Eo1 (62%) Elvärme (40%) Skogsflis (20%)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eo1 (62%) Elvärme (40%) Skogsflis (20%)"

Transkript

1 Energiläget 24

2 Bensin, 95 (7%) Eo1 (62%) Slutbränslepris för olika kunder Moms Skatt Bränslepris 8 6 Industri 4 öre/kwh 2 Hushåll Transporter Källa: SPI, SCB, Riksskatteverket. Diesel (6%) Elvärme (4%) Skogsflis (2%) Eo1 (18%) Eo5 (27%) Diesel (15%) Kol (63%) Skogsflis (%) Anm. Andelen skatter inom parentes

3 Kvotutveckling i elcertifikatsystemet, ,6 14,1 15,3 16, 16,9 % ,4 8,1 1, Källa: Prop. 22/3:4: Elcertifikat för att främja förnybara källor.

4 Beviljade medel för forskning, utveckling och demonstration, 2 23 samt anslag för år miljoner kronor Källa: SCBi, Energimyndighetens bearbetning. Anm: För år 24 och 25 avses anslag istället för beviljade medel vilket innebär att uppgifterna för dessa år inte är helt jämförbara med de för föregående år.

5 Energitillförsel och användning i Sverige år 23, TWh 1 Råolja och oljeprodukter Naturgas, stadsgas Kol och koks Biobränslen, torv m m Värmepump 2 Vattenkraft 3 Kärnkraft 4 Vindkraft Import-export el 5 Total tillförd energi i Sverige 23 uppdelad på energislag, 624 TWh Omvandling i kraft- och värmeverk, raffinaderier, gasverk, koksverk, och masugnar, distribution av el och fjärrvärme, omlastning och transporter, samt internationell bunkring och överföring av energiråvaror till exempelvis färg- och kemiindustrin. Totala förluster och icke energi, 218 TWh El Fjärrvärme Total slutlig användning 23 uppdelat på energibärare, 46 TWh Utrikes och icke energi 4 Omvandlings- och distributionsförluster exkl. kärnkraft 47 Förluster i kärnkraft Total slutlig användning uppdelat på sektorer (och energibärare), 46 TWh Industri 154 Bostäder, service 157 Inrikes transporter Anmärkning: 1 Preliminär statistik. På grund av avrundning i delsummorna kan en skillnad i totalsummorna uppstå. 2 Värmepumpar avser stora värmepumpar i energisektorn. Tillförd energi till energisystemet avser producerad värme, 6,6 TWh. Upptagen värme från omgivningen var drygt 4 TWh och drivenergi från el drygt 2 TWh. 3 Vattenkraft inklusive vindkraft t o m år Kärnkraft redovisas brutto, dvs som tillförd kärnbränsleenergi enl. FN/ECE:s riktlinjer. 5 Nettoimport av el räknas som tillförsel. 6 Oljeanvändning för transporter inkluderar även etanol, ca,9 TWh. Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

6 Sveriges totala energianvändning, exklusive nettoelexport åren Utrikes sjöfart och användning till icke energiändamål TWh Industri Förluster i kärnkraften 1 Omvandlings- och distributionsförluster Bostäder, service m m Inrikes transporter Källa: SCBi, Energimyndighetens bearbetning. Anm: 1 Enligt den metod som används av FN/ECE för att beräkna tillförseln från kärnkraften.

7 Sveriges energitillförsel, exklusive nettoelimport åren Kärnkraft brutto 2 TWh 4 3 Vattenkraft 1 Biobränslen 2 1 Värmepumpar i fjärrvärmeverk Kol Oljeprodukter Naturgas, stadsgas Källa: SCBi, Energimyndighetens bearbetning. Anm: 1 Inklusive vindkraft t o m 1996, 2 Enligt den metod som används av FN/ECE för att beräkna tillförseln från kärnkraften.

8 Slutlig energianvändning inom sektorn bostäder och service per energislag Övriga bränslen TWh 15 1 Biobränslen, torv m m Fjärrvärme El 5 Oljeprodukter Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

9 Elanvändning inom sektorn bostäder och service , normalårskorrigerad 8 7 TWh Elvärme Hushållsel 2 1 Driftel Källa: SCBi, Energimyndighetens bearbetning.

10 Slutlig energianvändning inom industrisektorn TWh 1 Kol och koks Biobränslen, torv m m Fjärrvärme 5 El Naturgas och stadsgas Oljeprodukter Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

11 Industrins specifika oljeanvändning , 1991 års priser,6 kwh/kr (förädlingsvärde),5,4,3,2,1, Industrin totalt Verkstadsindutri Järn- och stålverk Kemisk industri Massa- och pappersindustri Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

12 Industrins specifika elanvändning , 1991 års priser,6 kwh/kr (förädlingsvärde),5,4,3,2,1, Industrin totalt Verkstadsindutri Järn- och stålverk Kemisk industri Massa- och pappersindustri Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

13 Industrins användning av olja och el Elanvändning, TWh 6 Produktionsindex för 22 (172) 2 (17) industrin 199 = 1 Värde inom parentes. 199 (1) 23 (175) (93) 1992 (91) 1995 (119) (82) 1965 (6) 1975 (84) 1973 (8) 197 (73) (42) 1955 (32) Oljeanvändning, TWh Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

14 Slutlig energianvändning i transportsektorn Naturgas inkl gasol Etanol 1 8 Eo 2 5 Flygbränsle m m Bunkerolja TWh El Diesel/Eo1 Bensin Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

15 Sveriges elanvändning per sektor TWh Transporter Industri 6 Bostäder, service m m 4 Fjärrvärme, raffinaderier Distributionsförluster Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

16 Sveriges elproduktion per kraftslag TWh Vattenkraft Vindkraft (fr o m 1997) Kondenskraft Gasturbiner Kraftvärme i industrin Kraftvärme Kärnkraft Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

17 Vindkraftens utveckling Antal, GWh, MW Antal verk (st) Elproduktion (GWh) Installerad effekt (MW) Källa: Elforsk och Energimyndigheten. Skillnader i antal verk uppstår mellan underlaget till denna figur och tabellen om antal anläggningar i elcertifikatsystemet (kapitel 2, Styrmedel och åtgärder) eftersom elcertifikatsystemet redovisar per mätpunkt, vilket betyder att flera verk kan inkluderas i varje mätpunkt medan Elforsk redovisar per verk. Vidare får elcertifikatsystemet bara statistik över de som lämnar in ansökan.

18 Insatt bränsle för elproduktion (exkl. kärnbränsle) Olja 2 15 TWh Gasol 1 Naturgas Biobränslen Kol inkl koksoch masugnsgas Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

19 Sveriges elimport (+) och elexport (-) jan. 22 dec. 23 GWh/vecka Polen Tyskland Norge Finland Danmark Danmark Finland Norge Tyskland Polen Källa: Svensk Energi, Energimyndighetens bearbetning.

20 Sveriges nettoimport (+) nettoexport (-) av el TWh Källa: Svensk Energi, Energimyndighetens bearbetning.

21 Nord Pool spotpris och Sveriges prisområde, månatligt och årligt pris öre/kwh juni 1997 juni 1998 juni 1999 juni 2 juni 21 juni 22 juni 23 juni Sverige Nord Pool spotpris Årsmedelvärde Sverige Årsmedelvärde Nord Pool spotpris Källa: Nord Pool, ftp server.

22 Elproduktion per invånare med relativ fördelning på kraftslag kwh/invånare Island Norge Kanada Sverige Finland USA Schweiz Frankrike Japan Belgien Danmark Tyskland Storbritannien Spanien Nederländerna Italien EU totalt OECD totalt Biobränsle och avfall Fossilkraft Kärnkraft Vattenkraft m m Anm: Vattenkraft inkluderar vindkraft, sol- och geotermisk el. Fossilkraft i huvudsak kolkraft eller gaskraft. Källa: IEA, Electricity Information 24.

23 Användning av fjärrvärme TWh Förluster Bostäder, service m m Industri Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

24 Tillförd energi i fjärrvärme Värmepumpar i fjärrvärmeverk Spillvärme m m TWh 4 3 Elpannor 2 Energikol inkl hyttgas Biobränslen, torv m m 1 Oljeprodukter Naturgas, inkl gasol Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

25 Levererad fjärrkyla uppdelad på leverantör GWh Övriga Örebro (Sydkraft MälarVärme AB) Helsingborg (Öresundskraft AB) Huddinge/Botkyrka (Södertörns Fjärrvärmeaktiebolag) Linköping (Tekniska Verken i Linköping AB) Uppsala (Vattenfall Värme Uppsala AB) Västerås (Mälarenergi AB) Göteborg (Göteborg Energi AB) Lund (Lunds Energi AB) Solna/Sundbyberg (Norrenergi AB) Stockholm/Nacka (Fortum Värme AB) Källa: Svensk Fjärrvärme

26 Användning av naturgas i Sverige 23, uppdelat på sektorer, 929 miljoner m 3 Bostäder, service m m 18% Transporter 2% El- och värmeverk 37% Industri 39% Gas-och koksverk, förluster m m 5% Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

27 Naturgasproduktion i världen 23, miljarder m 3 Asien och Stillahavsregionen 12% Afrika 5% Mellanöstern 1% Nordamerika 29% Central- och Sydamerika 5% Ryssland 22% EU 8% Övriga Europa och Eurasien exkl Ryssland 9% Källa: The Statistical Review of World Energy 24,

28 Naturgasanvändning i världen 23, miljarder m 3 Asien och Stillahavsregionen 13% Afrika 3% Mellanöstern 9% Nordamerika 29% Ryssland 16% Central- och Sydamerika 4% Övriga Europa och Eurasien exkl Ryssland 11% EU 16% Källa: The Statistical Review of World Energy 24,

29 Användning av oljeprodukter i Sverige, inklusive utrikes sjöfart, miljoner m Bensin Flygbränsle 1 Dieselolja Eldningsolja 1 Eldningsolja Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

30 Den svenska nettoimporten av råolja fördelade på ursprungsländer Övriga länder miljoner ton 15 1 Nordsjön 5 Övriga Mellanöstern Övriga OPECländer Saudiarabien Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

31 Nettoimport (+) och nettoexport (-) av raffinaderiprodukter miljoner ton Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

32 Löpande och reala priser på lätt råolja US dollar per fat Löpande pris Realt pris Källa: och Världsbanken

33 Sveriges användning av energikol, Handelsträdgård 25 1 ton 2 15 Industri 1 Kraftvärmeverk 5 Värmeverk Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

34 Användning av biobränslen, torv, mm i industrin TWh Övriga branscher Sågverksindustrins biprodukter Massaindustrins övriga biprodukter Massaindustrins returlutar Biobränslen för elproduktion Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

35 Användning av biobränslen, torv mm i fjärrvärmeverk Avfall TWh 2 1 Övriga bränslen Biobränslen för elproduktion Trädbränsle Tallbeckolja Torv Källa: SCB, Energimyndighetens bearbetning.

36 Löpande kommersiella (inkl. skatt) energipriser i Sverige öre/kwh Eldningsolja 1 Bensin, Blyfri 95 Dieselolja Naturgas, bostäder Elvärme, Villa Fjärrvärme Skogsflis Källa: SPI, SCB, Eurostat, Energimyndighetens bearbetning.

37 Total slutlig energianvändning i EU-15 fördelad på energibärare åren Mtoe Kol och koks Råolja och oljeprodukter Naturgas, stadsgas El Fjärrvärme Förnybar energi Källa: IEA statistics energy balances of OECD countries 21-22, 24 edition * Data saknas för förnybart och fjärrvärme före år 2.

38 Total slutlig energianvändning uppdelad på energibärare i EU-15 år 22 Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Portugal Spanien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike Kol och koks Råolja och oljeprodukter Naturgas, stadsgas El Fjärrvärme Förnybar energi Mtoe Källa: IEA statistics energy balances of OECD countries 21-22, 24 edition

39 Total tillförsel av primärenergi i EU-15 fördelad på energibärare, Mtoe Kol -7 Olja -8 Naturgas -9 Kärnbränsle - Vattenkraft -1-2 Förnybara energikällor Källa: IEA statistics Energy balances of OECD countries 21 22, 24 edition *Data för förnybart saknas före 198

40 Elproduktionen i EU-15 fördelad på primärenergikälla år 22, TWh Olja 6% Övrigt (inkl förnybart) 4% Vattenkraft 11% Kol 27% Kärnkraft 34% Naturgas 19% Källa: IEA statistics Energy balances of OECD countries 21 22, 24 edition

41 Energianvändningen i EU-25 uppdelad på EU-15 och de nya medlemsländerna 1 per energibärare Mtoe 4 2 EU-15 Nya medlemsstater Kol Olja Gas El Fjärrvärme Förnybart Källa: IEA Statistics Energy Balances of non-oecd Countries 2 21, 23 edition, IEA Statistics Energy Balances of OECD Countries 21 22, 24 edition. Anm. 1 Tjeckien, Cypern, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien.

42 Total slutlig energianvändning 1 i världen uppdelad på region, Mtoe OECD Nordamerika 2 OECD Europa 3 Varav EU-15 F d Sovjetunionen Kina OECD Stillahavsområdet 4 Asien exkl. f d Su och Kina Latinamerika Mellanöstern Afrika Europa ej OECD Källa: IEA Statistics - Energy Balances of non-oecd Countries 2 21, 23 edition, IEA Statistics Energy Balances of OECD Countries 21 22, 24 edition. Anm. 1 Energianvändningen är exklusive förnybar energi och avfall. 2 USA, Kanada och Mexiko. 3 EU-15 samt Ungern, Tjeckien, Polen och Slovakien. 4 Australien, Japan, Korea och Nya Zeeland. 5 Albanien, Bulgarien, Cypern, Gibraltar, Malta, Rumänien och f d Jugoslavien.

43 Slutlig energianvändning i världen fördelad på energibärare 1, Mtoe Kol Olja Naturgas El -9 Fjärrvärme - Förnybara energikällor -1 Källa: IEA Statistics Energy Balances of non-oecd Countries 2 21, 23 edition Anm. 1 Data saknas för förnybar energi och fjärrvärme före år 2.

44 Total energianvändning per invånare i världen uppdelad på region år ,5 4, 3,5 toe/invånare 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, OECD Nordamerika 2 EU-15 OECD Stillahavsområdet 4 OECD Europa 3 F d Sovjetunionen Mellanöstern Europa ej OECD 5 Latinamerika Kina Asien exkl. Kina och f d SU Afrika Världen Källa: IEA Statistics Energy Balances of non-oecd Countries 2 21, 23 edition, IEA Statistics Energy Balances of OECD Countries 21 22, 24 edition. Anm. 1 Energianvändningen är exklusive förnybar energi och avfall. 2 USA, Kanada och Mexiko. 3 EU-15 samt Ungern, Tjeckien, Polen och Slovakien. 4 Australien, Japan, Korea och Nya Zeeland. 5 Albanien, Bulgarien, Cypern, Gibraltar, Malta, Rumänien och f d Jugoslavien.

45 Total tillförsel av primärenergi i världen uppdelat på energibärare Mtoe Kol -73 Olja -8 Naturgas Kärnbränsle Vatten - -1 Förnybara energikällor Källa: IEA Statistics Energy Balances of non-oecd Countries 2 21, 23 edition

46 Elproduktion i världen fördelad på energislag år 21, TWh Olja 8% Övrigt (inkl förnybart) 2% Vattenkraft 17% Kärnkraft 17% Kol 39% Naturgas 18% Källa: IEA Statistics Energy Balances of non-oecd Countries 2 21, 23 edition

47 Svensk import och export av svavel och kvävedioxid (räknat som NO2) år ton 1 5 Baltikum Benelux Danmark Frankrike Norge Polen Rumänien Ryssland Storbrittannien Spanien Tjeckien Tyskland Ukraina Ungern Övr. länder Till hav Finland Sverige Svavel Svavel Kväveoxider Kväveoxider import export import export Källa: Bearbetning av Naturvårdsverket, Grunddata från Transboundary acidification and eutrophication and ground-level ozone in Europe. EMEP Status Report 1/23.

48 Utsläpp av svaveldioxid (SO 2 ) i Sverige ton Industriprocesser m m Diffusa utsläpp Förbränning i el- gas- och värmeverk mm 2 Bostäder och service m m Transporter Förbränning i industrin Anm: 1 Inklusive industriellt mottryck, 2 inklusive koksverk och raffinaderier. Källa : Sveriges rapportering till FN:s Klimatkonvention, Naturvårdsverket år 24.

49 Utsläpp av kväveoxider (räknat som NO 2 ) i Sverige ton Industriprocesser mm Förbränning i el- gas- och värmeverk m m 2 Bostäder och sevice m m Transporter Förbränning i industrin Anm: 1 Inklusive industriellt mottryck, 2 inklusive koksverk och raffinaderier. Källa : Sveriges rapportering till FN:s Klimatkonvention, Naturvårdsverket år 24.

50 Utsläpp av koldioxid (CO 2 ) i Sverige 198, Totalt ton Förbränning i industrin 1 Transporter Bostäder, service m m Förbränning i el-, gas- och värmeverk mm 2 Diffusa utsläpp Industriprocesser mm 3 Källa: 198: SCB, Statistiska meddelanden Na 18. Källa : Sveriges rapportering till FN:s Klimatkonvention, Naturvårdsverket år 24. Anm: 1 Inklusive industriellt mottryck, 2 inklusive koksverk och raffinaderier, 3 inklusive lösningsmedels- och produktanvändning

51 Utsläpp av koldioxid från förbränning per invånare och BNP år 21 i EU samt i OECD-länderna Kilo CO 2 per BNP (1995 US dollar) 2,5 2, Tjeckien 1,5 Polen Slovakien 1,,5 Turkiet Mexiko Portugal Frankrike Sverige Schweiz Ungern Grekland Italien Spanien Island Korea Nya Zeeland Totalt OECD Storbr. Finland EU Belgien Irland Danmark Australien Österrike Norge Japan Tyskland Nederländerna,, 5, 1, 15, 2, 25, Kanada USA Luxemburg Ton CO 2 per invånare Källa: OECD i siffror, 23 edition.

52 Tyskland Ungern USA Österrike EU Totalt OECD Finland Förändring av koldioxidutsläpp inom EU och OECD-länder mellan åren 1991 och Australien Belgien Danmark Frankrike Grekland Irland Island Italien Japan Kanada Korea Luxemburg Mexiko Nederländerna Norge Nya Zeeland Polen Portugal Schweiz Slovakien Spanien Storbritannien Sverige Tjeckien Turkiet % -4 Källa: OECD i siffror, 23 edition.

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 2001, TWh

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 2001, TWh Energiläget 22 Förluster Kol och koks Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 21, TWh Elimport - elexport -7 Naturgas inkl. stadsgas Råolja och oljeprodukter 192 9 Kol Värmepump Biobränslen,

Läs mer

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 1999, TWh

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 1999, TWh Energiläget 2000 Förluster Kol och koks Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 1999, TWh Elimport - elexport -7 Naturgas inkl. stadsgas 9 Spillvärme 9 Råolja och oljeprodukter Kol Biobränslen,

Läs mer

Energiläget OH-serie, figur 1 60

Energiläget OH-serie, figur 1 60 Energiläget 26 OH-serie, figur 1 6 Finland Figur 1: Förändring av koldioxidutsläpp inom EU och OECD-länder 1993 23 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 KÄLLA: OECD I SIFFROR, 25 EDITION Australien Belgien Danmark Frankrike

Läs mer

Energiläget i siffror 2012 Tillförseln och energianvändning i Sverige Figur i Energiläget 2012: Figur 1 i Energiläget 2012

Energiläget i siffror 2012 Tillförseln och energianvändning i Sverige Figur i Energiläget 2012: Figur 1 i Energiläget 2012 Energiläget i siffror 2012 Energiläget i siffror är en statistikbilaga till den årlig publikationen Energiläget. Ett antal av de tabeller som finns med i denna bok motsvarar en figur i Energiläget 2012,

Läs mer

Energiläget i siffror 2011

Energiläget i siffror 2011 Energiläget i siffror 2011 Tillförseln och energianvändning i Sverige Tabell till figur 2: Förnybar elproduktion i elcertifikatsystemet fördelad på vatten-, vind- och biokraft (exklusive torv), 2003 2010,

Läs mer

Spanien. Storbritannien

Spanien. Storbritannien Energimarknad 24 Svensk kärnkraftproducerad el per invånare i jämförelse med andra länder år 21 kwh/invånare 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sverige Belgien Finland Frankrike Slovakien Spanien Storbritannien Tyskland

Läs mer

Figur 1 Andel förnybar energianvändning i Sverige, , uttryckt i procent

Figur 1 Andel förnybar energianvändning i Sverige, , uttryckt i procent Figur 1 Andel förnybar energianvändning i Sverige, 199 21, uttryckt i procent 1 9 8 7 6 Procent 5 4 3 2 1-9 -95 - -5-1 Källa: Energimyndigheten och Eurostat. Anm. Beräkningar enligt förnybartdirektivet.

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

Bioenergi Sveriges största energikälla

Bioenergi Sveriges största energikälla Bioenergi Sveriges största energikälla Rapport från Svebio april 2010 2009 passerade bioenergi olja som Sveriges största energikälla när det gäller slutanvändning av energi, och stod för 31,7 procent jämfört

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel Energiförsörjningen i Sverige år 23 En konsekvensanalys av gällande styrmedel Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

Stålåret 2016 diagrambilaga

Stålåret 2016 diagrambilaga Stålåret 216 diagrambilaga 217-1-27 Stål formar en bättre framtid BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Kina Indien USA Euroområdet -5 25 27 29 211 213 215 Källa:

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Sankey diagram över Sveriges energisystem 2014

Sankey diagram över Sveriges energisystem 2014 Sankey diagram över Sveriges energisystem 2014 Sankey-diagram belyser hur det svenska energisystemet fungerar Ett Sankey diagram är en typ av diagram där energiflöden visas med hjälp av flödespilar vars

Läs mer

Fyra framtider Energisystemet efter 2020

Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Klimatsynk 17 november 2016 Christine Riber Marklund Energimyndigheten Energimyndigheten.se/fyraframtider #fyraframtider Vad kan hända? Vägval och utmaningar för

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 2013-04-18 N2013/2075/E Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 1 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar för medlemsstaternas årliga

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2015 2017 Hösten 2015 ER 2015:19

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2015 2017 Hösten 2015 ER 2015:19 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel år 2015 2017 Hösten 2015 ER 2015:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent Energi 2009 Energiförbrukning 2008 Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008 År 2008 var totalförbrukningen av energi i Finland 1,42 miljoner terajoule (TJ), vilket var 4,2 procent mindre

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Energiläget i världen - en kvantitativ överblick

Energiläget i världen - en kvantitativ överblick Energiläget i världen - en kvantitativ överblick Föreläsning i Energisäkerhet Ångströmlaboratoriet, Uppsala, 2011-01-17 Mikael Höök, teknologie doktor Globala Energisystem, Uppsala Universitet Hur ser

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret Energimål Byggnader och industri Peter Åslund Energikontoret Energimål - 20 % till 2020 7 Handlingsplanen för energieffektivitet 2011, KOM(2011) 109 Mål överblick Klimatvision (övergripande mål) begränsad

Läs mer

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25 Stålåret 215 Diagrambilaga 216-1-29 rev 216-4-25 Procent 15 1 5 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Världen Indien Kina -5 USA Euroområdet 25 27 29 211 213 215 Källa: Konjunkturinstitutet,

Läs mer

Energiläget i siffror Energy in Sweden

Energiläget i siffror Energy in Sweden Energiläget i siffror Energy in Sweden Facts and figures 2002 ET 9:2002 Energiläget 2002 Publikationen Energiläget som översiktligt beskriver energitillförsel och energianvändning i Sverige mot en internationell

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation Översikt Stora och små strömavbrott Trender inom elanvändning Världen Statistik Sverige Värmebehov Installerad

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Elåret Diagram ur rapporten

Elåret Diagram ur rapporten Diagram ur rapporten Omsättning på den fysiska respektive finansiella elmarknaden Källa: Nord Pool Spot Elanvändningen i Norden sedan år 1996, TWh Källa: Nord Pool Spot Elspotpris Nord Pool Spot respektive

Läs mer

Energiläget i siffror Energy in Sweden: Facts and figures

Energiläget i siffror Energy in Sweden: Facts and figures Energiläget i siffror Energy in Sweden: Facts and figures 2004 Energiläget i siffror 2004 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax:

Läs mer

styrmedel inom energi- och klimatområdet Långsiktsprognos 2012: Sammanfattning

styrmedel inom energi- och klimatområdet Långsiktsprognos 2012: Sammanfattning En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet Långsiktsprognos 2012: Sammanfattning Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin

Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

INFO. Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp. En serie faktablad från Svensk Energi

INFO. Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp. En serie faktablad från Svensk Energi INFO En serie faktablad från Svensk Energi Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp Världens länder har berikats med olika naturresurser. Att utnyttja dessa har varit självklart

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Elåret 2013. Diagram ur rapporten

Elåret 2013. Diagram ur rapporten Elåret 2013 Diagram ur rapporten Källa: Nord Pool Spot Omsättning på den fysiska respektive finansiella elmarknaden Elanvändningen i Norden sedan år 1996, TWh Källa: Nord Pool Spot Källa: Nord Pool Spot,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Energiläget i siffror Facts and figures 2003

Energiläget i siffror Facts and figures 2003 Energiläget i siffror Facts and figures 2003 Energiläget i siffror 2003 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544 22 59 E-post:

Läs mer

Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden?

Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden? Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden? STF - Kärnkraft 2009 Paul Westin, Energimyndigheten Hypotesen och frågan Elbilar och elhybridbilar, mer järnvägstransporter och en betydande värmepumpsanvändning.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Energiläget för Hylte kommun år 2008 Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Sammanfattning År 2008 uppgick den totala energitillförseln i Hylte kommun till 2 480 GWh, vilket är

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Internationella löner En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Löner och arbetskraftkostnader 2003 Arbetskraftskostnad, Norden, 2003 300 250 svenska kronor

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010 ER 2011:03 Långsiktsprognos 2010 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se Statens energimyndighet

Läs mer

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Energibalans Skåne län 2010 Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Tel. 0736-434402 Energiläget i Skåne mellan 1990 och 2010. Slutlig energianvändning Per bränslekategori

Läs mer

Energiläget för Södermanland 2016

Energiläget för Södermanland 2016 Energiläget för Södermanland 2016 Rapport 2016:11 Titel: Energiläget för Södermanland 2015 Utgiven av: Länsstyrelsen Södermanland Utgivningsår: 2016 Författare: Emelie Österqvist Foto framsida: Staffan

Läs mer