Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från Utbildningschefsgruppen"

Transkript

1 Sida 1 av Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Onsdagen 4 juni 2003, kl Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Gunilla Edin, Partille (för & grund), Ordförande Sarah Isberg, Härryda (för & grund, gymn & vux), Ordförande Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Kjell Frövenholt, Ale (gymn & vux) Christer Samuelsson, Alingsås (för & grund) Christina Corin, Alingsås (gymn & vux) Anne Söderberg, Göteborg, Stadskansliet (för & grund) Margit Jönsson, Göteborg, Hisingen (för & grund) Stig Sánta, Göteborg, Centrum (för & grund) Marie Alkvist-Carlsson, Göteborg (gymn & vux) Bo Norming, Kungsbacka (för & grund) Lars-Eric Persson, Kungsbacka (gymn & vux) Anders Löfgren, Kungälv (för & grund) Birgit Nyberg, Kungälv (gymn & vux) Torbjörn Eliason, Lerum (för & grund) Sten Janson, Lerum (gymn & vux) Lars-Erik Larsson, Mölndal (för & grund) Björn Sandmark, Mölndal (gymn & vux) Nils Söderström, Partille (gymn & vux) Mats Ove Svensson, Stenungsund (för & grund, gymn & vux) Kerstin Littke, Tjörn (gymn & vux) Yvonne Barkstedt, Öckerö (för & grund, gymn & vux) Börje Rådesjö, GR, Utbildningschef Peter Holmström, GR, sekreterare Linda Andersson, GR Örjan Eklund, GR Margaretha Allen, GR Margaretha Landström, GR Lars Björn, GR Margrethe Kristensson, GR Deltog ej Ann-Christin Frankenberg, Göteborg, NO (för & grund) Lars Salbratt, Göteborg, Väster (för & grund) Jan Rösman, Göteborg (vux) Egon Andersson, Lilla Edet (gymn & vux) Leif Ivelind, Lilla Edet (för & grund) Staffan Johansson, Tjörn (för & grund) För- och grundskola 1. Introduktionsutbildning för arbete i förskola (Lislott Lundahl)

2 Sida 2 av 11 Rapporterades om en utbildning som UC beställde 2002 med kompetensutveckling av dagbarnvårdare mot förskola. Initiativet har tagits av nätverket för förskola och barnomsorg. (Utlämnades dokumentation). Utbildningen har genomförts enligt planerna och målet med utbildningen är uppnått. Ännu en utbildning kommer att startas under juni. Informerades i sammanhanget om att Anita Jakobsson lämnar över rollen som sammankallande i nätverket för förskola och barnomsorg till Marita Schiller-Helander, Kungälv. Utbildningschefsgruppen beslöt att anteckna den lämnade redovisningen. 2. Interkommunal ersättning inom förskola och grundskola 2004 (Material biläggs) (PEH) Informerades om en politisk önskan om att få fram beslut om priserna tidigare, vilket dock innebär att underlaget nu är osäkrare eftersom SCBs material inte har kunnat användas på samma sätt som tidigare. Kommenterades att ISGR anger att de kostnadshöjande faktorerna uppgår till 4% och hänvisar härvid till Göteborg, där man dock även har en besparingsfaktor på 1%. föreslå Utbildningsgruppen besluta att föreslå förbundsstyrelsen rekommendera medlemskommunerna, att för kalenderåret 2004, med avstämningstidpunkterna 15 mars och 15 oktober, fastställa en interkommunal ersättning för förskoleklass, grundskola och fritidshem i kommunal regi i Göteborgsregionen enligt följande; - förskoleklass kr/termin och elev - fritidshem kr/termin och elev - grundskola - skolår kr/termin och elev - grundskola - skolår kr/ termin och elev, samt att återremittera förslaget till prissättning för ISGR. 3. Arbetet i För- och grundskolechefsgruppen (FOG) (Lars-Erik Larsson / Gunilla Edin) Verksamhetsberättelse för FOG var utsänd. Informerades om arbetet i gruppen, varvid framfördes att Utbildningschefsgruppen bör fundera på hur närvaron i FOG-gruppen är.

3 Sida 3 av 11 att uppdra åt FOG-gruppen att se över de långsiktiga förutsättningarna för att implementera Partille kommuns tankar kring flexibilitet i utbildningssystemet i GRs medlemskommuner, med särskild tonvikt på övergången mellan grundskola och gymnasium, där flexibel skolstart är en viktig ingrediens och där förändringar i skolarbetet, som kan genomföras utan att kommunerna behöver få dispens, särskilt ses över. 4. Plats inom förskola för barn där föräldrarna har gemensam vårdnad och som har två vistelsekommuner (Anne Söderberg) Hänvisades till innehållet i remissvaret på Skollagskommitténs förslag, där det föreslås barn endast ska ha en plats inom barnomsorgen. att uppdra åt Anne Söderberg att ytterligare testa frågan. 5. Behövs ett nätverk för personal inom skolhälsovård, skoldaghem och motsvarande verksamhet? (Lars-Erik Larsson / Sarah Isberg) Info om bakgrunden till frågan i rubriken. Under diskussionen konstaterades; - att GRs nätverksgrupp Barn i behov av särskilt stöd utgörs av personer med blanda kompetens - en beskrivning av gruppens arbete och det behov den försöker tillfredsställa bör göras - att kontakter förevarit med Berit Roman, Myndigheten för skolutveckling, som gärna deltar i en diskussion på GR tillsammans med utbildningscheferna. att konstatera att det finns behov av en inventering av behov av ett nytt eller förändrat nätverk, samt att uppdra åt arbetsutskottet att bjuda in Berit Roman till Utbildningschefsgruppen för fortsatt diskussion. 6. Pilotprojekt kring förskollärare från Tyskland lägesrapport (MAK) Rapport från arbetet som initierades i Utbildningschefsgruppen 4 april. Tolv förskollärare kommer till GR, varav sex till Göteborg, fyra till Kungälv och två till Mölndal. GR bör vara en fortsatt sammanhållande länk som också kan ge utbildning i svenska till de förskollärare som finns här. Det har visats ett liknande intresse även från fritidspedagoger och gymnasielärare i Tyskland. Utbildningschefsgruppen beslöt

4 Sida 4 av 11 att anteckna den lämnade redovisningen, samt att uttala sig för att GR är en fortsatt sammanhållande länk i projektet. 7. Rapport från remissarbetet med Skollagskommitténs betänkande (Material biläggs) (Bosse Norming) Presenterades en sammanfattning av arbetsgruppens förslag till yttrande enligt följande: - Olycklig sammansättning av kommittén (ska vara parlamentarisk kommitté, men lärarförbunden har varit med). - Dubbelt huvudmannaskap, dvs direktiven går direkt till rektorn medan medlen sänds till kommunen centralt. - Rättsäkerheten är i fara, dvs rektorns beslut kan inte ifrågasättas på ett demokratiskt sätt. - Terminologin kan diskuteras (t ex begreppet elev). - Timplanerna har inte behandlats, trots att timplaneförsök pågår i landet. - Förskoleklass är fortfarande en egen skolform, vilket är tveksamt. - Reglerna för skolskjuts bör klarläggas och vara gemensamma för hela landet samt finansieras via statsbidrag. - Man måste bestämma sig för om vi ska ha en statligt eller kommunalt styrd skola. Utbildningschefsgruppen beslöt efter omfattande överläggning att för sin del godkänna arbetsgruppens förslag till yttrande, daterat Paus Gemensamma ärenden 1. Läget för det pedagogiska IT-arbetet i kommunerna - rapport (Bosse Norming / Mary-Ann Hopkins ) Lämnades en beskrivning av pågående arbete (presentationsmaterialet läggs ut på nätet). Adressen på webben till sidan för nätverksamordnarna är Det finns tre IT-samordnare inom GR. att uppdra åt Bosse Norming och nätverkssamordnargruppen att formulera ett uppdrag för gruppens verksamhet i enlighet med innehållet i den förda diskussionen.

5 h Sida 5 av Läget för upphandlingen av kommunernas IT-stöd (Bosse Norming, Lars Björn, GR, Eva Jungmark Kungsbacka) Informerades om arbetet med pågående upphandling av kommunernas ITstöd för en virtuell lärmiljö, där åtta av regionens kommuner (Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal och Partille) ingår i den gemensamma upphandlingen. Idag har övriga fem kommuner i regionen redan bestämt sig för särskilda lösningar. att med gillande anteckna den lämnade redovisningen. 3. Projektet rekrytering av lärare rapport från arbetet (Anders Löfgren / BRD) Informerades om arbetet hittills, varefter följde en omfattande diskussion. att uttala sig för att: - det viktigt att utveckla både metoder och arbetsplatser, - genomföra en offensiv under arbetsmarknadsdagen gemensamt inom GR, - arbeta vidare med tidning och med webbstöd, - en arbetsgrupp bildas för att utveckla arbetet, samt att uppdra åt arbetsutskottet att vidare hantera frågan. 4. Rapport från arbetet i gruppen för fristående skolor - FRIST-gruppen (Anders Löfgren / Margrethe Kristensson) En verksamhetsberättelse från FRIST-gruppens arbete överlämnades och redovisades för. Just nu inför hösten arbetar gruppen med insyn/tillsyn. att anteckna den lämnade redovisningen. 5. Ventilen Läsårstider (Peter Holmström) Göteborgs kommunstyrelses beslut 28 maj om läsårstider för utdelades.

6 Sida 6 av 11 Ansökningar från fristående skolor in spe (Kerstin Littke) Önskas en redovisning av hur man hanterar detta i kommunerna. att uppdra åt arbetsutskottet att vidare hantera frågan. 6. Administrativia (Peter Holmström) - Studiebesök i Helsingfors 9-12 oktober besked om deltagande senast 6/6 (Program utsänt) hittills 8 anmälda. - Särskolan genomför en Inspirationsdag 27 oktober för alla inom särskolan (Nils Söderström). - SYV-studenterna avslutar sin utbildning 5 juni (Linda Andersson) Fem av 30 studenter har hittills fått arbete, varav två inom Göteborgsregionen. Ett vikariat är på gång på Öckerö och två i Kungsbacka. - De pedagogiska projektledarna (RPU) avslutar sin utbildning 6 juni (Linda Andersson) Fyra av 18 har fått arbete och 5-7 har varit eller ska på anställningsintervju och inväntar svar. - Sailing friends har frisk vind i seglen. Utlämnades en beskrivning av projektet (projektet redovisades i Utbildningschefsgruppen ). - Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) behandlas i UC 5 september. - Nätverket Män i förskola - skola återupplivas till hösten. GR finns med kring en video som EFS och VG sponsrar (Ingrid Thornell, Mihra-film). Rapport efter sommaren. - Avtackningar och uppvaktningar: - Ulla Carlsson har avtackats av Utbildningschefsgruppen och GR Utbildning. - Birgit Nyberg avtackades för sitt arbete i Utbildningschefsgruppen vilken, hon nu lämnar för att gå i pension. - En sommarpresent överlämnades till Utbildningschefsgruppens ledamöter med tillönskan om en god sommar. Lunch Gymnasieskola och vuxenutbildning

7 Sida 7 av Uppföljning av det tidigare ärendet vid dagens möte under punkt 3 För- och grundskola Arbetet i För- och grundskolechefsgruppen (FOG) (Lars-Erik Larsson / Gunilla Edin) Diskuterades det uppdrag som Utbildningschefsgruppen tidigare under dagens möte lämnat till FOG enligt följande: uppdra åt FOG-gruppen att se över de långsiktiga förutsättningarna för att implementera Partille kommuns tankar kring flexibilitet i utbildningssystemet i GRs medlemskommuner, med särskild tonvikt på övergången mellan grundskola och gymnasium, där flexibel skolstart är en viktig ingrediens och där förändringar i skolarbetet, som kan genomföras utan att kommunerna behöver få dispens, särskilt ses över. Utbildningschefsgruppen, med nytillkomna ledamöter, beslöt att bifalla Utbildningschefsgruppens tidigare beslut enligt ovan. 1. Redovisning av ett exempel på samarbete mellan elev och skola beträffande elevens studieplan, dvs ett lärande på elevens villkor (Kerstin Littke) Informerades om hur en elev vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg tillsammans med skolledningen har hittat annorlunda former för sin studiegång. Nu har flera elever på samma skola börjat arbeta på samma sätt, dvs stora möjligheter att arbeta på annorlunda sätt finns redan i dagens skolsystem. Genomfördes en diskussion om lärandet och det pedagogiska upplägget av lärande. att beträffande, den under förmiddagen behandlade, frågan om flexibilitet i utbildningssystemet, en dialog med företrädare för FOG-gruppen och Gymnasierektorsgruppen måste till, samt att uppmana Utbildningschefsgruppens ledamöter att komplettera den arbetsgrupp kring flexibilitet i utbildningssystemet, som Margrethe Kristensson leder, med representanter från gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 2. Förslag till yttrande över Gymnasiekommitténs 2000 betänkande (Sten Janson / Margaretha Allen) Redovisades utsänt förslag till yttrande från ett regionalt perspektiv från arbetsgruppen. Under genomgången framfördes önskemål om att komplettera med text om att elevgruppen kommer att minska drastiskt när genomförandet av Gymnasiekommitténs förslag ska påbörjas.

8 Sida 8 av 11 att godkänna arbetsgruppens förslag till yttrande som sitt eget efter en komplettering enligt ovan. 3. Skrivelse till skolcheferna från GR om åtgärder för att minska omsättningen av elever efter skolstart (Örjan Eklund) Kommenterades innehållet i utsänd skrivelse till skolcheferna. Syftet är att ge skolorna bättre förutsättningar för att få ordning på eleverna och kontakten mellan skolorna i skolstartskedet. Man vill inte sitta med halvtomma klasser. att uppdra åt Utbildningschefsgruppens ledamöter att informera sina respektive gymnasierektorer, beträffande skrivelsen Beslut till åtgärder för att minska omsättningen av elever efter skolstart inom Göteborgsregionen från Gymnasieintagningen på GR, om att a) uppdraget innebär att rektor är ansvarig, samt b) ny text i punkten 7.4 Skolbyte; samma dag byts ut mot så skyndsamt som möjligt. 4. Interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola rapport från arbetet (Kjell Frövenholt / Margaretha Allen) Handling med arbetsmaterial utlämnades, där 3,42 % ökning av prisnivån till 2004 redovisas. Paus att föreslå en ökning av prisnivån med 3,0 procent för 2004, att godkänna förslaget till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola för 2004, med undantaget att inte ta ut kostnad för nivå ett och nivå fyra avs idrottsutbildningarna, samt att uppdra åt arbetsgruppen att under hösten 2003 klara ut problematiken kring idrottsutbildningarna. Nils Söderström anmälde därefter att han i anteckningarna vill ha noterat att han anfört en avvikande uppfattningen och velat ha en oförändrad prisnivå från Prislista för fristående gymnasieskolor En prislista att användas som ett förhandlingsunderlag utlämnades och kommenterades. Under överläggningen framfördes bl a att GRs prisnivå ligger väl i paritet med landet i övrigt om man räknar in momsen på 6,0

9 Sida 9 av 11 procent. att anteckna mottagandet av prislistan att användas efter eget omdöme. 5. Regional garanti inom gymnasieskolan (Margaretha Allen) Förslag utlämnades och kommenterades. Göteborg vill ha regional garanti för en utbildning från år ett. att för sin del godkänna presenterat förslag, samt att för sin del inte tillåta regional garanti från år ett. 6. Valideringscentrum (Börje Rådesjö) Informerades om att GR tar över ett projekt kring validering under 2004 (Material läggs ut på hemsidan). Önskar synpunkter om detta från UC. att notera informationen och att åta sig att lämna synpunkter till GR. 7. Arbetsgrupp för den framtida gymnasieskolan i Göteborgsregionen uppdrag och sammansättning (Peter Holmström) Utbildningschefsgruppen beslöt , att uppdra åt arbetsutskottet att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att omgående se över den framtida gymnasiesituationen. Uppdraget specificeras av Utbildningsgruppen 1/9. Gruppen utgörs av Kerstin Littke, Tjörn (ordförande), Lars Olov Lernberg, Göteborg, Kjell Frövenholt, Ale, Björn Sandmark, Mölndal, Börje Rådesjö, GR, Margaretha Allen, GR och Peter Holmström, GR, (sekreterare). 8. Gymnasiesärskoleavtal för (Nils Söderström) Informerades om arbetet i Särskolenätverket. Informerades om arbetet med utsänt förslag till samverkansavtal för Arbetet i Gymnasiesärskolegruppen är nu på gång med mer intensifierat arbete kring samverkansavtalet. Utbildningschefsgruppen beslöt föreslå Utbildningsgruppen

10 Sida 10 av 11 att rekommendera förbundsstyrelsen besluta att till kommunerna för godkännande översända föreliggande förslag till samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2004/2005, vilket undertecknat ska vara GR tillhanda senast 30 november Avtal kring arbetsplatsförlagd utbildning (APU) inom omvårdnadsprogrammet (Peter Holmström) Kommenterades de kompletteringar i materialet som införts sedan föregående möte i Utbildningschefsgruppen. Utbildningschefsgruppen beslöt efter omfattande överläggning att bordlägga ärendet. Under diskussionen framfördes ett önskemål om att i arbetet ta in även hanteringen av de kommunala platserna inom omvårdnadsprogrammet. Utbildningschefsgruppen beslöt att uppdra åt arbetsutskottet att ta i beaktande förslaget om att se över även kommunala platser inom omvårdnadsprogrammet. SLUT

11 Sida 11 av 11

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 dec, 2004, kl 08.30-14.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande Torbjörn Eliason, Lerum

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen den 2 september 2005, kl 08.30-14.00 Plats: Quality Hotel, Stenungsbaden, Stenungsund Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 september 2004, kl 08.30-14.00 Plats: Bergabo Hotell och konferens, Tjörn Deltagare Torbjörn Eliason, Lerum (för & grund), Ordförande Christina

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen den 7 april, 2006, kl 08.30-14.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande Leif Ivelind,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Sida 1 av 10 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 7 februari 2003, kl 08.30-16.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Gunilla Edin, Partille (för & grund), Ordförande Annika

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 25 augusti, 2000, kl 08.45-15.00 Plats: B&N-Huset, Skärhamn, Tjörn Sammanträdet i UC äger rum enligt följande arbetsordning: 08.45-15.00 Förskola

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 15 april, 2005, kl 08.30-13.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande Torbjörn Eliason,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Torsdagen 8 juni, 2006, kl 13.00-16.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande Leif Ivelind, Lilla

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 27 oktober 2000, kl 09.00-15.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, rum 255 Mötet i UC ägde rum enligt följande arbetsordning Pass 09.00-09.30 Förskola

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Fredagen 17 september 2004, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Carola Granell (s), Stenungsund Ingegerd

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen i Tid: Fredag 4 februari 2000, kl 08.30-15.15 Plats: Regionens hus, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Sarah Isberg, Härryda, Ordförande Lars-Eric Persson, Kungsbacka, Ordförande Kjell Frövenholt, Ale Kenneth

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 5 september 2003, kl 08.30-14.00 Plats: Sjögården, Ellös, Orust Deltagare Gunilla Edin, Partille (för & grund), Ordförande Sarah Isberg, Härryda

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 10 juni, 2005, kl 08.30-14.30 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande Torbjörn Eliason,

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Torsdagen 31 augusti 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum Trappen Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Tisdagen 13 april 2009, kl 8.30-12.00 Plats: Burgården, Lokal Carmen Deltagare Mona Tolf, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux), Ordförande Jan Magnusson,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 24 juni 2004, kl 09.00-12.15 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 11 juni 2004, kl 08.30-16.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Torbjörn Eliason, Lerum (för & grund), Ordförande Sarah Isberg, Härryda

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Peter Holmström Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Onsdagen 7 juni, 2000, kl 08.30-15.15 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum 135 Deltagare Närvarande vid pass Sarah Isberg, Härryda (för & grund),

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 12 december 2003, kl 08.30-12.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Gunilla Edin, Partille (för & grund), Ordförande Sarah Isberg, Härryda

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 8 september 2011, kl 09.00-12.00 Plats: GR, Rum 255 och 253 Ledamöter Carola Granell (S), Stenungsund, ordförande vid sammanträdet Kristina

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 20 oktober 2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Peter Holmström Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 29 september, 2000, kl 08.30-16.00 Plats: Direktörsvillan, Trädgårdsföreningen i Göteborg Mötet ägde rum enligt följande arbetsordning:

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Onsdagen 5 april 2006, kl 13.00-16.00 Plats: GR-Huset, Rum 377 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg (anlände

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 18 september 2008, kl 13.00-16.00 Plats: Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppens - Möte - Seminarium kring Kvalitet i lärprocessen ur ett framtidsperspektiv

Anteckningar från Utbildningschefsgruppens - Möte - Seminarium kring Kvalitet i lärprocessen ur ett framtidsperspektiv Anteckningar från Utbildningschefsgruppens - Möte - Seminarium kring Kvalitet i lärprocessen ur ett framtidsperspektiv Tid: Fredagen den 12 mars 2004, 08.00 16.00 Plats: Hotel Riverton Deltagare Torbjörn

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 8 februari 2006, kl 08.30-12.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 264 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Margaretha

Läs mer

Ärendelista för Utbildningschefsgruppen (UC)

Ärendelista för Utbildningschefsgruppen (UC) Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen den 12 oktober 2007, kl 08.30-14.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Staffan Johansson, Tjörn (för & grund) Ordförande Yvonne Barkstedt,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredag 5 mars 2010, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Mona Tolf, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux), Ordförande Jan Magnusson, Öckerö (för &

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Torsdag 30 maj 1996, kl , Regionens Hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Torsdag 30 maj 1996, kl , Regionens Hus, Göteborg Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Torsdag, kl 13.00-15.00, Regionens Hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum Agneta Granberg (m),

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Sida 1 av 10 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 34 oktober 2003, kl 08.30-15.15 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Gunilla Edin, Partille (för & grund), Ordförande Sarah

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC)

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) 2009-06-05 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) Tid: Fredagen 5 juni 2009, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Ordförande Jan Östgärd, Härryda (gymn

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen, kl 08.30-15.00 Plats: Evert Taubes Värld, Liseberg Deltagare Jan Östgärd, Härryda (gymn & vux) Ordförande Mona Tolf, Lilla Edet (för & grund, gymn

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 28 juni 2007, kl 09.00-13.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 15 maj 2009, kl 08.00-10.00 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Ordförande Jan Östgärd, Härryda (gymn & vux) vice Ordförande

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 24 september, kl 8.30-12.00 Plats: GR, lokal Vinga (rum 135) Deltagare Jan Magnusson, Öckerö (för & grund, gymn & vux), Ordförande Cecilia Knutsson,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Tid: Fredag 16 april, 2010, kl 8.30-12.00 Plats: GR, Rum 255 Deltagare Jan Magnusson, Öckerö, Ordförande Margaretha Wåhlin, Ale Peter Johansson,

Läs mer

991206 Upplaga 2 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

991206 Upplaga 2 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen 991206 Upplaga 2 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredag 19 november, kl 08.30-15.00 Plats: Regionens hus, rum 135 Deltagare Sarah Isberg, Härryda, Ordförande Lars-Eric Persson, Kungsbacka,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 12 september 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Kungsbacka Deltagare Stefan Ericsson, Göteborg, Ordförane Anna Gullberg, Alingsås Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 14 juni 2010, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Marie Lindén (V), Göteborg,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 13 maj, kl 08.30 14.30 Plats: GR, lokal Vinga (135) Deltagare Jan Magnusson, Öckerö (för & grund, gymn & vux), Ordförande Cecilia Knutsson, Alingsås

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag, kl 14.00 15.00, Regionens Hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum Agneta Granberg (m), Göteborg

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 20 augusti, kl 8.30-12.00 Plats: GR, lokal Vinga (rum 135) Deltagare Jan Magnusson, Öckerö (för & grund, gymn & vux), Ordförande Cecilia Knutsson,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 oktober 2010, kl 09.00-12.00 Plats: Rum 255, GR Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Lise-Lotte Ericsson,

Läs mer

Anteckningar från möte i Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från möte i Utbildningschefsgruppen ANTECKNINGAR Utbildningschefsgruppen 2012-11-23 Anteckningar från möte i Utbildningschefsgruppen Tid: Fredag 23 november 2012, kl 08.30-13.30 Plats: GR, Rum Tistlarna (255) Deltagare Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredag 5 februari 2010, kl 08.30-14.30 Plats: Burgårdens Konferens, Lokal Carmen Deltagare Mona Tolf, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux), Ordförande Jan

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Tisdag 26 augusti 2008, kl 08.00-12.00 Plats: Bergabo Hotell & Konferens Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Lise-Lotte

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Onsdagen 5 april, 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum 376 Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson (m),

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 8 december 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 15 maj 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 och 253 Ledamöter Marie Lindén (v), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (m), Göteborg

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen den 13 april 2007, kl 08.30-15.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, rum 255 Deltagare Staffan Johansson, Tjörn (för & grund) Ordförande Yvonne Barkstedt,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 11 juni 2008, kl 09.00-12.30 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 219 Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Jan

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 9 februari 2007, kl 08.30-16.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Staffan Johansson, Tjörn (för & grund), Ordförande Yvonne Barkstedt, Öckerö

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 25 oktober 2007, kl 14.00-17.00 Plats: GR-Huset, rum 135 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 26 juni 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppens extra sammanträde kring gymnasiesamverkansavtalet

Anteckningar från Utbildningschefsgruppens extra sammanträde kring gymnasiesamverkansavtalet Anteckningar från Utbildningschefsgruppens extra sammanträde kring gymnasiesamverkansavtalet Tid: Måndagen 13 mars, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum 469 Deltagare: Lars-Eric Persson, Kungsbacka,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2017-08-25 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag den 25 augusti 2017, kl 13.00-14.40 Plats: Stenugnsbaden, Stenungsund Deltagare Anette Liedström-Hjorth,

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 15 oktober 2004, kl , i stadshuset, Mölndals kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 15 oktober 2004, kl , i stadshuset, Mölndals kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 15 oktober 2004, kl. 13.40 14.05, i stadshuset, Mölndals kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 7 april, 2000, kl 08.45-15.15 Plats: Ullevi Konferens, Ullevi, Alliansen 2 Sammanträdet i UC ägde rum enligt följande arbetsordning: 08.00-08.45

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april 2006, kl 08.30-12.00 Plats: Mölndals Museum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Margaretha Löfving, Göteborg Lars Hansson,

Läs mer

Anteckningar från möte Vux-UC

Anteckningar från möte Vux-UC Anteckningar från möte Vux-UC Tid: Tisdag 25 augusti 2009, kl 13.00-15.00 Plats: GR-Huset, Rum 264 Deltagare Jan Elftorp, Göteborg, Ordförande Jan Wennebrink, Stenungsund, Norra noden Yvonne Barkstedt,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 5 november 2009, kl 09.00-12.00 Plats: Rum 255 och 253, GR Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M), Göteborg

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 maj 2010, kl 09.00-12.00 Plats: Rum 119, GR Deltagare Staffan Uddenberg, Härryda, Ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Lise-Lotte Ericsson, Alingsås Stefan

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl , Nääs slott, Lerums kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl , Nääs slott, Lerums kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 24 september 2010, kl. 11.00-14.25, Nääs slott, Lerums kommun Ledamöter Ing-Marie Samuelsson (S), ordf. 361-369, 371-375 Owe Nilsson (S),

Läs mer

Anteckningar från Skolekonomgruppen

Anteckningar från Skolekonomgruppen från uppen Tid: Fredagen 19 mars 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 255 Deltagare Mats Ove Svensson, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lena Schubert, Ale, Sekreterare Peder Lundemo,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredag 10 oktober, 2008, kl 08.30-12.00 Plats: GR, rum 135 Deltagare Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Ordförande Jan Östgärd, Härryda (gymn) vice Ordförande

Läs mer

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001 GR UTBILDNING RAPPORT Margaretha Allen 000801 Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001 Under våren 2000 har genomförts ett arbete med att ange förslag till interkommunal

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2016-09-02 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 2 september 2016, klockan 13.00-15.40 Plats: Gala 1, Sankt Jörgen Park Deltagare Tomas Berndtsson,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredag 4 juni, kl 8.30-12.00 Plats: GR, rum 135 Deltagare Mona Tolf, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux), Ordförande Margaretha Wåhlin, Ale (gymn & vux)

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2014-04-30 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 30 april 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: ATWORK, lokal Joomba Johan på Gårdas gata 5 A Deltagare

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Utkast 1

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Utkast 1 från möte i Vuxenutbildningsgruppen Utkast 1 Tid: Onsdag 5 december 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Partille Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Stefan Ericsson, Göteborg Staffan

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl i Folkets hus, Lilla Edet

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl i Folkets hus, Lilla Edet FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 16 september 2011, kl. 10.00-13.30 i Folkets hus, Lilla Edet Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg, ordf. Patrik Karlsson (S), Mölndal

Läs mer

Nätverksrapport för Förskolenätverket

Nätverksrapport för Förskolenätverket Nätverksrapport för Förskolenätverket Nätverkets syfte och uppdrag Nätverkets representanter har strategiska ledaruppdrag. Ledamotskapet är personligt och nätverkets syften är att; - Initiera regiongemensamma

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredag 28 november 2008, kl 08.30-14.00 Plats: GR, rum 135 Deltagare Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Ordförande Jan Östgärd, Härryda (gymn & vux) Vice ordförande

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 21 april 2005, kl , i Ale gymnasium, Ale kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 21 april 2005, kl , i Ale gymnasium, Ale kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 21 april 2005, kl. 12.45-13.05, i Ale gymnasium, Ale kommun Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Jan Hallberg (m),

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 11 oktober 2005, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl , Nolhaga slott, Alingsås

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl , Nolhaga slott, Alingsås FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndagen den 11 december 2006, kl. 13.45-14.00, Nolhaga slott, Alingsås Ledamöter Göran Johansson (s), Göteborg, ordf Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 6 mars, kl 08.30-14.30 Plats: GR, rum 135 Deltagare Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Ordförande Jan Östgärd, Härryda (gymn & vux) vice Ordförande

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 9 december 2004, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 888 1 av 8 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2009-12-02 Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 9 december 2009, klockan 17.00, kommunkontoret, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Kenneth

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009-12-02 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 25 november 2009, kl 13.00 på Utbildningscentrum i Skärhamn.

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2011/ /2013

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2011/ /2013 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2011/2012 2012/2013 1. Bakgrund och syfte Inom GR finns sedan 2001/2002 ett samverkansavtal för gymnasiesärskolan. Syftet med avtalet är att

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 oktober, kl. 9.00-13.35, Hotell Halland, Kungsbacka kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 oktober, kl. 9.00-13.35, Hotell Halland, Kungsbacka kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 oktober, kl. 9.00-13.35, Hotell Halland, Kungsbacka kommun Ledamöter Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda, ordf. Owe Nilsson (s),

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 7 februari 2007, kl 08.30-12.00 Plats: Vuxenutbildningen i Härryda, Långenäsvägen 5 (Mölnlycke Centrum) Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 376 Deltagare Sten Jansson, Utbildningschefsgruppen, ordförande Eleonore

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2013-11-29 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 29 november 2013, klockan 08.30-12.00 Plats: GR, Rum Vinga (135) Deltagare Bengt Randén, Partille

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 9 mars 2005, kl 08.30-12.00 Plats: Vuxenutbildningen, Kungsbacka Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Bertil

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen den 30 november 2007, kl 08.30-14.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Yvonne Barkstedt, Öckerö (för & grund, gymn & vux), Ordförande Carina

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund Rapport om Skolekonomnätverkets verksamhet maj 2014 maj 2016 Syfte/uppdrag: Nätverkens representanter har strategiska ledaruppdrag. Ledamotskapet är personligt och nätverkets syften är att; - initiera

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 14 juni, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 386 Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Protokoll från Utbildningsgruppen Torsdag 9 december 1999, kl 13.00-15.30, Regionens hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Hillevi Ottosson (m), Kungsbacka, vice ordförande

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2015-02-20 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 20 februari 2015, klockan 08.30-12.00 Plats: GR, Pater Noster Deltagare Annika Sjöberg, Lerum (för

Läs mer