BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA. Anvisningar för odlare 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA. Anvisningar för odlare 2006"

Transkript

1 BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA Anvisningar för odlare 2006

2 Innehåll 1 Inledning... 2 Allmänna villkor för energianvändningen på gårdsnivå... 2 Godkända underarter av rybs och raps... 3 Energiproduktens ekonomiska värde vid gårdsanvändning av rybs och raps... 3 Ansökan om stöd och förbindelse... 5 Exempel på ifyllnad av punkten som gäller förädlingskedjan på förbindelseblanketten... 5 Denaturering... 7 Bokföring... 7 Bestämning av volymen... 7 Representativ skördenivå... 7 Tillsyn och tillsynsobjekt... 8 Tillsynspåföljder... 8 Beskattning... 9 Hävning av förbindelsen... 10

3 Inledning 2 I dessa anvisningar redogörs för frågor som gäller bioenergianvändningen av rybs och raps på gårdsnivå. Utnyttjandet av bioråvara från rybs och raps för lantgårdens egna energibehov baserar sig på Europeiska gemenskapens system för jordbruksstöd. Bestämmelser om jordbruksstöden finns bl.a. i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004. Med en gård avses vid bioenergianvändning på gårdsnivå en helhet bestående av produktionsenheter inom en stats område som leds av en odlare och till vilken hör bostads- och produktionsbyggnader. Gårdsanvändningen och jordbruksstödet som betalas utgående från denna är möjliga inom ramen för två stödsystem: stödet för energigrödor och systemet med stöd för non food -träda. Eftersom stödsystemen till vissa delar skiljer sig från varandra är det viktigt att odlaren fäster uppmärksamhet vid enligt vilket system denne producerar och använder rybs eller raps för att tillfredsställa gårdens energibehov. Systemens grundläggande skillnader utgörs av att man inom trädessystemet kan utnyttja trädesåker. Inget stöd för energigrödor betalas för obligatorisk trädesareal. För gårdsanvändningen kan betalas stöd till odlaren samtidigt inom båda systemen. Då förväntas att odlaren separat uppfyller villkoren för vartdera systemet. Odlaren måste exempelvis lämna två förbindelser, separat tröska skiften som hör till stödet för energigrödor och stödet för träda, separat bestämma volymen av råvaran som har samlats in från skiftena, föra bok för båda systemen, osv. På grund av det dubbla arbetet skulle det vara ändamålsenligt för en odlare att ansöka om stöd endast inom ramen för det ena systemet. Allmänna villkor för energianvändningen på gårdsnivå Energianvändningen på gårdsnivå inom både stödet för energigrödor och systemet med stöd för non food -träda förutsätter att vissa specialvillkor uppfylls. Hela energianvändningen och förädlingen (även torkningen) av råvaran måste ske på gården där rybsen eller rapsen har odlats. Det är alltså inte möjligt att flytta råvaran eller den förädlade en bort från gården eller sälja den. All energiråvara av rybs och raps som har skördats på skiften avsedda för energianvändning på gårdsnivå i enlighet med CN-kod måste användas för uppvärmning av gården och/eller som biobränsle i gårdens maskiner (direkt användning på gården). Vid uppvärmning av gården kan rybs eldas som sådan, blandad med annan energiråvara eller som en förädlad. Skiften som har anmälts för energianvändning på gårdsnivå och gårdens eventuella övriga rybsskiften måste tröskas separat. Med metoden garanterar man att skördens volym på skiften som tröskas för energianvändning kan bestämmas. Den del av gårdens areal som har anmälts för energianvändning måste stå i förhållande till gårdens eldningsbehov och övrigt biobränslebehov. Exempelvis kan gårdens alla obligatoriska trädesskiften inte användas för att producera energiråvara för gårdens bruk, om inte detta förutsätts av gårdens energibehov. Nedan utreds närmare vad som avses med en förbindelse i samband med energianvändningen på gårdsnivå. Energianvändningen på gårdsnivå avviker till vissa delar från normal produktion av energigrödor och från non food -produktionen enligt trädessystemet. Vid energianvändning på gårdsnivå 1 Koden hänvisar till frön som tillhör vissa certifierade 00-underarter eller 00-artkombinationer, vilka är avsedda för annat än sådd (frö av rybs och raps som innehåller små mängder erukasyra, av vilka fås en fettolja med en erukasyrahalt på under två viktprocent och vilkas fasta beståndsdel innehåller mindre än 30 mikromol glukosinolater per gram). Underarterna är antecknade i den allmänna artförteckningen över odlingsväxter. Förteckningen finns på webben under Rybs finns med i punkt 55 i förteckningen och raps i punkt 57.

4 finns ingen avtalspart, dvs. förädlare/uppköpare -> odlarens förbindelse är tillräcklig finns inget avtal eller garanti -> odlarens förbindelse är tillräcklig krävs inte att skörden levereras någon annanstans och man behöver inte anmäla mottagande -> volymbestämning eller vägning och förädling sker på gården tillåts inte försäljning av skörden eller transport till förädling -> förädlingsutrustningen transporteras till skörden. 3 Godkända underarter av rybs och raps För bioenergianvändning på egen gård har godkänts underarter av rybs och raps som tillhör CN-kod Underarter av rybs som har godkänts för produktion i Finland är exempelvis Harmoni, Hohto, Kulta, Sisu, SW Petita, SW Rebus, Tuli och Valo. Underarter av raps som har godkänts för produktion i Finland är exempelvis Bullet, Ebony och Wildcat. Odlaren har möjlighet att använda sin egen rybs- och rapsskörd för bioenergianvändning på gårdsnivå, men man måste kunna påvisa utsädets kvalitet (certifierat, 00-underart) med ett garantibevis och inköpskvitto. Frön som har skördats från ett skifte anmält för gårdens energianvändning får inte användas som utsäde under de påföljande åren eller för annan sådd. All råvara måste användas för gårdens energibehov. Energiproduktens ekonomiska värde vid gårdsanvändning av rybs och raps Gårdsanvändning av rybs och raps kräver att ens ekonomiska värde är högre än värdet av biprodukterna som uppkommer vid förädlingen. Då man bestämmer värdena används genomsnittet av föregående marknadsårs pris fritt fabrik. I tabellen på sidan 6 i dessa anvisningar används sådana värden. Eldningen på gården orsakar inga problem med avseende på beräkningen av energivärdena, om odlaren använder all rybsråvara till energi exempelvis genom att elda fröna som sådana eller genom att använda också alla parallell-, bi- och mellanprodukter (med undantag av aska) till energi (efter pressning och eventuell förestring av rårybsolja som används för eldning eller bränsle). Om en odlare använder presskaka som djurfoder måste denne utreda presseffekten hos pressanläggningen som används och noggrant beräkna de energivärden som uppstår. Den exakta presseffekten hos pressanläggningen som används måste utredas exempelvis med hjälp av anläggningens tillverkare eller anläggningsentreprenören som kommer till gården. Exempel Harry Husbonde har skördat kg rybs på sina åkrar. Han använder rybsoljan som har pressats av energiråvara för eldning på sin gård och har för avsikt att använda krosset som foder. Oljan pressas med en anläggning med 22 % effekt. Då blir alltså 78 % av råvarumassan kross. Det genomsnittliga priset på rybsolja på världsmarknaden är 580 euro per ton och priset på rybskrosskaka är 170 euro per ton. Uppfylls för Harry Husbondes del det villkor enligt vilket energianvändningens värde bör vara högre än värdet av annan användning? Svaret fås fram genom att jämföra om värdet av den pressade oljan är högre än värdet av råvaran som blir till kross. Vi antar att energianvändningens värde är högre.

5 4 4,5 ton 0, /ton > 4,5 ton 0, /ton 574,20 > 596,70 => antagandet är felaktigt Beräkningen visar att antagandet är felaktigt. På Harry Husbondes gård skulle värdet av foderanvändningen vara högre än energianvändningens värde. På grund av detta måste man på gården utöver rybsoljan använda också rybskrosset för gårdens energibehov. Av exemplet framgår att då pressanläggningens effekt är låg måste all rybsråvara (olja och presskaka) användas för energiframställning på gården. Vid ekologisk produktion måste all rybsråvara användas för energiframställning på gården, eftersom ekoproteinets värde är högt. Exempel Olga Odlare har skördat kg rybs på sina åkrar. Hon använder rybsoljan som har pressats av energiråvara för uppvärmning på sin gård och krosset som foder. Oljan pressas med en anläggning med 25 % effekt. Då blir alltså 75 % av råvarumassan kross. Det genomsnittliga priset på rybsolja på världsmarknaden är 580 euro per ton och priset på rybskrosskaka är 170 euro per ton. Uppfylls för Olga Odlares del det villkor enligt vilket energianvändningens värde bör vara högre än värdet av annan användning? Svaret fås fram genom att jämföra om värdet av den pressade oljan är högre än värdet av råvaran som blir till kross. Vi antar att energianvändningens värde är högre än värdet av annan användning: 6 ton 0, /ton > 6 ton 0, /ton 870 > 765 => antagandet är korrekt Beräkningen visar att antagandet är korrekt. Olga Odlare kan använda biprodukten till annat än gårdens energibehov. Om rybskrosskakan inte används för energiframställning på gården måste odlaren på förbindelseblanketten ange orsaken till detta. Om energianvändning på gården inte är möjlig eller motiverad och rybskakans värde är lägre än rybsoljans kan det komma i fråga att sälja rybskakan till en köpare utanför gården. Vid försäljning och överlåtelse av rybskaka eller rybsexpeller måste producenten ta i beaktande ansvaret för fodrets kvalitet och problem som eventuellt orsakas djuren. Enligt foderlagen åläggs försäljare av foderämne och övrigt foder ett strängt ansvar. Försäljning av rybskaka till köpare utanför gården kräver att producenten registrerar sig som en aktör inom foderbranschen vid Kontrollcentralen för växtproduktionen (från och med Livsmedelssäkerhetsverket). Till registreringen hänför sig bl.a. skyldigheten att föra bok. Rybskrosskakan som säljs eller överlåts måste åtföljas av en varudeklaration. Ytterligare information i frågor som hänför sig till foder fås från KTTK:s/EVIRAs foderövervakning, tel Om odlare använder foder som har uppkommit vid pressning av råvara på sin gård för att utfodra sina egna djur måste denne registrera sig som fodertillverkare i punkt 7 på stödansökningsblanketten 101B genom att kryssa i den mittersta rutan i punkten i fråga. Bestämmelser om fodertillverkarens verksamhet finns i Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av krav för foderhy-

6 gien (EG) nr 183/2005. En person som pressar rybs och utnyttjar den som foder måste iaktta de krav som avses i nämnda förordnings bilaga II enligt systemet med riskanalys och kritiska kontrollpunkter (HACCP). Ansökan om stöd och förbindelse Om odlaren önskar utnyttja systemet med stöd för energigrödor eller obligatorisk non food -träda i ny energianvändning på gårdsnivå måste denne ansöka om stöd för energigrödor eller non food -träda som normalt på stödansökningsblankett 101B senast Stöd för energigrödor ansöks genom att kryssa för punkt P och stöd för non food -träda genom att kryssa för punkt B i stödansökan. Odlaren skall bifoga en förbindelse till sin stödansökan. Förbindelsen kan levereras efter att stödansökan har lämnats in, dock senast Förbindelsen är giltig i ett år. Om en odlare vill förbinda sig till bioenergianvändning på gårdsnivå för en längre tid måste denne lämna en anmälan om detta årligen. Ansökan om stöd inom systemet med stöd för energigrödor Exempel på anmälan av skiften med stöd för energigrödor på blanketten för jordbruksskifte (102B): 5 S Odlingsväxt Rybs T Underart Kulta EK Som förbindelse som gäller gårdsanvändning används inom systemet med stöd för energigrödor blankett 417. Ansökan om stöd inom systemet med non food -träda Exempel på anmälan av skiften med obligatorisk non food -träda på blanketten för jordbruksskifte (102B): S Odlingsväxt Rybs T Underart Kulta NF Som förbindelse som gäller gårdsanvändning används inom systemet med stöd för non food -träda blankett 245. Bestämmelser om den totala mängden biprodukter som uppkommer vid non food -produktionen finns i Europeiska gemenskapens lagstiftning. På basis av artikel 147 punkt 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 måste en person som ansöker om stöd på förbindelseblanketten ange den förutsedda totala mängden biprodukter per art. Enligt artikel 56 punkt 3 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 skall mängden, om mängden näringsbiprodukter inom gemenskapens område överstiger en miljon ton, skäras ned till ifrågavarande gränsvärde. Vid beräkningen av mängden biprodukter som har angetts av odlaren motsvarar 100 kg rybs- eller rapsfrö 56 kg biprodukter. Exempel på ifyllnad av punkten som gäller förädlingskedjan på förbindelseblanketten Odlaren måste lämna uppgifter som gäller förädlingskedjan i punkt 6 på blankett 245 för non food

7 -systemet och punkt 4 på blankett 417 för systemet med stöd för energigrödor. I ovannämnda punkter på blanketterna skall odlaren utreda fånget av slut-, parallell-, bi- och mellanprodukter i förädlingsprocessen. I vidstående tabell illustreras med exempel olika bearbetningsmetoder för energiråvaran och produkter som uppkommer av dessa. Med koefficienten avses i tabellen fånget av ifrågavarande produkt under ett visst skede i processen. Det verkliga procenttalet påverkas av pressanläggningen som används. Priserna är produkternas marknadspriser. Med markeringen hänvisar man till om produkten som uppkommer genom processen är en. Då man läser tabellen skall man ta i beaktande följande: Processen med pressning och förestring sker i två faser. I processens första fas produceras rybsexpeller och rårybsolja. Genom att addera koefficienterna för dessa produkter får man 100 procent av råvaran. Då en mellanprodukt bearbetas vidare får man produkterna förestrad rybsolja och glycerol. Den totala mängden av dessa två produkter motsvarar mellanproduktens andel av den ursprungliga mängden råvara. Processen med användning av olja, glycerol och rybskrosskaka som bränsle sker också i två faser. Först produceras rybsexpeller och rårybsolja av råvaran. I processens andra fas förädlas rårybsoljan till en förestrad olja. I samband med detta får man också glycerol. Rybsexpellern som har uppkommit i processens första fas och den förestrade oljan och glycerolen som har producerats i den andra fasen är er. Då mängderna er adderas och fem procent aska läggs till summan får man 100 procent av råvaran. Process Slutprodukt Parallellprodukt Biprodukt Mellanprodukt 6 pressning eldning som sådan ej användning av olja, glycerol och rybskrosskaka som bränsle rårybsolja rybsexpeller ej ej ej koefficient pris koefficient pris koefficient pris 30 % /t 2 70 % /t förestrad rybsolja (RME = rybsmetylester) ej koefficient glycerol rybsexpeller rårybsolja ej koefficient pris koefficient 27 % /t 2 3 % värmeenergi pressning och förestring koefficient 95 % ej förestrad rybsolja (RME = rybsmetylester) energiprodukprodukt ej energi- ej ej ej pris ej pris koefficient pris koefficient pris 200 /t 2 70 % /t 2 30 % /t 2 aska ej pris koefficient pris koefficient 200 /t 2 5 % ej pris 1 /t koefficient rybsexpeller aska glycerol ej koefficient pris koefficient pris koefficient 27 % /t 2 65 % /t 2 5 % ej pris 1 /t koefficient 3 % pris pris 200 /t Pressanläggningens presseffekt (måste utredas med hjälp av anläggningens tillverkare eller anläggningsentreprenören som kommer till gården) Genomsnittet av föregående marknadsårs ( ) pris fritt fabrik

8 7 Denaturering Energianvändningen på gårdsnivå kräver att råvaran denatureras. Med denaturering avses att råvaran markeras på så sätt att råvara som har samlats in för gårdens energibehov på ett ungefär kan avskiljas från övriga partier av en motsvarande växtart. Odlaren måste i första hand denaturera fröna. Odlaren kan välja denatureringsmetoden. Ett enkelt sätt att markera rybs- eller rapsfrön är att blanda dem med exempelvis senapsfrö. Det finns tillräckligt med frö som till färgen skiljer sig från rybseller rapsfröna i blandningen då färgkontrasten som uppkommer gör det möjligt att identifiera ett parti rybs eller raps som är avsett för energianvändning. Rybsoljan kan markeras genom att blanda den med exempelvis petroleum, något lämpligt tillsats- eller färgämne för bränsle eller annan motsvarande kemikalie. En möjlig denatureringsmetod är att färga fröna med en kemisk förening, såsom färgpigmenten titanoxid (TiO 2 ) eller järnoxid (Fe 2 O 3 ), vilka används som färgämne i läkemedel. Vid användning av preparaten är det i alla fall skäl att ta i beaktande deras eventuella inverkan på utrustningen som används vid gårdsanvändningen och på råvarans egenskaper. Det är bäst att be produkternas tillverkare eller återförsäljare om exakta uppgifter om föreningarna, deras egenskaper och blandningsmetoderna. Bokföring Till gårdsanvändningen av rybs och raps hör odlarens skyldighet att föra bok över användningen. En exempeltabell som illustrerar bokföringen av insamling och användning av råvaran finns som en bilaga till dessa anvisningar. Bestämning av volymen En inrättning eller ett företag som har utsetts av medlemsstaten bestämmer volymen på den skördade råvaran (också vägning av mängden råvara är möjlig). Tillsynen av bestämningen sker på så sätt att odlaren anmäler skördetidpunkten för förbindelseskiftet till TE-centralens landsbygdsavdelning och TE-centralen kan kontrollera denatureringen och bestämningen av råvarans volym med hjälp av stickprov. Om odlaren försummar anmälan innebär det att stödvillkoren inte har iakttagits. Representativ skördenivå Vid energianvändning på gårdsnivå av rybs och raps är utgångspunkten att odlaren måste uppnå den representativa skördenivån som hänför sig till systemen med stöd för energigrödor och non food -träda (på stödområdena A och B kg/ha och stödområdena C1 C kg/ha). Om det verkar som om den representativa skördenivån inte kan uppnås måste stödsökanden anmäla detta i samband med anmälan om skördetidpunkten till TE-centralen, som kan sköta tillsynen. Med detta förfaringssätt försäkras att skörden från ett förbindelseskifte som erhåller stöd för energigrödor inte används för andra ändamål.

9 Tillsyn och tillsynsobjekt 8 Vid gårdsanvändningen omfattas bl.a. följande av tillsynen tio procent av stödsökandena tillsynen måste utökas under ifrågavarande år och därpå följande år, om regelstridigheter förekommer i minst tre procent av fallen förbindelsearealen i förhållande till eldningsbehovet och övrigt biobränslebehov: gårdens alla obligatoriska trädesskiften kan inte användas för att producera energiråvara för gårdens bruk enligt förbindelsen, om inte detta förutsätts av gårdens energibehov uppnåendet av den representativa skördenivån tillsynen av bokföringen användningen och förädlingen på gården (vad är möjligt att använda och använt i maskiner och värmeanläggningar; sambandet mellan skattebokföringen och inköp av lätt eldningsolja och bränsle) bestämning av volymen eller vikten överensstämmelsen mellan mängden skördad råvara och förädlad produkt (t.ex. på basis av fakturan från entreprenören som kommer till gården) denaturering (i första hand av fröet och i andra hand av oljan) att skörden som har bärgats på förbindelseskiftet inte används som utsäde eller till annat än gårdens egen energianvändning anmälan till TE-centralen om skördetidpunkten för förbindelseskiftet för att möjliggöra tillsyn. Tillsynspåföljder Bestämmelser om sanktionspåföljder som gäller eldningen på gården inom ramen för systemet med stöd för energigrödor och non food -träda finns i Europeiska gemenskapens förordningar. Om skördemängden inte motsvarar minst den representativa skörden, eller i välgrundade fall den representativa skörden minskad med högst tio procent, anses avtalsarealen ha underskridits med en areal som erhålls då man multiplicerar avtalsarealen med det relativa underskottet i råvaruleveransen jämfört med den representativa skörden. Detta gäller dock inte fall där det är fråga om oöverstigligt hinder. Sanktionerna för att leveranskvantiteten underskrids fastslås enligt de allmänna bestämmelser som gäller underskridning av stödet för energigrödor och trädesarealen. Bestämmelserna finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004, artikel 51 som följer: om leveransmängden underskrids med högst tre procent beräknas gårdsstödet för obligatorisk träda eller stödet för energigrödor på basis av den bestämda arealen minskad med den observerade skillnaden om leveransmängden underskrids med mer än tre procent eller mer än två hektar men med högst 20 procent minskas den observerade skillnaden i arealen tvåfaldigt från gårdsstödet för obligatorisk träda eller stödet för energigrödor om leveransmängden underskrids med mer än 20 procent betalas inget gårdsstöd för obligatorisk träda eller stöd för energigrödor. Om odlaren under pågående växtperiod märker att skörden från odlingsarealen som omfattas av förbindelsen blir avsevärt lägre än den representativa skördenivån skall förbindelsen ändras. Om skörden blir lägre på grund av exceptionella förhållanden kan TE-centralens landsbygdsavdelning på od-

10 larens anhållan bestämma en gårdsspecifik skördenivå som avviker från den representativa skörden. Behovet av ändring skall anmälas till TE-centralens landsbygdsavdelning i samband med anmälan om skördetidpunkt, så att kontroll kan utföras. 9 Exempel avtalsarealen för rybs 6,00 ha och representativ skörd kg/ha Odlaren har sedan skörden på ändamålsenliga grunder från TE-centralen anhållit om en sänkning av leveransmängden för den representativa skördenivån (blankett 207A/414A). TE-centralen har godkänt en sänkning på 10 % av leveransmängden för den representativa skördenivån, vilket är 6 ha kg/ha 10 % = 780 kg avtalsarealens representativa skörd 6,00 ha kg/ha = kg egentlig skörd som har levererats från avtalsarealen kg underskott utan sänkningen på 10 % av skördenivån kg kg = 800 kg underskott med skördenivån sänkt med 10 % 800 kg 780 kg = 20 kg kalkylerad underskridning av avtalsarealen 20 kg / kg 6,00 ha = 0,02 ha sanktions-% för underskridning av avtalsarealen 0,02 ha / (6,00 ha 0,02 ha) 100 % = 0,33 % Leveransmängden underskrider kravet på den sänkta skördenivån med mindre än tre procent. Därför beräknas gårdsstödet för obligatorisk träda eller stödet för energigrödor genom att subtrahera den observerade skillnaden från den bestämda arealen: 6,00 ha 0,02 ha 0,02 ha = 5,96 ha. Av exemplet framgår att om odlaren redan under växtperioden märker att skörden från arealen som omfattas av förbindelsen blir mindre än den representativa skörden på grund av exceptionella förhållanden bör denne anhålla om bestämning av en gårdsspecifik skördenivå vid TE-centralen i samband med anmälan om skördetidpunkt. Underskridning av den representativa skördenivån minskar arealen för vilken gårdsstöd för obligatorisk träda eller stöd för energigrödor betalas. Underskridning av den representativa skördenivån inverkar i alla fall inte på utbetalningen av andra stöd (gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd, nationella stöd), om förutsättningarna för beviljandet av dessa stöd uppfylls. Exempelvis uppfylls kravet på skörd även om man på gården skördar en mängd som är mindre än den representativa skördenivån. Vid skördeskada eller övriga exceptionella situationer bör odlaren lämna en skriftlig anmälan om skördeskadan till kommunen, även om denne inte ansöker om egentlig ersättning för skördeskada. Beskattning Arrangemanget som redogörs för i dessa anvisningar gäller endast förbindelser om energigrödor och non food -produkter med avseende på produktionen och användningen av biodiesel och rybs eller raps som produceras, tillverkas och används på gården. Detta inverkar inte på slutprodukternas beskattning. För biodiesel som har producerats på gården gäller samma bestämmelser med avseende på accis och övrig beskattning som för övrigt biodiesel. Närmare uppgifter som beskattningsfrågor fås från skattestyrelsen, ur lagen om påförande av accis (1469/1994) och på tullens webbsida (tullmyndigheterna handhar alla accisärenden).

11 Hävning av förbindelsen 10 Odlaren kan om så önskas häva förbindelsen om rybs eller raps som används för att uppfylla energibehovet på gårdsnivå. Hävningen av förbindelsen har påföljder. Påföljder av hävningen av förbindelsen inom systemet med stöd för energigrödor Om odlaren inte har sått den areal som har uppgetts i förbindelsen, om arealen har såtts endast delvis eller om det inte har uppkommit ett tillräckligt växtbestånd för att fortsätta förbindelsen måste denne göra en anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Anmälan görs i fritt formulerat format eller på den vanliga annulleringsblanketten 145. Närmare uppgifter om annulleringen av ansökan finns i punkt 4.5 i Ansökningsguiden Då förbindelsen hävs får råvaran som skördas på arealen som omfattas av förbindelsen säljas, överlåtas eller användas. Inget stöd för energigrödor betalas i alla fall för arealen. Påföljder av hävningen av förbindelsen inom non food -systemet Om odlaren inte har sått den areal som har uppgetts i förbindelsen, om arealen har såtts endast delvis eller om det inte har uppkommit ett tillräckligt växtbestånd för att fortsätta förbindelsen måste denne göra en anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Om förbindelsen hävs i sin helhet eller arealen som omfattas av förbindelsen minskas måste odlaren för att behålla sin rätt till gårdsstödet för obligatorisk träda åter lägga de skiften som har avlägsnats från förbindelsen i normal obligatorisk träda. Härvid mister odlaren rätten att sälja, överlåta eller använda råvara som avlägsnats från förbindelsen. Odlaren skall trädesperioden ut låta de skiften som har avlägsnats från förbindelsen ligga i träda. En minskning av arealen måste anmälas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på förhand.

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 3/04 Dnr 130/01/2004 21.1.2004 Giltighetstid 28.1.2004 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 4 /03 Dnr 386/01/2003 31.1.2003 Giltighetstid 29.2.2003 tills vidare Bemyndigande Lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005 Giltighetstid 23.3.2005 - tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 24/06 Dnr 1470/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 24/06 Dnr 1470/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 24/06 Dnr 1470/01/2006 17.3.2006 Giltighetstid 22.3.2006 tills vidare Bemyndigande 11 i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 Anna Myréen / Mavi Helsingfors 17.2.2009 Obs. Bara gällande rättsakter och författningar är officiella källor. PRESENTATIONENS INNEHÅLL Huvudpunkterna i presentationen Stödberättigande

Läs mer

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Jordbrukare som omfattas av en ny förbindelse: Från basgödsling till gödsling enligt markkartering, dvs. behovsanpassad

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D039828/03 BILAGA 1.

För delegationerna bifogas dokument D039828/03 BILAGA 1. Europeiska unionens råd Bryssel den 15 juli 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 FÖLJENOT från: inkom den: 10 juli 2015 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D039828/03

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04 Datum Dnr 31.3.2004 1608/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare Stadganden om bemyndigande 9 och 26 foderlagen (396/1998)

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 23.10.2015 L 278/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1905 av den 22 oktober 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller kontroll av dioxin i

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

Utbildning kring stödansökan våren 2015

Utbildning kring stödansökan våren 2015 Ersättningsberättigande Ersättning för ekologisk produktion Programperioden 2014 2020 Utbildning kring stödansökan våren 2015 Ersättningsberättigande Ändringar efter höstens utbildningar Ersättningsberättigandet

Läs mer

Miljöersättning

Miljöersättning Miljöersättning 2016 17.3.2016 Presentationens innehåll Ändringar i miljöersättningen Ändringarnas verkningar Nya pappersärenden att minnas i fråga om miljöersättningen Programändringar Godkännande 29.2.2016

Läs mer

FÖRESKRIFT. Datum Dnr 3454/54/2014. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14. Bemyndigande:

FÖRESKRIFT. Datum Dnr 3454/54/2014. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14. Bemyndigande: FÖRESKRIFT Datum 7.5.2014 Dnr 3454/54/2014 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 15 2 mom. Motsvarande EU-rättsakter: Europaparlamentets

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

MINNESLISTA FÖR DIG SOM HAR INGÅTT FÖRBINDELSE OM MILJÖERSÄTTNING

MINNESLISTA FÖR DIG SOM HAR INGÅTT FÖRBINDELSE OM MILJÖERSÄTTNING 1 (5) MINNESLISTA FÖR DIG SOM HAR INGÅTT FÖRBINDELSE OM MILJÖERSÄTTNING Jordanalysen ska in till kommunen senast 30.9.2015 Om du har förbundit dig till åtgärder som gäller hantering av avrinningsvatten

Läs mer

Ändringar i Ansökningsguiden 2015

Ändringar i Ansökningsguiden 2015 Ändringar i Ansökningsguiden 2015 Ansökningsguiden publiceras 16.3.2015. I den här listan sammanställs de ändringar som gjorts efter publicerandet. Ändringar som gjorts efter 16.3. Alla de ställen i ansökningsguiden

Läs mer

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT 1 Vad innebär egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat som släpps ut på marknaden

Läs mer

Stödrättigheter ger: grundstöd förgröningsstöd stöd till unga odlare. (hette gårdsstöd förut)

Stödrättigheter ger: grundstöd förgröningsstöd stöd till unga odlare. (hette gårdsstöd förut) Stödrättigheter ger: grundstöd förgröningsstöd stöd till unga odlare (hette gårdsstöd förut) Nya stödregioner: AB C Stödrättigheternas ägande- och besittningsrättförhållanden kvarstår kontrollera 103A!

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2010 Dnr 760/22/2010 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

Stödrätter för gårdsstöd 2016

Stödrätter för gårdsstöd 2016 1(7) Stödrätter för gårdsstöd 2016 Här finns den information som gällde för stödrätter 2016. En stödrätt är en slags värdehandling som ger dig rätt att få gårdsstöd. För varje hektar mark som du vill ha

Läs mer

Anvisning för tryckning av garantibevis i packeriet

Anvisning för tryckning av garantibevis i packeriet Föredragande Ritva Vallivaara-Pasto Sida/sidor 1 /9 Anvisning för tryckning av garantibevis i packeriet En myndighets verksamhet ska bygga på en befogenhet som föreskrivs i lag, och lagen ska noggrant

Läs mer

IFYLLNADSANVISNING ANMÄLAN FÖR REGISTRERING (Blankett A) IFYLLNADSANVISNINGAR TILL FODERFÖRETAGARE. Allmänt

IFYLLNADSANVISNING ANMÄLAN FÖR REGISTRERING (Blankett A) IFYLLNADSANVISNINGAR TILL FODERFÖRETAGARE. Allmänt 1 (5) IFYLLNADSANVISNINGAR TILL FODERFÖRETAGARE Allmänt Myndighetens skyldighet att föra register över foderföretagare bygger på Europaparlamentets och rådets förordning 183/2005 om foderhygien. Enligt

Läs mer

Tvärvillkor, foderhygien i växtproduktion. Katja Korkalainen Fodersektionen katja.korkalainen@evira.fi 040-489 3412 växel 029 530 0400

Tvärvillkor, foderhygien i växtproduktion. Katja Korkalainen Fodersektionen katja.korkalainen@evira.fi 040-489 3412 växel 029 530 0400 Tvärvillkor, foderhygien i växtproduktion Katja Korkalainen Fodersektionen katja.korkalainen@evira.fi 040-489 3412 växel 029 530 0400 Neuvo2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på gårdar med växtproduktion

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll Grundstöd Utbildningens innehåll Stödregionreformen Upphävande av överlopps stödrättigheter Användning av stödrättigheter Överföring av stödrättigheter och den aktiva jordbrukaren Nationella reserven Stödregionreformen

Läs mer

Stödsökande och projekt. Allmänna indikatorer

Stödsökande och projekt. Allmänna indikatorer Prioriterat område II Hållbart vattenbruk Bedömningsblankett 7.7.2017 Innovationer i vattenbruk Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014, artikel 47 Blanketten bifogas till stödansökan.

Läs mer

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd 15.9.2010 Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter ELY-centralerna Betalning av miljöstöd för

Läs mer

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet 1 (5) UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) Tankesmedja 9: Unga jordbrukare och Tvärvillkoren 1. Allmänt Stödet till unga jordbrukare är ett av EU:s direktstöd.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 11 februari 2013 141/2013 Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Elektronisk stödansökan. Elektronisk stödansökan Ansökan om tackbidrag, tackstöden och nationella husdjurstödets förskotts elektroniska anvisningar

Elektronisk stödansökan. Elektronisk stödansökan Ansökan om tackbidrag, tackstöden och nationella husdjurstödets förskotts elektroniska anvisningar Elektronisk stödansökan Elektronisk stödansökan Ansökan om tackbidrag, tackstöden och nationella husdjurstödets förskotts elektroniska anvisningar Innehåll 1 Allmänt om ansökan om djurstöden elektroniskt...

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/16

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/16 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/16 Datum Dnr 9.12.2016 1842/01.04/2016 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2017 - tills vidare Ändrar Bilaga 4 till jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker Jordbruksverkets vägledning Industrisocker Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Definitioner... 2 3. Industrisocker...

Läs mer

Skattebefriad förbrukare alkohol

Skattebefriad förbrukare alkohol Skattebefriad förbrukare alkohol Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som s.k. skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. Informationen

Läs mer

Betalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2010

Betalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2010 Avdelningen för finansförvaltning 15.9.2010 1457/22/2010 Enheten för utbetalning av stöd Författningsnummer 60/10 ELY-centralerna Betalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2010 Landsbygdsverkets

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 49/02 Dnr 1885/521/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 49/02 Dnr 1885/521/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 49/02 Dnr 1885/521/2002 5.6.2002 Giltighetstid 12.6.2002 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska (1100/1994); 13 lagen om förfarandet

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Förteckning över rättsakter och författningar:

Förteckning över rättsakter och författningar: LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2008 dnr 883/22/2008 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 31/08 Bemyndigande: Lagen om förfarande vid

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 34/03

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 34/03 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 34/03 Datum Dnr 16.4.2003 1693/01/2003 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2003 tills vidare Bemyndigande 4 1 mom. lagen om handel med utsäde (728/2000)

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 95/00 Jordbruksavdelningen 15.9.2000 Dnr 3080/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 95/00 Jordbruksavdelningen 15.9.2000 Dnr 3080/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 95/00 Jordbruksavdelningen 15.9.2000 Dnr 3080/01/2000 Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna

Läs mer

Märkning och registrering av djur 2015

Märkning och registrering av djur 2015 Märkning och registrering av djur 2015 NEUVO 2020 3.12 Seinäjoki, 5.12 Vasa, 10.12 Träskända. 1 Varför märkning och registrering? Om en djursjukdom bryter ut måste man veta var vart och ett djur har vistats

Läs mer

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter Given i Helsingfors den 9 september 2004 Decree 852 Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter I enlighet med statsrådets beslut, fattat på

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 4.6.2014 L 165/33 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 592/2014 av den 3 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Läs mer

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder Föredragen av Erkki Vesanto Sida/sidor 1 / 5 Denna anvisning är avsedd för företagare och tillsynsmyndigheter inom livsmedelsbranschen och foderindustrin. Anvisningen har beretts i Livsmedelssäkerhetsverket

Läs mer

Produktionskostnad för planterad lök jämfört med sådd lök

Produktionskostnad för planterad lök jämfört med sådd lök Redovisning av projektet: Produktionskostnad för planterad lök jämfört med sådd lök Sökande: Anna-Mia Björkholm, Medsökande: Per Hansson, Bakgrund Integrerat växtskydd är lagkrav från 1 jan 2014. Bakgrunden

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13.

Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13. LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

Lägesöversikt i växtskyddsfrågor

Lägesöversikt i växtskyddsfrågor Lägesöversikt i växtskyddsfrågor Neuvo2020 Tove Jern Jord- och skogsbruksministeriet 1 Innehåll: Växtskyddsrådgivarens uppgift Allmänna principer för integrerat växtskydd Utbildningsmaterial på webben

Läs mer

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 BILAGOR till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

avtal eller annat arrangemang som leder till förvärv eller överlåtelse av aktier eller rösträtter

avtal eller annat arrangemang som leder till förvärv eller överlåtelse av aktier eller rösträtter STANDARDBLANKETT TR-1 AKTIER OCH RÖSTRÄTTER KOPPLADE TILL AKTIER 2 KAP. 9 I VPML AVTAL ELLER ANNAT ARRANGEMANG 2 KAP. 9 I VPML 1. Emittent av aktier 1 : 2. Orsak till anmälan (kryssa för en eller flera

Läs mer

NATIONELLA HUSDJURSSTÖD

NATIONELLA HUSDJURSSTÖD NATIONELLA HUSDJURSSTÖD Förutsättningar som gäller Över 18 år. sökande Maken kan uppfylla ålderskravet. I sammanslutningar åtminstone en av de delaktiga över 18 år. Förutsättningar som gäller sökande Övre

Läs mer

Miljöavtal. Icke-produktiva investeringar. Ekologisk produktion

Miljöavtal. Icke-produktiva investeringar. Ekologisk produktion Miljöavtal Icke-produktiva investeringar Ekologisk produktion Miljöavtal Miljöavtal som kan sökas 2016: Skötsel av våtmarker (450 euro/ha) - Blnr 262 Skötsel av jordbruksnaturens bilogiska mångfald och

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 Datum Dnr 11.8.2000 1971/00/2000 Ikraftträdelse och giltighetstid 1.9.2000 - tills vidare Stadganden om bemyndigande: Lagen om verkställighet av Europeiska

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2014

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2014 GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar 117 Överföringarna av stödrättigheter i ett nötskal - mängd stödberättigande areal övergår till mottagaren. Överföringen av besittningen

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

AVTAL OM UPPRÄTTHÅLLANDE AV URSPRUNGSSORTER

AVTAL OM UPPRÄTTHÅLLANDE AV URSPRUNGSSORTER AVTAL OM UPPRÄTTHÅLLANDE AV URSPRUNGSSORTER NTM-central Europeiska jordbruksfonden för landbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Lämna in ansökan med bilagor till NTM-centralen senast

Läs mer

STÖDANSÖKANS JORDBRUKSSKIFTESBLANKETT 2016

STÖDANSÖKANS JORDBRUKSSKIFTESBLANKETT 2016 STÖDANSÖKANS JORDBRUKSSKIFTESBLANKETT 2016 Blankett 102B Lämna in blanketten senast 15.6.2016 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna

Läs mer

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

Läs mer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer

Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Anvisningar till mallarna för sammanlagda tillgångar och total riskexponering för insamling av tillsynsavgiftsfaktorer Februari 2015 1 Allmänna anvisningar till båda mallarna "Namn", "MFI-kod" och "LEI-kod"

Läs mer

Övervakningsobservationer I samarbete med

Övervakningsobservationer I samarbete med Övervakningsobservationer 2015 Urval Urvalet görs av Landsbygdsverket År 2015 var 307 gårdar i Egentliga Finland utvalda till övervakning (ca 19 000 ha) 66 gårdar genom slumpmässigt urval resten genom

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Ekohusdjurskurs. ProAgria Anteckningar i ekohusdjursproduktion

Ekohusdjurskurs. ProAgria Anteckningar i ekohusdjursproduktion Ekohusdjurskurs ProAgria Anteckningar i ekohusdjursproduktion Ekoplan för djur Beskrivning, hur sköts och utfodras djuren på gården så att produktionsvillkoren uppfylls? Hurdana produktionsbyggnader finns

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B7-0079/151. Ändringsförslag. Martin Häusling, José Bové för Verts/ALE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B7-0079/151. Ändringsförslag. Martin Häusling, José Bové för Verts/ALE-gruppen 6.3.2013 B7-0079/151 151 Martin Häusling, José Bové för Verts/ALE-gruppen Artikel 30 punkt 1a (ny) 1a. I områden där det av agronomiska skäl är omöjligt får reglerna för växelbruket, genom undantag från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Livsmedelshygien inom växtproduktionen

Livsmedelshygien inom växtproduktionen Livsmedelshygien inom växtproduktionen Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vasa (sv) 5.12 / Träskända 10.12 Evira / Enheten för livsmedelshygien 1 Överinspektör Noora Tolin Presentationens innehåll Tvärvillkorskrav

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

INDUSTRI- OCH ENERGIGRÖDOR

INDUSTRI- OCH ENERGIGRÖDOR Stöd för odling av grödor för industri- och energiändamål 2008 Innehåll Spara broschyren!.................................4 Vill du veta mer?.................................4 Nyheter 2008....................................5

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/03.03.00/2016 30.05.2016 Giltighetstid 31.5-14.10.2016 Betalningstid 3.6.-14.10.2016 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 19 2 mom. Motsvarande

Läs mer

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning.

När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. 1(15) Miljöersättningar När du odlar och sköter din mark på ett sätt som är bra för miljön kan du söka miljöersättning. Miljöersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och bidrar till att nå

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd; SFS 2000:1217 Utkom från trycket den 15 december 2000 utfärdad den 7 december 2000.

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015

Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 14. Kompensationsersättning Nytt 2015 Ettårig ersättning (ingen förbindelse) Gårdsspecifika begränsningar för trädesareal och betalningsbelopp Kompensationsersättningen

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Kalkyler från 2011 samt förkalkyler för 2012 Krister Hildén

Kalkyler från 2011 samt förkalkyler för 2012 Krister Hildén Kalkyler från 2011 samt förkalkyler för 2012 Krister Hildén Kännetecknandeför2011 Stor variation i skördarna på vårt område, rätt bra i väst och dåligt i väst Rätt bra prisnivå på spannmål och oljeväxter

Läs mer

Miljöminister Jan-Erik Enestam

Miljöminister Jan-Erik Enestam Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (batterier och ackumulatorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Förordning (2010:173) om alkoholskatt

Förordning (2010:173) om alkoholskatt Skatter m.m./skatter m.m. 1 Termer och uttryck 1 [4071] Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1564) om alkoholskatt ([4001] o.f.). Termer och uttryck som används i denna förordning har

Läs mer

Vipu Stödansökanskolning

Vipu Stödansökanskolning Vipu 2016 Stödansökanskolning 3.4.2016 Tidtabellen för den samlade stödansökan Stödansökan inleds 9.5.2016 Stödansökan avslutas 15.6.2016 Andra datum Om du har 2015 miljöförbindelse: femårig växtföljdsplan

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) L 52/32 Europeiska unionens officiella tidning 3.3.2010 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 178/2010 av den 2 mars 2010 om ändring av förordning (EG) nr 401/2006 vad gäller jordnötter, andra oljeväxter, trädnötter,

Läs mer