METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digital multimätare och milliohmmätare METRA HIT 27I: Digital multimätare, milliohmmätare och megohmmätare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digital multimätare och milliohmmätare METRA HIT 27I: Digital multimätare, milliohmmätare och megohmmätare."

Transkript

1 Bruksanvisning METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digital multimätare och milliohmmätare METRA HIT 27I: Digital multimätare, milliohmmätare och megohmmätare /12.11

2 Display (LCD) 2 ON OFF Knapp för PÅ/AV Drifttypsmenyn: Byta till undermenyer/bekräfta inmatningar METRA HIT 27I: Bakgrundsbelysning PÅ/AV 3 DATA CLEAR Knapp för funktionerna Spara mätvärde, Radera mätvärde samt MIN/MAX Drifttypsmenyn: Välja enskilda menypunkter mot flödesriktningen/öka värden 4 MAN AUTO Knapp för manuellt val av mätområden Drifttypsmenyn: Välja enskilda menypunkter i flödesriktningen/minska värden 5 FUNC Knapp för val av funktioner; startknapp för ISO-mätning Drifttypsmenyn: Lämna menynivån och gå tillbaka till en högre nivå/ lämna parameterinmatningen utan att spara 6 Vridreglage för mätfunktioner 7 Uttag* 8 Uttag för laddningsnätdelen NA HIT 2x (endast när uppladdningsbara batterier sitter i) * Jordingång S- Sense endast för 4-ledarmätning vid S+ Sense + endast för 4-ledarmätning vid V; ; C, M Mätingång Max. 600 V Symboler på den digitala displayen 1 Huvudangivelse med komma- och polaritetsangivelse 2 Biangivelser med komma- och polaritetsangivelser 3 : Multimätaren är i kontinuerlig drift; vid sändning blinkar ON i takt med sändningsfrekvensen 4 REM: Lagringsdrift; slocknar när gränssnittskommunikationen avbryts genom att knappar eller reglage används 5 ZERO: Nollbalansering 6 MAN: Manuell omställning av mätområden 7 Mätenhet (om denna symbol blinkar, se kapitel 11.2 på sidan 16 och kapitel 15 på sidan 26) 8 MIN/MAX: Visar det minsta/största sparade värdet med tidsangivelser 9 : Ljudsignal påslagen; summern aktiveras vid respektive funktion 10 : För låg batterispänning (< 3,3 V); ladda batterierna Leveransomfattning Typ 27M 27I 27AS Artikelnummer M227A M227B M227C Mätinstrument METRA HIT 27M 27I 27I 3 x NiMH-batterier AA Mätkabelsats KS17S Bruksanvisning Kort bruksanvisning Gummiskyddsfodral GH18 inklusive bärrem DKD-kalibreringsintyg Laddningsnätdel NA HIT 2x Sats med Kelvin-klämmor KC4 (= 2 st.) Kelvinsond KC27 (= 2 st.) Bärväska HC30 USB-adapter, USB-kabel, programvaran METRAwin 10 och METRAwin GMC-I Messtechnik GmbH

3 Innehållsförteckning Sida 1 Säkerhetssymboler och säkerhetsåtgärder Börja använda instrumentet Val av mätfunktioner och mätområden Automatiskt val av mätområde Manuellt val av mätområde Snabba mätningar Tre digitala angivelser Spara mätvärden Spara mätvärden knappfunktionen DATA (Hold/Compare) Spara minimi- och maxvärden, MIN/MAX, med tidsregistrering Spännings- och frekvensmätning Spänningsmätning [V] Nollpunktsinställning i mätområdet 3 V DC Transient överspänning Spänningsmätning över 600 V Frekvensmätning [Hz] Motstånds- och diodmätning Motståndsmätning [] (2-ledarmätning) Nollpunktsinställning i mätområdet 300 och 3 k 8.2 Genomströmningskontroll vid motståndsmätning Diodmätning Milliohmmätning (4-polig mätning) Kompensation för motstånd i inkommande ledningar Mätning med Kelvinsond KC Kompensation av termospänning Milliohmmätning med 200 ma respektive 20 ma likström [m] Milliohmmätning med 1 A impulsmätström (automatisk korrigering av termospänningen vid m) Temperaturmätning [C] Mätning av isolationsmotstånd 11.1 Förberedelser inför mätning Mätning av isolationsmotstånd Mätningsslut och urladdning Sida 12 Användarguide från startmenyn InFO till instrumentets drifts- och mätparametrar Mätparametern Avläsningstakt, rate Spara mätvärden Lagringsdrift knappfunktionen DATA (se även kapitel 5.1) Lagringsdrift menyfunktionen STORE Kontrollera lagringsutrymmet INFO MEMO/OCCUP Radera minnet MEMO CLEAr Standardinställningar (aktivera förvalda värden) Sändningsdrift via gränssnittet RS Tekniska specifika värden Underhåll Batterier Säkringar Hölje Återtagande och miljömässig avfallshantering Meddelanden på multimätarens display Tillbehör Reparations- och reservdelsservice Kalibreringscentrum och hyrinstrumentsservice Garanti Produktsupport Omkalibrering GMC-I Messtechnik GmbH 3

4 1 Säkerhetssymboler och säkerhetsåtgärder Du har valt ett instrument med mycket höga säkerhetsanspråk. Instrumentet uppfyller alla krav i gällande europeiska och nationella EG-direktiv. Detta bekräftas av CE-märkningen. Motsvarande konformitetsförklaring lämnas av GMC-I Messtechnik GmbH vid förfrågan. METRA HIT27 är konstruerad och kontrollerad i enlighet med säkerhetsbestämmelserna IEC :2001/SS- EN :2001/VDE :2002. Om instrumentet används enligt bestämmelserna går det att garantera både användarens och instrumentets säkerhet. Säkerheten går dock inte att garantera om instrumentet används oaktsamt eller på ett icke fackmässigt sätt. För att instrumentet ska vara i oklanderligt skick, säkerhetstekniskt sett, och för att användningen ska vara helt riskfri är det absolut nödvändigt att du läser igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du tar instrumentet i bruk, och att du följer alla anvisningar. Observera följande säkerhetsåtgärder: Instrumentet får endast användas av personer som är kapabla att avgöra var det råder beröringsrisk och att vidta säkerhetsåtgärder. Beröringsrisk råder överallt där det kan förekomma spänning som överstiger 33 V (effektivt värde). När du genomför mätningar där det råder beröringsrisk bör du undvika att arbeta ensam. Tillkalla en andra person. OBS Den högsta tillåtna spänningen mellan uttagen och jorden är 600 V, kategori II. OBS Den nominella spänningen hos installationen får inte överstiga 600 V. Mät endast spänningen när reglaget är inställt på V eller V~. Om multimätaruttagen förväxlas med sense-uttagen kan det uppstå skador på instrumentet och användaren kan utsättas för fara I strömkretsar med koronaurladdning (högspänning) får du inte genomföra några mätningar med det här instrumentet. Du måste vara extra försiktig när du gör mätningar i HFströmkretsar. Där kan det nämligen förekomma farlig blandspänning. Det är inte tillåtet att göra mätningar vid fuktiga miljöförhållanden eller när instrumentet är täckt med dagg. Var mycket noga med att inte överbelasta mätområdena mer än tillåtet. Gränsvärdena hittar du i kapitel 13 på sidan 22. Instrumentet får endast användas i starkströminstallationer om strömkretsen är säkrad upp till 20 A med hjälp av en säkring eller en effektbrytare, och om den nominella spänningen i installationen inte överstiger 600 V. Den högsta främmande spänning som, kortvarigt och i händelse av fel, är tillåten mellan uttagen (7) och jorden i alla reglagelägen är 600 V eff. Im m-området löser säkringen ut vid en främmande spänning på > 3 V. Räkna med att det kan förekomma oförutsedd spänning hos mätobjekten (exempelvis hos defekta instrument efter att kontaktorernas lindningsmotstånd med mera har kontrollerats). Till exempel kan kondensatorer uppvisa farliga restladdningar. För säkerhets skull bör du alltid börja med att kontrollera att det inte finns någon spänning när reglaget är inställt på V respektive V~. För att undvika större skador på instrumentet när främmande spänning ligger på (inom de tillåtna gränsvärdena) är m-mätkretsen försedd med en säkring, F1 (6 A/1 000 V), som gör mätkretsen högresistiv om det förekommer högre ström vid störningar under den tid som överbelastningen varar. Anslut inte laddningsnätdelen om det sitter icke uppladdningsbara batterier i instrumentet. Varning Instrumentet får inte slås på på platser där det råder explosionsrisk eller i egensäkra strömkretsar. OBS Beröringsrisk Medan du mäter spänningen kan farlig spänning överföras från de yttre uttagen till sense-uttagen. Rör därför aldrig vid dessa. Räkna med att det kan förekomma oförutsedd spänning hos mätobjekten (exempelvis hos defekta instrument). Till exempel kan kondensatorer uppvisa farliga restladdningar. Försäkra dig om att mätledningarna är i oklanderligt skick till exempel att isoleringen inte är skadad och kontrollera att det inte finns några brott på ledningar och kontakter och så vidare. 4 GMC-I Messtechnik GmbH

5 Förklaring av symbolerna på instrumentet Varning för farlig plats (Fara Följ dokumentationen) 2 Börja använda instrumentet Batterier Se kapitel 14.1 så att du säkert sätter i batterierna på rätt sätt. + Jord Uttag för laddningsnätdelen, för uppladdning av de uppladdningsbara batterierna Varning Om det sitter icke uppladdningsbara batterier i instrumentet får du inte ansluta nätdelen på grund av explosionsrisken CAT II B0730 DKD-K Genomgående dubbel eller förstärkt isolering Instrumentet tillhör mätkategori II EG-konformitetsmärkning Instrumentet får inte kastas i hushållssoporna. Du hittar mer information om WEEE-märkningen på under sökbegreppet WEEE. DKD-kalibreringsmärkning (rött märke): Löpnummer Deutscher Kalibrierdienst kalibreringslaboratorium Registreringsnummer Datum för kalibreringen (år månad) Reparation, byte av delar och balansering När instrumentet öppnas kan spänningsförande delar exponeras. Innan reparation, byte av delar eller balansering sker måste instrumentet kopplas bort från mätkretsen. Om det sedan inte går att reparera eller balansera det öppnade instrumentet utan att det står under spänning måste arbetet utföras av en specialist som är väl förtrogen med riskerna. Fel och ovanliga påfrestningar Om du misstänker att det inte längre är riskfritt att använda instrumentet måste du ta det ur drift och säkra det så att det inte kan användas av misstag. Du kan inte räkna med att det är riskfritt att använda instrumentet om instrumentet eller mätspetsarna är skadade om instrumentet inte längre fungerar om instrumentet en längre tid har förvarats under ogynnsamma förhållanden (till exempel i en fuktig, dammig eller för varm respektive för kall miljö). Se omgivningskraven på sidan 24. OBS När laddningsnivån för de uppladdningsbara batterierna är låg är det möjligt att den interna spänningsövervakningen gör att instrumentet: inte startar överhuvudtaget omedelbart stängs av igen stängs av igen vid belastning i m-området. Byt i sådana fall ut de uppladdningsbara batterierna eller ladda dem. OBS Använd laddningsnätdelen endast till att ladda de uppladdningsbara batterierna Det är inte tillåtet att ansluta laddningsnätdelar med en utgångsspänning som överstiger 5 V. Då är det nämligen risk för att milliohmmätarens interna spänningsreglering förstörs. Om en annan laddningsnätdel än den som levererats som tillbehör (NA HIT 2x) används, upphör garantin att gälla. Starta instrumentet manuellt Tryck på knappen ON OFF. När du håller knappen intryckt visas LCD-displayens alla segment. LCD-displayen finns avbildad på sidan 2. En kort ljudsignal bekräftar att instrumentet har slagits på. När du släpper knappen är instrumentet klart för mätning. Starta instrumentet via datorn När ett datablock har överförts via datorn slås multimätaren på. Se även kapitel Automatisk start Multimätaren slås på automatiskt vid sändnings- och lagringsdrift. Observera Elektriska urladdningar och högfrekventa störningar kan ge upphov till felaktiga angivelser och kan dessutom förhindra mätprocessen. Återställ instrumentet genom att stänga av och sätta på det igen. Om det inte fungerar kan du i stället koppla bort batterierna från anslutningskontakterna en kort stund. GMC-I Messtechnik GmbH 5

6 Ställa in tid och datum Se kapitel 12 på sidan 17. Stänga av instrumentet manuellt Håll knappen ON OFF intryckt tills OFF visas på displayen. Två korta ljudsignaler bekräftar att instrumentet har stängts av. Automatisk avstängning av multimätaren SLEEP MODE Instrumentet stängs av automatiskt om knapparna eller vridreglaget inte används på 10 minuter. En kort ljudsignal talar om att instrumentet har stängts av. Sändningsläge: Först kontrolleras det om lagringstakten är inställd på ett värde som överstiger 10 sekunder. Efter 10 minuter stängs instrumentet av, men 10 sekunder innan det är dags att spara nya data aktiveras det igen. Efteråt stängs instrumentet av på nytt. Vid sändningsdrift går det att aktivera instrumentet manuellt med hjälp av knappen ON OFF. När instrumentet har startats på detta sätt övergår det sedan till SLEEP MODE igen. Om instrumentet ska stängas av helt måste det först aktiveras och sedan stängas av med hjälp av knappen ON OFF. Då avslutas också lagrings- respektive sändningsdriften. Vid sändningsläge rekommenderar vi att du ställer in instrumentet på kontinuerlig drift. När instrumentet är inställt på kontinuerlig drift stängs det inte av automatiskt. Förhindra automatisk avstängning Du kan också ställa in instrumentet på KONTINUERLIGT PÅ. Slå på instrumentet genom att trycka på knappen ON OFF samtidigt som du håller knappen FUNC intryckt. Funktionen KONTINUERLIGT PÅ visas på displayen genom symbolen. Slå på eller av displaybelysningen (endast METRA HIT 27I) Tryck kort på knappen ON OFF när instrumentet är påslaget. Efter ungefär 2 minuter slocknar belysningen automatiskt. Obs Elektriska urladdningar och högfrekventa störningar kan ge upphov till felaktiga angivelser och kan dessutom förhindra mätprocessen. Återställ instrumentet genom att stänga av och sätta på det igen. Om det inte fungerar kan du i stället koppla bort batterierna från anslutningskontakterna en kort stund. Koppla bort instrumentet från mätkretsen innan du öppnar det och följ anvisningarna i kapitel 14.1, Batterier 3 Val av mätfunktioner och mätområden 3.1 Automatiskt val av mätområde Multimätaren har en automatisk mätområdesfunktion för alla mätområden (temperaturmätning, diodtest och genomströmningskontroll dock undantagna). Funktionen aktiveras när DMM har startats. Instrumentet väljer då automatiskt ut det mätområde som ger den bästa upplösningen, utifrån den angränsande mätstorheten. Om instrumentet ställs om till frekvensmätning bibehålls det tidigare inställda spänningsmätområdet. Instrumentet växlar automatiskt till närmaste högsta respektive närmaste lägsta mätområde för följande mätstorheter: Mätområden V~, V, Hz, m Upplösning Byte till närmaste högsta område vid(... D + 1 D) Byte till närmaste lägsta område vid (... D 1 D) 4 ¾ ¾ Manuellt val av mätområde Det går att stänga av den automatiska mätområdesfunktionen och i stället välja ut och fixera områdena manuellt enligt nedanstående tabell. Den manuella driften stängs av om du håller knappen MAN AUTO intryckt länge (i cirka 1 sekund), om du vrider på vridreglaget eller om du stänger av instrumentet och sedan sätter på det igen. MAN AUTO Funktion Bekräftelse När funktionen MIN/MAX är aktiverad är den automatiska mätområdesvalsfunktionen inaktiv. Display Ljudsignal Kort Manuell drift slås på: det använda mätområdet fixeras MAN 1 x Kort Kopplingsföljd vid: V: 3 V 30 V 300 V 600 V 3V Hz: 300 Hz 3kHz 300 Hz : 30 M 300 3k 30 k300k 3M m: 30m 300 m m 3 m30 m300 m 3m MAN Länge Återgång till automatiskt områdesval 2 x 1 x 6 GMC-I Messtechnik GmbH

7 3.3 Snabba mätningar Om mätningarna ska gå snabbare än vad som är möjligt när mätområdena väljs automatiskt måste ett lämpligt mätområde fixeras. Det går att åstadkomma en snabb mätning med hjälp av följande två funktioner: genom manuellt val av mätområde, det vill säga genom välja ut det mätområde som har den bästa upplösningen (se kapitel 3.2) eller via funktionen DATA (se kapitel 5.1). Här fixeras det riktiga mätområdet automatiskt efter den första mätningen, så att mätningen går snabbare från och med nästa mätvärde. Vid båda funktionerna bibehålls det fixerade mätområdet för alla påföljande seriemätningar. 4 Tre digitala angivelser Displayens tre digitala angivelser en huvudangivelse och två biangivelser anger mätvärdet korrekt med kommatecken och förtecken. De valda mätenheterna används. Vid mätning av identiska storheter visas ett minustecken framför sifforna om den uppmätta variabelns positiva pol är ansluten till - ingången. Om slutvärdet för mätområdet överskrids för följande mätvärden visas OL (overload) på displayen: V AC, V DC, Hz,,, m, Den digitala angivelsen ser ofta olika ut för de olika mätstorheterna. Huvudangivelse V MIN MAX Biangivelse MIN Biangivelse MAX Medan huvudangivelsen visas direkt när multimätaren slås på, visas de båda biangivelserna först när du trycker på knappen DATA CLEAR (med undantag för läget då biangivelserna visas direkt när funktionen väljs). På så sätt går det att undvika att det (odefinierade) tillstånd som råder när mätningen börjar, till exempel tomgång, alltid visas som maxvärde på displayen. I flödesplanerna nedan är utgångsdisplayens ram kraftigare markerad än övriga. GMC-I Messtechnik GmbH 7

8 5 Spara mätvärden Med METRA HIT27 går det att spara data på två i grunden helt olika sätt: Spara mätvärden knappfunktionen DATA: Varje gång en mätplats läses av sparas ett mätvärde enligt ett fast definierat villkor (se kapitel 5.1). Lagringsdrift menyfunktionen STORE: När menyfunktionen STORE är aktiverad sparas alla mätvärden, beroende på vilken avläsningstakt som är inställd. Via samma menyfunktion avslutas lagringsprocessen på manuell väg igen (se kapitel 12.2). I båda fallen går det att läsa av de sparade mätvärdena med hjälp av datorprogrammet METRAwin 10 (version 5.22 eller senare). För detta krävs det en dator som via en gränssnittskabel är ansluten till IR-adaptern BD232, som i sin tur sitter på en METRA HIT27. DATA V data DATA MAN Ljudsignal V MIN MAX Spara mätvärden knappfunktionen DATA (Hold/Compare) Med hjälp av funktionen DATA (Hold) kan du hålla fast mätvärden automatiskt. Det är särskilt praktiskt när du exempelvis behöver ägna all din uppmärksamhet åt att läsa av en mätplats med hjälp av mätspetsarna. Innan du påbörjar en mätserie via knappfunktionen DATA bör du se till att det aktuella minnet är tomt. På så sätt kan du vara säker på att det finns tillräckligt med minne för mätningarna, och att det bara är datavärdena från den sista mätserien som läses av tillsammans. Kontrollera därför det aktuella lagringsutrymmet: INFO MEMO/OCCUP och töm minnet vid behov: MEMO CLEAr. När mätvärdet har lästs av och villkoren i följande tabell har uppfyllts visas mätvärdet i biangivelsen till vänster på displayen, och instrumentet ger ifrån sig två ljudsignaler. Samtidigt visas MAN, vilket indikerar att mätområdet nu är fast inställt. Nu kan du ta bort mätspetsarna från mätplatsen och läsa av mätvärdet i biangivelsen på displayen. Om mätvärdet skulle underskrida det gränsvärde som nämns i tabellen återaktiveras instrumentet för att spara värdet på nytt och angivelsen data blinkar. Mätvärdet sparas i långtidsminnet, vilket tillkännages med en ljudsignal. Jämförelse av mätvärden (DATA Compare) Om det mätvärde som sparats om från det första mätvärdet avviker med mindre än 0,33% från mätområdet ger instrumentet ifrån sig en ljudsignal (DATA-Compare) två gånger. Om mätvärdet avviker med > 0,33 % från mätområdet hörs endast en kort ljudsignal. Funktion DATA Aktivering Lagring (stabiliserat mätvärde) Återaktivering 1) DATA Kort Villkor Reaktion hos instrumentet Biangivelse Mätfunktion Mätvärde MV DATA Ljudsignal Kort V, Hz > 10% av O Visas Visas, 0 L Kort 2 x 2) V, M, Hz < 10% av O sparat, 0 L MV Blinkar Byte till funktionen Kort Se tabellen i kapitel 6 MIN/MAX Avslutning Länge Raderas Raderas 2 x 1) Återaktivering på grund av att de angivna mätvärdesgränserna underskridits 2) När ett mätvärde första gången sparas som ett referensvärde bekräftas det med två ljudsignaler. Om mätvärdet därefter hålls kvar avges en dubbel signal endast om det aktuella, kvarhållna värdet från det första sparade värdet avviker med mindre än 0,33% från mätområdet, beroende på upplösningen. Teckenförklaring O = mätområde, MV = mätvärde Så länge som funktionen DATA är aktiverad bör du inte ändra mätområdena manuellt. Funktionen DATA avslutas om du håller knappen DATA CLEAR intryckt länge (i cirka 1 sekund), om du vrider på vridreglaget eller om du stänger av och sedan sätter på instrumentet igen. 8 GMC-I Messtechnik GmbH

9 6 Spara minimi- och maxvärden, MIN/MAX, med tidsregistrering Det går att visa minimi- och maxvärdena som biangivelser på displayen för att mätstorheterna ska kunna iakttas under en längre tid. Tryck två gånger på DATA CLEAR: De aktuella MIN- och MAX-värdena visas som biangivelser på displayen. När funktionen MIN/MAX är aktiverad är den automatiska mätområdesvalsfunktionen inaktiv. Om du vill visa MIN-värdet och den tidpunkt då det inträffade trycker du på DATA CLEAR en gång till. Om du vill visa MAX-värdet och den tidpunkt då det inträffade trycker du ytterligare en gång på DATA CLEAR. Värdena MIN och MAX raderas om du håller knappen DATA CLEAR intryckt länge (i cirka 1 sekund), om du vrider på vridreglaget eller om du stänger av och sedan slår på instrumentet igen. Funktionen MIN/MAX 1. Lagring 2. Lagring och visning 3. Tillbaka till 1. DATA 2 x kort Kort Kort Sparas Sparas Reaktion hos instrumentet Display Huvudangivelse Aktuellt mätvärde Ljudsignal Biangivelse MIN och MAX t och MIN t och MAX MIN- och MAXmätvärden/mättider Kort Sparas Som 1. Som 1. 1 x Avslutning Länge Raderas Raderas Raderas 2 x Observera Inom 2 4 sekunder (beroende på mätfunktion) efter ett mätområdesbyte beräknas inga nya MIN/MAXvärden, för att mätvärdena ska kunna stabilisera sig. 1 x 1 x 1 x MIN tmin tmax V DATA Aktuellt mätvärde V data DATA Aktuellt mätvärde V MIN MAX DATA MAN MIN Aktuellt mätvärde 09:20: DATA MAN MAN Aktuellt mätvärde V MAX 09:20: MAX DATA Blinkar V MAX MIN CLEAR Kort Länge GMC-I Messtechnik GmbH 9

10 7 Spännings- och frekvensmätning V~ Hz V FUNC Hz FUNC 7.1 Spänningsmätning [V] Välj den spänningstyp, V eller V~/Hz, som passar mätstorheten via vridreglaget. Anslut mätledningarna som bilden visar. Uttaget bör ligga på en potential som är så nära jord som möjligt. Reglageläget V~/Hz: Varje gång du trycker på knappen FUNC växlar du mellan spännings- och frekvensmätning. Bytet bekräftas med en ljudsignal. Den aktuella mätstorheten visas på LCD-displayen. Observera Inom området 600 V varnas du med en intervallsignal om mätvärdet överskrider slutvärdet för mätområdet Nollpunktsinställning i mätområdet 3 V DC Välj mätområdet 3 V. Anslut mätledningarna till instrumentet och koppla ihop de lediga ändarna. Tryck på knappen FUNC. Instrumentet bekräftar nollpunktsinställningen med en ljudsignal, och på LCD-displayen visas V samt symbolen ZERO. Den spänning som mäts upp i det ögonblick som du trycker på knappen fungerar som referensvärde (2 000 siffror). Referensvärdet dras sedan automatiskt av från de värden som mäts upp efteråt. Om mätområdet ändras (via knappen MAN AUTO) är funktionen ZERO endast fortsatt aktiv (på displayen och i minnet) för det valda mätområdet. Du kan radera nollpunktsinställningen genom att återigen hålla knappen FUNC intryckt en längre stund, tills två ljudsignaler bekräftar att inställningen har raderats (ZERO slocknar på displayen) genom att stänga av instrumentet Transient överspänning Multimätaren är skyddad mot transient överspänning på upp till 4 kv mit 1,2/50 s front-/halvvärdestid. Vid mätningar på till exempel transformatorer och motorer, när man måste räkna med större impulslängder, rekommenderar vi att du använder dig av mätadaptern KS30. Den skyddar mot transient överspänning på upp till 6 kv med 10/1 000 s front-/halvvärdestid. Den kontinuerliga belastningsförmågan uppgår till V eff. När mätadaptern KS30 används tillkommer en påverkande effekt på cirka -2%. OBS Försäkra dig om att varken -, m-, M- eller Cmätfunktionen är aktiverad när du ansluter multimätaren inför spänningsmätningen Om säkringarnas brytgränsvärden överskrids på grund av att du använder instrumentet på fel sätt utsätter du både dig själv och instrumentet för fara Spänningsmätning över 600 V Spänning över 600 V kan du mäta med ett högspänningsmäthuvud, till exempel HV3 1) eller HV30 2) från GMC-I Messtechnik GmbH. Jordanslutningen måste då absolut jordas. Vidta också alla nödvändiga säkerhetsåtgärder m S S+ VC m S S+ VC Mätområden: V: 0,1 mv 600 V Hz: 1 Hz 3kHz svart röd x x 100 (+) ~ + ( ) ~ max. 600 V (3 khz) svart 1) HV3: 3 kv 2) HV30: 30 kv, endast för DC-spänning Spänningsmätning över 600 V med högspänningsmäthuvudet HV3 10 GMC-I Messtechnik GmbH

11 7.2 Frekvensmätning [Hz] Välj mätfunktionen V~/Hz med hjälp av vridreglaget. Tillämpa mätstorheten på samma sätt som vid spänningsmätning. Om du trycker kort på knappen FUNC byter du till frekvensmätning. Frekvensen visas i huvudangivelsen på displayen. Du kan välja mätområde för frekvensen i efterhand genom att trycka på knappen MAN AUTO. Det senast inställda spänningsmätområdet förblir aktivt. Du kan byta tillbaka från frekvensmätning till växelspänningsmätning genom att trycka 1 gång på knappen FUNC. Instrumentet bekräftar bytet med en ljudsignal. Observera Frekvensmätningar kan bara göras vid en nollgenomgång av mätsignalen (AC-koppling). 8.1 Motståndsmätning [] (2-ledarmätning) Kontrollera att mätobjektet verkligen är fritt från spänning (se kapitel 7.1). Främmande spänning ger felaktiga mätresultat och skadar instrumentet Ställ in vridreglaget på. Anslut testobjektet som bilden visar. Observera Högresistiva mätningar i området 3 M/30 M Vid mycket högresistiva motstånd kan mätpersonens respektive mätledningens kapacitiva påverkan ge upphov till felaktiga mätvärden. Använd dig därför av korta eller skärmade mätledningar. m S S+ VC Hela mätområdet: : 10 m 30 M 8 Motstånds- och diodmätning 0.L k R x Spänningsfall + FUNC V diode FUNC short FUNC Nollpunktsinställning i mätområdet 300 och 3 k När du mäter små motståndsvärden i områdena 300 och 3k kan du eliminera motståndet i de inkommande ledningarna samt hos övergångsmotstånden genom att ställa in nollpunkten: Anslut mätledningarna till instrumentet och koppla ihop de lediga ändarna. Tryck på knappen FUNC. Instrumentet bekräftar nollpunktsinställningen med en ljudsignal, och på LCD-displayen visas respektive k samt symbolen ZERO. Det motstånd som mäts upp i det ögonblick som du trycker på knappen fungerar som referensvärde (max. 20 eller 200 eller siffror). Referensvärdet dras sedan automatiskt av från de värden som mäts upp efteråt. Om mätområdet ändras (via knappen MAN AUTO) är funktionen ZERO ändå fortsatt aktiv (på displayen och i minnet). Du kan radera nollpunktsinställningen: genom att återigen hålla knappen FUNC intryckt en längre stund, tills två ljudsignaler bekräftar att inställningen har raderats genom att stänga av instrumentet. GMC-I Messtechnik GmbH 11

12 8.2 Genomströmningskontroll vid motståndsmätning När funktionen Ljudsignal är aktiverad detta gäller endast i mätområdet ger instrumentet ifrån sig en ihållande signal i området 0... cirka 10. Mätinstrumentet visar på spill, 0l, för Rd > 310. Slå på/stänga av genomströmningskontrollen (ljudsignalen) Ställ in vridreglaget på / /. Tryck på knappen FUNC upprepade gånger tills och short visas på displayen, vilket förutsätter att uttagen är öppna (indikeras av 0.L). Anslut mätledningarna till testobjektet. Tryck ännu en gång på knappen FUNC för att få mätinstrumentet att övergå till motståndsmätning. 8.3 Diodmätning Kontrollera att mätobjektet verkligen är fritt från spänning (se kapitel 7.1). Främmande spänning ger felaktiga mätresultat Ställ in vridreglaget på / /. Genom att trycka kort på knappen FUNC får du instrumentet att övergå till diodmätning, förutsatt att uttagen är öppna (indikeras av 0.L på displayen). Enheten V och d iod visas. Anslut testobjektet som bilden visar. m S S+ VC Genomströmningsriktning Spärriktning Ledriktning respektive kortslutning Mätinstrumentet anger ledspänningen i volt. Så länge som spänningsfallet inte överstiger det högsta tillåtna visningsvärdet på 3 V kan du också testa referensdioderna eller flera seriekopplade element. Spärriktning eller avbrott Vid diodmätning visar mätinstrumentet på spill,.0l, för Ud > 3,1 V. Mätströmmen är alltid en konstantström på cirka 1 ma. Observera Motstånd och halvledarsträckor som ligger parallellt med dioden ger felaktiga mätresultat 12 GMC-I Messtechnik GmbH

13 9 Milliohmmätning (4-polig mätning) 9.1 Kompensation för motstånd i inkommande ledningar Det elektriska motståndet är en tvåpol som i allmänhet också bara mäts tvåpoligt. Det sker genom att en mätström av definierad storlek leds genom mätobjektet och sedan mäts det spänningsfall som uppstår. Motståndsvärdet utgörs av kvoten av dessa båda värden. De båda potentialpunkter som spänningen mäts upp mellan spelar en avgörande roll för mätresultatet. Varje motstånd mellan dessa båda punkter bidrar till det totala motstånd som mäts upp. Hit räknas även övergångsmotstånd och motståndet i de inkommande ledningarna. Om ett mycket lågresistivt motstånd ska mätas, exempelvis det bara några milliohm stora kontaktmotståndet i en kontaktor, måste alltså spänningsmätningens potentialpunkter flyttas från mätinstrumentet och placeras så nära mätobjektet som möjligt. Därför har mätinstrumentet separata uttag för ströminmatningen respektive spänningsmätningen. Denna typ av fyrpolig anslutningskontaktering är uppkallad efter Kelvin. Kelvinklämmorna KC4 och Kelvinsonderna KC27, som finns att tillgå som tillbehör, borgar för en enkel och korrekt anslutning Mätning med Kelvinsond KC27 svart m Mätning av termospänningen Mätresultat, korrigerat med termospänningen MAN m MAN FUNC termoc ZERO MAN FUNC m * m FUNC Länge FUNC 9.2 Kompensation av termospänning Termospänning, som uppstår på grund av skillnader i material och temperatur i anslutningarna, kan leda till felaktiga mätresultat. Därför har instrumentet en automatisk funktion för kompensation av termospänning för de områden där det är relevant. röd svart m S S+ VC Milliohmmätning i exempelvis strömskenor, svetsfogar och spolar upp till cirka 1 H med Kelvinsonden KC27 (respektive Kelvinklämman KC4) Fjädrade spetsar ska, om möjligt, riktas inåt mot mätobjektet eftersom de är kopplade till S + respektive S (sense) via de röda kontakterna. MAN m S S+ VC Mätområden: 30 m * /300 m * vid 200 ma 3 / 30 vid 20 ma Obs När KC27 eller KC4 används ska den röda kontakten alltid kopplas till S + respektive S. Mätledningar, KC27 eller KC4 Totalt mätområde: m: 0,001 m 30 R x + Spänningsfall Mätström Observera Om mätströmmen bryts under 4-L-m-mätningen, eller om säkringen är trasig, blinkar angivelsen leads open på displayen. Om säkringen är trasig, se kapitel GMC-I Messtechnik GmbH 13

14 9.3 Milliohmmätning med 200 ma respektive 20 ma likström [m] Kontrollera att mätobjektet verkligen är fritt från spänning (se kapitel 7.1). Främmande spänning ger felaktiga mätresultat Ställ in vridreglaget på m. Anslut testobjektet som bilden visar. Kelvinklämmorna KC4 och Kelvinsonderna KC27, som finns att tillgå som tillbehör, borgar för en enkel och korrekt anslutning. Motståndet i elanslutningarna bör vara < 1. Välj vid behov önskat mätområde med hjälp av knappen MAN AUTO: 30 m, 300 m, 3 eller 30. Denna mätmetod lämpar sig också för motstånd med en induktivitet på max. 1 H. Korrigering av termospänningen i mätområdet 30/300 m Tryck på knappen FUNC för att mäta termospänningen. Vänta tills mätvärdet har stabiliserats. Det kan dröja några sekunder, beroende på induktiviteten. Tryck sedan på knappen FUNC ännu en gång för att återvända till milliohmmätningen. Alla framtida mätresultat kommer nu att korrigeras med det tidigare uppmätta värdet. På displayen indikeras detta genom angivelsen ZERO. Mätning på induktiva testobjekt Spolar, till exempel i motorer, spjäll och kontaktorer har hög induktivitet. Alla förändringar av strömmen hos induktiviteten, vilket också omfattar när milliohmmätaren slås på och stängs av eller när mätområdet ändras, leder till att spänningen ändras. Spänningsändringen kan bli betydande och kan i värsta fall leda till att en ljusbåge bildas. Milliohmmätaren är skyddad mot detta genom en spänningsavledare. 9.4 Milliohmmätning med 1 A impulsmätström (automatisk korrigering av termospänningen vid m) Kontrollera att mätobjektet verkligen är fritt från spänning (se kapitel 7.1). Främmande spänning ger felaktiga mätresultat Ställ in vridreglaget på Anslut testobjektet som bilden visar. Kelvinklämmorna KC4 och Kelvinsonderna KC27, som finns att tillgå som tillbehör, borgar för en enkel och korrekt anslutning. Motståndet i elanslutningarna bör vara < 0.2. Välj vid behov önskat mätområde med hjälp av knappen MAN AUTO: 3 m (30 m eller 300 m. Termospänningen korrigeras automatiskt. Observera Vid den här typen av mätning bör du, på grund av det förhöjda strömbehovet, sätta i NiMH-batterierna och ansluta laddningsnätdelen NA HIT 2x. 10 Temperaturmätning [C] Temperaturen mäts med hjälp av motståndstemperaturgivare, som finns att tillgå som tillbehör. Mätningen görs med tvåpolsteknik. Motståndet i de inkommande ledningarna är som standard inställt på det förvalda värdet 0,1. RTD Pt100 Pt1000 (TF220) Ni100 Ni1000 FUNC sensr pt1000 selct + Motstånd i inkommande ledningar 0 50 FUNC C pt rlead temp Inställning av temperaturenhet och givare Ställ in vridreglaget på C. Via knappen FUNC kommer du till menyn där du kan välja temperaturenhet och givare (sensortyp). På displayen visas sensr och selct. Genom att trycka på knappen FUNC kan du växla mellan temperaturenheterna C och F. Välj en sensortyp (RTD) med hjälp av knapparna. Anslut givaren till de båda uttagen (se bilden). Observera De temperaturenhets- och givarvärden som du ställer in sparas även om du lämnar funktionen eller stänger av instrumentet. C FUNC C/F 14 GMC-I Messtechnik GmbH

15 m S S+ VC RTD Mätområde: se kapitel Mätning av isolationsmotstånd (endast METRA HIT27) V Vald provspänning Provspänning ges så länge knappen hålls intryckt V V FUNC Kontinuerlig mätning FUNC + MAN Inställning av motstånd i inkommande ledningar När du har valt en motståndstermometer använder du dig av knappen för att komma till displayen med mätangivelser. Om du trycker ned knapparna och samtidigt visas menyn där du ställer in motståndet för de inkommande ledningarna. Rlead och temp visas på displayen. Med hjälp av knapparna väljer du ett tiotal, det vill säga positionen för den siffra som du vill ändra, och med hjälp av knapparna ställer du sedan in den aktuella siffran. När du har bekräftat den sista siffran lämnar du menyn genom att trycka på och kommer då tillbaka till displayen med mätangivelser. Motståndet för de inkommande ledningarna sparas. Det förval da värdet är 0,1. Den nedre och övre inmatningsgränsen är 0 respektive 50. Observera Det värde som du ställt in för motståndet i de inkommande ledningarna sparas även om du lämnar funktionen eller stänger av instrumentet. Mätspänning /restspänning ca 2 % noggrannhet 11.1 Förberedelser inför mätning Observera Högresistiva mätningar Vid mycket högresistiva motstånd kan mätpersonens respektive mätledningens kapacitiva påverkan ge upphov till felaktiga mätvärden. Använd dig därför av korta eller skärmade mätledningar. När du mäter högresistiva isolationsmotstånd får mätledningarna inte komma i kontakt med varandra M 023 V 250 V R ISO Nominell provspänning Ställ in vridreglaget på 100V, 250V oder 500V, beroende på vilken provspänning du önskar. Anslut testobjektet som bilden på nästa sida visar. Observera Främmande spänning Reglageläget får bara användas för mätning av isolationsmotstånd (inte för spänningsmätning). Om främmande spänning ligger på av misstag visas det nere till vänster i det här reglageläget. Isolationsmotstånd får endast mätas hos spänningsfria objekt. Om det förekommer främmande spänning på 50 V i installationen blockeras isolationsmotståndsmätningen. Den främmande spänningen fortsätter att visas på LCD-displayen. Om det ligger på en spänning som är större än 610 V uppmärksammas det med en ljudsignal. GMC-I Messtechnik GmbH 15

16 Observera Kontroll av mätledningarna Den första kontrollen bör genomföras med kortslutna mätledningar hos mätspetsarna. Instrumentet måste visa på nästan noll. På så sätt går det att fastställa avbrott i mätledningarna Mätning av isolationsmotstånd Om du vill mäta isolationsmotståndet håller du knappen FUNC intryckt tills angivelsen stabiliserats. OBS Medan mätingen pågår blinkar den provspänning som är vald och som testobjektet matas med. Varning Beröringsrisk m S S+ M U MESS ( V) R ISO Mätområde: : 10 k 3G Medan mätningen pågår visas den aktuella spänningen hos testobjektet som främmande spänning eller restspänning på displayen. Spänningen är obetydligt lägre än den nominella spänningen. När du släpper flerfunktionsknappen FUNC avslutas mätningen av isolationsmotståndet. När isolationsmotståndet mäts är den automatiska mätområdesfunktionen aktiv. Det är inte meningen att man ska kunna ställa in mätområdet på manuell väg. OBS Rör aldrig vid de båda mätspetsarnas strömförande ändar när instrumentet är påslaget för att mäta isolationsmotstånd. Annars kan du råka ut för att en ström på 1,5 ma (begränsad i mätinstrumentet) går genom kroppen på dig. Strömmen är visserligen inte livsfarlig, men elstöten är tydligt kännbar. Om du däremot gör en mätning på ett kapacitivt testobjekt, till exempel på en kabel, kan objektet laddas med upp till cirka 600 V, beroende på vilken nominell spänning som är vald. Att röra vid ett sådant testobjekt efter mätning kan vara livsfarligt Observera Vid mätning av isolationsmotståndet utsätts instrumentets uppladdningsbara batterier för hård belastning Håll inte flerfunktionsknappen FUNC intryckt längre än avläsningen kräver. Kontinuerliga mätningar (se beskrivning nedan) bör du bara genomföra om det är absolut nödvändigt. Använd dig enbart av NiMH-batterier. Kontinuerlig mätning Starta: Tryck kort på flerfunktionsknappen FUNC och knappen MAN AUTO samtidigt. Mätningen påbörjas, vilket bekräftas av en ljudsignal. Avsluta: Tryck kort på flerfunktionsknappen FUNC Mätningsslut och urladdning När mätningen är avslutad visas den eventuella restspänning som fortfarande ligger kvar, möjligen orsakad av ledningskapacitans. Denna laddning försvinner snabbt genom den inre resistansen på 2 M. Kontakten med objektet måste dock kvarstå. Du kan följa hur spänningen minskar direkt i den angivelse för främmande spänning eller restspänning som visas på displayen. Bryt inte anslutningen förrän spänningen är < 25 V 16 GMC-I Messtechnik GmbH

17 12 Användarguide från startmenyn InFO till instrumentets drifts- och mätparametrar Via startmenyn 1NF0 går det att hämta data, att aktivera minnet och kontrollera lagringsutrymmet, att aktivera gränssnittet liksom att ställa in parametrarna för instrumentet. Du kommer till startmenyn 1NF0 genom att, när instrumentet är påslaget, hålla knapparna FUNC och ON OFF intryckta samtidigt tills 1NF0 visas på displayen. Genom att trycka på knapparna upprepade gånger går du från huvudmenyn 1NF0 till de övriga huvudmenyerna ( store, mem0, send och set ) och tillbaka till 1NF0 igen. När du har valt önskad huvudmeny öppnar du den tillhörande undermenyn genom att trycka på. Genom att trycka på knapparna upprepade gånger väljer du ut önskad parameter eller önskad funktion. Om du vill ändra parmetern/funktionen, eller de motsvarande parametrarna i undermenyn, trycker du på. När du har valt en sifferposition med hjälp av knapparna och har ställt in siffrorna via knapparna trycker du på för att gå till nästa sifferposition, och därefter tillbaka till huvudmenyn eller till nästa undermeny. Du kommer till mätläget genom att trycka på knappen FUNC flera gånger, tills displayen med mätangivelser visas. Om du vill stänga av multimätaren håller du knappen ON OFF intryckt tills displayen slocknar. En översikt över menystrukturen hittar du på kommande sidor Mätparametern Avläsningstakt, rate Avläsningstakten bestämmer efter vilket tidsintervall det aktuella mätvärdet ska överföras till gränssnittet eller till mätvärdesminnet. Olika mätstorheter har olika gränsvärden för avläsningstakten, som inte kan underskridas (se tabellen nedan). Mätstorhet Avläsningstakt V 0.5 s V, 0.5 s m, C (Pt100, Pt1000) 0.5 s Hz 1 s 1,5 s 12.2 Spara mätvärden Med METRA HIT27 går det att spara data på två i grunden helt olika sätt: Spara mätvärden knappfunktionen DATA: Varje gång en mätplats läses av sparas ett mätvärde enligt ett fast definierat villkor (se kapitel 5.1 och kapitel ). Lagringsdrift menyfunktionen STORE: När menyfunktionen STORE är aktiverad sparas alla mätvärden, beroende på vilken avläsningstakt som är inställd. Lagringsprocessen avslutas manuellt via samma menyfunktion. I båda fallen går det att läsa av de sparade mätvärdena med hjälp av datorprogrammet METRAwin 10 (version 5.22 eller senare). För detta krävs det en dator som via en gränssnittskabel är ansluten till IR-adaptern USB-HIT, som i sin tur sitter på en METRA HIT Lagringsdrift knappfunktionen DATA (se även kapitel 5.1) Instrumentet har ett kvartsurssynkroniserat mätvärdesminne (32 kb), som i snitt rymmer mätvärden. Som minst ryms 800 mätvärden; som mest mätvärden. Uppgifterna sparas och kan överföras direkt till datorn via programmet METRAwin 10. Om batterierna har laddat ur eller bytts ut måste du ställa in datum och tid på nytt. De mätvärden som ska sparas sparas i så kallade block. Mätvärden som stammar från samma mätfunktion sparas i samma block. Det går bara att spara absoluta värden och absoluta tidsuppgifter; inga relativa värden, -värden eller relativa tidsuppgifter. Minnets innehåll går endast att avläsa med hjälp av en dator, en IR-adapter (USB-HIT) eller tolkningsprogramvaran METRAwin 10. De sparade mätdatablocken finns kvar även om försörjningsspänningen till instrumentet bryts. Förberedelser inför lagringsdrift Börja med att ställa in avläsningstakten för lagringsdriften och starta sedan lagringsdriften. Det går också att ändra avläsningstakten medan lagringsdriften är i gång. Välj sedan önskad mätfunktion och ett lämpligt mätområde. Inför längre mätvärdesupptagningar bör du kontrollera batteriernas laddningsnivå (se kapitel 14.1 på sidan 25). Anslut laddningsnätdelen vid behov. GMC-I Messtechnik GmbH 17

18 Lagringsdrift menyfunktionen STORE Börja med att ställa in avläsningstakten för lagringsdriften och starta sedan lagringsdriften. Det går också att ändra avläsningstakten medan lagringsdriften är i gång. Välj sedan önskad mätfunktion och ett lämpligt mätområde. Inför längre mätvärdesupptagningar bör du kontrollera batteriernas laddningsnivå (se kapitel 14.1 på sidan 25). Anslut laddningsnätdelen vid behov. Starta lagringsdriften via menyfunktionerna Gå till drifttypsmenyn (se menydiagrammet) och välj huvudmenyn StorE. Genom att trycka på kommer du till startmenyn för lagringsdriften: StArt blinkar. Trycker du på ännu en gång aktiveras lagringsdriften. REM visas. Växla till mätfunktionen genom att trycka på knappen en gång. Om du väljer en annan mätfunktion genom att vrida på vridreglaget eller trycka på knappen FUNC skapas ett nytt lagringsblock. Lagringsprocessen fortsätter sedan automatiskt. SLEEP MODE är fortsatt aktivt, vilket innebär att instrumentet slås på och stängs av automatiskt när avläsningstakten är högre (se kapitel 2). När minnet är fullt visas genast meddelandet MEMO FULL, vilket samtidigt signaleras med en periodisk följd av toner. Du kan alltid avaktivera ljudsignalen genom att trycka på en valfri knapp Kontrollera lagringsutrymmet INFO MEMO/OCCUP I menyn 1NF0 kan du kontrollera lagringsutrymmet. Huvudangivelsen visar det aktuella lagringsutrymmet uttryckt i procent, mellan 001% och 100% Radera minnet MEMO CLEAr OBS Den här funktionen raderar alla sparade mätvärden. Medan lagringsdriften är i gång går det inte att använda funktionen. Då visas busy MEMO i stället för CLEAr Standardinställningar (aktivera förvalda värden) Du har möjlighet att ångra alla ändringar som du har gjort och i stället återaktivera standardinställningarna. Det kan vara praktiskt om du stöter på problem med programvaran eller maskinvaran. Håll knapparna FUNC, MAN AUTO och DATA CLEAR intryckta samtidigt och slå på instrumentet genom att trycka på ON OFF. Angivelsen REM Symbolen REM signalerar att lagringsdriften har slagits på via menyfunktionen STORE. Om du vill iaktta mätvärdena medan de sparas tar du fram dem genom att trycka på. När funktionen DATA är aktiverad går det inte att samtidigt starta STORE -funktionen. Avsluta lagringsdriften via menyfunktionerna Välj huvudmenyn StorE. Tryck på knappen. StOP blinkar. Tryck på knappen ännu en gång, så att biangivelserna försvinner. Lagringsdriften är nu avstängd. Du går tillbaka till mätfunktionen genom att trycka på. Alternativt kan du avsluta lagringsdriften genom att stänga av instrumentet. 18 GMC-I Messtechnik GmbH

19 12.6 Sändningsdrift via gränssnittet RS232 METRA HIT27 är utrustad med ett bidirektionellt infrarött gränssnitt för att kunna överföra mätdata till datorer. Värdena överförs optiskt med hjälp av infrarött ljus genom höljet till en gränssnittsadapter (tillbehöret USB-HIT), som placeras på instrumentet. Adapterns USB-gränssnitt gör det möjligt att koppla den till en dator med hjälp av en gränssnittskabel. Den drivrutin som ska installeras tilldelar instrumentet ett virtuellt COM-gränssnitt. Det går inte att konstruera ett flerkanalssystem med den här adaptern. Vidare går det att överföra kommandon och parametrar till instrumentet från den aktuella datorn. Hit räknas: inställning och avläsning av mätparametrarna val av mätfunktion och mätområde start av mätningen avläsning av mätvärdena. Aktivera gränssnittet Gränssnittet för sändningsdriften aktiveras manuellt som beskrivet nedan. När den här drifttypen är aktiverad överförs mätvärdena kontinuerligt från instrumentet till datorn via den anslutna gränssnittsadaptern Gränssnittet för mottagningsdriften (då instrumentet tar emot data från datorn) aktiveras automatiskt när datorn svarar. Starta sändningsdriften via menyfunktionerna InFO SEnd StArt Att gränssnittsdriften är i gång signaleras genom att symbolen blinkar på displayen. Automatisk påslagning och avstängning vid sändningsdrift Om överföringstakten är 20 sekunder eller mer stängs displayen av automatiskt mellan avläsningarna för att skona batterierna. Det gäller dock inte vid kontinuerlig drift. Om någonting inträffar slås displayen automatiskt på igen. Ställa in gränssnittsparametrar Addr adress Om flera instrument ansluts till datorn via gränssnittsadaptrar behöver varje instrument en egen adress. Det första instrumentet bör tilldelas adress 1, det andra instrumentet adress 2 och så vidare. Om bara en multimätare ansluts bör den tilldelas en adress mellan 1 och 14. Adress 15 används inte för adressering, vilket betyder att vid den här inställningen svarar alltid instrumentet, oberoende av den egentliga adressen. GMC-I Messtechnik GmbH 19

20 Huvud- och undermenyer FUNC ON 1nf0 2 x 3.9 batt Laddningsnivå för batterierna Hämta data V 8 01 mem0 occup Lagringsutrymme (se kapitel 12.3) t im e 12:58 :08 Aktuell tid d a t e Aktuellt datum t C a l Kalibreringsdatum t a d J Justeringsdatum Menyn Lagringsdrift store store 0ff/0n start/st0p StArt blinkar Tryck på w: lagringsläget aktivt REM visas StOP blinkar Tryck på w: lagringsläget inaktivt REM slocknar mem0 send Set Menyn Radera minnet (se kapitel 12.4) Clear yes no send 0ff/0n start/st0p Aktuellt tillstånd set rate Valet måste blinka: YES: radera minnet no: radera inte minnet Drifttypen Sändningsdrift (se kapitel 12.6) Bekräfta valet StArt blinkar StOP blinkar Tryck på w: Tryck på w: sändningsläget aktivt sändningsläget inaktivt Blinkar Blinkar inte Inställning av instrumentets parametrar (se kapitel 12.1) Angivelsen EMPTY : minnet är tomt Fler undermenyer på nästa sida Medan lagringsdriften är i gång går det inte att radera minnet. busy visas i stället för CLEAr. 20 GMC-I Messtechnik GmbH

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003

Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER / E:nr Göteborg 2003 Bruksanvisning ELMA 21 LCR MULTIMETER 42.21 / E:nr 4203144 Göteborg 2003 1. Inledning Elma 21C är en multimeter som mäter spänning (V), Ström (A), Temperatur ( C), Kapacitet (F), Motstånd (Ω), Logiskt

Läs mer

210 manual.pdf Tables 4

210 manual.pdf Tables 4 1 Illustrations 2 Tables 3 Tables 4 Tables 5 Tables 6 Tables English... 8 Svenska... 19 Norsk... 25 Dansk... 29 Suomi... 37 Deutsch... 44 Netherlands... 52 Français... 60 Italiano... 68 Español... 76 Português...

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Läs mer

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery. 21 fig.1 DC/AC Voltage Measurement fig.2 Testing for Continuity Illustrations Red Black Red Black fig.3 DC/AC Current Measurement fig.4 Replacing the Battery Screw 40A 400A 1 21 A. DC Voltage 400.0mV 4.000V

Läs mer

Bruksanvisning. METRAport 40S 3-349-412-09 6/10.14. Digital-Multimeter

Bruksanvisning. METRAport 40S 3-349-412-09 6/10.14. Digital-Multimeter Bruksanvisning METRAport 40S Digital-Multimeter 3-349-412-09 6/10.14 1 3 13 12 11 10 9 8 7 2 3 4 5 6 4 5 6 Kontrollpanel 1 Display (LCD) 2 Lock över batterifack 3 Anslutningskontakt ma, A för direkt strömmätning

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL

BRUKSANVISNING MODELL BRUKSANVISNING MODELL Grattis till din nya multimeter. Innan du börjar använda produkten bör du läsa bruksanvisningen noggrant. I. ANVÄNDNING: Denna kategori III multimeter kan användas för mätningar av

Läs mer

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN:

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: 5706445410033 Säkerhet Denna manual innehåller information som måste följas, för att kunna arbeta med instrumentet säkert och hålla instrumentet i ett säkert

Läs mer

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3123 Smartec, mäter jordmotstånd med 4-polsmetoden, jordtag (1 eller 2 tänger) samt ström Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa SwemaMan 80 bruksanvisning SwemaMan 80 är en manometer som mäter differenstryck, uftflöde och lufthastighet. Differenstrycket mäts i, luftflödet i l/s, m 3 /h eller CFM och lufthastigheten i m/s eller

Läs mer

METRAHIT T-COM Isolationsmultimeter för mätningar i symmetriska kopparkabelnätverk

METRAHIT T-COM Isolationsmultimeter för mätningar i symmetriska kopparkabelnätverk Bruksanvisning METRAHIT T-COM Isolationsmultimeter för mätningar i symmetriska kopparkabelnätverk 3-349-381-09 3/7.08 Standardutrustning Standardutrustning 1 isolationsmultimeter 1 skyddande gummihölster

Läs mer

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12 MOC 320 är ett mätinstrument som räknar antalet joner i luften. MOC 320 är en bärbar jonräknare baserad på JIS som antog Gerdiens kondensatormetod. Den kan mäta storlekar från den minsta jon som existerar

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

IR-temperaturmätare med SWITCH-optik

IR-temperaturmätare med SWITCH-optik Med sikte på framtiden testo 845 IR-temperaturmätare med SWITCH-optik Precisionsmätning på både kort och långt avstånd NY! C %RH Ctd Liten mätfläck på korta och långa avstånd med hjälp av SWITCH-optiken

Läs mer

Bruksanvisning Elma Öppen strömtång

Bruksanvisning Elma Öppen strömtång Bruksanvisning Elma 2600 Öppen strömtång INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHET INFORMATION.. SYMBOLER... FÖRKLARING VARNINGSTEXTER UNDERHÅLL.... BESKRIVNING..... DISPLAYBESKRIVNING...... FUNKTIONSBESKRIVNING......

Läs mer

BRUKSANVISNING JORDFELSTRÖMTÅNG 42.7820 / E42 065 65

BRUKSANVISNING JORDFELSTRÖMTÅNG 42.7820 / E42 065 65 Marelco, Göteborg 090609 BRUKSANVISNING JORDFELSTRÖMTÅNG 42.7820 / E42 065 65 OBSERVERA! Läs varningstexten i bruksanvisningen noggrant för att undvika elektriska stötar eller skador på instrumentet INNEHÅLL

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning.

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE 42.3012 / E42 061 15 42.3013 / E42 061 20 OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) noggrant innan användning. INNEHÅLL 1. Inledning a. Allmänt... 2 b. Speciella

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER Modell Kaise 42.7718 E4204573

BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER Modell Kaise 42.7718 E4204573 BRUKSANVISNING TÅNGAMPEREMETER Modell Kaise 42.7718 E4204573 Innehållsförteckning: 1. Inledning a. Allmänt b. Speciella egenskaper c. Uppackning och översyn 2. Specifikationer a. Allmänna specifikationer.

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Bruksanvisning METRISO 1000A 3-348-773-38 8/5.15. Isolationsprovare

Bruksanvisning METRISO 1000A 3-348-773-38 8/5.15. Isolationsprovare Bruksanvisning METRISO 1000A Isolationsprovare 3-348-773-38 8/5.15 0 200 400 600 800 1000 12 13 Fastsättning av remmen vid höljet METRISO 1000A 8 8 MΩ Ω V R3 R2 R1 Ω V Hölje METRISO 1000A BATT 1000V 4Ω

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Kalibreringsinstrument

Kalibreringsinstrument Utförande Portabel processkalibrator för mycket noggrann kontroll och kalibrering av tryck. Handinstrument och tryckgivare med mätnoggrannhet kl.0,025%. Typ CPH 6000 Handinstrument Mätfunktioner Minnesfunktion

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION. Dok beteckning: FMI 09:72 Utgåva nr: 2 Utfärdad av: KB 11 aug 2008 Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Krister Berg Bilagor:

FÄLTMÄTINSTRUKTION. Dok beteckning: FMI 09:72 Utgåva nr: 2 Utfärdad av: KB 11 aug 2008 Godkänd av/datum: Lab. chef Reviderad av: Krister Berg Bilagor: 1(16) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 1.1 Förberedelser - komma igång 4 1.2 Översikt Display Knappfunktioner Funktionsknappar Viktiga meddelande 4 2 I nledning 5 2.1 Starta/stänga av instrumentet 5 2.2

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Instruktion Handylab 11

Instruktion Handylab 11 Instruktion Handylab 11 Handylab ph.doc 1 Instruktion ph-mätare handylab 11 Innehållsförteckning Tekniska Data... 3 Display och anslutningar... 4 Starta ph mätaren... 5 Översikt av mätmetoder... 5 Special

Läs mer

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1(6) 1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1.1 Allmänt ML-1 1. 2. 3. Strömbrytare, av/på Anslutning för datorkommunikation Manöverknappar ML-1 startar alltid i klockläge.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator Bruksanvisning METRA 28C Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator 3-349-099-09 3/9.03 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 21 20 15 16 15 12 9 7 max. 600 V!! Observera, ingen mätingång! Lägg inte på någon

Läs mer

Bruksanvisning Elma 837RS Digital multimeter

Bruksanvisning Elma 837RS Digital multimeter Bruksanvisning Elma 837RS Digital multimeter EAN: 5703317660008 837 side 1 Instrument funktioner: 1. LCD Display 4 3/4 siffror 2. SORTS/HOLDD Tryck lätt på knappen för att aktivera HOLD eller håll den

Läs mer

Serviceinstrument för tryck

Serviceinstrument för tryck Utförande Portablet serviceinstrument för tryck i med digitalt handinstrument och tryckgivare. Typ CPH 6400 Handinstrument Mätfunktioner Minnesfunktion Datalogger Matarspänning Digital utgång Stänkvattenskyddat

Läs mer

SECULIFE HIT METRAHIT X-TRA OUTDOOR TECH PRO BASE TRMS Digital Multimeter

SECULIFE HIT METRAHIT X-TRA OUTDOOR TECH PRO BASE TRMS Digital Multimeter Bruksanvisning SECULIFE HIT METRAHIT X-TRA OUTDOOR TECH PRO BASE TRMS Digital Multimeter 3-349-352-09 5/5.08 Standardutrustning Standardutrustning 1 multimeter 1 KS17S mätkablar 2 batterier 1 kortfattad

Läs mer

Användarmanual för. Digital Ljudmätare GSH8925

Användarmanual för. Digital Ljudmätare GSH8925 Lufthastighet Tryck Inspektion Temperatur Fukt MANUAL ʦo Användarmanual för Digital Ljudmätare GSH8925 맰 猲䎜log猲 Introduktion Gratulerar till ditt köp av ljudmätare! GSH8925 är en noggrann digital ljudmätare

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter 7001 EAN:

Bruksanvisning Multimeter 7001 EAN: Bruksanvisning Multimeter 7001 EAN: 5706445140053 Multimeter 7001 sid 1 Bruksanvisning Multimeter 7001 Innehåll 1.0 Introduktion 2.0 Användarsäkerhet 3.0 Beskrivning i bild 4.0 Mätning 4.1 Förberedelse

Läs mer

Mikroprocessorstyrd Batteritestare

Mikroprocessorstyrd Batteritestare Bruksanvisning Mikroprocessorstyrd Batteritestare 12V 0.3A-25A 24V 0.3A 25A Svensk Version Introduktion: Med denna mikroprocessorkontrollerade kapacitetstestare kan man mäta upp batteriers kapacitet. Stoppspänning

Läs mer

Electrical Multimeter

Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Instruktionsblad Säkerhetsinformation En Varning påpekar riskabla förhållanden och åtgärder som kan leda till kroppsliga skador och dödsfall. Texten vid Viktigt anger förhållanden

Läs mer

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem IBScontrol Intelligent Battery Management System Innehållsförteckning SV Svenska Allmänna Anvisningar... 3 Leveransomfattning... 4 Utbyggnadssats...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING -1- Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll I. För en säker användning 1. Överbelasta inte vågens lastcell. 2. Stå inte under vågen när den används. 3. Utför inte vägning under stark vind, detta kan leda till

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

DIGIAIR db. Svensk Manual. Version: 2.00

DIGIAIR db. Svensk Manual. Version: 2.00 DIGIAIR db Svensk Manual Version: 2.00 2 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 4 1.1 Ström PÅ/AV...4 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 4 1.3 Hur man ansluter... 4 1.3.1 Handhavande och menysystem...

Läs mer

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner Introduktion och kortfattad beskrivning Beskrivning av apparatens yttre ColorTest 2000, (kallas i fortsättningen CT), är ca 16 cm lång, 4 cm bred

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Digitalt instrument - Multirange

Digitalt instrument - Multirange Digitalt instrument - Multirange DGP96-2MCA00 DGP96-2MCA01 Manual - MA101SV Instruktion, manual Manual MA101SV Digitalt instrument MultiRange modell DGP96-2MC... DGP96-2MCA.. = Områden 10 / 20 / 50/ 100

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

DIGIAIR PRO. Svensk Manual

DIGIAIR PRO. Svensk Manual DIGIAIR PRO Svensk Manual Innehåll: DIGIAIR PRO Beskrivning... 2 1 Starta upp..... 3 1.1 PÅ/AV... 3 1.2 Batteri laddare och batteri... 3 1.3 Börja använda instrumentet... 3 Dämpning...4 2 Beskrivning av

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Insulation / Continuity MI 3121 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 283

Insulation / Continuity MI 3121 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 283 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3121 Smartec, isolationsprovar

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN:

Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN: Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN: 5703317620071 Elma 610 sid 2 Beskrivning: Beröringsfri temperaturmätning Inbyggt lasersikte Automatisk val av upplösning 0.1º eller 1º Val

Läs mer

Language Contents. English...2-6 Svenska... 7-11

Language Contents. English...2-6 Svenska... 7-11 Language Contents Language page English...2-6 Svenska... 7-11 Norsk...12-16 Dansk...17-21 Suomi...22-26 Deutsch...27-32 Nederlands...33-38 Français...39-44 Italiano...45-50 Español...51-56 Português...57-62

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhets-föreskrifter) noggrant innan användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE Modell Kaise 42.

OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhets-föreskrifter) noggrant innan användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE Modell Kaise 42. OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhets-föreskrifter) noggrant innan användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE Modell Kaise 42.3016 E42 061 22 1. Inledning a. Allmänt 3 b. Speciella egenskaper 3 c. Uppackning

Läs mer

Bruksanvisning Kyoritsu 4200 Jordtagsströmtång KAT IV TRMS

Bruksanvisning Kyoritsu 4200 Jordtagsströmtång KAT IV TRMS Bruksanvisning Kyoritsu 4200 Jordtagsströmtång KAT IV TRMS EAN: 5706445250462 Kyoritsu K 4200 sid 1 Användarmanual K 4200, Jordtagströmtång K 4200 är ett smart och händigt instrument för mätning av jordresistans.

Läs mer

Fluke CNX 3000 seriens testverktyg

Fluke CNX 3000 seriens testverktyg Fluke CNX 3000 seriens testverktyg Flukes trådlösa team Tekniska data Det nya trådlösa felsökningsteamet från Fluke låter dig se mätningar i realtid från flera fjärrmoduler samtidigt och på en enda skärm.

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

1000TR ORP. Svensk manual

1000TR ORP. Svensk manual 1000TR ORP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer