BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA. Anvisningar för odlare 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA. Anvisningar för odlare 2006"

Transkript

1 BIOENERGIANVÄNDNING AV RYBS OCH RAPS PÅ GÅRDAR INOM SYSTEMET MED STÖD FÖR ENERGIGRÖDOR OCH OBLIGATORISK NON FOOD -TRÄDA Anvisningar för odlare 2006

2 Innehåll 1 Inledning... 2 Allmänna villkor för energianvändningen på gårdsnivå... 2 Godkända underarter av rybs och raps... 3 Energiproduktens ekonomiska värde vid gårdsanvändning av rybs och raps... 3 Ansökan om stöd och förbindelse... 5 Exempel på ifyllnad av punkten som gäller förädlingskedjan på förbindelseblanketten... 5 Denaturering... 7 Bokföring... 7 Bestämning av volymen... 7 Representativ skördenivå... 7 Tillsyn och tillsynsobjekt... 8 Tillsynspåföljder... 8 Beskattning... 9 Hävning av förbindelsen... 10

3 Inledning 2 I dessa anvisningar redogörs för frågor som gäller bioenergianvändningen av rybs och raps på gårdsnivå. Utnyttjandet av bioråvara från rybs och raps för lantgårdens egna energibehov baserar sig på Europeiska gemenskapens system för jordbruksstöd. Bestämmelser om jordbruksstöden finns bl.a. i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004. Med en gård avses vid bioenergianvändning på gårdsnivå en helhet bestående av produktionsenheter inom en stats område som leds av en odlare och till vilken hör bostads- och produktionsbyggnader. Gårdsanvändningen och jordbruksstödet som betalas utgående från denna är möjliga inom ramen för två stödsystem: stödet för energigrödor och systemet med stöd för non food -träda. Eftersom stödsystemen till vissa delar skiljer sig från varandra är det viktigt att odlaren fäster uppmärksamhet vid enligt vilket system denne producerar och använder rybs eller raps för att tillfredsställa gårdens energibehov. Systemens grundläggande skillnader utgörs av att man inom trädessystemet kan utnyttja trädesåker. Inget stöd för energigrödor betalas för obligatorisk trädesareal. För gårdsanvändningen kan betalas stöd till odlaren samtidigt inom båda systemen. Då förväntas att odlaren separat uppfyller villkoren för vartdera systemet. Odlaren måste exempelvis lämna två förbindelser, separat tröska skiften som hör till stödet för energigrödor och stödet för träda, separat bestämma volymen av råvaran som har samlats in från skiftena, föra bok för båda systemen, osv. På grund av det dubbla arbetet skulle det vara ändamålsenligt för en odlare att ansöka om stöd endast inom ramen för det ena systemet. Allmänna villkor för energianvändningen på gårdsnivå Energianvändningen på gårdsnivå inom både stödet för energigrödor och systemet med stöd för non food -träda förutsätter att vissa specialvillkor uppfylls. Hela energianvändningen och förädlingen (även torkningen) av råvaran måste ske på gården där rybsen eller rapsen har odlats. Det är alltså inte möjligt att flytta råvaran eller den förädlade en bort från gården eller sälja den. All energiråvara av rybs och raps som har skördats på skiften avsedda för energianvändning på gårdsnivå i enlighet med CN-kod måste användas för uppvärmning av gården och/eller som biobränsle i gårdens maskiner (direkt användning på gården). Vid uppvärmning av gården kan rybs eldas som sådan, blandad med annan energiråvara eller som en förädlad. Skiften som har anmälts för energianvändning på gårdsnivå och gårdens eventuella övriga rybsskiften måste tröskas separat. Med metoden garanterar man att skördens volym på skiften som tröskas för energianvändning kan bestämmas. Den del av gårdens areal som har anmälts för energianvändning måste stå i förhållande till gårdens eldningsbehov och övrigt biobränslebehov. Exempelvis kan gårdens alla obligatoriska trädesskiften inte användas för att producera energiråvara för gårdens bruk, om inte detta förutsätts av gårdens energibehov. Nedan utreds närmare vad som avses med en förbindelse i samband med energianvändningen på gårdsnivå. Energianvändningen på gårdsnivå avviker till vissa delar från normal produktion av energigrödor och från non food -produktionen enligt trädessystemet. Vid energianvändning på gårdsnivå 1 Koden hänvisar till frön som tillhör vissa certifierade 00-underarter eller 00-artkombinationer, vilka är avsedda för annat än sådd (frö av rybs och raps som innehåller små mängder erukasyra, av vilka fås en fettolja med en erukasyrahalt på under två viktprocent och vilkas fasta beståndsdel innehåller mindre än 30 mikromol glukosinolater per gram). Underarterna är antecknade i den allmänna artförteckningen över odlingsväxter. Förteckningen finns på webben under Rybs finns med i punkt 55 i förteckningen och raps i punkt 57.

4 finns ingen avtalspart, dvs. förädlare/uppköpare -> odlarens förbindelse är tillräcklig finns inget avtal eller garanti -> odlarens förbindelse är tillräcklig krävs inte att skörden levereras någon annanstans och man behöver inte anmäla mottagande -> volymbestämning eller vägning och förädling sker på gården tillåts inte försäljning av skörden eller transport till förädling -> förädlingsutrustningen transporteras till skörden. 3 Godkända underarter av rybs och raps För bioenergianvändning på egen gård har godkänts underarter av rybs och raps som tillhör CN-kod Underarter av rybs som har godkänts för produktion i Finland är exempelvis Harmoni, Hohto, Kulta, Sisu, SW Petita, SW Rebus, Tuli och Valo. Underarter av raps som har godkänts för produktion i Finland är exempelvis Bullet, Ebony och Wildcat. Odlaren har möjlighet att använda sin egen rybs- och rapsskörd för bioenergianvändning på gårdsnivå, men man måste kunna påvisa utsädets kvalitet (certifierat, 00-underart) med ett garantibevis och inköpskvitto. Frön som har skördats från ett skifte anmält för gårdens energianvändning får inte användas som utsäde under de påföljande åren eller för annan sådd. All råvara måste användas för gårdens energibehov. Energiproduktens ekonomiska värde vid gårdsanvändning av rybs och raps Gårdsanvändning av rybs och raps kräver att ens ekonomiska värde är högre än värdet av biprodukterna som uppkommer vid förädlingen. Då man bestämmer värdena används genomsnittet av föregående marknadsårs pris fritt fabrik. I tabellen på sidan 6 i dessa anvisningar används sådana värden. Eldningen på gården orsakar inga problem med avseende på beräkningen av energivärdena, om odlaren använder all rybsråvara till energi exempelvis genom att elda fröna som sådana eller genom att använda också alla parallell-, bi- och mellanprodukter (med undantag av aska) till energi (efter pressning och eventuell förestring av rårybsolja som används för eldning eller bränsle). Om en odlare använder presskaka som djurfoder måste denne utreda presseffekten hos pressanläggningen som används och noggrant beräkna de energivärden som uppstår. Den exakta presseffekten hos pressanläggningen som används måste utredas exempelvis med hjälp av anläggningens tillverkare eller anläggningsentreprenören som kommer till gården. Exempel Harry Husbonde har skördat kg rybs på sina åkrar. Han använder rybsoljan som har pressats av energiråvara för eldning på sin gård och har för avsikt att använda krosset som foder. Oljan pressas med en anläggning med 22 % effekt. Då blir alltså 78 % av råvarumassan kross. Det genomsnittliga priset på rybsolja på världsmarknaden är 580 euro per ton och priset på rybskrosskaka är 170 euro per ton. Uppfylls för Harry Husbondes del det villkor enligt vilket energianvändningens värde bör vara högre än värdet av annan användning? Svaret fås fram genom att jämföra om värdet av den pressade oljan är högre än värdet av råvaran som blir till kross. Vi antar att energianvändningens värde är högre.

5 4 4,5 ton 0, /ton > 4,5 ton 0, /ton 574,20 > 596,70 => antagandet är felaktigt Beräkningen visar att antagandet är felaktigt. På Harry Husbondes gård skulle värdet av foderanvändningen vara högre än energianvändningens värde. På grund av detta måste man på gården utöver rybsoljan använda också rybskrosset för gårdens energibehov. Av exemplet framgår att då pressanläggningens effekt är låg måste all rybsråvara (olja och presskaka) användas för energiframställning på gården. Vid ekologisk produktion måste all rybsråvara användas för energiframställning på gården, eftersom ekoproteinets värde är högt. Exempel Olga Odlare har skördat kg rybs på sina åkrar. Hon använder rybsoljan som har pressats av energiråvara för uppvärmning på sin gård och krosset som foder. Oljan pressas med en anläggning med 25 % effekt. Då blir alltså 75 % av råvarumassan kross. Det genomsnittliga priset på rybsolja på världsmarknaden är 580 euro per ton och priset på rybskrosskaka är 170 euro per ton. Uppfylls för Olga Odlares del det villkor enligt vilket energianvändningens värde bör vara högre än värdet av annan användning? Svaret fås fram genom att jämföra om värdet av den pressade oljan är högre än värdet av råvaran som blir till kross. Vi antar att energianvändningens värde är högre än värdet av annan användning: 6 ton 0, /ton > 6 ton 0, /ton 870 > 765 => antagandet är korrekt Beräkningen visar att antagandet är korrekt. Olga Odlare kan använda biprodukten till annat än gårdens energibehov. Om rybskrosskakan inte används för energiframställning på gården måste odlaren på förbindelseblanketten ange orsaken till detta. Om energianvändning på gården inte är möjlig eller motiverad och rybskakans värde är lägre än rybsoljans kan det komma i fråga att sälja rybskakan till en köpare utanför gården. Vid försäljning och överlåtelse av rybskaka eller rybsexpeller måste producenten ta i beaktande ansvaret för fodrets kvalitet och problem som eventuellt orsakas djuren. Enligt foderlagen åläggs försäljare av foderämne och övrigt foder ett strängt ansvar. Försäljning av rybskaka till köpare utanför gården kräver att producenten registrerar sig som en aktör inom foderbranschen vid Kontrollcentralen för växtproduktionen (från och med Livsmedelssäkerhetsverket). Till registreringen hänför sig bl.a. skyldigheten att föra bok. Rybskrosskakan som säljs eller överlåts måste åtföljas av en varudeklaration. Ytterligare information i frågor som hänför sig till foder fås från KTTK:s/EVIRAs foderövervakning, tel Om odlare använder foder som har uppkommit vid pressning av råvara på sin gård för att utfodra sina egna djur måste denne registrera sig som fodertillverkare i punkt 7 på stödansökningsblanketten 101B genom att kryssa i den mittersta rutan i punkten i fråga. Bestämmelser om fodertillverkarens verksamhet finns i Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av krav för foderhy-

6 gien (EG) nr 183/2005. En person som pressar rybs och utnyttjar den som foder måste iaktta de krav som avses i nämnda förordnings bilaga II enligt systemet med riskanalys och kritiska kontrollpunkter (HACCP). Ansökan om stöd och förbindelse Om odlaren önskar utnyttja systemet med stöd för energigrödor eller obligatorisk non food -träda i ny energianvändning på gårdsnivå måste denne ansöka om stöd för energigrödor eller non food -träda som normalt på stödansökningsblankett 101B senast Stöd för energigrödor ansöks genom att kryssa för punkt P och stöd för non food -träda genom att kryssa för punkt B i stödansökan. Odlaren skall bifoga en förbindelse till sin stödansökan. Förbindelsen kan levereras efter att stödansökan har lämnats in, dock senast Förbindelsen är giltig i ett år. Om en odlare vill förbinda sig till bioenergianvändning på gårdsnivå för en längre tid måste denne lämna en anmälan om detta årligen. Ansökan om stöd inom systemet med stöd för energigrödor Exempel på anmälan av skiften med stöd för energigrödor på blanketten för jordbruksskifte (102B): 5 S Odlingsväxt Rybs T Underart Kulta EK Som förbindelse som gäller gårdsanvändning används inom systemet med stöd för energigrödor blankett 417. Ansökan om stöd inom systemet med non food -träda Exempel på anmälan av skiften med obligatorisk non food -träda på blanketten för jordbruksskifte (102B): S Odlingsväxt Rybs T Underart Kulta NF Som förbindelse som gäller gårdsanvändning används inom systemet med stöd för non food -träda blankett 245. Bestämmelser om den totala mängden biprodukter som uppkommer vid non food -produktionen finns i Europeiska gemenskapens lagstiftning. På basis av artikel 147 punkt 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 måste en person som ansöker om stöd på förbindelseblanketten ange den förutsedda totala mängden biprodukter per art. Enligt artikel 56 punkt 3 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 skall mängden, om mängden näringsbiprodukter inom gemenskapens område överstiger en miljon ton, skäras ned till ifrågavarande gränsvärde. Vid beräkningen av mängden biprodukter som har angetts av odlaren motsvarar 100 kg rybs- eller rapsfrö 56 kg biprodukter. Exempel på ifyllnad av punkten som gäller förädlingskedjan på förbindelseblanketten Odlaren måste lämna uppgifter som gäller förädlingskedjan i punkt 6 på blankett 245 för non food

7 -systemet och punkt 4 på blankett 417 för systemet med stöd för energigrödor. I ovannämnda punkter på blanketterna skall odlaren utreda fånget av slut-, parallell-, bi- och mellanprodukter i förädlingsprocessen. I vidstående tabell illustreras med exempel olika bearbetningsmetoder för energiråvaran och produkter som uppkommer av dessa. Med koefficienten avses i tabellen fånget av ifrågavarande produkt under ett visst skede i processen. Det verkliga procenttalet påverkas av pressanläggningen som används. Priserna är produkternas marknadspriser. Med markeringen hänvisar man till om produkten som uppkommer genom processen är en. Då man läser tabellen skall man ta i beaktande följande: Processen med pressning och förestring sker i två faser. I processens första fas produceras rybsexpeller och rårybsolja. Genom att addera koefficienterna för dessa produkter får man 100 procent av råvaran. Då en mellanprodukt bearbetas vidare får man produkterna förestrad rybsolja och glycerol. Den totala mängden av dessa två produkter motsvarar mellanproduktens andel av den ursprungliga mängden råvara. Processen med användning av olja, glycerol och rybskrosskaka som bränsle sker också i två faser. Först produceras rybsexpeller och rårybsolja av råvaran. I processens andra fas förädlas rårybsoljan till en förestrad olja. I samband med detta får man också glycerol. Rybsexpellern som har uppkommit i processens första fas och den förestrade oljan och glycerolen som har producerats i den andra fasen är er. Då mängderna er adderas och fem procent aska läggs till summan får man 100 procent av råvaran. Process Slutprodukt Parallellprodukt Biprodukt Mellanprodukt 6 pressning eldning som sådan ej användning av olja, glycerol och rybskrosskaka som bränsle rårybsolja rybsexpeller ej ej ej koefficient pris koefficient pris koefficient pris 30 % /t 2 70 % /t förestrad rybsolja (RME = rybsmetylester) ej koefficient glycerol rybsexpeller rårybsolja ej koefficient pris koefficient 27 % /t 2 3 % värmeenergi pressning och förestring koefficient 95 % ej förestrad rybsolja (RME = rybsmetylester) energiprodukprodukt ej energi- ej ej ej pris ej pris koefficient pris koefficient pris 200 /t 2 70 % /t 2 30 % /t 2 aska ej pris koefficient pris koefficient 200 /t 2 5 % ej pris 1 /t koefficient rybsexpeller aska glycerol ej koefficient pris koefficient pris koefficient 27 % /t 2 65 % /t 2 5 % ej pris 1 /t koefficient 3 % pris pris 200 /t Pressanläggningens presseffekt (måste utredas med hjälp av anläggningens tillverkare eller anläggningsentreprenören som kommer till gården) Genomsnittet av föregående marknadsårs ( ) pris fritt fabrik

8 7 Denaturering Energianvändningen på gårdsnivå kräver att råvaran denatureras. Med denaturering avses att råvaran markeras på så sätt att råvara som har samlats in för gårdens energibehov på ett ungefär kan avskiljas från övriga partier av en motsvarande växtart. Odlaren måste i första hand denaturera fröna. Odlaren kan välja denatureringsmetoden. Ett enkelt sätt att markera rybs- eller rapsfrön är att blanda dem med exempelvis senapsfrö. Det finns tillräckligt med frö som till färgen skiljer sig från rybseller rapsfröna i blandningen då färgkontrasten som uppkommer gör det möjligt att identifiera ett parti rybs eller raps som är avsett för energianvändning. Rybsoljan kan markeras genom att blanda den med exempelvis petroleum, något lämpligt tillsats- eller färgämne för bränsle eller annan motsvarande kemikalie. En möjlig denatureringsmetod är att färga fröna med en kemisk förening, såsom färgpigmenten titanoxid (TiO 2 ) eller järnoxid (Fe 2 O 3 ), vilka används som färgämne i läkemedel. Vid användning av preparaten är det i alla fall skäl att ta i beaktande deras eventuella inverkan på utrustningen som används vid gårdsanvändningen och på råvarans egenskaper. Det är bäst att be produkternas tillverkare eller återförsäljare om exakta uppgifter om föreningarna, deras egenskaper och blandningsmetoderna. Bokföring Till gårdsanvändningen av rybs och raps hör odlarens skyldighet att föra bok över användningen. En exempeltabell som illustrerar bokföringen av insamling och användning av råvaran finns som en bilaga till dessa anvisningar. Bestämning av volymen En inrättning eller ett företag som har utsetts av medlemsstaten bestämmer volymen på den skördade råvaran (också vägning av mängden råvara är möjlig). Tillsynen av bestämningen sker på så sätt att odlaren anmäler skördetidpunkten för förbindelseskiftet till TE-centralens landsbygdsavdelning och TE-centralen kan kontrollera denatureringen och bestämningen av råvarans volym med hjälp av stickprov. Om odlaren försummar anmälan innebär det att stödvillkoren inte har iakttagits. Representativ skördenivå Vid energianvändning på gårdsnivå av rybs och raps är utgångspunkten att odlaren måste uppnå den representativa skördenivån som hänför sig till systemen med stöd för energigrödor och non food -träda (på stödområdena A och B kg/ha och stödområdena C1 C kg/ha). Om det verkar som om den representativa skördenivån inte kan uppnås måste stödsökanden anmäla detta i samband med anmälan om skördetidpunkten till TE-centralen, som kan sköta tillsynen. Med detta förfaringssätt försäkras att skörden från ett förbindelseskifte som erhåller stöd för energigrödor inte används för andra ändamål.

9 Tillsyn och tillsynsobjekt 8 Vid gårdsanvändningen omfattas bl.a. följande av tillsynen tio procent av stödsökandena tillsynen måste utökas under ifrågavarande år och därpå följande år, om regelstridigheter förekommer i minst tre procent av fallen förbindelsearealen i förhållande till eldningsbehovet och övrigt biobränslebehov: gårdens alla obligatoriska trädesskiften kan inte användas för att producera energiråvara för gårdens bruk enligt förbindelsen, om inte detta förutsätts av gårdens energibehov uppnåendet av den representativa skördenivån tillsynen av bokföringen användningen och förädlingen på gården (vad är möjligt att använda och använt i maskiner och värmeanläggningar; sambandet mellan skattebokföringen och inköp av lätt eldningsolja och bränsle) bestämning av volymen eller vikten överensstämmelsen mellan mängden skördad råvara och förädlad produkt (t.ex. på basis av fakturan från entreprenören som kommer till gården) denaturering (i första hand av fröet och i andra hand av oljan) att skörden som har bärgats på förbindelseskiftet inte används som utsäde eller till annat än gårdens egen energianvändning anmälan till TE-centralen om skördetidpunkten för förbindelseskiftet för att möjliggöra tillsyn. Tillsynspåföljder Bestämmelser om sanktionspåföljder som gäller eldningen på gården inom ramen för systemet med stöd för energigrödor och non food -träda finns i Europeiska gemenskapens förordningar. Om skördemängden inte motsvarar minst den representativa skörden, eller i välgrundade fall den representativa skörden minskad med högst tio procent, anses avtalsarealen ha underskridits med en areal som erhålls då man multiplicerar avtalsarealen med det relativa underskottet i råvaruleveransen jämfört med den representativa skörden. Detta gäller dock inte fall där det är fråga om oöverstigligt hinder. Sanktionerna för att leveranskvantiteten underskrids fastslås enligt de allmänna bestämmelser som gäller underskridning av stödet för energigrödor och trädesarealen. Bestämmelserna finns i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004, artikel 51 som följer: om leveransmängden underskrids med högst tre procent beräknas gårdsstödet för obligatorisk träda eller stödet för energigrödor på basis av den bestämda arealen minskad med den observerade skillnaden om leveransmängden underskrids med mer än tre procent eller mer än två hektar men med högst 20 procent minskas den observerade skillnaden i arealen tvåfaldigt från gårdsstödet för obligatorisk träda eller stödet för energigrödor om leveransmängden underskrids med mer än 20 procent betalas inget gårdsstöd för obligatorisk träda eller stöd för energigrödor. Om odlaren under pågående växtperiod märker att skörden från odlingsarealen som omfattas av förbindelsen blir avsevärt lägre än den representativa skördenivån skall förbindelsen ändras. Om skörden blir lägre på grund av exceptionella förhållanden kan TE-centralens landsbygdsavdelning på od-

10 larens anhållan bestämma en gårdsspecifik skördenivå som avviker från den representativa skörden. Behovet av ändring skall anmälas till TE-centralens landsbygdsavdelning i samband med anmälan om skördetidpunkt, så att kontroll kan utföras. 9 Exempel avtalsarealen för rybs 6,00 ha och representativ skörd kg/ha Odlaren har sedan skörden på ändamålsenliga grunder från TE-centralen anhållit om en sänkning av leveransmängden för den representativa skördenivån (blankett 207A/414A). TE-centralen har godkänt en sänkning på 10 % av leveransmängden för den representativa skördenivån, vilket är 6 ha kg/ha 10 % = 780 kg avtalsarealens representativa skörd 6,00 ha kg/ha = kg egentlig skörd som har levererats från avtalsarealen kg underskott utan sänkningen på 10 % av skördenivån kg kg = 800 kg underskott med skördenivån sänkt med 10 % 800 kg 780 kg = 20 kg kalkylerad underskridning av avtalsarealen 20 kg / kg 6,00 ha = 0,02 ha sanktions-% för underskridning av avtalsarealen 0,02 ha / (6,00 ha 0,02 ha) 100 % = 0,33 % Leveransmängden underskrider kravet på den sänkta skördenivån med mindre än tre procent. Därför beräknas gårdsstödet för obligatorisk träda eller stödet för energigrödor genom att subtrahera den observerade skillnaden från den bestämda arealen: 6,00 ha 0,02 ha 0,02 ha = 5,96 ha. Av exemplet framgår att om odlaren redan under växtperioden märker att skörden från arealen som omfattas av förbindelsen blir mindre än den representativa skörden på grund av exceptionella förhållanden bör denne anhålla om bestämning av en gårdsspecifik skördenivå vid TE-centralen i samband med anmälan om skördetidpunkt. Underskridning av den representativa skördenivån minskar arealen för vilken gårdsstöd för obligatorisk träda eller stöd för energigrödor betalas. Underskridning av den representativa skördenivån inverkar i alla fall inte på utbetalningen av andra stöd (gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd, nationella stöd), om förutsättningarna för beviljandet av dessa stöd uppfylls. Exempelvis uppfylls kravet på skörd även om man på gården skördar en mängd som är mindre än den representativa skördenivån. Vid skördeskada eller övriga exceptionella situationer bör odlaren lämna en skriftlig anmälan om skördeskadan till kommunen, även om denne inte ansöker om egentlig ersättning för skördeskada. Beskattning Arrangemanget som redogörs för i dessa anvisningar gäller endast förbindelser om energigrödor och non food -produkter med avseende på produktionen och användningen av biodiesel och rybs eller raps som produceras, tillverkas och används på gården. Detta inverkar inte på slutprodukternas beskattning. För biodiesel som har producerats på gården gäller samma bestämmelser med avseende på accis och övrig beskattning som för övrigt biodiesel. Närmare uppgifter som beskattningsfrågor fås från skattestyrelsen, ur lagen om påförande av accis (1469/1994) och på tullens webbsida (tullmyndigheterna handhar alla accisärenden).

11 Hävning av förbindelsen 10 Odlaren kan om så önskas häva förbindelsen om rybs eller raps som används för att uppfylla energibehovet på gårdsnivå. Hävningen av förbindelsen har påföljder. Påföljder av hävningen av förbindelsen inom systemet med stöd för energigrödor Om odlaren inte har sått den areal som har uppgetts i förbindelsen, om arealen har såtts endast delvis eller om det inte har uppkommit ett tillräckligt växtbestånd för att fortsätta förbindelsen måste denne göra en anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Anmälan görs i fritt formulerat format eller på den vanliga annulleringsblanketten 145. Närmare uppgifter om annulleringen av ansökan finns i punkt 4.5 i Ansökningsguiden Då förbindelsen hävs får råvaran som skördas på arealen som omfattas av förbindelsen säljas, överlåtas eller användas. Inget stöd för energigrödor betalas i alla fall för arealen. Påföljder av hävningen av förbindelsen inom non food -systemet Om odlaren inte har sått den areal som har uppgetts i förbindelsen, om arealen har såtts endast delvis eller om det inte har uppkommit ett tillräckligt växtbestånd för att fortsätta förbindelsen måste denne göra en anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Om förbindelsen hävs i sin helhet eller arealen som omfattas av förbindelsen minskas måste odlaren för att behålla sin rätt till gårdsstödet för obligatorisk träda åter lägga de skiften som har avlägsnats från förbindelsen i normal obligatorisk träda. Härvid mister odlaren rätten att sälja, överlåta eller använda råvara som avlägsnats från förbindelsen. Odlaren skall trädesperioden ut låta de skiften som har avlägsnats från förbindelsen ligga i träda. En minskning av arealen måste anmälas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på förhand.

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 20/05 Dnr 1305/01/2005 17.3.2005 Giltighetstid 23.3.2005 - tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2012 ANSÖKNINGSANVISNINGAR Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag EUROPEISKA EUROPEISKA UNIONEN UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Läs mer

A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R. för

A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R. för A N S Ö K N I N G S A N V I S N I N G A R 2011 för Miljöstödets basstöd Kompensationsbidrag (LFA) Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel Ansökningsanvisningar, ifyllningsanvisningar och blankettkopior

Läs mer

MÄRKNING AV FODER. Livsmedelssäkerhetsverket Evira Kontrollavdelningen Enheten för foder- och gödselkontroll Fodersektionen

MÄRKNING AV FODER. Livsmedelssäkerhetsverket Evira Kontrollavdelningen Enheten för foder- och gödselkontroll Fodersektionen MÄRKNING AV FODER Livsmedelssäkerhetsverket Evira Kontrollavdelningen Enheten för foder- och gödselkontroll Fodersektionen 10.02.2015 uppdaterad version Guiden uppdateras vid behov på webbplatsen Evira.fi

Läs mer

Ersättningsförfarande i enlighet med lagen on skydd för växters sundhet (702/2003)

Ersättningsförfarande i enlighet med lagen on skydd för växters sundhet (702/2003) Ansvarig person Raija Valtonen Sida/sidor 1 / 10 i enlighet med lagen on skydd för växters sundhet (702/2003) 1 ALLMÄNT I lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) stadgas om ersättning av kostnader

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24 PROTOKOLL Nummer 8 12.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån III, N24 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsagronom

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. Sista inlämningsdag skriftligt 30.4.2010 elektroniskt 30.4.2010 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag Nationella stöd

ANSÖKNINGSGUIDE. Sista inlämningsdag skriftligt 30.4.2010 elektroniskt 30.4.2010 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag Nationella stöd ANSÖKNINGSGUIDE 2010 Sista inlämningsdag skriftligt 30.4.2010 elektroniskt 30.4.2010 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd Kompensationsbidrag Nationella stöd Innehåll Bästa läsare av stödguiden...7 Nytt som

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

Anvisningar för ekologisk produktion 8

Anvisningar för ekologisk produktion 8 Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Anvisningar

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

ANSÖKNINGSANVISNINGAR ANSÖKNINGSANVISNINGAR Blnr 353 GODKÄNNANDE AV FRUKT- OCH GRÖNSAKSPRODUCENTORGANISATIONER Allmänt Med blanketten ansöks om godkännande av fruktoch grönsaksproducentorganisationer. Godkännandet baserar sig

Läs mer

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen,

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, RP 44/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen PROPOSITIONENS

Läs mer

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015

KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015 1 (13) KONTROLL AV EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION 2015 INNEHÅLL ALLMÄNT OM KONTROLLEN AV EKOLOGISK PRODUKTION 2015 1. Förberedelse inför ekokontrollen 2. Utnyttja kunskapen om riskerna vid planeringen,

Läs mer

Övervakning av tvärvillkor som gäller foderhygien

Övervakning av tvärvillkor som gäller foderhygien 1 / 12 "En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall noggrants följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens anvisningar är till sin rättsliga natur inte

Läs mer

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III 3.3.2014 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri

Läs mer

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark.

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark. Utkast 12.6.2014 LAGFÖRSLAG 1 Lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte Syftet med denna lag är att främja en ekonomiskt,

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen.

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och registrering av vissa kreditgivare samt vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Eviras anvisning 13050/1. Packerianvisning

Eviras anvisning 13050/1. Packerianvisning Eviras anvisning 13050/1 Packerianvisning Eviras anvisning 13050/1 sv Packerianvisning Eviras anvisning 13050/1 Ibruktagen 1.2.2012 Utsädeskontrollenheten Godkänd av Hanna Kortemaa Föredragande Ritva

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd Guide om de minimis-stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll Inledning... 3 1 EU:s statsstödsregler och förfarandena i samband med dem... 4 1.1 Definition av de minimis-stöd och checklista för den som

Läs mer

RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN

RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN RIKTADE INSATSER PÅ NATURBETEN Villkor för erhållande av miljöersättning för riktade insatser på naturbeten år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för riktade insatser på naturbeten

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 657/2008 av den 10 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd

Läs mer

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter: 2013-11-29 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Syftet med vägledningen... 4 2 Livsmedelsföretag... 5 2.1 Begreppet livsmedelsföretag...

Läs mer

Övervakningen av tvärvillkor hänför sig till fodersäkerhet och spårbarhet för foder:

Övervakningen av tvärvillkor hänför sig till fodersäkerhet och spårbarhet för foder: 4 Foder Övervakningen av tvärvillkor hänför sig till fodersäkerhet och spårbarhet för foder: avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, biocider, utsäde, gödselmedel och läkemedelsfoder förvarats och hanterats

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:18 Utkom från trycket 2007-11-13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande av elleveransen

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer