JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005"

Transkript

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 20/05 Dnr 1305/01/ Giltighetstid tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994, ändr. 273/2003); 13 lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG) nr 1782/2003, EUT nr L 270, , s.1 Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004, EUT nr L 345, , s.1 Rådets förordning (EEG) nr 3508/92, EGT nr L 355, , s. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004, EUT nr L 141, , s.18 Kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85, EGT nr L 205, , s. 5 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för stöd för energigrödor 2005 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan detta lagrum lyder i lag 273/2003, samt 13 lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992): 1 Allmänt I kapitel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets författning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror, nedan förordningen om tillämpning, har levereringsskyldigheterna angående avtal om produktion av energigrödor samt anmälningsblanketter föreskrivits för både förste förädlaren och odlaren. Den förste förädlaren av råvaran av energigrödor skall på det sätt som anges nedan lämna in blanketterna enligt denna förordning till antingen arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning, nedan landsbygdsavdelningen, eller jord- och skogsbruksministeriets stödenhet, nedan stödenheten. Den odlare som producerar råvaran av energigrödor skall på det

2 sätt som anges nedan lämna in blanketterna enligt denna förordning till antingen landsbygdsavdelningen eller landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där hans gårdsbruksenhet är belägen. 1 kap. Avtal om produktion av råvara av energigrödor 2 Råvaror för vilka avtal skall ingås Enligt artikel 24.2 i förordningen om tillämpning skall avtal ingås om sådana råvaror som avses i punkt 1 i artikeln, under förutsättning att deras slutanvändning är framställning av någon av de energiprodukter, som avses i artikel 88 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/ 1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan stödförordningen. Ett avtal som en odlare och förste förädlare av en råvara ingår om produktion av råvara av energigrödor skall upprättas på så sätt som föreskrivs i artikel 26 i förordningen om tillämpning. Avtalet skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 411 eller på en adb-utskrift som följer den modell som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Avtalet anses ha uppkommit först då det har undertecknats av bägge avtalsparterna och återsänts till den förste förädlaren. 2 kap. Odlarens skyldigheter 3 Inlämnande av odlarens exemplar av avtalet Odlaren skall i samband med inlämnandet av stödansökan senast den 29 april 2005 lämna in det avtal för ett- och fleråriga grödors del som undertecknats av honom och den förste förädlaren (blankett nummer 411) till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där odlarens gårdsbruksenhet är belägen. I fråga om permanenta och fleråriga grödor skall odlaren årligen lämna in en kopia av det avtal (blankett nummer 411) som undertecknats av honom och den förste förädlaren. Avtalskopian skall lämnas in senast den sista dag för inlämnande av stödansökan som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för det aktuella året eller odlaren bör hänvisa exempel i punkten om tilläggsuppgifter i stödansökan till ett flerårigtavtal som lämnats in tidigare. 4 Odlarens anmälan om ändring eller upphävning av avtalet Odlaren skall ändra ett avtal eller upphäva det på det sätt som bestäms i artiklarna 27 och 28 i förordningen om tillämpning, om han under vegetationsperioden märker att skörden av energigrödan blir mindre än skördenivån som fastställts i 11 i denna förordning eller om den i avtalet anmälda arealen inte har såtts eller såtts endast delvis. Ändring, upphävning eller ansökan om avvikelse från områdets representativa skörd skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 413 eller på en adb-utskrift som följer den modell

3 som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Odlaren skall lämna in blanketten till landsbygdsavdelningen för den kommun där hans gårdsbruksenhet är belägen senast den 15 juni 2005 och vid fall av särskilda omständigheter även därefter, dock under växtperioden och så att de behövliga övervakningsåtgärderna kan vidtas. Skyldighet att leverera blanketten under växtperioden gäller inte i fall då avtalet sägs upp helt eller delvis på grund av köp, uthyrning eller generationsväxling. Då det är fråga om ändring eller upphävande av ansökan som gäller en energigröda som anmälts på frivillig CAP-träda skall odlaren på blanketten utreda på vilket sätt han ämnar förstöra skörden. Om landsbygdsavdelningen ger tillstånd till att avtalet upphävs eller att den odlingsareal som avtalet omfattar minskas, skall odlaren för att behålla rätten till trädesbidrag återställa den aktuella odlingsmarken till träda. Odlaren får inte förstöra växtbeståndet förrän landsbygdsavdelningen har gett honom tillstånd till detta. I samband med att avtalet upphävs eller ändras går rätten till försäljning, överlåtelse eller användning av den råvara som inte längre omfattas av avtalet förlorad. Odlaren skall på blanketten utreda vilka särskilda omständigheter på grund av vilka landsbygdsavdelningen bör fastställa en sådan skördenivå för gården som avviker från områdets representativa skörd som fastställts i Odlarens anmälan om leverans av bärgad skörd Då odlaren har levererat skörden till den förste förädlaren skall odlaren göra en anmälan till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där hans gårdsbruksenhet är belägen, på så sätt som bestäms i artikel 31 i förordningen om tillämpning. Om den skörd som omfattas av samma avtal levereras i flera partier görs anmälan efter det att det sista partiet har levererats. Anmälan görs på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 414 eller på en adbutskrift som följer den modell som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet, senast den 31 maj 2006 i stödregion A och B och senast den 15 juni 2006 i stödregion C1-C4, dock senast innan stödet för energigrödor betalas ut. 3 kap. Kommunens skyldigheter 6 Att tillställa landsbygdsavdelningen odlarens exemplar av avtalet Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall stämpla avtalsblanketten (blankett nummer 411) som odlaren lämnar in med det datum då blanketten har tagits emot i kommunen och senast den 15 juni 2005 skicka den ursprungliga avtalsblanketten vidare till den landsbygdsavdelning inom vars område kommunen är belägen. En kopia av avtalet skall arkiveras som bilaga till jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan. 7 Registrering av uppgifterna i avtalsblanketten vid kommunen Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall i stödtillämpningen registrera det jordbruksskifte eller de jordbruksskiften för råvara av energigrödor som nämns i avtalsblanketten i samband med att uppgifterna i jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan registreras. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall dessutom registrera stödkoden 1160 för energigrödor samt växtartskoden för den gröda som nämns i avtalsblanketten för energigrödor. Växtartskoderna för energigrödor på frivillig träda kan

4 användas endast för kodning av odlingsgrödor på sådana skiften för vilka ett avtal om odling av energigrödor har ingåtts (blankett nummer 411). 8 Handläggning i kommunen av anmälan om ändring eller upphävande Om landsbygdsavdelningen godkänner att avtalet i fråga om en energigröda som odlas på frivillig CAP-träda ändras eller upphävs, skall kommunens landsbygdsnäringsmyndighet efter att ha mottagit landsbygdsavdelningens skriftliga anmälan ändra växtartskoderna i stödtillämpningen till vanlig träda (9400) och i samband med utbetalningen av de sedvanliga trädesbidragen betala trädesbidrag för de skiften som inte längre omfattas av avtalet. Stödnummer 1160 lämnas kvar i programmet. Anmälan skall arkiveras som bilaga till jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan. 9 Handläggning i kommunen av leveransanmälan för bärgad skörd Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall stämpla anmälan (blankett nummer 414) med det datum då blanketten har tagits emot i kommunen och omedelbart skicka den ursprungliga blanketten till den landsbygdavdelning inom vars område kommunen är belägen. En kopia av blanketten skall arkiveras som bilaga till jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan. 4 kap. Landsbygdsavdelningens skyldigheter 10 Allmän kontroll vid landsbygdsavdelningen av odlarens och den förste förädlarens exemplar av avtalet Landsbygdsavdelningen skall kontrollera att såväl odlaren som den förste förädlaren har lämnat in avtalet till den behöriga myndigheten på så sätt som bestäms i 3 och 18 i denna förordning och att uppgifterna i avtalsexemplaren stämmer överens både i odlarens exemplar och i den förste förädlarens exemplar av avtalet som gäller den berörda odlarens produktion av energigrödor. Landsbygdsavdelningen skall kontrollera att det i avtalet har nämnts de uppgifter som anges i artikel 26 i förordningen om tillämpning. Bland annat vid odling av hampa skall till avtalet fogas de ursprungliga förpackningspåskrifterna från förpackningarna för de godkända sorter av frön som har använts. 11 Kontroll av representativa skördar Representativa skördar som avses i artikel 30 i förordningen om tillämpning och som konstaterats på avtalsblanketten är för: - rybs/raps kg/ha (stödregionerna A och B) och kg/ha (stödregionerna C1-C4) - oljelin 650 kg/ha - senap kg/ha - kummin 500 kg/ha - rörflen på mineralmark en skörd av torrsubstans kg/ha samt på torvmark kg/ha - korn, havre och vete kg/ha

