Verksamhetsplan. Stockholms läns museum Antagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Stockholms läns museum 2014. Antagen 2014-02-04"

Transkript

1 Verksamhetsplan Stockholms läns museum 2014 Antagen

2

3 Innehållsförteckning INLEDNING ÖVERGRIPANDE... 2 Vision 2 Verksamhetsidé.. 2 Övergripande mål. 2 Strategier. 4 Målgrupper. 5 Verksamhetsperspektiv.. 6 Från fokusområden till tematisk inriktning... 7 ORGANISATION... 8 Administrativa enheten 9 Enheten för kulturmiljö och dokumentation.. 9 Publika enheten.. 9 Enheten för Länshemslöjdskonsulenterna.. 9 Organisationsschema 10 PLANERADE AKTIVITETER FÖR Övergripande 11 Organisation och personal. 11 Upptäck länet 11 Kunskapsuppbyggnad 12 Bibliotek. 12 Foto.. 13 Länshemslöjdskonsulenterna.. 13 Kulturmiljövård 14 Museibyggnaden.. 15 Reception/butik/café 15 Utställningsverksamhet.. 15 Offentlig konst 16 Pedagogisk verksamhet.. 16 Programverksamhet Kommunikation.. 17 Uppdragsverksamhet 18 Publikationer. 18 IT-Teknik.. 18 Arkiv och Kulturarv Stockholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Sickla Industriväg 5B NACKA 1

4 INLEDNING Följande förslag till verksamhetsplan för 2014 baseras på museets 3-åriga verksamhetsplan för perioden Med anledning av att stiftelsen fått ett nytt uppdrag, länskulturfunktionen länshemslöjdskonsulenterna, och förändring av fokus för verksamheten mot tematisk inriktning från och med 2015 kommer den 3-åriga verksamhetsplanen att revideras under 2014 och ersättas av en ny för perioden ÖVERGRIPANDE Vision Stockholms läns museum är den självklara kunskapskällan för alla som är intresserade av regionens historia, kulturarv, slöjd och konst. Vi skapar dialog och diskussion kring historien och samtiden. Verksamhetsidé Stockholms läns museum skapar intresse och engagemang för länets historia, kulturarv, slöjd och konst. Vi ger boende och besökare i länet upplevelser och perspektiv med tydliga kopplingar mellan historia och samtid. Stockholms läns museum bedriver dokumentation, forskning och förmedling i samarbete med länets invånare och organisationer. Vi bedriver också en konkurrenskraftig uppdragsverksamhet inom kulturmiljöområdet. Stockholms läns museum har människan och kulturmiljön som utgångspunkt för arbetet med regionens historia och kulturarv. Övergripande mål Kvalitativa mål 1. Stockholms läns museum ska ha verksamhet i hela länet Museet fördelar sina resurser strategiskt mellan museibyggnaden i Dieselverkstaden i Nacka, aktiviteter i länet och digitala och sociala medier för att nå till alla målgrupper i hela länet. I museibyggnaden har vi utställningar, programverksamhet, butik och café. Aktiviteterna i länet utgörs av historiska besöksmål, uppsökande skolverksamhet och programaktiviteter med olika samarbetsparter. Med digitala och sociala medier ska vi utveckla interaktiviteten, samla in och förmedla kunskap, berättelser, bilder och filmer, samt informera om museets verksamheter. 2

5 2. Stockholms läns museum arbetar för att kunskapen om regionens historia, kulturarv, slöjd och konst sprids och ökar Museet ska verka för att befintlig kunskap sprids och tillgängliggörs, bidra med egen forskning och kunskapsuppbyggnad samt stimulera andra till forskning och kunskapsbyggnad om länet. 3. Stockholms läns museum arbetar för att kulturarvet blir en självklar del av samhällsutvecklingen Museet ska med sin kunskap ge perspektiv på och väcka debatt kring aktuella utvecklingsfrågor för länet, som till exempel inflyttning, kulturell mångfald, satsningar på infrastruktur och nya bostadsområden. 4. Stockholms läns museum ska ha en konkurrenskraftig uppdragsverksamhet En konkurrenskraftig uppdragsverksamhet inom kulturmiljövårdsområdet är till nytta för hela museet. Våra uppdrags- och anslagsfinansierade verksamheter befruktar varandra och leder till högre kvalitét och bättre länsmuseiverksamhet i hela länet. Uppdragsverksamheten är självfinansierad och bidrar till ökad kompetens- och utbildningsnivå bland personalen. Kvantitativa mål Det är viktigt för museet att ha tydliga kvantitativa mål som omfattar hela verksamheten. Målen är en grundläggande del i museets uppföljning och utvärdering för att öka och utveckla verksamheten. Vår statistik ska också samstämma med frågorna i undersökningen från myndigheten för kulturanalys. Kvantitativa mål för hela verksamheten utvecklas med start i VP Idag samlar och redovisar vi statistik för: 1. Antal besök på museet. 2. Antal webbesökare. 3. Antal personer på program och visningar. 4. Antal elever som nås av vår uppsökande skolverksamhet. Förslag på områden som vi kan skapa statistik för under perioden: Antal besökare per utställning. Antal slöjdare, lärare och elever som deltar i av länshemslöjdskonsulenterna arrangerade kurser. Interaktivitet i digitala och sociala medier. Antal fokusgrupper/personer. Hur många har kommenterat bilder i bilddatabasen. Hur många har fått stöd via Fråga museet. Samverkan med kommunerna. Egenproducerade artiklar. Egenproducerade publikationer. Pressklipp om länsmuseet. Butik antalet kunder/köp. 3

6 Café antalet köp. Arbetet med historiska besöksmål. Arkivet, antal besökare/förfrågningar. Biblioteket, antal besökare/förfrågningar. Antal uppdragstimmar: bygg, arkeologi och allmän kulturmiljövård. Antal externt finansierade timmar inom kunskapsuppbyggnad i relation till museets egna resurser. Strategier 1. Stockholms läns museum ska ha en tydlig och fokuserad verksamhet med uppföljningsbara mål och aktiviteter Detta uppnås bl.a. genom att varumärkesplattformen hålls levande och att det tillhörande körkortet används konsekvent inom verksamhetens alla arbetsområden. 2. Stockholms läns museum har fokus på kommunikation Kommunikation och förmedling av kunskap ska vara nyckelbegrepp för alla medarbetare inom museet. Alla medarbetare ska vara delaktiga i museets kommunikation och fungera som ambassadörer för museet. 3. Samverkan och strategiska allianser är nyckeln till framgång Samarbete är ett nyckelbegrepp. Länsmuseet ska samarbeta mer med andra aktörer såsom kommuner, kulturinstitutioner, hembygdsrörelsen samt andra ideella föreningar och skolor i länet. Museets roll är att vara inspiratör, förmedlare och projektmakare. 4. Stockholms läns museum utgår från målgruppernas behov Verksamheten skall ta sin utgångspunkt i målgruppernas behov. Därmed skapas och utvecklas verksamhet som är behövd och efterfrågad. 4

7 Målgrupper Under verksamhetsperioden ska museet påbörja arbetet med att skapa ett målgruppsorienterat förhållningssätt. Det innebär att verksamheter och aktiviteter i ökad utsträckning ska utgå från prioriterade målgruppers behov och önskemål, integreras i museets löpande verksamhet, segmenteras och tydliggöras med utgångspunkt i museets olika projekt och verksamheter. Inför varje projekt ställs frågorna: Varför? För vem? Hur engagerar projektet de prioriterade målgrupperna? Vad får målgrupperna ut av det? Museets prioriterade målgrupper: Invånare i Stockholms län med intresse för länets historia, kulturarv, konst och slöjd. Grundskoleelever i länet Utöver dessa två grupper finns en mängd aktörer som har intressen i museets verksamhet och kan bidra till att museet når huvudmålgrupperna. Dessa benämns intressenter och indelas ämnesvis: Intressenter: Kunskapsuppbyggnad. Prioriterade intressenter: forskare, hembygdsföreningar i länet och specialintresserade. Kulturmiljövård. Prioriterade intressenter: fastighetsägare, kommunala tjänstemän och politiker, hembygdsföreningar i länet, regionala och statliga myndigheter, övriga uppdragsgivare inom kulturmiljövården. Slöjd. Prioriterade intressenter: slöjdare, slöjdlärare, slöjdkonsulenter, internationella föreningar. Publik verksamhet Prioriterade intressenter: lärare, konst-, och kultursekreterare. Den del i museiverksamheten som riktas mot intressenter syftar i förlängningen till att komma museets huvudmålgrupper till godo. Resultaten sprids genom artiklar på webbplatsen, rapporter och seminarier och förvaltas i nära samverkan med museets publika verksamhet där den omformas till publikationer, projekt, programverksamhet, skolprogram, utställningar. 5

8 Verksamhetsperspektiv Verksamhetsperspektiv är de grundvärderingar och synsätt som ska genomsyra vad vi gör på museet och hur vi förhåller oss till omvärlden och våra besökare. Det handlar helt enkelt om hur vi vill vara och uppfattas. På Stockholms läns museum: vill vi ge perspektiv på vår samtid och dagens livsvillkor utifrån historia, kulturarv och konst. Museet ska bidra till reflektion och debatt i aktuella samhällsfrågor, särskilt kring kulturarvets betydelse idag och för framtiden. Våra verksamheter ska vara kunskapsrika, ge nya perspektiv, uppmuntra till deltagande och reflektion samt blanda upplevelse och lärande. Museet ska bjuda in människor till aktivt deltagande i historieskrivningen och till museets verksamheter. har vi människan i centrum, såväl i våra berättelser om länets historia och kulturarv som genom vår attityd till besökarna och användare av våra tjänster. Museet ska se till och verka för att alla människors verklighet, liksom centrala skeenden i samhällsutvecklingen, speglas i bildsamlingar, kulturmiljön och verksamhet. Vi ska vara tillgängliga och angelägna för alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller utbildning. följer vi de nationella kulturpolitiska målen: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Att verka för de kulturpolitiska målen innebär att: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. verkar vi för demokrati och mänskliga rättigheter. Som kulturinstitution ska museet verka för ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle. Vi ska med utgångspunkt i våra verksamhetsområden historia, kulturarv, hemslöjd och konst bidra till att viktiga samhällsfrågor med anknytning till vår region uppmärksammas och debatteras. arbetar för att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Vi vill värna om ett kulturarv som har en bredd som väl speglar och berättar om viktiga historiska skeenden och människors olika livsvillkor genom historien. Museet har en historiesyn som syftar till att framhålla historiens komplexitet och mångfald, t ex genom att synliggöra grupper i de dåtida samhällena som ofta kommer i skymundan eller glöms. Vi ska inte heller väja för det mörka kulturarvet (historierna) och svåra ämnen. verkar vi för en god kulturmiljövård genom att stödja enskilda, kommunerna och andra organisationer i olika frågor om hur kulturmiljön kan bevaras, användas och utvecklas. Vårt mål är att rika och skiftande spår av det förflutna bevaras för att 6

9 möjliggöra ett mångfacetterade perspektiv på historien och en god livsmiljö. har en effektiv och professionell organisation som levererar hög kvalitet och sätter brukaren i centrum. Vi har en projektbaserad verksamhet med tydliga direktiv och rutiner för ansvarsfördelning, uppföljning och utvärdering. Museet strävar hela tiden efter att utveckla verksamheten så att den är relevant, angelägen och väl anpassad till samtidens förutsättningar. Från fokusområden till tematisk inriktning Ett länsmuseums tillgång och problem är det tvärvetenskapliga och allomfattande perspektivet. I rollen ligger att arbeta med länets historia, samtid och kulturarv med ett tidsperspektiv från istidens slut fram till dagens samhälle, samtidigt som vi ska synliggöra konsten i regionen. Till detta kommer att vårt länsmuseum från och med 2013 har ansvaret för länskulturfunktionen länshemslöjdskonsulenterna. Utöver det breda uppdraget och de många ämnesområdena såsom arkeologi, kulturhistoria, kulturmiljövård, slöjd och konst har Stockholms läns museum också ett geografiskt arbetsområde som ställer särskilda krav på verksamheten. Vi ska nå ut i landets största region med en befolkning på ca 2 miljoner invånare samtidigt som vi ska konkurrera med huvudstadens breda utbud av kultur och museer. Det finns dock redan från museets start 1983 en arbetsuppdelning mellan länsmuseet och Stockholms stadsmuseum, där stadsmuseet i första hand ansvarar för Stockholms stad och länsmuseet för länet i övrigt. Detta reducerar vår maximala målgrupp med nästan hälften eller 1,1 miljon invånare, men vi har fortfarande det största befolkningsunderlaget att arbeta med i förhållande till alla andra länsmuseer i landet och samtidigt den minsta länsmuseiorganisationen, med våra 19 årsverken inom anslagsverksamheten. Stiftelsens nya länskulturuppdrag, länshemslöjdskonsulenterna, verkar dock även i Stockholms stad. Hur Stockholms läns museum ska möta denna tuffa utmaning har också varit en central fråga för verksamheten ända sedan museets tillkomst. Vi har mött den genom att profilera museet som uppsökande och verksamt ute i länet genom goda samarbeten med i första hand kommunerna utanför Stockholms stad. Samtidigt har vi försökt positionera vår verksamhet i förhållande till annan konst- och museiverksamhet i länet. Insikten är att vi inte kan göra allt som ett traditionellt länsmuseum gör, utan vi måste välja att koncentrera oss på perspektiv och verksamheter som känns särskilt angelägna för just vår region. Sedan 2006 har vi försökt göra detta genom att arbeta utifrån ett antal fokusområden utpekade i de treåriga verksamhetsplanerna, först sex, sedan tre och slutligen i den senaste treåriga planen, , endast ett fokusområde. Med detta fokusområde, Besöksmålen inom Upptäck länet, hoppades vi kunna fokusera hela verksamheten på en satsning att utveckla historiska besöksmål i Stockholms län i ett brett samarbete med alla aktörer inom området. Redan under den treåriga verksamhetsplanens första år har vi insett att en sådan satsning är förenad med flera problem. Till att börja med har det visat sig svårt att samla alla våra ämnes- och verksamhetsområden för arbetet med besöksmålen. Vi har också kommit fram till att det saknas förutsättningar att skapa ett tydligt gemensamt koncept för besöksmålen, eftersom det finns många starka aktörer med egna agendor och ambitioner i regionen. Samtidigt kände vi att det var svårt att arbeta med samtidsfrågor på ett intressant och spännande sätt i utvecklingen av besöksmålen. 7

10 Med anledning av detta har museiledningen beslutat att ändra grund för att skapa koncentration inom verksamheten. Istället för fokusområden avser vi att skapa en tydlig helhet i museets satsningar framöver genom att arbeta med ett gemensamt tema som ska inbegripa alla verksamhetsområden. Därmed ska vi göra länsmuseets egenskap som en tvärvetenskaplig organisation till en stor tillgång genom att få alla ämnen arkeologi, kulturhistoria, kulturmiljövård, konst och slöjd - att samspela på ett spännande och angeläget sätt för våra målgrupper. Detta tema ska vara flerårigt för att arbetet ska ge effekter och tydlighet utåt. Samtidigt ska temat kännas särskilt angeläget för just vår region och ha förutsättningar att beröra viktiga aktuella samhällsfrågor. Ett annat krav är att temat fungerar för alla våra ämnes- och verksamhetsområden så att dessa kan bidra på ett kreativt sätt och därmed skapa engagemang hos hela personalen för satsningen. Det är sålunda många krav som tänkbara teman ska uppfylla och det krävs därför en längre process som involverar hela personalen för att hitta fungerande teman. Därmed skapas också delaktighet och engagemang för arbetssättet i organisationen. Processen påbörjas under hösten 2013 för att slutföras under våren Hur museet ska arbeta tematiskt, både övergripande och inom de olika verksamhetsområdena, läggs fast i den reviderade treåriga verksamhetsplanen som ska omfatta åren Den första temaperioden avses att börja årsskiftet 2014/2015. Museets verksamhet med historiska besöksmål, Upptäck länet, kommer att fortsätta, men i mindre omfattning än tidigare planerat. Fokus kommer främst att ligga på att underhålla och utveckla befintliga besöksmål i samarbete med kommunerna där målgruppen är läns- och kommuninvånare. Centrala värden i det vidare arbetet är: utveckling i dialog med kommuninvånarna och hög tillgänglighet till platserna. ORGANISATION Stiftelsens huvudmän utgörs av Stockholms läns landsting, Norrtälje, Sigtuna och Södertälje kommuner, Stockholms stad samt Stockholms läns hembygdsförbund. Länsmuseets organisation består fr.o.m av fyra enheter där museichefen även är chef för administrativa enheten. De övriga tre enheterna, som har egna chefer, är enheten för kulturmiljö och dokumentation, publika enheten och enheten för länshemslöjdskonsulenterna. Enhetscheferna har eget budgetansvar för de delar av museets budget som fördelats ned på enhetsnivå. Även IT-samordnaren och kommunikatören har eget budgetansvar för sina respektive arbetsområden. Ansvaret för museets olika projekt ligger närmast hos en projektledare som kan vara enhetschef eller medarbetare under denne. Projektledaren ansvarar i första hand inför sin enhetschef. Verksamheten leds av länsmuseichefen i samråd med ledningsgruppen som består av enhetscheferna och kommunikationsansvarig. Verksamhetens mål, inriktning och innehåll styrs övergripande av stiftelsens stadgar, måldokument samt av verksamhetsplaner och årlig budget. 8

11 Administrativa enheten (AE) Enheten leds av museichefen som samtidigt ansvarar för ledningen av hela museets verksamhet. Enheten är en servicefunktion för länsmuseets övriga enheter. I enhetens ansvarsområde ingår i första hand planering, kommunikation, personalfrågor, löneadministration, registratur, budget och övriga ekonomifrågor. Ekonomihanteringen är utlagd på entreprenad och utförs av BDO Nordic. Särskilda ansvarsområden är också information, marknadsföring, IT och museets arkiv. Enheten för kulturmiljö och dokumentation (EKD) Enheten ansvarar för kulturmiljöfrågorna och uppdragsverksamheten inom kulturmiljöområdet. Enhetschefen är även samordnare av museets samlade uppdragsverksamhet. Enheten har också ett övergripande ansvar för museets kunskapsuppbyggnad, fotoverksamhet och bibliotek samt svarar särskilt för de kulturhistoriska och samtidsinriktade undersökningarna. Publika enheten (PE) Enheten ansvarar för museets samlade publika verksamhet såsom utställningar, konst- och kulturmiljöpedagogik, kulturmiljöinformation (Upptäck länet) och programverksamhet. Enheten ansvarar även för konstverksamheten, museibutik/kafé, vaktmästeri samt museets drift och säkerhet. Enheten för länshemslöjdskonsulenterna (LHK) Enheten ansvarar för arbetet med att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i länet genom att kommunicera hemslöjden genom olika kanaler såsom digitala och sociala medier, publikationer, utställningar, kurser och rådgivande verksamhet. 9

12 Organisationsschema för Stockholms läns museum Styrelse Ordförandeberedning Museichef Ledningsgrupp Administrativa enheten Enheten för kulturmiljö och dokumentation Publika enheten Enheten för länshemslöjdskonsulenterna Enhetschef Personalhandläggare IT-samordnare Kommunikationsansvarig Formgivare Enhetschef Arkeologer Bebyggelseantikvarier Etnolog Fotograf Enhetschef Kulturmiljöantikvare Museipedagoger Museitekniker/vaktmästare Butiks- och säkerhetsansvarig Enhetschef/konsulent Konsulenter Assistent 10

13 PLANERADE AKTIVITETER FÖR 2014 Resurser klargörs under hösten för att slutligen kunna fastställa vilka aktiviteter som skall kvarstå i det slutliga förslaget till verksamhetsplan inför fastställande av styrelsen i februari Övergripande Utvecklingsarbete: mål och strategier för museet som helhet, dels för perioden , dels på längre sikt Jan-maj PB, ledningsgruppen Anslag Revidering av VP till ny period Sep PB, ledningsgruppen Anslag Organisation och personal Arbetsplatsutveckling med Jan-dec PB Anslag utgångspunkt i medarbetarenkäten i nov Fortbildning med fokus på Jan-dec PB, (TC) Anslag kommunikation och delaktighet, år 2 Utbildning och förberedelser för Jan-dec PB Anslag miljöcertifiering av museet fr.o.m enligt ISO Implementering och utbildning för Jan 2014 ASN Anslag nytt tid- och projektredovisningsprogram, Qbis. Brandutbildning och brandövning Jan-maj PB, (IL) Anslag Upptäck länet Översyn av samtliga besöksmål som Jan-nov RG 7:2 bidrag söks museet är delaktigt i, efter åtgärdsplan från 2013 Nya skyltar för Upptäck länets Jan-nov RG 7:2 bidrag söks besöksmål Utvecklingsprojekt Hagalund Jan-nov AK 7:2 bidrag söks Tillgänglighet landskap, år 4 Jan-dec GPE 7:2 bidrag söks App för Upptäck konsten maj RW Anslag Runriket: 11

14 Styr- och arbetsgrupper Jan-dec PB Anslag Runrikets dag, program Mars-maj TC/GP Anslag E Runriket, pedagogik för skolor Jan-dec AK Anslag/intäkter Runrikets webb - innehåll. Ansvar + innehåll flyttar från Stockholms läns museum till kommunerna. Mars TC Anslag Kunskapsuppbyggnad Planering och genomförande av Jan-dec LR Anslag kunskapsuppbyggande idédiskussioner Inventering av offentlig konst för Jan-dec RW Anslag webbsidan Upptäck konsten. Planera och genomföra arkeologiska Feb-juni LA Anslag forskningsundersökningar i Broby, i samarbete Stockholms universitet Planera och genomföra ett Mars 2014 PB Anslag arkeologiskt seminarium Inventering av länets Jan-dec CAS Anslag slöjdare/slöjdföreningar Dokumentation av slöjdarnas Jan-dec CAS Anslag skaparprocesser Vetenskaplig workshop Broby bro Mars-april TS Anslag+bidrag från Helge Ax:son Johnsons stiftelse Bibliotek Biblioteket öppet för besök 1 Jan-dec LR Anslag dag/vecka (stängt våren för ombyggnad) Magasinsplan tas fram Jan-dec LR Anslag Omdisponering av samlingarna i Mars-okt LR Anslag samband med ombyggnad. Länshemslöjdskonsulenternas Maj ASN Anslag litteratur läggs in i biblioteksdatabasen Facktidningarna flyttas till kaffe- /lunchrummet för ökad tillgänglighet för personalen Feb LR Anslag 12

15 Foto Foto- och filmstöd för verksamheten Jan-dec EB Anslag Bildarkivet, löpande skötsel Jan-dec EB Anslag Bildrättigheterna i bilddatabasen Mar-dec EB Anslag utreds Samtidsbild. Flerårig projekt- och Jan-dec EB, Anslag kommunikationsplan tas fram. Kollektivt kulturarv: Stödja hembygdsföreningarnas digitalisering av bilder (TC) Jan-dec EB Anslag Länshemslöjdskonsulenterna Service och rådgivning till Jan-dec CAS Anslag allmänheten V4 - utbildning för samtliga Vecka 4 CAS Anslag konsulenter Näringsprojekt i samarbete med NFH (Nämnden för hemslöjdsfrågor) Jan-dec CAS Anslag och ev. bidrag från NFH Kultur i äldrevården - fortsatt framtagning av programverksamhet för Kultur i vården Jan-dec 13 CAS, (CHH) Anslag Etablering och stöd till slöjdklubbar Jan-dec LSÅ Anslag Polskt-svenskt samarbete kring närings- och utvecklingsprojekt för slöjdare Jan-dec CHH Anslag Samarbete med högskolor och högre utbildningar för utbildning i materialkunskap Återta länet, inventering och nätverksuppbyggnad, slowdating med kommuner och utövare Inspiration och fortbildning för slöjdhandledare Näringsutveckling, stöd och utveckling av yrkesverksamma slöjdare Uppbyggnad av Nätverk Hemslöjd Stockholm Vävda berättelser från hela världen, samarbete med Film Sthlm Lär av historien Kulturarvet som inspiration till skapande, samarbete med Regionbiblioteket Jan-dec CAS Anslag Dec 14 CAS Anslag Jan-dec LSÅ Kursintäkter Jan-dec CAS Bidrag söks från NFH Maj CAS Anslag Dec CHH Anslag Dec CAS Anslag

16 Slöjdanimation, samarbete med Film Sthlm Utbilda slöjdpedagoger i förorterna, integrationsprojekt Musikaliskt skapande Musik från ax till limpa, samarbete med Länsmusiken Ordknappa möten Unga i förorten, integrationsprojekt, samarbete med Regionbiblioteket Nya arenor för slöjden med länsmuseets lokaler som utgångspunkt nå bättre ut med slöjden i hela länet Inrättande av nytt gesällprov i träslöjd nationellt samarbetsprojekt Dec CAS Anslag Dec CAS, Anslag (LSÅ) Dec CAS Anslag Dec CAS Anslag Dec CAS Anslag Jan-dec CAS Anslag Kulturmiljövård Forn- och landskapsvård i samarbete Jan-dec LA 7:2 bidrag söks med länsstyrelsen och kommunerna Upprätta vårdplaner för Jan-dec HB 7:2 bidrag hembygdsgårdar Byggnadsvård på webben, översyn Jan-dec AU Anslag Kommunträff om kulturmiljöfrågor Sep AU Anslag Besiktning av nyupptäckta och Jan-dec RG Anslag skadade kulturminnen Remissvar på plan- och byggfrågor Jan-dec RG Anslag från kommunerna, länsstyrelsen m fl Bevakning av aktuella frågor gällande Jan-dec RG Anslag kulturmiljövården i länet Service och rådgivning till allmänheten Jan-dec RG Anslag 14

17 Museibyggnaden Plan för ny fast utställning och Jan-dec PB/AK Anslag omdisponering av de fasta publika ytorna, entrérum och bibliotek Ombyggnad för nytt rum för kurs- Jan-april PB Anslag och programverksamhet Implementering av nya öppettider Jan AK Anslag Synliggöra museets entré via gången Jan-maj AK (TC) Anslag till Dieselverkstadens lobby, etapp 3 Plan för synlighet vid huvudentrén vid Feb AK/TC Anslag Järnvägsgatan. Osteologirummet görs om till fyndregistrerings-, och föremålsfotorum. Mars RG Anslag Reception/Butik/Café Plan för hur butiken ska profileras Feb AK/TC Anslag Översyn av skyltprogram för butiken Feb TC Anslag Ta fram egna produkter till butiken Mars IL Anslag Ta fram sortiment med hemslöjd Mars CAS/IL Anslag Utöka cafésortimentet med fler Mar IL Försäljningsintäkter rättviseprodukter Policy och innehåll för webbutik Aug IL Anslag Utställningsverksamhet Atombomb över Stockholm, tillf. 10 okt apr AK Anslag utställning 2014 Samtidsbild, tillf. utställning April-okt AK Anslag Konstutställning, tillf. utställning nov 2014 april AK Anslag 2015 Planering och synopsis mm för Hösten 2014 AK/JS Anslag utställning om hembygd Marknadsföring av miniutställningar mot skolor Vid terminsstarterna TC Anslag 15

18 Offentlig konst Driva nätverket med kommunernas Jan-dec RW Anslag konstansvariga En föreläsning/seminarium kopplat Nov-dec RW Anslag till höstens konstutställning Serier med konstvandringar för allmänheten Vår och höst RW Biljettintäkter Pedagogisk verksamhet Utveckla nytt pedagogiskt program: Jan-dec AK Anslag "Husen runt knuten" Kultur i vården - erbjuda äldre på boenden konstsamtal Jan-dec RW Programintäkter+ ev. projektbidrag från SLL Kommunikationsplan för att nå fler Maj TC Anslag skolor Deltagande i lärarmässa 29 jan AK Anslag Erbjuda skolprogram till 100 klasser Jan-dec RW (JS) Programintäkter Barnen i Hallstavik projekt kring Juni LSÅ Anslag slöjdandets betydelse för barn Seminarier om museets pedagogiska Hösten RW Anslag program för kommunernas kultursekreterare Framtagande av förenklat program Juni JS Anslag för Forntiden runt hörnet Framtagande av nytt program: Hur Jan-dec JS Anslag historia skapas Slow dating i två kommuner tillsammans med övriga länskulturfunktioner Jan-dec AK/CA S Anslag 16

19 Programverksamhet På museet: Föreläsningar/visningar kopplade till Se Utställningsverksamhet AK Biljettintäkter utställningar Öppet hus för Dieselverkstaden Sept AK Anslag Plan och strategi för fristående Jan-dec AK Biljettintäkter föreläsningar inom museets verksamhetsområden och försök under hösten (CAS, RG) Visning av dolda rum Bl a Jan-dec AK Biljettintäkter civilförsvarsanläggningen Elefanten I länet: Sickla ovan och under jord April - okt AK Biljettintäkter Runrikets dag En lördag i maj GPE Anslag Ev. deltagande vid Skansens Maj HB/CA Anslag byggnadsvårdsdagar S Världens längsta bokbord Aug IL Anslag Arkeologidagen Aug RG Anslag Kulturarvsdagen (visning av Sept AK Anslag Elefanten) Kulturfestivalen LHK Aug LSÅ Anslag Barnens dag LHK Sept LSÅ Anslag Sy- och hantverksmässan Okt CHH Anslag Vävmässan Okt CHH Anslag Kommunikation Kommunikationsplan för året Feb TC Anslag Kommunikationsprojektplaner (se Jan-dec TC Anslag separata projekt) Utbildning av personalen i press- och Apr TC Anslag mediestrategi Se över och aktivera Jan-dec TC Anslag varumärkesplattformen i samband med museets utvecklingsarbete Länshemslöjdskonsulenterna, Jan-dec TC, Anslag samordning med museets kommunikation (CAS) Utvärdera nuvarande webbplats inför Mars TC Anslag kommande ombyggnad; innehåll och form Framtagande av nytt Mars-okt TC Anslag webbplatsinnehåll för ny webb Ny webb, etapp 1 av 2 Jan-dec TC Anslag 17

20 Implementering av museets nya grafiska profil Länshemslöjdskonsulenternas kommunikation; utveckling och samordning Jan-maj TC Anslag Jan-dec TC, (CAS) Anslag Publikationer Nytryck Guide till Runriket Mars RG Försäljningsintäkter Publicering av arkeologiskt Mars PB Anslag och 7:2 bidrag seminarium om Runstenarnas tid Redigering av Kalvshällaboken Hösten PB Anslag Publicering av projektet om Kalla kriget Våren LR 7:2 bidrag och fondbidrag Uppdragsverksamheten Erbjuda tjänster inom Jan-dec RG Uppdragsintäkter kulturmiljövården EAA-konferens Sept RG Uppdragsintäkter Deltagande i konferensen Nordic Tag Apr TS Uppdragsintäkter Marknadsföring, se separat Jan-dec TC Uppdragsintäkter kommunikationsplan Fortbildning och praktik för museets fyndhantering, Jan-dec TS Uppdragsintäkter IT-Teknik IT-stöd löpande Jan-dec ASN Anslag Drift och utveckling Collective Access Jan-dec ASN CA samarbetet Utveckla fotosök på vår webb Sept CA samarbetet Stöd till 7:2 projekt och uppdrag Jan-dec ASN 7:2 bidrag/uppdrag (Mer omfattande än vanligt IT-stöd) Anpassa teknik till April ASN Anslag hembygdsföreningarnas bildinsamlingsprojekt, samarbete med ABM Resurs Västernorrland Webbteknik Samtidsbildsutställingen Jan-sep ASN Anslag Teknikstöd, webb och appar ex Jan-maj ASN Anslag Upptäck konsten, besöksmål Starta webbutik för museets egna Okt-nov ASN Försäljningsintäkter produkter, tekniklösning Utreda teknisk lösning för ny webb Jan-sept ASN Anslag 18

21 Arkivet och Kulturarv Stockholm Löpande arkivservice till allmänhet Jan-dec ASN Anslag och personal Fortsatt utbildning i arkivvetenskap Okt ASN Anslag Planering, hitta programvara och nytt Jan-dec ASN Anslag diarie-/arkivsystem som även omfattar bildsamlingar (inte själva bilderna) Uppordningsarbete i arkivet, bl a Jan-dec ASN Anslag fotosamlingar och negativ Etapp 2 av skanning av Nov ASN 7:2 bidrag byggnadsinventeringarna Support och kurser för Kollektivt Jan-dec ASN Anslag Kulturarv Registrering av byggnads- Jan-dec ASN Anslag inventeringarna Samsök via K-samsök och Europeana Mars ASN CA samarbetet Utreda museets GIS behov Mars ASN,(L A) CA samarbetet 19

Stockholms läns museum, Nacka, 2010 10 Museichefen ansvarar för ledningen av hela museets verksamhet och är samtidigt enhetschef för administrativa enheten. Enheten är en servicefunktion för länsmuseets

Läs mer

Stockholms läns museum har den fysiska miljön som utgångspunkt för arbetet med regionens historia och kulturarv.

Stockholms läns museum har den fysiska miljön som utgångspunkt för arbetet med regionens historia och kulturarv. Stockholms läns museum, Nacka, 2012 Under 2011 har den nya organisationen satt sig och vi är mogna för en ordentlig nystart av verksamheten efter ett år med stora neddragningar. Under 2012 fokuserar

Läs mer

Stockholms läns museum, Nacka, 2011 Under 2010 har museet tvingats att minska personalstyrkan med en tredjedel med anledning av ökad konkurrens inom uppdragsverksamheten. Detta kommer naturligtvis

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Foto: Eva Skyllberg (1, 13, 18), Pål-Nils Nilsson (4), Bengt A Lundberg (7, 15, 16, 20), Carolina Andersson (8, 11),

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 På liv och död aktivt lärande av, med och för barn och unga Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 SFHM:s uppdrag Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har till uppgift

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2017 Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 Vision Vi är det självklara kunskapsnavet för länsinvånarnas kulturarv och skapar dialog kring historia, samtid och framtid. Övertygelse Att tillvarata, utveckla och förmedla

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrelsen 2013-12-13 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Malmö Museer resan mot ett mer angeläget museum

Malmö Museer resan mot ett mer angeläget museum Malmö Museer resan mot ett mer angeläget museum Jenny Lindhe/ Malmö Museer Mimmi Tegnér 2014-12-01 Idag Varför dialog och delaktighet? Vad krävs för att bli en lärande organisation? Praktiska erfarenheter

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Medlemsavgifter Bilaga 9

Medlemsavgifter Bilaga 9 Medlemsavgifter Bilaga 9 Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Dnr. 131-1440-2015 Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Föreliggande strategi gäller för Statens historiska museers (SHMM:s) arbete med att digitalisera, digitalt tillgängliggöra samt digitalt

Läs mer

Hälsinglands museum och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2017.

Hälsinglands museum och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2017. REGION GÄVLEBORG 1(9) Uppdragsöverenskommelse 2017 Hälsinglands museum Hälsinglands museum och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Stockholms läns museum. Antagen 2014-04-22. www.stockholmslansmuseum.se

Verksamhetsberättelse. Stockholms läns museum. Antagen 2014-04-22. www.stockholmslansmuseum.se Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms läns museum Antagen 2014-04-22 www.stockholmslansmuseum.se Stiftelsen Stockholms läns museum Järnvägsgatan 25, 131 52 Nacka www.stockholmslansmuseum.se Förord Årets

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

~ Gävleborg REGION GÄVLEBORG

~ Gävleborg REGION GÄVLEBORG REGION GÄVLEBORG Ank. 2016-12- 1 9i ;. I D nr.... jc;::_/1/./... 7. 1(9) Uppdragsöverenskommelse 2017 Länsmuseet Gävleborg Länsmuseet Gävleborg och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Svar från FUISM:s medlemmar inför mötet med Museiutredningen 9 april 2015

Svar från FUISM:s medlemmar inför mötet med Museiutredningen 9 april 2015 Svar från FUISM:s medlemmar inför mötet med Museiutredningen 9 april 2015 Hur uppfattar ni att pedagogik och lärande prioriteras i dag i museiverksamheter? Vilka resurser ges genom t.ex. budget, planering

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling TILLÄMPAT KULTURARV Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling Redaktör Carolina Jonsson Malm Layout Stefan Siverud Förlag Kalmar läns museum 2017 RÖSTER OM PROJEKTET Det vi kallar

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet Sida 1 av 11 Regeringsbeslut 28 2003-12-11 Ku2003/2590/ (delvis), m.fl. Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Gruppdiskussioner instruktioner En sekreterare är utsedd för varje grupp. Varje grupp utser själv

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-11-21 RS130452 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv

Läs mer

Policy för pedagogisk verksamhet vid friluftsmuseer i Sverige

Policy för pedagogisk verksamhet vid friluftsmuseer i Sverige Policy för pedagogisk verksamhet vid friluftsmuseer i Sverige Datumangivelse: 2010 12 19 Vision Sveriges friluftsmuseer är en av omvärlden erkänd viktig resurs för det livslånga lärandet. Det förutsätter

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer