Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från Utbildningschefsgruppen"

Transkript

1 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 september 2004, kl Plats: Bergabo Hotell och konferens, Tjörn Deltagare Torbjörn Eliason, Lerum (för & grund), Ordförande Christina Corin, Alingsås (gymn & vux), Ordförande Anders Löfgren, Kungälv (för & grund) Anne Söderberg, Göteborg, Stadskansliet (för & grund) Björn Ringholm, Ale (för & grund) Björn Sandmark, Mölndal (gymn & vux) Bosse Lindqvist, Lerum (gymn & vux) Christer Samuelsson, Alingsås (för & grund) Egon Andersson, Lilla Edet (gymn & vux) Elisabeth Westin, Lerum (för & grund) Gunilla Edin, Partille (för & grund) Hans Erngren, Härryda (gymn & vux) Jan Magnusson, Stenungsund (för & grund) Jan Rösman, Göteborg (vux) Karina Djurner, Härryda (för & grund) Kerstin Littke, Tjörn (gymn & vux) Kjell Frövenholt, Ale (gymn & vux) Lars Havstad, Göteborg, Väster (för & grund) Lars-Olov Lernberg, Göteborg (gymn & vux) Leif Ivelind, Lilla Edet (för & grund) Nils Söderström, Partille (gymn & vux) Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux) Staffan Johansson, Tjörn (för & grund) Yvonne Barkstedt, Öckerö (för & grund, gymn & vux) Börje Rådesjö, GR, Utbildningschef Peter Holmström, GR, Sekreterare Linda Andersson, GR Örjan Eklund, GR Margaretha Allen, GR Carl Heath GR Karin Stenqvist, VGR Tomas Olsson, VGR Deltog ej Ann-Christin Frankenberg, Göteborg, NO (för & grund) 1

2 Stig Santa, Göteborg, Centrum (för & grund) Lars-Erik Larsson, Mölndal (för & grund) Anette Liedström-Hjort, Kungsbacka (för & grund) Lars-Eric Persson, Kungsbacka (gymn & vux) Margit Jönsson, Göteborg, Hisingen (för & grund) Ove Thörnkvist, Kungälv (gymn & vux) Studerande i åldern år 1. Vuxenutbildning - Vuxenutbildningsavtalet läget Informerades om hur arbetet med samverkansavtalet inom vuxenutbildningen har fortlöpt. Kerstin L: Framförde synpunkter på hur beslutet betr transportutbildningen gått till. Utbildningschefsgruppen kommer vid senare tillfälle att få en fylligare rapport om läget. - Studerande inom vuxenutbildningen som flyttar under pågående termin. (Handling utsänd) att för sin del godkänna föreslagna riktlinjer kring studerande som flyttar under pågående termin. 2. Interkommunal ersättning gymnasieskolan och gymnasiesärskolan - Förslag för 2005 Prislistan räknas upp med en procent för att för sin del godkänna förslaget till uppräkning av prislistan med en procent för

3 - Översyn av interkommunala ersättningar inför 2006 Innan arbetsgruppen sätter igång med sitt arbete i höst bör prislistan tas upp för diskussion. Kostnaderna är olika i kommunerna och friskolorna har åsikter om prissättningen. Prislistan ses över och rensas från utbildningar som försvunnit (de utbildningar som har år 2 och år 3 kvar markeras med *). att uppdra åt UCau att vidare hantera frågan om priser och fristående skolor. 3. Gymnasieintagningen - Läget inför Informerades om intagningsläget med OH-bilder. - Utvärdering av Analysgruppens förslag Utbildningschefsgruppen beslöt i december 2003 följande: - Vårterminsbetygen ska vara inlämnade till GR senast 11 juni Varje kommun / fristående skola utser en standby från juni. - Varje kommun måste själv bestämma vilken nivå man ska hamna på när det gäller eventuell överintagning och för vilka utbildningar man ska ha detta. Resultatet av Analysgruppens förslag har blivit: - Inlämnande av betyg tidigare på vårterminen har fungerat bra. - Överintagning har beslutats kommun för kommun. - Intagningsarbetet har blivit tätare och lättare att hantera. att uppdra åt UCau att ta upp frågan om hur det i fortsättningen ska förfaras med inlämningen av betyg. Simuleringskörningar har gjorts utifrån Vt-beygen mellan 11 och 18 juni 3

4 Informerades dessutom om att: - Antalet anmälda fristående skolor har stagnerat - Hur går det med de elever som drabbats då en skol inte startar eller går i konkurs? Finns det beredskap för detta? - På någon skola har intagningspoängen hamnat mycket lågt p g a att antalet sökande elever varit litet. Klarar de elever med låg intagningspoäng utbildningen? - Eleverna själva ser inte kommungränserna som några hinder utan de söker till den skola de vill gå i. - Antalet sökande i hemkommunen sjunker i de flesta kommuner. 4. Redovisning om enkät kring gymnasiesärskolan Redovisades kring utsänt material. Gymnasiesärskolegruppen återkommer med ytterligare information från det fortsatta arbetet med att utveckla samverkansavtalet. Kjell F uttalade intresse för att ta upp en diskussion med Partille och Lerum om verksamheten. Paus Studerande i åldern 1-64 år 5. Nätverket för sexuell hälsa (Smittskyddsläkare Karin Stenqvist, VGR, Carl Heath, GR) Kommenterades utsänt material samt informerade om Anders Miltons betänkande om HIV m m. efter överläggning att uppmana ledamöterna i Utbildningschefsgruppen att hitta intresserade deltagare till nätverket för sexuell hälsa och att se över sin sex- och samlevnadsundervisning i kommunerna, samt att uppdra åt Anne Söderberg att ta kontakt med Karin Stenqvist kring yttrande över Anders Miltons betänkande kring HIV, mm, där Yvonne Barkstedt och Björn Ringholm är samtalspartners. 4

5 6. Administrativia - Kontaktgrupp med CUL (Centrum för Utbildningsvetenskap och lärarforskning vid Göteborgs universitet). Björn Sandmark utgör ensam kontaktperson med CUL och Mikael Alexandersson. - Strategigrupp för att arbeta med Universeumprojektet: Från grundskolan ingår Anders Löfgren, Kungälv, och Björn Ringholm, Ale, och från gymnasieskolan ingår Björn Sandmark, Mölndal, samt Bosse Lindqvist, Lerum. - Pedagogiskt pris (Börje Rådesjö) För fjorton dagar sedan lämnades information i rubr ärende. UCau har därefter haft säsongens första sammanträde och frågan om Börssällskapets pedagogiska pris togs då upp. Fint om följande kan beaktas när förslag på kandidat skickas in; - Den text som ligger till grund för förslaget skall rymmas på en A 4-sida, - Tre inslag skall finnas med på denna A4-sida, - Namn på den / de som föreslås få priset, - Beskrivning av den verksamhet som personen / personerna föreslås premieras för, - En motivering om tre, fyra rader. UCau utser kandidat vid sitt sammanträde den 12/10 varför förslag från medlemskommunerna lämpligen är undertecknad tillhanda senast den 1/10. När UCau får del av materialet är detta neutralt och det framgår alltså inte vilka kommuner och skolor det handlar om. - FRIST-gruppen: Björn Ringholm efterträds av Annika Sjöberg, Ale. - RS-Referensgrupp Utbildningschefsgruppen beslöt att utse Björn Ringholm, Ale, till ny ordförande i gruppen. - Kvalitetsnätverket Utbildningschefsgruppen beslöt på förslag från UCau att utse Anne Söderberg, Göteborg, till ny ordförande i Kvalitetsnätverket, samt 5

6 att Kvalitetsnätverkets uppdrag formuleras enlig följande: - Gruppen är ett forum för idé och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kvalitetsutveckling. Detta kan gälla exempelvis metoder och modeller för kommunernas / utbildningssektorns arbete och andra aspekter av där informationsutbyte skapar mervärde. - Gruppen står till Utbildningschefsgruppens förfogande i kvalitetsutvecklingsfrågor och kan i den rollen komma att göra utredningar, genomföra gemensamma projekt etc. - Gruppen har till uppgift att fortlöpande se över förutsättningarna för gemensamma aktiviteter / samordnade utvecklingsinsatser på kvalitetsområdet. - Fadder för Jan Magnusson, Stenungsund. Förslag Björn Ringholm, Ale. OK. - Stöd för hörselskadade svar från Utbildningsdepartementet (Bifogat) - Utvärdering av arbetet kring IT i skolan. Besök görs i kommunerna. Utvärderingskonferens genomförs i oktober. Anders L: Har GR några tankar på att arbeta vidare med detta efter GRITiS? Ärendet hänskjuts till UCau. - Ärenden på kommande UC: UC : - Kvalitetssäkring av jämförelsetal för grundskola, skolbarnsomsorg och förskola (Margrethe K) - Maxtaxans effekter - Slutrapport - Förslag om Skoldatatekets framtid (Margaretha Landström) - U2 (Margrethe Kristensson) - Insyn i de fristående skolornas verksamhet (Anders L) UC : - Läraravtalet (Ken Johnsson, Svekom) 7. Ventilen - Björn Ringholm: Ifrågasättande av förslaget till framtida verksamhet kring sexuell hälsa. Enligt tidigare redovisat beslut ska Anne Söderberg kontakta Karin Stenqvist kring detta. - Kjell Frövenholt: Starttid för skoldagen i gymnasiet. Ärendet hänsköts till UCau. 6

7 - Kerstin Littke, Björn Sandmark: Kartläggning av lärare förslag från Framtidsgruppen. Material utlämnades med förslag till enkät, som avses genomföras som en webb. - Björn Sandmark: Hänvisning av elever till andra kommuner enligt samverkansavtalet. Lunch 8. Projekt kring livslångt lärande arkiv, bibliotek och museer (Tomas Olsson, VGR) Informerade kring utsänt material kring hur samverkan mellan skola och kultur skulle kunna utvecklas. Utbildningschefsgruppen beslöt efter överläggning att till en grupp med utbildnings- och kulturchefer, där Tomas Olsson, VGR, är sammankallande, utse tre ledamöter; Raymond Vaske, Staffan Johansson och en representant från Göteborg. 9. Information om rådslagsprocessen inom GR Informerades om arbetet inom GR kring rådslagsprocessen, vilket utgör en dialog med fullmäktigeförsamlingarna. Webbadress till Rådslaget är Verksamhet Rådslaget. Slut 7

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16

Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16 2014-04-07 Minnesanteckningar från möte i beredningen för fokusområdet Kunskap och Kompetens måndag den 7 april kl. 13-16 Närvarande Jens Persson Ann-Marie Widegren Sara Blomqvist Tomas Lidberg Anette

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Att inte följa den förväntade vägen

Att inte följa den förväntade vägen Att inte följa den förväntade vägen En studie om ungdomar utanför gymnasieskolan och om det kommunala uppföljningsansvaret Marianne Lundgren Jan Magnusson Rapport 3:2009 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Synprojektet För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän SYNPROJEKTET För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Hög tid för matematik

Hög tid för matematik Hög tid för matematik Inledning Denna rapport sammanfattar resultatet av ett uppdrag från utbildningsdepartementet till NCM om kompetenutvecklingsprogram och forskningsbaserade utecklingsstudier med fokus

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Efter Landsbygdsriksdagen

Efter Landsbygdsriksdagen D I G I T A LT N Y H E T S B R E V N R 4 J U N I 2 0 0 4 Helhetssyn, samverkan och nätverk är nyckeln till framgång i glesbygdsfrågor. Så sammanfattade Ystad Allehanda den åttonde Landsbygdsriksdagens

Läs mer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Revisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan mellan sektorer Härryda kommun Viktor Prytz Bo Thörn Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer