Fågelbesöksled Nyköping Väst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fågelbesöksled Nyköping Väst"

Transkript

1 Fågelbesöksled Nyköping Väst

2

3 Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden västerut, utmed väg 800 i Kiladalen. Den följer ett jordbrukslandskap och flertalet översvämningsområden, men gör även ett besök i skogsmark. Under i stort sett hela leden så har man kontakt med Kilaån. Vi passerar ett antal områden som har ett rikt fågelliv där man kan befinna sig ett tag för att studera de för stunden närvarande fåglarna. På kartbilden på föregående sida har det markerats var leden går samt var de olika stoppunkterna är, totalt tolv st. Leden visar främst de fågelarter som är knutna till jordbrukslandskapet, men även arter som finns i de olika våtmarksområdena. Vid slutmålet Kila kyrka bjuds man på fåglar som trivs vid den forsande bäcken. Hela leden är väl anpassad för besök under sommarens nätter med nattsjungande arter. Tillgänglighet Leden är främst anpassad för biltrafik på väg 800. Leden är delvis tillgänglig för funktionshindrade, om man har tillgång till egen bil. Lokal busstrafik passerar flera stoppunkter, men man får räkna med att förflytta sig en bit för att komma ner till dessa. Parkering för bil finns på flera platser i anslutning eller i närheten av stoppunkterna. 3

4 V1 - Nyköpings hamn

5 Vägbeskrivning (RT90: , ) Om man utgår från västra infarten från E4:an till Nyköpings stad då åker man in mot centrum rakt fram genom de två rondellerna. Man åker därefter över en viadukt och svänger sedan till höger vid parken. Därefter åter mot höger, sedan rakt fram ca 150 m och när man hamnar framför en korv/grillbar svänger man till vänster. Följ nu denna väg rakt fram och genom två rondeller. I den tredje rondellen svänger man höger. Åk ner i området och parkera på de iordninggjorda parkeringarna och vandra sedan ut mot vattnet/hamnens områden. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Nyköpings hamn och dess närmaste omgivning är anpassad för funktionshindrade under tid som ej vinterväglag råder. På iordninggjorda gång- och cykelbanor kan man ta sig fram till kanten av hamnområdet och med sikt ut över vattnet. Busslinje 3 till Brandholmen passerar och närmaste hållplats är på Lennings väg. Biotopbeskrivning Nyköpings hamn består av flera områden. Den första delen utgörs av nedersta delen av Nyköpingsån som rinner ner till hamnområdet. Här följer sedan mer öppet vatten kantat av bryggor på den norra sidan och vass i söder. Från väster så rinner Kilaån ut i hamnen. Landområdet präglas av parklandskap. 5

6 Fåglar Häckfåglar: Vid Täcka Udden och i vattnet som syns från denna plats är det ganska få häckande arter. Mot vassidan finns knölsvan, gräsand, sothöna och i själva vassen är det rörsångare och sävsparv. På landområdet vid Täcka Uddens närmaste omgivning häckar pilfink och gråsparv. Sträckfågel (förbiflygande): Under vår och höst passerar fåglar i västlig eller östlig riktning, framförallt märker man det under våren när gässen anländer, bläsgås, kanadagås, grågås och vitkindad gås kommer då från väster. På höstarna passerar ladusvala, hussvala, tornseglare och även en del rovfåglar som ormvråk, sparvhök och brun kärrhök västerut in i Kiladalen. Vår: Under våren när isen har släppt sitt fäste i hamnområdet rastar kanadagås, grågås, vitkindad gås tillsammans med storskrakar, enstaka salskrakar och sothöns. Sommar: På sommaren finns de häckande fåglarna, men nu börjar även snatterand, bläsand, skrattmås, fisktärna sitt födosök i området. Bland träd och buskar samt på gräsytor hittar man nu hämpling, steglits och gulärla. Höst: Arter att titta på nu är gråtrut, havstrut och med tur även någon kaspisk trut då de vilar på bryggor. I vattnet finns nu salskrake, smådopping och vigg. Lövsångare, svarthätta och grönfink födosöker nu i områdets buskar och träd. Vinter: Om isen ej ligger finns här nu storskrakar, gräsänder, sothöns, vigg, bergand och gråhäger. En hel del övervintrande skrattmåsar är också på plats. Havsörn patrullerar över området efter mat flera gånger varje dag. 6

7 Tillfälliga fågelbesökare: Svart rödstjärt (som vissa år häckar i området väster om ån/hamnen), vittrut, vitvingad trut och kungsfiskare. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. Bläsgås. 7

8 V2 - Svandammen

9 Vägbeskrivning (RT90: , ) Om man utgår från västra infarten från E4:an till Nyköpings stad då åker man in mot centrum rakt fram genom de två rondellerna. Man åker därefter över en viadukt och svänger sedan till höger vid parken. Därefter åter mot höger, sedan rakt fram ca 150 m och när man hamnar framför en korv/grillbar svänger man till vänster. Följ nu denna väg rakt fram och genom två rondeller. Efter rondellen har du dammen på din vänstra sida. Parkering finns vid nästa infartsväg till vänster. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Svandammen är anpassad för funktionshindrade under tid som ej vinterväglag råder. På iordninggjorda gång- och cykelbanor kan man ta sig fram till kanten av dammen och se dess fåglar. Busslinje 2 till Arnö, närmaste busshållsplats är vid Nyköpings hus. Biotopbeskrivning En damm med en del växtlighet i, omgärdad av gräsmattor och enstaka lövträd i den västra delen. I norr så ligger Nyköpings hus och öster om dammen finns en park. Fåglar Häckfåglar: I dammen häckar rörhöna och gräsand. 9

10 Vår: Under våren besöks dammen av framförallt vitkindad gås och kanadagås utöver de häckande arterna. Sommar: I dammen finns nu vitkindad gås, kanadagås, gräsand och rörhöna. Enstaka besök av skrattmås, fiskmås och knipa kan man också få se. Vinter: Om dammen ej är frusen kan enstaka gräsänder ses. Tillfälliga fågelbesökare: Svarttärna och mandarinand. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. Höst: I dammen finns nu gräsand och rörhöna. Enstaka besök av skrattmås, fiskmås och knipa kan man också få se. 10

11 11 Vitkindad gås.

12 V3 - Stora Kungsladugården

13 Vägbeskrivning (RT90: , ) Om man utgår från västra infarten till Nyköping från E4:an. I första rondellen svänger man höger in på Bergshammarsvägen, fortsätter denna väg förbi köpcentrat. Man åker rakt fram i en rondell, efter en liten bit har man en infartsväg till vänster in i en hästbetad hage. Parkera här. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket i ekhagen vid Stora Kungsladugården är ej anpassad för funktionshindrade. Parkering får man göra vid sidan av den lilla vägen som går in i beteshagen. Parkera med omtanke. Sedan får man vandra in i området, om ni öppnar grindar stäng dessa efter er. Busslinje 563, 790 passerar. Biotopbeskrivning Vi har här en området som betas av hästar i en luftig ekskog med inslag av andra lövträd. I västra delen så övergår området i hus med villatomter och en bondgård. Fåglar Häckfåglar: I ekskogen finner vi nötväcka, trädkrypare, större hackspett och gröngöling. Sträckfågel: Området är ingen sträcklokal i den mening att man har bra sikt för att se sträcket. Men över området passerar många olika arter, hänvisning till Fågelbesöksled Nyköping Syd och lokalen Svanviken. Vår: Vid denna tid rastar många olika arter i skogen och i anslutning till ekskogen. Bofink och 13

14 bergfink hör till dessa. Nu finns även många olika sångare här, lövsångare, svarthätta och trädgårdssångare tillsammans med flera mesarter. Sommar: Här i denna tid är det nu de häckande arterna som dominerar tillsammans med mesarterna och bofink. Höst: Hösten präglas av rastande tättingar bland träden. Lövsångare, trädpiplärka, grå flugsnappare och gulsparv är några av dessa. Vinter: I området finns nu blåmes, talgoxe, nötväcka och större hackspett. Vid bondgården har vi tamduva och turkduva. Tillfälliga fågelbesökare: Sommargylling. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. 14

15 15 Törnskata.

16 V4 - Kastalruinen

17 Vägbeskrivning (RT90: , ) Om man utgår från västra infarten till Nyköping från E4:an. I första rondellen svänger man höger in på Bergshammarsvägen, fortsätter denna väg förbi köpcentrat. Man åker rakt fram i en rondell, efter en bit har man en grusväg till vänster skyltat Skillerhult. Sväng in här och strax innan du passerat Kilaån parkerar man och går upp (österut) till Kastalruinen. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Kastalruinen är ej anpassad för funktionshindrade. Parkering får man göra vid sidan av vägen som går mot Skillerhult, innan bron som går över Kilaån. Parkera med omtanke. Sedan får man vandra in i området. Lokalen är en bra plats att besöka på kvällar när man får solen i ryggen. Busslinje 563, 790 passerar på vägen mot Bergshammar, man får räkna med att gå en bit till lokalen. Biotopbeskrivning Vi är nu i den västra delen av Svanvikenområdet. Här har vi nu betade ängar och jordbruksmark nedanför Kastalen. Söder om oss är det buskmark intill Kilaån och längre österut har vi de områden som svämmas över i samband med snösmältning. Fåglar Häckfåglar: I närområdet kring Kastalen har vi gulsparv, hämpling, buskskvätta och sånglärka. 17

18 Sträckfågel: Över lokalen och den förnämliga utkikspunkten passerar rikligt med fågel. Trana, grågås, kanadagås och sångsvan tillsammans med ringduvor och skogsduvor i början av våren. Längre fram kommer bofinkar, bergfinkar, ladusvalor, tornseglare och flertalet rovfågelsarter. Vår: Sångsvan, grågås, kanadagås och vitkindad gås tillsammans med tofsvipor, gråhäger och ängspiplärkor är bara några av arterna som finns här. Sommar: Under sommaren är det häckande fåglarna som är här, tofsvipa, sånglärka, gulsparv och buskskvätta. Nattens fåglar beskrivs under rubriken Natt. Höst: På hösten passerar ormvråk, bivråk, sparvhök, tornfalk och stora mängder av ladusvalor och tornseglare genom dalen. Vinter: Vintertid så utarmas området, allt beroende på hur sträng vintern är. Fjällvråk, ormvråk och varfågel brukar trots det kunna ses. Natt: Från Kastalen har man goda möjligheter att lyssna av området (man kan också stå kvar på vägen där man stannat sin färd). Vaktel, kornknarr, flodsångare, kärrsångare, gräshoppsångare och nattskärra är några arter som kan räknas in. Tillfälliga fågelbesökare: Busksångare, jorduggla, ängshök och brun glada är några i en lång skara av arter som setts/hörts i området. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. 18

19 19 Flodsångare.

20 V5 Ryssbergsskogen

21 Vägbeskrivning (RT90: , ) Om man utgår från västra infarten till Nyköping från E4:an. I första rondellen svänger man höger in på Bergshammarsvägen, fortsätter denna väg förbi köpcentrat. Man åker rakt fram i en rondell, efter en bit har man en grusväg till vänster skyltat Skillerhult. Sväng in här och fortsätt på denna väg. När du kommit upp i skogen så börjar detta stora skogsområde, nu kan du besöka del eller delar av skogen. Området avslutas efter gården Skillerhult, strax innan du kommer fram till gården Karlbro. Under vintertid finns en vinterfågelmatning utmed vägen. Koordinaterna för denna är: RT90: , Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket i Ryssbergsskogen är delvis anpassat för funktionshindrade om man har tillgång till egen bil, man tittar och lyssnar bland annat från de platser man stannar på. Parkering görs på de olika iordninggjorda parkeringsfickorna. Vill man sedan vandra in i området kan man följa de olika lederna som är i skogen. Busslinje 563, 790 passerar på vägen mot Bergshammar, man får räkna med att gå en bit till lokalen. Biotopbeskrivning Här finner vi nu storskogar av gran och tall, bland dessa flera områden av olika hyggesområden i olika tillväxtstadium. I södra delen av området 21

22 finns också några gårdar och i anslutning till dessa finns åkermark. Fåglar Häckfåglar: Talltita, tofsmes, mindre korsnäbb, nötskrika, spillkråka, orre och tjäder är bara några av de arter som man kan finna i dessa marker. Vår: Våren präglas av orrspel från trädspelande fåglar, trädpiplärkor, trädlärkor och dubbeltrastar. Sommar: Här finns nu de häckande arterna som beskrivits ovan, men även taltrast, större korsnäbb, större hackspett och stjärtmes för att nämna några. Höst: Med hösten blir det olika meståg som rör sig i området, blåmes, talltita, entita, talgoxe, tofsmes, nötväcka och minde hackspett finns i dessa tåg. Vinter: I skogen och vid hyggena finns nu större hackspett, spillkråka, stjärtmes tillsammans med övriga mesarterna. Vid fågelmatningen har man nu riklig tillgång på de rena barrskogsmesarna på nära avstånd. Matningen besöks även av domherre, nötskrika och koltrast. Över området rör sig även duvhök, sparvhök och korp. Natt: Ett nattbesök i storskogen ger nattskärra, trädlärka, sparvuggla och på morgonsidan orrspel. Tillfälliga fågelbesökare: Tretåig hackspett och fjälluggla. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. 22

23 23 Tjäder.

24 V6 - Ekebydal

25 Vägbeskrivning (RT90: , ) Om man utgår från västra infarten till Nyköping från E4:an. I första rondellen svänger man höger in på Bergshammarsvägen, fortsätter denna väg förbi köpcentrat. Fortsätt denna väg tills du har ett koloniområde på vänster sida, åk då ner till vänster och över bron. Parkera utmed kanten av ån. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Ekebydal är delvis anpassat för funktionshindrade om man har tillgång till egen bil, man tittar och lyssnar bland annat från de platser man stannar på. Parkering görs på parkeringsfickorna utmed ån. Man rör sig sedan uppströms utmed ån och bredvid koloniområdet. Busslinje 563, 790 passerar på vägen mot Bergshammar, man får räkna med att gå en bit till lokalen. Biotopbeskrivning Vi har här ett område som är ett koloniområde och en å som rinner i utkanten området. Fåglar Häckfåglar: I området häckar skata, fasan, gulsparv, pilfink och andra arter som gynnats av de holkar som finns uppsatta i området. Sträckfågel: Över lokalen passerar fågel under både vår och höst. Trana, grågås, kanadagås och sångsvan tillsammans med ringduvor och skogs- 25

26 duvor i början av våren. Längre fram kommer bofinkar, bergfinkar, ladusvalor, tornseglare och flertalet rovfågelsarter. Vår: Nu kommer svartvit flugsnappare, rödhake, ärtsångare och törnsångare till området. Sommar: Nu har vi de häckande arterna, men även vårens arter finns nu här. Höst: Över lokalen passerar trana, grågås, kanadagås och sångsvan tillsammans med ringduvor och skogsduvor. Men även bofinkar, bergfinkar, ladusvalor, tornseglare och flertalet rovfågelsarter sträcker nu förbi här. Vinter: Under vintern blir området fågelfattigt, här finns nu bara fågel på de platser där vinterfågelmatning bedrivs. Grönfink, grönsiska, gråsiska och mesar tillsammans med skata och fasan kan man få se. Natt: Kärrsångare och flodsångare. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. 26

27 27 Kaja.

28 V7 - Tuna kyrka

29 Vägbeskrivning (RT90: , ) Om man utgår från västra infarten till Nyköping från E4:an. I första rondellen svänger man höger in på Bergshammarsvägen, fortsätter denna väg förbi köpcentrat. Fortsätt denna väg genom och i utkanten av Bergshammar. Fortsätt genom Svalsta och när avtag vänster med skyltning Nävekvarn kommer svänger du av här. Strax passerar du Tuna kyrka på din högra sida. Nere i dalen rinner Kilaån och på den södra sidan kan du parkera vid sidan av vägen. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Kilaån vid Tuna kyrka är anpassat för funktionshindrade om man har tillgång till egen bil, man tittar och lyssnar från den plats man stannat på. Parkering görs på södra sidan av ån på några avtagsmöjligheter eller vid kyrkan. Busslinje 563, 790 passerar på vägen mot Jönåker, man får räkna med att gå en bit till lokalen. Biotopbeskrivning Vi är nu vid ett jordbrukslandskap i en dalgång med Kilaån i mitten. På södra sidan breder sig skogen ut. Fåglar Häckfåglar: Rörsångare, sävsångare och sånglärka finns i anslutning till ån och de jordbruksmarker som man är vid. Sträckfågel: Över lokalen passerar fågel under både vår och höst. Trana, grågås, kanadagås och 29

30 sångsvan tillsammans med ringduvor och skogsduvor i början av våren. Längre fram kommer bofinkar, bergfinkar, ladusvalor, tornseglare och flertalet rovfågelsarter. Vår: Under våren är det främst rastande gäss och sångsvanar men även tranor vid denna lokal. Sommar: Under sommaren är det de häckande arterna, men även några nattsjungande fågelarter finns här, vilka presenteras under rubriken Natt. Höst: Över lokalen passerar många fågelarter under hösten. Trana, grågås, kanadagås och sångsvan tillsammans med ringduvor och skogsduvor och stora flockar av trana rastar på fälten. Natt: Vid lokalen hörs nattskärra, kornknarr, vaktel och kärrsångare. Tillfälliga fågelbesökare: Rapphöna. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. 30

31 31 Trana.

32 V8 Erkan (östra)

33 Vägbeskrivning (RT90: , ) Om man utgår från västra infarten till Nyköping från E4:an. I första rondellen svänger man höger in på Bergshammarsvägen, fortsätter denna väg förbi köpcentrat. Fortsätt denna väg genom och i utkanten av Bergshammar. Fortsätt genom Svalsta och passera Tuna kyrka. Efter ett tag kommer du till en stor gård, Berga Tuna, efter den går en grusväg ner till vänster, skyltat Svehorn, åk ner på den vägen. I nerfartsbacken där vägen svänger vänster finns möjlighet att parkera, åk även vidare och över ån. Parkera där skogen och åkermarkerna möts och gå sedan tillbaka till bron. Bra överblick över området finns från bron. Se upp för annan trafik bara. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Erkan (östra) nedanför Berga Tuna är anpassat för funktionshindrade om man har tillgång till egen bil, man kan titta och lyssna från den plats man stannat på. Parkering görs på södra sidan av ån på några avtagsmöjligheter eller i nedförsbacken innan man möter betesmarken. Busslinje 563, 790 passerar på vägen mot Jönåker, men man får räkna med att gå en bit till lokalen. Biotopbeskrivning Vi har här ett våtmarksområde med Kilaån i mitten, runt denna å finns det betad mark men även brukad mark. I söder blir det skogsområden. 33

34 Fåglar Häckfåglar: I den östra delen av våtmarken/området har vi tofsvipa, sånglärka, gulärla, buskskvätta med fler arter som trivs i denna miljö. Sträckfågel: Lokalen passeras av flera våtmarksanknutna arter, här rastar även en del av dessa. Trana, sädgås, sångsvan, brun kärrhök och flockar av tofsvipa, brushane, grönbena hör till några av de sträckande arterna. Vår: På våren i samband med översvämning finns här rikligt med fågel, gräsand, bläsand, kricka tillsammans med sångsvan, grågås, kanadagås och sädgås. Sommar: Under denna tid är det de häckande arterna som är här. Området besöks då även av födosökande brun kärrhök, duvhök och havsörn. Höst: På hösten rastar i samband med översvämning tranor, sångsvan och olika simänder. På markerna runt omkring finns ormvråk, fjällvråk, brun kärrhök och blå kärrhök. Vinter: Om det finns olika områden kvar med ogräsbestånd finner vi snösparv, vinterhämpling, steglits och gråsiska. I någon mindre busktopp sitter då en varfågel och någon ormvråk och fjällvråk rör sig över platsen. Natt: En bra lokal för ett besök under en vår eller sommarnatt. Kattuggla, kärrsångare, vaktel och kornknarr från dalen och från skogen hörs nattskärran. Tillfälliga fågelbesökare: Jorduggla, mindre sångsvan, vit stork, dubbelbeckasin och ringtrast. 34

35 Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. Snösparv. 35

36 V9 Erkan (västra)

37 Vägbeskrivning (RT90: , ) Om man utgår från västra infarten till Nyköping från E4:an. I första rondellen svänger man höger in på Bergshammarsvägen, fortsätter denna väg förbi köpcentrat. Fortsätt denna väg genom och i utkanten av Bergshammar. Fortsätt genom Svalsta och passera Tuna kyrka. Efter ett tag kommer du till en stor gård, Berga Tuna, passera den gården. När du åkt ytterligare en bit kommer du att se området på din vänstra sida. Parkera nu vid någon avtagsväg, men observera parkera med omtanke. Hindra inte annan trafik och se upp för den periodvis intensiva trafiken på vägen. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Erkan (västra) är anpassat för funktionshindrade om man har tillgång till egen bil, man kan titta och lyssna från den plats man stannat på. Parkering görs utmed väg 800, men observera parkera med omtanke. Hindra inte annan trafik och se upp för den periodvis intensiva trafiken på vägen. Busslinje 563, 790 passerar på vägen mot Jönåker, men man får räkna med att gå en bit till lokalen. Biotopbeskrivning Vi har här ett våtmarksområde med Kilaån i mitten, runt denna å finns det betad mark men även brukad mark. I söder blir det skogsområden. Fåglar Häckfåglar: I den västra delen av våtmarken/området har vi tofsvipa, sånglärka, gulärla, busk- 37

38 skvätta med fler arter som trivs i denna miljö. Sträckfågel: Lokalen passeras av flera våtmarksanknutna arter, här rastar även en del av dessa. Trana, sädgås, sångsvan, brun kärrhök och flockar av tofsvipa, brushane, grönbena hör till några av de sträckande arterna. Vår: På våren i samband med översvämning finns här rikligt med fågel, gräsand, bläsand, kricka tillsammans med sångsvan, grågås, kanadagås och sädgås. Sommar: Under denna tid är det de häckande arterna som är här. Området besöks då även av födosökande brun kärrhök, duvhök och havsörn. Höst: På hösten rastar i samband med översvämning tranor, sångsvan och olika simänder. På markerna runt omkring finns ormvråk, fjällvråk, brun kärrhök och blå kärrhök. Vinter: Om det finns olika områden kvar med ogräsbestånd finner vi snösparv, vinterhämpling, steglits och gråsiska. I någon mindre busktopp sitter då en varfågel och någon ormvråk och fjällvråk rör sig över platsen. Natt: En bra lokal för ett besök under en vår eller sommarnatt. Kattuggla, kärrsångare, vaktel och kornknarr från dalen och från skogen hörs nattskärran. Tillfälliga fågelbesökare: Jorduggla, mindre sångsvan, vit stork, dubbelbeckasin och ringtrast. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. 38

39 39 Sädgås, rasen tundrasädgås.

40 V10 - Hannsjön

41 Vägbeskrivning (RT90: , ) Om man utgår från västra infarten till Nyköping från E4:an. I första rondellen svänger man höger in på Bergshammarsvägen, fortsätter denna väg förbi köpcentrat. Fortsätt denna väg genom och i utkanten av Bergshammar. Fortsätt genom Svalsta och passera Tuna kyrka. Efter ett tag kommer du till Jönåker, åk igenom samhället och fortsätt tills du ser en våtmark på vänster sida, efter det att du passerat avtaget till Kvarsebo. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Hannsjön är anpassat för funktionshindrade om man har tillgång till egen bil, man tittar och lyssnar från den plats man stannat på. Parkering görs utmed väg 800, det finns ett par stora platser att parkera på, där man även har bra sikt över området. Busslinje 563, 790 passerar på vägen mot Kila kyrka, busshållsplats i nära anslutning till lokalen. Biotopbeskrivning Vi har här ett våtmarksområde med Kilaån i mitten, runt denna å finns det betad mark men även brukad mark. I söder blir det skogsområden. Fåglar Häckfåglar: Vid våtmarken häckar trana, buskskvätta, gulärla, ängspiplärka och gräshoppsångare. Sträckfågel: Lokalen passeras av flera våtmarksanknutna arter, här rastar även en del av dessa. Trana, sädgås, sångsvan, brun kärrhök och flockar 41

42 av tofsvipa, brushane, grönbena hör till några av de sträckande arterna. Vår: Under våren i samband med översvämning har vi ett rikt utbud av rastande fåglar i våtmarken. Sångsvan, sädgås, trana, kricka och gräsand hör till de vanligaste. På lite torrare mark finns enkelbeckasin, sädesärla, buskskvätta och från skogen i söder hörs sparvuggla och flera trastarter. Sommar: Nu har vi de häckande arterna kvar, men även ormvråk, tornfalk och brun kärrhök ses när de födosöker i området. Vinter: I området kan kungsörn, havsörn, fjällvråk och ormvråk ses. Natt: Ett nattbesök under vår och sommar kan ge dubbelbeckasin, sparvuggla, kornknarr och vaktel. Tillfälliga fågelbesökare: Mindre sångsvan, svärta, ängshök och svartpannad törnskata. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. Höst: Lokalen passeras av flera våtmarksanknutna arter, här rastar även en del av dessa bl.a. trana, sångsvan, tofsvipa, brushane och grönbena. 42

43 43 Ängshök.

44 V11 - Orrkullen

45 Vägbeskrivning (RT90: , ) Om man utgår från västra infarten till Nyköping från E4:an. I första rondellen svänger man höger in på Bergshammarsvägen, fortsätter denna väg förbi köpcentrat. Fortsätt denna väg genom och i utkanten av Bergshammar. Fortsätt genom Svalsta och passera Tuna kyrka. Efter ett tag kommer du till Jönåker, åk igenom samhället och fortsätt tills du har passerat Gammelsta. Strax efter Gammelsta har du området på din vänstra sida, vilket är det stora öppna landskapet (lokalen döpt efter busshållsplatsen). Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Orrkullen (som inte har något att göra med orrar) är anpassat för funktionshindrade om man har tillgång till egen bil, man tittar och lyssnar från den plats man stannat på. Parkering görs utmed väg 800, det finns ett par stora platser att parkera på, där man även har bra sikt över området. Busslinje 563, 790 passerar på vägen mot Kila kyrka, busshållsplats vid observationsplats över lokalen. Biotopbeskrivning Vi har här ett våtmarksområde med Kilaån i mitten, runt denna å finns det brukad mark, men även stora områden som ligger i träda. Fåglar Häckfåglar: Vid denna lokal häckar tofsvipa, sånglärka, buskskvätta och andra arter som finns i kantzonen mot det öppna landskapet, bl.a. törn- 45

46 sångare, göktyta och törnskata. Sträckfågel: Över lokalen passerar en del fågel som följer dalgången, men några riktigt koncentrerat sträck har inte noterats. Vår: I samband med att lokalen översvämmas finns här rikligt med fågel, man ser då fiskmås, skrattmås, kricka, tofsvipa, skogssnäppa men även sångsvan. Uppe på torrare mark har vi stare, sädesärla, ängspiplärka och stenskvätta. Sommar: Under sommaren är det de häckande arterna, men även födosökande brun kärrhök, ormvråk och sparvhök. Höst: Under hösten i de stora områdena som ligger i träda har vi bland fröställningarna gråsiska, steglits och vinterhämpling. Vinter: Varfågel, ormvråk och fjällvråk hör till områdets vintergäster. Natt: Att lyssna vid denna lokal ger gräshoppsångare, vaktel och kornknarr allt som oftast, även hornuggla hörs från skogskanten. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. 46

47 47 Steglits.

48 V12 - Kila kyrka

49 Vägbeskrivning (RT90: , ) Om man utgår från västra infarten till Nyköping från E4:an. I första rondellen svänger man höger in på Bergshammarsvägen, fortsätter denna väg förbi köpcentrat. Fortsätt denna väg genom och i utkanten av Bergshammar. Fortsätt genom Svalsta och passera Tuna kyrka. Efter ett tag kommer du till Jönåker, åk igenom samhället och fortsätt tills du kommer fram till samhället Kila och dess kyrka. Du kan också använda dig av den markerade leden som visas på kartan sid 2. Tillgänglighet Besöket vid Kila kyrka är ej anpassat för funktionshindrade. Parkering görs vid kyrkan och sedan går man ner till ån som rinner söder och väster om kyrkan. Busslinje 563, 790 stannar vid Kila kyrka. Biotopbeskrivning Lokalen är en å (mindre bäck) som rinner från skogssjöar och passerar genom en frodig lövskog. Fåglar Häckfåglar: Vid lokalen häckar forsärla och strömstare (vissa år), i skogen finns gröngöling, gärdsmyg, mindre hackspett, svarthätta och andra sångare. Vår: Under våren finns i bäcken strömstare och forsärla. I skogen har vi ett rikt utbud av fåglar, rödhake, bofink, lövsångare, grönsångare tillsammans med flertalet av mesarna. Sommar: Under sommaren har vi de häckande arterna men även en del av vårens arter. 49

50 Höst: Under senhösten kommer strömstaren tillbaka och blir en trogen gäst genom hela den mörka årstiden. Vinter: Är ju främst strömstare, men även en del andra arter finns i anslutning till samhället, grönfink, domherre, gulsparv och koltrast är några av dessa. Länk: använd sedan sökfunktionen visa fynd. Forsärla. 50

51 Tärnan Samtliga sex fågelleder Samtliga foton: Thomas Larsson och Jan Gustafsson. Kartor: Nyköpings kommun, Kartenheten.

Fågelbesöksled Nyköping Norr

Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden norrut, utmed väg 53. Den följer delvis Nyköpingsån i början. Ett stickspår

Läs mer

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009

FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 FÅGELINVENTERING AV LUSMYREN-LUSBÄCKENLUSBERGET SAMT ÅKERMARK 2009 Foto Lars-Erik Nilsson Genomfört och sammanställt av Tunabygdens Fågelklubb Inledning och bakgrund Tunabygdens fågelklubb har på uppdrag

Läs mer

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008

Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Fåglar i Velamsunds naturreservat 2007-2008 Foto: Björn Sjögren 2 Sammanfattning På uppdrag av Velamsundstyrelsen, Nacka kommun, har i Velamsunds naturreservat under hösten 2007 och året 2008 (t.o.m.3/12

Läs mer

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2010 För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet mellan UOF och länsstyrelsen med syftet att följa upp trender hos häckande fågelarter i Uppsala

Läs mer

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Omslagsfoto Skräntärna, Thomas Larsson. Övriga bilder i sammanställningen

Läs mer

Reserapport, Norra Bohuslän

Reserapport, Norra Bohuslän Reserapport, Norra Bohuslän Från torsdagen den 28/10 till söndagen den 1/11 genomförde StOF en exkursion till norra Bohuslän med Hasse Nordin och P-G Laren som reseledare. Förhoppningarna var att vi skulle

Läs mer

RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014

RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014 RESERAPPORT STOF:S EXKURSION TILL ÖLAND 24-27 APRIL, 2014 Text: Petter Nordvander. Foto: Petter Nordvander och Monica Ahlberg Ottenby fågelstation och fyren Långe Jan. Foto: Petter Nordvander Reseledare:

Läs mer

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning,

Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Fågeltornskampen 2016 en liten sammanfattning, Årets fågeltornskamp genomfördes under en dag där de flesta deltagarna fick uppleva en fantastiskt solig försommardag. Kylig morgon, har jag förstått, på

Läs mer

Torsdagen den 23 maj. Strandskata.

Torsdagen den 23 maj. Strandskata. Skåne Torsdag 23 söndag 26 maj 2013 Reseledare: Hans-Georg Wallentinus Deltagare: Monica Ahlberg, Gunilla, Lundborg, Monika Svensson och Sonia Wallentinus Fotografer: Monica Ahlberg och Gunilla Lundborg

Läs mer

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson.

Öland 2015. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. Foton i rapporten: Disa Fjellström. Gruppbilden är tagen av Sussie Carlström. Text: Torbjörn Arvidsson. ÖLAND 13-17 maj 2015 13 maj: Den 13 maj började årets BohOF-resa till Öland och det blev en långhelg

Läs mer

Skånska vinterfåglar 15-18 januari 2009

Skånska vinterfåglar 15-18 januari 2009 Skånska vinterfåglar 15-18 januari 2009 1 Upplägget Resan gick med tåg på torsdagsmorgonen från Sthlm C till Lund, dit vi anlände 12:30. Där väntade två minibussar och vi kunde lasta in och åka direkt

Läs mer

Trandansen 5-6 april 2014

Trandansen 5-6 april 2014 Trandansen 5-6 april 2014 Reserapport av Magnus Stenmark Foto av Anne-Charlotte Bergenheim Stockholms Ornitologiska Förening StOFs resa till Hornborgarsjön går alltid vid en av de allra finaste tiderna

Läs mer

Fågelobservationer på Lidingö 2000

Fågelobservationer på Lidingö 2000 Fågelobservationer på Lidingö 2000 Peter Lundberg Under året observerades sammanlagt 163 fågelarter på Lidingö, vilket innebär en fortsatt bra nivå. Anmärkningsvärt under året i övrigt var rekordtidiga

Läs mer

Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014

Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014 Reserapport StOF:s exkursion till Falsterbo och Skåne 28-31 augusti, 2014 Reseledare: Erik Peurell (reserapporttext) och P-G Larén Deltagare: Stina Yström, Karin Oknemark, Leif Lindholm, Staffan Nordin,

Läs mer

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014 Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014 Adriaan "Adjan" de Jong Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 50 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Swedish University of Agricultural

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Inledning Fågelfaunans utveckling

Inledning Fågelfaunans utveckling Gagna fågellivet Förslag till åtgärder och allehanda tips för att gagna fågellivet i vår närhet Författat av Roine Strandberg på uppdrag av Miljöförvaltningen, Landskrona kommun Inledning Idag är stora

Läs mer

FÅGLAR VID GULLSPÅNGSÄLVEN

FÅGLAR VID GULLSPÅNGSÄLVEN FÅGLAR VID GULLSPÅNGSÄLVEN THOMAS LANDGREN Bakgrund De tre vänervikarna Kilsviken, Kolstrandsviken och Åråsviken bildar tillsammans ett ca 90 km 2 stort våtmarkskomplex. År 1988 utpekades hela våtmarkskomplexet

Läs mer

Entita Längd: 13-14 cm Utseende: glänsande svart hjässa, har en liten svart hakfläck. Bor: lövskog, trädgårdar, i hela Sverige utom Gotland Bo: hålbyggare Mat: spindlar, insekter, frön, lägger upp förråd

Läs mer

Vintermatningar i Västmanland

Vintermatningar i Västmanland 2016 Vintermatningar i Västmanland Johan Karlsson Västmanlands Ornitologiska förening 2016-01-01 2014 var det premiär för VOF:s vintermatningsguide. Den innehöll då 10 matningar i 4 olika kommuner. Västerås,

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Syd

Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden söderut, utmed väg 511 och 514 när vi lämnat väg 53 mot Oxelösund. Den följer

Läs mer

Fågellokaler i Hudiksvalls kommun

Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Fågellokaler i Hudiksvalls kommun Utgiven av Hudiksvalls kommun och Hudiksvallsregionens fågelklubb (HFK) Redaktion Mats Axbrink, Lars Göran Lindström, Mats Sundkvist,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PROGRAM BLIR MEDLEMSBLAD... 3 GÄVLE FÅGELKLUBB... 3 ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 STYRELSEN... 5 ADRESSÄNDRINGAR... 5 Gävle Fågelklubb (GFK)... 5 Gävleborgs

Läs mer

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Långhultamyren är ett naturreservat på nästan 800 hektar. Det är först och främst det stora myrarna som vi vill skydda. Men du är självklart välkommen att

Läs mer

Fåglar i Änggårdsbergen 2010

Fåglar i Änggårdsbergen 2010 Fåglar i Änggårdsbergen 2010 Stig Fredriksson Pålitlig häckfågel i Axlemossen sedan 2002 och även i Finnsmossen sedan 2005, kanske även tidigare. Kanadagås med ungar Axlemossen 26 maj 2011 Fåglar i Änggårdsbergen

Läs mer

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER 1. Burmått 2. Journal 3. Bon, ungar, årstider och vikter Burmått MINIMUM-MÅTT Dessa mått är beräknade per individ, men i olika situationer, bl.a.

Läs mer

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg Estland 2012 Under vintern/våren 2012 hölls en studiecirkel om Estland och i mitten av maj begav sig 18 av föreningens medlemmar dit under en nio dagar lång resa. Redan från bussfönstret på väg mot Stockholm

Läs mer

Häckande fåglar i Uppsala län

Häckande fåglar i Uppsala län Häckande fåglar i Uppsala län länstrender för arter och miljöindikatorer baserat på häckfågelrutter 2002 2012 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2015:06 N AT U R M I L J Ö E N H E T E N ISSN 1400-4712 Titel:

Läs mer

Kungälvsornitologerna är en förening som bildades 1993. 2012 Årgång 19 nr 2

Kungälvsornitologerna är en förening som bildades 1993. 2012 Årgång 19 nr 2 Kungälvsornitologerna Kungälvsornitologerna är en förening som bildades 1993 2012 Årgång 19 nr 2 Kungälvsornitologerna Styrelsen i Kungälvsornitologerna Ordförande Sekreterare Lars Peterson Bäckevarv 230

Läs mer

Höstskådning i Halland 2013

Höstskådning i Halland 2013 StOF uppradade vid Glommens sten. Foto: Erik Hansson Höstskådning i Halland 2013 Deltagare (12 st): Ulf Nilsson, Gunilla Lundborg, Karin Hendahl, Lars Engardt, Klas Reimers, Per Hedman, Erik Hansson, Måns

Läs mer

Naturreservat i Örebro län. Björka Lertag

Naturreservat i Örebro län. Björka Lertag Naturreservat i Örebro län Björka Lertag Historik Under senare delen av 1800-talet utdikades och torrlades större delen av de våtmarker och sjöar som fanns på Närkeslätten. Syftet var att utöka den odlingsbara

Läs mer

Carl-HermariTfllhagen. i folktron. LTs förlag Stockholm

Carl-HermariTfllhagen. i folktron. LTs förlag Stockholm Carl-HermariTfllhagen i folktron LTs förlag Stockholm INLEDNING 11 Det ovanligas betydelse 11 Associationstänkandet 12 Betydelsen av det första och det sista 13 Mötets betydelse 13 Vad som sker med delen

Läs mer

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Jan Gustafsson Flygande grågäss. Sammanfattning Under år 2010 så har området kring Skåraviken studerats för att utröna vilka fåglar

Läs mer

Bergfink. barrskog, från Dalarna och norrut. Ses ofta i flyttningstid och om vintern i stora flockar i bokskogarna i södra Sverige.

Bergfink. barrskog, från Dalarna och norrut. Ses ofta i flyttningstid och om vintern i stora flockar i bokskogarna i södra Sverige. Bergfink 5 Ord n i n g tättingar, fa m i l j f i n k a r Utseende: 14 16 centimeter. Hannen (bilden) har svart huvud och rygg, orangefärgat bröst och vit undersida med mörka fläckar på sidorna. Honan är

Läs mer

Fågellivet i Florarnas naturreservat

Fågellivet i Florarnas naturreservat Jörgen sjöström UOF Fågellivet i Florarnas naturreservat en översikt 1970-2010. 1 9 7 1 0 2 1 1 Det är nästan precis fyrtio år sedan jag första gången besökte det stora myrområdet Florarna i nordöstra

Läs mer

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013

Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Fåglar i Vajsjöns naturreservat, Norsjö 2013 Jonas Grahn Länsstyrelsen Västerbotten jonas.grahn@lansstyrelsen.se Bakgrund Vajsjön, strax utanför Norsjö samhälle, är en av Västerbottens läns få riktiga

Läs mer

Standardiserade fågelinventeringar i Uppsala län

Standardiserade fågelinventeringar i Uppsala län Bill Douhan och Peter schmidt Standardiserade fågelinventeringar i Uppsala län Det stod redan tidigt klart att det krävs standardiserade inventeringar för att på ett bra sätt kunna följa förändringar i

Läs mer

Södra fjällen reserapport juni 2015

Södra fjällen reserapport juni 2015 Södra fjällen reserapport juni 2015 Nu är ännu en resa till fjällens korta men intensiva högsäsong avseende fåglar och naturen avklarad. För egen del var det min andra StOF-resa till södra fjällen och

Läs mer

Ungdomshelg med StOF på Landsort 19-21 september 2008

Ungdomshelg med StOF på Landsort 19-21 september 2008 Ungdomshelg med StOF på Landsort 19-21 september 2008 Övre raden (från vänster): Jon Jörpeland (ledare), Liam Martin, Marcus Teveborg,, Anton Castelius, William Sjöberg, Peter Border, Rodrigue Bonnevie,

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

Skyddsvärda fågellokaler i Härryda kommun

Skyddsvärda fågellokaler i Härryda kommun Skyddsvärda fågellokaler i Härryda kommun Remissupplaga 2008-03-31 Box 166 PlusGiro: 89 01 68-8 E-post: gof@gof.nu 421 22 Västra Frölunda Webbplats: www.gof.nu Inledning Detta är en sammanställning över

Läs mer

Nationell skådarhelg med Rapphönorna i nordvästra Skåne mars 2014

Nationell skådarhelg med Rapphönorna i nordvästra Skåne mars 2014 1 Nationell skådarhelg med Rapphönorna i nordvästra Skåne mars 2014 Fredagen den 21 mars 2014 Vi var totalt 43 Rapphönor som kom indroppande på fredag eftermiddag till Jonstorps vandrarhem. Värdinnorna

Läs mer

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås esökta lokaler Tåget odens stn med E bisko Ö F bisko turiststation Njakajaure Hamnen biskojåkkas delta och östra E bisko turiststation Njulla jörkliden Vassijaure och Riksgränsen E jörkliden Stordalens

Läs mer

Vår naturväktardagbok i 4A Fyren Tegelhagen i Sollentuna

Vår naturväktardagbok i 4A Fyren Tegelhagen i Sollentuna Mål med Naturväktarprojektet fåglar No Natur Steg 9 Kunna våra årstider och känna till hur de påverkar våra växter och djur. Prova på fågelskådning Steg 10 Kunna använda kikare Steg 11 Ta ansvar för sin

Läs mer

Sinnenas stig GNESTA

Sinnenas stig GNESTA Sinnenas stig GNESTA Välkommen till denna promenad där du ska få en sinnesupplevelse samtidigt som du får en härlig vandring i Gnestas vackra miljö. Fokus är på DIG och dina sinnen, tanken är att du ska

Läs mer

PDF skapad med pdffactory demo version, registrera dig på www.jsk.nu

PDF skapad med pdffactory demo version, registrera dig på www.jsk.nu Piteå Bredviksberget Byggt 2000 Bilväg fram till tornet som ibland är avstängd. I så fall promenad 500 m brant backe Harrbäcksfjärden Byggt av Vägverket i början Vid västra E-4-parkeringen av 90-talet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Grosshamns Fågelstation

Verksamhetsberättelse Föreningen Grosshamns Fågelstation Verksamhetsberättelse Föreningen Grosshamns Fågelstation Startår: 2012 (En mindre ringmärkningsverksamhet gjordes 2011 och dessa siffror har vanligen lagts till 2012 års siffror.) Verksamheten leds av

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Göteborg 2010-06-22 Byggnadsnämnden Box 2554 403 17 Göteborg Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Historik och nutid Fässbergsdalens

Läs mer

Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren

Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren ELEVBLAD - Blommor Blommande mångfald Plats: gärna en äng, hage eller vägren 1. Djurkort Tag fram ditt djurkort och fundera på: Är detta en trivsam plats för ditt djur? Skulle djuret kunna bygga ett bo

Läs mer

Välkommen ut i det gröna. Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen.

Välkommen ut i det gröna. Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen. Välkommen ut i det gröna Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen. Bättre stigar, nya rymliga toaletter och sittvänliga rastplatser

Läs mer

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Textbladet får skrivas ut och kopieras Talgoxen Hallå, hallå, hallå vad är det som står på? Nu kommer våren snart, helt underbart så klart! En talgoxe

Läs mer

VÄGBESKRIVNING. Vägbeskrivning samt karta till Stenholmen, Gerstorp hittar ni sist i detta brev tillsammans med en skiss över Gerstorps Säteri.

VÄGBESKRIVNING. Vägbeskrivning samt karta till Stenholmen, Gerstorp hittar ni sist i detta brev tillsammans med en skiss över Gerstorps Säteri. RYTTARBREV FFRAMTIIDS LLÄTTA VÅRTÄVLLIING 1100--1111 MAJ 22000088 Framtid har det stora nöjet att hälsa er ALLA hjärtligt välkomna till vår Lätta Vårtävling. Vi har ca 50 anmälda ekipage, varav flera tävlar

Läs mer

Grönholmarnas naturreservat

Grönholmarnas naturreservat Grönholmarnas naturreservat Skötselplan Upprättad 2001, Fastställd 2002 Länsstyrelsen Östergötland SKÖTSELPLAN FÖR GRÖNHOLMARNAS NATURRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör

Läs mer

ALI, SARA & ALLEMANSRÅTTAN

ALI, SARA & ALLEMANSRÅTTAN ALI, SARA & ALLEMANSRÅTTAN Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla i Sverige att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare

Läs mer

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Upplands Ornitologiska Förening 2005-06-28 Inledning s. 1 Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har under våren 2005, på uppdrag

Läs mer

Fladdermöss. www.o.lst.se. i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004. Rapport 2005:58

Fladdermöss. www.o.lst.se. i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004. Rapport 2005:58 Rapport 2005:58 Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004 www.o.lst.se Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner sommaren 2004 Rapport 2005:58 PRODUKTION Naturvårdsenheten

Läs mer

FÅGELTURER Vinterfågelmatning

FÅGELTURER Vinterfågelmatning FÅGELTURER Vinterfågelmatning X Fiskevillan som utgör startpunkt och återsamlings- eller slutpunkt för promenaden 1 - Matplatser i anslutning till Fågeldammarna. Beroende på hur matning sker kan här ses

Läs mer

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län arbetsmaterial naturvärden och 2009 metodik Rikkärr för uppföljning av biologisk Älvkarleby mångfald kommun Pär Eriksson Jan-Olov och Frida Björklund, Hermanson

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Strandinventering i Kramfors kommun

Strandinventering i Kramfors kommun Strandinventering i Kramfors kommun Bredkaveldun Utförd av biolog Bernt Persson 2011 Syfte Strandinventeringen utfördes med syfte att ge ett underlag som både kan användas av kommunen vid löpande handläggning

Läs mer

Rekreationsområde Laddran i Marieholm

Rekreationsområde Laddran i Marieholm Rekreationsområde Laddran i Marieholm Bakgrund Området som detta projekt berör är det område som ligger i Marieholms sydvästra del och benämns som Åkarp 5:1. Området har en stark koppling till orten och

Läs mer

Nedan en bild från då Kishult torpmärktes (Kishult var ju dock inget torp )

Nedan en bild från då Kishult torpmärktes (Kishult var ju dock inget torp ) KISHULT Kishult är en före detta gård som försvann i slutet av 1600-talet då den lades under säteriet. Det finns massor som visar på Kishults existens, så på detta har vi inte behövt tvivla. Men var LÅG

Läs mer

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Text: Torbjörn Winqvist Foton: Lena Johansson P-G Larén Torbjörn Winqvist Göran Widerström Tony Johansson Om resan Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från Sthlm

Läs mer

Projekt Nordsångare -Abisko, Vittangi m m 24/6-29/6 2003 Kent Carlsson, Nicke Helldorff och Anders Kjellson

Projekt Nordsångare -Abisko, Vittangi m m 24/6-29/6 2003 Kent Carlsson, Nicke Helldorff och Anders Kjellson Projekt Nordsångare -Abisko, Vittangi m m 24/6-29/6 2003 Kent Carlsson, Nicke Helldorff och Anders Kjellson Lappmes Tisdag 24/6 Hämtade upp Kent vid 7-tiden och vi tog oss till Arlanda. Anders var redan

Läs mer

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Reseledare: Hans-Georg Wallentinus och P-G Larén Deltagare: Andrea Boström, Anita Melin, Annika

Läs mer

BANBESÖKSRAPPORT Bolidens GK 2015-09-08

BANBESÖKSRAPPORT Bolidens GK 2015-09-08 BANBESÖKSRAPPORT 2015-09-08 Närvarande: Tomas Svahn Karl-Åke Johansson Boel Sandström Bankonsulent SGF Syfte med besöket Banbesök där vi resonerade kring gjorda skötselåtgärder under säsongen, samt undertecknad

Läs mer

Fågeltornskampen 2014 en kort resume.

Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Hela 69 fågeltorn anmälde sig till Fågeltornskampen 2014. Alla anmälda torn har inte rapporterat när detta skrivs. Förhoppningsvis får vi in fler rapporter. Dock har

Läs mer

De internationella midvinterinventeringarna

De internationella midvinterinventeringarna 4 Midvinterinventeringar av sjöfågel i Stockholms skärgård Leif Nilsson De internationella midvinterinventeringarna startade 1967 och har där med genomförts under 40 säsonger utan avbrott och är därmed

Läs mer

Örkelljungabygdens Natur Obsbok 2007

Örkelljungabygdens Natur Obsbok 2007 456 inlägg Örkelljungabygdens Natur Obsbok 2007 Datum: 1 januari 2007 Text: I ett riktigt busväder besökte jag åter bl. a. Värsjön. Hård blåst, stundtals regn gjorde det inte helt lätt att skåda. Men i

Läs mer

VINTERFÅGLAR. AV: ULF T. CARLSSON.

VINTERFÅGLAR. AV: ULF T. CARLSSON. VINTERFÅGLAR. AV: ULF T. CARLSSON. Fågelskådaren bör inte "ligga i ide" om vintern, i tron att den kalla årstiden skulle ha föga intresse att bjuda, vad fågellivet beträffar. Helt naturligt når fågelfaunans

Läs mer

Fåglar i och vid Ivösjön

Fåglar i och vid Ivösjön Fåglar i och vid Ivösjön Nils Waldemarsson Nordöstra Skånes Fågelklubb Med betydande inslag av såväl slättsjö- som skogssjökaraktärer utgör Ivösjön ett viktigt område för olika fågelarter. Det är egentligen

Läs mer

OMSLAG Framsida och baksida Hornuggla, foto: Jörgen Toivanen

OMSLAG Framsida och baksida Hornuggla, foto: Jörgen Toivanen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET...3 GÄVLE FÅGELKLUBB...4 FÖRSÄLJNING AV KLUBBPRYLAR...4 STYRELSEN...5 HEMSIDA...5 ADRESSÄNDRINGAR...5 MEDLEMSKAP...5 GÄVLE FÅGELKLUBB ÅKER TILL FALSTERBO...6 HOLKPROJEKTET...7

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna I samverkan mellan: Innehållsförteckning Bilaga 1. Beskrivning av landskapets karaktär och värden 3 1.1 Topografi 4 1.2 Infrastruktur

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Rapphönan Bohuslän 14-16/9 2012 Hållö, Smögen och Ramsvikslandet (med Grosshamn, Fykan och Haby bukt).

Rapphönan Bohuslän 14-16/9 2012 Hållö, Smögen och Ramsvikslandet (med Grosshamn, Fykan och Haby bukt). Rapphönan Bohuslän 14-16/9 2012 Hållö, Smögen och Ramsvikslandet (med Grosshamn, Fykan och Haby bukt). 23 glada Rapphönor från många delar av Sverige droppade på fredagseftermiddagen den 14/9 2012 efter

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

Fåglar i Botan 2011. Stig Fredriksson

Fåglar i Botan 2011. Stig Fredriksson Fåglar i Botan 2011 Stig Fredriksson Serveringarna är ett populärt vattenhål för dessa små något misskända krabater, men de frekventerar också fågelmatningen. Gråsparv 2K+ 17 maj 2006 Fåglar i Göteborgs

Läs mer

Fågelinventering vid Storfinnforsen

Fågelinventering vid Storfinnforsen Fågelinventering vid Storfinnforsen Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-08-26 Version: 1 Kontaktperson för

Läs mer

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar Österlenleden, Simrishamn Kuskahusen 4 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar I följande alternativ har du möjlighet att vandra den östra delen

Läs mer

Naturreservatet Rosfors bruk

Naturreservatet Rosfors bruk FÖR Naturreservatet Rosfors bruk Piteå kommun 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT OM PLANEN...2 2 RESERVATETS SYFTE...2 3 UPPGIFTER OM RESERVATET...2 4 RESERVATSBESKRIVNING...2 5 SKÖTSELOMRÅDEN...3 5.1

Läs mer

Styrelsen. Sundregruppen 623 30 Burgsvik E-post: info@sundrefagelstation.se Hemsida: www.sundrefagelstation.se Plusgiro: 45 97 36-5

Styrelsen. Sundregruppen 623 30 Burgsvik E-post: info@sundrefagelstation.se Hemsida: www.sundrefagelstation.se Plusgiro: 45 97 36-5 Staingylpen 1 2013 Sundregruppen och Sundre fågelstation Ringmärkningen i Sundre socken startades i Skoge 1976 av Per-Göran Bentz. Under en följd av år bedrevs den bara under vårarna, men från 1981 även

Läs mer

Metapopulation: Almö 142

Metapopulation: Almö 142 141 142 Metapopulation: Almö Lokal 80 Läge: Almö, Slättahammar. Beskrivning: Ca 15*30 meter stort, relativt mycket vass i vattnet. Norr om lokalen finns lövskog, söder om sank mark/havsvik och väster om

Läs mer

2009:15. Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009

2009:15. Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009 2009:15 Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport: 2009:15 Rapportnamn: Strandpaddeinventering på Listerlandet 2009 Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Reportage Näsängen september 2016

Reportage Näsängen september 2016 Reportage Näsängen september 2016 Under september har jag gjort fem besökt till Näsängen, fyra gånger på morgonen och en gång mitt på dagen, drygt en timme per gång. Det är lätt att förbise Näsängen som

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Parkera Styrelsen vill meddela följande, att det endast råder P-förbud på Kärrdalsvägen och Myrekärrsvägen enligt beslut från Göteborgs kommun Trafikkontoret och

Läs mer

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 ArkeoDok Rapport 2005:2 Visby 2005-01-24 Arkeologisk utredning över Svalsta, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län

Läs mer

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY I Hogslaby järnåldersbyn INFORMATION LÄGERSKOLA WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY BOTKYRKA KOMMUN Informationsmaterial för era besök i Hogslaby I denna mapp har ni all praktisk information ni behöver inför besöket.

Läs mer

Fåglar i Södra Vätterbygden 3&4-2010

Fåglar i Södra Vätterbygden 3&4-2010 Fåglar i Södra Vätterbygden 3&4-2010 Jönköpings Fågelklubb Tidskrift utgiven av: Jönköpings Fågelklubb Ansvarig utgivare: Anders Söderlund Redaktion: Björn Merkell och Anders Söderlund, Redaktionsadress:

Läs mer

Standardrutter i Uppsala län 2008

Standardrutter i Uppsala län 2008 Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2008 Redan på 1970-talet startade Lunds universitet (Ekologiska institutionen) standardiserade häckfågelinventeringar i Sverige. Inledningsvis var det två inventeringsmetoder

Läs mer

GAMLA EKAR (Querqus robur) som ekosystem

GAMLA EKAR (Querqus robur) som ekosystem GAMLA EKAR (Querqus robur) som ekosystem Inom Nolhagaområdet finns en hel del gamla och mycket stora träd. De flesta är ekar, men även av bok, lind, ask, björk, lärk samt tall och gran finns det enstaka

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015 Trygghetsvandring Simlångsdalen den 5 maj 2015 Tre olika grupper bestående av boende och tjänstemän vandrade i tre förutbestämda områden i Simlångsdalen och noterade iakttagelser, förslag på åtgärder samt

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer

Malllorca 26 april-3 maj 2008

Malllorca 26 april-3 maj 2008 Malllorca 26 april-3 maj 2008 En reserapport från Birdwave Travels resa till Mallorca Spaning på Toppskarv i Puerto de Pollensa Mallorca-ett eldorado för fåglar Det var med stor entusiasm vi gav oss iväg

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer