SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: utgiven av Socialstyrelsen med titel: Löner : Lantarbetare, industriarbetare m fl med undertitel: Lantarbetare, industriarbetare m fl med undertitel: Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m. fl. Med innehållsförteckning, sammanfattning och parallelltitel på engelska: Wages. Part 2. Utgavs parallellt med Löner. Del 1, Tjänstemän inom privat sektor. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Efterföljare: Löner och sysselsättning inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. Stockholm, Löner. Del 2, Lantarbetare, industriarbetare m.fl (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-lonpr2-1962

3 SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER 1962 DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL. STATISTISKA CENTRALBYRÅ N STOCKHOLM 1965

4 OFFICIAL STATISTIC S OF SWEDEN LABOUR MARKE T AN D CONDITIONS O F WOR K AN D WAGE S WAGES 1962 PART II AGRICULTURAL AN D INDUSTRIAL WORKERS, ETC. CENTRAL BUREA U O F STATISTIC S STOCKHOLM 1965 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

5 Förord Verksamheten vi d socialstyrelsen s byr å fö r löne - oc h sysselsättningssta - tistik ha r de n 1 juli överflyttats til l statistisk a centralbyrån. I förelig - gande publikatio n återge s d e definitiv a resultate n a v d e statistisk a under - sökningarna rörand e löneförhållanden a å r fö r arbetar e ino m jord - bruk, trädgårdsodling, skogsbruk, industri, byggnads - oc h anläggningsverk - samhet, transportväse n m. m. Preliminär a redogörelse r ha r publicerat s i meddelande frå n socialstyrelsen s byr å fö r löne - oc h sysselsättningsstatisti k och i Statistisk a meddelanden. Redogörelsen har utarbetat s a v t. f. byrådirektörern a Car l Y:so n Hermeli n och Dagma r Witkowsky-Johnsson. Stockholm i maj Leif Björk INGVAR OHLSSO N

6

7 v Innehållsförteckning Contents Översättning till engelska av vissa termer Sammanfattning på engelska XI XII Translation into English of certain Terms English summary XI XII Text I. Arbetare inom jordbruk Primärmaterialet 1 Löneutvecklingen åren Arbetstids- och löneförhållanden år II. Trädgårdsarbetare Primärmaterialet 10 Löneförhållanden år III. Skogsarbetare 15 IV. Arbetare inom egentlig industri Primärmaterialet 17 Löneutvecklingen åren Löneförhållanden år Löneförhållanden vid privata elverk 24 V. Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Primärmaterialet 25 Löneutvecklingen åren Löneförhållanden år VI. Arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. Primärmaterialet 27 Löneförhållanden år VII. Arbetare inom stuverirörelse 30 VIII. Arbetare vid transportföretag Primärmaterialet 31 Löneförhållanden år IX. Arbetare vid oljedistributionsföretag 34 Texttabeller Arbetare inom jordbruk Tab. A. Antal brukningsenheter ingående i undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Tab. B. Redovisat och uppräknat antal arbetare vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Tab. C. Uppräknat antal arbetare i olika yrkes- och löneformsgrupper vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Text I. Agricultural Workers Collection of data 1 Wage developments Hours of work and wages in II. Garden Workers Collection of data 10 Wages in III. Forestry Workers 15 IV. Workers in Mining and Manufacturing Collection of data 17 Wage developments Wages in Wages in private-owned powerplants 24 V. Workers in Building and Construction Collection of data 25 Wage developments Wages in VI. Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc. Collection of data 27 Wages in VII. Workers in Stevedoring 30 VIII. Workers in Motor Truck, Tramway and Omnibus Transport Collection of data 31 Wages in IX. Workers in Petroleum Marketing 34 Tables in text Agricultural Workers Tab. A. Number of farms in the survey of wages in agriculture in Tab. B. Reported and "blown-up" numbers of workers in the survey of wages in agriculture in Tab. C. "Blown-up" numbers of workers in various groups by occupation and method of payment in the survey of wages in agriculture in

8 VI Tab. D. Förekomsten av ackordsarbete år 1962 för lantarbetare i åldern år 5 Tab. E. Ackordslönesummans fördelning på olika slag av ackordsarbeten år Tab. F. Uppräknat antal arbetstimmar med fördelning efter yrkesgrupp och arealgrupp vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Tab. G. Genomsnittliga tim- och årsförtjänster åren för lantarbetare i åldern år 8 Tab. H. Tim- och årsförtjänsternas spridning åren för manliga lantarbetare i åldern år (oavsett löneform) 9 Trädgårdsarbetare Tab. I. Redovisat och uppräknat antal arbetare vid undersökningen av trädgårdsarbetarnas löneförhållanden år Tab. J. Genomsnittliga timförtjänster åren för trädgårdsarbetare i åldern år 12 Tab. K. Uppräknat antal arbetare i olika yrkes- och löneformsgrupper vid undersökningen av trädgårdsarbetarnas löneförhållanden år Tab. L. Förekomsten av ackordsarbete år 1962 för trädgårdsarbetare i åldern år 13 Tab. M. Trädgårdsarbetarnas genomsnittliga årsförtjänster år Skogsarbetare Tab. N. Skogsarbetarnas dagsförtjänster vintersäsongerna 1939/ /63 enligt jägmästarnas uppgifter om normala dagsförtjänster i olika revir (ovägda genomsnitt) 15 Tab. O. Skogsarbetarnas dagsförtjänster i olika län vintersäsongerna 1961/62 och 1962/63 enligt jägmästarnas uppgifter om normala dagsförtjänster i olika revir 16 Tab. D. Occurrence of piece-work among agricultural workers years of age in Tab. E. Distribution of piece-work payments on different kinds of piece- work in Tab. F. "Blown-up" numbers of hours worked by occupational group and size of farm in the survey of wages in agriculture in Tab. G. Average hourly and annual earnings of agricultural workers years of age 8 Tab. H. Dispersion of hourly and annual earnings of male agricultural workers years of age (irrespective of method of payment) 9 Garden Workers Tab. I. Reported and "blown-up" numbers of workers in the survey of wages of garden workers in Tab. J. Average hourly earnings of garden workers years of age 12 Tab. K. "Blown-up" numbers of workers in various groups by occupation and method of payment in the survey of wages of garden workers in Tab. L. Occurrence of piece-work among garden workers years of age in Tab. M. Average annual earnings in 1962 of garden workers 14 Forestry Workers Tab. N. Daily earnings of forestry workers during the winter seasons 1939/ /63 according to reports by the regional forestry inspectors on normal daily earnings in various districts (unweighted averages) 15 Tab. O. Daily earnings of forestry workers in various counties during the winter seasons 1961/62 and 1962/63 according to reports by the regional forestry inspectors on normal daily earnings in various districts 16

9 VII Arbetare inom egentlig industri Tab. P. Redovisat antal arbetstimmar år 1962 inom olika industrigrupper 18 Tab. Q. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för arbetare inom olika industrigrupper 21 Tab. R. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna arbetare inom olika industrigrupper 21 Tab. S. Sammansättningen av den genomsnittliga timförtjänsten år 1962 för vuxna arbetare inom olika industrigrupper 22 Tab. T. Genomsnittlig timförtjänst år 1962 för vuxna kvinnor i procent av timförtjänsten för vuxna män 23 Tab. U. Relationstal för den genomsnittliga timförtjänsten år 1962 för vuxna arbetare inom olika dyrortsgrupper 24 Tab. V. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna manliga arbetare vid privata elverk 25 Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Tab. X. Genomsnittliga timförtjänster år 1939 samt åren för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 26 Arbetare inom stuverirörelse Tab. Y. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna manliga arbetare inom stuverirörelse 30 Arbetare vid transportföretag Tab. Z. Genomsnittliga timförtjänster under andra kvartalet åren för vuxna manliga chaufförer vid privata och statliga buss- och åkeriföretag 33 Tabeller Arbetare inom jordbruk Tab. 1. Lantarbetarnas fördelning efter antalet redovisade arbetstimmar på ordinarie arbetstid år Förekomsten av övertidsarbete m. m. 35 Workers in Mining and Manufacturing Tab. P. Reported numbers of hours worked in 1962 in various branches of industry 18 Tab. Q. Average hourly earnings in 1962 of workers in various branches of industry 21 Tab. R. Average hourly earnings in 1962 of adult workers in various branches of industry 21 Tab. S. Composition of average hourly earnings in 1962 of adult workers in various branches of industry 22 Tab. T. Average hourly earnings in 1962 of adult women in percentages of average hourly earnings of adult men 23 Tab. U. Relative figures of average hourly earnings in 1962 of adult workers in various cost-of-living zones 24 Tab. V. Average hourly earnings in 1962 of adult male workers in private- owned power plants 25 Workers in Building and Construction Tab. X. Average hourly earnings in 1939 and in of adult male workers in building and construction 26 Workers in Stevedoring Tab. Y. Average hourly earnings in 1962 of adult male workers in stevedoring 30 Workers in Motor Truck, Tramway and Omnibus Transport Tab. Z. Average hourly earnings during the second quarter of of adult male drivers in private and governmental omnibus and motor truck transport 33 Tables Agricultural Workers Tab. 1. Distribution of agricultural workers by reported number of hours on normal working time in Occurrence of overtime work, etc. 35

10 VIII Tab. 2. Timförtjänsterna s spridnin g å r 1962 fö r lantarbetar e i ålder n år 3 6 Tab. 3. Årsförtjänsterna s spridnin g å r 1962 fö r manlig a lantarbetar e i åldern år 3 7 Tab. 4. Timförtjänsterna s oc h årsför - tjänsternas spridnin g å r för manliga lantarbetare (oavsett lö - neform) i åldern år på gårdar av olika storlek 3 8 Tab. 5. Timförtjänsterna s sammansätt - ning å r fö r lantarbetar e 3 9 Tab. 6. Timförtjänsterna s sammansätt - ning å r fö r manlig a lant - arbetare i åldern å r (oav - sett löneform ) på gårdar av olik a storlek 4 0 Tab. 7. Årsförtjänsterna s sammansätt - ning å r fö r manliga lantarbetare i åldern år 4 1 Tab. 2 Tab. 3 Tab. 4 Tab. 5 Tab. 6 Tab. 7. Dispersio n o f hourl y earning s in 1962 o f agricultura l worker s year s o f ag e 3 6. Dispersio n o f annua l earnings in 1962 o f mal e agricultural work - ers year s o f ag e 3 7. Dispersio n o f hourl y and annua l earnings i n o f mal e agri - cultural worker s (irrespectiv e o f method o f payment ) years o f ag e o n farms o f variou s sizes 3 8. Compositio n o f hourl y earning s of agricultura l worker s i n Compositio n o f hourl y earning s in o f mal e agricultura l workers year s o f ag e (irrespective o f metho d o f payment) o n farm s o f variou s size s 4 0. Compositio n of annual earnings in 1962 of male agricultural worker s years of age 4 1 Trädgårdsarbetare Tab. 8. Timförtjänsterna s sammansätt - ning å r fö r trädgårdsar - betare 4 2 Tab. 9. Redovisa t anta l trädgårdsarbe - tare i ålder n å r samt ge - nomsnittliga timförtjänste r fö r dessa i olik a lönegruppe r oc h i olika storleksgruppe r a v företa g år Tab. 10. Timförtjänsterna s spridnin g å r 1962 för trädgårdsarbetar e 4 4 Arbetare inom egentlig industri Tab. 11. Redovisa t anta l a v vuxn a arbe - tare utförda arbetstimmar (1000- tal) samt förekomsten av ackordsoch övertidsarbet e å r inom egentlig industr i me d fördelnin g efter industri - oc h dyrortsgrup p 4 5 Tab. 12. Löneutvecklinge n åre n för vuxn a arbetar e ino m egentlig industri 5 0 Tab. 13. Löneutvecklinge n åre n för arbetar e ino m egentli g industri 5 1 Tab. 14. Genomsnittlig a timförtjänste r å r 1962 fö r vuxn a arbetar e ino m egentlig industr i 5 2 Garden Workers Tab. 8. Compositio n o f hourl y earning s in o f garde n worker s 4 2 Tab. 9. Reporte d numbe r o f garde n wor - kers years o f age and av - erage hourl y earning s b y zon e and size of establishment in Tab. 1 0 Dispersio n o f hourl y earning s o f garden worker s i n Workers in Mining and Manufacturing Tab. 11. Reporte d numbe r o f workin g hours (i n 1000 ) performe d b y adult worker s an d frequenc y o f piece-work an d overtime work in 1962 in mining and manufacturing with breakdow n b y branc h o f industry and cost-of-living zon e 4 5 Tab. 12. Wag e development s for adul t worker s in minin g an d manufacturing 5 0 Tab. 13. Wag e development s for worker s i n minin g an d manufacturing 5 1 Tab. 14. Averag e hourly earning s in of adul t worker s i n minin g an d manufacturing 5 2

11 IX Tab. 15. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna arbetare inom egentlig industri med fördelning efter dyrortsgrupp 57 Tab. 16. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna industriarbetare i vissa större städer 62 Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Tab. 17. Uppräknat antal av vuxna manliga arbetare utförda arbetstimmar (1000-tal) med fördelning efter dyrortsgrupp samt förekomsten av ackords- och övertidsarbete år 1962 inom byggnads- och anläggningsverksamhet 65 Tab. 18. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 66 Tab. 19. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet med fördelning efter dyrortsgrupp 67 Tab. 20. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet i vissa större städer 68 Arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. Tab. 21. Redovisat antal utförda arbetstimmar (1000-tal), förekomsten av ackords- och övertidsarbete samt genomsnittliga timförtjänster för vuxna arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. år Tab. 22. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna arbetare vid statliga verk städer och byggnadsarbeten m. m. med fördelning efter dyrortsgrupp 70 Arbetare vid transportföretag Tab. 23. Genomsnittliga timförtjänster under andra kvartalet 1962 för vuxna arbetare vid privata och statliga buss- och åkeriföretag 71 Tab. 15. Average hourly earnings in 1962 of adult workers in mining and manufacturing in various cost-of-living zones 57 Tab. 16. Average hourly earnings in 1962 of adult industrial workers in certain large cities 62 Workers in Building and Construction Tab. 17. "Blown-up" number of working hours (in 1000) performed by adult male workers, with breakdown by cost-of-living zone, and frequency of piece-work and overtime work in 1962 in building and construction 65 Tab. 18. Average hourly earnings in 1962 of adult male workers in building and construction 66 Tab. 19. Average hourly earnings in 1962 of adult male workers in building and construction in various cost-of-living zones 67 Tab. 20. Average hourly earnings in 1962 of adult male workers in building and construction in certain large cities 68 Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc. Tab. 21. Reported number of working hours (in 1000), frequency of piece-work and overtime work, and average hourly earnings of adult workers in 1962 in governmental plants and construction works, etc. 69 Tab. 22. Average hourly earnings in 1962 of adult workers in governmental plants and construction works, etc., by cost-of-living zone 70 Workers in Motor Truck, Tramway and Omnibus Transport Tab. 23. Average hourly earnings during the second quarter of 1962 of adult workers in private and governmental omnibus and motor truck transport 71

12 X Tab. 24. Genomsnittlig a timförtjänste r under först a halvåre t fö r vuxna arbetar e vi d kommunal a buss- oc h spårvägsföreta g 7 2 Arbetare vid oljedistributionsföretag Tab. 25. Genomsnittlig a timförtjänster un - der periode n maj jun i fö r vuxna manliga, fas t anställd a ar - betare vi d oljedistributionsföre - tag 7 3 Tab. 24. Averag e hourl y earning s durin g the firs t hal f o f o f adul t workers i n municipa l omnibu s and tramwa y transpor t 7 2 Workers in Petroleum Marketing Tab. 25. Averag e hourl y earning s durin g the perio d May Jun e o f adult mal e permanentl y engage d workers i n petroleu m marketin g 7 3 Bilagor 1 och 2. Blanket t oc h anvisninga r fö r un - dersökningen a v löneförhållanden a för lantarbetar e Blanket t oc h anvisninga r fö r un - dersökningen a v löneförhållanden a för trädgårdsarbetar e Blanket t oc h anvisninga r fö r un - dersökningen a v löneförhållanden a för industriarbetar e m. fl Blanket t oc h anvisninga r fö r un - dersökningen a v löneförhållanden a för byggnadsarbetar e 8 3 Appendices 1 an d 2. Questionnaire, with instructions, used i n th e surve y o f wage s o f agricultural worker s Questionnaire, with instructions, used i n th e surve y o f wage s o f garden worker s Questionnaire, with instructions, used i n th e surve y o f wage s i n mining an d manufacturin g Questionnaire, with instructions, used i n th e surve y o f wage s i n building an d constructio n 8 3 Symboler använda i tabellerna Explanation of symbols Intet finn s at t redovis a Magnitud e ni l Uppgift e j tillgängli g elle r alltfö r osäke r.. Dat a no t availabl e o r to o uncertai n t o b e för at t ange s publishe d

13 XI Translation o f certain term s ackordsarbete piece-wor k ackordsvolym frequenc y o f piece-wor k antal numbe r anställda employee s arbelare wag e earner, worke r arbetsdagar workin g (lay s arbetsgivare employe r arbetstimmar hour s o f wor k bensinstationsarbetare fillin g statio n worke r brukare farmer, tenan t farme r brukningsenhet farm, holdin g chaufför chauffeur, drive r dagsförtjänst dail y earning s djurskötare cattlema n ilyrorlsgrupp cost-of-livin g zon e egentlig lantarbetare far m worke r prope r fördelning distribution, breakdow n förekomst frequency, existence, occurrence genomsnittlig timför - tjänst averag e hourl y earnings gruvarbetare laboure r grupp grou p gruppering classificatio n gård farm, holdin g helgdagslön publi c holiday pa y husbyggnadsarbetare house-buildin g worke r högst no t mor e tha n indextal inde x numbe r individuell individua l industrigrupp industria l branc h jordbruk agricultur e kollektivavtal collectiv e agreemen t kontant cas h kvinnor female s ladugärdsförman cattl e forema n lagerarbetare storema n lantarbetare far m worker, agricul - tural worke r län count y lön wage, lönesumma payroll, wag e tota l löneutveckling wag e developments, trend o f wage s manliga mal e minderåriga minor, juvenil e minst a t leas t murare bricklaye r män male s naturaförmåner paymen' s (benefits ) i n kind olika different, variou s procent pe r cen t rättare far m forema n samtliga al l semesterlön annua l holida y pa y skifttillägg extr a shif t pa y skogsarbetare forestr y worke r specialarbetare specialize d worke r spridning dispersio n statlig governmenta l storlek siz e städer towns, citie s tidlönsarbete time-wor k tillägg supplemen t timme hou r traktorförare tracto r operato r trädgårdsarbetare garde n worke r uppgifter reports, dat a uppgiftslämnare reportin g uni t vissa certai n vuxna adul t yrke occupatio n yrkesgrupp occupationa l grou p åkerareal acreag e år year årsförtjänst yearl y earning s övertid overtim e övriga othe r

14 XII Summary The survey s o f wage s presente d i n this volum e wer e initiate d b y th e Socia l Welfare Boar d (socialstyrelsen). Sinc e July 1st, 1963, th e wor k ha s bee n con - tinued b y th e Centra l Burea u o f Sta - tistics (statistisk a centralbyrån). I. Agricultural Workers For th e surve y o f wage s i n agricultur e in a sampl e o f farm s wa s drawn fro m th e farm s include d i n th e annual surve y o f acreag e an d livestoc k conducted b y th e Centra l Burea u o f Statistics. Th e numbe r o f farm s selecte d amounted t o 1/168, 1/56, 1/2 8 an d 1/ 7 respectively o f farm s i n th e size-group s 2 10, 10 20, an d ove r 5 0 hec - tares o f arabl e lan d i n th e censu s of agriculture. Wit h certai n exceptions, the sam e sampl e ha s bee n use d fo r th e surveys o f wage s i n In th e surve y report s hav e bee n received fro m farms. Befor e an y computations o f averag e earnings, etc., were made, the dat a concernin g workers, wages an d hour s reporte d fro m farm s in th e thre e lowe r size-group s wer e "blown up " b y variou s coefficient s based o n relativ e samplin g fraction s an d response rates. In th e wag e statistic s th e agricultura l workers ar e classifie d i n fou r group s according t o th e metho d o f payment : 1) Worker s withou t paymen t i n kind, 2) Worker s wit h fre e board, 3) Worker s wit h fre e boar d an d lodg - ing, 4) Worker s wit h necessitie s o f lif e and o r lodging. The followin g occupationa l classifi - cation i s used with regar d t o male work - ers: 1) Far m foreme n (rättare), 2) Far m worker s prope r (egentlig a lantarbetare), 3) Tracto r operator s (traktorförare), 4) Cattl e foreme n (ladugårdsförmän), 5) Cattleme n (djurskötare), 6) Specialize d worker s (specialarbe - tare), 7) Othe r worker s (övrig a arbetare). The averag e hourl y earning s (table s 5 an d 6 ) o f a grou p o f worker s ar e computed a s th e quotien t o f th e wag e total pai d to the grou p (excludin g piece - work payments ) an d th e correspondin g sum o f hour s worke d (excludin g piece - work). Th e wag e tota l comprise s cas h payments o n a time-rate basi s (includin g overtime), th e valu e o f payment s i n kind, annua l holida y pay, commissions, etc. (cf. table s 5 and 6). The median an d quartile hourl y earning s (table s 2 an d 4) ar e calculate d o n th e basi s o f th e individual averag e hourl y earnings. Th e average annua l earning s (tabl e 7 ) ar e calculated a s th e quotien t o f th e wag e total pai d t o th e worker s fo r th e yea r (including piece-wor k payments ^ an d the numbe r o f workers ; thes e average s as wel l a s th e correspondin g median s and quartile s (table s 3 and 4 ) onl y refe r to worker s wit h a t leas t 25 0 workin g days durin g th e yea r i n th e servic e o f the reportin g employer. Wages var y considerabl y wit h occu - pation, th e metho d o f payment, an d th e absence o r presenc e o f collectiv e agree -

15 XIII ments. Mal e far m worker s prope r (18 64 year s o f age ) earne d o n th e averag e 5,34 k r pe r hou r o n farm s covere d b y collective agreements, an d 4,1 0 k r pe r hour o n farm s no t s o covered. Th e corresponding averag e annua l earning s (only workers wit h a t leas t 25 0 workin g days durin g th e year ) wer e k r and kr. Female far m worker s (18 64 years o f age ) earne d 4,6 7 kr pe r hou r on farm s covere d b y collectiv e agree - ments an d 3,6 8 k r o n farm s no t s o covered. II. Garde n Worker s Since th e statistic s o n wage s i n horticulture ar e base d o n a sampl e drawn fro m a lis t o f horticultura l es - tablishments (marke t gardens, nursery - gardens, etc. ) reporte d t o th e census o f production, distribution, an d services. In th e survey report s hav e been receive d fro m 48 6 employers o n th e individual wage s o f workers. Th e dat a concerning establishment s selecte d wit h a probabilit y les s tha n 1 wer e "blow n up" t o accoun t fo r differen t samplin g fractions an d rate s o f response. The followin g occupationa l classifi - cation i s used : 1) Garde n foreme n (förmän), 2) Skille d garde n worker s (yrkesar - betare), 3) Garde n labourer s (grovarbetare), 4) Apprentice s (eleve r oc h lärlingar), 5) Specialize d worker s (specialarbe - tare). The averag e hourl y earning s ar e cal - culated a s th e quotien t o f th e wag e tota l and th e correspondin g su m o f hour s worked. Th e wag e tota l comprise s cas h payments fo r time-wor k an d piece-wor k (including overtim e pay, etc.), the valu e of payment s i n kind, annua l holida y pay, commissions, etc. Th e averag e an - nual earning s ar e calculate d a s th e quotient o f th e wag e tota l pai d t o th e workers fo r th e yea r an d th e numbe r o f workers; thes e average s onl y refe r t o workers wit h a t leas t 25 0 workin g day s during th e yea r i n th e servic e o f th e reporting employer. The averag e hourl y earning s i n of skille d mal e garde n worker s ( years o f age ) covere d b y collectiv e agreements wer e 5,9 6 kr and th e averag e annual earning s kr. Th e corre - sponding average s fo r skille d mal e garden worker s ( year s o f age ) not covere d b y collectiv e agreement s were 5,6 2 k r an d kr, respectively. III. Forestr y Worker s The regiona l forestr y inspector s hav e reported estimate s o f norma l dail y earn - ings o f 1 ) feller s an d 2 ) hauler s (ma n and horse ) employe d i n publi c forest s by th e Swedis h Fores t Servic e durin g the winte r seaso n 1962/63. Th e un - weighted averag e o f thes e estimate s wa s 59 k r fo r feller s (6 4 k r i n Norther n Sweden) an d 8 9 k r fo r hauler s (10 2 k r in Norther n Sweden). Th e correspond - ing average s fo r th e winte r seaso n 1961/62 wer e 5 2 kr an d 8 0 kr. Th e aver - age o f th e estimates, weighte d b y th e quantities felled, ha s bee n calculate d a s 62 k r fo r feller s an d 9 6 k r fo r haulers. In th e surve y o f earning s i n th e winte r season 1961/6 2 th e correspondin g fig - ures wer e 5 4 an d 8 5 kr. IV. Worker s in Mining and Manufacturing The surve y o f wage s o f worker s i n mining, manufacturing, an d relate d in - dustries i n wa s carrie d ou t i n co - operation wit h th e Swedis h Employers ' Confederation.

16 XIV On th e questionnaire s dat a o n wage s paid an d man-hour s worke d i n wer e collected fo r th e followin g group s o f wage earners : adul t mal e worker s wit h a workin g wee k o f 4 0 hour s i n under - ground wor k i n mine s etc. ; adul t mal e workers wit h a workin g wee k o f 4 2 hours (no t stoppin g a t th e en d o f th e week); othe r worker s (adul t an d juve - nile, mal e an d female). For eac h o f thes e group s informatio n was requeste d concernin g th e tota l num - ber o f man-hour s performe d durin g th e year wit h breakdow n b y time-wor k an d piece-work. Informatio n wa s furthe r requested concernin g tota l wage s pai d with breakdow n b y basi c wage s o n time-work an d piece-work, overtim e supplements, extr a shif t pay, publi c an d annual holida y pay, an d othe r wag e supplements (e.g. payment s i n kind). The reportin g unit s were, a s a rule, local establishment s or, i n som e cases, departments o f establishments. Th e tota l number o f man-hour s reporte d (no t counting publi c enterprises, cf. chapte r VI) amounte d t o million. The mai n group s o f th e industria l classification use d fo r minin g an d manu - facturing ar e show n i n th e tabl e o n thi s page. Changes i n wage s sinc e The aver - age hourl y earning s (includin g supple - ments) o f adul t mal e wag e earner s i n mining an d manufacturin g ros e b y 451 % fro m t o (se e tabl e 13). The correspondin g increas e fo r adul t female wag e earner s wa s 52 0 %, an d for juvenile s (bot h sexes ) c. Be - tween an d th e averag e in - crease i n wage s i n minin g an d manu - facturing wa s 8 % fo r adul t mal e an d 11 % fo r adul t femal e worker s (se e tabl e 14). Average hourl y earning s i n Three different average s o f hourl y earning s ar e computed: a ) earning s fro m time-wor k and piece-wor k excludin g an y kin d o f wage supplements, b ) earning s in - cluding overtim e supplement s an d extr a shift pay, an d c ) earning s includin g overtime supplements, extr a shif t pay, holiday pay, an d othe r wag e supple - ments.

17 XV The tabl e o n p. XI V show s th e aver - age hourl y earning s a), b ) an d c ) o f adult worker s i n th e mai n branche s o f industry. I n tabl e 1 4 corresponding dat a are give n wit h a mor e detaile d break - down b y branche s o f industry. Table 1 5 show s th e averag e hourl y earnings i n i n th e variou s branche s of industr y b y cost-of-livin g zone. Th e differences i n hourl y earning s betwee n cost-of-living zone s ar e considerable. I n zone 3 (area s wit h th e lowes t cost-of - living level ) th e averag e hourl y earning s (including al l supplements ) o f adul t male worker s wer e 1 8 % lowe r tha n i n zone 5 (th e highes t zone). Fo r adul t female worker s th e correspondin g dif - ference wa s 1 6 %. Data o n earning s o f worker s i n pri - vate-owned powe r plant s ar e give n i n table V. V. Workers in Building and Construction The statistic s o n wage s i n buildin g and constructio n i n refe r t o a "blown-up" numbe r o f 20 0 million man - hours (no t includin g worker s employe d by governmen t agencies, cf. chapte r VI). The materia l wa s collecte d i n co-oper - ation wit h th e Swedis h Employers ' Confederation. Specia l questionnaire s were sen t t o building firms, whic h wer e requested t o provid e information, i.a., on wage s an d hour s fo r mal e workers, other tha n apprentices, wit h breakdow n by occupationa l groups. Plumbers', tinners', electricians', painters ' an d glaziers' firms, a s well a s firm s engage d in roa d an d waterwa y construction, supplied th e sam e typ e o f informatio n as firm s i n minin g an d manufacturing. The averag e hourl y earning s c ) (in - cluding al l supplements ) i n fo r adult mal e worker s i n al l branche s covered amounte d t o 9,7 7 kr. In buildin g firm s th e averag e hourl y earnings c ) (includin g al l supplements ) of adul t mal e worker s wer e 9,9 0 kr. Th e average hourl y earning s b ) (includin g overtime supplement s an d extr a shif t pay bu t excludin g holida y pa y an d othe r wage supplements ) o f al l adul t mal e workers wer e 9,2 2 kr, whil e thos e o f bricklayers wer e 10,4 2 kr, o f carpenter s 9,92 kr, an d o f labourer s 8,7 6 kr. In roa d an d waterwa y constructio n the averag e hourl y earning s c ) (in - cluding al l supplements ) wer e 9,7 5 kr, in electricians ' firm s 9,2 3 kr, i n plumb - ers' firm s 8,8 1 kr, i n painters ' firm s 11,66 kr, i n glaziers ' firm s 7,7 6 kr, an d in tinners ' firm s 9,7 5 kr. Between an d th e averag e hourly earning s o f adul t mal e worker s in buildin g an d constructio n industrie s increased b y 9 %. VI. Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc., Covered by Collective Agreements Information ha s bee n collecte d o n wages i n i n industria l establish - ments, construction works, etc., operated directly b y governmen t agencies, suc h as th e Stat e Railways, th e Pos t Office, the Telecommunication s Office, th e Stat e Power Office, an d th e Services. Dat a were collecte d o n th e sam e kin d o f questionnaire a s wa s use d fo r privat e industrial establishments. Th e numbe r of man-hour s reporte d wa s abou t 9 1 million. The averag e hourl y earning s c ) (in - cluding al l supplements ) amounte d t o 7,76 k r i n fo r al l adul t mal e work - ers reported, an d t o 5,7 8 k r fo r adul t female workers.

18 XVI VII. Worker s i n Stevedorin g Data o n wage s i n stevedorin g i n were collecte d i n co-operatio n wit h th e Swedish Employers ' Confederation. Th e reported numbe r o f man-hour s amounte d to 9, 5 million. Th e averag e hourl y earn - ings c ) (includin g al l supplements ) a - mounted t o 8,9 2 kr. Betwee n an d 1962 th e earning s ros e b y 6 %. VIII. Worker s i n Moto r Truck, Tramway, an d Omnibu s Transpor t Data o n wage s i n privat e moto r truc k and omnibu s transpor t enterprise s dur - ing the secon d quarte r o f were col - lected b y th e Socia l Welfar e Boar d i n co-operation wit h th e Swedis h Em - ployers' Confederation. Correspondin g data o n governmenta l moto r truc k an d omnibus transport wer e collecte d b y th e Social Welfar e Board. Dat a concernin g wages i n municipa l tramwa y an d om - nibus transpor t durin g th e perio d 1s t Jiinuary~30th Jun e wer e collecte d in eo-operatio B wit h th e Unio n o f Swedish Towns. Table s 2 3 an d 2 4 sho w the averag e hourl y earning s (excludin g and includin g overtim e supplement s and supplement s fo r shiftwork, etc. ) for variou s groups o f workers i n private, governmental, an d municipa l moto r truek, tramway, an d omnibu s transport. IX. Worker s i n Petroleu m Marketing Data o n wages i n petroleum marketin g during May Jun e wer e collecte d by th e Socia l Welfar e Boar d i n oo-oper - ation wit h th e Swedis h Employers ' Con - federation. Table 2 5 show s th e averag e hourl y earnings (excludin g an d includin g over - time supplement s an d supplement s fo r shift-work, etc. ) fo r variou s group s o f workers i n petroleu m marketing.

19 1 I. Arbetare inom jordbruk Primärmaterialet Urvalet a v uppgiftslämnare. Til l un - dersökningen a v lantarbetarna s löneför - hållanden å r begärd e socialstyrel - sen uppgifte r frå n brukningsen - heter me d mins t 2 hekta r åker, so m ge - nom et t systematisk t urvalsförfarand e uttagits u r statistisk a centralbyrån s pri - märmaterial til l år s arealinvente - ring (jf r SOS : Löne r 1954, De l II, s. 103). Vid d e undersökninga r so m avse r åren ha r ma n i huvudsa k använt samm a urva l a v brukningsenhe - ter so m vi d år s undersökning. Til l följd a v upplysninga r so m erhållit s vi d år s undersökninga r had e dock 36 9 a v d e ursprunglige n utvald a brukningsenheterna uteslutit s enlig t d e regler, so m omtalat s i SOS : Löne r 1954, Del II, s Vi d år s undersök - ning tillskrev s brukningsenheter, av vilk a 5 1 sedermer a uteslöt s enlig t de nys s nämnd a reglerna. Bearbetnings - bara sva r erhöll s frå n bruknings - enheter. D e ursprunglig a urvalskvoter - na (antale t vi d år s undersöknin g ur arealinventeringen s primärmateria l utvalda brukningsenhete r i förhålland e till de t total a antale t brukningsenhete r i fyra storleksklasse r enlig t år s jord - bruksräkning), antale t brukningsenhe - ter i urvalet å r (exklusiv e d e bruk - ningsenheter so m uteslutits, jf r ovan), antalet brukningsenhete r fö r vilk a bear - betningsbara blankette r lämnat s oc h svarsprocenterna vi d år s under - sökning framgå r a v tab. A. I denn a ta - bell redovisa s äve n de t anta l bruknings Löner 1962: II enheter fö r vilk a uppgifte r lämnat s o m lejda arbetare. Blanketten. P å de n frågeblanket t so m användes vi d år s undersöknin g be - gärdes likso m tidigar e å r uppgifte r o m arbetstid oc h löne r fö r enskild a arbeta - re. Arbetare, so m unde r åre t enbar t sys - selsatts i skogsarbete, sam t arbetar e vi d maskinstationer skull e e j redovisas. Upp - gifter skull e lämna s i särskild a kolum - ner o m anta l arbetsdaga r oc h kontan t lön vi d skogsarbet e so m e j utfört s mo t samma lö n so m jordbruksarbetet ; dess a uppgifter, vilk a e j had e någo n motsva - righet vi d år s undersökning, ha r ej utnyttjat s vi d utarbetande t a v denn a redogörelse. För varj e redovisa d arbetar e skull e uppgift lämna s o m kön, födelseå r oc h yrke sam t o m anta l 'arbetstimma r oc h kontant lö n vi d tidlönsarbete ; arbet e p å övertid, ersättartjänstgörin g p å sön - oc h helgdagar, rykt, förberedelse - oc h avslut - ningsarbeten skull e härvi d redovisa s skilt frå n övrig t tidlönsarbete ; a v lant - arbetare utför t skogsarbet e skull e med - räknas o m de t utfört s mo t samm a lö n som jordbruksarbetet. Vidar e begärde s uppgifter o m hel a antale t arbetsdaga r under åre t mo t tidlön, o m kontan t lö n och anta l arbetsdaga r vi d ackordsarbe - te (e j skogsarbete), o m semesterlö n oc h semesterersättning, o m provisione r oc h övriga kontant a ersättninga r sam t o m naturaförmåner. För d e arbetar e so m haf t anna t ac - kordsarbete ä n skogsarbet e inhämtade s särskilda uppgifte r o m ackordslönen s

20 2 Tab. A. Anta l brukningsenhete r ingåend e i undersökninge n a v lantarbetarna s löneförhållan - den å r m. k. = me d kollektivavta l 1 Angåend e skillnade n mella n redovisa t oc h uppräkna t antal, s e s. 3. fördelning p å olik a slag s arbeten.»fri a naturaprodukter» (t. ex. mjöl k elle r bränsle) skull e a v uppgiftslämnare n vär - deras enlig t gälland e marknadspriser. För frit t logi, fr i kos t oc h fr i tvät t skul - le ange s unde r vilke n tidsperio d respek - tive förmå n åtnjutits. Vi d frit t log i skul - le dessuto m redovisa s huruvid a rumme t varit enskil t elle r delat, uppvärm t frå n central uppvärmningsanordning, förset t med wc, tvättstäl l etc. Va d beträffa r fr i bostad skull e uppgifte r lämna s om de n tid unde r vilke n bosta d upplåtit s sam t om bostaden s kvalitet, storle k etc. Efte r sin kvalite t skull e bostade n hänföra s til l endera a v fyr a kvalitetsklasser, vilke n jämte bostaden s storle k oc h förekoms - ten a v olik a uppräknad e bekvämlighets - detaljer skull e ange s p å blanketten. Vi d bearbetningen a v d e inkomn a uppgifter - na värderade s förmånern a frit t logi, fr i kost oc h fr i tvät t efte r fö r hel a rike t gemensamma normer, vilk a anslö t si g till i gälland e kollektivavta l angivn a nyttjanderättsavgifter m. m. Förmåne n fri bosta d värderade s me d användand e av d e i gälland e kollektivavta l föreskriv - na nyttjanderättsavgiftern a fö r a v ar - betsgivare upplåtn a bostäder. Uppgifter skull e äve n lämna s bl. a. om gården s åkerarea l oc h o m förekoms - ten a v kollektivavtal. Blanketten s oc h anvisningarnas utseend e framgå r a v bi - lagorna 1 oc h 2. Materialets bearbetning. D e går - dar, frå n vilk a användbar a sva r inkom - mit, uppdelade s vi d bearbetninge n p å fyra storleksklasse r me d lednin g a v upp - gifter o m åkerareale n enlig t år s arealinventering. Denn a uppdelning, vil - ken motsvara r fördelninge n p å fyr a ur - valsgrupper (jf r s. 1 oc h tab. A), ha r använts d å materiale t grupperat s efte r gårdarnas (brukningsenheternas ) stor - lek. För varj e redovisa d arbetar e överför - des flertale t uppgifte r frå n blankette n till et t hålkort. Såvä l urvalskvo t so m svarsprocent va r olik a fö r d e fyr a stor -

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1968. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1968. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1982. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m fl

Löner 1982. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m fl INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Börstrender, räntor och konjunktur

Börstrender, räntor och konjunktur Peter Malmqvist www.eqr.se Börstrender, räntor och konjunktur Livbolagens placeringar 45% 40% Livförsäkringsbolagens tillgångar 1994-2009 Aktier 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Obligationer Fastighet, realränteobligationer

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN (1) Om framtidens arbetsliv och partsrelationer: INDUSTRIAL RELATIONS FORESIGHT 2025: SWEDEN COMPARED TO EU15, EU12 AND GLOBAL 7

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS Utgivare: Statistiska centralbyrån, Stockholm Publisher: National Central Bureau of Statistics, Stockholm Referent Datum Meddelande nr Fröken B. Norman 08/63

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Vad betyder en ny stadsdel?

Vad betyder en ny stadsdel? Vad betyder en ny stadsdel? - Perspektiv från forskningen Martin Andersson Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona Lunds universitet, Lund Koncentration till stora regioner 140 130 120 110 100 90

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Short Final report on LFS Ad hoc module 2006 Transition from work into retirement Contract No 32100-2005-004-2005-268

Short Final report on LFS Ad hoc module 2006 Transition from work into retirement Contract No 32100-2005-004-2005-268 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2007-04-19 1(27) Short Final report on LFS Ad hoc module 2006 Transition from work into retirement Contract No 32100-2005-004-2005-268 The module was implemented according to Commission

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Kommunal familjerådgivning under 2014

Kommunal familjerådgivning under 2014 Sveriges officiella statistik Socialtjänststatistik Kommun som uppgifterna avser Namn på den familjerådgivningsbyrå som lämnar uppgiften Er adress Postadress Uppgiftslämnare/handläggare E-post Telefon

Läs mer

Marcus Andersson MICROSOFT PROJECT

Marcus Andersson MICROSOFT PROJECT Marcus Andersson MICROSOFT PROJECT 007 Del 1 SKAPA PROJEKTPLAN. Skapa och arbeta med ett projekt... 1 3. Aktiviteter, Milstolpar och Faser... 1 . SKAPA OCH ARBETA MED ETT PROJEKT I det här avsnittet ska

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Fakta om löner - löneutveckling

Fakta om löner - löneutveckling 2012-06-05 Fakta om löner - löneutveckling Löneutveckling i ekonomin t o m mars 2012 1 Fakta om löneutveckling mars 2012. Rapport över löneutveckling baserat på statistik från Medlingsinstitutet/SCB. Löneutvecklingstalen

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Löneutveckling i procent per år 10/11 11/12 12/13 Medelvärde 10/13. Arbetare, totalt 2,4 3,1 1,9 2,4

Löneutveckling i procent per år 10/11 11/12 12/13 Medelvärde 10/13. Arbetare, totalt 2,4 3,1 1,9 2,4 Cirkulär Nr 3 Februari 2014 Slutresultat från lönestatistiken 2013 Lönestatistiken avseende september 2013 är nu färdigbearbetad. I nedanstående tabeller och diagram redovisas huvudresultaten för arbetare

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare: Löner i Sverige / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1991-1993. (Sveriges. officiella statistik).

INLEDNING TILL. Efterföljare: Löner i Sverige / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1991-1993. (Sveriges. officiella statistik). INLEDNING TILL Löner och sysselsättning inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1987-1991. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1986-1990. Med innehållsförteckning, sammanfattning

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Avskogningen kompenseras delvis av att andra skogar samtidigt breder ut sig eller förtätas, men efter tusenårsskiftet har den effekten minskat.

Avskogningen kompenseras delvis av att andra skogar samtidigt breder ut sig eller förtätas, men efter tusenårsskiftet har den effekten minskat. Klimat 2Z: Ändrad markanvändning / Avskogning (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och dessutom fundera på och eventuellt försöka hitta omfattningen av någon orsak till skogskövlingen.

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall)

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) 1 (5) Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) Lönestatistiken avser löneläget 1 september - 30 september 2014. Insamlingen är databaserad och skall levereras

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014 STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR 1914 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Statistical

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Jonas Kindberg, Jon E. Swenson och Göran Ericsson Introduktion Björnen tillhör

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES DMAN - Departure Management Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES Departure Management Effekten av att använda DMAN DMAN procedurer och informationsflöden

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer