SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: utgiven av Socialstyrelsen med titel: Löner : Lantarbetare, industriarbetare m fl med undertitel: Lantarbetare, industriarbetare m fl med undertitel: Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m. fl. Med innehållsförteckning, sammanfattning och parallelltitel på engelska: Wages. Part 2. Utgavs parallellt med Löner. Del 1, Tjänstemän inom privat sektor. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Efterföljare: Löner och sysselsättning inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. Stockholm, Löner. Del 2, Lantarbetare, industriarbetare m.fl (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-lonpr2-1964

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER 1964 DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1966

4 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN LABOUR MARKET AND CONDITIONS OF WORK AND WAGES WAGES 1964 PART II AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL WORKERS, ETC. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS STOCKHOLM 1967 KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER

5 Förord I föreliggande publikation återges de definitiva resultaten av de statistiska undersökningarna rörande löneförhållandena år 1964 för arbetare inom jordbruk, skogsbruk, industri, byggnads- och anläggningsverksamhet, transportväsen m. ni. Preliminära redogörelser har publicerats i Statistiska meddelanden. Redogörelserna har utarbetats av byrådirektörerna Carl Y:son Hermelin och Dagmar Witkowsky-Johnsson. Leif Stockholm i oktober 1966 Björk INGVAR OHLSSON

6

7 v Innehållsförteckning Sid. Översättning till engelska av vissa termer xi Sammanfattning på engelska xii Contents Page Translation into English of certain terms occurring in the tables... xi English summary xii Text I. Arbetare inom jordbruk Primärmaterialet 1 Löneutvecklingen åren Arbetstids- och löneförhållanden år II. Skogsarbetare 9 III. Arbetare inom egentlig industri Primärmaterialet 11 Löneutvecklingen åren Löneförhållanden år Löneförhållanden vid privata elverk 17 IV. Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Primärmaterialet 19 Löneutvecklingen åren Löneförhållanden år V. Arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. Primärmaterialet 21 Löneförhållanden år VI. Arbetare inom stuverirörelse 23 VII. Arbetare vid transportföretag Primärmaterialet 23 Löneförhållanden år VIII. Arbetare vid oljedistributionsföretag 27 Texttabeller Arbetare inom jordbruk Tab. A. Redovisat och uppräknat antal brukningsenheter och arbetare vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Tab. B. Uppräknat antal tidlönstimmar för manliga arbetare i åldern år vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Text I. Agricultural Workers Collection of data 1 Wage developments Hours of work and wages in II. Forestry Workers 9 III. Workers in Mining and Manufacturing Collection of data 11 Wage developments Wages in Wages in private-owned power plants 17 IV. Workers in Building and Construction Collection of data 19 Wage developments Wages in V. Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc. Collection of data 21 Wages in VI. Workers in Stevedoring 23 VII. Workers in Motor Truck, Tramway, and Omnibus Transport Collection of data 23 Wages in VIII. Workers in Petroleum Marketing 27 Tables in text Agricultural Workers Tab. A. Reported and "blown-up" numbers of farms and of workers in the survey of wages in agriculture in Tab. B. "Blown-up" numbers of hours worked (time-work) by male workers years of age in the survey of wages in agriculture in

8 VI Sid. Tab. C. Förekomsten av ackordsarbete år 1964 för lantarbetare i åldern år 5 Tab. D. Ackordslönesummans fördelning på olika slag av ackordsarbeten år 1964 för lantarbetare (samtliga grupper) 5 Tab. E. Genomsnittliga tim- och årsförtjänster åren för manliga lantarbetare i åldern år 7 Tab. F. Tim- och årsförtjänsternas spridning åren för manliga lantarbetare i åldern år (oavsett löneform) 8 Page Tab. C. Occurrence of piece-work among agricultural workers years of age in Tab. D. Distribution of piece-work payments on different kinds of piece-work for agricultural workers (all groups) in Tab. E. Average hourly and annual earnings of male agricultural workers years of age 7 Tab. F. Dispersion of hourly and annual earnings of male agricultural workers years of age (irrespective of method of payment) 8 Skogsarbetare Tab. G. Skogsarbetarnas dagsförtjänster vintersäsongerna 1939/ /65 (ovägda genomsnitt) enligt jägmästarnas uppgifter om normala dagsförtjänster i olika revir (eller delar av revir) 9 Tab. H. Skogsarbetarnas dagsförtjänster i olika län vintersäsongerna 1963/64 och 1964/65 enligt jägmästarnas uppgifter om normala dagsförtjänster i olika revir (eller delar av revir) 10 Arbetare inom egentlig industri Tab. I. Redovisat antal arbetstimmar år 1964 inom olika industrigrupper 12 Tab. J. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för arbetare inom olika industrigrupper 15 Tab. K. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare inom olika industrigrupper 15 Tab. L. Sammansättningen av den genomsnittliga timförtjänsten år 1964 för vuxna arbetare inom olika industrigrupper 16 Tab. M. Genomsnittlig timförtjänst år 1964 för vuxna kvinnor i procent av timförtjänsten för vuxna män 17 Forestry Workers Tab. G. Daily earnings of forestry workers during the winter seasons 1939/ /65 (unweighted averages) according to reports by the regional forestry inspectors on normal daily earnings in various districts (or parts of districts) 9 Tab. H. Daily earnings of forestry workers in various counties during the winter seasons 1963/64 and 1964/65 according to reports by the regional forestry inspectors on normal daily earnings in various districts (or parts of districts).. 10 Workers in Mining and Manufacturing Tab. I. Reported numbers of hours worked in 1964 in various branches of industry 12 Tab. J. Average hourly earnings in 1964 of workers in various branches of industry 15 Tab. K. Average hourly earnings in 1964 of adult workers in various branches of industry 15 Tab. L. Composition of average hourly earnings in 1964 of adult workers in various branches of industry 16 Tab. M. Average hourly earnings in 1964 of adult women in percentages of average hourly earnings of adult men 17

9 VII Sid. Tab. N. Relationstal för den genomsnittliga timförtjänsten år 1964 för vuxna arbetare inom olika dyrortsgrupper 18 Tab. O. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna manliga arbetare vid privata elverk 18 Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Tab. P. Genomsnittliga timförtjänster år 1939 samt åren för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 20 Arbetare inom stuverirörelse Tab. Q. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna manliga arbetare inom stuverirörelse 23 Arbetare vid transportföretag Tab. R. Genomsnittliga timförtjänster åren för vuxna manliga chaufförer vid privata och statliga buss- och åkeriföretag 26 Tabeller Arbetare inom jordbruk Tab. 1. Lantarbetarnas fördelning efter antalet arbetstimmar vid tidlönsarbete år Förekomsten av övertidsarbete 29 Tab. 2. Genomsnittliga timförtjänster och timförtjänsternas sammansättning år 1964 för lantarbetare 30 Tab. 3. Timförtjänsternas spridning år 1964 för lantarbetare i åldern år 31 Tab. 4. Genomsnittliga timförtjänster och timförtjänsternas sammansättning år 1964 för manliga lantarbetare i åldern år (oavsett löneform) på gårdar av olika storlek 32 Tab. 5. Genomsnittliga årsförtjänster och årsförtjänsternas sammansättning år 1964 för manliga lantarbetare i åldern år Tab. 6. Årsförtjänsternas spridning år 1964 för manliga lantarbetare i åldern år 34 Page Tab. N. Relative figures of average hourly earnings in 1964 of adult workers in various cost-of-living zones Tab. O. Average hourly earnings in 1964 of adult male workers in private-owned power plants 18 Workers in Building and Construction Tab. P. Average hourly earnings in 1939 and in of adult male workers in building and construction 20 Workers in Stevedoring Tab. Q. Average hourly earnings in 1964 of adult male workers in stevedoring 23 Workers in Motor Truck, Tramway, and Omnibus Transport Tab. R. Average hourly earnings of adult male drivers in private and governmental omnibus and motor truck transport Tables Agricultural Workers Tab. 1. Distribution of agricultural workers by numbers of hours of timework in Occurrence of overtime work 29 Tab. 2. Average hourly earnings of agricultural workers in 1964 and composition of these earnings.. 30 Tab. 3. Dispersion of hourly earnings in 1964 of agricultural workers years of age 31 Tab. 4. Average hourly earnings in 1964 of male agricultural workers years of age (irrespective of method of payment) on farms of various sizes and composition of these earnings 32 Tab. 5. Average annual earnings in 1964 of male agricultural workers years of age and composition of these earnings 33 Tab. 6. Dispersion of annual earnings in 1964 of male agricultural workers years of age 34

10 VIII Sid. Tab. 7. Timförtjänsternas och årsförtjänsternas spridning år 1964 för manliga lantarbetare i åldern år (oavsett löneform) på gårdar av olika storlek 35 Arbetare inom egentlig industri Tab. 8. Redovisat antal av vuxna arbetare utförda arbetstimmar (1000-tal) samt förekomsten av ackords- och övertidsarbete år 1964 inom egentlig industri med fördelning efter industri- och dyrortsgrupp 36 Tab. 9. Löneutvecklingen åren för vuxna arbetare inom egentlig industri 41 Tab. 10. Löneutvecklingen åren för arbetare inom egentlig industri 42 Tab. 11. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare inom egentlig industri 43 Tab. 12. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare inom egentlig industri med fördelning efter dyrortsgrupp 48 Tab. 13. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna industriarbetare i vissa större städer 53 Tab. 14. Genomsnittliga timförtjänster (c), öre, år 1964 för vuxna manliga arbetare inom egentlig industri i olika geografiska områden Tab. 15. Genomsnittliga timförtjänster (c), öre, år 1964 för vuxna kvinnliga arbetare inom egentlig industri i olika geografiska områden 62 Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Tab. 16. Uppräknat antal av vuxna manliga arbetare utförda arbetstimmar (1000-tal) med fördelning efter dyrortsgrupp samt förekomsten av ackords- och övertidsarbete år 1964 inom byggnads- och anläggningsverksamhet 66 Tab. 17. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 67 Tab. Page 7. Dispersion of hourly and annual earnings in 1964 of male agricultural workers years of age (irrespective of method of payment) on farms of various sizes 35 Workers in Mining and Manufacturing Tab. 8. Reported number of working hours (in 1000) performed by adult workers and frequency of piece-work and overtime work in 1964 in mining and manufacturing with breakdown by branch of industry and cost-of-living zone 36 Tab. 9. Wage developments for adult workers in mining and manufacturing 41 Tab. 10. Wage developments for workers in mining and manufacturing 42 Tab. 11. Average hourly earnings in 1964 of adult workers in mining and manufacturing 43 Tab. 12. Average hourly earnings in 1964 of adult workers in mining and manufacturing in various cost-of-living zones 48 Tab. 13. Average hourly earnings in 1964 of adult industrial workers in certain large cities 53 Tab. 14. Average hourly earnings (c), öre, in 1964 of adult male workers in mining and manufacturing by geographic zones 58 Tab. 15. Average hourly earnings (c), öre, in 1964 of adult female workers in mining and manufacturing by geographic zones 62 Workers in Building and Construction Tab. 16. "Blown-up" number of working hours (in 1000) performed by adult male workers, with breakdown by cost-of-living zone, and frequency of piece-work and overtime work in 1964 in building and construction 66 Tab. 17. Average hourly earnings in 1964 of adult male workers in building and construction 67

11 IX Sid. Tab. 18. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet med fördelning efter dyrortsgrupp 68 Tab. 19. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet i vissa större städer 69 Page Tab. 18. Average hourly earnings in 1964 of adult male workers in building and construction in various cost-of-living zones 68 Tab. 19. Average hourly earnings in 1964 of adult male workers in building and construction in certain large cities 69 Arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. Tab. 20. Redovisat antal utförda arbetstimmar (1000-tal), förekomsten av ackords- och övertidsarbete samt genomsnittliga timförtjänster för vuxna arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. år Tab. 21. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. med fördelning efter dyrortsgrupp 71 Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc. Tab. 20. Reported number of working hours (in 1000), frequency of piece-work and overtime work, and average hourly earnings of adult workers in 1964 in governmental plants and construction works, etc. 70 Tab. 21. Average hourly earnings in 1964 of adult workers in governmental plants and construction works, etc., by cost-of-living zone 71 Arbetare vid transportföretag Tab. 22. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare vid privata buss- och åkeriföretag 72 Tab. 23. Genomsnittliga timförtjänster under andra kvartalet 1964 för vuxna arbetare vid statliga buss- och åkeriföretag 73 Tab. 24. Genomsnittliga timförtjänster under första halvåret 1964 för vuxna arbetare vid kommunala buss- och spårvägsföretag 74 Workers in Motor Truck, Tramway and Omnibus Transport Tab. 22. Average hourly earnings during 1964 of adult workers in private omnibus and motor truck transport 72 Tab. 23. Average hourly earnings during the second quarter of 1964 of workers in governmental omnibus and motor truck transport Tab. 24. Average hourly earnings during the first half of 1964 of adult workers in municipal omnibus and tramway transport 74 Arbetare vid oljedistributionsföretag Tab. 25. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare vid oljedistributionsföretag 75 Workers in Petroleum Marketing Tab. 25. Average hourly earnings during 1964 of adult workers in petroleum marketing 75

12 X Bilagor Sid. 1 och 2. Blankett och anvisningar för undersökningen av löneförhållandena för lantarbetare Blankett och anvisningar för undersökningen av löneförhållandena för industriarbetare m. fl Blankett och anvisningar för undersökningen av löneförhållandena för byggnadsarbetare 83 Page Appendices 1 and 2. Questionnaire, with instructions, used in the survey of wages of agricultural workers Questionnaire, with instructions, used in the survey of wages in mining and manufacturing Questionnaire, with instructions, used in the survey of wages in building and construction 83 Symboler använda i tabellerna Explanation of symbols Intet finns att redovisa Magnitude nil Uppgitt ej tillgänglig eller alltför osäker.. Data not available or too uncertain to be för att anges published

13 XI Translation of certain terms occurring in the tables ackordsarbete piece-work ackordsvolym frequency ot piece-work antal number arbetare wage earner, worker arbetsdagar working days arbetsgivare employer arbetstimmar hours of work bensinstationsarbetare filling station worker biljettförsäljare... seller of tickets brukningsenhet farm, holding chaufför chauffeur, driver dagsförtjänst daily earnings djurskötare cattleman dyrortsgrupp cost-of-living zone egentlig lantarbetare farm worker proper fördelning distribution, breakdown förekomst frequency, existence, occurrence genomsnittlig timförtjänst average hourly earnings grovarbetare labourer grupp group gård farm, holding helgdagslön public holiday pay husbyggnadsarbete.. house-building högst not more than indextal index number industrigrupp industrial branch jordbruk agriculture kollektivavtal collective agreement kontant cash kvinnor females ladugårdsförman cattle foreman lagerarbetare storeman lantarbetare farm worker, agricultural worker län county lön wage löneutveckling wage developments, trend of wages manliga male minderåriga minor, juvenile minst at least murare bricklayer män males naturaförmåner... payments (benefits) in kind olika different, various procent per cent rättare farm foreman samtliga all semesterlön annual holiday pay skifttillägg extra shift pay skogsarbetare forestry worker specialarbetare specialized worker spridning dispersion statlig governmental storlek size städer towns, cities tidlönsarbete time-work tillägg supplement timme hour traktorförare tractor operator uppgifter reports, data vissa certain vuxna adult yrke occupation yrkesgrupp occupational group åkerareal acreage år year årsförtjänst annual earnings övertid overtime övriga other

14 XII Summary I. Agricultural Workers For the survey of wages in agriculture in 1954 a sample of farms was drawn from the farms included in the annual survey of acreage and livestock conducted by the Central Bureau of Statistics. The number of farms selected amounted to 1/168, 1/56, 1/28 and 1/7 respectively of farms in the size-groups 2 10, 10 20, and over 50 hectares of arable land in the 1951 census of agriculture. With certain exceptions, the same sample has been used for the surveys of wages in In the 1964 survey reports have been received from farms. Before any computations of average earnings, etc., were made, the data concerning workers, wages and hours reported from farms in the three lower size-groups were "blown up" by various coefficients based on relative sampling fractions and response rates. In the wage statistics the agricultural workers are classified in four groups according to the method of payment: 1) Workers without payment in kind, 2) Workers with free board, 3) Workers with free board and lodging, 4) Workers with necessities of life and/or lodging. The following occupational classification is used with regard to male workers: 1) Farm foremen (rättare), 2) Farm workers proper (egentliga lantarbetare), 3) Tractor operators (traktorförare), 4) Cattle foremen (ladugårdsförmän), 5) Cattlemen (djurskötare), 6) Specialized workers (specialarbetare), 7) Other workers (övriga arbetare). The average hourly earnings (tables 2 and 4) of a group of workers are computed as the quotient of the wage total paid to the group (excluding piecework payments) and the corresponding sum of hours worked (excluding piecework). The wage total comprises cash payments on a time-rate basis (including overtime), the value of payments in kind, annual holiday pay, commissions, etc. (cf. tables 2 and 4). The median and quartile hourly earnings (tables 3 and 7) are calculated on the basis of the individual average hourly earnings. The average annual earnings (table 5) are calculated as the quotient of the wage total paid to the workers for the year (including piece-work payments) and the number of workers; these averages as well as the corresponding medians and quartiles (tables 6 and 7) only refer to workers with at least 250 working days during the year in the service of the reporting employer. Wages vary considerably with occupation, the method of payment, and the absence or presence of collective agreements. Male farm workers proper (18 64 years of age) earned on the average 6,19 kr per hour on farms covered by collective agreements, and 4,72 kr per hour on farms not so covered. The corresponding average annual earnings (only workers with at least 250 working days during the year) were kr

15 XIII and kr. Female farm workers (18 64 years of age) earned 5,67 kr per hour on farms covered by collective agreements. II. Forestry Workers The regional forestry inspectors have reported estimates of normal daily earnings of 1) fellers and 2) haulers (man and horse) employed in public forests by the Swedish Forest Service during the winter season 1964/65. The unweighted average of these estimates was 71 kr for fellers (73 kr in Northern Sweden) and 100 kr for haulers (110 kr in Northern Sweden). The corresponding averages for the winter season 1963/64 were 66 kr and 96 kr. The average of the estimates, weighted by the quantities felled, has been calculated as 73 kr for fellers and 103 kr for haulers. In the survey of earnings in the winter season 1963/64 the corresponding figures were 68 and 102 kr. III. Workers in Mining and Manufacturing The survey of wages of workers in mining, manufacturing, and related industries in 1964 was carried out in cooperation with the Swedish Employers Confederation and the Co-operative Movement's Negotiation Organization. On the questionnaires data on wages paid and man-hours worked in 1964 were collected for the following groups of wage earners: adult male workers with a working week of 40 hours in underground work in mines, etc.; adult male workers with a working week of 42 hours (not stopping at the end of the week); other workers (adult and juvenile, male and female). For each of these groups information was requested concerning the total number of man-hours performed during the year with breakdown by time-work and piece-work. Information was further requested concerning total wages paid with breakdown by basic wages on time-work and piece-work, overtime supplements, extra shift pay, public and annual holiday pay, and other wage supplements (e.g. payments in kind). The reporting units were, as a rule, local establishments or, in some cases, departments of establishments. The total number of man-hours reported (not Average hourly earnings in 1964 (öre) Males Females

16 XIV counting public enterprises, cf. chapter V) amounted to million. The main groups of the industrial classification used for mining and manufacturing are shown in the table on p. XIII. Changes in wages since The average hourly earnings (including supplements) of adult male wage earners in mining and manufacturing rose by 540 % from 1939 to 1964 (see table 10). The corresponding increase for adult female wage earners was 651 %, and for juveniles (both sexes) 754 %. Between 1963 and 1964 the average increase in wages in mining and manufacturing was 8 9» for adult male and 11 r /c for adult female workers (see table 11). Average hourly earnings in Three different averages of hourly earnings are computed: a) earnings from time-work and piece-work excluding any kind of wage supplements, b) earnings including overtime supplements and extra shift pay, and c) earnings including overtime supplements, extra shift pay, holiday pay, and other wage supplements. The table on p. XIII shows the average hourly earnings a), b) and c) of adult workers in the main branches of industry. In table 11 corresponding data are given with a more detailed breakdown by branches of industry. Table 12 shows the average hourly earnings in 1964 in the various branches of industry by cost-of-living zone. Data on average earnings in various geographic areas are given in tables 13, 14, and 15. Data on earnings of workers in private-owned power plants are given in table O. IV. Workers in Building and Construction The statistics on wages in building and construction in 1964 refer to a "blown-up" number of 223 million manhours (not including workers employed by government agencies, cf. chapter V). The material was collected in co-operation with the Swedish Employers' Confederation. Special questionnaires were sent to building firms, which were requested to provide information, i.a., on wages and hours for male workers, other than apprentices, with breakdown by occupational groups. Plumbers', tinners', electricians', painters' and glaziers' firms, as well as firms engaged in road and waterway construction, supplied the same type of information as firms in mining and manufacturing. The average hourly earnings c) (including all supplements) in 1964 for adult male workers in all branches covered amounted to 11,60 kr. In building firms the average hourly earnings c) (including all supplements) of adult male workers were 11,84 kr. The average hourly earnings b) (including overtime supplements and extra shift pay but excluding holiday pay and other wage supplements) of all adult male workers in building firms were 10,74 kr, while those of bricklayers were 12,04 kr, of carpenters 11,57 kr, and of labourers 10,23 kr. In road and waterway construction the average hourly earnings c) (including all supplements) were 11,55 kr, in electricians' firms 10,74 kr, in plumbers' firms 10,38 kr, in painters' firms

17 XV 13,71 kr, in glaziers' firms 8,92 kr, and in tinners' firms 10,90 kr. Between 1963 and 1964 the average hourly earnings of adult male workers in building and construction industries increased by 9 %. V. Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc., Covered by Collective Agreements Information has been collected on wages in 1964 in industrial establishments, construction works, etc., operated directly by government agencies, such as the State Railways, the Post Office, the Telecommunications Office, the State Power Office, and the Services. Data were collected on the same kind of questionnaire as was used for private industrial establishments. The number of man-hours reported was about 89 million. The average hourly earnings c) (including all supplements) in 1964 amounted to 9,23 kr for all adult male workers reported, and to 7,48 kr for adult female workers. VI. Workers in Stevedoring Data on wages in stevedoring in 1964 were collected in co-operation with the Swedish Employers' Confederation. The reported number of man-hours amounted to 10 million. The average hourly earnings c) (including all supplements) a- mounted to 10,24 kr. Between 1963 and 1964 the earnings rose by 11 %. VII. Workers in Motor Truck, Tramway, and Omnibus Transport Data on wages in private motor truck and omnibus transport enterprises relating to various periods in 1964 were collected in co-operation with the Swedish Employers' Confederation. Data on wages in governmental motor truck and omnibus transport relating to the second quarter of 1964 were collected by the Central Bureau of Statistics. Data concerning wages in municipal tramway and omnibus transport during the period 1st January 30th June 1964 were collected in co-operation with the Union of Swedish Towns. Tables 22, 23 and 24 show the average hourly earnings (excluding and including overtime supplements and supplements for shiftwork, etc.) for various groups of workers in private, governmental, and municipal motor truck, tramway, and omnibus transport. VIII. Workers in Petroleum Marketing Data on wages in petroleum marketing relating to various periods in 1964 were collected in co-operation with the Swedish Employers' Confederation. Table 25 shows the average hourly earnings (excluding and including overtime supplements and supplements for shift-work, etc.) for various groups of workers in petroleum marketing.

18

19 1 I. Arbetare inom jordbruk Primärmaterialet Urvalet av uppgiftslämnare. Vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år 1954 utsändes frågeblanketter till brukningsenheter med över 2 hektar åker, som genom ett systematiskt urvalsförfarande uttagits ur statistiska centralbyråns primärmaterial till 1954 års arealinventering (jfr SOS: Löner 1954, Del II, s. 103). Vid de undersökningar som avsåg åren använde man i huvudsak samma urval av brukningsenheter som vid 1954 års undersökning. Till följd av upplysningar som erhållits vid års undersökningar hade dock 489 av de ursprungligen utvalda brukningsenheterna uteslutits enligt de regler, som omtalats i SOS: Löner 1954, Del II, s Vid 1964 års undersökning tillskrevs brukningsenheter, av vilka 59 sedermera uteslöts enligt de nyss nämnda reglerna. Bearbetningsbara svar erhölls från (71%) av dessa brukningsenheter. De ursprungliga urvalskvoterna (antalet vid 1954 års undersökning ur arealinventeringens primärmaterial utvalda brukningsenheter i förhållande till det totala antalet brukningsenheter i fyra storleksklasser enligt 1951 års jordbruksräkning), antalet brukningsenheter i urvalet år 1964 (exklusive de brukningsenheter som uteslutits, jfr ovan) samt antalet brukningsenheter för vilka bearbetningsbara blanketter lämnats vid 1964 års undersökning framgår av tab. A. I denna tabell redovisas även det antal brukningsenheter för vilka uppgifter lämnats om lejda arbetare Löner 1964: II Blanketten. På den frågeblankett som användes vid 1964 års undersökning begärdes liksom tidigare år uppgifter om arbetstid och löner för enskilda arbetare. Arbetare, som under året enbart sysselsatts i skogsarbete, samt arbetare vid maskinstationer skulle ej redovisas. Uppgifter skulle lämnas i särskilda kolumner om antal arbetsdagar och kontant lön vid skogsarbete som ej utförts mot samma lön som jordbruksarbetet; dessa uppgifter har ej utnyttjats vid utarbetandet av denna redogörelse. För varje redovisad arbetare skulle uppgift lämnas om kön, födelseår och yrke samt om antal arbetade timmar under året mot tidlön (med särredovisning av övertid), kontant tidlön utom övertidstillägg samt övertidstillägg (vid ersättartjänstgöring på sön- och helgdagar, förberedelse- och avslutningsarbete och annat övertidsarbete mot tidlön). Det må framhållas att man vid närmast föregående undersökning (vilken avsåg år 1963) tillämpade andra redovisningsprinciper, i det lön och arbetstid vid arbete på övertid, ersättartjänstgöring på sön- och helgdagar, rykt, förberedelseoch avslutningsarbeten skulle redovisas skilt från övrigt tidlönsarbete. Vidare begärdes vid 1964 års undersökning uppgifter om hela antalet arbetsdagar under året mot tidlön, om kontant lön (med särredovisning av övertidstillägg) och antal arbetsdagar vid ackordsarbete (ej skogsarbete), om semesterlön och semesterersättning, om provisioner och övriga kontanta ersättningar samt om naturaförmåner. För de arbetare som haft annat ac-

20 2 Tab. A. Redovisat och uppräknat antal brukningsenheter och arbetare vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Angående skillnaden mellan redovisat och uppräknat antal, se s kordsarbete än skogsarbete inhämtades särskilda uppgifter om ackordslönens fördelning på olika slags arbeten.»fria naturaprodukter» (t. ex. mjölk eller bränsle) skulle av uppgiftslämnaren värderas enligt gällande marknadspriser. För fritt logi, fri kost och fri tvätt skulle anges under vilken tidsperiod förmånen åtnjutits. Vid fritt logi skulle dessutom redovisas huruvida rummet varit enskilt eller delat, uppvärmt från central uppvärmningsanordning, försett med wc, tvättställ etc. Vad beträffar fri bostad skulle uppgifter lämnas om den tid, för vilken bostaden upplåtits, samt om dess kvalitet och storlek. Efter sin kvalitet skulle bostaden hänföras till en av fyra kvalitetsklasscr, vilken jämte bostadens storlek och förekomsten av olika uppräknade bekvämlighetsdetaljer skulle anges på blanketten. Vid bearbetningen av de inkomna uppgifterna värderades förmånerna fritt logi, fri kost och fri tvätt efter för hela riket gemensamma normer, vilka anslöt sig till i gällande kollektivavtal angivna nyttjanderättsavgifter m. m. Förmånen fri bostad värderades med användande av de i gällande kollektivavtal föreskrivna nyttjanderättsavgifterna för av arbetsgivare upplåtna bostäder. Uppgifter skulle även lämnas bl. a. om gårdens åkerareal och om förekomsten av kollektivavtal. Blankettens och anvisningarnas utseende framgår av bilagorna 1 och 2. Materialets bearbetning. Vid bearbetningen fördelades materialet på fyra storleksklasser av brukningsenheter enligt uppgifterna om åkerarealen vid 1954 års arealinventering. Denna fördelning av materialet på storlekskiasser eller urvalsgrupper (jfr s. 1 och tab. A) har använts då genomsnittslöner beräknats för arbetare vid gårdar i olika storleksklasser. För varje redovisad arbetare överför-

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1968. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1968. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1982. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m fl

Löner 1982. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m fl INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL.

SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall)

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) 1 (5) Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) Lönestatistiken avser löneläget 1 september - 30 september 2014. Insamlingen är databaserad och skall levereras

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 12820, SE-112 97 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Redovisningsperiod 1 april - 30 juni

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare: Löner i Sverige / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1991-1993. (Sveriges. officiella statistik).

INLEDNING TILL. Efterföljare: Löner i Sverige / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1991-1993. (Sveriges. officiella statistik). INLEDNING TILL Löner och sysselsättning inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1987-1991. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1986-1990. Med innehållsförteckning, sammanfattning

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS Utgivare: Statistiska centralbyrån, Stockholm Publisher: National Central Bureau of Statistics, Stockholm Referent Datum Meddelande nr Fröken B. Norman 08/63

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Fakta om löner - löneutveckling

Fakta om löner - löneutveckling 2012-06-05 Fakta om löner - löneutveckling Löneutveckling i ekonomin t o m mars 2012 1 Fakta om löneutveckling mars 2012. Rapport över löneutveckling baserat på statistik från Medlingsinstitutet/SCB. Löneutvecklingstalen

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Lönestatistik Anvisningar för företag inom Sveriges Byggindustrier

Lönestatistik Anvisningar för företag inom Sveriges Byggindustrier Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 12820, SE-112 97 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Anvisningar för företag inom Sveriges Byggindustrier Redovisningsperiod 1 juli - 30 september 2012 (eller

Läs mer

Short Final report on LFS Ad hoc module 2006 Transition from work into retirement Contract No 32100-2005-004-2005-268

Short Final report on LFS Ad hoc module 2006 Transition from work into retirement Contract No 32100-2005-004-2005-268 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2007-04-19 1(27) Short Final report on LFS Ad hoc module 2006 Transition from work into retirement Contract No 32100-2005-004-2005-268 The module was implemented according to Commission

Läs mer

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014

LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 LÖNEFÖRFRÅGAN TILL DEN PRIVATA SEKTORN 2014 I de fall då företaget har upphört med sin verksamhet eller har färre än tre anställda, var vänlig och tag kontakt med oss på ÅSUB, tel. 01825 581 eller 01825

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen

Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Frågor besvaras av Aon Hewitt AB Box 27093, SE-102 51 STOCKHOLM, tel. 08/505 559 50 Lönestatistik Anvisningar Elektriska Installatörsorganisationen VVS - Företagen Redovisningsperiod 1 september - 30 september

Läs mer

Löner för offentligt anställda på Åland 2013 2014. Utredningsrapport. Utredningsrapport. Statistik 2015:2

Löner för offentligt anställda på Åland 2013 2014. Utredningsrapport. Utredningsrapport. Statistik 2015:2 Statistik 2015:2 Löner för offentligt anställda på Åland 2013 2014 Landskapsanställda, kommunalt anställda samt statligt anställda Utredningsrapport Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Rapportens

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN (1) Om framtidens arbetsliv och partsrelationer: INDUSTRIAL RELATIONS FORESIGHT 2025: SWEDEN COMPARED TO EU15, EU12 AND GLOBAL 7

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Löneutveckling i procent per år 10/11 11/12 12/13 Medelvärde 10/13. Arbetare, totalt 2,4 3,1 1,9 2,4

Löneutveckling i procent per år 10/11 11/12 12/13 Medelvärde 10/13. Arbetare, totalt 2,4 3,1 1,9 2,4 Cirkulär Nr 3 Februari 2014 Slutresultat från lönestatistiken 2013 Lönestatistiken avseende september 2013 är nu färdigbearbetad. I nedanstående tabeller och diagram redovisas huvudresultaten för arbetare

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009 VD-löner 28 en statistisk redovisning Mars 29 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 55 medlemsföretag. Drygt två av tre företag är mindre, ägarledda företag med färre än

Läs mer

Har förändringar i sammansättning av sysselsättningen bromsat löneökningstakten?

Har förändringar i sammansättning av sysselsättningen bromsat löneökningstakten? 44 Avtalsrörelsen 2007 och makroekonomisk FÖRDJUPNING Har förändringar i sammansättning av sysselsättningen bromsat löneökningstakten? Löneutfallen efter 2007 års avtalsrörelse har varit överraskande låga.

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

Övergripande lönestatistik avseende september 2014

Övergripande lönestatistik avseende september 2014 www.svensktnaringsliv.se MARS 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Fakta om löner i våra medlemsföretag Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Övergripande lönestatistik avseende september

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Vad betyder en ny stadsdel?

Vad betyder en ny stadsdel? Vad betyder en ny stadsdel? - Perspektiv från forskningen Martin Andersson Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona Lunds universitet, Lund Koncentration till stora regioner 140 130 120 110 100 90

Läs mer

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 126

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 126 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 126 Arbetstider och arbetsmiljö 2010 2011 Tidigare publiceringar i serien LEVNADSFÖRHÅLLANDEN 125 Barns upplevelser av skolan 124 Levnadsstandard i Europa 123 Nu för tiden 122

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014 STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR 1914 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Statistical

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Statistiska centralbyrån, september 2012 Carolina Thulin Frida Hultgren Robin

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Medlingsinstitutet. Konsekvensutredning angående förändringar i uppgiftslämnandet till lönestrukturstatistiken. 1. Bakgrund

Medlingsinstitutet. Konsekvensutredning angående förändringar i uppgiftslämnandet till lönestrukturstatistiken. 1. Bakgrund Medlingsinstitutet The Swedish National Mediation Office Chefsjurist Kurt Eriksson Datum 2014-05-22 1(13) Dnr 2014/52 Regelrådet Kv. Garnisonen 103 33 Stockholm Konsekvensutredning angående förändringar

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2010-07-02 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2011-10-07 Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Bankkontonummer i svenska banker består av ett clearingnummer (fyra siffror)

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK Innehåll Anvisning för inrapportering av lönestatistik... 2 Omfattning... 2 Statistiknummer (tidigare delägarnummer)... 3 Delägarintern underenhet... 3 Kommunkod...

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 4 Februari 2009. Lönerevision 2009. Avtal för tjänstemän. Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna

Arbetsgivarfrågor. Nr 4 Februari 2009. Lönerevision 2009. Avtal för tjänstemän. Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna Arbetsgivarfrågor Nr 4 Februari 2009 Lönerevision 2009 Avtal för tjänstemän Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna Under våren 2007 träffades treåriga löneavtal med Sif (nuvarande Unionen), Sveriges

Läs mer

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer