GÅRDSSTÖD. Ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven. Villkor och anvisningar för ansökan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÅRDSSTÖD. Ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven. Villkor och anvisningar för ansökan 2013"

Transkript

1 GÅRDSSTÖD Ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven Villkor och anvisningar för ansökan 2013

2 Sisältö 1 Ansökan Ansökningsblanketten, mottagaren av ansökan och sista inlämningsdag för blanketten Arealens stödberättigande och innehav samt tvärvillkoren Krav på sökanden samt anmälan av arealerna Tiden för ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven Ifyllning av ansökningsblanketten och bilagor Komplettering, ändring och återtagande av ansökan Försenad ansökan Antalet gårdsstödsrättigheter som beviljas och värdet av dem Beslut och överklagande Läsanvisning som gäller guiden Grunder Ny jordbrukare Överföring av arrendejord till arvingar Köp av arrendejord Ägoreglering Utökning av arealen Minskning av arealen AVTRPL- och AVSTÖL-förbindelsearealer Förbindelsen upphör att gälla i och med att avträdaren avlider eller fyller 65 år Förbindelsen att inte odla upphör att gälla i och med att förbindelsearealen överlåts eller arrenderas ut åriga avtal om miljöspecialstöd Administrativa bestämmelser och domstolsbeslut Oöverstigligt hinder och exceptionell omständighet Betalning av gårdsstöd och användning av gårdsstödsrättigheter som beviljats ur reserven Författningar och rättsakter Närings-, trafik- och miljöcentralernas kontaktuppgifter

3 3

4 1 Ansökan 1.1 Ansökningsblanketten, mottagaren av ansökan och sista inlämningsdag för blanketten Gårdsstödsrättigheter söks ur den nationella reserven på blankett 289. Ansökan ska lämnas in till den närings-, trafik- och miljöcentral (ELY-central) inom vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger. Om gården inte har något driftscentrum ska ansökan lämnas in till den ELY-central inom vars område merparten av gårdens åkrar finns. På Åland lämnas ansökan in till Statens ämbetsverk på Åland. Ansökan med tillhörande bilagor ska lämnas in senast Ansökningsblanketten kan skrivas ut från adressen Skriv blankett 289 i sökfältet. Ansökningsblanketten och anvisningar för ansökan samt ytterligare information får du också på adressen rven.html Ansökningsblanketter och anvisningar för ansökan ges också av ELY-centralerna, Statens ämbetsverk på Åland och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter. En ansökan som har skickats per post och som är adresserad till ELY-centralen i fråga eller till Statens ämbetsverk på Åland har lämnats in i tid, om den är poststämplad den sista ansökningsdagen. 1.2 Arealens stödberättigande och innehav samt tvärvillkoren Under vissa förutsättningar kan gårdsstödsrättigheter sökas ur den nationella reserven. Ett grundläggande villkor är att den areal på basis av vilken gårdsstödsrättigheter söks är stödberättigande åtminstone under tiden Undantag från kravet på att arealen ska vara stödberättigande hela kalenderåret kan göras bara med hänvisning till ett oöverstigligt hinder (force majeure) eller en exceptionell omständighet. Med stödberättigande areal avses inom gårdsstödet jordbruksmark med gårdsstödsegenskapen åker eller permanent betesmark. Åker är jord som odlas eller bevaras i odlingsbart skick. På permanent betesmark odlas vallfoder- eller gräsväxter. Det minsta stödberättigande bas- och jordbruksskiftet är 0,05 ha. Sökanden ska dessutom följa tvärvillkoren. Närmare uppgifter om stödberättigandet och tvärvillkoren finns i 2013 års Ansökningsguide och guiden Tvärvillkor - Odlingssätt och miljövillkor Med besittning av stödberättigande areal avses ägande eller arrendering av mark. Ägandet ska bevisas med ett köpebrev eller något annat motsvarande dokument. Arrendeavtalet kan vara antingen skriftligt eller muntligt. En skriftlig utredning om förekomsten av ett muntligt arrendeavtal ska fogas till ansökan. Arealen ska senast besittas av den som söker gårdsstödsrättigheter. 1.3 Krav på sökanden samt anmälan av arealerna Sökanden ska alltid vara jordbrukare. Det betyder att sökanden ska vara en fysisk eller juridisk person eller en grupp som består av fysiska eller juridiska personer och bedriva jordbruksverksamhet. När det gäller alla personer eller juridiska personer som önskas bli ägare till stödrättigheter ska deras underskrifter eller fullmakter ingå i ansökan eller fogas till den. Sammanslutningar (beskattningssammanslutningar) är inte juridiska personer utan sådana konsortier som två eller flera 4

5 personer har bildat för att bruka eller förvalta en fastighet (inkomstskattelagen 1535/1992, 4 ). Sammanslutningar kan inte äga gårdsstödsrättigheter. Den som ansöker om gårdsstödsrättigheter ska i samband med den samlade stödansökan också anmäla på basskiftesblanketten 102A och jordbruksskiftesblanketten 102B de arealer på basis av vilka gårdsstödsrättigheter söks. Besittningen av arealen ska fortgå till Arealen behöver dock inte anmälas, om ansökningsgrunden är köp av arrendejord eller domstolsbeslut/administrativ bestämmelse. 1.4 Tiden för ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven Tiden för ansökan om gårdsstödsrättigheter ur reserven går i år ut Oberoende av vilken grunden för ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven är ska gårdsstödsrättigheter sökas ur reserven inom en viss tid. Denna tid fastställs i de närmare villkor som anges i samband med respektive ansökningsgrund. Om någon av ansökningsgrunderna uppfylls för sökandens del, men sökanden på grund av ett oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet inte har kunnat ansöka om gårdsstödsrättigheter under rätt ansökningsomgång, kan gårdsstödsrättigheter sökas i den ansökningsomgång som följer efter det att det oöverstigliga hindret/den exceptionella omständigheten har upphört. Då anges den ursprungliga ansökningsgrunden. Mera detaljerad information om oöverstigliga hinder finns i punkt Ifyllning av ansökningsblanketten och bilagor Ansökan består av ansökningsblanketten (289) och de bilagor som behövs. Läs noga igenom ansökningsanvisningarna. Fyll sedan i blanketten omsorgsfullt, så tryggar du dina rättigheter. Lämna in ansökan med tillhörande bilagor inom utsatt tid. Fyll i ansökningsblanketten med kulspetspenna eller på annat bestående sätt och underteckna ansökningsblanketten. Anteckna i punkt 1 Uppgifter om sökanden namnen på samt adresserna och telefonnumren till alla sökande som önskas bli ägare till de gårdsstödsrättigheter som söks. Anteckna också lägenhetssignumet i punkt 1. Om lägenheten saknar ett lägenhetssignum så fyll i också blanketterna 101A Gårdsbruksblankett och 101D Delaktiga i gårdsbruksenheten. Lämna in blanketterna 101A och 101D till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Kryssa i punkt 2 Grund för ansökan om stödrättigheter ur reserven för den grund på basis av vilken du ansöker om gårdsstödsrättigheter. Kryssa för en enda ansökningsgrund och skriv de övriga uppgifter som behövs i punkten. Om du ansöker om gårdsstödsrättigheter ur reserven på flera grunder så lämna in en separat blankett plus bilagor för varje grunds vidkommande. Skriv i punkt 3 På basis av grunden i punkt 2 ansöker jag om stödrättigheter på grundval av följande skif-ten hela signumet (10 siffror) för varje basskifte på basis av vilket du ansöker om gårdsstödsrättigheter. Om skiftena inte har något basskiftessignum, lämna då in ändringsblanketten för basskiften 102C och de kartor som behövs till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Använd vid behov samma U-skiftessignum i denna ansökningsblankett som i blankett 102C. Kryssa i punkt 4 På basis av grunden i punkt 2 ansöker jag om stödrättigheter per användningsregion som följer för rätt stödregion där du ansöker om gårdsstödsrättigheter. Den rätta stödregionen kan du 5

6 kontrollera med hjälp av bilaga 1 till Ifyllningsanvisningar Anteckna hur många hektar du ansöker om gårdsstödsrättigheter för. Skriv antalet hektar med två decimalers noggrannhet. Anteckna i punkterna 5 och 6 i enlighet med kraven för respektive ansökningsgrund tilläggsuppgifter eller bilagor med vars hjälp du kan styrka att villkoren för ansökningsgrunden uppfylls. Skriv sökandens namn och lägenhetssignumet på varje bilaga. Om du är osäker på vilka bilagor du ska foga till ansökan så kontakta alltid ELY-centralen/ Statens ämbetsverk på Åland och fråga råd. De olika ansökningsgrunderna är förknippade med olika villkor och det gäller att med hjälp av bilagor bevisa att villkoren uppfylls. Bevisen kan vara t.ex. köpe- eller gåvobrev, bouppteckningsinstrument, arrendeavtal, bas- och jordbruksskiftesblankett, kartbilaga, förbindelse att inte odla, odlingsförbindelse, utlåtande av skattemyndigheten, en lagakraftvunnen skiftesplan, ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller en lagakraftvunnen administrativ bestämmelse, en skriftlig utredning om upphörandet av ett avtal om miljöspecialstöd eller en skriftlig utredning om ett oöverstigligt hinder. Listan är inte uttömmande. Också andra dokument och handlingar kan användas som bilagor. De bilagor som krävs nämns bland de närmare villkoren för respektive ansökningsgrund. När alla bilagor som behövs lämnas in inom utsatt tid tillsammans med ansökningsblanketten försnabbas och underlättas beslutsfattandet vid ELY-centralen/Statens ämbetsverk på Åland. ELY-centralen eller Statens ämbetsverk på Åland kan vid behov be sökanden komplettera ansökan eller inkomma med tilläggsutredning. Om sökanden inte ger in begärd utredning inom utsatt tid, avgörs ansökan utan utredningen. Underteckna och datera varje ansökan och varje sida för sig. Skriv dessutom lägenhetssignumet högst upp på varje sida. Skriv sökandens namn och lägenhetssignum i varje bilaga. I egenskap av sökande är du ensam ansvarig för att ansökningsblanketterna har fyllts i med de uppgifter som behövs samt undertecknats och lämnats in inom utsatt tid till ELY-centralen för ditt område/ Statens ämbetsverk på Åland. 1.6 Komplettering, ändring och återtagande av ansökan Sökanden kan komplettera och/eller ändra ansökan under ansökningstiden. Ansökan kan kompletteras och/eller ändras också efter ansökningstiden, men då anses ansökan vara försenad och förseningsreglerna tillämpas på den. Sökanden kan återta ansökan skriftligen när som helst innan beslut har fattats eller innan det har meddelats om en kontroll på plats eller administrativ kontroll. Den som handlägger ansökan kan be den sökande om komplettering eller närmare utredningar beträffande ansökan. De begärda uppgifterna bör lämnas in inom utsatt tid. I annat fall måste ansökan avgöras utan dem Försenad ansökan Ansökan ska lämnas in senast Om ansökan försenas minskas stödbeloppet. Det gårdsstöd som ska betalas på basis av gårdsstödsrättigheter som beviljats ur reserven minskas med 4 % för varje försenad arbetsdag, och det stöd som beviljas på basis av sökandens övriga gårdsstödsrättigheter minskas med 1 % för varje försenad arbetsdag. Med arbetsdag avses vardagar från måndag till fredag. Ansökan avslås, om den försenas över 25 kalenderdagar (vardagar och helgdagar inberäknade).

7 Ansökan om tilldelning ur reserven är en del av den samlade ansökan. Med den samlade ansökan avses blanketterna 101A och 102A samt, i det fall att arealstöd söks, också blanketterna 101B och 102B. Den samlade ansökan kan omfatta också blankett 101D, om det är obligatoriskt att lämna in den. Om någondera ansökan (ansökan om gårdsstödsrättigheter ur reserven eller den samlade ansökan) försenas, antecknas förseningsdagarna utgående från den ansökan som är mer försenad. Om båda ansökningarna försenas, antecknas förseningsdagarna utgående från den ansökan som är mer försenad. En ansökan som har försenats på grund av ett oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet kan handläggas retroaktivt. Ansökan handläggs även om den försenats över 25 kalenderdagar. Ansökan måste dock lämnas in inom 10 arbetsdagar från det att det oöverstigliga hindret eller den exceptionella omständigheten har upphört. Bevis för ett oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet måste framläggas i form av lämpliga bilagor. 1.8 Antalet gårdsstödsrättigheter som beviljas och värdet av dem När gårdsstödsrättigheter beviljas beaktas dels den stödberättigande areal som jordbrukaren besitter , dels antalet gårdsstödsrättigheter som är i jordbrukarens besittning Gårdsstödsrättigheter kan beviljas bara för den del av den stödberättigande arealen som jordbrukaren inte innehar gårdsstödsrättigheter för. Ett undantag från den här regeln utgör ansökningsgrunden domstolsbeslut eller administrativ bestämmelse. Det innebär att jämförelsen mellan stödberättigande areal och gårdsstödsrättigheter som är i sökandens besittning görs bara om det genom beslutet i fråga inte har bestämts direkt för hur många hektar gårdsstödsrättigheter ska beviljas. Om gårdsstödsrättigheter har sökts på flera olika ansökningsgrunder men de arealer/skiften som ansökan gäller är desamma, kan gårdsstödsrättigheter beviljas på basis av den ansökningsgrund som medför det största antalet gårdsstödsrättigheter. Det är dock aldrig möjligt att bevilja fler gårdsstödsrättigheter än vad som har sökts. En arealövervakning på plats kan inverka på antalet gårdsstödsrättigheter som beviljas, t.ex. när det vid övervakningen konstateras att de skiften som ligger till grund för ansökan om tilldelning ur reserven är mindre än den areal som sökts. Värdet av de gårdsstödsrättigheter som beviljas är lika med den regionala enhetliga stöddelen. År 2013 utgör värdena av de här enhetliga stöddelarna 246,76 /ha i region A, 201,00 /ha i region B C1 och 166,74 /ha i region C2 C4. Värdena av de gårdsstödsrättigheter som beviljas kan avvika från värdet av den enhetliga stöddelen, om ansökningsgrunden är domstolsbeslut eller administrativ bestämmelse, oöverstigligt hinder eller exceptionell omständighet eller en ägoreglering på basis av vilken den stödberättigande arealen minskar. Beviljandet av gårdsstödsrättigheter kan begränsas, om den mängd som söks överskrider den nationella reserven. I så fall beviljas gårdsstödsrättigheter i enlighet med en företrädesordning som fastställts genom statsrådets förordning 187/

8 1.9 Beslut och överklagande Gårdsstödsrättigheterna anses ha beviljats ELY-centralen eller Statens ämbetsverk på Åland meddelar överklagbara beslut med anledning av ansökningarna. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd är behörig myndighet i fråga om behandlingen av besvär. Gårdsstödsrättigheter beviljas inte, om sökanden på artificiell väg har skapat förutsättningar som krävs för erhållandet av gårdsstödsrättigheter. Om det konstateras att gårdsstödsrättigheter ursprungligen har beviljats utan grund, kan dessa beviljade gårdsstödsrättigheter senare dras in till den nationella reserven. Dessutom återkrävs stöd som har betalats ut på basis av de beviljade stödrättigheterna. 2 Läsanvisning som gäller guiden För varje ansökningsgrund har det gjorts upp en stig med frågor och svar. Följ stigen, så kan du kartlägga om det är möjligt för dig att ansöka om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven. Varje stig börjar från början och framskrider i den ordning frågorna ställs. Svar på grön botten anger att det är möjligt att ansöka om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven, medan svar på röd botten anger att ansökningsmöjligheter inte finns. Varje sökande kan, oberoende av svaren i stigen med frågor och svar, själv avgöra om han eller hon vill lämna in en ansökan om gårdsstödsrättigheter ur reserven eller inte. Det slutliga beslutet om huruvida ansökningsvillkoren uppfylls fattas alltid av ELY-centralen/ Statens ämbetsverk på Åland från fall till fall. Stigen med frågor och svar är inte heltäckande. I oklara fall är det alltid bra att kontakta antingen kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller den lokala ELY-centralen/Statens ämbetsverk på Åland. Läs de detaljerade ansökningsgrunderna noga, liksom också alla de allmänna grunderna och anvisningarna i kapitel 1. 8

9 3 Grunder 3.1 Ny jordbrukare 9

10 Med ny jordbrukare (= jordbrukare som inleder sin verksamhet) avses en fysisk eller juridisk person som under de fem (5) åren före inledandet inte har bedrivit någon som helst jordbruksverksamhet i sitt eget namn och för sin egen räkning eller inte har ansvarat för jordbruksverksamheten hos en juridisk person som bedriver jordbruksverksamhet. Sökanden ska skriftligen bevisa att han eller hon motsvarar definitionen av begreppet ny jordbrukare. Som intyg över sökandens inkomster under de fem åren före inledandet av jordbruksverksamhet inlämnas t.ex. ett av skattemyndigheterna utfärdat utlåtande eller kopior av skatteintygen. Med jordbruksverksamhet avses produktion, uppfödning eller odling av jordbruksprodukter, inbegripet skörd, mjölkning, djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion, eller verksamhet för att bevara god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. Jordbruksmarken och produktionsbyggnaderna samt jordbrukets maskiner och utrustning och t.ex. mjölkkvoter och gårdsstödsrättigheter bildar jordbrukets nettoförmögenhet. Inkomster från arrendering av åker och skogsförsäljning samt försäljning av maskiner och byggnader utgör kapitalinkomst. Varken innehav av sådant som utgör jordbrukets nettoförmögenhet eller sökandens kapitalinkomster utgör jordbruksverksamhet. Delaktighet i ett aktiebolag, en sammanslutning, ett samfund eller ett dödsbo som har bedrivit jordbruk under de fem (5) föregående åren är en begränsande faktor. Exempel: om en delägare i ett aktiebolag som bedriver jordbruksverksamhet sitter i styrelsen för bolaget i fråga kan han eller hon inte anses vara en ny jordbrukare. På motsvarande sätt kan som ny jordbrukare i regel inte betraktas ett aktiebolag, en sammanslutning, ett samfund eller ett dödsbo, vars delägare (en eller många) under de fem (5) föregående år har bedrivit jordbruksverksamhet i sitt eget namn eller för egen räkning eller har ingått som delägare i ett samfund, en sammanslutning eller ett dödsbo som bedriver jordbruksverksamhet. Ovannämnda fall handläggs emellertid alltid från fall till fall vid ELY-centralerna/Statens ämbetsverk på Åland. Som ny jordbrukare ska stödrättigheter sökas senast i samband med den ansökningsomgång för tilldelning ur reserven som följer efter det att jordbrukaren fått den stödberättigande jordbruksmarken i sin besittning. Efter det beviljas stödrättigheter inte, om det inte är fråga om en försening som beror på oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet. Exempel 1. Markägaren upphörde med jordbruksproduktionen , när de sista mjölkkorna avlägsnades från gården och alla gårdens åkrar arrenderades ut till grannen. Markägaren redovisade jordbruksinkomster av boskapsförsäljningen ännu för 2006, men enligt anteckningarna i nötdjursregistret upphörde den på kreaturshållning baserade jordbruksverksamheten och åkerbruket i slutet av Markägaren vill börja odla sina åkrar på nytt våren Stödrättigheterna fastställdes för grannen I det här fallet kan markägaren betraktas som ny jordbrukare och han har rätt att ansöka om stödrättigheter ur den nationella reserven Åkrarna har återgått i hans besittning i och med att arrendekontraktet upphörde, varvid det inte är fråga om köp eller arrendering av åker. 10

11 Exempel 2. Markägaren arrenderade ut sina åkrar till jordbrukare A. Arrendekontraktet löpte ut Stödrättigheterna fastställdes för jordbrukare A Markägarens son vill inleda jordbruksproduktion som ny jordbrukare Markägaren säljer åkrarna till sonen Sonen kan ansöka om stödrättigheter ur den nationella reserven år I det här fallet kan sonen beviljas stödrättigheter, trots att det är fråga om köp av åker och stödrättigheterna fastställdes för jordbrukare A år Orsaken är att stödrättigheterna år 2006 inte fastställdes för den som sålt åkern (markägaren) utan för jordbrukaren A. Som bilaga ska vid denna ansökningsgrund inlämnas en skriftlig utredning om besittningen av den stödberättigande jordbruksmarken (exempel köpe- eller gåvobrev, arrendeavtal) samt en skriftlig utredning om sökandens inkomster under de fem åren före inledandet av jordbruksverksamhet (exempel: skatteintyg, skattemyndigheternas utlåtande om att sökanden inte har haft jordbruksinkomster under de berörda åren). Andra eventuella bilagor är bl.a. förbindelse att inte odla eller en skriftlig utredning om oöverstigligt hinder. Om du är osäker på vilka bilagor du ska foga till ansökan så kontakta alltid ELY-centralen/Statens ämbetsverk på Åland för att be om råd. 11

12 Överföring av arrendejord till arvingar

13 Den som ansöker om gårdsstödsrättigheter ska vara markägarens arvinge som i enlighet med ärvdabalken (40/1965) kan ta emot kvarlåtenskapen. En skriftlig utredning om saken, t.ex. ett bouppteckningsinstrument, ska fogas till ansökan. Testamente som uppgjorts till förmån för andra än arvingen kan i det här fallet inte betraktas som arv eller förskott på arv enligt EU:s regelverk. Exempel 3. Markägaren arrenderade ut sina åkrar med ett 10 års arrendekontrakt till jordbrukare A. Kontraktet löpte ut Markägaren gick dock i pension och hans dotter köpte då åkrarna till ett symboliskt pris. Arrendekontraktet med jordbrukare A fortsatte enligt överenskommelse till utgången av Stödrättigheterna fastställdes år 2006 för jordbrukare A. Dottern har rätt att ansöka om stödrättigheter ur den nationella reserven Exempel 4. Jordbrukaren gick i pension och sålde 20 hektar åker till sin son i mars Samtidigt var 15 hektar utarrenderade till granngården med ett 10 års arrendekontrakt som löpte ut Sonen fick dessa utarrenderade åkrar i gåva Sonen har rätt att år 2013 ansöka om stödrättigheter ur reserven för de åkrar som han fått i gåva. Exempel 5. Markägaren arrenderade ut sina åkrar till sin granne jordbrukare A för tiden Markägaren avled Markägarens arvingar säljer åkrarna som de fått i arv till jordbrukare B, som alltså inte hör till arvingarna. Det är fråga om ett normalt köp. Eftersom jordbrukare B inte längre uppfyller villkoren för beviljande av stödrättigheter har han ingen grund för att ansöka om stödrättigheter ur reserven. Arvingarna borde själva ha ansökt om stödrättigheter ur den nationella reserven för att ansökningsvillkoren skulle ha uppfyllts. Stödrättigheter ska sökas i den första ansökningsomgången för tilldelning ur reserven efter att det arrendeavtal som ingåtts med den tredje parten har gått ut. Därefter beviljas inga stödrättigheter, förutsatt att inte förseningen berott på oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet. Som bilaga ska vid denna ansökningsgrund inlämnas bevis för att de nämnda villkoren uppfylls (exempel: bouppteckningsinstrument, ämbetsbevis, arrendeavtal som ingåtts med tredje part, köpebrev, arrendeavtal). Om du är osäker på vilka bilagor du ska foga till ansökan så kontakta alltid ELY-centralen/Statens ämbetsverk på Åland för att be om råd. 13

14 3.3 Köp av arrendejord Stödrättigheter ska sökas i den första ansökningsomgången för tilldelning ur reserven som följer efter att det arrendeavtal som ingåtts med den tredje parten har löpt ut. Därefter beviljas inga stödrättigheter, förutsatt att inte förseningen berott på oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet Exempel 6. Jordbrukare A köpte en gårdsbruksenhet i syfte att utvidga sin jordbruksverksamhet. Det oavbrutna arrendekontraktet på tio år mellan den förre ägaren och jordbrukare B löpte dock ut först Jordbrukare A tar den tidigare köpta arealen i bruk våren Jordbrukare A har rätt att år 2013 ansöka om stödrättigheter ur den nationella reserven motsvarande den köpta arealen. Som bilaga ska vid denna ansökningsgrund inlämnas bevis för att de nämnda villkoren uppfylls (exempel: köpebrev och arrendeavtal som ingåtts med tredje part). Om du är osäker på vilka bilagor du ska foga till ansökan så kontakta alltid ELY-centralen/Statens ämbetsverk på Åland för att be om råd. 14

15 3.4 Ägoreglering Utökning av arealen Gårdsstödsrättigheter kan beviljas för stödberättigande areal som har ökat på grund av ägoreglering, även om stödrättigheter år 2006 fastställdes för en annan jordbrukare på basis av denna utökade areal. Gårdsstödsrättigheter kan sökas tidigast efter det att den areal som omfattats av ägoregleringen uppfyller kriterierna for jordbruksmark under ett helt kalenderår. Med ägoreglering avses: 1) ägobyte enligt 8 kap. i fastighetsbildningslagen (554/1995) och nyskifte enligt 9 kap. i samma lag 2) ägoreglering enligt 23 i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977, den s.k. inlösningslagen) 3) ägoreglering enligt 63 i landsvägslagen (503/2005) 4) ägobyte enligt 38 a i lagen om enskilda vägar (358/1962) 5) ägoreglering enligt 2 i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988) (en ändring av 2 trädde i kraft ) 6) ägoreglering enligt 53 i banlagen (110/2007). Med ägobyte enligt 8 kap. i fastighetsbildningslagen avses frivilligt ägobyte eller tvångsbyte av ägor. 15

16 Med nyskifte enligt 9 kap. i fastighetsbildningslagen avses förbättring av fastigheterna och fastighetsindelningen. Nyskiften kan förrättas också i avsikt att förbättra vägförhållandena och torrläggningen på området. Gårdsstödsrättigheter kan sökas ur reserven efter det att den nyskiftesplan som uppgjorts vid nyskiftet har vunnit laga kraft och gården har tillträtt ägorna i enlighet med nyskiftesplanen. Stödrättigheter kan beviljas på basis av ägoreglering som det bestämts om i nyskiftesplanen. De fastighetsförrättningar som anges i fastighetsbildningslagen förrättas av lantmäteribyråerna eller, i fråga om detaljplaneområden, av fastighetsregisterföraren i området. Ägoreglering enligt 23 i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter kan förrättas utan ägarens eller motsvarandes samtycke. Då löses området in genom beslut av statsrådet och den behöriga myndigheten är den lantmäteribyrå inom vars verksamhetsområde den egendom som inlösen gäller finns. Ägoreglering enligt landsvägs- och banlagen kan utföras utan samtycke av ägaren eller motsvarande. Områden och rättigheter som behövs för vägar löses in vid landsvägsförrättningar. Områden och rättigheter som behövs för banhållningsbehov löses in och rättigheter som hänför sig till plankorsningar ändras vid järnvägsförrättningar. Vid både landsvägs- och järnvägsförrättningar gäller det att utreda behovet av ägoregleringar. Behovet av ägoreglering utreds och avgörs dock genom nyskiftesförrättning enligt 67 4 mom. eller 68 2 mom. i fastighetsbildningslagen (554/1995) i stället för vid en separat landsvägs- eller järnvägsförrättning, om förrättandet av nyskifte har inletts vid tidpunkten för landsvägseller järnvägsförrättningen. Vid ett ägobyte enligt 38 a i lagen om enskilda vägar (358/1962) kan förrättningsmännen utan särskilt förordnande verkställa fastighetsbestämning i samband med en vägförrättning. Förrättningsmännen kan verkställa ägobyte utan särskilt förordnande. Ägoreglering kan verkställas, om ett i vattenlagen (587/2011) avsett vattenhushållningsprojekt orsakar avsevärd olägenhet för användningen av en fastighet eller en del av en fastighet till följd av att ägorna splittras eller blir mindre, förbindelserna avbryts eller försvåras, annan motsvarande inverkan uppstår eller orsakar att jordägor varaktigt omvandlas till vattenägor. Som bilaga ska vid denna ansökningsgrund inlämnas kopior av handlingar som hänför sig till ägoregleringen, exempelvis en lagakraftvunnen skiftesplan och kartbilagor. Som bilaga till ansökan ska dessutom lämnas en fritt formulerad skriftlig utredning om hur ökningen av den stödberättigande arealen har uppstått (t.ex. signumen för de basskiften som kommit i respektive utgått ur besittning, täckdikning av utfallsdike, flyttning av åkerväg, röjning av skogskant etc.). Om du är osäker på vilka bilagor du ska foga till ansökan så kontakta alltid ELY-centralen/Statens ämbetsverk på Åland för att be om råd. 16

17 3.4.2 Minskning av arealen Omräkning av stödrättigheterna ska sökas senast vid den första ansökningsomgång för tilldelning ur reserven som följer efter minskningen av den stödberättigande jordbruksmarken. Om ansökan görs senare kan omräkningen inte längre göras, förutsatt att inte förseningen berott på oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet. Eventuella bilagor i samband med den här ansökningsgrunden är bl.a. en lagakraftvunnen skiftesplan och kartbilagor. Om du är osäker på vilka bilagor du ska foga till ansökan så kontakta alltid ELY-centralen/Statens ämbetsverk på Åland för att be om råd. 17

18 AVTRPL- och AVSTÖL-förbindelsearealer

19 Den avträdelsepension som avses i grunden är pension som betalats enligt lag 16/1974 (lagen om avträdelsepension, AVTRPL). De sista pensionsbesluten som fattades i enlighet med den lagen och omfattade en förbindelse att inte odla fattades 1992 ( ). Förbindelsen att inte odla kan i en del dokument också gå under benämningen förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion eller förbindelse om nedläggning av jordbruksproduktion och försäljningsbegränsning för åker eller MAförbindelse. Den författning som tillämpas är 6 2 mom. 3 punkten i AVTRPL. Det avträdelsestöd som avses i grunden är stöd som betalats enligt lag 1293/1994 (lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare, AVSTÖL). De sista besluten om stödbetalning som fattades i enlighet med den lagen och omfattade en förbindelse att inte odla fattades 1999 ( ). Förbindelsen att inte odla kan i en del dokument också gå under benämningen förbindelse om nedläggning av jordbruksproduktion och överlåtelsebegränsning för åker. Den författning som tillämpas är 12 i AVSTÖL. Med avträdare avses i lagen om avträdelsepension och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare den som äger en gårdsbruksenhet eller en del därav och varaktigt upphör med att bedriva jordbruk samt maken till en sådan person. Avträdare kallas också den som avstår från att bedriva lantbruk och är lantbruksföretagare som äger en gårdsbruksenhet eller en del därav, eller äkta make eller efterlevande (änka/änkling) till en sådan lantbruksföretagare. I det här sammanhanget betecknas Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt med förkortningen LPA Förbindelsen upphör att gälla i och med att avträdaren avlider eller fyller 65 år En förbindelse att inte odla kan upphöra att gälla på många olika sätt. AVSTÖL-förbindelser att inte odla upphör att gälla i och med att avträdaren fyller 65 år eller avlider före det. AVTRPL-förbindelser att inte odla upphör att gälla i och med att avträdaren avlider. Förbindelsen upphör automatiskt att gälla, och LPA meddelar inte något beslut om saken. Bevis för de här upphörandesätten (t.ex. ämbetsbevis) ska fogas till ansökan om gårdsstödsrättigheter ur reserven. De bestämmelser som tillämpas är 26 och 27 i AVSTÖL samt 13 i AVTRPL. På basis av en förbindelse att inte odla som har upphört att gälla på något av de ovannämnda sätten kan gårdsstödsrättigheter beviljas en jordbrukare som har kommit eller kommer i besittning av den stödberättigande arealen efter det att förbindelsen att inte odla har upphört att gälla. Om den jordbrukaren inte ansöker om gårdsstödsrättigheter, kan någon av dem som därefter kommer i besittning av arealen ansöka om sådana. Stödrättigheter kan beviljas även i det fall att gårdsstödsrättigheter tidigare har beviljats på basis av arealen i fråga. En och samma jordbrukare kan dock beviljas gårdsstödsrättigheter för en och samma areal en enda gång på basis av ansökningsgrunderna AVTRPL eller AVSTÖL. Exempel 7. En AVTRPL-pensionärs förbindelse att inte odla löpte ut , när han avled. Han hade arrenderat ut sina åkrar (10 ha) som omfattades av förbindelsen att inte odla till jordbrukare A i form av tillskottsmark. Arrendekontraktet mellan AVTRPL-pensionären och arrendatorn löpte ut Dödsboet sålde åkrarna till jordbrukare B. Jordbrukare B kan ansöka om stödrättigheter ur den nationella reserven på basis av de 10 hektaren. 19

20 Också dödsboet skulle ha kunnat ansöka om stödrättigheter ur den nationella reserven. Jordbrukare A skulle inte ha kunnat ansöka om stödrättigheter ur den nationella reserven år 2012, eftersom stödrättigheter kan sökas av den jordbrukare som kommer i besittning av den stödberättigande arealen efter det att förbindelsen att inte odla har upphört att gälla. Om jordbrukare A år 2013 hade fortsatt att bruka åkrarna med stöd av ett nytt arrendeavtal, skulle han i år ha kunnat ansöka om stödrättigheter ur den nationella reserven. Exempel 8. En förbindelse att inte odla (AVSTÖL) upphörde att gälla i och med att avträdaren fyllde 65 år. Personen i fråga sålde de åkrar (15 ha) som förbindelsen att inte odla hade omfattat till sin son Sonen börjar samma år odla åkrarna, som är i odlingsbart skick. Sonen kan ansöka om stödrättigheter ur den nationella reserven på basis av 15 hektar i år Avträdaren skulle själv inte ha kunnat ansöka om stödrättigheter, eftersom stödrättigheter kan sökas av den jordbrukare som kommer i besittning av den stödberättigande arealen efter det att förbindelsen att inte odla har upphört att gälla. Som bilaga ska vid detta sätt för förbindelsens upphörande inlämnas en utredning om upphörandet av förbindelsen att inte odla (exempel: ämbetsbevis), en utredning om besittningen av den stödberättigande arealen (exempel: köpebrev, arrendeavtal, bouppteckningsinstrument) samt en kopia av förbindelsen att inte odla. Om du är osäker på vilka bilagor du ska foga till ansökan så kontakta alltid ELY-centralen/Statens ämbetsverk på Åland för att be om råd Förbindelsen att inte odla upphör att gälla i och med att förbindelsearealen överlåts eller arrenderas ut En förbindelse att inte odla kan upphöra att gälla också i och med att förbindelsearealen överlåts eller arrenderas ut. Med överlåtelse avses i det här sammanhanget försäljning, givande i gåva eller någon annan varaktig överlåtelse. När en förbindelse att inte odla upphör att gälla i och med att förbindelsearealen överlåts eller arrenderas ut, kan gårdsstödsrättigheter beviljas bara om gårdsstödsrättigheter på basis av arealen i fråga inte har beviljats tidigare. En AVSTÖL-förbindelse att inte odla upphör att gälla i och med att avträdaren säljer, ger i gåva eller arrenderar ut jordbruksmark som omfattas av förbindelsen till en jordbrukare som tillskottsmark. Jordbrukaren ska ingå en minst 5-årig odlingsförbindelse med LPA för att kunna ansöka om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven. Förbindelsen att inte odla anses ha upphört att gälla den dag då odlingsförbindelsen börjat. En kopia av odlingsförbindelsen ska ges in som bilaga till ansökan. De bestämmelser som tillämpas i fråga om upphörandesättet är 9 eller 10 1 eller 2 mom. i AVSTÖL. Som bilaga ska inlämnas också en utredning om besittningen av den stödberättigande arealen (exempel: köpe- eller gåvobrev, arrendeavtal). 20 En AVTRPL-förbindelse att inte odla upphör att gälla i och med att avträdaren säljer, ger i gåva eller arrenderar ut jordbruksmark som omfattas av förbindelsen till en jordbrukare för jordbruksändamål. Förbindelsen att inte odla anses ha upphört att gälla den dag då odlingsförbindelsen börjat. LPA meddelar inget beslut om saken och kräver inte att jordbrukaren ingår en odlingsförbindelse. Jordbrukaren kan ansöka om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven. Som bevis för att förbindelsen att inte odla har upphört att gälla används arrendeavtalet för förbindelsearealen eller ett köpe- eller gåvobrev. En kopia av det ska ges in som bilaga till ansökan. Också en kopia av

21 beslutet om beviljande av AVTRPL-pension ska ges in som bilaga till ansökan. Den bestämmelse som tillämpas i fråga om upphörandesättet är 13 1 mom. i AVTRPL sådant det har lytt från och med Förbindelser att inte odla kan upphöra att gälla också på andra sätt, men de sätten är inte förenliga med ansökningsgrunden i fråga och gårdsstödrättigheter kan inte sökas på basis av dem. Exempel 9. Markägaren har ingått en förbindelse att inte odla (AVSTÖL). Han arrenderade ut sina i odlingsbart skick varande åkrar (15 ha) till en jordbrukare i grannskapet som tillskottsmark för en tid av fem år, dvs Markägaren ansökte inte om fastställande av stödrättigheter Arrendatorn ingick en 5-årig odlingsförbindelse med LPA beträffande markägarens åkrar för tiden Arrendatorn kan 2012 eller 2013 ansöka om stödrättigheter ur den nationella reserven på basis av 15 hektar. Exempel 10. Markägaren har ingått en förbindelse att inte odla (AVTRPL). Markägaren ansökte inte om fastställande av stödrättigheter Han sålde sina i odlingsbart skick varande åkrar (10 ha) till jordbrukare A Jordbrukare A kan ansöka om stödrättigheter ur den nationella reserven på basis av 10 hektar. Jordbrukare A behöver inte ingå en femårig odlingsförbindelse med LPA, och LPA meddelar inget beslut om försäljningen eftersom försäljningen skedde efter Som bilaga ska vid detta sätt för förbindelsens upphörande inlämnas de ovannämnda dokument som är förenliga med sättet för upphörande. Om du är osäker på vilka bilagor du ska foga till ansökan så kontakta alltid ELY-centralen/Statens ämbetsverk på Åland för att be om råd åriga avtal om miljöspecialstöd För areal som omfattas av ett 20-årigt avtal om miljöspecialstöd fastställdes inga stödrättigheter När avtalsperioden löper ut eller avtalet hävs kan gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven beviljas för den stödberättigande jordbruksmarken som frigörs. 21

22 Stödrättigheter ska sökas senast vid den ansökningsomgång för tilldelning av stödrättigheter ur reserven som följer efter det att specialstödsavtalet har löpt ut. Om stödrättigheterna söks senare kan de inte längre beviljas, förutsatt att förseningen inte beror på ett oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet. Som bilagor ska i samband med den här ansökningsgrunden inlämnas en skriftlig utredning om besittningen av den areal som omfattats av det specialstödsavtal som löpt ut (exempel: köpebrev, arrendeavtal) samt en skriftlig utredning om specialstödsavtalets upphörande och en bas- och jordbruksskiftesblankett. Om du är osäker på vilka bilagor du ska foga till ansökan så kontakta alltid ELY-centralen/Statens ämbetsverk på Åland för att be om råd. 3.7 Administrativa bestämmelser och domstolsbeslut Gårdsstödsrättigheter eller ökningar av deras värde ska sökas senast vid den ansökningsomgång för tilldelning av stödrättigheter ur reserven som följer på domstolens lagakraftvunna beslut eller den lagakraftvunna administrativa bestämmelsen. Som bilagor ska i samband med den här ansökningsgrunden inlämnas en kopia av det lagakraftvunna domstolsbeslutet eller av den lagakraftvunna administrativa bestämmelsen. Om du är osäker på vilka bilagor du ska foga till ansökan så kontakta alltid ELY-centralen/Statens ämbetsverk på Åland för att be om råd. 22

23 3.8 Oöverstigligt hinder och exceptionell omständighet De oöverstigliga hindren (force majeure) och exceptionella omständigheterna fastställs i rådets förordning (EG) nr 73/2009. Listan är av exempelkaraktär och varje fall bör bedömas för sig. Som oöverstigliga hinder och exceptionella omständigheter fastställs bl.a. följande fall: a)jordbrukaren avlider, b) jordbrukaren blir arbetsoförmögen under en längre tid, c) en allvarlig naturkatastrof inträffar som i väsentlig grad påverkar jordbruksföretagets jordbruksmark, d) byggnaderna för djur på jordbruksföretaget förstörs oavsiktligt, e) en epizooti (allvarlig smittsam djursjukdom) drabbar hela jordbrukarens djurbesättning eller en del av denna. En jordbrukare som 2006 var förhindrad att ansöka om fastställande av gårdsstödsrättigheter på grund av oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet och som åren 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012 ännu inte kunde ansöka om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven på grund av det oöverstigliga hindret eller den exceptionella omständigheten kan 2013 ansöka om gårdsstödsrättigheter och gårdsspecifik tilläggsdel ur den nationella reserven. När det oöverstigliga hindret upphör att existera kan jordbrukaren ansöka om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven. Gårdsstödsrättigheter ska sökas i den omgång för ansökan om gårdsstödsrättigheter ur reserven som följer på att det oöverstigliga hindret har upphört att existera. Som bilagor i samband med den här ansökningsgrunden ska inlämnas en skriftlig utredning om det oöverstigliga hindret eller den exceptionella omständigheten (exempel: läkarintyg) samt om besittningen av den stödberättigande jordbruksmarken (exempel: köpebrev). Om du är osäker på vilka bilagor du ska foga till ansökan så kontakta alltid ELY-centralen/Statens ämbetsverk på Åland för att be om råd. 23

24 4 Betalning av gårdsstöd och användning av gårdsstödsrättigheter som beviljats ur reserven Betalningen av gårdsstöd förutsätter att den stödberättigande arealen anmäls och att den besitts samt att gårdsstödsrättigheter innehas Gårdsstödsrättigheterna kan användas bara på stödberättigande areal inom stödregionen i fråga. Stödet betalas när det sammanräknade beloppet av alla direktstöd överstiger 200,00. Gårdsstöd betalas för sådana stödberättigande grödor och/eller åkeranvändningsformer som anmälts på jordbruksskiftesblanketten 102B. Motsvarande antal gårdsstödsrättigheter som gården innehar kan användas på den stödberättigande arealen. Överensstämmelsen mellan den stödberättigande arealen och gårdsstödsrättigheterna kontrolleras på basis av lägenhetssignum. En förutsättning för betalningen av gårdsstöd är att tvärvillkoren följs. Också moduleringen (stödanpassningen) inverkar på det belopp av gårdsstöd som betalas ut. Gårdsstödet börjar betalas ut tidigast i december De gårdsstödsrättigheter som beviljas ur den nationella reserven ska utnyttjas åtminstone vartannat år. Gårdsstödsrättigheterna dras genom beslut av ELY-centralen/Statens ämbetsverk på Åland in till den nationella reserven, om de två år i rad inte utnyttjas. I kapitel 5 i Ansökningsguide 2013 berättas det i vilken ordning gårdsstödsrättigheterna ska utnyttjas. 24

25 5 Författningar och rättsakter Rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (jämte ändringar) Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (jämte ändringar) Kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (jämte ändringar) Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn (jämte ändringar) Lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) Statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd (x/2013) Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd (187/2009) (jämte ändringar) Landsbygdsverkets föreskrift x/13 om förfarandet vid ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven

26 6 Närings-, trafik- och miljöcentralernas kontaktuppgifter Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft, kompetens och kultur ELY-centralen i Nyland Magistratsporten 2, PB 36, Helsingfors tfn Besöksadress i registraturtjänster: Stinsgatan 14, Helsingfors ELY-centralen i Egentliga Finland Bangårdsgatan 36, PB 236, Åbo tfn ELY-centralen i Satakunta Valtakatu 12, PB 266, Björneborg tfn ELY-centralen i Tavastland Kirkkokatu 12, PB 29, Lahtis Birger Jaarlin katu 15, PB 131, Tavastehus tfn ELY-centralen i Birkaland Pellavatehtaankatu 25, PB 297, Tammerfors tfn ELY-centralen i Sydöstra Finland Salpausselänkatu 22, PB 1041, Kouvola Kauppakatu 40 D, Villmanstrand tfn ELY-centralen i Södra Savolax Jääkärinkatu 14, PB 164, S:t Michel tfn ELY-centralen i Norra Savolax Kallanranta 11, PB 2000, Kuopio tfn ELY-centralen i Norra Karelen Kauppakatu 40 B, PB 69, Joensuu tfn ELY-centralen i Mellersta Finland Piippukatu 11, PB 250, Jyväskylä tfn

27 ELY-centralen i Södra Österbotten Alvar Aallon katu 8, PB 156, Seinäjoki tfn ELY-centralen i Österbotten Hovrättsesplanaden 19 A, PB 131, Vasa Ristrandsgatan 1, PB 240, Karleby tfn ELY-centralen i Norra Österbotten Veteraanikatu 1, PB 86, Uleåborg Valtakatu 4, PB 103, Ylivieska tfn ELY-centralen i Kajanaland Kalliokatu 4, PB 115, Kajana tfn ELY-centralen i Lappland Rantavitikantie 33, PB 8060, Rovaniemi Asemakatu 19, Kemi tfn Åland Statens ämbetsverk på Åland Torggatan 16 B, PB 58, Mariehamn tfn (018) , telefax (018) Ålands landskapsregering Självstyrelsegården, PB 1060, Mariehamn tfn (018) , telefax (018)

28 28

Ansökan om stödsrättigheter ur den nationella reserven. Villkor och anvisningar för ansökan 2015

Ansökan om stödsrättigheter ur den nationella reserven. Villkor och anvisningar för ansökan 2015 Ansökan om stödsrättigheter ur den nationella reserven Villkor och anvisningar för ansökan 2015 Innehåll 1 Ansökan........................................ 3 2 Läsanvisning för guiden................................

Läs mer

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 Anna Myréen / Mavi Helsingfors 17.2.2009 Obs. Bara gällande rättsakter och författningar är officiella källor. PRESENTATIONENS INNEHÅLL Huvudpunkterna i presentationen Stödberättigande

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2010 Dnr 760/22/2010 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2014

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2014 GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar 117 Överföringarna av stödrättigheter i ett nötskal - mängd stödberättigande areal övergår till mottagaren. Överföringen av besittningen

Läs mer

Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13.

Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13. LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll Grundstöd Utbildningens innehåll Stödregionreformen Upphävande av överlopps stödrättigheter Användning av stödrättigheter Överföring av stödrättigheter och den aktiva jordbrukaren Nationella reserven Stödregionreformen

Läs mer

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2013

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2013 GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2013 129 Överföringarna av stödrättigheter i ett nötskal - 103B sida A). Överföringen av besittningen till den motsvarande

Läs mer

FÖRESKRIFT. Datum Dnr 3454/54/2014. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14. Bemyndigande:

FÖRESKRIFT. Datum Dnr 3454/54/2014. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14. Bemyndigande: FÖRESKRIFT Datum 7.5.2014 Dnr 3454/54/2014 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 15 2 mom. Motsvarande EU-rättsakter: Europaparlamentets

Läs mer

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet 1 (5) UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) Tankesmedja 9: Unga jordbrukare och Tvärvillkoren 1. Allmänt Stödet till unga jordbrukare är ett av EU:s direktstöd.

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

Stödrättigheter ger: grundstöd förgröningsstöd stöd till unga odlare. (hette gårdsstöd förut)

Stödrättigheter ger: grundstöd förgröningsstöd stöd till unga odlare. (hette gårdsstöd förut) Stödrättigheter ger: grundstöd förgröningsstöd stöd till unga odlare (hette gårdsstöd förut) Nya stödregioner: AB C Stödrättigheternas ägande- och besittningsrättförhållanden kvarstår kontrollera 103A!

Läs mer

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd 15.9.2010 Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter ELY-centralerna Betalning av miljöstöd för

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter:

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter: LANDBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 29.4.2011 Dnr 646/22/2011 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11 Bemyndigande: Lag om verkställighet av Europeiska

Läs mer

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD STÖDANSÖKAN 2016 Blankett 101B Lämna in blanketten senast 15.6.2016 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk Given i Helsingfors den 31 mars 2000 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

FÖRESKRIFT. Giltighetstid: 9.4.2015 tills vidare

FÖRESKRIFT. Giltighetstid: 9.4.2015 tills vidare FÖRESKRIFT Datum 8.4.2015 Dnr 850/54/2015 Landsbygdsverkets föreskriftssamling nr 23/15 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 15 2 mom. Giltighetstid: 9.4.2015 tills vidare LANDSBYGDSVERKETS

Läs mer

Elektronisk stödansökan. Elektronisk stödansökan Ansökan om tackbidrag, tackstöden och nationella husdjurstödets förskotts elektroniska anvisningar

Elektronisk stödansökan. Elektronisk stödansökan Ansökan om tackbidrag, tackstöden och nationella husdjurstödets förskotts elektroniska anvisningar Elektronisk stödansökan Elektronisk stödansökan Ansökan om tackbidrag, tackstöden och nationella husdjurstödets förskotts elektroniska anvisningar Innehåll 1 Allmänt om ansökan om djurstöden elektroniskt...

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 8 1 mom. 6 punkten, ändras 6 2 mom., 11 1 mom.

Läs mer

Betalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2010

Betalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2010 Avdelningen för finansförvaltning 15.9.2010 1457/22/2010 Enheten för utbetalning av stöd Författningsnummer 60/10 ELY-centralerna Betalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2010 Landsbygdsverkets

Läs mer

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD STÖDANSÖKAN 2017 Blankett 101B Lämna in blanketten senast 15.6.2017 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 3/04 Dnr 130/01/2004 21.1.2004 Giltighetstid 28.1.2004 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 4 /03 Dnr 386/01/2003 31.1.2003 Giltighetstid 29.2.2003 tills vidare Bemyndigande Lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Ändringar i Ansökningsguiden 2015

Ändringar i Ansökningsguiden 2015 Ändringar i Ansökningsguiden 2015 Ansökningsguiden publiceras 16.3.2015. I den här listan sammanställs de ändringar som gjorts efter publicerandet. Ändringar som gjorts efter 16.3. Alla de ställen i ansökningsguiden

Läs mer

Utbildning kring stödansökan våren 2015

Utbildning kring stödansökan våren 2015 Ersättningsberättigande Ersättning för ekologisk produktion Programperioden 2014 2020 Utbildning kring stödansökan våren 2015 Ersättningsberättigande Ändringar efter höstens utbildningar Ersättningsberättigandet

Läs mer

LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ÄNDRING AV LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKNINGSTIDER FÖR NATIONELLA STÖD 2014

LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ÄNDRING AV LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKNINGSTIDER FÖR NATIONELLA STÖD 2014 FÖRESKRIFT Datum 7.5.2014 Dnr 3455/54/2014 Landsbygdsverkets föreskriftssamling Nr 33/14 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 15 2 mom. Giltighetstid: 7.5.2014 - tills vidare

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 57/00 Jordbruksavdelningen

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 57/00 Jordbruksavdelningen JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 57/00 Jordbruksavdelningen Datum Dnr 19.5.2000 1890/01/2000 Arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelse på Åland Bemyndigande: Lagen om genomförande av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

Aktiv jordbrukare. Landsbygdsverket

Aktiv jordbrukare. Landsbygdsverket Aktiv jordbrukare Landsbygdsverket Innehåll Aktiv jordbrukare Förvaltning Förbudslistans definitioner Att strykas från förbudslistan Inlämnande av bevis Kontaktuppgifter Aktiv jordbrukare Granskas varje

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ÅR 2014. Europeiska unionens bidrag per tacka och kvalitetsbidrag för slaktlamm

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ÅR 2014. Europeiska unionens bidrag per tacka och kvalitetsbidrag för slaktlamm ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ÅR 2014 Europeiska unionens bidrag per tacka och kvalitetsbidrag för slaktlamm ISBN 978-952-453-806-0 (Tryckt) ISSN 1797-402X (Tryckt) ISBN 978-952-453-807-7 (Nätutgåva) ISSN 1797-4429

Läs mer

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/03.03.00/2016 30.05.2016 Giltighetstid 31.5-14.10.2016 Betalningstid 3.6.-14.10.2016 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 19 2 mom. Motsvarande

Läs mer

MINNESLISTA FÖR DIG SOM HAR INGÅTT FÖRBINDELSE OM MILJÖERSÄTTNING

MINNESLISTA FÖR DIG SOM HAR INGÅTT FÖRBINDELSE OM MILJÖERSÄTTNING 1 (5) MINNESLISTA FÖR DIG SOM HAR INGÅTT FÖRBINDELSE OM MILJÖERSÄTTNING Jordanalysen ska in till kommunen senast 30.9.2015 Om du har förbundit dig till åtgärder som gäller hantering av avrinningsvatten

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Avträdelsestöd Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Avträdelsestöd Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Avträdelsestöd 2015 2018 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2 LPA-trygghet I arbetsför ålder LPA-sjukdagpenning Olycksfallsersättningar (OFLA) arbetsskador fritidsolycksfall Rehabilitering Invalidpensioner

Läs mer

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER Kimito 6.4 och Pargas 8.4.2016 NTM-centralen i Egentliga Finland 13.4.2016 Överloppsstödrättigheter upphävs på grund av Finlands val att behålla de befintliga stödrättigheterna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 200/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 lagen om avträdelsepension och 25 lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom

Läs mer

Förteckning över rättsakter och författningar:

Förteckning över rättsakter och författningar: LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2008 dnr 883/22/2008 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 31/08 Bemyndigande: Lagen om förfarande vid

Läs mer

NATIONELLA HUSDJURSSTÖD

NATIONELLA HUSDJURSSTÖD NATIONELLA HUSDJURSSTÖD Förutsättningar som gäller Över 18 år. sökande Maken kan uppfylla ålderskravet. I sammanslutningar åtminstone en av de delaktiga över 18 år. Förutsättningar som gäller sökande Övre

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

Visst var det bättre förr (2015)

Visst var det bättre förr (2015) Visst var det bättre förr (2015) Stödrättigheter ger: grundstöd 111 /ha förgröningsstöd 65 /ha stöd till unga odlare 50 /ha Stödregioner: AB C Stödrättigheternas ägande- och besittningsrättförhållanden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 11 februari 2013 141/2013 Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor

Läs mer

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B7-0079/151. Ändringsförslag. Martin Häusling, José Bové för Verts/ALE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B7-0079/151. Ändringsförslag. Martin Häusling, José Bové för Verts/ALE-gruppen 6.3.2013 B7-0079/151 151 Martin Häusling, José Bové för Verts/ALE-gruppen Artikel 30 punkt 1a (ny) 1a. I områden där det av agronomiska skäl är omöjligt får reglerna för växelbruket, genom undantag från

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Avträdelsestöd 2011 2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2013 LPA-trygghet I arbetsför ålder LPA-sjukdagpenning Olycksfallsersättningar (OFLA) arbetsskador fritidsolycksfall Rehabilitering Invalidpensioner

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare 2016

Stöd till unga jordbrukare 2016 1(8) Stöd till unga jordbrukare 2016 Här finns den information som gällde för stödet till unga jordbrukare 2016. Det finns ett stöd till dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt.

En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt. 1(5) Stödrätter 2015 Här finns den information som gällde för stödrätter 2015. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R. för

A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R. för A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R 2011 för Miljöstödets basstöd Kompensationsbidrag (LFA) Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel Ansökningsanvisningar, ifyllningsanvisningar och blankettkopior

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Ansökningsguide 2015

Ansökningsguide 2015 Ansökningsguide 2015 Innehåll 1. Inledning....................................... 3 2. Minneslistor för stödsökande............................. 7 3. Sökandens rätt till stöd................................

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2012 ANSÖKNINGSANVISNINGAR Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag EUROPEISKA EUROPEISKA UNIONEN UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANORDNA HUNDPROV ELLER ATT DRESSERA HUND (enligt jaktlagens 52 1 mom.)

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANORDNA HUNDPROV ELLER ATT DRESSERA HUND (enligt jaktlagens 52 1 mom.) Sökandens namn Kontaktperson till vem beslutet skickas Adress Postnummer och -anstalt Finlands viltcentrals anteckningar: 700 Jvf nr Datum / 20 Beslut nr Personbeteckning och tel. nr E-mail Koordinater:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme.

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Kommunens mål har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Ett led för att detta skall kunna genomföras, så skall arrende avses för två personer per sjöbod.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005 Giltighetstid 23.3.2005 - tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020

Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Gårdsstöd och förgröningsstöd 2015-2020 Lars Hansson Stödkommunikationsenheten Jordbruksverket Gårdsstöd oförändrat i grunden EU:s definitioner och villkor styr stödberättigandet Minst 4 hektar och 4 stödrätter

Läs mer

Direktstöd 2015-2020

Direktstöd 2015-2020 Direktstöd 2015-2020 Direktstöd är de EU-finansierade jordbrukarstöden, utom ersättningarna i landsbygdsprogrammet. Från 2015 är direktstöden: Gårdsstöd Förgröningsstöd Stöd till unga jordbrukare Nötkreatursstöd

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. Vill du ha ansökningsguide 2013? Beställ den på blankett 101A

ANSÖKNINGSGUIDE. Vill du ha ansökningsguide 2013? Beställ den på blankett 101A ANSÖKNINGSGUIDE Vill du ha ansökningsguide 2013? Beställ den på blankett 101A 2012 Sista inlämningsdag vid elektronisk ansökan 30.4.2012 för pappersblanketter 30.4.2012 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.9.2015 C(2015) 6197 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 3.9.2015 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10 i direktiv 2009/72/EG Finland (Åland)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Föreskrifter om ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; beslutade den 14

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1176/2014 Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet

Läs mer

Odling av ursprungsväxter

Odling av ursprungsväxter JORDBRUKETS MILJÖ- SPECIALSTÖD 2007-2013 Odling av ursprungsväxter Specialstöd för utsädesodling av trindsäd, lantsorter av stråsäd och vallväxter, gamla handelssorter och modifierade stammar av gamla

Läs mer

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016)

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) 1 Jord och skogsbruksministeriet Naturresursavdelningen 6.4.2016 Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) Lagen om det

Läs mer

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND Kansliavdelningen PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN, Åland Tel. +358-18-25000, fax. +358-18-19155 e-post registrator@regeringen.ax URL www.regeringen.ax ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND SÖKANDEN Namn Medborgarskap

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling

Landsbygdsverkets föreskriftssamling LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 28.4.2011 Dnr 608/22/2011 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 24/11 Bemyndigande: Lag om förfarande vid skötseln

Läs mer

RP 101/1995 rd. för lantbruksföretagare

RP 101/1995 rd. för lantbruksföretagare RP 101/1995 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ÅR 2014. Europeiska Unionens nötdjursbidrag. (Bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor)

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ÅR 2014. Europeiska Unionens nötdjursbidrag. (Bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor) ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ÅR 2014 Europeiska Unionens nötdjursbidrag (Bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor) ISBN 978-952-453-834-3 (Tryckt) ISSN 1797-402X (Tryckt) ISBN 978-952-453-835-0 (Nätutgåva)

Läs mer

AVTAL OM UPPRÄTTHÅLLANDE AV URSPRUNGSSORTER

AVTAL OM UPPRÄTTHÅLLANDE AV URSPRUNGSSORTER AVTAL OM UPPRÄTTHÅLLANDE AV URSPRUNGSSORTER NTM-central Europeiska jordbruksfonden för landbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Lämna in ansökan med bilagor till NTM-centralen senast

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Anläggning och skötsel av JORDBRUKETS MILJÖ- SPECIALSTÖD. mångfunktionell våtmark

Anläggning och skötsel av JORDBRUKETS MILJÖ- SPECIALSTÖD. mångfunktionell våtmark Anläggning och skötsel av JORDBRUKETS MILJÖ- SPECIALSTÖD mångfunktionell våtmark 2009 Europeiska jordbruksfonden för landbygdsutveckling: Europa investerar i landbygdsområden Jordbrukets miljöstödsystem

Läs mer