Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter"

Transkript

1 Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Slutrapport Wolfgang Heller, Birgit Maxe, Margaretha Nelke, Claes Ottne

2 VTIs BIC utredning (54) Innehåll Sammanfattning Inledning Rapportens disposition Uppdraget Bakgrund Syfte och avgränsning Metod Informationsförsörjningssystemet för svensk transportforskning Innovationssystemet Informationsförsörjningssystemet Statens väg- och transportforskningsinstituts bibliotek och informationscenter, VTIs BIC Informationsförsörjningssystemets målgrupper och aktörer Trender och drivkrafter inom informationsförsörjning SWOT-analys VTI:s bibliotek och informationscenter (BIC) VTI - bakgrund Finansiering av BIC Kundbehovsundersökning Vår bedömning Informationsförsörjning i andra FOU-sektorer Byggforskning Arbetslivsforskning Möjliga organisatoriska och finansiella lösningar Kriterier för finansieringslösningen Alternativ 1 - anslagsmodellen Alternativ 2 uppdragsmodellen Alternativ 3 - renodlingsmodellen Sammanfattande slutsatser och förslag Bilagor... 42

3 VTIs BIC utredning (54) Sammanfattning Uppdraget VINNOVA har gett Infonaut AB i uppdrag att göra en utvärdering av extern verksamhet vid VTIs Bibliotek och Informationscenter, BIC, bestående av två skilda uppgifter: 1. En utvärdering av hur BIC uppfyllt målen genom en kombination av expertbedömning av uppnådda resultat och behovsanalys, som ska utgå från behovet att stärka innovationssystemet för att uppnå hållbar tillväxt. 2. En utredning av hur den externa verksamheten vid BIC ska kunna svara mot aktörernas framtida behov samt hur verksamheten kan organiseras och finansieras. Den nuvarande verksamheten bör avstämmas mot förutsedda framtida behov hos aktörerna och svenska och internationella trender inom informationsförsörjningsområdet. Uppdraget innefattar också en utredning av alternativ till olika organisatoriska och finansiella lösningar för BIC. I uppdraget ingår även att se hur man har löst verksamheten vid Byggdok och Arbetslivsinstitutets bibliotek, som även de har berörts av omorganisationen av FoUmyndigheterna. VTIs biblioteks- och informationscenter, BIC BIC har sedan 1971 haft statens uppdrag att hantera och förmedla alla typer av transportforskningsrelaterad information såväl till svenska som utländska forskare och övriga intressenter. Verksamheten omfattar idag Informationssökning Upplysningstjänst Katalogisering, klassificering och indexering av fysiska och elektroniska dokument och länkar Registrering i Transguide, Libris och ITRD Konferensregister Förvärv av böcker, rapporter och tidskrifter Utlån Utveckling, drift och underhåll av ämnesportalen Transguide Svenskt center i samarbetet inom OECD:s forskningsprogram Road Transport and Intermodal Linkages Research (RTR) kring databasen International Transport Research Documentation (ITRD). BIC har en särställning i det svenska systemet för forskningsinformation genom sin speciella roll som ett de facto ansvarsbibliotek för transportforskningslitteratur utan att formellt tillhöra det svenska ansvarsbibliotekssystemet. Biblioteket har ett litteraturbestånd av ca hyllmeter, 940 titlar på serier och tidskrifter, varav 670 tidskrifter. BICs biblioteksdatabas TRAX innehåller över poster, varav poster är sökbara också i det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS. BIC expedierar årligen över lån, varav 60 procent är till externa användare. Nästan lån beställs och drygt elektroniska dokument laddas ner via ämnesportalen Transguide, som finns i en svensk och en engelsk version. Antalet inloggningar till Transguide har ökat de senaste fyra åren från till nästan år För drift, underhåll och utveckling av ITRD ansvarar Transport Research Laboratory (TRL).

4 VTIs BIC utredning (54) BIC är också en viktig kanal för spridning av svenska forskningsresultat genom ett stort internationellt kontaktnät. BIC är också svenskt center inom ramen för OECD:s forskningsprogram Road Transport and Intermodal Linkages Research (RTR) och databasen International Transport Research Documentation (ITRD). 2 BIC samarbetar dessutom med ECTRI, EU, Norden, Baltikum, TRANSLIB och Transtopic, ett nystartat Internetbaserat forum för bibliotekarier/informationsspecialister. På BIC arbetar idag 7 personer, varav 5 bibliotekarier med stor ämneskompetens och mångårig erfarenhet av informationsförsörjning för transportforskningsområdet. Man erbjuder förutom tillgång till information kvalificerade tjänster i informationssökning, informationsrådgivning och kompetensutveckling. Anslaget från VINNOVA på 4 miljoner kronor täckte 35 procent av BICs totala budget för 2003, som uppgår till 11,5 miljoner kronor. Vår bedömning av BICs måluppfyllelse Vår bedömning är att BIC under de senaste tre åren, som VINNOVAs anslag har varat, mycket väl har uppfyllt målet att öka tillgängligheten och användningen av transportforskningen för externa användare genom att utveckla och ständigt förbättra sina bibliotekstjänster inte minst genom utveckling och underhåll av ämnesportalen Transguide där även bl.a. bibliotekets databas ingår. Vi anser att BIC har varit en god investering för staten genom de effektivitetsvinster som har uppstått i det sektoriella innovationssystemet. Alternativkostnaden för informationssökning och hantering skulle ha ökat dramatiskt för användarna om BIC inte hade funnits, samtidigt som kvaliteten på sökresultaten och forskningen också hade försämrats. BIC har marknadsfört sin verksamhet genom föreläsningar, medverkan på konferenser och fortbildningsseminarier i Sverige och utomlands, samt genom olika internationella samarbeten. Samtidigt ska påpekas att det är oklart om de primära målgrupperna använder BIC optimalt. BIC har haft svårt att prioritera målgruppsundersökningar, målgruppsinriktad marknadsföring och systematisk bearbetning av nya kundgrupper. En annan svaghet har varit att ansvaret för informationsförsörjningen har blivit otydligare genom ändrade förutsättningar för VINNOVA, vilket på senare tid har skapat osäkerhet om verksamhetens framtida inriktning. Kundbehovsanalysen För att utröna kundernas nuvarande och framtida informationsbehov samt deras syn på hur BIC uppfyller behoven, gjordes djupintervjuer med 11 forskare/utredare och 6 bibliotekarier som är direkta användare av BICs tjänster. BIC har ett mycket gott anseende bland sina kunder och anses som ett unikt transportbibliotek i Sverige. Alternativ till BIC som en one-stop-shop för transportlitteratur existerar egentligen inte. Om BIC inte fanns fick kunderna gå till flera olika informationstjänster LIBRIS, sökningar på Internet och externa databasabonnemang - vilket skulle fördyra informationsinsamlingen, försvåra utvärderingen av informationen och äventyra kvaliteten.

5 VTIs BIC utredning (54) Kunderna uppskattar också BICs samlingar, framförallt att BIC har allt svenskt material och även äldre litteratur. Man får fulltextdokumentet snabbt, antingen genom att det finns tillgängligt i elektronisk form eller att BIC levererar ett lån eller en kopia av en tidskriftsartikel. Kunderna sätter högt värde på BICs kompetens och servicenivå som upplevs har förbättrats väsentligt under de senaste åren. Man värderar både möjligheten att få snabb och kvalificerad hjälp med upplysningar, informationssökningar samt beställningar och möjligheten att kunna söka och beställa själv via ämnesportalen TRANSGUIDE. BIC: s mångsidiga urval av information svarar väl mot kundernas behov av information både på djupet och på bredden. Kunderna nämnde exempel på information som är svår att finna och få tillgång till Utredningar av privata konsulter på uppdrag av kommuner Information om pågående forskning och forskningsresultat Myndigheters rapporter Konferenstryck Största problemet är att detta material oftast inte är katalogiserat, klassificerat och indexerat i gemensamma databaser. Det tillhör den s.k. grå litteraturen och snabb åtkomst är beroende av bibliotekariens kompetens och nätverk. Sammantaget anser de intervjuade att BIC behövs för att säkerställa en effektiv och kvalitativ informationsförsörjning för svensk transportforskning också i framtiden. Om BIC inte fanns skulle förutsättningen för forskningen och information om forskningen försämras på ett allvarligt sätt. BICs framtida roll som aktör i transportsektorns innovationssystem Information och informationsförsörjning är ett av ramvillkoren för att skapande, spridning och innovativ exploatering av teknologi och annan kunskap skall kunna ske i ett innovationssystem. Kostnadseffektiv informationsförsörjning innebär systematisk och kontinuerlig utveckling, drift och underhåll av välfungerande referens-, bestånds- och kommunikationssystem i nära samverkan med producenter och brukare av informationen. Vi menar att VTIs BIC har de bästa förutsättningarna att säkerställa en kostnadseffektiv informationsförsörjning för transportforskningen även i framtiden och bör därmed kunna bidra till en snabbare och effektivare omvandling av pengar till kunskap och kunskap till innovationer inom transportnäringen och angränsande verksamheter. VTIs BIC är en nationell informationsresurs som de facto ingår i det statliga systemet för grundinformation om forskningsresultat och har också sedan länge byggt upp betydande informationsresurser och en omfattande kompetens som säkerställer en god kvalitet på dokumentations- och informationstjänster. Vi anser att VTIs BIC kan spela en än viktigare roll i transportsektorns innovationssystem för att främja ömsesidigt lärande mellan företag, universitet och forskningsinstitut samt för att öka kunskapen om pågående och redan genomförd transportforskning i Sverige och i utlandet. Exempel på verksamhet som skulle förstärka informationsförsörjningssystemet är att BIC får en uttalad roll och resurser för att verka som noden för åtkomst av transportutredningar och

6 VTIs BIC utredning (54) forskning som bedrivs av VTI, kommuner, myndigheter och andra aktörer inom transportområdet. BIC har också en viktig uppgift att fylla när det gäller informationsförsörjningen för de kompetens- och FUD-centrar som VINNOVA resp. Vägverket kommer att inrätta. Alternativ för långsiktig organisation och finansiering BIC har under de senaste tre åren delfinansierats genom anslag från VINNOVA. I vårt uppdrag ingick att redovisa alternativa lösningar för finansiering och organisation av BICs externa verksamhet. Alternativ som vi har identifierat är tre olika modeller: en anslagsmodell, en uppdragsmodell och en renodlingsmodell. I anslagsmodellen får VTI ansvar för BICs externa verksamhet som finansieras med statliga anslagsmedel. Arbetslivsinstitutets bibliotek (ALIB) är ett exempel på ett statligt forskningsbibliotek med en sådan finansiering. Fördelen med en sådan finansieringsform är att verksamheten kan planeras långsiktigt och inte behövas utsättas för variationer i efterfrågan på informationstjänster. Nackdelen är däremot ett minskat inflytande från användarna. I uppdragsmodellen delas ansvaret och finansieringen för informationsförsörjningen mellan forskningsfinansiärerna som är beställare och VTI som är utförare. Fördelarna med denna lösning är att beställarna har inflytande över inriktningen på verksamheten och att kostnaden också belastar de som behöver informationen. Nackdelen är samordningskostnaden och en risk för intressekonflikter. I renodlingsmodellen flyttas ansvaret från VTI till ett lämpligt ansvarsbibliotek, t.ex. KTHB som också övertar BICs roll. Denna lösning innebär i och för sig en bättre anpassning till den befintliga ansvarsstrukturen för informationsförsörjningen. Innan man vet hur den framtida infrastrukturen för nationell informationsförsörjning kommer att se ut, är det tveksamt om denna lösning verkligen kan tillgodose det informationsbehov som transportforskningen har. Därför bedömer vi att man bör avvakta kommande utredningar och forskningspropositionen. Vi föreslår därför att man i nuläget väljer en interimslösning som säkerställer en fortsatt verksamhet av BIC under de kommande 2-3 åren, samtidigt som man kan skapa förutsättningar för en genomtänkt anpassning till framtida lösningar. Vi bedömer i första hand uppdragsmodellen som lämplig för en interimslösning, och i andra hand anslagsmodellen.

7 VTIs BIC utredning (54) 1. Inledning 1.1. Rapportens disposition I det inledande kapitlet beskrivs bakgrund och syfte för uppdraget. I det andra kapitlet ges en överblick av informationsförsörjningssystemet för tranportforskningen i Sverige med fokus på innovationssystemets aktörer, och de huvudsakliga dokumentations- och informationsuppgifterna. Vi beskriver hot, möjligheter, styrkor och svagheter med dagens system, samt de trender och drivkrafter som kan påverka BICs verksamhet i framtiden. I det tredje kapitel redovisas BICs verksamhet, resultatet av kundbehovsundersökningen och vår bedömning av hur BIC har uppfyllt målen för sin verksamhet. I kapitel fyra redovisar vi kort hur informationsförsörjningen är organiserad och finansierad inom bygg- och arbetslivsforskningen. I det sista kapitlet redovisar vi sedan tre alternativa lösningar för finansiering och organisation av BIC samt ger rekommendationer för en fortsatt verksamhet av BIC Uppdraget VINNOVA har gett Infonaut AB i uppdrag att göra en utvärdering av den externa verksamheten vid VTIs bibliotek och informationscenter. I uppdraget ingick att göra 1. En utvärdering av hur BIC uppfyllt målen vilket skall ske genom en kombination av expertbedömning av uppnådda resultat och en behovsanalys, vilken skall utgå från behovet att stärka innovationssystemet som har till uppgift att uppnå hållbar tillväxt. 2. En utredning av hur den externa verksamheten vid BIC ska kunna svara mot aktörernas framtida behov samt hur den kan organiseras och finansieras. Den nuvarande verksamheten skall stämmas av mot förutsedda framtida behov hos aktörerna och svenska och internationella trender inom informationsförsörjningsområdet. Uppdraget omfattar också en redogörelse för alternativ till organisatoriska och finansiella lösningar för BIC. Liknande verksamheter bedrivs vid BYGGDOKs och Arbetslivsinstitutets bibliotek, som även de berörts av omorganisationen av FoU-myndigheterna. Frågor som utredningen skall besvara i del 1 är följande Vilka informationsbehov har olika kund/användargrupper? Vilka trender och drivkrafter kan påverka BICs verksamhet i framtiden? Vilket uppdrag har BIC idag? Vem är uppdragsgivaren? Vilka mål finns det för verksamheten? Vilken roll spelar BIC för informationsförsörjning inom svensk transportforskning idag? Hur uppfattar kunderna relevansen, nyttan och effektiviteten av BIC? Vilka hot och möjligheter finns för dagens system? Vilka är styrkorna och svagheterna med dagens system? Vilka kompetenser och resurser kommer att behövas i framtiden? Frågor som utredningen skall besvara i del 2 är följande: Hur ser informationsförsörjningsbehovet ut för aktörerna inom transportforskningen? Vem bör ansvara för informationsförsörjningen inom transportforskningen? Vad bör detta ansvar innebära? Vilken roll bör VINNOVA respektive VTI spela i framtiden? Vilka organisatoriska och finansiella lösningar finns det inom andra FOU-sektorer med jämförbart dokumentationsansvar?

8 VTIs BIC utredning (54) Hur bör den långsiktiga finansieringen av informationsförsörjningen inom transportforskningsområdet utformas? Uppdraget skall redovisas dels genom en muntlig delrapport senast den 18 december 2003, dels genom en skriftlig rapport senast den 31 december Bakgrund VTIs Bibliotek och Informationscenter, BIC, har på uppdrag av först KFB, sedan VINNOVA fått ersättning för att tillhandahålla externa tjänster för att underlätta tillgängligheten och spridningen av publikationer inom transport- och kommunikationsområdet. Uppdraget har förutom traditionell biblioteksverksamhet även omfattat informationssökningar, förfrågningar, konferensregister, ämnesportalen Transguide, fler internationella samarbeten och utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet har bl.a. inneburit att ett stort antal fulltextdokument som går att finna på olika webbplatser blivit tillgängliga via TRANSGUIDE. När KFB gick upp i VINNOVA övertog VINNOVA åtagandet och finansierar verksamheten vid BIC med 4 mkr under åren Uppdraget löper till Enligt KFBs beslut 2000:216 ska verksamheten utvärderas under 2003 och om KFB bedömer att verksamheten vid BIC har drivits på ett ändamålsenligt sätt kan avtalet förlängas i två år. KFBs uppdrag till BIC hade sin grund i att KFB enligt sin instruktion hade ett särskilt uppdrag som ansvarig för dokumentation av transportforskning. VINNOVA har inte samma skrivning i sin instruktion. För VINNOVA är det därför väsentligt att fastställa att BICs externa tjänster verkligen fyller ett behov för innovationssystemets aktörer inom transportområdet. Utvärderingen av verksamheten vid BIC bör därför kompletteras med en behovsanalys samt en utredning av möjliga organisatoriska och finansiella lösningar för BIC i framtiden. VINNOVAs uppdrag är att främja utvecklingen av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv, men det finns inget formellt ansvar för dokumentation av transportforskning utan man fullföljer enbart KFB:s tidigare åtagandet och finansiering av verksamheten vid BIC. VINNOVA är medvetet om att en viktig förutsättning för utveckling av effektiva innovationssystem är tillgången till forskningsinformation och effektiv informationsförsörjning och betonar att verksamheten vid BIC bör fortsätta om den bedrivs och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Inom transportområdet är BIC idag en viktig nationell resurs för kunskaps- och informationsförsörjningen med uppgift att tillhandahålla tjänster även till kundgrupper utanför VTI för att underlätta tillgängligheten och spridningen av framtagna publikationer på transportområdet i Sverige Syfte och avgränsning Syftet med uppdraget är att utvärdera om BIC har uppfyllt sin uppgift med att tillgodose kundernas behov av informationsförsörjning och vilken roll BIC ska kunna spela i framtiden som aktör i transportsektorns innovationssystem och vilka långsiktiga lösningar för organisation och finansiering som kan finnas. Uppdraget behandlar inte frågor kring tekniska lösningar för dokumentation av forskningsinformation.

9 VTIs BIC utredning (54) 1.5. Metod Underlag till utredningen har vi inhämtat genom litteraturstudier, analys av relevanta webbplatser, ett studiebesök hos BIC i Linköping, personliga intervjuer och telefonintervjuer med representanter från BIC, forskarvärlden, transportverken, högskole- och företagsbibliotek. Vi har haft två möten med personer ur referensgruppen bestående av representanter för Vägverket, Banverket, CTH, LTH, Svenska kommunförbundet, fordonsindustrin, transportkonsulter och VTI. Vi har även intervjuat cheferna för Byggdoks och Arbetslivsinstitutets bibliotek, samt överbibliotekarien för KTH:s bibliotek. Representanter från VINNOVA och BIC har bidragit med aktuell information om BICs verksamhet och ekonomi samt deltagit på flera arbetsmöten. Infonauts utredningsteam har bestått av projektledaren Wolfgang Heller och seniorkonsulterna Birgit Maxe, Margareta Nelke och Clas Ottne. 2. Informationsförsörjningssystemet för svensk transportforskning Informationsförsörjningssystemet för transportforskning betraktas i denna utredning i första hand som ett delsystem av det svenska innovationssystemet med fokus på transportrelaterad forskning. Systemnivåer INNOVATIONSSYSTEM Samhället Internationellt Näringsliv Politik Transportforskning Informationsförsörjningssystemet VTI:s BIC 2.1. Innovationssystemet Innovationssystemet är ett delsystem i det svenska samhället och består av nätverk av organisationer, människor och spelregler inom vilket skapande, spridning och innovativ

10 VTIs BIC utredning (54) exploatering av teknologi och annan kunskap sker. 3 Samspelet mellan innovationssystemets aktörer inom politik, forskning och näringsliv i den s.k. Trippel Helix genererar, utbyter och använder ny teknik och ny kunskap för hållbar tillväxt genom nya produkter, tjänster och processer. 4 Syftet med innovationssystemet är att öka avkastningen på forskning och utveckling, genom att forskarna omvandlar pengar till ny kunskap och kompetens och innovatörerna omvandlar ny kunskap och kompetens till pengar. Kvalitén och effekten av innovationssystemets två huvudprocesser - omvandlingen av pengar till ny kunskap och kompetens och omvandlingen av ny kunskap och kompetens till pengar är i högsta grad beroende av aktörernas tillgång till relevant information och deras förmåga att använda denna information på ett kreativt och produktivt sätt Informationsförsörjningssystemet Tillgången till relevant forskningsinformation är beroende av kvalitet och effektivitet hos det nationella informationsförsörjningssystemet som kan betraktas som en del av innovationssystemets strukturkapital. Informationsförsörjningssystemet ska tillgodose svenska aktörers behov av tillgång till svensk och internationell transportforskningsrelaterad information och sprida information om svensk transportforskning till internationella intressenter. Informationsförsörjningssystemet består av referenssystem, vilket organiserar informationen och gör den sökbar samt visar vilka informationskällor som finns, beståndssystem, som tillhandahåller informationen i form av tryckta eller elektroniska publikationer, och kommunikationssystem, vilket förmedlar kontakten mellan användaren och de två andra systemen. Trippel Helix POLITIK POLITIK Hållbar Hållbartillväxt Forskningsanslag Forskningsanslag NÄRINGSLIV NÄRINGSLIV Informationsförsörjningssystemet Informationsförsörjningssystemet FORSKNING FORSKNING Ref.sys Beståndssys. Kom.sys Ny Nykunskap 3 4 VINNOVA, Behovsmotiverad forskning och effektiva innovationssystem för hållbar tillväxt. En fördjupad version av VINNOVAs verksamhetsplanering VINNOVA Policy VP 2002:3, s.9.

11 VTIs BIC utredning (54) Referenssystemet består av referens- och biblioteksdatabaser, portaler på Internet, webbplatser som olika aktörer har såsom myndigheter och organisationer m.fl. Beståndssystemet är någon form av samling av information antingen i tryckt eller elektronisk form och består av rapporter, tidskrifter, böcker, avhandlingar mm. Kommunikationssystemet förmedlar informationen till användaren via olika kanaler såsom, Internet, telefon, telefax, e-post och postpaket. I kommunikationssystemet ingår även tjänster som upplysningstjänst, informationssökning och fjärrlån. För att tydliggöra betydelsen av ett effektivt informationsförsörjningssystem under hela informationsförsörjningens livscykel beskrivs följande scenario: En forskargrupp har för avsikt att utveckla ett nytt navigationssystem för höghastighetsfärjor med forskningsanslag från VINNOVA. Den information som detta projekt genererar kan spåras genom informationsförsörjningssystemet: Start: forskargruppen gör en omfattande informationssökning såväl själva som med hjälp av BIC för att ta fram en kunskapsöversikt för ett projektförslag. Efter 3 månader: när förslaget har godkänts läggs ett referat av det anslagsfinansierade forskningsprojektet in i projektdatabasen som är tillgänglig via bl a Transguide och ITRD. Efter 6 månader: en beskrivning av detaljerna i testfas 1 läggs in i en databas över pågående forskning på institutionens hemsida. Efter 12 månader: forskaren skickar ett e-postbrev till lämplig diskussionsgrupp på Internet för att diskutera några av de tidiga testresultaten. Alla inlägg till listan arkiveras och är sökbara via sökmotorer. Efter 18 månader: forskaren skriver en kort artikel där han sammanfattar sina fynd och publicerar i någon "rapid publication" journal, registreras i Transguide. Efter 24 månader: forskaren presenterar fler preliminära resultat vid ett seminarium på Transportforum i Linköping. Sammandrag av föredragen från konferensen distribueras elektroniskt och registreras i TRANSGUIDE. Efter 36 månader: forskaren färdigställer den kompletta studien och får den publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Efter 38 månader: en referens, inklusive referat, till artikel läggs in i databasen TRANSGUIDE och ITRD Efter 40 månader: en XYZ-artikel citeras av en annan författare i en artikel i tidskriften Science. Efter 42 månader: ovannämnda citering redovisas i databasen Science Citation Index. Efter 48 månader: en översiktsartikel (review article) om konceptet tar upp XYZartikeln och jämför den positivt med andra studier. Efter 60 månader: en ny upplaga av en klassisk lärobok i transportoptimering nämner denna översikt och XYZ-artikeln. Efter 65 månader: flera bibliotek köper denna lärobok och registrerar den i sin katalog. Efter 72 månader: en ung forskare som läser om studien i ovannämnda översiktsartikel (efter att ha sett referensen i läroboken ovan) kommer på en ny modifikation av navigationssystemet. Hon ansöker om och får ett forskningsanslag för detta och ett abstract av projektbeskrivningen kommer i samma databas där forskargruppens tidigare projekt beskrevs.

12 VTIs BIC utredning (54) 2.3. Statens väg- och transportforskningsinstituts bibliotek och informationscenter, VTIs BIC Den centrala informationsresursen i detta informationssystem är Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, vars bibliotek har landets främsta samling av transportforskningslitteratur även tillgänglig för externa användare. BIC har sedan 20-talet samlat och hanterat och förmedlat transportforskningsrelaterad information till både svenska och utländska forskare samt övriga intressenter. BIC har en särställning i det svenska systemet för forskningsinformation genom sin roll som de facto ansvarsbibliotek för transportforskningslitteratur Informationsförsörjningssystemets målgrupper och aktörer I figuren nedan visas en förenklad modell av det svenska nationella innovationssystemet och dess viktigaste aktörer. Det nationella innovationssystemet Regering och riksdag (som beställare av FOU, utformare av FOU-politk Marknader Efterfrågan Företagen Forskning Utveckling Produktion Offentlig Verksamhet Företagsnära strukturer Mellanstrukturer Institut, Teknopoler IUC, m.fl. Högskolenära strukturer UoH Forskning Utbildning Inkl. post doc Teknisk Utbildning Ingenjörer, tekniker, övrig arbetskraft Betydelsefulla ramvillkor Patent och annan immaterialrätt Arbetsrättslagstiftning, standarder, mätteknik Publikationer och övrig informationsförsörjning Riksdag och regering har det övergripande ansvaret för utbildning och forskning, tillväxt- och innovationspolitik. Det är riksdag och regering som utformar transport- och forskningspolitiken, fördelar medel för forskning, utveckling och informationsförsörjning inom alla statliga ansvarsområden. Regering och riksdag är beställare av FOU i form av uppdrag till ansvariga myndigheter och genom egna utredningar. I juni 2000 beslutade riksdagen enligt regeringens proposition Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering (1999/2000:81) om en ny myndighetsorganisation för forskningsfinansiering som innebär att tre nya forskningsråd och en ny myndighet för forskning och utveckling har bildats, samtidigt som ett stort antal forskningsråd avvecklats.

13 VTIs BIC utredning (54) Omorganisationen har bland annat gjorts för att ge möjlighet till kraftsamling inom viktiga vetenskapliga områden för att förstärka forskningen, främja samarbete mellan olika forskningsområden samt förbättra spridningen av information om forskning och forskningsresultat. Den nya organisationen ska bättre kunna stimulera tvär- och mångvetenskaplig forskning och möjliggöra tillräckligt stöd för framstående forskarbegåvningar att utveckla en självständig och nyskapande forskning. I regeringens proposition 2001/02:2 FoU och samverkan i innovationssystemet redovisas principer för att utveckla behovsmotiverad forskning inom det nationella innovationssystemet och åtgärder för att stärka innovationssystemet genom statens medverkan till omstrukturering av industriforskningsinstituten och om principerna för bildande av holdingbolag knutna till universitet och högskolor. Riksdagen Trafikutskottet handlägger frågor om väg-, järnvägs- sjö-, och lufttransporter men också trafiksäkerhet och forskningsverksamhet på transportområdet. I riksdagens infrastrukturbeslut 2001 avsattes 364 miljarder kronor under en tioårsperiod till satsningar på vägar och järnvägar. Regeringen Näringsdepartementet svarar bl.a. för infrastrukturfrågor och transportpolitik då det gäller vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart samt transport- och trafikforskning. Regeringen anser att forskning och utveckling av ny teknik och nya institutionella ramverk kommer att bli allt mer betydelsefullt för utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportsystem. Det behövs insatser för att ta fram ny kunskap och nya lösningar samt åtgärder för att förbättra innovationssystemet så att kunskap kan omvandlas till nya produkter och tjänster. Prioriterade områden för transportforskning är enl. den forskningspolitiska propositionen Forskning och förnyelse (Prop. 2000/01:3) transporttelematik, storstadstrafik, internationaliseringen av transportmarknaden, effekter och anpassningsbehov samt trafiksäkerhet. En ambition är att forskningssamverkan mellan staten och näringslivet ska öka liksom att den svenska transportforskningen ska ha en god internationell förankring. Möjligheterna till samordning av nationella forskningsinsatser och EU:s forskningsprogram ska tas till vara. Myndigheter inom transportforskning Näringsdepartementet ansvarar för 43 myndigheter, 28 bolag och 3 affärsverk, varav nedanstående är kopplade till infrastruktur och transportforskning: Banverket (BV), Luftfartsverket (Lfv), Sjöfartsverket (Sfv), Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Vägverket (VV). Andra myndigheter med direkt eller indirekt anknytning till transport och transportforskning är Boverket, Naturvårdsverket, Statens Energimyndighet och Statens Räddningsverk Transportverkens forsknings- och informationsförsörjningsverksamhet Både Vägverket och Banverket har ett sektorsansvar för forskning inom sina respektive verksamhetsområden. De har givits uppdraget att finansiera forskning till nytta också för andra delar av transportsystemet än det egna direkta verksamhetsområdet.

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv EN NY INSTITUTSSEKTOR En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv Sverker Sörlin Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 20 juni 2006 Förord...

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Att nå ut och nå ända fram

Att nå ut och nå ända fram Att nå ut och nå ända fram Hur tillgången till policyinriktad utvärdering och forskningsresultat inom utbildningsområdet kan tillgodoses Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av utbildning Stockholm

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET Slutrapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Kartläggning av aktörer i det svenska innovationssystemet

Kartläggning av aktörer i det svenska innovationssystemet A2004:020 Kartläggning av aktörer i det svenska innovationssystemet Lars Bager-Sjögren Martin Rosenberg Kartläggning av aktörer i det svenska innovationssystemet Lars Bager-Sjögren Martin Rosenberg ITPS,

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer