ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR"

Transkript

1 ÖVERVAKNING AV FÅGLAR PÅ VÄNERNS FÅGELSKÄR Sammanfattning av inventeringsresultatet 205 Vänerns fågelskär har inventerats med avseende på häckande fåglar årligen sedan 994. Undersökningen fokuserar på kolonihäckande måsfåglar (trutar, måsar och tärnor), men även en mängd andra arter noteras under inventeringen. Havstrut och gråtrut visade svaga uppgångar efter de senaste årens låga siffror, medan antalet silltrutar var högt. Både fiskmås och skrattmås förekom i lägre numerär än 204 och landade strax under medelvärdet för hela inventeringsperioden. Fisktärnan minskade rejält jämfört med förra årets rekordsiffra, medan silvertärnan uppvisade ett av de bästa resultaten hittills. Omfördelningen av antalet fåglar mellan olika skärgårdsområden var särskilt tydlig hos skrattmås och fisktärna 205, men även fiskmåsen visade stora skillnader i fördelning jämfört med 204. Storskarvens minskning i Vänern fortsätter i rask takt och 205 noterades 555 häckande par, vilket innebär en halvering av den häckande populationen sedan 2006 då drygt 3 00 par häckade. Bland de mer fåtaliga häckfåglarna på Vänerns fågelskär noterades ett par roskarl, två par skräntärna samt knappt 20 par dvärgmås. År 205 räknade ornitologerna in drygt revirhävdande trutar, måsar och tärnor på Vänerns fågelskär, samt omkring fåglar av andra arter som häckar på fågelskären. Totalsiffran för måsfåglar och tärnor ligger omkring 000 fåglar under genomsnittet för hela inventeringsperioden. Skrattmåsar och tärnor häckar i relativt stora antal på fågelskär där vedartad vegetation har röjts bort under senare år, och en analys av nyttan med röjningar kommer att genomföras under vintern. Särskilt skyddsvärda arter Fågelarter som är rödlistade i Sverige och/eller listade i Fågeldirektivets bilaga är av särskilt intresse att följa upp inom miljöövervakningen. Bland fåglarna som häckar på fågelskär i Vänern gäller detta vitkindad gås, storlom, roskarl, dvärgmås, silltrut, gråtrut, skräntärna, fisktärna samt silvertärna. ernas förekomst under 205 redovisas och kommenteras nedan. Vitkindad gås har häckat på Vänerns fågelskär i mindre antal under alla år som inventeringen har pågått, men 205 års siffra på 57 vuxna individer är den högsta hittills med god marginal. Av dessa fanns 27 fåglar på en lokal i Lidköpings skärgård. Lokalen är svårinventerad, men de vuxna fåglarnas beteende indikerade ett antal häckande par, även om endast fyra dunungar sågs. Vitkindad gås förekommer nu i de flesta av Vänerns skärgårdar och har uppvisat högre numerär de senaste fyra åren än tidigare. Med tanke på artens expansion i andra delar av Sverige är det troligt att Vänern även fortsättningsvis kommer att få sin beskärda del av ökningen. Storlom häckar ofta i anslutning till fågelskär i Vänern, men många par häckar även på andra platser i sjön. Vid inventeringen 205 noterades 52 revir, vilket ligger under medelvärdet för

2 perioden , men är ett klart bättre resultat än föregående två år (42 respektive 38 revir). Med tanke på förhållandena under 205, med högt vattenstånd och ibland besvärande vågrörelser under inventeringen, är resultatet glädjande. Roskarl uppträdde med ett revirhävdande par i Vänern 205, precis som 203 och 204. en har minskat från omkring tio par under andra halvan av 990-talet till mestadels bara enstaka eller några få par efter millennieskiftet och har även uteblivit helt några år. en har minskat kraftigt även längs kusterna i södra Sverige. Dvärgmås har häckat på fågelskär i Vänern sedan 2003, huvudsakligen i den nordöstra delen av sjön. Under 205 års inventering noterades 35 revirhävdande individer, vilket är något färre än 204 då siffran var 40. Det är ingen tvekan om att arten har etablerat sig som häckfågel i Vänern och det förefaller även som att den börjar sprida sig till andra delar av sjön. Silltrut minskade tämligen kraftigt under 203 och 204 men under årets inventering inräknades 289 revirhävdande fåglar, vilket är en återgång till en högre nivå. Gråtrut uppvisade en svag ökning av antalet revirhävdande individer under 205 års inventering, men beståndet har minskat kraftigt sedan 990-talet. De närmaste åren kommer att visa om en återhämtning är på gång. Skräntärna häckade under 205 med två par, precis som 204. Både paren finns i Dalbosjön, ett i den södra delen och ett i den västra delen. Fisktärna är en av Vänerns karaktärsfåglar och under inventeringen 205 noterades 5 65 revirhävdande fåglar. Det är drygt tusen färre än rekordåret 204 men på längre sikt ändå ett bra resultat, särskilt med tanke på att det höga vattenståndet medförde att ett antal skär som brukar hysa många tärnor var mer eller mindre översvämmade och stod tomma. Silvertärna har länge haft en starkt positiv trend i Vänern och årets resultat, 008 individer, ligger nära de högsta siffrorna. Silvertärnan har tidigare passerat tusenstrecket vid två tillfällen, 20 och 203. Siffrorna antyder dock att artens numerär börjar stabiliseras, och det ska bli intressant att följa utvecklingen när fler häckningsskär restaureras. ens utbredning i sjön är tydligt nordlig och mer än tre fjärdedelar av beståndet återfinns i den norra Vänerskärgården från Grums i väster till Kristinehamn i öster. Andra intressanta arter Storskarv påträffades häckande i Vänern första gången 989 och följde sedan det vanliga mönstret för en nyinvandrad fågelart. En kraftig ökning fram till åren , då beståndet stod relativt stilla runt häckande par, byttes sedan till en minskning som fortsatte även under 205. Vid inventeringen räknades 555 aktiva bon och beståndet har därmed halverats på sex år. Minskningen i Vänern har således varit kraftig och någon stabilisering har ännu inte märkts av. Det är klarlagt att Vänerns allt fler havsörnar stör de häckande skarvarna och tar skarvungar, ibland med resultatet att hela kolonier övergivits. En del kolonier har även utsatts för illegal störning från människor, vilket ofta leder till att fåglarna misslyckas med häckningen. Det är angeläget att ägna storskarven särskild uppmärksamhet de kommande åren och mer i detalj analysera orsakerna till den pågående, snabba populationsminskningen.

3 Snatterand häckar främst i den sydöstra delen av Vänern men enstaka häckningar noteras även i andra delar av sjön. Under inventeringen 205 inräknades 20 fåglar, ett antal som är en bit över medelvärdet för hela inventeringsperioden. Vigg räknades i stora antal 205, siffran på 45 fåglar är bara en individ mindre än det högsta resultatet Strandskata häckar spritt i större delen av Vänern och beståndet har varit stabilt under hela inventeringsperioden. Under 205 noterades 76 revir, vilket är strax över medelvärdet för hela perioden. Rödbena har tidigare häckat på fågelskär med ett par sedan För första gången under inventeringen påträffades 205 två par, båda i den nordöstra delen av sjön. Drillsnäppa är den vanligaste vadaren på fågelskären i Vänern men den häckar även i betydande antal på större öar och fastland. Den del av populationen i Vänern som finns på fågelskären förefaller vara något ökande och 205 noterades 92 revir, en bra bit över medelvärdet för hela inventeringsperioden. Fördelning mellan olika skärgårdsområden Det har länge varit känt att antalet häckande fåglar inom olika Vänerskärgårdar kan variera kraftigt mellan olika år och att detta kan ha såväl naturliga som människorelaterade orsaker. Fågelskär växer igen eller röjs, förhärskande vindar och högt vattenstånd kan göra att vissa skär översvämmas, och det finns naturligtvis även faktorer som fåglarna bedömer men som är dolda för det mänskliga ögat. Mellan 204 och 205 var omfördelningen betydande (bilaga 2). Som exempel kan nämnas att i Köpmannebro-Tösse skärgård minskade fiskmås och fisktärna med omkring en fjärdedel, medan skrattmås och gråtrut ökade med ungefär samma siffra. Omfördelningen visar med all önskvärd tydlighet att det är nödvändigt med inventering av hela sjön för att fånga upp reella förändringar i de häckande populationernas storlek. Alla som medverkat till att inventeringen kunde genomföras under 205 tackas varmt för goda insatser! För Vänerns vattenvårdsförbund samt Länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län. Jan Rees Thomas Landgren Länsstyrelsen Värmland, Karlstad Åsgatan 6, Gullspång , , Bilagor. Sjöfåglar och vadare på Vänerns fågelskär Procentuell antalsförändring hos Vänerns sju vanligaste måsfåglar och tärnor i de nio delområdena, samt i Vänern totalt mellan åren 204 och Inventeringsresultat från område -9 år 205.

4

5 Sammanfattning av inventeringsresultaten för Vänern åren Bilaga (sid ) namn * Knölsvan Sångsvan 2 Grågås Kanadagås Vitkindad gås Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Årta 2 Skedand Brunand Vigg Ejder 2 2 Knipa Småskrake Storskrake Storlom Skäggdopping Storskarv ** Gråhäger Sothöna Siffror med fet stil anger antal revirhävdande individer. Siffror med fet + kursiv stil anger antal revir. Övriga siffror anger antal individer (utan utvärdering av ev. revirsbeteende). Endast arter som bedöms som möjliga häckfåglar på Vänerns fågelskär redovisas i tabellen.

6 Bilaga (sid 2) namn * Strandskata M. strandpip St. strandpip 2 Tofsvipa Storspov Rödbena 2 Drillsnäppa Roskarl Kustlabb 2 Dvärgmås Skrattmås Fiskmås Silltrut Gråtrut Havstrut Skräntärna Fisktärna Silvertärna Småtärna Svarttärna Siffror med fet stil anger antal revirhävdande individer. Siffror med fet + kursiv stil anger antal revir. Övriga siffror anger antal individer (utan utvärdering av ev. revirsbeteende). Endast arter som bedöms som möjliga häckfåglar på Vänerns fågelskär redovisas i tabellen. * I 20 års resultat ingår en skattning (medelvärde för åren ) av olika arters förekomst i område och sydligaste delen av område 2 som inte inventerades 20 (se dock storskarv). ** Storskarv totalinventerad även 20.

7 BILAGA 2 Vänersborgsviken 2 Köpmannebro-Tösse skärgård 3 Lurö-Millesviks skärgård 4 Segerstads skärgård med Kattfjorden 5 Karlstad-Kristinehamns skärgård 6 Åråsviken 7 Mariestads skärgård 8 Djurö skärgård 9 Lidköpings skärgård med Kinneviken Vänern totalt Skrattmås Fiskmås Silltrut S Gråtrut Havstrut Fisktärna Silvertärna s - +7 s Procentuell förändring av antalet revirhävdande individer hos de sju vanligaste arterna av måsfåglar och tärnor i område - 9 samt totalt i Vänern mellan åren 204 och 205. För de olika områdena redovisas endast förändring på >0 %. Då <00 individer ligger till grund för beräkningen anges förändring på >0 % endast med + eller -. S = inga revirhävdande individer i området 204 och 205. s = inga revirhävdande individer i området 205.

8

9 Vänersborgsviken Sammanfattning 205 Knölsvan Kanadagås 34 Kricka 0 Gräsand 8 5 Sjöorre Knipa 5 Småskrake Storskrake 20 4 Skäggdopping 3 Storskarv 30 9 Havsörn 2 Strandskata 6 4 Kustsnäppa Storspov Drillsnäppa 3 2 Skrattmås Fiskmås Silltrut 5 Gråtrut Havstrut Skräntärna Fisktärna 65 4 Kråka 7 den 29 oktober 205 Sida av

10 Köpmannebro-Tösse skärgård Sammanfattning 205 Knölsvan 2 Grågås 5 Kanadagås 64 Vitkindad gås 2 Snatterand Gräsand 4 3 Svärta Småskrake Storlom 6 Skäggdopping 5 Storskarv Havsörn Brun kärrhök Fiskgjuse 2 Sothöna Strandskata 20 3 Drillsnäppa 20 4 Skrattmås 32 8 Fiskmås Silltrut 38 Gråtrut Havstrut 75 Skräntärna 2 Fisktärna Silvertärna 35 Kråka 5 7 Korp den 29 oktober 205 Sida av

11 Lurö-Millesviks skärgård Sammanfattning 205 Grågås 8 Kanadagås 70 Vitkindad gås 2 Gräsand Småskrake Storlom 6 9 Storskarv Fiskgjuse 2 Strandskata 2 Drillsnäppa 3 9 Roskarl 2 Skrattmås Fiskmås 59 9 Silltrut 0 Gråtrut 73 Havstrut 46 Fisktärna 658 Silvertärna 83 7 Kråka 2 den 29 oktober 205 Sida av

12 Segerstads skärgård med Kattfjorden Sammanfattning 205 Knölsvan Grågås 34 Kanadagås 50 Vitkindad gås 2 Snatterand 3 2 Gräsand Skedand Knipa 3 3 Småskrake Storlom 3 8 Storskarv 02 Strandskata 23 5 Tofsvipa 3 2 Drillsnäppa Dvärgmås 3 Skrattmås 65 6 Fiskmås Silltrut 32 Gråtrut 969 Havstrut 57 Fisktärna 393 Silvertärna 245 Kråka den 29 oktober 205 Sida av

13 Karlstad-Kristinehamns skärgård Sammanfattning 205 Knölsvan 2 Grågås 2 Kanadagås 62 Vitkindad gås 2 Kricka 2 Gräsand Vigg 39 4 Knipa 2 2 Småskrake Storskrake 0 9 Storlom Skäggdopping 8 Storskarv 78 Fiskgjuse 2 Sothöna 2 Strandskata 9 6 Tofsvipa 2 2 Rödbena 2 2 Drillsnäppa 2 9 Dvärgmås 2 Skrattmås Fiskmås Silltrut 2 Gråtrut 903 Havstrut 2 2 Fisktärna Silvertärna Svarttärna Kråka 2 den 29 oktober 205 Sida av

14 Åråsviken Sammanfattning 205 Grågås 2 Kanadagås 20 Snatterand Knipa 2 2 Småskrake Storlom 3 2 Skäggdopping 3 Storskarv 50 Havsörn Tofsvipa 2 Rödbena 2 Drillsnäppa 5 4 Dvärgmås 6 Skrattmås 598 Fiskmås 30 7 Gråtrut 3 Havstrut 6 Fisktärna Kråka 2 den 29 oktober 205 Sida av

15 Mariestads skärgård Sammanfattning 205 Knölsvan 3 Grågås 7 Kanadagås 9 Vitkindad gås 6 Snatterand 5 4 Kricka 4 Gräsand 7 3 Vigg 6 Knipa 4 4 Småskrake Storskrake Storlom 5 0 Skäggdopping 4 Storskarv 44 5 Strandskata Tofsvipa Drillsnäppa 6 4 Skrattmås Fiskmås Silltrut 4 Gråtrut 997 Havstrut 53 Fisktärna Silvertärna 22 Kråka den 29 oktober 205 Sida av

16 Djurö skärgård Sammanfattning 205 Grågås 3 Kanadagås 2 Gräsand Småskrake Storlom 2 Storskarv 55 Strandskata 3 2 Drillsnäppa Skrattmås 40 Fiskmås 263 Silltrut Gråtrut 4 Havstrut 20 Fisktärna 492 Silvertärna 52 den 29 oktober 205 Sida av

17 Lidköpings skärgård med Kinneviken Sammanfattning 205 Knölsvan 5 Kanadagås 2 Vitkindad gås 33 Kricka 6 Gräsand 7 4 Knipa 2 Småskrake Storskrake Storlom 2 8 Skäggdopping 2 Storskarv Gråhäger 8 5 Havsörn Strandskata Tofsvipa 2 Rödbena Drillsnäppa 6 9 Skrattmås Fiskmås Silltrut 97 Gråtrut Havstrut 62 4 Fisktärna Silvertärna 29 Kråka 7 den 29 oktober 205 Sida av

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar

36 arter kustfåglar. Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö. Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Sören Lindén, Stockholms ornitologiska förening 36 arter kustfåglar Häckar vid vatten i skärgårdsmiljö Svanar Änder Skrakar Gäss Skarvar Vadare Måsar Tärnor Rallfåglar Grisslor Doppingar Stockholms skärgård,

Läs mer

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Rapport, år och nr: 2003:6 Rapportnamn: Fåglar och fågeldöd i Blekinge skärgård 2003 Utgåva: Första utgåvan Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371

Läs mer

Fågelskär i Mälaren 2016

Fågelskär i Mälaren 2016 Fakta 2017:3 Publiceringsdatum 2017-02-14 ISBN: 978-91-7281-718-0 Enheten för miljöplanering och miljöanalys Telefon: 010-223 10 00 stockholm@lansstyrelsen.se Kontaktperson: Mats Thuresson Fiskmås. Foto:

Läs mer

Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård

Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård Hans Ryttman & Bill Douhan Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms skärgård en sammanfattning av en inventeringsrapport. I FiU nr 4 2007 gjordes (av Hans Ryttman) en sammanfattning av den kustfågelinventering

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning FÖRORD...4 SAMMANFATTNING...6 BAKGRUND...8 ÖVERVAKNINGENS SYFTE...9 INVENTERINGSMETOD...9 METODBESKRIVNING... 9 INVENTERADE LOKALER... 11 OMRÅDESINDELNING... 14 INVENTERINGSEFFEKTIVITET

Läs mer

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Per Smitterberg Sivert Söderlund assisterar vid inventeringsdagen den 10 april. Foto: Per Smitterberg Inledning

Läs mer

Fågelskär i Vänern

Fågelskär i Vänern Fågelskär i Vänern 2001-2003 Vänerns vattenvårdsförbund Fågelskär i Vänern 2001-2003 av Thomas Landgren och Erik Landgren Vänerns vattenvårdsförbund 2004 Rapport nr. 30 Fågelskär i Vänern 2001-2003. Rapport

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

Storskarv och gråtrut. Foto: Thomas Pettersson. Fåglar och fågelskär. i Vänern, Vättern och Mälaren viktiga för miljöövervakningen i Sverige

Storskarv och gråtrut. Foto: Thomas Pettersson. Fåglar och fågelskär. i Vänern, Vättern och Mälaren viktiga för miljöövervakningen i Sverige Storskarv och gråtrut. Foto: Thomas Pettersson Fåglar och fågelskär i Vänern, Vättern och Mälaren viktiga för miljöövervakningen i Sverige Fåglar reagerar ofta snabbt på förändringar i den miljö de lever

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

Kustfågelinventeringen i Uppsala län under 2002 och 2003

Kustfågelinventeringen i Uppsala län under 2002 och 2003 4 Kustfågelinventeringen i Uppsala län under 2002 och 2003 En sammanfattning gjord av Hans Ryttman Under 2002 och 2003 genomförde Länsstyrelsen i Uppsala län en inventering av samtliga häckande kustfåglar

Läs mer

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014

Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Inventering av fa glar info r gra smarksrestaurering pa tre o ar i Luro ska rga rd 2014 Slutversion 2014-09-14 1. Introduktion Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland driver projektet LIFE+ Vänern

Läs mer

Restaureringsplan Fågelskär i Vänern

Restaureringsplan Fågelskär i Vänern RESTAURERINGSPLAN Datum 2014-11-06 Referens 512- Sida 1(6) Restaureringsplan Fågelskär i Vänern Natura 2000-kod och namn: SE061001 Millesvik och Lurö skärgård, SE0610006 Värmlandskärgården, SE 0610249

Läs mer

Titel: Kustfåglar i Östergötland - inventeringar 2007 och 2010. www.lansstyrelsen.se/ostergotland. Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping

Titel: Kustfåglar i Östergötland - inventeringar 2007 och 2010. www.lansstyrelsen.se/ostergotland. Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Titel: Kustfåglar i Östergötland - inventeringar 2007 och 2010 Författare: Utgiven av: Hemsida: Beställningsadress: Lars Gezelius Länsstyrelsen Östergötland www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Läs mer

Rapport 2001: :9. Häckande kustfåglar i Norrtälje kommun

Rapport 2001: :9. Häckande kustfåglar i Norrtälje kommun Rapport 2001:01 2015:9 Häckande kustfåglar i Norrtälje kommun Resultat från inventeringar i skärgården 2014 Rapport 2015:9 Häckande kustfåglar i Norrtälje kommun Resultat från inventeringar i skärgården

Läs mer

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER

A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER A PPENDIX B URMÅTT, J OURNAL OCH U NGAR, B ON OCH Å RSTIDER 1. Burmått 2. Journal 3. Bon, ungar, årstider och vikter Burmått MINIMUM-MÅTT Dessa mått är beräknade per individ, men i olika situationer, bl.a.

Läs mer

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Jan Gustafsson Flygande grågäss. Sammanfattning Under år 2010 så har området kring Skåraviken studerats för att utröna vilka fåglar

Läs mer

Hur går det för ejdern och skärgårdens övriga kustfåglar?

Hur går det för ejdern och skärgårdens övriga kustfåglar? BILL DOUHAN Hur går det för ejdern och skärgårdens övriga kustfåglar? Tack vare de standardiserade inventeringar som genomförs över hela landet, i regi av Lunds universitet, har vi en god uppfattning om

Läs mer

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson.

TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Vitkindade gäss vid Tegelängen 23 augusti 2014. Foto: Sven-Evert Carlsson. TEGELÄNGEN 2014 Sam Hjalmarsson Vatten och växtlighet Det blev en mycket mild start på året. I början av januari

Läs mer

Metodbeskrivning för inventering av kolonihäckande sjöfåglar i Vänern

Metodbeskrivning för inventering av kolonihäckande sjöfåglar i Vänern Metodbeskrivning för inventering av kolonihäckande sjöfåglar i Vänern Vänerns vattenvårdsförbund Metodbeskrivning för inventering av kolonihäckande sjöfåglar i Vänern av Thomas Landgren Vänerns vattenvårdsförbund

Läs mer

Vänerns fåglar Utgivare: Vänerns vattenvårdsförbund Tryckår: 2010 Foto: Erik Landgren ISSN:

Vänerns fåglar Utgivare: Vänerns vattenvårdsförbund Tryckår: 2010 Foto: Erik Landgren ISSN: Vänerns fåglar En havslik sjö Vänern är en unik insjö med sin havsliknande karaktär med kala klippor och skär och med en fri horisont utan land i sikte. Men också med grunda vikar, våtmarksområden, sandstränder

Läs mer

Åldersrekord för svenska fåglar

Åldersrekord för svenska fåglar Åldersrekord för svenska fåglar - 2016-05-27 Lista över åldersrekord av fåglar ringmärkta i Sverige. Namn Ringnummer Kön Ålder Fynddetaljer Smålom SVG D1928 23 år 7 mån Oljeskadad 9700425 15 år 9 mån Fångad

Läs mer

Häckfågelfaunan i östra Smålands ytterskärgård

Häckfågelfaunan i östra Smålands ytterskärgård Häckfågelfaunan i östra Smålands ytterskärgård 1990-2008 2 häckfågelfaunan i östra smålands ytterskärgård 1990-2008 Häckfågelfaunan i östra Smålands ytterskärgård 1990-2008 Länsstyrelsens meddelandeserie

Läs mer

Fågeltornskampen 2014 en kort resume.

Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Fågeltornskampen 2014 en kort resume. Hela 69 fågeltorn anmälde sig till Fågeltornskampen 2014. Alla anmälda torn har inte rapporterat när detta skrivs. Förhoppningsvis får vi in fler rapporter. Dock har

Läs mer

Resultat Här nedan följer de observationer som gjordes av båtarna vid de olika inventeringsdagarna.

Resultat Här nedan följer de observationer som gjordes av båtarna vid de olika inventeringsdagarna. Bakgrund Inventeringen är beställd av Nässjö kommun och utförd av medlemmar i Nässjö ornitologklubb våren och sommaren 2008. Sjön[81] har inventerats vid flera tillfällen tidigare. Senast det gjordes var

Läs mer

Handledning för övervakning av fåglar på fågelskär i stora sjöar

Handledning för övervakning av fåglar på fågelskär i stora sjöar Handledning för övervakning av fåglar på fågelskär i stora sjöar Sammanfattning av arbetsmoment enligt basnivån i Naturvårdsverkets undersökningstyp Undersökningsområde: Mälaren Version 2016-01-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015

Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Fågelförekomster vid södra och norra delarna av Bogeviken, Gotland, juli 2015 Nordöstra Bogeviken och Slite samhälle, betraktat från söder. Enligt uppdrag av Ola Wizén Visby 2015-08-17 2 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

FÅGELTURER Vinterfågelmatning

FÅGELTURER Vinterfågelmatning FÅGELTURER Vinterfågelmatning X Fiskevillan som utgör startpunkt och återsamlings- eller slutpunkt för promenaden 1 - Matplatser i anslutning till Fågeldammarna. Beroende på hur matning sker kan här ses

Läs mer

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus

Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Öland Torsdag 2 söndag 6 maj 2013 Text: Hans-Georg Wallentinus Foto: Göran Årevik och Hans-Georg Wallentinus Reseledare: Hans-Georg Wallentinus och P-G Larén Deltagare: Andrea Boström, Anita Melin, Annika

Läs mer

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014

Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014 Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Inventering 2014 Adriaan "Adjan" de Jong Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 50 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Swedish University of Agricultural

Läs mer

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011

StOF:s tjejresa till Öland maj 2011 StOF:s tjejresa till Öland 13-16 maj 2011 Ett soligt Öland ännu en gång Deltagare: Gigi Sahlstrand, Eva Stenvång-Lindqvist, Anita Melin, Maria Stenmark, Annika Morberg, Marianne Dannbeck, Stina Yström.

Läs mer

INVENTERING AV HÄCKFÅGLAR I NORDÖSTRA SKÅNES SKÄRGÅRD UNDER 2010

INVENTERING AV HÄCKFÅGLAR I NORDÖSTRA SKÅNES SKÄRGÅRD UNDER 2010 INVENTERING AV HÄCKFÅGLAR I NORDÖSTRA SKÅNES SKÄRGÅRD UNDER 2010 Nils Waldemarsson 23 Projektet Naturvårdsåtgärder i den nordostskånska skärgården pågick under 2006-2009. Fågelklubben och Fågelstationen

Läs mer

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011

Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Reserapport Varanger 14 22 juni 2011 Dag 2 Vi åkte E75 norrut till Hamningberg och det första som slog var mängderna med kustlabb och havsörn längs vägen. Strandskatan en karaktärsfågel på Varanger. Observatörer:

Läs mer

BILAGA 6. Placeringsrekommendationer Ottwall & Green

BILAGA 6. Placeringsrekommendationer Ottwall & Green Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken Näsudden Öst Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, Gotland BILAGA 6 Placeringsrekommendationer Ottwall & Green Vattenfall Vindkraft

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Syd

Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksled Nyköping Syd Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden söderut, utmed väg 511 och 514 när vi lämnat väg 53 mot Oxelösund. Den följer

Läs mer

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012

Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Skånska vinterfåglar 13-16 januari 2012 Text: Torbjörn Winqvist Foton: Lena Johansson P-G Larén Torbjörn Winqvist Göran Widerström Tony Johansson Om resan Resan gick med tåg på fredagsmorgonen från Sthlm

Läs mer

RAPPORT 2008/7 ÅRSRAPPORT 2008 HOTADE KUSTFÅGLAR Skräntärna Hydroprogne caspia. Martin Amcoff

RAPPORT 2008/7 ÅRSRAPPORT 2008 HOTADE KUSTFÅGLAR Skräntärna Hydroprogne caspia. Martin Amcoff RAPPORT 2008/7 ÅRSRAPPORT 2008 HOTADE KUSTFÅGLAR Skräntärna Hydroprogne caspia Martin Amcoff FÖRFATTARE Martin Amcoff FOTO FRAMSIDA Skräntärna, Berndt Godin KARTOR Pers Stolpe Lantmäteriet 2008, SGU Länsstyrelsen

Läs mer

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa?

Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? StOF:s exkursion till Skåne och Halland 30/8-2/9 2012 Första gången med en reseberättelse där ett flertal deltagare bidragit med var sin bit. Kanske vi kan upprepa det under någon annan resa? Gruppen (utom

Läs mer

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge under januari 2013

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge under januari 2013 Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge under januari 2013 Mats Olsson För 37:e året så har de övervintrande sjöfåglarna räknats i mitten av januari. Den obrutna sviten av räkningar är oerhört värdefull.

Läs mer

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén

Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Resa till Varanger, Nordnorge 14-22/6 2014 med Micke Andersson, Nicke Helldorff och Lennart Wahlén Lördag 14/6 Vi startade från Näshulta kl 8.00 och åkte i Mickes Volvo upp mot Varangerhalvön. Ett stopp

Läs mer

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015

Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Bivråkar och aftonfalk rovfågelsträcket i Falsterbo plus Hallandslokaler 27-30 augusti 2015 Falsterbo är känt för sitt magnifika sträck med bivråkar och andra rovfåglar kring månadsskiftet augusti/september.

Läs mer

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås

Svenskt namn Lördag 29/6 Söndag 30/6 Måndag 1/7 Tisdag 2/7 Onsdag 3/7 Torsdag 4/7 Fredag 5/7 Lördag 6/7 Sångsvan A E Sädgås esökta lokaler Tåget odens stn med E bisko Ö F bisko turiststation Njakajaure Hamnen biskojåkkas delta och östra E bisko turiststation Njulla jörkliden Vassijaure och Riksgränsen E jörkliden Stordalens

Läs mer

Standardrutter i Uppsala län 2008

Standardrutter i Uppsala län 2008 Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2008 Redan på 1970-talet startade Lunds universitet (Ekologiska institutionen) standardiserade häckfågelinventeringar i Sverige. Inledningsvis var det två inventeringsmetoder

Läs mer

ästerbottens kustfågelfauna

ästerbottens kustfågelfauna ästerbottens kustfågelfauna VInventering av kustfågelbestånden 2001 / 2002 Thomas Sundström & Christer Olsson Ansvarig funktion: Miljöanalys Text: Thomas Sundström och Christer Olsson Foton: Thomas Sundström

Läs mer

För mer information kontakta:

För mer information kontakta: Skarvar och fågelskär i Mälaren 2009 För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms län Miljöavdelningen Tfn 08-785 40 00 Rapportnummer 2009:19 ISBN 978-91-7281-364-9 www.lansstyrelsen.se/stockholm

Läs mer

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet

För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet Bill Douhan Standardrutter i Uppsala län 2010 För fjärde året i följd sedan starten 2007 fortsatte samarbetet mellan UOF och länsstyrelsen med syftet att följa upp trender hos häckande fågelarter i Uppsala

Läs mer

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge i januari 2011

Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge i januari 2011 Internationella sjöfågelräkningen i Blekinge i januari 2011 Mats Olsson Det 36:e året har nu förts till tabellen över räknade sjöfåglar i mitten av januari. Att ha en obruten svit av räkningar med så många

Läs mer

Fågelobservationer vid sjön Björken åren blir poster i databas

Fågelobservationer vid sjön Björken åren blir poster i databas Fågelobservationer vid sjön Björken åren 1996-2005 blir poster i databas Foto: Årta, Hans Ring Sofia Johansson Vilt- och naturvårdslinjen 05/07 Klarälvdalens Folkhögskola Rapport nr: 367 Innehåll Förord

Läs mer

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar

Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Exkursionsrapport skånska vinterfåglar Torsdag 10 januari till söndag 13 januari 2008 Ledare: Hasse Nordin och P-G Larén Deltagare: Britta Svensson, Lars Svantesson, Lars Norell, Lena Johansson, Tony Johansson,

Läs mer

INVENTERING AV SJÖFÅGLAR VID KATTEGATT OFFSHORE 2013

INVENTERING AV SJÖFÅGLAR VID KATTEGATT OFFSHORE 2013 INVENTERING AV SJÖFÅGLAR VID KATTEGATT OFFSHORE 2013 Rapport 2013-05-19 Leif Nilsson Ritaregränden 16 226 47 Lund 1 INLEDNING Favonius AB planerar för en ev. vindkraftspark i Kattegatt utanför Falkenberg.

Läs mer

Barnens guide till Getteröns naturreservat

Barnens guide till Getteröns naturreservat Barnens guide till Getteröns naturreservat Rödspov Tofsvipa Välkommen till Getterön! Naturum Getterön ligger vid ett av norra Europas fågelrikaste områden. Här kan du bekanta dig med fåglarnas spännande

Läs mer

För mer information kontakta:

För mer information kontakta: Skarvar och fågelskär i Mälaren 2011 För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms län Avdelningen för miljö Tfn 08-785 40 00 Rapportnummer 2011:31 ISBN 978-91-7281-459-2 www.lansstyrelsen.se/stockholm

Läs mer

INVENTERING AV HÄCKFÅGLAR I NORDÖSTRA SKÅNES SKÄRGÅRD UNDER 2009

INVENTERING AV HÄCKFÅGLAR I NORDÖSTRA SKÅNES SKÄRGÅRD UNDER 2009 147 INVENTERING AV HÄCKFÅGLAR I NORDÖSTRA SKÅNES SKÄRGÅRD UNDER 2009 Nils Waldemarsson Under 2009 har projektet Naturvårdsåtgärder i den nordostskånska skärgården som påbörjades under 2006 fortsatt. Projektet

Läs mer

JÄGAREFÖRBUNDET BLEKINGE. Viltrapportering 2013/2014

JÄGAREFÖRBUNDET BLEKINGE. Viltrapportering 2013/2014 JÄGAREFÖRBUNDET BLEKINGE Viltrapportering 2013/2014 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 Avskjutningsstatistiken har samlats in sedan 1939 Sedan

Läs mer

Länsstyrelsen Västra Götalands län Naturvårds- och fiskeenheten Göteborg. Telefon

Länsstyrelsen Västra Götalands län Naturvårds- och fiskeenheten Göteborg. Telefon Länsstyrelsen Västra Götalands län Naturvårds- och fiskeenheten 403 40 Göteborg Telefon 031-60 50 00 www.o.lst.se Förekomst av döda fåglar vid Bohuskusten Västra Götalands län 2001-2003 Sammanfattning

Läs mer

Miljöövervakning i Malmö

Miljöövervakning i Malmö Miljöövervakning i Malmö 2001 Foto: Johan Hammar Ekologgruppen på uppdrag av MALMÖ STAD Miljöförvaltningen december 2001 Miljöövervakning i Malmö 2001 Rapporten är författad av Johan Hammar Uppdragsgivare:

Läs mer

Enligt sändlista. Beslut om fågelskyddsområden (djur- och växtskyddsområden) i Brommö-Kalvö skärgårdar, Mariestads kommun

Enligt sändlista. Beslut om fågelskyddsområden (djur- och växtskyddsområden) i Brommö-Kalvö skärgårdar, Mariestads kommun BLUT ida 1(7) Naturvårdsenheten Maria Thorell Biolog 0501-60 54 34 nligt sändlista Beslut om fågelskyddsområden (djur- och växtskyddsområden) i Brommö-Kalvö skärgårdar, Mariestads kommun Beslut Till skydd

Läs mer

Världsarv i samverkan 63 N. Flora och fauna

Världsarv i samverkan 63 N. Flora och fauna Flora och fauna Umeå Uumaja Merenkurkku Kvarken Örnsköldsvik Vaasa Vasa Kramfors Härnösand Selkämeri Bottenhavet Bothnian Bay SUOMI FINLAND SVERIGE RUOTSI SVERIGE Umeå Kvarken Vörå Örnsköldsvik Korsholm

Läs mer

Viltrapportering 2011/2012

Viltrapportering 2011/2012 Viltrapportering 2011/2012 Viltrapportering 2012/2013 Jägareförbundet Blekinge Jägareförbundet Jönköping Jesper Nilsson Thomas Ohlsson Svenska Jägareförbundets viltövervakning Avskjutningsstatistiken har

Läs mer

Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms läns skärgård

Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms läns skärgård Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms läns skärgård Sveriges Ornitologiska Förening Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms läns skärgård Kustfågelbeståndets utveckling i Stockholms läns skärgård

Läs mer

RAPPORT DATUM: ENHETEN FÖR NATURVÅRD & MILJÖÖVERVAKNING KILL PERSSON, MINA MILJÖ & NATURPEDAGOGIK HG KARLSSON, NATURBILDARNA HB

RAPPORT DATUM: ENHETEN FÖR NATURVÅRD & MILJÖÖVERVAKNING KILL PERSSON, MINA MILJÖ & NATURPEDAGOGIK HG KARLSSON, NATURBILDARNA HB DATUM: 2008-11-07 TILL: FRÅN: ENHETEN FÖR NATURVÅRD & MILJÖÖVERVAKNING KILL PERSSON, MINA MILJÖ & NATURPEDAGOGIK HG KARLSSON, NATURBILDARNA HB ANG: HÄCKFÅGELINVENTERING, TRÖNNINGE ÄNGAR 2008 Under våren

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Norr

Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksled Nyköping Norr Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden norrut, utmed väg 53. Den följer delvis Nyköpingsån i början. Ett stickspår

Läs mer

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006

Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Varangerresa med Kent Carlsson 11/6-17/6 2006 Sö 11/6 Hann röja det mesta från studentskivan dagen innan före jag stack med Kents bil och hämtade upp honom kl 6.00 på morgonen i Hållsta. Utan missöden

Läs mer

Studie av fågellivet kring Råstasjön

Studie av fågellivet kring Råstasjön Studie av fågellivet kring Råstasjön Solna Stad Inför upprättande av detaljplan för Arenastaden Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Syfte! 4 Fågelstudie metod! 4 Resultat 7 Bedömning, lövskogen som fågelbiotop

Läs mer

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap

Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap Återinventering av häckande fåglar i Hullsjön och omgivande landskap En jämförelse med resultatet från år 2000 Rapport 2006:2 Omslagsfoto: Michael Egerzon Rapport 2006:2 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen,

Läs mer

Sveriges Ornitologiska Förening har un

Sveriges Ornitologiska Förening har un 32 Silltruten i Upplands rapportområde vid inledningen av 2000-talet Bill Douhan Sveriges Ornitologiska Förening har un der senare år haft för vana att årligen utse en, eller flera, fågelarter till så

Läs mer

Fåglar i Södra Vätterbygden 1-2007. Jönköpings Fågelklubb

Fåglar i Södra Vätterbygden 1-2007. Jönköpings Fågelklubb Fåglar i Södra Vätterbygden 1-2007 Jönköpings Fågelklubb Tidskrift utgiven av: Jönköpings Fågelklubb Ansvarig utgivare: Anders Söderlund Redaktion: Björn Merkell, Anders Söderlund, Redaktionsadress: Öland,

Läs mer

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005

Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Inventering av häckande och revirhävdande fåglar vid Lunda flygfält våren 2005 Upplands Ornitologiska Förening 2005-06-28 Inledning s. 1 Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har under våren 2005, på uppdrag

Läs mer

Våtmarksinventering i Kvismaren

Våtmarksinventering i Kvismaren Våtmarksinventering i Kvismaren 29 211 Magnus Persson Här redovisas vad våtmarksinventeringarna för 29, 21 och 211 har gett för resultat. Tre år i rad av totalinventering har aldrig skett förut i Kvismarens

Läs mer

Fågelinventering - kombinerad linje- och punkttaxering av fåglar under häckningstid inom Malmö stad. Miljöövervakningsprojekt 2000 Tage Ashing

Fågelinventering - kombinerad linje- och punkttaxering av fåglar under häckningstid inom Malmö stad. Miljöövervakningsprojekt 2000 Tage Ashing Fågelinventering - kombinerad linje- och punkttaxering av fåglar under häckningstid inom Malmö stad Miljöövervakningsprojekt 2000 Tage Ashing Miljöförvaltningen Malmö Stad 2000-08-31 2(9) Innehållsförteckning

Läs mer

Fakta om Upplands häckande fågelarter

Fakta om Upplands häckande fågelarter BILL DOUHAN Fakta om Upplands häckande fågelarter Sveriges Ornitologiska Förening har nyligen givit ut Fåglarna i Sverige antal och förekomst. Syftet med denna bok är att redovisa hur många par av varje

Läs mer

Höje å projektet & Kävlingeå-projektet

Höje å projektet & Kävlingeå-projektet Biologisk m ångfald i dammar F åglar Undersökning av 51 nyanlagda dammar 1994-2000 Höje å projektet & Kävlingeå-projektet Ekologgruppen Maj 2001 Biologisk mångfald i dammar Fåglar Undersökning av 51 nyanlagda

Läs mer

Biologisk mångfald i dammar

Biologisk mångfald i dammar Fåglar 2005 Undersökning av 21 nyanlagda dammar med jämförelser bakåt i tiden Kävlingeå-projektet Ekologgruppen Augusti 2006 Omslagets baksida Tom sida Fåglar Undersökning av 21 nyanlagda dammar 2005 med

Läs mer

Tåkerns Fältstation Informerar mars -11 TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION. Teckning: Gebbe Björkman. Informerar mars-11

Tåkerns Fältstation Informerar mars -11 TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION. Teckning: Gebbe Björkman. Informerar mars-11 TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION Havsörnar Teckning: Gebbe Björkman Informerar mars-11 Föreningen Tåkerns Fältstation är en sammanslutning av fauna och flora intresserade personer och har till ändamål

Läs mer

Svensk ringmärkning 2008

Svensk ringmärkning 2008 Återfyndsplatser under år 2008 av fåglar ringmärkta i Sverige. Ett av de mera anmärkningsvärda återfynden 2008 var en blåhake Luscina svecia som rapporterades från Pakistan. foto: tomas lundquist 20 fågelåret

Läs mer

Vilken fågel? Kryddgårdsskolan Malmö NO - djur Eva Hörnblad

Vilken fågel? Kryddgårdsskolan Malmö NO - djur Eva Hörnblad Vilken fågel? Det här är en del av en serie av övningar där man arbetar med eleverna både inne och ute. Övningarna kan göras i serie eller som enskilda. 1. Detaljer på fåglar näbbar och fötter 2. Räkna

Läs mer

För mer information kontakta:

För mer information kontakta: Skarvar och fågelskär i Mälaren 2014 För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms län Avdelningen för miljö Tfn 010 223 10 00 Rapportnummer 2015:2 ISBN 978-91-7281-625-1 www.lansstyrelsen.se/stockholm

Läs mer

Gunnarstenarna SE

Gunnarstenarna SE 1 (7) Enheten för naturvård Gunnarstenarna SE0110083 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.) Inledning Bevarandeplanen är det dokument

Läs mer

Internationella sjöfågelräkningar i Blekinge under januari 2016

Internationella sjöfågelräkningar i Blekinge under januari 2016 Internationella sjöfågelräkningar i Blekinge under januari 2016 Mats Olsson För 41:a året i sträck har den övervintrande populationen av sjöfågel räknats. Sviten med denna obrutna räkning blir allt digrare.

Läs mer

Fågelinventering Sässmanområdet 2013

Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Fågelinventering Sässmanområdet 2013 Stefan Persson Bete vid Sässmans västra strand Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg Inventeringens genomförande

Läs mer

Reseledarna. Deltagarna. Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor

Reseledarna. Deltagarna. Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor Reseberättelse Skånska vinterfåglar 7-10 januari 2011 eller resan bland reningsverk och snödrivor Text: Torbjörn Winqvist och Ritva Elg Foto: Ritva Elg, Lena Johansson och Tony Johansson Illustrationer

Läs mer

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen

Ölandsresan maj Text: Håkan Steen Ölandsresan 19-22 maj 2016 Text: Håkan Steen Nattlig promenad vid Penåsa. Här hördes nattskärra, morkulla och enkelbeckasin bland annat. Foto: Anne-Charlotte Bergenheim Torsdag 19 maj Nio deltagare och

Läs mer

NOLHAGAVIKEN Vintern Våren

NOLHAGAVIKEN Vintern Våren NOLHAGAVIKEN Mjörnstranden med Nolhagaviken är en rik och varierad miljö på många olika plan. Variationen ger ett artrikt och myllrande liv av både växter och djur. Viken har under årens lopp främst gjorts

Läs mer

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 Deltagare: Anders Claesson, Liselotte Claesson, Jörgen Fagerblom, Ann- Jeanette Fagerblom, Maria Henriksson, Oscar Berkefalk- Westman, Kicki Westman,

Läs mer

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO Lund 2009-12-17 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra en mindre vindkraftspark

Läs mer

Gnötteln har en mycket god buffertkapacitet mot försurning.

Gnötteln har en mycket god buffertkapacitet mot försurning. Gnötteln Gnötteln tillhör Silveråns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 3 km NO om Hultsfred på en höjd av 102,2 m.ö.h. Det är en näringsfattig klarvatten-sjö, 1,71 km 2 stor,

Läs mer

Fåglar i Mälaren 2005

Fåglar i Mälaren 2005 Fåglar i Mälaren 2005 Innehåll Fåglar i Mälaren 2005... 1 Innehåll... 1 Sammanfattning... 3 Storskarv... 3 Fågelskär... 4 Fiskgjuse... 4 Diskussion... 4 Summary: Survey of waterbirds in Lake Mälaren in

Läs mer

Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012

Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012 Stöcke och Rengrundets strandängar Häckfågelinventering 2012 Adriaan "Adjan" de Jong Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 48 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Swedish University of Agricultural Sciences

Läs mer

Fågelfaunan och Playa Plannja, vindkraft på Svartön 18:17, Luleå

Fågelfaunan och Playa Plannja, vindkraft på Svartön 18:17, Luleå Fågelfaunan och Playa Plannja, vindkraft på Svartön 18:17, Luleå Beskrivning av fågelfaunan, områdets värde som fågellokal samt miljökonsekvenser för fåglarna vid en vindkraftsetablering Ett underlag till

Läs mer

Rödlistan Åke Widgren

Rödlistan Åke Widgren Rödlistan 2015 Åke Widgren Två gånger tidigare har jag i Fåglar i Blekinge (Widgren 2004 och 2011) presenterat vilka blekingefåglar som varit rödlistade. Den nationella rödlistan revideras vart femte år.

Läs mer

Tåkerns Fältstation Informerar feb -06 TÅKERNS FÄLT- STATION. www.takern.se. Ung kungsörn på vinterslätten. FOTO:CHRISTER ELDERUD/N

Tåkerns Fältstation Informerar feb -06 TÅKERNS FÄLT- STATION. www.takern.se. Ung kungsörn på vinterslätten. FOTO:CHRISTER ELDERUD/N TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION Ung kungsörn på vinterslätten. FOTO:CHRISTER ELDERUD/N Informerar feb-06 Föreningen Tåkerns Fältstation är en sammanslutning av fauna och flora intresserade personer

Läs mer

Inventering av fågelfaunan på Valsörarna år 2015

Inventering av fågelfaunan på Valsörarna år 2015 Inventering av fågelfaunan på Valsörarna år 2015 Viggen har börjat placera sina bon under stenblock Juha Ilkka Ralf Wistbacka & Markus Sundell 31.12.2015 Ostrobothnia Australis r.f. Innehållsförteckning

Läs mer

Häckande fåglar i anlagda vatten i Uppland

Häckande fåglar i anlagda vatten i Uppland Häckande fåglar i anlagda vatten i Uppland Inventering 2012-2014 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2017:02 NATURMILJÖENHETEN ISSN 1400-4712 Foto omslag: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11461259

Läs mer

Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014

Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014 1 Högtrycket ligger kvar - Skånska vinterfåglar 16-19 januari 2014 Text: Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist Foton: Karin Hendahl, Kerstin Nordenadler och Torbjörn Winqvist Skåneresan i januari lockar

Läs mer

Livet vid Vänern, Vättern och Mälaren EN BERÄTTELSE OM NATUR OCH MILJÖ

Livet vid Vänern, Vättern och Mälaren EN BERÄTTELSE OM NATUR OCH MILJÖ Livet vid Vänern, Vättern och Mälaren EN BERÄTTELSE OM NATUR OCH MILJÖ Uppsala N Klarälven Köping Skultuna Tillberga Västerås Kolbäck Enköping Örsundsbro Bålsta Märsta Kungsängen Nysäter Grum Karlstad

Läs mer

Häckande fåglar i anlagda våtmarker och dammar

Häckande fåglar i anlagda våtmarker och dammar Häckande fåglar i anlagda våtmarker och dammar WILHELM DIETRICHSON Wilhelm Dietrichson är en välkänd skådarprofil i Uppland. Inspirerad av erfarenheterna från favoritområdena kring Harg i östra Uppland,

Läs mer