Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket"

Transkript

1 Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (XXX/2016): 1 kap. Överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter samt särskilda fiskekvoter 1 Ansökan om överlåtbar nyttjanderätt Skriftliga ansökningar om överlåtbara nyttjanderätter för strömming, vassbuk och lax ska lämnas in till jordoch skogsbruksministeriets registrator senast på den av jord- och skogsbruksministeriet fastställda tidsfristen. Ansökan ska göras på en av jord- och skogsbruksministeriet bestyrkt blankett som ska dateras och undertecknas. Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 1) namnet för den kommersiella fiskaren som fungerar som sökande, personbeteckning, företags- eller organisationsnummer, uppgifter om kontaktperson och kontaktuppgifter, 2) vilka överlåtbara nyttjanderätter av Finlands fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax den sökanden ansöker om, 3) de registrerade fiskefartyg som används till havs och som ägs av sökanden samt de ägarandelar som gäller dem, 4) vid behov sökandens utredning om vilka av sökanden ägda fartygs och för vilken tid fartygens fångst hör till sökanden, och 5) uppgifter om de bemyndigade som avses i 31 3 punkten i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (XXX/2016) (genomförandelag). Om man i samband med ett fiskefartygsköp har kommit överens om att fångsten som fåtts med ifrågavarande fartyg under den referensperiod eller år 2016 som hänvisas till i 13 i genomförandelagen övergår som fångsthistorik till den nya ägaren av fiskefartyget, räknas ifrågavarande fångst inte med i fångsten för det företag eller den yrkesutövare som har sålt fartyget. Övergången av fångsthistoriken till den nya ägaren ska påvisas genom att bifoga till ansökningen ett köpebrev eller ett annat dokument som undertecknats av båda parter. En kommersiell fiskare kan med ett av sig undertecknat och till ansökningen bifogat dokument meddela om en överföring av hela eller en del av fångsthistorian för det fiskefartyg som denne äger till en kommersiell fiskare som äger ett fartyg som är registrerat för kommersiellt fiske i havsområdet med beaktande av begränsningarna av innehavet i genomförandelagens Fördelning av överlåtbara nyttjanderätter Jord- och skogsbruksministeriet fattar utgående från ansökningarna beslut om fördelningen av de överlåtbara nyttjanderätterna för Finlands fiskekvoter av strömming, vassbuk och lax i enlighet med förfarandet i genomförandelagens 12 och fördelningsgrunderna i genomförandelagens 13. Besluten innehåller följande uppgifter: 1) sökandens namn och kontaktuppgifter,

2 2) andelarna i promille av de överlåtbara nyttjanderätter av Finlands fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax som beviljats åt sökanden, med en noggrannhet på tre decimaler samt deras giltighetstid och beräknandet av dem utgående från fångstuppgifter av strömming, vassbuk eller lax i enlighet med 12 och 13 i genomförandelagen, 3) de överlåtbara nyttjanderätterna i fråga om Finlands strömmingskvoter fördelade separat i överlåtbara nyttjanderätter för trålfiske och överlåtbara nyttjanderätter för fiske med ryssja; 4) skyldigheterna för innehavaren av överlåtbara nyttjanderätter och specialvillkor förbundna med dem, och 5) motiveringarna för beslutet. 3 Ansökan om överföring av en överlåtbar nyttjanderätt En innehavare av en överlåtbar nyttjanderätt kan tillsammans med mottagaren av överföringen ansöka om att överlåtbar nyttjanderätt ska överföras elektroniskt i det fiskekvotsregister som avses i 30 i genomförandelagen eller skriftligt till närings-, trafik- och miljöcentralen. Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 1) namn och personbeteckning, företags- eller organisationsnummer för den innehavare av en överlåtbar nyttjanderätt vars överlåtbara nyttjanderätt föreslås överföras, 2) den överlåtbara nyttjanderättens storlek i promille, med tre decimalers noggrannhet som innehavaren av den överlåtbara nyttjanderätten föreslår att överförs och uppgift om vilken av Finlands fiskekvoter överföringen gäller. För strömmingens del ska dessutom meddelas om det är frågan om överlåtbar nyttjanderätt för trål- eller ryssjefiske, 3) vid överföring av överlåtbar nyttjanderätt för laxfiske om hemvisten för innehavaren och mottagaren av överföringen och om mottagaren av överföringen är registrerad som en kommersiell fiskare i grupp 1 enligt 88 i lagen om fiske (379/2015), och 4) namn och personbeteckning, företags- eller organisationsnummer samt uppgifter om kontaktperson och kontaktuppgifter för den kommersiella fiskare till vilken den sökande önskar överföra den överlåtbara nyttjanderätten och uppgifter om fiskefartyg som den kommersiella fiskaren äger. Om innehavaren av överlåtbara nyttjanderätter och den kommersiella fiskaren till vilken överlåtbara nyttjanderätter ska överföras vill försäkra sig om att en överföring i fråga om en överlåtbar nyttjanderätt hinner behandlas som en del av det beslut som avses i 10 om aktörsspecifika fiskekvoter för det kommande kalenderåret av närings-, trafik- och miljöcentralen, ska deras ansökan till närings-, trafik- och miljöcentralen som gäller överföringen av den överlåtbara nyttjanderätten lämnas in senast före utgången av oktober under det pågående året. 4 Godkännande av överföringar av överlåtbara nyttjanderätter Om förutsättningarna för godkännande uppfylls, godkänner närings-, trafik- och miljöcentralen överföringarna av överlåtbar nyttjanderätt i fiskekvotsregistrets elektroniska tjänst som avses i 30 i genomförandelagen samt ger till känna de ändrade uppgifterna till den innehavare som har ansökt om överföring och den kommersiella fiskare till vilken överlåtbara nyttjanderätter har överförts på basis av ett godkännande. Om närings-, trafik- och miljöcentralen inte godkänner en överföring av en överlåtbar nyttjanderätt enligt ansökan, fattar närings-, trafik- och miljöcentralen ett beslut där skälen för att avslå ansökan eller ett avvikande godkännande anges.

3 Om mottagaren av en överföring inte har registrerats i fiskekvotsregistret gör närings-, trafik- och miljöcentralen ett beslut om den överlåtbara nyttjanderätten som innehåller uppgifterna som avses i punkterna 1-5 i 2 och antecknar uppgifterna om mottageren av överföringen i fiskekvotsregistret. 5 Ansökan om icke-överlåtbar nyttjanderätt Närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer årligen en tidsfrist för inlämnandet av skriftliga ansökningar om de icke-överlåtbara nyttjanderätter för strömming och lax som söks av sådana i 88 i lagen om fiske avsedda registrerade fiskare i grupp 1 som börjar bedriva kommersiellt fiske. Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 1) namnet för den kommersiella fiskare som fungerar som sökande och personbeteckning, företags- eller organisationsnummer, uppgifter om kontaktperson och kontaktuppgifter, 2) vilka icke-överlåtbara nyttjanderätter av Finlands fiskekvoter som den sökande ansöker om, 3) den icke-överlåtbara nyttjanderättens storlek i promille, med tre decimalers noggrannhet som den sökande ansöker om, 4) hur lång giltighetstid den sökande söker om, 5) vid behov sökandens ytterligare utredningar om inledandet av det kommersiella fisket som avses i 88 i lagen om fiske, och 6) uppgifter om de bemyndigade som avses i 31 3 punkten i genomförandelagen. 6 Fördelning av icke-överlåtbara nyttjanderätter Närings-, trafik- och miljöcentralen fattar utgående från ansökningarna beslut om fördelningen av de ickeöverlåtbara nyttjanderätterna för de kommersiella fiskare som fyller kraven i 17 i genomförandelagen och i enlighet med förfarandet i nämnda paragraf. Besluten innehåller följande uppgifter: 1) sökandens namn och kontaktuppgifter, 2) andelarna i promille av de icke-överlåtbara nyttjanderätter för Finlands fiskekvoter för strömming och lax som beviljats åt sökanden, med tre decimalers noggrannhet samt deras giltighetstid, 3) skyldigheterna för innehavaren av icke-överlåtbara nyttjanderätter och specialvillkor förbundna med dem, och 7) motiveringarna för beslutet. 7 Särskilda fiskekvoter För fiske utan aktörsspecifika fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax reserveras av Finlands fiskekvoter särskilda fiskekvoter som avses i 18 i genomförandelagen som följer: 1) för fiske med nät efter strömming och småskaligt ryssjefiske efter strömming enligt vad som avses i 14 och för bifångster i trålfiske efter andra fiskarter än strömming eller vassbuk en särskild fiskekvot på 500 ton av strömmingskvoten för Finska viken och centrala Östersjön, samt en särskild fiskekvot på 700 ton av strömmingskvoten för Bottniska viken, 2) för fiske med nät och ryssja efter vassbuk samt för bifångster i trålfiske efter andra fiskarter än strömming eller vassbuk en särskild fiskekvot på 50 ton av vassbukskvoten, och

4 3) för fångster av lax vid fiske efter andra fiskarter en särskild fiskekvot på 300 laxar av laxkvoten för centrala Östersjön och Bottniska viken samt en särskild fiskekvot på 150 laxar av laxkvoten för Finska viken. 2 kap Bestämmelser om aktörsspecifika fiskekvoter 8 Ansökan om aktörsspecifika fiskekvoter Närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer årligen en tidsfrist för inlämnandet av ansökningar av innehavare av överlåtbara och icke-överlåtbara nyttjanderätter om aktörsspecifika fiskekvoter. Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 1) namnet för den kommersiella fiskaren som fungerar som sökande och personbeteckning, företags- eller organisationsnummer, uppgifter om kontaktperson och kontaktuppgifter, 2) vilka aktörsspecifika fiskekvoter av Finlands fiskekvoter för strömming, vassbuk eller lax som den sökande ansöker om, 3) vid behov uppgift om att sökanden avstår från det kommande kalenderårets aktörsspecifika fiskekvot eller del av den som grundar sig på överlåtbar eller icke-överlåtbar nyttjanderätt enligt 23 1 mom. i genomförandelagen och meddelas i mängden procent som avstås, 4) om sökanden är villig att ta emot aktörsspecifik fiskekvot som frigörs av andra till följd av avstående enligt punkt 3 eller försummelse att betala bruksavgift enligt 27 5 mom. i genomförandelagen och vid behov maximimängden för mottagningsberedskapen i ton eller antal fiskar, och 5) uppgifter om de bemyndigade som avses i 31 3 punkten i genomförandelagen. 9 Förfarandet före fördelningen av aktörsspecifika fiskekvoter Före fördelningen av de aktörsspecifika fiskekvoter ska jord- och skogsbruksministeriet med ett beslut minska Finlands fiskekvoter med de i 19 1 mom. i genomförandelagen avsedda kvotmängderna som ska överföras till landskapet Åland och de ovan i 7 föreskrivna särskilda fiskekvoterna. Närings-, trafik- och miljöcentralen beaktar sådana aktörsspecifika fiskekvoter som avstås från enligt 23 1 mom. i genomförandelagen samt beredskapen som avses i 8 4 punkten för de som söker aktörsspecifik fiskekvot att ta emot aktörsspecifika fiskekvoter som man avstått från. 10 Fördelning av aktörsspecifika fiskekvoter Närings-, trafik- och miljöcentralen fattar utgående från ansökningarna av innehavarna av överlåtbar och icke-överlåtbar nyttjanderätt årligen beslut om fördelningen av de aktörsspecifika fiskekvoterna som avses i 20 1 mom. i genomförandelagen för det kommande kalenderåret och vid behov temporära aktörsspecifika fiskekvoter som avses i 20 2 mom. i genomförandelagen. Besluten innehåller följande uppgifter: 1) sökandens namn och kontaktuppgifter,

5 2) storlekarna på Finlands fiskekvoter, de kvotmängder som överförts till landskapet Åland enligt 19 1 mom. i genomförandelagen och ovan i 7 avsedda särskilda fiskekvoter av Finlands fiskekvoter för vilka den sökande ansökt om aktörsspecifik fiskekvot, 3) de icke-överlåtbara nyttjanderätter som sökanden innehar i promille, med tre decimalers noggrannhet samt de aktörsspecifika fiskekvoter som har beviljats enligt dem, uttryckt i kilogram eller antal laxar, 4) den sammanlagda mängden av icke-överlåtbara nyttjanderätter av Finlands fiskekvoter för vilka den sökande ansökt om aktörsspecifika fiskekvoter, 5) ovan enligt 2 och 4 punkt beräknade storlekar för Finlands fiskekvoter enligt vilka sökandens aktörsspecifika fiskekvot fördelas, 6) de överlåtbara nyttjanderätter som sökanden innehar i promille, med tre decimalers noggrannhet samt de temporära aktörsspecifika fiskekvoter som har beviljats enligt dem, uttryckt i kilogram eller antal laxar, 7) den sammanlagda mängden av de aktörsspecifika fiskekvoter som man avstått från enligt 23 i genomförandelagen samt den sammanlagda mängd av de aktörsspecifika fiskekvoter som återgått till staten som följd av försummelse att betala bruksavgift enligt 27 5 mom. i genomförandelagen av de Finlands fiskekvoter för vilka sökanden ansökt om aktörsspecifika fiskekvoter, 8) storleken på de aktörsspecifika fiskekvoter som fördelas enligt punkt 7 samt de som fördelningsgrund fungerande andelarna av avstådda och till staten återgångna aktörsspecifika fiskekvoter, 9) uppgifter om de förändringar som möjligen görs till beslutet om aktörsspecifik fiskekvot, 10) skyldigheterna för innehavaren av aktörsspecifika fiskekvoter och specialvillkor förbundna med dem, 11) vid behov möjligheten i det beslut av jord- och skogsbruksministeriets som avses i 24 2 mom. i genomförandelagen att i fråga om fångsten av sådana arter som fås som bifångst dra av högst nio procent från fiskekvoten för målarten, 12) motiveringarna för beslutet, och 13) den enligt 14 avsedda på ton- eller fiskvisa bruksavgiftens storlek bestämda årliga bruksavgiften för innehavaren av aktörsspecifik fiskekvot som baserar sig på storleken av de aktörsspecifika fiskekvoterna enligt punkt 3, 6 och 8 och förfallodagen för betalningen av bruksavgiften enligt 27 5 mom. i genomförandelagen. Närings-, trafik- och miljöcentralen ändrar vid behov beslutet om aktörsspecifika fiskekvoter i de situationer som avses i genomförandelagens 20 3 mom. 11 Ändring av aktörsspecifika fiskekvoter Utgående från ansökningarna som avses i 8 ändrar närings-, trafik- och miljöcentralen vid behov sina beslut om aktörsspecifika fiskekvoter för det pågående kalenderåret om kommissionens förordning som avses i 20 4 mom. i genomförandelagen och av den föranledda ändringar till Finlands fiskekvoter förutsätter det. Besluten om ändring av aktörsspecifika fiskekvoter upphäver de beslut om aktörsspecifika fiskekvoter som avses i 10 och de innehåller förutom de uppgifter som ingår i besluten om aktörsspecifika fiskekvoter följande uppgifter: 1) storleken på Finlands fiskekvot efter sådana i 20 4 mom. i genomförandelagen avsedda överföringar eller avdrag från föregående kalenderår som gjorts med en förordning av Europeiska kommissionen av de Finlands fiskekvoter för vilka sökanden ansökt om aktörsspecifika fiskekvoter, och

6 2) storleken på de slutliga aktörsspecifika fiskekvoter som innehavaren av aktörsspecifik fiskekvot har med beaktande av det tillägg eller avdrag som följer av Europeiska kommissionens förordning som avses i punkt 1 och de aktörsspecifika fiskekvoter som fördelats enligt punkt 3, 6 och 8 i 10 1 mom. samt de ändringar som avses i 10 2 mom. 12 Överföring av aktörsspecifika fiskekvoter Innehavare av aktörsspecifik fiskekvot kan ansöka om överföring av aktörsspecifik fiskekvot i fiskekvotsregistrets elektroniska tjänst som avses i 30 i genomförandelagen. En mottageren av överföringen som är antecknad i fiskekvotsregistret kan för sin del godkänna innehavarens ansökan om överföring i det elektroniska fiskekvotsregistret. En gemensam skriftlig ansökan av innehavaren av aktörsspecifik fiskekvot och mottagaren av överföringen kan också göras till närings-, trafik- och miljöcentralen. Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 1) namn och personbeteckning, företags- eller organisationsnummer för den innehavare av aktörsspecifik fiskekvot vars aktörsspecifika fiskekvot överförs samt motsvarande uppgifter om mottagaren av överföringen, 2) vid överföring av aktörsspecifik fiskekvot för laxfiske om hemvisten för innehavaren och mottagaren av överföringen och om mottagaren av överföringen är registrerad som en kommersiell fiskare i grupp 1 enligt 88 i lagen om fiske, och 3) storleken av den aktörsspecifika fiskekvoten som överförs i kilogram strömming eller vassbuk eller antal laxar. Närings-, trafik- och miljöcentralen antecknar överföringarna i fiskekvotsregistret. Om närings-, trafik- och miljöcentralen inte godkänner en överföring av en aktörsspecifik fiskekvot enligt ansökan, fattar närings-, trafik- och miljöcentralen ett beslut där skälen för att avslå ansökan eller ett avvikande beslut anges. Om mottagaren av en överföring inte har registrerats i fiskekvotsregistret antecknar närings-, trafik- och miljöcentralen uppgifterna om mottageren av överföringen i fiskekvotsregistret och gör ett beslut om den aktörsspecifika fiskekvoten som innehåller uppgifterna som avses i punkterna 1 och i 10 samt storleken på de aktörsspecifika fiskekvoter som mottagaren innehar. 13 Förfarandet vid överskridning av en aktörsspecifik fiskekvot Innehavaren av aktörsspecifik fiskekvot har ansvaret för uppföljningen av hur den aktörsspecifika fiskekvoten fylls. Om innehavaren av aktörsspecifik fiskekvot vill undvika de påföljder för överskridning av en aktörsspecifik fiskekvot som avses i 29 3 och 4 mom. i genomförandelagen, ska innehavaren inom 72 timmar från landningen av fångsten antingen i det elektroniska fiskekvotsregistret eller till en e-postadress som godkänts av närings-, trafik- och miljöcentralen eller med brev meddela följande uppgifter: 1) namnet och kontaktuppgifterna för den som ger meddelandet, 2) den aktörsspecifika fiskekvot (innehavarens namn och kontaktuppgifter samt för strömmingens del om det är frågan om en ryssje- eller trålkvot och för laxens del innehavarens hemvist) som överskridits och storleken på överskridningen i kilogram eller antal laxar, 3) tidpunkten för landningen som lett till överskridningen, och

7 4) den aktörsspecifika fiskekvot (innehavarens namn och kontaktuppgifter samt för strömmingens del om det är frågan om en ryssje- eller trålkvot och för laxens del innehavarens hemvist) från vilken överföringen görs till den aktörsspecifika fiskekvot som avses i punkt 2 samt storleken på överföringen i kilogram och antal laxar. Närings-, trafik- och miljöcentralen granskar riktigheten av uppgifterna som ingår i meddelandet enligt 2 mom. och tidpunkten för meddelandets mottagande. Om uppgifterna i meddelandet är korrekta, innehavaren av den aktörsspecifika fiskekvoten som avses i punkt 4 i 2 mom. bekräftar överföringen för sin del, överföringen räcker till att täcka överskridningen av den aktörsspecifika fiskekvoten och det från tidpunkten för landningen som ledde till överskridningen till mottagandet av meddelandet inte förlöpte mer än 72 timmar, antecknar närings-, trafik- och miljöcentralen överföringen i fiskekvotsregistret och skrider inte till de åtgärder som förutsätts i genomförandelagens 29 3 och 4 mom. 14 Bruksavgiften för en aktörsspecifik fiskekvot Bruksavgiften för en aktörsspecifik fiskekvot uppgår vid fiske av strömming och vassbuk till två euro per ton, och vid laxfiske till 30 cent per lax. 3 kap. Begränsningar av det kommersiella fisket 15 Småskaligt ryssjefiske efter strömming En kommersiell fiskare får utan aktörsspecifik fiskekvot för ryssjefiske efter strömming fiska med ryssja högst tvåtusen kilogram strömming i året. Ifrågavarande fångst registreras i de särskilda fiskekvoterna för strömming som avses i Förfarandet om fångst som fås som bifångst i trålfiske Om innehavarens aktörsspecifika fiskekvot för strömming eller aktörsspecifika fiskekvot för vassbuk fyllts får innehavaren fortsätta trålfisket efter målarten tills fångsten av den art som fås som bifångst är högst nio procent av innehavarens aktörsspecifika fiskekvot för målarten, om denna möjlighet ingår i det beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen om aktörsspecifik fiskekvot som avses i 10 eller 11. Man ska sträva att utöva trålfisket som avses i 1 mom. så att målartens fångstandel för varje tråldrag är minst hälften av den sammanlagda fångsten av målarten och arten som fås som bifångst. Denna förordning träder i kraft den Ikraftträdande I Helsingfors den 2016

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016)

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) 1 Jord och skogsbruksministeriet Naturresursavdelningen 6.4.2016 Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) Lagen om det

Läs mer

Denna begäran om utlätande bar sänts endast elektroniskt. Utlätanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan.

Denna begäran om utlätande bar sänts endast elektroniskt. Utlätanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan. mmm.fi 20.3.2017 MMMO 18:00/2016 BEGÄRAN OM UTLÄTANDE 1(2) Enligt sändlista BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 6 OCH 13 I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ETT KVOTSYSTEM

Läs mer

Lag. om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde

Lag. om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde Lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde I denna lag föreskrivs

Läs mer

RP 37/2016 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 37/2016 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 130/2015 rd. I denna proposition föreslås att lagen om punktskatt på flytande bränslen ändras.

RP 130/2015 rd. I denna proposition föreslås att lagen om punktskatt på flytande bränslen ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om punktskatt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 25 oktober 2004 Nr 918 921 INNEHÅLL Nr Sidan 918 Republikens presidents förordning om ändring av 4 republikens presidents förordning om placeringsorterna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 8 1 mom. 6 punkten, ändras 6 2 mom., 11 1 mom.

Läs mer

RP 103/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 november 2016.

RP 103/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 november 2016. Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lagar om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk Given i Helsingfors den 31 mars 2000 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 26 27.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Byråchef Jenny

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut upphävs i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 14, ändras 3 3

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N3

Protokoll fört vid pleniföredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N3 PROTOKOLL Nummer 5 21.12.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N3 Närvarande Frånvarande Justerat KS - CG - MP - NF - TA - MN - WV Omedelbart Ordförande

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

RP 136/2004 rd. I denna proposition föreslås att sjöarbetstidslagens

RP 136/2004 rd. I denna proposition föreslås att sjöarbetstidslagens RP 136/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring 1 och i sjöarbetstidslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att sjöarbetstidslagens

Läs mer

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/03.03.00/2016 30.05.2016 Giltighetstid 31.5-14.10.2016 Betalningstid 3.6.-14.10.2016 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 19 2 mom. Motsvarande

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2010 Dnr 760/22/2010 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.8.2016 COM(2016) 545 final 2016/0260 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 42/2013 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 42/2013 rd RIKSDAGENS SVAR 42/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av passlagen och lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av passlagen Ärende Regeringen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2014 140/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift Utfärdad i Helsingfors den 19 februari 2014

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 april 2015 364/2015 Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad Utfärdad i Helsingfors den 9 april 2015 I enlighet

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 111 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015): 1 Ansökan om godkännande som väktare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1059/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

Läs mer

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 11 oktober 2002 Nr 843 848 INNEHÅLL Nr Sidan 843 Lag om ändring av 7 kap. 5 ärvdabalken... 3975 844 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1176/2014 Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 25 januari 2008 Nr 38 43 INNEHÅLL Nr Sidan 38 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det vissa preciseringar och ändringar

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om beredskapslagring av olja; beslutade den 18

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2014 COM(2014) 518 final 2014/0238 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 Datum Dnr 11.8.2000 1971/00/2000 Ikraftträdelse och giltighetstid 1.9.2000 - tills vidare Stadganden om bemyndigande: Lagen om verkställighet av Europeiska

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 49/02 Dnr 1885/521/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 49/02 Dnr 1885/521/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 49/02 Dnr 1885/521/2002 5.6.2002 Giltighetstid 12.6.2002 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska (1100/1994); 13 lagen om förfarandet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

Registrering av fordon

Registrering av fordon Föreskrift 1 (11) Utfärdad: 16.11.2011 Träder i kraft: 16.11.2011 Giltighetstid: Tills vidare Rättsgrund: Järnvägslagen (304/2011) 75 Kommissionens beslut 107/2011/EU om ändring av beslut 2007/756/EG om

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Föreskrift OM AUKTION AV FREKVENSOMRÅDET MHZ. Meddelad i Helsingfors den 4 september 2009

Föreskrift OM AUKTION AV FREKVENSOMRÅDET MHZ. Meddelad i Helsingfors den 4 september 2009 1 (9) Föreskrift OM AUKTION AV FREKVENSOMRÅDET 2500-2690 MHZ Meddelad i Helsingfors den 4 september 2009 Kommunikationsverket har med stöd av 5 och 10 i lagen om auktion av vissa radiofrekvenser av den

Läs mer

RP 353/2014 rd. I denna proposition föreslås det ändringar i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg

RP 353/2014 rd. I denna proposition föreslås det ändringar i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg RP 353/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en omorganisering av fiskeriförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det ändringar

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Utfärdad i Helsingfors den xx xx 2016

Utfärdad i Helsingfors den xx xx 2016 Föreskrift 1 (9) XX/2016 UTKAST Föreskrift Om auktion av frekvensområdet 703 733 MHz och 758 788 MHz 1 Tillämpningsområde 2 Tidsfrist för anmälan 3 Utfärdad i Helsingfors den xx xx 2016 Uppgifter i samband

Läs mer

3 Platser och tider för omlastning och landning från fartyg från tredjeland

3 Platser och tider för omlastning och landning från fartyg från tredjeland Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de hamnar för omlastning och landning av fångst i Finland som avses i vissa förordningar om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik 1 Landningshamnar och

Läs mer

U 41/2014 rd. Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

U 41/2014 rd. Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo U 41/2014 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och

Läs mer

L 337/56 Europeiska unionens officiella tidning 21.12.2007

L 337/56 Europeiska unionens officiella tidning 21.12.2007 L 337/56 Europeiska unionens officiella tidning 21.12.2007 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1542/2007 av den 20 december 2007 om landning och vägning av sill och strömming, makrill och taggmakrill EUROPEISKA

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om lotsning I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lotsningslagen (940/2003): 1 Förordningens syfte Genom denna förordning utfärdas de i lotsningslagen (940/2003)

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården RIKSDAGENS SVAR 396/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101. Justitieministeriets brev gällande ärendena nr 25-26/08/2015

HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101. Justitieministeriets brev gällande ärendena nr 25-26/08/2015 HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101 Givet Nr 12.6.2015 1211 TILL REPUBLIKENS PRESIDENT HÄNVISNING ÄRENDE Justitieministeriets brev 11.5.2015 gällande ärendena nr 25-26/08/2015 Ålands lagtings

Läs mer

RP 117/2008 rd 2009.

RP 117/2008 rd 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen hänför sig till

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 3/04 Dnr 130/01/2004 21.1.2004 Giltighetstid 28.1.2004 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

RP 233/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd)

RP 233/2014 rd. REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd) RP 233/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGS- BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd) Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

B RÅDETS FÖRORDNING (EU)

B RÅDETS FÖRORDNING (EU) 02015R2072 SV 01.01.2016 000.001 1 Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 augusti 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 augusti 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 augusti 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0260 (NLE) 11813/16 PECHE 296 FÖRSLAG från: inkom den: 30 augusti 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi

Läs mer

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 4 /03 Dnr 386/01/2003 31.1.2003 Giltighetstid 29.2.2003 tills vidare Bemyndigande Lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund Förenings- och stiftelseärenden Registret över religionssamfund Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor ANVISNING TEM/367/03.01.05/2014 11.3.2014 Gäller från 11.3.2014

Läs mer

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 149/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning samt ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2014 369/2014 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare Utfärdad i Helsingfors den 9 maj 2014 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 7 och 4 kap. lagen om offentlig arbetskraftsservice samt 8 kap. lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 193/1998 ni PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 193/1998 ni PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 193/1998 ni Regeringens proposition till Riksdagen med f"ömlag till lag om ändring av namnlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att namnlagen skall ändras, genom lagändringen

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 57/00 Jordbruksavdelningen

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 57/00 Jordbruksavdelningen JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 57/00 Jordbruksavdelningen Datum Dnr 19.5.2000 1890/01/2000 Arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelse på Åland Bemyndigande: Lagen om genomförande av

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet; HVMFS 2014:19 Utkom från trycket den 18 september 2014

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 14 och rubriken för 5 kap., ändras

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

NAA. Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig

NAA. Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig NAA SKATTEDEKLARATION 1 (5) Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig Skatterepresentant Den skattskyldiges namn Postadress

Läs mer

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ).

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ). ANBUDSFÖRFRÅGAN 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Städning av Vikingaåsens skola Anbudsförfrågans

Läs mer

Förslag till. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ]

Förslag till. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.6.2010 KOM(2010)325 slutlig 2010/0175 (COD) C7-0156/10 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] om ändring av rådets förordning

Läs mer

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd 15.9.2010 Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter ELY-centralerna Betalning av miljöstöd för

Läs mer

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse STIFTELSENS NAMN FO-NUMMER Fyll endast i ändrade uppgifter eller nya uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING AV STADGAR (Fyll endast i om beslut om stadgeändring har fattats) STYRELSE

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer