JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005"

Transkript

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 20/05 Dnr 1305/01/ Giltighetstid tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994, ändr. 273/2003); 13 lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG) nr 1782/2003, EUT nr L 270, , s.1 Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004, EUT nr L 345, , s.1 Rådets förordning (EEG) nr 3508/92, EGT nr L 355, , s. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004, EUT nr L 141, , s.18 Kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85, EGT nr L 205, , s. 5 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för stöd för energigrödor 2005 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan detta lagrum lyder i lag 273/2003, samt 13 lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992): 1 Allmänt I kapitel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets författning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror, nedan förordningen om tillämpning, har levereringsskyldigheterna angående avtal om produktion av energigrödor samt anmälningsblanketter föreskrivits för både förste förädlaren och odlaren. Den förste förädlaren av råvaran av energigrödor skall på det sätt som anges nedan lämna in blanketterna enligt denna förordning till antingen arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning, nedan landsbygdsavdelningen, eller jord- och skogsbruksministeriets stödenhet, nedan stödenheten. Den odlare som producerar råvaran av energigrödor skall på det

2 sätt som anges nedan lämna in blanketterna enligt denna förordning till antingen landsbygdsavdelningen eller landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där hans gårdsbruksenhet är belägen. 1 kap. Avtal om produktion av råvara av energigrödor 2 Råvaror för vilka avtal skall ingås Enligt artikel 24.2 i förordningen om tillämpning skall avtal ingås om sådana råvaror som avses i punkt 1 i artikeln, under förutsättning att deras slutanvändning är framställning av någon av de energiprodukter, som avses i artikel 88 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/ 1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan stödförordningen. Ett avtal som en odlare och förste förädlare av en råvara ingår om produktion av råvara av energigrödor skall upprättas på så sätt som föreskrivs i artikel 26 i förordningen om tillämpning. Avtalet skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 411 eller på en adb-utskrift som följer den modell som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Avtalet anses ha uppkommit först då det har undertecknats av bägge avtalsparterna och återsänts till den förste förädlaren. 2 kap. Odlarens skyldigheter 3 Inlämnande av odlarens exemplar av avtalet Odlaren skall i samband med inlämnandet av stödansökan senast den 29 april 2005 lämna in det avtal för ett- och fleråriga grödors del som undertecknats av honom och den förste förädlaren (blankett nummer 411) till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där odlarens gårdsbruksenhet är belägen. I fråga om permanenta och fleråriga grödor skall odlaren årligen lämna in en kopia av det avtal (blankett nummer 411) som undertecknats av honom och den förste förädlaren. Avtalskopian skall lämnas in senast den sista dag för inlämnande av stödansökan som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för det aktuella året eller odlaren bör hänvisa exempel i punkten om tilläggsuppgifter i stödansökan till ett flerårigtavtal som lämnats in tidigare. 4 Odlarens anmälan om ändring eller upphävning av avtalet Odlaren skall ändra ett avtal eller upphäva det på det sätt som bestäms i artiklarna 27 och 28 i förordningen om tillämpning, om han under vegetationsperioden märker att skörden av energigrödan blir mindre än skördenivån som fastställts i 11 i denna förordning eller om den i avtalet anmälda arealen inte har såtts eller såtts endast delvis. Ändring, upphävning eller ansökan om avvikelse från områdets representativa skörd skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 413 eller på en adb-utskrift som följer den modell

3 som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Odlaren skall lämna in blanketten till landsbygdsavdelningen för den kommun där hans gårdsbruksenhet är belägen senast den 15 juni 2005 och vid fall av särskilda omständigheter även därefter, dock under växtperioden och så att de behövliga övervakningsåtgärderna kan vidtas. Skyldighet att leverera blanketten under växtperioden gäller inte i fall då avtalet sägs upp helt eller delvis på grund av köp, uthyrning eller generationsväxling. Då det är fråga om ändring eller upphävande av ansökan som gäller en energigröda som anmälts på frivillig CAP-träda skall odlaren på blanketten utreda på vilket sätt han ämnar förstöra skörden. Om landsbygdsavdelningen ger tillstånd till att avtalet upphävs eller att den odlingsareal som avtalet omfattar minskas, skall odlaren för att behålla rätten till trädesbidrag återställa den aktuella odlingsmarken till träda. Odlaren får inte förstöra växtbeståndet förrän landsbygdsavdelningen har gett honom tillstånd till detta. I samband med att avtalet upphävs eller ändras går rätten till försäljning, överlåtelse eller användning av den råvara som inte längre omfattas av avtalet förlorad. Odlaren skall på blanketten utreda vilka särskilda omständigheter på grund av vilka landsbygdsavdelningen bör fastställa en sådan skördenivå för gården som avviker från områdets representativa skörd som fastställts i Odlarens anmälan om leverans av bärgad skörd Då odlaren har levererat skörden till den förste förädlaren skall odlaren göra en anmälan till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där hans gårdsbruksenhet är belägen, på så sätt som bestäms i artikel 31 i förordningen om tillämpning. Om den skörd som omfattas av samma avtal levereras i flera partier görs anmälan efter det att det sista partiet har levererats. Anmälan görs på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 414 eller på en adbutskrift som följer den modell som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet, senast den 31 maj 2006 i stödregion A och B och senast den 15 juni 2006 i stödregion C1-C4, dock senast innan stödet för energigrödor betalas ut. 3 kap. Kommunens skyldigheter 6 Att tillställa landsbygdsavdelningen odlarens exemplar av avtalet Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall stämpla avtalsblanketten (blankett nummer 411) som odlaren lämnar in med det datum då blanketten har tagits emot i kommunen och senast den 15 juni 2005 skicka den ursprungliga avtalsblanketten vidare till den landsbygdsavdelning inom vars område kommunen är belägen. En kopia av avtalet skall arkiveras som bilaga till jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan. 7 Registrering av uppgifterna i avtalsblanketten vid kommunen Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall i stödtillämpningen registrera det jordbruksskifte eller de jordbruksskiften för råvara av energigrödor som nämns i avtalsblanketten i samband med att uppgifterna i jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan registreras. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall dessutom registrera stödkoden 1160 för energigrödor samt växtartskoden för den gröda som nämns i avtalsblanketten för energigrödor. Växtartskoderna för energigrödor på frivillig träda kan

4 användas endast för kodning av odlingsgrödor på sådana skiften för vilka ett avtal om odling av energigrödor har ingåtts (blankett nummer 411). 8 Handläggning i kommunen av anmälan om ändring eller upphävande Om landsbygdsavdelningen godkänner att avtalet i fråga om en energigröda som odlas på frivillig CAP-träda ändras eller upphävs, skall kommunens landsbygdsnäringsmyndighet efter att ha mottagit landsbygdsavdelningens skriftliga anmälan ändra växtartskoderna i stödtillämpningen till vanlig träda (9400) och i samband med utbetalningen av de sedvanliga trädesbidragen betala trädesbidrag för de skiften som inte längre omfattas av avtalet. Stödnummer 1160 lämnas kvar i programmet. Anmälan skall arkiveras som bilaga till jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan. 9 Handläggning i kommunen av leveransanmälan för bärgad skörd Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall stämpla anmälan (blankett nummer 414) med det datum då blanketten har tagits emot i kommunen och omedelbart skicka den ursprungliga blanketten till den landsbygdavdelning inom vars område kommunen är belägen. En kopia av blanketten skall arkiveras som bilaga till jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan. 4 kap. Landsbygdsavdelningens skyldigheter 10 Allmän kontroll vid landsbygdsavdelningen av odlarens och den förste förädlarens exemplar av avtalet Landsbygdsavdelningen skall kontrollera att såväl odlaren som den förste förädlaren har lämnat in avtalet till den behöriga myndigheten på så sätt som bestäms i 3 och 18 i denna förordning och att uppgifterna i avtalsexemplaren stämmer överens både i odlarens exemplar och i den förste förädlarens exemplar av avtalet som gäller den berörda odlarens produktion av energigrödor. Landsbygdsavdelningen skall kontrollera att det i avtalet har nämnts de uppgifter som anges i artikel 26 i förordningen om tillämpning. Bland annat vid odling av hampa skall till avtalet fogas de ursprungliga förpackningspåskrifterna från förpackningarna för de godkända sorter av frön som har använts. 11 Kontroll av representativa skördar Representativa skördar som avses i artikel 30 i förordningen om tillämpning och som konstaterats på avtalsblanketten är för: - rybs/raps kg/ha (stödregionerna A och B) och kg/ha (stödregionerna C1-C4) - oljelin 650 kg/ha - senap kg/ha - kummin 500 kg/ha - rörflen på mineralmark en skörd av torrsubstans kg/ha samt på torvmark kg/ha - korn, havre och vete kg/ha

5 - råg kg/ha - energivide (tillväxt tid högst tio år) skörd av torrsubstans kg/ha - hampa skörd av torrsubstans stjälkar kg/ha. Ovan i 1 mom. stiftade kilomängder är fuktighetsprocenten för representativ skörd för rybs, raps, korn, havre, vete samt för rågets del högst 14. Skörden av ovannämnda avtalsväxter (rybs, raps, korn, havre, vete samt råg) kan levereras till förädlaren även som torrare eller fuktigare, så länge kilomängden för den skörd som levererats motsvarar den representativa skördenivån med en 14 procentig definitionsfuktighet. Halm av spannmål och oljeväxter kan räknas med i råvarans representativa skörd för en växt som har såtts till tillräcklig täthet enligt god regional jordbrukarsed, om de levereras åt samma förste förädlare i samband med skörden av dess korn och vidare till energibruk. Förutsättningarna som tillämpas för levererandet av den mängd råvara som förväntas och som nämns i avtalet bör vara sådana att, de inte står som hinder för levererandet av den mängd som är i enlighet med den representativa skörden. Den minsta mängden utsäde för hampa är 30 kg per hektar. 12 Påföljder av oriktiga avtal Om avtalet inte uppfyller bestämmelserna i systemet med stöd för energigrödor skall landsbygdsavdelningen meddela avtalsparterna ett beslut om avslag i fråga om avtalet. 13 Handläggning vid landsbygdsavdelningen av anmälan om ändring eller upphävande Landsbygdsavdelningen skall stämpla den anmälan om ändring (blankett nummer 413) som odlaren lämnar in med det datum då anmälan har tagits emot vid landsbygdsavdelningen. Då ett avtal i fråga om skörd av en energigröda som odlas på frivillig CAP-träda ändras eller upphävs genom att avtalet helt eller delvis sägs upp av annan orsak än den att det gäller köp av avtalsareal el.dyl. ger landsbygdsavdelningen ett skriftligt tillstånd till förstörande av växtbeståndet då den har säkerställt att skörden förstörs på ett godtagbart sätt och att skörden inte tas till godo på något sätt. Landsbygdsavdelningen skall övervaka eller i efterhand kontrollera att beståndet har förstörts. Anteckningar om kontrollen skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 413. Godkända sätt att förstöra växtbeståndet är slåtter och plöjning eller en annan bearbetning som förstör beståndet. Efter det att anmälan om ändring eller upphävning av avtalet har handlagts och godkänts skall landsbygdsavdelningen tillställa landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där odlarens gårdsbruksenhet är belägen en skriftlig anmälan på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 413 om att den upphävda och ändrade avtalsarealen behandlas som sedvanlig CAP-träda. 14 Fastställandet av representativa skördar vid landsbygdsavdelningen Då odlaren gör en anmälan så som fastställts i 4, om att han inte kan uppnå den representativa skördenivå som fastställts i 11 på grund av särskilda omständigheter som avsetts i artikel 28 i förordningen om tillämpning, skall landsbygdsavdelningen säkerställa uppskattningen genom att kontrollera skiftena. Landsbygdsavdelningen skall vid behov fastställa en sådan skördenivå för den aktuella gården som avviker från områdets representativa skörd. Anteckningar om kontrollen skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 413.

6 15 Handläggning vid landsbygdsavdelningen av anmälan om energigrödornas förädlingskedja Den landsbygdsavdelning på vars område förädlingsenheten är belägen skall ur förädlarens anmälan kontrollera att förädlingskedjan uppfyller villkoren för produktion av energigrödor så som bestäms i artikel 40 i förordningen om tillämpning. Kontrollen sker genom att multiplicera koefficienten som anger utfallet av det sista förädlingsskedet för den slutprodukt inom stödet för energigrödor som uppgetts i punkt 4. Förädlingskedja på blanketten Anmälan om energigrödornas förädlingskedja (blankett nummer 412) med priset på den aktuella slutprodukten och jämföra det sålunda erhållna ekonomiska värdet med det på samma sätt beräknade värdet av de slutprodukter avsedda för andra ändamål som eventuellt uppkommer i samma förädlingskedja. Om det uppkommer flera olika slutprodukter i förädlingskedjan adderas det ekonomiska värdet av slutprodukterna inom stödet för energigrödor samman och det sammanlagda ekonomiska värdet jämförs med det sammanlagda ekonomiska värdet av övriga slutprodukter avsedda för andra ändamål. Landsbygdsavdelningen skall ge ett beslut varav framgår att förädlarens anmälan om energigrödornas förädlingskedja har kontrollerats. Om förädlingskedjan inte uppfyller de krav som ställs i förordningen om tillämpning skall landsbygdsavdelningen meddela förädlaren ett överklagbart beslut. Landsbygdsavdelningen skall senast den 15 juni 2005 tillställa stödenheten en kopia av såväl förädlarens anmälan om energigrödornas förädlingskedja som av det givna beslutet om kontroll av förädlingskedjan. 16 Handläggning vid landsbygdsavdelningen av anmälningar om leverans och mottagning av skörden Landsbygdsavdelningen skall kontrollera att den kvantitet levererad råvara som odlaren uppgett i leveransanmälan för skörden motsvarar den förste förädlarens anmälan om mottagning av råvara av odlaren i fråga. Landsbygdsavdelningen skall kontrollera att den kvantitet råvara som odlaren levererat till den förste förädlaren motsvarar minst den representativa skördemängd som fastställts i 11 på området som fastställts för råvaran i fråga. Om landsbygdsavdelningen i enlighet med artikel 28 i förordningen om tillämpning på ansökan av odlaren har ändrat, till exempel fastställt en representativ skörd för gården, eller upphävt en del av avtalet skall den levererade kvantiteten råvara motsvara denna mängd. Enligt artikel 31 i förordningen om tillämpning kan i vederbörligen styrkta fall i samband med leverans godkännas ett bortfall på högst 10 procent av den representativa skörden. Om den levererade skördemängden inte motsvarar den erforderliga kvantiteten skall landsbygdsavdelningen bestämma om påföljder för underskridandet av den kvantitet som skall levereras enligt artikel 51.3 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan förordningen om verkställning. Landsbygdsavdelningen skall för förverkande av säkerhet meddela stödenheten om den förste förädlaren inte iakttar de primära, sekundära och underordnade krav som föreskrivs i artikel 36 i förordningen om tillämpning.

7 17 Utbetalning av stöd för energigrödor Stöd för energigrödor kan betalas till odlaren innan råvaran förädlas. Innan stödet betalas ut skall landsbygdsavdelningen kontrollera att villkoren i artikel 32 i förordningen om tillämpning uppfylls. Dessutom betalas bidrag för två- och fleråriga grödor under det första odlingsåret endast om säkerheten har ställts i sin helhet det första året. Landsbygdsavdelningen skall efter de ovan nämnda kontrollerna meddela namnen på de odlare som är berättigade till stöd för energigrödor till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där odlarens gårdsbruksenhet är belägen. 5 kap. Den förste förädlarens skyldigheter 18 Inlämnande av avtalsexemplaret till stödenheten Den förste förädlaren skall senast den 29 april 2005 lämna in en kopia av avtalet (blankett nummer 411) för ett- och fleråriga grödors del till stödenheten. Stödenheten sänder avtalet till landsbygdsavdelningen för den ort där odlarens gårdsbruksenhet är belägen. I fråga om permanenta och fleråriga grödor skall den förste förädlaren lämna en kopia av det avtal (blankett nummer 411) in till landsbygdsavdelningen för den ort där odlarens gårdsbruksenhet är belägen senast den sista dag för inlämnande av stödansökan som fastställts för det första avtalsåret. Om odlaren och den förste förädlaren ändrar avtalet så som fastställts i 4, skall den förste förädlaren lämna in en kopia av det ändrade eller ogiltigförklarade avtalet till stödenheten. Stödenheten sänder avtalet till landsbygdsavdelningen för den ort där odlarens gårdsbruksenhet är belägen 19 Ställande av säkerhet Den förste förädlaren skall senast den 29 april 2005 ställa en säkerhet så som bestäms i artiklarna 32 och 35 i förordningen om tillämpning. Beloppet av säkerheten enligt artikel 35 i förordningen om tillämpning är 60 euro per hektar. Den förste förädlaren skall beräkna det erforderliga beloppet av säkerhet för produktionen av energigrödor och anmäla separat för varje odlare detta och den areal som omfattas av avtalet med en ars noggrannhet till stödenheten senast den 29 april Den förste förädlarens anmälan om energigrödornas förädlingskedja Den förste förädlaren skall senast den 29 april 2005 lämna en anmälan om energigrödornas förädlingskedja till den landsbygdsavdelning inom vars område förädlingsenheten är belägen. Anmälan bör göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett 412 eller på en adb-utskrift som följer den modell som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Om den förste förädlaren senare önskar ändra de användningsändamål han uppgett på blankett nummer 412 skall han i enlighet med artikel 29 i förordningen om tillämpning göra en

8 förhandsanmälan om saken till den landsbygdsavdelning inom vars område förädlingsenheten är belägen. 21 Den förste förädlarens anmälan om att skörden mottagits av odlaren Då råvaran har mottagits av en odlare skall den förste förädlaren senast den 31 maj 2006 i stödregion A och B och senast den 15 juni i stödregion C1-C4, dock senast innan stödet för energigrödor betalas ut, lämna en anmälan om mottagning av råvara av energigrödor till landsbygdsavdelningen för den ort där odlarens gårdsbruksenhet är belägen, på så sätt som bestäms i artikel 34 i förordningen om tillämpning. Anmälan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 415 eller på en adb-utskrift som följer den modell som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Den förste förädlaren är skyldig att ta emot den bärgade skörden från odlarens hela avtalsareal. 22 Frisläppande och förverkande av säkerhet En ställd säkerhet frisläpps när avtalet upphör då den förste förädlaren tillställer stödenheten anmälan om förädling (blankett nummer 416) på så sätt som bestäms i artikel 35 i förordningen om tillämpning och då den förste förädlaren har uppfyllt de primära, sekundära och underordnade kraven enligt artikel 36 i förordningen om tillämpning. Om avtalet upphävs under avtalsperioden på grund av köp, uthyrning eller generationsväxling, är utredningar om uppfyllande av krav framförda av tidigare avtalsparter en förutsättning för frisläppande av säkerhet. Påföljderna för underlåtelse att iaktta kraven bestäms i enlighet med artiklarna i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter. 23 Handlingar som den förste förädlaren skall förvara Av de handlingar som den förste förädlaren förvarar skall månadsvis framgå följande i artikel 39 i förordningen om tillämpning föreskrivna uppgifter: a) namn och adress på leverantör av råvaran; b) de kvantiteter olika råvaror som köpts för förädling; c) de kvantiteter råvaror som förädlats samt kvantiteterna och typerna av de slutprodukter, delprodukter och biprodukter som erhållits av dem; d) svinnet vid förädlingen och rengöringen; e) de kvantiteter som förstörts och anledningen till det; f) de kvantiteter och typer av produkter som sålts eller skänkts bort av förädlaren samt de priser som har erhållits; samt g) vid behov den senaste förädlarens namn och adress. Uppgifterna skall förvaras så som bestäms i 2 kap mom. bokföringslagen (1336/1997).

9 6 kap. Kontroller 24 Övervakning Övervakning av arealer, tvärvillkor som är en förutsättning för utbetalning av stöd samt andra stödvillkor gällande produktionen av energigrödor omfattas av bestämmelserna i förordningen om verkställning. 25 Kontroller Tullverket svarar för de kontroller som avses i artikel 40.1 i förordningen om tillämpning. Kontrollerna skall enligt artikel 40.1 i förordningen om tillämpning täcka minst 25 procent av de verkställda affärstransaktionerna och förädlingshändelserna. 26 Behöriga myndigheter Behöriga myndigheter som avses i förordningen om tillämpning är jord- och skogsbruksministeriet, tullverket, arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar samt kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter. 27 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 23 mars Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. Helsingfors den 17 mars 2005 Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Överinspektör Mirja Eerola

10 Rådets förordning (EG) nr 1782/2003, EUT nr L 270, , s.1 Rådets förordning (EEG) nr 3508/92, EGT nr L 355, , s. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004, EUT nr L 345, , s.1 Kommissionens förordning (EEG) nr 796/2004, EUT nr L 141, , s.18 Kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85, EGT nr L 205, , s. 5

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 Anna Myréen / Mavi Helsingfors 17.2.2009 Obs. Bara gällande rättsakter och författningar är officiella källor. PRESENTATIONENS INNEHÅLL Huvudpunkterna i presentationen Stödberättigande

Läs mer

BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA. Anvisningar för odlare 2006

BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA. Anvisningar för odlare 2006 BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA Anvisningar för odlare 2006 Innehåll 1 Inledning... 2 Allmänna villkor för energianvändningen

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Jordbrukare som omfattas av en ny förbindelse: Från basgödsling till gödsling enligt markkartering, dvs. behovsanpassad

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 207/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 Giltighetstid 11.4.2008-31.12.2015 Bemyndigande Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 35, 37 och 38 Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG)

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 200/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 lagen om avträdelsepension och 25 lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2014

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2014 GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar 117 Överföringarna av stödrättigheter i ett nötskal - mängd stödberättigande areal övergår till mottagaren. Överföringen av besittningen

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2007 B 414-07 KLAGANDE OCH MOTPART 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. JG Ombud och offentlig försvarare: Advokat EN SAKEN

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05 Datum Dnr 9.12.2005 5329/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2006 - tills vidare Upphävs Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 657/2008 av den 10 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET ÖRORDNING Nr 99/01 7.1.2002 4575/00/2001. Ikraftträdande och giltighetstid 10.1.

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET ÖRORDNING Nr 99/01 7.1.2002 4575/00/2001. Ikraftträdande och giltighetstid 10.1. 1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET ÖRORDNING Nr 99/01 Datum Dnr 7.1.2002 4575/00/2001 Ikraftträdande och giltighetstid 10.1.2002 - tillsvidare Upphäver jord- och skogsbruksministeriets förordning om de

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; SFS 2004:114 Utkom från trycket den 23 mars 2004 utfärdad den 11 mars 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Den

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

Postnummer. Postanstalt. Besöksadress, om annan än ovanstående (näradress) Adress till företagets ägare (näradress) Postnummer.

Postnummer. Postanstalt. Besöksadress, om annan än ovanstående (näradress) Adress till företagets ägare (näradress) Postnummer. FÖR UTSÄDE 1 (14) Ankomstdatum Dnr IFYLLS AV SÖKANDEN Är det fråga om ett nytt packeri som inleder verksamheten Tidigare packerinummer fortsättning på en tidigare påbörjad packeriverksamhet 1. KONTAKTUPPGIFTER/ANSVARSPERSONER

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2000:1467 Utkom från trycket den 4 januari 2001 utfärdad den 21 december 2000.

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg

Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg Stödutbildning 2009 Avd. för landsbygdsnäringar / Mavi Maija Kyrö Allmänt Man kan förbinda sig vid LFA-tillägget bara samtidigt som en ny

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2012 ANSÖKNINGSANVISNINGAR Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag EUROPEISKA EUROPEISKA UNIONEN UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R. för

A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R. för A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R 2011 för Miljöstödets basstöd Kompensationsbidrag (LFA) Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel Ansökningsanvisningar, ifyllningsanvisningar och blankettkopior

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

Skattebefriad förbrukare alkohol

Skattebefriad förbrukare alkohol Skattebefriad förbrukare alkohol Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som s.k. skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. Informationen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2010 (avtal som ingås år 2010)

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2010 (avtal som ingås år 2010) 12.3.2010 STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2010 (avtal som ingås år 2010) 1. ALLMÄNNA STÖDVILLKOR 1.1. Ingående av avtal Specialstöd för riktade insatser på

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer