JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005"

Transkript

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 20/05 Dnr 1305/01/ Giltighetstid tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994, ändr. 273/2003); 13 lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG) nr 1782/2003, EUT nr L 270, , s.1 Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004, EUT nr L 345, , s.1 Rådets förordning (EEG) nr 3508/92, EGT nr L 355, , s. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004, EUT nr L 141, , s.18 Kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85, EGT nr L 205, , s. 5 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för stöd för energigrödor 2005 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan detta lagrum lyder i lag 273/2003, samt 13 lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992): 1 Allmänt I kapitel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets författning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror, nedan förordningen om tillämpning, har levereringsskyldigheterna angående avtal om produktion av energigrödor samt anmälningsblanketter föreskrivits för både förste förädlaren och odlaren. Den förste förädlaren av råvaran av energigrödor skall på det sätt som anges nedan lämna in blanketterna enligt denna förordning till antingen arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning, nedan landsbygdsavdelningen, eller jord- och skogsbruksministeriets stödenhet, nedan stödenheten. Den odlare som producerar råvaran av energigrödor skall på det

2 sätt som anges nedan lämna in blanketterna enligt denna förordning till antingen landsbygdsavdelningen eller landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där hans gårdsbruksenhet är belägen. 1 kap. Avtal om produktion av råvara av energigrödor 2 Råvaror för vilka avtal skall ingås Enligt artikel 24.2 i förordningen om tillämpning skall avtal ingås om sådana råvaror som avses i punkt 1 i artikeln, under förutsättning att deras slutanvändning är framställning av någon av de energiprodukter, som avses i artikel 88 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/ 1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan stödförordningen. Ett avtal som en odlare och förste förädlare av en råvara ingår om produktion av råvara av energigrödor skall upprättas på så sätt som föreskrivs i artikel 26 i förordningen om tillämpning. Avtalet skall uppgöras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 411 eller på en adb-utskrift som följer den modell som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Avtalet anses ha uppkommit först då det har undertecknats av bägge avtalsparterna och återsänts till den förste förädlaren. 2 kap. Odlarens skyldigheter 3 Inlämnande av odlarens exemplar av avtalet Odlaren skall i samband med inlämnandet av stödansökan senast den 29 april 2005 lämna in det avtal för ett- och fleråriga grödors del som undertecknats av honom och den förste förädlaren (blankett nummer 411) till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där odlarens gårdsbruksenhet är belägen. I fråga om permanenta och fleråriga grödor skall odlaren årligen lämna in en kopia av det avtal (blankett nummer 411) som undertecknats av honom och den förste förädlaren. Avtalskopian skall lämnas in senast den sista dag för inlämnande av stödansökan som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för det aktuella året eller odlaren bör hänvisa exempel i punkten om tilläggsuppgifter i stödansökan till ett flerårigtavtal som lämnats in tidigare. 4 Odlarens anmälan om ändring eller upphävning av avtalet Odlaren skall ändra ett avtal eller upphäva det på det sätt som bestäms i artiklarna 27 och 28 i förordningen om tillämpning, om han under vegetationsperioden märker att skörden av energigrödan blir mindre än skördenivån som fastställts i 11 i denna förordning eller om den i avtalet anmälda arealen inte har såtts eller såtts endast delvis. Ändring, upphävning eller ansökan om avvikelse från områdets representativa skörd skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 413 eller på en adb-utskrift som följer den modell

3 som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Odlaren skall lämna in blanketten till landsbygdsavdelningen för den kommun där hans gårdsbruksenhet är belägen senast den 15 juni 2005 och vid fall av särskilda omständigheter även därefter, dock under växtperioden och så att de behövliga övervakningsåtgärderna kan vidtas. Skyldighet att leverera blanketten under växtperioden gäller inte i fall då avtalet sägs upp helt eller delvis på grund av köp, uthyrning eller generationsväxling. Då det är fråga om ändring eller upphävande av ansökan som gäller en energigröda som anmälts på frivillig CAP-träda skall odlaren på blanketten utreda på vilket sätt han ämnar förstöra skörden. Om landsbygdsavdelningen ger tillstånd till att avtalet upphävs eller att den odlingsareal som avtalet omfattar minskas, skall odlaren för att behålla rätten till trädesbidrag återställa den aktuella odlingsmarken till träda. Odlaren får inte förstöra växtbeståndet förrän landsbygdsavdelningen har gett honom tillstånd till detta. I samband med att avtalet upphävs eller ändras går rätten till försäljning, överlåtelse eller användning av den råvara som inte längre omfattas av avtalet förlorad. Odlaren skall på blanketten utreda vilka särskilda omständigheter på grund av vilka landsbygdsavdelningen bör fastställa en sådan skördenivå för gården som avviker från områdets representativa skörd som fastställts i Odlarens anmälan om leverans av bärgad skörd Då odlaren har levererat skörden till den förste förädlaren skall odlaren göra en anmälan till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där hans gårdsbruksenhet är belägen, på så sätt som bestäms i artikel 31 i förordningen om tillämpning. Om den skörd som omfattas av samma avtal levereras i flera partier görs anmälan efter det att det sista partiet har levererats. Anmälan görs på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 414 eller på en adbutskrift som följer den modell som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet, senast den 31 maj 2006 i stödregion A och B och senast den 15 juni 2006 i stödregion C1-C4, dock senast innan stödet för energigrödor betalas ut. 3 kap. Kommunens skyldigheter 6 Att tillställa landsbygdsavdelningen odlarens exemplar av avtalet Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall stämpla avtalsblanketten (blankett nummer 411) som odlaren lämnar in med det datum då blanketten har tagits emot i kommunen och senast den 15 juni 2005 skicka den ursprungliga avtalsblanketten vidare till den landsbygdsavdelning inom vars område kommunen är belägen. En kopia av avtalet skall arkiveras som bilaga till jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan. 7 Registrering av uppgifterna i avtalsblanketten vid kommunen Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall i stödtillämpningen registrera det jordbruksskifte eller de jordbruksskiften för råvara av energigrödor som nämns i avtalsblanketten i samband med att uppgifterna i jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan registreras. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall dessutom registrera stödkoden 1160 för energigrödor samt växtartskoden för den gröda som nämns i avtalsblanketten för energigrödor. Växtartskoderna för energigrödor på frivillig träda kan

4 användas endast för kodning av odlingsgrödor på sådana skiften för vilka ett avtal om odling av energigrödor har ingåtts (blankett nummer 411). 8 Handläggning i kommunen av anmälan om ändring eller upphävande Om landsbygdsavdelningen godkänner att avtalet i fråga om en energigröda som odlas på frivillig CAP-träda ändras eller upphävs, skall kommunens landsbygdsnäringsmyndighet efter att ha mottagit landsbygdsavdelningens skriftliga anmälan ändra växtartskoderna i stödtillämpningen till vanlig träda (9400) och i samband med utbetalningen av de sedvanliga trädesbidragen betala trädesbidrag för de skiften som inte längre omfattas av avtalet. Stödnummer 1160 lämnas kvar i programmet. Anmälan skall arkiveras som bilaga till jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan. 9 Handläggning i kommunen av leveransanmälan för bärgad skörd Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall stämpla anmälan (blankett nummer 414) med det datum då blanketten har tagits emot i kommunen och omedelbart skicka den ursprungliga blanketten till den landsbygdavdelning inom vars område kommunen är belägen. En kopia av blanketten skall arkiveras som bilaga till jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan. 4 kap. Landsbygdsavdelningens skyldigheter 10 Allmän kontroll vid landsbygdsavdelningen av odlarens och den förste förädlarens exemplar av avtalet Landsbygdsavdelningen skall kontrollera att såväl odlaren som den förste förädlaren har lämnat in avtalet till den behöriga myndigheten på så sätt som bestäms i 3 och 18 i denna förordning och att uppgifterna i avtalsexemplaren stämmer överens både i odlarens exemplar och i den förste förädlarens exemplar av avtalet som gäller den berörda odlarens produktion av energigrödor. Landsbygdsavdelningen skall kontrollera att det i avtalet har nämnts de uppgifter som anges i artikel 26 i förordningen om tillämpning. Bland annat vid odling av hampa skall till avtalet fogas de ursprungliga förpackningspåskrifterna från förpackningarna för de godkända sorter av frön som har använts. 11 Kontroll av representativa skördar Representativa skördar som avses i artikel 30 i förordningen om tillämpning och som konstaterats på avtalsblanketten är för: - rybs/raps kg/ha (stödregionerna A och B) och kg/ha (stödregionerna C1-C4) - oljelin 650 kg/ha - senap kg/ha - kummin 500 kg/ha - rörflen på mineralmark en skörd av torrsubstans kg/ha samt på torvmark kg/ha - korn, havre och vete kg/ha

5 - råg kg/ha - energivide (tillväxt tid högst tio år) skörd av torrsubstans kg/ha - hampa skörd av torrsubstans stjälkar kg/ha. Ovan i 1 mom. stiftade kilomängder är fuktighetsprocenten för representativ skörd för rybs, raps, korn, havre, vete samt för rågets del högst 14. Skörden av ovannämnda avtalsväxter (rybs, raps, korn, havre, vete samt råg) kan levereras till förädlaren även som torrare eller fuktigare, så länge kilomängden för den skörd som levererats motsvarar den representativa skördenivån med en 14 procentig definitionsfuktighet. Halm av spannmål och oljeväxter kan räknas med i råvarans representativa skörd för en växt som har såtts till tillräcklig täthet enligt god regional jordbrukarsed, om de levereras åt samma förste förädlare i samband med skörden av dess korn och vidare till energibruk. Förutsättningarna som tillämpas för levererandet av den mängd råvara som förväntas och som nämns i avtalet bör vara sådana att, de inte står som hinder för levererandet av den mängd som är i enlighet med den representativa skörden. Den minsta mängden utsäde för hampa är 30 kg per hektar. 12 Påföljder av oriktiga avtal Om avtalet inte uppfyller bestämmelserna i systemet med stöd för energigrödor skall landsbygdsavdelningen meddela avtalsparterna ett beslut om avslag i fråga om avtalet. 13 Handläggning vid landsbygdsavdelningen av anmälan om ändring eller upphävande Landsbygdsavdelningen skall stämpla den anmälan om ändring (blankett nummer 413) som odlaren lämnar in med det datum då anmälan har tagits emot vid landsbygdsavdelningen. Då ett avtal i fråga om skörd av en energigröda som odlas på frivillig CAP-träda ändras eller upphävs genom att avtalet helt eller delvis sägs upp av annan orsak än den att det gäller köp av avtalsareal el.dyl. ger landsbygdsavdelningen ett skriftligt tillstånd till förstörande av växtbeståndet då den har säkerställt att skörden förstörs på ett godtagbart sätt och att skörden inte tas till godo på något sätt. Landsbygdsavdelningen skall övervaka eller i efterhand kontrollera att beståndet har förstörts. Anteckningar om kontrollen skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 413. Godkända sätt att förstöra växtbeståndet är slåtter och plöjning eller en annan bearbetning som förstör beståndet. Efter det att anmälan om ändring eller upphävning av avtalet har handlagts och godkänts skall landsbygdsavdelningen tillställa landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där odlarens gårdsbruksenhet är belägen en skriftlig anmälan på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 413 om att den upphävda och ändrade avtalsarealen behandlas som sedvanlig CAP-träda. 14 Fastställandet av representativa skördar vid landsbygdsavdelningen Då odlaren gör en anmälan så som fastställts i 4, om att han inte kan uppnå den representativa skördenivå som fastställts i 11 på grund av särskilda omständigheter som avsetts i artikel 28 i förordningen om tillämpning, skall landsbygdsavdelningen säkerställa uppskattningen genom att kontrollera skiftena. Landsbygdsavdelningen skall vid behov fastställa en sådan skördenivå för den aktuella gården som avviker från områdets representativa skörd. Anteckningar om kontrollen skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 413.

6 15 Handläggning vid landsbygdsavdelningen av anmälan om energigrödornas förädlingskedja Den landsbygdsavdelning på vars område förädlingsenheten är belägen skall ur förädlarens anmälan kontrollera att förädlingskedjan uppfyller villkoren för produktion av energigrödor så som bestäms i artikel 40 i förordningen om tillämpning. Kontrollen sker genom att multiplicera koefficienten som anger utfallet av det sista förädlingsskedet för den slutprodukt inom stödet för energigrödor som uppgetts i punkt 4. Förädlingskedja på blanketten Anmälan om energigrödornas förädlingskedja (blankett nummer 412) med priset på den aktuella slutprodukten och jämföra det sålunda erhållna ekonomiska värdet med det på samma sätt beräknade värdet av de slutprodukter avsedda för andra ändamål som eventuellt uppkommer i samma förädlingskedja. Om det uppkommer flera olika slutprodukter i förädlingskedjan adderas det ekonomiska värdet av slutprodukterna inom stödet för energigrödor samman och det sammanlagda ekonomiska värdet jämförs med det sammanlagda ekonomiska värdet av övriga slutprodukter avsedda för andra ändamål. Landsbygdsavdelningen skall ge ett beslut varav framgår att förädlarens anmälan om energigrödornas förädlingskedja har kontrollerats. Om förädlingskedjan inte uppfyller de krav som ställs i förordningen om tillämpning skall landsbygdsavdelningen meddela förädlaren ett överklagbart beslut. Landsbygdsavdelningen skall senast den 15 juni 2005 tillställa stödenheten en kopia av såväl förädlarens anmälan om energigrödornas förädlingskedja som av det givna beslutet om kontroll av förädlingskedjan. 16 Handläggning vid landsbygdsavdelningen av anmälningar om leverans och mottagning av skörden Landsbygdsavdelningen skall kontrollera att den kvantitet levererad råvara som odlaren uppgett i leveransanmälan för skörden motsvarar den förste förädlarens anmälan om mottagning av råvara av odlaren i fråga. Landsbygdsavdelningen skall kontrollera att den kvantitet råvara som odlaren levererat till den förste förädlaren motsvarar minst den representativa skördemängd som fastställts i 11 på området som fastställts för råvaran i fråga. Om landsbygdsavdelningen i enlighet med artikel 28 i förordningen om tillämpning på ansökan av odlaren har ändrat, till exempel fastställt en representativ skörd för gården, eller upphävt en del av avtalet skall den levererade kvantiteten råvara motsvara denna mängd. Enligt artikel 31 i förordningen om tillämpning kan i vederbörligen styrkta fall i samband med leverans godkännas ett bortfall på högst 10 procent av den representativa skörden. Om den levererade skördemängden inte motsvarar den erforderliga kvantiteten skall landsbygdsavdelningen bestämma om påföljder för underskridandet av den kvantitet som skall levereras enligt artikel 51.3 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan förordningen om verkställning. Landsbygdsavdelningen skall för förverkande av säkerhet meddela stödenheten om den förste förädlaren inte iakttar de primära, sekundära och underordnade krav som föreskrivs i artikel 36 i förordningen om tillämpning.

7 17 Utbetalning av stöd för energigrödor Stöd för energigrödor kan betalas till odlaren innan råvaran förädlas. Innan stödet betalas ut skall landsbygdsavdelningen kontrollera att villkoren i artikel 32 i förordningen om tillämpning uppfylls. Dessutom betalas bidrag för två- och fleråriga grödor under det första odlingsåret endast om säkerheten har ställts i sin helhet det första året. Landsbygdsavdelningen skall efter de ovan nämnda kontrollerna meddela namnen på de odlare som är berättigade till stöd för energigrödor till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där odlarens gårdsbruksenhet är belägen. 5 kap. Den förste förädlarens skyldigheter 18 Inlämnande av avtalsexemplaret till stödenheten Den förste förädlaren skall senast den 29 april 2005 lämna in en kopia av avtalet (blankett nummer 411) för ett- och fleråriga grödors del till stödenheten. Stödenheten sänder avtalet till landsbygdsavdelningen för den ort där odlarens gårdsbruksenhet är belägen. I fråga om permanenta och fleråriga grödor skall den förste förädlaren lämna en kopia av det avtal (blankett nummer 411) in till landsbygdsavdelningen för den ort där odlarens gårdsbruksenhet är belägen senast den sista dag för inlämnande av stödansökan som fastställts för det första avtalsåret. Om odlaren och den förste förädlaren ändrar avtalet så som fastställts i 4, skall den förste förädlaren lämna in en kopia av det ändrade eller ogiltigförklarade avtalet till stödenheten. Stödenheten sänder avtalet till landsbygdsavdelningen för den ort där odlarens gårdsbruksenhet är belägen 19 Ställande av säkerhet Den förste förädlaren skall senast den 29 april 2005 ställa en säkerhet så som bestäms i artiklarna 32 och 35 i förordningen om tillämpning. Beloppet av säkerheten enligt artikel 35 i förordningen om tillämpning är 60 euro per hektar. Den förste förädlaren skall beräkna det erforderliga beloppet av säkerhet för produktionen av energigrödor och anmäla separat för varje odlare detta och den areal som omfattas av avtalet med en ars noggrannhet till stödenheten senast den 29 april Den förste förädlarens anmälan om energigrödornas förädlingskedja Den förste förädlaren skall senast den 29 april 2005 lämna en anmälan om energigrödornas förädlingskedja till den landsbygdsavdelning inom vars område förädlingsenheten är belägen. Anmälan bör göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett 412 eller på en adb-utskrift som följer den modell som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Om den förste förädlaren senare önskar ändra de användningsändamål han uppgett på blankett nummer 412 skall han i enlighet med artikel 29 i förordningen om tillämpning göra en

8 förhandsanmälan om saken till den landsbygdsavdelning inom vars område förädlingsenheten är belägen. 21 Den förste förädlarens anmälan om att skörden mottagits av odlaren Då råvaran har mottagits av en odlare skall den förste förädlaren senast den 31 maj 2006 i stödregion A och B och senast den 15 juni i stödregion C1-C4, dock senast innan stödet för energigrödor betalas ut, lämna en anmälan om mottagning av råvara av energigrödor till landsbygdsavdelningen för den ort där odlarens gårdsbruksenhet är belägen, på så sätt som bestäms i artikel 34 i förordningen om tillämpning. Anmälan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 415 eller på en adb-utskrift som följer den modell som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Den förste förädlaren är skyldig att ta emot den bärgade skörden från odlarens hela avtalsareal. 22 Frisläppande och förverkande av säkerhet En ställd säkerhet frisläpps när avtalet upphör då den förste förädlaren tillställer stödenheten anmälan om förädling (blankett nummer 416) på så sätt som bestäms i artikel 35 i förordningen om tillämpning och då den förste förädlaren har uppfyllt de primära, sekundära och underordnade kraven enligt artikel 36 i förordningen om tillämpning. Om avtalet upphävs under avtalsperioden på grund av köp, uthyrning eller generationsväxling, är utredningar om uppfyllande av krav framförda av tidigare avtalsparter en förutsättning för frisläppande av säkerhet. Påföljderna för underlåtelse att iaktta kraven bestäms i enlighet med artiklarna i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter. 23 Handlingar som den förste förädlaren skall förvara Av de handlingar som den förste förädlaren förvarar skall månadsvis framgå följande i artikel 39 i förordningen om tillämpning föreskrivna uppgifter: a) namn och adress på leverantör av råvaran; b) de kvantiteter olika råvaror som köpts för förädling; c) de kvantiteter råvaror som förädlats samt kvantiteterna och typerna av de slutprodukter, delprodukter och biprodukter som erhållits av dem; d) svinnet vid förädlingen och rengöringen; e) de kvantiteter som förstörts och anledningen till det; f) de kvantiteter och typer av produkter som sålts eller skänkts bort av förädlaren samt de priser som har erhållits; samt g) vid behov den senaste förädlarens namn och adress. Uppgifterna skall förvaras så som bestäms i 2 kap mom. bokföringslagen (1336/1997).

9 6 kap. Kontroller 24 Övervakning Övervakning av arealer, tvärvillkor som är en förutsättning för utbetalning av stöd samt andra stödvillkor gällande produktionen av energigrödor omfattas av bestämmelserna i förordningen om verkställning. 25 Kontroller Tullverket svarar för de kontroller som avses i artikel 40.1 i förordningen om tillämpning. Kontrollerna skall enligt artikel 40.1 i förordningen om tillämpning täcka minst 25 procent av de verkställda affärstransaktionerna och förädlingshändelserna. 26 Behöriga myndigheter Behöriga myndigheter som avses i förordningen om tillämpning är jord- och skogsbruksministeriet, tullverket, arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar samt kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter. 27 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 23 mars Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. Helsingfors den 17 mars 2005 Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Överinspektör Mirja Eerola

10 Rådets förordning (EG) nr 1782/2003, EUT nr L 270, , s.1 Rådets förordning (EEG) nr 3508/92, EGT nr L 355, , s. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004, EUT nr L 345, , s.1 Kommissionens förordning (EEG) nr 796/2004, EUT nr L 141, , s.18 Kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85, EGT nr L 205, , s. 5

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 24/06 Dnr 1470/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 24/06 Dnr 1470/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 24/06 Dnr 1470/01/2006 17.3.2006 Giltighetstid 22.3.2006 tills vidare Bemyndigande 11 i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 3/04 Dnr 130/01/2004 21.1.2004 Giltighetstid 28.1.2004 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 4 /03 Dnr 386/01/2003 31.1.2003 Giltighetstid 29.2.2003 tills vidare Bemyndigande Lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 49/02 Dnr 1885/521/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 49/02 Dnr 1885/521/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 49/02 Dnr 1885/521/2002 5.6.2002 Giltighetstid 12.6.2002 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska (1100/1994); 13 lagen om förfarandet

Läs mer

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd 15.9.2010 Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter ELY-centralerna Betalning av miljöstöd för

Läs mer

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/03.03.00/2016 30.05.2016 Giltighetstid 31.5-14.10.2016 Betalningstid 3.6.-14.10.2016 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 19 2 mom. Motsvarande

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2010 Dnr 760/22/2010 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

FÖRESKRIFT. Datum Dnr 3454/54/2014. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14. Bemyndigande:

FÖRESKRIFT. Datum Dnr 3454/54/2014. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14. Bemyndigande: FÖRESKRIFT Datum 7.5.2014 Dnr 3454/54/2014 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 15 2 mom. Motsvarande EU-rättsakter: Europaparlamentets

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 95/00 Jordbruksavdelningen 15.9.2000 Dnr 3080/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 95/00 Jordbruksavdelningen 15.9.2000 Dnr 3080/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 95/00 Jordbruksavdelningen 15.9.2000 Dnr 3080/01/2000 Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 11 februari 2013 141/2013 Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor

Läs mer

Betalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2010

Betalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2010 Avdelningen för finansförvaltning 15.9.2010 1457/22/2010 Enheten för utbetalning av stöd Författningsnummer 60/10 ELY-centralerna Betalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2010 Landsbygdsverkets

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13.

Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13. LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 62/05 Dnr 3635/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 62/05 Dnr 3635/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 62/05 Dnr 3635/01/2005 30.8.2005 Giltighetstid 7.9.2005-tills vidare Bemyndigande Lag om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999, ändr. 44/2000) 11 4

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 Datum Dnr 11.8.2000 1971/00/2000 Ikraftträdelse och giltighetstid 1.9.2000 - tills vidare Stadganden om bemyndigande: Lagen om verkställighet av Europeiska

Läs mer

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 Anna Myréen / Mavi Helsingfors 17.2.2009 Obs. Bara gällande rättsakter och författningar är officiella källor. PRESENTATIONENS INNEHÅLL Huvudpunkterna i presentationen Stödberättigande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

2. Föreslagna ändringar

2. Föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av hänvisningsbestämmelserna i vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde så att de hänvisar till förvaltningslagen

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04 Datum Dnr 31.3.2004 1608/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare Stadganden om bemyndigande 9 och 26 foderlagen (396/1998)

Läs mer

BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA. Anvisningar för odlare 2006

BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA. Anvisningar för odlare 2006 BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA Anvisningar för odlare 2006 Innehåll 1 Inledning... 2 Allmänna villkor för energianvändningen

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2484/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 28 mars 2007 Nr 301 306 INNEHÅLL Nr Sidan 301 Republikens presidents förordning om ikraftträdande av principöverenskommelsen med Ryssland om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd;

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

Utbildning kring stödansökan våren 2015

Utbildning kring stödansökan våren 2015 Ersättningsberättigande Ersättning för ekologisk produktion Programperioden 2014 2020 Utbildning kring stödansökan våren 2015 Ersättningsberättigande Ändringar efter höstens utbildningar Ersättningsberättigandet

Läs mer

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll Grundstöd Utbildningens innehåll Stödregionreformen Upphävande av överlopps stödrättigheter Användning av stödrättigheter Överföring av stödrättigheter och den aktiva jordbrukaren Nationella reserven Stödregionreformen

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Jordbrukare som omfattas av en ny förbindelse: Från basgödsling till gödsling enligt markkartering, dvs. behovsanpassad

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 8 1 mom. 6 punkten, ändras 6 2 mom., 11 1 mom.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om återbetalning av stöd; SJVFS

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

Förteckning över rättsakter och författningar:

Förteckning över rättsakter och författningar: LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2008 dnr 883/22/2008 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 31/08 Bemyndigande: Lagen om förfarande vid

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter:

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter: LANDBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 29.4.2011 Dnr 646/22/2011 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11 Bemyndigande: Lag om verkställighet av Europeiska

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av ursprungssorter och handel med utsäde

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av ursprungssorter och handel med utsäde JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 16/09 Datum Dnr 28.8.2009 1613/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 7.9.2009 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning av den

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker Jordbruksverkets vägledning Industrisocker Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Definitioner... 2 3. Industrisocker...

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/16

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/16 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/16 Datum Dnr 9.12.2016 1842/01.04/2016 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2017 - tills vidare Ändrar Bilaga 4 till jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 22 maj 2002 Nr 370 373 INNEHÅLL Nr Sidan 370 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Jordanien... 2807 371 Republikens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål

Läs mer

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom

Läs mer

Stödrättigheter ger: grundstöd förgröningsstöd stöd till unga odlare. (hette gårdsstöd förut)

Stödrättigheter ger: grundstöd förgröningsstöd stöd till unga odlare. (hette gårdsstöd förut) Stödrättigheter ger: grundstöd förgröningsstöd stöd till unga odlare (hette gårdsstöd förut) Nya stödregioner: AB C Stödrättigheternas ägande- och besittningsrättförhållanden kvarstår kontrollera 103A!

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 207/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket Given i

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 7/VLA/2009 Datum Dnr 13.5.2009 2781/01/2008 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.6.2009 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ÄNDRING AV LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKNINGSTIDER FÖR NATIONELLA STÖD 2014

LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ÄNDRING AV LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKNINGSTIDER FÖR NATIONELLA STÖD 2014 FÖRESKRIFT Datum 7.5.2014 Dnr 3455/54/2014 Landsbygdsverkets föreskriftssamling Nr 33/14 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 15 2 mom. Giltighetstid: 7.5.2014 - tills vidare

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 7/13 Datum Dnr 27.03.2013 731/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 15.04.2013 tills vidare Ändrar Bilaga I och II till JSM:s förordning om gödselfabrikat

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 Giltighetstid 11.4.2008-31.12.2015 Bemyndigande Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 35, 37 och 38 Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG)

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B7-0079/151. Ändringsförslag. Martin Häusling, José Bové för Verts/ALE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B7-0079/151. Ändringsförslag. Martin Häusling, José Bové för Verts/ALE-gruppen 6.3.2013 B7-0079/151 151 Martin Häusling, José Bové för Verts/ALE-gruppen Artikel 30 punkt 1a (ny) 1a. I områden där det av agronomiska skäl är omöjligt får reglerna för växelbruket, genom undantag från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

Ändringar i Ansökningsguiden 2015

Ändringar i Ansökningsguiden 2015 Ändringar i Ansökningsguiden 2015 Ansökningsguiden publiceras 16.3.2015. I den här listan sammanställs de ändringar som gjorts efter publicerandet. Ändringar som gjorts efter 16.3. Alla de ställen i ansökningsguiden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.4.2004 SEK(2004) 411 slutlig Förslag till GEMENSAMMA REGLER om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (framlagt av

Läs mer

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet 1 (5) UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) Tankesmedja 9: Unga jordbrukare och Tvärvillkoren 1. Allmänt Stödet till unga jordbrukare är ett av EU:s direktstöd.

Läs mer

FÖRESKRIFT. Giltighetstid: 9.4.2015 tills vidare

FÖRESKRIFT. Giltighetstid: 9.4.2015 tills vidare FÖRESKRIFT Datum 8.4.2015 Dnr 850/54/2015 Landsbygdsverkets föreskriftssamling nr 23/15 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 15 2 mom. Giltighetstid: 9.4.2015 tills vidare LANDSBYGDSVERKETS

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 26 27.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Byråchef Jenny

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 34/03

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 34/03 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 34/03 Datum Dnr 16.4.2003 1693/01/2003 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2003 tills vidare Bemyndigande 4 1 mom. lagen om handel med utsäde (728/2000)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

Upphäver / Ändrar. Bemyndigande

Upphäver / Ändrar. Bemyndigande JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 13/VLA/2004 Datum Dnr 30.12.2004 5550/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2005 - tills vidare Upphäver / Ändrar - Bemyndigande 5, 8 och 12 i lagen

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05 Datum Dnr 9.12.2005 5329/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2006 - tills vidare Upphävs Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis

Läs mer

AVTAL OM UPPRÄTTHÅLLANDE AV URSPRUNGSSORTER

AVTAL OM UPPRÄTTHÅLLANDE AV URSPRUNGSSORTER AVTAL OM UPPRÄTTHÅLLANDE AV URSPRUNGSSORTER NTM-central Europeiska jordbruksfonden för landbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Lämna in ansökan med bilagor till NTM-centralen senast

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förgröningsstöd. Neuvo 2020 Hösten 2014. Materialet bygger på den information som var tillgänglig vid tidpunkten för presentationen.

Förgröningsstöd. Neuvo 2020 Hösten 2014. Materialet bygger på den information som var tillgänglig vid tidpunkten för presentationen. Förgröningsstöd Neuvo 2020 Hösten 2014 Förgröningsstöd Ett nytt direkt EU-stöd Cirka 157 miljoner per år Två stödregioner och stödnivåer: AB och C Tre krav: Diversifiering av grödor Bevarande av permanent

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/07 Datum Dnr 13.2.2007 656/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.3.2007- tills vidare Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets beslut om

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 PROTOKOLL Nummer 10 13.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Lantbruksinspektör

Läs mer

Förordning (2010:173) om alkoholskatt

Förordning (2010:173) om alkoholskatt Skatter m.m./skatter m.m. 1 Termer och uttryck 1 [4071] Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1564) om alkoholskatt ([4001] o.f.). Termer och uttryck som används i denna förordning har

Läs mer