5 - råg kg/ha - energivide (tillväxt tid högst tio år) skörd av torrsubstans kg/ha - hampa skörd av torrsubstans stjälkar kg/ha. Ovan i 1 mom. stiftade kilomängder är fuktighetsprocenten för representativ skörd för rybs, raps, korn, havre, vete samt för rågets del högst 14. Skörden av ovannämnda avtalsväxter (rybs, raps, korn, havre, vete samt råg) kan levereras till förädlaren även som torrare eller fuktigare, så länge kilomängden för den skörd som levererats motsvarar den representativa skördenivån med en 14 procentig definitionsfuktighet. Halm av spannmål och oljeväxter kan räknas med i råvarans representativa skörd för en växt som har såtts till tillräcklig täthet enligt god regional jordbrukarsed, om de levereras åt samma förste förädlare i samband med skörden av dess korn och vidare till energibruk. Förutsättningarna som tillämpas för levererandet av den mängd råvara som förväntas och som nämns i avtalet bör vara sådana att, de inte står som hinder för levererandet av den mängd som är i enlighet med den representativa skörden. Den minsta mängden utsäde för hampa är 30 kg per hektar. 12 Påföljder av oriktiga avtal Om avtalet inte uppfyller bestämmelserna i systemet med stöd för energigrödor skall landsbygdsavdelningen meddela avtalsparterna ett beslut om avslag i fråga om avtalet. 13 Handläggning vid landsbygdsavdelningen av anmälan om ändring eller upphävande Landsbygdsavdelningen skall stämpla den anmälan om ändring (blankett nummer 413) som odlaren lämnar in med det datum då anmälan har tagits emot vid landsbygdsavdelningen. Då ett avtal i fråga om skörd av en energigröda som odlas på frivillig CAP-träda ändras eller upphävs genom att avtalet helt eller delvis sägs upp av annan orsak än den att det gäller köp av avtalsareal el.dyl. ger landsbygdsavdelningen ett skriftligt tillstånd till förstörande av växtbeståndet då den har säkerställt att skörden förstörs på ett godtagbart sätt och att skörden inte tas till godo på något sätt. Landsbygdsavdelningen skall övervaka eller i efterhand kontrollera att beståndet har förstörts. Anteckningar om kontrollen skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 413. Godkända sätt att förstöra växtbeståndet är slåtter och plöjning eller en annan bearbetning som förstör beståndet. Efter det att anmälan om ändring eller upphävning av avtalet har handlagts och godkänts skall landsbygdsavdelningen tillställa landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där odlarens gårdsbruksenhet är belägen en skriftlig anmälan på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 413 om att den upphävda och ändrade avtalsarealen behandlas som sedvanlig CAP-träda. 14 Fastställandet av representativa skördar vid landsbygdsavdelningen Då odlaren gör en anmälan så som fastställts i 4, om att han inte kan uppnå den representativa skördenivå som fastställts i 11 på grund av särskilda omständigheter som avsetts i artikel 28 i förordningen om tillämpning, skall landsbygdsavdelningen säkerställa uppskattningen genom att kontrollera skiftena. Landsbygdsavdelningen skall vid behov fastställa en sådan skördenivå för den aktuella gården som avviker från områdets representativa skörd. Anteckningar om kontrollen skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 413.

6 15 Handläggning vid landsbygdsavdelningen av anmälan om energigrödornas förädlingskedja Den landsbygdsavdelning på vars område förädlingsenheten är belägen skall ur förädlarens anmälan kontrollera att förädlingskedjan uppfyller villkoren för produktion av energigrödor så som bestäms i artikel 40 i förordningen om tillämpning. Kontrollen sker genom att multiplicera koefficienten som anger utfallet av det sista förädlingsskedet för den slutprodukt inom stödet för energigrödor som uppgetts i punkt 4. Förädlingskedja på blanketten Anmälan om energigrödornas förädlingskedja (blankett nummer 412) med priset på den aktuella slutprodukten och jämföra det sålunda erhållna ekonomiska värdet med det på samma sätt beräknade värdet av de slutprodukter avsedda för andra ändamål som eventuellt uppkommer i samma förädlingskedja. Om det uppkommer flera olika slutprodukter i förädlingskedjan adderas det ekonomiska värdet av slutprodukterna inom stödet för energigrödor samman och det sammanlagda ekonomiska värdet jämförs med det sammanlagda ekonomiska värdet av övriga slutprodukter avsedda för andra ändamål. Landsbygdsavdelningen skall ge ett beslut varav framgår att förädlarens anmälan om energigrödornas förädlingskedja har kontrollerats. Om förädlingskedjan inte uppfyller de krav som ställs i förordningen om tillämpning skall landsbygdsavdelningen meddela förädlaren ett överklagbart beslut. Landsbygdsavdelningen skall senast den 15 juni 2005 tillställa stödenheten en kopia av såväl förädlarens anmälan om energigrödornas förädlingskedja som av det givna beslutet om kontroll av förädlingskedjan. 16 Handläggning vid landsbygdsavdelningen av anmälningar om leverans och mottagning av skörden Landsbygdsavdelningen skall kontrollera att den kvantitet levererad råvara som odlaren uppgett i leveransanmälan för skörden motsvarar den förste förädlarens anmälan om mottagning av råvara av odlaren i fråga. Landsbygdsavdelningen skall kontrollera att den kvantitet råvara som odlaren levererat till den förste förädlaren motsvarar minst den representativa skördemängd som fastställts i 11 på området som fastställts för råvaran i fråga. Om landsbygdsavdelningen i enlighet med artikel 28 i förordningen om tillämpning på ansökan av odlaren har ändrat, till exempel fastställt en representativ skörd för gården, eller upphävt en del av avtalet skall den levererade kvantiteten råvara motsvara denna mängd. Enligt artikel 31 i förordningen om tillämpning kan i vederbörligen styrkta fall i samband med leverans godkännas ett bortfall på högst 10 procent av den representativa skörden. Om den levererade skördemängden inte motsvarar den erforderliga kvantiteten skall landsbygdsavdelningen bestämma om påföljder för underskridandet av den kvantitet som skall levereras enligt artikel 51.3 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan förordningen om verkställning. Landsbygdsavdelningen skall för förverkande av säkerhet meddela stödenheten om den förste förädlaren inte iakttar de primära, sekundära och underordnade krav som föreskrivs i artikel 36 i förordningen om tillämpning.

7 17 Utbetalning av stöd för energigrödor Stöd för energigrödor kan betalas till odlaren innan råvaran förädlas. Innan stödet betalas ut skall landsbygdsavdelningen kontrollera att villkoren i artikel 32 i förordningen om tillämpning uppfylls. Dessutom betalas bidrag för två- och fleråriga grödor under det första odlingsåret endast om säkerheten har ställts i sin helhet det första året. Landsbygdsavdelningen skall efter de ovan nämnda kontrollerna meddela namnen på de odlare som är berättigade till stöd för energigrödor till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där odlarens gårdsbruksenhet är belägen. 5 kap. Den förste förädlarens skyldigheter 18 Inlämnande av avtalsexemplaret till stödenheten Den förste förädlaren skall senast den 29 april 2005 lämna in en kopia av avtalet (blankett nummer 411) för ett- och fleråriga grödors del till stödenheten. Stödenheten sänder avtalet till landsbygdsavdelningen för den ort där odlarens gårdsbruksenhet är belägen. I fråga om permanenta och fleråriga grödor skall den förste förädlaren lämna en kopia av det avtal (blankett nummer 411) in till landsbygdsavdelningen för den ort där odlarens gårdsbruksenhet är belägen senast den sista dag för inlämnande av stödansökan som fastställts för det första avtalsåret. Om odlaren och den förste förädlaren ändrar avtalet så som fastställts i 4, skall den förste förädlaren lämna in en kopia av det ändrade eller ogiltigförklarade avtalet till stödenheten. Stödenheten sänder avtalet till landsbygdsavdelningen för den ort där odlarens gårdsbruksenhet är belägen 19 Ställande av säkerhet Den förste förädlaren skall senast den 29 april 2005 ställa en säkerhet så som bestäms i artiklarna 32 och 35 i förordningen om tillämpning. Beloppet av säkerheten enligt artikel 35 i förordningen om tillämpning är 60 euro per hektar. Den förste förädlaren skall beräkna det erforderliga beloppet av säkerhet för produktionen av energigrödor och anmäla separat för varje odlare detta och den areal som omfattas av avtalet med en ars noggrannhet till stödenheten senast den 29 april Den förste förädlarens anmälan om energigrödornas förädlingskedja Den förste förädlaren skall senast den 29 april 2005 lämna en anmälan om energigrödornas förädlingskedja till den landsbygdsavdelning inom vars område förädlingsenheten är belägen. Anmälan bör göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett 412 eller på en adb-utskrift som följer den modell som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Om den förste förädlaren senare önskar ändra de användningsändamål han uppgett på blankett nummer 412 skall han i enlighet med artikel 29 i förordningen om tillämpning göra en

8 förhandsanmälan om saken till den landsbygdsavdelning inom vars område förädlingsenheten är belägen. 21 Den förste förädlarens anmälan om att skörden mottagits av odlaren Då råvaran har mottagits av en odlare skall den förste förädlaren senast den 31 maj 2006 i stödregion A och B och senast den 15 juni i stödregion C1-C4, dock senast innan stödet för energigrödor betalas ut, lämna en anmälan om mottagning av råvara av energigrödor till landsbygdsavdelningen för den ort där odlarens gårdsbruksenhet är belägen, på så sätt som bestäms i artikel 34 i förordningen om tillämpning. Anmälan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 415 eller på en adb-utskrift som följer den modell som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Den förste förädlaren är skyldig att ta emot den bärgade skörden från odlarens hela avtalsareal. 22 Frisläppande och förverkande av säkerhet En ställd säkerhet frisläpps när avtalet upphör då den förste förädlaren tillställer stödenheten anmälan om förädling (blankett nummer 416) på så sätt som bestäms i artikel 35 i förordningen om tillämpning och då den förste förädlaren har uppfyllt de primära, sekundära och underordnade kraven enligt artikel 36 i förordningen om tillämpning. Om avtalet upphävs under avtalsperioden på grund av köp, uthyrning eller generationsväxling, är utredningar om uppfyllande av krav framförda av tidigare avtalsparter en förutsättning för frisläppande av säkerhet. Påföljderna för underlåtelse att iaktta kraven bestäms i enlighet med artiklarna i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter. 23 Handlingar som den förste förädlaren skall förvara Av de handlingar som den förste förädlaren förvarar skall månadsvis framgå följande i artikel 39 i förordningen om tillämpning föreskrivna uppgifter: a) namn och adress på leverantör av råvaran; b) de kvantiteter olika råvaror som köpts för förädling; c) de kvantiteter råvaror som förädlats samt kvantiteterna och typerna av de slutprodukter, delprodukter och biprodukter som erhållits av dem; d) svinnet vid förädlingen och rengöringen; e) de kvantiteter som förstörts och anledningen till det; f) de kvantiteter och typer av produkter som sålts eller skänkts bort av förädlaren samt de priser som har erhållits; samt g) vid behov den senaste förädlarens namn och adress. Uppgifterna skall förvaras så som bestäms i 2 kap mom. bokföringslagen (1336/1997).

9 6 kap. Kontroller 24 Övervakning Övervakning av arealer, tvärvillkor som är en förutsättning för utbetalning av stöd samt andra stödvillkor gällande produktionen av energigrödor omfattas av bestämmelserna i förordningen om verkställning. 25 Kontroller Tullverket svarar för de kontroller som avses i artikel 40.1 i förordningen om tillämpning. Kontrollerna skall enligt artikel 40.1 i förordningen om tillämpning täcka minst 25 procent av de verkställda affärstransaktionerna och förädlingshändelserna. 26 Behöriga myndigheter Behöriga myndigheter som avses i förordningen om tillämpning är jord- och skogsbruksministeriet, tullverket, arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar samt kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter. 27 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 23 mars Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. Helsingfors den 17 mars 2005 Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Överinspektör Mirja Eerola

10 Rådets förordning (EG) nr 1782/2003, EUT nr L 270, , s.1 Rådets förordning (EEG) nr 3508/92, EGT nr L 355, , s. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004, EUT nr L 345, , s.1 Kommissionens förordning (EEG) nr 796/2004, EUT nr L 141, , s.18 Kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85, EGT nr L 205, , s. 5

A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R. för

A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R. för A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R 2011 för Miljöstödets basstöd Kompensationsbidrag (LFA) Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel Ansökningsanvisningar, ifyllningsanvisningar och blankettkopior

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2012 ANSÖKNINGSANVISNINGAR Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag EUROPEISKA EUROPEISKA UNIONEN UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Läs mer

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2009 (avtal som ingås år 2009)

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2009 (avtal som ingås år 2009) 10.3.2009 STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2009 (avtal som ingås år 2009) 1. ALLMÄNNA STÖDVILLKOR 1.1. Ingående av avtal Specialstöd för riktade insatser på

Läs mer

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark.

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark. Utkast 12.6.2014 LAGFÖRSLAG 1 Lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte Syftet med denna lag är att främja en ekonomiskt,

Läs mer

RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN

RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN Villkor för erhållande av miljöersättning för riktade insatser på naturbeten år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för riktade insatser på naturbeten

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 32/VLA/2006 Datum Dnr 6.6.2006 3508/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2006 - tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2010 (avtal som ingås år 2010)

STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2010 (avtal som ingås år 2010) 12.3.2010 STÖDVILLKOR FÖR MILJÖSTÖDETS SPECIALSTÖD FÖR RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN ÅR 2010 (avtal som ingås år 2010) 1. ALLMÄNNA STÖDVILLKOR 1.1. Ingående av avtal Specialstöd för riktade insatser på

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. Sista inlämningsdag skriftligt 30.4.2010 elektroniskt 30.4.2010 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag Nationella stöd

ANSÖKNINGSGUIDE. Sista inlämningsdag skriftligt 30.4.2010 elektroniskt 30.4.2010 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag Nationella stöd ANSÖKNINGSGUIDE 2010 Sista inlämningsdag skriftligt 30.4.2010 elektroniskt 30.4.2010 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag Nationella stöd Innehåll Bästa läsare av stödguiden...7 Nytt som

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24 PROTOKOLL Nummer 8 12.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsagronom

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. EU:s mathjälp till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt

ANSÖKNINGSGUIDE. EU:s mathjälp till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt ANSÖKNINGSGUIDE EU:s mathjälp till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt Landsbygdsverkets publikationsserie: Ansökningsguider och anvisningar Innehållsförteckning I Kontaktuppgifter...3 1.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 26 september 2000 Nr 804 810 INNEHÅLL Nr Sidan 804 Statsrådets förordning om ändring av 11 och 17 förordningen om polisutbildning... 2097 805

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2003 Nr 325 330 INNEHÅLL Nr Sidan 325 Lag om ändring av mervärdesskattelagen... 1695 326 Lag om ändring av 2 kap. 9 bokföringslagen...

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om finansiering

Läs mer

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 657/2008 av den 10 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Anvisningar för ekologisk produktion 8

Anvisningar för ekologisk produktion 8 Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Anvisningar

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

Det nya punktskattedirektivet

Det nya punktskattedirektivet Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet Finansdepartementet Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:40

Regeringens proposition 2009/10:40 Regeringens proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet Prop. 2009/10:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors (Finansdepartementet)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR ANSÖKNINGSANVISNINGAR Blnr 353 GODKÄNNANDE AV FRUKT- OCH GRÖNSAKSPRODUCENTORGANISATIONER Allmänt Med blanketten ansöks om godkännande av fruktoch grönsaksproducentorganisationer. Godkännandet baserar sig

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 2011:712 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om ellagen (1997:857)

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 mars 2015 240/2015 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer