BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA. Anvisningar för odlare 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA. Anvisningar för odlare 2006"

Transkript

1 BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA Anvisningar för odlare 2006

2 Innehåll 1 Inledning... 2 Allmänna villkor för energianvändningen på gårdsnivå... 2 Godkända underarter av rybs och raps... 3 Energiproduktens ekonomiska värde vid gårdsanvändning av rybs och raps... 3 Ansökan om stöd och förbindelse... 5 Exempel på ifyllnad av punkten som gäller förädlingskedjan på förbindelseblanketten... 5 Denaturering... 7 Bokföring... 7 Bestämning av volymen... 7 Representativ skördenivå... 7 Tillsyn och tillsynsobjekt... 8 Tillsynspåföljder... 8 Beskattning... 9 Hävning av förbindelsen... 10

3 Inledning 2 I dessa anvisningar redogörs för frågor som gäller bioenergianvändningen av rybs och raps på gårdsnivå. Utnyttjandet av bioråvara från rybs och raps för lantgårdens egna energibehov baserar sig på Europeiska gemenskapens system för jordbruksstöd. Bestämmelser om jordbruksstöden finns bl.a. i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004. Med en gård avses vid bioenergianvändning på gårdsnivå en helhet bestående av produktionsenheter inom en stats område som leds av en odlare och till vilken hör bostads- och produktionsbyggnader. Gårdsanvändningen och jordbruksstödet som betalas utgående från denna är möjliga inom ramen för två stödsystem: stödet för energigrödor och systemet med stöd för non food -träda. Eftersom stödsystemen till vissa delar skiljer sig från varandra är det viktigt att odlaren fäster uppmärksamhet vid enligt vilket system denne producerar och använder rybs eller raps för att tillfredsställa gårdens energibehov. Systemens grundläggande skillnader utgörs av att man inom trädessystemet kan utnyttja trädesåker. Inget stöd för energigrödor betalas för obligatorisk trädesareal. För gårdsanvändningen kan betalas stöd till odlaren samtidigt inom båda systemen. Då förväntas att odlaren separat uppfyller villkoren för vartdera systemet. Odlaren måste exempelvis lämna två förbindelser, separat tröska skiften som hör till stödet för energigrödor och stödet för träda, separat bestämma volymen av råvaran som har samlats in från skiftena, föra bok för båda systemen, osv. På grund av det dubbla arbetet skulle det vara ändamålsenligt för en odlare att ansöka om stöd endast inom ramen för det ena systemet. Allmänna villkor för energianvändningen på gårdsnivå Energianvändningen på gårdsnivå inom både stödet för energigrödor och systemet med stöd för non food -träda förutsätter att vissa specialvillkor uppfylls. Hela energianvändningen och förädlingen (även torkningen) av råvaran måste ske på gården där rybsen eller rapsen har odlats. Det är alltså inte möjligt att flytta råvaran eller den förädlade en bort från gården eller sälja den. All energiråvara av rybs och raps som har skördats på skiften avsedda för energianvändning på gårdsnivå i enlighet med CN-kod måste användas för uppvärmning av gården och/eller som biobränsle i gårdens maskiner (direkt användning på gården). Vid uppvärmning av gården kan rybs eldas som sådan, blandad med annan energiråvara eller som en förädlad. Skiften som har anmälts för energianvändning på gårdsnivå och gårdens eventuella övriga rybsskiften måste tröskas separat. Med metoden garanterar man att skördens volym på skiften som tröskas för energianvändning kan bestämmas. Den del av gårdens areal som har anmälts för energianvändning måste stå i förhållande till gårdens eldningsbehov och övrigt biobränslebehov. Exempelvis kan gårdens alla obligatoriska trädesskiften inte användas för att producera energiråvara för gårdens bruk, om inte detta förutsätts av gårdens energibehov. Nedan utreds närmare vad som avses med en förbindelse i samband med energianvändningen på gårdsnivå. Energianvändningen på gårdsnivå avviker till vissa delar från normal produktion av energigrödor och från non food -produktionen enligt trädessystemet. Vid energianvändning på gårdsnivå 1 Koden hänvisar till frön som tillhör vissa certifierade 00-underarter eller 00-artkombinationer, vilka är avsedda för annat än sådd (frö av rybs och raps som innehåller små mängder erukasyra, av vilka fås en fettolja med en erukasyrahalt på under två viktprocent och vilkas fasta beståndsdel innehåller mindre än 30 mikromol glukosinolater per gram). Underarterna är antecknade i den allmänna artförteckningen över odlingsväxter. Förteckningen finns på webben under Rybs finns med i punkt 55 i förteckningen och raps i punkt 57.

4 finns ingen avtalspart, dvs. förädlare/uppköpare -> odlarens förbindelse är tillräcklig finns inget avtal eller garanti -> odlarens förbindelse är tillräcklig krävs inte att skörden levereras någon annanstans och man behöver inte anmäla mottagande -> volymbestämning eller vägning och förädling sker på gården tillåts inte försäljning av skörden eller transport till förädling -> förädlingsutrustningen transporteras till skörden. 3 Godkända underarter av rybs och raps För bioenergianvändning på egen gård har godkänts underarter av rybs och raps som tillhör CN-kod Underarter av rybs som har godkänts för produktion i Finland är exempelvis Harmoni, Hohto, Kulta, Sisu, SW Petita, SW Rebus, Tuli och Valo. Underarter av raps som har godkänts för produktion i Finland är exempelvis Bullet, Ebony och Wildcat. Odlaren har möjlighet att använda sin egen rybs- och rapsskörd för bioenergianvändning på gårdsnivå, men man måste kunna påvisa utsädets kvalitet (certifierat, 00-underart) med ett garantibevis och inköpskvitto. Frön som har skördats från ett skifte anmält för gårdens energianvändning får inte användas som utsäde under de påföljande åren eller för annan sådd. All råvara måste användas för gårdens energibehov. Energiproduktens ekonomiska värde vid gårdsanvändning av rybs och raps Gårdsanvändning av rybs och raps kräver att ens ekonomiska värde är högre än värdet av biprodukterna som uppkommer vid förädlingen. Då man bestämmer värdena används genomsnittet av föregående marknadsårs pris fritt fabrik. I tabellen på sidan 6 i dessa anvisningar används sådana värden. Eldningen på gården orsakar inga problem med avseende på beräkningen av energivärdena, om odlaren använder all rybsråvara till energi exempelvis genom att elda fröna som sådana eller genom att använda också alla parallell-, bi- och mellanprodukter (med undantag av aska) till energi (efter pressning och eventuell förestring av rårybsolja som används för eldning eller bränsle). Om en odlare använder presskaka som djurfoder måste denne utreda presseffekten hos pressanläggningen som används och noggrant beräkna de energivärden som uppstår. Den exakta presseffekten hos pressanläggningen som används måste utredas exempelvis med hjälp av anläggningens tillverkare eller anläggningsentreprenören som kommer till gården. Exempel Harry Husbonde har skördat kg rybs på sina åkrar. Han använder rybsoljan som har pressats av energiråvara för eldning på sin gård och har för avsikt att använda krosset som foder. Oljan pressas med en anläggning med 22 % effekt. Då blir alltså 78 % av råvarumassan kross. Det genomsnittliga priset på rybsolja på världsmarknaden är 580 euro per ton och priset på rybskrosskaka är 170 euro per ton. Uppfylls för Harry Husbondes del det villkor enligt vilket energianvändningens värde bör vara högre än värdet av annan användning? Svaret fås fram genom att jämföra om värdet av den pressade oljan är högre än värdet av råvaran som blir till kross. Vi antar att energianvändningens värde är högre.

5 4 4,5 ton 0, /ton > 4,5 ton 0, /ton 574,20 > 596,70 => antagandet är felaktigt Beräkningen visar att antagandet är felaktigt. På Harry Husbondes gård skulle värdet av foderanvändningen vara högre än energianvändningens värde. På grund av detta måste man på gården utöver rybsoljan använda också rybskrosset för gårdens energibehov. Av exemplet framgår att då pressanläggningens effekt är låg måste all rybsråvara (olja och presskaka) användas för energiframställning på gården. Vid ekologisk produktion måste all rybsråvara användas för energiframställning på gården, eftersom ekoproteinets värde är högt. Exempel Olga Odlare har skördat kg rybs på sina åkrar. Hon använder rybsoljan som har pressats av energiråvara för uppvärmning på sin gård och krosset som foder. Oljan pressas med en anläggning med 25 % effekt. Då blir alltså 75 % av råvarumassan kross. Det genomsnittliga priset på rybsolja på världsmarknaden är 580 euro per ton och priset på rybskrosskaka är 170 euro per ton. Uppfylls för Olga Odlares del det villkor enligt vilket energianvändningens värde bör vara högre än värdet av annan användning? Svaret fås fram genom att jämföra om värdet av den pressade oljan är högre än värdet av råvaran som blir till kross. Vi antar att energianvändningens värde är högre än värdet av annan användning: 6 ton 0, /ton > 6 ton 0, /ton 870 > 765 => antagandet är korrekt Beräkningen visar att antagandet är korrekt. Olga Odlare kan använda biprodukten till annat än gårdens energibehov. Om rybskrosskakan inte används för energiframställning på gården måste odlaren på förbindelseblanketten ange orsaken till detta. Om energianvändning på gården inte är möjlig eller motiverad och rybskakans värde är lägre än rybsoljans kan det komma i fråga att sälja rybskakan till en köpare utanför gården. Vid försäljning och överlåtelse av rybskaka eller rybsexpeller måste producenten ta i beaktande ansvaret för fodrets kvalitet och problem som eventuellt orsakas djuren. Enligt foderlagen åläggs försäljare av foderämne och övrigt foder ett strängt ansvar. Försäljning av rybskaka till köpare utanför gården kräver att producenten registrerar sig som en aktör inom foderbranschen vid Kontrollcentralen för växtproduktionen (från och med Livsmedelssäkerhetsverket). Till registreringen hänför sig bl.a. skyldigheten att föra bok. Rybskrosskakan som säljs eller överlåts måste åtföljas av en varudeklaration. Ytterligare information i frågor som hänför sig till foder fås från KTTK:s/EVIRAs foderövervakning, tel Om odlare använder foder som har uppkommit vid pressning av råvara på sin gård för att utfodra sina egna djur måste denne registrera sig som fodertillverkare i punkt 7 på stödansökningsblanketten 101B genom att kryssa i den mittersta rutan i punkten i fråga. Bestämmelser om fodertillverkarens verksamhet finns i Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av krav för foderhy-

6 gien (EG) nr 183/2005. En person som pressar rybs och utnyttjar den som foder måste iaktta de krav som avses i nämnda förordnings bilaga II enligt systemet med riskanalys och kritiska kontrollpunkter (HACCP). Ansökan om stöd och förbindelse Om odlaren önskar utnyttja systemet med stöd för energigrödor eller obligatorisk non food -träda i ny energianvändning på gårdsnivå måste denne ansöka om stöd för energigrödor eller non food -träda som normalt på stödansökningsblankett 101B senast Stöd för energigrödor ansöks genom att kryssa för punkt P och stöd för non food -träda genom att kryssa för punkt B i stödansökan. Odlaren skall bifoga en förbindelse till sin stödansökan. Förbindelsen kan levereras efter att stödansökan har lämnats in, dock senast Förbindelsen är giltig i ett år. Om en odlare vill förbinda sig till bioenergianvändning på gårdsnivå för en längre tid måste denne lämna en anmälan om detta årligen. Ansökan om stöd inom systemet med stöd för energigrödor Exempel på anmälan av skiften med stöd för energigrödor på blanketten för jordbruksskifte (102B): 5 S Odlingsväxt Rybs T Underart Kulta EK Som förbindelse som gäller gårdsanvändning används inom systemet med stöd för energigrödor blankett 417. Ansökan om stöd inom systemet med non food -träda Exempel på anmälan av skiften med obligatorisk non food -träda på blanketten för jordbruksskifte (102B): S Odlingsväxt Rybs T Underart Kulta NF Som förbindelse som gäller gårdsanvändning används inom systemet med stöd för non food -träda blankett 245. Bestämmelser om den totala mängden biprodukter som uppkommer vid non food -produktionen finns i Europeiska gemenskapens lagstiftning. På basis av artikel 147 punkt 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 måste en person som ansöker om stöd på förbindelseblanketten ange den förutsedda totala mängden biprodukter per art. Enligt artikel 56 punkt 3 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 skall mängden, om mängden näringsbiprodukter inom gemenskapens område överstiger en miljon ton, skäras ned till ifrågavarande gränsvärde. Vid beräkningen av mängden biprodukter som har angetts av odlaren motsvarar 100 kg rybs- eller rapsfrö 56 kg biprodukter. Exempel på ifyllnad av punkten som gäller förädlingskedjan på förbindelseblanketten Odlaren måste lämna uppgifter som gäller förädlingskedjan i punkt 6 på blankett 245 för non food

7 -systemet och punkt 4 på blankett 417 för systemet med stöd för energigrödor. I ovannämnda punkter på blanketterna skall odlaren utreda fånget av slut-, parallell-, bi- och mellanprodukter i förädlingsprocessen. I vidstående tabell illustreras med exempel olika bearbetningsmetoder för energiråvaran och produkter som uppkommer av dessa. Med koefficienten avses i tabellen fånget av ifrågavarande produkt under ett visst skede i processen. Det verkliga procenttalet påverkas av pressanläggningen som används. Priserna är produkternas marknadspriser. Med markeringen hänvisar man till om produkten som uppkommer genom processen är en. Då man läser tabellen skall man ta i beaktande följande: Processen med pressning och förestring sker i två faser. I processens första fas produceras rybsexpeller och rårybsolja. Genom att addera koefficienterna för dessa produkter får man 100 procent av råvaran. Då en mellanprodukt bearbetas vidare får man produkterna förestrad rybsolja och glycerol. Den totala mängden av dessa två produkter motsvarar mellanproduktens andel av den ursprungliga mängden råvara. Processen med användning av olja, glycerol och rybskrosskaka som bränsle sker också i två faser. Först produceras rybsexpeller och rårybsolja av råvaran. I processens andra fas förädlas rårybsoljan till en förestrad olja. I samband med detta får man också glycerol. Rybsexpellern som har uppkommit i processens första fas och den förestrade oljan och glycerolen som har producerats i den andra fasen är er. Då mängderna er adderas och fem procent aska läggs till summan får man 100 procent av råvaran. Process Slutprodukt Parallellprodukt Biprodukt Mellanprodukt 6 pressning eldning som sådan ej användning av olja, glycerol och rybskrosskaka som bränsle rårybsolja rybsexpeller ej ej ej koefficient pris koefficient pris koefficient pris 30 % /t 2 70 % /t förestrad rybsolja (RME = rybsmetylester) ej koefficient glycerol rybsexpeller rårybsolja ej koefficient pris koefficient 27 % /t 2 3 % värmeenergi pressning och förestring koefficient 95 % ej förestrad rybsolja (RME = rybsmetylester) energiprodukprodukt ej energi- ej ej ej pris ej pris koefficient pris koefficient pris 200 /t 2 70 % /t 2 30 % /t 2 aska ej pris koefficient pris koefficient 200 /t 2 5 % ej pris 1 /t koefficient rybsexpeller aska glycerol ej koefficient pris koefficient pris koefficient 27 % /t 2 65 % /t 2 5 % ej pris 1 /t koefficient 3 % pris pris 200 /t Pressanläggningens presseffekt (måste utredas med hjälp av anläggningens tillverkare eller anläggningsentreprenören som kommer till gården) Genomsnittet av föregående marknadsårs ( ) pris fritt fabrik

8 7 Denaturering Energianvändningen på gårdsnivå kräver att råvaran denatureras. Med denaturering avses att råvaran markeras på så sätt att råvara som har samlats in för gårdens energibehov på ett ungefär kan avskiljas från övriga partier av en motsvarande växtart. Odlaren måste i första hand denaturera fröna. Odlaren kan välja denatureringsmetoden. Ett enkelt sätt att markera rybs- eller rapsfrön är att blanda dem med exempelvis senapsfrö. Det finns tillräckligt med frö som till färgen skiljer sig från rybseller rapsfröna i blandningen då färgkontrasten som uppkommer gör det möjligt att identifiera ett parti rybs eller raps som är avsett för energianvändning. Rybsoljan kan markeras genom att blanda den med exempelvis petroleum, något lämpligt tillsats- eller färgämne för bränsle eller annan motsvarande kemikalie. En möjlig denatureringsmetod är att färga fröna med en kemisk förening, såsom färgpigmenten titanoxid (TiO 2 ) eller järnoxid (Fe 2 O 3 ), vilka används som färgämne i läkemedel. Vid användning av preparaten är det i alla fall skäl att ta i beaktande deras eventuella inverkan på utrustningen som används vid gårdsanvändningen och på råvarans egenskaper. Det är bäst att be produkternas tillverkare eller återförsäljare om exakta uppgifter om föreningarna, deras egenskaper och blandningsmetoderna. Bokföring Till gårdsanvändningen av rybs och raps hör odlarens skyldighet att föra bok över användningen. En exempeltabell som illustrerar bokföringen av insamling och användning av råvaran finns som en bilaga till dessa anvisningar. Bestämning av volymen En inrättning eller ett företag som har utsetts av medlemsstaten bestämmer volymen på den skördade råvaran (också vägning av mängden råvara är möjlig). Tillsynen av bestämningen sker på så sätt att odlaren anmäler skördetidpunkten för förbindelseskiftet till TE-centralens landsbygdsavdelning och TE-centralen kan kontrollera denatureringen och bestämningen av råvarans volym med hjälp av stickprov. Om odlaren försummar anmälan innebär det att stödvillkoren inte har iakttagits. Representativ skördenivå Vid energianvändning på gårdsnivå av rybs och raps är utgångspunkten att odlaren måste uppnå den representativa skördenivån som hänför sig till systemen med stöd för energigrödor och non food -träda (på stödområdena A och B kg/ha och stödområdena C1 C kg/ha). Om det verkar som om den representativa skördenivån inte kan uppnås måste stödsökanden anmäla detta i samband med anmälan om skördetidpunkten till TE-centralen, som kan sköta tillsynen. Med detta förfaringssätt försäkras att skörden från ett förbindelseskifte som erhåller stöd för energigrödor inte används för andra ändamål.

9 Tillsyn och tillsynsobjekt 8 Vid gårdsanvändningen omfattas bl.a. följande av tillsynen tio procent av stödsökandena tillsynen måste utökas under ifrågavarande år och därpå följande år, om regelstridigheter förekommer i minst tre procent av fallen förbindelsearealen i förhållande till eldningsbehovet och övrigt biobränslebehov: gårdens alla obligatoriska trädesskiften kan inte användas för att producera energiråvara för gårdens bruk enligt förbindelsen, om inte detta förutsätts av gårdens energibehov uppnåendet av den representativa skördenivån tillsynen av bokföringen användningen och förädlingen på gården (vad är möjligt att använda och använt i maskiner och värmeanläggningar; sambandet mellan skattebokföringen och inköp av lätt eldningsolja och bränsle) bestämning av volymen eller vikten överensstämmelsen mellan mängden skördad råvara och förädlad produkt (t.ex. på basis av fakturan från entreprenören som kommer till gården) denaturering (i första hand av fröet och i andra hand av oljan) att skörden som har bärgats på förbindelseskiftet inte används som utsäde eller till annat än gårdens egen energianvändning anmälan till TE-centralen om skördetidpunkten för förbindelseskiftet för att möjliggöra tillsyn. Tillsynspåföljder Bestämmelser om sanktionspåföljder som gäller eldningen på gården inom ramen för systemet med stöd för energigrödor och non food -träda finns i Europeiska gemenskapens förordningar. Om skördemängden inte motsvarar minst den representativa skörden, eller i välgrundade fall den representativa skörden minskad med högst tio procent, anses avtalsarealen ha underskridits med en areal som erhålls då man multiplicerar avtalsarealen med det relativa underskottet i råvaruleveransen jämfört med den representativa skörden. Detta gäller dock inte fall där det är fråga om oöverstigligt hinder. Sanktionerna för att leveranskvantiteten underskrids fastslås enligt de allmänna bestämmelser som gäller underskridning av stödet för energigrödor och trädesarealen. Bestämmelserna finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004, artikel 51 som följer: om leveransmängden underskrids med högst tre procent beräknas gårdsstödet för obligatorisk träda eller stödet för energigrödor på basis av den bestämda arealen minskad med den observerade skillnaden om leveransmängden underskrids med mer än tre procent eller mer än två hektar men med högst 20 procent minskas den observerade skillnaden i arealen tvåfaldigt från gårdsstödet för obligatorisk träda eller stödet för energigrödor om leveransmängden underskrids med mer än 20 procent betalas inget gårdsstöd för obligatorisk träda eller stöd för energigrödor. Om odlaren under pågående växtperiod märker att skörden från odlingsarealen som omfattas av förbindelsen blir avsevärt lägre än den representativa skördenivån skall förbindelsen ändras. Om skörden blir lägre på grund av exceptionella förhållanden kan TE-centralens landsbygdsavdelning på od-

10 larens anhållan bestämma en gårdsspecifik skördenivå som avviker från den representativa skörden. Behovet av ändring skall anmälas till TE-centralens landsbygdsavdelning i samband med anmälan om skördetidpunkt, så att kontroll kan utföras. 9 Exempel avtalsarealen för rybs 6,00 ha och representativ skörd kg/ha Odlaren har sedan skörden på ändamålsenliga grunder från TE-centralen anhållit om en sänkning av leveransmängden för den representativa skördenivån (blankett 207A/414A). TE-centralen har godkänt en sänkning på 10 % av leveransmängden för den representativa skördenivån, vilket är 6 ha kg/ha 10 % = 780 kg avtalsarealens representativa skörd 6,00 ha kg/ha = kg egentlig skörd som har levererats från avtalsarealen kg underskott utan sänkningen på 10 % av skördenivån kg kg = 800 kg underskott med skördenivån sänkt med 10 % 800 kg 780 kg = 20 kg kalkylerad underskridning av avtalsarealen 20 kg / kg 6,00 ha = 0,02 ha sanktions-% för underskridning av avtalsarealen 0,02 ha / (6,00 ha 0,02 ha) 100 % = 0,33 % Leveransmängden underskrider kravet på den sänkta skördenivån med mindre än tre procent. Därför beräknas gårdsstödet för obligatorisk träda eller stödet för energigrödor genom att subtrahera den observerade skillnaden från den bestämda arealen: 6,00 ha 0,02 ha 0,02 ha = 5,96 ha. Av exemplet framgår att om odlaren redan under växtperioden märker att skörden från arealen som omfattas av förbindelsen blir mindre än den representativa skörden på grund av exceptionella förhållanden bör denne anhålla om bestämning av en gårdsspecifik skördenivå vid TE-centralen i samband med anmälan om skördetidpunkt. Underskridning av den representativa skördenivån minskar arealen för vilken gårdsstöd för obligatorisk träda eller stöd för energigrödor betalas. Underskridning av den representativa skördenivån inverkar i alla fall inte på utbetalningen av andra stöd (gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd, nationella stöd), om förutsättningarna för beviljandet av dessa stöd uppfylls. Exempelvis uppfylls kravet på skörd även om man på gården skördar en mängd som är mindre än den representativa skördenivån. Vid skördeskada eller övriga exceptionella situationer bör odlaren lämna en skriftlig anmälan om skördeskadan till kommunen, även om denne inte ansöker om egentlig ersättning för skördeskada. Beskattning Arrangemanget som redogörs för i dessa anvisningar gäller endast förbindelser om energigrödor och non food -produkter med avseende på produktionen och användningen av biodiesel och rybs eller raps som produceras, tillverkas och används på gården. Detta inverkar inte på slutprodukternas beskattning. För biodiesel som har producerats på gården gäller samma bestämmelser med avseende på accis och övrig beskattning som för övrigt biodiesel. Närmare uppgifter som beskattningsfrågor fås från skattestyrelsen, ur lagen om påförande av accis (1469/1994) och på tullens webbsida (tullmyndigheterna handhar alla accisärenden).

11 Hävning av förbindelsen 10 Odlaren kan om så önskas häva förbindelsen om rybs eller raps som används för att uppfylla energibehovet på gårdsnivå. Hävningen av förbindelsen har påföljder. Påföljder av hävningen av förbindelsen inom systemet med stöd för energigrödor Om odlaren inte har sått den areal som har uppgetts i förbindelsen, om arealen har såtts endast delvis eller om det inte har uppkommit ett tillräckligt växtbestånd för att fortsätta förbindelsen måste denne göra en anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Anmälan görs i fritt formulerat format eller på den vanliga annulleringsblanketten 145. Närmare uppgifter om annulleringen av ansökan finns i punkt 4.5 i Ansökningsguiden Då förbindelsen hävs får råvaran som skördas på arealen som omfattas av förbindelsen säljas, överlåtas eller användas. Inget stöd för energigrödor betalas i alla fall för arealen. Påföljder av hävningen av förbindelsen inom non food -systemet Om odlaren inte har sått den areal som har uppgetts i förbindelsen, om arealen har såtts endast delvis eller om det inte har uppkommit ett tillräckligt växtbestånd för att fortsätta förbindelsen måste denne göra en anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Om förbindelsen hävs i sin helhet eller arealen som omfattas av förbindelsen minskas måste odlaren för att behålla sin rätt till gårdsstödet för obligatorisk träda åter lägga de skiften som har avlägsnats från förbindelsen i normal obligatorisk träda. Härvid mister odlaren rätten att sälja, överlåta eller använda råvara som avlägsnats från förbindelsen. Odlaren skall trädesperioden ut låta de skiften som har avlägsnats från förbindelsen ligga i träda. En minskning av arealen måste anmälas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på förhand.

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005 Giltighetstid 23.3.2005 - tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 Anna Myréen / Mavi Helsingfors 17.2.2009 Obs. Bara gällande rättsakter och författningar är officiella källor. PRESENTATIONENS INNEHÅLL Huvudpunkterna i presentationen Stödberättigande

Läs mer

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008

Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Gödsling enligt villkoren för miljöstöd ska beaktas vid gödslingen från juli 2008 Jordbrukare som omfattas av en ny förbindelse: Från basgödsling till gödsling enligt markkartering, dvs. behovsanpassad

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Anvisning för tryckning av garantibevis i packeriet

Anvisning för tryckning av garantibevis i packeriet Föredragande Ritva Vallivaara-Pasto Sida/sidor 1 /9 Anvisning för tryckning av garantibevis i packeriet En myndighets verksamhet ska bygga på en befogenhet som föreskrivs i lag, och lagen ska noggrant

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2014

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2014 GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar 117 Överföringarna av stödrättigheter i ett nötskal - mängd stödberättigande areal övergår till mottagaren. Överföringen av besittningen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

Skattebefriad förbrukare alkohol

Skattebefriad förbrukare alkohol Skattebefriad förbrukare alkohol Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som s.k. skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. Informationen

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015

Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 14. Kompensationsersättning Nytt 2015 Ettårig ersättning (ingen förbindelse) Gårdsspecifika begränsningar för trädesareal och betalningsbelopp Kompensationsersättningen

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Postnummer. Postanstalt. Besöksadress, om annan än ovanstående (näradress) Adress till företagets ägare (näradress) Postnummer.

Postnummer. Postanstalt. Besöksadress, om annan än ovanstående (näradress) Adress till företagets ägare (näradress) Postnummer. FÖR UTSÄDE 1 (14) Ankomstdatum Dnr IFYLLS AV SÖKANDEN Är det fråga om ett nytt packeri som inleder verksamheten Tidigare packerinummer fortsättning på en tidigare påbörjad packeriverksamhet 1. KONTAKTUPPGIFTER/ANSVARSPERSONER

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Ekohusdjurskurs. ProAgria Anteckningar i ekohusdjursproduktion

Ekohusdjurskurs. ProAgria Anteckningar i ekohusdjursproduktion Ekohusdjurskurs ProAgria Anteckningar i ekohusdjursproduktion Ekoplan för djur Beskrivning, hur sköts och utfodras djuren på gården så att produktionsvillkoren uppfylls? Hurdana produktionsbyggnader finns

Läs mer

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Skatteåterbäring för energiintensiva företag Kundanvisning om punktbeskattning 4 Skatteåterbäring för energiintensiva företag Augusti 2015 www.tulli.fi Skatteåterbäring för energiintensiva företag Industriföretag kan i slutet av en räkenskapsperiod

Läs mer

Dags att välja väg. svensk raps det naturliga alternativet

Dags att välja väg. svensk raps det naturliga alternativet Dags att välja väg svensk raps det naturliga alternativet Nya krav i Europa ger nya möj EU förbrukar 150 miljoner m 3 diesel varje år Användningen av förnyelsebara bränslen ska öka successivt År 2005:

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - bördor för företagen I tabellen ska anges de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet som innehåller bördor för företaget och en bedömning ska göras av den

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg

Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg Stödutbildning 2009 Avd. för landsbygdsnäringar / Mavi Maija Kyrö Allmänt Man kan förbinda sig vid LFA-tillägget bara samtidigt som en ny

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 BILAGOR till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET Tullkontor/tullid Innan du fyller i blanketten kan du gå in på vår webbplats, tullverket.se/flytta till Sverige från ett land utanför EU och läsa om skillnaden mellan

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Exportdeklaration för fartygsleverans

Exportdeklaration för fartygsleverans Kundanvisning för export 33 www.tulli.fi version 1.1 av 3.2.2014 ersätter version 1.0 av 14.12.2010 Exportdeklaration för fartygsleverans Version 1.0 av kundanvisningen 33 har uppdaterats i sin helhet.

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

Anvisning till blankett Anmälan foder (D119)

Anvisning till blankett Anmälan foder (D119) 1(5) 2013-06-27 Enheten CITES, foder och djurprodukter Anvisning till blankett Anmälan foder (D119) A. Kryssa i om det är en ny anmälan, en ändring eller en avanmälan av foder. B. Namn, adress, e-post

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 BUDGETERINGSANVISNING 1 (7) Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 Allmän bakgrund till uppskattningen I denna anvisning behandlas alla ärenden som gäller samtliga

Läs mer

Täckningsbidragkalkyler -begrepp och modeller Krister Hildén, NSL TÄCKNINGSBIDRAGSKALKYLENS UPPBYGGNAD INTÄKTER - RÖRLIGA KOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG A - ARBETSKOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG B - MASKINKOSTNADER

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se FO 2008-08 Datum: 2008-07-19 Utredare: Micha Velasco Olaglig försäljning av Mejeriet i Årjäng samt olämplig kommunal verksamhet

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

ANVISNING 159886 1 (11)

ANVISNING 159886 1 (11) ANVISNING 159886 1 (11) 27.3.2015 Dnr 788/55/2015 JORDBRUKSRÅDGIVNING ANVISNING TILL RÅDGIVAREN 2 (11) Bästa rådgivare Du bekantar dig som bäst med rådgivningsanvisningen för Råd 2020-gårdarnas system

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter?

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter? Anvisning till anmälan om fastställande av driftsfond för producentorganisationer för frukt och grönsaker Var finns blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se).

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. BESLUT 2013-09-24 1(4) Handläggare Paul Silfwerberg Kod Arkitekter AB Riddargatan 30 114 57 Stockholm Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att foderlagen ändras i syfte att genomföra vissa krav

Läs mer

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna 3 Växtskyddsmedel Vid övervakningen av tvärvillkor övervakas För växtskyddet har endast använts sådana växtskyddsmedel som är godkända i Finland. Växtskyddsmedlen har använts korrekt, enligt anvisningarna

Läs mer

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 657/2008 av den 10 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd

Läs mer

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2012 ANSÖKNINGSANVISNINGAR Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag EUROPEISKA EUROPEISKA UNIONEN UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Läs mer

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER

AVTAL OM [ ] TJÄNSTER Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Tillverkning av gårdsbaserad RME

Tillverkning av gårdsbaserad RME 2010-01-10 Tillverkning av gårdsbaserad RME Ekonomisk rapport med känslighetsanalys Carina Lindh Energirådgivare LRF KONSULT AB Lars Neuman Energi- och teknikrådgivare LRF KONSULT AB Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.09.2003 KOM(2003)546 slutlig KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Om läget när det gäller förbuden mot utfodring av animalieproduktionens djur med animaliskt

Läs mer

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC Marknadsöversikt 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser, höstens 2013 priser, förkalkyl)

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Odling och användning av proteingrödor

Odling och användning av proteingrödor Odling och användning av proteingrödor AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik tel.010-516 69 08 Fredrik.Fogelberg@jti.se Vilka grödor pratar vi om? Åkerböna (Vicia faba)

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Hjortdjursskador Fastställda den 5.2.2008

Hjortdjursskador Fastställda den 5.2.2008 Riktlinjer för bidrag för ersättande av Hjortdjursskador på odling och skog samt bidrag för förebyggande åtgärder Fastställda den 5.2.2008 Dnr N42/08/1/1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Hjortdjursskador

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

8 Vildväxande produktion

8 Vildväxande produktion 8 Vildväxande produktion Vildväxande produktion är omfattar växter som kan samlas i skog och mark och alger från sjöar och hav som har insamlats utan att någon odlar dem. Kommentar [p1]: Allmän kommentar

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet

Näsgård EU-modul är en tilläggs modul och är därmed inte tillgänglig i alla versioner av programmet EU modul Generellt Näsgård EU-modul läser in förutsättningar angående åttagande och stödrätter från utläst XML fil från SAM Internet aktuellt ansökningsår och sammanställer utifrån dessa och inlagda uppgifter

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE PK3_plus 1 *1479901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE Denna blankett är avsedd för dig vars vårdnadshavare ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Mat eller Motor - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1. Vi kan producera mat till 10 miljarder

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer