Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator"

Transkript

1 Bruksanvisning METRA 28C Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator /9.03

2 max. 600 V!! Observera, ingen mätingång! Lägg inte på någon störningsspänning förutom strömbelastning 1 LCD-Display 2 ON/OFF-knapp, menyfunktioner Meny för drift: Skifta till undermenyer / bekräfta inmatning 3 DATA/CLEAR knapp för följande funktioner: spara uppmätt värde, radering och MIN/MAX Meny för drift: Individuella menyval mot flödesriktningen, öka värden 4 MAN/AUTO Knapp för manuellt mätområdesval Meny för drift: Individuella menyval i flödesriktningen, minska värden 5 FUNC/ESC Knapp för val av områden eller funktioner Meny för drift: Utträde ur menynivå och återgång till närmast högre nivå, ut ur parameterinmatningsmode utan lagring av värden 6 Vridomkopplare för mät- och simuleringsfunktioner 7 Anslutningskontakt för kalibratorutsignal 8 Anslutningskontakt för nätadapter 9 Anslutningshylsor för att mäta och känna av insignaler Symboler i den digitala displayen 1 Huvuddisplay med decimaltecken och polaritetsvisning 2 Underdisplay med decimaltecken och polaritetsvisning 3 : Multimeter i kontinuerlig drift, ON blinkar med samplingsfrekvensen vid dataöverföring 4 REM: Minneslägesdrift, försvinner efter att gränssnittskommunikation avbrutits, antingen via knapptryckning eller omkopplarvridning 5 ZERO: Nolljustering 6 MAN: Manuellt mätområdesval 7 NUM: manuell inmatning av utgångssignalen 8 INT: Intervallsekvens aktiverad 9 RAMP:Rampfunktion aktiverad 10 AC: Växelström/spänning 11 ON: Kalibratorutsignal är aktiv 12 Mätenhet för mätvärden (om blinkande; se kapitel 23 på sid 39) 13 SOURCE: Strömkälla aktiv 14 SINK: Strömsänke aktiv 15 MIN/MAX: Återgivning av minsta/största uppmätta värden 16 Tidsdata för MIN/MAX funktion 17 Ni/Pt1000: Vald temperatursensor 18 TC: Termoelement 19 MEM: Minnesläge aktiverat 20 : Akustisk signal möjliggjord, ljud är aktiverat för motsvarande funktion 21 : Låg batterispänning (< 3.5 V), byt batterier 2 GOSSEN METRAWATT GMBH

3 Innehåll Sida 1 Säkerhetsfunktioner och säkerhetsföreskrifter Idrifttagande Val av mätfunktioner och mätområden Automatiskt mätområdesval Manuellt mätområdesval Digital trippeldisplay Mätvärdeslagring, DATA Håll och Jämför (Hold and Compare) Minimi- och maximivärdeslagring MIN/MAX med tidsregistrering Spännings- och Frekvensmäning Spänningsmätning Transienta överspänningar Spänningsmätning över 600 V Frekvensmätning Strömmätning Resistans-, Kapacitans-, och Diodmätningar Resistansmätning Kapacitansmätning Diodmätning Milliohmmätning 4-trådsanslutning Kontinuitetstest under motståndsmätning Temperaturmätning Temperaturmätning med Pt100, Pt1000, Ni100 eller Ni Temperaturmätning med termoelement och referenspunkt Spänningssimulator, Puls- och Frekvensgenerator Spänningssimulator Puls- och Frekvensgenerator (positiv fyrkantsvågspuls) Resistanssimulering [Ω] Temperatursimulering [ C] Temperatursimulering för Resistanstemperaturdetektorer (2 eller 4- trådsanslutning) Temperatursimulering för termoelement Strömkälla och Strömsänke Strömsänke simulering av en 2-ledartransmitter Strömkälla Sida 16 Simultandrift (samtidig kalibrering och mätning) Mätning och simulering i procentenheter Intervallfunktioner, Rampfunktioner och Procedurer Intervallsekvenser INT Funktion Utläsning av periodisk ramp Rampfunktion Att använda menyerna från den initiala InFO-menyn till drifts- och mätparametrar Samplingshastighet - rate Spara uppmätta värden till minnet rAM OCCUP Minnesutnyttjandegrad rAM CLEAr Radera minnet tESt ram RAM-testfunktion Aktivering av fabriksinställningar Sändning via gränssnitt RS Tillbehör Tekniska data Kalibrator Multimeter Skötsel Batteri Nätadapter 4.5 V Säkringar Hölje Kalibrator / Multimetermeddelanden Reparations- och reservdelsservice DKD Kalibreringslaboratorium Garanti Produktsupport GOSSEN METRAWATT GMBH 3

4 1 Säkerhetsfunktioner och säkerhetsföreskrifter Ni har valt ett instrument som ger Er en hög säkerhetsnivå. Process kalibratorn är konstruerad och testad i överensstämmelse med säkerhetsföreskrifterna IEC / DIN EN / VDE Vid riktig användning garanteras säkerheten för såväl användaren som instrumentet. Denna garanti förutsätter dock att användningen sker på ett fackmannamässigt sätt och att instrumentet behandlas med normal aktsamhet. För att uppnå fullständig säkerhet för såväl användare som instrument är det absolut nödvändigt att noggrant och fullständigt läsa bruksanvisningen och följa den till alla delar. Iakttag följande säkerhetsföreskrifter: Instrumentet får endast användas av personer, som är väl förtrogna med de faror och säkerhetsföreskrifter, som gäller i anläggningar, där personfara kan uppstå vid beröring. Beröringsrisker finns överallt, där spänningar högre än 30 V (effektivvärde) kan uppträda. Undvik att arbeta ensam i anläggningar, där beröringsrisker i samband med mätningar kan förekomma. Se till att ytterligare en person är närvarande.! OBS! Den maximalt tillåtna spänningen mellan anslutningarna (9) och jord är 600 V för kategori II.! OBS! Kalibratorn är ur säkerhetssynpunkt konstruerad för att sammankopplas med signalkretsar. Den maximalt tillåtna spänningen mellan anslutningshylsorna (7) själva, mellan (7) och (9), och mellan (7) och jord är 15 V. Tänk alltid på att oförutsedda överspänningar kan förekomma på mätobjekt vid test (t ex defekta komponenter). Till exempel kan kondensatorer ha farlig laddning. Se alltid till att mätsladdarna är i felfritt skick, t ex ingen skada på isoleringen, inga brott på ledningar eller kontakter etc. Inga mätningar får utföras med dessa instrument i elektriska kretsar med koronaurladdningar (högspänning). Särskild försiktighet skall iakttas vid mätningar i HF-kretsar. Farliga pulserande spänningar kan finnas. Mätningar i fuktiga omgivningar är inte tillåtna. Se absolut till att mätområdena inte belastas över sina tilllåtna gränsvärden. Gränsvärdena finns angivna i tabellen Mätområden i kapitel 21.2, Multimeter. ma -strömområdet skyddas med en säkring. Maximalt tillåten spänning för mätning i strömkretsar uppgår till 600 V. Instrumentet får endast användas i starkströmsanläggningar om den elektriska kretsen skyddas med en säkring eller ett överspänningsrelä upp till 20 A, och den nominella spänningen för installationen inte överstiger 600 V. Förväxla därför aldrig kalibratorn med multimetern. Den Gula färgen som används till höljet på anslutningshylsorna på Kalibratorn skiljer den från Multimetern som har Vita höljen på anslutningshylsorna. På motsvarande sätt är simulatorkablarna gul/svarta och mätkablarna röd/ svarta. Ta med en multimeter noga reda på felaktigheter avseende beröringsfarliga spänningar i signalkretsar, till vilka instrumentet ansluts. Beakta noga de maximalt tillåtna spänningar och strömmar, som för att skydda instrumentet är angivna vid anslutningskontakterna. Med undantag för motstånds-, simulerings- och ma- SINK-drift skall de anslutna signalkretsarna ej återföra några spänningar eller strömmar till kalibratorn. För att undvika stora skador på instrumentet vid tillförd okänd spänning (inom tillåtna gränsvärden) är ma-sinkoch ma-source-mätkretsen försedd med en 250 ma/ 250 V säkring, som gör dessa mätkretsar högohmiga under överlastens varaktighet när högre strömmar uppkommer vid störningar. Varning! Instrumentet får inte användas i explosiva omgivningar eller vara anslutet till elektriska kretsar med risk för egenledning. 4 GOSSEN METRAWATT GMBH

5 Betydelsen av symbolerna på instrumentet! CAT II B0730 DKD-K Varning för fara (Läs dokumentationen noga) Jordanslutning Dubbel eller förstärkt isolering Instrument för överspänningskategori II EU-konformitetsmärkning DKD kalibreringscertifikat (röd försegling): Löpande nummer Tysk kalibreringstjänsts kalibreringslaboratorium Registreringsnummer Kalibreringsdatum (år månad) Reparation, utbyte av delar och kalibrering När instrumentet är öppnat, kan spänningsförande delar bli åtkomliga. Instrumentet måste åtskiljas från mätkretsen vid reparation, utbyte av delar eller kalibrering. Om en reparation eller en kalibrering av ett spänningsförande öppet instrument krävs, får detta endast utföras av en fackman, som har kunskap om riskerna. Defects and Extraordinary Strains Om det kan antas att instrumentet inte längre kan användas utan risk, skall det tas ur bruk och skyddas mot oavsiktlig användning. Riskfri användning går inte längre att räkna med, när instrumentet eller testspetsar är skadade när instrumentet inte längre fungerar efter långvarig förvaring under ogynnsamma förhållanden efter svåra transportpåfrestningar 2 Idrifttagande Batteri Läs kapitel 22.1 om riktig batteriinstallation.! OBS! Vid låg laddning hos batterierna är det möjligt, på grund av den interna batteriövervakningen, att instrumentet: ej kopplas på omedelbart kopplas ifrån efter påslag åter kopplas ifrån när utgången är belastad eller vid intern omkoppling till en högre hjälpspänning (t.ex. området 10/15 V, 20 ma 750 Ω). I sådant fall bytes batterier i enlighet med kapitel 22.1, eller användes nätadapter. Påkoppling av instrumentet manuellt Tryck på ON/OFF-knappen. Påkopplingen bekräftas med en kort summersignal. Så länge som knappen hålls nedtryckt, visas alla segment på LCD-displayen. LCD-displayen finns avbildad på sidan 3. När knappen släpps, är instrumentet klart att användas. Påkoppling av instrumentet via PC Efter överföring av det första datablocket från PC, kopplas multimetern på. Se även kapitel Automatisk igångsättning Multimetern kopplas på automatiskt i lägena överföring och datalagring. Observera! Elektriska urladdningar och högfrekvensstörningar kan förorsaka visning av felaktiga värden och blockera mätförloppet. Återställ i så fall instrumentet genom att först slå på och sedan slå ifrån. Om detta inte har önskad effekt, lossa i så fall batteriet från anslutningskontakterna ett kort ögonblick. Inställning av tid och datum Se kapitel 19 på sidan 26. GOSSEN METRAWATT GMBH 5

6 Avstängning av instrumentet manuellt Tryck på och håll knappen ON/OFF nedtryckt tills dess att OFF står på skärmen. Desaktivering bekräftas genom två korta summersignaler. Automatisk avstängning av Multimetern och Simulatorns Viloläge (SLEEP MODE) Instrumentet slås automatiskt ifrån om varken knapparna eller vridomkopplaren har aktiverats under 10 minuter. Desaktiveringen bekräftas med en kort summersignal. Läge för datalagring eller överföring: I detta fall undersöks först om samplingshastigheten är inställd på ett värde större än 10 s eller inte. Instrumentet stängs av efter 10 minuter, och reaktiveras 10 s innan data skall sparas till minnet (för både multimeter och simulator). Instrumentet stängs därefter åter av. Instrumentet kan aktiveras manuellt med ON/OFF-knappen i lagrings- eller överföringslägena. Efter denna typ av aktivering återgår instrumentet till Viloläget (SLEEP MODE). För att instrumentet skall desaktiveras helt, måste det först aktiveras och sedan stängas av med ON/OFF-knappen. Detta avslutar såväl lagringsläget som överföringsläget. Vi rekommenderar att kontinuerlig drift används i lagringsläget. Det kontinuerliga driftläget påverkas inte av automatisk avstängning. Automatisk avstängning av Kalibratorn Simulatorn desaktiverar mängden utdata efter 5 minuters inaktvitet. 5 minuter senare stängs instrumentet av (se Viloläge, (SLEEP MODE) ). Urkoppling av automatisk avstängning Instrumentet kan ställas in för kontinuerlig drift. Tryck på och håll ned FUNC-knappen och slå sedan på instrumentet genom att trycka på ON/OFF-knappen. Kontinuerlig drift indikeras på displayen med symbolendesaktivera. 3 Val av mätfunktioner och mätområden 3.1 Automatiskt mätområdesval Multimetern har automatiskt mätområdesval för alla mätområden, med undantag av temperaturmätning, liksom för diodoch kontinuitetstest. Denna automatiska egenskap aktiveras så snart som instrumentet har slagits på. Instrument väljer automatiskt det mätområde, som ger den bästa upplösningen för den aktuella mätstorheten. Det tidigare valda spänningsmätområdet finns kvar aktivt efter inkoppling av instrumentet på frekvensmätning. Instrumentet kopplas automatiskt på det närmast högre eller närmast lägre mätområde för följande mätstorheter: 1) Mätområden Omkoppling till närmast högre område vid ±(... d +1 d) Omkoppling till närmast lägre område vid ±(... d 1 d) V, ma, Ω 2 5 ¾ V~, ma~, Hz 1) 4 ¾ Ω 4, 3 nf µf 3 ¾ siffror används vid omkoppling från 300 khz till 3 khz. 3.2 Manuellt mätområdesval Den automatiska mätområdesfunktionen kan desaktiveras och områdena kan väljas manuellt och fastställas i enlighet med följande tabell. Det manuella läget desaktiveras genom att knappen MAN/ AUTO trycks ned och hålls kvar (ca 1 s), genom aktivering av vridomkopplaren eller genom att koppla ifrån instrumentet och koppla på det igen. MAN/ AUTO kort Funktion Manuellt läge aktivt: utnyttjat mätområde är fixerat Bekräftelse MAN Områdeskopplingsföljd vid: V: 300 mv 3V 30 V 300 V 600 V 300 mv... Hz: 300 Hz 3kHz 300 khz 300 Hz... kort ma: 3 ma 30 ma 300 ma 3mA... Ω 2 : 30MΩ 300 Ω 3kΩ 30 kω 300kΩ 3MΩ 30 MΩ... MAN F: 3 nf 30 nf 300 nf 3 µf 30 µf 3nF... 3V 15 V 3V... Ω 4 : 30mΩ 300 mω 3 Ω 30 Ω 30 mω... Upplösning Display Summersignal lång Återgång till automatiskt områdesval. 2 x 1 x 1 x Automatiskt områdesval förblir urkopplat så länge som MIN/MAX-funktionen är aktiverad. 6 GOSSEN METRAWATT GMBH

7 4 Digital trippeldisplay De tre digitala displayerna (1 huvuddisplay och 2 underdisplayer) visar mätvärdena med decimaltecken och förtecken. Den valda mätenheten och strömtypen visas också på displayen. Ett minustecken blir synligt framför talet för mätningar av likströmsstorheter, om den positiva polen för mätstorheten är lagd på -ingången. OL (overload) visas på displayen om det mätområdets övre gräns överskrids för följande mätstorheter: V DC, I DC, Ω 2 : V (AC), I (AC),, Hz: nf 30 µf, Ω 4, kort: 3099 Den digitala displayen uppdateras olika ofta för de olika slagen av mätstorheter. mv MIN MAX Hjälp Display, MIN Huvuddisplay: Auxiliary Display MAX Huvuddisplayen aktiveras omedelbart efter att multimetern kopplats på, medan underdisplayerna måste aktiveras med knappen DATA/CLEAR. Detta säkerställer att ett odefinierat tillstånd, som existerade vid mätningens påbörjande, inte visas. T.ex. att en tomgång visas som ett maximalvärde. I följande flödesscheman är utgångsdisplayen inramad med en tjockare linje. 5 Mätvärdeslagring, DATA Håll och Jämför (Hold and Compare) Mätvärden kan frysas automatiskt med DATA hållfunktionen. Detta kan t.ex. vara användbart när Din hela uppmärksamhet krävs för avsökning av mätstället med mätspetsarna. Efter att mätvärdet har erhållits och de motsvarande villkoren från nedanstående tabell har uppfyllts, visas mätvärdet i den vänstra underdisplayen och två summersignaler ljuder. Samtidigt blir MAN synligt och indikerar att mätområdet nu kan justeras manuellt. Mätspetsarna kan nu avlägsnas från mätstället och mätvärdet kan avläsas på underdisplayen. Om mätvärdet ligger under det gränsvärde som visas i tabellen, reaktiveras instrumentet för lagring av nästa värde och data blinkar på displayen. DATA Om nästa lagrade mätvärde avviker mindre än 0.33% från mätområdet, ljuder summersginalen två gånger (DATA Compare). Funktion DATA Start Spara Visas på displayen Återaktivering 1) DATA kort mv data V, ma Ω 2) 2), F, Hz V, ma Ω 2), 2) F, Hz DATA MAN Förhållanden Mät-områden Mätvärdesgränser (siffror) > 10% av R OL 4) > 10% 4) av R <10% av R OL 4) < 10% 4) av R Stopp kort raderas kort Återinkoppla lång kort 1) Reaktivering då föreskrivna gränsvärden inte uppnås. 2) Gäller även för kontinuitetstestning 3) När ett mätvärde är sparat första gången, ljuder en dubbel summersignal. Vid efterföljande lagring ljuder två summersignaler endast om det aktuella frysta värdet skiljer sig från det första sparade värdet med mindre än 0.33% av mätområdet, beroende på upplösningen. 4) Undantag: 10% vid 300 Ω eller 3 nf Förkortningar R = mätområde, MV = Uppmätt värde Summersignal mv MIN MAX Reaktion på instrumentet Underdisplay Summersignal Funktion DATA desaktiveras om knappen DATA trycks ned på nytt, om vridomkopplaren aktiveras eller om instrumentet kopplas ifrån och kopplas på på nytt. MV sparat MV DATA Visas på displayen blinkar kort kort 2x 3) GOSSEN METRAWATT GMBH 7

8 6 Minimi- och maximivärdeslagring MIN/MAX med tidsregistrering Minimi- och maximivärden kan avläsas på underdisplayerna för långtidsobservation av mätstorheterna. Tryck två gånger på DATA-knappen för att visa aktuellt MIN och MAX värden på underdisplayerna. Automatiskt mätområdesval är urkopplat så länge som MIN/ MAX-funktionen är aktiverad. Tryck på knappen DATA på nytt för att visa minimivärdet och tiden för händelsen. Tryck på knappen DATA ytterligare en gång för att visa maximivärdet och tiden för händelsen. MIN och MAX-värdena raderas genom att trycka på och hålla knappen CLEAR (ca 1 s), genom att aktivera vridomkopplaren eller genom att koppla ifrån instrumentet och koppla på det på nytt. Funktion MIN/MAX 1. Spara 2. Spara och visa 3. Återgå till 1 Avsluta DATA MIN och MAX Mätvären / Mättider 2 x kort har sparats kort kort kort lång har sprats har sprats har raderats Reaktion på instrumentet Display Huvuddisplay aktuellt mätvärde Underdisplay MIN och MAX t och MIN t och MAX Summersignal Observera! Inga nya MIN/MAX-värden beräknas under 2 4s efter en ändring av mätområdet (beroende på mätfunktion), så att mätvärdena kan stabiliseras. 1 x 1 x 1 x som 1 som 1 1 x har raderats har raderats 2 x MIN tmin tmax mv DATA Aktuellt mätvärde mv data DATA Aktuellt mätvärde mv MIN MAX DATA Aktuellt mätvärde MAN MIN 09:20: DATA MAN MAN mv Aktuellt mätvärde mv MAX 09:20: DATA MAX DATA MAX MIN CLEAR kort lång 8 GOSSEN METRAWATT GMBH

9 7 Spännings- och Frekvensmäning V FUNC Observera! I 600 V-området ljuder en intermittent summersignal om mätvärdet överskrider mätområdets övre gränsvärde.! OBS! Se noga till att inte strömområdet ( ma ) är aktivt, när multimetern är ansluten för spänningsmätningar! Om säkringarnas märkvärden överskrids på grund av fel vid handhavandet, kan fara uppkomma för både operatören och instrumentet! V AC FUNC TRMS DMM Sense+ + CALIBRATOR Output Spänningsmätning FUNC AC! OBS! Under spänningsmätning får inte testsladdarna vara anslutna till kalibratorns utgång, i annat fall kommer instrumentet att skadas. Detta handhavandefel och dess konsekvenser (reparationsarbete och reservdelar) omfattas ej av garantin! Välj V/Hz-mätfunktionen med vridomkopplaren. Anslut mätsladdarna på det sätt som visas. Sense kontakten skall vara jordad. Välj tillämplig strömart för den uppmätta storheten genom att trycka på FUNC-knappen. Varje gång knappen trycks ned väljs i tur och ordning DC, AC respektive Hz. Bytet bekräftas med en summersignal. Om FUNC hålls nedtryckt återgår displayen till startmenyn. Respektive mätstorhet visas på LCD-displayen. Likspänningsmätning är alltid aktiverat direkt efter att mätfunktionen valts med vridomkopplaren. Hz (+) ~ max. 600 V (1 khz) + ( ) ~ Nollpunktsinställning i mätområdet 300 mv/3 V DC Välj mätområdet 300 mv/3 V DC. Anslut mätsladdarna till instrumentet och förbind de fria sladdändarna med varandra. Tryck samtidigt på knapparna FUNC och MAN/AUTO. Instrumentet bekräftar nollpunktsinställningen med en summersignal och (± 1 siffra) och symbolen ZERO visas på LCD-displayen. Den spänning som visades på displayen i det ögonblick då knappen aktiverades tjänar som ett referensvärde (max ±30000 siffror). Värdet subtraheras automatiskt från efterföljande mätvärden. Om mätområdet ändras (MAN knappen), fortsätter ZERO funktionen att vara aktiv (på LCD-displayen och i minnet). Nollpunktsinställningen kan raderas: genom att samtidigt trycka ned och hålla FUNC och MAN/ AUTO-knapparna nedtryckta, vilket bekräftas med två summersignaler. genom att en ny funktion väljs med antingen FUNCknappen eller vridomkopplaren. genom att instrumentet stängs av Transienta överspänningar Multimetern är skyddad mot transienta överspänningar upp till 6 kv med stigtid på 1,2 och halvvärdetid på 50 µs. Om större pulsvaraktighet måste förutsättas vid mätningar, t ex på transformatorer eller motorer, rekommenderas vår mätadapter KS30. Den skyddar mot transienta överspänningar upp till6 kv med stigtid på 10 och halvvärdetid på1000 µs. Den kontinuerliga belastbarheten uppgår till1200 V eff. Den ytterligare inflytandeeffekten vid användning av mätadapter KS30 uppgår till ca. 2%. GOSSEN METRAWATT GMBH 9

10 7.1.2 Spänningsmätning över 600 V Spänningar över 600 V kan mätas med ett högspänningsmäthuvud, t.ex. HV3 1) resp. HV30 2) från GOSSEN METRA- WATT GMBH. Jordanslutningen måste därvid ovillkorligen anslutas till jord. Beakta därvid de erfoderliga säkerhetsföreskrifterna! TRMS DMM Sense+ svart röd svart 1) HV3: 3 kv 2) HV30: 30 kv, endast för likspänning + x1000 x100 Spänningsmätning över 600 V med högspänningsmäthuvud HV3 7.2 Frekvensmätning Välj V/Hz-mätfunktionen med vridomkopplaren. Tillämpa mätstorheten enligt beskrivning ovan under spänningsmätning. Tryck på FUNC-knappen kort för växelspänningsmätning. Välj mätområdet för spänningsamplituden. Tryck ytterligare en gång kort på FUNC-knappen för frekvensmätning. Frekvensvärdena syns i huvuddisplayen. Frekvensmätområdet kan därefter väljas genom att trycka på MAN/AUTO. De lägsta mätbara frekvenserna och de maximalt tillåtna spänningarna finns beskrivna i kapitel 21.2, Multimeter. Instrumentet kan åter ställas tillbaka från frekvensmätning till växelspänningsmätning genom att trycka två gånger på FUNC-knappen. Detta val bekräftas genom en summersignal. Det tidigare valda spänningsmätområdet fortsätter att vara aktivt. Observera! Frekvensmätning är endast möjligt om mätsignalen passerar genom noll (AC-koppling). 8 Strömmätning Koppla först bort strömförsörjningen till mätkretsen eller den belastade komponenten och urladda i förekommande fall alla kondensatorer. Välj ma-området med vridomkopplaren. AC ma FUNC Välj den strömart, som motsvarar mätstorheten genom TRMS DMM ett kort tryck på FUNC-knappen. Vid varje tryck på Sense+ kanppen sker omkoppling + växelvis mellan DC och AC, vilket bekräftas genom en summersignal. AC visas på displayen för att indikera att (+) / ~ växelström har valts. Likströmsmode är alltid aktivt max. 300 ma efter att området valts med + ( ) / ~ vridomkopplaren. Anslut instrumentet av säkerhetsskäl i serie till den belastande komponent som visas (utan frånkopplingsmotstånd). Tips för strömmätning: Instrumentet får endast användas i starkströmkretsar när kretsen är avsäkrad med en säkring eller effektbrytare på 20 A och när kretsens märkspänning ej överstiger 600 V. Mätkretsen måste var mekaniskt stabilt uppkopplad och skyddad mot oavsiktligt avbrott. Kabelareor och anslutningar måste vara så dimensionerade att de ej utsätts för otillåten värme. I mätområdet 300 ma varnar en intermittent summersignal om mätvärdet överstiger mätområdets övre gräns Mätområdena upp till 300 ma skyddas mot kortslutningsströmmar upp till 25 A genom en smältsäkring FF (UR) 1,6 A/1000 V i kombination med effektdioder. Säkringens brytförmåga uppgår till 10 ka vid en märkspänning på 600 V AC/DC med resistiv last. Om en säkring löser ut, eliminera orsaken till överlasten innan instrumentet sätts i drift igen! Säkringsbyte beskrivs i kapitel 22.3 på sidan GOSSEN METRAWATT GMBH

11 9 Resistans-, Kapacitans-, och Diodmätningar Diod / Zenerdiod MAN MAN kω FUNC n F FUNC MAN V zener diode 9.1 Resistansmätning Kontrollera att mätobjektet är fritt från spänning. Främmande spänningar förvanskar mätresultaten! Ställ vridomkopplaren på Ω 2 /F. Anslut mätobjektet på det sätt som visas. TRMS DMM Sense+ FUNC Nollpunktsinställning i mätområdena 300 Ω och 3 kω Tillednings- och överkopplingsresistanser kan elimineras med nollpunktsinställning för mätning av små resistansvärden i områdena 300 Ω och 3 kω: Anslut mätsladdarna till instrumentet och förbind de fria sladdändarna med varandra. Tryck samtidigt på FUNC- och MAN/AUTO-knapparna. Instrumentet bekräftar nollpunktsinställningen med en summersignal och symbolerna Ω och ZERO visas på LCD-displayen. Den resistans som mättes i det ögonblick då knapparna aktiverades tjänar som referensvärde (max siffror). Värdet subtraheras automatiskt från senare R x + Spänningsfall uppmätta värden. Om mätområdet ändras (MAN-knappen), fortsätter ZERO-funktionen att vara aktiv (såväl på displayen som i minnet). Nollpunktsinställning kan raderas: genom att igen samtidigt trycka ned och hålla intryckta FUNC- och MAN/AUTO-knapparna, vilket bekräftas med en dubbel summersignal. genom att välja en ny funktion med FUNC-knappen eller vridomkopplaren. genom att slå ifrån instrumentet. Se kapitel 10.1 för kontinuitetstest. 9.2 Kapacitansmätning Kontrollera att mätobjektet är fritt från spänning. Främmande spänningar förvanskar TRMS DMM Sense+ mätresultaten! Ställ vridomkopplaren på Ω 2 /F. + Tryck kort på FUNC-knappen för kapacitansmätning. Mätenhet F visas. Anslut det (urladdade!) mätobjektet till anslutningshylsorna och F med mätsladdarna. + Observera! För polariserade kondensatorer måste -polen anslutas till anslutningshylsan. Resistor- och halvledarströmbanor anslutna parallellt till kondensatorn förvanskar mätresultatet! Nollpunktsinställning i mätområdena 3 nf och 30 nf Instrumentets egen kapacitans och sladdarnas kapacitans kan elimineras med nollpunktsinställning för mätning av små kapacitansvärden i områdena 3 nf och 30 nf: Anslut mätsladdarna till instrumentet utan något mätobjekt. Tryck samtidigt på FUNC- och MAN/AUTO-knapparna. Instrumentet bekräftar nollpunktinställningen med en summersignal och samt ZERO visas på displayen. Kapacitansen som mättes i det ögonblick då knapparna aktiverades tjänar som referensvärde (max 200 siffror). Värdet subtraheras automatiskt från senare uppmätta värden. Om mätområdet ändras (MAN-knappen), fortsätter ZEROfunktionen att vara aktiv (såväl på displayen som i minnet). Nollpunktsinställningen kan raderas: genom att igen samtidigt trycka och hålla nedtryckta FUNC-och MAN/AUTO-knapparna, vilket bekräftas med en dubbel summersignal. genom att en ny funktion väljs med FUNC-knappen eller vridomkopplaren. genom att instrumentet slås av. GOSSEN METRAWATT GMBH 11

12 9.3 Diodmätning Se till att mätobjektet är fritt från spänning. Främmande spänningar förvanskar mätresultaten! Ställ vridomkopplaren på Ω 2 /F. Tryck två gånger kort på FUNC-knappen för diodmätning. Mätenhet V och diode visas på LCD-displayen. MAN/AUTO-knappen används för att välja antingen diodeller Zenerdiodmätning (spänningsfall upp till 15 V och zener visas på displayen). Anslut mätobjektet på det sätt som visas. 10 Milliohmmätning 4-trådsanslutning MAN 15.00m Ω FUNC FUNC TRMS DMM Sense+ + MAN V zener diode Ledriktning MAN Diod / Zenerdiod short Se till att mätobjektet är fritt från spänning. Främmande spänningar förvanskar mätresultaten! Ställ vridomkopplaren på Ω 4 /. Anslut mätobjektet på det sätt som visas. Anslutningen av mätobjekt förenklas genom användandet av KC4 (standardkabel) eller KC3 (tunn kabel) Kelvinclips. mω Backriktning TRMS DMM Sense + CALIBRATOR Output Ledriktning och kortslutning Instrumentet visar framspänningen i volt på displayen. Så länge som spänningsfallet inte överskrider det maximala displayvärdet på 3 V eller 15 V, kan flera element anslutna i serie eller referensdioder testas. Backriktning eller avbrott Mätinstrumentet indikerar att mätområdet har överskridits:.0l för diodmätningar och 0.l för Zenerdiodmätningar där Ud > 3.1 V eller U Z > 15 V. Mätströmmen är alltid konstant ungefär 1 ma. Observera! Resistor- och halvledarströmbanor anslutna parallellt till dioden förvanskar mätresultatet! Spänningsfall R x + + Viktigt: Observera polariteten! Mätström 10.1 Kontinuitetstest under motståndsmätning Om ljudsignals -funktionen är aktiverad och mätområdet Ω är valt (display: 3¾ platser), kommer en kontinuerlig summersignal att genereras av instrumentet inom ett område av approx. 0 till 10 Ω. Overflow 0l visas då Rd > 310 Ω. Aktivering och desaktivering av kontinuitetstestning (summersignal) Ställ vridomkopplaren på Ω 4 /. Tryck kort på FUNC-knappen. Aktivering bekräftas med en summersignal. Symbolen och short visas samtidigt på displayen. Anslut mätsladdarna till mätobjektet. Kontinuitetstestning desaktiveras genom att trycka på FUNC-knappen igen. 12 GOSSEN METRAWATT GMBH

13 11 Temperaturmätning 11.1 Temperaturmätning med Pt100, Pt1000, Ni100 eller Ni1000 Ställ vridomkopplaren på C. Tryck på för att få tillgång till valmenyn för temperaturenhet och sensortyp. sens0r och select visas på displayen. Tryck på FUNC-knappen för att välja temperaturenhet för mätning, C eller F. Välj sensortyp (motståndsgivare, RTD, eller termoelement, TC) med knapparna. Om ett termoelement har valts visas TC på LCD-displayen. Anslut sensorn till de två anslutningshylsorna (se bild). TRMS DMM Sense+ Pt100 Pt1000 Ni100 Ni1000 C sens0r pt1000 sele t FUNC C / F C Pt1000 TE (TC) RTD Ledningsresistans 0 50 Ω Rlead temp Ω Efter val av en motståndstermometer, öppnas mätdisplayen genom att trycka på knappen. Menyn för justering av ledningsresistans öppnas genom att trycka ytterligare en gång på knappen. Rlead och temp visas på displayen. För att välja siffra att ändra används knapparna och för att ändra värdet på siffran används knapparna. Menyn avslutas automatiskt efter att ändringen av ledningsresistansen är färdig eller genom att knappen trycks ned varvid mätdisplayen åter visas. Värdet på ledningsresistansen sparas i minnet. Fabriksinställningen är 0.1 Ω. Ändring är begränsat till intervallet 0 till 50 Ω. GOSSEN METRAWATT GMBH 13

14 11.2 Temperaturmätning med termoelement och referenspunkt B, E, J, K, L N, R, S, T, U sens0r l TC TC L sele t C C E FUNC C / F Så länge som den externa menyn är öppen, kan setupmenyn för extern referenstemperatur öppnas genom at trycka på knappen. e=tern och temp visas på displayen. För att välja siffra att ändra används knapparna och för att ändra värdet på siffran används knapparna. Menyn avslutas automatiskt efter att ändringen av referenstemperaturen är färdig eller genom att knappen trycks ned varvid mätdisplayen åter visas. Observera! Den interna referenstemperaturen (intern referenspunkttemperatur) uppmäts med en temperatur-sensor i omedelbar närhet till ingångsanslutningarna. Den är något högre än rumstemperaturen beroende på intern uppvärmning. internal external e=tern ref temp internal Temperaturvärde E:000.0 ref temp Referenstemperatur kan antingen mätas med en intern referenspunkt eller specificeras med en extern referenspunkt. Efter att ha valt termoelement (Sensor select menyn, MANknappen) kan mätdisplayen öppnas med knappen. I det nedre högra fältet visas I för intern eller E för extern referenspunkt, tillsammans med motsvarande temperatur. Menyn för val av intern eller extern referenspunkt öppnas här med knappen. Extern (e=tern) eller intern (intern) väljs i följande meny med knapparna. Återgång från menyn till mätdisplayen efter att ha sparat nuvarande val görs med knappen eller utan att spara genom att kort trycka på knappen. C 14 GOSSEN METRAWATT GMBH

15 12 Spänningssimulator, Puls- och Frekvensgenerator Instrumentet har följande simuleringsfunktioner: Likspänning V DC, frekvens f, resistans Ω, temperatur C (för resistanstermometrar eller termoelement) och ström ma DC. Frekvens Spänning Spänningsområde 12.1 Spänningssimulator Spänningar kan simuleras inom följande områden: 0 ±300 mv, 0 3 V, 0 10 V and 0 15 V. Resistansen på den ihopkopplade kretsen skall inte vara mindre än 1 kω. Anslut mätobjektet med mätsladdarna som bilden visar. CALIBRATOR Output NUM NUM V V FUNC NUM V sele t range V ON Hz ON Välj V/Hz kalibreringsfunktionen med vridomkopplaren. Tryck på FUNC-knappen om Du vill ändra det valda spänningssimuleringsområdet. Ändra värdet på den valda siffran med knapparna. Att ställa in simuleringsvärdet: För att välja siffra att ändra används knapparna och för att ändra värdet på siffran används knapparna Puls- och Frekvensgenerator (positiv fyrkantsvågspuls) Spänning och frekvens kan genereras oberoende av varandra med frekvensgeneratorn. Utsignalen är en fyrkantsvåg. Resistansen i den ihopkopplade kretsen skall inte vara lägre än1 kω. Välj V/Hz kalibreringsfunktionen med vridomkopplaren. Ställ in spänningsamplituden (0 15 V): Tryck på -knappen för att öppna setupmenyn för spänningsamplitud. För att välja siffra att ändra används knapparna och för att ändra värdet på siffran används knapparna. För att öppna frekvensgeneratormenyn, tryck på knappen upprepade gånger tills mätenheten Hz visas. Ställ in frekvensvärdet ( Hz): För att välja siffra att ändra används knapparna och för att ändra värdet på siffran används knapparna. Frekvensinställningar på 29 Hz och högre kan endast väljas i en begränsad omfattning. Observera! Följande felmeddelanden kan förekomma: HiCurr (high current ström vid överbelastningsgräns) då I max. = 18 ma, 0ut 0l och 3 summersignaler (out of limits gränsvärdesbrott) då I > 40 ma. Simulatorn stängs av.! OBS! Störningsspänningar får inte anlsutas till kalibratorhylsorna. Störningsspänningar kan förstöra instrumentet och äventryra användarens säkerhet genom att skapa kortslutningar. + (+) ~ max. 15 V + ( ) ~ GOSSEN METRAWATT GMBH 15

16 13 Resistanssimulering [Ω] Resistans kan simuleras genom 2 eller 4-trådskoppling inom följande områden: 2-tråds: Ω 4-tråds: Ω. Resistans NUM 4l Ω ON Välj Ω kalibreringsfunktionen med vridomkopplaren. Ställ in simuleringsvärdet: För att välja siffra att ändra används knapparna och för att ändra värdet på siffran används knapparna. 2-trådskoppling är förvald inställning. Åtkomst till menyn för val mellan 2 eller 4-trådskoppling sker genom att trycka på -knappen och därefter välja önskad kopplingstyp med knapparna. För att återgå till mätdisplayen och spara valt alternativ, tryck på -knappen eller utan att spara genom att kort trycka på -knappen. Observera! Följande felmeddelande kan uppkomma: HiCurr (high current strömmen för hög) när I > 6 ma och LoCurr (low current strömmen för låg) när I < 40 µa (dvs öppna anslutningshylsor). 2 eller 4-tråds leads 4 sele t! OBS! Störningsspänningar får inte anslutas till kalibratorhylsorna. Störningsspänningar kan förstöra instrumentet och äventyra användarens säkerhet genom att skapa kortslutningar. Anslut mätobjektet med mätsladdarna som bilden visar. 2-tråds resistanssimulering CALIBRATOR Output + R OUT Spänningsfall 4-tråds resistanssimulering TRMS DMM Sense+ CALIBRATOR Output Spänningsfall + + R OUT Simulatorresistans 16 GOSSEN METRAWATT GMBH

17 14 Temperatursimulering [ C] Termoelement (TC) med specificerad extern referenspunktstemperatur och resistanstemperatursdetektorer (RTD) kan simuleras. Välj C-kalibreringsfunktionen med vridomkopplaren. Anslut mätobjektet med mätsladdarna som bilden visar. Mätenhet C eller F kan väljas med FUNC-knappen Temperatursimulering för Resistanstemperaturdetektorer (2 eller 4-trådsanslutning) Resistanstemperatursdetektorer simuleras med hjälp av resistansvärden. Välj antingen typ Pt100, Pt1000, Ni100 eller Ni1000 med knapparna för simulering av en RTD.. Sensorval Temperaturvärde 2 eller 4-tråds NUM CALIBRATOR Output + R TH Spänningsfall C sensor pt1000 sele t Pt1000 leads 2 sele t ON C Testström FUNC Temp. U/M 14.2 Temperatursimulering för termoelement Termoelement simuleras med hjälp av spänning. Intern eller extern temperaturkompensering är möjlig. Välj antingen typ B, E, J, K, L, N, R, S, T eller U med knapparna för att simulera ett termoelement. Åtkomst till inställningarna för extern referenstemperatur sker med knappen. Positionen längst till vänster blinkar. Siffervärden ställs in med knapparna. Varje val bekräftas med knappen varvid markören flyttas ett steg åt höger. Displayen återgår till startmenyn när positionen längst till höger bekräftas med knappen, eller genom att trycka på FUNC-knappen. Funktionsbeskrivning och applikationer 10 typer av termoelement finns att välja och de kan simuleras enligt i IEC/DIN specificerade temperaturområden. Den internt uppmätta referenstemperaturen kan väljas eller temperaturen hos en extern referenspunkt från 30 till +40 C kan matas in. Viktiga råd beträffande referenstemperaturen Den interna referenstemperaturen mäts kontinuerligt med en inbyggd temperaturgivare, som är termiskt sammankopplad med anslutningskontakten. Hos testkretsar med mätingångsanslutning för termoelement mäts referenstemperaturen i regel vid termoelementets anslutningskontakter. De båda mätningarna kan skilja sig från varandra och differensen matas vid simuleringen av termoelementet i sin helhet in som ett fel. Följande metoder är till hjälp för att reducera detta fel: Testobjektet ansluts till instrumentets kontakter med kompensationsledningar för det termoelement som simuleras. Temperaturen mäts med ett temperaturmätningsinstrument av precisionstyp vid termoelementets anslutningar till testobjektet och det uppmätta värdet matas in till instrumentet som en extern referenstemperatur. Anslutningen mellan kalibratorn och mätinstrumentet är uppkopplad med ledningar av koppar. Inmatningen av den externa referenstemperaturen används även i alla fall, i vilka temperaturmätningen i testobjektet sker via en termostatstabiliserat justeringspunkt (slutpunkten för termoelementets kompensationsledning)! OBS! Störningsspänningar får inte anslutas till kalibratorhylsorna. Störningsspänningar kan förstöra instrumentet och äventyra användarens säkerhet genom att skapa kortslutningar. GOSSEN METRAWATT GMBH 17

18 B, E, J, K, L N, R, S, T, U sens0r l TC sele t NUM l: TC 2L C ON C E FUNC C / F Temperatursimulering med kompensationsledning (intern referenstemperatur) Enhet som skall kalibreras Inmatning av extern referenstemperatur TRMS DMM Sense+ TRMS DMM Sense+ + Kompensationsledning t.ex. NiCr/NiAl för typ K Temperatur- mätinstrument 2 eller 4-trådsanslutning leads 4 sele t + för temperatur vid anslutningarna Kopparledning Enhet som skall kalibreras Anslutningsplint Anslutning och simulering av en 4-trådstemperatursensor internal external external ref temp internal TRMS DMM Sense+ + CALIBRATOR Output + Temperatursändare S + +S Temperaturvärde E:000.0 ref temp C 18 GOSSEN METRAWATT GMBH

19 15 Strömkälla och Strömsänke Anslut testobjektet med mätsladdarna. Välj ma strömsänke kalibreringsfunktion eller ma strömkälla med vridomkopplaren. Tryck på tills upprepade gånger för att komma till menyn för områdesval. Välj önskat område:, 0 20 ma, 4 20 ma eller 0 24 ma, med knapparna. Tryck på -knappen för att komma till menyn för utdata. Ställ in simuleringsvärdena: För att välja siffra att ändra används knapparna och för att ändra värdet på siffran används knapparna. ON indikerar att strömkällan är aktiv Strömsänke simulering av en 2-ledartransmitter Ett strömsänke (0 24 ma) eller belastningen av en strömslinga kan simuleras med denna funktion. Kalibratorn reglerar strömmen, vilken flyter via kalibratorhylsorna från ett extert kraftaggregat, oberoende av den likspänningen som ligger över anslutningskontakterna (4 27 V). Kalibratorn anspassar den interna resistansen så att det justerade strömvärdet flyter. Strömvärde sele t Områdesvalsmeny NUM NUM 4-20 ma SINK range SINK Observera! Det senast justerade simlueringsområdet sparas i minnet. Spänningen över kalibratorhylsorna får inte överstiga 27 V i strömsänkesdrift, då termisk överbelastning annars sker och säkringen går. LoVolt står på displayen då U < 3 V. ma ma ON ON Exempel på en mätkrets för 2-ledartransmitter 15.2 Strömkälla Internt kraftaggregat används för simulering av en strömkälla. Observera! hiburd (high burd dvs överdriven last) visas på displayen då R ext >700Ω.! 2-ledartransmitter 24 V Nätaggregat Strömområde Strömvärde Periferiinstrument ma = C sele t Områdesvalsmeny NUM NUM 0-20 ma Strömområde ma range SOURCE ma SOURCE Pt100 OBS! Störningsspänningar får inte anslutas till kalibratorhylsorna. Störningsspänningar kan förstöra instrumentet och äventyra användarens säkerhet genom att skapa kortslutningar. ON ON GOSSEN METRAWATT GMBH 19

20 16 Simultandrift (samtidig kalibrering och mätning) Alla simuleringsfunktioner kan aktiveras och motsvarande enhet på utdata (U eller I) kan samtidigt mätas vid simultandrift (dual mode).! OBS! Testobjektet och simulatorn måste vara elektriskt isolerade. Den för kalibratorn fastlödda säkringen skyddar kalibratorn från överbelastning. Om säkringen löser ut måste den bytas av behörig servicepersonal och därefter måste kalibratorn balanseras. Undantag från elektriskt isoleringskrav: simulering och mätning av spänning utan en extra krets. Exempelvis, om spänningsutsignal behöver testas, behöver endast Calibrator+ och Sense+ hylsorna anslutas till varandra. Detta på grund av att Calibrator och Sense hylsorna är anslutna internt. Aktivering av simultandrift (Dual Mode) Välj en mätfunktion: V eller ma. Tryck och håll nedtryckt FUNC-knappen och välj simulatorfunktionen med vridomkopplaren. Ställ in simuleringsvärdet med och knapparna i huvuddisplayen. Respektive mätvärden visas i den vänstra underdisplayen. Avsluta simultandriften genom att trycka på FUNC-knappen, eller genom att vrida på vridomkopplaren. TRMS DMM Sense+ + Elektrisk isolering ma 17 Mätning och simulering i procentenheter Utöver att visa absoluta mätvärden, är även mätning i procentenheter möjlig för de vanligast använda mätområdena (30 V DC eller 30 ma DC). Det önskade mätområdet definieras genom undre och övre områdesgränser i detta syfte. T CALIBRATOR Output + Mätning i procentenheter (ström- och spänningsmätning) Ställ mätfunktionen och mätområdet till 30 V DC eller 30 ma DC med vridomkopplaren och MAN/AUTOknappen. Tryck samtidigt på FUNC-och MAN-knapparna. Välj ett värde för 0% (undre områdesgräns) med och knapparna och bekräfta med ON/OFF-knappen. Välj ett värde för 100% (övre områdesgräns) med och knapparna och bekräfta med ON/OFF-knappen. Mätområdet består nu av ett intervall mellan 0 och 100%, och mätenheten (V eller ma) visas tillsammans med ett procentvärde. Avsluta procentenhetsmätningen genom att trycka på FUNC-knappen, eller genom att vrida på vridomkopplaren. Simulering i procentenheter (endast strömkälla, förutom vid simultandrift) Välj simuleringsfunktionen och utsignalens omfång (Isink/Isource = 4 20 ma) med vridomkopplaren och MAN/AUTO-knappen. Tryck samtidigt på FUNC-och MAN-knapparna. Välj ett värde för 0% (undre områdesgräns) med och knapparna och bekräfta med ON/OFF-knappen. Välj ett värde för 100% (övre områdesgräns) med och knapparna och bekräfta med ON/OFF-knappen. Mätområdet består nu av ett intervall mellan 0 och 100%, och mätenheten (V eller ma) visas tillsammans med ett procentvärde. Avsluta procentenhetssimuleringen genom att trycka på FUNC-knappen, eller genom att vrida på vridomkopplaren Mätning och simulering i procentenheter vid simultandrift Följande kombinationer är möjliga för mätfunktionerna (U och I) och alla simuleringsfunktioner: Absoluta mätningar simulering i procent Mätning i procent - absolut simulering Mätning i procent simulering i procent Intervall för mätområde och utsignal i procent väljs på samma sätt som beskrivits ovan. Mätfunktionen måste konfigureras före simuleringsfunktionen. Avläsning i procent är också möjlig. 20 GOSSEN METRAWATT GMBH

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

SECULIFE HIT METRAHIT X-TRA OUTDOOR TECH PRO BASE TRMS Digital Multimeter

SECULIFE HIT METRAHIT X-TRA OUTDOOR TECH PRO BASE TRMS Digital Multimeter Bruksanvisning SECULIFE HIT METRAHIT X-TRA OUTDOOR TECH PRO BASE TRMS Digital Multimeter 3-349-352-09 5/5.08 Standardutrustning Standardutrustning 1 multimeter 1 KS17S mätkablar 2 batterier 1 kortfattad

Läs mer

BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER Modell Kaise 42.7718 E4204573

BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER Modell Kaise 42.7718 E4204573 BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER Modell Kaise 42.7718 E4204573 Innehållsförteckning: 1. Inledning a. Allmänt b. Speciella egenskaper c. Uppackning och översyn 2. Specifikationer a. Allmänna specifikationer.

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digital multimätare och milliohmmätare METRA HIT 27I: Digital multimätare, milliohmmätare och megohmmätare.

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digital multimätare och milliohmmätare METRA HIT 27I: Digital multimätare, milliohmmätare och megohmmätare. Bruksanvisning METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digital multimätare och milliohmmätare METRA HIT 27I: Digital multimätare, milliohmmätare och megohmmätare 3-349-207-09 8/12.11 3 4 5 6 1 Display (LCD) 2 ON OFF

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

METRAHIT T-COM Isolationsmultimeter för mätningar i symmetriska kopparkabelnätverk

METRAHIT T-COM Isolationsmultimeter för mätningar i symmetriska kopparkabelnätverk Bruksanvisning METRAHIT T-COM Isolationsmultimeter för mätningar i symmetriska kopparkabelnätverk 3-349-381-09 3/7.08 Standardutrustning Standardutrustning 1 isolationsmultimeter 1 skyddande gummihölster

Läs mer

KYORITSU1030 PENNMULTIMETER EAN: 5706445250455

KYORITSU1030 PENNMULTIMETER EAN: 5706445250455 KYORITSU1030 PENNMULTIMETER EAN: 5706445250455 1. Säkerhet Instrumentet har designates, tillverkats och testats enligt IEC 61010: Säkerhetskrav för Elektroniska Mätapparater och är levererade I bästa condition

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

MOTORTESTER COMPACT TR-1000

MOTORTESTER COMPACT TR-1000 MOTORTESTER COMPACT TR-1000 BRUKSANVISNING ALLMÄNT MOTORTESTER COMPACT TR 1000 är ett instrument för säker och snabb felsökning av elmotorer, stator och rotor. Mätprincipen är enkel och fel identifieras

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3123 Smartec, mäter jordmotstånd med 4-polsmetoden, jordtag (1 eller 2 tänger) samt ström Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948 1(8) A. Introduktion Svan 948 är en liten bärbar och robust digital 4-kanalig ljud- och vibrationsanalysator som kan användas för mätning och lagring av både ljud och vibrationer över tid. Instrumentet

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Kortformsinstruktion. 601 PRO XL Elsäkerhetstestare. Med användning av testmallar (Templates) Firmware version 2.00 och högre

Kortformsinstruktion. 601 PRO XL Elsäkerhetstestare. Med användning av testmallar (Templates) Firmware version 2.00 och högre TTSF-601PROXL, ver 091210 Kortformsinstruktion 601 PRO XL Elsäkerhetstestare Firmware version 2.00 och högre Med användning av testmallar (Templates) Postadress Telefon E-post Tesika Teknik AB 046-55 080

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1 AD-DA-omvandlare Mätteknik Ville Jalkanen ville.jalkanen@tfe.umu.se Inledning Analog-digital (AD)-omvandling Digital-analog (DA)-omvandling Varför AD-omvandling? analog, tidskontinuerlig signal Givare/

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Användarhandbok

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Användarhandbok Models 175, 177, 179 True RMS Multimeters Användarhandbok May 2003 Rev. 1, 10/08 (Swedish) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester Användarhandbok November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symbolbeskrivning Varningstext Utförs med stor

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna.

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna. Batteri Före öppning av batteriluckan (när batterier eller säkringar skall bytas) så måste instrumentet stängas av samt ev. mätsladdar och tillbehör kopplas bort. Lägg in batterierna korrekt, annars kan

Läs mer

Digital multimeter VC 120

Digital multimeter VC 120 S BRUKSANVISNING Version 05/03 Digital multimeter VC 120 Artikelnummer: 12 16 16 100 % återvinningspapper. Blekt utan klor. Tryck Denna bruksanvisning är publicerad av Voltcraft, 92242 Hirschau, Tyskland,

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING -1- Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Bruksanvisning Pyrometer ST620B

Bruksanvisning Pyrometer ST620B KONTAkTINFORMATION CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-218 45 VINTRIE Tel +46 40-671 77 60 Fax +46 40-671 77 61 Stockholm Hammarby Fabriksväg 43 S-120 33 STOCKHOLM Tel +46 8-658 50 04 Fax

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

IR-temperaturmätare med SWITCH-optik

IR-temperaturmätare med SWITCH-optik Med sikte på framtiden testo 845 IR-temperaturmätare med SWITCH-optik Precisionsmätning på både kort och långt avstånd NY! C %RH Ctd Liten mätfläck på korta och långa avstånd med hjälp av SWITCH-optiken

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Projekt "Kabelsökare" ver 1.4

Projekt Kabelsökare ver 1.4 Projekt "Kabelsökare" ver 1.4 Kan du, väckt mitt i natten, redovisa för 4011:ans pinnkonfiguration och offsetkompensera en 741:a på minst två olika sätt kan du sluta läsa. Kasta en blick på schemat och

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

För att bevara apparaten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara apparaten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Vecko-timer 100% återvunnet papper, klorfri blekning Den här bruksanvisningen har publicerats av Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau/ Tyskland. Ingen återgivning (inklusive översättning)

Läs mer

11 modeller med1000 V KAT IV För alla typer av användningsområden!

11 modeller med1000 V KAT IV För alla typer av användningsområden! F200 Serien F400 Serien F600 Serien 11 modeller med1000 V KAT IV För alla typer av användningsområden! AC, DC och AC+DC TRMS multi funktionstänger F200 Serien F400 Serien 2000 A AC / 3000 A DC AC/DC 60

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument

HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument BRUKSANVISNING HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument HP23 är ett multifunktions handhållet intrument med datalagrings möjligheter. HP23 kan användas i många olika tillämpningar som stickprovskontroll

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION. Dok beteckning: FMI 09:72 Utgåva nr: 2 Utfärdad av: KB 11 aug 2008 Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Krister Berg Bilagor:

FÄLTMÄTINSTRUKTION. Dok beteckning: FMI 09:72 Utgåva nr: 2 Utfärdad av: KB 11 aug 2008 Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Krister Berg Bilagor: 1(16) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 1.1 Förberedelser - komma igång 4 1.2 Översikt Display Knappfunktioner Funktionsknappar Viktiga meddelande 4 2 I nledning 5 2.1 Starta/stänga av instrumentet 5 2.2

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474

AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474 AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474 AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-2 - av 56 Innehåll 1. Allmänna instruktioner... 4 1.1. Märkning

Läs mer

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish LEC startrutin Torka verktyget, lägg på full låskraft, - gånger (kläm fast ev. kablar före drift). Ställ huvudströmbrytaren på Till. automatiskt börvärde. zon, zon eller båda. Skriv in automatiskt börvärde.

Läs mer

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM

DET ÄR INGEN KONST ATT MÄTA SPÄNNING OCH STRÖM DE ÄR INGEN KONS A MÄA SPÄNNING OCH SRÖM OM MAN VE HR DE FNGERAR! lite grundläggande el-mätteknik 010 INNEHÅLL Inledning 3 Grunder 3 Växelspänning 4 Effektivvärde 5 Likriktat medelvärde 6 Överlagrad spänning

Läs mer

TÅNGMULTIMETER F607. Bruksanvisning

TÅNGMULTIMETER F607. Bruksanvisning TÅNGMULTIMETER F607 Bruksanvisning Tångmultimeter F607 INNEHÅLL 1 PRESENTATION... 8 1.1 OMKOPPLAREN... 9 1.2 TANGENTSATSENS TANGENTER... 10 1.3 DISPLAYENHETEN... 11 1.3.1 Displayenhetens symboler... 11

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

Miljöinstrument 4-i-1 CIM8820

Miljöinstrument 4-i-1 CIM8820 Miljöinstrument 4-i-1 CIM8820 Manual (ver. 2.0) web: www.injektor.com 2/16/2004 tel: kontor 08-753 00 04,Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Broberg mobil: 0709 66 78 95 Introduktion CIR8820 miljöinstrument

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

80 Series V Digital Multimeter Säkerhetsinformation

80 Series V Digital Multimeter Säkerhetsinformation 80 Series V Digital Multimeter Säkerhetsinformation Gå till www.fluke.com för att registrera din produkt och hitta mer information. Rubriken Varning anger förhållanden och åtgärder som är farliga för användaren.

Läs mer