SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: utgiven av Socialstyrelsen med titel: Löner : Lantarbetare, industriarbetare m fl med undertitel: Lantarbetare, industriarbetare m fl med undertitel: Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m. fl. Med innehållsförteckning, sammanfattning och parallelltitel på engelska: Wages. Part 2. Utgavs parallellt med Löner. Del 1, Tjänstemän inom privat sektor. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Efterföljare: Löner och sysselsättning inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. Stockholm, Löner. Del 2, Lantarbetare, industriarbetare m.fl (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-lonpr2-1964

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER 1964 DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1966

4 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN LABOUR MARKET AND CONDITIONS OF WORK AND WAGES WAGES 1964 PART II AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL WORKERS, ETC. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS STOCKHOLM 1967 KUNGL. BOKTRYCKERIET P. A. NORSTEDT & SÖNER

5 Förord I föreliggande publikation återges de definitiva resultaten av de statistiska undersökningarna rörande löneförhållandena år 1964 för arbetare inom jordbruk, skogsbruk, industri, byggnads- och anläggningsverksamhet, transportväsen m. ni. Preliminära redogörelser har publicerats i Statistiska meddelanden. Redogörelserna har utarbetats av byrådirektörerna Carl Y:son Hermelin och Dagmar Witkowsky-Johnsson. Leif Stockholm i oktober 1966 Björk INGVAR OHLSSON

6

7 v Innehållsförteckning Sid. Översättning till engelska av vissa termer xi Sammanfattning på engelska xii Contents Page Translation into English of certain terms occurring in the tables... xi English summary xii Text I. Arbetare inom jordbruk Primärmaterialet 1 Löneutvecklingen åren Arbetstids- och löneförhållanden år II. Skogsarbetare 9 III. Arbetare inom egentlig industri Primärmaterialet 11 Löneutvecklingen åren Löneförhållanden år Löneförhållanden vid privata elverk 17 IV. Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Primärmaterialet 19 Löneutvecklingen åren Löneförhållanden år V. Arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. Primärmaterialet 21 Löneförhållanden år VI. Arbetare inom stuverirörelse 23 VII. Arbetare vid transportföretag Primärmaterialet 23 Löneförhållanden år VIII. Arbetare vid oljedistributionsföretag 27 Texttabeller Arbetare inom jordbruk Tab. A. Redovisat och uppräknat antal brukningsenheter och arbetare vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Tab. B. Uppräknat antal tidlönstimmar för manliga arbetare i åldern år vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Text I. Agricultural Workers Collection of data 1 Wage developments Hours of work and wages in II. Forestry Workers 9 III. Workers in Mining and Manufacturing Collection of data 11 Wage developments Wages in Wages in private-owned power plants 17 IV. Workers in Building and Construction Collection of data 19 Wage developments Wages in V. Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc. Collection of data 21 Wages in VI. Workers in Stevedoring 23 VII. Workers in Motor Truck, Tramway, and Omnibus Transport Collection of data 23 Wages in VIII. Workers in Petroleum Marketing 27 Tables in text Agricultural Workers Tab. A. Reported and "blown-up" numbers of farms and of workers in the survey of wages in agriculture in Tab. B. "Blown-up" numbers of hours worked (time-work) by male workers years of age in the survey of wages in agriculture in

8 VI Sid. Tab. C. Förekomsten av ackordsarbete år 1964 för lantarbetare i åldern år 5 Tab. D. Ackordslönesummans fördelning på olika slag av ackordsarbeten år 1964 för lantarbetare (samtliga grupper) 5 Tab. E. Genomsnittliga tim- och årsförtjänster åren för manliga lantarbetare i åldern år 7 Tab. F. Tim- och årsförtjänsternas spridning åren för manliga lantarbetare i åldern år (oavsett löneform) 8 Page Tab. C. Occurrence of piece-work among agricultural workers years of age in Tab. D. Distribution of piece-work payments on different kinds of piece-work for agricultural workers (all groups) in Tab. E. Average hourly and annual earnings of male agricultural workers years of age 7 Tab. F. Dispersion of hourly and annual earnings of male agricultural workers years of age (irrespective of method of payment) 8 Skogsarbetare Tab. G. Skogsarbetarnas dagsförtjänster vintersäsongerna 1939/ /65 (ovägda genomsnitt) enligt jägmästarnas uppgifter om normala dagsförtjänster i olika revir (eller delar av revir) 9 Tab. H. Skogsarbetarnas dagsförtjänster i olika län vintersäsongerna 1963/64 och 1964/65 enligt jägmästarnas uppgifter om normala dagsförtjänster i olika revir (eller delar av revir) 10 Arbetare inom egentlig industri Tab. I. Redovisat antal arbetstimmar år 1964 inom olika industrigrupper 12 Tab. J. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för arbetare inom olika industrigrupper 15 Tab. K. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare inom olika industrigrupper 15 Tab. L. Sammansättningen av den genomsnittliga timförtjänsten år 1964 för vuxna arbetare inom olika industrigrupper 16 Tab. M. Genomsnittlig timförtjänst år 1964 för vuxna kvinnor i procent av timförtjänsten för vuxna män 17 Forestry Workers Tab. G. Daily earnings of forestry workers during the winter seasons 1939/ /65 (unweighted averages) according to reports by the regional forestry inspectors on normal daily earnings in various districts (or parts of districts) 9 Tab. H. Daily earnings of forestry workers in various counties during the winter seasons 1963/64 and 1964/65 according to reports by the regional forestry inspectors on normal daily earnings in various districts (or parts of districts).. 10 Workers in Mining and Manufacturing Tab. I. Reported numbers of hours worked in 1964 in various branches of industry 12 Tab. J. Average hourly earnings in 1964 of workers in various branches of industry 15 Tab. K. Average hourly earnings in 1964 of adult workers in various branches of industry 15 Tab. L. Composition of average hourly earnings in 1964 of adult workers in various branches of industry 16 Tab. M. Average hourly earnings in 1964 of adult women in percentages of average hourly earnings of adult men 17

9 VII Sid. Tab. N. Relationstal för den genomsnittliga timförtjänsten år 1964 för vuxna arbetare inom olika dyrortsgrupper 18 Tab. O. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna manliga arbetare vid privata elverk 18 Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Tab. P. Genomsnittliga timförtjänster år 1939 samt åren för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 20 Arbetare inom stuverirörelse Tab. Q. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna manliga arbetare inom stuverirörelse 23 Arbetare vid transportföretag Tab. R. Genomsnittliga timförtjänster åren för vuxna manliga chaufförer vid privata och statliga buss- och åkeriföretag 26 Tabeller Arbetare inom jordbruk Tab. 1. Lantarbetarnas fördelning efter antalet arbetstimmar vid tidlönsarbete år Förekomsten av övertidsarbete 29 Tab. 2. Genomsnittliga timförtjänster och timförtjänsternas sammansättning år 1964 för lantarbetare 30 Tab. 3. Timförtjänsternas spridning år 1964 för lantarbetare i åldern år 31 Tab. 4. Genomsnittliga timförtjänster och timförtjänsternas sammansättning år 1964 för manliga lantarbetare i åldern år (oavsett löneform) på gårdar av olika storlek 32 Tab. 5. Genomsnittliga årsförtjänster och årsförtjänsternas sammansättning år 1964 för manliga lantarbetare i åldern år Tab. 6. Årsförtjänsternas spridning år 1964 för manliga lantarbetare i åldern år 34 Page Tab. N. Relative figures of average hourly earnings in 1964 of adult workers in various cost-of-living zones Tab. O. Average hourly earnings in 1964 of adult male workers in private-owned power plants 18 Workers in Building and Construction Tab. P. Average hourly earnings in 1939 and in of adult male workers in building and construction 20 Workers in Stevedoring Tab. Q. Average hourly earnings in 1964 of adult male workers in stevedoring 23 Workers in Motor Truck, Tramway, and Omnibus Transport Tab. R. Average hourly earnings of adult male drivers in private and governmental omnibus and motor truck transport Tables Agricultural Workers Tab. 1. Distribution of agricultural workers by numbers of hours of timework in Occurrence of overtime work 29 Tab. 2. Average hourly earnings of agricultural workers in 1964 and composition of these earnings.. 30 Tab. 3. Dispersion of hourly earnings in 1964 of agricultural workers years of age 31 Tab. 4. Average hourly earnings in 1964 of male agricultural workers years of age (irrespective of method of payment) on farms of various sizes and composition of these earnings 32 Tab. 5. Average annual earnings in 1964 of male agricultural workers years of age and composition of these earnings 33 Tab. 6. Dispersion of annual earnings in 1964 of male agricultural workers years of age 34

10 VIII Sid. Tab. 7. Timförtjänsternas och årsförtjänsternas spridning år 1964 för manliga lantarbetare i åldern år (oavsett löneform) på gårdar av olika storlek 35 Arbetare inom egentlig industri Tab. 8. Redovisat antal av vuxna arbetare utförda arbetstimmar (1000-tal) samt förekomsten av ackords- och övertidsarbete år 1964 inom egentlig industri med fördelning efter industri- och dyrortsgrupp 36 Tab. 9. Löneutvecklingen åren för vuxna arbetare inom egentlig industri 41 Tab. 10. Löneutvecklingen åren för arbetare inom egentlig industri 42 Tab. 11. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare inom egentlig industri 43 Tab. 12. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare inom egentlig industri med fördelning efter dyrortsgrupp 48 Tab. 13. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna industriarbetare i vissa större städer 53 Tab. 14. Genomsnittliga timförtjänster (c), öre, år 1964 för vuxna manliga arbetare inom egentlig industri i olika geografiska områden Tab. 15. Genomsnittliga timförtjänster (c), öre, år 1964 för vuxna kvinnliga arbetare inom egentlig industri i olika geografiska områden 62 Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Tab. 16. Uppräknat antal av vuxna manliga arbetare utförda arbetstimmar (1000-tal) med fördelning efter dyrortsgrupp samt förekomsten av ackords- och övertidsarbete år 1964 inom byggnads- och anläggningsverksamhet 66 Tab. 17. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 67 Tab. Page 7. Dispersion of hourly and annual earnings in 1964 of male agricultural workers years of age (irrespective of method of payment) on farms of various sizes 35 Workers in Mining and Manufacturing Tab. 8. Reported number of working hours (in 1000) performed by adult workers and frequency of piece-work and overtime work in 1964 in mining and manufacturing with breakdown by branch of industry and cost-of-living zone 36 Tab. 9. Wage developments for adult workers in mining and manufacturing 41 Tab. 10. Wage developments for workers in mining and manufacturing 42 Tab. 11. Average hourly earnings in 1964 of adult workers in mining and manufacturing 43 Tab. 12. Average hourly earnings in 1964 of adult workers in mining and manufacturing in various cost-of-living zones 48 Tab. 13. Average hourly earnings in 1964 of adult industrial workers in certain large cities 53 Tab. 14. Average hourly earnings (c), öre, in 1964 of adult male workers in mining and manufacturing by geographic zones 58 Tab. 15. Average hourly earnings (c), öre, in 1964 of adult female workers in mining and manufacturing by geographic zones 62 Workers in Building and Construction Tab. 16. "Blown-up" number of working hours (in 1000) performed by adult male workers, with breakdown by cost-of-living zone, and frequency of piece-work and overtime work in 1964 in building and construction 66 Tab. 17. Average hourly earnings in 1964 of adult male workers in building and construction 67

11 IX Sid. Tab. 18. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet med fördelning efter dyrortsgrupp 68 Tab. 19. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet i vissa större städer 69 Page Tab. 18. Average hourly earnings in 1964 of adult male workers in building and construction in various cost-of-living zones 68 Tab. 19. Average hourly earnings in 1964 of adult male workers in building and construction in certain large cities 69 Arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. Tab. 20. Redovisat antal utförda arbetstimmar (1000-tal), förekomsten av ackords- och övertidsarbete samt genomsnittliga timförtjänster för vuxna arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. år Tab. 21. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. med fördelning efter dyrortsgrupp 71 Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc. Tab. 20. Reported number of working hours (in 1000), frequency of piece-work and overtime work, and average hourly earnings of adult workers in 1964 in governmental plants and construction works, etc. 70 Tab. 21. Average hourly earnings in 1964 of adult workers in governmental plants and construction works, etc., by cost-of-living zone 71 Arbetare vid transportföretag Tab. 22. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare vid privata buss- och åkeriföretag 72 Tab. 23. Genomsnittliga timförtjänster under andra kvartalet 1964 för vuxna arbetare vid statliga buss- och åkeriföretag 73 Tab. 24. Genomsnittliga timförtjänster under första halvåret 1964 för vuxna arbetare vid kommunala buss- och spårvägsföretag 74 Workers in Motor Truck, Tramway and Omnibus Transport Tab. 22. Average hourly earnings during 1964 of adult workers in private omnibus and motor truck transport 72 Tab. 23. Average hourly earnings during the second quarter of 1964 of workers in governmental omnibus and motor truck transport Tab. 24. Average hourly earnings during the first half of 1964 of adult workers in municipal omnibus and tramway transport 74 Arbetare vid oljedistributionsföretag Tab. 25. Genomsnittliga timförtjänster år 1964 för vuxna arbetare vid oljedistributionsföretag 75 Workers in Petroleum Marketing Tab. 25. Average hourly earnings during 1964 of adult workers in petroleum marketing 75

12 X Bilagor Sid. 1 och 2. Blankett och anvisningar för undersökningen av löneförhållandena för lantarbetare Blankett och anvisningar för undersökningen av löneförhållandena för industriarbetare m. fl Blankett och anvisningar för undersökningen av löneförhållandena för byggnadsarbetare 83 Page Appendices 1 and 2. Questionnaire, with instructions, used in the survey of wages of agricultural workers Questionnaire, with instructions, used in the survey of wages in mining and manufacturing Questionnaire, with instructions, used in the survey of wages in building and construction 83 Symboler använda i tabellerna Explanation of symbols Intet finns att redovisa Magnitude nil Uppgitt ej tillgänglig eller alltför osäker.. Data not available or too uncertain to be för att anges published

13 XI Translation of certain terms occurring in the tables ackordsarbete piece-work ackordsvolym frequency ot piece-work antal number arbetare wage earner, worker arbetsdagar working days arbetsgivare employer arbetstimmar hours of work bensinstationsarbetare filling station worker biljettförsäljare... seller of tickets brukningsenhet farm, holding chaufför chauffeur, driver dagsförtjänst daily earnings djurskötare cattleman dyrortsgrupp cost-of-living zone egentlig lantarbetare farm worker proper fördelning distribution, breakdown förekomst frequency, existence, occurrence genomsnittlig timförtjänst average hourly earnings grovarbetare labourer grupp group gård farm, holding helgdagslön public holiday pay husbyggnadsarbete.. house-building högst not more than indextal index number industrigrupp industrial branch jordbruk agriculture kollektivavtal collective agreement kontant cash kvinnor females ladugårdsförman cattle foreman lagerarbetare storeman lantarbetare farm worker, agricultural worker län county lön wage löneutveckling wage developments, trend of wages manliga male minderåriga minor, juvenile minst at least murare bricklayer män males naturaförmåner... payments (benefits) in kind olika different, various procent per cent rättare farm foreman samtliga all semesterlön annual holiday pay skifttillägg extra shift pay skogsarbetare forestry worker specialarbetare specialized worker spridning dispersion statlig governmental storlek size städer towns, cities tidlönsarbete time-work tillägg supplement timme hour traktorförare tractor operator uppgifter reports, data vissa certain vuxna adult yrke occupation yrkesgrupp occupational group åkerareal acreage år year årsförtjänst annual earnings övertid overtime övriga other

14 XII Summary I. Agricultural Workers For the survey of wages in agriculture in 1954 a sample of farms was drawn from the farms included in the annual survey of acreage and livestock conducted by the Central Bureau of Statistics. The number of farms selected amounted to 1/168, 1/56, 1/28 and 1/7 respectively of farms in the size-groups 2 10, 10 20, and over 50 hectares of arable land in the 1951 census of agriculture. With certain exceptions, the same sample has been used for the surveys of wages in In the 1964 survey reports have been received from farms. Before any computations of average earnings, etc., were made, the data concerning workers, wages and hours reported from farms in the three lower size-groups were "blown up" by various coefficients based on relative sampling fractions and response rates. In the wage statistics the agricultural workers are classified in four groups according to the method of payment: 1) Workers without payment in kind, 2) Workers with free board, 3) Workers with free board and lodging, 4) Workers with necessities of life and/or lodging. The following occupational classification is used with regard to male workers: 1) Farm foremen (rättare), 2) Farm workers proper (egentliga lantarbetare), 3) Tractor operators (traktorförare), 4) Cattle foremen (ladugårdsförmän), 5) Cattlemen (djurskötare), 6) Specialized workers (specialarbetare), 7) Other workers (övriga arbetare). The average hourly earnings (tables 2 and 4) of a group of workers are computed as the quotient of the wage total paid to the group (excluding piecework payments) and the corresponding sum of hours worked (excluding piecework). The wage total comprises cash payments on a time-rate basis (including overtime), the value of payments in kind, annual holiday pay, commissions, etc. (cf. tables 2 and 4). The median and quartile hourly earnings (tables 3 and 7) are calculated on the basis of the individual average hourly earnings. The average annual earnings (table 5) are calculated as the quotient of the wage total paid to the workers for the year (including piece-work payments) and the number of workers; these averages as well as the corresponding medians and quartiles (tables 6 and 7) only refer to workers with at least 250 working days during the year in the service of the reporting employer. Wages vary considerably with occupation, the method of payment, and the absence or presence of collective agreements. Male farm workers proper (18 64 years of age) earned on the average 6,19 kr per hour on farms covered by collective agreements, and 4,72 kr per hour on farms not so covered. The corresponding average annual earnings (only workers with at least 250 working days during the year) were kr

15 XIII and kr. Female farm workers (18 64 years of age) earned 5,67 kr per hour on farms covered by collective agreements. II. Forestry Workers The regional forestry inspectors have reported estimates of normal daily earnings of 1) fellers and 2) haulers (man and horse) employed in public forests by the Swedish Forest Service during the winter season 1964/65. The unweighted average of these estimates was 71 kr for fellers (73 kr in Northern Sweden) and 100 kr for haulers (110 kr in Northern Sweden). The corresponding averages for the winter season 1963/64 were 66 kr and 96 kr. The average of the estimates, weighted by the quantities felled, has been calculated as 73 kr for fellers and 103 kr for haulers. In the survey of earnings in the winter season 1963/64 the corresponding figures were 68 and 102 kr. III. Workers in Mining and Manufacturing The survey of wages of workers in mining, manufacturing, and related industries in 1964 was carried out in cooperation with the Swedish Employers Confederation and the Co-operative Movement's Negotiation Organization. On the questionnaires data on wages paid and man-hours worked in 1964 were collected for the following groups of wage earners: adult male workers with a working week of 40 hours in underground work in mines, etc.; adult male workers with a working week of 42 hours (not stopping at the end of the week); other workers (adult and juvenile, male and female). For each of these groups information was requested concerning the total number of man-hours performed during the year with breakdown by time-work and piece-work. Information was further requested concerning total wages paid with breakdown by basic wages on time-work and piece-work, overtime supplements, extra shift pay, public and annual holiday pay, and other wage supplements (e.g. payments in kind). The reporting units were, as a rule, local establishments or, in some cases, departments of establishments. The total number of man-hours reported (not Average hourly earnings in 1964 (öre) Males Females

16 XIV counting public enterprises, cf. chapter V) amounted to million. The main groups of the industrial classification used for mining and manufacturing are shown in the table on p. XIII. Changes in wages since The average hourly earnings (including supplements) of adult male wage earners in mining and manufacturing rose by 540 % from 1939 to 1964 (see table 10). The corresponding increase for adult female wage earners was 651 %, and for juveniles (both sexes) 754 %. Between 1963 and 1964 the average increase in wages in mining and manufacturing was 8 9» for adult male and 11 r /c for adult female workers (see table 11). Average hourly earnings in Three different averages of hourly earnings are computed: a) earnings from time-work and piece-work excluding any kind of wage supplements, b) earnings including overtime supplements and extra shift pay, and c) earnings including overtime supplements, extra shift pay, holiday pay, and other wage supplements. The table on p. XIII shows the average hourly earnings a), b) and c) of adult workers in the main branches of industry. In table 11 corresponding data are given with a more detailed breakdown by branches of industry. Table 12 shows the average hourly earnings in 1964 in the various branches of industry by cost-of-living zone. Data on average earnings in various geographic areas are given in tables 13, 14, and 15. Data on earnings of workers in private-owned power plants are given in table O. IV. Workers in Building and Construction The statistics on wages in building and construction in 1964 refer to a "blown-up" number of 223 million manhours (not including workers employed by government agencies, cf. chapter V). The material was collected in co-operation with the Swedish Employers' Confederation. Special questionnaires were sent to building firms, which were requested to provide information, i.a., on wages and hours for male workers, other than apprentices, with breakdown by occupational groups. Plumbers', tinners', electricians', painters' and glaziers' firms, as well as firms engaged in road and waterway construction, supplied the same type of information as firms in mining and manufacturing. The average hourly earnings c) (including all supplements) in 1964 for adult male workers in all branches covered amounted to 11,60 kr. In building firms the average hourly earnings c) (including all supplements) of adult male workers were 11,84 kr. The average hourly earnings b) (including overtime supplements and extra shift pay but excluding holiday pay and other wage supplements) of all adult male workers in building firms were 10,74 kr, while those of bricklayers were 12,04 kr, of carpenters 11,57 kr, and of labourers 10,23 kr. In road and waterway construction the average hourly earnings c) (including all supplements) were 11,55 kr, in electricians' firms 10,74 kr, in plumbers' firms 10,38 kr, in painters' firms

17 XV 13,71 kr, in glaziers' firms 8,92 kr, and in tinners' firms 10,90 kr. Between 1963 and 1964 the average hourly earnings of adult male workers in building and construction industries increased by 9 %. V. Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc., Covered by Collective Agreements Information has been collected on wages in 1964 in industrial establishments, construction works, etc., operated directly by government agencies, such as the State Railways, the Post Office, the Telecommunications Office, the State Power Office, and the Services. Data were collected on the same kind of questionnaire as was used for private industrial establishments. The number of man-hours reported was about 89 million. The average hourly earnings c) (including all supplements) in 1964 amounted to 9,23 kr for all adult male workers reported, and to 7,48 kr for adult female workers. VI. Workers in Stevedoring Data on wages in stevedoring in 1964 were collected in co-operation with the Swedish Employers' Confederation. The reported number of man-hours amounted to 10 million. The average hourly earnings c) (including all supplements) a- mounted to 10,24 kr. Between 1963 and 1964 the earnings rose by 11 %. VII. Workers in Motor Truck, Tramway, and Omnibus Transport Data on wages in private motor truck and omnibus transport enterprises relating to various periods in 1964 were collected in co-operation with the Swedish Employers' Confederation. Data on wages in governmental motor truck and omnibus transport relating to the second quarter of 1964 were collected by the Central Bureau of Statistics. Data concerning wages in municipal tramway and omnibus transport during the period 1st January 30th June 1964 were collected in co-operation with the Union of Swedish Towns. Tables 22, 23 and 24 show the average hourly earnings (excluding and including overtime supplements and supplements for shiftwork, etc.) for various groups of workers in private, governmental, and municipal motor truck, tramway, and omnibus transport. VIII. Workers in Petroleum Marketing Data on wages in petroleum marketing relating to various periods in 1964 were collected in co-operation with the Swedish Employers' Confederation. Table 25 shows the average hourly earnings (excluding and including overtime supplements and supplements for shift-work, etc.) for various groups of workers in petroleum marketing.

18

19 1 I. Arbetare inom jordbruk Primärmaterialet Urvalet av uppgiftslämnare. Vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år 1954 utsändes frågeblanketter till brukningsenheter med över 2 hektar åker, som genom ett systematiskt urvalsförfarande uttagits ur statistiska centralbyråns primärmaterial till 1954 års arealinventering (jfr SOS: Löner 1954, Del II, s. 103). Vid de undersökningar som avsåg åren använde man i huvudsak samma urval av brukningsenheter som vid 1954 års undersökning. Till följd av upplysningar som erhållits vid års undersökningar hade dock 489 av de ursprungligen utvalda brukningsenheterna uteslutits enligt de regler, som omtalats i SOS: Löner 1954, Del II, s Vid 1964 års undersökning tillskrevs brukningsenheter, av vilka 59 sedermera uteslöts enligt de nyss nämnda reglerna. Bearbetningsbara svar erhölls från (71%) av dessa brukningsenheter. De ursprungliga urvalskvoterna (antalet vid 1954 års undersökning ur arealinventeringens primärmaterial utvalda brukningsenheter i förhållande till det totala antalet brukningsenheter i fyra storleksklasser enligt 1951 års jordbruksräkning), antalet brukningsenheter i urvalet år 1964 (exklusive de brukningsenheter som uteslutits, jfr ovan) samt antalet brukningsenheter för vilka bearbetningsbara blanketter lämnats vid 1964 års undersökning framgår av tab. A. I denna tabell redovisas även det antal brukningsenheter för vilka uppgifter lämnats om lejda arbetare Löner 1964: II Blanketten. På den frågeblankett som användes vid 1964 års undersökning begärdes liksom tidigare år uppgifter om arbetstid och löner för enskilda arbetare. Arbetare, som under året enbart sysselsatts i skogsarbete, samt arbetare vid maskinstationer skulle ej redovisas. Uppgifter skulle lämnas i särskilda kolumner om antal arbetsdagar och kontant lön vid skogsarbete som ej utförts mot samma lön som jordbruksarbetet; dessa uppgifter har ej utnyttjats vid utarbetandet av denna redogörelse. För varje redovisad arbetare skulle uppgift lämnas om kön, födelseår och yrke samt om antal arbetade timmar under året mot tidlön (med särredovisning av övertid), kontant tidlön utom övertidstillägg samt övertidstillägg (vid ersättartjänstgöring på sön- och helgdagar, förberedelse- och avslutningsarbete och annat övertidsarbete mot tidlön). Det må framhållas att man vid närmast föregående undersökning (vilken avsåg år 1963) tillämpade andra redovisningsprinciper, i det lön och arbetstid vid arbete på övertid, ersättartjänstgöring på sön- och helgdagar, rykt, förberedelseoch avslutningsarbeten skulle redovisas skilt från övrigt tidlönsarbete. Vidare begärdes vid 1964 års undersökning uppgifter om hela antalet arbetsdagar under året mot tidlön, om kontant lön (med särredovisning av övertidstillägg) och antal arbetsdagar vid ackordsarbete (ej skogsarbete), om semesterlön och semesterersättning, om provisioner och övriga kontanta ersättningar samt om naturaförmåner. För de arbetare som haft annat ac-

20 2 Tab. A. Redovisat och uppräknat antal brukningsenheter och arbetare vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Angående skillnaden mellan redovisat och uppräknat antal, se s kordsarbete än skogsarbete inhämtades särskilda uppgifter om ackordslönens fördelning på olika slags arbeten.»fria naturaprodukter» (t. ex. mjölk eller bränsle) skulle av uppgiftslämnaren värderas enligt gällande marknadspriser. För fritt logi, fri kost och fri tvätt skulle anges under vilken tidsperiod förmånen åtnjutits. Vid fritt logi skulle dessutom redovisas huruvida rummet varit enskilt eller delat, uppvärmt från central uppvärmningsanordning, försett med wc, tvättställ etc. Vad beträffar fri bostad skulle uppgifter lämnas om den tid, för vilken bostaden upplåtits, samt om dess kvalitet och storlek. Efter sin kvalitet skulle bostaden hänföras till en av fyra kvalitetsklasscr, vilken jämte bostadens storlek och förekomsten av olika uppräknade bekvämlighetsdetaljer skulle anges på blanketten. Vid bearbetningen av de inkomna uppgifterna värderades förmånerna fritt logi, fri kost och fri tvätt efter för hela riket gemensamma normer, vilka anslöt sig till i gällande kollektivavtal angivna nyttjanderättsavgifter m. m. Förmånen fri bostad värderades med användande av de i gällande kollektivavtal föreskrivna nyttjanderättsavgifterna för av arbetsgivare upplåtna bostäder. Uppgifter skulle även lämnas bl. a. om gårdens åkerareal och om förekomsten av kollektivavtal. Blankettens och anvisningarnas utseende framgår av bilagorna 1 och 2. Materialets bearbetning. Vid bearbetningen fördelades materialet på fyra storleksklasser av brukningsenheter enligt uppgifterna om åkerarealen vid 1954 års arealinventering. Denna fördelning av materialet på storlekskiasser eller urvalsgrupper (jfr s. 1 och tab. A) har använts då genomsnittslöner beräknats för arbetare vid gårdar i olika storleksklasser. För varje redovisad arbetare överför-

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER 1965 DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER 1965 DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

LÖNER SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK SOCIALSTYRELSEN DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN

LÖNER SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK SOCIALSTYRELSEN DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1967. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN-STOCKHOLM

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1967. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN-STOCKHOLM INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1970. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1970. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1969. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1969. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1968. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1968. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1971. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1971. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1973. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1973. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

LÖNER SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK SOCIALSTYRELSEN DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN

LÖNER SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK SOCIALSTYRELSEN DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1976. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1977

Löner 1976. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1977 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1975. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1977

Löner 1975. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1977 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1974. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1976

Löner 1974. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1976 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1978. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1979

Löner 1978. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1979 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella

Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1980. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiks- och lagerpersonal inom varuhandeln m fl

Löner 1980. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiks- och lagerpersonal inom varuhandeln m fl INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1983. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiks- och lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m fl

Löner 1983. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiks- och lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m fl INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Lönestatistisk årsbok för Sverige 1950. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Lönestatistisk årsbok för Sverige 1950. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1929-1951. 1929-1949 med innehållsförteckning, sammanfattning och

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1982. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m fl

Löner 1982. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m fl INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel m fl

Löner Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel m fl INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1978

Löner Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1978 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Lönestatistisk årsbok för Sverige 1951. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Lönestatistisk årsbok för Sverige 1951. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1929-1951. 1929-1949 med innehållsförteckning, sammanfattning och

Läs mer

Löner Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl

Löner Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella

Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm,

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm,

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Mars, 2004 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs Mars 2004 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA / PAGE

Läs mer

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Om Ni är tveksam angående redovisningen kontakta: KFO supporten, telefon: 08-697 40 36 eller kfo@aon.se

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Lönestatistisk årsbok 2002

Lönestatistisk årsbok 2002 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistiska centralbyrån 2003 Medlingsinstitutet 1 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistical yearbook of salaries and wages 2002 Sveriges officiella statistik Official Statistics

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare: Löner i Sverige / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1991-1993. (Sveriges. officiella statistik).

INLEDNING TILL. Efterföljare: Löner i Sverige / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1991-1993. (Sveriges. officiella statistik). INLEDNING TILL Löner och sysselsättning inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1987-1991. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1986-1990. Med innehållsförteckning, sammanfattning

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL.

SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson November, 2004 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs November 2004 Innehåll / Contents 2 Innehåll / Contents SIDA

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Löner i privat sektor, mars 2007

Löner i privat sektor, mars 2007 Löner i privat sektor, mars 2007 Krister B Andersson Maj 2007 Sammanfattning Innehåll 1 Innehåll Sidan SAMMANFATTNING GENOMSNITTLIG LÖN OCH LÖNEUTVECKLING SAMT ÖVERTID...2 ALLMÄN KOMMENTAR...2 GENOMSNITTSLÖNER

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm,

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

2006:1. Sjuklöneperioden åren 2002 2004 ISSN 1652-9863

2006:1. Sjuklöneperioden åren 2002 2004 ISSN 1652-9863 2006:1 Sjuklöneperioden åren 2002 2004 ISSN 1652-9863 Statistikrapport försäkringsstatistik Sjuklöneperioden åren 2002 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna

Folk- och bostadsräkningarna INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Oktober, 2002 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs October 2002 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 NV 22 SM 0401 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Tredje kvartalet 2004 Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 I korta drag Omsättning Omsättningsutvecklingen

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare: Löner i Sverige / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1991-1993. (Sveriges

INLEDNING TILL. Efterföljare: Löner i Sverige / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1991-1993. (Sveriges INLEDNING TILL Löner och sysselsättning inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1987-1991. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1986-1990. Med innehållsförteckning, sammanfattning

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 Producent Producer Staristiska centralbyrån National Central Bureau of Statistics Referent Datum Meddelande nr Sida Kansliskrivare Irena Przyjalkowska 08-63

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm,

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall,

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall, JO 38 SM 0501 Priser på jordbruksmark 2004 Agricultural land prices 2004 I korta drag Markpriserna fortsätter stiga Priser för jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. För Sverige

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark. Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 1998 2010, inklusive gratisarrenden, kr/ha

Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark. Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 1998 2010, inklusive gratisarrenden, kr/ha JO 39 SM 1101 Arrendepriser på jordbruksmark 2010 Agricultural rents 2010 I korta drag Fortsatt stigande arrendepriser på jordbruksmark Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm,

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Löner och sysselsättning inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1987-1991. (Sveriges officiella

INLEDNING TILL. Föregångare: Löner och sysselsättning inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1987-1991. (Sveriges officiella INLEDNING TILL Löner i Sverige : en redovisning av löner och löneutveckling för olika löntagargrupper / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1991-1993. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1982-1991.

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2013. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2013

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2013. Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2013 AM 46 SM 1302 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 1:a kvartalet 2013 Job openings and unmet labour demand, results from the 1st quarter of 2013 I korta

Läs mer

Timlöner inom den privata sektorn 2012

Timlöner inom den privata sektorn 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Timlöner inom den privata sektorn 2012 Timlönerna inom den privata sektorn som högst redan bland fyrtioåringarna Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie

Läs mer

Fakta om löner - löneutveckling

Fakta om löner - löneutveckling 2012-06-05 Fakta om löner - löneutveckling Löneutveckling i ekonomin t o m mars 2012 1 Fakta om löneutveckling mars 2012. Rapport över löneutveckling baserat på statistik från Medlingsinstitutet/SCB. Löneutvecklingstalen

Läs mer