ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ÅR Europeiska unionens bidrag per tacka och kvalitetsbidrag för slaktlamm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ÅR 2014. Europeiska unionens bidrag per tacka och kvalitetsbidrag för slaktlamm"

Transkript

1 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ÅR 2014 Europeiska unionens bidrag per tacka och kvalitetsbidrag för slaktlamm

2 ISBN (Tryckt) ISSN X (Tryckt) ISBN (Nätutgåva) ISSN (Nätutgåva) Tryckeri: Edita Prima Oy Utgivare: Landsbygdsverket, PB 405, Seinäjoki, Tfn , Seinäjoki 1/2014 Pärmbild: Comma Image Oy

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 MINNESLISTA DEFINITIONER EU:S DJURBIDRAG FÖR FÅRNÄRINGEN ANSÖKAN OM BIDRAG PER TACKA Bidragsberättigande tacka Minimiantal djur Inlämnande av ansökan Försenad ansökan Ändring av ansökan Återtagande av ansökan helt eller delvis Djurhållningsperiod Naturliga omständigheter Oöverstigliga hinder och exceptionella omständigheter ANSÖKAN OM KVALITETSBIDRAG FÖR SLAKTLAMM Stödvillkor för kvalitetsbidrag för slaktlamm Besittningstid Inlämnande av anmälan om deltagande Försenad anmälan om deltagande Ändring av anmälan om deltagande Återtagande av anmälan om deltagande Oöverstigliga hinder ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAGEN Anmälan av jordbruksmark Tvärvillkor Förbjudna ämnen och illegalt innehav av ämnen Djurskydd Hållande av djur endast i syfte att erhålla bidrag MÄRKNING OCH REGISTRERING Djurförteckning KVOT FÖR BIDRAG PER TACKA BIDRAGSBELOPP OCH UTBETALNING Bidrag per tacka Basdelen för bidrag per tacka Tilläggsbidrag till bidraget per tacka Stödtak för bidraget per tacka Kvalitetsbidrag för slaktlamm Stödtak för kvalitetsbidraget för slaktlamm Finansiell disciplin Obefogade utbetalningar av bidrag ÖVERFÖRING AV BESITTNINGEN AV HELA GÅRDEN OCH SAMMANSLAGNING AV LÄGENHETER ÖVERVAKNING OCH PÅFÖLJDER...17 BILAGA 1 RÄTTSAKTER OCH FÖRFATTNINGAR SOM GÄLLER BIDRAGEN BILAGA 2 BLANKETTER SOM GÄLLER EU:S BIDRAG PER TACKA OCH KVALITETSBIDRAG FÖR SLAKTLAMM SAMT NATIONELLT STÖD FÖR TACKOR

4 1 MINNESLISTA NYTT ÅR 2014 Modulering tillämpas inte längre på 2014 års bidrag. Ett penningbelopp som motsvarar moduleringen Böverförs varaktigt till stöden inom programmet för utveckling av landsbygden. Finansiell disciplin tillämpas på direktstöden till jordbrukare till den del stöden överskrider euro. Med finansiell disciplin avses att direktstöden minskas med en viss procentandel. Bidragen per tacka är omkring 10 euro för tackor som används till köttproduktion och omkring 8 euro för tackor som används till mjölkproduktion. Tilläggsbidraget är ca 3,5 euro per tacka. EU:S DJURBIDRAG Bidraget per tacka och kvalitetsbidraget för slaktlamm är direktstöd som EU betalar. De omfattas av den finansiella disciplinen. Dokument i original som hör samman med ansökan om EU:s djurbidrag, och som inte skickas som bilaga till stödansökan, ska sparas under ansökningsåret och de följande fyra kalenderåren. Handlingar som ska sparas i fråga om djurbidrag är bl.a. gårdens djurförteckning och avtal, kvitton eller motsvarande dokument som hör samman med köp eller försäljning av djur. All den jordbruksmark som jordbrukaren besitter ska anmälas i samband med den samlade stödansökan (huvudstödansökan), oavsett om stöd söks för arealen eller inte. Basuppgifter om gårdsbruksenheten och jordbruksmarken ska anmälas elektroniskt eller i pappersform senast vid den samlade stödansökan. Fåren ska märkas och registreras i får- och getregistret. I får- och getregistret ska fåren registreras under det lägenhetssignum för vars del bidrag söks. En uppdaterad förteckning ska föras över fåren per djurhållningsplats (se avsnitt 7.1). BIDRAG PER TACKA Bidrag betalas årligen för högst det antal tackor som motsvarar den för producenten fastställda kvoten (se kap. 88). Bidrag per tacka kan sökas för minst 10 tackor. Bidrag per tacka och dess tilläggsbidrag söks på blankett 107A. Ansökningstiden för bidrag per tacka och dess tilläggsbidrag börjar och slutar Samtidigt pågår också ansökningstiden för kvoter och tilläggskvoter för bidrag per tacka. Djurhållningsperioden (100 dagar) börjar och slutar De tackor som bidrag söks för kan avlägsnas från gårdsbruksenheten tidigast I ansökan om bidrag ska den djurhållningsplats där tackorna hålls under djurhållningsperioden uppges (se avsnitt 4.7). Uppfödning av tackor för eget bruk eller som sällskapsdjur utgör inte tillräcklig produktion för att erhålla bidrag per tacka. Det är möjligt att återta ett enskilt djur från ansökan också under djurhållningsperioden (se avsnitt 4.7). Bidrag kan inte beviljas, om det är omöjligt att utföra kontroll av gårdsbruksenheten och/eller om det är omöjligt att identifiera tackorna på gårdsbruksenheten av orsaker som beror på jordbrukaren eller dennes representant (se kap. 57 och guiden Övervakning av åker- och djurstöd). Det landsspecifika stödtaket skär ned det bidrag som betalas per tacka när antalet bidragsdjur överskrider tackor (se avsnitt 97.1). I Finland kan det utbetalda bidragsbeloppet vara högst euro (se avsnitt 9.2). Av detta utgör bidraget per tacka euro och tilläggsbidraget euro. Bidraget per tacka kommer att vara ungefär 10 euro per tacka. För jordbrukare som saluför fårmjölk eller produkter baserade på fårmjölk kommer bidraget att vara omkring 8 euro per tacka. Dessutom betalas för tackorna ett tillläggsbidrag (LFA-tillägg, alltså tillägg till kompensationsbidraget) som kommer att vara ungefär 3,5 euro per tacka. KVALITETSBIDRAG FÖR SLAKTLAMM Kvalitetsbidrag för slaktlamm söks med blanketten för anmälan om deltagande 177 (se kap. 5) Genom att lämna in anmälan om deltagande förbinder jordbrukaren sig till bidragsvillkoren. 4

5 Ansökningstiden för kvalitetsbidrag för slaktlamm börjar och slutar Jordbrukare som deltog i bidragssystemet redan 2011, 2012 eller 2013 behöver inte ge in en ny anmälan om deltagande Deltagandet i bidragssystemet är i kraft tills vidare fram till det att systemet med bidrag slopas, om inte jordbrukaren upphör med att bedriva fårnäring och återtar ansökan eller om inte jordbrukaren utesluts ur bidragssystemet. Ett villkor för bidraget är att lammen slaktas i ett godkänt slakteri, att slaktkropparna godkänns och att slaktvikten är minst 18 kg. Bidragsberättigande är lamm som är högst 12 månader gamla vid slakten och som uppfyller bidragskraven. Slaktlammet ska vara i sökandens oavbrutna besittning i minst 30 dygn under de 50 dygnen före slakt. I Finland kan det utbetalda bidragsbeloppet vara högst euro (se avsnitt 9.2). För tillfället har det bestämts att bidraget ska vara 35 euro per slaktlamm (se avsnitt 9.2). Bidragsbeloppet justeras årligen utgående från det slutliga antalet slaktlamm. Jordbrukaren ska vid den samlade stödansökan uppge all jordbruksmark som är i hans eller hennes besittning, oberoende av om det söks stöd för arealen eller inte (se avsnitt 6.1). De blanketter som innehåller basuppgifter om gårdsbruksenheten och anmälan av jordbruksmark ska ges in elektroniskt eller i pappersform i samband med den samlade stödansökan senast DEFINITIONER Besittningstid för slaktlamm är den minst 30 dygn långa oavbrutna period under de 50 dygnen före slakt under vilken slaktlammet är i jordbrukarens besittning. Bidrag per tacka är ett stöd som helt och hållet finansieras av EU. För gårdar som marknadsför fårmjölk eller fårmjölksbaserade produkter är bidragsbeloppet mindre än för andra gårdar som håller tackor. Uppfödning av tackor för eget bruk eller som sällskapsdjur utgör inte tillräcklig produktion för att erhålla bidrag per tacka. Bidragsberättigande tacka är ett får av honkön som märkts och registrerats i enlighet med gällande lagstiftning och som den sista dagen av djurhållningsperioden har lammat minst en gång eller är ett minst 1 år gammalt får som inte har lammat. Det årliga kvotutnyttjandet är den andel av bidragsrättigheterna som jordbrukaren använt till bidraget per tacka. Om jordbrukaren inte använder minst 70 procent av sina bidragsrättigheter under ett kalenderår överförs den outnyttjade delen av bidragsrättigheterna utan ersättning till den nationella reserven. Om en jordbrukare har högst 20 bidragsrättigheter och under ingetdera av två på varandra följande kalenderår använder den ovannämnda minimiprocentandelen av sina rättigheter överförs den del av bidragsrättigheterna som inte utnyttjats under det senare kalenderåret till den nationella reserven. Djurhållningsperioden är en 100 dagar lång period ( ) under vilken jordbrukaren förbinder sig att hålla de tackor som anmälts i ansökan om bidrag på den djurhållningsplats/ de djurhållningsplatser som uppgetts på ansökningsblanketten. Under djurhållningsperioden ska gårdens tackor befinna sig på en djurhållningsplats som jordbrukaren har registrerat och besitter. Perioden börjar dagen efter den sista inlämningsdagen för ansökningar. Djurhållningsplats är en enhet som består av en eller flera inrättningar, byggnader, hägnader, betesskiften (åker- och skogsbetesmarker samt naturliga betesmarker) eller en annan plats där man håller, föder upp eller hanterar djur. I fråga om registrerade djurhållningsplatser antecknas djurhållningsplatsens signum på blanketten för ansökan om bidrag per tacka. Nya djurhållningsplatser registreras och ändringar som rör befintliga djurhållningsplatser görs på Livsmedelssäkerhetsverkets (nedan Evira) 5

6 blankett Djurhållningsplatser Registrerings-/ ändringsanmälan, som ges in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Finansiell disciplin avser att de direktstöd som Europeiska unionen (EU) finansierar i sin helhet minskas med en viss procentandel. Får- och getregistret är ett myndighetsregister som Evira äger. Gårdsbruksenhet avser en sådan produktionsenhet som en jordbrukare leder och som används för bedrivande av jordbruk samt bildas av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller av en eller flera produktionsbyggnader jämte mark och som är funktionellt och ekonomiskt självständig och förvaltas som en helhet på grundval av ägande eller arrende. Jordbrukare är en fysisk eller juridisk person (eller en grupp bestående av sådana personer) vars gård ligger inom gemenskapen och som bedriver jordbruksverksamhet. Med jordbruksverksamhet avses produktion, uppfödning eller odling av jordbruksprodukter, inbegripet bl.a. uppfödning och hållande av djur för animalieproduktion. Jordbrukarens ålder inverkar inte på erhållandet av bidrag per tacka och kvalitetsbidrag för slaktlamm, och det förutsätts inte att jordbrukaren bor på gårdsbruksenheten. Kvalitetsbidrag för slaktlamm är ett stöd som helt och hållet finansieras av EU. Kvalitetsbidraget betalas på basis av lamm som slaktats. Uppgifterna om de bidragsberättigande djuren tas ur får- och getregistret. Kvot för bidrag per tacka är det antal bidragsrättigheter som fastställts för jordbrukaren. Jordbrukaren kan inte få bidrag per tacka för det antal som överskrider kvoten. Det sammanlagda antalet kvoter för alla sökande kan inte överstiga den landskvot som fastställts för Finland, dvs bidragsrättigheter för tackor (se kap. 8). Lamm är ett högst 12 månader gammalt får som inte har lammat. Endast gällande rättsakter och författningar är officiella källor. När anvisningen gick i tryck hade statsrådets förordning om kvalitetsbidrag för slaktlamm 2014 ännu inte fastställts. 3 EU:S DJURBIDRAG FÖR FÅRNÄRINGEN Bidrag per tacka (basdel och tilläggsbidrag) och kvalitetsbidrag för slaktlamm är stödformer som betalas till fårnäringen och som EU finansierar i sin helhet. Bidrag per tacka betalas för bidragsberättigande tackor högst i enlighet med den kvot för bidrag per tacka som tilldelats gården. Kvalitetsbidrag för slaktlamm beviljas gårdar som lämnat in anmälan om deltagande, och det betalas för slaktade lamm som uppfyller bidragsvillkoren. 4 ANSÖKAN OM BIDRAG PER TACKA Bidrag per tacka och tilläggsbidrag till det kan årligen sökas också på blankett 107A. Ansökningstiden är Samtidigt pågår också ansökningstiden för kvoter och tillläggskvoter för bidrag per tacka. Landsbygdsverket (nedan Mavi) sänder ansökningsblankett 107A för ansökan om bidrag per tacka och tilläggsbidrag till det (samt om nationellt stöd för tackor) direkt till de sökande av bidrag per tacka som verket har kännedom om. All den jordbruksmark som jordbrukaren besitter ska anmälas i samband med den samlade stödansökan oavsett om stöd söks för arealen eller inte (se avsnitt 4.1). 6

7 Blankett 107A och andra blanketter fås på webbsidan och av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Jordbrukaren kan uteslutas ur systemet på grund av en sådan oriktig anmälan som har gjorts uppsåtligen eller är en följd av en allvarlig försummelse. 4.1 Bidragsberättigande tacka En tacka som berättigar till bidrag är ett får av honkön som har lammat minst en gång, eller ett minst 1 år gammalt får av honkön som inte har lammat. När det gäller bidrag per tacka år 2014 ska de bidragsberättigande tackorna lamma första gången senast , dvs. på djurhållningsperiodens (se avsnitt 24.7) sista dag, eller bli 1 år gamla senast Minimiantal djur En gård ska ha minst 10 bidragsberättigande tackor för att bidrag ska kunna betalas. 4.3 Inlämnande av ansökan Ansökan ska lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Ansökan kan lämnas direkt till landsbygdsnäringsmyndigheten eller skickas per post. En ansökan som skickats per post anses ha inkommit i rätt tid om postförsändelsen med ansökan har poststämplats senast den sista ansökningsdagen och adresserats till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Kvoter och tilläggskvoter för bidrag per tacka söks hos den närings-, trafik- och miljöcentral (ELY-central) inom vars område gårdsbruksenheten är belägen. På Åland söks kvoter för bidrag per tacka och tilläggskvoter hos Statens ämbetsverk på Åland. Jordbrukaren ansvarar för att den till alla delar noggrant ifyllda ansökan har inlämnats till rätt myndighet inom föreskriven tid. 4.4 Försenad ansökan En för sent inlämnad ansökan medför att beloppet av djurbidrag minskas med 1 procent per arbetsdag. Med arbetsdag avses vardag med undantag av lördag. Också i det fall att blanketter med basuppgifter om gårdsbruksenheten, blanketter som hänför sig till anmälan av jordbruksmark eller bilagor till dem försenas minskas bidraget per tacka med 1 procent per arbetsdag. Om bidragsansökan är mer än 25 kalenderdagar (såväl vardagar som helgdagar inberäknade) försenad, avslås den. Om ansökan på grund av oöverstigliga hinder eller exceptionella omständigheter inte har kunnat lämnas in inom utsatt tid minskas inte bidragsbeloppet. Ett oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet ska bevisas på ett godtagbart sätt (se avsnitt 4.84). I fall av ett oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet beviljas bidraget även om ansökan är mera än 25 dagar försenad. Bevis för oöverstigligt hinder eller exceptionell omständighet och ansökan ska ändå lämnas in inom 10 arbetsdagar från den dag då det blivit möjligt för jordbrukaren att lämna in dem. Exempel. Jordbrukaren har glömt att lämna in ansökan 107A Om ansökningstiden ännu inte har gått ut, träder ansökan i kraft utan procentavdrag. Om ansökan har lämnats in efter ansökningstidens utgång men innan 25 dagar har förflutit från ansökningstidens utgång, försenas ansökan om bidrag per tacka. En ansökan som lämnats in mer än 25 dagar för sent beaktas inte, och jordbrukaren får inte bidrag per tacka för året i fråga. 4.5 Ändring av ansökan Jordbrukaren kan ändra ansökan under ansökningstiden och inom 25 kalenderdagar från ansökningstidens utgång. När jordbrukaren ändrar sin ansökan återtas den ursprungliga ansökan och en ny ansökan ges in 7

8 till landsbygdsnäringsmyndigheten. Om jordbrukaren ändrar ansökan efter ansökningstidens utgång, minskas bidraget för det innevarande året med 1 procent per arbetsdag. Om den nya ansökan försenas med mer än 25 kalenderdagar från ansökningstidens utgång, beaktas den nya ansökan inte. Sådana delar i ansökan som strider mot reglerna kan inte kompletteras eller ändras, om jordbrukaren har blivit informerad om regelstridigheter som konstaterats i bidragsansökan, en kommande gårdskontroll, jämförande kontroll eller någon annan administrativ kontroll. 4.6 Återtagande av ansökan helt eller delvis Om jordbrukaren så önskar kan han eller hon återta hela ansökan eller en del av den. Det är även under djurhållningsperioden möjligt att återta antingen ett enskilt djur som ingått i ansökan om bidrag per tacka eller hela ansökan. Återtagandet ska anmälas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på blankett 124. Sådana delar i ansökan som strider mot reglerna kan inte återtas, om jordbrukaren har blivit informerad om en kommande gårdskontroll, jämförande kontroll eller någon annan administrativ kontroll. Djur som återtagits betraktas inte som förbrukade bidragsrättigheter vid granskning av det årliga kvotutnyttjandet (se kap. 68). Bidraget minskas, om tackor avlägsnas under djurhållningsperioden utan att det är fråga om oöverstigligt hinder, exceptionella omständigheter eller naturliga omständigheter. 4.7 Djurhållningsperiod Under djurhållningsperioden ska den som ansöker om bidrag hålla på sin gårdsbruksenhet det antal tackor som nämns i ansökan på den djurhållningsplats som han eller hon har uppgett på ansökningsblanketten. Jordbrukaren får t.ex. inte ha tackor på bete på en gårdsbruksenhet som innehas av en granne eller förflytta tackor från den egna gårdsbruksenheten till en annan jordbrukares gårdsbruksenhet under djurhållningsperioden. Under djurhållningsperioden ska det antal tackor för vilket bidrag har sökts befinna sig på en djurhållningsplats som jordbrukaren har registrerat och besitter och som uppgetts i ansökan om bidrag per tacka. Djurhållningsperioden i fråga om bidraget per tacka är 100 dagar räknat från den dag som följer på den sista dagen för inlämnande av ansökan. Djurhållningsperioden börjar och slutar Tackorna kan avlägsnas från gårdsbruksenheten tidigast Om tackor avlägsnas från gårdsbruksenheten innan djurhållningsperioden utgått och ingen skriftlig anmälan om detta har gjorts till kommunen på blankett 124 (se avsnitt 4.6), minskas bidraget i en övervakningssituation i enlighet med guiden Övervakning av åker- och djurstöd. Jordbrukaren ska vid behov kunna påvisa att han eller hon har fött upp bidragsdjuren på gårdsbruksenheten åtminstone under djurhållningsperioden och att det finns förutsättningar för detta på gårdsbruksenheten. När djurhållningsplatserna uppges ska djurhållningsplatssignum användas. I ansökan ska det antecknas hur många bidragsdjur som finns på respektive djurhållningsplats, och djurhållningsplatssignumet för var och en av djurhållningsplatserna ska anges. Alla sådana förflyttningar av bidragsdjur inom jordbrukarens gårds bruksenhet från en djurhållningsplats till en annan som inte nämns i ansökan ska anmälas på förhand till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på blankett 124. Om anmälan försummas kan följden bli att jordbrukaren går miste om hela det bidrag som sökts. Under djurhållningsperioden kan bidragsdjur också flyttas till områden för landskapsvård. Dessa ska då vara registrerade som djurhållningsplatser. Det rekommenderas att man ingår ett arrendeavtal om det område som är föremål för landskapsvården. Det är också möjligt att ingå arrendeavtal med markägaren om att området används för betesgång. Av avtalet ska tydligt framgå att markägaren har gett sitt samtycke till att området används som betesmark för de djur som jordbrukaren besitter Naturliga omständigheter Som naturliga omständigheter godkänns särskilt 8

9 följande händelser: djuret dör eller nödslaktas på grund av sjukdom djuret dör eller nödslaktas på grund av en olyckshändelse som jordbrukaren inte är ansvarig för. Obs. Om ett djur insjuknar eller skadas, ska man omedelbart ge eller skaffa det ändamålsenlig vård. Ett sjukt eller skadat djur ska vid behov hållas skilt från andra djur i ett ändamålsenligt utrymme. Om sjukdomen eller skadan så kräver, ska djuret avlivas eller slaktas. Om jordbrukaren på grund av naturliga omständigheter inte under hela djurhållningsperioden kan besitta de djur som han eller hon anmält i blanketten för bidrag per tacka, ska jordbrukaren lämna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet uppgifter om de naturliga omständigheter som gjort att antalet djur minskat och bevismaterialet i anslutning därtill. Det ska göras på blankett 124 eller genom en skriftlig fritt formulerad utredning. Uppgifterna ska lämnas inom 10 arbetsdagar från det att minskningen av antalet djur konstaterades. I den fritt formulerade utredningen anges åtminstone gårdsbruksenhetens identifikationsuppgifter, datum för händelsen, orsaken till avlägsnandet och antalet avlägsnade djur. Till utredningen ska fogas en kopia av veterinärintyget eller, om ett sådant inte finns, en kopia av mottagningsanmälan från slakteriet eller ett skriftligt intyg av någon tredje part som bekräftar orsaken till avlägsnandet av djuren. Om jordbrukaren har lämnat in alla nödvändiga handlingar i tid, minskas bidraget inte i en övervakningssituation (se guiden Övervakning av åker- och djurstöd). Om ingen utredning har inlämnats inom utsatt tid leder försummelsen till att bidraget minskas i en övervakningssituation. En försenad bilaga till utredningen leder dock inte till någon övervakningspåföljd, om det är fråga om ett sådant intyg av veterinären eller slakteriet som inte är tillgängligt inom 10 arbetsdagar från det att antalet djur minskat, men som har lämnats in omedelbart efter att det blivit tillgängligt. Ett skriftligt intyg av någon tredje part ska alltid lämnas in inom 10 arbetsdagar från det att antalet djur minskat. Om jordbrukaren har haft 10 bidragsberättigande tackor vid ansökan om bidrag och han eller hon förlorar en del av dem till följd av naturliga omständigheter, betalas bidrag för de tackor som hållits under hela djurhållningsperioden även om deras antal understiger 10. Bidrag per tacka betalas inte för djur som avlägsnats. Djur som avlägsnats från gårdsbruksenheten på grund av naturliga omständigheter betraktas som förbrukade bidragsrättigheter när det årliga kvotutnyttjandet granskas. Exempel. En jordbrukare har ansökt om bidrag per tacka för 10 tackor. En av tackorna dör under djurhållningsperioden. Då ska jordbrukaren inom 10 arbetsdagar göra en anmälan till kommunen om avlägsnande på grund av naturliga omständigheter med blankett nr 124 och genom en fritt formulerad bilaga. Inget bidrag per tacka betalas då för det avlägsnade djuret. Inga avdrag eller uteslutningar verkställs då heller i en övervakningssituation. 4.8 Oöverstigliga hinder och exceptionella omständigheter Oöverstigliga hinder och exceptionella omständigheter kan komma i fråga när det gäller både ansökan om bidrag per tacka och djurhållningsperioden. Bland annat följande händelser kan godkännas som oöverstigligt hinder eller exceptionella omständigheter: - jordbrukaren avlider - jordbrukaren är arbetsoförmögen under en längre tid - det inträffar en allvarlig naturkatastrof som berör en betydande del av gårdsbruksenhetens jordbruksjord - de av gårdsbruksenhetens byggnader som är avsedda för uppfödning av djuren förstörs genom en olyckshändelse - en djursjukdom drabbar jordbrukarens hela besättning eller en del av den Om jordbrukaren på grund av oöverstigligt hinder eller exceptionella omständigheter inte under hela djurhållningsperioden kunnat hålla alla tackor för vilka bidrag har sökts, bibehåller han 9

10 eller hon dock rätten till bidrag för de djur som varit berättigade till bidrag vid den tidpunkt då det oöverstigliga hindret eller den exceptionella omständigheten inträffade. Jordbrukaren ska på blankett 124 och/eller genom en skriftlig fritt formulerad utredning lämna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet uppgifter om det oöverstigliga hindret eller den exceptionella omständigheten samt bevismaterial i anslutning därtill inom 10 arbetsdagar från den tidpunkt då han eller hon kommit i tillfälle att göra det. Myndigheterna avgör från fall till fall om det har varit fråga om ett oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet. 5 ANSÖKAN OM KVALITETSBIDRAG FÖR SLAKTLAMM År 2014 är ansökningstiden för kvalitetsbidrag för slaktlamm Anmälan till systemet för kvalitetsbidrag för slaktlamm görs på blankett 177 (anmälan om deltagande) som Mavi fastställt. Jordbrukare som deltagit i bidragssystemet redan tidigare år behöver inte ge in en ny anmälan om deltagande Deltagandet i bidragssystemet är i kraft tills vidare fram till det att systemet med bidrag slopas, om inte jordbrukaren upphör med att bedriva fårnäring och återtar anmälan om deltagande eller jordbrukaren utesluts ur bidragssystemet på grund av en sådan oriktig anmälan som har gjorts uppsåtligen eller är en följd av en allvarlig försummelse. När en gårdsbruksenhet delas eller när två eller flera gårdsbruksenheter slås samman (t.ex. dödsbon, sammanslutningar), ska anmälan om deltagande göras på nytt. Ingen särskild anmälan om deltagande behöver lämnas, om en anmälan om överföring av hela gårdens besittning (blankett 156) har lämnats in till kommunen, verksamheten fortgår under det tidigare lägenhetssignumet och det är fråga om generationsväxling, köp eller arrendering av hela gården eller om en ändring av bolagsformen som rör hela gården. Blankett 177 och andra blanketter som Mavi har fastställt fås på webbsidan och av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. 5.1 Stödvillkor för kvalitetsbidrag för slaktlamm En förutsättning för kvalitetsbidraget för slaktlamm är att slaktlammet har märkts och registrerats i enlighet med gällande rättsakter och författningar. Kvalitetsbidrag för slaktlamm beviljas för lamm på basis av slaktanmälningar som gjorts till får- och getregistret. Kvalitetsbidraget för slaktlamm betalas för lamm vars slaktvikt är minst 18 kg. Med lamm avses ett får som är högst 12 månader och inte har lammat. Lammet ska slaktas år 2014 i ett slakteri som Evira har godkänt eller i ett renslakteri som godkänts av Lapplands regionförvaltningsverk. En lista över de slakterier som Evira har godkänt finns på Eviras webbplats. Vid köttbesiktningen ska slaktkroppen konstateras vara tjänlig som människoföda. Kvalitetsbidrag betalas inte för slaktkroppar som har kasserats i sin helhet vid slakten. Om slaktkroppen har kasserats på grund av ett slaktfel som slakteriet har begått, kan bidrag beviljas för slaktkroppen. Uppgifterna om de slaktade lammen tas direkt ur får- och getregistret på basis av en slaktanmälan som slakteriet har gjort. Slaktlammet ska registreras i får- och getregistret innan det förflyttas från gården. Obs. Jordbrukaren ska göra anmälningarna om avlägsnande av djur och andra anmälningar till 10

11 får- och getregistret i enlighet med gällande bestämmelser. Djuren ska vara registrerade i får- och getregistret under det lägenhetssignum för vars del kvalitetsbidrag för slaktlamm söks. Bidraget betalas på basis av en slaktanmälan som slakteriet har gett in till får- och getregistret Besittningstid För att jordbrukaren ska kunna få kvalitetsbidrag för slaktlamm ska lammet oavbrutet vara i jordbrukarens besittning under minst 30 av de 50 dygnen före slakten. Besittningstiden säkerställer att kvalitetsbidraget för slaktlamm betalas till uppfödaren och inte t.ex. till förmedlaren. Uppgifterna om besittningen av slaktlamm härrör från får- och getregistret. Jordbrukaren ska se till att uppgifterna i får- och getregistret är uppdaterade och att anmälningarna görs som de ska. 5.2 Inlämnande av anmälan om deltagande Anmälan om deltagande ska lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Anmälan om deltagande kan lämnas direkt till landsbygdsnäringsmyndigheten eller skickas per post. En anmälan om deltagande som skickats per post anses ha inkommit i rätt tid, om den postförsändelse som innehåller anmälan om deltagande har poststämplats senast den sista ansökningsdagen och adresserats till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Jordbrukaren ska vid den samlade stödansökan uppge all jordbruksmark som är i hans eller hennes besittning, oberoende av om det söks stöd för arealen eller inte (se avsnitt 6.1). Obs. Jordbrukaren ansvarar för att den till alla delar noggrant ifyllda anmälan om deltagande har inlämnats till landsbygdsnäringsmyndigheten inom föreskriven tid. 5.3 Försenad anmälan om deltagande En för sent inlämnad anmälan om deltagande medför att beloppet av djurbidrag minskas med 1 procent per arbetsdag. Med arbetsdag avses vardag med undantag av lördag. Förseningen sänker bidraget för det år då anmälan om deltagande ges in till landsbygdsnäringsmyndigheten. Om blanketter med basuppgifter om gårdsbruksenheten, blanketter som hänför sig till anmälan av jordbruksmark eller bilagor till dem som ska lämnas in i samband med den samlade stödansökan försenas, blir följden att beloppet av djurbidrag minskas med 1 procent per arbetsdag. Om anmälan om deltagande är mer än 25 kalenderdagar (såväl vardagar som helgdagar inberäknade) försenad, avslås den. Om anmälan om deltagande på grund av oöverstigliga hinder eller exceptionella omständigheter inte har kunnat lämnas in inom utsatt tid minskas inte bidragsbeloppet. Ett oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet ska bevisas på ett godtagbart sätt (se avsnitt 5.64). I fall av ett oöverstigligt hinder eller en exceptionell omständighet beviljas bidraget även om anmälan om deltagande är mera än 25 dagar försenad. Bevis för oöverstigligt hinder eller exceptionell omständighet och anmälan om deltagande ska ändå lämnas in inom 10 arbetsdagar efter att det blivit möjligt för jordbrukaren att lämna in dem. Det procentavdrag som beror på försenad anmälan om deltagande gäller det första stödåret. Under senare år gäller anmälan om deltagande i kvalitetsbidraget för slaktlamm fullt ut. 5.4 Ändring av anmälan om deltagande Jordbrukaren kan ändra anmälan om deltagande under ansökningstiden och inom 25 kalenderdagar från ansökningstidens utgång. När jordbrukaren ändrar sin anmälan om deltagande återtas den ursprungliga anmälan och en ny anmälan om deltagande ges in till landsbygdsnäringsmyndigheten. Om jordbrukaren ändrar anmälan om deltagande efter ansökningstidens utgång, minskas bidraget för det innevarande året med 1 procent per arbetsdag. Om den nya anmälan om deltagande försenas med mer än 25 11

12 dagar från ansökningstidens utgång, beaktas den nya anmälan inte. Sådana delar i anmälan om deltagande som strider mot reglerna kan inte ändras, om jordbrukaren har blivit informerad om regelstridigheter som konstaterats i bidragsansökan, en kommande gårdskontroll, jämförande kontroll eller någon annan administrativ kontroll. 5.5 Återtagande av anmälan om deltagande Om jordbrukaren så önskar kan han eller hon återta anmälan om deltagande i bidragssystemet. Då betalas inte bidrag för ett enda djur som angetts i anmälan om deltagande. Det är inte möjligt att återta enskilda djur som ingått i anmälan om deltagande. En anmälan om återtagande av deltagandet i systemet med kvalitetsbidrag för slaktlamm görs med blankett 124. Återtagandet gäller stödåret efter det kalenderår under vilket anmälan om återtagande lämnats in. Det innebär att kvalitetsbidragen för det innevarande året ännu betalas till jordbrukaren. Om jordbrukaren vill annullera sitt bidrag redan för det innevarande stödåret, ska det göras genom en skriftlig fritt formulerad anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Anmälan om deltagande kan inte återtas, om jordbrukaren har blivit informerad om regelstridigheter som konstaterats i bidragsansökan, en kommande gårdskontroll, jämförande kontroll eller någon annan administrativ kontroll. 5.6 Oöverstigliga hinder Bland annat följande händelser kan godkännas som oöverstigligt hinder: jordbrukaren avlider jordbrukaren är arbetsoförmögen under en längre tid det inträffar en allvarlig naturkatastrof som berör en betydande del av gårdsbruksenhetens jordbruksjord de av gårdsbruksenhetens byggnader som är avsedda för uppfödning av djuren förstörs genom en olyckshändelse en djursjukdom drabbar jordbrukarens hela besättning eller en del av den Jordbrukaren ska lämna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet uppgifter om det oöverstigliga hindret inom 10 arbetsdagar från den tidpunkt då det blivit möjligt (exempel: försenad inlämning av anmälan om deltagande på grund av oöverstigligt hinder). Om tillfredsställande bevis för ett oöverstigligt hinder inte har lämnats in skriftligen till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom föreskriven tid, sänker försummelsen bidraget i en övervakningssituation. Myndigheterna avgör från fall till fall om det har varit fråga om ett oöverstigligt hinder. 6 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAGEN 6.1 Anmälan av jordbruksmark Ett villkor för de av EU helt och hållet finansierade direkta stöden (bidraget per tacka och kvalitetsbidraget för slaktlamm medräknade) och de EU-delfinansierade stöden är att jordbrukaren uppger all jordbruksmark som är i hans eller hennes besittning, oberoende av om stöd för arealen söks eller inte. Jordbruksmark som är i jordbrukarens besittning och basuppgifter om gårdsbruksenheten ska uppges elektroniskt eller i pappersform i samband med den samlade stödansökan senast Ett villkor för beviljandet av EU:s djurbidrag stödåret 2014 är att jordbrukaren vid den samlade stödansökan lämnar in blanketter med basuppgifter om gårdsbruksenheten (101A och vid behov 101D) samt blanketter som hänför sig till anmälan om den jordbruksmark som är i jordbrukarens besittning (102A och vid behov 102C) med tillhörande bilagor. Även i det 12

13 fall att gården inte har någon jordbruksmark i sin besittning ska jordbrukaren lämna in blanketter med basuppgifter om gårdsbruksenheten (101A och vid behov 101D). Om det vid övervakning konstateras att all jordbruksmark (enskilda basskiften) inte har anmälts vid stödansökan och differensen mellan den anmälda och den konstaterade arealen (= anmäld areal + areal för de skiften som inte har anmälts) är större än 3 procent, kommer alla de av EU helt finansierade direkta stöden och EU-delfinansierade stöden att skäras ned med högst 3 procent. 6.2 Tvärvillkor För alla direktstöd som i sin helhet finansieras av EU, inbegripet bidraget per tacka och kvalitetsbidraget för slaktlamm, och för EU-delfinansierade stöd krävs det att man följer tvärvillkoren hela kalenderåret ut. Tvärvillkoren består av krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som förutsätter att jordbruksmarken bevaras i god hävd med tanke på odlingen och miljön samt av föreskrivna verksamhetskrav som förutsätter att miljölagstiftningen och lagstiftningen om märkning och registrering av djur efterlevs. Tvärvillkoren innefattar också anmälan av djursjukdomar, djurens välbefinnande, fodersäkerhet, villkor för användningen av växtskyddsmedel samt villkor för livsmedelssäkerhet. Om överträdelser av dessa villkor uppdagas, leder det till påföljder för gårdens alla direktstöd som EU finansierar i sin helhet. Närmare information om tvärvillkoren ingår i guiden om tvärvillkor Märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, anmälan av djursjukdomar och djurens välbefinnande. Guiden finns att få på Eviras och Mavis webbplatser. I Ansökningsguiden för 2014 berättas det om bl.a. ändringar i villkoren. 6.3 Förbjudna ämnen och illegalt innehav av ämnen Jordbrukaren får inte använda tillväxtfrämjande ämnen som avses i EG:s veterinärlagstiftning (hormoner och beta-agonister) för att föda upp eller göda sina får. Jordbrukaren får inte heller inneha sådana ämnen, om inte en veterinär har förskrivit dem med avseende på behandling av djur. Om rester av förbjudna ämnen påträffas i jordbrukarens får eller om förbjudna ämnen eller illegalt innehav av ämnen i någon som helst form påträffas på jordbrukarens gård, betalas inga som helst EU-djurbidrag till jordbrukaren under det kalenderår då iakttagelsen görs. En jordbrukare som, enligt vad det konstaterats vid två inspektioner, illegalt innehar eller använder förbjudna tillväxtfrämjande ämnen inom djuruppfödningen utesluts ur EU-djurbidragen för året då inspektionen ägde rum samt för de 4 följande kalenderåren. En lista över förbjudna ämnen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning 847/ Djurskydd Jordbrukaren ska sörja för djurens välbefinnande i enlighet med djurskyddslagstiftningen. Försummelse av djurskyddsbestämmelserna leder till att alla EU:s direktstöd och EU-delfinansierade stöd minskas via bl.a. tvärvillkoren. Djurens välbefinnande övervakas systematiskt som ett led i övervakningen av tvärvillkor. Om jordbrukaren har dömts för djurskyddsbrott, varvid djurhållningsförbud samtidigt har meddelats eller djurskyddsförseelse, varvid djurhållningsförbud samtidigt har meddelats beviljas inget bidrag per tacka och inget kvalitetsbidrag för slaktlamm, och betalas inte ett eventuellt beviljat bidrag ut för det stödår då den gärning som lett till domen har konstaterats av den behöriga myndigheten. Om jordbrukaren har dömts till djurhållningsförbud, betalas inget bidrag per tacka och inget kvalitetsbidrag för slaktlamm ut för den tid då förbudet är i kraft och inte heller för tiden mellan gärningsåret och den tidpunkt då den lagakraftvunna domen utfärdats. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet avbryter utbetalningen av bidragen i fråga till jordbrukaren när åtalsprövning har inletts i ärendet. 13

14 Med jordbrukaren jämställs en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med jordbrukaren. 6.5 Hållande av djur endast i syfte att erhålla bidrag Produktionen bör motsvara bidragssystemets mål. Om det konstateras att jordbrukaren konstlat och i strid med målen för bidragssystemet har skapat de förutsättningar som krävs för att få bidrag, förlorar han eller hon rätten till bidrag för kalenderåret i fråga. Uppfödning av tackor för eget bruk eller som sällskapsdjur utgör inte tillräcklig produktion för att få bidrag per tacka. Vid behov ska jordbrukaren kunna påvisa att de produkter som fåtts av fåren har marknadsförts och gett inkomster. 7 MÄRKNING OCH REGISTRERING Alla får på gårdsbruksenheten ska märkas på behörigt sätt med öronmärken som Evira har godkänt och enligt gällande bestämmelser. Var och en som håller får ska innan djurhållningen inleds registrera sig som djurhållare i djurhållarregistret. Registreringen sker via landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där djurhållarens gårdsbruksenhet har sitt driftscentrum eller där djurhållaren är bosatt. För att bidrag per tacka och kvalitetsbidrag för slaktlamm ska betalas ut krävs det att djurhållaren är registrerad som får- och gethållare. Den som håller får ska anmäla händelserna som rör djuren (utmönstringar, köp, förflyttningar, upphittade får, import från utlandet) till får- och getregistret inom 7 dagar från händelsen. Ett undantag är djurets födelseanmälan (anmälan om moderns lamning) som ska göras senast inom 6 månader från djurets födelse. Om djuret ändå före denna tidpunkt förflyttas från den djurhållningsplats där det fötts, ska det registreras och märkas före förflyttningen. Med stöd av lagen om ett system för identifiering av djur och förordningen om märkning och registrering av får och getter gäller de ovannämnda kraven alla får och getter som hålls på gårdsbruksenheten. Försummelser kan leda till bortfall av stöd: om märkningen eller registreringen av ett djur inte motsvarar gällande bestämmelser berättigar djuret inte till bidrag per tacka och följden kan vara, utöver påföljder som gäller tvärvillkoren, påföljder som gäller bidraget per tacka (Se guiden Övervakning av åker- och djurstöd). I får- och getregistret ska fåren alltid registreras under sökandens lägenhetssignum, inte under sökandens eller en familjemedlems kundsignum. Mer information om registrering och märkning av får finns på Eviras webbplats: evira.fi/portal/se/djur/djurskydd_och_djurhalning/markning_och_registrering/far_och_getter/ Anmälningar om får samt beställningar av öronmärken och ersättande märken görs via följande anmälningskanaler: Djurregistrets internettillämpning med blanketter per post till adressen Lantbrukets Datacentral, Får- och getregistret, PB 25, VANDA eller per fax eller via får- och getregistrets kundtjänst per telefon eller per e-post mloy.fi (närmast för korrigering av uppgifter och särskilda situationer). Kundtjänsten är öppen vardagar kl Obs. De planerade serviceavbrotten i djurregistrets internettillämpning anges på Eviras webbplats och i Djurregistrets internettillämpning. Under serviceavbrottet kan Djurregistrets internettillämpning inte användas. Det är skäl att ta avbrotten i betraktande när anmälningar görs till får- och getregistret, så att anmälningstiderna inte överskrids. 7.1 Djurförteckning En jordbrukare som ansöker om bidrag ska på sin gårdsbruksenhet föra en uppdaterad förteckning över sina får enligt djurhållningsplats. En förteck- 14

15 ning över nya lediga öronmärken ska fogas till förteckningen. Alla händelser ska föras in i djurförteckningen inom 3 dagar från händelsen. En djurförteckning som skrivits ut från får- och getregistret eller beställts från får- och getregistrets kundservice är ett officiellt dokument. Jordbrukaren får göra egna noteringar i djurförteckningen, eftersom gårdens djurförteckning ska hållas à jour. Också en förteckning som djurhållaren själv för över djuren på djurhållningsplatsen kan betraktas som en djurförteckning. Då ska förteckningen vara tydlig och begriplig och av den ska framgå alla uppgifter som ingår i den djurförteckning som fås från registret. Information om vilka detaljerade uppgifter som behövs i förteckningarna enligt djurhållningsplats finns i Eviras guide Märkning och registrering av får och getter. Om en jordbrukare som ansöker om bidrag inte har fört en förteckning med den information om sina får som krävs, kan djurbidrag inte beviljas. Avtal och kvitton ska sparas åtminstone ansökningsåret och dessutom de fyra påföljande kalenderåren. Så ska t.ex. avtal och kvitton som hänför sig till 2014 sparas till utgången av KVOT FÖR BIDRAG PER TACKA Bidrag per tacka betalas i enlighet med en kvot som fastställts för jordbrukaren. Därför ska kvoterna för bidrag per tacka fastställas individuellt. Om jordbrukaren inte har någon kvot för bidrag per tacka eller om jordbrukaren ämnar ansöka om bidrag per tacka för ett större antal tackor än den nuvarande kvoten utgör, ska han eller hon ansöka om kvot för bidrag per tacka eller tilläggskvot för bidrag per tacka (nedan kvot och tilläggskvot). Ansökningstiden för kvot och tilläggskvot (samt för bidrag per tacka) börjar och slutar Mera detaljerade anvisningar om ansökan om kvoter finns på blankett 122. Kvot och tilläggskvot söks på blankett 122. Blankett 122 ska lämnas in till den närings-, trafikoch miljöcentral (ELY-central) på vars område gårdsbruksenheten är belägen. På Åland lämnas ansökningsblanketten in till Statens ämbetsverk på Åland. En ansökan som skickats per post anses ha inkommit i tid, om postförsändelsen med ansökan har poststämplats senast den sista ansökningsdagen och adresserats till den ELY-central inom vars område gårdsbruksenheten är belägen eller på Åland till Statens ämbetsverk på Åland. Obs. Jordbrukaren ansvarar för att den till alla delar noggrant ifyllda ansökningsblanketten har inlämnats till ELY-centralen eller Statens ämbetsverk på Åland inom föreskriven tid. Jordbrukaren kan överlåta bidragsrättigheter som gäller bidrag per tacka till en annan jordbrukare, permanent eller tillfälligt, på blankett 249. Mera detaljerade anvisningar om överlåtelsen finns på blanketten. Om jordbrukaren inte använder minst 70 procent av sina bidragsrättigheter under ett kalenderår överförs den outnyttjade delen av bidragsrättigheterna utan ersättning till den nationella reserven. Om en jordbrukare har högst 20 bidragsrättigheter och under ingetdera av två på varandra följande kalenderår använder den ovannämnda minimiprocentandelen av sina rättigheter, överförs den del av bidragsrättigheterna som inte utnyttjats under det senare kalenderåret till den nationella reserven. Blanketter och anvisningar för ansökan om och överlåtelse av kvot skickas inte direkt till jordbrukarna utan ska begäras antingen hos ELY-centralen eller hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Blanketten och anvisningarna finns också på internet under adressen fi/etjanster. 15

16 9 BIDRAGSBELOPP OCH UTBETALNING EU:s djurbidrag kan betalas när övervakningen har slutförts, men tidigast och senast Bidrag per tacka betalas en gång om året i enlighet med tidtabellen för EU:s djurbidrag. Kvalitetsbidrag för slaktlamm betalas en gång om året efter stödårets utgång. Uppgifterna om slaktade lamm tas ur får- och getregistret med avseende på utbetalningen. Kvalitetsbidrag för slaktlamm för 2014 betalas när övervakningen har slutförts, men tidigast och senast Förskott på bidraget per tacka, tilläggsbidraget till bidrag per tacka och kvalitetsbidraget för slaktlamm betalas inte. EU-finansierade direktstöd betalas till jordbrukaren, om beloppet av dem uppgår till minst 200 euro per stödår. Om en betydande höjning eller sänkning av priserna konstateras på EU:s marknad och denna situation ser ut att fortgå och det därför uppstår eller hotar att uppstå störningar på marknaden, kan bidragets storlek justeras. 9.1 Bidrag per tacka Basdelen för bidrag per tacka Basdelsbeloppet för bidrag per tacka uppskattas vara ca 10 euro per tacka år I fråga om jordbrukare som saluför fårmjölk eller fårmjölksbaserade produkter kommer basdelsbeloppet att vara ca 8 euro per tacka Tilläggsbidrag till bidraget per tacka För tackor beviljas i hela landet också tilläggsbidrag för mindre gynnade områden. Berättigade till detta tilläggsbidrag är de djur för vilka normalt bidrag per tacka betalas. Storleken på tilläggsbidraget är omkring 3,5 euro per tacka Stödtak för bidraget per tacka Med stödtak avses landsspecifika maximala stödbelopp. I Finland kan i bidrag per tacka och dess tilläggsbidrag år 2014 betalas sammanlagt högst europer. Av denna summa är tackbidragets andel euro och tilläggsbidragets andel euro. Om stödtaket överskrids, sänks bidraget till alla jordbrukare som ansökt om bidrag per tacka i samma proportion. 9.2 Kvalitetsbidrag för slaktlamm Beloppet av kvalitetsbidrag för slaktlamm är för närvarande 35 euro per lamm. Beloppet justeras årligen utgående från det slutliga antalet slaktlamm Stödtak för kvalitetsbidraget för slaktlamm Med stödtak avses landsspecifika maximala stödbelopp. I Finland uppgår stödtaket för kvalitetsbidrag för slaktlamm till euro per år. Om stödtaket över- eller underskrids, ändras beloppet av kvalitetsbidrag per slaktlamm i proportion till över- eller underskridningen. 9.3 Finansiell disciplin Den finansiella disciplinen kan verkställas som ett procentuellt avdrag från de direktstöd som EU finansierar. Den finansiella disciplinen minskar den andel av de till gården beviljade sammanräknade EU-finansierade direktstöden som överstiger euro innan stödet betalas ut. Av det sammanlagda belopp av direktstöd som beviljas gården minskas alltså de första euro inte på grund av den finansiella disciplinen. Kommissionen överlämnar till Europaparlamentet och rådet före utgången av mars ett försla4g som gäller minskningsprocenten. Minskningsprocenten fastställs senast År 2013 var minskningsprocenten 2, Mer information om den finansiella disciplinen finns i Ansökningsguide

17 9.4 Obefogade utbetalningar av bidrag Om en jordbrukare t.ex. har fått stöd utan grund eller till ett högre belopp än vad som hade kunnat beviljas honom eller henne eller om stödvillkoren inte har iakttagits, kan den myndighet som har beviljat stödet besluta om återkrav. Förfarandet för återkrav gäller både nationella stöd och stöd som EU finansierar helt eller delvis. En årlig ränta om 6 % kan fastställas på det belopp som återkrävs. Innan beslut om återkrav fattas ges stödtagaren tillfälle att ge utredning i ärendet. Bestämmelser om återkrav finns i lagen om verkställighet av jordbruksstöd och i EU-rättsakter. 10 ÖVERFÖRING AV BESITTNINGEN AV HELA GÅRDEN OCH SAMMANSLAGNING AV LÄGENHETER Med överföring av besittningen av en hel gård avses en situation där gårdens samtliga djur, all åkerareal som gården äger och gårdens alla produktionsbyggnader överförs till en enda ny innehavare. Med sammanslagning av gårdar avses en situation där hela gården övergår i en annan gårds besittning via köp eller arrendering. Den expanderande gårdens lägenhetssignum förblir vanligen oförändrat, och lägenhetssignumet för den gård som upphör tas ur bruk. Sammanslagning av gårdar kan också innebära en situation där två eller flera gårdar bildar exempelvis en lantbrukssammanslutning för att bedriva jordbruk. Alltid när det är möjligt bör besittningsöverföringar av en hel gård förläggas till början av året, dvs. innan de första utbetalningarna för stödåret inleds. Om den som överlåter gården och övertagaren vill att EU:s djurbidrag ska betalas till övertagaren, ska överföringen av besittningsrätten ske senast Utredningar om överföringen av besittningsrätten ska ges in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på blankett 156 senast För att det ska vara möjligt att tillämpa bestämmelserna om överföring av besittningsrätten till en hel gård ska den tidigare besittaren överlåta hela gården till en enda övertagare. Det är inte möjligt för överlåtaren att fortsätta att besitta en del av djuren. Jordbrukaren kan överlåta bidragsrättigheter som gäller bidrag per tacka till en annan jordbrukare på blankett 249 i samband med att besittningen av en hel gård överförs eller lägenheter sammanslås. Blanketten ska ges in till ELY-centralen inom 30 dygn från undertecknandet. De bidragsrättigheter som gäller bidrag per tacka övergår i den nya jordbrukarens bruk redan under det innevarande stödåret, om blanketten ges in till ELY-centralen senast när ansökningstiden för bidrag per tacka går ut. Mera detaljerade anvisningar om överlåtelsen finns på blanketten. Djuren ska anmälas vara i den uppkomna gårdens (lägenhetssignumets) besittning i får- och getregistret. Anmälningarna om ändring av besittningen av djur ska göras till får- och getregistret inom 7 kalenderdagar. Kvalitetsbidragen för slaktlamm uppkommer för den nya gården från och med det datum då djuren har noterats ingå i den uppkomna gårdens besittning. Bidraget kan betalas till gården när också besittningstiden för slaktlamm uppfylls. 11 ÖVERVAKNING OCH PÅFÖLJDER Information om kontrollen av bidrag per tacka och kvalitetsbidrag för slaktlamm finns i guiden Övervakning av åker- och djurstöd ( mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/odlare/sidor/ guider-om-overvakning-.aspx. 17

18 BILAGA 1 RÄTTSAKTER OCH FÖRFATTNINGAR SOM GÄLLER BIDRAGEN Endast gällande rättsakter och författningar är officiella källor. Villkoren och anvisningarna ovan för ansökan om bidrag per tacka och kvalitetsbidrag för slaktlamm har meddelats med stöd av följande rättsakter och författningar: rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006, (EG) nr 378/2007 och om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den förordningen kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn strafflagen (39/1889 jämte ändringar) djurskyddslagen (247/1996 jämte ändringar) lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) djurskyddsförordningen (396/1996 jämte ändringar) statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen (592/2007 jämte ändringar) statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur (118/2010 jämte ändringar) statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd (242/2013) statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2014 (xx/2014) jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering och märkning av får och getter (469/2005 jämte ändringar) jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för bidrag per tacka (1124/2005 jämte ändringar) jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot eller begränsning av användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur (847/2008) Mavis föreskrift om ansökningstider och blanketter för ansökan om EU:s bidrag per tacka och tillläggsbidrag per tacka samt kvoter för bidrag per tacka år 2014 (xx/2014) 18

19 BILAGA 2 BLANKETTER SOM GÄLLER EU:S BIDRAG PER TACKA OCH KVALITETSBIDRAG FÖR SLAKTLAMM SAMT NATIONELLT STÖD FÖR TACKOR Mavis blanketter ( Nummer Lämnas in till Kommunen Ansökan om EU:s bidrag per tacka och dess tilläggsbidrag samt om nationellt stöd för tackor 107A Kommunen ELY Ansökan om kvot och tilläggskvot för bidrag per tacka 122 ELY Anmälan om avlägsnande av djur/ändrad djurhållningsplats under 124 Kommunen djurhållningsperioden/återkallelse av deltagande Anmälan om överföring av hela gårdens besittning 156 Kommunen Anmälan om deltagande i EU:s kvalitetsbidrag för slaktlamm 177 Kommunen Anmälan om överföring av bidragsrätter för tackor 249 ELY Eviras blanketter ( markning_och_registrering) Lamningsanmälan till får- och getregistret Köpanmälan till får- och getregistret Anmälan om utmönstring till får- och getregistret Flyttningsanmälan till får- och getregistret Anmälan om hittande till får- och getregistret Importanmälan till får- och getregistret Slaktanmälningsblankett Förmedlingsanmälningsblankett Destruktionsanmälan till får- och getregistret Registrering som fårdjurhållare Djurhållningsplatser, registrerings- /ändringsanmälan

20

Elektronisk stödansökan. Elektronisk stödansökan Ansökan om tackbidrag, tackstöden och nationella husdjurstödets förskotts elektroniska anvisningar

Elektronisk stödansökan. Elektronisk stödansökan Ansökan om tackbidrag, tackstöden och nationella husdjurstödets förskotts elektroniska anvisningar Elektronisk stödansökan Elektronisk stödansökan Ansökan om tackbidrag, tackstöden och nationella husdjurstödets förskotts elektroniska anvisningar Innehåll 1 Allmänt om ansökan om djurstöden elektroniskt...

Läs mer

Europeiska unionens djurbidrag anvisningar för ansökan år 2015. EU:s bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor och får- och getbidrag

Europeiska unionens djurbidrag anvisningar för ansökan år 2015. EU:s bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor och får- och getbidrag Europeiska unionens djurbidrag anvisningar för ansökan år 2015 EU:s bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor och får- och getbidrag Innehåll EU:S NÖTDJURSBIDRAG............................... 4 1. Nytt

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ÅR 2014. Europeiska Unionens nötdjursbidrag. (Bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor)

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ÅR 2014. Europeiska Unionens nötdjursbidrag. (Bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor) ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ÅR 2014 Europeiska Unionens nötdjursbidrag (Bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor) ISBN 978-952-453-834-3 (Tryckt) ISSN 1797-402X (Tryckt) ISBN 978-952-453-835-0 (Nätutgåva)

Läs mer

Märkning och registrering av djur 2015

Märkning och registrering av djur 2015 Märkning och registrering av djur 2015 NEUVO 2020 3.12 Seinäjoki, 5.12 Vasa, 10.12 Träskända. 1 Varför märkning och registrering? Om en djursjukdom bryter ut måste man veta var vart och ett djur har vistats

Läs mer

STÖDINFO 2015. Nylands NTM-central, Paula Gustafsson 31.3.2015 1

STÖDINFO 2015. Nylands NTM-central, Paula Gustafsson 31.3.2015 1 STÖDINFO 2015 Nylands NTM-central, Paula Gustafsson 31.3.2015 1 TVÄRVILLKOR En förutsättning för att erhålla EU:s direkta stöd, dvs. gårdsstöd och de direkta EU-stöden som är bundna till produktionen,

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2010 Dnr 760/22/2010 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2014

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2014 GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar 117 Överföringarna av stödrättigheter i ett nötskal - mängd stödberättigande areal övergår till mottagaren. Överföringen av besittningen

Läs mer

NATIONELLA HUSDJURSSTÖD

NATIONELLA HUSDJURSSTÖD NATIONELLA HUSDJURSSTÖD Förutsättningar som gäller Över 18 år. sökande Maken kan uppfylla ålderskravet. I sammanslutningar åtminstone en av de delaktiga över 18 år. Förutsättningar som gäller sökande Övre

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 11 februari 2013 141/2013 Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 8 1 mom. 6 punkten, ändras 6 2 mom., 11 1 mom.

Läs mer

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet 1 (5) UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) Tankesmedja 9: Unga jordbrukare och Tvärvillkoren 1. Allmänt Stödet till unga jordbrukare är ett av EU:s direktstöd.

Läs mer

Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13.

Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13. LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

FÖRESKRIFT. Datum Dnr 3454/54/2014. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14. Bemyndigande:

FÖRESKRIFT. Datum Dnr 3454/54/2014. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14. Bemyndigande: FÖRESKRIFT Datum 7.5.2014 Dnr 3454/54/2014 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 15 2 mom. Motsvarande EU-rättsakter: Europaparlamentets

Läs mer

HUSDJUR Nylands NTM-central, Paula Gustafsson

HUSDJUR Nylands NTM-central, Paula Gustafsson HUSDJUR 2017 Nylands NTM-central, Paula Gustafsson 23.3.2017 1 TVÄRVILLKOR En förutsättning för att erhålla EU:s direkta stöd, är att tvärvillkoren iakttas hela stödåret, 1.1.-31.12.2017 Vid fall av försummelse

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 Anna Myréen / Mavi Helsingfors 17.2.2009 Obs. Bara gällande rättsakter och författningar är officiella källor. PRESENTATIONENS INNEHÅLL Huvudpunkterna i presentationen Stödberättigande

Läs mer

LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ÄNDRING AV LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKNINGSTIDER FÖR NATIONELLA STÖD 2014

LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ÄNDRING AV LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKNINGSTIDER FÖR NATIONELLA STÖD 2014 FÖRESKRIFT Datum 7.5.2014 Dnr 3455/54/2014 Landsbygdsverkets föreskriftssamling Nr 33/14 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 15 2 mom. Giltighetstid: 7.5.2014 - tills vidare

Läs mer

FÖRESKRIFT. Giltighetstid: 9.4.2015 tills vidare

FÖRESKRIFT. Giltighetstid: 9.4.2015 tills vidare FÖRESKRIFT Datum 8.4.2015 Dnr 850/54/2015 Landsbygdsverkets föreskriftssamling nr 23/15 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 15 2 mom. Giltighetstid: 9.4.2015 tills vidare LANDSBYGDSVERKETS

Läs mer

Bidrag och ersättning för djurens välbefinnande/får och getter Stödinfo gällande husdjur

Bidrag och ersättning för djurens välbefinnande/får och getter Stödinfo gällande husdjur Bidrag och ersättning för djurens välbefinnande/får och getter 2017 Stödinfo gällande husdjur 24.1.2017 Antal får och getter i registret 11.1.2017 i Finland i Egentliga Finland Antal får 148 619 17 913

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter UTKAST 30.5.2016 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djursjukdomar

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk Given i Helsingfors den 31 mars 2000 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med

Läs mer

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd 15.9.2010 Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter ELY-centralerna Betalning av miljöstöd för

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 4 /03 Dnr 386/01/2003 31.1.2003 Giltighetstid 29.2.2003 tills vidare Bemyndigande Lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning

Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter. Eviras anvisning Snabbguide om slakt- och förmedlingsanmälan för får och getter Eviras anvisning Eviras anvisning Tas i bruk 10/2009 TIHY Godkänd av Föredragande Mera information Matti Huttunen Pia Vilen Dataadministrationsenheten

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 3/04 Dnr 130/01/2004 21.1.2004 Giltighetstid 28.1.2004 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/03.03.00/2016 30.05.2016 Giltighetstid 31.5-14.10.2016 Betalningstid 3.6.-14.10.2016 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 19 2 mom. Motsvarande

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 57/00 Jordbruksavdelningen

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 57/00 Jordbruksavdelningen JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 57/00 Jordbruksavdelningen Datum Dnr 19.5.2000 1890/01/2000 Arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelse på Åland Bemyndigande: Lagen om genomförande av

Läs mer

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2013

GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2013 GÅRDSSTÖD Överföringar av stödrättigheter Villkor och anvisningar för överföringen år 2013 129 Överföringarna av stödrättigheter i ett nötskal - 103B sida A). Överföringen av besittningen till den motsvarande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1176/2014 Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet

Läs mer

Tvärvillkor Djurens välbefinnande

Tvärvillkor Djurens välbefinnande Tvärvillkor Djurens välbefinnande NEUVO -2020 kurser i december 2014 Överinspektör Helena Hepola Tvärvillkor Tvärvillkoren är en samling krav som måste följas för att de flesta jordbrukarstöden ska betalas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

Betalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2010

Betalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2010 Avdelningen för finansförvaltning 15.9.2010 1457/22/2010 Enheten för utbetalning av stöd Författningsnummer 60/10 ELY-centralerna Betalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2010 Landsbygdsverkets

Läs mer

Tvärvillkor Djurens välbefinnande

Tvärvillkor Djurens välbefinnande Tvärvillkor Djurens välbefinnande Landsbygdsverkets utbildning i ansökan om jordbrukarstöd Seinäjoki 12.3.2015 Taina Mikkonen Enheten för djurens hälsa och välfärd Tvärvillkor Tvärvillkoren är en samling

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015

Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015 Sida/sidor 1 / 6 Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015 En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter:

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter: LANDBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 29.4.2011 Dnr 646/22/2011 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11 Bemyndigande: Lag om verkställighet av Europeiska

Läs mer

Ändringar i Ansökningsguiden 2015

Ändringar i Ansökningsguiden 2015 Ändringar i Ansökningsguiden 2015 Ansökningsguiden publiceras 16.3.2015. I den här listan sammanställs de ändringar som gjorts efter publicerandet. Ändringar som gjorts efter 16.3. Alla de ställen i ansökningsguiden

Läs mer

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll Grundstöd Utbildningens innehåll Stödregionreformen Upphävande av överlopps stödrättigheter Användning av stödrättigheter Överföring av stödrättigheter och den aktiva jordbrukaren Nationella reserven Stödregionreformen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg

Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg Stödutbildning 2009 Avd. för landsbygdsnäringar / Mavi Maija Kyrö Allmänt Man kan förbinda sig vid LFA-tillägget bara samtidigt som en ny

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom

Läs mer

Utbildning kring stödansökan våren 2015

Utbildning kring stödansökan våren 2015 Ersättningsberättigande Ersättning för ekologisk produktion Programperioden 2014 2020 Utbildning kring stödansökan våren 2015 Ersättningsberättigande Ändringar efter höstens utbildningar Ersättningsberättigandet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 5 mom.,

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. Vill du ha ansökningsguide 2013? Beställ den på blankett 101A

ANSÖKNINGSGUIDE. Vill du ha ansökningsguide 2013? Beställ den på blankett 101A ANSÖKNINGSGUIDE Vill du ha ansökningsguide 2013? Beställ den på blankett 101A 2012 Sista inlämningsdag vid elektronisk ansökan 30.4.2012 för pappersblanketter 30.4.2012 Gårdsstöd Jordbrukets miljöstöd

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

ANVISNING FÖR DJURHÅLLARE

ANVISNING FÖR DJURHÅLLARE 1 (20) ANVISNING FÖR DJURHÅLLARE Utarbetad av: 7.3.2011 Piia Kauppi Evira Granskad av: 10.8.2011, 28.9.2011 Pia Vilen Evira Godkänd av: 29.9.2011 Matti Huttunen Evira 2 (20) DOKUMENTETS ÄNDRINGSHISTORIK

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG FÖR NÖTKREATUR

EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG FÖR NÖTKREATUR EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG FÖR NÖTKREATUR VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN 2009 Tjurbidrag och bidrag för stutar Produktionsbidrag för dikor Produktionsbidrag för slaktnöt av hankön och slaktkvigor

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om strukturstöd

Läs mer

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD STÖDANSÖKAN 2017 Blankett 101B Lämna in blanketten senast 15.6.2017 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att djurskyddslagen ändras så att de bestämmelser

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om återbetalning av stöd; SJVFS

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

AVTAL OM UPPRÄTTHÅLLANDE AV URSPRUNGSSORTER

AVTAL OM UPPRÄTTHÅLLANDE AV URSPRUNGSSORTER AVTAL OM UPPRÄTTHÅLLANDE AV URSPRUNGSSORTER NTM-central Europeiska jordbruksfonden för landbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Lämna in ansökan med bilagor till NTM-centralen senast

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 7/VLA/2009 Datum Dnr 13.5.2009 2781/01/2008 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.6.2009 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD

2. FÖRUTSÄTTNINGAR SOM SAMMANSLUTNINGAR OCH SAMFUND SKA UPPFYLLA I FRÅGA OM NATIONELLA OCH EU DELFINANSIERADE STÖD STÖDANSÖKAN 2016 Blankett 101B Lämna in blanketten senast 15.6.2016 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Fyll i blanketten med kulspetspenna eller på annat bestående

Läs mer

Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015

Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 14. Kompensationsersättning Nytt 2015 Ettårig ersättning (ingen förbindelse) Gårdsspecifika begränsningar för trädesareal och betalningsbelopp Kompensationsersättningen

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

Ansökan om stödsrättigheter ur den nationella reserven. Villkor och anvisningar för ansökan 2015

Ansökan om stödsrättigheter ur den nationella reserven. Villkor och anvisningar för ansökan 2015 Ansökan om stödsrättigheter ur den nationella reserven Villkor och anvisningar för ansökan 2015 Innehåll 1 Ansökan........................................ 3 2 Läsanvisning för guiden................................

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest JORD OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/16 Datum Dnr 8.9.2016 1078/01.04/2016 Ikraftträdelse och giltighetstid 26.9.2016 tills vidare Ändrar Jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Handjursbidrag. Texten är från Artikelnummer JS2001 Version 2

Handjursbidrag. Texten är från Artikelnummer JS2001 Version 2 Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(19) Texten är från 2010-05-26 Artikelnummer JS2001 Version 2 Handjursbidrag

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

GÅRDSSTÖD. Ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven. Villkor och anvisningar för ansökan 2013

GÅRDSSTÖD. Ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven. Villkor och anvisningar för ansökan 2013 GÅRDSSTÖD Ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven Villkor och anvisningar för ansökan 2013 Sisältö 1 Ansökan... 4 1.1 Ansökningsblanketten, mottagaren av ansökan och sista inlämningsdag

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Vem ska använda blanketten?

Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten ANSÖKAN ersättning för utökad klövhälsovård för mjölkkor Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

MINNESLISTA FÖR DIG SOM HAR INGÅTT FÖRBINDELSE OM MILJÖERSÄTTNING

MINNESLISTA FÖR DIG SOM HAR INGÅTT FÖRBINDELSE OM MILJÖERSÄTTNING 1 (5) MINNESLISTA FÖR DIG SOM HAR INGÅTT FÖRBINDELSE OM MILJÖERSÄTTNING Jordanalysen ska in till kommunen senast 30.9.2015 Om du har förbundit dig till åtgärder som gäller hantering av avrinningsvatten

Läs mer

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER 1(5) Datum Marknadsstödsavdelningen/ 2.4.2013 Interventionsenheten Dnro 962/55/2013 Hänvisning Livsmedelsstöd till biståndsorganisationer 2013 Ärende BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT

Läs mer

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER Kimito 6.4 och Pargas 8.4.2016 NTM-centralen i Egentliga Finland 13.4.2016 Överloppsstödrättigheter upphävs på grund av Finlands val att behålla de befintliga stödrättigheterna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

ANMÄLAN OM DJURANTAL 2016 (ersättning för djurens välbefinnande)

ANMÄLAN OM DJURANTAL 2016 (ersättning för djurens välbefinnande) ANMÄLAN OM DJURANTAL 2016 (ersättning för djurens välbefinnande) Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa inveerar i landsbygdsområden Lämna in blanketten sena 15.2.2017 till landsbygdsnäringsmyndigheten

Läs mer

Djurbidrag för nötkreatur. Slaktbidrag Handjursbidrag Am- och dikobidrag Extensifieringsbidrag EU-INFORMATION

Djurbidrag för nötkreatur. Slaktbidrag Handjursbidrag Am- och dikobidrag Extensifieringsbidrag EU-INFORMATION Djurbidrag för nötkreatur Slaktbidrag Handjursbidrag Am- och dikobidrag Extensifieringsbidrag EU-INFORMATION F R Å N J O R D B R U K S V E R K E T INNEHÅLL Djurbidrag för nötkreatur................................3

Läs mer

Aktiv jordbrukare. Landsbygdsverket

Aktiv jordbrukare. Landsbygdsverket Aktiv jordbrukare Landsbygdsverket Innehåll Aktiv jordbrukare Förvaltning Förbudslistans definitioner Att strykas från förbudslistan Inlämnande av bevis Kontaktuppgifter Aktiv jordbrukare Granskas varje

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Vipu Stödansökanskolning

Vipu Stödansökanskolning Vipu 2016 Stödansökanskolning 3.4.2016 Tidtabellen för den samlade stödansökan Stödansökan inleds 9.5.2016 Stödansökan avslutas 15.6.2016 Andra datum Om du har 2015 miljöförbindelse: femårig växtföljdsplan

Läs mer