Fågelinventering Sässmanområdet 2013

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fågelinventering Sässmanområdet 2013"

Transkript

1 Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Stefan Persson Bete vid Sässmans västra strand Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg

2 Inventeringens genomförande Under våren 2013 genomfördes en fågelinventering i Sässmanområdet på uppdrag av Ovanåkers kommun. Syftet var att i första hand notera antal häckande par och att se vilka olika delområden som är mest betydelsefulla för fåglarna. Under 19 besök i området räknades fåglar som noteras med häckningsindicier, då i första hand revirhävdande sång för småfåglarna. T.ex. en sjungande hane lövsångare räknas då som ett häckande par. Vid flera besök på samma lokal noteras samma fågel i sitt revir och på så sätt kan man utesluta rastande individer som uppträder där t. Gäss och änder räknads par som uppehåller sig i samma område men för dessa är det svårare att få ett exakt antal då mängder och som sedan drar vidare. Antalet par som noterats är inte till hundra procent säkert då flera felkällor finns. Fåglar hörs syns inte vid inventeringstillfället, a besök kan räknas. Området delades upp i olika områden vilka besöktes 3-8 gånger per område. För att ha fått ett helt korrekt resultat hade krävts orimlig tidsåtgång på grund av områdets storlek. Se karta över inventeringsområdet. Karta över inventeringsområdet med de olika räkningszonerna inritade. Sässmanområdet omfattar förutom sjön Sässman ett flertal tjärnar samt Voxnan som rinner igenom hela området. Detta är ett av Hälsinglands främsta fågelområden med många skyddsvärda arter som. Att kreatur betar runt stränderna är helt nödvändigt då det gynnar många av de hotade arterna. I området finns även flera mycket fina områden med lövskog i vilka många hotade arter. Dessa lövskogsområden skulle kunna räcka för att hysa även vitryggig hackspett. Dessa områden borde lämnas orörda för att gynna hotade hackspetsarter.

3 Delområden Sässman områdets största sjö med välbetade stränder runt hela sjön. Fåglar som gynnas av detta är vadare som tofsvipa 24 par, storspov 3 par, rödbena 1 par, grönbena 1 par och tättingar som ängspiplärka 10 par och gulärla 3 par. Flera par gäss och änder häckade, bl.a. bläsand 7 par, skedand 2 par, grågås 5 par. En del av Voxnan flyter igenom sjön som gör att isen går upp tidigt vilket gör att många svanar, gäss och änder tidig vår. Våren 2013 var sen med en övergång till sommar på nästan en gång vilket medförda att färre fåglar än normalt rastade. Områdets potential visades i maj då den sällsynta rödspoven besökte sjön. Förslag på åtgärder: Viktigast är ett fortsatt bete runt sjön. Sässman sedd från öster med sina välbetade stränder Sävtjärn En tjärn med mycket liten klarvattenyta och med bladvass, fräken och starr områden. Runt tjärnen betades markerna. I och runt tjärnen häckade bl.a. grågås, kanadagås, brun kärrhök, tofsvipa 14 par, storspov, enkelbeckasin och en del småfåglar som gulärla 3 par, ängspiplärka 7 par och sävsångare 13 par. Förslag på åtgärder: Fortsatt bete runt tjärnen. Kanske någon form av åtgärd att få mer klarvattenområden. Nästjärn En tjärn som nästan är het igenväxt. Tjärnen hyste häckande trana, gräsand och kricka.. Förslag på åtgärder: Bete runt tjärnen, Minska buskbården (södra sidan). Kanske någon form av åtgärd att få mer klarvattenområden. Öntjärn en tjärn med granskog på den norra sidan och med lite fårbete på den södra sidan. I tjärnen häckade sångsvan, trana, tofsvipa och enkelbeckasin. Mucketjärn är den fågelrikaste tjärnen med många häckande arter. I sjön finns bladvass, starr och fräkenområden. Markerna runt sjön betas, men områdena i nordväst och öster

4 tenderar att växa igen. Skäggdopping och svarthakedopping med 1 par vardera. Änder med bl.a. skedand 2 par, bläsand 3 par, kricka 10 par, årta 1 par och vigg 4 par. Vadare som tofsvipa 20 par och enkelbeckasin 19 par. I bladvassområdet brukar rördromen häcka men 2013 hördes rördromen endast en gång. Brun kärrhök häckade med ett par liksom vattenrall. Bland småfåglarna så häckade sävsångare med 21 par, rörsångare 5 par och sävsparv 15 par. Flodsångare och gräshoppsångare sjöng sydost sjön. Tidigare år har skäggtärna, trastsångare och busksångare observerats vid tjärnen. Förslag på åtgärder: Bete runt hela tjärnen, minska bruksområdena i nordväst och i öster. Fin lövskogsdunge NV. som bör lämnas orörd. Mucketjärn sedd från söder Området Reningsverket Mucketjärn är lövdominerat med en del sankmarker, bör sparas. Ett litet kärr omgärdad med lövskog.

5 Karta med de fina lövområdena markerade. Den stående markeringen kan bli bra på sikt om man gynnar lövet. Acktjärn en tjärn som håller på att buskas igen runt stränderna. Här häckade några par grågås, gräsand, samt bläsand och skäggdopping. Även en brunand hane rastade tjärnen, förövrigt hela områdets enda under Förslag på åtgärder: Bete runt hela tjärnen, minska Busk områdena. Koltjärn en tjärn med bl.a. häckande sångsvan och trana. Historiskt så häckade i denna tjärn åtskilliga par av svarthakedopping och hyste en stor koloni av skrattmås. Koltjärn

6 Vägnans västra del som ingår i området häckade bl.a. brun kärrhök, skedand och bläsand. Våtön ett område med mycket fin lövskog och en myr i västra delen, i öster mot Vägnan ängar som håller på att växa igen. I skogen mindre hackspett, större hackspett, gråspett och mängder av sångare och andra småfåglar. Förslag på åtgärder: Bete på markerna ner mot Vägnan. Lämna lövskogsområdet orört, men möjligen avverkning av barr. Björkområde vid kanten av myren De fina lövområdena vid Våtön och söder Voxnan

7 N. kyrkan S. Voxnan är ett område med lövskog myr och ett antal åkrar. Längst i öster betas det i ett tidigare skogsområde, Döholmen. Häckande fåglar förutom sångare, t och mesar även gröngöling. Förslag på åtgärder: Låta lövträden få växa till sig och om något skall avverkas endast barrträd. Fortsatt bete och buskröjning på Döholmen. Många fina ängar finns i områdena söder Voxnan och på Våtön. Här betande älgar. Pransviken Ullungen en fräken starr beväxt vik med bl.a. häckande kricka, enkelbeckasin, kärrsångare och i skogen strax söder viken mindre hackspett. Mattestjärn är en tjärn med vitmossekanter och med skogbevuxna områden. Här häckade gräsand, knipa och i skogskanten tornfalk och hornuggla. Lövtjärn buskas igen och få arter vid tjärnen förutom en del småfåglar. Söder tjärnen ett liten fin lövskogsdunge med bl.a. mindre hackspett. Förslag på åtgärder: Bete runt hela tjärnen och minska på busken. Voxnan älven som flyter igenom hela området och med sin fina löv bård. Näktergal, rosenfink och många fler häckade efter älven. Förslag på åtgärder: Låta lövskogskanten utvecklas fritt och absolut inte ta bort gamla träd. Generella åtgärdsförslag för hela området: Stärka upp och utvidga områden för våtmarksfåglar med beten. Låta de fina lövskogsområdena utvecklas vidare och gynna lövinslaget även i de andra skogsområdena.

8 Voxnan med sina fina stränder Artgenomgång Artgenomgången omfattar intressanta arter med anknytning till antingen våtmarkerna eller lövskogsområdena. Övriga arters numerärer i artområdestabellen. Sångsvan 3 par samt några yngre fåglar. Häckningarna i Mucketjärn. Öntjärn och Koltjärn. Grågås 19 par men det är nog ett maxantal då yngre fåglar som ej börjat häckat kan vara medräknade. Under våren betydlig fler individer i området. Kanadagås 11 par Gräsand 31 par. Änder är ännu svårare att få rätt antal häckande par då de kan häcka mycket långt från vatten. Samt att området samlar stort antal under våren varav många utanför området. Bläsand 11 par Skedand 5 par Kricka 28 par men det är riktigt svårt att få en riktig uppfattning om antalet då de håller sig mer undan än de andra arterna. Rastar med flera hundra under våren.

9 Årta, under året sågs endast en hane.

10 Brunand en art som minskat, så även i övriga Hälsingland, under 2013 sågs endast en hane i Acktjärn. Varför arten minskar är oklart, men en minskning ses först i arternas randområden. Svarthakedopping häckade med ett par i Mucketjärn vilket var mycket glädjande då arten saknats under de senaste åren. Svarthakedopping liksom många andarter söker sig till skrattmåskolonier för att häcka då de utgör ett skydd mot predatorer. Skäggdopping häckade i Sässman, Mucketjärn och Acktjärn. Rördrom hördes endast en gång under året men var årlig mellan Brun kärrhök häckade i Mucketjärn, Sävtjärn och Vägnan. Tornfalk häckade med hela 6 par. Antalet par varierarar stort mellan åren på grund av födotillgången och i första hand på sork. Trana en art som expanderar och häckade med 12 par. Tofsvipa med sina 76 par visar områdets betydelse. Tofsvipan både på åkrar, betesmarker och våtmarksområden. En uppskattning av häckningsframgången var att hälften misslyckades i ett tidigt skede vilket dock är bättre än på flertalet andra områden. Flera hot förutom vanlig predation, kråka, räv och trana, är att vårbruket förstör många häckningar samt slåtter innan ungarna blivit stora nog att klara sig. Förstörs häckningen tidigt lägger en del av paren om men dessa brukar då inte ha så stor framgång. Grönbena ett par vid Sässman Rödbena ett par vid Sässman. Rödbena gynnas av välbetade stränder och möjligen kan fler par komma att etablera sig i området. Skogssnäppa en vadare som vid små våtmarker tjärnar som omgärdas av skog. 9 par i området. Rödspov sågs under en vecka och det visar områdets potential då den kräver välbetade strandängar. Storspov är en karaktärsart i området och 10 par är mycket bra. Storspoven kräver stora öppna ytor och ett aktivt jordbruk är därför nödvändigt. Men det kan även vara ett problem då spoven liksom tofsvipan är känslig för bl.a. tidig slåtter.

11 Årta, under året sågs endast en hane. Flygande storspov Enkelbeckasin en svårräknad art då de spelflyger över ganska stora områden och inte alla samtidigt. Drygt 60 par torde dock finnas i området viket är mycket bra. Skrattmås gjorde häckningsförsök i Sävtjärn med några enstaka par. Avsaknaden av skrattmås gör att även många änder och doppingar har minskat. Dessa arter söker sig till skrattmås kolonierna då de är ett skydd mot predatorer. Historiskt fanns stora skrattmåskolonier i Sävtjärn och Koltjärn men dessa förföljdes och som då övergavs. Hornuggla med 3 lyckade häckningar. Jorduggla sågs vid ett par tillfällen så en häckning kan vara möjlig. Spillkråka ett par i skogen vid Näset. Gröngöling med två ropande ex vid Ovanåker och en vid Knåda. Den vid Knåda ropade strax norr om området. Gråspett med två par vid Våtön samt en ropande norr Näset. Större hackspett 13 par Mindre hackspett. 7 par

12 Mindre hackspett en hane vilket ses på den röda hjässan Göktyta endast ett par sågs men området borde hysa fler. Sånglärkan med 13 sjungande fåglar är beklämande lite, orsak? Området borde hysa mångdubbelt så många par. Ängspiplärka med 24 par är ett tecken på att det finns betade strandzoner. Gulärla med 11 par. Samma orsak som för ängspiplärkan och vid samma sjöar Sässman, Sävtjärn och Mucketjärn. Näktergal en starkt nattsjungande fågel hördes i området runt Rödbron. Stenskvätta en art som i vårt landskap har gått tillbaka. Ett par höll till på betesmarkerna norr Sässman och man får hoppas att fler par etablerar sig då arten kräver kortvuxna starkt betade områden. Buskskvätta häckade med 44 par. Arten trivs i öppna områden och då med buskar och tuvor.

13 Buskskvätta Sävsångare håller till i sjöar med vass och buskar. 58 par noterades de flesta i Mucketjärn. Rörsångare kräver bladvass för att häcka och hördes endast i Mucketjärn med 5 sjungande fåglar. Kärrsångare sjungande vid Pransviken. Flodsångare 1 ex sjungande vid plattformen vid Mucketjärn. Gräshoppsångare 1 ex sjungande i området mellan Mucketjärn och Acktjärn. Kärrsångare, flodsångare och gräshoppsångare är nattsjungande fåglar relativt ovanliga och som trivs i igenväxande åkermarker och kantzoner. Lövsångare Sveriges vanligaste fågel och som noterades med hela 237 par. Stenknäck ett par efter Gamla landsvägen öster Hoppet. Rosenfink 17 sjungande hanar utspridda i hela området. Gulsparv med 64 par ett mycket glädjande antal. Sävsparv med 73 par trivs i våtmarkernas Busk zoner. Nästa sida tabell häckande arter 2013

14 Våtön N. kyrkan Vägnan Sässman Häxmyrtjärn Voxnan Sävtjärn Nästjärn N Nästj. Art Sångsvan Grågås Kanadagås Gräsand Skedand Bläsand Kricka Årta 1 1 Brunand 1 1 Vigg 4 4 Knipa Storskrake 0 Svarthakedopping 1 1 Skäggdopping Rördrom 0 Gråhäger 0 Brun kärrhök Ormvråk 1 1 Sparvhök 0 Tornfalk Pilgrimsfalk 0 Vattenrall 1 1 Trana Tofsvipa Grönbena Skogssnäppa Drillsnäppa Rödbena 1 1 Rödspov 0 Storspov Morkulla 1 1 Enkelbeckasin Fiskmås 1 1 Gråtrut 0 Skrattmås 4 4 Fisktärna Silvertärna 1 1 Ringduva Gök Hornuggla Jorduggla 1 1 Tornseglare Spillkråka Gröngöling Gråspett Större Hackspett Mindre hackspett Göktyta 1 1 Sånglärka Öntjärn Lomsjötj. Långtj. Fä Mattestjärn Mucketjärn Reningsv.-Mucke Lövtjärn Acktjärn Koltjärn Duvberg Pransviken Antal par

15 Artområdestabell Ladusvala Hussvala 1 1 Ängspiplärka Trädpiplärka Sädesärla Gulärla Järnsparv rödhake Näktergal 1 1 Rödstjärt Stenskvätta 1 1 Buskskvätta Taltrast Rödvingetrast Björktrast Koltrast Trädgårdssångare Svarthätta Törnsångare Sävsångare Rörsångare 5 5 Kärrsångare 1 1 Flodsångare 1 1 Gräshoppsångare Härmsångare Lövsångare Grönsångare Gransångare Kungsfågel Gärdsmyg 0 Grå flugsnappare Svartvit flugsnappare Talgoxe Svartmes 1 1 Blåmes Talltita 1 1 Stjärtmes Nötväcka Trädkrypare 1 1 Törnskata 1 1 Skata Nötskrika 1 1 Kaja Kråka Stare Pilfink 1 1 Bofink Grönsiska Grönfink Steglits 1 1 Stenknäck 1 1 Hämpling 1 1 Domherre Rosenfink Gulsparv Sävsparv

16 Artstatus Sässmanområdet Arter Status Arter Status Alfågel Gräshoppsångare vissa år Backsvala i närheten Grönbena Bergand Grönfink Bergfink Gröngöling Bivråk i närheten Grönsiska Björktrast Grönsångare Blåhake Har häckat Gulsparv Blå kärrhök Rastar har häckat Gulärla Blåmes Gärdsmyg Bläsand Gök Bläsgås Göktyta Bofink Havstrut Brun kärrhök Havsörn Brunand Hornuggla Brushane Hussvala Buskskvätta Hämpling Busksångare vissa år Härfågel Domherre Härmsångare Drillsnäppa Hökuggla vissa år Dubbelbeckasin t Jorduggla vissa år Dubbeltrast i närheten Järnsparv Duvhök i närheten Järpe i närheten Dvärgbeckasin t Kaja Dvärgmås Kanadagås Enkelbeckasin Knipa Fiskgjuse i närheten Knölsvan Har häckat Fiskmås Koltrast Fisktärna Kornknarr vissa år Fjällvråk Kornsparv 08-jun-02 Flodsångare vissa år Korp i närheten Gluttsnäppa Kricka Gransångare Kråka Gravand Kungsfiskare Har häckat Grå flugsnappare Kungsfågel Grågås Kungsörn Gråhakedopping Kärrsångare vissa år Gråhäger i närheten Ladusvala Gråsiska Lappsparv Gråsparv i närheten Lappuggla Gråspett Ljungpipare Gråtrut i närheten Lärkfalk vissa år Gräsand Lövsångare

17 Arter Mindre hackspett Mindre korsnäbb Mindre strandpipare Morkulla Mosnäppa Myrsnäppa Myrspov Näktergal Nötkråka Nötskrika Nötväcka Ormvråk Orre Ortolansparv Pilfink Pilgrimsfalk Ringduva Ringtrast Rosenfink Råka Rödbena Rödhake Rödspov Rödstjärt Rödstrupig piplärka Rödvingetrast Rördrom Rörsångare Salskrake Sidensvans Silvertärna Sjöorre Skata Skedand Skogsduva Skogssnäppa Skrattmås Skäggdopping Skäggtärna Småfläckig sumphöna Smålom Småskrake Småspov Snatterand Status vissa år 08-maj-13 vissa år vissa år i närheten Har häckat 16-jun-09 vissa år i närheten vissa år Arter Snösiska Snösparv Sothöna Sparvhök Sparvuggla Spetsbergsgås Spillkråka Stare Steglits Stenfalk Stenknäck Stenskvätta Stjärtand Stjärtmes Storlom Storskarv Storskrake Storspov Strandskata Strömstare Större hackspett Större korsnäbb Svarthakedopping Svarthätta Svartmes Svartsnäppa Svarttärna Svartvit flugsnappare Sånglärka Sångsvan Sädesärla Sädgås Sävsparv Sävsångare Talgoxe Talltita Taltrast Tamduva Tjäder Tofsvipa Tornfalk Tornseglare Trana Trastsångare Status Har häckat i närheten i närheten i närheten i närheten i närheten 29-maj-71 i närheten i närheten

18 Arter Status Arter Status Trädgårdssångare Vigg Trädlärka Vinterhämpling Trädpiplärka Vit stork Turkduva i närheten Vitkindad gås Törnskata vitryggig hackspett Törnsångare Årta Vaktel Ängspiplärka Varfågel Ärtsångare Vattenrall Tofsvipa

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Lagnamn Rally Lagnamn Rally Antal arter Antal arter. Placering Placering

Lagnamn Rally Lagnamn Rally Antal arter Antal arter. Placering Placering Lagnamn Rally 2014 Ullerud Storfors Tjockfot.com Cygnus X Gråben & Hjulben I sista laget Blindgrisarna Gamnackarna Thermåsarna Löparnissarna Lagnamn Rally 2014 Antal arter 33 53 38 44 41 43 42 36 37 38

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

STANDARDRUTTERNA Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering

STANDARDRUTTERNA Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering STANDARDRUTTERNA Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Svensk Fågeltaxering, Martin Green & Åke Lindström, Biologiska inst., Lunds universitet, Ekologihuset, 223 62 Lund. Telefon:

Läs mer

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås esökta lokaler Tåget odens stn med E bisko Ö F bisko turiststation Njakajaure Hamnen biskojåkkas delta och östra E bisko turiststation Njulla jörkliden Vassijaure och Riksgränsen E jörkliden Stordalens

Läs mer

100 Tisdag Antal arter för alla grupperna. Onsdag Tisdag 2 65 nr. Onsdag 1 78

100 Tisdag Antal arter för alla grupperna. Onsdag Tisdag 2 65 nr. Onsdag 1 78 Antal arter för alla grupperna 100 Tisdag 1 72 nr Onsdag 1 78 Tisdag 2 65 nr Onsdag 2 71 nr nr 1 Knölsvan 1 Knölsvan 1 Knölsvan 1 Knölsvan 2 Mindre sångsvan 2 Mindre sångsvan 2 Mindre sångsvan 2 Mindre

Läs mer

Fågeltornskampen 2014 en kort resume.

Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Hela 69 fågeltorn anmälde sig till Fågeltornskampen 2014. Alla anmälda torn har inte rapporterat när detta skrivs. Förhoppningsvis får vi in fler rapporter. Dock har

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011 StOF:s tjejresa till Öland 13-16 maj 2011 Ett soligt Öland ännu en gång Deltagare: Gigi Sahlstrand, Eva Stenvång-Lindqvist, Anita Melin, Maria Stenmark, Annika Morberg, Marianne Dannbeck, Stina Yström.

Läs mer

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER 1. Burmått 2. Journal 3. Bon, ungar, årstider och vikter Burmått MINIMUM-MÅTT Dessa mått är beräknade per individ, men i olika situationer, bl.a.

Läs mer

Standardrutter i Uppsala län 2008

Standardrutter i Uppsala län 2008 Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2008 Redan på 1970-talet startade Lunds universitet (Ekologiska institutionen) standardiserade häckfågelinventeringar i Sverige. Inledningsvis var det två inventeringsmetoder

Läs mer

Punkttaxering av våtmarksfåglar i Brannäs våtmark i Oxelösunds kommun under år 2012

Punkttaxering av våtmarksfåglar i Brannäs våtmark i Oxelösunds kommun under år 2012 Punkttaxering av våtmarksfåglar i Brannäs våtmark i Oxelösunds kommun under år 2012 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Vid

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

FÅGLARNA VID LERKILEN

FÅGLARNA VID LERKILEN FÅGLARNA VID LERKILEN Thomas Liebig juni 2012 Inledning I augusti 2011 tog jag på mig att göra en sammanställning över de fåglar som förekommer i och omkring Lerkilen, Hälleviksstrand i Orust kommun. Rapporten

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Reseledare: Hans-Georg Wallentinus och P-G Larén Deltagare: Andrea Boström, Anita Melin, Annika

Läs mer

Inventering av fågel på Lövudden, Sparrudden och Gådeån, Säbrå socken Härnösands kommun 2004

Inventering av fågel på Lövudden, Sparrudden och Gådeån, Säbrå socken Härnösands kommun 2004 Inventering av fågel på Lövudden, Sparrudden och Gådeån, Säbrå socken Härnösands kommun 2004 Bedömning av naturvärden 2004-11-29 Leif Johansson Kurt Holmqvist Innehåll Inledning 3 Inventeringens genomförande

Läs mer

Ringmärkningen vid Tåkern jubileumsåret 2004

Ringmärkningen vid Tåkern jubileumsåret 2004 Ringmärkningen vid Tåkern jubileumsåret 2004 Lars Gezelius 2004 var det alltså fyrtio år sedan den första ringmärkningen vid Tåkerns fältstation. Årets märksiffror blev något över genomsnittet för hela

Läs mer

Miljöövervakning. Ökande arter (exkl. tättingar): Andfåglar Rovfåglar Vadare Måsfåglar Övriga

Miljöövervakning. Ökande arter (exkl. tättingar): Andfåglar Rovfåglar Vadare Måsfåglar Övriga Miljöövervakning Standardiseringen av ringmärkning och sträckräkning vid Falsterbo ger tillsammans möjlighet till övervakning av beståndsförändringar hos flertalet fennoskandiska flyttfågelarter, vare

Läs mer

Fågelinventering vid Lommarstranden i Norrtälje kommun

Fågelinventering vid Lommarstranden i Norrtälje kommun Fågelinventering vid Lommarstranden i Norrtälje kommun Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-07-04 Version:

Läs mer

CES-ringmärkningen vid Älviken 2017

CES-ringmärkningen vid Älviken 2017 CES-ringmärkningen vid Älviken 2017 Roger Mellroth & Thord Fransson Vårvärme i mars följdes av snö och blåst i april. Maj blev extremernas väder med riktigt kyliga nätter inledningsvis för att sedan växla

Läs mer

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne Fågelinventering Hösten 008 Stora Beddinge ängar 58: Trelleborgs kommun Skåne Gråhäger Richard Bergendahl Trelleborgs kommun 008-1-15 Inledning... Inventeringsutförandet... Områdesbeskrivning... Vädret...

Läs mer

CES-ringmärkningen vid Älviken 2018

CES-ringmärkningen vid Älviken 2018 CES-ringmärkningen vid Älviken 2018 Roger Mellroth & Thord Fransson 2018 bjöd på en kall, snörik inledning och i april uppmättes köldrekord för senaste 30 åren på flera platser i Svealand. I inledningen

Läs mer

Häckande fåglar i skogsmark på Gotland

Häckande fåglar i skogsmark på Gotland Häckande fåglar i skogsmark på Gotland 1998 214 Rapporter om natur och miljö Rapport nr 218:1 Häckande fåglar i skogsmark på Gotland 1998 214 Tomas Johansson & Lars Tydén In memoriam Lars Tydén (1955

Läs mer

Svenska namn Rödlistekategori Bedömning

Svenska namn Rödlistekategori Bedömning Bilaga C Svenska namn Rödlistekategori Bedömning backsvala NT 118 observationer mellan 2000 och 2017. Arten häckar i anslutning till kyrkogården där man vissa år observerat nära 150 beboeliga bohålor och

Läs mer

Reserapport: Skåne och Halland 7-10 september 2017

Reserapport: Skåne och Halland 7-10 september 2017 Reserapport: Skåne och Halland 7-10 september 2017 Morups fyr (Monica Ahlberg) Väderprognoserna utlovade regn i dagarna fyra, eller möjligen tre. Det var därför med något nedskruvade förväntningar vi lämnade

Läs mer

Fågelinventering vid Storfinnforsen

Fågelinventering vid Storfinnforsen Fågelinventering vid Storfinnforsen Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-08-26 Version: 1 Kontaktperson för

Läs mer

Artlistning av skogens fåglar på några trädbevuxna skärgårdsöar i Oxelösunds kommun under år 2012

Artlistning av skogens fåglar på några trädbevuxna skärgårdsöar i Oxelösunds kommun under år 2012 Artlistning av skogens fåglar på några trädbevuxna skärgårdsöar i Oxelösunds kommun under år 2012 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Omslagsfoto, sid 1 Knölsvan. Foto Thomas Larsson

Läs mer

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Lördag 14/6 Vi startade från Näshulta kl 8.00 och åkte i Mickes Volvo upp mot Varangerhalvön. Ett stopp

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

FÅGELTURER Vinterfågelmatning

FÅGELTURER Vinterfågelmatning FÅGELTURER Vinterfågelmatning X Fiskevillan som utgör startpunkt och återsamlings- eller slutpunkt för promenaden 1 - Matplatser i anslutning till Fågeldammarna. Beroende på hur matning sker kan här ses

Läs mer

Tillgänglighet. Fågelbesöksled Nyköping Öster

Tillgänglighet. Fågelbesöksled Nyköping Öster Fågelbesöksled Nyköping Öster Fågelbesöksled Nyköping Öster Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden österut, utmed väg 219. Leden blandar olika biotoper under sin färd österut.

Läs mer

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Version 2014-09-21 Sammanfattning Denna fågelinventering utfördes i Natura 2000-området Klarälvsdeltat där Länsstyrelsen i Värmlands län inom

Läs mer

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Torsdag 10 januari till söndag 13 januari 2008 Ledare: Hasse Nordin och P-G Larén Deltagare: Britta Svensson, Lars Svantesson, Lars Norell, Lena Johansson, Tony Johansson,

Läs mer

Vanliga fåglar i Oset och Rynningeviken

Vanliga fåglar i Oset och Rynningeviken Det nya fågellivet Välkommen till naturreservaten Oset och ynningeviken, ett restaurerat våtmarkslandskap som återigen lockar häckande och rastande fåglar. 1 värs över Närke och Sverige går sedan urminnes

Läs mer

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Text: Torbjörn Winqvist Foton: Lena Johansson P-G Larén Torbjörn Winqvist Göran Widerström Tony Johansson Om resan Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från Sthlm

Läs mer

TEGELÄNGEN Tegelängen 6 augusti En våtmark med lågt vattenstånd. Foto: Sam Hjalmarsson.

TEGELÄNGEN Tegelängen 6 augusti En våtmark med lågt vattenstånd. Foto: Sam Hjalmarsson. TEGELÄNGEN 2017 Tegelängen 6 augusti 2017. En våtmark med lågt vattenstånd. Foto: Sam Hjalmarsson. TEGELÄNGEN 2017 Sam Hjalmarsson Vattennivå m m Det blev inte mycket vinter de första månaderna om man

Läs mer

Södra fjällen, 5-9 juni 2014. Inledning. Torsdag 5 juni

Södra fjällen, 5-9 juni 2014. Inledning. Torsdag 5 juni Södra fjällen, 5-9 juni 2014 En reseberättelse skriven av Barbro Flermoen Ledare: Per Helgesson och Eva Stenvång-Lindqvist Deltagare: Birgitta Nordfeldt, Filippa von Haartman, Staffan Bergsmark, Bertil

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Falsterbo är känt för sitt magnifika sträck med bivråkar och andra rovfåglar kring månadsskiftet augusti/september.

Läs mer

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Dag 2 Vi åkte E75 norrut till Hamningberg och det första som slog var mängderna med kustlabb och havsörn längs vägen. Strandskatan en karaktärsfågel på Varanger. Observatörer:

Läs mer

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Öland 4-7 oktober 2012 Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Vy över Schäferiängarna. Foto: Magnus Stenmark. Omslag: vitkindade gäss. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Öland, Ottenby,

Läs mer

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 Deltagare: Anders Claesson, Liselotte Claesson, Jörgen Fagerblom, Ann- Jeanette Fagerblom, Maria Henriksson, Oscar Berkefalk- Westman, Kicki Westman,

Läs mer

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Slutversion 2014-09-14 1. Introduktion Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland driver projektet LIFE+ Vänern

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Syd

Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden söderut, utmed väg 511 och 514 när vi lämnat väg 53 mot Oxelösund. Den följer

Läs mer

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Jan Gustafsson Flygande grågäss. Sammanfattning Under år 2010 så har området kring Skåraviken studerats för att utröna vilka fåglar

Läs mer

Fakta om Upplands häckande fågelarter

Fakta om Upplands häckande fågelarter BILL DOUHAN Fakta om Upplands häckande fågelarter Sveriges Ornitologiska Förening har nyligen givit ut Fåglarna i Sverige antal och förekomst. Syftet med denna bok är att redovisa hur många par av varje

Läs mer

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap En jämförelse med resultatet från år 2000 Rapport 2006:2 Omslagsfoto: Michael Egerzon Rapport 2006:2 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen,

Läs mer

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen Ölandsresan 19-22 maj 2016 Text: Håkan Steen Nattlig promenad vid Penåsa. Här hördes nattskärra, morkulla och enkelbeckasin bland annat. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Torsdag 19 maj Nio deltagare och

Läs mer

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson.

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti 2014. Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Sam Hjalmarsson Vatten och växtlighet Det blev en mycket mild start på året. I början av januari

Läs mer

CES-ringmärkningen vid Älviken 2011

CES-ringmärkningen vid Älviken 2011 Södra nätgatan. Foto: Roger Mellroth. CES-ringmärkningen vid Älviken 211 Roger Mellroth & Thord Fransson Redan i slutet av november 211 var hela landet snöklätt. Vintern 21/211 blev liksom vintern 29/21

Läs mer

Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst.

Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst. Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst. Sö 23/4 Blev upphämtad i Hållsta av AST och JD och vi for ner till Skavsta. Träffade LW

Läs mer

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR Sammanfattning av inventeringsresultatet 06 Vänerns fågelskär har inventerats med avseende på häckande fåglar årligen sedan 994. Undersökningen fokuserar på kolonihäckande

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Väst

Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden västerut, utmed väg 800 i Kiladalen. Den följer ett jordbrukslandskap och flertalet

Läs mer

Skåneexkursion med strandhugg vid Siesjön Del 1

Skåneexkursion med strandhugg vid Siesjön Del 1 Skåneexkursion med strandhugg vid Siesjön 20180512 Del 1 Exkursionen till några fågellokalen syd om Kristianstad/Åhus kan nog sägas vara en tradition vid det här laget. Flera år i rad har vi företagit

Läs mer

Miljöövervakning i Malmö

Miljöövervakning i Malmö Miljöövervakning i Malmö 2001 Foto: Johan Hammar Ekologgruppen på uppdrag av MALMÖ STAD Miljöförvaltningen december 2001 Miljöövervakning i Malmö 2001 Rapporten är författad av Johan Hammar Uppdragsgivare:

Läs mer

Väntad och oväntad spänning på Stof:s Ölandsresa maj 2017 Text: Håkan Steen, Bild: Håkan Steen (HS) och Monica Ahlberg (MA)

Väntad och oväntad spänning på Stof:s Ölandsresa maj 2017 Text: Håkan Steen, Bild: Håkan Steen (HS) och Monica Ahlberg (MA) Väntad och oväntad spänning på Stof:s Ölandsresa 19 22 maj 2017 Text: Håkan Steen, Bild: Håkan Steen (HS) och Monica Ahlberg (MA)! Skärfläcka. (Monica Ahlberg) Att åka på fågelresor innebär alltid ovisshet

Läs mer

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Upplands Ornitologiska Förening 2005-06-28 Inledning s. 1 Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har under våren 2005, på uppdrag

Läs mer

Fågelfaunan på Storblaiken 2014

Fågelfaunan på Storblaiken 2014 Fågelfaunan på Storblaiken 2014 Resultat från utfört kontrollprogram Konsultrapport, okt 2014 Författare: Fredrik Grensman Fredrik Grensman & BlaikenVind AB, okt 2014 Fredrik Grensman Renmansgården 92492

Läs mer

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl.

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Uppföljning med fältarbete 2015 Richard Ottvall 2015-11-06 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon: 0413-55 14 36 Mobil:

Läs mer

Fisktärnan, Sterna hirundo, är en av de arter som ändrat sitt ankomstdatum mest och kommer nu närmare 3 veckor tidigare än på 60-/70-talet.

Fisktärnan, Sterna hirundo, är en av de arter som ändrat sitt ankomstdatum mest och kommer nu närmare 3 veckor tidigare än på 60-/70-talet. Fisktärnan, Sterna hirundo, är en av de arter som ändrat sitt ankomstdatum mest och kommer nu närmare 3 veckor tidigare än på 60-/70-talet. Ungfågeln på bilden fotograferades vid Billudden i augusti. 8

Läs mer

Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 2010

Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 2010 Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 21 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Scharlakansröd vårskål, flertalet växtplatser inom Örstigsnässkogen.

Läs mer

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa?

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? StOF:s exkursion till Skåne och Halland 30/8-2/9 2012 Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? Gruppen (utom

Läs mer

Nynäshamns fåglar. Nynäshamnslistan

Nynäshamns fåglar. Nynäshamnslistan Nynäshamns fåglar Nynäshamnslistan Uppdaterad nov-17/e bernas över samtliga arter inom NOFs rapportområde. Listan grundar sig på anteckningar som gjorts sedan NOF började föra kartotek över fågelobservationer

Läs mer

Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron

Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron Häckande fåglar på öarna och i strandzonen vid Karlsberg / Överby och Stallbacka år 2000 Hullsjöns Fältstation

Läs mer

Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014

Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014 1 Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014 Text: Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist Foton: Karin Hendahl, Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist Skåneresan i januari lockar

Läs mer

NOLHAGAVIKEN Vintern Våren

NOLHAGAVIKEN Vintern Våren NOLHAGAVIKEN Mjörnstranden med Nolhagaviken är en rik och varierad miljö på många olika plan. Variationen ger ett artrikt och myllrande liv av både växter och djur. Viken har under årens lopp främst gjorts

Läs mer

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75 Deltagare; Bengt Andersson, bambosa@telia.com Lars Nilsson, larskocken@hotmail.com Joel Levin, joel_levin@hotmail.com Leif Dehlin, leif.dehlin@studieframjandet.se Resans upplägg; Resan gick via Helsingborg

Läs mer

Vi vandrade i samlad tropp mot norra Lunden och observerade vitkindade gäss, kråkor, ängspiplärkor sädesärlor och en ormvråk.

Vi vandrade i samlad tropp mot norra Lunden och observerade vitkindade gäss, kråkor, ängspiplärkor sädesärlor och en ormvråk. Torsdag: Efter avprickning av de 36 deltagarna och välkomnande av ledningsgruppen bestående av Henrik Waldenström och Rolf Vestberg rullade vi iväg från Kungsbron kl 16 med gamle bekante chauffören Björne

Läs mer

CES-märkningen i Älviken 20-årsjubilerar!

CES-märkningen i Älviken 20-årsjubilerar! CES-märkningen i Älviken 2-årsjubilerar! Roger Mellroth & Thord Fransson För tjugo år sedan startade CES märkningen i Älviken. För artikelförfattarna, tillika två av ringmärkarna, var det i en tid i livet

Läs mer

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013.

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. För tredje året i rad genomförde vi en resa till Israel, den gick av stapeln 9/3-16/3 och var därmed den tidigaste resa vi gjort. Artsamansättningen blir då lite annorlunda,

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Norr

Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden norrut, utmed väg 53. Den följer delvis Nyköpingsån i början. Ett stickspår

Läs mer

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning,

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Årets fågeltornskamp genomfördes under en dag där de flesta deltagarna fick uppleva en fantastiskt solig försommardag. Kylig morgon, har jag förstått, på

Läs mer

Häckande fåglar i Värmland. Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata

Häckande fåglar i Värmland. Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata Häckande fåglar i Värmland Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata 998- publikationsnummer :9 länsstyrelsen värmland Publ nr :9 ISSN 8-685 Foton: Länsstyrelsen. Omslagsbild

Läs mer

Utkast /KN Revirkartering av fågel vid sjön Björken 2007

Utkast /KN Revirkartering av fågel vid sjön Björken 2007 Utkast 2008-02-19/KN Revirkartering av fågel vid sjön Björken 2007 Inledning De kraftigt igenväxta åkermarkerna runt sjön Björken röjdes mellan åren 2005 och 2007. Stubbfräsning, tidigt betespåsläpp och

Läs mer

INVENTERING AV FÅGLAR

INVENTERING AV FÅGLAR INVENTERING AV FÅGLAR BOKHULTET, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2013-03-20 Inventering och text Naturcentrum AB 2012 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160 ncab@naturcentrum.se

Läs mer

Fåglar Harfjärden. Bredsättra socken Borgholms kommun Kalmar län miljöland / Seppo Ekelund / Johan Petersson

Fåglar Harfjärden. Bredsättra socken Borgholms kommun Kalmar län miljöland / Seppo Ekelund / Johan Petersson Fåglar Harfjärden Bredsättra socken Borgholms kommun Kalmar län 2013 miljöland / Seppo Ekelund / Johan Petersson Fiskgjuse som fångat en stor gädda i Harfjärden förföljdes av en brun kärrhök. Fiskgjusen

Läs mer

Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen.

Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen. Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen. Vassfåglar Bladvass är en speciell biotop, som hyser sina särskilda arter. I inre delen av Foteviken

Läs mer

Uno Björkman & Leif Björkman. Uppdragsgivare: Statkraft Södra Vindkraft AB, Växjö - genom Sweco Energuide AB, Stockholm. Uppdraget är utfört av:

Uno Björkman & Leif Björkman. Uppdragsgivare: Statkraft Södra Vindkraft AB, Växjö - genom Sweco Energuide AB, Stockholm. Uppdraget är utfört av: Naturvärdesbedömning av biotoper samt översiktlig inventering av fåglar inom en projekterad vindkraftspark vid Åby i den centrala delen av Mönsterås kommun Uno Björkman & Leif Björkman Uppdragsgivare:

Läs mer

INVENTERING AV FÅGELFAUNAN PÅ VIKSJÖ GOLFBANA ÅR Utförd av Olle Bernard.

INVENTERING AV FÅGELFAUNAN PÅ VIKSJÖ GOLFBANA ÅR Utförd av Olle Bernard. INVENTERING AV FÅGELFAUNAN PÅ VIKSJÖ GOLFBANA ÅR 2000. Utförd av Olle Bernard. Innehåll: 1. Inventeringsförutsättningar, sida 1 2. Golfbanans biotop och förutsättningar i området, sida 1. 3. Förslag till

Läs mer

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening Foto: Fotografens namn och ev bildbyra. Fiskgjuse. Foto: Tomas Viktor. Faktablad 2012:1 Standardrutter i Stockholms län Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet Standardruttsinventeringar är ett viktigt

Läs mer

Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli Oskarshamnsbygdens Fågelklubb

Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli Oskarshamnsbygdens Fågelklubb 1 Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli 2015 Oskarshamnsbygdens Fågelklubb Större Hackspett Dendropcopos major Foto; Jan Brenander 2

Läs mer

EXTREMADURA. 29 april 8 maj Johannes Rydström

EXTREMADURA. 29 april 8 maj Johannes Rydström EXTREMADURA 29 april 8 maj 2017 Johannes Rydström EXTREMADURA 1. Madrids internationella flygplats 2. Herreruela 3. Sierra de San Pedro 4. Los Barruecos 5. Casa Rural Las Canteras 6. Monfragüe nationalpark

Läs mer

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR Sammanfattning av inventeringsresultatet 205 Vänerns fågelskär har inventerats med avseende på häckande fåglar årligen sedan 994. Undersökningen fokuserar på

Läs mer

RAPPORT DATUM: ENHETEN FÖR NATURVÅRD & MILJÖÖVERVAKNING KILL PERSSON, MINA MILJÖ & NATURPEDAGOGIK HG KARLSSON, NATURBILDARNA HB

RAPPORT DATUM: ENHETEN FÖR NATURVÅRD & MILJÖÖVERVAKNING KILL PERSSON, MINA MILJÖ & NATURPEDAGOGIK HG KARLSSON, NATURBILDARNA HB DATUM: 2008-11-07 TILL: FRÅN: ENHETEN FÖR NATURVÅRD & MILJÖÖVERVAKNING KILL PERSSON, MINA MILJÖ & NATURPEDAGOGIK HG KARLSSON, NATURBILDARNA HB ANG: HÄCKFÅGELINVENTERING, TRÖNNINGE ÄNGAR 2008 Under våren

Läs mer

, >250 rast, >500 ex. str Spetsbergsgås Bläsgås. Vitkindad gås Möjlig häckning, , >500 Prutgås

, >250 rast, >500 ex. str Spetsbergsgås Bläsgås. Vitkindad gås Möjlig häckning, , >500 Prutgås Knölsvan >50 ex. Mindre sångsvan Sångsvan, >200 ex. Sädgås 1.5 31.8, >250 rast, >500 ex. str Spetsbergsgås Bläsgås Stripgås NRK-art bör vara med Snögås NRK-art bör vara med Fjällgås Grågås >500 ex. rast,

Läs mer

Revirkartering av fåglar i Erkan, Nyköping 2012

Revirkartering av fåglar i Erkan, Nyköping 2012 Revirkartering av fåglar i Erkan, Nyköping 2012 Jan Gustafsson, Länsstyrelsen i Södermanlands län Erkanområdets östra del och den norra sidan, här utmed staketen finner man de flesta reviren av buskskvätta.

Läs mer

Revirkartering av fåglar i Stora Lida våtmark, Nyköping 2012

Revirkartering av fåglar i Stora Lida våtmark, Nyköping 2012 Revirkartering av fåglar i Stora Lida våtmark, Nyköping 2012 Jan Gustafsson, Länsstyrelsen i Södermanlands län Kilaån som rinner i den södra kanten av den tänkta/kommande Stora Lida våtmark. På sydsidan

Läs mer

Studie av fågellivet kring Råstasjön

Studie av fågellivet kring Råstasjön Studie av fågellivet kring Råstasjön Solna Stad Inför upprättande av detaljplan för Arenastaden Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Syfte! 4 Fågelstudie metod! 4 Resultat 7 Bedömning, lövskogen som fågelbiotop

Läs mer

RESERAPPORT STOCKHOLMS ORNITOLOGISKA FÖRENINGS (STOF) EXKURSION TILL SKÅNE 22-25 MAJ, 2014

RESERAPPORT STOCKHOLMS ORNITOLOGISKA FÖRENINGS (STOF) EXKURSION TILL SKÅNE 22-25 MAJ, 2014 RESERAPPORT STOCKHOLMS ORNITOLOGISKA FÖRENINGS (STOF) EXKURSION TILL SKÅNE 22-25 MAJ, 2014 Bivråkshanne i Fyledalen, 23 maj. Foto: Monica Ahlberg. Rapport skriven av Petter Nordvander Inledning Reseledare:

Läs mer

2018:16. Fåglar som mått på miljön i Västmanlands län. Trender för miljöindikatorer och arter

2018:16. Fåglar som mått på miljön i Västmanlands län. Trender för miljöindikatorer och arter AVDELNINGEN FÖR NATURVÅRD Fåglar som mått på miljön i Västmanlands län Trender 1998-2016 för miljöindikatorer och arter Författare: Per Hedenbo Trendberäkningar: Martin Green 2018:16 Titel: Fåglar som

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997

Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 ISSN 1103-8209, meddelande 1999:9 En rapport från miljöövervakningen Text: Anders Ahlström

Läs mer

Revirinventering av fåglar inom naturreservatet på Västra Femöre, Oxelösunds kommun under år 2012

Revirinventering av fåglar inom naturreservatet på Västra Femöre, Oxelösunds kommun under år 2012 Revirinventering av fåglar inom naturreservatet på Västra Femöre, Oxelösunds kommun under år 2012 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Södra Fjällen 10-14 juni 2011

Södra Fjällen 10-14 juni 2011 Södra Fjällen 10-14 juni 2011 Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Ledare: Per Helgesson, Eva Stenvång Lindqvist Deltagare: Bertil Malmgren, Birgitta Nordfeldt, Lars Hedegran,

Läs mer

Citation for published version (APA): Strandberg, R. (2004). Sträckobservationer vid Hammarsjön 2002 och Spoven, 2009(2),

Citation for published version (APA): Strandberg, R. (2004). Sträckobservationer vid Hammarsjön 2002 och Spoven, 2009(2), Sträckobservationer vid Hammarsjön 2002 och 2003 Strandberg, Roine Published in: Spoven 2004 Link to publication Citation for published version (APA): Strandberg, R. (2004). Sträckobservationer vid Hammarsjön

Läs mer

Rovfågelsträcket i Falsterbo + Hallandslokaler augusti 2016

Rovfågelsträcket i Falsterbo + Hallandslokaler augusti 2016 Rovfågelsträcket i Falsterbo + Hallandslokaler 25-28 augusti 2016 Soluppgång vid Nabben. Foto: Klas Reimers. Resan i sammanfattning Avresa från Liljeholmstorget i två minibussar på torsdagsmorgonen kl

Läs mer

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Rapport, år och nr: 2003:6 Rapportnamn: Fåglar och fågeldöd i Blekinge skärgård 2003 Utgåva: Första utgåvan Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371

Läs mer

SPETSBERGSGÅS: Enstaka individer ses varje vår och höst, som mest 41 ex under årets gåsboom i Lidhem 9/3-13.

SPETSBERGSGÅS: Enstaka individer ses varje vår och höst, som mest 41 ex under årets gåsboom i Lidhem 9/3-13. Fåglar i Växjö Artlista som bygger på en sammanställning i Växjö fågelklubbs tidskrift Lommen. Den är gjord av Mats Henriksson och bygger på fågelrapporter till Artportalen. KNÖLSVAN: Häckningar har rapporterats

Läs mer

Sundregruppens verksamhet hösten 2018

Sundregruppens verksamhet hösten 2018 Sundregruppens verksamhet hösten 2018 (Stenskvättehona som häckade precis utanför märkarboden 2018) Inledning Sundregruppen har fångat och ringmärkt fåglar i Sundre socken sedan 1976. Höstmärkningen har

Läs mer