Verksamhetsplan. Stockholms läns museum Antagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Stockholms läns museum 2014. Antagen 2014-02-04"

Transkript

1 Verksamhetsplan Stockholms läns museum 2014 Antagen

2

3 Innehållsförteckning INLEDNING ÖVERGRIPANDE... 2 Vision 2 Verksamhetsidé.. 2 Övergripande mål. 2 Strategier. 4 Målgrupper. 5 Verksamhetsperspektiv.. 6 Från fokusområden till tematisk inriktning... 7 ORGANISATION... 8 Administrativa enheten 9 Enheten för kulturmiljö och dokumentation.. 9 Publika enheten.. 9 Enheten för Länshemslöjdskonsulenterna.. 9 Organisationsschema 10 PLANERADE AKTIVITETER FÖR Övergripande 11 Organisation och personal. 11 Upptäck länet 11 Kunskapsuppbyggnad 12 Bibliotek. 12 Foto.. 13 Länshemslöjdskonsulenterna.. 13 Kulturmiljövård 14 Museibyggnaden.. 15 Reception/butik/café 15 Utställningsverksamhet.. 15 Offentlig konst 16 Pedagogisk verksamhet.. 16 Programverksamhet Kommunikation.. 17 Uppdragsverksamhet 18 Publikationer. 18 IT-Teknik.. 18 Arkiv och Kulturarv Stockholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Sickla Industriväg 5B NACKA 1

4 INLEDNING Följande förslag till verksamhetsplan för 2014 baseras på museets 3-åriga verksamhetsplan för perioden Med anledning av att stiftelsen fått ett nytt uppdrag, länskulturfunktionen länshemslöjdskonsulenterna, och förändring av fokus för verksamheten mot tematisk inriktning från och med 2015 kommer den 3-åriga verksamhetsplanen att revideras under 2014 och ersättas av en ny för perioden ÖVERGRIPANDE Vision Stockholms läns museum är den självklara kunskapskällan för alla som är intresserade av regionens historia, kulturarv, slöjd och konst. Vi skapar dialog och diskussion kring historien och samtiden. Verksamhetsidé Stockholms läns museum skapar intresse och engagemang för länets historia, kulturarv, slöjd och konst. Vi ger boende och besökare i länet upplevelser och perspektiv med tydliga kopplingar mellan historia och samtid. Stockholms läns museum bedriver dokumentation, forskning och förmedling i samarbete med länets invånare och organisationer. Vi bedriver också en konkurrenskraftig uppdragsverksamhet inom kulturmiljöområdet. Stockholms läns museum har människan och kulturmiljön som utgångspunkt för arbetet med regionens historia och kulturarv. Övergripande mål Kvalitativa mål 1. Stockholms läns museum ska ha verksamhet i hela länet Museet fördelar sina resurser strategiskt mellan museibyggnaden i Dieselverkstaden i Nacka, aktiviteter i länet och digitala och sociala medier för att nå till alla målgrupper i hela länet. I museibyggnaden har vi utställningar, programverksamhet, butik och café. Aktiviteterna i länet utgörs av historiska besöksmål, uppsökande skolverksamhet och programaktiviteter med olika samarbetsparter. Med digitala och sociala medier ska vi utveckla interaktiviteten, samla in och förmedla kunskap, berättelser, bilder och filmer, samt informera om museets verksamheter. 2

5 2. Stockholms läns museum arbetar för att kunskapen om regionens historia, kulturarv, slöjd och konst sprids och ökar Museet ska verka för att befintlig kunskap sprids och tillgängliggörs, bidra med egen forskning och kunskapsuppbyggnad samt stimulera andra till forskning och kunskapsbyggnad om länet. 3. Stockholms läns museum arbetar för att kulturarvet blir en självklar del av samhällsutvecklingen Museet ska med sin kunskap ge perspektiv på och väcka debatt kring aktuella utvecklingsfrågor för länet, som till exempel inflyttning, kulturell mångfald, satsningar på infrastruktur och nya bostadsområden. 4. Stockholms läns museum ska ha en konkurrenskraftig uppdragsverksamhet En konkurrenskraftig uppdragsverksamhet inom kulturmiljövårdsområdet är till nytta för hela museet. Våra uppdrags- och anslagsfinansierade verksamheter befruktar varandra och leder till högre kvalitét och bättre länsmuseiverksamhet i hela länet. Uppdragsverksamheten är självfinansierad och bidrar till ökad kompetens- och utbildningsnivå bland personalen. Kvantitativa mål Det är viktigt för museet att ha tydliga kvantitativa mål som omfattar hela verksamheten. Målen är en grundläggande del i museets uppföljning och utvärdering för att öka och utveckla verksamheten. Vår statistik ska också samstämma med frågorna i undersökningen från myndigheten för kulturanalys. Kvantitativa mål för hela verksamheten utvecklas med start i VP Idag samlar och redovisar vi statistik för: 1. Antal besök på museet. 2. Antal webbesökare. 3. Antal personer på program och visningar. 4. Antal elever som nås av vår uppsökande skolverksamhet. Förslag på områden som vi kan skapa statistik för under perioden: Antal besökare per utställning. Antal slöjdare, lärare och elever som deltar i av länshemslöjdskonsulenterna arrangerade kurser. Interaktivitet i digitala och sociala medier. Antal fokusgrupper/personer. Hur många har kommenterat bilder i bilddatabasen. Hur många har fått stöd via Fråga museet. Samverkan med kommunerna. Egenproducerade artiklar. Egenproducerade publikationer. Pressklipp om länsmuseet. Butik antalet kunder/köp. 3

6 Café antalet köp. Arbetet med historiska besöksmål. Arkivet, antal besökare/förfrågningar. Biblioteket, antal besökare/förfrågningar. Antal uppdragstimmar: bygg, arkeologi och allmän kulturmiljövård. Antal externt finansierade timmar inom kunskapsuppbyggnad i relation till museets egna resurser. Strategier 1. Stockholms läns museum ska ha en tydlig och fokuserad verksamhet med uppföljningsbara mål och aktiviteter Detta uppnås bl.a. genom att varumärkesplattformen hålls levande och att det tillhörande körkortet används konsekvent inom verksamhetens alla arbetsområden. 2. Stockholms läns museum har fokus på kommunikation Kommunikation och förmedling av kunskap ska vara nyckelbegrepp för alla medarbetare inom museet. Alla medarbetare ska vara delaktiga i museets kommunikation och fungera som ambassadörer för museet. 3. Samverkan och strategiska allianser är nyckeln till framgång Samarbete är ett nyckelbegrepp. Länsmuseet ska samarbeta mer med andra aktörer såsom kommuner, kulturinstitutioner, hembygdsrörelsen samt andra ideella föreningar och skolor i länet. Museets roll är att vara inspiratör, förmedlare och projektmakare. 4. Stockholms läns museum utgår från målgruppernas behov Verksamheten skall ta sin utgångspunkt i målgruppernas behov. Därmed skapas och utvecklas verksamhet som är behövd och efterfrågad. 4

7 Målgrupper Under verksamhetsperioden ska museet påbörja arbetet med att skapa ett målgruppsorienterat förhållningssätt. Det innebär att verksamheter och aktiviteter i ökad utsträckning ska utgå från prioriterade målgruppers behov och önskemål, integreras i museets löpande verksamhet, segmenteras och tydliggöras med utgångspunkt i museets olika projekt och verksamheter. Inför varje projekt ställs frågorna: Varför? För vem? Hur engagerar projektet de prioriterade målgrupperna? Vad får målgrupperna ut av det? Museets prioriterade målgrupper: Invånare i Stockholms län med intresse för länets historia, kulturarv, konst och slöjd. Grundskoleelever i länet Utöver dessa två grupper finns en mängd aktörer som har intressen i museets verksamhet och kan bidra till att museet når huvudmålgrupperna. Dessa benämns intressenter och indelas ämnesvis: Intressenter: Kunskapsuppbyggnad. Prioriterade intressenter: forskare, hembygdsföreningar i länet och specialintresserade. Kulturmiljövård. Prioriterade intressenter: fastighetsägare, kommunala tjänstemän och politiker, hembygdsföreningar i länet, regionala och statliga myndigheter, övriga uppdragsgivare inom kulturmiljövården. Slöjd. Prioriterade intressenter: slöjdare, slöjdlärare, slöjdkonsulenter, internationella föreningar. Publik verksamhet Prioriterade intressenter: lärare, konst-, och kultursekreterare. Den del i museiverksamheten som riktas mot intressenter syftar i förlängningen till att komma museets huvudmålgrupper till godo. Resultaten sprids genom artiklar på webbplatsen, rapporter och seminarier och förvaltas i nära samverkan med museets publika verksamhet där den omformas till publikationer, projekt, programverksamhet, skolprogram, utställningar. 5

8 Verksamhetsperspektiv Verksamhetsperspektiv är de grundvärderingar och synsätt som ska genomsyra vad vi gör på museet och hur vi förhåller oss till omvärlden och våra besökare. Det handlar helt enkelt om hur vi vill vara och uppfattas. På Stockholms läns museum: vill vi ge perspektiv på vår samtid och dagens livsvillkor utifrån historia, kulturarv och konst. Museet ska bidra till reflektion och debatt i aktuella samhällsfrågor, särskilt kring kulturarvets betydelse idag och för framtiden. Våra verksamheter ska vara kunskapsrika, ge nya perspektiv, uppmuntra till deltagande och reflektion samt blanda upplevelse och lärande. Museet ska bjuda in människor till aktivt deltagande i historieskrivningen och till museets verksamheter. har vi människan i centrum, såväl i våra berättelser om länets historia och kulturarv som genom vår attityd till besökarna och användare av våra tjänster. Museet ska se till och verka för att alla människors verklighet, liksom centrala skeenden i samhällsutvecklingen, speglas i bildsamlingar, kulturmiljön och verksamhet. Vi ska vara tillgängliga och angelägna för alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller utbildning. följer vi de nationella kulturpolitiska målen: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Att verka för de kulturpolitiska målen innebär att: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. verkar vi för demokrati och mänskliga rättigheter. Som kulturinstitution ska museet verka för ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle. Vi ska med utgångspunkt i våra verksamhetsområden historia, kulturarv, hemslöjd och konst bidra till att viktiga samhällsfrågor med anknytning till vår region uppmärksammas och debatteras. arbetar för att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Vi vill värna om ett kulturarv som har en bredd som väl speglar och berättar om viktiga historiska skeenden och människors olika livsvillkor genom historien. Museet har en historiesyn som syftar till att framhålla historiens komplexitet och mångfald, t ex genom att synliggöra grupper i de dåtida samhällena som ofta kommer i skymundan eller glöms. Vi ska inte heller väja för det mörka kulturarvet (historierna) och svåra ämnen. verkar vi för en god kulturmiljövård genom att stödja enskilda, kommunerna och andra organisationer i olika frågor om hur kulturmiljön kan bevaras, användas och utvecklas. Vårt mål är att rika och skiftande spår av det förflutna bevaras för att 6

9 möjliggöra ett mångfacetterade perspektiv på historien och en god livsmiljö. har en effektiv och professionell organisation som levererar hög kvalitet och sätter brukaren i centrum. Vi har en projektbaserad verksamhet med tydliga direktiv och rutiner för ansvarsfördelning, uppföljning och utvärdering. Museet strävar hela tiden efter att utveckla verksamheten så att den är relevant, angelägen och väl anpassad till samtidens förutsättningar. Från fokusområden till tematisk inriktning Ett länsmuseums tillgång och problem är det tvärvetenskapliga och allomfattande perspektivet. I rollen ligger att arbeta med länets historia, samtid och kulturarv med ett tidsperspektiv från istidens slut fram till dagens samhälle, samtidigt som vi ska synliggöra konsten i regionen. Till detta kommer att vårt länsmuseum från och med 2013 har ansvaret för länskulturfunktionen länshemslöjdskonsulenterna. Utöver det breda uppdraget och de många ämnesområdena såsom arkeologi, kulturhistoria, kulturmiljövård, slöjd och konst har Stockholms läns museum också ett geografiskt arbetsområde som ställer särskilda krav på verksamheten. Vi ska nå ut i landets största region med en befolkning på ca 2 miljoner invånare samtidigt som vi ska konkurrera med huvudstadens breda utbud av kultur och museer. Det finns dock redan från museets start 1983 en arbetsuppdelning mellan länsmuseet och Stockholms stadsmuseum, där stadsmuseet i första hand ansvarar för Stockholms stad och länsmuseet för länet i övrigt. Detta reducerar vår maximala målgrupp med nästan hälften eller 1,1 miljon invånare, men vi har fortfarande det största befolkningsunderlaget att arbeta med i förhållande till alla andra länsmuseer i landet och samtidigt den minsta länsmuseiorganisationen, med våra 19 årsverken inom anslagsverksamheten. Stiftelsens nya länskulturuppdrag, länshemslöjdskonsulenterna, verkar dock även i Stockholms stad. Hur Stockholms läns museum ska möta denna tuffa utmaning har också varit en central fråga för verksamheten ända sedan museets tillkomst. Vi har mött den genom att profilera museet som uppsökande och verksamt ute i länet genom goda samarbeten med i första hand kommunerna utanför Stockholms stad. Samtidigt har vi försökt positionera vår verksamhet i förhållande till annan konst- och museiverksamhet i länet. Insikten är att vi inte kan göra allt som ett traditionellt länsmuseum gör, utan vi måste välja att koncentrera oss på perspektiv och verksamheter som känns särskilt angelägna för just vår region. Sedan 2006 har vi försökt göra detta genom att arbeta utifrån ett antal fokusområden utpekade i de treåriga verksamhetsplanerna, först sex, sedan tre och slutligen i den senaste treåriga planen, , endast ett fokusområde. Med detta fokusområde, Besöksmålen inom Upptäck länet, hoppades vi kunna fokusera hela verksamheten på en satsning att utveckla historiska besöksmål i Stockholms län i ett brett samarbete med alla aktörer inom området. Redan under den treåriga verksamhetsplanens första år har vi insett att en sådan satsning är förenad med flera problem. Till att börja med har det visat sig svårt att samla alla våra ämnes- och verksamhetsområden för arbetet med besöksmålen. Vi har också kommit fram till att det saknas förutsättningar att skapa ett tydligt gemensamt koncept för besöksmålen, eftersom det finns många starka aktörer med egna agendor och ambitioner i regionen. Samtidigt kände vi att det var svårt att arbeta med samtidsfrågor på ett intressant och spännande sätt i utvecklingen av besöksmålen. 7

10 Med anledning av detta har museiledningen beslutat att ändra grund för att skapa koncentration inom verksamheten. Istället för fokusområden avser vi att skapa en tydlig helhet i museets satsningar framöver genom att arbeta med ett gemensamt tema som ska inbegripa alla verksamhetsområden. Därmed ska vi göra länsmuseets egenskap som en tvärvetenskaplig organisation till en stor tillgång genom att få alla ämnen arkeologi, kulturhistoria, kulturmiljövård, konst och slöjd - att samspela på ett spännande och angeläget sätt för våra målgrupper. Detta tema ska vara flerårigt för att arbetet ska ge effekter och tydlighet utåt. Samtidigt ska temat kännas särskilt angeläget för just vår region och ha förutsättningar att beröra viktiga aktuella samhällsfrågor. Ett annat krav är att temat fungerar för alla våra ämnes- och verksamhetsområden så att dessa kan bidra på ett kreativt sätt och därmed skapa engagemang hos hela personalen för satsningen. Det är sålunda många krav som tänkbara teman ska uppfylla och det krävs därför en längre process som involverar hela personalen för att hitta fungerande teman. Därmed skapas också delaktighet och engagemang för arbetssättet i organisationen. Processen påbörjas under hösten 2013 för att slutföras under våren Hur museet ska arbeta tematiskt, både övergripande och inom de olika verksamhetsområdena, läggs fast i den reviderade treåriga verksamhetsplanen som ska omfatta åren Den första temaperioden avses att börja årsskiftet 2014/2015. Museets verksamhet med historiska besöksmål, Upptäck länet, kommer att fortsätta, men i mindre omfattning än tidigare planerat. Fokus kommer främst att ligga på att underhålla och utveckla befintliga besöksmål i samarbete med kommunerna där målgruppen är läns- och kommuninvånare. Centrala värden i det vidare arbetet är: utveckling i dialog med kommuninvånarna och hög tillgänglighet till platserna. ORGANISATION Stiftelsens huvudmän utgörs av Stockholms läns landsting, Norrtälje, Sigtuna och Södertälje kommuner, Stockholms stad samt Stockholms läns hembygdsförbund. Länsmuseets organisation består fr.o.m av fyra enheter där museichefen även är chef för administrativa enheten. De övriga tre enheterna, som har egna chefer, är enheten för kulturmiljö och dokumentation, publika enheten och enheten för länshemslöjdskonsulenterna. Enhetscheferna har eget budgetansvar för de delar av museets budget som fördelats ned på enhetsnivå. Även IT-samordnaren och kommunikatören har eget budgetansvar för sina respektive arbetsområden. Ansvaret för museets olika projekt ligger närmast hos en projektledare som kan vara enhetschef eller medarbetare under denne. Projektledaren ansvarar i första hand inför sin enhetschef. Verksamheten leds av länsmuseichefen i samråd med ledningsgruppen som består av enhetscheferna och kommunikationsansvarig. Verksamhetens mål, inriktning och innehåll styrs övergripande av stiftelsens stadgar, måldokument samt av verksamhetsplaner och årlig budget. 8

11 Administrativa enheten (AE) Enheten leds av museichefen som samtidigt ansvarar för ledningen av hela museets verksamhet. Enheten är en servicefunktion för länsmuseets övriga enheter. I enhetens ansvarsområde ingår i första hand planering, kommunikation, personalfrågor, löneadministration, registratur, budget och övriga ekonomifrågor. Ekonomihanteringen är utlagd på entreprenad och utförs av BDO Nordic. Särskilda ansvarsområden är också information, marknadsföring, IT och museets arkiv. Enheten för kulturmiljö och dokumentation (EKD) Enheten ansvarar för kulturmiljöfrågorna och uppdragsverksamheten inom kulturmiljöområdet. Enhetschefen är även samordnare av museets samlade uppdragsverksamhet. Enheten har också ett övergripande ansvar för museets kunskapsuppbyggnad, fotoverksamhet och bibliotek samt svarar särskilt för de kulturhistoriska och samtidsinriktade undersökningarna. Publika enheten (PE) Enheten ansvarar för museets samlade publika verksamhet såsom utställningar, konst- och kulturmiljöpedagogik, kulturmiljöinformation (Upptäck länet) och programverksamhet. Enheten ansvarar även för konstverksamheten, museibutik/kafé, vaktmästeri samt museets drift och säkerhet. Enheten för länshemslöjdskonsulenterna (LHK) Enheten ansvarar för arbetet med att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i länet genom att kommunicera hemslöjden genom olika kanaler såsom digitala och sociala medier, publikationer, utställningar, kurser och rådgivande verksamhet. 9

12 Organisationsschema för Stockholms läns museum Styrelse Ordförandeberedning Museichef Ledningsgrupp Administrativa enheten Enheten för kulturmiljö och dokumentation Publika enheten Enheten för länshemslöjdskonsulenterna Enhetschef Personalhandläggare IT-samordnare Kommunikationsansvarig Formgivare Enhetschef Arkeologer Bebyggelseantikvarier Etnolog Fotograf Enhetschef Kulturmiljöantikvare Museipedagoger Museitekniker/vaktmästare Butiks- och säkerhetsansvarig Enhetschef/konsulent Konsulenter Assistent 10

13 PLANERADE AKTIVITETER FÖR 2014 Resurser klargörs under hösten för att slutligen kunna fastställa vilka aktiviteter som skall kvarstå i det slutliga förslaget till verksamhetsplan inför fastställande av styrelsen i februari Övergripande Utvecklingsarbete: mål och strategier för museet som helhet, dels för perioden , dels på längre sikt Jan-maj PB, ledningsgruppen Anslag Revidering av VP till ny period Sep PB, ledningsgruppen Anslag Organisation och personal Arbetsplatsutveckling med Jan-dec PB Anslag utgångspunkt i medarbetarenkäten i nov Fortbildning med fokus på Jan-dec PB, (TC) Anslag kommunikation och delaktighet, år 2 Utbildning och förberedelser för Jan-dec PB Anslag miljöcertifiering av museet fr.o.m enligt ISO Implementering och utbildning för Jan 2014 ASN Anslag nytt tid- och projektredovisningsprogram, Qbis. Brandutbildning och brandövning Jan-maj PB, (IL) Anslag Upptäck länet Översyn av samtliga besöksmål som Jan-nov RG 7:2 bidrag söks museet är delaktigt i, efter åtgärdsplan från 2013 Nya skyltar för Upptäck länets Jan-nov RG 7:2 bidrag söks besöksmål Utvecklingsprojekt Hagalund Jan-nov AK 7:2 bidrag söks Tillgänglighet landskap, år 4 Jan-dec GPE 7:2 bidrag söks App för Upptäck konsten maj RW Anslag Runriket: 11

14 Styr- och arbetsgrupper Jan-dec PB Anslag Runrikets dag, program Mars-maj TC/GP Anslag E Runriket, pedagogik för skolor Jan-dec AK Anslag/intäkter Runrikets webb - innehåll. Ansvar + innehåll flyttar från Stockholms läns museum till kommunerna. Mars TC Anslag Kunskapsuppbyggnad Planering och genomförande av Jan-dec LR Anslag kunskapsuppbyggande idédiskussioner Inventering av offentlig konst för Jan-dec RW Anslag webbsidan Upptäck konsten. Planera och genomföra arkeologiska Feb-juni LA Anslag forskningsundersökningar i Broby, i samarbete Stockholms universitet Planera och genomföra ett Mars 2014 PB Anslag arkeologiskt seminarium Inventering av länets Jan-dec CAS Anslag slöjdare/slöjdföreningar Dokumentation av slöjdarnas Jan-dec CAS Anslag skaparprocesser Vetenskaplig workshop Broby bro Mars-april TS Anslag+bidrag från Helge Ax:son Johnsons stiftelse Bibliotek Biblioteket öppet för besök 1 Jan-dec LR Anslag dag/vecka (stängt våren för ombyggnad) Magasinsplan tas fram Jan-dec LR Anslag Omdisponering av samlingarna i Mars-okt LR Anslag samband med ombyggnad. Länshemslöjdskonsulenternas Maj ASN Anslag litteratur läggs in i biblioteksdatabasen Facktidningarna flyttas till kaffe- /lunchrummet för ökad tillgänglighet för personalen Feb LR Anslag 12

15 Foto Foto- och filmstöd för verksamheten Jan-dec EB Anslag Bildarkivet, löpande skötsel Jan-dec EB Anslag Bildrättigheterna i bilddatabasen Mar-dec EB Anslag utreds Samtidsbild. Flerårig projekt- och Jan-dec EB, Anslag kommunikationsplan tas fram. Kollektivt kulturarv: Stödja hembygdsföreningarnas digitalisering av bilder (TC) Jan-dec EB Anslag Länshemslöjdskonsulenterna Service och rådgivning till Jan-dec CAS Anslag allmänheten V4 - utbildning för samtliga Vecka 4 CAS Anslag konsulenter Näringsprojekt i samarbete med NFH (Nämnden för hemslöjdsfrågor) Jan-dec CAS Anslag och ev. bidrag från NFH Kultur i äldrevården - fortsatt framtagning av programverksamhet för Kultur i vården Jan-dec 13 CAS, (CHH) Anslag Etablering och stöd till slöjdklubbar Jan-dec LSÅ Anslag Polskt-svenskt samarbete kring närings- och utvecklingsprojekt för slöjdare Jan-dec CHH Anslag Samarbete med högskolor och högre utbildningar för utbildning i materialkunskap Återta länet, inventering och nätverksuppbyggnad, slowdating med kommuner och utövare Inspiration och fortbildning för slöjdhandledare Näringsutveckling, stöd och utveckling av yrkesverksamma slöjdare Uppbyggnad av Nätverk Hemslöjd Stockholm Vävda berättelser från hela världen, samarbete med Film Sthlm Lär av historien Kulturarvet som inspiration till skapande, samarbete med Regionbiblioteket Jan-dec CAS Anslag Dec 14 CAS Anslag Jan-dec LSÅ Kursintäkter Jan-dec CAS Bidrag söks från NFH Maj CAS Anslag Dec CHH Anslag Dec CAS Anslag

16 Slöjdanimation, samarbete med Film Sthlm Utbilda slöjdpedagoger i förorterna, integrationsprojekt Musikaliskt skapande Musik från ax till limpa, samarbete med Länsmusiken Ordknappa möten Unga i förorten, integrationsprojekt, samarbete med Regionbiblioteket Nya arenor för slöjden med länsmuseets lokaler som utgångspunkt nå bättre ut med slöjden i hela länet Inrättande av nytt gesällprov i träslöjd nationellt samarbetsprojekt Dec CAS Anslag Dec CAS, Anslag (LSÅ) Dec CAS Anslag Dec CAS Anslag Dec CAS Anslag Jan-dec CAS Anslag Kulturmiljövård Forn- och landskapsvård i samarbete Jan-dec LA 7:2 bidrag söks med länsstyrelsen och kommunerna Upprätta vårdplaner för Jan-dec HB 7:2 bidrag hembygdsgårdar Byggnadsvård på webben, översyn Jan-dec AU Anslag Kommunträff om kulturmiljöfrågor Sep AU Anslag Besiktning av nyupptäckta och Jan-dec RG Anslag skadade kulturminnen Remissvar på plan- och byggfrågor Jan-dec RG Anslag från kommunerna, länsstyrelsen m fl Bevakning av aktuella frågor gällande Jan-dec RG Anslag kulturmiljövården i länet Service och rådgivning till allmänheten Jan-dec RG Anslag 14

17 Museibyggnaden Plan för ny fast utställning och Jan-dec PB/AK Anslag omdisponering av de fasta publika ytorna, entrérum och bibliotek Ombyggnad för nytt rum för kurs- Jan-april PB Anslag och programverksamhet Implementering av nya öppettider Jan AK Anslag Synliggöra museets entré via gången Jan-maj AK (TC) Anslag till Dieselverkstadens lobby, etapp 3 Plan för synlighet vid huvudentrén vid Feb AK/TC Anslag Järnvägsgatan. Osteologirummet görs om till fyndregistrerings-, och föremålsfotorum. Mars RG Anslag Reception/Butik/Café Plan för hur butiken ska profileras Feb AK/TC Anslag Översyn av skyltprogram för butiken Feb TC Anslag Ta fram egna produkter till butiken Mars IL Anslag Ta fram sortiment med hemslöjd Mars CAS/IL Anslag Utöka cafésortimentet med fler Mar IL Försäljningsintäkter rättviseprodukter Policy och innehåll för webbutik Aug IL Anslag Utställningsverksamhet Atombomb över Stockholm, tillf. 10 okt apr AK Anslag utställning 2014 Samtidsbild, tillf. utställning April-okt AK Anslag Konstutställning, tillf. utställning nov 2014 april AK Anslag 2015 Planering och synopsis mm för Hösten 2014 AK/JS Anslag utställning om hembygd Marknadsföring av miniutställningar mot skolor Vid terminsstarterna TC Anslag 15

18 Offentlig konst Driva nätverket med kommunernas Jan-dec RW Anslag konstansvariga En föreläsning/seminarium kopplat Nov-dec RW Anslag till höstens konstutställning Serier med konstvandringar för allmänheten Vår och höst RW Biljettintäkter Pedagogisk verksamhet Utveckla nytt pedagogiskt program: Jan-dec AK Anslag "Husen runt knuten" Kultur i vården - erbjuda äldre på boenden konstsamtal Jan-dec RW Programintäkter+ ev. projektbidrag från SLL Kommunikationsplan för att nå fler Maj TC Anslag skolor Deltagande i lärarmässa 29 jan AK Anslag Erbjuda skolprogram till 100 klasser Jan-dec RW (JS) Programintäkter Barnen i Hallstavik projekt kring Juni LSÅ Anslag slöjdandets betydelse för barn Seminarier om museets pedagogiska Hösten RW Anslag program för kommunernas kultursekreterare Framtagande av förenklat program Juni JS Anslag för Forntiden runt hörnet Framtagande av nytt program: Hur Jan-dec JS Anslag historia skapas Slow dating i två kommuner tillsammans med övriga länskulturfunktioner Jan-dec AK/CA S Anslag 16

19 Programverksamhet På museet: Föreläsningar/visningar kopplade till Se Utställningsverksamhet AK Biljettintäkter utställningar Öppet hus för Dieselverkstaden Sept AK Anslag Plan och strategi för fristående Jan-dec AK Biljettintäkter föreläsningar inom museets verksamhetsområden och försök under hösten (CAS, RG) Visning av dolda rum Bl a Jan-dec AK Biljettintäkter civilförsvarsanläggningen Elefanten I länet: Sickla ovan och under jord April - okt AK Biljettintäkter Runrikets dag En lördag i maj GPE Anslag Ev. deltagande vid Skansens Maj HB/CA Anslag byggnadsvårdsdagar S Världens längsta bokbord Aug IL Anslag Arkeologidagen Aug RG Anslag Kulturarvsdagen (visning av Sept AK Anslag Elefanten) Kulturfestivalen LHK Aug LSÅ Anslag Barnens dag LHK Sept LSÅ Anslag Sy- och hantverksmässan Okt CHH Anslag Vävmässan Okt CHH Anslag Kommunikation Kommunikationsplan för året Feb TC Anslag Kommunikationsprojektplaner (se Jan-dec TC Anslag separata projekt) Utbildning av personalen i press- och Apr TC Anslag mediestrategi Se över och aktivera Jan-dec TC Anslag varumärkesplattformen i samband med museets utvecklingsarbete Länshemslöjdskonsulenterna, Jan-dec TC, Anslag samordning med museets kommunikation (CAS) Utvärdera nuvarande webbplats inför Mars TC Anslag kommande ombyggnad; innehåll och form Framtagande av nytt Mars-okt TC Anslag webbplatsinnehåll för ny webb Ny webb, etapp 1 av 2 Jan-dec TC Anslag 17

20 Implementering av museets nya grafiska profil Länshemslöjdskonsulenternas kommunikation; utveckling och samordning Jan-maj TC Anslag Jan-dec TC, (CAS) Anslag Publikationer Nytryck Guide till Runriket Mars RG Försäljningsintäkter Publicering av arkeologiskt Mars PB Anslag och 7:2 bidrag seminarium om Runstenarnas tid Redigering av Kalvshällaboken Hösten PB Anslag Publicering av projektet om Kalla kriget Våren LR 7:2 bidrag och fondbidrag Uppdragsverksamheten Erbjuda tjänster inom Jan-dec RG Uppdragsintäkter kulturmiljövården EAA-konferens Sept RG Uppdragsintäkter Deltagande i konferensen Nordic Tag Apr TS Uppdragsintäkter Marknadsföring, se separat Jan-dec TC Uppdragsintäkter kommunikationsplan Fortbildning och praktik för museets fyndhantering, Jan-dec TS Uppdragsintäkter IT-Teknik IT-stöd löpande Jan-dec ASN Anslag Drift och utveckling Collective Access Jan-dec ASN CA samarbetet Utveckla fotosök på vår webb Sept CA samarbetet Stöd till 7:2 projekt och uppdrag Jan-dec ASN 7:2 bidrag/uppdrag (Mer omfattande än vanligt IT-stöd) Anpassa teknik till April ASN Anslag hembygdsföreningarnas bildinsamlingsprojekt, samarbete med ABM Resurs Västernorrland Webbteknik Samtidsbildsutställingen Jan-sep ASN Anslag Teknikstöd, webb och appar ex Jan-maj ASN Anslag Upptäck konsten, besöksmål Starta webbutik för museets egna Okt-nov ASN Försäljningsintäkter produkter, tekniklösning Utreda teknisk lösning för ny webb Jan-sept ASN Anslag 18

21 Arkivet och Kulturarv Stockholm Löpande arkivservice till allmänhet Jan-dec ASN Anslag och personal Fortsatt utbildning i arkivvetenskap Okt ASN Anslag Planering, hitta programvara och nytt Jan-dec ASN Anslag diarie-/arkivsystem som även omfattar bildsamlingar (inte själva bilderna) Uppordningsarbete i arkivet, bl a Jan-dec ASN Anslag fotosamlingar och negativ Etapp 2 av skanning av Nov ASN 7:2 bidrag byggnadsinventeringarna Support och kurser för Kollektivt Jan-dec ASN Anslag Kulturarv Registrering av byggnads- Jan-dec ASN Anslag inventeringarna Samsök via K-samsök och Europeana Mars ASN CA samarbetet Utreda museets GIS behov Mars ASN,(L A) CA samarbetet 19

Stockholms läns museum, Nacka, 2010 10 Museichefen ansvarar för ledningen av hela museets verksamhet och är samtidigt enhetschef för administrativa enheten. Enheten är en servicefunktion för länsmuseets

Läs mer

Stockholms läns museum, Nacka, 2011 Under 2010 har museet tvingats att minska personalstyrkan med en tredjedel med anledning av ökad konkurrens inom uppdragsverksamheten. Detta kommer naturligtvis

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Foto: Eva Skyllberg (1, 13, 18), Pål-Nils Nilsson (4), Bengt A Lundberg (7, 15, 16, 20), Carolina Andersson (8, 11),

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Länshemslöjdskonsulenterna Antagen 2015-04-14. www.stockholmslansmuseum.se

Verksamhetsberättelse. Länshemslöjdskonsulenterna Antagen 2015-04-14. www.stockholmslansmuseum.se Verksamhetsberättelse Länshemslöjdskonsulenterna Antagen 2015-04-14 2014 www.stockholmslansmuseum.se Länshemslöjdskonsulenterna Stockholms läns museum Järnvägsgatan 25, 131 52 Nacka www.stockholmslansmuseum.se/hemslojd

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Kulturarvsturism och regional utveckling

Kulturarvsturism och regional utveckling 2013-03-14 Maria Agestam Den vetenskapliga definitionen: Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv-

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer