Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron"

Transkript

1 Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren / Trollhättans hamn och Stallbackabron Häckande fåglar på öarna och i strandzonen vid Karlsberg / Överby och Stallbacka år 2000 Hullsjöns Fältstation 2001 AB Miljökontoret, Trollhättans kommun Rapport 13 ISSN ISRN THN-MK-RS--13--SE

2 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 2. Metodik 2.1 Indelning och omfattning 2.2 Att avgöra häckning 2.3 Övriga observationer 2.4 Att inventera och dokumentera 3. Områdesbeskrivning avgränsning, naturtyper, vegetation 3.1 Inventeringsområdet 3.2 Naturtyper 4. Inventering av fågellivet resultat 4.1 Häckande fågelarter 4.2 Fågelobservationer totalt 5. Några slutsatser Bilaga 1 Inventeringsmanual förkortning av fågelnamn Bilaga 2 Karta Inventeringsområde och naturtyper Bilaga 3 Karta Häckande fåglar 2000 Bilaga 4 Tabell Samtliga fågelobservationer efter antalet observationstillfällen ISSN ISRN THN-MK-RS--13--SE Upphovsrätt kartor i bilaga 2 och 3: Trollhättans kommun Kartorna är godkända från sekretessynpunkt för spridning av Lantmäteriverket,

3 1. Bakgrund och syfte Hullsjöns Fältstation bildades Medlemsantalet inom föreningen uppgår idag till 20 personer. Huvudman för verksamheten är Västergötlands Ornitologiska Förening VgOF. Fältstationen skall verka för att; Genomföra allsidiga inventeringar och undersökningar, stödja våtmarksforskning och vid behov bedriva speciella projekt. Öka samarbetet mellan jordbruk och naturvård. Öka kunskapen och förståelsen om Hullsjöns värde som slättsjö med rikt fågelliv. Lämpliga skötselåtgärder utvecklas och utförs. Arbetet under åren har i huvudsak handlat om populationsstudier samt inventeringar av fågelfaunan framför allt i Hullsjöområdet, men fältstationen studerar även fågel i övriga delar av Trollhättans kommun. Vi har vid flera tidigare tillfällen samarbetat med kommunen på olika sätt. Inventeringen av Stallbackaån för några år sedan är ett sådant exempel, liksom samverkan inför anläggningen av fågeltornet vid Karlsberg. Kunskapen om älvens betydelse för rastande, födosökande och övervintrande svanar, änder och måsfågel är relativt väl känd. Kunskapen om områdets betydelse som häckfågellokal är däremot mer bristfällig. Därför planerades en häckfågelinventering av strandzonerna vid Göta älv söder om Stallbackabron till Knorren och Trollhättans hamn, inklusive öarna däremellan. En ökad kunskap om ett område som uppenbarligen har stora naturvärden, och samtidigt ligger utsatt i mötet med trafik, industri och bostadsbebyggelse, kan förväntas vara önskvärt för samhällsplaneringen. I februari sökte därför Hullsjöns Fältstation ekonomiskt bidrag från Trollhättans kommun till den planerade fågelinventeringen i älvområdet. Bidrag beviljades med totalt 20 tkr. Inventeringsarbetet utfördes genom en serie inventeringar av revirhävdande fåglar under våren och försommaren Upplägg och utformning har anpassats så att det kan vara användbart för Miljökontoret. 2. Metodik 2.1 Indelning och omfattning Inventeringen utfördes under våren - försommaren Området har besökts vid fem olika tillfällen, med jämna mellanrum under perioden slutet av april till början av juni. Inventeringsområdet delades upp i tre avsnitt - östra älvstranden, öarna och västra älvstranden. Öarna i älven inventerades med hjälp av kajak. Antalet inventerare per område uppgick till två-fyra personer och samma person var protokollförare vid alla inventeringstillfällen i respektive område. Arbetet ägde rum följande datum - 21/4, 30/4, 13/5, 21/5 samt 4/6. Inventeringarna genomfördes med start strax innan soluppgång och varande ca 3-4 timmar. Den tidiga starten på morgon förklaras bland annat av att sångaktiviteten är som mest intensiv under morgonen hos de flesta fågelarter. Aktiviteten avtar något ganska tidigt fram på förmiddagen.

4 2.2 Att avgöra häckning Samtliga observerade fåglar och deras beteende som kunde tyda på häckning (t ex sång, spelflykt och bobygge), noterades med hjälp av olika förkortningar och symboler (se inventeringsmanual, bilaga 1) på arbetskarta. Observationerna från de olika inventeringstillfällena sammanställdes av respektive protokollförare. Efter slutförd inventering överfördes de observationer som kan räknas som fasta revir eller boplatser till häckfågelkartor (bilaga 3). En del av dessa fåglar är närvarande, men tystlåtna t ex doppingar, gäss, svanar och änder. Tättingar d v s flertalet småfåglar - noteras vanligen som revirhävdare genom hanarnas sång. Detta innebär att en observerad hona vanligen inte innebär grund för att konstatera häckning. Istället ingår honorna i redovisningen som anger antal häckande par. Kriterier som grund för att fastslå fasta revir och häckningar var följande; 1. Par med säkra tecken på häckningar räknades, t ex bo med ägg och ungar, pågående bobygge, fågel som transporterar mat eller spillning samt äggruvande fågel. Hona med ej flygga ungar t ex bland andfåglar räknas också till denna kategori. 2. Observationer av en fågelart på samma plats vid minst tre inventeringstillfällen räknas som häckning. För mycket sent anländande arter har ett annat kriterium valts, eftersom inventeringen avslutades i början av juni. De arter som vi räknar hit i detta sammanhang är grå flugsnappare, buskskvätta, kärrsångare, sävsångare, rörsångare, törnsångare, härmsångare, trädgårdssångare, ärtsångare och rosenfink. För dessa arter bedöms två observationer av revirhävdande beteende räcka för att konstatera ett fast revir/häckning. 2.3 Övriga observationer Utöver de konstaterade häckningarna finns många observationer av olika slag. Flertalet noteringar utgörs av förbisträckande, rastande eller tillfälligt födosökande fåglar inom området. Dessa observeras ofta endast vid enstaka tillfällen. En del av dessa kan emellertid markera revir/häckning, t ex genom sång. Ungfåglar av måsfågel med distinkta dräktkaraktärer i andra eller tredje kalenderåret - noterades också under inventeringen. Dessa observationer räknas ej som häckning. 2.4 Att inventera och dokumentera Inventeringen innebar att arbetsgruppen långsamt och kontinuerligt förflyttade sig genom området. I syfte att få del av den mest aktiva sångperioden tidigast på morgonen inom hela området växlades startposition vid de olika inventeringstillfällena. För att undvika allt för stora variationer i inventeringsarbetet användes alltid en ny ren karta vid varje tillfälle. Sammanställning av observationerna gjordes efter att hela inventeringen avslutats. Revirhävdande observationer av en art som låg inom en för arten normal revirstorlek bedöms gälla en och samma individ.

5 3. Områdesbeskrivning avgränsning, naturtyper, vegetation 3.1 Inventeringsområdet Det inventerade området avgränsas i norr av Stallbackabron och i söder av en tänkt linje från Trollhättans hamn till Knorretorpet. Området sträcker sig från norr till söder ca 2 km.. Avståndet mellan gränserna i öst och väst är drygt 1 km. Avgränsningen av inventeringsområdet ligger mellan 30 till 100 meter från älvstranden. Som gränslinjer valdes vägar och andra tydliga gränser i landskapet (bilaga 2). Västsidans inventeringsområde gränsar i den nordliga delen mot Ladugårdsvägen och koloniområdet vid Överby. Det mellersta avsnittet gränsar mot järnvägen/vänersborgsvägen. I den södra delen ingår de strandnära partierna av Knorrens norra strand, söderut till Knorretorpet. 3.2 Naturtyper Huvuddelen av området utgörs av öppet vatten ett parti av Göta älv där älven är som bredast och som i den västra delen erbjuder lugna och grunda vatten. Öppet vatten utgör ca 60 % av inventeringsytan. I övrigt består området av strandnära zoner med naturtyper som vassbälten, våtmark, åker och äng, lövskogsridåer samt talldungar. I vissa delar finns även inslag av gran. Den östra delen av inventeringsområdet är industrimark. Biotopernas utbredning inom det undersökta området framgår av vegetationskarta (bilaga 2). 4. Inventering av fågellivet resultat 4.1 Häckande fågelarter Antal häckande fåglar totalt efter art Sammanlagt noterades ca 600 häckande fågelpar i området fördelat på 55 arter. Antalet häckande par av respektive art framgår av tabell i bilaga 4. Bland de häckande tättingarna dominerar hussvala med ca 200 häckningar, samtliga bon murade på undersidan av Stallbackabron. Lövsångare och bofink följer därnäst med 51 respektive 33 par. Ladusvala, björktrast, sädesärla, sävsparv, rörsångare och blåmes har alla fler än 10 par i området. Bland övriga fågelgrupper noteras de flesta häckningarna av kanadagås med 16 par, följt av fiskmås med 13 par Antalet häckande fåglar fördelat geografiskt De ur häckningssynpunkt fågelrikaste områdena vid inventeringstillfället var träddungarna i strandzonen vid Överby, Knorrens strandskog samt öarna Lövön och Långön. Tätheten av häckande fåglar stämmer väl överens med fågelförekomsten i sin helhet. Vi konstaterar att biotoper som är attraktiva för födosökande och rastande fåglar är områden som också häckande fåglar föredrar. Strandzonen utmed Överby från brofästet till fågeltornet vid Karlsberg består i huvudsak av dungar av lövträd samt vassbälten. Här noterades nära 100 häckande par, vilket motsvarar ca

6 25 % av inventeringsområdets totala antal häckningar, om hussvala ej inräknas. Bland de mer intressanta observationerna här kan nämnas 1 par brun kärrhök, 1 par gulärla, 1 par härmsångare och 4 par rosenfink. Längre söderut alldeles invid järnvägen och Vänersborgvägen är den numera igenvuxna betesmarken vid södra Karlsberg relativt fågelfattig. Här dominerar sävsparv med 7 par. I Knorrens strandnära partier häckar flera arter av flugsnappare, sångare och trastar. På öarna noteras 145 häckande par. Det motsvarar ca 36 % av områdets totala antal, oräknat hussvalorna vid Stallbackabron. De talrikaste häckarna på öarna är lövsångare, bofink, trädgårdssångare och svarthätta. Långön och Lövön är de ur häckfågelsynpunkt fågelrikaste öarna inom det aktuella området. 65 par noterades här med klar dominans av olika arter sångare. Särskilt intressant är den häckning av gråsiska - brunsiska (Carduelis flammea cabaret) - som sågs bygga bo på Långön. Detta är det första säkra häckningsfyndet inom Trollhättans kommun. Denna ras av gråsiska konstaterades häcka för första gången i Sverige i Halland i slutet på 1970-talet. De områden som har liten täthet av häckande fåglar är vegetationsfattiga öar som Slottsön och Bockön samt den öppna industrimarken på östra sidan. Industriområdet erbjuder å andra sidan lämplig häckningsmiljö för annars ovanligare fågelarter som strandskata, mindre strandpipare, stenskvätta och svart rödstjärt. Även större däggdjur finns representerade i älvens arkipelag. En bäverhydda med tillhörande bäver konstaterades på Grötholmens västsida. Dessutom sågs två rådjur på Lövön vid några tillfällen Häckande fåglar fördelat efter naturtyp Skogsbryn och löv- eller blandskog med rik undervegetation är en utmärkt häckningsmiljö för flera av våra tättingar. Det är också i denna biotop som de flesta häckningarna konstateras under denna inventering. Ett markerat undantag utgör den stora kolonin med hussvala under Stallbackabron. 4.2 Fågelobservationer totalt Sammantaget noterades drygt 1800 fåglar/fågelpar fördelat på 89 arter under de fem inventeringstillfällena Fågelförekomsten fördelat efter antal observationer (en, två, tre+) I tabellen i bilaga 4 redovisas samtliga arter och antalet individer som observerats, fördelat efter antalet observationstillfällen. I bilagan redovisas också Västra sidan, Öarna samt Östra sidan var för sig (bilagorna 4a, 4b och 4c) Anmärkningsvärda observationer Under inventeringen gjordes ganska få anmärkningsvärda observationer. Ett exemplar av storlom sågs sträckande. Årta noterades vid ett tillfälle. En observation av den västliga rasen av silltrut (Larus fuscus graellsii) registrerades vid två tillfällen. Mindre hackspett hördes vid två tillfällen i en lämplig häckningsmiljö. Blåhake gladde observatörerna på västsidan. Steglits iakttogs vid flera tillfällen runt om i området.

7 4.2.3 Hänsynskrävande och skyddsvärda arter I EUs fågeldirektiv (79/409/EEG) anges ett antal fågelarter som medlemslandet skall värna om. Enligt direktivet ska Sverige bland annat vidta åtgärder för att bibehålla svenska fågelarter i livskraftiga populationer. Antalet fågelarter som berör oss i denna region är ett 70- tal. Ett 25-tal av dessa förekommer hos oss som häckande. Två av dessa arter observerades under inventeringen brun kärrhök samt fiskgjuse. Inom området häckar ett par Brun kärrhök, medan fiskgjuse förekommer i området då och då och noterades vid ett inventeringstillfälle under födosök. Andra mindre vanliga arter som noterats och som har ett särskilt nationellt intresse är mindre strandpipare, mindre hackspett, svart rödstjärt samt brunsiska. Tre av dessa arter häckar i området, medan mindre hackspett noterats på en plats i området vid två tillfällen. 5. Några slutsatser Ur natur- och fågelsynpunkt är området vid Göta älv mellan Stallbackabron och Knorren värdefullt. Flera olika biotoper möts i området vilket gynnar djur och växtlivet och ger förutsättningar för mångfald och individrikedom. Området är attraktivt för ett stort antal arter. Under inventeringen noterades 89 olika arter, varav 55 konstaterades häcka. Antalet observerade individer/par under 5 inventeringstillfällen under våren 2000 uppgick till Av dessa häckade 600. Detta pekar på att området som helhet har särskilda kvaliteter som fågellokal. Att det dessutom tjänar som födokälla för rastande och övervintrande fåglar minskar inte dess betydelse. Området består av flera olika miljöer allt från träddungar, vassbälten och strandängar till ren industrimark. Därför varierar också områdets betydelse för fågellivet. Av rapporten framgår var de viktigaste områdena finns ur häckfågelsynpunkt. Det är å andra sidan värt att notera att t ex industrimarken längs östra stranden visserligen är relativt fågelfattig, men att flera intressanta arter häckar här. Inventeringsresultatet pekar på flera områden och biotoper som är särskilt viktiga att bevara. I princip är hela västra strandzonen viktig ut fågelsynpunkt. Flera av öarna är särskilt skyddsvärda. Det som redan är bra kan emellertid göras ännu bättre. Att öka skyddet för vissa miljöer, att utveckla vissa biotoper och häckningsförutsättningar samt att förändra markanvändningen är några exempel för att stärka och öka fågelrikedomen. Hullsjöns Fältstation föreslår översiktligt några åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för häckande fåglar inom det aktuella området; - Öka skyddet för att bevara vissa biotoper förebygga avverkning och miljöförstöring, utforma skötselplaner mm. - Studera förutsättningarna för att utveckla miljön längs östra stranden t ex genom plantering av träd och buskar. - Åter hävda vissa strandängar på västra stranden t ex genom djurbete längs stranden vid Karlsberg. - Sätta upp holkar på vissa fågelfattigare öar t ex Slottsön.

8 Ett sådant arbete bör ske i samverkan med flera berörda. Hullsjöns Fältstation är villig att delta i en konstruktiv dialog med syfte att utveckla området ur miljösynpunkt. Trollhättan Hullsjöns Fältstation

9 Bilaga 1. Inventeringsmanual - förkortning av fågelnamn. Häckande arter inom inventeringsområdet Göta älv söder om Stallbackabron Art Förkortning Skäggdopping Knölsvan Grågås Kanadagås Gräsand Vigg Knipa Brun kärrhök Strandskata Mindre strandpipare Fiskmås Gråtrut Silltrut Ringduva Ladusvala Hussvala Gulärla Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Svart rödstjärt Buskskvätta Stenskvätta Koltrast Björktrast Taltrast Sävsångare Kärrsångare Rörsångare Härmsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Lövsångare Kungsfågel Grå flugsnappare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Skata Kråka Stare Gråsparv Bofink Grönfink Grönsiska Gråsiska Hämpling Rosenfink Sävsparv Gulsparv SKÄ KNÖ GRÅG GRÄS VIGG KNI BRUNH STR MI FIM GRÅT SILL RING LAD HUS GULÄ GÄRD JÄRN RÖH SVRS BUSK KOL BJÖ TAL SÄSÅ KÄRR HÄRM TÖRN TRÄS SVH KUNG GRÅF SVFL BLÅ TX NÖV TRÄK SKA KRÅ STA GRÅS GRÖF GRÖS GRSI HÄM ROS SÄV GUSP

10 Hult Nybergskulla Överby Älvdalen Ladugårdsbyn Karlsvik Korsön Smedströmmen Karlsberg Göta älv Flintön Lövön Kolön Karlsberg Grötholmen Sågarön Slottsön Bockön Vårvik Smedströmmen Långön Ljungön Stallbackaön Stallbackakanalen Stallbacka Fotbollspl. Motionsgård Knorretorpet Stallbacka hamn Î Trollhättans kommun Göta älv Campingplats Hjulkvarnelund Hjulkvarn 0 Naturtyp Ruderatmark Lövskog Barrskog Äng och åker Våtmark Skogstorpa Meter

11 TÖRN TX SVH BLÅ TRÄS KRÅ BJÖ BJÖ GRÖF GÄRD SVH TRÄS RÖH TÖRNNÖVGRÖF RING BLÅ BLÅ TX TX STA KRÅ STA KAJA 3 p KOLSVFL KNI par HUS >100 bon SÄSÅ SÄSÅ TÖRN FIM GRÅT HUS FIM SKA GRÅT GRÅT STR HÄRM KRÅ GÄRD SVRS HÄM KOL FIM HÄM RING HÄM SILL SVRS SVRS SVRS BLÅ FIM >5 p Meter Trollhättans kommun

12 . TRÄS RÖH TÖRNNÖVGRÖF RING BLÅ BLÅ TX TX STA KRÅ STA KAJA 3 p KOLSVFL KNI par SÄSÅ SÄSÅ TÖRN SVFL TÖRNBLÅ TX BLÅ SVFL STA KÄRR ROS TRÄS GULÄ KOL ROS RING JÄRN KOL STA BJÖ 5 p HÄRM ROS TRÄS TRÄK GRÅF SVH KNI 1 par GRÖF STABLÅ TRÄS SVH KUNG STA SVH GÄRD HÄRM KOL RÖH JÄRN KOL RING TRÄS TRÄS KUNG RÖH BLÅ KRÅ GÄRD KRÅ RÖH STA TX FIM KOL HÄM RING KNÖ BLÅ SVRS FIM >5 p FIM 200 MI Meter Trollhättans kommun HÄM

13 . ^ TOFS 1 par (max 14 ex, min 2 ex) ROS TRÄS TX SVFL BLÅ SVFL STA ROS TÖRNBLÅ KÄRR SÄSÅ TRÄS GULÄ KOL ROS KNI 1 par BUSK ROS BRUNH bo TRÄS TÖRN VIGG 1 par. SÄSÅ SVH STABLÅ TRÄS TX SKÄ 1 par TÖRN KÄRR TX GRÄS 3 hanar KNÖ GRÅG (1 p, 3 pull) SKÄ 1par Meter Trollhättans kommun

14 TX SKÄ 1 par TÖRN KÄRR TX GRÄS 3 hanar KNÖ GRÅG (1 p, 3 pull) SKÄ 1par BUSK TX KÄRR KRÅ BUSK ROS SKÄ 1 par GUSP GRÅF BLÅ TX NÖTV KOL BJÖ TRÄS BJÖ RÖH TÖRN GRÖF KRÅ VIGG 1 par SKÄ KNI hane KNI kull TRÄK TAL RÖH BJÖ 4 p STA GRÅF TX NÖTV STA KRÅ GRÖF BLÅ BJÖ GRÅF GRSI STA SVF RÖH GRÖF BJÖ RÖH KNI hane BLÅ RÖH RÖH GRÖF GÄRD RING BJÖ BJÖ BJÖ 5 p RÖH KOL GRÖF GRÖS GRÅT TÖRN Meter Trollhättans kommun

15 KOL HUS HÄM KOL MI RING STR SVRS FIM >5 p FIM MI HÄM RING FIM HÄM SVRS BLÅ MI MI HÄM BLÅ MI FIM FIM LAD BJÖ HUS GRÖS BLÅ TX BLÅ GÄRD FIM SVRS KUNG HUS RÖH BLÅ KRÅ RÖH STA TX STA TRÄS KNÖ GRÅT Meter 0 Trollhättans kommun

16 Bilaga 4. Inventering av fåglar vid Göta älv i området söder om Stallbackabron våren Hela området. 5 inventeringstillfällen. Observationer av revirhävdande hanar* fördelat på en, två eller fler observationer. Tre eller fler observationer innebär häckning. Arter markerade med kursiv stil anländer sent till häckplatser vilket medför att 2 obs innebär häckning. *Gällande vissa arter redovisas antalet observerade individer i kolumn "En obs" - se kommentar. Art En obs Två obs Häckningar Kommentar Storlom 1 sträckande mot norr Skäggdopping 10 5 förmodligen misslyckad häckn Häger 3 Knölsvan Sångsvan 6 troligen samma ex vid 6 obs-tillfällen Grågås 10 1 Kanadagås varav ett plundrat bo/8 pulli/7 pulli Gräsand Årta 1 Brunand 1 Vigg Knipa bl a hona med 9 pulli, Knorren Storskrake 11 4 Fiskgjuse 1 Brun kärrhök 1 Sparvhök 2 Fasan 3 1 Strandskata Mindre strandpipare 2 5 Tofsvipa bl a 9 ex rastande vid ett tillfälle Enkelbeckasin 2 Skogssnäppa 1 Drillsnäppa 5 2 Skrattmås 17 Fiskmås Havstrut 4 6 Gråtrut Antal individer i kolumn "En obs" Silltrut 1 1 ruvande Fisktärna 4 Ringduva Tornseglare 16 Sträckande Större hackspett 5 3 Mindre hackspett 1 Sånglärka 2 1 Backsvala 2 Ladusvala Hussvala 200 Bofynd Stallbackabron Trädpiplärka 5 Ängspiplärka 4 Gulärla 1 1 Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Blåhake 1 Svart rödstjärt Rödstjärt 2 Buskskvätta 2 x 3 Stenskvätta Koltrast Björktrast Taltrast forts

17 forts Rödvingetrast 9 Sävsångare 1 x 4 Kärrsångare 1 x 3 Rörsångare 5 x 14 Härmsångare 2 x 2 Törnsångare 1 x 10 Ärtsångare 1 1 Trädgårdssångare 8 x 10 Svarthätta Lövsångare Gransångare 2 Grönsångare 1 Kungsfågel Grå flugsnappare 8 x 4 Svart-vit flugsnappare 1 5 Blåmes Talgoxe Stjärtmes 1 Nötväcka Trädkrypare Skata 2 1 Kråka Korp 7 Antal individer Kaja 205 Antal individer Nötskrika 5 Antal individer Stare Gråsparv 4 Bofink Bergfink 11 Grönfink Grönsiska Gråsiska Första kända häckningen i Thn Steglits 8 Hämpling Rosenfink 6 x 4 Sävsparv Gulsparv 7 1 Sa 89 arter Sa observationer

18 Bilaga 4a. Inventering av fåglar vid Göta älv i området söder om Stallbackabron våren Västra sidan. 5 inventeringstillfällen. Observationer av revirhävdande hanar* fördelat på en, två eller fler observ. Tre eller fler observationer innebär häckning. Arter markerade med kursiv stil anländer sent till häckplatser vilket medför att 2 obs innebär häckning. *Gällande vissa arter redovisas antalet observerade individer i kolumn "En obs" - se kommentar. Art En obs Två obs Häckande Kommentar Skäggdopping 4 4 Häger 2 Knölsvan 3 Sångsvan 1 Grågås 3 1 Kanadagås 12 2 Gräsand 13 3 Årta 1 Brunand 1 Vigg Knipa Storskrake 7 4 Fiskgjuse 1 Brun kärrhök 1 Sparvhök 1 Fasan 3 1 Strandskata 2 Tofsvipa Enkelbeckasin 2 Drillsnäppa 1 1 Skrattmås 15 Fiskmås 5 Havstrut 4 6 Gråtrut Antal individer Fisktärna 2 Ringduva 5 2 Tornseglare 15 Antal individer Större hackspett 1 2 Sånglärka 2 1 Backsvala 2 Ladusvala 10 Hussvala 100 Trädpiplärka 5 Ängspiplärka 4 Gulärla 1 1 Sädesärla 4 4 Gärdsmyg 1 3 Järnsparv 2 1 Rödhake 3 Blåhake 1 Rödstjärt 1 Buskskvätta 2 x 3 Koltrast 1 6 Björktrast 21 Taltrast 3 1 Rödvingetrast 8 Kärrsångare x 3 Sävsångare 1 x 4 Rörsångare x 10 Härmsångare 1 x 1 Törnsångare 1 x 8 Ärtsångare Trädgårdssångare 1 x 5 Svarthätta 1 Lövsångare 8 12 Gransångare 2 Kungsfågel 2 Grå flugsnappare x 3 Stjärtmes 1 Svart-vit flugsnappare 5 Blåmes 6 forts

19 forts Talgoxe 7 Nötväcka 3 Trädkrypare 2 1 Kråka 20 3 Korp 6 Kaja 200 Antal individer Nötskrika 3 Stare 25 6 Bofink 13 Bergfink 10 Grönfink 8 Grönsiska 1 Gråsiska 6 Steglits 2 Hämpling 1 Rosenfink 6 x 4 Sävsparv 2 15 Gulsparv 5 1 Sa 79 arter Sa observationer

20 Bilaga 4b. Inventering av fåglar vid Göta älv i området söder om Stallbackabron våren Öarna. 5 inventeringstillfällen. Observationer av revirhävdande hanar* fördelat på en, två eller fler observ. Tre eller fler observationer innebär häckning. Arter markerade med kursiv stil anländer sent till häckplatser vilket medför att 2 obs innebär häckning. *Gällande vissa arter redovisas antalet observerade individer i kolumn "En obs" - se kommentar. Art En obs Två obs Häckande Kommentar Storlom 1 Sträckande mot norr Skäggdopping 6 1 Förmodligen misslyckad häckn Häger 1 Knölsvan Sångsvan 5 Troligen samma ex vid 5 tillf Grågås 7 Kanadagås par med 8 pull Gräsand 16 3 Knipa 7 1 Hona med 9 pull, Knorren Storskrake 4 Sparvhök 1 Strandskata 4 Tofsvipa 1 9 ex rastande Drillsnäppa 4 1 Skrattmås 2 Fiskmås Gråtrut 5 4 Silltrut 1 Fisktärna 2 Ringduva Tornseglare 1 Sträckande Större hackspett 4 1 Mindre hackspett 1 Hussvala 15 Bofynd Ö brofästet Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Koltrast Björktrast Taltrast 5 1 Rödvingetrast 1 Rörsångare 5 x 3 Härmsångare 1 x 1 Ärtsångare 1 Trädgårdssångare 7 x 5 Svarthätta Lövsångare Grönsångare 1 Kungsfågel Grå flugsnappare 8 x 1 Blåmes Talgoxe Nötväcka 3 1 Trädkrypare 3 1 Skata 1 Kråka Korp 1 Kaja 5 Nötskrika 2 Stare Bofink forts

21 forts Bergfink 1 Grönfink Grönsiska 1 1 Gråsiska Första kända häckningen i Thn Steglits 3 Hämpling 1 Sävsparv Gulsparv 1 Sa 60 arter Sa observationer

22 Bilaga 4c. Inventering av fåglar vid Göta älv i området söder om Stallbackabron våren Östra sidan. 5 inventeringstillfällen. Observationer av revirhävdande hanar* fördelat på en, två eller fler observationer Tre eller fler observationer innebär häckning. Arter markerade med kursiv stil anländer sent till häckplatser vilket medför att 2 obs innebär häckning. *Gällande vissa arter redovisas antalet observerade individer i kolumn "En obs" - se kommentar. Art En obs Två obs Häckande Kommentar Kanadagås pulli Gräsand 1 1 Knipa 1 Strandskata Mindre strandpipare 2 5 Skogssnäppa 1 Fiskmås Silltrut 1 Ruvande fågel Ringduva 1 1 Ladusvala 25 Hussvala 100 Sädesärla Gärdsmyg 1 Rödhake 5 Svart rödstjärt 1 6 Rödstjärt 1 Stenskvätta Koltrast Björktrast 3 1 Kärrsångare 1 Rörsångare x 1 Ärtsångare 1 Törnsångare x 2 Lövsångare Svartvit flugsnappare 1 Blåmes 4 1 Talgoxe 2 4 Skata 1 1 Stare 1 1 Gråsparv 4 Bofink 4 Grönfink 1 1 Steglits 3 Hämpling 2 6 Gulsparv 1 Sävsparv Sa 36 arter Sa observationer

23 Publikationer från Trollhättans miljöförvaltning 1991:1 Tandvårdskliniker. Inventering och tillsyn enligt miljöskyddslagen. 1992:2 Ytvavttenprovtagning i Trollhättans kommun :3 Stallbackaån och dess omgivningar. En inventering av fågellivet. 1993:4 Miljörapport Miljömätningar i Trollhättans kommun. 1994:5 Bottenfauna på tre lokaler i Slumpåns vattensystem hösten :6 Provfiske i Vanderydvattnet, Gravlången, Trehörningen perioden :7 Minskning av näringsämnesläckaget i Trollhättans kommun, delrapport 1: Läckage av kväve och fosfor till Stallbackaån och Slumpån. 1994:8 Minskning av näringsämnesläckaget i Trollhättans kommun, delrapport 2: Åtgärder i Stallbackaån - effekter och kostnader. 1995:9 Lokal Agenda 21 bland kommunmedborgare - ett pilotprojekt :10 Rapport från Miljömässan i Trollhättan april :11 Miljörapport Miljömätningar i Trollhättans kommun. 1998:12 Resultat från inventering av vattenvegetation i Öresjö 1991 och :13 Inventering av fågellivet vid Göta älv mellan Knorren/Trollhättans hamn och Stallbackabron, Publikationerna kan mot en mindre avgift beställas från: Miljökontoret, Trollhättans kommun Trollhättan tel fax e-post

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER 1. Burmått 2. Journal 3. Bon, ungar, årstider och vikter Burmått MINIMUM-MÅTT Dessa mått är beräknade per individ, men i olika situationer, bl.a.

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

Fågelinventering vid Storfinnforsen

Fågelinventering vid Storfinnforsen Fågelinventering vid Storfinnforsen Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-08-26 Version: 1 Kontaktperson för

Läs mer

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Slutversion 2014-09-14 1. Introduktion Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland driver projektet LIFE+ Vänern

Läs mer

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl.

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl. Uppföljning med fältarbete 2015 Richard Ottvall 2015-11-06 Richard Ottvall Frostavallsvägen 325 243 93 Höör Telefon: 0413-55 14 36 Mobil:

Läs mer

FÅGELTURER Vinterfågelmatning

FÅGELTURER Vinterfågelmatning FÅGELTURER Vinterfågelmatning X Fiskevillan som utgör startpunkt och återsamlings- eller slutpunkt för promenaden 1 - Matplatser i anslutning till Fågeldammarna. Beroende på hur matning sker kan här ses

Läs mer

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Upplands Ornitologiska Förening 2005-06-28 Inledning s. 1 Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har under våren 2005, på uppdrag

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap En jämförelse med resultatet från år 2000 Rapport 2006:2 Omslagsfoto: Michael Egerzon Rapport 2006:2 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen,

Läs mer

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås esökta lokaler Tåget odens stn med E bisko Ö F bisko turiststation Njakajaure Hamnen biskojåkkas delta och östra E bisko turiststation Njulla jörkliden Vassijaure och Riksgränsen E jörkliden Stordalens

Läs mer

Fågeltornskampen 2014 en kort resume.

Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Hela 69 fågeltorn anmälde sig till Fågeltornskampen 2014. Alla anmälda torn har inte rapporterat när detta skrivs. Förhoppningsvis får vi in fler rapporter. Dock har

Läs mer

Fågelinventering Sässmanområdet 2013

Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Stefan Persson Bete vid Sässmans västra strand Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg Inventeringens genomförande

Läs mer

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014

Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Inventering av fa glar i tva omra den i Klara lvsdeltat 2014 Version 2014-09-21 Sammanfattning Denna fågelinventering utfördes i Natura 2000-området Klarälvsdeltat där Länsstyrelsen i Värmlands län inom

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011 StOF:s tjejresa till Öland 13-16 maj 2011 Ett soligt Öland ännu en gång Deltagare: Gigi Sahlstrand, Eva Stenvång-Lindqvist, Anita Melin, Maria Stenmark, Annika Morberg, Marianne Dannbeck, Stina Yström.

Läs mer

Standardrutter i Uppsala län 2008

Standardrutter i Uppsala län 2008 Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2008 Redan på 1970-talet startade Lunds universitet (Ekologiska institutionen) standardiserade häckfågelinventeringar i Sverige. Inledningsvis var det två inventeringsmetoder

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne

Fågelinventering Hösten Stora Beddinge ängar 58:3 Trelleborgs kommun Skåne Fågelinventering Hösten 008 Stora Beddinge ängar 58: Trelleborgs kommun Skåne Gråhäger Richard Bergendahl Trelleborgs kommun 008-1-15 Inledning... Inventeringsutförandet... Områdesbeskrivning... Vädret...

Läs mer

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Reseledare: Hans-Georg Wallentinus och P-G Larén Deltagare: Andrea Boström, Anita Melin, Annika

Läs mer

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire MiNa, miljö & naturpedagogik Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire Sammanfattning Fågelförekomsten längs ett antal linjer har inventerats. Arterna har

Läs mer

Strandängar i Södermanlands län inom Life Coast Benefit

Strandängar i Södermanlands län inom Life Coast Benefit Strandängar i Södermanlands län inom Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 En redovisning av häckande strandängsfåglar före åtgärder. Rapportens innehåll De uppgifter om häckande fåglar som redovisas

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli Oskarshamnsbygdens Fågelklubb

Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli Oskarshamnsbygdens Fågelklubb 1 Inventering och ornitologisk värdering av fågelfaunan i Våneviks naturområde, Oskarshamns kommun juni-juli 2015 Oskarshamnsbygdens Fågelklubb Större Hackspett Dendropcopos major Foto; Jan Brenander 2

Läs mer

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson.

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti 2014. Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Sam Hjalmarsson Vatten och växtlighet Det blev en mycket mild start på året. I början av januari

Läs mer

RAPPORT DATUM: ENHETEN FÖR NATURVÅRD & MILJÖÖVERVAKNING KILL PERSSON, MINA MILJÖ & NATURPEDAGOGIK HG KARLSSON, NATURBILDARNA HB

RAPPORT DATUM: ENHETEN FÖR NATURVÅRD & MILJÖÖVERVAKNING KILL PERSSON, MINA MILJÖ & NATURPEDAGOGIK HG KARLSSON, NATURBILDARNA HB DATUM: 2008-11-07 TILL: FRÅN: ENHETEN FÖR NATURVÅRD & MILJÖÖVERVAKNING KILL PERSSON, MINA MILJÖ & NATURPEDAGOGIK HG KARLSSON, NATURBILDARNA HB ANG: HÄCKFÅGELINVENTERING, TRÖNNINGE ÄNGAR 2008 Under våren

Läs mer

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire 2015

Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire 2015 Rapport för fågelinventering av myrområden i Kronobergs län inom projekt Life to ad(d)mire 2015 Sammanfattning Fågelförekomsten med betoning på häckningskriterier längs ett antal linjer på fem myrområden

Läs mer

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening

Standardrutter i Stockholms län. Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet. Faktablad 2012:1. Samarbete med Stockholms Ornitologiska Förening Foto: Fotografens namn och ev bildbyra. Fiskgjuse. Foto: Tomas Viktor. Faktablad 2012:1 Standardrutter i Stockholms län Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet Standardruttsinventeringar är ett viktigt

Läs mer

Miljöövervakning i Malmö

Miljöövervakning i Malmö Miljöövervakning i Malmö 2001 Foto: Johan Hammar Ekologgruppen på uppdrag av MALMÖ STAD Miljöförvaltningen december 2001 Miljöövervakning i Malmö 2001 Rapporten är författad av Johan Hammar Uppdragsgivare:

Läs mer

Resultat Här nedan följer de observationer som gjordes av båtarna vid de olika inventeringsdagarna.

Resultat Här nedan följer de observationer som gjordes av båtarna vid de olika inventeringsdagarna. Bakgrund Inventeringen är beställd av Nässjö kommun och utförd av medlemmar i Nässjö ornitologklubb våren och sommaren 2008. Sjön[81] har inventerats vid flera tillfällen tidigare. Senast det gjordes var

Läs mer

NOLHAGAVIKEN Vintern Våren

NOLHAGAVIKEN Vintern Våren NOLHAGAVIKEN Mjörnstranden med Nolhagaviken är en rik och varierad miljö på många olika plan. Variationen ger ett artrikt och myllrande liv av både växter och djur. Viken har under årens lopp främst gjorts

Läs mer

BESKRIVNING AV FÖRBIFART LINDERÖD FÅGELFAUNAN OCH SÄTARÖD - VÄ UNDERLAG FÖR ARBETSPLANER PÅ UPPDRAG AV TRAFIKVERKET OCH ATKINS SVERIGE AB 2012-10-01

BESKRIVNING AV FÖRBIFART LINDERÖD FÅGELFAUNAN OCH SÄTARÖD - VÄ UNDERLAG FÖR ARBETSPLANER PÅ UPPDRAG AV TRAFIKVERKET OCH ATKINS SVERIGE AB 2012-10-01 BESKRIVNING AV FÅGELFAUNAN FÖRBIFART LINDERÖD OCH SÄTARÖD - VÄ UNDERLAG FÖR ARBETSPLANER PÅ UPPDRAG AV TRAFIKVERKET OCH ATKINS SVERIGE AB 2012-10-01 Naturcentrum AB, 2012 Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund

Läs mer

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Rapport, år och nr: 2003:6 Rapportnamn: Fåglar och fågeldöd i Blekinge skärgård 2003 Utgåva: Första utgåvan Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371

Läs mer

Studie av fågellivet kring Råstasjön

Studie av fågellivet kring Råstasjön Studie av fågellivet kring Råstasjön Solna Stad Inför upprättande av detaljplan för Arenastaden Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Syfte! 4 Fågelstudie metod! 4 Resultat 7 Bedömning, lövskogen som fågelbiotop

Läs mer

Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 2010

Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 2010 Fågelinventering av Linudden, Jungfruvassen och Örstigsnäs i Nyköpings kommun under år 21 Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Jan Gustafsson Scharlakansröd vårskål, flertalet växtplatser inom Örstigsnässkogen.

Läs mer

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun 2016-06-20 REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun KUND Karlstads kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Sverige Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees Version 1.00 Projekt 7303 Upprättad 2011-10-26 Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011 Nina Rees home:henric:arbete:hekonsult:7303:hackfagelinventering_galtryggen_v100.docx / utskriven: 2011-11-03

Läs mer

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Foto: Björn Sjögren 2 Sammanfattning På uppdrag av Velamsundstyrelsen, Nacka kommun, har i Velamsunds naturreservat under hösten 2007 och året 2008 (t.o.m.3/12

Läs mer

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Jan Gustafsson Flygande grågäss. Sammanfattning Under år 2010 så har området kring Skåraviken studerats för att utröna vilka fåglar

Läs mer

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 Deltagare: Anders Claesson, Liselotte Claesson, Jörgen Fagerblom, Ann- Jeanette Fagerblom, Maria Henriksson, Oscar Berkefalk- Westman, Kicki Westman,

Läs mer

Revirkartering av fåglar i området mellan. Knorren och Lövön (Stallbacka)

Revirkartering av fåglar i området mellan. Knorren och Lövön (Stallbacka) Revirkartering av fåglar i området mellan Knorren och Lövön (Stallbacka) Rapport 2015:10 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare: Jonas Örnborg (Örnborg Kyrkander AB) Fältarbete: Jonas Örnborg GIS

Läs mer

Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997

Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 Övervakning av fåglar i skogsmark i Kronobergs län 1997 ISSN 1103-8209, meddelande 1999:9 En rapport från miljöövervakningen Text: Anders Ahlström

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INVENTERING AV VÅTMARKSFÅGLAR FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Augusti 2011 Miljötjänst Nord AB Sture Gustafsson Inga Olofsson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2

Läs mer

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Nordöstra Bogeviken och Slite samhälle, betraktat från söder. Enligt uppdrag av Ola Wizén Visby 2015-08-17 2 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Torsdag 10 januari till söndag 13 januari 2008 Ledare: Hasse Nordin och P-G Larén Deltagare: Britta Svensson, Lars Svantesson, Lars Norell, Lena Johansson, Tony Johansson,

Läs mer

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Lördag 14/6 Vi startade från Näshulta kl 8.00 och åkte i Mickes Volvo upp mot Varangerhalvön. Ett stopp

Läs mer

Södra fjällen, 5-9 juni 2014. Inledning. Torsdag 5 juni

Södra fjällen, 5-9 juni 2014. Inledning. Torsdag 5 juni Södra fjällen, 5-9 juni 2014 En reseberättelse skriven av Barbro Flermoen Ledare: Per Helgesson och Eva Stenvång-Lindqvist Deltagare: Birgitta Nordfeldt, Filippa von Haartman, Staffan Bergsmark, Bertil

Läs mer

Hur går det för fåglarna i Dalarna?

Hur går det för fåglarna i Dalarna? Rapport: 2016:06 Hur går det för fåglarna i Dalarna? Omslagsbild: Sångsvanar. Foto: Sebastian Kirppu. Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats: www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.

Läs mer

PROJEKT ÖRSERUMSVIKEN FÅGELINVENTERING ÖRSERUMSVIKEN 2000

PROJEKT ÖRSERUMSVIKEN FÅGELINVENTERING ÖRSERUMSVIKEN 2000 PROJEKT ÖRSERUMSVIKEN FÅGELINVENTERING ÖRSERUMSVIKEN 2000 SYFTE : För att få en klar bild av fågelfaunan vid Öresrumsviken innan restaureringsarbetet kommit igång, har en heltäckande inventering utförts

Läs mer

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR

ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR Sammanfattning av inventeringsresultatet 205 Vänerns fågelskär har inventerats med avseende på häckande fåglar årligen sedan 994. Undersökningen fokuserar på

Läs mer

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Falsterbo är känt för sitt magnifika sträck med bivråkar och andra rovfåglar kring månadsskiftet augusti/september.

Läs mer

En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana.

En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana. En beskrivning av fågellivet som finns på Haverdals golfbana. Innehåll Sida Introduktion. 1 Förutsättningar. 1 Regelbundna gäster. 2 Fåglar på vintern. 38 Fåglar som flyttar vår och höst. 39 Rariteter

Läs mer

Svensk ringmärkning 2008

Svensk ringmärkning 2008 Återfyndsplatser under år 2008 av fåglar ringmärkta i Sverige. Ett av de mera anmärkningsvärda återfynden 2008 var en blåhake Luscina svecia som rapporterades från Pakistan. foto: tomas lundquist 20 fågelåret

Läs mer

Fåglar, revirkartering, generell metod. Undersökningstyp: Landskap, Skog, Jordbruksmark, Våtmark, Fjäll. Programområde:

Fåglar, revirkartering, generell metod. Undersökningstyp: Landskap, Skog, Jordbruksmark, Våtmark, Fjäll. Programområde: Fåglar, revirkartering, generell metod Version 1:1, 2012-06-21 1 Programområde: Landskap, Skog, Jordbruksmark, Våtmark, Fjäll Undersökningstyp: Fåglar, revirkartering, generell metod Mål och syfte med

Läs mer

Mål och syfte med undersökningstypen

Mål och syfte med undersökningstypen Fåglar, förenklad revirkartering för jordbruksmark Version 1:1 2003-04-04 1 Programområde: Jordbruksmark, Landskap Undersökningstyp: Fåglar: förenklad revirkartering för jordbruksmark Mål och syfte med

Läs mer

Häckande fåglar i Värmland. Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata

Häckande fåglar i Värmland. Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata Häckande fåglar i Värmland Trender för arter och miljöindikatorer baserat på standardruttsdata 998- publikationsnummer :9 länsstyrelsen värmland Publ nr :9 ISSN 8-685 Foton: Länsstyrelsen. Omslagsbild

Läs mer

Fågelobservationer vid sjön Björken åren blir poster i databas

Fågelobservationer vid sjön Björken åren blir poster i databas Fågelobservationer vid sjön Björken åren 1996-2005 blir poster i databas Foto: Årta, Hans Ring Sofia Johansson Vilt- och naturvårdslinjen 05/07 Klarälvdalens Folkhögskola Rapport nr: 367 Innehåll Förord

Läs mer

Fågel- inventering. Årstafältet Delstudie Naturmiljö. stockholm.se/arstafaltet. The Capital Of Scandinavia

Fågel- inventering. Årstafältet Delstudie Naturmiljö. stockholm.se/arstafaltet. The Capital Of Scandinavia Årstafältet Delstudie Naturmiljö Fågel- inventering The Capital Of Scandinavia 2012 stockholm.se/arstafaltet Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 4 Bakgrund 4 Metod 4 Resultat 6 Häckande fåglar på Årstafältet

Läs mer

Fågelfaunan på Storblaiken 2014

Fågelfaunan på Storblaiken 2014 Fågelfaunan på Storblaiken 2014 Resultat från utfört kontrollprogram Konsultrapport, okt 2014 Författare: Fredrik Grensman Fredrik Grensman & BlaikenVind AB, okt 2014 Fredrik Grensman Renmansgården 92492

Läs mer

Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012

Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012 Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012 Adriaan "Adjan" de Jong Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 48 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Swedish University of Agricultural Sciences

Läs mer

Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen.

Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen. Småfåglar i vassen. Fr.v.: Rörsångare, skäggmes och sävsparv. Foto: P-G Bentz (sävsparv) och John Larsen. Vassfåglar Bladvass är en speciell biotop, som hyser sina särskilda arter. I inre delen av Foteviken

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Syd

Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden söderut, utmed väg 511 och 514 när vi lämnat väg 53 mot Oxelösund. Den följer

Läs mer

Fakta om Upplands häckande fågelarter

Fakta om Upplands häckande fågelarter BILL DOUHAN Fakta om Upplands häckande fågelarter Sveriges Ornitologiska Förening har nyligen givit ut Fåglarna i Sverige antal och förekomst. Syftet med denna bok är att redovisa hur många par av varje

Läs mer

Stråk 1a (markkabel) Bilaga 1. Uttag från Artdatabanken. Objekttyp Art Beskrivning. Rödlistad växtart stortimjan

Stråk 1a (markkabel) Bilaga 1. Uttag från Artdatabanken. Objekttyp Art Beskrivning. Rödlistad växtart stortimjan Stråk 1a (markkabel) Uttag från Artdatabanken Objekttyp Art Beskrivning stortimjan Rödlistad fågelart gulsparv Rödlistad fågelart trana Rödlistad fågelart kungsfågel Inventerad fågelart törnsångare Föda

Läs mer

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen Ölandsresan 19-22 maj 2016 Text: Håkan Steen Nattlig promenad vid Penåsa. Här hördes nattskärra, morkulla och enkelbeckasin bland annat. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Torsdag 19 maj Nio deltagare och

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Väst

Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden västerut, utmed väg 800 i Kiladalen. Den följer ett jordbrukslandskap och flertalet

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Norr

Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden norrut, utmed väg 53. Den följer delvis Nyköpingsån i början. Ett stickspår

Läs mer

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2010 För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet mellan UOF och länsstyrelsen med syftet att följa upp trender hos häckande fågelarter i Uppsala

Läs mer

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Text: Torbjörn Winqvist Foton: Lena Johansson P-G Larén Torbjörn Winqvist Göran Widerström Tony Johansson Om resan Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från Sthlm

Läs mer

Fenologimanual. instruktioner för fenologiväktare inom Fågelkalendern. Så här gör du: SVENSKA FENOLOGINÄTVERKET

Fenologimanual. instruktioner för fenologiväktare inom Fågelkalendern. Så här gör du: SVENSKA FENOLOGINÄTVERKET Fenologimanual instruktioner för fenologiväktare inom Fågelkalendern I Fågelkalendern samlar vi in uppgifter om flyttfåglars ankomst och andra årstidstecken på ett organiserat sätt. Här i fenologimanualen

Läs mer

Fåglar: förenklad revirkartering. Version 1:1, Fjäll, Landskap

Fåglar: förenklad revirkartering. Version 1:1, Fjäll, Landskap Fåglar: förenklad revirkartering för fjäll 1 Programområde: Fjäll, Landskap : Fåglar: förenklad revirkartering för fjäll Mål och syfte med undersökningstypen Att bestämma antalet bofasta eller häckande

Läs mer

Fågelinventering av Huskvarnaån och Lillån

Fågelinventering av Huskvarnaån och Lillån Framsidesbild är 220 x 220 mm Fågelinventering av Huskvarnaån och Lillån Jönköpings kommun 2014 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftpark FÅGELINVENTERING AV HUSKVARNAÅN OCH LILLÅN 2014 fältarbete

Läs mer

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening

Öland 4-7 oktober 2012. Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Öland 4-7 oktober 2012 Reserapport av Magnus Stenmark Stockholms Ornitologiska Förening Vy över Schäferiängarna. Foto: Magnus Stenmark. Omslag: vitkindade gäss. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Öland, Ottenby,

Läs mer

Vi vandrade i samlad tropp mot norra Lunden och observerade vitkindade gäss, kråkor, ängspiplärkor sädesärlor och en ormvråk.

Vi vandrade i samlad tropp mot norra Lunden och observerade vitkindade gäss, kråkor, ängspiplärkor sädesärlor och en ormvråk. Torsdag: Efter avprickning av de 36 deltagarna och välkomnande av ledningsgruppen bestående av Henrik Waldenström och Rolf Vestberg rullade vi iväg från Kungsbron kl 16 med gamle bekante chauffören Björne

Läs mer

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl.

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Kompletterande inventering inför detaljplan

Läs mer

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Sören Lindén, Stockholms ornitologiska förening 36 arter kustfåglar Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Stockholms skärgård,

Läs mer

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Dag 2 Vi åkte E75 norrut till Hamningberg och det första som slog var mängderna med kustlabb och havsörn längs vägen. Strandskatan en karaktärsfågel på Varanger. Observatörer:

Läs mer

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014 Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014 Adriaan "Adjan" de Jong Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 50 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Swedish University of Agricultural

Läs mer

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa?

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? StOF:s exkursion till Skåne och Halland 30/8-2/9 2012 Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? Gruppen (utom

Läs mer

Mål och syfte med undersökningstypen

Mål och syfte med undersökningstypen Fåglar: förenklad revirkartering för våtmark Version 1:1, 2012-05-21 1 Programområde: Undersökningstyp: Våtmark, Landskap Fåglar: förenklad revirkartering för våtmark Mål och syfte med undersökningstypen

Läs mer

Uno Björkman & Leif Björkman. Uppdragsgivare: Statkraft Södra Vindkraft AB, Växjö - genom Sweco Energuide AB, Stockholm. Uppdraget är utfört av:

Uno Björkman & Leif Björkman. Uppdragsgivare: Statkraft Södra Vindkraft AB, Växjö - genom Sweco Energuide AB, Stockholm. Uppdraget är utfört av: Naturvärdesbedömning av biotoper samt översiktlig inventering av fåglar inom en projekterad vindkraftspark vid Åby i den centrala delen av Mönsterås kommun Uno Björkman & Leif Björkman Uppdragsgivare:

Läs mer

Torsdagen den 23 maj. Strandskata.

Torsdagen den 23 maj. Strandskata. Skåne Torsdag 23 söndag 26 maj 2013 Reseledare: Hans-Georg Wallentinus Deltagare: Monica Ahlberg, Gunilla, Lundborg, Monika Svensson och Sonia Wallentinus Fotografer: Monica Ahlberg och Gunilla Lundborg

Läs mer

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Jonas Grahn Länsstyrelsen Västerbotten jonas.grahn@lansstyrelsen.se Bakgrund Vajsjön, strax utanför Norsjö samhälle, är en av Västerbottens läns få riktiga

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 6 maj 015 151 Anita Bergsveen Innehåll 1 Om undersökningen 0 Sammanfattning 0 Resultat 05 Mest omtyckta djur, fåglar och 06 blommor Vistelser i naturen 1 Mest

Läs mer

Inventering av Smedjeån efter våtmarksanläggning John Strand, Hushållningssällskapet Halland

Inventering av Smedjeån efter våtmarksanläggning John Strand, Hushållningssällskapet Halland Inventering av Smedjeån efter våtmarksanläggning John Strand, Hushållningssällskapet Halland Häckningskriterie 6 (parningsceremonier och spel, inklusive parning) = trolig häckning Häckningskriterie 2 (obs

Läs mer

Fåglar Harfjärden. Bredsättra socken Borgholms kommun Kalmar län miljöland / Seppo Ekelund / Johan Petersson

Fåglar Harfjärden. Bredsättra socken Borgholms kommun Kalmar län miljöland / Seppo Ekelund / Johan Petersson Fåglar Harfjärden Bredsättra socken Borgholms kommun Kalmar län 2013 miljöland / Seppo Ekelund / Johan Petersson Fiskgjuse som fångat en stor gädda i Harfjärden förföljdes av en brun kärrhök. Fiskgjusen

Läs mer

Fåglar i Rocksjöområdet

Fåglar i Rocksjöområdet MEDDELANDE NR 2006:37 Fåglar i Rocksjöområdet - fågelområde nära centrala Jönköping Fåglar i Rocksjöområdet - fågelområde nära centrala Jönköping MEDDELANDE NR 2005:37 Meddelande nr 2006:37 Referens Henrick

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

EXTREMADURA. 29 april 8 maj Johannes Rydström

EXTREMADURA. 29 april 8 maj Johannes Rydström EXTREMADURA 29 april 8 maj 2017 Johannes Rydström EXTREMADURA 1. Madrids internationella flygplats 2. Herreruela 3. Sierra de San Pedro 4. Los Barruecos 5. Casa Rural Las Canteras 6. Monfragüe nationalpark

Läs mer

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75

Boende. Bra länkar; www.vnn.dk/default.asp?lan=dk&mnu=75 Deltagare; Bengt Andersson, bambosa@telia.com Lars Nilsson, larskocken@hotmail.com Joel Levin, joel_levin@hotmail.com Leif Dehlin, leif.dehlin@studieframjandet.se Resans upplägg; Resan gick via Helsingborg

Läs mer

Knölsvan Cygnus olor 2 ex rastade i mitten av maj vid Häljarps våtmark. Artens häckar i anslutning till Saxåmynningen.

Knölsvan Cygnus olor 2 ex rastade i mitten av maj vid Häljarps våtmark. Artens häckar i anslutning till Saxåmynningen. Häckfågelinventering, Saxån och Braån i Landskrona kommun 1999 På uppdrag av Miljöförvaltningen, Landskrona kommun har en inventering av häckande fåglar längs Saxån och Braån genomförts under perioden

Läs mer

Fågelinventering - kombinerad linje- och punkttaxering av fåglar under häckningstid inom Malmö stad. Miljöövervakningsprojekt 2000 Tage Ashing

Fågelinventering - kombinerad linje- och punkttaxering av fåglar under häckningstid inom Malmö stad. Miljöövervakningsprojekt 2000 Tage Ashing Fågelinventering - kombinerad linje- och punkttaxering av fåglar under häckningstid inom Malmö stad Miljöövervakningsprojekt 2000 Tage Ashing Miljöförvaltningen Malmö Stad 2000-08-31 2(9) Innehållsförteckning

Läs mer

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning 2014-08-25 Enetjärn Natur AB Bakgrund Inför en planerad vindkraftanläggning vid Brattberget i Arvidsjaurs kommun har

Läs mer

Målarberget Höststräcksinventering Avesta och Norbergs kommuner 2012

Målarberget Höststräcksinventering Avesta och Norbergs kommuner 2012 Beställare: VKS AB Nadine Jörres Målarberget Höststräcksinventering Avesta och Norbergs kommuner 2012 Rapporten bör citeras som: Storck J. Höststräcksinventering Målarberget, Avesta och Norbergs kommuner

Läs mer

RESERAPPORT STOCKHOLMS ORNITOLOGISKA FÖRENINGS (STOF) EXKURSION TILL SKÅNE 22-25 MAJ, 2014

RESERAPPORT STOCKHOLMS ORNITOLOGISKA FÖRENINGS (STOF) EXKURSION TILL SKÅNE 22-25 MAJ, 2014 RESERAPPORT STOCKHOLMS ORNITOLOGISKA FÖRENINGS (STOF) EXKURSION TILL SKÅNE 22-25 MAJ, 2014 Bivråkshanne i Fyledalen, 23 maj. Foto: Monica Ahlberg. Rapport skriven av Petter Nordvander Inledning Reseledare:

Läs mer

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson.

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. ÖLAND 13-17 maj 2015 13 maj: Den 13 maj började årets BohOF-resa till Öland och det blev en långhelg

Läs mer

Reportage Näsängen september 2016

Reportage Näsängen september 2016 Reportage Näsängen september 2016 Under september har jag gjort fem besökt till Näsängen, fyra gånger på morgonen och en gång mitt på dagen, drygt en timme per gång. Det är lätt att förbise Näsängen som

Läs mer

Häckfågelinventering vid Maren, Pernäs 2013

Häckfågelinventering vid Maren, Pernäs 2013 Häckfågelinventering vid Maren, Pernäs 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Metodik... 3 3. Resultat... 4 3.1 Artgenomgång... 4 3.2 Övriga fågelobservationer... 5 4. Diskussion... 5 4.1 Allmänt... 5

Läs mer