12 aktivitetsansvar 44 Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "12 aktivitetsansvar 44 Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola 13 45 Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och"

Transkript

1

2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 35 Tertialbokslut 1, april 2015 med helårsprognos 4 36 Risk- och sårbarhetsanalys avseende skolplattformen Office Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro 6 38 Statistik avseende personal och barngrupper i Vaxholm stads 7 utbildningsverksamhet Öppna jämförelser Uppföljning av likabehandlingsplan Preliminärt resultat av skolvalet läsåret 2015/ Fortsatt utveckling av elevhälsa och särskilt stöd i Vaxholms stad Introduktionsprogram inom ramen för kommunens 12 aktivitetsansvar 44 Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och 14 analfabeter 46 Samverkansavtal för gymnasieutbildning - reviderad modell för 15 strukturtillägg 47 Ny upphandling avseende utbildningsanordnare för 16 vuxenutbildning, Kunskapscentrum Nordost (KCNO) 48 Upphandling avseende utbildningsanordnare för svenska för 17 invandrare (sfi), Kunskapscentrum Nordost (KCNO) 49 Rapport från kontaktpolitiker Utestående uppdrag Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av överklaganden 21 2

3 34 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 1. Margaretha Pettersson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 1 juni Utskickad föredragningslista ändras enligt följande. Nytt ärende om upphandling avseende utbildningsanordnare för svenska för invandrare (sfi), Kunskapscentrum Nordost (KCNO) tillkommer. n yrkar att Margaretha Pettersson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 1 juni 2015 samt att utskickad föredragningslista fastställs med ovanstående ändring. 3

4 Änr BUN 2015/ Tertialbokslut 1, april 2015 med helårsprognos Informationen noteras till protokollet. Utbildningsförvaltningen redovisar tertialbokslut april 2015 med helårsprognos för n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Tertialbokslut april 2015 med helårsprognos,

5 Änr BUN 2014/ Risk- och sårbarhetsanalys avseende skolplattformen Office 365 Risk-och sårbarhetsanalys avseende skolplattformen Office 365 antas enligt förvaltningens förslag. Vaxholms stad har valt att använda molntjänsten Office 365 från Microsoft för att erbjuda användarna inom skola och förskola digitala tjänster i syfte att stödja det pedagogiska arbetet. Vid införandet av Office 365 har en risk- och sårbarhetsanalys tagits fram. I denna beskrivs risker med användandet utifrån bland annat personuppgiftslagen (1998:204). Den sammantagna risken för att införa och behandla data i molntjänsten Office 365 bedöms som låg. Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Office 365, Risk och sårbarhetsanalys, Vaxholms stad ( ) För kännedom: Ann-Katrin Samuelsson, skolchef 5

6 Änr BUN 2014/ Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro 1. Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro, grundskolan, antas enligt förvaltningens förslag. 2. Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro, gymnasieskolan, antas enligt förvaltningens förslag. Med anledning av brister i rutiner för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro har förvaltningen tagit fram ett förslag på riktlinjer som grundar sig på lagar, förordningar och Skolverkets allmänna råd. Det finns föreslagna riktlinjer både för grundskolan och gymnasieskolan. Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att grundläggande utbildning är obligatorisk och att eleven måste delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat skäl att utebli. Skolplikten regleras i 7 kap. skollagen (2010:800). Vaxholms stad bevakar att alla skolpliktiga barn som bor i Vaxholm fullgör sin skolgång. Elever som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, vilket kan få många negativa konsekvenser som följd både för individen och för samhället. För att öka skolnärvaron och möta eleverna med rätt stöd är det angeläget att kommunen har rutiner och ett systematiskt arbetssätt. Exempel på framgångsfaktorer för att lyckas i arbetet med skolnärvaro är goda relationer, samverkan med andra aktörer och ett tydligt ledarskap. Även om gymnasiet är en frivillig skolform är antagna elever skyldiga att delta i verksamheten. Vaxholms stad har inte någon egen gymnasieskola och alla gymnasieelever går därför i en gymnasieskola utanför kommunen. Huvudmannen ska snarast anmäla till hemkommunen då en elev börjar eller slutar vid skolan eller har hög ogiltig frånvaro. Tydliga riktlinjer för hur rapporteringen ska gå till medför att kommunens aktivitetsansvar får bättre möjligheter att organisera och erbjuda individuellt anpassade åtgärder för dessa elever. De föreslagna riktlinjerna kommer att innebära att förutsättningarna för att öka skolnärvaron stärks, både för elever i Vaxholms stads skolor och för elever folkbokförda i Vaxholm i en skola utanför kommunen. Detta leder i sin tur till ökade förutsättningar för goda studieresultat och elevernas möjligheter till vidareutbildning, arbete och delaktighet i samhället. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro, Grundskolan, Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro, Gymnasieskolan, För kännedom: Ann-Katrin Samuelsson, skolchef 6

7 Änr BUN 2015/ Statistik avseende personal och barngrupper i Vaxholm stads utbildningsverksamhet Informationen noteras till protokollet. Utbildningsförvaltningen har sammanställt statistik avseende personal och barngrupper i Vaxholms stad som en del av den kontinuerliga uppföljningen av utbildningen utifrån statistik som publiceras av Skolverket/Statistiska centralbyrån, SCB. I förskolan i Vaxholm har 27 procent av personalen pedagogisk högskoleutbildning. Förskolorna har en högre personaltäthet och mindre gruppstorlekar än Stockholms län och riket. 81 procent av lärarna i Vaxholms grundskolor har pedagogisk högskoleexamen. Vaxholm har en hög andel inskrivna barn i fritidshemmet. Gruppstorlekarna har ökat över tid och andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning är 21 procent. n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande,

8 Änr BUN 2015/ Öppna jämförelser Informationen noteras till protokollet. 2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda tänkbara orsaker till att flickor presterar sämre i Vaxholms stad jämfört med övriga kommuner i landet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har presenterat Öppna jämförelser grundskolan I Öppna jämförelser jämförs resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. I år fick Vaxholm ranking 55 av 290 kommuner i det sammanvägda resultatet när det gäller kunskapsresultat (förra året rank 27). Den större vikt som har lagts vid kunskapsresultatens avvikelse från det modellberäknade värdet är den största orsaken till försämringen av det sammanvägda resultatet/rankingen för Vaxholm. Vaxholm har bra resultat på de flesta kunskapsindikatorer. Inom 14 indikatorer tillhör Vaxholm den fjärdedel av alla kommuner med högst resultat. Pojkar i Vaxholm tillhör vid en jämförelse med pojkar i andra kommuner den fjärdedelen med bäst resultat inom 9 av 11 indikatorer. Flickorna har däremot en längre rank jämfört med flickorna i andra kommuner på flera av indikatorerna. Vaxholm har en nettokostnad per elev som ligger nära medelvärdet för riket. (Vaxholm: kr, medel riket: kr). Vaxholm tillhör liksom nästan alla andra kommuner i Stockholms län de 25 procent med lägst andel behöriga lärare. I det sammanvägda resultatet för elevenkäten får Vaxholm ranking 189 i åk 5 (av 193) och 93 i åk 8 (av 193). Det faktiska resultatet som Öppna jämförelser grundar sig på har utvärderats av både utbildningsförvaltningen och enheterna under 2014 som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Utvärderingarna har varit en utgångspunkt i prioritering och planering av utvecklingsarbete, både centralt och lokalt på varje enhet. Adrian Brunkhorst (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg att förvaltningen får i uppdrag att utreda tänkbara orsaker till att flickor presterar sämre i Vaxholms stad jämfört med övriga kommuner i landet. n finner bifall till Brunkhorsts beslutsförslag. Tjänsteutlåtande,

9 Änr BUN 2014/ Uppföljning av likabehandlingsplan 2015 Informationen noteras till protokollet. En deluppföljning av 2015 års plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, har genomförts på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Arbetet fortsätter enligt planen och utvärdering kommer också att ske i november n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, För kännedom: Ann-Katrin Samuelsson, skolchef 9

10 Änr BUN 2015/ Preliminärt resultat av skolvalet läsåret 2015/2016 Informationen noteras till protokollet. Utbildningsförvaltningen informerar om preliminärt resultat av skolvalet till läsåret 2015/2016. n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Preliminärt resultat av skolvalet läsåret 2015/2016,

11 Änr BUN 2014/ Fortsatt utveckling av elevhälsa och särskilt stöd i Vaxholms stad Informationen noteras till protokollet. Utbildningsförvaltningen har ett pågående utvecklingsarbete kring elevhälsan och särskilt stöd. Ett fortsatt behov av att utveckla organisationens styrning, ledning och finansiering för att säkerställa att alla barn och elever i Vaxholms stad har en likvärdig och kvalitetssäkrad tillgång till elevhälsans funktioner och få det särskilda stöd de behöver ligger bakom förvaltningens beslut att genomföra en extern studie. Syftet är att förtydliga bilden av hur verksamheten elevhälsa fungerar idag samt skapa en process för delaktighet och utveckling av verksamheten samt ge förslag på fortsatt utveckling av organisationen. Mot bakgrund av studiens resultat kommer en omorganisation av elevhälsans funktioner att göras. Skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator som är de funktioner som ingår i elevhälsan, kommer att vara organiserade inom egenregin. Samtliga av dessa funktioner, oavsett hur de är organiserade idag, omfattas av omorganisationen och likvärdighet vad gäller tjänsternas utformning ska eftersträvas. Elevhälsans uppdrag är att arbete främjande och förebyggande för att stödja eleverna att nå utbildningens mål. En inkluderande syn ska genomsyra det stöd som ges till eleverna. n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Studie om elevhälsa och särskilt stöd i Vaxholms stad våren 2015, april 2015 Ann-Katrin Samuelsson, Skolchef För kännedom: Rektorer och förskolechefer i egenregin 11

12 Änr BUN 2015/ Introduktionsprogram inom ramen för kommunens aktivitetsansvar Avtal med Täby kommun, Åva gymnasium gällande introduktionsprogrammen antas enligt förvaltningens förslag. Enligt skollagen (2010:800) 17 kap. 16 är elevens hemkommun skyldig att anordna utbildning inom introduktionsprogram (IM-program) för alla ungdomar i hemkommunen som är obehöriga till de nationella gymnasieprogrammen. Hemkommunen är även skyldig att erbjuda introduktionsprogram för elever som inte uppfyller kraven för ett introduktionsprogram. Dit hör bland annat elever från grundsärskolan som valt att inte fortsätta sin gymnasieutbildning inom gymnasiesärskolan. Vaxholm stad har ingen gymnasieskola och därmed inget introduktionsprogram. Inget avtal är skrivet med annan kommun för att säkerställa att ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program kan tas emot inom introduktionsprogrammet. Med anledning av att elevens hemkommun är skyldig att anordna introduktionsprogram för dessa ungdomar behöver ett avtal upprättas med annan kommun. Avtalet omfattar tre platser inom introduktionsprogrammet på Åva gymnasium i Täby kommun och gäller under läsåret 2015/2016 med möjlighet att förlänga avtalet i upp till ytterligare tre läsår. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Bilaga 1. Avtal gällande platser på introduktionsprogrammen på Åva gymnasium ( ) Bilaga 2. Prislista 2015 Täby kommun ( ) För kännedom: Lisa Lundberg, Studie- och yrkesvägledare vid utbildningsförvaltningen 12

13 Änr BUN 2015/ Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola antas enligt förvaltningens förslag, med giltighet från och med läsåret 2015/2016. Enligt skollagen (SFS 2010:800, 29 kap. 9 ) har kommunen en skyldighet att hålla sig informerad om sysselsättning för ungdomar mellan år som inte går i gymnasieskolan, i syfte att erbjuda lämpliga individuella åtgärder. Kommunen ska även dokumentera de genomföra insatserna på ett lämpligt sätt, i enlighet med förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunens aktivitetsansvar för ungdomar. Detta uppdrag brukar benämnas som kommunens aktivitetsansvar. Från och med 1 januari 2015 ska alla kommuner på uppdrag av Skolverket föra ett register och samla in information till Statistiska centralbyrån (SCB) över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (SFS 2014:1382). I Vaxholms stad finns ingen gymnasieskola och därmed inga introduktionsprogram (IM-program) eller andra aktiviteter att erbjuda för ungdomar mellan år. Med anledning av bristen på aktiviteter att erbjuda dessa ungdomar beslutade barn- och utbildningsnämnden i november 2014 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att köpa platser hos en annan kommun som anordnar introduktionsprogram, samt erbjuda ungdomar som är under 20 år, som av olika anledningar inte kan studera på gymnasieskola, att läsa in gymnasiekurser via folkhögskolans allmänna linje. Med anledning av detta har utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag till riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Förslag till riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier på folkhögskola, Lisa Lundberg, studie- och yrkesvägledare vid utbildningsförvaltningen För kännedom: 13

14 Änr BUN 2015/ Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och analfabeter Barn- och utbildningsnämnden avvaktar med att skriva på en ny överenskommelse mellan kommuner i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter. I ett samarbete på Södertörn har sedan 2013 pågått ett projekt kring att ta fram och genomföra en sfibasutbildning för kortutbildade och analfabeter. Resultaten är goda och utbildningen kostnadseffektiv. Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars 2015 att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta överenskommelsen om samverkan kring SFIbasutbildning för kortutbildade och analfabeter. Kommunerna ombeds inkomma med sitt ställningstagande till KSL senast den 15 juni Utbildningsförvaltningen är positiv till ett framtida samarbete i länet kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter men eftersom Vaxholms stad genom samverkan i KCNO (Kunskapscentrum Nordost) redan ingått avtal med leverantör om Sfi-utbildning bör Vaxholms stad enligt rektor för KCNO därför avvakta med att teckna nytt samverkansavtal. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och analfabeter, Budget BAS helår, Kvalitetskriterier för Sfi-bas-utbildning, Kommunförbundet Stockholms län, KSL För kännedom: Svante Ingler, rektor vid Kunskapscentrum Nordost (KCNO) 14

15 Änr BUN 2014/ Samverkansavtal för gymnasieutbildning - reviderad modell för strukturtillägg Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade modellen för strukturtillägg inom ramen för samverkansavtalet för gemensam gymnasieregion. I november 2014 antog Vaxholms stad Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) samverkansavtal och gemensamma programpriser för länets gymnasiesamverkan samt en modell för strukturtillägg som syftar till att ge skolor med elever som har lägre meritvärde extra medel för ökad måluppfyllelse. Inför införandet av strukturtillägget kommunicerades och förankrades förslaget att strukturtillägget ska fördelas till elever med meritvärde under 200 poäng som går ett nationellt program. I slutfasen ledde en felaktig beräkning till att beslut fattades att strukturtillägget under det första året fördelas på alla elever. KSL beslutade då att en översyn skulle göras inför I den reviderade modellen för beräkning av strukturtillägg föreslås att tillägget fördelas till elever med meritvärde under 200 poäng samt färre meritvärderingsintervaller. KSL:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars 2015 att rekommendera gymnasieregionens kommuner att anta förslaget till revidering av modellen för strukturtillägg. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Gemensam gymnasieregion 2.0 förslag till reviderad modell av strukturtillägg, Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Kommunstyrelsen För kännedom: 15

16 Änr BUN 2014/ Ny upphandling avseende utbildningsanordnare för vuxenutbildning, Kunskapscentrum Nordost (KCNO) Informationen noteras till protokollet. Upphandlingen avseende utbildningsanordnare för vuxenutbildning vid Kunskapscentrum Nordost (KCNO) genomfördes under 2014 av nio kommuner: Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Sollentuna, Solna, Järfälla och Upplands Väsby, i en samarbetskonstellation benämnd Vux 9. Tilldelningsbeslut skrevs under av samtliga kommuner i februari Som ett resultat av en dom i förvaltningsrätten i Stockholm den 21 april 2015 (mål nr ), till förmån för den överklagande parten, ska upphandlingen göras om i sin helhet. Arbetet med ta fram en tidsplan för genomförandet av en ny upphandling med avtalsstart den 1 januari 2016 är i gång. Ett nytt förfrågningsunderlag har tagits fram och beräknas annonseras i maj. Nytt tilldelningsbeslut kan preliminärt undertecknas i augusti. För att säkerställa fortsatt undervisning efter den 30 juni 2015 erbjuder Vux 9-kommunerna sina nuvarande avtalspartners att fortsätta vuxenutbildningsverksamheten på samma villkor samt under samma förutsättningar som enligt gällande avtal fram till årsskiftet 2015/2016. n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Svante Ingler, rektor vid Kunskapscentrum Nordost, KCNO För kännedom: 16

17 Änr BUN 2015/ Upphandling avseende utbildningsanordnare för svenska för invandrare (sfi), Kunskapscentrum Nordost (KCNO) 1. Barn- och utbildningsnämnden delegerar till utbildningschefen att besluta på nämndens vägnar avseende upphandling av svenska för invandrare (sfi). 2. Nämnden ska löpande informeras om upphandlingens fortgång samt så snart som möjligt få ta del av färdigt förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och ramavtal för kännedom. Kunskapscentrum Nordost (KCNO) grundades 2003 genom ett samarbetsavtal avseende grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi) mellan Täby kommun, Danderyds kommun, Vallentuna kommun och Vaxholms stad. Under 2014 reviderades avtalet för att möta ny lagstiftning och Österåkers kommun inträdde också i samarbetet. Vuxenutbildning består av tre skolformer; kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (sfi). Sveriges kommuner har en skyldighet enligt skollagen att tillhandahålla samtliga av dessa utbildningar. En kommun kan erbjuda vuxenutbildning i egenregi eller genom entreprenad. Vuxenutbildning kan även erbjudas genom samverkan med en annan kommun. KCNO erbjuder svenska för invandrare (sfi) genom Täby kommun på entreprenad, vilket kräver upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Då nuvarande avtal löper ut 30 juni 2016 krävs att en ny upphandling genomförs. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande,

18 Änr BUN 2015/ Rapport från kontaktpolitiker Informationen noteras till protokollet. Förtroendevalda rapporterar om uppdraget som kontaktpolitiker. Studiebesök har ägt rum vid Resarö skola den 25 maj n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande,

19 Änr BUN 2015/ Utestående uppdrag 1. Informationen noteras till protokollet. 2. Listan för utestående uppdrag revideras i enlighet med förvaltningens förslag. Utbildningsförvaltningen redovisar utestående uppdrag. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande,

20 Änr BUN 2015/ Redovisning av delegeringsbeslut Informationen noteras till protokollet. Anmälan av delegeringsbeslut avseende perioden till och med. n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, 20

21 Änr BUN 2015/ Redovisning av överklaganden Informationen noteras till protokollet. Utbildningsförvaltningen informerar om överklagande beslut. n yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande,

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 67 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 68 Delårsbokslut augusti 2015, med helårsprognos (Tertial 2) 4 69 Yttrande till mål och budget 2016-2018 5 70 Undervisningstid

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Justering och fastställande av föredragningslista 3 2 Sammanfattning av skolornas risk- och konsekvensanalys vid 4 3 införande av en dator per elev Årsbokslut 2017 5 4 Uppföljning

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Henrik Lennermark, tf kanslichef Marita Holmgren, assistent Mats Lundström,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(15) Innehållsförteckning 29 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 30 Vaxholms stads miljöprogram 2014-2020 4 31 Tertialbokslut 1 2014 5 32 Resultat från brukarenkäter 2014

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 88 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslistan 3 89 Månadsbokslut oktober 2016, inklusive prognos 4 90 Motion om ökat samarbete mellan skola och näringsliv 5 91

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62-81 Plats och tid Sammanträdesrum Duvan/Höken, kl. 18.30 21.45 Beslutande Ersättare Michael Baumgarten (FP), ordförande Peter Lindqvist (M), vice ordförande Svante Nordell (M) Kent Öhman (M), tjänstgörande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Vargmötet, 15.00-17.05 ande närvarade Roswitha Melzer (FP), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Agneta Westerberg (S) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

2(20) Innehållsförteckning

2(20) Innehållsförteckning 2(20) Innehållsförteckning 14 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 15 Öppna jämförelser grundskolan 2014 4 16 Ekonomiskt utfall mars 2014 5 17 Preliminärt resultat av skolvalet

Läs mer

62 Justering och fastställande av föredragningslistan 63 Delårsbokslut augusti 2017 med helårsprognos Yttrande till Mål och budget

62 Justering och fastställande av föredragningslistan 63 Delårsbokslut augusti 2017 med helårsprognos Yttrande till Mål och budget Protokoll 2 av 2 Innehåll 62 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 63 Delårsbokslut augusti 2017 med helårsprognos 4 64 Yttrande till Mål och budget 2018-2020 5 65 Förskolan Nalle Puh byter

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2015-08-24 2 av 2

Innehåll. Protokoll 2015-08-24 2 av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 53 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 54 Projektplan avseende ökad tillgänglighet av digitala verktyg 4 55 Ekonomiskt utfall juni 2015 5 56 Resultat

Läs mer

2(19) Innehållsförteckning

2(19) Innehållsförteckning 2(19) _ Innehållsförteckning 1 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 2 Frågor och svar från nämnden utbildningsnämnden 25 november 2013 om regler för styrning av budgetavvikelse/resultatöverföring

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 16-30 Plats och tid Sammanträdesrum Höken, Eriksövägen 27, kl. 18.30 21.02 Beslutande Ersättare Michael Baumgarten (FP) ordf. Peter Lindqvist (M) Svante Nordell (M) Susanne König (M) Adrian Brunkhorst

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 82 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 83 Extra sammanträde 4 84 Månadsbokslut oktober 2015, inklusive prognos 5 85 Rutiner för nyanlända elevers mottagande

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 69 Justering och fastställande av föredragningslista 3 70 Upphandling samhällsbetalda resor, del 2 4 71 Delårsbokslut - Tertial 2 5 72 Mål och budget 2019-2021 6 73 Internkontrollplan

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 15 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 16 Revidering av riktlinjer för skolskjuts 4-5 17 Revidering av riktlinjer för inackorderingstillägg 6-7 18 Tillgänglighetsstöd

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Gemensam gymnasieregion förslag till reviderad modell av strukturtillägg

Gemensam gymnasieregion förslag till reviderad modell av strukturtillägg 2015-03-19 Dnr Kommunstyrelserna i Stockholms Län Gemensam gymnasieregion 2.0 - förslag till reviderad modell av strukturtillägg KSLs rekommendation KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde 2015-03-19

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

8 förtroendevalda inför strategidag 2015 6 Kontaktpolitiker 2015 9-10 7 Vaxholms stads elevundersökning i jämförelse med andra

8 förtroendevalda inför strategidag 2015 6 Kontaktpolitiker 2015 9-10 7 Vaxholms stads elevundersökning i jämförelse med andra 2 av 2 Innehåll 1 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 2 Detaljbudget 2015 4 3 Årsbokslut 2014 5 4 Val till barn- och utbildningsnämndens utskott 2015 6-7 5 Inbjudan till möte mellan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Ån %.10 Skolinspektionen Dnr 43-2017:5420 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för gymnasieskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL

Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDE LNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-09-30 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 08-508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2010-10-21 Upphandling av kommunal

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 7 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 8 Årssammanställning för uppföljning av gymnasieelever från 4-5 Vaxholms stad 2015 9 Årsredovisning 2015 Barn- och

Läs mer

Dnr :5302, :5303, :5305, :5306, :5307, :5308, :5310

Dnr :5302, :5303, :5305, :5306, :5307, :5308, :5310 Skolinspektionen 2018-01-08 Dnr 43-2017:5302, 43-2017:5303, 43-2017:5305, 43-2017:5306, 43-2017:5307, 43-2017:5308, 43-2017:5310 Bollebygds kommun kommunenabollebygd.se för förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen,

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-16 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Övriga kallade Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan

Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan Ärende 8 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-23 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 26 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 27 Upphandling samhällsbetalda resor 4 28 Ekonomiskt utfall och prognos 2018 5-6 29 Upphandling lärplattform 7 30 Digital

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2017:5692 Kristianstads kommun för gymnasiesärskola efter tillsyn i Kristianstads kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:5692 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21 KS 2010/0336 2012-01-26 Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av 2011-10-25, 97, 2011-10-19, 61 och KF 2012-03-12, 21 I Skollagen (2010:800), Skolförordningen

Läs mer

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd.

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd. 1 ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän Skolchef TF 2 kap Kammarrätten handling till enskild eller annan myndighet 1.2 Ärenden som är av så brådskande karaktär att nämndens

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Skolnämndens delegationsordning Antagen av Skolnämnden: 2015 03 10 2:5 Reviderad i Skolnämnden 2016-05-17, 5:5 Diarienr: SKOL15 2016/0026-002 1 Delegationsordning för Skolnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2015-01-21 Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer i samma ärenden/ ärendegrupper. Delegation och delegering

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10517 Ljungby kommun för gymnasieskola efter tillsyn i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10517 2(8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5686 Kristianstads kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Kristianstads kommun Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:5686 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2017:4469 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenberg.se för gymnasiesärskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(7) Skolinspektionens

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 74-86 Plats och tid Sammanträdesrum Höken, Eriksövägen 27, kl. 18.30 21.30 Beslutande Michael Baumgarten (FP) ordf. Peter Lindqvist (M) v. ordf. Svante Nordell (M) Kenneth Öhman (M) Anneth Jacobsson (C)

Läs mer

Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret PLAN FÖR Det kommunala aktivitetsansvaret Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-05-09 49 Giltighetstid 1 juli 2018-30 juni 2022 Dokumentansvarig Ansvarig verksamhetschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Riktlinjer vid frånvaro

Riktlinjer vid frånvaro 1 av 9 Barn- och utbildningschef, Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämnden, 2018-10-09 83 Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Karlsborgs kommuns förskolor och grundskolor Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7148 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kiruna kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Gunnel Orselius-Dahl (L) (ordförande), Zarah Sjökvist (M) (vice ordförande), Agneta Westerberg (S)

Utbildningsnämndens arbetsutskott Gunnel Orselius-Dahl (L) (ordförande), Zarah Sjökvist (M) (vice ordförande), Agneta Westerberg (S) 1 (1) Plats och tid Åbyrummet kl 13:00-14:25 ande närvarande Gunnel Orselius-Dahl (L) (ordförande), Zarah Sjökvist (M) (vice ordförande), Agneta Westerberg (S) Övriga närvarande Lena Lindegren (Verksamhetscontroller),

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10373 Tierps kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Tierps kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Vaxholms kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Vaxholms kommun Tillsyn i Vaxholms kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Vaxholms kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett

Läs mer

Samverkansavtal. Avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län, angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns landsting.

Samverkansavtal. Avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län, angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns landsting. Bilaga 1b, rev 140612 Samverkansavtal Avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län, angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns landsting. Avtalet är baserat på föreskrifterna

Läs mer

Riktlinjer avseende skolfrånvaro i Botkyrka kommuns grundskolor. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Riktlinjer avseende skolfrånvaro i Botkyrka kommuns grundskolor. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Riktlinjer avseende skolfrånvaro i Botkyrka kommuns grundskolor Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: UF/2017: Dokumentet är beslutat av: Utbildningsnämnden Dokumentet beslutades

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 2 Inredningsprojekt vid Kronängsskolan 4 3 Årsbokslut 2016 5 4 Detaljbudget 2017 6 5 Revidering av handlingsplan för digital

Läs mer

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Grundskola, förskoleklass och fritidshem Grundskola, förskoleklass och fritidshem Nyckeltalen som används är hämtade ur databasen Kolada och är utifrån deras försök att bedöma effektiviteten i framför allt grundskolan. Nyckaltalen hämtas och

Läs mer

Samverkansavtal gymnasieskolan och programpeng, rekommendation från KSL

Samverkansavtal gymnasieskolan och programpeng, rekommendation från KSL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) 98 Dnr 2014/GAN 0082 44 Samverkansavtal gymnasieskolan och programpeng, rekommendation från KSL s beslut Nämnden antar ordförandeutlåtandet som sitt och skickar rekommendation

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-12 Vår referens Ann-Sofie Nordh Direkttelefon 040-34 21 41 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 11 Dnr 2013-163 Förslag till yttrande: Delbetänkande:

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

Huvudmannabeslut för fritidshem

Huvudmannabeslut för fritidshem Dnr 43-2016:10985 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för fritidshem efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Ne# Dnr 43-2017:5424 Stenungsunds kommun kommun@stenungsund.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Stenungsunds kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2017:5424 2 (7) s beslut

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2017:5952 Vetlanda kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Vetlanda kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande vid

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79

UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden , reviderad av utbildningsnämnden , 79 Riktlinje Riktlinje om tilläggsbelopp 2018-06-19 UN 2016/1136 UN 2018/3001 Antagen av utbildningsnämnden 2016-04-20, reviderad av utbildningsnämnden 2018-06-13, 79 Tilläggsbelopp kan ges till barn i förskolan

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Utbildnings- och kulturnämndens riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå samt i nämndens verksamheter

Utbildnings- och kulturnämndens riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå samt i nämndens verksamheter Antagna av utbildnings- och 2018-09-19, 72 Gäller från: 2018-09-19 Ansvarig: kvalitetsstrateg Revideras: vid behov Ersätter: riktlinjer antagna av utbildnings- och 2016-06-15, 43 s riktlinjer för det systematiska

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2017:4468 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenber för gymnasieskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola tiu) Dnr 43-2016:10733 Falköpings kommun kommunen@falkoping,se för gymnasiesärskola efter tillsyn i Falköpings kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2016:10733 2 (5) s beslut

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5988 Östersunds kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östersunds kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2(7) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6287 Älmhults kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älmhults kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:6287 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro för grundskola och gymnasium

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro för grundskola och gymnasium 1 (8) DATUM DNR 2018-11-13 UN/2018:223 Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro för grundskola och gymnasium Antaget av utbildningsnämnden den 28 november 2018 2 (8) Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola 6N 1 Skolinspektionen Dnr 43-2017:4467 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenberg.se för grundsärskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 50 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 51 Ekonomiskt utfall juni 2017 4 52 Kompetensförsörjningsplan utbildningsförvaltningen 2017/2018 5 53 Skolinspektionens

Läs mer

Plan för introduktionsprogram i

Plan för introduktionsprogram i i Robertsfors kommun Hilda Vidmark Robertsfors kommun Läsåret 2018/2019 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.2 Allmänt om utbildning på introduktionsprogram i Robertsfors kommun... 2 2. Plan för Språkintroduktion...

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 90/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-11-23 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

15 utbildningsnämnden 46 Information till barn- och utbildningsnämnden om nya

15 utbildningsnämnden 46 Information till barn- och utbildningsnämnden om nya Protokoll 2 av 2 Innehåll 35 Justering och fastställande av föredragningslista 3 36 Upphandling samhällsbetalda resor 4-5 37 Skolplaceringar läsåret 2018/2019 6 38 Utvärdering av områdesindelning vid skolskjuts

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret

Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret 2018-04-16 Sysselsättning bland unga som omfattas av Kommunala aktivitetsansvaret Tyresö kommun Höstterminen 2017-vårterminen 2018 Sofia Lindgren, studie- och yrkesvägledare Kommunala aktivitetsansvaret

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4445 Lidingö kommun för gymnasiesärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola IL j^ Skolinspektionen Dnr 43-2017:5419 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal

Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal Dokumenttitel: Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal Ämnesområde: Politisk ansvarsfördelning och arbetsordning Nivå: Huvuddokument Författare: Caroline Dexfalk, Juridiska staben Dokumentansvarig: Juridiska

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 51 Justering och fastställande av föredragningslista 3 52 Ekonomiskt utfall juni 4-5 53 Grundskolornas kunskapsresultat 2018 6-7 54 Resultat från brukarundersökningar förskola

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat:

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat: Upprättat: 170904 Utvecklingsplan Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018 Det Systematiska Kvalitéts Arbetet (SKA) på Tingbergsskolan Ett systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Lomma kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Lomma kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Grundskolan 2013-10- 01 Skolnärvaro Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Skolplikt och elevens rätt till utbildning Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-03-09 Beslutad av Utbildningschef Diarienummer: BUN/2016:18-002 Ersätter: - Gäller för: Gäller fr o m: 2016-03-09 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer