SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE: Till pressen Får publiceras kl. 10:00 PRESSMEDDELANDE: SJUNDEÅ KOMMUNS BOKSLUT 2013 Allmänt Räkenskapsperiodens resultat i Sjundeå för år 2013 visar ett överskott på ,35 euro. Resultatet är ,35 euro bättre jämfört med den ursprungliga budgeten och ,35 euro bättre jämfört med den ändrade budgeten. Överskottet i bokslutet och det kumulativa underskottet för den föregående räkenskapsperioden utgör sammanlagt ett underskott på 0,61 miljoner euro. Sjundeå kommuns resultat under räkenskapsperioden var ca 2,1 miljoner euro bättre jämfört med räkenskapsperioden Sjundeå kommuns verksamhetsintäkter blev 9,5 miljoner euro totalt. Jämfört med i fjol var ökningen 18,6 procent. Den mest betydande externa posten bland verksamhetsintäkter var betalningsintäkterna. Verksamhetsutgifterna var -39,4 miljoner euro år Ökningen jämfört med det föregående året var 3,6 %. De mest betydande utgiftsposterna i Sjundeå kommun var köp av tjänster -17,3 miljoner euro och personalkostnader - 14,8 miljoner euro. Verksamhetsbidraget blev -29,9 miljoner euro och det steg med 0,1 miljoner euro jämfört med året innan. Ändringen av Sjundeå kommuns verksamhetsbidrag var bättre jämfört med andra kommuner i medeltal. År 2013 var skatteinkomsterna i Sjundeå 27,5 miljoner euro och jämfört med föregående år steg de med 11,2 procent. Kommunalskattens andel av skatteintäkterna var 25,3 miljoner euro,

2 samfundsskatten var 0,46 miljoner euro och fastighetsskatteinkomsterna 1,7 miljoner euro. Statsandelarnas utfall var 5,18 miljoner euro, vilket var 1,1 procent mindre än föregående år. Finansieringsintäkter och -utgifter var -0,35 miljoner euro. Jämfört med i fjol var ökningen ca 2 procent. Räkenskapsperiodens årsbidrag blev 2,4 miljoner euro. Årsbidraget var 2,8 miljoner euro bättre än år Avskrivningarna år 2013 var 1,91 miljoner euro. Avskrivningarnas tillväxt berodde på den höga investeringsnivån åren 2012 och 2013 och på en ny cirkulär om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner. Nettoinvesteringarna var 4,3 miljoner euro år Kommunen erhåll inga finansieringsandelar för investeringar år Överlåtelsevinsterna bland bestående aktiva var ,38 euro. Lånestocken växte med sammanlagt 1,65 miljoner euro år I slutet av år 2013 hade Sjundeå euro lån/invånare eller 264 euro mera än året innan. De viktigaste händelserna år 2013 Kommunens dagliga verksamhet belastades ytterligare av flera kommunreformprojekt. Verksamheten präglades av flera pågående utvecklingsåtgärder som inte hade gått vidare p.g.a. processen med kommunsammanslagning. Den dåliga ekonomiska utvecklingen under det första halvåret ökade dessutom mängden åtgärder. Ordnandet av grundtrygghetens tjänster på nytt i egen regi var en mycket anmärkningsvärd ändring som var utmanande och skapade möjligheter. Ändringen förverkligades på ett lyckat sätt vilket påverkade verksamheten och ekonomin på alla avdelningar. Intresset för utvecklingen och styrningen av kommunens ekonomi ökades speciellt av grundskyddets budget. Man var tvungen att uppgöra budgeten med hjälp av skrala grunduppgifter då man inte hade tillgång till detaljerade historieuppgifter över kostnader från den tid då Lojo, Sjundeå, Ingå och Karislojo ingick i ett samarbetsområde för social- och hälsovården. Dessutom var verksamheten ännu på preliminär planeringsnivå då budgeten uppgjordes och något beslut om hur tjänsterna kommer att produceras inte till alla delar existerade. Utrymmesarrangemang ändrades mycket under året, då grundtryggheten började i kommunhuset och bildningsavdelningen

3 flyttade till en ny sidobyggnad intill kommunhuset, tekniska avdelningen flyttade till annexbyggnaden intill Svidja slott samt Svenska skolans nya utvidgningsutrymmen togs i bruk. Bland övriga ändringar i verksamheten kan nämnas överflyttningen av landsbygdsväsendet till den gemensamma organisationen för västra Nylands landsbygdsförvaltning och överflyttningen av ekonomiförvaltnings- och löneräkningsenheten till Kunnan Taitoa Oy från början av år Inom avfallshanteringen bereddes sammanslagningen av avfallshanteringsorganisationerna i västra och östra Nyland. Dessutom bereddes kommande behov gällande IC-tekniken och samarbetsmöjligheter med Kuntien Tiera Oy. Närings- och markanvändningsverksamheten förstärktes vidare genom att rekrytera en utvecklingschef och markanvändningsingenjör. Ledningen utvecklades vidare med hjälp av ett utbildningsprogram för chefer och genom deltagandet i programmet kommunalchef Dessutom slutfördes ett befolkningsprojektionsprojekt med hjälp av vilket man kan tolka och förutspå investeringsbehov och göra investeringarna i rätt tid. Kommuninvånarna har visat speciellt intresse för markanskaffning, trafik- och persontrafikarrangemang samt för ett bergsbrytningsprojekt. Befolkning Sjundeå kommuns invånarantal var nästan oförändrat under året 2013 och var i slutet av året Arbetslöshetsgraden steg 0,1 procentenheter från i fjol och var måttliga 4,9 procent. Kommunens arbetslöshetsgrad var klart mindre än medeltalet i riket.

4 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter Myyntituotot - Försäljingsintäkter , ,71 Maksutuotot - Avgiftsintäkter , ,35 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag , ,15 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter , , , ,70 Toimintakulut - Verksamhetsutgifter Henkilöstökulut - Personalkostnader Palkat ja palkkiot - Lön och arvoden , ,90 Henkilösivukulut - Lönebikostnader Eläkekulut - Pensionskostnader , ,27 Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader , ,21 Palvelujen ostot - Köp av tjänster , ,47 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - M aterial, förnodenheter och varor , ,56 Avustukset - Understöd , ,67 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter , , , ,97 Toimintakate - Verksamhetsbidrag , ,27 Verotulot - Skatteinkomster , ,08 Valtionosuudet - Statsandelar , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader Korkotuotot - Ränteintäkter 3 797, ,64 Muut rahoitustuotot - Övriga Finansiella intäkter , ,21 Korkokulut - Räntekostnader , ,79 Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader , , , ,08 Vuosikate - Årsbidrag , ,27 Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Suunnitelmanmukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan , ,56 Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat , ,83 Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-) - Räkenskapsperiodens överskott(+)/underskott (-) , ,83

5 TASE - BALANSRÄKNING VASTAAVAA - AKTIVA PYS YVÄT VAS TAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA , ,97 Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgånger , ,45 Muut pitkävaikutteiset menot - Övriga utgifter med lång verkningstid , ,45 Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgånger , ,86 Maa- ja vesialueet - M ark - och vattenområden , ,10 Rakennukset - Byggnader , ,59 Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anordningar , ,16 Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier , ,70 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat - Förskottsbetalningar , ,31 och pågående nyanläggningar Sijoitukset - Placeringar , ,66 Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar , ,66 TOIMEKS IANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL , ,55 Valtion toimeksiannot - Statens uppdrag 659, ,26 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet - Donationsfondernas särskilda täckning , ,29 VAIHTUVAT VAS TAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA , ,00 Saamiset - Fordringar , ,75 Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar , ,75 Myyntisaamiset - Kundfordringar , ,31 Muut saamiset - Övriga fordringar , ,87 Siirtosaamiset - Resultatregleringar , ,57 Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank , ,25 VAS TAAVAA - AKTIVA , ,52 VAS TATTAVAA - PAS S IVA OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL , ,59 Peruspääoma - Grundkapital , ,34 Edellisten kausien ylijäämä (+)/alijäämä(-) - Överskott(+)/underskott(-) från tidigare räkenskapsperioder , ,08 Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-) , ,83 TOIMEKS IANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL , ,55 Valtion toimeksiannot - Statens uppdrag 659, ,26 Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital , ,29 VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL , ,38 Pitkäaikainen - Långfristigt , ,87 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund , ,87 Lyhytaikainen - Kortfristigt , ,51 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta - Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar , ,10 Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund , ,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott , ,52 Ostovelat - Leverantörsskulder , ,86 Muut velat - Övriga skulder , ,56 Siirtovelat - Resultatregleringar , ,47 VAS TATTAVAA - PAS S IVA , ,52

6 RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL Toiminnan rahavirta - Kassaflöde i verksamheten +Vuosikate - Årsbidrag -Tulorahoituksen korjauserät - Rättelseposter till internt tillförda medel , , , , , ,77 Investointien rahavirta - Kassaflöde för investeringarnas del -Investointimenot -Investeringsutgifter , ,80 -Rahoitusosuudet investointimenoihin - Finansieringsandelar i investeringsutgifter 0,00 0,00 -Käyttöomaisuuden myyntihinnat -Överlåterseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva , , , ,54 Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,31 Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde för finansieringens del Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet +Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån , ,00 -Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån , ,08 +-Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån , , , ,92 Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändring av likviditeten Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - Förändring av förvaltade medel och kapital 0,00 0,00 Saamisten muutos - Förändring i fordringen , ,41 Korottomien velkojen muutos - Förändring i räntefria skulder , , , ,72 Rahoituksen rahavirta - Kassaflöde för finansieringens del , ,64 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel , ,67 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel +Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank , ,25 -Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank , , , ,67

7 Relationstal TP2011BS TP2012BS TP2013BS Asukasluku (31.12.) Invånarantal (31.12) Veroprosentti - Skattesats 21,00 21,00 21,00 Verotulot - Skatteinkomster (1 000 ) Valtionosuudet - Statsandelar (1 000 ) Toimintatuotot (ulkoiset) Verksamhetsintäkter (externa) (1 000 ) Toimintakulut (ulkoiset) - Verksamhetsutgifter (externa) (1 000 ) Vuosikate - Årsbidrag (1 000 ) Poistot - Avskrivningar (1 000 ) Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat (1 000 ) Kumulatiivinen alijäämä - kumulativt underskott (1 000 ) Tilläggsuppgifter Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa, tfn

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Kommunalekonomi. Mikael Enberg 3.3.2013

Kommunalekonomi. Mikael Enberg 3.3.2013 Kommunalekonomi Mikael Enberg 3.3.2013 Heikki Helin: Kommunekonomin 1988-2008 14.10.2010 Kommunernas lagstadgade uppgifter, antal Osasto pp.kk.vvvv 3 70 Offentliga utgifter, % av BNP åren 1975-2015** 70

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet I den här utredningen beskrivs samarbetsalternativen för anordnandet av utbildning på andra stadiet, hur alternativen står i relation till undervisnings- och kulturministeriets anvisningar samt alternativens

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun?

Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? Slutrapport från utredningsuppdrag Fler arbetstillfällen och kommuninvånare Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Älmhults kommun? April 2011 Jonas Fjertorp ekonomie doktor, forskare inom kommunal

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Miljö och naturresurser 2014 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ Sida 1/25 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Sida 2/25 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTATT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 129 MILJONER EURO FÖR JANUARI MARS RESULTATET FÖR JANUARI MARS Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer