SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: utgiven av Socialstyrelsen med titel: Löner : Lantarbetare, industriarbetare m fl med undertitel: Lantarbetare, industriarbetare m fl med undertitel: Lantarbetare, industriarbetare, butiksoch lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m. fl. Med innehållsförteckning, sammanfattning och parallelltitel på engelska: Wages. Part 2. Utgavs parallellt med Löner. Del 1, Tjänstemän inom privat sektor. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Efterföljare: Löner och sysselsättning inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 / Statistiska centralbyrån. Stockholm, Löner. Del 2, Lantarbetare, industriarbetare m.fl (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-lonpr2-1962

3 SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER 1962 DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL. STATISTISKA CENTRALBYRÅ N STOCKHOLM 1965

4 OFFICIAL STATISTIC S OF SWEDEN LABOUR MARKE T AN D CONDITIONS O F WOR K AN D WAGE S WAGES 1962 PART II AGRICULTURAL AN D INDUSTRIAL WORKERS, ETC. CENTRAL BUREA U O F STATISTIC S STOCKHOLM 1965 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

5 Förord Verksamheten vi d socialstyrelsen s byr å fö r löne - oc h sysselsättningssta - tistik ha r de n 1 juli överflyttats til l statistisk a centralbyrån. I förelig - gande publikatio n återge s d e definitiv a resultate n a v d e statistisk a under - sökningarna rörand e löneförhållanden a å r fö r arbetar e ino m jord - bruk, trädgårdsodling, skogsbruk, industri, byggnads - oc h anläggningsverk - samhet, transportväse n m. m. Preliminär a redogörelse r ha r publicerat s i meddelande frå n socialstyrelsen s byr å fö r löne - oc h sysselsättningsstatisti k och i Statistisk a meddelanden. Redogörelsen har utarbetat s a v t. f. byrådirektörern a Car l Y:so n Hermeli n och Dagma r Witkowsky-Johnsson. Stockholm i maj Leif Björk INGVAR OHLSSO N

6

7 v Innehållsförteckning Contents Översättning till engelska av vissa termer Sammanfattning på engelska XI XII Translation into English of certain Terms English summary XI XII Text I. Arbetare inom jordbruk Primärmaterialet 1 Löneutvecklingen åren Arbetstids- och löneförhållanden år II. Trädgårdsarbetare Primärmaterialet 10 Löneförhållanden år III. Skogsarbetare 15 IV. Arbetare inom egentlig industri Primärmaterialet 17 Löneutvecklingen åren Löneförhållanden år Löneförhållanden vid privata elverk 24 V. Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Primärmaterialet 25 Löneutvecklingen åren Löneförhållanden år VI. Arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. Primärmaterialet 27 Löneförhållanden år VII. Arbetare inom stuverirörelse 30 VIII. Arbetare vid transportföretag Primärmaterialet 31 Löneförhållanden år IX. Arbetare vid oljedistributionsföretag 34 Texttabeller Arbetare inom jordbruk Tab. A. Antal brukningsenheter ingående i undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Tab. B. Redovisat och uppräknat antal arbetare vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Tab. C. Uppräknat antal arbetare i olika yrkes- och löneformsgrupper vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Text I. Agricultural Workers Collection of data 1 Wage developments Hours of work and wages in II. Garden Workers Collection of data 10 Wages in III. Forestry Workers 15 IV. Workers in Mining and Manufacturing Collection of data 17 Wage developments Wages in Wages in private-owned powerplants 24 V. Workers in Building and Construction Collection of data 25 Wage developments Wages in VI. Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc. Collection of data 27 Wages in VII. Workers in Stevedoring 30 VIII. Workers in Motor Truck, Tramway and Omnibus Transport Collection of data 31 Wages in IX. Workers in Petroleum Marketing 34 Tables in text Agricultural Workers Tab. A. Number of farms in the survey of wages in agriculture in Tab. B. Reported and "blown-up" numbers of workers in the survey of wages in agriculture in Tab. C. "Blown-up" numbers of workers in various groups by occupation and method of payment in the survey of wages in agriculture in

8 VI Tab. D. Förekomsten av ackordsarbete år 1962 för lantarbetare i åldern år 5 Tab. E. Ackordslönesummans fördelning på olika slag av ackordsarbeten år Tab. F. Uppräknat antal arbetstimmar med fördelning efter yrkesgrupp och arealgrupp vid undersökningen av lantarbetarnas löneförhållanden år Tab. G. Genomsnittliga tim- och årsförtjänster åren för lantarbetare i åldern år 8 Tab. H. Tim- och årsförtjänsternas spridning åren för manliga lantarbetare i åldern år (oavsett löneform) 9 Trädgårdsarbetare Tab. I. Redovisat och uppräknat antal arbetare vid undersökningen av trädgårdsarbetarnas löneförhållanden år Tab. J. Genomsnittliga timförtjänster åren för trädgårdsarbetare i åldern år 12 Tab. K. Uppräknat antal arbetare i olika yrkes- och löneformsgrupper vid undersökningen av trädgårdsarbetarnas löneförhållanden år Tab. L. Förekomsten av ackordsarbete år 1962 för trädgårdsarbetare i åldern år 13 Tab. M. Trädgårdsarbetarnas genomsnittliga årsförtjänster år Skogsarbetare Tab. N. Skogsarbetarnas dagsförtjänster vintersäsongerna 1939/ /63 enligt jägmästarnas uppgifter om normala dagsförtjänster i olika revir (ovägda genomsnitt) 15 Tab. O. Skogsarbetarnas dagsförtjänster i olika län vintersäsongerna 1961/62 och 1962/63 enligt jägmästarnas uppgifter om normala dagsförtjänster i olika revir 16 Tab. D. Occurrence of piece-work among agricultural workers years of age in Tab. E. Distribution of piece-work payments on different kinds of piece- work in Tab. F. "Blown-up" numbers of hours worked by occupational group and size of farm in the survey of wages in agriculture in Tab. G. Average hourly and annual earnings of agricultural workers years of age 8 Tab. H. Dispersion of hourly and annual earnings of male agricultural workers years of age (irrespective of method of payment) 9 Garden Workers Tab. I. Reported and "blown-up" numbers of workers in the survey of wages of garden workers in Tab. J. Average hourly earnings of garden workers years of age 12 Tab. K. "Blown-up" numbers of workers in various groups by occupation and method of payment in the survey of wages of garden workers in Tab. L. Occurrence of piece-work among garden workers years of age in Tab. M. Average annual earnings in 1962 of garden workers 14 Forestry Workers Tab. N. Daily earnings of forestry workers during the winter seasons 1939/ /63 according to reports by the regional forestry inspectors on normal daily earnings in various districts (unweighted averages) 15 Tab. O. Daily earnings of forestry workers in various counties during the winter seasons 1961/62 and 1962/63 according to reports by the regional forestry inspectors on normal daily earnings in various districts 16

9 VII Arbetare inom egentlig industri Tab. P. Redovisat antal arbetstimmar år 1962 inom olika industrigrupper 18 Tab. Q. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för arbetare inom olika industrigrupper 21 Tab. R. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna arbetare inom olika industrigrupper 21 Tab. S. Sammansättningen av den genomsnittliga timförtjänsten år 1962 för vuxna arbetare inom olika industrigrupper 22 Tab. T. Genomsnittlig timförtjänst år 1962 för vuxna kvinnor i procent av timförtjänsten för vuxna män 23 Tab. U. Relationstal för den genomsnittliga timförtjänsten år 1962 för vuxna arbetare inom olika dyrortsgrupper 24 Tab. V. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna manliga arbetare vid privata elverk 25 Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Tab. X. Genomsnittliga timförtjänster år 1939 samt åren för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 26 Arbetare inom stuverirörelse Tab. Y. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna manliga arbetare inom stuverirörelse 30 Arbetare vid transportföretag Tab. Z. Genomsnittliga timförtjänster under andra kvartalet åren för vuxna manliga chaufförer vid privata och statliga buss- och åkeriföretag 33 Tabeller Arbetare inom jordbruk Tab. 1. Lantarbetarnas fördelning efter antalet redovisade arbetstimmar på ordinarie arbetstid år Förekomsten av övertidsarbete m. m. 35 Workers in Mining and Manufacturing Tab. P. Reported numbers of hours worked in 1962 in various branches of industry 18 Tab. Q. Average hourly earnings in 1962 of workers in various branches of industry 21 Tab. R. Average hourly earnings in 1962 of adult workers in various branches of industry 21 Tab. S. Composition of average hourly earnings in 1962 of adult workers in various branches of industry 22 Tab. T. Average hourly earnings in 1962 of adult women in percentages of average hourly earnings of adult men 23 Tab. U. Relative figures of average hourly earnings in 1962 of adult workers in various cost-of-living zones 24 Tab. V. Average hourly earnings in 1962 of adult male workers in private- owned power plants 25 Workers in Building and Construction Tab. X. Average hourly earnings in 1939 and in of adult male workers in building and construction 26 Workers in Stevedoring Tab. Y. Average hourly earnings in 1962 of adult male workers in stevedoring 30 Workers in Motor Truck, Tramway and Omnibus Transport Tab. Z. Average hourly earnings during the second quarter of of adult male drivers in private and governmental omnibus and motor truck transport 33 Tables Agricultural Workers Tab. 1. Distribution of agricultural workers by reported number of hours on normal working time in Occurrence of overtime work, etc. 35

10 VIII Tab. 2. Timförtjänsterna s spridnin g å r 1962 fö r lantarbetar e i ålder n år 3 6 Tab. 3. Årsförtjänsterna s spridnin g å r 1962 fö r manlig a lantarbetar e i åldern år 3 7 Tab. 4. Timförtjänsterna s oc h årsför - tjänsternas spridnin g å r för manliga lantarbetare (oavsett lö - neform) i åldern år på gårdar av olika storlek 3 8 Tab. 5. Timförtjänsterna s sammansätt - ning å r fö r lantarbetar e 3 9 Tab. 6. Timförtjänsterna s sammansätt - ning å r fö r manlig a lant - arbetare i åldern å r (oav - sett löneform ) på gårdar av olik a storlek 4 0 Tab. 7. Årsförtjänsterna s sammansätt - ning å r fö r manliga lantarbetare i åldern år 4 1 Tab. 2 Tab. 3 Tab. 4 Tab. 5 Tab. 6 Tab. 7. Dispersio n o f hourl y earning s in 1962 o f agricultura l worker s year s o f ag e 3 6. Dispersio n o f annua l earnings in 1962 o f mal e agricultural work - ers year s o f ag e 3 7. Dispersio n o f hourl y and annua l earnings i n o f mal e agri - cultural worker s (irrespectiv e o f method o f payment ) years o f ag e o n farms o f variou s sizes 3 8. Compositio n o f hourl y earning s of agricultura l worker s i n Compositio n o f hourl y earning s in o f mal e agricultura l workers year s o f ag e (irrespective o f metho d o f payment) o n farm s o f variou s size s 4 0. Compositio n of annual earnings in 1962 of male agricultural worker s years of age 4 1 Trädgårdsarbetare Tab. 8. Timförtjänsterna s sammansätt - ning å r fö r trädgårdsar - betare 4 2 Tab. 9. Redovisa t anta l trädgårdsarbe - tare i ålder n å r samt ge - nomsnittliga timförtjänste r fö r dessa i olik a lönegruppe r oc h i olika storleksgruppe r a v företa g år Tab. 10. Timförtjänsterna s spridnin g å r 1962 för trädgårdsarbetar e 4 4 Arbetare inom egentlig industri Tab. 11. Redovisa t anta l a v vuxn a arbe - tare utförda arbetstimmar (1000- tal) samt förekomsten av ackordsoch övertidsarbet e å r inom egentlig industr i me d fördelnin g efter industri - oc h dyrortsgrup p 4 5 Tab. 12. Löneutvecklinge n åre n för vuxn a arbetar e ino m egentlig industri 5 0 Tab. 13. Löneutvecklinge n åre n för arbetar e ino m egentli g industri 5 1 Tab. 14. Genomsnittlig a timförtjänste r å r 1962 fö r vuxn a arbetar e ino m egentlig industr i 5 2 Garden Workers Tab. 8. Compositio n o f hourl y earning s in o f garde n worker s 4 2 Tab. 9. Reporte d numbe r o f garde n wor - kers years o f age and av - erage hourl y earning s b y zon e and size of establishment in Tab. 1 0 Dispersio n o f hourl y earning s o f garden worker s i n Workers in Mining and Manufacturing Tab. 11. Reporte d numbe r o f workin g hours (i n 1000 ) performe d b y adult worker s an d frequenc y o f piece-work an d overtime work in 1962 in mining and manufacturing with breakdow n b y branc h o f industry and cost-of-living zon e 4 5 Tab. 12. Wag e development s for adul t worker s in minin g an d manufacturing 5 0 Tab. 13. Wag e development s for worker s i n minin g an d manufacturing 5 1 Tab. 14. Averag e hourly earning s in of adul t worker s i n minin g an d manufacturing 5 2

11 IX Tab. 15. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna arbetare inom egentlig industri med fördelning efter dyrortsgrupp 57 Tab. 16. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna industriarbetare i vissa större städer 62 Arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet Tab. 17. Uppräknat antal av vuxna manliga arbetare utförda arbetstimmar (1000-tal) med fördelning efter dyrortsgrupp samt förekomsten av ackords- och övertidsarbete år 1962 inom byggnads- och anläggningsverksamhet 65 Tab. 18. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet 66 Tab. 19. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet med fördelning efter dyrortsgrupp 67 Tab. 20. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna manliga arbetare inom byggnads- och anläggningsverksamhet i vissa större städer 68 Arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. Tab. 21. Redovisat antal utförda arbetstimmar (1000-tal), förekomsten av ackords- och övertidsarbete samt genomsnittliga timförtjänster för vuxna arbetare vid statliga verkstäder och byggnadsarbeten m. m. år Tab. 22. Genomsnittliga timförtjänster år 1962 för vuxna arbetare vid statliga verk städer och byggnadsarbeten m. m. med fördelning efter dyrortsgrupp 70 Arbetare vid transportföretag Tab. 23. Genomsnittliga timförtjänster under andra kvartalet 1962 för vuxna arbetare vid privata och statliga buss- och åkeriföretag 71 Tab. 15. Average hourly earnings in 1962 of adult workers in mining and manufacturing in various cost-of-living zones 57 Tab. 16. Average hourly earnings in 1962 of adult industrial workers in certain large cities 62 Workers in Building and Construction Tab. 17. "Blown-up" number of working hours (in 1000) performed by adult male workers, with breakdown by cost-of-living zone, and frequency of piece-work and overtime work in 1962 in building and construction 65 Tab. 18. Average hourly earnings in 1962 of adult male workers in building and construction 66 Tab. 19. Average hourly earnings in 1962 of adult male workers in building and construction in various cost-of-living zones 67 Tab. 20. Average hourly earnings in 1962 of adult male workers in building and construction in certain large cities 68 Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc. Tab. 21. Reported number of working hours (in 1000), frequency of piece-work and overtime work, and average hourly earnings of adult workers in 1962 in governmental plants and construction works, etc. 69 Tab. 22. Average hourly earnings in 1962 of adult workers in governmental plants and construction works, etc., by cost-of-living zone 70 Workers in Motor Truck, Tramway and Omnibus Transport Tab. 23. Average hourly earnings during the second quarter of 1962 of adult workers in private and governmental omnibus and motor truck transport 71

12 X Tab. 24. Genomsnittlig a timförtjänste r under först a halvåre t fö r vuxna arbetar e vi d kommunal a buss- oc h spårvägsföreta g 7 2 Arbetare vid oljedistributionsföretag Tab. 25. Genomsnittlig a timförtjänster un - der periode n maj jun i fö r vuxna manliga, fas t anställd a ar - betare vi d oljedistributionsföre - tag 7 3 Tab. 24. Averag e hourl y earning s durin g the firs t hal f o f o f adul t workers i n municipa l omnibu s and tramwa y transpor t 7 2 Workers in Petroleum Marketing Tab. 25. Averag e hourl y earning s durin g the perio d May Jun e o f adult mal e permanentl y engage d workers i n petroleu m marketin g 7 3 Bilagor 1 och 2. Blanket t oc h anvisninga r fö r un - dersökningen a v löneförhållanden a för lantarbetar e Blanket t oc h anvisninga r fö r un - dersökningen a v löneförhållanden a för trädgårdsarbetar e Blanket t oc h anvisninga r fö r un - dersökningen a v löneförhållanden a för industriarbetar e m. fl Blanket t oc h anvisninga r fö r un - dersökningen a v löneförhållanden a för byggnadsarbetar e 8 3 Appendices 1 an d 2. Questionnaire, with instructions, used i n th e surve y o f wage s o f agricultural worker s Questionnaire, with instructions, used i n th e surve y o f wage s o f garden worker s Questionnaire, with instructions, used i n th e surve y o f wage s i n mining an d manufacturin g Questionnaire, with instructions, used i n th e surve y o f wage s i n building an d constructio n 8 3 Symboler använda i tabellerna Explanation of symbols Intet finn s at t redovis a Magnitud e ni l Uppgift e j tillgängli g elle r alltfö r osäke r.. Dat a no t availabl e o r to o uncertai n t o b e för at t ange s publishe d

13 XI Translation o f certain term s ackordsarbete piece-wor k ackordsvolym frequenc y o f piece-wor k antal numbe r anställda employee s arbelare wag e earner, worke r arbetsdagar workin g (lay s arbetsgivare employe r arbetstimmar hour s o f wor k bensinstationsarbetare fillin g statio n worke r brukare farmer, tenan t farme r brukningsenhet farm, holdin g chaufför chauffeur, drive r dagsförtjänst dail y earning s djurskötare cattlema n ilyrorlsgrupp cost-of-livin g zon e egentlig lantarbetare far m worke r prope r fördelning distribution, breakdow n förekomst frequency, existence, occurrence genomsnittlig timför - tjänst averag e hourl y earnings gruvarbetare laboure r grupp grou p gruppering classificatio n gård farm, holdin g helgdagslön publi c holiday pa y husbyggnadsarbetare house-buildin g worke r högst no t mor e tha n indextal inde x numbe r individuell individua l industrigrupp industria l branc h jordbruk agricultur e kollektivavtal collectiv e agreemen t kontant cas h kvinnor female s ladugärdsförman cattl e forema n lagerarbetare storema n lantarbetare far m worker, agricul - tural worke r län count y lön wage, lönesumma payroll, wag e tota l löneutveckling wag e developments, trend o f wage s manliga mal e minderåriga minor, juvenil e minst a t leas t murare bricklaye r män male s naturaförmåner paymen' s (benefits ) i n kind olika different, variou s procent pe r cen t rättare far m forema n samtliga al l semesterlön annua l holida y pa y skifttillägg extr a shif t pa y skogsarbetare forestr y worke r specialarbetare specialize d worke r spridning dispersio n statlig governmenta l storlek siz e städer towns, citie s tidlönsarbete time-wor k tillägg supplemen t timme hou r traktorförare tracto r operato r trädgårdsarbetare garde n worke r uppgifter reports, dat a uppgiftslämnare reportin g uni t vissa certai n vuxna adul t yrke occupatio n yrkesgrupp occupationa l grou p åkerareal acreag e år year årsförtjänst yearl y earning s övertid overtim e övriga othe r

14 XII Summary The survey s o f wage s presente d i n this volum e wer e initiate d b y th e Socia l Welfare Boar d (socialstyrelsen). Sinc e July 1st, 1963, th e wor k ha s bee n con - tinued b y th e Centra l Burea u o f Sta - tistics (statistisk a centralbyrån). I. Agricultural Workers For th e surve y o f wage s i n agricultur e in a sampl e o f farm s wa s drawn fro m th e farm s include d i n th e annual surve y o f acreag e an d livestoc k conducted b y th e Centra l Burea u o f Statistics. Th e numbe r o f farm s selecte d amounted t o 1/168, 1/56, 1/2 8 an d 1/ 7 respectively o f farm s i n th e size-group s 2 10, 10 20, an d ove r 5 0 hec - tares o f arabl e lan d i n th e censu s of agriculture. Wit h certai n exceptions, the sam e sampl e ha s bee n use d fo r th e surveys o f wage s i n In th e surve y report s hav e bee n received fro m farms. Befor e an y computations o f averag e earnings, etc., were made, the dat a concernin g workers, wages an d hour s reporte d fro m farm s in th e thre e lowe r size-group s wer e "blown up " b y variou s coefficient s based o n relativ e samplin g fraction s an d response rates. In th e wag e statistic s th e agricultura l workers ar e classifie d i n fou r group s according t o th e metho d o f payment : 1) Worker s withou t paymen t i n kind, 2) Worker s wit h fre e board, 3) Worker s wit h fre e boar d an d lodg - ing, 4) Worker s wit h necessitie s o f lif e and o r lodging. The followin g occupationa l classifi - cation i s used with regar d t o male work - ers: 1) Far m foreme n (rättare), 2) Far m worker s prope r (egentlig a lantarbetare), 3) Tracto r operator s (traktorförare), 4) Cattl e foreme n (ladugårdsförmän), 5) Cattleme n (djurskötare), 6) Specialize d worker s (specialarbe - tare), 7) Othe r worker s (övrig a arbetare). The averag e hourl y earning s (table s 5 an d 6 ) o f a grou p o f worker s ar e computed a s th e quotien t o f th e wag e total pai d to the grou p (excludin g piece - work payments ) an d th e correspondin g sum o f hour s worke d (excludin g piece - work). Th e wag e tota l comprise s cas h payments o n a time-rate basi s (includin g overtime), th e valu e o f payment s i n kind, annua l holida y pay, commissions, etc. (cf. table s 5 and 6). The median an d quartile hourl y earning s (table s 2 an d 4) ar e calculate d o n th e basi s o f th e individual averag e hourl y earnings. Th e average annua l earning s (tabl e 7 ) ar e calculated a s th e quotien t o f th e wag e total pai d t o th e worker s fo r th e yea r (including piece-wor k payments ^ an d the numbe r o f workers ; thes e average s as wel l a s th e correspondin g median s and quartile s (table s 3 and 4 ) onl y refe r to worker s wit h a t leas t 25 0 workin g days durin g th e yea r i n th e servic e o f the reportin g employer. Wages var y considerabl y wit h occu - pation, th e metho d o f payment, an d th e absence o r presenc e o f collectiv e agree -

15 XIII ments. Mal e far m worker s prope r (18 64 year s o f age ) earne d o n th e averag e 5,34 k r pe r hou r o n farm s covere d b y collective agreements, an d 4,1 0 k r pe r hour o n farm s no t s o covered. Th e corresponding averag e annua l earning s (only workers wit h a t leas t 25 0 workin g days durin g th e year ) wer e k r and kr. Female far m worker s (18 64 years o f age ) earne d 4,6 7 kr pe r hou r on farm s covere d b y collectiv e agree - ments an d 3,6 8 k r o n farm s no t s o covered. II. Garde n Worker s Since th e statistic s o n wage s i n horticulture ar e base d o n a sampl e drawn fro m a lis t o f horticultura l es - tablishments (marke t gardens, nursery - gardens, etc. ) reporte d t o th e census o f production, distribution, an d services. In th e survey report s hav e been receive d fro m 48 6 employers o n th e individual wage s o f workers. Th e dat a concerning establishment s selecte d wit h a probabilit y les s tha n 1 wer e "blow n up" t o accoun t fo r differen t samplin g fractions an d rate s o f response. The followin g occupationa l classifi - cation i s used : 1) Garde n foreme n (förmän), 2) Skille d garde n worker s (yrkesar - betare), 3) Garde n labourer s (grovarbetare), 4) Apprentice s (eleve r oc h lärlingar), 5) Specialize d worker s (specialarbe - tare). The averag e hourl y earning s ar e cal - culated a s th e quotien t o f th e wag e tota l and th e correspondin g su m o f hour s worked. Th e wag e tota l comprise s cas h payments fo r time-wor k an d piece-wor k (including overtim e pay, etc.), the valu e of payment s i n kind, annua l holida y pay, commissions, etc. Th e averag e an - nual earning s ar e calculate d a s th e quotient o f th e wag e tota l pai d t o th e workers fo r th e yea r an d th e numbe r o f workers; thes e average s onl y refe r t o workers wit h a t leas t 25 0 workin g day s during th e yea r i n th e servic e o f th e reporting employer. The averag e hourl y earning s i n of skille d mal e garde n worker s ( years o f age ) covere d b y collectiv e agreements wer e 5,9 6 kr and th e averag e annual earning s kr. Th e corre - sponding average s fo r skille d mal e garden worker s ( year s o f age ) not covere d b y collectiv e agreement s were 5,6 2 k r an d kr, respectively. III. Forestr y Worker s The regiona l forestr y inspector s hav e reported estimate s o f norma l dail y earn - ings o f 1 ) feller s an d 2 ) hauler s (ma n and horse ) employe d i n publi c forest s by th e Swedis h Fores t Servic e durin g the winte r seaso n 1962/63. Th e un - weighted averag e o f thes e estimate s wa s 59 k r fo r feller s (6 4 k r i n Norther n Sweden) an d 8 9 k r fo r hauler s (10 2 k r in Norther n Sweden). Th e correspond - ing average s fo r th e winte r seaso n 1961/62 wer e 5 2 kr an d 8 0 kr. Th e aver - age o f th e estimates, weighte d b y th e quantities felled, ha s bee n calculate d a s 62 k r fo r feller s an d 9 6 k r fo r haulers. In th e surve y o f earning s i n th e winte r season 1961/6 2 th e correspondin g fig - ures wer e 5 4 an d 8 5 kr. IV. Worker s in Mining and Manufacturing The surve y o f wage s o f worker s i n mining, manufacturing, an d relate d in - dustries i n wa s carrie d ou t i n co - operation wit h th e Swedis h Employers ' Confederation.

16 XIV On th e questionnaire s dat a o n wage s paid an d man-hour s worke d i n wer e collected fo r th e followin g group s o f wage earners : adul t mal e worker s wit h a workin g wee k o f 4 0 hour s i n under - ground wor k i n mine s etc. ; adul t mal e workers wit h a workin g wee k o f 4 2 hours (no t stoppin g a t th e en d o f th e week); othe r worker s (adul t an d juve - nile, mal e an d female). For eac h o f thes e group s informatio n was requeste d concernin g th e tota l num - ber o f man-hour s performe d durin g th e year wit h breakdow n b y time-wor k an d piece-work. Informatio n wa s furthe r requested concernin g tota l wage s pai d with breakdow n b y basi c wage s o n time-work an d piece-work, overtim e supplements, extr a shif t pay, publi c an d annual holida y pay, an d othe r wag e supplements (e.g. payment s i n kind). The reportin g unit s were, a s a rule, local establishment s or, i n som e cases, departments o f establishments. Th e tota l number o f man-hour s reporte d (no t counting publi c enterprises, cf. chapte r VI) amounte d t o million. The mai n group s o f th e industria l classification use d fo r minin g an d manu - facturing ar e show n i n th e tabl e o n thi s page. Changes i n wage s sinc e The aver - age hourl y earning s (includin g supple - ments) o f adul t mal e wag e earner s i n mining an d manufacturin g ros e b y 451 % fro m t o (se e tabl e 13). The correspondin g increas e fo r adul t female wag e earner s wa s 52 0 %, an d for juvenile s (bot h sexes ) c. Be - tween an d th e averag e in - crease i n wage s i n minin g an d manu - facturing wa s 8 % fo r adul t mal e an d 11 % fo r adul t femal e worker s (se e tabl e 14). Average hourl y earning s i n Three different average s o f hourl y earning s ar e computed: a ) earning s fro m time-wor k and piece-wor k excludin g an y kin d o f wage supplements, b ) earning s in - cluding overtim e supplement s an d extr a shift pay, an d c ) earning s includin g overtime supplements, extr a shif t pay, holiday pay, an d othe r wag e supple - ments.

17 XV The tabl e o n p. XI V show s th e aver - age hourl y earning s a), b ) an d c ) o f adult worker s i n th e mai n branche s o f industry. I n tabl e 1 4 corresponding dat a are give n wit h a mor e detaile d break - down b y branche s o f industry. Table 1 5 show s th e averag e hourl y earnings i n i n th e variou s branche s of industr y b y cost-of-livin g zone. Th e differences i n hourl y earning s betwee n cost-of-living zone s ar e considerable. I n zone 3 (area s wit h th e lowes t cost-of - living level ) th e averag e hourl y earning s (including al l supplements ) o f adul t male worker s wer e 1 8 % lowe r tha n i n zone 5 (th e highes t zone). Fo r adul t female worker s th e correspondin g dif - ference wa s 1 6 %. Data o n earning s o f worker s i n pri - vate-owned powe r plant s ar e give n i n table V. V. Workers in Building and Construction The statistic s o n wage s i n buildin g and constructio n i n refe r t o a "blown-up" numbe r o f 20 0 million man - hours (no t includin g worker s employe d by governmen t agencies, cf. chapte r VI). The materia l wa s collecte d i n co-oper - ation wit h th e Swedis h Employers ' Confederation. Specia l questionnaire s were sen t t o building firms, whic h wer e requested t o provid e information, i.a., on wage s an d hour s fo r mal e workers, other tha n apprentices, wit h breakdow n by occupationa l groups. Plumbers', tinners', electricians', painters ' an d glaziers' firms, a s well a s firm s engage d in roa d an d waterwa y construction, supplied th e sam e typ e o f informatio n as firm s i n minin g an d manufacturing. The averag e hourl y earning s c ) (in - cluding al l supplements ) i n fo r adult mal e worker s i n al l branche s covered amounte d t o 9,7 7 kr. In buildin g firm s th e averag e hourl y earnings c ) (includin g al l supplements ) of adul t mal e worker s wer e 9,9 0 kr. Th e average hourl y earning s b ) (includin g overtime supplement s an d extr a shif t pay bu t excludin g holida y pa y an d othe r wage supplements ) o f al l adul t mal e workers wer e 9,2 2 kr, whil e thos e o f bricklayers wer e 10,4 2 kr, o f carpenter s 9,92 kr, an d o f labourer s 8,7 6 kr. In roa d an d waterwa y constructio n the averag e hourl y earning s c ) (in - cluding al l supplements ) wer e 9,7 5 kr, in electricians ' firm s 9,2 3 kr, i n plumb - ers' firm s 8,8 1 kr, i n painters ' firm s 11,66 kr, i n glaziers ' firm s 7,7 6 kr, an d in tinners ' firm s 9,7 5 kr. Between an d th e averag e hourly earning s o f adul t mal e worker s in buildin g an d constructio n industrie s increased b y 9 %. VI. Workers in Governmental Plants and Construction Works, etc., Covered by Collective Agreements Information ha s bee n collecte d o n wages i n i n industria l establish - ments, construction works, etc., operated directly b y governmen t agencies, suc h as th e Stat e Railways, th e Pos t Office, the Telecommunication s Office, th e Stat e Power Office, an d th e Services. Dat a were collecte d o n th e sam e kin d o f questionnaire a s wa s use d fo r privat e industrial establishments. Th e numbe r of man-hour s reporte d wa s abou t 9 1 million. The averag e hourl y earning s c ) (in - cluding al l supplements ) amounte d t o 7,76 k r i n fo r al l adul t mal e work - ers reported, an d t o 5,7 8 k r fo r adul t female workers.

18 XVI VII. Worker s i n Stevedorin g Data o n wage s i n stevedorin g i n were collecte d i n co-operatio n wit h th e Swedish Employers ' Confederation. Th e reported numbe r o f man-hour s amounte d to 9, 5 million. Th e averag e hourl y earn - ings c ) (includin g al l supplements ) a - mounted t o 8,9 2 kr. Betwee n an d 1962 th e earning s ros e b y 6 %. VIII. Worker s i n Moto r Truck, Tramway, an d Omnibu s Transpor t Data o n wage s i n privat e moto r truc k and omnibu s transpor t enterprise s dur - ing the secon d quarte r o f were col - lected b y th e Socia l Welfar e Boar d i n co-operation wit h th e Swedis h Em - ployers' Confederation. Correspondin g data o n governmenta l moto r truc k an d omnibus transport wer e collecte d b y th e Social Welfar e Board. Dat a concernin g wages i n municipa l tramwa y an d om - nibus transpor t durin g th e perio d 1s t Jiinuary~30th Jun e wer e collecte d in eo-operatio B wit h th e Unio n o f Swedish Towns. Table s 2 3 an d 2 4 sho w the averag e hourl y earning s (excludin g and includin g overtim e supplement s and supplement s fo r shiftwork, etc. ) for variou s groups o f workers i n private, governmental, an d municipa l moto r truek, tramway, an d omnibu s transport. IX. Worker s i n Petroleu m Marketing Data o n wages i n petroleum marketin g during May Jun e wer e collecte d by th e Socia l Welfar e Boar d i n oo-oper - ation wit h th e Swedis h Employers ' Con - federation. Table 2 5 show s th e averag e hourl y earnings (excludin g an d includin g over - time supplement s an d supplement s fo r shift-work, etc. ) fo r variou s group s o f workers i n petroleu m marketing.

19 1 I. Arbetare inom jordbruk Primärmaterialet Urvalet a v uppgiftslämnare. Til l un - dersökningen a v lantarbetarna s löneför - hållanden å r begärd e socialstyrel - sen uppgifte r frå n brukningsen - heter me d mins t 2 hekta r åker, so m ge - nom et t systematisk t urvalsförfarand e uttagits u r statistisk a centralbyrån s pri - märmaterial til l år s arealinvente - ring (jf r SOS : Löne r 1954, De l II, s. 103). Vid d e undersökninga r so m avse r åren ha r ma n i huvudsa k använt samm a urva l a v brukningsenhe - ter so m vi d år s undersökning. Til l följd a v upplysninga r so m erhållit s vi d år s undersökninga r had e dock 36 9 a v d e ursprunglige n utvald a brukningsenheterna uteslutit s enlig t d e regler, so m omtalat s i SOS : Löne r 1954, Del II, s Vi d år s undersök - ning tillskrev s brukningsenheter, av vilk a 5 1 sedermer a uteslöt s enlig t de nys s nämnd a reglerna. Bearbetnings - bara sva r erhöll s frå n bruknings - enheter. D e ursprunglig a urvalskvoter - na (antale t vi d år s undersöknin g ur arealinventeringen s primärmateria l utvalda brukningsenhete r i förhålland e till de t total a antale t brukningsenhete r i fyra storleksklasse r enlig t år s jord - bruksräkning), antale t brukningsenhe - ter i urvalet å r (exklusiv e d e bruk - ningsenheter so m uteslutits, jf r ovan), antalet brukningsenhete r fö r vilk a bear - betningsbara blankette r lämnat s oc h svarsprocenterna vi d år s under - sökning framgå r a v tab. A. I denn a ta - bell redovisa s äve n de t anta l bruknings Löner 1962: II enheter fö r vilk a uppgifte r lämnat s o m lejda arbetare. Blanketten. P å de n frågeblanket t so m användes vi d år s undersöknin g be - gärdes likso m tidigar e å r uppgifte r o m arbetstid oc h löne r fö r enskild a arbeta - re. Arbetare, so m unde r åre t enbar t sys - selsatts i skogsarbete, sam t arbetar e vi d maskinstationer skull e e j redovisas. Upp - gifter skull e lämna s i särskild a kolum - ner o m anta l arbetsdaga r oc h kontan t lön vi d skogsarbet e so m e j utfört s mo t samma lö n so m jordbruksarbetet ; dess a uppgifter, vilk a e j had e någo n motsva - righet vi d år s undersökning, ha r ej utnyttjat s vi d utarbetande t a v denn a redogörelse. För varj e redovisa d arbetar e skull e uppgift lämna s o m kön, födelseå r oc h yrke sam t o m anta l 'arbetstimma r oc h kontant lö n vi d tidlönsarbete ; arbet e p å övertid, ersättartjänstgörin g p å sön - oc h helgdagar, rykt, förberedelse - oc h avslut - ningsarbeten skull e härvi d redovisa s skilt frå n övrig t tidlönsarbete ; a v lant - arbetare utför t skogsarbet e skull e med - räknas o m de t utfört s mo t samm a lö n som jordbruksarbetet. Vidar e begärde s uppgifter o m hel a antale t arbetsdaga r under åre t mo t tidlön, o m kontan t lö n och anta l arbetsdaga r vi d ackordsarbe - te (e j skogsarbete), o m semesterlö n oc h semesterersättning, o m provisione r oc h övriga kontant a ersättninga r sam t o m naturaförmåner. För d e arbetar e so m haf t anna t ac - kordsarbete ä n skogsarbet e inhämtade s särskilda uppgifte r o m ackordslönen s

20 2 Tab. A. Anta l brukningsenhete r ingåend e i undersökninge n a v lantarbetarna s löneförhållan - den å r m. k. = me d kollektivavta l 1 Angåend e skillnade n mella n redovisa t oc h uppräkna t antal, s e s. 3. fördelning p å olik a slag s arbeten.»fri a naturaprodukter» (t. ex. mjöl k elle r bränsle) skull e a v uppgiftslämnare n vär - deras enlig t gälland e marknadspriser. För frit t logi, fr i kos t oc h fr i tvät t skul - le ange s unde r vilke n tidsperio d respek - tive förmå n åtnjutits. Vi d frit t log i skul - le dessuto m redovisa s huruvid a rumme t varit enskil t elle r delat, uppvärm t frå n central uppvärmningsanordning, förset t med wc, tvättstäl l etc. Va d beträffa r fr i bostad skull e uppgifte r lämna s om de n tid unde r vilke n bosta d upplåtit s sam t om bostaden s kvalitet, storle k etc. Efte r sin kvalite t skull e bostade n hänföra s til l endera a v fyr a kvalitetsklasser, vilke n jämte bostaden s storle k oc h förekoms - ten a v olik a uppräknad e bekvämlighets - detaljer skull e ange s p å blanketten. Vi d bearbetningen a v d e inkomn a uppgifter - na värderade s förmånern a frit t logi, fr i kost oc h fr i tvät t efte r fö r hel a rike t gemensamma normer, vilk a anslö t si g till i gälland e kollektivavta l angivn a nyttjanderättsavgifter m. m. Förmåne n fri bosta d värderade s me d användand e av d e i gälland e kollektivavta l föreskriv - na nyttjanderättsavgiftern a fö r a v ar - betsgivare upplåtn a bostäder. Uppgifter skull e äve n lämna s bl. a. om gården s åkerarea l oc h o m förekoms - ten a v kollektivavtal. Blanketten s oc h anvisningarnas utseend e framgå r a v bi - lagorna 1 oc h 2. Materialets bearbetning. D e går - dar, frå n vilk a användbar a sva r inkom - mit, uppdelade s vi d bearbetninge n p å fyra storleksklasse r me d lednin g a v upp - gifter o m åkerareale n enlig t år s arealinventering. Denn a uppdelning, vil - ken motsvara r fördelninge n p å fyr a ur - valsgrupper (jf r s. 1 oc h tab. A), ha r använts d å materiale t grupperat s efte r gårdarnas (brukningsenheternas ) stor - lek. För varj e redovisa d arbetar e överför - des flertale t uppgifte r frå n blankette n till et t hålkort. Såvä l urvalskvo t so m svarsprocent va r olik a fö r d e fyr a stor -

Historisk statistik för Sverige

Historisk statistik för Sverige Historisk statistik för Sverige Denna serie innehåller längre tidsserier av statistik från 1700-talet fram till 1998 och i något fall från 1600-talet. Tidsserier finns inom ämnesområden, såsom befolkning,

Läs mer

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Prisenkät Survey of rates 2011 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Förord Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den största översättarorganisationen i

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna

Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2014 Vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna Insatser år 2013 SVERIGES Statistics Sweden. OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst samt övriga

Läs mer

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011 Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms läns landsting

Läs mer

Sjukfrånvaro över generationer

Sjukfrånvaro över generationer isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:20 Sjukfrånvaro över generationer sf Rapport 2014:20 Sjukfrånvaro över generationer En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2014

Läs mer

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Sveriges lantbruksuniversitet Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? ISBN 978-91-86197-01-8

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 686 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetsbedömning Anna Niska Annika Nilsson Mats Wiklund Petra Ahlström Urban

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort

Nya hastighetsgränser i tätort Bulletin 240 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av försök i några svenska kommuner Christer Hydén, Thomas Jonsson, Leif Linderholm, Mohsen Towliat 2008 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Löneskillnader mellan kvinnor och män i Sverige

Löneskillnader mellan kvinnor och män i Sverige Löneskillnader mellan kvinnor och män i Sverige Ansatser till beskrivning med hjälp av den officiella statistiken Information om utbildning och arbetsmarknad 2004:2 Utgivna publikationer fr.o.m. 1995 serien

Läs mer

De jämställda föräldrarna

De jämställda föräldrarna Social Insurance Report De jämställda föräldrarna Vad ökar sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson

Läs mer

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办?

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Chúng ta phải làm gì? 我 々は 何 を 行 うのですか? What do we do? Vad gör vi? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Att rekrytera personer med utländsk bakgrund: arbetsgivares behov, erfarenheter och synpunkter

Läs mer

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet A2006:004 Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av produktion Viktor Jonsson Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av

Läs mer

Rapport 2014:6. Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen. En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Rapport 2014:6. Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen. En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Rapport 2014:6 Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen fax 08 58 00 15 90 e-post registrator@inspsf.se webb www.inspsf.se Rapport 2014:6 Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen

Läs mer

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandstatistik - Vad vet vi om anlagd brand Per Blomqvist, Henrik Johansson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Rapport 28:48 Borås, 29 2 Abstract The key objective of the work presented in this

Läs mer

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken?

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken? Rapport 2006:04 Hur mår skogen och skogsmarken? Tillstånd och trender för kronutglesning och markförsurning i Stockholms län 1985 2010 Författare: Torbjörn Nilsson Maj-Britt Johansson Åke Nilsson Institutionen

Läs mer

Invandringen och de offentliga finanserna

Invandringen och de offentliga finanserna Invandringen och de offentliga finanserna Jan Ekberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort.

Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort. Bulletin 274 2012 Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle LTH, Lunds universitet Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort. Monica Berntman, Bengt Holmberg och

Läs mer

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Anders Bornefalk Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:4 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

RAPPORT 99. Levnadsförhållanden. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01

RAPPORT 99. Levnadsförhållanden. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 RAPPORT 99 Levnadsförhållanden Tid för vardagsliv s och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 Levnadsförhållanden Rapport nr 99 Tid för vardagsliv s och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 Statistiska

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer