12 aktivitetsansvar 44 Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "12 aktivitetsansvar 44 Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola 13 45 Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och"

Transkript

1

2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 35 Tertialbokslut 1, april 2015 med helårsprognos 4 36 Risk- och sårbarhetsanalys avseende skolplattformen Office Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro 6 38 Statistik avseende personal och barngrupper i Vaxholm stads 7 utbildningsverksamhet Öppna jämförelser Uppföljning av likabehandlingsplan Preliminärt resultat av skolvalet läsåret 2015/ Fortsatt utveckling av elevhälsa och särskilt stöd i Vaxholms stad Introduktionsprogram inom ramen för kommunens 12 aktivitetsansvar 44 Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och 14 analfabeter 46 Samverkansavtal för gymnasieutbildning - reviderad modell för 15 strukturtillägg 47 Ny upphandling avseende utbildningsanordnare för 16 vuxenutbildning, Kunskapscentrum Nordost (KCNO) 48 Upphandling avseende utbildningsanordnare för svenska för 17 invandrare (sfi), Kunskapscentrum Nordost (KCNO) 49 Rapport från kontaktpolitiker Utestående uppdrag Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av överklaganden 21 2

3 34 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 1. Margaretha Pettersson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 1 juni Utskickad föredragningslista ändras enligt följande. Nytt ärende om upphandling avseende utbildningsanordnare för svenska för invandrare (sfi), Kunskapscentrum Nordost (KCNO) tillkommer. n yrkar att Margaretha Pettersson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 1 juni 2015 samt att utskickad föredragningslista fastställs med ovanstående ändring. 3

4 Änr BUN 2015/ Tertialbokslut 1, april 2015 med helårsprognos Informationen noteras till protokollet. Utbildningsförvaltningen redovisar tertialbokslut april 2015 med helårsprognos för n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Tertialbokslut april 2015 med helårsprognos,

5 Änr BUN 2014/ Risk- och sårbarhetsanalys avseende skolplattformen Office 365 Risk-och sårbarhetsanalys avseende skolplattformen Office 365 antas enligt förvaltningens förslag. Vaxholms stad har valt att använda molntjänsten Office 365 från Microsoft för att erbjuda användarna inom skola och förskola digitala tjänster i syfte att stödja det pedagogiska arbetet. Vid införandet av Office 365 har en risk- och sårbarhetsanalys tagits fram. I denna beskrivs risker med användandet utifrån bland annat personuppgiftslagen (1998:204). Den sammantagna risken för att införa och behandla data i molntjänsten Office 365 bedöms som låg. Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Office 365, Risk och sårbarhetsanalys, Vaxholms stad ( ) För kännedom: Ann-Katrin Samuelsson, skolchef 5

6 Änr BUN 2014/ Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro 1. Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro, grundskolan, antas enligt förvaltningens förslag. 2. Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro, gymnasieskolan, antas enligt förvaltningens förslag. Med anledning av brister i rutiner för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro har förvaltningen tagit fram ett förslag på riktlinjer som grundar sig på lagar, förordningar och Skolverkets allmänna råd. Det finns föreslagna riktlinjer både för grundskolan och gymnasieskolan. Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att grundläggande utbildning är obligatorisk och att eleven måste delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat skäl att utebli. Skolplikten regleras i 7 kap. skollagen (2010:800). Vaxholms stad bevakar att alla skolpliktiga barn som bor i Vaxholm fullgör sin skolgång. Elever som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, vilket kan få många negativa konsekvenser som följd både för individen och för samhället. För att öka skolnärvaron och möta eleverna med rätt stöd är det angeläget att kommunen har rutiner och ett systematiskt arbetssätt. Exempel på framgångsfaktorer för att lyckas i arbetet med skolnärvaro är goda relationer, samverkan med andra aktörer och ett tydligt ledarskap. Även om gymnasiet är en frivillig skolform är antagna elever skyldiga att delta i verksamheten. Vaxholms stad har inte någon egen gymnasieskola och alla gymnasieelever går därför i en gymnasieskola utanför kommunen. Huvudmannen ska snarast anmäla till hemkommunen då en elev börjar eller slutar vid skolan eller har hög ogiltig frånvaro. Tydliga riktlinjer för hur rapporteringen ska gå till medför att kommunens aktivitetsansvar får bättre möjligheter att organisera och erbjuda individuellt anpassade åtgärder för dessa elever. De föreslagna riktlinjerna kommer att innebära att förutsättningarna för att öka skolnärvaron stärks, både för elever i Vaxholms stads skolor och för elever folkbokförda i Vaxholm i en skola utanför kommunen. Detta leder i sin tur till ökade förutsättningar för goda studieresultat och elevernas möjligheter till vidareutbildning, arbete och delaktighet i samhället. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro, Grundskolan, Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro, Gymnasieskolan, För kännedom: Ann-Katrin Samuelsson, skolchef 6

7 Änr BUN 2015/ Statistik avseende personal och barngrupper i Vaxholm stads utbildningsverksamhet Informationen noteras till protokollet. Utbildningsförvaltningen har sammanställt statistik avseende personal och barngrupper i Vaxholms stad som en del av den kontinuerliga uppföljningen av utbildningen utifrån statistik som publiceras av Skolverket/Statistiska centralbyrån, SCB. I förskolan i Vaxholm har 27 procent av personalen pedagogisk högskoleutbildning. Förskolorna har en högre personaltäthet och mindre gruppstorlekar än Stockholms län och riket. 81 procent av lärarna i Vaxholms grundskolor har pedagogisk högskoleexamen. Vaxholm har en hög andel inskrivna barn i fritidshemmet. Gruppstorlekarna har ökat över tid och andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning är 21 procent. n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande,

8 Änr BUN 2015/ Öppna jämförelser Informationen noteras till protokollet. 2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda tänkbara orsaker till att flickor presterar sämre i Vaxholms stad jämfört med övriga kommuner i landet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har presenterat Öppna jämförelser grundskolan I Öppna jämförelser jämförs resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. I år fick Vaxholm ranking 55 av 290 kommuner i det sammanvägda resultatet när det gäller kunskapsresultat (förra året rank 27). Den större vikt som har lagts vid kunskapsresultatens avvikelse från det modellberäknade värdet är den största orsaken till försämringen av det sammanvägda resultatet/rankingen för Vaxholm. Vaxholm har bra resultat på de flesta kunskapsindikatorer. Inom 14 indikatorer tillhör Vaxholm den fjärdedel av alla kommuner med högst resultat. Pojkar i Vaxholm tillhör vid en jämförelse med pojkar i andra kommuner den fjärdedelen med bäst resultat inom 9 av 11 indikatorer. Flickorna har däremot en längre rank jämfört med flickorna i andra kommuner på flera av indikatorerna. Vaxholm har en nettokostnad per elev som ligger nära medelvärdet för riket. (Vaxholm: kr, medel riket: kr). Vaxholm tillhör liksom nästan alla andra kommuner i Stockholms län de 25 procent med lägst andel behöriga lärare. I det sammanvägda resultatet för elevenkäten får Vaxholm ranking 189 i åk 5 (av 193) och 93 i åk 8 (av 193). Det faktiska resultatet som Öppna jämförelser grundar sig på har utvärderats av både utbildningsförvaltningen och enheterna under 2014 som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Utvärderingarna har varit en utgångspunkt i prioritering och planering av utvecklingsarbete, både centralt och lokalt på varje enhet. Adrian Brunkhorst (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg att förvaltningen får i uppdrag att utreda tänkbara orsaker till att flickor presterar sämre i Vaxholms stad jämfört med övriga kommuner i landet. n finner bifall till Brunkhorsts beslutsförslag. Tjänsteutlåtande,

9 Änr BUN 2014/ Uppföljning av likabehandlingsplan 2015 Informationen noteras till protokollet. En deluppföljning av 2015 års plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, har genomförts på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Arbetet fortsätter enligt planen och utvärdering kommer också att ske i november n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, För kännedom: Ann-Katrin Samuelsson, skolchef 9

10 Änr BUN 2015/ Preliminärt resultat av skolvalet läsåret 2015/2016 Informationen noteras till protokollet. Utbildningsförvaltningen informerar om preliminärt resultat av skolvalet till läsåret 2015/2016. n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Preliminärt resultat av skolvalet läsåret 2015/2016,

11 Änr BUN 2014/ Fortsatt utveckling av elevhälsa och särskilt stöd i Vaxholms stad Informationen noteras till protokollet. Utbildningsförvaltningen har ett pågående utvecklingsarbete kring elevhälsan och särskilt stöd. Ett fortsatt behov av att utveckla organisationens styrning, ledning och finansiering för att säkerställa att alla barn och elever i Vaxholms stad har en likvärdig och kvalitetssäkrad tillgång till elevhälsans funktioner och få det särskilda stöd de behöver ligger bakom förvaltningens beslut att genomföra en extern studie. Syftet är att förtydliga bilden av hur verksamheten elevhälsa fungerar idag samt skapa en process för delaktighet och utveckling av verksamheten samt ge förslag på fortsatt utveckling av organisationen. Mot bakgrund av studiens resultat kommer en omorganisation av elevhälsans funktioner att göras. Skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator som är de funktioner som ingår i elevhälsan, kommer att vara organiserade inom egenregin. Samtliga av dessa funktioner, oavsett hur de är organiserade idag, omfattas av omorganisationen och likvärdighet vad gäller tjänsternas utformning ska eftersträvas. Elevhälsans uppdrag är att arbete främjande och förebyggande för att stödja eleverna att nå utbildningens mål. En inkluderande syn ska genomsyra det stöd som ges till eleverna. n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Studie om elevhälsa och särskilt stöd i Vaxholms stad våren 2015, april 2015 Ann-Katrin Samuelsson, Skolchef För kännedom: Rektorer och förskolechefer i egenregin 11

12 Änr BUN 2015/ Introduktionsprogram inom ramen för kommunens aktivitetsansvar Avtal med Täby kommun, Åva gymnasium gällande introduktionsprogrammen antas enligt förvaltningens förslag. Enligt skollagen (2010:800) 17 kap. 16 är elevens hemkommun skyldig att anordna utbildning inom introduktionsprogram (IM-program) för alla ungdomar i hemkommunen som är obehöriga till de nationella gymnasieprogrammen. Hemkommunen är även skyldig att erbjuda introduktionsprogram för elever som inte uppfyller kraven för ett introduktionsprogram. Dit hör bland annat elever från grundsärskolan som valt att inte fortsätta sin gymnasieutbildning inom gymnasiesärskolan. Vaxholm stad har ingen gymnasieskola och därmed inget introduktionsprogram. Inget avtal är skrivet med annan kommun för att säkerställa att ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program kan tas emot inom introduktionsprogrammet. Med anledning av att elevens hemkommun är skyldig att anordna introduktionsprogram för dessa ungdomar behöver ett avtal upprättas med annan kommun. Avtalet omfattar tre platser inom introduktionsprogrammet på Åva gymnasium i Täby kommun och gäller under läsåret 2015/2016 med möjlighet att förlänga avtalet i upp till ytterligare tre läsår. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Bilaga 1. Avtal gällande platser på introduktionsprogrammen på Åva gymnasium ( ) Bilaga 2. Prislista 2015 Täby kommun ( ) För kännedom: Lisa Lundberg, Studie- och yrkesvägledare vid utbildningsförvaltningen 12

13 Änr BUN 2015/ Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola antas enligt förvaltningens förslag, med giltighet från och med läsåret 2015/2016. Enligt skollagen (SFS 2010:800, 29 kap. 9 ) har kommunen en skyldighet att hålla sig informerad om sysselsättning för ungdomar mellan år som inte går i gymnasieskolan, i syfte att erbjuda lämpliga individuella åtgärder. Kommunen ska även dokumentera de genomföra insatserna på ett lämpligt sätt, i enlighet med förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunens aktivitetsansvar för ungdomar. Detta uppdrag brukar benämnas som kommunens aktivitetsansvar. Från och med 1 januari 2015 ska alla kommuner på uppdrag av Skolverket föra ett register och samla in information till Statistiska centralbyrån (SCB) över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (SFS 2014:1382). I Vaxholms stad finns ingen gymnasieskola och därmed inga introduktionsprogram (IM-program) eller andra aktiviteter att erbjuda för ungdomar mellan år. Med anledning av bristen på aktiviteter att erbjuda dessa ungdomar beslutade barn- och utbildningsnämnden i november 2014 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att köpa platser hos en annan kommun som anordnar introduktionsprogram, samt erbjuda ungdomar som är under 20 år, som av olika anledningar inte kan studera på gymnasieskola, att läsa in gymnasiekurser via folkhögskolans allmänna linje. Med anledning av detta har utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag till riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Förslag till riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola, Lisa Lundberg, studie- och yrkesvägledare vid utbildningsförvaltningen För kännedom: 13

14 Änr BUN 2015/ Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och analfabeter Barn- och utbildningsnämnden avvaktar med att skriva på en ny överenskommelse mellan kommuner i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter. I ett samarbete på Södertörn har sedan 2013 pågått ett projekt kring att ta fram och genomföra en sfibasutbildning för kortutbildade och analfabeter. Resultaten är goda och utbildningen kostnadseffektiv. Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars 2015 att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta överenskommelsen om samverkan kring SFIbasutbildning för kortutbildade och analfabeter. Kommunerna ombeds inkomma med sitt ställningstagande till KSL senast den 15 juni Utbildningsförvaltningen är positiv till ett framtida samarbete i länet kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter men eftersom Vaxholms stad genom samverkan i KCNO (Kunskapscentrum Nordost) redan ingått avtal med leverantör om Sfi-utbildning bör Vaxholms stad enligt rektor för KCNO därför avvakta med att teckna nytt samverkansavtal. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och analfabeter, Budget BAS helår, Kvalitetskriterier för Sfi-bas-utbildning, Kommunförbundet Stockholms län, KSL För kännedom: Svante Ingler, rektor vid Kunskapscentrum Nordost (KCNO) 14

15 Änr BUN 2014/ Samverkansavtal för gymnasieutbildning - reviderad modell för strukturtillägg Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade modellen för strukturtillägg inom ramen för samverkansavtalet för gemensam gymnasieregion. I november 2014 antog Vaxholms stad Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) samverkansavtal och gemensamma programpriser för länets gymnasiesamverkan samt en modell för strukturtillägg som syftar till att ge skolor med elever som har lägre meritvärde extra medel för ökad måluppfyllelse. Inför införandet av strukturtillägget kommunicerades och förankrades förslaget att strukturtillägget ska fördelas till elever med meritvärde under 200 poäng som går ett nationellt program. I slutfasen ledde en felaktig beräkning till att beslut fattades att strukturtillägget under det första året fördelas på alla elever. KSL beslutade då att en översyn skulle göras inför I den reviderade modellen för beräkning av strukturtillägg föreslås att tillägget fördelas till elever med meritvärde under 200 poäng samt färre meritvärderingsintervaller. KSL:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars 2015 att rekommendera gymnasieregionens kommuner att anta förslaget till revidering av modellen för strukturtillägg. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Gemensam gymnasieregion 2.0 förslag till reviderad modell av strukturtillägg, Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Kommunstyrelsen För kännedom: 15

16 Änr BUN 2014/ Ny upphandling avseende utbildningsanordnare för vuxenutbildning, Kunskapscentrum Nordost (KCNO) Informationen noteras till protokollet. Upphandlingen avseende utbildningsanordnare för vuxenutbildning vid Kunskapscentrum Nordost (KCNO) genomfördes under 2014 av nio kommuner: Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Sollentuna, Solna, Järfälla och Upplands Väsby, i en samarbetskonstellation benämnd Vux 9. Tilldelningsbeslut skrevs under av samtliga kommuner i februari Som ett resultat av en dom i förvaltningsrätten i Stockholm den 21 april 2015 (mål nr ), till förmån för den överklagande parten, ska upphandlingen göras om i sin helhet. Arbetet med ta fram en tidsplan för genomförandet av en ny upphandling med avtalsstart den 1 januari 2016 är i gång. Ett nytt förfrågningsunderlag har tagits fram och beräknas annonseras i maj. Nytt tilldelningsbeslut kan preliminärt undertecknas i augusti. För att säkerställa fortsatt undervisning efter den 30 juni 2015 erbjuder Vux 9-kommunerna sina nuvarande avtalspartners att fortsätta vuxenutbildningsverksamheten på samma villkor samt under samma förutsättningar som enligt gällande avtal fram till årsskiftet 2015/2016. n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Svante Ingler, rektor vid Kunskapscentrum Nordost, KCNO För kännedom: 16

17 Änr BUN 2015/ Upphandling avseende utbildningsanordnare för svenska för invandrare (sfi), Kunskapscentrum Nordost (KCNO) 1. Barn- och utbildningsnämnden delegerar till utbildningschefen att besluta på nämndens vägnar avseende upphandling av svenska för invandrare (sfi). 2. Nämnden ska löpande informeras om upphandlingens fortgång samt så snart som möjligt få ta del av färdigt förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och ramavtal för kännedom. Kunskapscentrum Nordost (KCNO) grundades 2003 genom ett samarbetsavtal avseende grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi) mellan Täby kommun, Danderyds kommun, Vallentuna kommun och Vaxholms stad. Under 2014 reviderades avtalet för att möta ny lagstiftning och Österåkers kommun inträdde också i samarbetet. Vuxenutbildning består av tre skolformer; kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (sfi). Sveriges kommuner har en skyldighet enligt skollagen att tillhandahålla samtliga av dessa utbildningar. En kommun kan erbjuda vuxenutbildning i egenregi eller genom entreprenad. Vuxenutbildning kan även erbjudas genom samverkan med en annan kommun. KCNO erbjuder svenska för invandrare (sfi) genom Täby kommun på entreprenad, vilket kräver upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Då nuvarande avtal löper ut 30 juni 2016 krävs att en ny upphandling genomförs. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande,

18 Änr BUN 2015/ Rapport från kontaktpolitiker Informationen noteras till protokollet. Förtroendevalda rapporterar om uppdraget som kontaktpolitiker. Studiebesök har ägt rum vid Resarö skola den 25 maj n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande,

19 Änr BUN 2015/ Utestående uppdrag 1. Informationen noteras till protokollet. 2. Listan för utestående uppdrag revideras i enlighet med förvaltningens förslag. Utbildningsförvaltningen redovisar utestående uppdrag. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande,

20 Änr BUN 2015/ Redovisning av delegeringsbeslut Informationen noteras till protokollet. Anmälan av delegeringsbeslut avseende perioden till och med. n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, 20

21 Änr BUN 2015/ Redovisning av överklaganden Informationen noteras till protokollet. Utbildningsförvaltningen informerar om överklagande beslut. n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande,

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 67 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 68 Delårsbokslut augusti 2015, med helårsprognos (Tertial 2) 4 69 Yttrande till mål och budget 2016-2018 5 70 Undervisningstid

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(15) Innehållsförteckning 29 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 30 Vaxholms stads miljöprogram 2014-2020 4 31 Tertialbokslut 1 2014 5 32 Resultat från brukarenkäter 2014

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Henrik Lennermark, tf kanslichef Marita Holmgren, assistent Mats Lundström,

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 88 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslistan 3 89 Månadsbokslut oktober 2016, inklusive prognos 4 90 Motion om ökat samarbete mellan skola och näringsliv 5 91

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62-81 Plats och tid Sammanträdesrum Duvan/Höken, kl. 18.30 21.45 Beslutande Ersättare Michael Baumgarten (FP), ordförande Peter Lindqvist (M), vice ordförande Svante Nordell (M) Kent Öhman (M), tjänstgörande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Vargmötet, 15.00-17.05 ande närvarade Roswitha Melzer (FP), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Agneta Westerberg (S) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

2(20) Innehållsförteckning

2(20) Innehållsförteckning 2(20) Innehållsförteckning 14 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 15 Öppna jämförelser grundskolan 2014 4 16 Ekonomiskt utfall mars 2014 5 17 Preliminärt resultat av skolvalet

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2015-08-24 2 av 2

Innehåll. Protokoll 2015-08-24 2 av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 53 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 54 Projektplan avseende ökad tillgänglighet av digitala verktyg 4 55 Ekonomiskt utfall juni 2015 5 56 Resultat

Läs mer

2(19) Innehållsförteckning

2(19) Innehållsförteckning 2(19) _ Innehållsförteckning 1 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 2 Frågor och svar från nämnden utbildningsnämnden 25 november 2013 om regler för styrning av budgetavvikelse/resultatöverföring

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 16-30 Plats och tid Sammanträdesrum Höken, Eriksövägen 27, kl. 18.30 21.02 Beslutande Ersättare Michael Baumgarten (FP) ordf. Peter Lindqvist (M) Svante Nordell (M) Susanne König (M) Adrian Brunkhorst

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 82 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 83 Extra sammanträde 4 84 Månadsbokslut oktober 2015, inklusive prognos 5 85 Rutiner för nyanlända elevers mottagande

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-09-30 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2010-10-21 Upphandling av kommunal

Läs mer

8 förtroendevalda inför strategidag 2015 6 Kontaktpolitiker 2015 9-10 7 Vaxholms stads elevundersökning i jämförelse med andra

8 förtroendevalda inför strategidag 2015 6 Kontaktpolitiker 2015 9-10 7 Vaxholms stads elevundersökning i jämförelse med andra 2 av 2 Innehåll 1 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 2 Detaljbudget 2015 4 3 Årsbokslut 2014 5 4 Val till barn- och utbildningsnämndens utskott 2015 6-7 5 Inbjudan till möte mellan

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 7 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 8 Årssammanställning för uppföljning av gymnasieelever från 4-5 Vaxholms stad 2015 9 Årsredovisning 2015 Barn- och

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-16 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Vaxholms kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Vaxholms kommun Tillsyn i Vaxholms kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Vaxholms kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-12 Vår referens Ann-Sofie Nordh Direkttelefon 040-34 21 41 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 11 Dnr 2013-163 Förslag till yttrande: Delbetänkande:

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 90/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-11-23 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Grundskolan 2013-10- 01 Skolnärvaro Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Skolplikt och elevens rätt till utbildning Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet!

2012-03-19 SIDAN 1. Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! SIDAN 1 Vuxenutbildningen i Stockholm samt ytterligare nio kommuner i länet! Tänk om SIDAN 2 den enda anordnaren ska ge undervisning till; 30 000 individer med olika behov och inriktning! SIDAN 3 Och tänk

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-01 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas Ersättare för kännedom Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Tid och plats Tisdag den 8 november, kl 9.00

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

29 Remiss avseende ansökan om godkännande som huvudman för en 17. utökning av fristående gymnasieskola, Österåkers kommun

29 Remiss avseende ansökan om godkännande som huvudman för en 17. utökning av fristående gymnasieskola, Österåkers kommun Protokoll 2 av 2 Innehåll 19 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 20 Vaxholms Hörselprojekt 4 21 Rapport avseende surfplattor och appar i förskolan 5 22 Ekonomisk prognos, mars

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-03-09 Beslutad av Utbildningschef Diarienummer: BUN/2016:18-002 Ersätter: - Gäller för: Gäller fr o m: 2016-03-09 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 59 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslistan 3 60 Ekologisk agenda 4 61 Ekonomiskt utfall för juni 5 62 Resursfördelning socioekonimiskt tillägg Vaxholms stad

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 31-43 Plats och tid Sammanträdesrum Höken, Eriksövägen 27, kl. 19.00 20.35 Beslutande Ersättare Michael Baumgarten (FP) ordf. Peter Lindqvist (M) Svante Nordell (M) Adrian Brunkhorst (C) Gunilla Harvig

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola n Beslut Linköpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Linköpings kommun Tillsyn i Linköpings kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Linköpings kommun under hösten 2016. Tillsynen har

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Centrum för samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-23 DNR SN 2012.193 DAVID MATSCHECK SID 1/2 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2016:10572 B åstad kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Båstad kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S)

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-29 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) Dnr: UN 16/015 Sammanfattning av ärendet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 1 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskola åk 7-9 Göran Törnqvist, rektor & Ann- Sofie Gunnarsson, biträdande rektor. 2 Innehåll KVALITETSARBETE...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret 2013 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 2015-02-02 KSL/14/0074 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter SYFTE OCH MÅL Sfi-bas riktar sig

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Upplands Väsby kommun. Beslut Dnr :8634. Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (9) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år,

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år, 1 2012-05-07 Rapport: Informationsansvaret, ungdomar 16-20 år, Bakgrund I skollagen regleras kommunernas ansvar för uppföljning av ungdomar, 16 20 år, som befinner sig utanför utbildning eller arbete.

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ... modell plan policy program riktlinje för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.50 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Roswitha Melzer (FP), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Maya Mallo (M),

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer