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny körkortslag.

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sarah Kers Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion trafikmedicin Konsekvensutredning Förslag till ändring av föreskrifter om

Läs mer

Distriktsläkaren. Infektioner i primärvården Körkort och alkohol Ledarskap. Nr 5 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. Infektioner i primärvården Körkort och alkohol Ledarskap. Nr 5 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 5 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Infektioner i primärvården Körkort och alkohol Ledarskap Svenska Distriktsläkarföreningen Ledare Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse:

Läs mer

Trafikmedicin. Ny definition av grupp I, II och III s. 5. Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7

Trafikmedicin. Ny definition av grupp I, II och III s. 5. Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7 Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Trafikantenheten Nr 19 november 2009 Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7 Nytt utseende på blanketter och ny e-tjänst för beställning

Läs mer

Trafikmedicin. Ny Trafikmedicinbok som e-bok s.12. Håranalyser ett bra alternativ för att styrka drogfrihet s.4. Ny körkortsbehörighet s.

Trafikmedicin. Ny Trafikmedicinbok som e-bok s.12. Håranalyser ett bra alternativ för att styrka drogfrihet s.4. Ny körkortsbehörighet s. Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Körkortsavdelningen Nr 18 juni 2009 Håranalyser ett bra alternativ för att styrka drogfrihet s.4 Ny körkortsbehörighet s.8 Frågor och svar s.10 Ny Trafikmedicinbok

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 1999 Nr 545 560 INNEHÅLL Nr Sidan 545 om ändring av strafflagen... 1329 546 om ändring av vägtrafiklagen... 1333 547 om ändring av 24 sjötrafiklagen...

Läs mer

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken RAPPORT Samverkan mot alkohol och droger i trafiken Redovisning av ett regeringsuppdrag Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel:

Läs mer