SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: utgiven av Socialstyrelsen med titel: Löner : Lantarbetare, industriarbetare m fl med undertitel: Lantarbetare, industriarbetare m fl med undertitel: Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m. fl. Med innehållsförteckning, sammanfattning och parallelltitel på engelska: Wages. Part 2. Utgavs parallellt med Löner. Del 1, Tjänstemän inom privat sektor. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Efterföljare: Löner och sysselsättning inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. Stockholm, Löner. Del 2, Lantarbetare, industriarbetare m.fl (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-lonpr2-1964

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER 1964 DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1966

4 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN LABOUR MARKET AND CONDITIONS OF WORK AND WAGES WAGES 1964 PART II AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL WORKERS, ETC. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS STOCKHOLM 1967 KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER

5 Förord I föreliggande publikation återges de definitiva resultaten av de statistiska undersökningarna rörande löneförhållandena år 1964 för arbetare inom jordbruk, skogsbruk, industri, byggnads- och anläggningsverksamhet, transportväsen m. ni. Preliminära redogörelser har publicerats i Statistiska meddelanden. Redogörelserna har utarbetats av byrådirektörerna Carl Y:son Hermelin och Dagmar Witkowsky-Johnsson. Leif Stockholm i oktober 1966 Björk INGVAR OHLSSON

6

7 v Innehållsförteckning Sid. Översättning till engelska av vissa termer xi Sammanfattning på engelska xii Contents Page Translation into English of certain terms occurring in the tables... xi English summary xii Text I. Arbetare inom jordbruk Primärmaterialet 1 Löneutvecklingen åren Arbetstids- och löneförhållanden år II. Skogsarbetare 9 III. Arbetare inom egentlig industri Primärmaterialet 11 Löneutvecklingen åren Löneförhållanden år Löneförhållanden vid privata elverk 17 IV. Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Primärmaterialet 19 Löneutvecklingen åren Löneförhållanden år V. Arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. Primärmaterialet 21 Löneförhållanden år VI. Arbetare inom stuverirörelse 23 VII. Arbetare vid transportföretag Primärmaterialet 23 Löneförhållanden år VIII. Arbetare vid oljedistributionsföretag 27 Texttabeller Arbetare inom jordbruk Tab. A. Redovisat och uppräknat antal brukningsenheter och arbetare vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Tab. B. Uppräknat antal tidlönstimmar för manliga arbetare i åldern år vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Text I. Agricultural Workers Collection of data 1 Wage developments Hours of work and wages in II. Forestry Workers 9 III. Workers in Mining and Manufacturing Collection of data 11 Wage developments Wages in Wages in private-owned power plants 17 IV. Workers in Building and Construction Collection of data 19 Wage developments Wages in V. Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc. Collection of data 21 Wages in VI. Workers in Stevedoring 23 VII. Workers in Motor Truck, Tramway, and Omnibus Transport Collection of data 23 Wages in VIII. Workers in Petroleum Marketing 27 Tables in text Agricultural Workers Tab. A. Reported and "blown-up" numbers of farms and of workers in the survey of wages in agriculture in Tab. B. "Blown-up" numbers of hours worked (time-work) by male workers years of age in the survey of wages in agriculture in

8 VI Sid. Tab. C. Förekomsten av ackordsarbete år 1964 för lantarbetare i åldern år 5 Tab. D. Ackordslönesummans fördelning på olika slag av ackordsarbeten år 1964 för lantarbetare (samtliga grupper) 5 Tab. E. Genomsnittliga tim- och årsförtjänster åren för manliga lantarbetare i åldern år 7 Tab. F. Tim- och årsförtjänsternas spridning åren för manliga lantarbetare i åldern år (oavsett löneform) 8 Page Tab. C. Occurrence of piece-work among agricultural workers years of age in Tab. D. Distribution of piece-work payments on different kinds of piece-work for agricultural workers (all groups) in Tab. E. Average hourly and annual earnings of male agricultural workers years of age 7 Tab. F. Dispersion of hourly and annual earnings of male agricultural workers years of age (irrespective of method of payment) 8 Skogsarbetare Tab. G. Skogsarbetarnas dagsförtjänster vintersäsongerna 1939/ /65 (ovägda genomsnitt) enligt jägmästarnas uppgifter om normala dagsförtjänster i olika revir (eller delar av revir) 9 Tab. H. Skogsarbetarnas dagsförtjänster i olika län vintersäsongerna 1963/64 och 1964/65 enligt jägmästarnas uppgifter om normala dagsförtjänster i olika revir (eller delar av revir) 10 Arbetare inom egentlig industri Tab. I. Redovisat antal arbetstimmar år 1964 inom olika industrigrupper 12 Tab. J. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för arbetare inom olika industrigrupper 15 Tab. K. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare inom olika industrigrupper 15 Tab. L. Sammansättningen av den genomsnittliga timförtjänsten år 1964 för vuxna arbetare inom olika industrigrupper 16 Tab. M. Genomsnittlig timförtjänst år 1964 för vuxna kvinnor i procent av timförtjänsten för vuxna män 17 Forestry Workers Tab. G. Daily earnings of forestry workers during the winter seasons 1939/ /65 (unweighted averages) according to reports by the regional forestry inspectors on normal daily earnings in various districts (or parts of districts) 9 Tab. H. Daily earnings of forestry workers in various counties during the winter seasons 1963/64 and 1964/65 according to reports by the regional forestry inspectors on normal daily earnings in various districts (or parts of districts).. 10 Workers in Mining and Manufacturing Tab. I. Reported numbers of hours worked in 1964 in various branches of industry 12 Tab. J. Average hourly earnings in 1964 of workers in various branches of industry 15 Tab. K. Average hourly earnings in 1964 of adult workers in various branches of industry 15 Tab. L. Composition of average hourly earnings in 1964 of adult workers in various branches of industry 16 Tab. M. Average hourly earnings in 1964 of adult women in percentages of average hourly earnings of adult men 17

9 VII Sid. Tab. N. Relationstal för den genomsnittliga timförtjänsten år 1964 för vuxna arbetare inom olika dyrortsgrupper 18 Tab. O. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna manliga arbetare vid privata elverk 18 Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Tab. P. Genomsnittliga timförtjänster år 1939 samt åren för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 20 Arbetare inom stuverirörelse Tab. Q. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna manliga arbetare inom stuverirörelse 23 Arbetare vid transportföretag Tab. R. Genomsnittliga timförtjänster åren för vuxna manliga chaufförer vid privata och statliga buss- och åkeriföretag 26 Tabeller Arbetare inom jordbruk Tab. 1. Lantarbetarnas fördelning efter antalet arbetstimmar vid tidlönsarbete år Förekomsten av övertidsarbete 29 Tab. 2. Genomsnittliga timförtjänster och timförtjänsternas sammansättning år 1964 för lantarbetare 30 Tab. 3. Timförtjänsternas spridning år 1964 för lantarbetare i åldern år 31 Tab. 4. Genomsnittliga timförtjänster och timförtjänsternas sammansättning år 1964 för manliga lantarbetare i åldern år (oavsett löneform) på gårdar av olika storlek 32 Tab. 5. Genomsnittliga årsförtjänster och årsförtjänsternas sammansättning år 1964 för manliga lantarbetare i åldern år Tab. 6. Årsförtjänsternas spridning år 1964 för manliga lantarbetare i åldern år 34 Page Tab. N. Relative figures of average hourly earnings in 1964 of adult workers in various cost-of-living zones Tab. O. Average hourly earnings in 1964 of adult male workers in private-owned power plants 18 Workers in Building and Construction Tab. P. Average hourly earnings in 1939 and in of adult male workers in building and construction 20 Workers in Stevedoring Tab. Q. Average hourly earnings in 1964 of adult male workers in stevedoring 23 Workers in Motor Truck, Tramway, and Omnibus Transport Tab. R. Average hourly earnings of adult male drivers in private and governmental omnibus and motor truck transport Tables Agricultural Workers Tab. 1. Distribution of agricultural workers by numbers of hours of timework in Occurrence of overtime work 29 Tab. 2. Average hourly earnings of agricultural workers in 1964 and composition of these earnings.. 30 Tab. 3. Dispersion of hourly earnings in 1964 of agricultural workers years of age 31 Tab. 4. Average hourly earnings in 1964 of male agricultural workers years of age (irrespective of method of payment) on farms of various sizes and composition of these earnings 32 Tab. 5. Average annual earnings in 1964 of male agricultural workers years of age and composition of these earnings 33 Tab. 6. Dispersion of annual earnings in 1964 of male agricultural workers years of age 34

10 VIII Sid. Tab. 7. Timförtjänsternas och årsförtjänsternas spridning år 1964 för manliga lantarbetare i åldern år (oavsett löneform) på gårdar av olika storlek 35 Arbetare inom egentlig industri Tab. 8. Redovisat antal av vuxna arbetare utförda arbetstimmar (1000-tal) samt förekomsten av ackords- och övertidsarbete år 1964 inom egentlig industri med fördelning efter industri- och dyrortsgrupp 36 Tab. 9. Löneutvecklingen åren för vuxna arbetare inom egentlig industri 41 Tab. 10. Löneutvecklingen åren för arbetare inom egentlig industri 42 Tab. 11. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare inom egentlig industri 43 Tab. 12. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare inom egentlig industri med fördelning efter dyrortsgrupp 48 Tab. 13. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna industriarbetare i vissa större städer 53 Tab. 14. Genomsnittliga timförtjänster (c), öre, år 1964 för vuxna manliga arbetare inom egentlig industri i olika geografiska områden Tab. 15. Genomsnittliga timförtjänster (c), öre, år 1964 för vuxna kvinnliga arbetare inom egentlig industri i olika geografiska områden 62 Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Tab. 16. Uppräknat antal av vuxna manliga arbetare utförda arbetstimmar (1000-tal) med fördelning efter dyrortsgrupp samt förekomsten av ackords- och övertidsarbete år 1964 inom byggnads- och anläggningsverksamhet 66 Tab. 17. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 67 Tab. Page 7. Dispersion of hourly and annual earnings in 1964 of male agricultural workers years of age (irrespective of method of payment) on farms of various sizes 35 Workers in Mining and Manufacturing Tab. 8. Reported number of working hours (in 1000) performed by adult workers and frequency of piece-work and overtime work in 1964 in mining and manufacturing with breakdown by branch of industry and cost-of-living zone 36 Tab. 9. Wage developments for adult workers in mining and manufacturing 41 Tab. 10. Wage developments for workers in mining and manufacturing 42 Tab. 11. Average hourly earnings in 1964 of adult workers in mining and manufacturing 43 Tab. 12. Average hourly earnings in 1964 of adult workers in mining and manufacturing in various cost-of-living zones 48 Tab. 13. Average hourly earnings in 1964 of adult industrial workers in certain large cities 53 Tab. 14. Average hourly earnings (c), öre, in 1964 of adult male workers in mining and manufacturing by geographic zones 58 Tab. 15. Average hourly earnings (c), öre, in 1964 of adult female workers in mining and manufacturing by geographic zones 62 Workers in Building and Construction Tab. 16. "Blown-up" number of working hours (in 1000) performed by adult male workers, with breakdown by cost-of-living zone, and frequency of piece-work and overtime work in 1964 in building and construction 66 Tab. 17. Average hourly earnings in 1964 of adult male workers in building and construction 67

11 IX Sid. Tab. 18. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet med fördelning efter dyrortsgrupp 68 Tab. 19. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet i vissa större städer 69 Page Tab. 18. Average hourly earnings in 1964 of adult male workers in building and construction in various cost-of-living zones 68 Tab. 19. Average hourly earnings in 1964 of adult male workers in building and construction in certain large cities 69 Arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. Tab. 20. Redovisat antal utförda arbetstimmar (1000-tal), förekomsten av ackords- och övertidsarbete samt genomsnittliga timförtjänster för vuxna arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. år Tab. 21. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. med fördelning efter dyrortsgrupp 71 Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc. Tab. 20. Reported number of working hours (in 1000), frequency of piece-work and overtime work, and average hourly earnings of adult workers in 1964 in governmental plants and construction works, etc. 70 Tab. 21. Average hourly earnings in 1964 of adult workers in governmental plants and construction works, etc., by cost-of-living zone 71 Arbetare vid transportföretag Tab. 22. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare vid privata buss- och åkeriföretag 72 Tab. 23. Genomsnittliga timförtjänster under andra kvartalet 1964 för vuxna arbetare vid statliga buss- och åkeriföretag 73 Tab. 24. Genomsnittliga timförtjänster under första halvåret 1964 för vuxna arbetare vid kommunala buss- och spårvägsföretag 74 Workers in Motor Truck, Tramway and Omnibus Transport Tab. 22. Average hourly earnings during 1964 of adult workers in private omnibus and motor truck transport 72 Tab. 23. Average hourly earnings during the second quarter of 1964 of workers in governmental omnibus and motor truck transport Tab. 24. Average hourly earnings during the first half of 1964 of adult workers in municipal omnibus and tramway transport 74 Arbetare vid oljedistributionsföretag Tab. 25. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare vid oljedistributionsföretag 75 Workers in Petroleum Marketing Tab. 25. Average hourly earnings during 1964 of adult workers in petroleum marketing 75

12 X Bilagor Sid. 1 och 2. Blankett och anvisningar för undersökningen av löneförhållandena för lantarbetare Blankett och anvisningar för undersökningen av löneförhållandena för industriarbetare m. fl Blankett och anvisningar för undersökningen av löneförhållandena för byggnadsarbetare 83 Page Appendices 1 and 2. Questionnaire, with instructions, used in the survey of wages of agricultural workers Questionnaire, with instructions, used in the survey of wages in mining and manufacturing Questionnaire, with instructions, used in the survey of wages in building and construction 83 Symboler använda i tabellerna Explanation of symbols Intet finns att redovisa Magnitude nil Uppgitt ej tillgänglig eller alltför osäker.. Data not available or too uncertain to be för att anges published

13 XI Translation of certain terms occurring in the tables ackordsarbete piece-work ackordsvolym frequency ot piece-work antal number arbetare wage earner, worker arbetsdagar working days arbetsgivare employer arbetstimmar hours of work bensinstationsarbetare filling station worker biljettförsäljare... seller of tickets brukningsenhet farm, holding chaufför chauffeur, driver dagsförtjänst daily earnings djurskötare cattleman dyrortsgrupp cost-of-living zone egentlig lantarbetare farm worker proper fördelning distribution, breakdown förekomst frequency, existence, occurrence genomsnittlig timförtjänst average hourly earnings grovarbetare labourer grupp group gård farm, holding helgdagslön public holiday pay husbyggnadsarbete.. house-building högst not more than indextal index number industrigrupp industrial branch jordbruk agriculture kollektivavtal collective agreement kontant cash kvinnor females ladugårdsförman cattle foreman lagerarbetare storeman lantarbetare farm worker, agricultural worker län county lön wage löneutveckling wage developments, trend of wages manliga male minderåriga minor, juvenile minst at least murare bricklayer män males naturaförmåner... payments (benefits) in kind olika different, various procent per cent rättare farm foreman samtliga all semesterlön annual holiday pay skifttillägg extra shift pay skogsarbetare forestry worker specialarbetare specialized worker spridning dispersion statlig governmental storlek size städer towns, cities tidlönsarbete time-work tillägg supplement timme hour traktorförare tractor operator uppgifter reports, data vissa certain vuxna adult yrke occupation yrkesgrupp occupational group åkerareal acreage år year årsförtjänst annual earnings övertid overtime övriga other

14 XII Summary I. Agricultural Workers For the survey of wages in agriculture in 1954 a sample of farms was drawn from the farms included in the annual survey of acreage and livestock conducted by the Central Bureau of Statistics. The number of farms selected amounted to 1/168, 1/56, 1/28 and 1/7 respectively of farms in the size-groups 2 10, 10 20, and over 50 hectares of arable land in the 1951 census of agriculture. With certain exceptions, the same sample has been used for the surveys of wages in In the 1964 survey reports have been received from farms. Before any computations of average earnings, etc., were made, the data concerning workers, wages and hours reported from farms in the three lower size-groups were "blown up" by various coefficients based on relative sampling fractions and response rates. In the wage statistics the agricultural workers are classified in four groups according to the method of payment: 1) Workers without payment in kind, 2) Workers with free board, 3) Workers with free board and lodging, 4) Workers with necessities of life and/or lodging. The following occupational classification is used with regard to male workers: 1) Farm foremen (rättare), 2) Farm workers proper (egentliga lantarbetare), 3) Tractor operators (traktorförare), 4) Cattle foremen (ladugårdsförmän), 5) Cattlemen (djurskötare), 6) Specialized workers (specialarbetare), 7) Other workers (övriga arbetare). The average hourly earnings (tables 2 and 4) of a group of workers are computed as the quotient of the wage total paid to the group (excluding piecework payments) and the corresponding sum of hours worked (excluding piecework). The wage total comprises cash payments on a time-rate basis (including overtime), the value of payments in kind, annual holiday pay, commissions, etc. (cf. tables 2 and 4). The median and quartile hourly earnings (tables 3 and 7) are calculated on the basis of the individual average hourly earnings. The average annual earnings (table 5) are calculated as the quotient of the wage total paid to the workers for the year (including piece-work payments) and the number of workers; these averages as well as the corresponding medians and quartiles (tables 6 and 7) only refer to workers with at least 250 working days during the year in the service of the reporting employer. Wages vary considerably with occupation, the method of payment, and the absence or presence of collective agreements. Male farm workers proper (18 64 years of age) earned on the average 6,19 kr per hour on farms covered by collective agreements, and 4,72 kr per hour on farms not so covered. The corresponding average annual earnings (only workers with at least 250 working days during the year) were kr

15 XIII and kr. Female farm workers (18 64 years of age) earned 5,67 kr per hour on farms covered by collective agreements. II. Forestry Workers The regional forestry inspectors have reported estimates of normal daily earnings of 1) fellers and 2) haulers (man and horse) employed in public forests by the Swedish Forest Service during the winter season 1964/65. The unweighted average of these estimates was 71 kr for fellers (73 kr in Northern Sweden) and 100 kr for haulers (110 kr in Northern Sweden). The corresponding averages for the winter season 1963/64 were 66 kr and 96 kr. The average of the estimates, weighted by the quantities felled, has been calculated as 73 kr for fellers and 103 kr for haulers. In the survey of earnings in the winter season 1963/64 the corresponding figures were 68 and 102 kr. III. Workers in Mining and Manufacturing The survey of wages of workers in mining, manufacturing, and related industries in 1964 was carried out in cooperation with the Swedish Employers Confederation and the Co-operative Movement's Negotiation Organization. On the questionnaires data on wages paid and man-hours worked in 1964 were collected for the following groups of wage earners: adult male workers with a working week of 40 hours in underground work in mines, etc.; adult male workers with a working week of 42 hours (not stopping at the end of the week); other workers (adult and juvenile, male and female). For each of these groups information was requested concerning the total number of man-hours performed during the year with breakdown by time-work and piece-work. Information was further requested concerning total wages paid with breakdown by basic wages on time-work and piece-work, overtime supplements, extra shift pay, public and annual holiday pay, and other wage supplements (e.g. payments in kind). The reporting units were, as a rule, local establishments or, in some cases, departments of establishments. The total number of man-hours reported (not Average hourly earnings in 1964 (öre) Males Females

16 XIV counting public enterprises, cf. chapter V) amounted to million. The main groups of the industrial classification used for mining and manufacturing are shown in the table on p. XIII. Changes in wages since The average hourly earnings (including supplements) of adult male wage earners in mining and manufacturing rose by 540 % from 1939 to 1964 (see table 10). The corresponding increase for adult female wage earners was 651 %, and for juveniles (both sexes) 754 %. Between 1963 and 1964 the average increase in wages in mining and manufacturing was 8 9» for adult male and 11 r /c for adult female workers (see table 11). Average hourly earnings in Three different averages of hourly earnings are computed: a) earnings from time-work and piece-work excluding any kind of wage supplements, b) earnings including overtime supplements and extra shift pay, and c) earnings including overtime supplements, extra shift pay, holiday pay, and other wage supplements. The table on p. XIII shows the average hourly earnings a), b) and c) of adult workers in the main branches of industry. In table 11 corresponding data are given with a more detailed breakdown by branches of industry. Table 12 shows the average hourly earnings in 1964 in the various branches of industry by cost-of-living zone. Data on average earnings in various geographic areas are given in tables 13, 14, and 15. Data on earnings of workers in private-owned power plants are given in table O. IV. Workers in Building and Construction The statistics on wages in building and construction in 1964 refer to a "blown-up" number of 223 million manhours (not including workers employed by government agencies, cf. chapter V). The material was collected in co-operation with the Swedish Employers' Confederation. Special questionnaires were sent to building firms, which were requested to provide information, i.a., on wages and hours for male workers, other than apprentices, with breakdown by occupational groups. Plumbers', tinners', electricians', painters' and glaziers' firms, as well as firms engaged in road and waterway construction, supplied the same type of information as firms in mining and manufacturing. The average hourly earnings c) (including all supplements) in 1964 for adult male workers in all branches covered amounted to 11,60 kr. In building firms the average hourly earnings c) (including all supplements) of adult male workers were 11,84 kr. The average hourly earnings b) (including overtime supplements and extra shift pay but excluding holiday pay and other wage supplements) of all adult male workers in building firms were 10,74 kr, while those of bricklayers were 12,04 kr, of carpenters 11,57 kr, and of labourers 10,23 kr. In road and waterway construction the average hourly earnings c) (including all supplements) were 11,55 kr, in electricians' firms 10,74 kr, in plumbers' firms 10,38 kr, in painters' firms

17 XV 13,71 kr, in glaziers' firms 8,92 kr, and in tinners' firms 10,90 kr. Between 1963 and 1964 the average hourly earnings of adult male workers in building and construction industries increased by 9 %. V. Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc., Covered by Collective Agreements Information has been collected on wages in 1964 in industrial establishments, construction works, etc., operated directly by government agencies, such as the State Railways, the Post Office, the Telecommunications Office, the State Power Office, and the Services. Data were collected on the same kind of questionnaire as was used for private industrial establishments. The number of man-hours reported was about 89 million. The average hourly earnings c) (including all supplements) in 1964 amounted to 9,23 kr for all adult male workers reported, and to 7,48 kr for adult female workers. VI. Workers in Stevedoring Data on wages in stevedoring in 1964 were collected in co-operation with the Swedish Employers' Confederation. The reported number of man-hours amounted to 10 million. The average hourly earnings c) (including all supplements) a- mounted to 10,24 kr. Between 1963 and 1964 the earnings rose by 11 %. VII. Workers in Motor Truck, Tramway, and Omnibus Transport Data on wages in private motor truck and omnibus transport enterprises relating to various periods in 1964 were collected in co-operation with the Swedish Employers' Confederation. Data on wages in governmental motor truck and omnibus transport relating to the second quarter of 1964 were collected by the Central Bureau of Statistics. Data concerning wages in municipal tramway and omnibus transport during the period 1st January 30th June 1964 were collected in co-operation with the Union of Swedish Towns. Tables 22, 23 and 24 show the average hourly earnings (excluding and including overtime supplements and supplements for shiftwork, etc.) for various groups of workers in private, governmental, and municipal motor truck, tramway, and omnibus transport. VIII. Workers in Petroleum Marketing Data on wages in petroleum marketing relating to various periods in 1964 were collected in co-operation with the Swedish Employers' Confederation. Table 25 shows the average hourly earnings (excluding and including overtime supplements and supplements for shift-work, etc.) for various groups of workers in petroleum marketing.

18

19 1 I. Arbetare inom jordbruk Primärmaterialet Urvalet av uppgiftslämnare. Vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år 1954 utsändes frågeblanketter till brukningsenheter med över 2 hektar åker, som genom ett systematiskt urvalsförfarande uttagits ur statistiska centralbyråns primärmaterial till 1954 års arealinventering (jfr SOS: Löner 1954, Del II, s. 103). Vid de undersökningar som avsåg åren använde man i huvudsak samma urval av brukningsenheter som vid 1954 års undersökning. Till följd av upplysningar som erhållits vid års undersökningar hade dock 489 av de ursprungligen utvalda brukningsenheterna uteslutits enligt de regler, som omtalats i SOS: Löner 1954, Del II, s Vid 1964 års undersökning tillskrevs brukningsenheter, av vilka 59 sedermera uteslöts enligt de nyss nämnda reglerna. Bearbetningsbara svar erhölls från (71%) av dessa brukningsenheter. De ursprungliga urvalskvoterna (antalet vid 1954 års undersökning ur arealinventeringens primärmaterial utvalda brukningsenheter i förhållande till det totala antalet brukningsenheter i fyra storleksklasser enligt 1951 års jordbruksräkning), antalet brukningsenheter i urvalet år 1964 (exklusive de brukningsenheter som uteslutits, jfr ovan) samt antalet brukningsenheter för vilka bearbetningsbara blanketter lämnats vid 1964 års undersökning framgår av tab. A. I denna tabell redovisas även det antal brukningsenheter för vilka uppgifter lämnats om lejda arbetare Löner 1964: II Blanketten. På den frågeblankett som användes vid 1964 års undersökning begärdes liksom tidigare år uppgifter om arbetstid och löner för enskilda arbetare. Arbetare, som under året enbart sysselsatts i skogsarbete, samt arbetare vid maskinstationer skulle ej redovisas. Uppgifter skulle lämnas i särskilda kolumner om antal arbetsdagar och kontant lön vid skogsarbete som ej utförts mot samma lön som jordbruksarbetet; dessa uppgifter har ej utnyttjats vid utarbetandet av denna redogörelse. För varje redovisad arbetare skulle uppgift lämnas om kön, födelseår och yrke samt om antal arbetade timmar under året mot tidlön (med särredovisning av övertid), kontant tidlön utom övertidstillägg samt övertidstillägg (vid ersättartjänstgöring på sön- och helgdagar, förberedelse- och avslutningsarbete och annat övertidsarbete mot tidlön). Det må framhållas att man vid närmast föregående undersökning (vilken avsåg år 1963) tillämpade andra redovisningsprinciper, i det lön och arbetstid vid arbete på övertid, ersättartjänstgöring på sön- och helgdagar, rykt, förberedelseoch avslutningsarbeten skulle redovisas skilt från övrigt tidlönsarbete. Vidare begärdes vid 1964 års undersökning uppgifter om hela antalet arbetsdagar under året mot tidlön, om kontant lön (med särredovisning av övertidstillägg) och antal arbetsdagar vid ackordsarbete (ej skogsarbete), om semesterlön och semesterersättning, om provisioner och övriga kontanta ersättningar samt om naturaförmåner. För de arbetare som haft annat ac-

20 2 Tab. A. Redovisat och uppräknat antal brukningsenheter och arbetare vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Angående skillnaden mellan redovisat och uppräknat antal, se s kordsarbete än skogsarbete inhämtades särskilda uppgifter om ackordslönens fördelning på olika slags arbeten.»fria naturaprodukter» (t. ex. mjölk eller bränsle) skulle av uppgiftslämnaren värderas enligt gällande marknadspriser. För fritt logi, fri kost och fri tvätt skulle anges under vilken tidsperiod förmånen åtnjutits. Vid fritt logi skulle dessutom redovisas huruvida rummet varit enskilt eller delat, uppvärmt från central uppvärmningsanordning, försett med wc, tvättställ etc. Vad beträffar fri bostad skulle uppgifter lämnas om den tid, för vilken bostaden upplåtits, samt om dess kvalitet och storlek. Efter sin kvalitet skulle bostaden hänföras till en av fyra kvalitetsklasscr, vilken jämte bostadens storlek och förekomsten av olika uppräknade bekvämlighetsdetaljer skulle anges på blanketten. Vid bearbetningen av de inkomna uppgifterna värderades förmånerna fritt logi, fri kost och fri tvätt efter för hela riket gemensamma normer, vilka anslöt sig till i gällande kollektivavtal angivna nyttjanderättsavgifter m. m. Förmånen fri bostad värderades med användande av de i gällande kollektivavtal föreskrivna nyttjanderättsavgifterna för av arbetsgivare upplåtna bostäder. Uppgifter skulle även lämnas bl. a. om gårdens åkerareal och om förekomsten av kollektivavtal. Blankettens och anvisningarnas utseende framgår av bilagorna 1 och 2. Materialets bearbetning. Vid bearbetningen fördelades materialet på fyra storleksklasser av brukningsenheter enligt uppgifterna om åkerarealen vid 1954 års arealinventering. Denna fördelning av materialet på storlekskiasser eller urvalsgrupper (jfr s. 1 och tab. A) har använts då genomsnittslöner beräknats för arbetare vid gårdar i olika storleksklasser. För varje redovisad arbetare överför-

SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL.

SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljön

Läs mer

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 Bild och form 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Ewa Dahlberg, tel. 08 519 264 50; Birgitta Modigh, tel. 08 519 264

Läs mer

Historisk statistik för Sverige

Historisk statistik för Sverige Historisk statistik för Sverige Denna serie innehåller längre tidsserier av statistik från 1700-talet fram till 1998 och i något fall från 1600-talet. Tidsserier finns inom ämnesområden, såsom befolkning,

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND. VI:2 PÄLSDJURSRÄKNINGEN DEN 30 SEPTEMBER 1945 STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1946

STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND. VI:2 PÄLSDJURSRÄKNINGEN DEN 30 SEPTEMBER 1945 STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1946 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND. VI:2 PÄLSDJURSRÄKNINGEN DEN 30 SEPTEMBER 1945 AV STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1946 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 460847 COMMUNICATIONS STATISTIQUES

Läs mer

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Sveriges lantbruksuniversitet Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? ISBN 978-91-86197-01-8

Läs mer

Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics... 255, 258

Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics... 255, 258 Priser Prices Priser Prices Innehåll Contents Priser Prices...255, 258 Om statistiken Description of statistics... 255, 258 Figurer Figures.1,.2 Prisutveckling på sågtimmer/massaved Price trend for sawlogs/pulpwood...

Läs mer

Uppföljning av gång- och cykeltrafik

Uppföljning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 743 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Uppföljning av gång- och cykeltrafik Utveckling av en harmoniserad metod för kommunal uppföljning av gång- respektive cykeltrafik med hjälp av

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå Social Insurance Report Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå Pilotinsatser för långtidssjukskrivna till arbete ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling

Läs mer

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning sf Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer

Läs mer

De jämställda föräldrarna

De jämställda föräldrarna Social Insurance Report De jämställda föräldrarna Vad ökar sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011 Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms läns landsting

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Sänkt moms på restaurangoch cateringtjänster. Delrapport avseende effekter på företagsnivå. Rapport 2014:01

Sänkt moms på restaurangoch cateringtjänster. Delrapport avseende effekter på företagsnivå. Rapport 2014:01 Rapport 2014:01 Sänkt moms på restaurangoch cateringtjänster Delrapport avseende effekter på företagsnivå Den 1 januari 2012 sänktes restaurangmomsen i Sverige. I den här rapporten redovisar Tillväxtanalys

Läs mer

Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009

Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2013:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna

Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2014 Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna Insatser år 2013 SVERIGES Statistics Sweden. OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst samt övriga

Läs mer

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008 information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort

Nya hastighetsgränser i tätort Bulletin 240 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av försök i några svenska kommuner Christer Hydén, Thomas Jonsson, Leif Linderholm, Mohsen Towliat 2008 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Hur gick det sedan? En uppföljning av forskarstuderande inom 55 SSF-finansierade forskningsprogram, startade åren 1996 2000

Hur gick det sedan? En uppföljning av forskarstuderande inom 55 SSF-finansierade forskningsprogram, startade åren 1996 2000 STIF TELSEN FÖR STR ATEGISK FORSKNING Hur gick det sedan? En uppföljning av forskarstuderande inom 55 SSF-finansierade forskningsprogram, startade åren 1996 Jan Fahleson SSF-rapport nr 4 ISSN 1654-9872

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 686 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetsbedömning Anna Niska Annika Nilsson Mats Wiklund Petra Ahlström Urban

Läs mer

ANALYSERAR 2007:1. Nej till sjukpenning Vad hände sen?

ANALYSERAR 2007:1. Nej till sjukpenning Vad hände sen? ANALYSERAR 2007:1 Nej till sjukpenning Vad hände sen? Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för utvärdering Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer