STYRELSENS UTVÄRDERING AV SJÄTTE AP-FONDENS VERKSAMHET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSENS UTVÄRDERING AV SJÄTTE AP-FONDENS VERKSAMHET 2014"

Transkript

1 STYRELSENS UTVÄRDERING AV SJÄTTE AP-FONDENS VERKSAMHET 2014

2 Innehåll Styrelsens slutsatser 3 Uppdraget inom det svenska pensionssystemet 3 Ett branschledande hållbarhetsarbete 3 Investeringsverksamhetens utveckling 3 Avkastningsanalys underbygger strategivalet 4 Ersättning till anställda 4 Fortsatt förstärkning av strukturkapital och organisation 4 Bakgrund 5 Uppdrag och lagen om Sjätte AP-fonden 5 Styrelsens tolkning av Sjätte AP-fondens uppdrag 5 Syftet med utvärderingen 5 Utvärderingens tidsperioder 5 Investeringsverksamheten 6 Sjätte AP-fondens unika investeringsmöjligheter inom det svenska pensionssystemet 6 En aktiv ägarstyrning ger möjlighet att påverka 7 Tydliga synergier genom kompetens för både företagsoch fondinvesteringar 7 Ersättningar till anställda 7 Händelser under Aktivitet företagsinvesteringar 8 Aktivitet fondinvesteringar 9 Avkastningsmål 10 Sammanställning och analys av finansiell utveckling 11 Utvärdering av 2014 års resultat och kostnader 11 Avkastning och uppföljning mot avkastningsmål 11 Sammanställning och analys av riskspridning 13 Största direktinvesteringar 13 Största fondinvesteringar 13 Investeringsverksamheten utifrån bolagsfas 13 Investeringsverksamheten utifrån branschspridning 14 Likviditetsrisk 14 Produktion: Sjätte AP-fonden tillsammans med Wildeco.

3 STYRELSENS UTVÄRDERING AV SJÄTTE AP-FONDEN 2014 << STYRELSENS SLUTSATSER UPPDRAGET INOM DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET Strategin som fastställdes av den delvis nya styrelsen 2011 anses nu helt implementerad i Sjätte AP-fondens (AP6) verksamhet. Målet är tydligt och avser att skapa långsiktigt hög avkastning med en tillfredställande riskspridning genom investeringar på den onoterade riskkapitalmarknaden. I strategin fokuseras investeringarna mot buyout-segmentet (mogna bolag) där marknadens, liksom Sjätte AP-fondens, investeringshistorik gör det rimligt att över tid förvänta sig en god avkastning. Investeringar i venture-segmentet (tidig fas) görs endast indirekt via fonder och i mer restriktiv omfattning än tidigare. Trenderna internationellt är att andelen onoterade tillgångar ökar då de anses utgöra ett attraktivt tillgångsslag i portföljen. Det är också tydligt att marknadsaktörerna går ifrån en passiv allokering mot en mer aktiv investeringsverksamhet med ett selektivt urval av investeringsmöjligheter. Analys av liknande aktörer och pensionssystem visar att private equity är en viktig del i strävan efter att skapa överavkastning. En större tillgångsmassa ökar förutsättningarna för att lyckas, då det skapar möjlighet att bygga specialistkompetens och internt strukturkapital vilket är en mycket tidskrävande process. AP6:s organisation och uppdrag får därmed anses som unikt, och ger möjlighet att för det svenska pensionssystemets räkning bidra med det eftertraktade tillgångsslaget. Att som enskild aktör i pensionssystemet inneha möjligheten att investera både direkt i företag och indirekt genom fonder skapar skalfördelar. AP6 har genom ett långsiktigt samarbete med framgångsrika investerare fått ett bra flöde av investeringsmöjligheter. Teamet för direktinvesteringar har exempelvis den unika möjligheten att få arbeta med och selektivt utvärdera investeringsförslag (co-investeringar) som uppkommer i bolag vars huvudägare utgörs av fonder som AP6 investerat i. Investeringsförslagen är ofta väl genomlysta av huvudägaren vilket leder till ett mycket effektivt resursutnyttjande med minimerade transaktionskostnader som följd. Investeringar inom private equity är både kompetens- och resurskrävande och för att vara lyckosam är det viktigt att investeraren är nära marknaden och kan agera på utvecklingen i förvaltningen och vid förändringar i tillgångsslagets cykler. Styrelsen finner att AP6 lyckats etablera en väl avvägd struktur för sitt arbete, som i kombination med nuvarande positionering på marknaden har en hög sannolikhet att leva upp till de högt ställda förväntningarna om en långsiktigt hög avkastning i kombination med ett ansvarfullt ägande. ETT BRANSCHLEDANDE HÅLLBARHETSARBETE En viktig del och en förutsättning för en långsiktigt hög avkastning är ett professionellt hållbarhetsarbete vilket ges högsta prioritet. AP6 är medlem i FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar (PRI) och är även anslutna till Global Compact. Genom detta har AP6 också formellt förbundit sig att integrera hållbarhetsfrågorna i sin investeringsverksamhet. Private equity som ägarform ger möjlighet till en aktiv ägarstyrning som präglas av ett tydligt kravställande med kontinuerlig uppföljning, rapportering och utvärdering. Styrelsen anser att AP6 gjort stora framsteg i hållbarhetsarbetet vilket också bekräftats vid externa utvärderingar där resultatet entydigt visar att arbetet ligger i framkant jämfört med branschkollegor på den onoterade marknaden. Ambitionsnivån är fortsatt hög och det är styrelsens och ledningens uppfattning att det nu är dags för nästa steg inom hållbarhetsarbetet. För att skapa fortsatt trovärdighet är det viktigt att fokusera på det operativa arbete som nu ska genomföras. Samtidigt måste det finnas en stor ödmjukhet inför frågornas komplexitet och den kompetens som behövs i arbetet. Av denna anledning har organisationen förstärkts genom rekrytering av en hållbarhetsspecialist. Genom nämnda rekrytering i kombination med genomförda utbildningar hos investeringsansvariga förstärks investeringsteamens erfarenhet och rådgivande kompetens, vilket krävs för att bedriva ett professionellt hållbarhets arbete. Det är tydligt att den onoterade marknaden har en betydande förbättringspotential där AP6 kan göra skillnad. De noterade bolagen har under längre tid präglats av en större transparens och rapportering i frågorna, vilket gör den onoterade marknaden relativt omogen vid en jämförelse. Detta har inte minst uppmärksammats i AP6:s nystartade projekt kring mätning och analys av koldioxidavtryck i både innehav och för portföljen som helhet. Ett projekt som inte genomförts på onoterade tillgångar tidigare, men som mer eller mindre blivit praxis för flertalet noterade bolag. Ur detta perspektiv återstår mycket arbete vilket innebär att hållbarhetsarbetet även fortsättningsvis kommer att drivas med en hög ambition och prioritet. INVESTERINGSVERKSAMHETENS UTVECKLING Affärsflödet för direktinvesteringar har under året varit gynnsamt vilket resulterat i nyinvesteringar om ca 2 miljarder kronor. Investeringen i Salcomp, som är en globalt ledande tillverkare av laddare för mobiltelefoner, surfplattor och andra mobila enheter, slutfördes i januari. AP6 ingår därmed ett ägarsamarbete med Nordstjernan, som förblir majoritetsägare. Vidare har investeringar genomförts i de två teknikbolagen Visma och Tobii Technology. Visma som i grunden är ett norskt bolag, anses vara nordens ledande programvaruleverantör för administrativa tjänster. Tobii Technology är ett svenskt företag, som fokuserar sin affär på att utveckla och sälja produkter för ögonstyrning och blickmätning så kallad eye tracking. Vidare har ett antal co-investeringar genomförts såsom kredithanteringsbolaget Lindorff och informationstjänstebolaget Bureau van Dijk tillsammans med Nordic Capital respektive EQT. Nya direktinvesteringar sker i huvudsak genom syndikering med andra svenska aktörer. Ur detta perspektiv är det intressant att följa hur den nya strategiska inriktningen leder till att investeringsorganisationen nu utökar sitt internationella kontaktnät. Det är tydligt vid de internationella kontakterna att AP6 anses utgöra 3

4 >> STYRELSENS UTVÄRDERING AV SJÄTTE AP-FONDEN 2014 en väl positionerad och kompetent nordisk samarbetspartner. Under året har detta bidragit till en bra utväxling av antalet nya potentiella syndikeringspartners samtidigt som åtkomsten till nya och större investeringsobjekt ökat. Styrelsen ser årets utveckling inom investeringsverksamheten som positiv då möjligheterna till en jämn investeringstakt har ökat, samtidigt som årets förvärv skapar förutsättning för en väldiversifierad portfölj med en väl avvägd riskprofil. Det långsiktiga målet för AP6 är att skapa en portfölj som består av direktinvesteringar och minst 50 procent fondinvesteringar. För fond investeringar upplevs den nordiska riskkapitalmarknaden som något för begränsad och möjligheterna att söka större utfästelser i Norden bedöms inte gå att förena med en tillfredställande riskspridning. För att nå en välbalanserad portfölj, med möjlighet till en fortsatt god avkastning, måste kommande utfästelser till viss del även ske utanför Norden. Ur detta perspektiv kommer det internationella inslaget i investeringsverksamheten successivt att öka. Under året har utvärdering skett av flera pan-europeiska buyoutfonder, vilket har resulterat i utfästelser till två nya fonder - Bridgepoint Europe V och Carlyle IV. Fonderna har ett gott renommé i marknaden och lever upp till de höga krav som AP6 ställer innan investeringsbeslut fattas. Under 2015 förväntas aktivitetsnivån öka ytterligare då flera attraktiva fondresningsprocesser genomförs både i Norden och internationellt. Vidare har ett arbete påbörjats med att finna investeringsmöjligheter i globala secondary-fonder som genom sin karaktär skapar en bra diversifiering med hänsyn till bland annat vintage. Med målet att nå en långsiktigt hög avkastning med en tillfredställande riskspridning är det styrelsens övertygelse att AP6 ska fortsätta på den inslagna vägen genom en gradvis internationell breddning av fondinvesteringarna. AVKASTNINGSANALYS UNDERBYGGER STRATEGIVALET I enlighet med befintlig strategi fokuseras investeringar mot mogna bolag. Analys över 18 (fr o m bildandet av AP6) respektive 10 år visar på en årlig avkastning inom detta segment om 15,1 respektive 13,0 procent vilket ska jämföras med målet för perioderna som uppgår till 12,3 respektive 13,6 procent. Sett över tid är således avkastningen i mogna bolag tillfredställande hög, oavsett om investeringen skett indirekt genom fonder eller direkt i företag. Det är därmed styrelsens uppfattning att nuvarande investeringsinriktning inom detta segment även fortsättningsvis ger stora möjligheter att uppnå en hög avkastning. Under 2014 rusade målindex med hela 17 procent, varpå målet som uppgick till hela 19,5 procent väsentligt överstiger de 6,5 procent som AP6 avkastade. Det bör då beaktas att AP6 investerar i onoterade tillgångar som av naturliga skäl inte speglar den volatilitet och riskprofil som finns i en noterad aktieportfölj eller i ett enskilt noterat index. Ambitionen är istället att befintliga investeringar tillsammans med de som successivt genomförs ska ge en hög stabil avkastning över lång tid. Av denna anledning ska inte avkastningen jämföras med börsen ett enskilt år utan som ovan utvärderas över längre tid och över flera konjunkturcykler. ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA Liksom föregående år har AP6 låtit göra en utvärdering av ersättningsnivåer till anställd personal. Uppdraget genomförs av en oberoende konsult som granskar huruvida ersättningarna är rimliga, väl avvägda, icke löneledande samt präglade av måttfullhet. Resultatet visar att totalersättningen ligger 13 procent över jämförbara befattningar inom statliga företag och myndigheter, men 12 procent under den privata marknaden samt 23 procent under övriga AP-fonder. Det finns inget utställt incitamentsprogram för de anställda vilket får anses ligga i allmänhetens förväntningar på den typ av verksamhet som AP6 bedriver. Styrelsens slutsats är därmed att ersättningarna till de anställda kan anses som rimliga och i enlighet med regeringens riktlinjer. FORTSATT FÖRSTÄRKNING AV STRUKTURKAPITAL OCH ORGANISATION Under året har organisationen förstärkts genom tre nyrekryteringar. Inom fondinvesteringar har en analytiker anställts, vilket bland annat innebär ökade resurser vad avser att analysera och utvärdera nya investeringsmöjligheter. Inom företagsinvesteringar har rekrytering genomförts med syftet att utöka och bredda kompetensen vid buyout-transaktioner. Slutligen har en hållbarhetsansvarig rekryterats för att tillsammans med investeringsteamen vidareutveckla och professionalisera det branschledande operativa hållbarhetsarbetet. Som en följd av strategiförändringen som implementerades 2011 har organisationen och den interna strukturen i förvaltningen genomgått stora förändringar. Under året har också ett nytt affärssystem upphandlats och implementationen planeras att genomföras under Systemet, som anses marknadsledande inom administration av tillgångsslaget private equity, kan hantera kombinationen av både fond- och företagsinvesteringar. På sikt kommer detta system att skapa ökad effektivitet i de administrativa processerna och utgöra ett kraftfullt rapporteringsverktyg med djuplodande analysmöjligheter. Styrelsens bedömning är att AP6 nu utgör en stabil grund med stora möjligheter att fortsatt vidareutveckla och ta ansvar för förvaltningen av onoterade tillgångar. 4

5 STYRELSENS UTVÄRDERING AV SJÄTTE AP-FONDEN 2014 << BAKGRUND UPPDRAG OCH LAGEN OM SJÄTTE AP-FONDEN Sjätte AP-fonden (AP6) bildades 1996 för att förvalta allmänna pensionsmedel. I slutet av 1996 erhöll AP6 10,4 miljarder kronor, vilka fram till utgången av 2014 vuxit till 23,6 miljarder kronor. AP6 tillförs inget nytt kapital, och några medel har inte heller utbetalats. AP6:s uppdrag regleras i Lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden. Där definieras målen för placeringsverksamheten enligt följande: Sjätte AP-fonden ska, inom ramen för vad som är till nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension, förvalta anförtrodda medel genom placeringar på riskkapitalmarknaden. Fondmedlen ska placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning och tillfredsställande riskspridning tillgodoses. Fonden ska fastställa närmare mål för sin placeringsverksamhet. STYRELSENS TOLKNING AV SJÄTTE AP-FONDENS UPPDRAG Styrelsen för Sjätte AP-fonden har tolkat uppdraget enligt följande: Sjätte AP-fonden ska skapa långsiktigt hög avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning genom placering på riskkapitalmarknaden. SYFTET MED UTVÄRDERINGEN Enligt lagen ska styrelsen samtidigt med att årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas till regeringen också avlämna en egen utvärdering/resultatuppföljning av Sjätte AP-fondens förvaltning av fondmedlen. Styrelsen redovisar här en utvärdering av AP6:s prestation mot bakgrund av det specifika uppdraget och de mål som angetts för verksamheten. Utvärderingen utgår från målen att AP6, inom ramen för vad som är till nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension, ska förvalta anförtrodda medel genom placeringar på risk kapitalmarknaden. Fondmedlen ska placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning och tillfredsställande riskspridning tillgodoses. UTVÄRDERINGENS TIDSPERIODER AP6:s placeringsinriktning kräver en långsiktig investeringshorisont och strategi och därmed långa mätperioder. I tillägg till utvärderingen av 2014 års resultat och kostnader, är utvärderingen uppdelad på analys och uppföljning mot avkastningsmålet under perioderna fem år ( ), tio år ( ) samt sedan AP6:s start för 18 år sedan ( ). 5

6 >> STYRELSENS UTVÄRDERING AV SJÄTTE AP-FONDEN 2014 INVESTERINGSVERKSAMHETEN SJÄTTE AP-FONDENS UNIKA INVESTERINGSMÖJLIG- HETER INOM DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET Sjätte AP-fonden är en långsiktig investerare i onoterade bolag. Målet är att uppnå en hög stabil avkastningsprofil som inte fullt ut påverkas av de relativt stora kursrörelserna på aktiemarknaden. För direktinvesteringar fortsätter arbetet med att skapa en robust portfölj av onoterade bolag, något som är unikt inom det svenska pensionssystemet. Fokus ligger på mognare bolag med tillväxtpotential. Inom detta segment har AP6 historiskt haft en mycket god avkastning (15,1 procent årlig avkastning sedan starten 1996). Detta gäller oavsett om investeringarna har gjorts direkt i företag (15,2 procent) eller indirekt via fonder (14,9 procent). Den strategi som antogs 2011 bygger på den framgångsrika investeringshistoriken inom buyout-segmentet. AP6 investerar både direkt i företag och indirekt genom fonder. Investeringar i fonder inkluderar såväl medelstora riskkapitalfonder som stora buyout-fonder. Direktinvesteringar i företag görs i mogna bolag och företrädesvis tillsammans med andra finansiella och industriella investerare. Detta betyder ofta samarbeten där AP6 tar en minoritetsposition och arbetar nära, eller via, en samarbetspartner. Investeringar i tidig fas (venture capital) görs endast via fonder, och i mindre omfattning än tidigare. Under 2014 har det gjorts nya utfästelser av kapital till riskkapitalfonder uppgående till totalt 2,1 miljarder kronor varav 2,0 miljarder kronor inom buyout och 0,1 inom venture. Strategin gör AP6 till en långsiktig samarbetspartner för fonder och investmentbolag som är aktiva på den nordiska marknaden med långsiktig placeringshorisont och en stark avkastningshistorik. AP6 kan antingen vara en samarbetspartner och investerare genom att utfästa kapital till och investera i andra management-team, eller agera som direkt investerare och stark samarbetspartner i en specifik företagsinvestering. Med denna unika kombination av investeringar i fonder och företag skapas affärsmöjligheter, konkurrensfördelar och flexibilitet som ger möjlighet att välja bästa affär vid varje tillfälle. Detta möjliggör långsiktigt hög avkastning med tillfredsställande riskspridning. Avkastning på onoterade investeringar Historisk avkastning (IRR) samt ackumulerat resultat Endast större saminvesteringar och syndikerade affärer Buyout Direktinvesteringar 15,2 % (+7,9 Mdr SEK) Fondinvesteringar 14,9 % (+6,4 Mdr SEK) Nya utfästelser till befintliga och nya team + secondaries Venture Capital 17,5 % ( 4,2 Mdr SEK) 3,1 % ( 0,9 Mdr SEK) Inga fler tidiga/omogna direkt investeringar Selektiva med nya utfästelser 6 Information: Investeringar inom likviditetsförvaltningen har exkluderats.

7 STYRELSENS UTVÄRDERING AV SJÄTTE AP-FONDEN 2014 << EN AKTIV ÄGARSTYRNING GER MÖJLIGHET ATT PÅVERKA Private equity är en ägarform som karaktäriseras av ett koncentrerat ägande som genom ett professionellt styrelsearbete leder till en hög grad av transparens mellan företaget och ägarna. Detta skapar goda förutsättningar för en aktiv ägarstyrning och en möjlighet att som ägare påverka företagets agerande, vilket anses vara centralt för att uppnå målen om en långsiktig, hållbar värdetillväxt i innehaven. AP6:s mest centrala delar i ägarstyrningen finns framtagna och dokumenterade i uppförandekoden och i en ägarstyrningspolicy vilken också delges de företag och fonder som AP6 investerar i. Utgångspunkten är att de riktlinjer och värderingar som beskrivs i koden ska ge genomslag i innehaven. Koden skapar en tydlig bild av hur AP6 ser på centrala frågor, allt från synen på avkastning till mänskliga rättigheter. Härigenom skapas ett etiskt och hållbart förhållningssätt till investeringarna som ställer tydliga krav mot både partners och portföljbolag. Uppföljning sker genom internt strukturerade processer där avvikelser i viktiga frågeställningar rapporteras och hanteras. Eftersom direkt- och fondinvesteringar skiljer sig åt vad gäller ägarform och ägarinflytande skiljer sig också tillvägagångssättet vad gäller ägarstyrningen. Vid investeringar i riskkapitalfonder (s k fondresning) läggs stor vikt vid att säkerställa att samsyn föreligger avseende förhållningssätt till transparens- och hållbarhetsfrågor. AP6 verkar för att PRI:s principer implementeras och följs upp av management-teamen. Vid varje investering ställs också krav på kostnadsstrukturer både vad gäller fasta kostnader och ersättningsnivåer till management-teamen. När investeringen väl genomförts tar AP6 ofta plats i riskkapitalfondernas så kallade advisory boards där den fortsatta dialogen med managementteamen fortsätter och därigenom också möjligheten att påverka. TYDLIGA SYNERGIER GENOM KOMPETENS FÖR BÅDE FÖRETAGS- OCH FONDINVESTERINGAR Samarbetet inom investeringsorganisationen, som består av ett företags- respektive ett fondteam, utvecklas löpande och därmed effektiviseras också förvaltningen av tillgångarna. Teamet för företagsinvesteringar har väl utvecklade metoder och modeller för att bedöma och utvärdera enskilda företag, vilket utnyttjas av fondteamet vid genomlysning av fonder som vid investeringstillfället redan äger portföljbolag. Företagsteamet utökar, via fondteamet och investeringarna i riskkapitalfonder, sina kontaktytor löpande. Synergierna bidrar till ett ökat affärsflöde där potentiella investeringsobjekt utvärderas kontinuerligt. Under året har flertalet co-investeringar genomförts i portföljbolag som ägs av riskkapitalfonder. Investeringarna är ett resultat av de långsiktigt upparbetade relationer som AP6 fått genom att investera i fonderna. Möjligheten att genomföra co-investeringar innebär att det sysselsatta kapitalet ökar med den positiva effekten att förvaltningsavgifterna blir lägre per investerad krona. Genom att företagsteamet kan ta del av redan befintlig information från fondteamet skapas synergier i utvärderingen av bolagen. Kompetensen att genomföra direktinvesteringar medför att risken i investeringen minskar då möjlighet till ett aktivt ställningstagande finns vid varje investeringstillfälle. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Liksom föregående år har AP6 låtit göra en utvärdering av ersättningsnivåer till anställd personal. För detta ändamål anlitas ett externt oberoende konsultföretag för att granska huruvida ersättningarna som utgår är rimliga, väl avvägda, icke löneledande samt präglade av måttfullhet. Samtidigt ska AP6 erbjuda konkurrenskraftiga ersättningar för att säkerställa att man kan attrahera och behålla erforderlig kompetens för verksamheten. Jämförelseobjekten utgörs av andra svenska myndigheter och företag med likartad verksamhet, vilka främst inkluderar företag som förvaltar likvida tillgångar på lång sikt såsom investeringsfonder och livförsäkringsbolag. Utöver detta jämförs även lönerna med övriga AP-fonder. Resultatet visar att AP6:s totalersättning ligger 12 procent under den privata marknaden och 13 procent över jämförbara befattningar inom statliga företag och myndigheter. Jämförelsen mot övriga AP-fonder visar att AP6:s totalersättning understiger dessa med 23 procent. Styrelsens slutsats är därmed att ersättningar till de anställda kan anses som rimliga och i enlighet med regeringens riktlinjer. Generellt gäller att de riktlinjer och värderingar som AP6 har att följa i den egna verksamheten även ska ha genomslag i innehaven. Förutsättningarna för att påverka innehavens beslut och beteende är olika beroende på ägarrollen och ägarandelen i respektive innehav. I de innehav där AP6 är majoritetsägare och därmed har ett mycket starkt inflytande, ska positionen användas för att säkerställa att innehaven följer de riktlinjer och värderingar som AP6 står för. Avvikelser kan förkomma men har i dessa fall dokumenterats och protokollförts vid ersättningskommitténs möten, tillsammans med en argumentation om varför de kan anses marknadsmässigt motiverande. I de fall som innehaven utgör en minoritetsposition försöker AP6 att påverka efterlevnaden så långt som möjligt genom ett aktivt arbete tillsammans med andra ägare. Fonden har en hög kostnadsmedvetenhet genom anställdas samsyn i en gemensam värderingsgrund, vilken baseras på rollen som statlig pensionsförvaltare i kombination med allmänhetens förväntningar. Ytterst handlar det om att agera på ett sådant sätt att man aldrig riskerar att skada allmänhetens förtroende för hur fondmedlen hanteras. Det finns en ambitiös intern kostnadsuppföljning implementerad vilket också ger tydliga och viktiga signaler såväl internt som externt. Årligen sker en genomlysning och diskussion av förmåner som präglas av grundsynen att dessa ska vara restriktiva. 7

8 >> STYRELSENS UTVÄRDERING AV SJÄTTE AP-FONDEN 2014 HÄNDELSER UNDER 2014 AKTIVITET FÖRETAGSINVESTERINGAR Portföljen för direktinvesteringar har sedan 2011 genomgått en omstrukturering med målet att sälja bolag som inte passar in i nuvarande strategi. Under 2012/2013 genomfördes ett stort antal försäljningar av innehav. Dessa försäljningar i kombination med att större buyout-transaktioner historiskt varit relativt få till antalet har resulterat i en något obalanserad portfölj med en kraftig övervikt i fastigheter. Under 2014 har därför resurser lagts på att finna nya intressanta investeringar, som tillsammans med framtida förvärv förväntas utgöra en ny robust portfölj med en väl avvägd avkastningsprofil. En förutsättning för att skapa denna portfölj är att hålla en jämn och väl avvägd investeringstakt över åren. Det kan konstateras att affärsflödet för 2014 blev gynnsamt vilket resulterade i att fem nyinvesteringar genomfördes till ett sammanlagt värde om ca 2 miljarder kronor. Beloppets storlek ligger i linje med investeringstakten i den långsiktiga plan som är fastställd för verksamheten. Ur detta perspektiv anses därmed arbetet med att bygga framtida portfölj ha utvecklats väl under året. Bedömningen är att de investeringar som nu genomförs, beaktat hela innehavstiden, kommer att nå en avkastning i linje med AP6:s mål. Fondens mål ska appliceras på nuvarande strategi och blir således mindre användbart för att utvärdera historiska investeringar. I samband med detta ska det också beaktas att den genomsnittliga avkastningen bedöms vara något lägre de närmaste åren jämfört med såväl historisk som förväntad långsiktig framtida nivå. Anledningen är att nya investeringar inom private equity vanligtvis visar en låg eller negativ avkastning under de inledande åren. Tidsprofilen för en investerings avkastning brukar benämnas J-kurveeffekten (se bild nedan). De första årens svaga avkastning är en följd av flera faktorer. De främsta är relaterade till kostnader för förvärvet samt att genomförda investeringar ofta bokförs till anskaffningsvärde i början av innehavsperioden. Ytterligare skäl är att de portföljbolag som ej utvecklas enligt plan värderas ner relativt tidigt. Uppvärderingar kommer vanligtvis senare då åtgärder i enlighet med ägar- och affärsplaner blir synliggjorda och har fått bevisat genomslag i portföljbolagens resultatutveckling. Under året genomfördes flera förvärv som ligger i linje med strategin. I januari slutfördes investeringen i det finska bolaget Salcomp som är en global världsledande tillverkare av laddare för mobiltelefoner, surfplattor och andra mobila enheter. Investeringen innebär att AP6 har ingått ett ägarsamarbete med Nordstjernan, som förblir majoritetsägare. En investering har också genomförts i Tobii Technology som är ett svenskt företag som fokuserar sin affär på att utveckla och sälja produkter för ögonstyrning och blickmätning så kallad eye tracking. Vidare har tre co-investeringar genomförts fördelat på EQT (informationstjänstebolaget Bureau van Dijk), Nordic Capital (kredithanteringsbolaget Lindorff) samt slutligen HgCapital (IT-bolaget Visma). De två förstnämnda Illustration av J-kurveeffekten vid en private equity investering % År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Utbetalningar Inbetalningar Netto Diagrammet illustrerar avkastningsprofilen hos en private equity-investering där det positiva nettokassaflödet skapas senare under investeringsperioden. 8

9 STYRELSENS UTVÄRDERING AV SJÄTTE AP-FONDEN 2014 << uppkommer genom de långa och starka relationer som skapats genom investeringar i fonder. Investeringen med HgCapital är unik då denna är en effekt av utökade internationella kontaktytor och en önskan att få AP6 som nordisk samarbetspartner. Intresset av internationellt samarbete har under senare tid ökat betydligt i transaktionerna. Detta medför en intensifierad dialog och ett ökat antal möjliga samarbetspartners, vilket i förlängningen också skapar nya investeringsmöjligheter. Dessa investeringar kommer att utgöra en viktig del i en framtida geografisk spridning av portföljen samt ge åtkomst till större investeringsobjekt. Sammantaget skapar detta förutsättningar för en väldiversifierad portfölj med en väl avvägd riskprofil. Direktinvesteringars marknadsvärderade kapital ökade under 2014 till 10,8 miljarder kronor (9,0) och årets resultat före interna kostnader uppgick till 372 miljoner kronor (418). Resultatet ger en avkastning för året om 3,6 procent. Under 2014 genomförde AP6 ett flertal transaktioner, både köp och försäljningar. Holmbergs Childsafety (ledande leverantör av säkerhetsdetaljer till bilbarnstolar) samt Unfors (leverantör av utrustning för realtidsmätning av strålning), såldes. Bolagen värderades till försäljningspris vid föregående årsskifte varför resultateffekten för året är marginell. Marknadsvärdet på investeringar i bolag i mogen fas (buyout) uppgår till totalt 9,9 miljarder kronor och årets resultat från dessa uppgår till 295 miljoner kronor före interna förvaltningskostnader. Resultatet ger en avkastning för året om 3,2 procent. Resultatet för de mogna bolagen utgörs till stor del av Norrporten samt Volvofinans. För Norrporten kan resultatet främst härledas till en god värdeutveckling i fastighetsbeståndet. Volvofinans visar sitt bästa resultat någonsin och bolagets direktavkastning förväntas successivt öka de kommande åren. De båda innehaven som tillsammans utgör 7,1 miljarder kronor eller 66 procent av direktinvesteringsportföljen värderas till substansvärdet, vilket vid en jämförelse med liknande noterade bolag och deras premie på aktiemarknaden får anses som mycket försiktigt. Den nya investeringen i Salcomp följer planen där framför allt det andra halvåret visade på god tillväxt under lönsamhet. Innehavet i Aibel har under året nedvärderats till följd av den dramatiska utvecklingen på oljemarknaden och den osäkerhet som detta medför. Marknadsnedgången som inleddes 2013 har under året accelererat ytterligare vilket belastar hela sektorn. Aibel som bolag, har i en mycket svår marknadssituation, vidtagit de åtgärder som krävs och anses fortsatt konkurrenskraftiga i väntan på marknadens återhämtning. Marknadsvärdet på investeringar i tidig fas (venture capital) uppgår till 0,9 miljarder kronor och årets resultat före interna förvaltningskostnader uppgår till 78 miljoner kronor. Resultatet ger en avkastning för året om 8,0 procent. Den positiva utvecklingen kan främst tillskrivas utvecklingen av Apotea som är ett marknadsledande apotek inom distanshandel. AKTIVITET FONDINVESTERINGAR Under 2014 var aktiveten i den nordiska fondresningsmarknaden lägre än under En bidragande orsak till att 2013 års fondresning blev högre var också att flera av processerna som påbörjades 2012 avslutades under Under 2015 förväntar sig AP6 en ökad aktivitetsnivå där flera välrenommerade nordiska fonder har indikerat att nya fondresningar kommer att genomföras. Till följd av den omfattande kapitalanskaffningen under 2013 har investeringsaktiviteten i fonderna ökat väsentligt under Resultatet är också synligt i AP6:s fondportfölj som under året ökat med ca 60 nya portföljbolag vilket ger totalt ca 280 stycken vid utgången av Diagrammet nedan visar att den nordiska riskkapitalmarknaden är relativt begränsad och möjligheterna att söka större utfästelser inom denna geografi bedöms inte att gå att förena med en tillfredställande riskspridning. Stor variation föreligger dessutom i antalet nordiska fondresningsprocesser per år vilket minskar möjligheterna till en jämn takt i utfästelser och resursutnyttjande. För att nå en välbalanserad portfölj, med möjlighet till en fortsatt god avkastning, måste utfästelser även göras utanför Norden. Som planerat har därför flera fonder med pan-europeiskt fokus utvärderats under året vilket resultaterat i två nya utfästelser. Dessa är Bridgepoint Europe V och Carlyle IV som båda har en stark marknadsposition med relativt begränsad ambition att sysselsätta kapital på den starkt Kapitalanskaffning till Private-Equity fonder i Norden jämfört med Europa, (MEUR) Buyout Europa Venture Capital Europa Buyout Norden Venture Capital Norden Källa: Kapitalanskaffningssiffror från EVCA för åren 2009 Q Q för Norden sammanställt av Sjätte AP-fonden. Europa avser t o m Q

10 >> STYRELSENS UTVÄRDERING AV SJÄTTE AP-FONDEN 2014 konkurrensutsatta nordiska marknaden. Fonderna har historiskt lyckats väl, vilket i kombination med ett starkt intakt förvaltningsteam ger goda möjligheter till bra avkastning. Utfästelserna utgör en stabil grund i arbetet med att bygga en framtida portfölj som även inkluderar pan-europeiska fonder. Utöver dessa utfästelser så har befintliga sådana utökats i Cubera VII samt Northzone VII. Under 2014 utfäste AP6 totalt 2,1 miljarder kronor varav 2,0 till buyout- och 0,1 till venture-fonder Affärsområdets marknadsvärderade kapital uppgick vid utgången av 2014 till 6,3 miljarder kronor (5,9) och årets resultat före interna kostnader uppgick till 796 miljoner kronor (763) vilket ger en avkastning för året om 14,4 procent. Vid utgången av 2014 var buyout-fondernas marknadsvärde 5,0 (4,5) miljarder kronor och årets resultat före interna kostnader uppgick till 677 (638) miljoner kronor vilket ger en avkastning om 16,0 procent. Resultatet påverkades främst av uppvärderingar i portföljen om totalt 765 (804) miljoner kronor. Marknadsvärdet inom venture capital uppgick vid årsskiftet 2014 till 1,3 (1,3) miljarder kronor. Årets resultat före interna kostnader uppgick till 119 (125) miljoner kronor vilket motsvarar en avkastning om 9,1 procent. Flera av buyout-fonderna avyttrade stora innehav under året, vilket resulterade i ett betydande inflöde av kapital till AP6. Försäljningsprocesserna har accelererat till följd av det gynnsamma börsklimatet där en stor del av avyttringarna skett genom börsnoteringar. På grund av inlåsningsperioder finns relativt stora noterade innehav kvar i fonderna men bedömningen är att även dessa kommer att avyttras så snart som möjligt. Det är därför rimligt att anta att det starka inflödet av kapital fortsätter även under AVKASTNINGSMÅL AP6:s nuvarande avkastningsmål implementerades under 2012 och har inte förändrats under perioden. Avkastningsmålet baseras på Handelsbankens Nordix All-Share Portfolio Index Total Return som under 2013 slutade publiceras externt och som i samband med detta bytte namn till SIX Nordic 200 Cap GI. Målet baseras även fortsättningsvis på utvecklingen av detta index med ett påslag om 2,5 procent. AP6 har tidigare konstaterat att ett noterat mål inte är rättvisande för verksamheten. Framför allt får det en begränsad relevans vid utvärdering av AP6:s avkastning under kortare perioder. Anledningen är att AP6 investerar i onoterade tillgångar som av naturliga skäl inte speglar den volatilitet och riskprofil som finns i en noterad aktieportfölj och därmed inte i ett enskilt noterat index. AP6:s ambition är istället att befintliga investeringar tillsammans med de som nu successivt genomförs ska ge en hög stabil avkastning över tid. Av denna anledning bör en utvärdering mot befintligt mål istället göras på lång sikt och över flera konjunkturcykler. Målet ska också användas för att på sikt utvärdera befintlig strategi som inriktas mot buyout och bör därför inte jämföras med investeringsverksamhetens historiska avkastning för övriga segment. Arbete med att utveckla ett onoterat index pågår hos ett antal indexleverantörer som AP6 varit i kontakt med. Detta arbete kommer att följas och en fördjupad analys och diskussion kring ett eventuellt byte av mål kan bli aktuellt när det finns ett alternativ som bättre speglar AP6:s tillgångsslag. 10

11 STYRELSENS UTVÄRDERING AV SJÄTTE AP-FONDEN 2014 << SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS AV FINANSIELL UTVECKLING UTVÄRDERING AV 2014 ÅRS RESULTAT OCH KOSTNADER Resultat Resultatet för 2014 var miljoner kronor att jämföra med miljoner kronor under Avkastningen uppgick till 6,5 procent (9,2). Vid utgången av 2014 uppgick fondkapitalet till 23,6 miljarder kronor att jämföra med 10,4 miljarder kronor vid starten för AP6. Likviditetsförvaltning Den del av kapitalet som inte är investerat inom investeringsverksamheten placeras i en likviditetsreserv. Syftet med reserven är att upprätthålla en god betalningsberedskap, varför denna förvaltas till låg risk genom god riskspridning. Operativt sköter likviditetsförvaltningen även AP6:s valutarisker vilka hanteras med hjälp av derivat. Resultatet utgör därefter en del av investeringsverksamheten där de möter valutaeffekter i underliggande investeringar. I likviditetsförvaltningen ingår också innehav i noterade småbolag (via noterade fonder). Noterade småbolag, liksom börsen som helhet, har utvecklats positivt under året och bidrog med ett resultat om 324 miljoner kronor. Nettot av försäljningar och utvecklingen för noterade småbolag, tillsammans med gjorda investeringar under året, bidrog till att minska det kapital som hanteras inom likviditetsförvaltningen från 7,1 miljarder kronor till 6,4 miljarder kronor. Det totala resultatet för likviditetsförvaltningen uppgick till 370 (745) miljoner kronor. Kostnader De interna förvaltningskostnaderna ökade marginellt till 98 (97) miljoner kronor. De externa förvaltningskostnaderna ökade till 179 (161) miljoner kronor. Av dessa utgör 155 miljoner kronor (130) ersättning för förvaltning av onoterade fonder och resterande del avser främst noterade småbolagsfonder. De externa förvaltningsavgifterna är inkluderade i de avkastningssiffror som anges i detta dokument för investeringsverksamheten. Vid avkastningsberäkning för hela fonden inkluderas även interna kostnader. Kostnader för intern organisation Investeringsorganisationen Personalkostnader Övriga kostnader Affärsstöd Personalkostnader (VD, administration, etc) Övriga kostnader (lokaler, IT, externa tjänster) Summa interna förvaltningskostnader Kostnader för extern förvaltning Förvaltning av onoterade innehav Förvaltning av noterade innehav Summa externa förvaltningskostnader Summa totala kostnader AVKASTNING OCH UPPFÖLJNING MOT AVKASTNINGSMÅL Investeringar i buyout-segmentet har överträffat avkastningsmålet sedan AP6:s start. Sett över de senaste tio åren är avkastningen ungefär i linje med målet. Under de senaste fem åren samt under 2014 har avkastningen för de mogna bolagen inte nått upp till avkastningsmålet. Anledningen är främst den väsentliga uppgång i det noterade index som tillsammans med överavkastningsmålet om 2,5 procent utgör AP6:s mål. Under 2013 gav utvecklingen av detta index ett mål om 30 procent och för 2014 var motsvarande siffra 19,5 procent. Fondkapitalets utveckling Miljarder SEK

12 >> STYRELSENS UTVÄRDERING AV SJÄTTE AP-FONDEN 2014 Avkastningen på investeringar i venture capital har aldrig nått avkastningsmålet vilket också bidragit till att AP6 totalt sett inte når målet för någon av perioderna. Nedan beskrivs avkastningen under olika tidsperioder utifrån två olika analyser och mått. Årlig avkastning (IRR): Måttet anger årlig genomsnittlig avkastning för en investering. En IRR blir inte definitiv förrän innehavet realiseras varför måttet blir mer relevant över längre tidsperioder. PME-kvot (Public Market Equivalent): Visar relationen mellan faktisk erhållen avkastning och den avkastning som hade uppnåtts om AP6:s samtliga kassaflöden investerats i och ur jämförelseindex (SIX Nordic 200 Cap GI) samma dag som de investerades till eller erhölls från faktiskt gjorda investeringar. En PME-kvot överstigande 1,0 påvisar en överavkastning jämfört med om placeringen gjorts direkt i ett index. Utveckling 2014 Den totala avkastningen under 2014 uppgick till 6,5 procent. Avkastningen under året var lägre än avkastningsmålet som för 2014 uppgick till 19,5 procent, då jämförelseindex (SIX Nordic 200 Cap GI) steg med 17,0 procent och AP6 utöver detta söker ytterligare 2,5 procents avkastning. Jämförelseindex har påverkats av en stark utveckling i samtliga nordiska länder utom Norge. Analys av enskilda sektorer visar att fastigheter respektive hälsovård utvecklats bäst och bidrog med ca 33 procent. Sämst utvecklades energisektorn som gick ner med 23 procent till följd av oljekrisen. Omställningen av portföljen har också skapat en temporär överlikviditet som har påverkat den totala avkastningen negativt till följd av det låga ränteläget. En PME-kvot* på 0,93 för investeringsverksamheten innebär att dess värde med 7 procent understiger det värde som skulle erhållits om verksamhetens faktiska kassaflöden investerats i och ur börsindexet, före interna kostnader. Mätperiod AP6 som helhet genererade under den senaste femårsperioden en genomsnittlig årlig avkastning på 5,3 procent. Detta understiger avkastningsmålet som för perioden uppgick till 14,7 procent per år. En PME-kvot på 0,85 innebär att dess värde med 15 procent under stiger det värde som skulle erhållits om verksamhetens kassaflöden investerats i och ur börsindexet, före kostnader. Förklaringen är framför allt den starka börsutvecklingen de senaste tre åren. Investeringar i buyout-segmentet genererade under samma period en avkastning på 11,0 procent årligen, vilket är lägre än avkastningsmålet om 14,7. Fondinvesteringar har i detta segment utvecklats starkare än direktinvesteringar (15,1 procent respektive 8,7 procent). PME-kvoten* 1,01 anger dock att investeringarna i buyout-bolag gett ett värde som är 1 procent högre än om faktiska kassaflöden investerats i och ur börsindexet, före interna kostnader. Mätperiod AP6 som helhet har under denna tioårsperiod genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 5,4 procent, vilket understiger avkastningsmålet för perioden, som uppgick till 13,6 procent. Över denna period har investeringar i buyout-bolag genererat en avkastning på 13,0 procent per år vilket ungefär är i linje med avkastningsmålet. Fondinvesteringar har i detta segment utvecklats starkare än direktinvesteringar (19,7 procent respektive 9,7 procent). PME-kvoten* 1,09 anger att investeringarna i buyout-bolag gett ett värde som är 9 procent högre än om faktiska kassaflöden investerats i och ur börsindexet, före interna kostnader. Mätperiod sedan 1996 Fonden som helhet har genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 4,6 procent sedan starten Detta är lägre än avkastningsmålet för perioden som uppgick till 12,3 procent. Avvikelsen kan delvis förklaras av att AP6 startade utan några investeringar i portföljen. Investeringar i buyout-bolag har genererat en avkastning på 15,1 procent i genomsnitt per år, vilket klart överstiger avkastningsmålet. Direktinvesteringar har i detta segment utvecklats starkare än fondinvesteringar (15,2 procent respektive 14,9 procent). PMEkvoten* 1,23 anger att investeringarna i buyout-bolag gett ett värde som är hela 23 procent högre än om kassaflöden investerats i och ur börsindexet, före interna kostnader. AP6:s avkastning IRR företags- & fonderinvesteringar PME-kvot* företags- & fondinvesteringar AP6 totalt Period År Totalt, % Mogna, % Venture, % Totalt Mogna Venture Totalt Avkastningsmål Sedan start (18 år) ,7 15,1 10,0 0,90 1,23 0,48 4,6% 12,3% 10 år ,0 13,0 9,9 0,85 1,09 0,42 5,4% 13,6% 5 år ,0 11,0 11,9 0,85 1,01 0,47 5,3% 14,7% 1 år ,5 7,3 8,7 0,93 0,93 0,93 6,5% 19,5% Fondinvesteringar IRR PME-kvot* Period År Totalt, % Mogna, % Venture, % Totalt Mogna Venture Sedan start (18 år) ,5 14,9 3,1 0,93 1,22 0,61 10 år ,1 19,7 3,7 0,94 1,17 0,56 5 år ,8 15,1 5,9 1,07 1,11 0,90 1 år ,4 16,0 9,1 0,98 0,99 0,94 12 Företagsinvesteringar IRR PME-kvot* Period År Totalt, % Mogna, % Venture, % Totalt Mogna Venture Sedan start (18 år) ,2 15,2 17,5 0,89 1,20 0,49 10 år ,7 9,7 17,1 0,79 1,01 0,38 5 år ,8 8,7 21,9 0,72 0,93 0,36 1 år ,6 3,2 8,0 0,90 0,89 0,93 * PME-kvot visar relationen mellan faktisk erhållen avkastning och den avkastning som hade uppnåtts om samtliga kassaflöden investerats i och ur index samma dag som de investerades till eller erhölls från faktiska investeringar.

13 STYRELSENS UTVÄRDERING AV SJÄTTE AP-FONDEN 2014 << SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS AV RISKSPRIDNING AP6 har åstadkommit en diversifierad portfölj av investeringar med exponering både direkt och indirekt i olika branscher, företagsstorlekar och faser, strategier, geografisk placering samt investeringstidpunkter, vilket resulterar i en tillfredsställande riskspridning. Fondkapitalet är per 31 december 2014 fördelat enligt nedanstående graf. Det långsiktiga målet är en balans mellan fond- respektive företagsinvesteringar. Nödvändig storlek på likviditetsreserv bedöms ligga i intervallet 5-10 procent av förvaltat kapital vilket visar att AP6 i dagsläget har en relativt stor överlikviditet. Genom att AP6 söker en internationell breddning av fondinvesteringar kommer kapitalet successivt att fördelas om. Att sysselsätta kapital genom fonder är dock något som tar tid. Beaktat detta kommer det finnas en viss övervikt mot företagsinvesteringar de närmaste åren. Fördelning av fondkapital Direktinvesteringar, 46 % Fondinvesteringar 27 % Likviditet, 27 % STÖRSTA FONDINVESTERINGAR Fondportföljen uppgår till 37 procent av investeringsverksamheten alternativt 27 procent av fondkapitalet. Diversifieringsstrategin för dessa investeringar innebär ett antal olika fonder, managementteam, investeringsstrategier, geografiska fokus och även tidsperioder för att säkerställa tillfredsställande riskspridning på portföljnivå. Exponeringen mot drygt 20 fondförvaltare och totalt cirka 45 fonder med kompletterande strategier och ansatser bedöms som en till - fredsställande riskspridning för fondsegmentet. Indirekt ger fondinvesteringar exponering mot cirka 280 bolag. Största fondinvesteringar EQT, 27 % Nordic Capital, 23 % Creandum, 11 % CapMan, 10 % Accent Equity, 8 % Scope, 4 % Intera, 3 % Cubera, 2 % Triton, 2 % FSN, 1 % Övrigt, 9 % STÖRSTA DIREKTINVESTERINGAR Företagsportföljen, som svarar för 63 procent av investeringsverksamheten alternativt 46 procent av fondkapitalet, innehåller ett drygt 30-tal företag med god spridning storleksmässigt i olika branscher och bolagsfaser och med investeringar gjorda vid olika tidpunkter. Innehavet i Norrporten utgör 53 procent av företagsportföljen, motsvarande 24 procent av det totala fondkapitalet. Norrporten äger och förvaltar fastigheter från Luleå i norr till Hamburg i söder, belägna på ett flertal orter med expansiv utveckling utefter E4-korridoren. Norrportens fastigheter har huvudsakligen centrala lägen och inrymmer attraktiva och välbelägna kontors- och butikslokaler. Därmed är innehavet i sig att betrakta som relativt väl diversifierat. Största företagsinvesteringar INVESTERINGSVERKSAMHETEN UTIFRÅN BOLAGSFAS AP6:s avkastning har genererats inom buyout-segmentet, vilket svarade för 87 procent av portföljens marknadsvärde vid utgången av Den strategiska inriktning som antogs under 2011 innebär ett ökat fokus på buyout-bolag vilket sänker risknivån. Skiftet mot mognare bolag i mer utvecklat skede bidrar således positivt till Fondens övergripande riskprofil. Kapital per segment Venture, 13 % (tidig fas) Buyout, 87 % (mogna bolag) Norrporten AB, 53 % Volvofinans Bank AB, 13 % Salcomp 10 % Aibel, 6 % SLS Invest AB, 4 % Lindorff, 3 % Industrial Equity AB, 2 % Visma, 2 % BVD 2 % Tobii Technology, 1 % Övriga, 4 % 13

14 >> STYRELSENS UTVÄRDERING AV SJÄTTE AP-FONDEN 2014 INVESTERINGSVERKSAMHETEN UTIFRÅN BRANSCHSPRIDNING Diversifieringsstrategin har över tid byggt upp en portfölj med en bred exponering mot ett stort antal branscher vilket resulterar i god riskspridning. Kapital per bransch Råmaterial, 1 % Telekom, 1 % Dagligvaror, 2 % Energi, 4 % Finans, 11 % Kapitalvaror, 11 % Industri, 12 % Hälsovård, 12 % IT, 13 % Fastighet, 33 % LIKVIDITETSRISK Likviditetsrisk kan beskrivas som risken för en finansieringskris till följd av att tillgångar och skulder eller andra åtaganden har olika löptid. Eftersom AP6 inte har några in- eller utflöden till nuvarande pensionssystem, behöver AP6 endast beakta likviditetsrisk i den egna investeringsverksamheten. Till skillnad från andra AP-fonder där det regleras i lag hur stor andel av kapitalet som ska placeras till låg likviditetsrisk, har AP6 satt som mål att likviditetsreserven ska uppgå till 5 10 procent av det totala fondkapitalet. Det finns även en kreditlina som kan utnyttjas om finansieringsbehov uppkommer. Vid utgången av 2014 var likviditetsreserven 6,4 miljarder kronor, vilket motsvarade 27 procent av det totala fondkapitalet. Investeringsverksamheten medför åtaganden i form av kapitalutfästelser till ägda bolag och fonder. Detta kräver en löpande betalningsberedskap som hanteras inom ramen för den egna balansräkningen. Samtidigt avser AP6:s avkastningsmål det totala fondkapitalet, vilket innebär att så mycket som möjligt av kapitalet bör sysselsättas inom investeringsverksamheten. För att hantera denna balansgång görs prognoser för likviditetsbehovet på kort och lång sikt. Prognoserna är viktiga för AP6:s möjligheter att uppfylla sin huvudsakliga uppgift och utgör därför ett styrande inslag i förvaltningen. Under perioder med stora utflöden och/eller små inflöden ställs stora krav på likviditetsberedskap, vilket i sin tur ger mindre utrymme för nya investeringsåtaganden. Likviditeten är idag större än vad som normalt sett kan anses nödvändigt för att kunna parera den totala portföljens in- och utflöden, samt optimera den kortsiktiga avkastningen. En del av de noterade småbolagsfonderna har under året successivt sålts av då de inte ligger i linje med befintlig strategi. Den överskottslikviditet som inte utgörs av noterade småbolagsfonder placeras med låg risk i AP6:s ränteportfölj. Den låga riskprofilen innebär också en lägre avkastning vilket därmed påverkar den totala avkastningen. Eftersom AP6 är en stängd fond finns inga möjligheter att överföra kapital till andra delar av pensionssystemet vilket skulle vara gynnsamt för avkastningen. Överlikviditeten kommer därför även fortsättningsvis att placeras med låg risk, i syfte att finna fördelar när konjunkturutvecklingen gör det möjligt att förvärva bolag och begagnade fondandelar (secondaries) till fördelaktiga priser. Investeringstakten (vintage) blir ett viktigt led i riskhanteringen varför styrelsens slutsats är att det måste få ta tid att placera överlikviditeten. Under tiden gäller det för AP6 att maximera avkastningen på det sysselsatta kapitalet genom att göra framgångsrika investeringar både indirekt genom fonder och direkt i företag. 14

Styrelsens utvärdering av Sjätte AP-fondens verksamhet 2015

Styrelsens utvärdering av Sjätte AP-fondens verksamhet 2015 Styrelsens utvärdering av Sjätte AP-fondens verksamhet 2015 Innehåll Syfte med utvärderingen 3 Sammanfattning 3 Utvärderingens slutsatser 4 Strategival skapar effektivitet inom investeringsverksamheten

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013 Sjätte AP-fonden 2013 Sjätte AP-fonden har fokus på onoterade bolag Sjätte AP-fonden (AP6) fick sitt uppdrag 1996 och i samband med detta 10,4 miljarder kronor att

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2015

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2015 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2015 FramgångSFAktor Stor fördel att ha kompetens till att investera både i företag och fonder Salcomp Energieffektiva laddare till globala producenter av mobiler och surfplattor

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet 1 Sjätte AP-fonden i korthet 2 VD-ord 4 Övergripande uppdrag 7 Företagsinvesteringar 10 Investeringstrategi 11 Exempel på innehav 13 Fondinvesteringar

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2014

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2014 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2014 Företags investeringar Vår största direktinvestering toppar listan för kundnöjdhet och är bland de grönaste fastighetsföre tagen i världen Fond investeringar Nära samarbete

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2009

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2009 011 914 305 09 2 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2009 Innehåll VD-kommentar 4 Fondstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 16 Balansräkning 17 Noter 18 Not 1 Redovisningsprinciper 18

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Halvårsrapport Coeli Private Equity 2006 AB PRIVATE EQUITY

Halvårsrapport Coeli Private Equity 2006 AB PRIVATE EQUITY Halvårsrapport 29 Coeli Private Equity 26 AB PRIVATE EQUITY COELI PRIVATE EQUITY 26 AB DELÅRSRAPPORT COELI PRIVATE EQUITY 26 AB (PUBL), ORG. NR. 556698829 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Coeli Private Equity

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Halvårsrapport 2008. Coeli Private Equity 2007 AB (publ) För perioden 1 januari - 30 juni 2008 PRIVATE EQUITY

Halvårsrapport 2008. Coeli Private Equity 2007 AB (publ) För perioden 1 januari - 30 juni 2008 PRIVATE EQUITY Halvårsrapport 28 Coeli Private Equity 27 AB (publ) För perioden 1 januari 3 juni 28 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets verksamhet består av att med egna medel förvärva och förvalta värdepapper, bedriva

Läs mer

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB Å R S B E S K E D 2 0 1 5 Arbetsgivaren AB Ert pensionssparande hos Brummer & Partners Syftet med våra värdebesked är att på ett enkelt, tydligt och transparent sätt beskriva hur era medarbetares pensioner

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet NASDAQ OMX Small Cap Negativ värdeutveckling, substansrabatt ökar Minskad exponering mot private equity Återköp fortlöper Negativ värdeutveckling men substansrabatt ökar. rapporterade ett substansvärde

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Stockholm 29 augusti 2007 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 18 september 2006 30 juni 2007 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 1,1 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut uppgick till

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per 2004-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.

Läs mer

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Delårsbokslut KV2:2009 Industrivärden den 4 augusti 2009 AN_Pres_KV209 Nr 1 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Industrivärden skall skapa aktieägarvärde

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 23 februari 2016

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 23 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Telefonkonferens den 23 februari 2016 Portföljens utveckling 2015 Portföljbolagen 2015 Investeringsverksamheten Fokus 2016 Sammanfattning 2 Portföljens utveckling 2015 3 Förändring

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Halvårsrapport Coeli Private Equity 2006 AB (publ) För perioden 1 januari - 30 juni 2008 PRIVATE EQUITY

Halvårsrapport Coeli Private Equity 2006 AB (publ) För perioden 1 januari - 30 juni 2008 PRIVATE EQUITY Halvårsrapport 28 Coeli Private Equity 26 AB (publ) För perioden 1 januari - 3 juni 28 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets verksamhet består av att med egna medel förvärva och förvalta värdepapper, bedriva

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2001 STORA PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR Första halvåret 2001 kännetecknas av betydande förändringar. Den viktigaste uppgiften har varit att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 2004-02-05

Bokslutskommuniké 2003 2004-02-05 Bokslutskommuniké 2003 2004-02-05 Långsiktig strategi gav kraftig resultatförbättring när marknaden vände Andra AP-fondens fondförmögenhet uppgick per 2003-12-31 till 140,4 mdkr, vilket innebär en ökning

Läs mer

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Sida 1 av 16 NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Delårsrapport januari juni Första halvåret Resultat efter skatt uppgick till 5,5 (-17,0) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,37 (-1,14)

Läs mer

Sjätte A onden årsredovisning 2010 Sjätte AP-fo ng 2010 Sjätte AP-fonden årsredovisnin

Sjätte A onden årsredovisning 2010 Sjätte AP-fo ng 2010 Sjätte AP-fonden årsredovisnin visning 2010 Sjätte AP fonden årsredov AP-fonden årsredovisning 2010 Sjätte A isning 2010 Sjätte AP-fonden årsredovis P-fonden årsredovisning 2010 Sjätte AP ning 2010 Sjätte AP-fonden årsredovisn -fonden

Läs mer

Resultat före skatt för verksamhetsåret uppgick till 7,8 MSEK.

Resultat före skatt för verksamhetsåret uppgick till 7,8 MSEK. Stockholm 7 februari 2008 PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 18 september 2006 31 december 2007 Resultat före skatt för verksamhetsåret uppgick till 7,8 MSEK. Substansvärde per aktie vid periodens slut

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Halvårsrapport 2009. Coeli Private Equity 2008 AB PRIVATE EQUITY

Halvårsrapport 2009. Coeli Private Equity 2008 AB PRIVATE EQUITY Halvårsrapport 29 Coeli Private Equity 28 AB PRIVATE EQUITY COELI PRIVATE EQUITY 28 AB DELÅRSRAPPORT COELI PRIVATE EQUITY 28 AB (PUBL), ORG. NR. 556743273 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Coeli Private Equity

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Sjätte AP-fonden ÅRSREDOVISNING 2003. Foto: Forschungszentrum Karlsruhe

Sjätte AP-fonden ÅRSREDOVISNING 2003. Foto: Forschungszentrum Karlsruhe Sjätte AP-fonden ÅRSREDOVISNING 2003 Foto: Forschungszentrum Karlsruhe Det svenska pensionssystemet Det reformerade pensionssystemet är uppdelat i två delar, inkomstpension och premiepension. Sjätte AP-fonden

Läs mer

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 11,5 MSEK.

Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 11,5 MSEK. Stockholm 17 oktober 2008 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 1 januari 2008 30 september 2008 Resultat före skatt för delårsperioden uppgick till 11,5 MSEK. Synligt substansvärde per aktie vid periodens slut

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Halvårsrapport Coeli Private Equity 2006 AB (publ)

Halvårsrapport Coeli Private Equity 2006 AB (publ) Halvårsrapport 27 Coeli Private Equity 26 AB (publ) INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets verksamhet består av att med egna medel förvärva och förvalta värdepapper, bedriva värdepappershandel, tillhandahålla

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS

BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS BESKRIVNING AP3S WEBBPLATS 1. Om AP3 Här finns en beskrivning av AP3s uppdrag i det svenska pensionssystemet. Här finns information om medlemmarna i AP3s ledningsgrupp, en ordlista som förklarar branschspecifika

Läs mer

c:20 i - -3 Diarienmmer

c:20 i - -3 Diarienmmer fl Sätte AP-fonden Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 STOCKHOLM c:20 i - -3 Diarienmmer Hendlaggare (96 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Nya regler för AP-fonderna (Fi2015/3429)

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Global Private Equity II AB

Global Private Equity II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AB Kvartalsrapport mars 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital

AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital AP4 Halvårsrapport 2014 I 1 AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital Fjärde AP-fondens (AP4) positiva resultat gav ett tillskott på nära 19 miljarder kronor till pensionssystemet. Fondens

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011 n Andra Positivt resultat trots turbulent marknad Fondens avkastning bidrog till att fondkapitalet ökade med 5 mdkr till 227, 5 mdkr under första halvåret 2011. Fonden

Läs mer

Lindab Intressenter 1 lämnar ett rekommenderat kontant bud om totalt 3 310 Mkr på Lindab. Budpremie 32%.

Lindab Intressenter 1 lämnar ett rekommenderat kontant bud om totalt 3 310 Mkr på Lindab. Budpremie 32%. 1 Pressmeddelande 14 maj 2001 Lindab Intressenter 1 lämnar ett rekommenderat kontant bud om totalt 3 310 Mkr på Lindab. Budpremie 32%. 138 kr kontant per B-aktie: Ratos, 6:e AP-fonden, Skandia Liv, Carl-Gustaf

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Global Private Equity II AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity II AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity II AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Telefonkonferens den 20 februari 2015 Portföljens utveckling 2014 Portföljbolagen 2014 Investeringsverksamheten Fokus 2015 Sammanfattning 2 Förändring Bures substansvärde per aktie

Läs mer

Nordic Secondary II AB

Nordic Secondary II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport mars 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

Global Private Equity 2 AB

Global Private Equity 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 2 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Allmänt om

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB HALVÅRSRAPPORT 2014

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB HALVÅRSRAPPORT 2014 HALVÅRSRAPPORT 2014 COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB VD HAR ORDET På makroperspektivet tycker vi att världsekonomin är svårbedömd och man kan lätt bli pessimistisk. Kriserna i bl. a Ukraina och Syrien tillsammans

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer