SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: utgiven av Socialstyrelsen med titel: Löner : Lantarbetare, industriarbetare m fl med undertitel: Lantarbetare, industriarbetare m fl med undertitel: Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m. fl. Med innehållsförteckning, sammanfattning och parallelltitel på engelska: Wages. Part 2. Utgavs parallellt med Löner. Del 1, Tjänstemän inom privat sektor. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Efterföljare: Löner och sysselsättning inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. Stockholm, Löner. Del 2, Lantarbetare, industriarbetare m.fl (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-lonpr2-1962

3 SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER 1962 DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL. STATISTISKA CENTRALBYRÅ N STOCKHOLM 1965

4 OFFICIAL STATISTIC S OF SWEDEN LABOUR MARKE T AN D CONDITIONS O F WOR K AN D WAGE S WAGES 1962 PART II AGRICULTURAL AN D INDUSTRIAL WORKERS, ETC. CENTRAL BUREA U O F STATISTIC S STOCKHOLM 1965 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

5 Förord Verksamheten vi d socialstyrelsen s byr å fö r löne - oc h sysselsättningssta - tistik ha r de n 1 juli överflyttats til l statistisk a centralbyrån. I förelig - gande publikatio n återge s d e definitiv a resultate n a v d e statistisk a under - sökningarna rörand e löneförhållanden a å r fö r arbetar e ino m jord - bruk, trädgårdsodling, skogsbruk, industri, byggnads - oc h anläggningsverk - samhet, transportväse n m. m. Preliminär a redogörelse r ha r publicerat s i meddelande frå n socialstyrelsen s byr å fö r löne - oc h sysselsättningsstatisti k och i Statistisk a meddelanden. Redogörelsen har utarbetat s a v t. f. byrådirektörern a Car l Y:so n Hermeli n och Dagma r Witkowsky-Johnsson. Stockholm i maj Leif Björk INGVAR OHLSSO N

6

7 v Innehållsförteckning Contents Översättning till engelska av vissa termer Sammanfattning på engelska XI XII Translation into English of certain Terms English summary XI XII Text I. Arbetare inom jordbruk Primärmaterialet 1 Löneutvecklingen åren Arbetstids- och löneförhållanden år II. Trädgårdsarbetare Primärmaterialet 10 Löneförhållanden år III. Skogsarbetare 15 IV. Arbetare inom egentlig industri Primärmaterialet 17 Löneutvecklingen åren Löneförhållanden år Löneförhållanden vid privata elverk 24 V. Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Primärmaterialet 25 Löneutvecklingen åren Löneförhållanden år VI. Arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. Primärmaterialet 27 Löneförhållanden år VII. Arbetare inom stuverirörelse 30 VIII. Arbetare vid transportföretag Primärmaterialet 31 Löneförhållanden år IX. Arbetare vid oljedistributionsföretag 34 Texttabeller Arbetare inom jordbruk Tab. A. Antal brukningsenheter ingående i undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Tab. B. Redovisat och uppräknat antal arbetare vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Tab. C. Uppräknat antal arbetare i olika yrkes- och löneformsgrupper vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Text I. Agricultural Workers Collection of data 1 Wage developments Hours of work and wages in II. Garden Workers Collection of data 10 Wages in III. Forestry Workers 15 IV. Workers in Mining and Manufacturing Collection of data 17 Wage developments Wages in Wages in private-owned powerplants 24 V. Workers in Building and Construction Collection of data 25 Wage developments Wages in VI. Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc. Collection of data 27 Wages in VII. Workers in Stevedoring 30 VIII. Workers in Motor Truck, Tramway and Omnibus Transport Collection of data 31 Wages in IX. Workers in Petroleum Marketing 34 Tables in text Agricultural Workers Tab. A. Number of farms in the survey of wages in agriculture in Tab. B. Reported and "blown-up" numbers of workers in the survey of wages in agriculture in Tab. C. "Blown-up" numbers of workers in various groups by occupation and method of payment in the survey of wages in agriculture in

8 VI Tab. D. Förekomsten av ackordsarbete år 1962 för lantarbetare i åldern år 5 Tab. E. Ackordslönesummans fördelning på olika slag av ackordsarbeten år Tab. F. Uppräknat antal arbetstimmar med fördelning efter yrkesgrupp och arealgrupp vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Tab. G. Genomsnittliga tim- och årsförtjänster åren för lantarbetare i åldern år 8 Tab. H. Tim- och årsförtjänsternas spridning åren för manliga lantarbetare i åldern år (oavsett löneform) 9 Trädgårdsarbetare Tab. I. Redovisat och uppräknat antal arbetare vid undersökningen av trädgårdsarbetarnas löneförhållanden år Tab. J. Genomsnittliga timförtjänster åren för trädgårdsarbetare i åldern år 12 Tab. K. Uppräknat antal arbetare i olika yrkes- och löneformsgrupper vid undersökningen av trädgårdsarbetarnas löneförhållanden år Tab. L. Förekomsten av ackordsarbete år 1962 för trädgårdsarbetare i åldern år 13 Tab. M. Trädgårdsarbetarnas genomsnittliga årsförtjänster år Skogsarbetare Tab. N. Skogsarbetarnas dagsförtjänster vintersäsongerna 1939/ /63 enligt jägmästarnas uppgifter om normala dagsförtjänster i olika revir (ovägda genomsnitt) 15 Tab. O. Skogsarbetarnas dagsförtjänster i olika län vintersäsongerna 1961/62 och 1962/63 enligt jägmästarnas uppgifter om normala dagsförtjänster i olika revir 16 Tab. D. Occurrence of piece-work among agricultural workers years of age in Tab. E. Distribution of piece-work payments on different kinds of piece- work in Tab. F. "Blown-up" numbers of hours worked by occupational group and size of farm in the survey of wages in agriculture in Tab. G. Average hourly and annual earnings of agricultural workers years of age 8 Tab. H. Dispersion of hourly and annual earnings of male agricultural workers years of age (irrespective of method of payment) 9 Garden Workers Tab. I. Reported and "blown-up" numbers of workers in the survey of wages of garden workers in Tab. J. Average hourly earnings of garden workers years of age 12 Tab. K. "Blown-up" numbers of workers in various groups by occupation and method of payment in the survey of wages of garden workers in Tab. L. Occurrence of piece-work among garden workers years of age in Tab. M. Average annual earnings in 1962 of garden workers 14 Forestry Workers Tab. N. Daily earnings of forestry workers during the winter seasons 1939/ /63 according to reports by the regional forestry inspectors on normal daily earnings in various districts (unweighted averages) 15 Tab. O. Daily earnings of forestry workers in various counties during the winter seasons 1961/62 and 1962/63 according to reports by the regional forestry inspectors on normal daily earnings in various districts 16

9 VII Arbetare inom egentlig industri Tab. P. Redovisat antal arbetstimmar år 1962 inom olika industrigrupper 18 Tab. Q. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för arbetare inom olika industrigrupper 21 Tab. R. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna arbetare inom olika industrigrupper 21 Tab. S. Sammansättningen av den genomsnittliga timförtjänsten år 1962 för vuxna arbetare inom olika industrigrupper 22 Tab. T. Genomsnittlig timförtjänst år 1962 för vuxna kvinnor i procent av timförtjänsten för vuxna män 23 Tab. U. Relationstal för den genomsnittliga timförtjänsten år 1962 för vuxna arbetare inom olika dyrortsgrupper 24 Tab. V. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna manliga arbetare vid privata elverk 25 Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Tab. X. Genomsnittliga timförtjänster år 1939 samt åren för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 26 Arbetare inom stuverirörelse Tab. Y. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna manliga arbetare inom stuverirörelse 30 Arbetare vid transportföretag Tab. Z. Genomsnittliga timförtjänster under andra kvartalet åren för vuxna manliga chaufförer vid privata och statliga buss- och åkeriföretag 33 Tabeller Arbetare inom jordbruk Tab. 1. Lantarbetarnas fördelning efter antalet redovisade arbetstimmar på ordinarie arbetstid år Förekomsten av övertidsarbete m. m. 35 Workers in Mining and Manufacturing Tab. P. Reported numbers of hours worked in 1962 in various branches of industry 18 Tab. Q. Average hourly earnings in 1962 of workers in various branches of industry 21 Tab. R. Average hourly earnings in 1962 of adult workers in various branches of industry 21 Tab. S. Composition of average hourly earnings in 1962 of adult workers in various branches of industry 22 Tab. T. Average hourly earnings in 1962 of adult women in percentages of average hourly earnings of adult men 23 Tab. U. Relative figures of average hourly earnings in 1962 of adult workers in various cost-of-living zones 24 Tab. V. Average hourly earnings in 1962 of adult male workers in private- owned power plants 25 Workers in Building and Construction Tab. X. Average hourly earnings in 1939 and in of adult male workers in building and construction 26 Workers in Stevedoring Tab. Y. Average hourly earnings in 1962 of adult male workers in stevedoring 30 Workers in Motor Truck, Tramway and Omnibus Transport Tab. Z. Average hourly earnings during the second quarter of of adult male drivers in private and governmental omnibus and motor truck transport 33 Tables Agricultural Workers Tab. 1. Distribution of agricultural workers by reported number of hours on normal working time in Occurrence of overtime work, etc. 35

10 VIII Tab. 2. Timförtjänsterna s spridnin g å r 1962 fö r lantarbetar e i ålder n år 3 6 Tab. 3. Årsförtjänsterna s spridnin g å r 1962 fö r manlig a lantarbetar e i åldern år 3 7 Tab. 4. Timförtjänsterna s oc h årsför - tjänsternas spridnin g å r för manliga lantarbetare (oavsett lö - neform) i åldern år på gårdar av olika storlek 3 8 Tab. 5. Timförtjänsterna s sammansätt - ning å r fö r lantarbetar e 3 9 Tab. 6. Timförtjänsterna s sammansätt - ning å r fö r manlig a lant - arbetare i åldern å r (oav - sett löneform ) på gårdar av olik a storlek 4 0 Tab. 7. Årsförtjänsterna s sammansätt - ning å r fö r manliga lantarbetare i åldern år 4 1 Tab. 2 Tab. 3 Tab. 4 Tab. 5 Tab. 6 Tab. 7. Dispersio n o f hourl y earning s in 1962 o f agricultura l worker s year s o f ag e 3 6. Dispersio n o f annua l earnings in 1962 o f mal e agricultural work - ers year s o f ag e 3 7. Dispersio n o f hourl y and annua l earnings i n o f mal e agri - cultural worker s (irrespectiv e o f method o f payment ) years o f ag e o n farms o f variou s sizes 3 8. Compositio n o f hourl y earning s of agricultura l worker s i n Compositio n o f hourl y earning s in o f mal e agricultura l workers year s o f ag e (irrespective o f metho d o f payment) o n farm s o f variou s size s 4 0. Compositio n of annual earnings in 1962 of male agricultural worker s years of age 4 1 Trädgårdsarbetare Tab. 8. Timförtjänsterna s sammansätt - ning å r fö r trädgårdsar - betare 4 2 Tab. 9. Redovisa t anta l trädgårdsarbe - tare i ålder n å r samt ge - nomsnittliga timförtjänste r fö r dessa i olik a lönegruppe r oc h i olika storleksgruppe r a v företa g år Tab. 10. Timförtjänsterna s spridnin g å r 1962 för trädgårdsarbetar e 4 4 Arbetare inom egentlig industri Tab. 11. Redovisa t anta l a v vuxn a arbe - tare utförda arbetstimmar (1000- tal) samt förekomsten av ackordsoch övertidsarbet e å r inom egentlig industr i me d fördelnin g efter industri - oc h dyrortsgrup p 4 5 Tab. 12. Löneutvecklinge n åre n för vuxn a arbetar e ino m egentlig industri 5 0 Tab. 13. Löneutvecklinge n åre n för arbetar e ino m egentli g industri 5 1 Tab. 14. Genomsnittlig a timförtjänste r å r 1962 fö r vuxn a arbetar e ino m egentlig industr i 5 2 Garden Workers Tab. 8. Compositio n o f hourl y earning s in o f garde n worker s 4 2 Tab. 9. Reporte d numbe r o f garde n wor - kers years o f age and av - erage hourl y earning s b y zon e and size of establishment in Tab. 1 0 Dispersio n o f hourl y earning s o f garden worker s i n Workers in Mining and Manufacturing Tab. 11. Reporte d numbe r o f workin g hours (i n 1000 ) performe d b y adult worker s an d frequenc y o f piece-work an d overtime work in 1962 in mining and manufacturing with breakdow n b y branc h o f industry and cost-of-living zon e 4 5 Tab. 12. Wag e development s for adul t worker s in minin g an d manufacturing 5 0 Tab. 13. Wag e development s for worker s i n minin g an d manufacturing 5 1 Tab. 14. Averag e hourly earning s in of adul t worker s i n minin g an d manufacturing 5 2

11 IX Tab. 15. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna arbetare inom egentlig industri med fördelning efter dyrortsgrupp 57 Tab. 16. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna industriarbetare i vissa större städer 62 Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Tab. 17. Uppräknat antal av vuxna manliga arbetare utförda arbetstimmar (1000-tal) med fördelning efter dyrortsgrupp samt förekomsten av ackords- och övertidsarbete år 1962 inom byggnads- och anläggningsverksamhet 65 Tab. 18. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 66 Tab. 19. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet med fördelning efter dyrortsgrupp 67 Tab. 20. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet i vissa större städer 68 Arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. Tab. 21. Redovisat antal utförda arbetstimmar (1000-tal), förekomsten av ackords- och övertidsarbete samt genomsnittliga timförtjänster för vuxna arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. år Tab. 22. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna arbetare vid statliga verk städer och byggnadsarbeten m. m. med fördelning efter dyrortsgrupp 70 Arbetare vid transportföretag Tab. 23. Genomsnittliga timförtjänster under andra kvartalet 1962 för vuxna arbetare vid privata och statliga buss- och åkeriföretag 71 Tab. 15. Average hourly earnings in 1962 of adult workers in mining and manufacturing in various cost-of-living zones 57 Tab. 16. Average hourly earnings in 1962 of adult industrial workers in certain large cities 62 Workers in Building and Construction Tab. 17. "Blown-up" number of working hours (in 1000) performed by adult male workers, with breakdown by cost-of-living zone, and frequency of piece-work and overtime work in 1962 in building and construction 65 Tab. 18. Average hourly earnings in 1962 of adult male workers in building and construction 66 Tab. 19. Average hourly earnings in 1962 of adult male workers in building and construction in various cost-of-living zones 67 Tab. 20. Average hourly earnings in 1962 of adult male workers in building and construction in certain large cities 68 Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc. Tab. 21. Reported number of working hours (in 1000), frequency of piece-work and overtime work, and average hourly earnings of adult workers in 1962 in governmental plants and construction works, etc. 69 Tab. 22. Average hourly earnings in 1962 of adult workers in governmental plants and construction works, etc., by cost-of-living zone 70 Workers in Motor Truck, Tramway and Omnibus Transport Tab. 23. Average hourly earnings during the second quarter of 1962 of adult workers in private and governmental omnibus and motor truck transport 71

12 X Tab. 24. Genomsnittlig a timförtjänste r under först a halvåre t fö r vuxna arbetar e vi d kommunal a buss- oc h spårvägsföreta g 7 2 Arbetare vid oljedistributionsföretag Tab. 25. Genomsnittlig a timförtjänster un - der periode n maj jun i fö r vuxna manliga, fas t anställd a ar - betare vi d oljedistributionsföre - tag 7 3 Tab. 24. Averag e hourl y earning s durin g the firs t hal f o f o f adul t workers i n municipa l omnibu s and tramwa y transpor t 7 2 Workers in Petroleum Marketing Tab. 25. Averag e hourl y earning s durin g the perio d May Jun e o f adult mal e permanentl y engage d workers i n petroleu m marketin g 7 3 Bilagor 1 och 2. Blanket t oc h anvisninga r fö r un - dersökningen a v löneförhållanden a för lantarbetar e Blanket t oc h anvisninga r fö r un - dersökningen a v löneförhållanden a för trädgårdsarbetar e Blanket t oc h anvisninga r fö r un - dersökningen a v löneförhållanden a för industriarbetar e m. fl Blanket t oc h anvisninga r fö r un - dersökningen a v löneförhållanden a för byggnadsarbetar e 8 3 Appendices 1 an d 2. Questionnaire, with instructions, used i n th e surve y o f wage s o f agricultural worker s Questionnaire, with instructions, used i n th e surve y o f wage s o f garden worker s Questionnaire, with instructions, used i n th e surve y o f wage s i n mining an d manufacturin g Questionnaire, with instructions, used i n th e surve y o f wage s i n building an d constructio n 8 3 Symboler använda i tabellerna Explanation of symbols Intet finn s at t redovis a Magnitud e ni l Uppgift e j tillgängli g elle r alltfö r osäke r.. Dat a no t availabl e o r to o uncertai n t o b e för at t ange s publishe d

13 XI Translation o f certain term s ackordsarbete piece-wor k ackordsvolym frequenc y o f piece-wor k antal numbe r anställda employee s arbelare wag e earner, worke r arbetsdagar workin g (lay s arbetsgivare employe r arbetstimmar hour s o f wor k bensinstationsarbetare fillin g statio n worke r brukare farmer, tenan t farme r brukningsenhet farm, holdin g chaufför chauffeur, drive r dagsförtjänst dail y earning s djurskötare cattlema n ilyrorlsgrupp cost-of-livin g zon e egentlig lantarbetare far m worke r prope r fördelning distribution, breakdow n förekomst frequency, existence, occurrence genomsnittlig timför - tjänst averag e hourl y earnings gruvarbetare laboure r grupp grou p gruppering classificatio n gård farm, holdin g helgdagslön publi c holiday pa y husbyggnadsarbetare house-buildin g worke r högst no t mor e tha n indextal inde x numbe r individuell individua l industrigrupp industria l branc h jordbruk agricultur e kollektivavtal collectiv e agreemen t kontant cas h kvinnor female s ladugärdsförman cattl e forema n lagerarbetare storema n lantarbetare far m worker, agricul - tural worke r län count y lön wage, lönesumma payroll, wag e tota l löneutveckling wag e developments, trend o f wage s manliga mal e minderåriga minor, juvenil e minst a t leas t murare bricklaye r män male s naturaförmåner paymen' s (benefits ) i n kind olika different, variou s procent pe r cen t rättare far m forema n samtliga al l semesterlön annua l holida y pa y skifttillägg extr a shif t pa y skogsarbetare forestr y worke r specialarbetare specialize d worke r spridning dispersio n statlig governmenta l storlek siz e städer towns, citie s tidlönsarbete time-wor k tillägg supplemen t timme hou r traktorförare tracto r operato r trädgårdsarbetare garde n worke r uppgifter reports, dat a uppgiftslämnare reportin g uni t vissa certai n vuxna adul t yrke occupatio n yrkesgrupp occupationa l grou p åkerareal acreag e år year årsförtjänst yearl y earning s övertid overtim e övriga othe r

14 XII Summary The survey s o f wage s presente d i n this volum e wer e initiate d b y th e Socia l Welfare Boar d (socialstyrelsen). Sinc e July 1st, 1963, th e wor k ha s bee n con - tinued b y th e Centra l Burea u o f Sta - tistics (statistisk a centralbyrån). I. Agricultural Workers For th e surve y o f wage s i n agricultur e in a sampl e o f farm s wa s drawn fro m th e farm s include d i n th e annual surve y o f acreag e an d livestoc k conducted b y th e Centra l Burea u o f Statistics. Th e numbe r o f farm s selecte d amounted t o 1/168, 1/56, 1/2 8 an d 1/ 7 respectively o f farm s i n th e size-group s 2 10, 10 20, an d ove r 5 0 hec - tares o f arabl e lan d i n th e censu s of agriculture. Wit h certai n exceptions, the sam e sampl e ha s bee n use d fo r th e surveys o f wage s i n In th e surve y report s hav e bee n received fro m farms. Befor e an y computations o f averag e earnings, etc., were made, the dat a concernin g workers, wages an d hour s reporte d fro m farm s in th e thre e lowe r size-group s wer e "blown up " b y variou s coefficient s based o n relativ e samplin g fraction s an d response rates. In th e wag e statistic s th e agricultura l workers ar e classifie d i n fou r group s according t o th e metho d o f payment : 1) Worker s withou t paymen t i n kind, 2) Worker s wit h fre e board, 3) Worker s wit h fre e boar d an d lodg - ing, 4) Worker s wit h necessitie s o f lif e and o r lodging. The followin g occupationa l classifi - cation i s used with regar d t o male work - ers: 1) Far m foreme n (rättare), 2) Far m worker s prope r (egentlig a lantarbetare), 3) Tracto r operator s (traktorförare), 4) Cattl e foreme n (ladugårdsförmän), 5) Cattleme n (djurskötare), 6) Specialize d worker s (specialarbe - tare), 7) Othe r worker s (övrig a arbetare). The averag e hourl y earning s (table s 5 an d 6 ) o f a grou p o f worker s ar e computed a s th e quotien t o f th e wag e total pai d to the grou p (excludin g piece - work payments ) an d th e correspondin g sum o f hour s worke d (excludin g piece - work). Th e wag e tota l comprise s cas h payments o n a time-rate basi s (includin g overtime), th e valu e o f payment s i n kind, annua l holida y pay, commissions, etc. (cf. table s 5 and 6). The median an d quartile hourl y earning s (table s 2 an d 4) ar e calculate d o n th e basi s o f th e individual averag e hourl y earnings. Th e average annua l earning s (tabl e 7 ) ar e calculated a s th e quotien t o f th e wag e total pai d t o th e worker s fo r th e yea r (including piece-wor k payments ^ an d the numbe r o f workers ; thes e average s as wel l a s th e correspondin g median s and quartile s (table s 3 and 4 ) onl y refe r to worker s wit h a t leas t 25 0 workin g days durin g th e yea r i n th e servic e o f the reportin g employer. Wages var y considerabl y wit h occu - pation, th e metho d o f payment, an d th e absence o r presenc e o f collectiv e agree -

15 XIII ments. Mal e far m worker s prope r (18 64 year s o f age ) earne d o n th e averag e 5,34 k r pe r hou r o n farm s covere d b y collective agreements, an d 4,1 0 k r pe r hour o n farm s no t s o covered. Th e corresponding averag e annua l earning s (only workers wit h a t leas t 25 0 workin g days durin g th e year ) wer e k r and kr. Female far m worker s (18 64 years o f age ) earne d 4,6 7 kr pe r hou r on farm s covere d b y collectiv e agree - ments an d 3,6 8 k r o n farm s no t s o covered. II. Garde n Worker s Since th e statistic s o n wage s i n horticulture ar e base d o n a sampl e drawn fro m a lis t o f horticultura l es - tablishments (marke t gardens, nursery - gardens, etc. ) reporte d t o th e census o f production, distribution, an d services. In th e survey report s hav e been receive d fro m 48 6 employers o n th e individual wage s o f workers. Th e dat a concerning establishment s selecte d wit h a probabilit y les s tha n 1 wer e "blow n up" t o accoun t fo r differen t samplin g fractions an d rate s o f response. The followin g occupationa l classifi - cation i s used : 1) Garde n foreme n (förmän), 2) Skille d garde n worker s (yrkesar - betare), 3) Garde n labourer s (grovarbetare), 4) Apprentice s (eleve r oc h lärlingar), 5) Specialize d worker s (specialarbe - tare). The averag e hourl y earning s ar e cal - culated a s th e quotien t o f th e wag e tota l and th e correspondin g su m o f hour s worked. Th e wag e tota l comprise s cas h payments fo r time-wor k an d piece-wor k (including overtim e pay, etc.), the valu e of payment s i n kind, annua l holida y pay, commissions, etc. Th e averag e an - nual earning s ar e calculate d a s th e quotient o f th e wag e tota l pai d t o th e workers fo r th e yea r an d th e numbe r o f workers; thes e average s onl y refe r t o workers wit h a t leas t 25 0 workin g day s during th e yea r i n th e servic e o f th e reporting employer. The averag e hourl y earning s i n of skille d mal e garde n worker s ( years o f age ) covere d b y collectiv e agreements wer e 5,9 6 kr and th e averag e annual earning s kr. Th e corre - sponding average s fo r skille d mal e garden worker s ( year s o f age ) not covere d b y collectiv e agreement s were 5,6 2 k r an d kr, respectively. III. Forestr y Worker s The regiona l forestr y inspector s hav e reported estimate s o f norma l dail y earn - ings o f 1 ) feller s an d 2 ) hauler s (ma n and horse ) employe d i n publi c forest s by th e Swedis h Fores t Servic e durin g the winte r seaso n 1962/63. Th e un - weighted averag e o f thes e estimate s wa s 59 k r fo r feller s (6 4 k r i n Norther n Sweden) an d 8 9 k r fo r hauler s (10 2 k r in Norther n Sweden). Th e correspond - ing average s fo r th e winte r seaso n 1961/62 wer e 5 2 kr an d 8 0 kr. Th e aver - age o f th e estimates, weighte d b y th e quantities felled, ha s bee n calculate d a s 62 k r fo r feller s an d 9 6 k r fo r haulers. In th e surve y o f earning s i n th e winte r season 1961/6 2 th e correspondin g fig - ures wer e 5 4 an d 8 5 kr. IV. Worker s in Mining and Manufacturing The surve y o f wage s o f worker s i n mining, manufacturing, an d relate d in - dustries i n wa s carrie d ou t i n co - operation wit h th e Swedis h Employers ' Confederation.

16 XIV On th e questionnaire s dat a o n wage s paid an d man-hour s worke d i n wer e collected fo r th e followin g group s o f wage earners : adul t mal e worker s wit h a workin g wee k o f 4 0 hour s i n under - ground wor k i n mine s etc. ; adul t mal e workers wit h a workin g wee k o f 4 2 hours (no t stoppin g a t th e en d o f th e week); othe r worker s (adul t an d juve - nile, mal e an d female). For eac h o f thes e group s informatio n was requeste d concernin g th e tota l num - ber o f man-hour s performe d durin g th e year wit h breakdow n b y time-wor k an d piece-work. Informatio n wa s furthe r requested concernin g tota l wage s pai d with breakdow n b y basi c wage s o n time-work an d piece-work, overtim e supplements, extr a shif t pay, publi c an d annual holida y pay, an d othe r wag e supplements (e.g. payment s i n kind). The reportin g unit s were, a s a rule, local establishment s or, i n som e cases, departments o f establishments. Th e tota l number o f man-hour s reporte d (no t counting publi c enterprises, cf. chapte r VI) amounte d t o million. The mai n group s o f th e industria l classification use d fo r minin g an d manu - facturing ar e show n i n th e tabl e o n thi s page. Changes i n wage s sinc e The aver - age hourl y earning s (includin g supple - ments) o f adul t mal e wag e earner s i n mining an d manufacturin g ros e b y 451 % fro m t o (se e tabl e 13). The correspondin g increas e fo r adul t female wag e earner s wa s 52 0 %, an d for juvenile s (bot h sexes ) c. Be - tween an d th e averag e in - crease i n wage s i n minin g an d manu - facturing wa s 8 % fo r adul t mal e an d 11 % fo r adul t femal e worker s (se e tabl e 14). Average hourl y earning s i n Three different average s o f hourl y earning s ar e computed: a ) earning s fro m time-wor k and piece-wor k excludin g an y kin d o f wage supplements, b ) earning s in - cluding overtim e supplement s an d extr a shift pay, an d c ) earning s includin g overtime supplements, extr a shif t pay, holiday pay, an d othe r wag e supple - ments.

17 XV The tabl e o n p. XI V show s th e aver - age hourl y earning s a), b ) an d c ) o f adult worker s i n th e mai n branche s o f industry. I n tabl e 1 4 corresponding dat a are give n wit h a mor e detaile d break - down b y branche s o f industry. Table 1 5 show s th e averag e hourl y earnings i n i n th e variou s branche s of industr y b y cost-of-livin g zone. Th e differences i n hourl y earning s betwee n cost-of-living zone s ar e considerable. I n zone 3 (area s wit h th e lowes t cost-of - living level ) th e averag e hourl y earning s (including al l supplements ) o f adul t male worker s wer e 1 8 % lowe r tha n i n zone 5 (th e highes t zone). Fo r adul t female worker s th e correspondin g dif - ference wa s 1 6 %. Data o n earning s o f worker s i n pri - vate-owned powe r plant s ar e give n i n table V. V. Workers in Building and Construction The statistic s o n wage s i n buildin g and constructio n i n refe r t o a "blown-up" numbe r o f 20 0 million man - hours (no t includin g worker s employe d by governmen t agencies, cf. chapte r VI). The materia l wa s collecte d i n co-oper - ation wit h th e Swedis h Employers ' Confederation. Specia l questionnaire s were sen t t o building firms, whic h wer e requested t o provid e information, i.a., on wage s an d hour s fo r mal e workers, other tha n apprentices, wit h breakdow n by occupationa l groups. Plumbers', tinners', electricians', painters ' an d glaziers' firms, a s well a s firm s engage d in roa d an d waterwa y construction, supplied th e sam e typ e o f informatio n as firm s i n minin g an d manufacturing. The averag e hourl y earning s c ) (in - cluding al l supplements ) i n fo r adult mal e worker s i n al l branche s covered amounte d t o 9,7 7 kr. In buildin g firm s th e averag e hourl y earnings c ) (includin g al l supplements ) of adul t mal e worker s wer e 9,9 0 kr. Th e average hourl y earning s b ) (includin g overtime supplement s an d extr a shif t pay bu t excludin g holida y pa y an d othe r wage supplements ) o f al l adul t mal e workers wer e 9,2 2 kr, whil e thos e o f bricklayers wer e 10,4 2 kr, o f carpenter s 9,92 kr, an d o f labourer s 8,7 6 kr. In roa d an d waterwa y constructio n the averag e hourl y earning s c ) (in - cluding al l supplements ) wer e 9,7 5 kr, in electricians ' firm s 9,2 3 kr, i n plumb - ers' firm s 8,8 1 kr, i n painters ' firm s 11,66 kr, i n glaziers ' firm s 7,7 6 kr, an d in tinners ' firm s 9,7 5 kr. Between an d th e averag e hourly earning s o f adul t mal e worker s in buildin g an d constructio n industrie s increased b y 9 %. VI. Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc., Covered by Collective Agreements Information ha s bee n collecte d o n wages i n i n industria l establish - ments, construction works, etc., operated directly b y governmen t agencies, suc h as th e Stat e Railways, th e Pos t Office, the Telecommunication s Office, th e Stat e Power Office, an d th e Services. Dat a were collecte d o n th e sam e kin d o f questionnaire a s wa s use d fo r privat e industrial establishments. Th e numbe r of man-hour s reporte d wa s abou t 9 1 million. The averag e hourl y earning s c ) (in - cluding al l supplements ) amounte d t o 7,76 k r i n fo r al l adul t mal e work - ers reported, an d t o 5,7 8 k r fo r adul t female workers.

18 XVI VII. Worker s i n Stevedorin g Data o n wage s i n stevedorin g i n were collecte d i n co-operatio n wit h th e Swedish Employers ' Confederation. Th e reported numbe r o f man-hour s amounte d to 9, 5 million. Th e averag e hourl y earn - ings c ) (includin g al l supplements ) a - mounted t o 8,9 2 kr. Betwee n an d 1962 th e earning s ros e b y 6 %. VIII. Worker s i n Moto r Truck, Tramway, an d Omnibu s Transpor t Data o n wage s i n privat e moto r truc k and omnibu s transpor t enterprise s dur - ing the secon d quarte r o f were col - lected b y th e Socia l Welfar e Boar d i n co-operation wit h th e Swedis h Em - ployers' Confederation. Correspondin g data o n governmenta l moto r truc k an d omnibus transport wer e collecte d b y th e Social Welfar e Board. Dat a concernin g wages i n municipa l tramwa y an d om - nibus transpor t durin g th e perio d 1s t Jiinuary~30th Jun e wer e collecte d in eo-operatio B wit h th e Unio n o f Swedish Towns. Table s 2 3 an d 2 4 sho w the averag e hourl y earning s (excludin g and includin g overtim e supplement s and supplement s fo r shiftwork, etc. ) for variou s groups o f workers i n private, governmental, an d municipa l moto r truek, tramway, an d omnibu s transport. IX. Worker s i n Petroleu m Marketing Data o n wages i n petroleum marketin g during May Jun e wer e collecte d by th e Socia l Welfar e Boar d i n oo-oper - ation wit h th e Swedis h Employers ' Con - federation. Table 2 5 show s th e averag e hourl y earnings (excludin g an d includin g over - time supplement s an d supplement s fo r shift-work, etc. ) fo r variou s group s o f workers i n petroleu m marketing.

19 1 I. Arbetare inom jordbruk Primärmaterialet Urvalet a v uppgiftslämnare. Til l un - dersökningen a v lantarbetarna s löneför - hållanden å r begärd e socialstyrel - sen uppgifte r frå n brukningsen - heter me d mins t 2 hekta r åker, so m ge - nom et t systematisk t urvalsförfarand e uttagits u r statistisk a centralbyrån s pri - märmaterial til l år s arealinvente - ring (jf r SOS : Löne r 1954, De l II, s. 103). Vid d e undersökninga r so m avse r åren ha r ma n i huvudsa k använt samm a urva l a v brukningsenhe - ter so m vi d år s undersökning. Til l följd a v upplysninga r so m erhållit s vi d år s undersökninga r had e dock 36 9 a v d e ursprunglige n utvald a brukningsenheterna uteslutit s enlig t d e regler, so m omtalat s i SOS : Löne r 1954, Del II, s Vi d år s undersök - ning tillskrev s brukningsenheter, av vilk a 5 1 sedermer a uteslöt s enlig t de nys s nämnd a reglerna. Bearbetnings - bara sva r erhöll s frå n bruknings - enheter. D e ursprunglig a urvalskvoter - na (antale t vi d år s undersöknin g ur arealinventeringen s primärmateria l utvalda brukningsenhete r i förhålland e till de t total a antale t brukningsenhete r i fyra storleksklasse r enlig t år s jord - bruksräkning), antale t brukningsenhe - ter i urvalet å r (exklusiv e d e bruk - ningsenheter so m uteslutits, jf r ovan), antalet brukningsenhete r fö r vilk a bear - betningsbara blankette r lämnat s oc h svarsprocenterna vi d år s under - sökning framgå r a v tab. A. I denn a ta - bell redovisa s äve n de t anta l bruknings Löner 1962: II enheter fö r vilk a uppgifte r lämnat s o m lejda arbetare. Blanketten. P å de n frågeblanket t so m användes vi d år s undersöknin g be - gärdes likso m tidigar e å r uppgifte r o m arbetstid oc h löne r fö r enskild a arbeta - re. Arbetare, so m unde r åre t enbar t sys - selsatts i skogsarbete, sam t arbetar e vi d maskinstationer skull e e j redovisas. Upp - gifter skull e lämna s i särskild a kolum - ner o m anta l arbetsdaga r oc h kontan t lön vi d skogsarbet e so m e j utfört s mo t samma lö n so m jordbruksarbetet ; dess a uppgifter, vilk a e j had e någo n motsva - righet vi d år s undersökning, ha r ej utnyttjat s vi d utarbetande t a v denn a redogörelse. För varj e redovisa d arbetar e skull e uppgift lämna s o m kön, födelseå r oc h yrke sam t o m anta l 'arbetstimma r oc h kontant lö n vi d tidlönsarbete ; arbet e p å övertid, ersättartjänstgörin g p å sön - oc h helgdagar, rykt, förberedelse - oc h avslut - ningsarbeten skull e härvi d redovisa s skilt frå n övrig t tidlönsarbete ; a v lant - arbetare utför t skogsarbet e skull e med - räknas o m de t utfört s mo t samm a lö n som jordbruksarbetet. Vidar e begärde s uppgifter o m hel a antale t arbetsdaga r under åre t mo t tidlön, o m kontan t lö n och anta l arbetsdaga r vi d ackordsarbe - te (e j skogsarbete), o m semesterlö n oc h semesterersättning, o m provisione r oc h övriga kontant a ersättninga r sam t o m naturaförmåner. För d e arbetar e so m haf t anna t ac - kordsarbete ä n skogsarbet e inhämtade s särskilda uppgifte r o m ackordslönen s

20 2 Tab. A. Anta l brukningsenhete r ingåend e i undersökninge n a v lantarbetarna s löneförhållan - den å r m. k. = me d kollektivavta l 1 Angåend e skillnade n mella n redovisa t oc h uppräkna t antal, s e s. 3. fördelning p å olik a slag s arbeten.»fri a naturaprodukter» (t. ex. mjöl k elle r bränsle) skull e a v uppgiftslämnare n vär - deras enlig t gälland e marknadspriser. För frit t logi, fr i kos t oc h fr i tvät t skul - le ange s unde r vilke n tidsperio d respek - tive förmå n åtnjutits. Vi d frit t log i skul - le dessuto m redovisa s huruvid a rumme t varit enskil t elle r delat, uppvärm t frå n central uppvärmningsanordning, förset t med wc, tvättstäl l etc. Va d beträffa r fr i bostad skull e uppgifte r lämna s om de n tid unde r vilke n bosta d upplåtit s sam t om bostaden s kvalitet, storle k etc. Efte r sin kvalite t skull e bostade n hänföra s til l endera a v fyr a kvalitetsklasser, vilke n jämte bostaden s storle k oc h förekoms - ten a v olik a uppräknad e bekvämlighets - detaljer skull e ange s p å blanketten. Vi d bearbetningen a v d e inkomn a uppgifter - na värderade s förmånern a frit t logi, fr i kost oc h fr i tvät t efte r fö r hel a rike t gemensamma normer, vilk a anslö t si g till i gälland e kollektivavta l angivn a nyttjanderättsavgifter m. m. Förmåne n fri bosta d värderade s me d användand e av d e i gälland e kollektivavta l föreskriv - na nyttjanderättsavgiftern a fö r a v ar - betsgivare upplåtn a bostäder. Uppgifter skull e äve n lämna s bl. a. om gården s åkerarea l oc h o m förekoms - ten a v kollektivavtal. Blanketten s oc h anvisningarnas utseend e framgå r a v bi - lagorna 1 oc h 2. Materialets bearbetning. D e går - dar, frå n vilk a användbar a sva r inkom - mit, uppdelade s vi d bearbetninge n p å fyra storleksklasse r me d lednin g a v upp - gifter o m åkerareale n enlig t år s arealinventering. Denn a uppdelning, vil - ken motsvara r fördelninge n p å fyr a ur - valsgrupper (jf r s. 1 oc h tab. A), ha r använts d å materiale t grupperat s efte r gårdarnas (brukningsenheternas ) stor - lek. För varj e redovisa d arbetar e överför - des flertale t uppgifte r frå n blankette n till et t hålkort. Såvä l urvalskvo t so m svarsprocent va r olik a fö r d e fyr a stor -

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER 1965 DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER 1965 DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

LÖNER SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK SOCIALSTYRELSEN DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN

LÖNER SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK SOCIALSTYRELSEN DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1967. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN-STOCKHOLM

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1967. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN-STOCKHOLM INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1969. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1969. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1968. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1968. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1970. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1970. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

LÖNER SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK SOCIALSTYRELSEN DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN

LÖNER SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK SOCIALSTYRELSEN DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1973. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1973. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1971. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Löner 1971. Del 2. Lantarbetare, industriarbetare m fl STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1976. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1977

Löner 1976. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1977 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1975. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1977

Löner 1975. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1977 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1974. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1976

Löner 1974. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1976 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1978. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1979

Löner 1978. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1979 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella

Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1980. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiks- och lagerpersonal inom varuhandeln m fl

Löner 1980. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiks- och lagerpersonal inom varuhandeln m fl INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1983. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiks- och lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m fl

Löner 1983. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiks- och lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m fl INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Lönestatistisk årsbok för Sverige 1950. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Lönestatistisk årsbok för Sverige 1950. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1929-1951. 1929-1949 med innehållsförteckning, sammanfattning och

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner 1982. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m fl

Löner 1982. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m fl INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1978

Löner Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl. Sveriges officiella statistik Statistiska centralbyrån Stockholm 1978 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel m fl

Löner Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel m fl INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Löner Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl

Löner Del 2 Lantarbetare, industriarbetare m fl INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Lönestatistisk årsbok för Sverige 1951. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Lönestatistisk årsbok för Sverige 1951. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1929-1951. 1929-1949 med innehållsförteckning, sammanfattning och

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm,

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Lönestatistisk årsbok 2002

Lönestatistisk årsbok 2002 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistiska centralbyrån 2003 Medlingsinstitutet 1 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistical yearbook of salaries and wages 2002 Sveriges officiella statistik Official Statistics

Läs mer

Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella

Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm,

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Mars, 2004 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs Mars 2004 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA / PAGE

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm,

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson November, 2004 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs November 2004 Innehåll / Contents 2 Innehåll / Contents SIDA

Läs mer

2006:1. Sjuklöneperioden åren 2002 2004 ISSN 1652-9863

2006:1. Sjuklöneperioden åren 2002 2004 ISSN 1652-9863 2006:1 Sjuklöneperioden åren 2002 2004 ISSN 1652-9863 Statistikrapport försäkringsstatistik Sjuklöneperioden åren 2002 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare: Löner i Sverige / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1991-1993. (Sveriges. officiella statistik).

INLEDNING TILL. Efterföljare: Löner i Sverige / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1991-1993. (Sveriges. officiella statistik). INLEDNING TILL Löner och sysselsättning inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1987-1991. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1986-1990. Med innehållsförteckning, sammanfattning

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Oktober, 2002 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs October 2002 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna

Folk- och bostadsräkningarna INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 NV 22 SM 0401 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Tredje kvartalet 2004 Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 I korta drag Omsättning Omsättningsutvecklingen

Läs mer

Bygg nadsa rbeta re ns. årsinkomst. De summariska uppgifterna om byggnadsarbetarnas

Bygg nadsa rbeta re ns. årsinkomst. De summariska uppgifterna om byggnadsarbetarnas Branko Salaj Bygg nadsa rbeta re ns årsinkomst Byggnadsarbetarens årsförtjänst l?tår i nära samband med hans timförtjänst. De variationer i årsarbetstiden som kan uppvisas av egentliga byggnadsarbetare

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Om Ni är tveksam angående redovisningen kontakta: KFO supporten, telefon: 08-697 40 36 eller kfo@aon.se

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm,

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike

126 7 Arbetskraft inom jordbruket Om statistiken Förvärvsarbetande I tabell 7.1 redovisas uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistike 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 125 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall,

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall, JO 38 SM 0501 Priser på jordbruksmark 2004 Agricultural land prices 2004 I korta drag Markpriserna fortsätter stiga Priser för jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. För Sverige

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 Producent Producer Staristiska centralbyrån National Central Bureau of Statistics Referent Datum Meddelande nr Sida Kansliskrivare Irena Przyjalkowska 08-63

Läs mer