TSJ PM 1(5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TSJ PM 1(5)"

Transkript

1 TSJ PM 1(5) Mottagare: Kopia till: till synpunkter på remiss av ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter om undantag från Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) vid provkörning, TSFS 2009:28 för ikraftträdande och övergångsbestämmelser Transportstyrelsens förslag Transportstyrelsen angav inget datum för när föreskrifterna ska träda i kraft. Transportstyrelsen föreslog dock en övergångsbestämmelse för redan pågående provkörningar och för provkörningar som planerats enligt de gamla bestämmelserna. Trafikverket har framfört att föreskrifterna bör träda i kraft sex månader efter att de har beslutats. Detta för att ge verksamhetsutövarna tid att ta fram nya rutiner och att anpassa befintliga rutiner. De föreslagna övergångsbestämmelserna bedöms av Trafikverket som rimliga. Transportstyrelsen tar hänsyn till synpunkten. Föreskrifterna beslutades den 29 februari, kommer ut från trycket den 9 mars och träder i kraft den 10 september. Pågående och planerade provkörningar får genomföras utan ny planering fram till och med den 8 december (tågplaneskiftet).

2 TSJ PM 2(5) Allmänna synpunkter Trafikverket, SJ AB, LKAB/MTAB och Bombardier har framfört att de är positiva till den övergripande regleringen som de anser ger verksamhetsutövarna möjlighet att bedriva provkörningar på ett effektivare sätt. Regelrådet har framfört att de avstår från att lämna synpunkter eftersom förslaget så vitt de kan bedöma medför begränsade effekter för företag. Öresundsbro Konsortiet har framfört att de inte har några synpunkter på Transportstyrelsens förslag på föreskrifter. Bombardier har också framfört synpunkten att föreskrifterna inte är heltäckande, bland annat saknas regler om undantag från avsnitt 7.2 Nedkopplingstavla i bilaga 3H Signaler. Vidare har LKAB/MTAB framfört att föreskrifterna ibland refererar till JvSFS 2007:8 vilket borde vara JvSFS 2008:7. Bombardiers synpunkt medför ingen ändring av föreskrifterna. Föreskrifterna omfattar de undantag från JTF vilka bedömts vara vanligast förekommande. Om det uppstår behov av undantag från JTF som inte omfattas av föreskrifterna kan det lösas med vanlig undantagshantering. Övriga remissinstanser anser att omfattningen av föreskrifterna är rimlig. Föreskrifterna justeras emellertid i enlighet med LKAB/MTAB:s synpunkt. Synpunkter på specifika bestämmelser i författningsförslaget Bestämmelserna i 4 4 Om ett eller flera av undantagen enligt vad som föreskrivs i 6-15 tillämpas ska infrastrukturförvaltaren och järnvägsföretaget fastställa och dokumentera de villkor som ska gälla i stället för bestämmelserna i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7). SJ AB anser att 4 kan tolkas som att infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag var för sig och utan samråd ska fastställa och dokumentera de villkor de anser nödvändiga. SJ menar vidare att detta kan göra att väsentliga frågor hamnar mellan stolarna och att allvarliga risker därigenom kan

3 TSJ PM 3(5) uppkomma. SJ föreslår att 4 kompletteras med orden gemensamt och i samråd. SJ föreslår också att en upplysningsparagraf införs med följande lydelse: Bestämmelser om riskhantering finns i Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2007: 1) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för järnvägsföretag och i Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2007:2) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare". Trafikverket, Malmtrafik i Kiruna AB och Bombardier som också kommenterat regeln i 4 uttrycker inga liknande farhågor utan är enbart positiva. Synpunkten medför ingen ändring av föreskrifterna. Om det finns gemensamma risker i samband med en provkörning måste järnvägsföretaget och infrastrukturförvaltaren samråda om hur dessa ska hanteras för att provkörningen ska kunna ske på ett säkert sätt. Krav på sådant samråd finns i 8 Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2007:1) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för järnvägsföretag och i 8 Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2007:2) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare. Kravet omfattar även de fall när infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska tillämpa undantag från Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter vid provkörningar. Att föreskriva att infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ska fastställa villkoren gemensamt och i samråd i föreskrifterna om undantag från Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter vid provkörning skulle innebära en upprepning av det krav på samråd som redan finns. Förslaget från SJ AB skulle också i praktiken kunna innebära en skärpning av kraven i 8 i JvSFS 2007:1 och JvSFS 2007:2. Det är nämligen inte säkert att alla provkörningar innebär gemensamma risker. Det handlar också enligt vår bedömning om två skilda saker. Den ena är att järnvägsföretaget och infrastrukturförvaltaren ska samråda om hanteringen av eventuella gemensamma risker. Den andra är att järnvägsföretaget och infrastrukturförvaltaren ska fastställa de villkor som ska gälla för att undantaget från JTF ska få tillämpas. De har ett gemensamt ansvar för att komma överens om en betryggande hantering av riskerna men järnvägsföretaget och infrastrukturförvaltaren bör var och en fastställa vad som ska gälla inom den egna verksamheten. Ett införande av bestämmelser om ett gemensamt fastställande av villkor riskerar att skapa otydlighet om vem som tar ansvar för ett fastställt villkor. Enligt Transportstyrelsens bedömning är det inte heller lämpligt med en upplysningsparagraf som upplyser om bestämmelserna om samråd om hantering av gemensamma risker i JvSFS 2007:1 och JvSFS 2007:2. I dessa författningar

4 TSJ PM 4(5) ställs krav som är grundläggande för järnvägsföretagens och infrastrukturförvaltarnas säkerhetsstyrningssystem. Inför genomförandet av en provkörning där ett eller flera av de möjliga undantagen från Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter ska tillämpas, kan flera av kraven i JvSFS 2007:1 och 2007:2 vara tillämpliga, t.ex. krav på riskanalys och krav på att personal har rätt kompetens för sina uppgifter. Transportstyrelsen anser inte att det finns något skäl att uttryckligen upplysa om ett av dessa krav, dvs. kravet på samråd om hantering av gemensamma risker. Bestämmelserna i 8 och 11 8 Vid en provkörning som genomförs som en tågfärd enligt bilaga 8 H eller 8 M Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2007:8) behöver tågfärdens hastighet enligt bilaga 8 H avsnitt 4.4 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter inte begränsas till hel siktfart efter passage av infartssignal, mellansignal, eller blocksignal. 11 Vid en provkörning som genomförs som en spärrfärd enligt bilaga 9 H eller 9 M Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2007:8) behöver spärrfärdens hastighet enligt bilaga 9 H avsnitt 5.5 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter inte begränsas till hel siktfart efter passage av infartssignal, mellansignal, eller blocksignal. Trafikverket har framfört att de föreslagna reglerna inte ger möjlighet att tillåta undantag från hel siktfart efter passage av en utfartssignal och att Trafikverket inte kan se något skäl för en sådan inskränkning. Föreskrifterna ändras så att undantagen i 8 och 11 från regeln om siktfart även får tillämpas efter passage av en utfartssignal. Bestämmelserna i 4 och Vid en provkörning som genomförs som en tågfärd enligt bilaga 8 H eller 8 M Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2007:8) kan föraren få medgivande enligt bilaga 8 H avsnitt 4.4 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter att passera en huvudsignal i stopp utan att tågfärden först har stannat vid huvudsignalen. Om undantaget tillämpas ska infrastrukturförvaltaren och järnvägsföretaget fastställa och dokumentera de villkor som ska gälla för att föraren ska kunna få medgivandet och för att tågfärden ska få passera huvudsignalen.

5 TSJ PM 5(5) 4 Om ett eller flera av undantagen enligt vad som föreskrivs i 6-15 tillämpas ska infrastrukturförvaltaren och järnvägsföretaget fastställa och dokumentera de villkor som ska gälla i stället för bestämmelserna i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7). Trafikverket har påpekat att Transportstyrelsen i 17 särskilt anger vilka villkor som ska fastställas och dokumenteras av verksamhetsutövarna. Detta anser Trafikverket redan är reglerat i 4. Trafikverket anser dock att hantering kring passage av signal i stopp kan kräva en särskild reglering av vilka villkor som ska anges. Synpunkten medför ingen ändring av föreskrifterna Bestämmelserna i 4 om att infrastrukturförvaltaren och järnvägsföretaget ska fastställa och dokumentera de villkor som ska gälla istället för bestämmelserna i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter gäller endast för de möjligheter till undantag som föreskrivs i Den reglering som finns i 4 bedöms emellertid vara alltför allmän för att vara lämplig om infrastrukturförvaltaren och järnvägsföretaget kommer överens om att tillämpa undantaget enligt 17. Således omfattas inte 17 av bestämmelserna i 4. Enligt Transportstyrelsens bedömning är det lämpligt med en särskild reglering i 17 om att järnvägsföretaget och infrastrukturförvaltaren ska fastställa och dokumentera villkoren som ska gälla. Denna reglering pekar särskilt på villkoren för att föraren ska kunna få medgivande och tågfärden ska få passera signalen.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F2 Undantag till A-skydd efter tåg JTF bilaga 12 5.8 F2 Undantag till spärrfärd efter tåg JTF bilaga 9 M 5.18 F3 Tvåskenssignalering

Läs mer

Undantag från trafiksäkerhetsinstruktioner

Undantag från trafiksäkerhetsinstruktioner Gäller för Version Föreskrift Koncern 1.0 BVF 1946.7 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2012-09-20 tillsvidare 0 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2011/40608 Underhåll Jan Pettersson,

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om ändring av bilaga 6 avsnitt 1.2 till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7)

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om ändring av bilaga 6 avsnitt 1.2 till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) TSJ 2012-188 Konsekvensutredning 1(7) Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om ändring av bilaga 6 avsnitt 1.2 till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) 1. Vad är problemet

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 9 M. Spärrfärd - System M

JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 9 M. Spärrfärd - System M JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 9 M Spärrfärd - System M JvSFS 2008:7 bilaga 9 M Spärrfärd - System M 3 Innehåll Inledning 5 1

Läs mer

Handbok JTF. 3 M. Signaler - System M

Handbok JTF. 3 M. Signaler - System M Handbok JTF 3 M. Signaler - System M 2 Signaler- System M 3 M Referens Giltigt from datum TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 3 M Signaler - System M 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i

Läs mer

Handbok JTF. 6. Fara och Olycka

Handbok JTF. 6. Fara och Olycka Handbok JTF 6. Fara och Olycka 2 Fara och Olycka 6 Referens Giltigt from datum TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 6 Fara och Olycka 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens

Läs mer

Handbok JTF. 7. Vägvakt

Handbok JTF. 7. Vägvakt Handbok JTF 7. Vägvakt 2 Vägvakt 7 Referens Giltigt from datum TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 7 Vägvakt 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS

Läs mer

JTF Omarbetning. Välkomna till referensgruppmöte 26 februari 2013

JTF Omarbetning. Välkomna till referensgruppmöte 26 februari 2013 JTF Omarbetning Välkomna till referensgruppmöte 26 februari 2013 Dagordning Inledning med presentationsrunda Bakgrund Fika Presentation av regelförslaget Praktiska frågor om avstämningarna Avslutning Inledning,

Läs mer

Handbok JTF. 2. Introduktion

Handbok JTF. 2. Introduktion Handbok JTF 2. Introduktion 2 Introduktion 2 Referens Giltigt from datum 2010-03-01 TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 2 Introduktion 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET BVF 646.1 F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F2 Undantag till A-skydd efter tåg JTF bilaga 12 5.8 F2 Undantag till spärrfärd efter tåg JTF bilaga 9 M 5.18 F3 Tvåskenssignalering i system

Läs mer

Järnvägsstyrelsens författningssamling

Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter; beslutade den 17 juni 2008. JvSFS 2008:7 Utkom från trycket den Järnvägsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 järnvägsförordningen

Läs mer

Transportstyrelsens ställningstagande till synpunkter på remiss av ändringar till JTF.

Transportstyrelsens ställningstagande till synpunkter på remiss av ändringar till JTF. TSJ 2010:940 PM 1(45) Mottagare: Kopia till: till synpunkter på remiss av ändringar till JTF. för ikraftträdande Transportstyrelsen förslår att föreskrifterna ska träda i kraft den 12 december 2010. Strukton

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; JÄRNVÄG Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner...

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 2 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 2. Introduktion

JvSFS 2008:7 bilaga 2 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 2. Introduktion JvSFS 2008:7 bilaga 2 Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 2 Introduktion JvSFS 2008:7 bilaga 2 Introduktion 3 Innehåll Inledning 5 1 Trafikeringssystem 6 2

Läs mer

Information om rättelseblad till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF.

Information om rättelseblad till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF. [dnr] BREV 1(5) Information om rättelseblad till Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7), JTF. Vid tryckningen av bilagorna till JTF har det dessvärre blivit ett antal fel. Dessa fel har korrigerats

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka Trafikbestämmelser för järnväg Modul 6 Fara och Olycka TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 6 Fara och Olycka TDOK 2016:0044-6 Fara och olycka 3 Detta är modul 6 Fara och olycka i Trafikverkets

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 3 M Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 3 M. Signaler - System M

JvSFS 2008:7 bilaga 3 M Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 3 M. Signaler - System M JvSFS 2008:7 bilaga 3 M Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 3 M Signaler - System M JvSFS 2008:7 bilaga 3 M Signaler - System M 3 Innehåll Inledning 5 Tillåta

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg;

Transportstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg; Transportstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg; beslutade den 22 september 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 1 kap. 2 och 2 kap. 1 järnvägsförordningen

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 18 M Trafikledning Enkla signalställverk - System M

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 18 M Trafikledning Enkla signalställverk - System M Trafikbestämmelser för järnväg Modul 18 M Trafikledning Enkla signalställverk - System M Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2017 2 18 Trafikledning - Enkla signalställverk TDOK 2016:0059-18M

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 2 Introduktion

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 2 Introduktion Trafikbestämmelser för järnväg Modul 2 Introduktion Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2017 2 2 Introduktion TDOK 2016:0038 - Modul 2 Introduktion 2 Introduktion 3 2 Introduktion 2 Introduktion

Läs mer

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF)

Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Justeringar av JNB 2009 med anledning av införandet av Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JvSFS 2008:7 (JTF) Järnvägsstyrelsen trafikföreskrifter JvSFS 2008:7 (JTF) träder i kraft 2009-05-31. Vid samma

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 8M Tågfärd - System M

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 8M Tågfärd - System M Trafikbestämmelser för järnväg Modul 8M Tågfärd - System M Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2017 2 8M Tågfärd - System M TDOK 2016:0047 - Modul 8M Tågfärd - System M 8M Tågfärd - System

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 3M Signaler - tillägg för system M

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 3M Signaler - tillägg för system M Trafikbestämmelser för järnväg Modul 3M Signaler - tillägg för system M Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2019 TDOK 2019 - Signaler, ver 4 3 Signaler 3 Innehåll Inledning 8 B Tillåta

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns omlastningsterminal i Skalleby, Torsby

Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns omlastningsterminal i Skalleby, Torsby Datum 2015-06-23 Dnr KST 2015/413 Kf 100 Allmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns omlastningsterminal i Skalleby, Torsby Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-23 100, att gälla från och med

Läs mer

Ändringar i TTJ 3.0 jämfört med TTJ 2.0 (stavfel och smärre redaktionella ändringar inte redovisade)

Ändringar i TTJ 3.0 jämfört med TTJ 2.0 (stavfel och smärre redaktionella ändringar inte redovisade) Ändringar i TTJ (TDOK 2015:0309) 3.0 jämfört med version 2.0 Datum: 2018-02-23 Ändringar i TTJ 3.0 jämfört med TTJ 2.0 (stavfel och smärre redaktionella ändringar inte redovisade) Regelmodul (version 2.0)

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka Trafikbestämmelser för järnväg Modul 6 Fara och Olycka Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2018 2 6 Fara och Olycka TDOK 2016:0044 - Modul 6 Fara och olycka 3 5 Innehåll Inledning 7 1

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka Trafikbestämmelser för järnväg Modul 6 Fara och Olycka Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2019 2 6 Fara och Olycka TDOK 2016:0044 - Modul 6 Fara och olycka 6 Fara och Olycka 3 Innehåll

Läs mer

Introduktion - System E2

Introduktion - System E2 Introduktion - System E2 2008 09 15 Innehåll Inledning 5 1 Trafikeringssystem 6 2 Modulindelning 8 3 Modulstruktur 9 3.1 PROCESSORDNING 9 3.2 DIALOGSLINGOR 9 4 Reglernas tillämpning 11 4.1 SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs mer

SÄO blir JTF. Nya trafikföreskrifter gäller från och med

SÄO blir JTF. Nya trafikföreskrifter gäller från och med SÄO blir JTF Nya trafikföreskrifter gäller från och med 2009-05-31 Historik, varför göra om säkerhetsreglerna? Järnvägens säkerhetsregelverk har sitt ursprung i 1800-talets säkerhetssystem. Det nuvarande

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 9S Spärrfärd - System S

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 9S Spärrfärd - System S Trafikbestämmelser för järnväg Modul 9S Spärrfärd - System S Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2017 2 9S Spärrfärd - System S TDOK 2016:0050 - Modul 9S Spärrfärd - System S 9S Spärrfärd

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 16 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 16. D-skydd

JvSFS 2008:7 bilaga 16 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 16. D-skydd JvSFS 2008:7 bilaga 16 Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 16 D-skydd JvSFS 2008:7 bilaga 16 D-skydd 3 Innehåll Inledning 5 D-skydd i system H 7 1 Planera

Läs mer

Handbok JTF. 12. A-skydd

Handbok JTF. 12. A-skydd Handbok JTF 12. A-skydd 2 A-skydd 12 Referens Giltigt from datum 2010-03-01 TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 12 A-skydd 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter

Läs mer

4 Dialog och ordergivning

4 Dialog och ordergivning 4 Dialog och ordergivning 5 Innehåll Inledning 7 1 Säkerhetskommunikation 8 1.1 TÅGKLARERARE 8 1.2 IDENTIFIERING OCH ANMÄLAN 8 1.3 STANDARDTERMINOLOGI FÖR SAMTAL 9 1.4 BENÄMNING AV BOKSTÄVER OCH SIFFROR

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 2 Introduktion

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 2 Introduktion Trafikbestämmelser för järnväg Modul 2 Introduktion Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 2 Introduktion TDOK 2016:0038-2 Introduktion 2 Introduktion 3 Detta är modul 2 Introduktion

Läs mer

Handbok JTF. 13. L-skydd

Handbok JTF. 13. L-skydd Handbok JTF 13. L-skydd 2 L-skydd 13 Referens Giltigt from datum TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 13 L-skydd 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter

Läs mer

SMoKD 03.001 Dokumentförteckning

SMoKD 03.001 Dokumentförteckning SMoKD 03.001 Dokumentförteckning Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-18

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker

Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Trafiksäkerhetsinstruktion för Industrispår Rågåker Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge Hid 1(9) Dokumenthistorik Datum Författare Beslutande

Läs mer

SMoKD_03 001_Dokumentförteckning_v15

SMoKD_03 001_Dokumentförteckning_v15 SMoKD 03.001 Dokumentförteckning Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ny bestämmelse för ansökan om särskilt tillstånd B Fura 02 2010-08-18

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Sidan 1 av 6 7.5 AB-TE 06 Infrastrukturförvaltarens Säkerhetsupplysningar TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Gäller fr.o.m. 2012-05-02 Sidan 2 av 6 7.5 AB-TE 06 Trafiksäkerhetsinstruktion Utgåva 6 gäller fr.o.m.

Läs mer

Järnvägsstyrelsens författningssamling

Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens författningssamling Järnvägsstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg; JvSFS 2008:1 Utkom från trycket den 26 maj 2008 beslutade den 9 maj 2008. Järnvägsstyrelsen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7);

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7); Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7); beslutade den 18 december 2009. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 järnvägsförordningen

Läs mer

Kompletterande trafikregler - System E1

Kompletterande trafikregler - System E1 Kompletterande trafikregler - System E1 TDOK 2013:0389 bilaga E1 Giltig från och med 2015-12-30 Innehåll 3 Innehåll Inledning 7 KÖRTILLSTÅND 7 Signaler - Tillåta och styra rörelser 9 Allmänna anvisningar

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning Dokumenttyp Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (5) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-0 Jernhusens Infrastruktur, Malmö, Tvättanläggning 2 (5). Introduktion

Läs mer

Förslag till ändring föreskrifter om informationshantering och journalföring

Förslag till ändring föreskrifter om informationshantering och journalföring Regler och tillstånd / Föreskrifter Datum Dnr 17500/2011 Maria Jacobsson 2011-05-18 Tel: 075 247 3187 REMISS 1(1) Enligt sändlista Förslag till ändring föreskrifter om informationshantering och journalföring

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Hiltunen Timo, UHass TDOK 2013:0601 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Samhälle 2014-05-01 1.0 Dokumenttitel Växlar-manövrering

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat

Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen. Tågplan , Reviderat Järnvägsnätsbeskrivning Storåterminalen Tågplan 2016 2015-12-14, Reviderat 2016-02-01 Innehåll 1 Allmän information... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Giltighetstid och ändringar... 3 1.4 Publicering...

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur (6) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-25 Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens

Läs mer

Järnvägsnätsför beskrivning

Järnvägsnätsför beskrivning Yta Järnvägsnätsför en liten undertext beskrivning 2013 Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov Uppdateringar Denna utgåva innehåller

Läs mer

Gjorda ändringar med anledning av TSFS 2010:1 (ändrad text är understruken)

Gjorda ändringar med anledning av TSFS 2010:1 (ändrad text är understruken) Handbok 1 Termer 2 Banan 2.1 Banans indelning linjeplats Den förklarande texten till uppslagsordet "linjeplats" har ändrats så att den har fått följande "plats på linjen med minst en växel eller rörlig

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter. - säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter. - säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser Konsekvensutredning 1 (19) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Björn Nilsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och infrastruktur Sektion infrastruktur Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 12 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 12. A-skydd

JvSFS 2008:7 bilaga 12 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 12. A-skydd JvSFS 2008:7 bilaga 12 Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 12 A-skydd JvSFS 2008:7 bilaga 12 A-skydd 3 Innehåll Inledning 5 A-skydd i system H 7 1 Planera

Läs mer

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10 Järnvägsnätsbeskrivning Ånge Kommun spåranläggning Ånge Kommun 2013-05-10 Innehållsförteckning Allmän information 4 1.1...INLEDNING 4 1.2...JURIDISK STATUS 4 1.2.1... ANSVAR 4 1.3...GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Sidan 1 av 9 Utgåva: 5 Gällande fr. o m: 2016-06-01 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Karl-Johan Svärd Karlskrona kommun Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) För sidospår Karlskrona kommun

Läs mer

Handbok JTF. 4. Dialog och ordergivning

Handbok JTF. 4. Dialog och ordergivning Handbok JTF 4. Dialog och ordergivning 2 Dialog och ordergivning 4 Referens Giltigt from datum 2010:1 2010-03-01 2010:163 2010-12-12 2013:53 2013-09-01 Datum Signatur 4 Dialog och ordergivning 3 Detta

Läs mer

Handbok JTF. 17. Trafikledning

Handbok JTF. 17. Trafikledning Handbok JTF 17. Trafikledning 2 Trafikledning 17 Referens Giltigt from datum TSFS 2009:27 2009-05-31 2010-03-01 TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 17 Trafikledning 3 Detta är en handbok till motsvarande

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 7 Vägvakt

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 7 Vägvakt Trafikbestämmelser för järnväg Modul 7 Vägvakt Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2017 2 7 Vägvakt TDOK 2016:0045 - Modul 7 Vägvakt 3 5 Innehåll Inledning 7 1 Vägvakter och vägskyddanläggningar

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av spåranläggning eller fordon för tunnelbana och spårväg;

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av spåranläggning eller fordon för tunnelbana och spårväg; Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av spåranläggning eller fordon för tunnelbana och spårväg; beslutade den 30 juni 2010. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 7 och 8 förordningen (1990:1165)

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 2 - Villkor för tillträde och trafikering Utgåva

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 2 - Villkor för tillträde och trafikering Utgåva Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 2 - Villkor för tillträde och trafikering Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur JÄRNVÄG Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner... 1 Infrastrukturförvaltare

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (6) förvaltning 2 (6) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för Elon AB sidospårsanläggning I. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning sinstruktionen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK

RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK TRAFIKVERKET UNDERLAG TILL LINJEBOK K1 RIKTLINJER FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TRAFIK Sida Innehåll K1 Innehållsförteckning. K2 Trafikeringsinstruktion för passage av landsgräns Sverige - Norge vid km 1542+573.

Läs mer

Yttrande över remiss om utlämnande av körkort

Yttrande över remiss om utlämnande av körkort Remissvar 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Er beteckning N2013/3364/TE Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över remiss om utlämnande av körkort Promemorian Utlämnande av körkort

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 5 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 5. Blanketter

JvSFS 2008:7 bilaga 5 Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 5. Blanketter JvSFS 2008:7 bilaga 5 Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 5 Blanketter 21 Passage av signal i stopp Tåg/Spärrfärd Datum Tid Driftplats eller sträcka får passera

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 15 HMS S-skydd - System H, M och S

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 15 HMS S-skydd - System H, M och S Trafikbestämmelser för järnväg Modul 15 HMS S-skydd - System H, M och S Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2017 2 15 S-skydd TDOK 2016:0056 - Modul 15HMS S-skydd i system H, M och S 15

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-10-25 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 17 oktober

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (7) Upprättad av Jimmy Ahl Ansvarig utgivare Lennart Forslin Beslutsdatum 200-07-02 jimmy.ahl@jernhusen.se 08-40 032 2

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (17)

Konsekvensutredning 1 (17) Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lotta Annerberg Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2014 Per Bolund Pia Gustafsson (Finansdepartementet)

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (9)

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (9) Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sara Magnusson Väg och järnväg Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av ändringar av Järnvägsinspektionens föreskrifter

Läs mer

EuroMaint Rail järnvägsnätsbeskrivning

EuroMaint Rail järnvägsnätsbeskrivning Dokumentnamn Process Sida EuroMaint Rail järnvägsnätsbeskrivning 1(9) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter C-03-00-50 4.0 2014-01-17 EM 44-002 Författare Ansvarig utgivare Säkerhetsstyrning

Läs mer

Dialog och ordergivning

Dialog och ordergivning JvSFS 2008:7 bilaga 4 Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 4 Dialog och ordergivning JvSFS 2008:7 bilaga 4 Dialog och ordergivning 3 Innehåll Inledning 5 1

Läs mer

JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 8 H. Tågfärd - System H

JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Utkom från trycket den 11 juli Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter. Bilaga 8 H. Tågfärd - System H JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Utkom från trycket den 11 juli 2008 Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter Bilaga 8 H Tågfärd - System H JvSFS 2008:7 bilaga 8 H Tågfärd - System H 3 Innehåll Inledning 5 1 Förbereda

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om bedrivande av tågtrafik. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om bedrivande av tågtrafik. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (22) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Bertil Karlsson Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om bedrivande av tågtrafik Transportstyrelsen

Läs mer

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård Konsekvensutredning 2018-06-26 Dnr 4.1-15563/2018 1(5) Rättsavdelningen Jonas Widell jonas.widell@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård Den

Läs mer

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Samer Sada Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens förslag:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg;

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg; Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem för järnväg; beslutade den 30 juni 2010. Transportstyrelsen föreskriver 1 med stöd av 1 kap. 2 samt 2 kap. 14 b, 15 och 16 järnvägsförordningen

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Behörighet för lokförare

Läs mer

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Lagrådsremiss Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 november 2005 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-03-10 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Erik Nymansson. Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares

Läs mer

Tillsynsrapport med anledning av Trafikverkets avstängning av bandel 662 Mellerud Billingsfors

Tillsynsrapport med anledning av Trafikverkets avstängning av bandel 662 Mellerud Billingsfors 1 (6) Datum Dnr/Beteckning kopia: Dal-Västra Värmlands Järnväg Trafikverket 781 89 Borlänge Tillsynsrapport med anledning av Trafikverkets avstängning av bandel 662 Mellerud Billingsfors Sammanfattning

Läs mer

Octowood AB Järnvägsnätsbeskrivning Version 2011-09-01

Octowood AB Järnvägsnätsbeskrivning Version 2011-09-01 ARBETSEXEMPLAR Octowood AB Järnvägsnätsbeskrivning Version 2011-09-01 Octowood JNB utg 1 ARBETE, sidan 1 av 7 Innehåll 1 Allmän information...3 1.1 Inledning, om Octowood AB och denna JNB... 3 1.2 Ansvar

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (7) spåranläggning i förvaltning 2 (7) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens Gunsen. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens omfattning

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER TRAFIKVERKET BVF 646.8 F1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Sida Innehåll F 1 Innehållsförteckning F 2 Övriga undantag från tillägg till JvSFS 2008:7 F 3-5 F 6-8 Instruktion för skredvarningsanläggning Vassijaure-Kopparåsen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-06-13 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Severin Blomstrand och justitierådet Margit Knutsson. Vissa frågor om förfarandet

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI)

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) avvikande huvudspår och sidospår i anslutning till Mörby industriområde Infrastrukturförvaltare: Nykvarns kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Planering och samordning

Läs mer

TSFS 2010:163 Bilaga 3 H. Bilaga 3 H

TSFS 2010:163 Bilaga 3 H. Bilaga 3 H Inledning Denna bilaga innehåller beskrivningar med betydelser för de signaler som finns utefter banan i system H och sådan information från tågskyddssystemet som presenteras i förarpanelen vid körning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Södertälje kanal;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Södertälje kanal; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Södertälje kanal; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 1 sjötrafikförordningen (1986:300)

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om övriga säkerhetsbestämmelser för trafik och arbete i järnvägsinfrastrukturen

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om övriga säkerhetsbestämmelser för trafik och arbete i järnvägsinfrastrukturen Konsekvensutredning Datum Dnr/Beteckning 2018-11-16 TSF 2018-32 Handläggare Tomas Sonesson Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om övriga

Läs mer

BVS Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt

BVS Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt BVDOK 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Eriksson Ulf TDOK 2014:0475 2015-04-01 Fastställt av Gäller från Chef VO Underhåll 2009-01-19 Ersätter Ersatt av BVS 1544.94006 [Ersatt av]

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 19 M Trafikledning Obevakade vänddriftplatser - System M

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 19 M Trafikledning Obevakade vänddriftplatser - System M Trafikbestämmelser för järnväg Modul 19 M Trafikledning Obevakade vänddriftplatser - System M Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2017 2 19 Trafikledning - Obevakade vänddriftplatser TDOK

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 16 D-skydd

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 16 D-skydd Trafikbestämmelser för järnväg Modul 16 D-skydd Modul till TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 juni 2018 2 16 D-skydd TDOK 2016:0057 - Modul 16 D-skydd 16 D-skydd 3 Innehåll Inledning 5 1 Planera D-skydd

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning 2013-10-18 Järnvägsnätsbeskrivning Piteå Kommun spåranläggning Piteå Kommun 2013-10-18 2013-10-18 Innehållsförteckning 1 Allmän information 5 1.1... INLEDNING 1.2... JURIDISK STATUS 1.2.1... ANSVAR...

Läs mer

Konsekvensutredning av - föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande vid tunnelbana och spårväg

Konsekvensutredning av - föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande vid tunnelbana och spårväg Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Klas Berglund Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning av - föreskrifter och allmänna

Läs mer

Vägledning Process för godkännande av integration mellan markanläggning och ombordsystem med ERTMS

Vägledning Process för godkännande av integration mellan markanläggning och ombordsystem med ERTMS Vägledning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Vägledning Process för godkännande av integration mellan markanläggning och ombordsystem med ERTMS Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Box 267 781 23

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 3, 2015-05-01 Infrastrukturanläggning: Stockarydsterminalen Infrastrukturförvaltare:

Läs mer

God säkerhetskommunikation, ett gränsöverskridande skandinaviskt perspektiv

God säkerhetskommunikation, ett gränsöverskridande skandinaviskt perspektiv ett gränsöverskridande Ulf Pålsson, SJ stab Trafiksäkerhet Trafik- og Byggestyrelsens Datum PROJEKTNAMN sikkerhedskonference 2015 1 Språkanvändning? Språksvårigheter? Formellt krav: Infrastrukturförvaltarens

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer