Kulturkraft Slaka. En förstudie maj april 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturkraft Slaka. En förstudie maj 2008 - april 2009"

Transkript

1 Kulturkraft Slaka En förstudie maj april 2009

2 Innehåll 1. Förord Sammanfattning 4 3. Bakgrund: - Inledning Syfte. 6 - Mål Metod Fas 1 Inventering Fas 2 Utvärdering Fas 3 Redovisning Fas 4 Prioritering och förtydligande Fas 5 Slutredovisning Kontakter, möten Resultat Vision Förslag till kommande projekt Beskrivning av förslag Miljön kring Lambohov säteri Vandrings- och ridleder Renovering av torpet Östanskog Slaka kyrkby Slaka musik historisk musik för vår tid Diskussion Slutsats Litteratur/Källor. 33 2

3 1 Förord Sedan maj 2008 har jag varit timanställd av Slaka Hembygdsförening som projektledare för Kulturkraft Slaka, denna förstudie i form av ett Leaderprojekt, som här presenteras. Det har varit en spännande tid där jag lärt känna många engagerade människor. Fastän det inte är helt självklart har jag blivit mycket väl mottagen i möten och sammankomster i bygden. Alla är inte införstådda med vad ett Leaderprojekt är och det är inte helt lätt att informera om de förutsättningar som gäller. Viss tveksamhet finns nog hos somliga men intresset för att utveckla sin hembygds kvalitéer är stort. I samarbete med Leader Folkungaland har formerna för projektet fortlöpande diskuterats då regler och förutsättningar ständigt förändras och utvecklas. Budgeten för denna förstudie omfattar :- där merparten anslogs till lön för projektledaren. Ca 57% av projektkostnaden utgjordes av privat insats i form av ekonomiskt bidrag och ideell arbetstid värderad till 175:-/tim brutto. Marknadsföring i form av annonsering och informationsmaterial har dragit de största kostnaderna. Informationsspridning är svårt och kräver fantasi och resurser. Den stolthet och den kunskap om hembygden som finns hos många människor i Slaka - Lambohov är imponerande. Flera föreningar och enskilda personer har sedan lång tid lagt ner stort arbete för sin bygd. Det ligger en väldig kraft i denna hembygdskänsla och tillsammans med de delvis nya nätverk som nu i och efter förstudien växer fram finns god grund för vidare vård och utveckling av bygdens kulturarv. När man hittat formerna för närmare samarbete, med Linköpings kommun och andra aktörer, finns här bara möjligheter för framtiden. Jag vill tacka alla tillmötesgående människor, ingen nämnd och ingen glömd, som gjort denna förstudie möjlig. Det har varit och är mycket inspirerande att få vara med i detta framåtsyftande arbete. Jag tror på Kulturkraft Slaka och att området kan bli en kulturpark vi kan vara stolta över här mitt i Östergötland. Linköping i april 2009 Lena Olsson 3

4 2 Sammanfattning Vad kan vi göra, vad vill vi göra för att dela med oss av och utveckla Slaka Lambohov för en hållbar framtid byggd på mångtusenårigt arv? Denna frågeställning utgör grunden till förevarande Leaderprojekt Kulturkraft Slaka som har genomförts i form av en förstudie. Genom att undersöka intresse och engagemang för utvecklingsbara idéer i Slaka-Lambohov skulle förutsättningar för ev landsbygdsutvecklingsprojekt med stöd från Leader Folkungaland bli tydligare. I informations- och diskussionsutbyte liksom i flera olika aktiviteter har förslag och förhoppningar inför framtiden uttalats. Med ca 400 ideella timmar och en timanställd projektledare har bilden av behov och intresse i bygden klarnat. Varefter arbetet har fortskridit har kännedom om och intresse för bygdens möjligheter ökat. Nya nätverk har börjat växa fram, bl a i samband med utarbetande av förslag till kommande projekt och trädbeskärningskurs. En recepttävling genomfördes med stort engagemang och resulterade också i liten broschyr vilken rönt stor uppskattning. Ett antal uppmärksammanden av informations- och debattkaraktär i media, Östgöta Correspondenten, Länstidningen och Linköpingsposten, har också gjort området mera känt i vidare kretsar. Förstudiens resultat består av 5 förslag till utvecklingsprojekt i området Slaka-Lambohov: 2.1 Restaurera och utveckla miljön kring Lambohovs säteri: 2.1.a Byggnader; verksamhet och finansiering, Gruspropen; Kreativ användning 2.1.b Parken, nyttoträdgården och äppellunden; restaurering 2.2 Vandringsleder i Slaka kyrkby och till Tinnerö/Eklandskapet 2.3 Renovering av torpet Östanskog för scoutverksamhet 2.4 Slaka kyrkby 2.4.a Besökskarta, historisk verkstad och modeller 2.4.b Användning av logen, förbättrad tillgänglighet vid Slakarinken 2.5 Slaka musik historisk musik i vår tid De arbetsgrupper som arbetat fram underlag till dessa förslag är beredda att arbeta vidare för att förverkliga dem och medel till dessa projekt ska nu sökas. I det kommande arbetet kommer förhoppningsvis ännu fler att engagera sig. Fig.1 Från domarring till Mjärdevi Science park 4

5 3 Bakgrund 3.1 Inledning Lambohovs säteri är, tillsammans med Slaka kyrkby, kärnan i det Riksintresse Länsstyrelsen i Östergötland benämner KE31. Uttryck för riksintresset beskrivs av Länsstyrelsen: Lambohovs talsherrgård, byggd efter ritningar av Jean Eric Rehn, med värdefullt och enhetligt utformat byggnadsbestånd och engelsk park. Slaka 1700-tals kyrka med medeltida torn. Kyrkby med prästgård från 1856 och tre generationer av skolhus. Gammal häradstingsplats och en stor domarring samt järnåldersgravfält. Med sin värdefulla kulturmiljö, sitt naturvårdsvärde som en del av Eklandskapet, med sina dokumenterat rikliga lämningar från tusentals år tillbaka, är detta område ett kulturarv av ansenligt mått. Fig. 2 Programområde (grönt) Fig. 3 Slaka kyrka Fig. 4 Lambohov säteri Det sedan 1966 kommunägda 1700-talssäteriet med omgivande park och trädgård har stort renoveringsbehov. Kommunen planerar försäljning efter viss renovering. Farhågorna för att säteriområdet inte ska bli tillgängligt för kommuninnevånarna vid en försäljning är stora. Området kan betraktas som ren landsbygd belägen tätortsnära och inom nära räckhåll för staden Linköpings innevånare och utifrån kommande besökare. Många visioner och idéer har presenterats rörande områdets tillgänglighet för kommuninnevånarna och andra i framtiden. Motioner och medborgarförslag har skrivits och flera utredningar gjorts. Bygden har engagerade innevånare med bl.a. livaktig hembygdsförening, utvecklingsgrupp, nyinflyttade husbyggare, ett antal företag mm. Dessa människors engagemang för att dela med sig av och utveckla detta område är stort och kan bidra till en hållbar framtid byggd på mångtusenårigt arv. 5

6 3.2 Syfte Förstudiens syfte var att kartlägga utvecklingsbara idéer, förutsättningar för och behov av föreslagna verksamheter och för vem dessa kan vara värdefulla. 3.3 Mål Förstudiens mål var att utifrån en intresseundersökning ge förslag till eventuella möjliga utvecklingsprojekt. Mål för dessa projekt, ett eller flera, är förvaltning och utveckling av den riksintressanta miljön, en långsiktigt hållbar utveckling av livskvaliteten och besöksnäringen i bygden genom att nyttja dess inneboende kulturkraft. 6

7 4 Metod Projektledaren är timanställd av projektägaren Slaka hembygdsförening. En styrgrupp bestående av personer från Slaka Hembygdsförening, PRO och Hanekinds Scoutkår har tillsammans med projektledaren tagit vägväljande beslut. Gruppen har haft relativt täta träffar. Projektledaren har haft stor frihet men har hela tiden förankrat aktiviteterna. En referensgrupp bestående av personer representerande föreningar/organisationer i bygden har träffats med jämna mellanrum för samråd och förankring; Slaka-Skeda församling, Slaka Motionsförening, Slaka Hembygdsförening, Slaka utvecklingsgrupp, Lambohov S-förening, Lambohovs stadsdelsförening, PRO, Slaka skola. Alla möten och aktiviteter har dokumenterats. Förstudien har genomförts i 5 faser. Dessa faser har delvis överlappat varandra. 4.1 Inventering av intresse 4.2 Utvärdering av förslag och genomförda aktiviteter 4.3 Redovisning av fakta och erfarenheter 4.4 Förslag prioriteras och projektbeskrivs 4.5 Slutredovisning Frågor och diskussioner har skett i enskilda intervjuer men också i större och mindre sammanhang vid olika möten och sammankomster. Vi har under hela förstudien fortlöpande arbetat med att sprida information om projektet och den vision som finns i bakgrunden. Utöver formella kontakter har många informella tagits via telefon, via e-post och i spontana samtal. I kontakter med media har vi velat informera och väcka intresse för området Slaka Lambohov. Intresseinventeringen av kvalitativ inriktning har sökt svar på frågorna: 4.6 Är bevarandet av Slaka-Lambohovsområdet viktigt för dig/er? 4.7 Skulle utveckling av detta område vara positiv för dig/er? 4.8 Är Lambohovs säteri en tillgång för bygden? 4.9 Linköpings kommun vill sälja Lambohovs säteri. Alternativ? 4.10 Prioritera utvecklingsidéer 4.11 Andra förslag? 4.12 Ditt intresse för aktiv medverkan i eventuellt projekt? 4.13 Ditt intresse för passiv medverkan t ex genom medlemskap i förening? 4.14 Vad kan du bidra med; ideellt arbete, ekonomiskt stöd, annat? Till företag i Mjärdevi-området ställdes frågan: 4.15 Om Lambohov säteri renoveras och i samarbete med flera intressenter utvecklas till en kulturgård med konferensmöjligheter, restaurang/café, park, evenemang, trädgård, konstutställningar, förädling/försäljning av lokala produkter, gästboende, hästskjutsar, vandringsleder. Hur intressant är detta för ert företag? 7

8 4.1 Fas 1, Inventering För att sprida information om projektet och dess syfte och mål delade vi ut ett flygblad där en mångfald idéer listades och ovanstående frågeställningar presenterades. Flygbladet delades ut i hela Slaka by och delar av stadsdelen Lambohov. Förmodade intressenter kontaktades och i många fall besöktes: föreningar, företag/entreprenörer, representanter för myndigheter och organisationer; se nedan Kontakter, Informationsträffar. Slaka hantverksdag och spelmansstämma den 6 september 2008 ingick för första gången i Östsvenska turistrådets årliga arrangemang Östgötadagarna. Kulturkraft Slaka var medarrangör. Under denna dag informerade vi om projektet genom att också här dela ut flygbladen och berätta om förstudiens syfte och mål. Vi hade också låtit tillverka kampanjknappar för försäljning. En recepttävling, Baka en Slaka-kaka, inleddes under denna hantverksdag för att sedan avslutas på den regionala matmässan på Konsert & Kongress i oktober. Denna tävling genomfördes med stöd av Slaka Potatis AB och Hushållningssällskapet. En namninsamling kallad Rädda Lambohov påbörjades även denna dag. Nytt för året var också den spelmansstämma och efterföljande konsert i Slaka kyrka vi inbjöd till i samband med hantverksdagen. I kyrkan framförde Marie Länne Persson och Toste Persson musik nedtecknad för ca 200 år sedan av Greta Naterberg i Slaka. Efter konserten gjordes en vandring till den s k Trefaldighetskällan. 4.2 Fas 2, Utvärdering Ett Stormöte hölls den 2 oktober 2008 i Slaka skola. Inför detta möte delade vi ut flygblad och annonserade i tidningen Östgöta Correspondenten. Vi satte också upp anslag på många platser i Slaka och Lambohov. På mötet diskuterades den första fasen av projektet och fortsättningen beslutades. Tanken var att det utdelade flygbladet skulle visa på eventuellt intresse för de utvecklingsidéer som listats. Vi hade fått in ett antal skriftliga förslag, 6 st och ett antal i samtal. Fyrtio personer deltog i detta möte. Diskussionerna fördes först i mindre grupper och sedan inför hela mötet. Engagemanget var livligt och givande. Efter en omröstning visade det sig att 7 grupperingar av idéer ansågs intressanta att gå vidare med. 4.3 Fas 3, Redovisning De huvudlinjer vi kom fram till på stormötet undersöktes närmare och på styrgruppsmöte kom vi fram till att det fanns underlag för 5 delprojekt att presentera för referensgrupp och allmänhet. Ett nytt flygblad presenterade delprojekten och inbjöd till arbetsgrupper omkring dessa. I dessa grupper skulle om möjligt underlag för kommande delprojekt arbetas fram. Grupperna består av personer från olika föreningar/sammanslutningar och enskilda. Nya nätverk har nu börjat växa fram i detta arbete. De fem delprojekten är vid denna tidpunkt: Restaurera och utveckla miljön kring Lambohovs säteri - byggnader; verksamhet och finansiering - park och äppelträdgård Vandringsleder - mellan Slaka och Tinnerö/Eklandskapet - kring Slaka och säteriet - binda samman motionsspåren - kartläggning av biotoper - kartläggning historia - kartläggning gårdar och torp 8

9 Besökskarta för Slaka-bygden och historisk verkstad, modeller för skolan Renovering av torpet Östanskog för scoutverksamhet Förbättra området Slaka-rinken 4.4 Fas 4, Prioritering och förtydligande För inspiration och kunskapsutbyte inbjöd vi till föreläsning med Lars Krantz, välkänd trädgårdsmästare som skapat Rosendals trädgård i Stockholm och Wij trädgårdar i Ockelbo. Inför denna föreläsning som hölls i Lambohovskyrkan den 24 november, sändes ett stort antal inbjudningar ut till presumtiva intressenter; privatpersoner, trädgårdsföreningar, kultur- och naturföreningar, politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelse m fl. Ca 135 personer kom till kyrkan. Inga Wallenquist medverkade som presentatör. I paus serverades den Slakakaka som utsågs till vinnare på den tidigare nämnda matmässan. Kvällen avslutades med diskussion om projektet och framför allt om Lambohovs säteri och dess framtid. Ca 50 personer deltog i denna samling och flera idéer framfördes. Gemensamt uttrycktes att ett helhetsgrepp bör tas över säteriet, att det bör bli tillgängligt för alla, att samarbete och samfinansiering bör ske med flera parter, att stiftelse bildas och att koppling till Tinneröområdet görs. Under de följande veckorna arbetade vi vidare i mindre grupper framför allt med underlaget för delprojekten. Grupp Vandringsleder har rekognocerat för vandringsleder tillsammans med arkeologen Gert Franzén och hembygdskunniga. Markägare inkl Linköpings kommun har kontaktats och gruppen har tagit fram en karta med förslag till leder av olika karaktär inklusive ridväg. Intresset för denna satsning är stort bl a från Slaka skola. Gruppen har lagt ned ett stort ideellt arbete inför kommande projektansökan. Grupp Park och trädgård har sökt dokumentation för att få en uppfattning om hur park och trädgård tillhörande Lambohovs säteri har sett ut tidigare. Med tillstånd av Linköpings kommun gjordes i december en översiktlig vandring i parken inför den växtinventering vi planerar till kommande växtsäsong. Äppelträdgården besiktades av sakkunnig. Trädgårdens förfall ansågs kunna hejdas och efter samråd med Linköpings kommun utarbetades en kursplan för trädbeskärning med praktik förlagd till denna äppelträdgård. 13 personer har genomgått denna kurs vilken blev mycket uppskattad. Grupp Säteriet har efter inkomna idéer, uttalande om behov, expertkontakter och egna efterforskningar tagit fram förslag till verksamhet vid säteriet samt ett utkast till möjlig användning av det fd grustäktområdet, här kallat Gropen. Grupp Besökskarta och historiska modeller; Hembygdsföreningen och Slaka skola har påbörjat samarbete i form av diskussioner om gemensamma intressen; pedagogiska och kunskapsmässiga. Det finns t ex intresse av att med gamla fotografier och berättelser som grund skapa modeller och miljöer för att åskådliggöra bygdens tidigare bebyggelse och dess innevånares liv. En besökskarta över Slaka-Lambohov kommer att tas fram. Den ska med dagens byggnader och topografi som grund också visa tidigare bebyggelse och platser av särskild betydelse. Grupp Slakarinken har förtydligat tidigare skisser över området med krav på säkerhet och tillgänglighet samt estetiska aspekter. Här behövs vidare diskussioner med Linköpings kommun. Ytterligare ett Stormöte hölls den 2 februari i Slaka skola. I detta deltog 35 personer, varav några nya intresserade. Utöver ovanstående förslag till delprojekt lades även ett par nya idéer fram: Slaka Hembygdsförening övertar från och med 1 mars den ladugård med loge som finns vid Hembygdsgården. Här finns många möjliga användningsområden. Föreningen vill ha stöd för förberedande undersökningar av byggnaderna inför framtida användning. 9

10 Den musik som framfördes på Slaka spelmansstämma i höstas är en del av en nationell men inte så känd kulturskatt från Slaka. Det är av stort intresse att eftersöka och sammanställa det musikmaterial som finns, göra det tillgängligt för skolan, bygden och musiksverige, i form av nytt, pedagogiskt material för framföranden av olika slag. Vi anser det mycket viktigt att lyfta fram denna traditionsbärande musik till vår tid... (Louise Hoffsten framför Slaka-balladen!!) Balladerna med sina uråldriga traditioner har också kopplingar till andra kulturer med sitt allmänmänskliga innehåll. Här kan samarbete utvecklas med multikulturella föreningar i bl a Lambohov. 4.5 Fas 5, Slutredovisning Förstudiens resultat presenteras i form av förevarande skriftliga rapport som även presenteras på CDskiva. Denna tillställs medverkande föreningar, Leader Folkungaland, Länsstyrelsen samt Linköpings kommun. Till Jordbruksverket och Leader Folkungaland redovisas på därför avsedd blankett. De kommentarer vi mött i projektarbetet är överlag mycket positiva även om responsen inte var så stor på den enkät som delades ut. De tankar, åsikter och förslag som kommit till uttryck vid samtal, diskussions- och informationstillfällen vi haft, utgör underlag till det resultat i form av utvecklingsprojekt som här presenteras. Avsnittet Diskussion nedan är även en del av detta underlag. 4.6 Kontakter/träffar med informativt och rådgivande utbyte Slaka hembygdsförening Slaka skola Slaka Motionsförening Lilla Aska gård Slaka Bil o Plåt Haddorp Ägg Slaka Potatis AB PRO Sveriges Pensionärers Intresseförening Arkeolog St Thomasförsamlingen Lambohov Trädgårdskonsult Linköpings Biodlarförening Östsvenska turistrådet, Norrköping Hushållningssällskapet Östergötland Regional Matkultur, Östergötland Sparrislandet, Skeda Britt-Marie Sigurd Niclas Wadströmer Bo Svedevall Gunilla Hofstedt May Åstrand, Mats Åstrand Monica Svensson Stig Eriksson Gert Franzén Nail Barhanko Henrik Morin, Norrköping Thomas Berglund, Linköping Anna Berggren, Nora Stig Klein, Linköping Lennart Svahn Susanne Landqvist, Ewa Carlgren Nilsson Marie Länneskog-Hogstadius Louise Alenbrand Cecilia Krän Linköpings universitet Mjärdevi Science park Sectra Svenska Jägarförbundet Tisab -Toyota industries NetCamp AB IFS World Kroppsterapiskolan Flextronics Autoliv Electronics ATEA Anders Szczepanski Hans Nilsson Marie Martinelle Wirdeland Sten Gunnar Johansson Jan-Olov Brücker Claes Lindström Ingrid Gyhagen Per Gillerstrand Marie Larsson Jörgen Göransson Mats Öberg Tiziana Nilsson Stefan Ljung 10

11 Norje Smidesfabrik AB Rosenfor Rego Konsulter i Linköping AB PC-Ware LKDATA John Bauer-gymnasiet, Linköping Östsam Anders Ljungstedts gymnasium Calluna Miljöpartiet, Linköping Östergötlands Länsmuséum Länsstyrelsen i Östergötland Linköpings kommun Arkitekt Svaneholm Statens Fastighetsverk Riddarhuset Wij Trädgårdar Öhrlings PriceWaterhouse Sparbanksstiftelsen Alfa Rickard Gadmar Klas Rosenqvist Håkan Lindgren Bengt Rundqvist Maria Kindgren Jonas H:son Forthmeiier Kerstin Mohall Harry Lindberg Karin Nyman Tore Allert Gunilla Fjellner Carl Schlyter Marie Jansen Marie Hagsten Eva Modén Bengt Häger Carin Claréus Bernt Dahlbäck Fredrik Ek Lars Hågbrandt Sofia Lindblad Josefine Schön Gunnar Elfström Karin Semberg Sören Olsson Christer Backman Bill Eriksson Lotta Johansson Bo Sundberg Mats Fredriksson Björn Andersson Lars Krantz 11

12 Informationsmöten Slaka hantverksdag/spelmansstämma, sept-08 Konferens Landsbygdsutveckling/Leader, Vårdnäs, sept-08 Stormöte för bygden i oktober-08 Slaka skola, personalgruppen Slaka Hembygdsförenings medlemsmöte Rotary Svenska kyrkan, Lambohov, personalgrupp Regional matmässa, Konsert & Kongress Föreläsning Lars Krantz, nov-08 Linköpings Ekopark, medlemsmöte SPI, medlemsmöte Information Lambohovs bibliotek Lambohov stadsdelsförening Josefine Schön, Linköpings kommun/arenabolaget Lambohovs krisgrupp, nov-08 Geografiska utskottet, Lambohov, dec-08 Information för Lars Hågbrandt, Linköpings kommun, dec-08 Stormöte för bygden i februari -09 Folkpartiet, partigrupp; info i Slaka, april-09 12

13 5 Resultat 5.1 Vision Slaka kyrkby - Lambohov är som sammanhållet område en mångfacetterad kulturmiljö med stora möjligheter. Kyrkbyn är i högsta grad levande och ett restaurerat Lambohov säteri skulle kunna bli en kulturell mötesplats i kommunen. Detta för Linköping unika område har potential för att kunna erbjuda en mångfald människor, unga och gamla, rekreation och upplevelser av skilda slag i historiskt intressant miljö. Här kan skapas miljöer för kunskapsutveckling och integrationsfrämjande aktiviteter. Småföretagande och ett antal arbetstillfällen skulle ge goda effekter för samhället. Det kan bli ett nytt, spännande besöksmål i Linköpings kommun vilket gynnar både närboende och besöksnäringen i kommunen överhuvud taget i framtiden. Närheten till Gamla Linköping, Tinnerö/Eklandskapet och Mjärdevi/Linköpings Universitet möjliggör samarbete och positiva synergieffekter. Även andra historiska-kulturella-teknologiska besöksmål kan komma ifråga som samarbetsparter. Återkommande evenemang, matveckor, marknader, konserter mm befäster områdets identitet och renommé som en kulturpark med hög kvalité. 5.2 Utvecklingsbara områden/förslag till kommande projekt Restaurera och utveckla miljön kring Lambohov säteri -byggnader; historisk dokumentation, verksamhet och finansiering; förslag -parken, nyttoträdgården och äppellunden; restaurering -Gropen; användning Vandringsleder -mellan Slaka och Tinnerö/Eklandskapet -kring Slaka kyrkby och säteriet -sammanlänkning av befintliga motionsspår -kartläggning av biotoper, historiska lämningar, torp och gårdar Renovering av torpet Östanskog för scoutverksamhet Slaka kyrkby: Besökskarta Fortbildning, historisk verkstad och modeller förbättrad tillgänglighet vid området Slaka-rinken Logens användning Slaka musik; historisk musik i vår tid 13

14 5.3 Beskrivning av förslag till projekt Restaurering och utveckling av miljön kring Lambohovs säteri; verksamhet och finansiering Lambohovs säteri köptes år 1966 av Linköpings kommun av den familj som sedan 1921 ägt fastigheten. Denna familj har avtalad livsvarig kvarboenderätt. Som byggnadsminne sedan 1967 är säteriet skyddat av kulturminneslagen. Då ingen egentlig verksamhet förekommit på gården har byggnaderna förfallit. Linköpings kommun har nu påbörjat en grundläggande restaurering inför eventuell försäljning. I den fortsatta renoveringen skulle nya former av samarbete mellan Linköpings kommun, Länsarbetsnämnden, Östsam och branschorganisationer kunna provas för t ex utbildning och fortbildning. I rådande lågkonjunktur kan nya metoder vara en framkomlig väg för finansiering. Två fastigheter är avstyckade och försålda från gården. Det är viktigt att återstående byggnader och mark hålls samman för bevarande av miljön. Området kan på några års sikt bli en kulturell mötesplats av för vår region unik karaktär. I säteriets närhet ligger en f d grustäkt som skulle kunna utvecklas till ett högteknologiskt experimentområde, kanske med trädgårds- eller miljöteknisk inriktning. Den kan också, med inte så stora investeringar, kunna iordningsställas till utearena. Vi föreslår att säteriet förvaltas av aktör med intresse av att utveckla denna unika gårdsmiljö för offentlig tillgång och användning enligt förslag nedan. Samtliga förslag bygger på nödvändig yttre och inre upprustning för ändamålen. Ett nytt projekt ska ha som mål att i samarbete med Linköpings kommun förtydliga verksamhetsplaner och söka finansiering. Säteriet säljs till och förvaltas i framtiden av kommunalt bolag, (Stångåstaden AB?), i samarbete med intressenter. Respektive verksamhet, museum, café, konferens-uthyrning, stall, gårdsbutiker, verkstäder och trädgårdar inom anläggningen drivs av entreprenör, en eller flera i samarbete. Parken och Äppellunden sköts eventuellt av vänförening. Verksamhet och aktiviteter samordnas vad gäller tider, arrangemang etc för optimal gemensam nytta. Huvudbyggnaden, med sin omvittnat värdefulla inredning, behålls och vårdas som museum. Där kan eventuellt finnas möjlighet att ordna mindre konferenser. Byggnaden visas under ledning av guide. På övre våningen inreds arbets/forskarrum. Södra flygeln inreds som café/restaurang och kammare med generösa öppettider för större och mindre samlingar; föreläsningar, musikaftnar, berättarkvällar etc. Här kan iordningställas särskilda Säteri- och Slakarum. Nyttoträdgården sätts i stånd och dess produkter används i så stor utsträckning som möjligt i caféet. Äpplen och grönsaker förädlas och försäljes också i butik på gården. I ekonomibyggnaderna kan någon form av småskalig livsmedelsproduktion bedrivas. En eller flera butiker för närproducerade produkter etableras; kanske en saluhall/matverkstad. Regional och internationell matkultur kan här kombineras. Närheten till stadsdelen Lambohov med mångkulturell prägel har underlag för kunskapshämtning och integration. Evenemang och aktiviteter som speglar den lokala mångfalden ska förekomma frekvent under året. Det kan gälla utställningar med olika mat- eller kulturteman, veckoslutsaktiviteter, festivaler, mm. Några aktiviteter kan göras återkommande av traditionsskapande och varumärkesskäl (Sparrisfestival, potatisfestival, 1700-talsvecka, Slaka-musiken etc) Detta kan också göra ekonomin mera förutsägbar. 14

15 Guidning med olika inriktning genomförs i samarbete med t ex Linköpings Guideklubb och Naturskyddsföreningen/Naturvägledarna. Säteriet blir genom sin förbindelse med Tinneröområdet via vandringsleder och ridvägar en västlig Port till Eklandskapet. Turer med häst och vagn kan anordnas kortare eller längre sträckor. Verksamheten hålls samman av intendent som ansvarar för gemensam inriktning, samordning och kvalité av områdets olika aktiviteter. Entreprenörer driver verksamheter, enskilt och/eller i samarbete. Samarbete med andra aktörer är av största vikt. Inriktning av verksamheten ska vara miljövänlig, ekologisk och utvecklingsbefrämjande. Utbildnings- och praktikplatser ställs till förfogande i stor utsträckning. Någon form av LSS-verksamhet kan vara lämplig. Området görs tillgängligt för forskning. Tillgänglighet för funktionshindrade eftersträvas. Medel från stiftelser, fonder, sponsorer och utvecklingskapital söks löpande En förbättrad turtäthet med kollektivtrafik/bussar till området behövs. Busslinje runt Lilla Aska, Slaka, Lambohov, Universitetet och centrala staden skulle göra det lätt och smidigt att göra både planerade och spontana besök. Byggandet av spårvägen Link-Link förbättrar ytterligare tillgängligheten. För privatbilar krävs parkeringsmöjligheter vid flera platser. Fig. 5 Säteriet 15

16 a Byggnader Förslag till användning Fig. 6 Södra flygeln; 1760-tal Café/restaurang, samlingslokaler, personal- och hygienutrymmen på bottenplan, samling på övervåning, Säteri - och Slaka-rum Fig. 7 Norra flygeln; 1760-tal Lägenheter/logi Fig. 8 Huvudbyggnaden; 1762 Museal verksamhet, visningar, arbets-, forskningsoch utställningsrum. Dagkonferens- och personalutrymmen 16

17 Fig. 9 Röda magasinet; 1600 (1700-tal) Länsmuséet; förvaring av större föremål, visningar Fig.10 Fruktboden; sent 1700-tal Trädgårdsförråd Fig. 11 Stallet; 1770/1911 Konst- och andra utställningar med olika teman, informationskontor/butik. Besökskarta, Port till Eklandskapet, Utgångspunkt för vandring, guidning och hästskjuts/rundturer. 17

18 Fig. 12 Gula magasinet, 1884 Vandrarhem/gästhem. Övernattningsrum med hygienutrymmen och kök för självhushållning. Service kan köpas i Caféet Södra flygeln Fig. 13 Förråd och vagnslider; tidigt 1900-tal Hantverks- och utbildningslokaler, butiker, toaletter Fig. 14 Vagnslider; tidigt 1900-tal Utemarknad 18

19 Fig. 15 Bryggstugan; 1906 Musteri; äpplen från Äppellunden förädlas Fig. 16 Hangaren; 1940-tal Förråd/maskiner Fig. 17 Logen; 1868 Sommar/vintermarknad. Inreds i anpassade utrymmen, förråd, verkstäder, utbildning. Stall; hästar, får 19

20 Fig. 18 Ladugården, 1906 Stall; hästar, får. Stor, flexibel mötes/samlingslokal i södra delens bottenoch övervåning. Kök- och hygienutrymmen. Lokaler anpassade för gårdsbutiker, musteri, smedja, matverkstad i norra delens bottenplan. Utbildnings- och konferensrum i norra delens övervåning. Personalutrymmen. Ungdomsverksamhet. Körbanan? Fig. 19 Brunn Samling vid Pumpen, träffpunkt Fig. 20 Avträden; 1760-tal Kuriosa; rum för kontemplation/massage 20

21 5.3.1.b. Den engelska parken, nyttoträdgården, äppelträdgården och Gropen Den engelska parken, nyttoträdgården och äppelträdgården vid Lambohovs säteri ska efter restaurering vara tillgängliga för allmänheten i så stor utsträckning som möjligt beroende på användning och skötselmöjligheter. De ska odlas, underhållas och långsiktigt vårdas under ledning av professionell personal. Utbildnings- och praktikplatser ställs till förfogande. Avkastning i form av frukt och grödor ska på bästa sätt omsättas lokalt/ekonomiskt. Eventuellt bildas vänförening för stödjande av verksamheten. Nedan följer våra förslag till användning av och verksamhet i park, trädgårdar och Gropen Fig. 21 Den engelska parken Parken restaureras efter växtinventering och upprättande av skötselplan. Den görs tillgänglig för promenader, vistelse och evenemang. Namnet är Engelska parken Fig. 22 Nyttoträdgården Trädgården tas åter i bruk efter upprättande av odlings- och skötselplan med ekologisk inriktning. Produkterna används i caféverksamheten och eventuellt överskott försäljs (eventuellt förädlas) lokalt. Fig. 23 Äppelträdgården Äppelträdgården restaureras genom röjning och beskärning efter upprättande av skötselplan. En trädbeskärningskurs med praktik har redan genomförts med gott resultat. Trädgården får en lämplig inhägnad men görs allmänt tillgänglig för skötsel, vistelse och skörd. Samarbete med biodlare ska sökas. Här kan sammankomster och möten ske. Trädgården får namnet Äppellunden för att påminna om att platsen också ska vara en plats för rekreation och vila. 21

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26 Datum: 2011-10-26 Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tid: 8.30-12 Plats: Stadshuset, sal Opus Beslutande: Tage Gripenstam Anna Nienhaüsen Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Björn Jonsson Övriga deltagare:

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-03-30 Ert datum Beteckning 300-20899-06 Er beteckning Jordbruksdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Jan Enler 036-395078 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

L A M B O H O F K U L T U R P A R K Å R 2 0 1 3

L A M B O H O F K U L T U R P A R K Å R 2 0 1 3 Området strax sydväst om Linköping utgörs av en tiotusenårig kulturbygd som kan bilda ram för rekreation, friluftsliv, kulturupplevelser och historiepedagogik. utbildning festivaler musik närproducerat

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap Landsbygdens ekonomibyggnader - hur tar vi tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2006-03-20 Landsbygdens ekonomibyggnader

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Na onellt centrum för utomhuspedagogik Utomhuspedagogik En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Nyfiken och öppen för nya intryck Genom etableringen av NCU i Vimmerby vill vi stärka kontakten med

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Strategiska gruppen Falerum

Strategiska gruppen Falerum Datum Sida 1(5) 2015-03-31 Strategiska gruppen Falerum Anteckningar från mötet 24/3 2015 på Café Nyfiket. Närvarande. Från Åtvidabergs Kommun: Johan Gustafsson Raymond van der Heijden Från Falerum: Christer

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT »En klar majoritet tycker också att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen och de är också beredda att betala mer för

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag Statens folkhälsoinstitut, Östersund isbn: 978-91-7257-473-1 omslagsillustration: AB Typoform/Ann Sjögren grafisk form: AB Typoform foto: sid 5 Peter de

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång.

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Peter och Jonna Jakobsson

Läs mer

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Handlingsplan för svenskt vattenbruk Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Program 10.00 Välkomna och kort bakgrund, Niclas Purfürst, avdelningschef Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket 10.15 Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Hemlig Festival Journalnummer: 2010-572 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

Hälsingegårdarna och projekten

Hälsingegårdarna och projekten Sveriges 15:e världsarv 1 juli 2012 Hälsingegårdarna och projekten Kultur och kulturarv som drivkraft för regional utveckling och tillväxt 14 mars 2013 Lena Landström Världsarvskoordinator Länsstyrelsen

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Ola Petersson ägare till

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Maj 2015 En gammal fråga. 1947: Hembygdsgården anordnas genom att ett äldre kokhus utrustas med insamlade inventarier 1980: I Länsstyrelsens utvecklingsplan

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer