Energiläget OH-serie, figur 1 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiläget OH-serie, figur 1 60"

Transkript

1 Energiläget 26 OH-serie, figur 1 6

2 Finland Figur 1: Förändring av koldioxidutsläpp inom EU och OECD-länder KÄLLA: OECD I SIFFROR, 25 EDITION Australien Belgien Danmark Frankrike Grekland Irland Island Italien Japan Kanada Korea Luxemburg Mexiko Nederländerna Nya Zeeland Norge Polen Portugal Schweiz Slovakien Spanien Sverige Storbritannien Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern USA Österrike EU Totalt OECD %

3 Figur 2: Prisutveckling på utsläppsrätter EUR/tCO KÄLLA: NORD POOL FTP-SERVER. PRISUTVECKLINGEN FÖR PRODUKTEN EUADEC-6.

4 Figur 3: Utsläpp av koldioxid (CO 2 ) i Sverige 198, Totalt ton Förbränning i industrin 1 Transporter Bostäder, service m.m. Förbränning i el-, gas- och värmeverk m.m. 2 Diffusa utsläpp Industriprocesser m.m. 3 KÄLLA 198: SCB, STATISTISKA MEDDELANDEN NA 18. KÄLLA : SVERIGES RAPPORTERING TILL FN:S KLIMATKONVENTION, SVERIGES NATIONAL INVENTORY REPORT 26 Anm. 1) Inklusive industriellt mottryck, 2) inklusive koksverk och raffinaderier, 3) inklusive lösningsmedels- och produktanvändning

5 Figur 4: Totalt energipris för olika kunder Moms Skatt Hushåll Transporter Bränslepris Industri öre/kwh Eo1 (12%) Eo5 (21%) Diesel (1%) Kol (55%) Skogsflis (%) Eo1 (57%) Elvärme (44%) Skogsflis (2%) Bensin, 95 (65%) Diesel (53%) KÄLLA: SPI, SCB, SKATTEVERKET Anm. För industrin anges priser utan hänsyn tagen till eventuella volymrabatter. Andelen skatter inom parentes.

6 Figur 5: Kvotutveckling i elcertifikatsystemet, (Enligt riksdagsbeslut våren 26) % , 17,9 17,9 17,9 16,1 16,3 15,6 15,1 11,1 12,6 9,4 1,4 8,9 9,7 7,4 8, KÄLLA: LAG (23:113) OM ELCERTIFIKAT Anm. Streckad linje enligt förslag i budgetprop. 26/7:1. Beslut fattas sannolikt under december 26.

7 Figur 6: Medel för forskning, utveckling och demonstration miljoner kronor KÄLLA: ENERGIMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 25, REGLERINGSBREV FÖR BUDGETÅRET 26 AVSEENDE STATENS ENERGIMYNDIGHET M.M. INOM UTGIFTSOMRÅDE 21 ENERGI SAMT BUDGETPROP. 25/6:1 Anm. För år avses beviljade medel. För år 26 avses anslag. För år 27 avses beräknat anslag. Dessa uppgifter är därför inte helt jämförbara.

8 Figur 7: Energitillförsel och energianvändning i Sverige år 25, TWh Råolja och oljeprodukter Naturgas, stadsgas Kol och koks Biobränslen, torv m.m. Värmepump 2 Vattenkraft Kärnkraft 3 Vindkraft Import-export el 4 Total tillförd energi i Sverige 25 uppdelad på energibärare, 63 TWh 1 1(vind) Omvandling i kraft- och värmeverk, raffinaderier, gasverk, koksverk, och masugnar, distribution av el och fjärrvärme samt internationell bunkring och överföring av energiråvaror till exempelvis färg- och kemiindustrin. Totala förluster och icke energi, 228 TWh El Fjärrvärme Total slutlig användning 25 uppdelat på energibärare, 42 TWh Utrikes sjöfart och anv. för icke energiändamål 44 Omvandlings- och distributionsförluster exkl. kärnkraft 47 Förluster i kärnkraft 137 Elexport Total slutlig användning uppdelat på sektorer (och energibärare), 45 TWh Industri 156 Bostäder, service 145 Transporter Preliminär statistik. På grund av avrundning i delsummorna kan en skillnad i totalsummorna uppstå. 2 Värmepumpar avser stora värmepumpar i energisektorn. Tillförd energi till energisystemet avser producerad värme, 6,1 TWh. Upptagen värme från omgivningen var drygt 4,3 TWh och drivenergi från el nästan 1,8 TWh. 3 Kärnkraft redovisas brutto, dvs. som tillförd kärnbränsleenergi enl. FN/ECE:s riktlinjer. 4 Nettoimport av el räknas som tillförsel. KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING.

9 Figur 8: Sveriges totala energianvändning Utrikes sjöfart och användning till icke energiändamål 6 TWh Industri Förluster i kärnkraften 1 Omvandlings- och distributionsförluster Bostäder, service m.m. Inrikes transporter KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING Anm. 1) Enligt den metod som används av FN/ECE för att beräkna tillförseln från kärnkraften.

10 Figur 9: Sveriges totala energianvändning Energiomvandlingssektorns förluster är fördelade på slutanvändarna TWh Utrikes sjöfart och användning till icke energiändamål Bostäder, service m.m. Industri Inrikes transporter KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

11 Figur 1: Sveriges energitillförsel , exklusive nettoelexport Kärnkraft brutto 2 TWh 4 3 Vattenkraft 1 Biobränslen 2 1 Värmepumpar i fjärrvärmeverk Kol Oljeprodukter Naturgas, stadsgas KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING Anm. 1) Inklusive vindkraft t.o.m. 1996, 2) Enligt den metod som används av FN/ECE för att beräkna tillförseln från kärnkraften.

12 Figur 11: Slutlig energianvändning inom sektorn bostäder och service Övriga bränslen TWh 15 1 Fjärrvärme Biobränslen, torv m.m. El 5 Oljeprodukter KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

13 Figur 12: Elanvändning inom sektorn bostäder och service , normalårskorrigerad 8 7 TWh Elvärme Hushållsel Driftel KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

14 Figur 13: Slutlig energianvändning inom industrisektorn Kol och koks TWh 1 Biobränslen, torv m.m. El Fjärrvärme 5 Oljeprodukter Naturgas och stadsgas KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

15 Figur 14: Industrins specifika oljeanvändning , 1991 års priser,6 kwh/kr (produktionsvärde),5,4,3,2,1, Industrin totalt Verkstadsindustri Järn- och stålverk Kemisk industri Massa- och pappersindustri KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

16 Figur 15: Industrins specifika elanvändning , 1991 års priser,6 kwh/kr (produktionsvärde),5,4,3,2,1, Industrin totalt Verkstadsindustri Järn- och stålverk Kemisk industri Massa- och pappersindustri KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

17 Figur 16: Industrins användning av olja och el Produktionsindex för 22 (177) 2 (171) industrin 199 = 1 Värde inom parentes. 199 (1) 25 (27) (93) 1992 (91) 1995 (12) Elanvändning, TWh (82) 1965 (6) 1975 (84) 1973 (8) 197 (73) (42) 1955 (32) Oljeanvändning, TWh KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

18 Figur 17: Slutlig energianvändning i transportsektorn Eo 2 5 Etanol Naturgas inkl. gasol Flygbränsle m.m. Bunkerolja TWh 6 El Diesel/Eo1 3 Bensin KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

19 Figur 18: Slutlig energianvändning av förnybara drivmedel , FAME 1,5 Biogas TWh 1,,5 Etanol, KÄLLA: SCB, SVENSKA GASFÖRENINGEN

20 Figur 19: Sveriges elanvändning per sektor åren TWh Transporter Industri 6 Bostäder, service m.m. 4 Fjärrvärme, raffinaderier Distributionsförluster KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

21 Figur 2: Sveriges elproduktion per kraftslag TWh Kondenskraft Gasturbiner -75 Vattenkraft och vindkraft -8 Kraftvärme i industrin Kraftvärme Vindkraft (fr.o.m. 1997) Kärnkraft - -5 KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

22 Figur 21: Insatt bränsle för elproduktion (exkl. kärnbränsle) Olja TWh 15 1 Naturgas Gasol Biobränslen Kol inkl. koksoch masugnsgas - -5 KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

23 Figur 22: Vindkraftens utveckling Antal, GWh, MW Antal verk (st) Elproduktion (GWh) Installerad effekt (MW) KÄLLA: ELFORSK OCH ENERGIMYNDIGHETEN Anm. Skillnader i antal verk uppstår mellan underlaget till denna figur och tabell 5 eftersom elcertifikatsystemet redovisar per mätpunkt, vilket betyder att flera verk kan inkluderas i varje mätpunkt medan Elforsk redovisar per verk.

24 Figur 23: Elproduktion per invånare med relativ fördelning på kraftslag kwh/invånare Island Norge Kanada Sverige Finland USA Frankrike Schweiz Japan Belgien Tyskland Danmark Storbritannien Spanien Nederländerna Italien EU totalt OECD totalt Biobränsle och avfall Fossilkraft Kärnkraft Vattenkraft m.m. KÄLLA: IEA, ELECTRICITY INFORMATION 26 Anm. Vattenkraft inkluderar annan förnybar energi, exklusive biobränslen. Fossilkraft inkluderar i huvudsak kolkraft och gaskraft.

25 Figur 24: Sveriges elimport (+) och elexport (-) januari 24 december 25, GWh/vecka. GWh/vecka Polen Tyskland Norge Finland Danmark Danmark Finland Norge Tyskland Polen KÄLLA: SVENSK ENERGI, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

26 Figur 25: Sveriges nettoimport (+) nettoexport (-) av el TWh KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

27 Figur 26: Spotpriser Nord Pool. Månads- och årsmedelvärden i systempris respektive prisområde Sverige öre/kwh juni -97 juni -98 juni -99 juni - juni -1 juni -2 juni -3 juni -4 juni -5 juni -6 juni Månadsmedelvärde Sverige Månadsmedelvärde System Årsmedelvärde Sverige Årsmedelvärde System KÄLLA: NORD POOL, FTP SERVER

28 Figur 27: Användning av fjärrvärme TWh Förluster Bostäder, service m.m. Industri KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

29 Figur 28: Tillförd energi i fjärrvärme Värmepumpar i fjärrvärmeverk Spillvärme m.m. TWh Elpannor Oljeprodukter Energikol inkl. hyttgas Naturgas inkl. gasol Biobränslen, avfall, torv m.m KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

30 Figur 29: Levererad fjärrkyla uppdelad på leverantör GWh Övriga Örebro ( E.ON MälarVärme AB) Helsingborg (Öresundskraft AB) Huddinge/Botkyrka (Södertörns Fjärrvärme AB) Linköping (Tekniska Verken i Linköping AB) Uppsala (Vattenfall AB Värme Norden) Västerås (Mälarenergi AB) Göteborg (Göteborg Energi AB) Lund (Lunds Energikoncern AB) Solna/Sundbyberg (Norrenergi AB) Stockholm/Nacka (AB Fortum Värme) KÄLLA: SVENSK FJÄRRVÄRME

31 Figur 3: Slutlig användning av naturgas i Sverige fördelat på användarsektorer, GWh. 5 4 Industri GWh 3 2 Bostäder och service 1 Transporter KÄLLA: SCB

32 Figur 31: Naturgasproduktion i världen 25. Totalt 2763 miljarder m 3. Asien och Stillahavsregionen 13% Afrika 6% Nordamerika 27% Mellanöstern 11% Central- och Sydamerika 5% EU 7% Ryssland 22% Övriga Europa och Eurasien exkl Ryssland 1% KÄLLA: THE STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 26,

33 Figur 32: Användning av oljeprodukter i Sverige, inklusive utrikes sjöfart, miljoner m Bensin Flygbränsle 1 5 Dieselolja Eldningsolja Eldningsolja KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

34 Figur 33: Den svenska nettoimporten av råolja och oljeprodukter fördelad på ursprungsländer Övriga länder miljoner ton 15 1 Nordsjön 5 Övriga Mellanöstern Övriga OPECländer Saudiarabien KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

35 Figur 34: Nettoimport (+) och nettoexport (-) av raffinaderiprodukter miljoner ton KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

36 Figur 35: Löpande nominella och reala priser på lätt råolja, , US dollar per fat US dollar per fat Löpande pris Realt pris KÄLLA: OCH VÄRLDSBANKEN

37 Figur 36: Sveriges användning av energikol, Trädgårdsnäring 25 1 ton 2 15 Industri 1 5 Kraftvärmeverk -85 Värmeverk KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

38 Figur 37: Användning av biobränslen, torv m.m. i industrin Övriga branscher 6 TWh Sågverksindustrins biprodukter Massaindustrins övriga biprodukter Biobränslen för elproduktion Massaindustrins returlutar KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

39 Figur 38: Användning av biobränslen, torv m.m. i fjärrvärmeverk TWh 3 Avfall 2 1 Övriga bränslen Biobränslen för elproduktion Trädbränsle Tallbeckolja Torv KÄLLA: SCB, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

40 Figur 39: Tillförsel av pellets till den svenska marknaden Tillförsel till den svenska marknaden exkl villor TWh Uppskattad utleverans till villamarknaden 2 1 Nettoimport KÄLLA: PELLETSINDUSTRINS RIKSFÖRBUND (PIR),

41 Figur 4: Löpande kommersiella energipriser i Sverige (inkl. skatt) öre/kwh Eldningsolja 1 Bensin, blyfri 95 Dieselolja Naturgas, bostäder Elvärme, villa Fjärrvärme Skogsflis KÄLLA: SPI, SCB, EUROSTAT, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING

42 Figur 41: Global tillförsel av primär energi 12 1 Kärnkraft Vattenkraft Övrigt 8 Mtoe 6 Naturgas 4 Olja Kol KÄLLA: IEA ENERGY BALANCES OF NON OECD COUNTRIES, 25

43 Asien inkl. Stilla havet Figur 42: Den regionala balansen för fossila bränslen år Olja Gas Kol KÄLLA: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, JUNE 25 Nordamerika Latinamerika Europa F.d. Sovjetunionen Mellanöstern Överskott/underskott Mtoe Afrika

44 Figur 43: Oljeprisutvecklingen i Europa US dollar per fat Bensin Villaeldningsolja Råolja Brent Eldningsolja KÄLLA: IEA OIL MARKET REPORT

45 Figur 44: Kolprisutvecklingen i Europa, USA och Japan Japan USA Europa US dollar per ton KÄLLA: IEA COAL AND NATURAL GAS IMPORT COSTS AND EXPORT PRICES JUNE 26

46 Figur 45: Importpris för naturgas och råoljepris US Dollar per MBTU US Dollar per fat Råoljepris Import till USA Import till Tyskland KÄLLA: IEA, NATURAL GAS IMPORT COSTS, JUNE 26

47 Figur 46: Industrins energianvändning i världen Mtoe El Naturgas Olja Kol och koks KÄLLA: ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES (25 EDITION) IEA

48 Figur 47: Transportsektorns energianvändning i världen Asien exkl. Kina Latinamerika Kina Övriga 2 Afrika 15 TWh F.d Sovjetunionen 1 OECD Europa OECD Stilla havet 5 OECD Nordamerika KÄLLA: ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES (25 EDITION) IEA

49 Figur 48: Bostads- och servicesektorns energianvändning i världen El Mtoe Förnybara energikällor Naturgas Olja -94 Kol och koks KÄLLA: ENERGY BALANCES OF NON -OECD COUNTRIES (25 EDITION) IEA

50 Figur 49: Elproduktion i världen efter produktionsslag TWh Övrigt Vattenkraft Kärnkraft Naturgas Olja Kol KÄLLA: ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES (25 EDITION) IEA

51 Figur 5: Regional elproduktion i världen Asien exkl. Kina Latinamerika Kina Övriga 12 TWh F.d Sovjetunionen OECD Europa OECD Stilla havet OECD Nordamerika KÄLLA: ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES (25 EDITION) IEA

52 Figur 51: Energitillförsel i USA TWh Förnybara energikällor Vattenkraft Kärnkraft Naturgas 1 Olja 5 Kol KÄLLA: ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES (26 EDITION) IEA

53 Figur 52: Energitillförsel i EU Förnybara energikällor TWh 15 1 Vattenkraft Kärnkraft Naturgas 5 Olja -94 Kol och koks KÄLLA: ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES (26 EDITION) IEA

54 Figur 53: Energitillförsel i Ryssland och OSS Kärnkraft Vattenkraft Förnybara energikällor TWh 8 6 Naturgas 4 Olja 2-94 Kol och koks KÄLLA: ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES (25 EDITION) IEA

55 Figur 54: Energianvändning i Ryssland och OSS Övrigt Mtoe 4 2 Bostäder och service m.m. Transporter -94 Industri KÄLLA: ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES (25 EDITION) IEA

56 Figur 55: Energitillförsel i Kina Vattenkraft Kärnkraft 12 Naturgas Mtoe 9 6 Övrigt Olja 3 Kol KÄLLA: ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES (25 EDITION) IEA

57 Figur 56: Energianvändning i Kina Övrigt Mtoe 6 Transporter Bostäder, service m.m. 4 2 Industri KÄLLA: ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES (25 EDITION) IEA

58 Figur 57: Regional energianvändning per capita i världen 5 4 Totalt El Övrig energi 3 kwh 2 1 USA EU-15 EU-25 Ryssland Mellanöstern Kina Latinamerika Asien Afrika Indien Världen KÄLLA: ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES (25 EDITION) IEA, ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES (26 EDITION) IEA

59 Figur 58: Utsläpp av svaveldioxid i Sverige ton Industriprocesser m.m. Diffusa utsläpp Förbränning i el- gas- och värmeverk m.m. 2 Bostäder och service m.m. 3 2 Transporter Förbränning i industrin KÄLLA: SVERIGES RAPPORTERING TILL FN:S LUFTVÅRDSKONVENTION, NATURVÅRDSVERKET 25, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING 1 Inklusive industriellt mottryck och avfallsförbränning. 2 inklusive koksverk och oljeraffinaderier 3 Inklusive jordbruk, skogsbruk och fiske

60 Figur 59: Utsläpp av kväveoxider i Sverige ton Industriprocesser m.m. Förbränning i el- gas- och värmeverk m.m. 2 Bostäder och service m.m. 3 Transporter Förbränning i industrin KÄLLA: SVERIGES RAPPORTERING TILL FN:S LUFTVÅRDSKONVENTION, NATURVÅRDSVERKET 25, ENERGIMYNDIGHETENS BEARBETNING 1 Inklusive industriellt mottryck och avfallsförbränning. 2 m.m. = koksverk och oljeraffinaderier 3 inklusive jordbruk, skogsbruk och fiske

61 Figur 6: Utsläpp av koldioxid från förbränning per invånare och BNP år 23 i EU och OECD-länderna Kilo CO 2 per BNP (1995 US dollar) 2,5 2,25 2, 1,75 1,5 Slovakien Polen Tjeckien 1,25 1,,75,5,25 Turkiet Ungern Korea Grekland Tyskland Mexiko Nya Zeeland Nederländerna Spanien Portugal EU Totalt OECD Italien Irland Frankrike Storbr. Belgien Sverige/Schweiz Island Danmark Norge Japan Österrike Australien,, 2,5 5, 7,5 1, 12,5 15, 17,5 2, 22,5 25, Finland Kanada USA Luxemburg Ton CO 2 per invånare KÄLLA: OECD IN FIGURES - 25 EDITION,

Eo1 (62%) Elvärme (40%) Skogsflis (20%)

Eo1 (62%) Elvärme (40%) Skogsflis (20%) Energiläget 24 Bensin, 95 (7%) Eo1 (62%) Slutbränslepris för olika kunder 23 12 1 Moms Skatt Bränslepris 8 6 Industri 4 öre/kwh 2 Hushåll Transporter Källa: SPI, SCB, Riksskatteverket. Diesel (6%) Elvärme

Läs mer

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 2001, TWh

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 2001, TWh Energiläget 22 Förluster Kol och koks Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 21, TWh Elimport - elexport -7 Naturgas inkl. stadsgas Råolja och oljeprodukter 192 9 Kol Värmepump Biobränslen,

Läs mer

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 1999, TWh

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 1999, TWh Energiläget 2000 Förluster Kol och koks Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 1999, TWh Elimport - elexport -7 Naturgas inkl. stadsgas 9 Spillvärme 9 Råolja och oljeprodukter Kol Biobränslen,

Läs mer

Energiläget i siffror 2012 Tillförseln och energianvändning i Sverige Figur i Energiläget 2012: Figur 1 i Energiläget 2012

Energiläget i siffror 2012 Tillförseln och energianvändning i Sverige Figur i Energiläget 2012: Figur 1 i Energiläget 2012 Energiläget i siffror 2012 Energiläget i siffror är en statistikbilaga till den årlig publikationen Energiläget. Ett antal av de tabeller som finns med i denna bok motsvarar en figur i Energiläget 2012,

Läs mer

Energiläget i siffror 2011

Energiläget i siffror 2011 Energiläget i siffror 2011 Tillförseln och energianvändning i Sverige Tabell till figur 2: Förnybar elproduktion i elcertifikatsystemet fördelad på vatten-, vind- och biokraft (exklusive torv), 2003 2010,

Läs mer

Spanien. Storbritannien

Spanien. Storbritannien Energimarknad 24 Svensk kärnkraftproducerad el per invånare i jämförelse med andra länder år 21 kwh/invånare 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sverige Belgien Finland Frankrike Slovakien Spanien Storbritannien Tyskland

Läs mer

Figur 1 Andel förnybar energianvändning i Sverige, , uttryckt i procent

Figur 1 Andel förnybar energianvändning i Sverige, , uttryckt i procent Figur 1 Andel förnybar energianvändning i Sverige, 199 21, uttryckt i procent 1 9 8 7 6 Procent 5 4 3 2 1-9 -95 - -5-1 Källa: Energimyndigheten och Eurostat. Anm. Beräkningar enligt förnybartdirektivet.

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

Bioenergi Sveriges största energikälla

Bioenergi Sveriges största energikälla Bioenergi Sveriges största energikälla Rapport från Svebio april 2010 2009 passerade bioenergi olja som Sveriges största energikälla när det gäller slutanvändning av energi, och stod för 31,7 procent jämfört

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel Energiförsörjningen i Sverige år 23 En konsekvensanalys av gällande styrmedel Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Sankey diagram över Sveriges energisystem 2014

Sankey diagram över Sveriges energisystem 2014 Sankey diagram över Sveriges energisystem 2014 Sankey-diagram belyser hur det svenska energisystemet fungerar Ett Sankey diagram är en typ av diagram där energiflöden visas med hjälp av flödespilar vars

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Stålåret 2016 diagrambilaga

Stålåret 2016 diagrambilaga Stålåret 216 diagrambilaga 217-1-27 Stål formar en bättre framtid BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Kina Indien USA Euroområdet -5 25 27 29 211 213 215 Källa:

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2015 2017 Hösten 2015 ER 2015:19

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2015 2017 Hösten 2015 ER 2015:19 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel år 2015 2017 Hösten 2015 ER 2015:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Fyra framtider Energisystemet efter 2020

Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Klimatsynk 17 november 2016 Christine Riber Marklund Energimyndigheten Energimyndigheten.se/fyraframtider #fyraframtider Vad kan hända? Vägval och utmaningar för

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Energiläget i världen - en kvantitativ överblick

Energiläget i världen - en kvantitativ överblick Energiläget i världen - en kvantitativ överblick Föreläsning i Energisäkerhet Ångströmlaboratoriet, Uppsala, 2011-01-17 Mikael Höök, teknologie doktor Globala Energisystem, Uppsala Universitet Hur ser

Läs mer

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Energibalans Skåne län 2010 Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Tel. 0736-434402 Energiläget i Skåne mellan 1990 och 2010. Slutlig energianvändning Per bränslekategori

Läs mer

Energiläget i siffror Energy in Sweden

Energiläget i siffror Energy in Sweden Energiläget i siffror Energy in Sweden Facts and figures 2002 ET 9:2002 Energiläget 2002 Publikationen Energiläget som översiktligt beskriver energitillförsel och energianvändning i Sverige mot en internationell

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25 Stålåret 215 Diagrambilaga 216-1-29 rev 216-4-25 Procent 15 1 5 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Världen Indien Kina -5 USA Euroområdet 25 27 29 211 213 215 Källa: Konjunkturinstitutet,

Läs mer

Energi och koldioxid i Växjö 2012

Energi och koldioxid i Växjö 2012 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö 212 Inledning Varje år sedan genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 2013-04-18 N2013/2075/E Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 1 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar för medlemsstaternas årliga

Läs mer

Energiläget i siffror Energy in Sweden. Facts and figures

Energiläget i siffror Energy in Sweden. Facts and figures 007 Energiläget i siffror Energy in Sweden Facts and figures Böcker och rapporter utgivna av Energimyndigheten kan beställas från Energimyndighetens förlag Orderfax: 016-544 22 59 E-post: publikationsservice@energimyndigheten.se

Läs mer

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret Energimål Byggnader och industri Peter Åslund Energikontoret Energimål - 20 % till 2020 7 Handlingsplanen för energieffektivitet 2011, KOM(2011) 109 Mål överblick Klimatvision (övergripande mål) begränsad

Läs mer

styrmedel inom energi- och klimatområdet Långsiktsprognos 2012: Sammanfattning

styrmedel inom energi- och klimatområdet Långsiktsprognos 2012: Sammanfattning En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet Långsiktsprognos 2012: Sammanfattning Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Energiläget i siffror Energy in Sweden. Facts and figures

Energiläget i siffror Energy in Sweden. Facts and figures Energiläget i siffror Energy in Sweden Facts and figures Böcker och rapporter utgivna av Energimyndigheten kan beställas från Energimyndighetens förlag Orderfax: 016-544 22 59 E-post: publikationsservice@energimyndigheten.se

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

INFO. Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp. En serie faktablad från Svensk Energi

INFO. Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp. En serie faktablad från Svensk Energi INFO En serie faktablad från Svensk Energi Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp Världens länder har berikats med olika naturresurser. Att utnyttja dessa har varit självklart

Läs mer

Elåret Diagram ur rapporten

Elåret Diagram ur rapporten Diagram ur rapporten Omsättning på den fysiska respektive finansiella elmarknaden Källa: Nord Pool Spot Elanvändningen i Norden sedan år 1996, TWh Källa: Nord Pool Spot Elspotpris Nord Pool Spot respektive

Läs mer

Energiläget i siffror Energy in Sweden: Facts and figures

Energiläget i siffror Energy in Sweden: Facts and figures Energiläget i siffror Energy in Sweden: Facts and figures 2004 Energiläget i siffror 2004 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax:

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation Översikt Stora och små strömavbrott Trender inom elanvändning Världen Statistik Sverige Värmebehov Installerad

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel

Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel - Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för?

Läs mer

Energiläget för Södermanland 2016

Energiläget för Södermanland 2016 Energiläget för Södermanland 2016 Rapport 2016:11 Titel: Energiläget för Södermanland 2015 Utgiven av: Länsstyrelsen Södermanland Utgivningsår: 2016 Författare: Emelie Österqvist Foto framsida: Staffan

Läs mer

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Energiläget för Hylte kommun år 2008 Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Sammanfattning År 2008 uppgick den totala energitillförseln i Hylte kommun till 2 480 GWh, vilket är

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Farväl till kärnkraften?

Farväl till kärnkraften? Farväl till kärnkraften? En analys av Sveriges framtida elförsörjning Per Kågeson Svensk Energi 2014-10-01 Kärnkraften i världen 2014 Antal reaktorer USA 104 Ryssland 23 Kanada 19 Kina 20 EU 132 Indien

Läs mer

Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner

Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner 2016:14 Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner Användning av fossil och förnybar energi inom olika samhällssektorer, år 2013. Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Miljömål

Läs mer

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent Energi 2009 Energiförbrukning 2008 Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008 År 2008 var totalförbrukningen av energi i Finland 1,42 miljoner terajoule (TJ), vilket var 4,2 procent mindre

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Energiläget i siffror 2010 Energy in Sweden facts and figures 2010

Energiläget i siffror 2010 Energy in Sweden facts and figures 2010 Energiläget i siffror 2010 Energy in Sweden facts and figures 2010 Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Elåret 2013. Diagram ur rapporten

Elåret 2013. Diagram ur rapporten Elåret 2013 Diagram ur rapporten Källa: Nord Pool Spot Omsättning på den fysiska respektive finansiella elmarknaden Elanvändningen i Norden sedan år 1996, TWh Källa: Nord Pool Spot Källa: Nord Pool Spot,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden?

Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden? Hur mycket energi behöver vi egentligen i framtiden? STF - Kärnkraft 2009 Paul Westin, Energimyndigheten Hypotesen och frågan Elbilar och elhybridbilar, mer järnvägstransporter och en betydande värmepumpsanvändning.

Läs mer

Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin

Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin Bioenergi Internationella marknader Salixodlarna 12 nov 2013 Gustav Melin Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation

Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation Översikt Små och stora strömavbrott Trender inom elanvändning Statistik Sverige Energiläget g 2007 Världen

Läs mer

Energiläget i siffror Facts and figures 2003

Energiläget i siffror Facts and figures 2003 Energiläget i siffror Facts and figures 2003 Energiläget i siffror 2003 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544 22 59 E-post:

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2010 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi steg med 8,8 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var

Läs mer

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010

ER 2011:03. Långsiktsprognos 2010 ER 2011:03 Långsiktsprognos 2010 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se Statens energimyndighet

Läs mer

Fossilbränslefri region? Mats Rydehell KanEnergi Sweden AB

Fossilbränslefri region? Mats Rydehell KanEnergi Sweden AB Fossilbränslefri region? Mats Rydehell KanEnergi Sweden AB Innehåll Bakgrund Påverkansmöjlighet Regionen - status Regionen - potential Rekommendation Innehåll Bakgrund Påverkansmöjlighet Regionen - status

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Förord. Avslutningsvis redovisas förhållandet mellan energisektorn och miljön. Stockholm i november 1999. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Förord. Avslutningsvis redovisas förhållandet mellan energisektorn och miljön. Stockholm i november 1999. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energiläget 1999 38 ET 81:1999 Produktion: Ordförrådet Bertil Örtenstrand AB Tryck: Alfa-Print AB, Sundbyberg Upplaga: 000 ex. November 1999 Omslagsfoto: Hasse Cedergran Energiläget ges ut på svenska och

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2011 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi ökade med 9 procent år 2010 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Energibalanser för Gotlands län och kommun år 2013

Energibalanser för Gotlands län och kommun år 2013 Energibalanser för Gotlands län och kommun år 2013 Chris Hellström 2016-03-29 Chris Hellström, chris.hellstrom@hifab.se, 010-476 66 80 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2013

Energiskaffning och -förbrukning 2013 Energi 2014 Energiskaffning och -förbrukning 2013 Totalförbrukningen av energi på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige

Energiförsörjningen i Sverige Energiförsörjningen i Sverige Läget 2000 Prognos 2001 2003 Kortsiktsprognos 2001-11-12 EI 5:2001 Datum Dnr 2001-11-12 32-01-2867 Konjunkturinstitutet 103 62 STOCKHOLM Konjunkturinstitutet har i brev den

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige

Energiförsörjningen i Sverige Energiförsörjningen i Sverige Läget 2000 Prognos 2001-2003 Kortsiktprognos 2002-02-25 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Kortsiktsprognos. Energianvändning och energitillförsel år Hösten 2016 ER 2016:14

Kortsiktsprognos. Energianvändning och energitillförsel år Hösten 2016 ER 2016:14 Kortsiktsprognos Energianvändning och energitillförsel år 2016 2018 Hösten 2016 ER 2016:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer