BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA. Anvisningar för odlare 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA. Anvisningar för odlare 2006"

Transkript

1 BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA Anvisningar för odlare 2006

2 Innehåll 1 Inledning... 2 Allmänna villkor för energianvändningen på gårdsnivå... 2 Godkända underarter av rybs och raps... 3 Energiproduktens ekonomiska värde vid gårdsanvändning av rybs och raps... 3 Ansökan om stöd och förbindelse... 5 Exempel på ifyllnad av punkten som gäller förädlingskedjan på förbindelseblanketten... 5 Denaturering... 7 Bokföring... 7 Bestämning av volymen... 7 Representativ skördenivå... 7 Tillsyn och tillsynsobjekt... 8 Tillsynspåföljder... 8 Beskattning... 9 Hävning av förbindelsen... 10

3 Inledning 2 I dessa anvisningar redogörs för frågor som gäller bioenergianvändningen av rybs och raps på gårdsnivå. Utnyttjandet av bioråvara från rybs och raps för lantgårdens egna energibehov baserar sig på Europeiska gemenskapens system för jordbruksstöd. Bestämmelser om jordbruksstöden finns bl.a. i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004. Med en gård avses vid bioenergianvändning på gårdsnivå en helhet bestående av produktionsenheter inom en stats område som leds av en odlare och till vilken hör bostads- och produktionsbyggnader. Gårdsanvändningen och jordbruksstödet som betalas utgående från denna är möjliga inom ramen för två stödsystem: stödet för energigrödor och systemet med stöd för non food -träda. Eftersom stödsystemen till vissa delar skiljer sig från varandra är det viktigt att odlaren fäster uppmärksamhet vid enligt vilket system denne producerar och använder rybs eller raps för att tillfredsställa gårdens energibehov. Systemens grundläggande skillnader utgörs av att man inom trädessystemet kan utnyttja trädesåker. Inget stöd för energigrödor betalas för obligatorisk trädesareal. För gårdsanvändningen kan betalas stöd till odlaren samtidigt inom båda systemen. Då förväntas att odlaren separat uppfyller villkoren för vartdera systemet. Odlaren måste exempelvis lämna två förbindelser, separat tröska skiften som hör till stödet för energigrödor och stödet för träda, separat bestämma volymen av råvaran som har samlats in från skiftena, föra bok för båda systemen, osv. På grund av det dubbla arbetet skulle det vara ändamålsenligt för en odlare att ansöka om stöd endast inom ramen för det ena systemet. Allmänna villkor för energianvändningen på gårdsnivå Energianvändningen på gårdsnivå inom både stödet för energigrödor och systemet med stöd för non food -träda förutsätter att vissa specialvillkor uppfylls. Hela energianvändningen och förädlingen (även torkningen) av råvaran måste ske på gården där rybsen eller rapsen har odlats. Det är alltså inte möjligt att flytta råvaran eller den förädlade en bort från gården eller sälja den. All energiråvara av rybs och raps som har skördats på skiften avsedda för energianvändning på gårdsnivå i enlighet med CN-kod måste användas för uppvärmning av gården och/eller som biobränsle i gårdens maskiner (direkt användning på gården). Vid uppvärmning av gården kan rybs eldas som sådan, blandad med annan energiråvara eller som en förädlad. Skiften som har anmälts för energianvändning på gårdsnivå och gårdens eventuella övriga rybsskiften måste tröskas separat. Med metoden garanterar man att skördens volym på skiften som tröskas för energianvändning kan bestämmas. Den del av gårdens areal som har anmälts för energianvändning måste stå i förhållande till gårdens eldningsbehov och övrigt biobränslebehov. Exempelvis kan gårdens alla obligatoriska trädesskiften inte användas för att producera energiråvara för gårdens bruk, om inte detta förutsätts av gårdens energibehov. Nedan utreds närmare vad som avses med en förbindelse i samband med energianvändningen på gårdsnivå. Energianvändningen på gårdsnivå avviker till vissa delar från normal produktion av energigrödor och från non food -produktionen enligt trädessystemet. Vid energianvändning på gårdsnivå 1 Koden hänvisar till frön som tillhör vissa certifierade 00-underarter eller 00-artkombinationer, vilka är avsedda för annat än sådd (frö av rybs och raps som innehåller små mängder erukasyra, av vilka fås en fettolja med en erukasyrahalt på under två viktprocent och vilkas fasta beståndsdel innehåller mindre än 30 mikromol glukosinolater per gram). Underarterna är antecknade i den allmänna artförteckningen över odlingsväxter. Förteckningen finns på webben under Rybs finns med i punkt 55 i förteckningen och raps i punkt 57.

4 finns ingen avtalspart, dvs. förädlare/uppköpare -> odlarens förbindelse är tillräcklig finns inget avtal eller garanti -> odlarens förbindelse är tillräcklig krävs inte att skörden levereras någon annanstans och man behöver inte anmäla mottagande -> volymbestämning eller vägning och förädling sker på gården tillåts inte försäljning av skörden eller transport till förädling -> förädlingsutrustningen transporteras till skörden. 3 Godkända underarter av rybs och raps För bioenergianvändning på egen gård har godkänts underarter av rybs och raps som tillhör CN-kod Underarter av rybs som har godkänts för produktion i Finland är exempelvis Harmoni, Hohto, Kulta, Sisu, SW Petita, SW Rebus, Tuli och Valo. Underarter av raps som har godkänts för produktion i Finland är exempelvis Bullet, Ebony och Wildcat. Odlaren har möjlighet att använda sin egen rybs- och rapsskörd för bioenergianvändning på gårdsnivå, men man måste kunna påvisa utsädets kvalitet (certifierat, 00-underart) med ett garantibevis och inköpskvitto. Frön som har skördats från ett skifte anmält för gårdens energianvändning får inte användas som utsäde under de påföljande åren eller för annan sådd. All råvara måste användas för gårdens energibehov. Energiproduktens ekonomiska värde vid gårdsanvändning av rybs och raps Gårdsanvändning av rybs och raps kräver att ens ekonomiska värde är högre än värdet av biprodukterna som uppkommer vid förädlingen. Då man bestämmer värdena används genomsnittet av föregående marknadsårs pris fritt fabrik. I tabellen på sidan 6 i dessa anvisningar används sådana värden. Eldningen på gården orsakar inga problem med avseende på beräkningen av energivärdena, om odlaren använder all rybsråvara till energi exempelvis genom att elda fröna som sådana eller genom att använda också alla parallell-, bi- och mellanprodukter (med undantag av aska) till energi (efter pressning och eventuell förestring av rårybsolja som används för eldning eller bränsle). Om en odlare använder presskaka som djurfoder måste denne utreda presseffekten hos pressanläggningen som används och noggrant beräkna de energivärden som uppstår. Den exakta presseffekten hos pressanläggningen som används måste utredas exempelvis med hjälp av anläggningens tillverkare eller anläggningsentreprenören som kommer till gården. Exempel Harry Husbonde har skördat kg rybs på sina åkrar. Han använder rybsoljan som har pressats av energiråvara för eldning på sin gård och har för avsikt att använda krosset som foder. Oljan pressas med en anläggning med 22 % effekt. Då blir alltså 78 % av råvarumassan kross. Det genomsnittliga priset på rybsolja på världsmarknaden är 580 euro per ton och priset på rybskrosskaka är 170 euro per ton. Uppfylls för Harry Husbondes del det villkor enligt vilket energianvändningens värde bör vara högre än värdet av annan användning? Svaret fås fram genom att jämföra om värdet av den pressade oljan är högre än värdet av råvaran som blir till kross. Vi antar att energianvändningens värde är högre.

5 4 4,5 ton 0, /ton > 4,5 ton 0, /ton 574,20 > 596,70 => antagandet är felaktigt Beräkningen visar att antagandet är felaktigt. På Harry Husbondes gård skulle värdet av foderanvändningen vara högre än energianvändningens värde. På grund av detta måste man på gården utöver rybsoljan använda också rybskrosset för gårdens energibehov. Av exemplet framgår att då pressanläggningens effekt är låg måste all rybsråvara (olja och presskaka) användas för energiframställning på gården. Vid ekologisk produktion måste all rybsråvara användas för energiframställning på gården, eftersom ekoproteinets värde är högt. Exempel Olga Odlare har skördat kg rybs på sina åkrar. Hon använder rybsoljan som har pressats av energiråvara för uppvärmning på sin gård och krosset som foder. Oljan pressas med en anläggning med 25 % effekt. Då blir alltså 75 % av råvarumassan kross. Det genomsnittliga priset på rybsolja på världsmarknaden är 580 euro per ton och priset på rybskrosskaka är 170 euro per ton. Uppfylls för Olga Odlares del det villkor enligt vilket energianvändningens värde bör vara högre än värdet av annan användning? Svaret fås fram genom att jämföra om värdet av den pressade oljan är högre än värdet av råvaran som blir till kross. Vi antar att energianvändningens värde är högre än värdet av annan användning: 6 ton 0, /ton > 6 ton 0, /ton 870 > 765 => antagandet är korrekt Beräkningen visar att antagandet är korrekt. Olga Odlare kan använda biprodukten till annat än gårdens energibehov. Om rybskrosskakan inte används för energiframställning på gården måste odlaren på förbindelseblanketten ange orsaken till detta. Om energianvändning på gården inte är möjlig eller motiverad och rybskakans värde är lägre än rybsoljans kan det komma i fråga att sälja rybskakan till en köpare utanför gården. Vid försäljning och överlåtelse av rybskaka eller rybsexpeller måste producenten ta i beaktande ansvaret för fodrets kvalitet och problem som eventuellt orsakas djuren. Enligt foderlagen åläggs försäljare av foderämne och övrigt foder ett strängt ansvar. Försäljning av rybskaka till köpare utanför gården kräver att producenten registrerar sig som en aktör inom foderbranschen vid Kontrollcentralen för växtproduktionen (från och med Livsmedelssäkerhetsverket). Till registreringen hänför sig bl.a. skyldigheten att föra bok. Rybskrosskakan som säljs eller överlåts måste åtföljas av en varudeklaration. Ytterligare information i frågor som hänför sig till foder fås från KTTK:s/EVIRAs foderövervakning, tel Om odlare använder foder som har uppkommit vid pressning av råvara på sin gård för att utfodra sina egna djur måste denne registrera sig som fodertillverkare i punkt 7 på stödansökningsblanketten 101B genom att kryssa i den mittersta rutan i punkten i fråga. Bestämmelser om fodertillverkarens verksamhet finns i Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av krav för foderhy-

6 gien (EG) nr 183/2005. En person som pressar rybs och utnyttjar den som foder måste iaktta de krav som avses i nämnda förordnings bilaga II enligt systemet med riskanalys och kritiska kontrollpunkter (HACCP). Ansökan om stöd och förbindelse Om odlaren önskar utnyttja systemet med stöd för energigrödor eller obligatorisk non food -träda i ny energianvändning på gårdsnivå måste denne ansöka om stöd för energigrödor eller non food -träda som normalt på stödansökningsblankett 101B senast Stöd för energigrödor ansöks genom att kryssa för punkt P och stöd för non food -träda genom att kryssa för punkt B i stödansökan. Odlaren skall bifoga en förbindelse till sin stödansökan. Förbindelsen kan levereras efter att stödansökan har lämnats in, dock senast Förbindelsen är giltig i ett år. Om en odlare vill förbinda sig till bioenergianvändning på gårdsnivå för en längre tid måste denne lämna en anmälan om detta årligen. Ansökan om stöd inom systemet med stöd för energigrödor Exempel på anmälan av skiften med stöd för energigrödor på blanketten för jordbruksskifte (102B): 5 S Odlingsväxt Rybs T Underart Kulta EK Som förbindelse som gäller gårdsanvändning används inom systemet med stöd för energigrödor blankett 417. Ansökan om stöd inom systemet med non food -träda Exempel på anmälan av skiften med obligatorisk non food -träda på blanketten för jordbruksskifte (102B): S Odlingsväxt Rybs T Underart Kulta NF Som förbindelse som gäller gårdsanvändning används inom systemet med stöd för non food -träda blankett 245. Bestämmelser om den totala mängden biprodukter som uppkommer vid non food -produktionen finns i Europeiska gemenskapens lagstiftning. På basis av artikel 147 punkt 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 måste en person som ansöker om stöd på förbindelseblanketten ange den förutsedda totala mängden biprodukter per art. Enligt artikel 56 punkt 3 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 skall mängden, om mängden näringsbiprodukter inom gemenskapens område överstiger en miljon ton, skäras ned till ifrågavarande gränsvärde. Vid beräkningen av mängden biprodukter som har angetts av odlaren motsvarar 100 kg rybs- eller rapsfrö 56 kg biprodukter. Exempel på ifyllnad av punkten som gäller förädlingskedjan på förbindelseblanketten Odlaren måste lämna uppgifter som gäller förädlingskedjan i punkt 6 på blankett 245 för non food

7 -systemet och punkt 4 på blankett 417 för systemet med stöd för energigrödor. I ovannämnda punkter på blanketterna skall odlaren utreda fånget av slut-, parallell-, bi- och mellanprodukter i förädlingsprocessen. I vidstående tabell illustreras med exempel olika bearbetningsmetoder för energiråvaran och produkter som uppkommer av dessa. Med koefficienten avses i tabellen fånget av ifrågavarande produkt under ett visst skede i processen. Det verkliga procenttalet påverkas av pressanläggningen som används. Priserna är produkternas marknadspriser. Med markeringen hänvisar man till om produkten som uppkommer genom processen är en. Då man läser tabellen skall man ta i beaktande följande: Processen med pressning och förestring sker i två faser. I processens första fas produceras rybsexpeller och rårybsolja. Genom att addera koefficienterna för dessa produkter får man 100 procent av råvaran. Då en mellanprodukt bearbetas vidare får man produkterna förestrad rybsolja och glycerol. Den totala mängden av dessa två produkter motsvarar mellanproduktens andel av den ursprungliga mängden råvara. Processen med användning av olja, glycerol och rybskrosskaka som bränsle sker också i två faser. Först produceras rybsexpeller och rårybsolja av råvaran. I processens andra fas förädlas rårybsoljan till en förestrad olja. I samband med detta får man också glycerol. Rybsexpellern som har uppkommit i processens första fas och den förestrade oljan och glycerolen som har producerats i den andra fasen är er. Då mängderna er adderas och fem procent aska läggs till summan får man 100 procent av råvaran. Process Slutprodukt Parallellprodukt Biprodukt Mellanprodukt 6 pressning eldning som sådan ej användning av olja, glycerol och rybskrosskaka som bränsle rårybsolja rybsexpeller ej ej ej koefficient pris koefficient pris koefficient pris 30 % /t 2 70 % /t förestrad rybsolja (RME = rybsmetylester) ej koefficient glycerol rybsexpeller rårybsolja ej koefficient pris koefficient 27 % /t 2 3 % värmeenergi pressning och förestring koefficient 95 % ej förestrad rybsolja (RME = rybsmetylester) energiprodukprodukt ej energi- ej ej ej pris ej pris koefficient pris koefficient pris 200 /t 2 70 % /t 2 30 % /t 2 aska ej pris koefficient pris koefficient 200 /t 2 5 % ej pris 1 /t koefficient rybsexpeller aska glycerol ej koefficient pris koefficient pris koefficient 27 % /t 2 65 % /t 2 5 % ej pris 1 /t koefficient 3 % pris pris 200 /t Pressanläggningens presseffekt (måste utredas med hjälp av anläggningens tillverkare eller anläggningsentreprenören som kommer till gården) Genomsnittet av föregående marknadsårs ( ) pris fritt fabrik

8 7 Denaturering Energianvändningen på gårdsnivå kräver att råvaran denatureras. Med denaturering avses att råvaran markeras på så sätt att råvara som har samlats in för gårdens energibehov på ett ungefär kan avskiljas från övriga partier av en motsvarande växtart. Odlaren måste i första hand denaturera fröna. Odlaren kan välja denatureringsmetoden. Ett enkelt sätt att markera rybs- eller rapsfrön är att blanda dem med exempelvis senapsfrö. Det finns tillräckligt med frö som till färgen skiljer sig från rybseller rapsfröna i blandningen då färgkontrasten som uppkommer gör det möjligt att identifiera ett parti rybs eller raps som är avsett för energianvändning. Rybsoljan kan markeras genom att blanda den med exempelvis petroleum, något lämpligt tillsats- eller färgämne för bränsle eller annan motsvarande kemikalie. En möjlig denatureringsmetod är att färga fröna med en kemisk förening, såsom färgpigmenten titanoxid (TiO 2 ) eller järnoxid (Fe 2 O 3 ), vilka används som färgämne i läkemedel. Vid användning av preparaten är det i alla fall skäl att ta i beaktande deras eventuella inverkan på utrustningen som används vid gårdsanvändningen och på råvarans egenskaper. Det är bäst att be produkternas tillverkare eller återförsäljare om exakta uppgifter om föreningarna, deras egenskaper och blandningsmetoderna. Bokföring Till gårdsanvändningen av rybs och raps hör odlarens skyldighet att föra bok över användningen. En exempeltabell som illustrerar bokföringen av insamling och användning av råvaran finns som en bilaga till dessa anvisningar. Bestämning av volymen En inrättning eller ett företag som har utsetts av medlemsstaten bestämmer volymen på den skördade råvaran (också vägning av mängden råvara är möjlig). Tillsynen av bestämningen sker på så sätt att odlaren anmäler skördetidpunkten för förbindelseskiftet till TE-centralens landsbygdsavdelning och TE-centralen kan kontrollera denatureringen och bestämningen av råvarans volym med hjälp av stickprov. Om odlaren försummar anmälan innebär det att stödvillkoren inte har iakttagits. Representativ skördenivå Vid energianvändning på gårdsnivå av rybs och raps är utgångspunkten att odlaren måste uppnå den representativa skördenivån som hänför sig till systemen med stöd för energigrödor och non food -träda (på stödområdena A och B kg/ha och stödområdena C1 C kg/ha). Om det verkar som om den representativa skördenivån inte kan uppnås måste stödsökanden anmäla detta i samband med anmälan om skördetidpunkten till TE-centralen, som kan sköta tillsynen. Med detta förfaringssätt försäkras att skörden från ett förbindelseskifte som erhåller stöd för energigrödor inte används för andra ändamål.

9 Tillsyn och tillsynsobjekt 8 Vid gårdsanvändningen omfattas bl.a. följande av tillsynen tio procent av stödsökandena tillsynen måste utökas under ifrågavarande år och därpå följande år, om regelstridigheter förekommer i minst tre procent av fallen förbindelsearealen i förhållande till eldningsbehovet och övrigt biobränslebehov: gårdens alla obligatoriska trädesskiften kan inte användas för att producera energiråvara för gårdens bruk enligt förbindelsen, om inte detta förutsätts av gårdens energibehov uppnåendet av den representativa skördenivån tillsynen av bokföringen användningen och förädlingen på gården (vad är möjligt att använda och använt i maskiner och värmeanläggningar; sambandet mellan skattebokföringen och inköp av lätt eldningsolja och bränsle) bestämning av volymen eller vikten överensstämmelsen mellan mängden skördad råvara och förädlad produkt (t.ex. på basis av fakturan från entreprenören som kommer till gården) denaturering (i första hand av fröet och i andra hand av oljan) att skörden som har bärgats på förbindelseskiftet inte används som utsäde eller till annat än gårdens egen energianvändning anmälan till TE-centralen om skördetidpunkten för förbindelseskiftet för att möjliggöra tillsyn. Tillsynspåföljder Bestämmelser om sanktionspåföljder som gäller eldningen på gården inom ramen för systemet med stöd för energigrödor och non food -träda finns i Europeiska gemenskapens förordningar. Om skördemängden inte motsvarar minst den representativa skörden, eller i välgrundade fall den representativa skörden minskad med högst tio procent, anses avtalsarealen ha underskridits med en areal som erhålls då man multiplicerar avtalsarealen med det relativa underskottet i råvaruleveransen jämfört med den representativa skörden. Detta gäller dock inte fall där det är fråga om oöverstigligt hinder. Sanktionerna för att leveranskvantiteten underskrids fastslås enligt de allmänna bestämmelser som gäller underskridning av stödet för energigrödor och trädesarealen. Bestämmelserna finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004, artikel 51 som följer: om leveransmängden underskrids med högst tre procent beräknas gårdsstödet för obligatorisk träda eller stödet för energigrödor på basis av den bestämda arealen minskad med den observerade skillnaden om leveransmängden underskrids med mer än tre procent eller mer än två hektar men med högst 20 procent minskas den observerade skillnaden i arealen tvåfaldigt från gårdsstödet för obligatorisk träda eller stödet för energigrödor om leveransmängden underskrids med mer än 20 procent betalas inget gårdsstöd för obligatorisk träda eller stöd för energigrödor. Om odlaren under pågående växtperiod märker att skörden från odlingsarealen som omfattas av förbindelsen blir avsevärt lägre än den representativa skördenivån skall förbindelsen ändras. Om skörden blir lägre på grund av exceptionella förhållanden kan TE-centralens landsbygdsavdelning på od-

10 larens anhållan bestämma en gårdsspecifik skördenivå som avviker från den representativa skörden. Behovet av ändring skall anmälas till TE-centralens landsbygdsavdelning i samband med anmälan om skördetidpunkt, så att kontroll kan utföras. 9 Exempel avtalsarealen för rybs 6,00 ha och representativ skörd kg/ha Odlaren har sedan skörden på ändamålsenliga grunder från TE-centralen anhållit om en sänkning av leveransmängden för den representativa skördenivån (blankett 207A/414A). TE-centralen har godkänt en sänkning på 10 % av leveransmängden för den representativa skördenivån, vilket är 6 ha kg/ha 10 % = 780 kg avtalsarealens representativa skörd 6,00 ha kg/ha = kg egentlig skörd som har levererats från avtalsarealen kg underskott utan sänkningen på 10 % av skördenivån kg kg = 800 kg underskott med skördenivån sänkt med 10 % 800 kg 780 kg = 20 kg kalkylerad underskridning av avtalsarealen 20 kg / kg 6,00 ha = 0,02 ha sanktions-% för underskridning av avtalsarealen 0,02 ha / (6,00 ha 0,02 ha) 100 % = 0,33 % Leveransmängden underskrider kravet på den sänkta skördenivån med mindre än tre procent. Därför beräknas gårdsstödet för obligatorisk träda eller stödet för energigrödor genom att subtrahera den observerade skillnaden från den bestämda arealen: 6,00 ha 0,02 ha 0,02 ha = 5,96 ha. Av exemplet framgår att om odlaren redan under växtperioden märker att skörden från arealen som omfattas av förbindelsen blir mindre än den representativa skörden på grund av exceptionella förhållanden bör denne anhålla om bestämning av en gårdsspecifik skördenivå vid TE-centralen i samband med anmälan om skördetidpunkt. Underskridning av den representativa skördenivån minskar arealen för vilken gårdsstöd för obligatorisk träda eller stöd för energigrödor betalas. Underskridning av den representativa skördenivån inverkar i alla fall inte på utbetalningen av andra stöd (gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd, nationella stöd), om förutsättningarna för beviljandet av dessa stöd uppfylls. Exempelvis uppfylls kravet på skörd även om man på gården skördar en mängd som är mindre än den representativa skördenivån. Vid skördeskada eller övriga exceptionella situationer bör odlaren lämna en skriftlig anmälan om skördeskadan till kommunen, även om denne inte ansöker om egentlig ersättning för skördeskada. Beskattning Arrangemanget som redogörs för i dessa anvisningar gäller endast förbindelser om energigrödor och non food -produkter med avseende på produktionen och användningen av biodiesel och rybs eller raps som produceras, tillverkas och används på gården. Detta inverkar inte på slutprodukternas beskattning. För biodiesel som har producerats på gården gäller samma bestämmelser med avseende på accis och övrig beskattning som för övrigt biodiesel. Närmare uppgifter som beskattningsfrågor fås från skattestyrelsen, ur lagen om påförande av accis (1469/1994) och på tullens webbsida (tullmyndigheterna handhar alla accisärenden).

11 Hävning av förbindelsen 10 Odlaren kan om så önskas häva förbindelsen om rybs eller raps som används för att uppfylla energibehovet på gårdsnivå. Hävningen av förbindelsen har påföljder. Påföljder av hävningen av förbindelsen inom systemet med stöd för energigrödor Om odlaren inte har sått den areal som har uppgetts i förbindelsen, om arealen har såtts endast delvis eller om det inte har uppkommit ett tillräckligt växtbestånd för att fortsätta förbindelsen måste denne göra en anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Anmälan görs i fritt formulerat format eller på den vanliga annulleringsblanketten 145. Närmare uppgifter om annulleringen av ansökan finns i punkt 4.5 i Ansökningsguiden Då förbindelsen hävs får råvaran som skördas på arealen som omfattas av förbindelsen säljas, överlåtas eller användas. Inget stöd för energigrödor betalas i alla fall för arealen. Påföljder av hävningen av förbindelsen inom non food -systemet Om odlaren inte har sått den areal som har uppgetts i förbindelsen, om arealen har såtts endast delvis eller om det inte har uppkommit ett tillräckligt växtbestånd för att fortsätta förbindelsen måste denne göra en anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Om förbindelsen hävs i sin helhet eller arealen som omfattas av förbindelsen minskas måste odlaren för att behålla sin rätt till gårdsstödet för obligatorisk träda åter lägga de skiften som har avlägsnats från förbindelsen i normal obligatorisk träda. Härvid mister odlaren rätten att sälja, överlåta eller använda råvara som avlägsnats från förbindelsen. Odlaren skall trädesperioden ut låta de skiften som har avlägsnats från förbindelsen ligga i träda. En minskning av arealen måste anmälas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på förhand.

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005 Giltighetstid 23.3.2005 - tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Jordbrukare som omfattas av en ny förbindelse: Från basgödsling till gödsling enligt markkartering, dvs. behovsanpassad

Läs mer

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 Anna Myréen / Mavi Helsingfors 17.2.2009 Obs. Bara gällande rättsakter och författningar är officiella källor. PRESENTATIONENS INNEHÅLL Huvudpunkterna i presentationen Stödberättigande

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Ekohusdjurskurs. ProAgria Anteckningar i ekohusdjursproduktion

Ekohusdjurskurs. ProAgria Anteckningar i ekohusdjursproduktion Ekohusdjurskurs ProAgria Anteckningar i ekohusdjursproduktion Ekoplan för djur Beskrivning, hur sköts och utfodras djuren på gården så att produktionsvillkoren uppfylls? Hurdana produktionsbyggnader finns

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Skatteåterbäring för energiintensiva företag Kundanvisning om punktbeskattning 4 Skatteåterbäring för energiintensiva företag Augusti 2015 www.tulli.fi Skatteåterbäring för energiintensiva företag Industriföretag kan i slutet av en räkenskapsperiod

Läs mer

Tillverkning av gårdsbaserad RME

Tillverkning av gårdsbaserad RME 2010-01-10 Tillverkning av gårdsbaserad RME Ekonomisk rapport med känslighetsanalys Carina Lindh Energirådgivare LRF KONSULT AB Lars Neuman Energi- och teknikrådgivare LRF KONSULT AB Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Exportdeklaration för fartygsleverans

Exportdeklaration för fartygsleverans Kundanvisning för export 33 www.tulli.fi version 1.1 av 3.2.2014 ersätter version 1.0 av 14.12.2010 Exportdeklaration för fartygsleverans Version 1.0 av kundanvisningen 33 har uppdaterats i sin helhet.

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET Tullkontor/tullid Innan du fyller i blanketten kan du gå in på vår webbplats, tullverket.se/flytta till Sverige från ett land utanför EU och läsa om skillnaden mellan

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Odling och användning av proteingrödor

Odling och användning av proteingrödor Odling och användning av proteingrödor AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik tel.010-516 69 08 Fredrik.Fogelberg@jti.se Vilka grödor pratar vi om? Åkerböna (Vicia faba)

Läs mer

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna 3 Växtskyddsmedel Vid övervakningen av tvärvillkor övervakas För växtskyddet har endast använts sådana växtskyddsmedel som är godkända i Finland. Växtskyddsmedlen har använts korrekt, enligt anvisningarna

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - bördor för företagen I tabellen ska anges de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet som innehåller bördor för företaget och en bedömning ska göras av den

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2012 ANSÖKNINGSANVISNINGAR Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag EUROPEISKA EUROPEISKA UNIONEN UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 18 20.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Ersättningsförfarande i enlighet med lagen on skydd för växters sundhet (702/2003)

Ersättningsförfarande i enlighet med lagen on skydd för växters sundhet (702/2003) Ansvarig person Raija Valtonen Sida/sidor 1 / 10 i enlighet med lagen on skydd för växters sundhet (702/2003) 1 ALLMÄNT I lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) stadgas om ersättning av kostnader

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R. för

A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R. för A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R 2011 för Miljöstödets basstöd Kompensationsbidrag (LFA) Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel Ansökningsanvisningar, ifyllningsanvisningar och blankettkopior

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Hjortdjursskador Fastställda den 5.2.2008

Hjortdjursskador Fastställda den 5.2.2008 Riktlinjer för bidrag för ersättande av Hjortdjursskador på odling och skog samt bidrag för förebyggande åtgärder Fastställda den 5.2.2008 Dnr N42/08/1/1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Hjortdjursskador

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 657/2008 av den 10 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Eviras anvisning 16031/1/sv Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Sida/sidor 1 / 6 Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? kg/ha Öster- & Västergötland Top 8 2008-2012 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 Primus Abakus PR45D05 PR46W20 PR44D06 Bonanza Mascara Sherpa kr/ha Öster- & Västergötland

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Övervakning av tvärvillkor som gäller foderhygien

Övervakning av tvärvillkor som gäller foderhygien 1 / 12 "En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall noggrants följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens anvisningar är till sin rättsliga natur inte

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. BESLUT 2013-09-24 1(4) Handläggare Paul Silfwerberg Kod Arkitekter AB Riddargatan 30 114 57 Stockholm Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden.

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Noter till Kalkyler för energigrödor 2015 Författare: Håkan Rosenqvist Höstvete, foder Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Utsäde;

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE MEDDELANDE 1 (6) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE I de årliga produktionskontrollerna av ekologisk produktion har det från ingången av 2012

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Byt ut fossiloljan i fastigheter och industrier.

Byt ut fossiloljan i fastigheter och industrier. Byt ut fossiloljan i fastigheter och industrier. Regionförbundet törebro, Energikontoret t19 juni i2012. o Vad är Bioolja? o Vilka oljor för vilka behov? o Hur ser marknaden ut? o Hållbarhetskriterier

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

En utlokaliserad energiproduktion

En utlokaliserad energiproduktion 1 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö 2011 2 En utlokaliserad energiproduktion Småskaliga lokala lösningar för framtiden Ulf-Peter Granö Karleby/Kokkola

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om program för energieffektivisering; SFS 2004:1196 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning Bakgrund KRAV-anslutna företag måste kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget gjort allt

Läs mer

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET ÖRORDNING Nr 99/01 7.1.2002 4575/00/2001. Ikraftträdande och giltighetstid 10.1.

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET ÖRORDNING Nr 99/01 7.1.2002 4575/00/2001. Ikraftträdande och giltighetstid 10.1. 1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET ÖRORDNING Nr 99/01 Datum Dnr 7.1.2002 4575/00/2001 Ikraftträdande och giltighetstid 10.1.2002 - tillsvidare Upphäver jord- och skogsbruksministeriets förordning om de

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Förändringar i IP SIGILL Gris, tillvalsregler för klimatcertifiering

Förändringar i IP SIGILL Gris, tillvalsregler för klimatcertifiering Ändringar i IP SIGILL Gris_tillvalsregler klimat_111215.doc Förändringar i IP SIGILL Gris, tillvalsregler för klimatcertifiering Nummer Befintlig regeltext/verifiering Ny formulering 1 K Rubrik: 1K Energianvändning

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt.

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt. 6.7 Bidrag till detaljhandeln i skärgården Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (1988:50). Landskapslag

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Vad är det frågan om? Lantbukets energiprogram är ett energieffektivitetsavtal inom ramen för jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde under perioden

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 1(5) Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 Sammanfattning Detta var ett extrainsatt möte för att diskutera krisåtgärder med anledning av det ryska importstoppet. KOM inför

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER 1(5) Datum Marknadsstödsavdelningen/ 2.4.2013 Interventionsenheten Dnro 962/55/2013 Hänvisning Livsmedelsstöd till biståndsorganisationer 2013 Ärende BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 15 18.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Notera att flertalet av fälten är markerade med * vilket innebär obligatoriska fält att fylla i för att komma vidare i formuläret.

Notera att flertalet av fälten är markerade med * vilket innebär obligatoriska fält att fylla i för att komma vidare i formuläret. Manual för anmälan till Nordiskt Forum 2014. Det är enkelt att anmäla sig till Nordiskt Forum. För att spara din tid och underlätta så korrekt ifyllnad som möjligt rekommenderar vi dig att följa denna

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer