Verksamhetsplan. Stockholms läns museum Antagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Stockholms läns museum 2014. Antagen 2014-02-04"

Transkript

1 Verksamhetsplan Stockholms läns museum 2014 Antagen

2

3 Innehållsförteckning INLEDNING ÖVERGRIPANDE... 2 Vision 2 Verksamhetsidé.. 2 Övergripande mål. 2 Strategier. 4 Målgrupper. 5 Verksamhetsperspektiv.. 6 Från fokusområden till tematisk inriktning... 7 ORGANISATION... 8 Administrativa enheten 9 Enheten för kulturmiljö och dokumentation.. 9 Publika enheten.. 9 Enheten för Länshemslöjdskonsulenterna.. 9 Organisationsschema 10 PLANERADE AKTIVITETER FÖR Övergripande 11 Organisation och personal. 11 Upptäck länet 11 Kunskapsuppbyggnad 12 Bibliotek. 12 Foto.. 13 Länshemslöjdskonsulenterna.. 13 Kulturmiljövård 14 Museibyggnaden.. 15 Reception/butik/café 15 Utställningsverksamhet.. 15 Offentlig konst 16 Pedagogisk verksamhet.. 16 Programverksamhet Kommunikation.. 17 Uppdragsverksamhet 18 Publikationer. 18 IT-Teknik.. 18 Arkiv och Kulturarv Stockholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Sickla Industriväg 5B NACKA 1

4 INLEDNING Följande förslag till verksamhetsplan för 2014 baseras på museets 3-åriga verksamhetsplan för perioden Med anledning av att stiftelsen fått ett nytt uppdrag, länskulturfunktionen länshemslöjdskonsulenterna, och förändring av fokus för verksamheten mot tematisk inriktning från och med 2015 kommer den 3-åriga verksamhetsplanen att revideras under 2014 och ersättas av en ny för perioden ÖVERGRIPANDE Vision Stockholms läns museum är den självklara kunskapskällan för alla som är intresserade av regionens historia, kulturarv, slöjd och konst. Vi skapar dialog och diskussion kring historien och samtiden. Verksamhetsidé Stockholms läns museum skapar intresse och engagemang för länets historia, kulturarv, slöjd och konst. Vi ger boende och besökare i länet upplevelser och perspektiv med tydliga kopplingar mellan historia och samtid. Stockholms läns museum bedriver dokumentation, forskning och förmedling i samarbete med länets invånare och organisationer. Vi bedriver också en konkurrenskraftig uppdragsverksamhet inom kulturmiljöområdet. Stockholms läns museum har människan och kulturmiljön som utgångspunkt för arbetet med regionens historia och kulturarv. Övergripande mål Kvalitativa mål 1. Stockholms läns museum ska ha verksamhet i hela länet Museet fördelar sina resurser strategiskt mellan museibyggnaden i Dieselverkstaden i Nacka, aktiviteter i länet och digitala och sociala medier för att nå till alla målgrupper i hela länet. I museibyggnaden har vi utställningar, programverksamhet, butik och café. Aktiviteterna i länet utgörs av historiska besöksmål, uppsökande skolverksamhet och programaktiviteter med olika samarbetsparter. Med digitala och sociala medier ska vi utveckla interaktiviteten, samla in och förmedla kunskap, berättelser, bilder och filmer, samt informera om museets verksamheter. 2

5 2. Stockholms läns museum arbetar för att kunskapen om regionens historia, kulturarv, slöjd och konst sprids och ökar Museet ska verka för att befintlig kunskap sprids och tillgängliggörs, bidra med egen forskning och kunskapsuppbyggnad samt stimulera andra till forskning och kunskapsbyggnad om länet. 3. Stockholms läns museum arbetar för att kulturarvet blir en självklar del av samhällsutvecklingen Museet ska med sin kunskap ge perspektiv på och väcka debatt kring aktuella utvecklingsfrågor för länet, som till exempel inflyttning, kulturell mångfald, satsningar på infrastruktur och nya bostadsområden. 4. Stockholms läns museum ska ha en konkurrenskraftig uppdragsverksamhet En konkurrenskraftig uppdragsverksamhet inom kulturmiljövårdsområdet är till nytta för hela museet. Våra uppdrags- och anslagsfinansierade verksamheter befruktar varandra och leder till högre kvalitét och bättre länsmuseiverksamhet i hela länet. Uppdragsverksamheten är självfinansierad och bidrar till ökad kompetens- och utbildningsnivå bland personalen. Kvantitativa mål Det är viktigt för museet att ha tydliga kvantitativa mål som omfattar hela verksamheten. Målen är en grundläggande del i museets uppföljning och utvärdering för att öka och utveckla verksamheten. Vår statistik ska också samstämma med frågorna i undersökningen från myndigheten för kulturanalys. Kvantitativa mål för hela verksamheten utvecklas med start i VP Idag samlar och redovisar vi statistik för: 1. Antal besök på museet. 2. Antal webbesökare. 3. Antal personer på program och visningar. 4. Antal elever som nås av vår uppsökande skolverksamhet. Förslag på områden som vi kan skapa statistik för under perioden: Antal besökare per utställning. Antal slöjdare, lärare och elever som deltar i av länshemslöjdskonsulenterna arrangerade kurser. Interaktivitet i digitala och sociala medier. Antal fokusgrupper/personer. Hur många har kommenterat bilder i bilddatabasen. Hur många har fått stöd via Fråga museet. Samverkan med kommunerna. Egenproducerade artiklar. Egenproducerade publikationer. Pressklipp om länsmuseet. Butik antalet kunder/köp. 3

6 Café antalet köp. Arbetet med historiska besöksmål. Arkivet, antal besökare/förfrågningar. Biblioteket, antal besökare/förfrågningar. Antal uppdragstimmar: bygg, arkeologi och allmän kulturmiljövård. Antal externt finansierade timmar inom kunskapsuppbyggnad i relation till museets egna resurser. Strategier 1. Stockholms läns museum ska ha en tydlig och fokuserad verksamhet med uppföljningsbara mål och aktiviteter Detta uppnås bl.a. genom att varumärkesplattformen hålls levande och att det tillhörande körkortet används konsekvent inom verksamhetens alla arbetsområden. 2. Stockholms läns museum har fokus på kommunikation Kommunikation och förmedling av kunskap ska vara nyckelbegrepp för alla medarbetare inom museet. Alla medarbetare ska vara delaktiga i museets kommunikation och fungera som ambassadörer för museet. 3. Samverkan och strategiska allianser är nyckeln till framgång Samarbete är ett nyckelbegrepp. Länsmuseet ska samarbeta mer med andra aktörer såsom kommuner, kulturinstitutioner, hembygdsrörelsen samt andra ideella föreningar och skolor i länet. Museets roll är att vara inspiratör, förmedlare och projektmakare. 4. Stockholms läns museum utgår från målgruppernas behov Verksamheten skall ta sin utgångspunkt i målgruppernas behov. Därmed skapas och utvecklas verksamhet som är behövd och efterfrågad. 4

7 Målgrupper Under verksamhetsperioden ska museet påbörja arbetet med att skapa ett målgruppsorienterat förhållningssätt. Det innebär att verksamheter och aktiviteter i ökad utsträckning ska utgå från prioriterade målgruppers behov och önskemål, integreras i museets löpande verksamhet, segmenteras och tydliggöras med utgångspunkt i museets olika projekt och verksamheter. Inför varje projekt ställs frågorna: Varför? För vem? Hur engagerar projektet de prioriterade målgrupperna? Vad får målgrupperna ut av det? Museets prioriterade målgrupper: Invånare i Stockholms län med intresse för länets historia, kulturarv, konst och slöjd. Grundskoleelever i länet Utöver dessa två grupper finns en mängd aktörer som har intressen i museets verksamhet och kan bidra till att museet når huvudmålgrupperna. Dessa benämns intressenter och indelas ämnesvis: Intressenter: Kunskapsuppbyggnad. Prioriterade intressenter: forskare, hembygdsföreningar i länet och specialintresserade. Kulturmiljövård. Prioriterade intressenter: fastighetsägare, kommunala tjänstemän och politiker, hembygdsföreningar i länet, regionala och statliga myndigheter, övriga uppdragsgivare inom kulturmiljövården. Slöjd. Prioriterade intressenter: slöjdare, slöjdlärare, slöjdkonsulenter, internationella föreningar. Publik verksamhet Prioriterade intressenter: lärare, konst-, och kultursekreterare. Den del i museiverksamheten som riktas mot intressenter syftar i förlängningen till att komma museets huvudmålgrupper till godo. Resultaten sprids genom artiklar på webbplatsen, rapporter och seminarier och förvaltas i nära samverkan med museets publika verksamhet där den omformas till publikationer, projekt, programverksamhet, skolprogram, utställningar. 5

8 Verksamhetsperspektiv Verksamhetsperspektiv är de grundvärderingar och synsätt som ska genomsyra vad vi gör på museet och hur vi förhåller oss till omvärlden och våra besökare. Det handlar helt enkelt om hur vi vill vara och uppfattas. På Stockholms läns museum: vill vi ge perspektiv på vår samtid och dagens livsvillkor utifrån historia, kulturarv och konst. Museet ska bidra till reflektion och debatt i aktuella samhällsfrågor, särskilt kring kulturarvets betydelse idag och för framtiden. Våra verksamheter ska vara kunskapsrika, ge nya perspektiv, uppmuntra till deltagande och reflektion samt blanda upplevelse och lärande. Museet ska bjuda in människor till aktivt deltagande i historieskrivningen och till museets verksamheter. har vi människan i centrum, såväl i våra berättelser om länets historia och kulturarv som genom vår attityd till besökarna och användare av våra tjänster. Museet ska se till och verka för att alla människors verklighet, liksom centrala skeenden i samhällsutvecklingen, speglas i bildsamlingar, kulturmiljön och verksamhet. Vi ska vara tillgängliga och angelägna för alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller utbildning. följer vi de nationella kulturpolitiska målen: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Att verka för de kulturpolitiska målen innebär att: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. verkar vi för demokrati och mänskliga rättigheter. Som kulturinstitution ska museet verka för ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle. Vi ska med utgångspunkt i våra verksamhetsområden historia, kulturarv, hemslöjd och konst bidra till att viktiga samhällsfrågor med anknytning till vår region uppmärksammas och debatteras. arbetar för att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Vi vill värna om ett kulturarv som har en bredd som väl speglar och berättar om viktiga historiska skeenden och människors olika livsvillkor genom historien. Museet har en historiesyn som syftar till att framhålla historiens komplexitet och mångfald, t ex genom att synliggöra grupper i de dåtida samhällena som ofta kommer i skymundan eller glöms. Vi ska inte heller väja för det mörka kulturarvet (historierna) och svåra ämnen. verkar vi för en god kulturmiljövård genom att stödja enskilda, kommunerna och andra organisationer i olika frågor om hur kulturmiljön kan bevaras, användas och utvecklas. Vårt mål är att rika och skiftande spår av det förflutna bevaras för att 6

9 möjliggöra ett mångfacetterade perspektiv på historien och en god livsmiljö. har en effektiv och professionell organisation som levererar hög kvalitet och sätter brukaren i centrum. Vi har en projektbaserad verksamhet med tydliga direktiv och rutiner för ansvarsfördelning, uppföljning och utvärdering. Museet strävar hela tiden efter att utveckla verksamheten så att den är relevant, angelägen och väl anpassad till samtidens förutsättningar. Från fokusområden till tematisk inriktning Ett länsmuseums tillgång och problem är det tvärvetenskapliga och allomfattande perspektivet. I rollen ligger att arbeta med länets historia, samtid och kulturarv med ett tidsperspektiv från istidens slut fram till dagens samhälle, samtidigt som vi ska synliggöra konsten i regionen. Till detta kommer att vårt länsmuseum från och med 2013 har ansvaret för länskulturfunktionen länshemslöjdskonsulenterna. Utöver det breda uppdraget och de många ämnesområdena såsom arkeologi, kulturhistoria, kulturmiljövård, slöjd och konst har Stockholms läns museum också ett geografiskt arbetsområde som ställer särskilda krav på verksamheten. Vi ska nå ut i landets största region med en befolkning på ca 2 miljoner invånare samtidigt som vi ska konkurrera med huvudstadens breda utbud av kultur och museer. Det finns dock redan från museets start 1983 en arbetsuppdelning mellan länsmuseet och Stockholms stadsmuseum, där stadsmuseet i första hand ansvarar för Stockholms stad och länsmuseet för länet i övrigt. Detta reducerar vår maximala målgrupp med nästan hälften eller 1,1 miljon invånare, men vi har fortfarande det största befolkningsunderlaget att arbeta med i förhållande till alla andra länsmuseer i landet och samtidigt den minsta länsmuseiorganisationen, med våra 19 årsverken inom anslagsverksamheten. Stiftelsens nya länskulturuppdrag, länshemslöjdskonsulenterna, verkar dock även i Stockholms stad. Hur Stockholms läns museum ska möta denna tuffa utmaning har också varit en central fråga för verksamheten ända sedan museets tillkomst. Vi har mött den genom att profilera museet som uppsökande och verksamt ute i länet genom goda samarbeten med i första hand kommunerna utanför Stockholms stad. Samtidigt har vi försökt positionera vår verksamhet i förhållande till annan konst- och museiverksamhet i länet. Insikten är att vi inte kan göra allt som ett traditionellt länsmuseum gör, utan vi måste välja att koncentrera oss på perspektiv och verksamheter som känns särskilt angelägna för just vår region. Sedan 2006 har vi försökt göra detta genom att arbeta utifrån ett antal fokusområden utpekade i de treåriga verksamhetsplanerna, först sex, sedan tre och slutligen i den senaste treåriga planen, , endast ett fokusområde. Med detta fokusområde, Besöksmålen inom Upptäck länet, hoppades vi kunna fokusera hela verksamheten på en satsning att utveckla historiska besöksmål i Stockholms län i ett brett samarbete med alla aktörer inom området. Redan under den treåriga verksamhetsplanens första år har vi insett att en sådan satsning är förenad med flera problem. Till att börja med har det visat sig svårt att samla alla våra ämnes- och verksamhetsområden för arbetet med besöksmålen. Vi har också kommit fram till att det saknas förutsättningar att skapa ett tydligt gemensamt koncept för besöksmålen, eftersom det finns många starka aktörer med egna agendor och ambitioner i regionen. Samtidigt kände vi att det var svårt att arbeta med samtidsfrågor på ett intressant och spännande sätt i utvecklingen av besöksmålen. 7

10 Med anledning av detta har museiledningen beslutat att ändra grund för att skapa koncentration inom verksamheten. Istället för fokusområden avser vi att skapa en tydlig helhet i museets satsningar framöver genom att arbeta med ett gemensamt tema som ska inbegripa alla verksamhetsområden. Därmed ska vi göra länsmuseets egenskap som en tvärvetenskaplig organisation till en stor tillgång genom att få alla ämnen arkeologi, kulturhistoria, kulturmiljövård, konst och slöjd - att samspela på ett spännande och angeläget sätt för våra målgrupper. Detta tema ska vara flerårigt för att arbetet ska ge effekter och tydlighet utåt. Samtidigt ska temat kännas särskilt angeläget för just vår region och ha förutsättningar att beröra viktiga aktuella samhällsfrågor. Ett annat krav är att temat fungerar för alla våra ämnes- och verksamhetsområden så att dessa kan bidra på ett kreativt sätt och därmed skapa engagemang hos hela personalen för satsningen. Det är sålunda många krav som tänkbara teman ska uppfylla och det krävs därför en längre process som involverar hela personalen för att hitta fungerande teman. Därmed skapas också delaktighet och engagemang för arbetssättet i organisationen. Processen påbörjas under hösten 2013 för att slutföras under våren Hur museet ska arbeta tematiskt, både övergripande och inom de olika verksamhetsområdena, läggs fast i den reviderade treåriga verksamhetsplanen som ska omfatta åren Den första temaperioden avses att börja årsskiftet 2014/2015. Museets verksamhet med historiska besöksmål, Upptäck länet, kommer att fortsätta, men i mindre omfattning än tidigare planerat. Fokus kommer främst att ligga på att underhålla och utveckla befintliga besöksmål i samarbete med kommunerna där målgruppen är läns- och kommuninvånare. Centrala värden i det vidare arbetet är: utveckling i dialog med kommuninvånarna och hög tillgänglighet till platserna. ORGANISATION Stiftelsens huvudmän utgörs av Stockholms läns landsting, Norrtälje, Sigtuna och Södertälje kommuner, Stockholms stad samt Stockholms läns hembygdsförbund. Länsmuseets organisation består fr.o.m av fyra enheter där museichefen även är chef för administrativa enheten. De övriga tre enheterna, som har egna chefer, är enheten för kulturmiljö och dokumentation, publika enheten och enheten för länshemslöjdskonsulenterna. Enhetscheferna har eget budgetansvar för de delar av museets budget som fördelats ned på enhetsnivå. Även IT-samordnaren och kommunikatören har eget budgetansvar för sina respektive arbetsområden. Ansvaret för museets olika projekt ligger närmast hos en projektledare som kan vara enhetschef eller medarbetare under denne. Projektledaren ansvarar i första hand inför sin enhetschef. Verksamheten leds av länsmuseichefen i samråd med ledningsgruppen som består av enhetscheferna och kommunikationsansvarig. Verksamhetens mål, inriktning och innehåll styrs övergripande av stiftelsens stadgar, måldokument samt av verksamhetsplaner och årlig budget. 8

11 Administrativa enheten (AE) Enheten leds av museichefen som samtidigt ansvarar för ledningen av hela museets verksamhet. Enheten är en servicefunktion för länsmuseets övriga enheter. I enhetens ansvarsområde ingår i första hand planering, kommunikation, personalfrågor, löneadministration, registratur, budget och övriga ekonomifrågor. Ekonomihanteringen är utlagd på entreprenad och utförs av BDO Nordic. Särskilda ansvarsområden är också information, marknadsföring, IT och museets arkiv. Enheten för kulturmiljö och dokumentation (EKD) Enheten ansvarar för kulturmiljöfrågorna och uppdragsverksamheten inom kulturmiljöområdet. Enhetschefen är även samordnare av museets samlade uppdragsverksamhet. Enheten har också ett övergripande ansvar för museets kunskapsuppbyggnad, fotoverksamhet och bibliotek samt svarar särskilt för de kulturhistoriska och samtidsinriktade undersökningarna. Publika enheten (PE) Enheten ansvarar för museets samlade publika verksamhet såsom utställningar, konst- och kulturmiljöpedagogik, kulturmiljöinformation (Upptäck länet) och programverksamhet. Enheten ansvarar även för konstverksamheten, museibutik/kafé, vaktmästeri samt museets drift och säkerhet. Enheten för länshemslöjdskonsulenterna (LHK) Enheten ansvarar för arbetet med att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i länet genom att kommunicera hemslöjden genom olika kanaler såsom digitala och sociala medier, publikationer, utställningar, kurser och rådgivande verksamhet. 9

12 Organisationsschema för Stockholms läns museum Styrelse Ordförandeberedning Museichef Ledningsgrupp Administrativa enheten Enheten för kulturmiljö och dokumentation Publika enheten Enheten för länshemslöjdskonsulenterna Enhetschef Personalhandläggare IT-samordnare Kommunikationsansvarig Formgivare Enhetschef Arkeologer Bebyggelseantikvarier Etnolog Fotograf Enhetschef Kulturmiljöantikvare Museipedagoger Museitekniker/vaktmästare Butiks- och säkerhetsansvarig Enhetschef/konsulent Konsulenter Assistent 10

13 PLANERADE AKTIVITETER FÖR 2014 Resurser klargörs under hösten för att slutligen kunna fastställa vilka aktiviteter som skall kvarstå i det slutliga förslaget till verksamhetsplan inför fastställande av styrelsen i februari Övergripande Utvecklingsarbete: mål och strategier för museet som helhet, dels för perioden , dels på längre sikt Jan-maj PB, ledningsgruppen Anslag Revidering av VP till ny period Sep PB, ledningsgruppen Anslag Organisation och personal Arbetsplatsutveckling med Jan-dec PB Anslag utgångspunkt i medarbetarenkäten i nov Fortbildning med fokus på Jan-dec PB, (TC) Anslag kommunikation och delaktighet, år 2 Utbildning och förberedelser för Jan-dec PB Anslag miljöcertifiering av museet fr.o.m enligt ISO Implementering och utbildning för Jan 2014 ASN Anslag nytt tid- och projektredovisningsprogram, Qbis. Brandutbildning och brandövning Jan-maj PB, (IL) Anslag Upptäck länet Översyn av samtliga besöksmål som Jan-nov RG 7:2 bidrag söks museet är delaktigt i, efter åtgärdsplan från 2013 Nya skyltar för Upptäck länets Jan-nov RG 7:2 bidrag söks besöksmål Utvecklingsprojekt Hagalund Jan-nov AK 7:2 bidrag söks Tillgänglighet landskap, år 4 Jan-dec GPE 7:2 bidrag söks App för Upptäck konsten maj RW Anslag Runriket: 11

14 Styr- och arbetsgrupper Jan-dec PB Anslag Runrikets dag, program Mars-maj TC/GP Anslag E Runriket, pedagogik för skolor Jan-dec AK Anslag/intäkter Runrikets webb - innehåll. Ansvar + innehåll flyttar från Stockholms läns museum till kommunerna. Mars TC Anslag Kunskapsuppbyggnad Planering och genomförande av Jan-dec LR Anslag kunskapsuppbyggande idédiskussioner Inventering av offentlig konst för Jan-dec RW Anslag webbsidan Upptäck konsten. Planera och genomföra arkeologiska Feb-juni LA Anslag forskningsundersökningar i Broby, i samarbete Stockholms universitet Planera och genomföra ett Mars 2014 PB Anslag arkeologiskt seminarium Inventering av länets Jan-dec CAS Anslag slöjdare/slöjdföreningar Dokumentation av slöjdarnas Jan-dec CAS Anslag skaparprocesser Vetenskaplig workshop Broby bro Mars-april TS Anslag+bidrag från Helge Ax:son Johnsons stiftelse Bibliotek Biblioteket öppet för besök 1 Jan-dec LR Anslag dag/vecka (stängt våren för ombyggnad) Magasinsplan tas fram Jan-dec LR Anslag Omdisponering av samlingarna i Mars-okt LR Anslag samband med ombyggnad. Länshemslöjdskonsulenternas Maj ASN Anslag litteratur läggs in i biblioteksdatabasen Facktidningarna flyttas till kaffe- /lunchrummet för ökad tillgänglighet för personalen Feb LR Anslag 12

15 Foto Foto- och filmstöd för verksamheten Jan-dec EB Anslag Bildarkivet, löpande skötsel Jan-dec EB Anslag Bildrättigheterna i bilddatabasen Mar-dec EB Anslag utreds Samtidsbild. Flerårig projekt- och Jan-dec EB, Anslag kommunikationsplan tas fram. Kollektivt kulturarv: Stödja hembygdsföreningarnas digitalisering av bilder (TC) Jan-dec EB Anslag Länshemslöjdskonsulenterna Service och rådgivning till Jan-dec CAS Anslag allmänheten V4 - utbildning för samtliga Vecka 4 CAS Anslag konsulenter Näringsprojekt i samarbete med NFH (Nämnden för hemslöjdsfrågor) Jan-dec CAS Anslag och ev. bidrag från NFH Kultur i äldrevården - fortsatt framtagning av programverksamhet för Kultur i vården Jan-dec 13 CAS, (CHH) Anslag Etablering och stöd till slöjdklubbar Jan-dec LSÅ Anslag Polskt-svenskt samarbete kring närings- och utvecklingsprojekt för slöjdare Jan-dec CHH Anslag Samarbete med högskolor och högre utbildningar för utbildning i materialkunskap Återta länet, inventering och nätverksuppbyggnad, slowdating med kommuner och utövare Inspiration och fortbildning för slöjdhandledare Näringsutveckling, stöd och utveckling av yrkesverksamma slöjdare Uppbyggnad av Nätverk Hemslöjd Stockholm Vävda berättelser från hela världen, samarbete med Film Sthlm Lär av historien Kulturarvet som inspiration till skapande, samarbete med Regionbiblioteket Jan-dec CAS Anslag Dec 14 CAS Anslag Jan-dec LSÅ Kursintäkter Jan-dec CAS Bidrag söks från NFH Maj CAS Anslag Dec CHH Anslag Dec CAS Anslag

16 Slöjdanimation, samarbete med Film Sthlm Utbilda slöjdpedagoger i förorterna, integrationsprojekt Musikaliskt skapande Musik från ax till limpa, samarbete med Länsmusiken Ordknappa möten Unga i förorten, integrationsprojekt, samarbete med Regionbiblioteket Nya arenor för slöjden med länsmuseets lokaler som utgångspunkt nå bättre ut med slöjden i hela länet Inrättande av nytt gesällprov i träslöjd nationellt samarbetsprojekt Dec CAS Anslag Dec CAS, Anslag (LSÅ) Dec CAS Anslag Dec CAS Anslag Dec CAS Anslag Jan-dec CAS Anslag Kulturmiljövård Forn- och landskapsvård i samarbete Jan-dec LA 7:2 bidrag söks med länsstyrelsen och kommunerna Upprätta vårdplaner för Jan-dec HB 7:2 bidrag hembygdsgårdar Byggnadsvård på webben, översyn Jan-dec AU Anslag Kommunträff om kulturmiljöfrågor Sep AU Anslag Besiktning av nyupptäckta och Jan-dec RG Anslag skadade kulturminnen Remissvar på plan- och byggfrågor Jan-dec RG Anslag från kommunerna, länsstyrelsen m fl Bevakning av aktuella frågor gällande Jan-dec RG Anslag kulturmiljövården i länet Service och rådgivning till allmänheten Jan-dec RG Anslag 14

17 Museibyggnaden Plan för ny fast utställning och Jan-dec PB/AK Anslag omdisponering av de fasta publika ytorna, entrérum och bibliotek Ombyggnad för nytt rum för kurs- Jan-april PB Anslag och programverksamhet Implementering av nya öppettider Jan AK Anslag Synliggöra museets entré via gången Jan-maj AK (TC) Anslag till Dieselverkstadens lobby, etapp 3 Plan för synlighet vid huvudentrén vid Feb AK/TC Anslag Järnvägsgatan. Osteologirummet görs om till fyndregistrerings-, och föremålsfotorum. Mars RG Anslag Reception/Butik/Café Plan för hur butiken ska profileras Feb AK/TC Anslag Översyn av skyltprogram för butiken Feb TC Anslag Ta fram egna produkter till butiken Mars IL Anslag Ta fram sortiment med hemslöjd Mars CAS/IL Anslag Utöka cafésortimentet med fler Mar IL Försäljningsintäkter rättviseprodukter Policy och innehåll för webbutik Aug IL Anslag Utställningsverksamhet Atombomb över Stockholm, tillf. 10 okt apr AK Anslag utställning 2014 Samtidsbild, tillf. utställning April-okt AK Anslag Konstutställning, tillf. utställning nov 2014 april AK Anslag 2015 Planering och synopsis mm för Hösten 2014 AK/JS Anslag utställning om hembygd Marknadsföring av miniutställningar mot skolor Vid terminsstarterna TC Anslag 15

18 Offentlig konst Driva nätverket med kommunernas Jan-dec RW Anslag konstansvariga En föreläsning/seminarium kopplat Nov-dec RW Anslag till höstens konstutställning Serier med konstvandringar för allmänheten Vår och höst RW Biljettintäkter Pedagogisk verksamhet Utveckla nytt pedagogiskt program: Jan-dec AK Anslag "Husen runt knuten" Kultur i vården - erbjuda äldre på boenden konstsamtal Jan-dec RW Programintäkter+ ev. projektbidrag från SLL Kommunikationsplan för att nå fler Maj TC Anslag skolor Deltagande i lärarmässa 29 jan AK Anslag Erbjuda skolprogram till 100 klasser Jan-dec RW (JS) Programintäkter Barnen i Hallstavik projekt kring Juni LSÅ Anslag slöjdandets betydelse för barn Seminarier om museets pedagogiska Hösten RW Anslag program för kommunernas kultursekreterare Framtagande av förenklat program Juni JS Anslag för Forntiden runt hörnet Framtagande av nytt program: Hur Jan-dec JS Anslag historia skapas Slow dating i två kommuner tillsammans med övriga länskulturfunktioner Jan-dec AK/CA S Anslag 16

19 Programverksamhet På museet: Föreläsningar/visningar kopplade till Se Utställningsverksamhet AK Biljettintäkter utställningar Öppet hus för Dieselverkstaden Sept AK Anslag Plan och strategi för fristående Jan-dec AK Biljettintäkter föreläsningar inom museets verksamhetsområden och försök under hösten (CAS, RG) Visning av dolda rum Bl a Jan-dec AK Biljettintäkter civilförsvarsanläggningen Elefanten I länet: Sickla ovan och under jord April - okt AK Biljettintäkter Runrikets dag En lördag i maj GPE Anslag Ev. deltagande vid Skansens Maj HB/CA Anslag byggnadsvårdsdagar S Världens längsta bokbord Aug IL Anslag Arkeologidagen Aug RG Anslag Kulturarvsdagen (visning av Sept AK Anslag Elefanten) Kulturfestivalen LHK Aug LSÅ Anslag Barnens dag LHK Sept LSÅ Anslag Sy- och hantverksmässan Okt CHH Anslag Vävmässan Okt CHH Anslag Kommunikation Kommunikationsplan för året Feb TC Anslag Kommunikationsprojektplaner (se Jan-dec TC Anslag separata projekt) Utbildning av personalen i press- och Apr TC Anslag mediestrategi Se över och aktivera Jan-dec TC Anslag varumärkesplattformen i samband med museets utvecklingsarbete Länshemslöjdskonsulenterna, Jan-dec TC, Anslag samordning med museets kommunikation (CAS) Utvärdera nuvarande webbplats inför Mars TC Anslag kommande ombyggnad; innehåll och form Framtagande av nytt Mars-okt TC Anslag webbplatsinnehåll för ny webb Ny webb, etapp 1 av 2 Jan-dec TC Anslag 17

20 Implementering av museets nya grafiska profil Länshemslöjdskonsulenternas kommunikation; utveckling och samordning Jan-maj TC Anslag Jan-dec TC, (CAS) Anslag Publikationer Nytryck Guide till Runriket Mars RG Försäljningsintäkter Publicering av arkeologiskt Mars PB Anslag och 7:2 bidrag seminarium om Runstenarnas tid Redigering av Kalvshällaboken Hösten PB Anslag Publicering av projektet om Kalla kriget Våren LR 7:2 bidrag och fondbidrag Uppdragsverksamheten Erbjuda tjänster inom Jan-dec RG Uppdragsintäkter kulturmiljövården EAA-konferens Sept RG Uppdragsintäkter Deltagande i konferensen Nordic Tag Apr TS Uppdragsintäkter Marknadsföring, se separat Jan-dec TC Uppdragsintäkter kommunikationsplan Fortbildning och praktik för museets fyndhantering, Jan-dec TS Uppdragsintäkter IT-Teknik IT-stöd löpande Jan-dec ASN Anslag Drift och utveckling Collective Access Jan-dec ASN CA samarbetet Utveckla fotosök på vår webb Sept CA samarbetet Stöd till 7:2 projekt och uppdrag Jan-dec ASN 7:2 bidrag/uppdrag (Mer omfattande än vanligt IT-stöd) Anpassa teknik till April ASN Anslag hembygdsföreningarnas bildinsamlingsprojekt, samarbete med ABM Resurs Västernorrland Webbteknik Samtidsbildsutställingen Jan-sep ASN Anslag Teknikstöd, webb och appar ex Jan-maj ASN Anslag Upptäck konsten, besöksmål Starta webbutik för museets egna Okt-nov ASN Försäljningsintäkter produkter, tekniklösning Utreda teknisk lösning för ny webb Jan-sept ASN Anslag 18

21 Arkivet och Kulturarv Stockholm Löpande arkivservice till allmänhet Jan-dec ASN Anslag och personal Fortsatt utbildning i arkivvetenskap Okt ASN Anslag Planering, hitta programvara och nytt Jan-dec ASN Anslag diarie-/arkivsystem som även omfattar bildsamlingar (inte själva bilderna) Uppordningsarbete i arkivet, bl a Jan-dec ASN Anslag fotosamlingar och negativ Etapp 2 av skanning av Nov ASN 7:2 bidrag byggnadsinventeringarna Support och kurser för Kollektivt Jan-dec ASN Anslag Kulturarv Registrering av byggnads- Jan-dec ASN Anslag inventeringarna Samsök via K-samsök och Europeana Mars ASN CA samarbetet Utreda museets GIS behov Mars ASN,(L A) CA samarbetet 19

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Foto: Eva Skyllberg (1, 13, 18), Pål-Nils Nilsson (4), Bengt A Lundberg (7, 15, 16, 20), Carolina Andersson (8, 11),

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Analysplan. För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter

Analysplan. För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter Analysplan För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats:

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Sid 1 (32) TillT KulturnämndK. den. Johan Westin Kulturdirektör. Administrativ chef. av en dessa. Verksamhetsplan. Bilaga

Sid 1 (32) TillT KulturnämndK. den. Johan Westin Kulturdirektör. Administrativ chef. av en dessa. Verksamhetsplan. Bilaga Kulturförvaltningenn Tjänsteutlåtande Dnr: 1.1/4630/2013 Sid 1 (32) TillT KulturnämndK den Kulturförvaltningenn Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut 1. anta förslag till verksamhetsplan 2014 och överlämna

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER. PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER. PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER PROJEKTPLAN Museipedagogisk utveckling 24 oktober 2002 29 februari 2004 Beslutad av överintendenten den 24 oktober 2002 1 Innehåll: Sammanfattning. 3 Bakgrund.. 3 Beställare och

Läs mer