Fågelfaunan på Storblaiken 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fågelfaunan på Storblaiken 2014"

Transkript

1 Fågelfaunan på Storblaiken 2014 Resultat från utfört kontrollprogram Konsultrapport, okt 2014 Författare: Fredrik Grensman

2 Fredrik Grensman & BlaikenVind AB, okt 2014 Fredrik Grensman Renmansgården Blattnicksele På uppdrag av BlaikenVind AB Box Skellefteå Omslagsfoto: Utsikt mot Storblaiken från Lillblaiken, Fredrik Grensman 2014 Kartor: Publicerade enligt Lantmäteriets medgivande 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1 Inledning 5 2 Metodik och syfte Rutter Rovfågelpunkter Kungsörnsuppföljning 9 3 Resultat Rutter Rovfågelpunkter 9 4 Diskussion Rutter Rovfågelpunkter 10 5 Litteratur 10 Sammandrag av inventeringen i siffror Bilaga 1 Resultatprotokoll för rutterna Bilaga 2 3

4 Sammanfattning Denna rapport är en sammanställning av utfört kontrollprogram för fågelfaunan på lågfjället Storblaiken Krav på att ett kontrollprogram skall utföras finns i miljötillståndet för den vindkraftspark som BlaikenVind AB håller på att uppföra i området. Vid inventeringstillfället var 60 vindkraftverk i drift och fundament och övrig infrastruktur för ytterligare 30 vindkraftverk höll på att byggas. Syftet är att undersöka fågelfaunan före etableringen, under uppförandet av vindkraftsparken och när parken är i drift. Detta för att se om och i så fall på vilket sätt anläggningen påverkar fågelfaunan i området. Kontrollprogrammet som startade 2010 består av tre delar: en inventering av punkter och enkilometerssträckor mellan punkterna i maj/juni med syfte att studera häckfågelfaunan, en inventering av rovfågelpunkter i maj/juni och uppgifter från externa parter gällande kungsörnar i området. De 30 inventeringspunkterna på Storblaiken har av praktiska skäl delats upp i fyra dagsrutter. Dessa rutter täcker samtliga biotoper och är fördelade över hela vindkraftsparken. På lågfjället Lillblaiken, ca 5 km norr om vindkraftsparken har 16 inventeringspunkter i två referensrutter lagts ut. De sex rutterna har inventerats två gånger per rutt under perioden den 11/6 till 22/6. Punkterna och enkilometerssträckorna inventeras på samma sätt som Svensk Fågeltaxerings standardrutter. Sammanlagt noterades 46 arter Inventeringen utfördes i mitten av juni för att dels ge snön tid att smälta bort och dels för att inventeringen skulle gälla häckfåglar under sin intensivaste period och med så få förbiflyttare som möjligt. Årets inventering karaktäriserades av ett extremt kallt och blåsigt väder. Dessutom spridda regnskurar(snö) men framförallt mycket kallt. På midsommaraftons morgon var det frost på stora delar av myrområdena och snö i luften. Inventeringen av rovfågelpunkterna gav inget alls i år, det observerades endast två rovfåglar under inventeringsperioden, en blå kärrhök i en av referensrutterna på Lillblaiken och en duvhök vid Blaiksjön, vid resa från området. Det sker en uppföljning av kungsörn i närheten av Storblaiken. Projekt kungsörn i Västerbotten gör årligen besök i reviret för att kontrollera häckningsframgången. SLU har under 2011 och 2012 inom projekt Vindval försett örnar i reviret med radiosändare och data om hur och var de flyger har samlats in. Data från 2011 visar att hemområdet för en av de ungfåglar som sändarförseddes var arealmässigt litet och låg utanför vindparken. För mer detaljer hänvisas till projektets rapport. 4

5 1 Inledning Skellefteå Kraft AB har fått miljötillstånd att uppföra ett stort antal vindkraftverk på lågfjället Storblaiken. Nu byggs parken av BlaikenVind AB, där Skellefteå Kraft AB och Fortum är delägare. Storblaiken ligger norr om Storuman på gränsen mellan Storumans och Sorsele kommuner. I miljötillstånden finns ett villkor om att fågelfaunan i området undersöks i ett kontrollprogram före, under och efter vindkraftsetableringen. Kontrollprogrammet inleddes Metodik 2.1 Rutter juni En studie av Blaikfjällets häckfåglar görs genom att räkna fåglarna till antal och art i ett system med 30 punkter och linjer mellan punkterna. På detta sätt blir det två separata inventeringar, en punktinventering och en linjeinventering i varje område. Systemet täcker in samtliga biotoper och är fördelade över hela Vindkraftsparken. Utöver vindkraftsparken på Storblaiken har ett referensområde valts ut, Lillblaiken, ett område som har liknande biotoper och som inte kommer att påverkas av vindkraft. På Lillblaiken (Henriksson 2010) har 16 punkter lagts ut. Syftet med att ha ett referensområde är att få data om hur fågelfaunan normalt kan förändras inom regionen mellan olika år. För att få en lättarbetad inventering har inventeringspunkterna delats in i rutter på (6-)8 punkter, så att man normalt kommer tillbaka till startpunkten. (Figur 1) Figur 1. Läget för inventerade punkter och linjer. BlaikenVind med vägar i öster och med blå inventeringspunkter. Referensområdet i nordväst, med röda inventeringspunkter. Bildbredd 16 km. 5

6 Rutterna består av åtta(sex) punkter (P1 till P8(P6)) och åtta linjer (L1 till L8) förutom L- rutten som består av åtta punkter och sju linjer. Punkterna ligger i respektive hörn och mellan hörnen, linjerna går i sin tur mellan punkterna, se figur 2 nedan. Koordinater för respektive punkt framgår av tabell 1 och tabell 2 nedan (koordinatsystem RT90). Alla linjer mellan inventeringspunkter är en kilometer långa. Figur 2. Schematisk skiss över hur punkter (P1 till P8) respektive linjerna (L1 till L8) är belägna i respektive rutt, L-rutten t h övriga rutter t v. Alla linjer är 1 kilometer långa. Tabell 1. Koordinater (RT 90) för punkterna i de inventerade rutterna på Storblaiken. L rutten Blaikensjöarna V. Storblaikentoppen Storblaikentoppen Pun kt Nord Ost Nord Ost Nord Ost Nord Ost

7 Tabell 2. Koordinater (RT 90) för punkterna i de två inventerade rutterna för referensområdet Lillblaiken. Blaikmyran Lillblaiken Punk t Nord Ost Nord Ost Enligt kontrollprogrammet skall varje rutt inventeras två gånger per säsong. Inventeringen görs på det sätt som beskrivs på Svensk Fågeltaxerings hemsida, Detta innebär att på alla punkter är man i fem minuter och alla fåglar man ser och hör noteras. Därefter inventerar man kilometerlinjen till nästa punkt och noterar alla fåglar man ser och hör som för punktobservationerna när man går längs linjen. Den rekommenderade inventeringshastigheten är 30 minuter per linje, dvs en hastighet av 2 km/h. När man kommer till nästa punkt inventeras denna på samma sätt som första punkten. Därefter vidtar nästa linje och så växlar man mellan punkter och linjer tills hela rutten är färdiginventerad. För att hitta till punkterna och för att kunna hålla en rak kurs på linjerna används GPS. Som hjälpmedel för fågelobservationer används handkikare med 10 gångers förstoring. Förutom fågelobservationer noteras datum, tidpunkter för respektive punkt och linje, väderleksparametrar samt inventerarens namn. Efter utförd inventering överförs fältanteckningarna till digitala resultatprotokoll. Inventerare 2014 genomfördes kontrollprogrammet av Fredrik Grensman 2.2 Rovfågelpunkter Rovfåglar inventeras från sju punkter. Inventeringen av rovfågelpunkterna utförs två gånger per punkt under samma period som Fågeltaxeringen, dvs i mitten av juni. Från respektive punkt studeras omgivningarna med handkikare under 1 timme per punkt. Samtliga rovfåglar och ugglor som ses noteras. Punkternas ungefärliga läge framgår av figur 3 nedan. Punkternas exakta läge bestämdes med hjälp av GPS i fält, koordinater för punkterna framgår av tabell 3 nedan. 7

8 Figur 3. Rovfågelpunkterna inom vindkraftsparken. Bildbredd 10 km. Tabell 3. Koordinater för rovfågelpunkterna. Rovfågelpunkter inom Blaikenvind Punkt Nord Ost Punktinventeringen efter rovfåglar kompletterar inventeringen av punkter och linjer som görs på Storblaiken, se kapitel 2.1 ovan. Inventerare Rovfågelinventeringen i juni genomfördes av Fredrik Grensman 8

9 2.3 Kungsörnsuppföljning En del i kontrollprogrammet är att följa upp häckningsframgången hos kungsörnar i området. Kungsörnsprojektet i Västerbottens län besöker årligen de bon som är kända på sydsluttningen av Storblaiken för att kontrollera häckningar SLU har genomfört en omfattande studie av kungsörnar i Västerbotten inom Vindvalsprojektet. Kungsörnar, både adulta fåglar och ungar har försetts med sändare och GPS. Från sändaren skickas data (lägesangivelser) antingen över GPS-nätet eller via satellit till SLU. Syftet med studien är att studera hur och var de flyger. Data från forskningen skall bl a ligga till grund för hur man skall kunna ta hänsyn till kungsörnar vid framtida vindkraftsprojekt. Under 2011 förseddes fyra fåglar med sändare inom det kända reviret på Storblaikens sydsluttning, två vuxna fåglar och två ungar. Vindval har i en rapport presenterat data som beskriver generella resultat från projektet (Hipkiss et al 2013). 3 Resultat 3.1 Rutter i juni Inventeringen av häckfågelrutterna genomfördes mellan den 11/6 och den 22/6. Vädret var bistert med framförallt kraftig vind och väldigt kallt. Kylan kulminerade på midsommaraftonens morgon då det var minusgrader och frost över stora delar av området. Snötäcket var bortsmält och det fans bara en stor driva kvar på Lillblaikens nordöstsluttning. Resultatet från respektive inventerad rutt finns i bilaga 2 nedan. Sammanlagt noterades 46 olika fågelarter. Inom både vindkraftsparken och referensområdet sågs vardera 34 arter. Punktinventeringen gav ett sammantaget nästan identiskt resultat för Vindkraftsparken och referensområdet. ca 5 individer per punkt. Linjeinventeringen gav ett motsvarande resultat, ca 18 individer per linje för båda områdena. 3.2 Rovfågelpunkterna Under inventeringen av rovfågelpunkterna sågs inga rovfåglar alls. Vädret var som nämnts riktigt dåligt, med för det mesta stark nordlig vind och temperatur mellan +3 och +10. Under den övriga inventeringen sågs en blå kärrhökshanne vid Lillblaiken och i ungefär samma område var en förmodad hökugglehäckning, i det här fallet två stycken väldigt irriterade vuxna hökugglor. 3.3 Kungsörnsuppföljning Efter den rapport som presenterar det övergripande resultatet från SLU:s studie av kungsörnar inom det s k Vindvalsprojektet (Hipkiss et al 2013) har inga nya data publicerats. 4 Diskussion 4.1 Inventeringen i juni Årets inventering genomfördes i mitten av juni. Detta för att ge snön tid att smälta och för att låta flyttfåglarna passera och häckfåglarna få tid att etablera sig, inventeringen gäller ju häckfåglar. Dessutom stämmer mitten av juni bra med Svensk Fågeltaxerings rekommendation av inventeringsperiod för södra Lappland. Vädret var mycket kallt och blåsigt under hela inventeringen och detta påverkar med all säkerhet resultatet. Stark vind gör dessutom att färre individer hörs. 9

10 Som nämnts tidigare år varierar antalet arter och individer en hel del mellan åren. Vädret både på Blaikfjället och under flytten samt händelser på övervintringslokalerna orsakar förmodligen dessa variationer. Motsvarande mönster ses i närbelägna inventeringar inom Svensk Fågeltaxering. Årets inventeringsresultat visade ingen skillnad i fågeltäthet varken i punkter eller längs linjer mellan BlaikenVinds område jämfört med referensområdet. 4.2 Rovfåglar och ugglor Efter ett par år med dålig sorktillgång har smågnagarna börjat återvända till denna del av södra lappland. Trots detta sågs bara en ensam blå kärrhök och en hökugglehäckning inom inventeringen. Inga observationer alls från rovfågelpunkterna. Inga sorkar eller lämlar sågs under inventeringen. 4.3 Kungsörnsuppföljning Hittills under 2014 har ingen ny data publicerats från Vindvalprojektet. 5 Litteratur Svensk Fågeltaxering. Henriksson Kontrollprogram för fågelfauna i samband med uppförande och drift av vindkraftsparken på lågfjället Storblaiken i Storuman och Sorsele kommuner. Amalina Natur och Miljökonsult och Skellefteå kraft AB. Daterat Henriksson, J Val av referensområde för kontrollprogram fågelfauna. Konsult-PM Amalina Natur och Miljökonsult daterat Henriksson, J. 2011a. Reviderat kontrollprogram för fågelfauna i samband med uppförande och drift av vindkraftsparken på lågfjället Storblaiken i Storuman och Sorsele kommuner. Amalina Natur och Miljökonsult och BlaikenVind AB daterat Henriksson, J. 2011b. Fågelfaunan på Storblaiken Resultat från utfört kontrollprogram. Konsultrapport, Amalina Natur och Miljökonsult. Västervik. Henriksson, J. 2011c. Fågelfaunan på Storblaiken Resultat från utfört kontrollprogram. Konsultrapport, Amalina Natur och Miljökonsult. Västervik. Henriksson, J Fågelfaunan på Storblaiken Resultat från utfört kontrollprogram. Konsultrapport, Amalina Natur och Miljökonsult. Västervik. Henriksson, J Fågelfaunan på Storblaiken Resultat från utfört kontrollprogram. Konsultrapport, Amalina Natur och Miljökonsult. Västervik. Hipkiss, T., Ecke, F., Dettki, H., Moss, E., Sandgren, C. & Hörnfeldt, B Betydelsen av kungsörnas hemområden, biotopval, och rörelser från vindkraftsetablering. Naturvårdsverket Rapport Oktober Vindval. Naturvårdsverket, Stockholm. 46 sid. 10

11 Bilaga 1 Sammandrag av inventeringen i siffror

12 Kontrollprogram Storblaiken 2014 Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Sammandrag Punkter Ref Ref Ref Ref Linjer Ref Ref Ref Ref Blaik Ref delområde blaik L v stor stor blaik lill blaik L v stor stor blaik lill inventering 1 eller Storlom Smålom Kricka Bläsand Vigg Bergand Knipa Alfågel Sjöorre Sädgås Kanadagås Sångsvan Kungsörn Duvhök Sparvhök Blå kärrhök Ormvråk Fjällvråk Tornfalk Stenfalk Trana Dalripa Orre Tjäder Större strandpipare Fjällpipare Ljungpipare Enkelbeckasin Dubbelbeckasin Morkulla Småspov Myrspov Skogssnäppa Grönbena Svartsnäppa Rödbena Gluttsnäppa Drillsnäppa Myrsnäppa Smalnäbbad simsnäppa Brushane Gråtrut Fiskmås Silvertärna Gök Jorduggla Hökuggla Ringduva Tretåig hackspett Större hackspett Spillkråka Berglärka Ladusvala Korp Kråka Lavskrika Varfågel Talgoxe Lappmes Talltita Dubbeltrast Björktrast Taltrast Rödvingetrast Ringtrast Koltrast Stenskvätta Buskskvätta Rödstjärt Blåhake Rödhake Ärtsångare Trädgårdssångare 0 0 0

13 Lövsångare Gransångare Grönsångare Kungsfågel Grå flugsnappare Svartvit flugsnappare Gärdsmyg Järnsparv Ängspiplärka Trädpiplärka Sädesärla Gulärla Sidensvans Grönfink Grönsiska Gråsiska Tallbit Domherre M korsnäbb Korsnäbb sp Bändelkorsn Bofink Bergfink Sävsparv Antal arter och individer Punkter ref ref ref ref Linjer ref ref ref ref inventering 1 eller Blaik ref Totalt Arter Individer individer/punkt/linje 5,02 5,09 17,5 18,1 Totalt antal arter 46

14 Bilaga 2 Resultatprotokoll för rutterna

15 Kontrollprogram Storblaiken 2014 Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Ruttens namn Väder Blaikensjöarna Vind Måttlig nordlig Molnighet lätt regn Inventerare Start temp. + 9 grader Fredrik Grensman Inventeringsdatum 13 juni 2014 Starttider för punktinventering (525 motsvarar 05.25) Antal minuters inventering/linje Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Tid Punkt nr / Linje nr P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ind P1-8 Dalripa Ljungpipare Grönbena Fiskmås Silvertärna Gök Rödvingetrast Stenskvätta Rödstjärt Lövsångare Järnsparv Ängspiplärka Sädesärla Gulärla Bergfink Ind L1-8 Antal arter och individer Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P L Arter Individer Individer per punkt 4 Individer per linje 14 Totalt antal arter 15

16 Kontrollprogram Storblaiken 2014 Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Ruttens namn Väder Blaikensjöarna Vind NV, kraftig Molnighet halvklart Inventerare Start temp. 8 Fredrik Grensman Inventeringsdatum 18 juni 2014 Starttider för punktinventering (525 motsvarar 05.25) Antal minuters inventering/linje Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Tid Punkt nr / Linje nr P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ind P1-8 Ljungpipare Grönbena Gök Rödvingetrast Rödstjärt Lövsångare Järnsparv Ängspiplärka Gulärla Grönsiska Gråsiska Domherre Bofink Bergfink Ind L1-8 Antal arter och individer Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P L Arter Individer Individer per punkt 6 Individer per linje 20 Totalt antal arter 14

17 Kontrollprogram Storblaiken 2014 Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Ruttens namn Väder Blaikmyran Vind Nordlig byig Molnighet Sol Inventerare Start temp. 5 Fredrik Grensman Inventeringsdatum 16 juni 2014 Starttider för punktinventering (525 motsvarar 05.25) Antal minuters inventering/linje Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Tid Punkt nr / Linje nr P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ind P1-8 Sjöorre Sångsvan Orre Enkelbeckasin Skogssnäppa Grönbena Gök Lavskrika Björktrast Taltrast Buskskvätta Rödstjärt Lövsångare Järnsparv Ängspiplärka Gulärla Grönsiska Bofink Bergfink Ind L1-8 Antal arter och individer Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P L Arter Individer Individer per punkt 4 Individer per linje 15 Totalt antal arter 18

18 Kontrollprogram Storblaiken 2014 Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Ruttens namn Väder Blaikmyran Vind Nordlig måttlig Molnighet Mulet Inventerare Start temp. 2 Fredrik Grensman Inventeringsdatum 22 juni 2014 Starttider för punktinventering (525 motsvarar 05.25) Antal minuters inventering/linje Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Tid Punkt nr / Linje nr P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ind P1-8 Dalripa Orre Tjäder Ljungpipare Grönbena Hökuggla Talgoxe Taltrast Rödvingetrast Rödstjärt Lövsångare Ängspiplärka Gulärla Gråsiska Bofink Bergfink Ind L1-8 Antal arter och individer Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P L Arter Individer Individer per punkt 6 Individer per linje 21 Totalt antal arter 16

19 Kontrollprogram Storblaiken 2014 Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Ruttens namn Väder L-rutten Vind Nordlig måttlig Molnighet mulet Inventerare Start temp. 6 Fredrik Grensman Inventeringsdatum 12 juni 2014 Starttider för punktinventering (525 motsvarar 05.25) Antal minuters inventering/linje Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Tid Punkt nr / Linje nr P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ind P1-8 Alfågel Dalripa Ljungpipare Grönbena Drillsnäppa Fiskmås Lavskrika Dubbeltrast Taltrast Rödvingetrast Rödstjärt Lövsångare Kungsfågel Ängspiplärka Gulärla Grönsiska Bergfink Sävsparv Ind L1-8 Antal arter och individer Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P L Arter Individer Individer per punkt 4 Individer per linje 14 Totalt antal arter 18

20 Kontrollprogram Storblaiken 2014 Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Ruttens namn Väder L-rutten Vind NV, växlande Molnighet halvklart Inventerare Start temp. 4 Fredrik Grensman Inventeringsdatum 21 juni 2014 Starttider för punktinventering (525 motsvarar 05.25) Antal minuters inventering/linje Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Tid Punkt nr / Linje nr P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ind P1-8 Dalripa Gök Korp Lavskrika Taltrast Rödvingetrast Rödstjärt Rödhake Lövsångare Ängspiplärka Gulärla Grönfink Grönsiska Bergfink Ind L1-8 Antal arter och individer Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P L Arter Individer Individer per punkt 5 Individer per linje 14 Totalt antal arter 14

21 Kontrollprogram Storblaiken Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Ruttens namn Väder Lillblaiken Vind Nordlig måttlig Molnighet sol Inventerare Start temp. 4, ngn frost Fredrik Grensman Inventeringsdatum 14 juni 2014 Starttider för punktinventering (525 motsvarar 05.25) Antal minuters inventering/linje Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Tid Punkt nr / Linje nr P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ind P1-8 Sångsvan Enkelbeckasin Grönbena Gök Rödvingetrast Rödstjärt Rödhake Lövsångare Järnsparv Ängspiplärka Gulärla Bergfink Ind L1-8 Antal arter och individer Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P L Arter Individer Individer per punkt 5 Individer per linje 16 Totalt antal arter 12

22 Kontrollprogram Storblaiken 2014 Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Ruttens namn Väder Lillblaiken Vind Nordlig måtlig Molnighet Mulet Inventerare Start temp. 3 Fredrik Grensman Inventeringsdatum 22 juni 2014 Starttider för punktinventering (525 motsvarar 05.25) Antal minuters inventering/linje Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Tid Punkt nr / Linje nr P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ind P1-8 Blå kärrhök Ljungpipare Grönbena Gluttsnäppa Korp Dubbeltrast Rödvingetrast Rödstjärt Lövsångare Järnsparv Ängspiplärka Gulärla Grönfink Gråsiska Domherre M korsnäbb Bofink Bergfink Ind L1-8 Antal arter och individer Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P L Arter Individer Individer per punkt 5 Individer per linje 21 Totalt antal arter 18

23 Kontrollprogram Storblaiken 2014 Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Ruttens namn Väder Storblaikentoppen Vind Byig nordlig vind Molnighet soligt Inventerare Start temp. 7 Fredrik Grensman Inventeringsdatum 15 juni 2014 Starttider för punktinventering (525 motsvarar 05.25) Antal minuters inventering/linje Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Tid Punkt nr / Linje nr P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ind P1-8 Dalripa Ljungpipare Gök Korp Rödvingetrast Stenskvätta Rödstjärt Rödhake Lövsångare Ängspiplärka Sädesärla Gulärla Grönsiska Gråsiska Bofink Bergfink Sävsparv Ind L1-8 Antal arter och individer Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P L Arter Individer Individer per punkt 5 Individer per linje 21 Totalt antal arter 17

24 Kontrollprogram Storblaiken 2014 Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Ruttens namn Väder Storblaikentoppen Vind NV, måttlig Molnighet halvklart Inventerare Start temp. 3 Fredrik Grensman Inventeringsdatum 19 juni 2014 Starttider för punktinventering (525 motsvarar 05.25) Antal minuters inventering/linje Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Tid Punkt nr / Linje nr P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ind P1-8 Ljungpipare Grönbena Gök Kråka Talgoxe Talltita Rödvingetrast Stenskvätta Rödstjärt Rödhake Lövsångare Ängspiplärka Gulärla Grönsiska Bofink Bergfink Ind L1-8 Antal arter och individer Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P L Arter Individer Individer per punkt 8 Individer per linje 24 Totalt antal arter 16

25 Kontrollprogram Storblaiken 2014 Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Ruttens namn Väder Västra Storblaikentoppen Vind Svag sydlig Molnighet Sol Inventerare Start temp. 10 Fredrik Grensman Inventeringsdatum 11 juni 2014 Starttider för punktinventering (525 motsvarar 05.25) Antal minuters inventering/linje Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Tid Punkt nr / Linje nr P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ind P1-8 Dalripa Ljungpipare Grönbena Gök Lavskrika Taltrast Rödvingetrast Rödstjärt Lövsångare Järnsparv Ängspiplärka Gulärla Bofink Bergfink Sävsparv Ind L1-8 Antal arter och individer Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P L Arter Individer Individer per punkt 6 Individer per linje 18 Totalt antal arter 15

26 Kontrollprogram Storblaiken 2014 Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Ruttens namn Väder Västra Storblaikentoppen Vind NV hård Molnighet mulet Inventerare Start temp. 0 Fredrik Grensman Inventeringsdatum 20 juni 2014 Starttider för punktinventering (525 motsvarar 05.25) Antal minuters inventering/linje Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Tid Punkt nr / Linje nr P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Ind P1-8 Kricka Dalripa Ljungpipare Rödvingetrast Rödstjärt Rödhake Lövsångare Kungsfågel Ängspiplärka Sädesärla Gulärla Grönfink Grönsiska Bofink Bergfink Ind L1-8 Antal arter och individer Punkt/Linje P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 P L Arter Individer Individer per punkt 3 Individer per linje 16 Totalt antal arter 15

Fågelfaunan på Storblaiken

Fågelfaunan på Storblaiken Fågelfaunan på Storblaiken 2010-2015 Resultatutvärdering Konsultrapport, dec 2015 Författare: Fredrik Grensman Fredrik Grensman & BlaikenVind AB, dec 2015 Fredrik Grensman Renmansgården 92492 Blattnicksele

Läs mer

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås esökta lokaler Tåget odens stn med E bisko Ö F bisko turiststation Njakajaure Hamnen biskojåkkas delta och östra E bisko turiststation Njulla jörkliden Vassijaure och Riksgränsen E jörkliden Stordalens

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

STANDARDRUTTERNA Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering

STANDARDRUTTERNA Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering STANDARDRUTTERNA Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering Svensk Fågeltaxering, Martin Green & Åke Lindström, Biologiska inst., Lunds universitet, Ekologihuset, 223 62 Lund. Telefon:

Läs mer

Lagnamn Rally Lagnamn Rally Antal arter Antal arter. Placering Placering

Lagnamn Rally Lagnamn Rally Antal arter Antal arter. Placering Placering Lagnamn Rally 2014 Ullerud Storfors Tjockfot.com Cygnus X Gråben & Hjulben I sista laget Blindgrisarna Gamnackarna Thermåsarna Löparnissarna Lagnamn Rally 2014 Antal arter 33 53 38 44 41 43 42 36 37 38

Läs mer

Lagnamn Rally Lagnamn Rally Antal arter Antal arter. Placering Placering

Lagnamn Rally Lagnamn Rally Antal arter Antal arter. Placering Placering Lagnamn Rally 2015 Ullerud Storfors Tjockfot Gråhakarna Gråben & Hjulben Blindgrisarna Gamnackarna Långkallsångarna Sumpmesarna Löparnissarna Il Duce Lagnamn Rally 2015 Antal arter 38 56 51 41 33 45 51

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

Fågelinventering vid Storfinnforsen

Fågelinventering vid Storfinnforsen Fågelinventering vid Storfinnforsen Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-08-26 Version: 1 Kontaktperson för

Läs mer

CES-ringmärkningen vid Älviken 2017

CES-ringmärkningen vid Älviken 2017 CES-ringmärkningen vid Älviken 2017 Roger Mellroth & Thord Fransson Vårvärme i mars följdes av snö och blåst i april. Maj blev extremernas väder med riktigt kyliga nätter inledningsvis för att sedan växla

Läs mer

100 Tisdag Antal arter för alla grupperna. Onsdag Tisdag 2 65 nr. Onsdag 1 78

100 Tisdag Antal arter för alla grupperna. Onsdag Tisdag 2 65 nr. Onsdag 1 78 Antal arter för alla grupperna 100 Tisdag 1 72 nr Onsdag 1 78 Tisdag 2 65 nr Onsdag 2 71 nr nr 1 Knölsvan 1 Knölsvan 1 Knölsvan 1 Knölsvan 2 Mindre sångsvan 2 Mindre sångsvan 2 Mindre sångsvan 2 Mindre

Läs mer

Fågeltornskampen 2014 en kort resume.

Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Hela 69 fågeltorn anmälde sig till Fågeltornskampen 2014. Alla anmälda torn har inte rapporterat när detta skrivs. Förhoppningsvis får vi in fler rapporter. Dock har

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INVENTERING AV VÅTMARKSFÅGLAR FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Augusti 2011 Miljötjänst Nord AB Sture Gustafsson Inga Olofsson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2

Läs mer

Fågelinventering Sässmanområdet 2013

Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Stefan Persson Bete vid Sässmans västra strand Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg Inventeringens genomförande

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

Ivriga stockholmsskådare. Åt vilket håll ska man titta? Det är ju fåglar överallt!

Ivriga stockholmsskådare. Åt vilket håll ska man titta? Det är ju fåglar överallt! Ivriga stockholmsskådare. Åt vilket håll ska man titta? Det är ju fåglar överallt! Efter avprickning och välkomnande av ledningsgruppen bestående av Henrik Waldenström och Rolf Vestberg rullade vi iväg

Läs mer

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER 1. Burmått 2. Journal 3. Bon, ungar, årstider och vikter Burmått MINIMUM-MÅTT Dessa mått är beräknade per individ, men i olika situationer, bl.a.

Läs mer

Södra fjällen, 5-9 juni 2014. Inledning. Torsdag 5 juni

Södra fjällen, 5-9 juni 2014. Inledning. Torsdag 5 juni Södra fjällen, 5-9 juni 2014 En reseberättelse skriven av Barbro Flermoen Ledare: Per Helgesson och Eva Stenvång-Lindqvist Deltagare: Birgitta Nordfeldt, Filippa von Haartman, Staffan Bergsmark, Bertil

Läs mer

Fågelinventering vid Lommarstranden i Norrtälje kommun

Fågelinventering vid Lommarstranden i Norrtälje kommun Fågelinventering vid Lommarstranden i Norrtälje kommun Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-07-04 Version:

Läs mer

CES-ringmärkningen vid Älviken 2011

CES-ringmärkningen vid Älviken 2011 Södra nätgatan. Foto: Roger Mellroth. CES-ringmärkningen vid Älviken 211 Roger Mellroth & Thord Fransson Redan i slutet av november 211 var hela landet snöklätt. Vintern 21/211 blev liksom vintern 29/21

Läs mer

Fågelinventering i vassområden i Mälaren, sträckan Hamre- Gäddeholm samt Björnön

Fågelinventering i vassområden i Mälaren, sträckan Hamre- Gäddeholm samt Björnön Datum 2016-01-31 vassområden i sträckan Hamre- Gäddeholm samt Björnön Västerås stad EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne Fågelinventering Hösten 008 Stora Beddinge ängar 58: Trelleborgs kommun Skåne Gråhäger Richard Bergendahl Trelleborgs kommun 008-1-15 Inledning... Inventeringsutförandet... Områdesbeskrivning... Vädret...

Läs mer

Artlistning av skogens fåglar på några trädbevuxna skärgårdsöar i Oxelösunds kommun under år 2012

Artlistning av skogens fåglar på några trädbevuxna skärgårdsöar i Oxelösunds kommun under år 2012 Artlistning av skogens fåglar på några trädbevuxna skärgårdsöar i Oxelösunds kommun under år 2012 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Omslagsfoto, sid 1 Knölsvan. Foto Thomas Larsson

Läs mer

CES-ringmärkningen vid Älviken 2018

CES-ringmärkningen vid Älviken 2018 CES-ringmärkningen vid Älviken 2018 Roger Mellroth & Thord Fransson 2018 bjöd på en kall, snörik inledning och i april uppmättes köldrekord för senaste 30 åren på flera platser i Svealand. I inledningen

Läs mer

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Slutversion 2014-09-14 1. Introduktion Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland driver projektet LIFE+ Vänern

Läs mer

Standardrutter i Uppsala län 2008

Standardrutter i Uppsala län 2008 Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2008 Redan på 1970-talet startade Lunds universitet (Ekologiska institutionen) standardiserade häckfågelinventeringar i Sverige. Inledningsvis var det två inventeringsmetoder

Läs mer

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Reseledare: Hans-Georg Wallentinus och P-G Larén Deltagare: Andrea Boström, Anita Melin, Annika

Läs mer

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Dag 2 Vi åkte E75 norrut till Hamningberg och det första som slog var mängderna med kustlabb och havsörn längs vägen. Strandskatan en karaktärsfågel på Varanger. Observatörer:

Läs mer

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Lördag 14/6 Vi startade från Näshulta kl 8.00 och åkte i Mickes Volvo upp mot Varangerhalvön. Ett stopp

Läs mer

Inventering av fågel på Lövudden, Sparrudden och Gådeån, Säbrå socken Härnösands kommun 2004

Inventering av fågel på Lövudden, Sparrudden och Gådeån, Säbrå socken Härnösands kommun 2004 Inventering av fågel på Lövudden, Sparrudden och Gådeån, Säbrå socken Härnösands kommun 2004 Bedömning av naturvärden 2004-11-29 Leif Johansson Kurt Holmqvist Innehåll Inledning 3 Inventeringens genomförande

Läs mer

FÅGLARNA VID LERKILEN

FÅGLARNA VID LERKILEN FÅGLARNA VID LERKILEN Thomas Liebig juni 2012 Inledning I augusti 2011 tog jag på mig att göra en sammanställning över de fåglar som förekommer i och omkring Lerkilen, Hälleviksstrand i Orust kommun. Rapporten

Läs mer

Häckande fåglar i skogsmark på Gotland

Häckande fåglar i skogsmark på Gotland Häckande fåglar i skogsmark på Gotland 1998 214 Rapporter om natur och miljö Rapport nr 218:1 Häckande fåglar i skogsmark på Gotland 1998 214 Tomas Johansson & Lars Tydén In memoriam Lars Tydén (1955

Läs mer

Fjällfågelinventeringen i Dalarna Rapport Rapport: Fjällfågelinventeringen i Dalarna

Fjällfågelinventeringen i Dalarna Rapport Rapport: Fjällfågelinventeringen i Dalarna Rapport: 2016-04 Fjällfågelinventeringen i Dalarna 2006 2015 Omslagsbild: En småspov på spaning i Lillvätteshågna. I bakgrunden ses böljande tall-urskogar. Foto: Sebastian Kirppu. Rapporten kan laddas

Läs mer

Lerums kommun Inventering av fågelfaunan i Gråbo grustäkt

Lerums kommun Inventering av fågelfaunan i Gråbo grustäkt Lerums kommun 2014-12-10 Inventering av fågelfaunan i Gråbo grustäkt Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av området... 2 2. Metod... 3 3. Resultat... 4 3.1 Naturvårdsintressanta arter...

Läs mer

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011 StOF:s tjejresa till Öland 13-16 maj 2011 Ett soligt Öland ännu en gång Deltagare: Gigi Sahlstrand, Eva Stenvång-Lindqvist, Anita Melin, Maria Stenmark, Annika Morberg, Marianne Dannbeck, Stina Yström.

Läs mer

Kontrollprogram fåglar Stor-Rotlidens vindkraftpark Slutrapport

Kontrollprogram fåglar Stor-Rotlidens vindkraftpark Slutrapport Kontrollprogram fåglar Stor-Rotlidens vindkraftpark Slutrapport 2009-2012 Projekt: Kontrollprogram fågel Stor-Rotlidens Vindkraftpark. Slutrapport. Ort och datum: Hörnefors 2013-11-27 Uppdragsgivare: Vattenfall

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

Fisktärnan, Sterna hirundo, är en av de arter som ändrat sitt ankomstdatum mest och kommer nu närmare 3 veckor tidigare än på 60-/70-talet.

Fisktärnan, Sterna hirundo, är en av de arter som ändrat sitt ankomstdatum mest och kommer nu närmare 3 veckor tidigare än på 60-/70-talet. Fisktärnan, Sterna hirundo, är en av de arter som ändrat sitt ankomstdatum mest och kommer nu närmare 3 veckor tidigare än på 60-/70-talet. Ungfågeln på bilden fotograferades vid Billudden i augusti. 8

Läs mer

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Upplands Ornitologiska Förening 2005-06-28 Inledning s. 1 Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har under våren 2005, på uppdrag

Läs mer

Inventering av fåglar inom detaljplan för bostäder vid Torpagatan i Göteborgs kommun

Inventering av fåglar inom detaljplan för bostäder vid Torpagatan i Göteborgs kommun Inventering av fåglar inom detaljplan för bostäder vid Torpagatan i Göteborgs kommun Datum: 2011-05-19 Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Emir Aganovic Projektledare: Marie Jakobi (Calluna AB) Inventeringar:

Läs mer

Kungsörninventering vid. i Skellefteå kommun, Västerbottens län FJÄLLBOHEDEN. Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg

Kungsörninventering vid. i Skellefteå kommun, Västerbottens län FJÄLLBOHEDEN. Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg Kungsörninventering vid FJÄLLBOHEDEN i Skellefteå kommun, Västerbottens län Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg Miljötjänst Nord Bondevägen 4 923 32 Storuman Tel. 0951-120 00 Fax. 0951-121 11 Mobil.

Läs mer

INVENTERING AV FÅGLAR

INVENTERING AV FÅGLAR INVENTERING AV FÅGLAR BOKHULTET, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2013-03-20 Inventering och text Naturcentrum AB 2012 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160 ncab@naturcentrum.se

Läs mer

Punkttaxering av våtmarksfåglar i Brannäs våtmark i Oxelösunds kommun under år 2012

Punkttaxering av våtmarksfåglar i Brannäs våtmark i Oxelösunds kommun under år 2012 Punkttaxering av våtmarksfåglar i Brannäs våtmark i Oxelösunds kommun under år 2012 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Vid

Läs mer

Häckande fåglar i Värmland. Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata

Häckande fåglar i Värmland. Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata Häckande fåglar i Värmland Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata 998- publikationsnummer :9 länsstyrelsen värmland Publ nr :9 ISSN 8-685 Foton: Länsstyrelsen. Omslagsbild

Läs mer

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire MiNa, miljö & naturpedagogik Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire Sammanfattning Fågelförekomsten längs ett antal linjer har inventerats. Arterna har

Läs mer

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire 2015

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire 2015 Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire 2015 Sammanfattning Fågelförekomsten med betoning på häckningskriterier längs ett antal linjer på fem myrområden

Läs mer

Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997

Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 ISSN 1103-8209, meddelande 1999:9 En rapport från miljöövervakningen Text: Anders Ahlström

Läs mer

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl.

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Uppföljning med fältarbete 2015 Richard Ottvall 2015-11-06 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon: 0413-55 14 36 Mobil:

Läs mer

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees Version 1.00 Projekt 7303 Upprättad 2011-10-26 Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011 Nina Rees home:henric:arbete:hekonsult:7303:hackfagelinventering_galtryggen_v100.docx / utskriven: 2011-11-03

Läs mer

Miljöövervakning. Ökande arter (exkl. tättingar): Andfåglar Rovfåglar Vadare Måsfåglar Övriga

Miljöövervakning. Ökande arter (exkl. tättingar): Andfåglar Rovfåglar Vadare Måsfåglar Övriga Miljöövervakning Standardiseringen av ringmärkning och sträckräkning vid Falsterbo ger tillsammans möjlighet till övervakning av beståndsförändringar hos flertalet fennoskandiska flyttfågelarter, vare

Läs mer

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening Foto: Fotografens namn och ev bildbyra. Fiskgjuse. Foto: Tomas Viktor. Faktablad 2012:1 Standardrutter i Stockholms län Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet Standardruttsinventeringar är ett viktigt

Läs mer

Hur går det för fåglarna i Dalarna?

Hur går det för fåglarna i Dalarna? Rapport: 2016:06 Hur går det för fåglarna i Dalarna? Omslagsbild: Sångsvanar. Foto: Sebastian Kirppu. Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats: www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.

Läs mer

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Öland 4-7 oktober 2012 Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Vy över Schäferiängarna. Foto: Magnus Stenmark. Omslag: vitkindade gäss. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Öland, Ottenby,

Läs mer

FÅGELTURER Vinterfågelmatning

FÅGELTURER Vinterfågelmatning FÅGELTURER Vinterfågelmatning X Fiskevillan som utgör startpunkt och återsamlings- eller slutpunkt för promenaden 1 - Matplatser i anslutning till Fågeldammarna. Beroende på hur matning sker kan här ses

Läs mer

Kompletterande inventering av kungsörn och havsörn

Kompletterande inventering av kungsörn och havsörn Kompletterande inventering av kungsörn och havsörn Åseda, Uppvidinge kommun 2017 Titel: Kompletterande inventering av kungsörn och havsörn. Åseda, Uppvidinge kommun 2017 Version/datum: 2017-04-21 Foton

Läs mer

Linjetaxering med hjälp av fasta standardrutter. Uppföljning av fågelfaunan Naturhistoriska centralmuseet

Linjetaxering med hjälp av fasta standardrutter. Uppföljning av fågelfaunan Naturhistoriska centralmuseet Linjetaxering med hjälp av fasta standardrutter Uppföljning av fågelfaunan Naturhistoriska centralmuseet Linnustonseuranta@Luomus.fi Fasta standardrutter Linjetaxeringsrutter, som grundades år 2006 Över

Läs mer

Fågelinventering Tandö-Lyrberget. Malung-Sälens kommuner, Dalarnas län

Fågelinventering Tandö-Lyrberget. Malung-Sälens kommuner, Dalarnas län Fågelinventering Tandö-Lyrberget Malung-Sälens kommuner, Dalarnas län 2018-09-06 Dokumenttitel: Omslagsfoto: Fågelinventering Tandö -Lyrberget Magnus Lundström Uppdragsgivare NEKTAB Projektledare: Peter

Läs mer

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Version 2014-09-21 Sammanfattning Denna fågelinventering utfördes i Natura 2000-området Klarälvsdeltat där Länsstyrelsen i Värmlands län inom

Läs mer

Svenska namn Rödlistekategori Bedömning

Svenska namn Rödlistekategori Bedömning Bilaga C Svenska namn Rödlistekategori Bedömning backsvala NT 118 observationer mellan 2000 och 2017. Arten häckar i anslutning till kyrkogården där man vissa år observerat nära 150 beboeliga bohålor och

Läs mer

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Sö 11/6 Hann röja det mesta från studentskivan dagen innan före jag stack med Kents bil och hämtade upp honom kl 6.00 på morgonen i Hållsta. Utan missöden

Läs mer

TEGELÄNGEN Tegelängen 6 augusti En våtmark med lågt vattenstånd. Foto: Sam Hjalmarsson.

TEGELÄNGEN Tegelängen 6 augusti En våtmark med lågt vattenstånd. Foto: Sam Hjalmarsson. TEGELÄNGEN 2017 Tegelängen 6 augusti 2017. En våtmark med lågt vattenstånd. Foto: Sam Hjalmarsson. TEGELÄNGEN 2017 Sam Hjalmarsson Vattennivå m m Det blev inte mycket vinter de första månaderna om man

Läs mer

TEGELÄNGEN Vattennivå m m. Sam Hjalmarsson

TEGELÄNGEN Vattennivå m m. Sam Hjalmarsson TEGELÄNGEN 2018 Dammsnäppa vid Tegelängen 3 augusti 2018. Foto: Jan Kruse. Årets sensation vid Tegelängen. Ny art för Mariestads kommun. Många fågelskådare från när och fjärran sökte sig till Tegelängens

Läs mer

Ringmärkningen vid Tåkern jubileumsåret 2004

Ringmärkningen vid Tåkern jubileumsåret 2004 Ringmärkningen vid Tåkern jubileumsåret 2004 Lars Gezelius 2004 var det alltså fyrtio år sedan den första ringmärkningen vid Tåkerns fältstation. Årets märksiffror blev något över genomsnittet för hela

Läs mer

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun 2016-06-20 REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun KUND Karlstads kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Sverige Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Innehåll

Innehåll Markbygden Vind AB Markbygden Etapp 3 - Planerad vindkraft i Piteå kommun, Norrbottens län - Inventering av häckande fåglar i våtmarker, sjöar och tjärnar. Denna rapport tjänar som en kunskapssammanställning

Läs mer

Kompletterande fågelinventering Messlingen, Kappruet, Härjedalens kommun, Jämtlands län

Kompletterande fågelinventering Messlingen, Kappruet, Härjedalens kommun, Jämtlands län Kompletterande fågelinventering 2016 Messlingen, Kappruet, Härjedalens kommun, Jämtlands län Sammanfattning På begäran av länsstyrelsen genomfördes en kompletterande fågelinventering av en inventerare

Läs mer

Punktaxering av terrestra fåglar. Uppföljning av fågelfaunan Naturhistoriska centralmuseet

Punktaxering av terrestra fåglar. Uppföljning av fågelfaunan Naturhistoriska centralmuseet Punktaxering av terrestra fåglar Uppföljning av fågelfaunan Naturhistoriska centralmuseet Linnustonseuranta@Luomus.fi 1 1.* Bakgrund och målsättningar I flere länder är denna metod den huvudsakliga för

Läs mer

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning 2014-08-25 Enetjärn Natur AB Bakgrund Inför en planerad vindkraftanläggning vid Brattberget i Arvidsjaurs kommun har

Läs mer

Nynäshamns fåglar. Nynäshamnslistan

Nynäshamns fåglar. Nynäshamnslistan Nynäshamns fåglar Nynäshamnslistan Uppdaterad nov-17/e bernas över samtliga arter inom NOFs rapportområde. Listan grundar sig på anteckningar som gjorts sedan NOF började föra kartotek över fågelobservationer

Läs mer

Revirinventering av fåglar inom naturreservatet på Västra Femöre, Oxelösunds kommun under år 2012

Revirinventering av fåglar inom naturreservatet på Västra Femöre, Oxelösunds kommun under år 2012 Revirinventering av fåglar inom naturreservatet på Västra Femöre, Oxelösunds kommun under år 2012 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Södra Fjällen 10-14 juni 2011

Södra Fjällen 10-14 juni 2011 Södra Fjällen 10-14 juni 2011 Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Ledare: Per Helgesson, Eva Stenvång Lindqvist Deltagare: Bertil Malmgren, Birgitta Nordfeldt, Lars Hedegran,

Läs mer

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson.

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti 2014. Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Sam Hjalmarsson Vatten och växtlighet Det blev en mycket mild start på året. I början av januari

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst.

Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst. Lettlandsresa 23/4-26/4 2006 tillsammans med Janne Drigoris, Ann-Sofie Tedenljung, Lennart Wahlén och Anna Holst. Sö 23/4 Blev upphämtad i Hållsta av AST och JD och vi for ner till Skavsta. Träffade LW

Läs mer

, >250 rast, >500 ex. str Spetsbergsgås Bläsgås. Vitkindad gås Möjlig häckning, , >500 Prutgås

, >250 rast, >500 ex. str Spetsbergsgås Bläsgås. Vitkindad gås Möjlig häckning, , >500 Prutgås Knölsvan >50 ex. Mindre sångsvan Sångsvan, >200 ex. Sädgås 1.5 31.8, >250 rast, >500 ex. str Spetsbergsgås Bläsgås Stripgås NRK-art bör vara med Snögås NRK-art bör vara med Fjällgås Grågås >500 ex. rast,

Läs mer

Vanliga fåglar i Oset och Rynningeviken

Vanliga fåglar i Oset och Rynningeviken Det nya fågellivet Välkommen till naturreservaten Oset och ynningeviken, ett restaurerat våtmarkslandskap som återigen lockar häckande och rastande fåglar. 1 värs över Närke och Sverige går sedan urminnes

Läs mer

Reserapport: Skåne och Halland 7-10 september 2017

Reserapport: Skåne och Halland 7-10 september 2017 Reserapport: Skåne och Halland 7-10 september 2017 Morups fyr (Monica Ahlberg) Väderprognoserna utlovade regn i dagarna fyra, eller möjligen tre. Det var därför med något nedskruvade förväntningar vi lämnade

Läs mer

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Text: Torbjörn Winqvist Foton: Lena Johansson P-G Larén Torbjörn Winqvist Göran Widerström Tony Johansson Om resan Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från Sthlm

Läs mer

Uno Björkman & Leif Björkman. Uppdragsgivare: Statkraft Södra Vindkraft AB, Växjö - genom Sweco Energuide AB, Stockholm. Uppdraget är utfört av:

Uno Björkman & Leif Björkman. Uppdragsgivare: Statkraft Södra Vindkraft AB, Växjö - genom Sweco Energuide AB, Stockholm. Uppdraget är utfört av: Naturvärdesbedömning av biotoper samt översiktlig inventering av fåglar inom en projekterad vindkraftspark vid Åby i den centrala delen av Mönsterås kommun Uno Björkman & Leif Björkman Uppdragsgivare:

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Syd

Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden söderut, utmed väg 511 och 514 när vi lämnat väg 53 mot Oxelösund. Den följer

Läs mer

Miljöövervakning i Malmö

Miljöövervakning i Malmö Miljöövervakning i Malmö 2001 Foto: Johan Hammar Ekologgruppen på uppdrag av MALMÖ STAD Miljöförvaltningen december 2001 Miljöövervakning i Malmö 2001 Rapporten är författad av Johan Hammar Uppdragsgivare:

Läs mer

Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron

Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron Häckande fåglar på öarna och i strandzonen vid Karlsberg / Överby och Stallbacka år 2000 Hullsjöns Fältstation

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012

Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012 Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012 Adriaan "Adjan" de Jong Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 48 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Swedish University of Agricultural Sciences

Läs mer

Södra Fjällen 15-19 juni 2012

Södra Fjällen 15-19 juni 2012 Södra Fjällen 15-19 juni 2012 Fågelskådning vid Nipfjället. Foto: Erik Hansson Stockholms Ornitologiska Förening En reserapport av Erik Hansson Ledare: Per Helgesson, Eva Stenvång Lindqvist Deltagare:

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

CES-märkningen i Älviken 20-årsjubilerar!

CES-märkningen i Älviken 20-årsjubilerar! CES-märkningen i Älviken 2-årsjubilerar! Roger Mellroth & Thord Fransson För tjugo år sedan startade CES märkningen i Älviken. För artikelförfattarna, tillika två av ringmärkarna, var det i en tid i livet

Läs mer

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR Sammanfattning av inventeringsresultatet 06 Vänerns fågelskär har inventerats med avseende på häckande fåglar årligen sedan 994. Undersökningen fokuserar på kolonihäckande

Läs mer

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Torsdag 10 januari till söndag 13 januari 2008 Ledare: Hasse Nordin och P-G Larén Deltagare: Britta Svensson, Lars Svantesson, Lars Norell, Lena Johansson, Tony Johansson,

Läs mer

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75 Deltagare; Bengt Andersson, bambosa@telia.com Lars Nilsson, larskocken@hotmail.com Joel Levin, joel_levin@hotmail.com Leif Dehlin, leif.dehlin@studieframjandet.se Resans upplägg; Resan gick via Helsingborg

Läs mer

2018:16. Fåglar som mått på miljön i Västmanlands län. Trender för miljöindikatorer och arter

2018:16. Fåglar som mått på miljön i Västmanlands län. Trender för miljöindikatorer och arter AVDELNINGEN FÖR NATURVÅRD Fåglar som mått på miljön i Västmanlands län Trender 1998-2016 för miljöindikatorer och arter Författare: Per Hedenbo Trendberäkningar: Martin Green 2018:16 Titel: Fåglar som

Läs mer

Tillgänglighet. Fågelbesöksled Nyköping Öster

Tillgänglighet. Fågelbesöksled Nyköping Öster Fågelbesöksled Nyköping Öster Fågelbesöksled Nyköping Öster Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden österut, utmed väg 219. Leden blandar olika biotoper under sin färd österut.

Läs mer

Sträckfågelräkningar i Falsterbo förr och nu

Sträckfågelräkningar i Falsterbo förr och nu Sträckfågelräkningar i Falsterbo förr och nu Meddelande nr 212 från Falsterbo Fågelstation NILS KJELLÉN Från och med hösten 2001 har Nils Kjellén tagit över ansvaret för sträckräkningarna från Nabben,

Läs mer

RAPPORT ROVFÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT ROVFÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT ROVFÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO 2013-2014 Lund 2014-04-29 Leif Nilsson Ritaregränden 16 226 47 Lund Leif.nilsson@biol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra

Läs mer

Sundregruppens verksamhet hösten 2017

Sundregruppens verksamhet hösten 2017 Sundregruppens verksamhet hösten 2017 Juho Könönen töer påsar Inledning 2017 blev ett ganska normalt år vad gäller antal ringmärkta fåglar i Sundre. Under vårsäsongen fångades och märktes 2042 fåglar,

Läs mer

Linjetaxering med hjälp av fasta standardrutter. Uppföljning av fågelfaunan Naturhistoriska centralmuseet

Linjetaxering med hjälp av fasta standardrutter. Uppföljning av fågelfaunan Naturhistoriska centralmuseet Linjetaxering med hjälp av fasta standardrutter Uppföljning av fågelfaunan Naturhistoriska centralmuseet Linnustonseuranta@Luomus.fi Fasta standardrutter Linjetaxeringsrutter, som grundades år 2006 Över

Läs mer

Rapport 2014:03 Myrfågelinventering i Älvdalens kommun under perioden 1977 till 2012

Rapport 2014:03 Myrfågelinventering i Älvdalens kommun under perioden 1977 till 2012 Rapport 2014:03 Myrfågelinventering i Älvdalens kommun under perioden 1977 till 2012 Omslagsbild: Ljungpipare på myren Krokfljot. Foto: Lars-Olof Grund. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna,

Läs mer

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa?

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? StOF:s exkursion till Skåne och Halland 30/8-2/9 2012 Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? Gruppen (utom

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

Spelplatsinventering av tjäder vid Rödene, april 2013

Spelplatsinventering av tjäder vid Rödene, april 2013 Spelplatsinventering av tjäder vid Rödene, april 2013 Rapport med resultat av spelplatsinventering av tjäder i samband med planerad vindkraft i Alingsås kommun, Västra Götalands län. Sekretess! Denna rapport

Läs mer

Revirkartering av fåglar i Stora Lida våtmark, Nyköping 2012

Revirkartering av fåglar i Stora Lida våtmark, Nyköping 2012 Revirkartering av fåglar i Stora Lida våtmark, Nyköping 2012 Jan Gustafsson, Länsstyrelsen i Södermanlands län Kilaån som rinner i den södra kanten av den tänkta/kommande Stora Lida våtmark. På sydsidan

Läs mer