Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning"

Transkript

1 Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD Starta Instrumentet Knapparnas funktioner HOLD ON/OFF MENU Print PROG PAUSE/CONTINUE REC RUN/STOP/RESET SELECT MODE ENTER CURSOR (Knappsats) Mätalternativ Batteri Byte...7

2 1. HD2010 1

3 1. Mikrofon 2. Förstärkare 3. Förstärkar eller förlängnings kabel kontakt 4. Symbol visande instrument status: RUN, STOP, PAUSE, RECORDING eller HOLD. 5. VÄNSTER (knappsats): I grafiskt läge så flyttar den valda markören mot lägre värden. 6. CURSOR (knappsats): I grafiskt läge kan man välja en eller båda av de två markörerna. 7. HOLD (knapp): Stannar temporärt display updateringen 8. MENU (knapp): Aktiverar olika konfigurations menyer för instrumentet 9. REC (knapp): Kombinerat med START/STOP/RESET aktiveras data inspelning på minnet ( Data Logging option). När den hålls inne i minst 2 s, sparas det visade fönstret på minnet. 10. PAUSE/CONTINUE (knapp): Pausar mätningarna, tryck på knappen igen för att fortsätta mätningarna. Vid paus, tryck START/STOP/RESET för att återställa mätningarna 11. SELECT (knapp): Aktiverar modifikationsläge av visade parametrar genom att välja dem i tur och ordning 12. ENTER (knapp): Bekräftar vald data eller ändrade parametrar 13. VÄNSTER (knapp): I menyn används den till att flytta sig mellan olika parametrar. I grafiskt läge används den till att minska den vertikala skalan. 14. MiniDin kontakt för RS232C standard serial port. 15. Extra strömförsörjnings kontakt. 16. DC uttag (25mm kontakt). 17. NER (knapp): I menyn används den till att byta rad och minska en vald parameter. I grafiskt läge används den till att öka det vertikala skal läget och på detta sätt skifta grafen neråt. 18. HÖGER (knapp): I menyn används den till att flytta sig mellan olika parametrar. I grafiskt läge används den till att öka den vertikala skalan. 19. MODE (knapp): Används för att skifta vilket mätfönster instrumentet ska visa. 20. UPP (knapp): I menyn används den till att byta rad och minska en vald parameter. I grafiskt läge används den till att minska det vertikala skal läget och på detta sätt skifta grafen uppåt. 21. START/STOP/RESET (knapp): Om den trycks när instrumentet är i stopp läge så startas en mätning. Om en mätning är igång och knappen trycks så stoppas mätningen. Om den trycks när en mätning är pausad så nollställs mätningarna. 22. PROG (knapp): Aktiverar instrumentets program meny. 23. PRINT (knapp): Överför visad data till RS232 serial port. Om den hålls inne i mer än 3 sekunder så startas kontinuerlig skrivning (Monitor). Monitoring stoppas genom att trycka på knappen en gång till. 24. ON/OFF knapp. 25. HÖGER (knappsats): I grafiskt läge så flyttar den valda markören mot högre värden. 26. Batteri symbol: Visar batteriets kraft. 27. LINE: Kontakt för analog in- och utsignaler (3.5mm) 2. Starta Instrumentet För att sätta på eller stänga av instrumentet tryck på ON/OFF knappen. HD2010 har tre olika fönster alternativ, vilka kan ses här nedan. Den mäter samtidigt tre valbara parametrar och visar dem med en fast frekvens som motsvarar 2 mätningar/s. Den gör även en spektralanalys på oktavbandet samt 1/3 oktavbandet (förutsatt att 1/3 oktavband alternativet är aktiverat som är extra tillbehör). SLM (Sound Level Meter) fönstret är det första som visas när HD2010 sätts på och med MODE knappen kan man växla mellan de olika fönstrena. 2

4 Fig 1. SLM Fig 2. Oktavband Vissa indikationer visas i alla tre fönster: Mätstatusindikatorn (längst upp till vänster i fönstret) Överslags/odetektbarhets indikatorn (till höger om mätstatusindikatorn) Batteristatusen (längst upp till höger i fönstret) Fig 3. 1/3 Oktavband Mätstatusindikatorn kan visa: RUN- Instrumentet håller på att mäta. PAUSE- Analys och inspelningen är stoppad men de olika mätvärdena mäts och visas fortfarande. REC- Instrumentet mäter och spelar in. STOP- Instrumentet är stoppat och gör inga mätningar. H (HOLD)- Den valda mätperioden är färdig eller så har HOLD knappen trycks in. W (Warm Up)- Visas när instrumentet precis satts igång. Är kvar ca 1 min för att varna användaren att vänta tills instrumentet är stabiliserat för att få ut bästa möjliga prestanda. P (Print)- Indikerar att utskrift genomförs. M (Monitor)- Indikerar (blinkande) att kontinuerlig data skrivning har börjat R (Replay)- Visas (blinkande) när programmet Memory Navigator används för att se en fil sparad i instrumentets minne. 3

5 Överslags/odetektbarhets indikatorn visar en pil uppåt om insignalen är större än det maximala mätbara värdet. En pil neråt innebär att insignalen är mindre än det minimala mätbara värdet. Batteristatusen högst upp till höger visar hur mycket batterikraft det är kvar. Ju mindre batterisymbolen är ifylld desto mindre batterikraft är det kvar. När batterikraften är nere på 10%, ungefär 30 min kvar, börjar batterisymbolen blinka. Batterisymbolen blinkar dock även om auto power-off är inaktiverad (se 3.2 ON/OFF). Ett skydd hindrar instrumentet att utföra mätningar när det för lite batterikraft kvar och stänger av instrumentet när batterikraften har nått minimum. Man kan se batteristatusen i procent om man trycker på MENU eller PROG, för att komma ur de menyerna tryck MENU eller PROG igen. När SELECT trycks så kan man i tur och ordning välja att ändra de valbara parametrar som finns på fönstret. För att ändra parametrarna använd UPP och NER knapparna, tryck ENTER när du är färdig (sker automatiskt efter ca 10 s). I de grafiska display fönstren kan knapparna UPP, NER, HÖGER och VÄNSTER användas för att ändra de olika skalor som graferna visas i. Parametrar kan endast ändras i STOP läget. 3. Knapparnas funktioner 3.1 HOLD Kan användas för att temporärt låsa fönsteruppdateringen medan instrumentet fortsätter göra den begärda mätningen. Tryck HOLD igen för att gå tillbaks till standard mätningen igen. När instrumentet är i HOLD läget kan man hoppa mellan de olika fönster alternativen, ändra skalorna på graferna, skriva ut och spara data. 3.2 ON/OFF För att sätta på eller stänga av instrumentet håll inne ON/OFF knappen i minst 1s. I några sekunder visas tillverkarens logga sedan kommer SLM arbetsfönstret fram. Innan instrumentet stängs av så se till att mätningarna är avslutade. HD2010 har en automatisk avstängnings funktion som stänger av instrumentet efter 5 min om det är i STOP läget och inga knappar har trycks ner. Man kan stänga av den här funktionen genom MENU knappen (MENU > Instrument > System > Auto-Power-Off=OFF). 3.3 MENU Genom MENU kan man komma åt instrumentets alla parametrar. När MENU knappen tryckts kommer en meny enligt följande fram: Instrument Sound Level Meter (SLM) Spectrum Analyzer Calibration 4

6 I de olika menyerna kan man: Gå från en rad till en annan i samma meny genom att använda UPP och NER pilarna Tryck SELECT för att välja den parameter som ska ändras Använd UPP och NER för att ändra den valda parametern Tryck ENTER för att godkänna ändringen eller MENU för att avbryta Tryck MENU för att gå ur menyn eller undermenyn I meny fönstret kan man även se minnets och batteriets status. 3.4 Print Tryck PRINT för att skicka fönster bilden till RS232 serial interface i ett utskrift format. Bokstaven P kommer visas på fönstret. Data kan laddas ner till en dator eller en skrivare direkt kopplad till instrumentet. Om knappen hålls nere i mer än 3 sekunder kommer kontinuerlig skrivning (Monitor) startas och bokstaven M kommer visas på fönstret. För att avsluta så tryck på PRINT igen eller på START/STOP/RESET. 3.5 PROG PROG knappen används för att komma till menyn för instrumentets olika program. Använd UPP och NER för att välja och SELECT för att aktivera programet. De program som finns är: Memory navigation: Visar sparad data på instrumentet och kan visa den på displayen. Electric calibration: En frekvens på 1 khz med en elektrisk signal skickas från den inbyggda referensgeneratorn. Acoustic calibration: Används för ljudläges inställning vid 1kHz med en akustisk kalibrator. Diagnostic check: Det här programmet kontrollerar flera av instrumentets parametrar bl.a. strömförsörjning, mikrofon polarisation och känslighet, typ av förstärkare och miljöomgivningsparametrar. Reverberation: Är ett program för att beräkna eko-tiden. Några av programmen kan avbrytas när som helst genom att trycka på HÖGER (knappsats). 3.6 PAUSE/CONTINUE När du trycker på den här knappen under en mätning så stoppas uträkningarna av de integrerade mätningarna, även inspelning stoppas. Instrumentet mäter dock fortfarande och visar mätningarna på SLM fönstret. Tryck på PAUSE/CONTINUE för att fortsätta med mätningarna. De integrerade parametrarna raderas om man trycker på RUN/STOP/RESET när instrumentet är i PAUS läge. Om t ex oönskat brus kommit med i mätningen kan man välja att ta bort de sista sekunderna av de integrerade parametrarna i PAUS läget. Med HÖGER och VÄNSTER vid SLM fönstret kan man ändra det antal sekunder som man vill ta bort från uträkningarna. 5

7 3.7 REC Om REC knappen hålls inne i minst 2 sekunder så sparas visad data på minnet. Om Data Logger är aktiverat så startar man den genom att i stopp läget hålla in REC och sedan trycka på RUN/STOP/RESET. För att stoppa loggningen, tryck på RUN/STOP/RESET. Registreringsnummer, datum och tid kommer då visas, tryck på ENTER för att konfirmera. 3.8 RUN/STOP/RESET Om det är i stopp läget och knappen trycks in (RUN) så kommer mätvärdena först nollställas (RESET) och sedan börjar instrumentet mäta. Om man trycker på knappen igen (STOP) så kommer mätningarna stoppas. 3.9 SELECT Den här knappen används för att välja de parametrar man vill ändra. Om det är en parameter som ska ändras, tryck på SELECT för att aktivera den och använd sedan knapparna UPP och NER för att ändra värdena. När det är färdigt så vänta några sekunder eller tryck på ENTER för att konfirmera ändringen MODE Med MODE knappen kan man välja vilket av de tre olika mätfönster som man vill se. Man kan välja att se SML, Oktavband eller 1/3 Oktavband spektrum (om 1/3 Oktavband är aktiverat). Det fönster man väljer att se på påverkar inte instrumentets mätningar eller analys utan de pågår oavsett vilket fönster som visas ENTER Med ENTER knappen konfirmeras en vald parameter. För att gå ur ett parameterval i menyn utan att spara ändringarna är det bara att trycka på en knapp förutom SELECT, ENTER och de fyra pilarna. Fabriksinställningarna återställs i instrumentet om man startar instrumentet samtidigt som man trycker på ENTER CURSOR (Knappsats) Den här knappen aktiverar markörerna i graferna. Trycker man på knappen flera gånger så aktiveras i tur och ordning: Den första markören (L1), andra markören 6

8 (L2) och bägge markörerna för tracking (ΔL). För att avsluta tryck på knappen en gång till. För att flytta markörerna använd VÄNSTER och HÖGER på knappsatsen. 4. Mätalternativ De parametrar i menyn som man kan välja att mäta i SLM fönstret listas här nedanför: Parameter Egenskap Beskrivning Leq Z, C & A Ekvivalent ljudnivå under viss tid (ex 24h) LeqS Z, C & A Kort ekvivalent ljudnivå Lpk Z & C Momentan Peak-nivå, db Z eller C Lpkmx Z & C Maximal Peak-nivå Leq1 Z, C & A Momentan ekvivalent ljudnivå, db Z, C eller A LFp Z, C & A Snabb ljudtrycksnivå LSp Z, C & A Långsam ljudtrycksnivå LIp Z, C & A Impuls ljudtrycksnivå LImx Z, C & A Impuls maximal ljudtrycksnivå LFmx Z, C & A Snabb maximal ljudtrycksnivå LSmx Z, C & A Långsam maximal ljudtrycksnivå LFmn Z, C & A Snabb minimal ljudtrycksnivå LSmn Z, C & A Långsam minimal ljudtrycksnivå LImn Z, C & A Impuls minimal ljudtrycksnivå LE A Vägd beräknad ljudexponeringsnivå (SEL) Lep,d A Daglig ljudexponeringsnivå, A-vägd (ECC/86/188) Dose A Vägd Dose Dose, d A Daglig A-vägd Dose 5. Batteri Byte HD2010 drivs av 4 st AA, 1.5V batterier. För att byta dem, stäng av instrumentet och skruva upp de 2 skruvarna till batteriluckan. Byt ut de gamla och sätt dit de nya, skruva tillbaks luckan. Sätt på instrumentet och kontrollera datum och tid. Om bytet inte tog längre än 2 minuter så borde ingen justering vara nödvändlig. Om tid och datum måste justeras tryck på MENU och gå sedan till Instrument>>System. 7

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Viktig information! Kameran leveras med alla nätverksinställningar för Telia, förinställt. Det enda som man behöver

Läs mer

Handbok Konftel 300 SVENSKA

Handbok Konftel 300 SVENSKA Handbok Konftel 300 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera 1 Instruktion 1.1 Allmän beskrivning Denna åtelkamera är en digital helt automatisk infraröd övervakningskamera med MMS- funktion, som utlöses när

Läs mer

Handbok Konftel 250 SVENSKA

Handbok Konftel 250 SVENSKA Handbok Konftel 250 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

TAM Mätinstrument för DVB-T

TAM Mätinstrument för DVB-T TAM Mätinstrument för DVB-T Ver: 1016SE Bruksanvisning Innehåll Kapitel Sida 1. Introduktion... 2 2. Medföljande tillbehör... 3 3. Komma igång 1. Skapa ett användarkonto på Maxpeak... 2.Produktregistrering,

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Manual för Swema 3000

Manual för Swema 3000 Manual för Swema 3000 Version 1508 5.31 Tel: 08 94 00 90 Fax: 08 93 44 93 swema@swema.se www.swema.se 1 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Montering av hållare... 4 3. Läs detta innan du börjar... 5 4. MENY

Läs mer

Svensk bruksanvisning till Diasonic DDR-3064 Art 150316

Svensk bruksanvisning till Diasonic DDR-3064 Art 150316 Svensk bruksanvisning till Diasonic DDR-3064 Art 150316 Komma igång: Börja med att montera dom 2 medföljande AAA batterierna, notera polvändningen. Slå på ditt fickminne: Se först till att knapplåset är

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION QUEST VÄRMEINDEXMÄTARE. 1 Inledning 2. 2 Funktioner och handhavande 3 2.1 Mätaren 3 2.2 Teckenfönstret 3 2.

FÄLTMÄTINSTRUKTION QUEST VÄRMEINDEXMÄTARE. 1 Inledning 2. 2 Funktioner och handhavande 3 2.1 Mätaren 3 2.2 Teckenfönstret 3 2. 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Funktioner och handhavande 3 2.1 Mätaren 3 2.2 Teckenfönstret 3 2.3 Knappsatsen 3 3 Anslutningar 6 3.1 Dataport 6 3.2 Larmkontakt 6 3.3 Sensor 2- och sensor 3-kontakter

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Användning av tangenterna (utanför menyn)

Användning av tangenterna (utanför menyn) Användning av tangenterna (utanför menyn) När man arbetar i BANKS mode, hantering av data minnes banker under mätande. Byte av kalibrations tabellen är inte möjlig. Grafiken av senaste signal som en kurva

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

Avancerade funktioner för dig som har hosträttigheter

Avancerade funktioner för dig som har hosträttigheter Avancerade funktioner för dig som har hosträttigheter Denna manual vänder sig till dig som har gått kursen Steg 2 i vår Connect version 8 utbildning. Funktionerna som beskrivs i denna manual kan man endast

Läs mer

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning Support Picomed AB Skansgatan 9 972 53 Luleå Tel: 0920 281267 Fax: 0920 94900 www.picomed.se Email: leena.lundgren@picomed.se SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS DTR7005. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Väderstation med pekskärm (Vind och lufttryck) WH-1080PC

Väderstation med pekskärm (Vind och lufttryck) WH-1080PC Väderstation med pekskärm (Vind och lufttryck) WH-1080PC Användarmanual Om denna manual Gratulerar till valet av denna professionella väderstation! Vi är säkra på att Ni kommer uppskatta fördelarna med

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Servicemanual. Testfunktioner. Hissprogram Ver 9.07. Rev: 2.3 2015-06-01

Servicemanual. Testfunktioner. Hissprogram Ver 9.07. Rev: 2.3 2015-06-01 Servicemanual Testfunktioner Hissprogram Ver 9.07 Rev: 2.3 2015-06-01 Inledning Denna dokumentation är avsedd för felsökare eller annan servicepersonal som har behov att felsöka i hissar med detta styrsystem.

Läs mer

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO DIGITAL PORTASTUDIO LS-4/LS- Digital portastudio Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder

Läs mer

SV BRUKSANVISNING [MODE] TIME [MODE] ALTIMETER [MODE] BAROMETER [MODE] COMPASS [MODE] HEART RATE MONITOR [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] DAILY ALARMS [SELECT] DUAL TIME [MODE]

Läs mer