Försäkringskassans remissyttrande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringskassans remissyttrande"

Transkript

1 1 (21) Till Socialdepartementet Försäkringskassans remissyttrande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6

2 2 (21) Möjligheten att leva ett självständigt liv på egna villkor ska vara en naturlig förutsättning för både barn och vuxna. För att personer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar har ett omfattande stödbehov ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt är personlig assistans en mycket viktig rättighet. Tillgång till personlig assistans ger frihet att styra över sin egen vardag och är en viktig del i handikappolitiken. Därför är det djupt tragiskt när vi i flera fall på senare tid upptäckt omfattande fusk och grovt kriminell verksamhet inom assistansersättningen. Vi välkomnar därför utredningens gedigna genomlysning av frågan. Utredningen innehåller många viktiga förslag till förbättringar som hjälper oss att stävja fusk och felaktigheter en viktig förtroendefråga för Försäkringskassan och för assistansersättningen.

3 3 (21) Sammanfattande bedömning Försäkringskassan är mycket positiv till betänkandets förslag i sin helhet. Försäkringskassan anser att utredningen har gjort en gedigen genomlysning av problemen med fusk och felaktigheter inom assistansersättningen. De förslag som utredningen lägger fram förstärker arbetet mot felaktiga utbetalningar och motverkar fusk och oegentligheter samtidigt som de bidrar till att ta tillvara den assistansberättigades intressen och rättigheter på ett bättre sätt. Därmed ökar tryggheten för den försäkrade. Även om utredningens utgångspunkt framförallt är fusk, oegentligheter och överutnyttjande inom assistansersättningen anser Försäkringskassan att utredningen i större utsträckning kunde ha anlagt ett brukarperspektiv och även ett barnperspektiv, detta för att på ett tydligare sätt visa på konsekvenserna av förslagen för de assistansberättigade. Försäkringskassan instämmer i att de ekonomiska drivkrafterna i förening med bristande kontrollmöjligheter gör att det kan antas att fusk och medvetet utnyttjande kommer att fortsätta om ingenting görs. Försäkringskassan instämmer också i att det för förmånens legitimitet är helt nödvändigt att finna åtgärder som på ett effektivt sätt kan förhindra och motverka fusk och felaktigheter av olika slag. Det är samtidigt viktigt att göra en avvägning så att inte åtgärderna blir alltför långtgående och besvärande för de assistansberättigade. Försäkringskassan delar utredningens åsikt om att det initiala beslutet om assistansersättning är strategiskt viktigt i arbetet med att förebygga fusk och överutnyttjande. Försäkringskassan delar dock inte utredningens uppfattning att Försäkringskassans styrning premierar snabba genomströmningstider framför kvalitet och noggrannhet i besluten. Försäkringskassan arbetar kontinuerligt för att säkerställa och förbättra en rättssäker och enhetlig prövning och för att se till att underlagen håller sådan kvalitet att det säkerställs att rätten till ersättning är uppfylld. Försäkringskassans styrning innebär att beslut ska fattas på tillräckliga beslutsunderlag i kombination med att ärendehandläggningen ska genomföras skyndsamt. Försäkringskassan delar utredningens bedömning om att det krävs en fördjupad analys av orsakerna till regionala skillnader. Försäkringskassan har påbörjat en sådan studie. Studiens syfte är bland annat att ge svar på om de redovisade regionala skillnaderna beror på olika handläggning eller på att behoven ser olika ut. Försäkringskassan delar utredarens bedömning om att det finns behov av ett bredare IT-baserat system som kan stödja handläggning, kontroll, uppföljning, uppgiftslämnande och utbetalningar. Försäkringskassan ser därför positivt på förslaget om att Försäkringskassans bör tillföras medel för IT-utveckling.

4 4 (21) Försäkringskassan delar utredningens uppfattning att det vid prövningen av rätten till assistansersättning i vissa fall behövs en beskrivning av oberoende experter angående förhållandet mellan det medicinska tillståndet och hjälpbehovet. Försäkringskassan anser att det är hälso- och sjukvården som ska tillhandahålla sådana utredningar. Därför föreslår Försäkringskassan att medel ska tillföras hälso- och sjukvården istället för Försäkringskassan för detta ändamål. Utredningen har i betänkandet kommit med förslag som rör utformningen av Försäkringskassans interna organisation. Försäkringskassan kommer självklart att överväga detta i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Försäkringskassan vill framhålla att om förslagen i betänkandet blir verklighet kommer Försäkringskassan i likhet med övriga involverade aktörer, att bedöma och genomföra de anpassningar av kompetens, resurser, organisation och samverkan som krävs. Ikraftträdandetidpunkten juli 2013 anser Försäkringskassan är rimlig.

5 5 (21) 8 Beskrivning av assistansersättningens kostnadsutveckling 8.5 Övervältring av kostnader mellan huvudmännen Försäkringskassan instämmer i utredningens beskrivning av övervältring av kostnader mellan huvudmän. I dag finns det två huvudmän när det gäller personlig assistans. Med två huvudmän uppstår gränsdragningsproblematik och det kan skapa problem för den enskilde som är i behov av hjälp. Det skapar också onödig administration och höga kostnader för kommunerna, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna. Försäkringskassan instämmer även i utredningens beskrivning att det förekommer en betydande övervältring från kommuner och landsting till assistansersättningen. Ett möjligt alternativ för att komma till rätta med övervältringen skulle kunna vara ett huvudmannaskap. Försäkringskassan vill dock framhålla att konsekvenserna och innebörden av ett statligt eller kommunalt huvudmannaskap behöver utredas på ett djupare plan. 11 Allmänna överväganden 11.3 Kostnadsutvecklingen Försäkringskassan delar utredningens bedömning om att det krävs en fördjupad analys av orsakerna till regionala skillnader. Försäkringskassan arbetar med en sådan analys. Studien utgår från tre olika modeller för att ge svar på om de regionala skillnaderna beror på olika handläggning eller att behoven ser olika ut. De faktorer som modellerna tar fasta på är individrelaterade faktorer, attityder gentemot Försäkringskassan samt faktorer i relationen till anordnare och assistenter. I betänkandet konstaterar utredningen att kostnaderna troligtvis kommer att öka till följd av implementeringen av det så kallade bedömningsinstrumentet. Försäkringskassan utvärderar för närvarande behovsbedömningsstödet och kan i det sammanhanget konstatera att det inte finns entydig evidens som pekar på att så skulle vara fallet. Resultaten visar snarare på att det inte blir någon signifikant skillnad i utgifterna till följd av användningen av behovsbedömningsstödet. Däremot indikerar de preliminära resultaten att användandet av behovsbedömningsstödet leder, som utredningen också skriver, till en enhetligare handläggning och ökad likformighet. Planering finns att implementera behovsbedömningsstödet i hela organisationen under hösten 2012.

6 6 (21) 11.4 Frågor som bör utredas vidare Försäkringskassan instämmer i att det är principiellt tveksamt att en brukare ska kunna vägra delta i insatser som habilitering och rehabilitering eller avstå från hjälpmedel eller anpassning av bostaden för att istället få hjälp av en personlig assistent. Det är bra att utredningen föreslår en särskild bestämmelse som tydliggör en vårdnadshavares skyldighet att medverka till sådana insatser. Försäkringskassan instämmer i utredningens mening att detsamma bör gälla för alla som uppbär eller ansöker om assistansersättning. Försäkringskassan instämmer i att det i lagstiftningen finns behov av att precisera och klargöra vad som ska räknas som andra personliga behov. Försäkringskassan instämmer även i att en klar definition bör finnas av vad som är gruppbostad, så att det inte blir en bedömning från fall till fall när assistansersättning inte ska lämnas enligt 106 kap. 24 socialförsäkringsbalken (SFB). Utöver det anser Försäkringskassan att det även behövs en tydligare definition av vad som avses med institution enligt samma lagrum. 12 Förslag för att motverka fusk och överutnyttjande 12.1 Skärpta krav för tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans m.m. Försäkringskassan tillstyrker förslaget. Förslaget bidrar till att minska risken att oseriösa aktörer bedriver verksamhet enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Det bidrar även till att den assistansberättigade får assistans med kvalitet och ger ökad trygghet och minskar risken för att han eller hon blir utnyttjad. Försäkringskassan anser att reglerna bör ändras så att tillstånden för assistansanordnare beviljas för viss tid i stället för tills vidare. Som Försäkringskassan tidigare påpekat är det den assistansberättigades trygghet och intresse av kvalitet i assistansen som motiverar en generell tidsbegränsning av tillstånden. Genom att tillstånden tidsbegränsas, kan den assistansberättigade känna sig trygg i att den anordnare som han eller hon har valt uppfyller de krav på kvalitet som Socialstyrelsen uppställer. Den omständigheten att en ny prövning kommer att ske inom en inte alltför lång framtid bör rimligtvis förstärka anordnarens motivation att driva sin verksamhet i enlighet med lagens syfte.

7 7 (21) 12.2 Återkallelse av tillstånd vid bristande personlig eller ekonomisk lämplighet Försäkringskassan tillstyrker förslaget. Det är naturligt att det är samma villkor som tillämpas vid beviljande som vid återkallelse av tillstånd Skyldighet för anordnare av personlig assistans att tillhandahålla all assistans Försäkringskassan tillstyrker förslaget. Försäkringskassan vill framföra att det är ett växande problem att brukare ofta har ett flertal olika assistenter på olika tider på dygnet. Insatser som sker på natten kan i vissa fall tillgodoses av hemtjänstens nattpatrull, genom att anordnaren köper tjänst av en underleverantör. Syftet med lagstiftningen att ha ett begränsat antal personliga assistenter håller därmed på att urholkas. Genom bestämmelsen om skyldigheten att tillhandahålla all assistans stärks intentionen med lagstiftningen om ett begränsat antal personer. Försäkringskassan anser att det finns ett behov av bestämmelsen även om det blir en alternativ konstruktion av schablonbeloppet. Som Försäkringskassan uppfattar det utesluter inte förslaget att anordnaren har underleverantörer. Förslaget måste därför kompletteras så att det framgår att även underleverantörerna måste ha tillstånd av Socialstyrelsen Utbetalning av assistansersättning Försäkringskassan tillstyrker förslaget. Förslaget innebär att Försäkringskassan bara får, förutom till den försäkrade själv eller till kommunen, betala ut assistansersättning till en assistansanordnare som har ett gällande tillstånd från Socialstyrelsen. Utredningen nämner att den föreslagna bestämmelsen indirekt innebär att assistansersättningen enbart kan tas emot av assistansanordnare i Sverige. Med denna tolkning ställer sig Försäkringskassan frågande om förslaget är förenligt med EU-rätten. Försäkringskassan anser att det är lika viktigt att det framgår i lagtext att utbetalning inte får ske till den försäkrade själv i de fall som han eller hon köper assistans av en anordnare som saknar tillstånd. Detta skulle omöjliggöra att assistansersättning kommer en anordnare till del som inte har tillstånd från Socialstyrelsen. Förslag på ändring i 51 kap. 4 SFB, se bilaga.

8 8 (21) 12.5 Uppgiftsskyldighet för anordnare av personlig assistans m.m. Försäkringskassan tillstyrker förslaget. Försäkringskassan har förståelse för att förslaget innebär ett utökat arbete för den som är arbetsgivare åt personliga assistenter. Förslaget kan även innebära att den assistansberättigade kan känna en oro för vilka uppgifter assistansanordnaren lämnar ut till Försäkringskassan. Försäkringskassan vill betona att det är viktigt att anordnarna enbart lämnar uppgifter som har betydelse för Försäkringskassans tillämpning. En arbetsgivare kan ha mycket information som rör den anställdes personliga förhållanden som inte har betydelse för Försäkringskassans utbetalning av ersättning, sådan information ska stanna hos arbetsgivaren. Försäkringskassan anser emellertid att det är en förutsättning att arbetsgivaren har en skyldighet att lämna uppgifter till Försäkringskassan för att myndigheten ska kunna kontrollera att ersättningen används korrekt Krav på den som anställs som personlig assistent Försäkringskassan är positiv till utredningens förslag om de krav som ställs på den som anställs som personlig assistent. Förslagen kan uppfattas som en begränsning i den försäkrades möjlighet att fritt välja vem som ska vara personlig assistent. Försäkringskassan anser att det är rimligt att kraven är desamma oavsett på vilket sätt den assistansberättigade väljer att anordna assistansen. Första punkten. Försäkringskassan anser att kravet är berättigat eftersom det finns risk för intressekonflikt och jävsituation när den personliga assistenten även företräder den assistansberättigade. Försäkringskassan vill påpeka att det är ett stort antal personer som förenar uppdraget god man, förvaltare eller ombud med att vara personlig assistent, bestämmelsen innebär att detta fortsättningsvis inte går att förena. I de situationer detta förekommer måste den assistansberättigade välja vilken funktion/relation han/ hon vill ha till den som är både personlig assistent och företrädare. I vissa fall har relationen som god man, förvaltare eller ombud och personlig assistent pågått i flera år. Den enskilde behöver ges tid att ta ställning till hur han/hon vill att relationen till den som tidigare varit både företrädare och personlig assistent framöver ska se ut. Hänsyn behöver också tas till att det för byte av god man och förvaltare krävs ett beslut från överförmyndaren eller tingsrätten. Försäkringskassan föreslår därför att äldre bestämmelser ska gälla under en övergångsperiod, exempelvis sex månader efter ett eventuellt ikraftträdande av förslaget.

9 9 (21) Försäkringskassan föreslår även att det inte ska vara möjligt att vara personlig assistent om man är anställd hos en anordnare hos vilken den försäkrade anlitar ett ombud. Enligt utredningens förslag finns inget hinder för andra personer som är knutna till anordnare av personlig assistans - såsom personer som företräder anordnaren eller annan personal hos anordnaren - att vara ombud för den försäkrade. Försäkringskassan föreslår inte heller ett sådant hinder generellt, utan endast i de fall som den försäkrade har en personlig assistent som är anställd hos samma anordnare, eftersom det i de fallen kan finnas ett starkt ekonomiskt vinstintresse hos anordnaren. Försäkringskassan föreslår att en ny andra punkt förs in i 51 kap. 16 SFB. Förslag på ändring i 51 kap. 16 SFB, se bilaga. Andra, tredje och fjärde punkterna. Försäkringskassan tillstyrker kraven då de bidrar till att öka kvaliteten i utförandet av assistansen samt att arbetsförhållandena och arbetsmiljön för de personliga assistenterna stärks. Femte punkten. Försäkringskassan tillstyrker kravet, men ser att det finns en svårighet att genomföra kontrollen av bosättningen i länder utanför EU/EES. Försäkringskassan ställer sig tveksam till den ventil som utredaren föreslår ska finnas i SFB, för situationer när en brukare oförutsett blir i behov av utökad assistans under en utlandsresa och är i behov av att anlita personal på platsen. Försäkringskassan anser att om en ventil ska finnas, bör denna enbart kunna tillämpas i fall då den ordinarie assistenten blir sjuk och under en begränsad tid. Försäkringskassan ser även att det bör ställas krav på anmälningsplikt vid assistans under utlandsvistelse, i de fall utlandsvistelsen ska pågå i mer än en månad Anhöriga som personliga assistenter Försäkringskassan tillstyrker förslaget i stort. Försäkringskassan ser positivt på utredningens förslag vad gäller möjligheterna att dra in eller sätta ner en ersättning i de fall en försäkrad inte samtycker till en inspektion. Försäkringskassan tolkar förslaget som att den så kallade inspektion som Försäkringskassan ska göra i realiteten inte skiljer sig från Försäkringskassans nuvarande möjligheter att genomföra hembesök. Skillnaden ligger i att det i och med samtycket blir enklare att dra in eller sätta ner en ersättning i de fall en försäkrad inte medverkar till ett sådant hembesök. Möjligheten att idag dra in eller sätta ned ersättningen när en försäkrad inte medverkar till ett hembesök är till viss del begränsad, eftersom en sådan indragning alltid måste föregås av en erinran om detta. Genom förslaget stärks Försäkringskassans möjligheter att kontrollera att assistans faktiskt utförs och även Försäkringskassans möjlighet att agera där medvetet fusk förekommer.

10 10 (21) Försäkringskassan anser dock att ordet inspektion är olämpligt, eftersom inspektion är ett verktyg som kan bli aktuellt då tillsyn av en verksamhet sker. Av betänkandet framgår att avsikten inte är att Försäkringskassan ska inspektera kvaliteten av utförandet av assistansen, men Försäkringskassan anser att formuleringen i författningsförslaget till 51 kap. 16 a SFB behöver nyanseras så att det tydligt framgår även i lagtexten att Försäkringskassan inte ska ha den rollen. Försäkringskassan anser även att den första punkten i nuvarande 51 kap. 16 SFB bör finnas kvar, det vill säga villkoret att anhöriga som lever i hushållsgemenskap med den personliga assistenten ska anställas av en anordnare som är fristående i förhållande till hushållet Återkrav av felaktigt utbetald assistansersättning Försäkringskassan är överlag positiv till förslaget och den föreslagna nya paragrafen i 108 kap. 9 a SFB, men föreslår att placeringen av bestämmelsen ändras så att kopplingen till förutsättningarna för återkrav i 108 kap. 2 SFB stärks. Försäkringskassan anser också att lagstiftaren på ett mer tydligt sätt generellt bör ta ställning emot återkrav mot barn så att det endast kan bli aktuellt om synnerliga skäl föreligger. Med synnerliga skäl bör exempelvis avses situationer då ett straffmyndigt barn av egen kraft har lämnat felaktiga uppgifter i syfte att felaktigt få ersättning från socialförsäkringen eller på annat sätt visat förslagenhet. Försäkringskassan har nyligen lämnat ett liknande förslag i regeringsuppdraget Regelförenkling, som dock inte enbart gäller assistansersättning utan samtliga förmånsslag. Försäkringskassan lämnar därför samma förslag i detta yttrande. Förslag på ändring 108 kap.2 i SFB, se bilaga Förutsättningar för retroaktiv ersättning för personlig assistans Försäkringskassan tillstyrker förslaget. Det är idag stora problem med anställningsavtal som verkar efterkonstruerade i de fall den försäkrade har fått ett beslut om assistansersättning som gäller retroaktivt. Förslaget innebär även att Försäkringskassan får underlag som visar på att den personliga assistenten utför ett arbete. Detta leder till att Försäkringskassan får information om att annan ersättning från socialförsäkringen inte kan utbetalas för samma period, till exempel sjukpenning eller föräldrapenning, till den personliga assistenten.

11 11 (21) Barn ska garanteras vård, habilitering och utbildning Försäkringskassan tillstyrker förslaget. Försäkringskassan anser att det i förslaget även ska förtydligas att den som är vårdnadshavare är skyldig att se till att barnets behov av andra insatser enligt LSS och socialtjänstlagen tillgodoses även om ekonomisk ersättning begärs för personlig assistans. Barnets bästa måste alltid vara i centrum, andra insatser än personlig assistans kan vara samhällsstöd som bättre tillgodoser barnets utveckling och stimulans, t.ex. korttidstillsyn eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet Myndighetssamarbete m.m. Försäkringskassan tillstyrker förslaget om att kommunen får utökad anmälningsplikt, då någon som uppbär assistansersättning beviljas andra insatser som innebär att assistansersättningen ska omprövas eller om kommunen får kännedom om att något som tyder på att assistansersättning använts till annat än personlig assistans. Försäkringskassan tillstyrker att anmälningsskyldigheten i assistansärenden utökas till att omfatta vårdnadshavare, god man eller förvaltare och till den till vilken assistansersättningen betalas ut vad gäller insatser som daglig verksamhet, barnomsorg eller annan insats som påverkas rätten till ersättningen storlek. Den utökade anmälningsplikten och anmälningsskyldigheten kommer att bidra till att ersättning inte betalas ut med för högt belopp. Beslut om minskning eller indragning kommer att kunna tas i tid, vilket leder till minskad administration med återkravsutredningar. Försäkringskassan tillstyrker förslaget att kommunen och Försäkringskassan ska anmäla till Socialstyrelsen om de får uppgifter som tyder på att tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas. Försäkringskassan tillstyrker förslaget om möjligheten för Försäkringskassan att hos Skatteverket kontrollera uppgifterna om assistenter och anordnare av personlig assistans. Förslagen kommer att innebära att det krävs en utveckling av dagens IT-stöd Bemyndigande att utfärda föreskrifter Försäkringskassan tillstyrker förslaget.

12 12 (21) 13 Förslag för att förbättra rutiner och kontroll hos Försäkringskassan 13.1 Ökad tyngd åt det första beslutet om beviljande av assistansersättning Försäkringskassan delar utredningens åsikt om att det initiala beslutet om assistansersättning är strategiskt viktigt i arbetet med att förebygga fusk och överutnyttjande. Försäkringskassan delar utredarens bedömning om att det i vissa fall, när betydande osäkerhet råder angående den reella funktionsbegränsningen och när det finns misstankar om att den försäkrade simulerar eller överdriver sina stödbehov, finns behov av fördjupad medicinsk utredning av opartiska specialister. Försäkringskassan behöver vid prövningen av rätten till assistansersättning en beskrivning av en oberoende expert angående förhållandet mellan det medicinska tillståndet och hjälpbehovet. Försäkringskassan anser att det är hälso- och sjukvården som ska tillhandahålla utredningar av opartiska specialister. Därför föreslår Försäkringskassan att medel ska tillföras hälso- och sjukvården istället för Försäkringskassan för detta ändamål. Utgångspunkten bör vara att den försäkrade ska komma in med medicinska underlag och att det är hälso- och sjukvården som ska tillhandahålla de medicinska underlagen. Försäkringskassan har dock därutöver behov av att kunna begära sådana utredningar av hälso- och sjukvården precis som inom sjukförsäkringen. Försäkringskassan vill även påpeka att till skillnad från många andra förmåner t.ex. handikappersättning och vårdbidrag, idag inte finns något författningskrav att tillsammans med ansökan om personlig assistans bifoga ett medicinskt underlag som beskriver diagnos (medicinskt tillstånd), funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och hjälpbehov. Försäkringskassan ser ett behov av ett sådant krav även för assistansersättningen då ett läkarutlåtande är ett nödvändigt underlag i utredningen. Försäkringskassan vill även i detta sammanhang peka på behovet av möjligheten för Försäkringskassan att fatta interimistiska beslut om indragning eller nedsättning av assistansersättning när det finns särskilda skäl för det. Idag finns inte någon möjlighet att fatta ett interimistiskt beslut om nedsättning eller indragning av assistansersättning i situationer när det är sannolikt att personen inte har rätt till ersättning på den nivå som utbetalas. Det kan vara situationer då personen har överdrivit sitt behov av assistans och misstanke om brott finns, det kan då finnas behov av att minska ersättningen under en utredningstid för att konstatera vilken nivå som personen har rätt till.

13 13 (21) Försäkringskassan föreslår därför att det införs en möjlighet för Försäkringskassan att fatta interimistiska beslut om indragning eller nedsättning av assistansersättning när det finns särskilda skäl för det. Förslag på ändring i 112 kap.3-4 SFB, se bilaga Förbättrad kontroll och uppföljning Försäkringskassan tillstyrker förslaget. Förslaget stärker Försäkringskassans möjlighet att kontrollera uppgifter hos arbetsgivare och Skatteverket i de situationer det är befogat. Försäkringskassan delar utredningens bedömning om att det är viktigt att kvaliteten på det initiala beslutet om assistansersättning är god. Utredaren beskriver under sin bedömning en rad åtgärder som bör förbättras i Försäkringskassans handläggning. Försäkringskassan vill peka på att en rad åtgärder har gjorts för att förbättra handläggningen. Handläggningen av tvåårsomprövningar har förtydligats i ett metodstöd. Förtydligande har skett vad gäller kontroll av tidsredovisningar och räkningar. Information har skickats till samtliga assistansberättigade och deras anordnare där det har förtydligats vilka uppgifter som ska finnas på tidsredovisningarna för att dessa ska betraktas som korrekta. Möjligheten till undantag från tidsredovisningen har upphört. Försäkringskassan genomför också nu en genomlysning av processen för assistansersättning. Detta innefattar en översyn av vad som ska göras samt hur det ska göras. Genomlysningen innebär ett tydligt fokus både på kontroll och på kvaliteten i utredningen där ytterligare proaktivietet i handläggningen är inbyggd. Försäkringskassan begär att få ett särskilt uppdrag att fortsätta arbetet med att se över ytterligare åtgärder mot fusk oegentligheter inom assistansersättningen. Uppdraget bör grundas på erfarenheter av genomförda kontrollutredningar inom assistansersättning Organisation och styrning Försäkringskassan tillstyrker förslaget om att Försäkringskassans bör tillföras medel för IT-utveckling. Försäkringskassan delar utredarens bedömning om att det finns behov av ett bredare IT-baserat system som kan stödja handläggning, kontroll, uppföljning, uppgiftslämnande och utbetalningar. Ett fungerande IT-system bidrar till att handläggarnas kompetens kan användas i kundmötet och att bedöma rätten till ersättning. Det ger även möjlighet för Försäkringskassan att kontrollera, få uppgifter till uppföljning och statistik för att utveckla området samt som verktyg i ledning och styrning.

14 14 (21) 14 Konsekvensanalys Ikraftträdande Försäkringskassan anser att den föreslagna tidpunkten för ikraftträdande, den 1 juli 2013, är rimlig Finansiella kalkyler Anslag 2:2 Försäkringskassan (OU 10) samt lån i Riksgälden Försäkringskassan delar utredarens bedömning om att det finns behov av ett bredare IT- baserat system som kan stödja handläggning, kontroll, uppföljning, uppgiftslämnande och utbetalningar. Försäkringskassan ser därför positivt på att tillföras medel för IT-utveckling. Utredningen har uppskattat att 20 miljoner kronor behöver tillföras för det bredare IT- stödet. Försäkringskassan vill peka på att denna uppskattning är alldeles för låg. Utvecklingen av ett nytt IT-stöd innebär en omfattande utveckling som även kan komma att påverka annan IT- utveckling inom Försäkringskassan. Utredningen föreslår att Försäkringskassan bör finansiera investeringen av ett IT-baserat system för att stödja handläggning, kontroll, uppföljning, uppgiftslämnande och utbetalningar genom ett amorteringslån i Riksgälden med en löptid om 10 år och en ränta på 2,5 procent. Försäkringskassan vill tydliggöra att den kostnad som en investering i ett ITsystem medför hänger samman med avskrivningstiden på tillgången och inte amorteringstakten på lånet. Därtill kommer räntekostnaden. Försäkringskassans övriga egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar har normalt fem års avskrivningstid, se 5 kap. 4 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Försäkringskassans bedömning är att även detta IT-stöd bör ha samma avskrivningstid. De lån som Försäkringskassan tecknar kallas för avistalån. En investeringskostnad på 20 mnkr skulle generera en årlig avskrivningskostnad på 4 mnkr, förutsatt att även denna tillgång skulle ha femårig avskrivningstid. Tillkommer gör kostnader för räntor. Försäkringskassan anser att utredningens beräkning om att Försäkringskassan behöver tillföras medel motsvarande 50 årsarbetare för att intensifiera handläggningen och kontroll enligt utredningens förslag under den tid utvecklingen av IT-systemet pågår är rimlig.

15 15 (21) 15 Författningskommentarer 110 kap 5 Angående utredningens förslag att uppgifter ska lämnas på heder och samvete av den försäkrades vårdnadshavare, gode man, förvaltare eller ombud. Försäkringskassan tillstyrker förslaget att uppgifter ska lämnas på heder och samvete även av den försäkrades ombud. Att uppgifter ska lämnas på heder och samvete av den försäkrades vårdnadshavare, gode man och förvaltare gäller redan idag. Det stod tidigare uttryckligen i lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen (1993:389) om assistansersättning m.m., men i samband med att socialförsäkringsbalken infördes togs bestämmelserna bort med motiveringen att detta redan följer av 12 kap. föräldrabalken (prop. 2008/09:200 socialförsäkringsbalk s. 473). Mot den bakgrunden avstyrker Försäkringskassan förslaget avseende vårdnadshavare, god man och förvaltare. Bilaga 2: Möjlig ny reglering av schablonersättningen Försäkringskassan är positiv till utredningens förslag om möjlig ny reglering av schablonersättningen och tillstyrker att förslaget utreds vidare. Modellen innebär att kostnadsbeloppet kommer att bli individuellt framräknat, vilket kommer att kräva att Försäkringskassan utvecklar sitt IT-system för att kunna hantera den beräkning som krävs. Försäkringskassan ser även att modellen kan öppna upp för att ändra utbetalningsrutinen för dem som köper personlig assistans på så sätt att utbetalning görs i efterhand i stället för som i dag med ett preliminärt belopp.

16 16 (21) Bilaga till 12.4 Utbetalning av assistansersättning Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs att 51 kap. 4 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 51 kap. 4 Assistansersättning lämnas endast under förutsättning att den används för köp av personlig assistans eller för kostnader för personlig assistans. Vid köp av assistans lämnas assistansersättning endast under förutsättning att den försäkrade köper assistans av en anordnare som har tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva assistans.

17 17 (21) Bilaga till 12.6 Krav på den som anställs som personlig assistent Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs att 51 kap. 16 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 51 kap. 16 Som kostnad för personlig assistans anses inte ersättning som den försäkrade själv lämnar till 1. någon som han eller hon lever i hushållsgemenskap med, eller 2. en personlig assistent för arbete som utförts på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2 4 lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete. Assistansersättning lämnas inte för personlig assistans som utförs av 1. någon som företräder en försäkrad som har fyllt 18 år i egenskap av god man, förvaltare eller ombud, 2. en personlig assistent som är anställd hos en anordnare som den försäkrades ombud har väsentlig anknytning till, 3. en personlig assistent på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2 4 lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, 4. en personlig assistent som inte har fyllt 18 år, 5. en personlig assistent som till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak saknar arbetsförmåga, eller 6. en personlig assistent som inte är bosatt inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetet (EES).

18 18 (21) Bilaga till 12.8 Återkrav av felaktigt utbetald assistansersättning Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken dels att 108 kap. 2 ska ha följande lydelse, dels att det i balken ska införas tre nya bestämmelser, 2 a 2 c, av följande lydelse. Nuvarande lydelse 108 kap. 2 Föreslagen lydelse Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten ska besluta om återbetalning av ersättning som den har beslutat enligt denna balk, om den försäkrade eller, i förekommande fall, den som annars har fått ersättningen har orsakat att denna har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp genom att 1. Lämna oriktiga uppgifter, eller 2. Underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet. Detsamma gäller om ersättning i annat fall har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som fått ersättningen har insett eller skäligen borde ha insett detta. Återkrav mot en försäkrad som är underårig får beslutas endast om det finns synnerliga skäl. 2 a Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten kan besluta om återkrav, förutom från den försäkrade, från vårdnadshavare eller annan ställföreträdare för den försäkrade.

19 19 (21) 2 b Har assistansersättning lämnats felaktigt eller med för högt belopp, kan Försäkringskassan, utöver vad som anges i 2 a, besluta om återkrav av beloppet, från den till vilken assistansersättning betalats ut enligt 51 kap c Återkrav mot annan än den försäkrade får uppgå till högst det belopp som tagits emot för den försäkrades räkning.

20 20 (21) Bilaga till 13.1 Ökad tyngd åt det första beslutet om beviljande av assistansersättning Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs att 112 kap. 3 och 4 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse 112 kap 3 Föreslagen lydelse Finns det sannolika skäl att dra in eller minska en beslutad ersättning, kan den handläggande myndigheten besluta att ersättning ska hållas inne eller lämnas med lägre belopp till dess att ersättningen ska hållas inne eller lämnas med lägre belopp till dess att ärendet avgjorts. Interimistiska beslut enligt 3 får i ärenden om assistansersättning endast fattas när det finns särskilda skäl. 112 kap 4 Interimistiska beslut om ersättning enligt 2 och 3 får inte fattas i ärenden om 1. adoptionsbidrag, 2. bilstöd, 3. allmän ålderspension, 4. särskilt pensionstillägg, eller 5. efterlevandepension och efterlevandestöd. Interimistiska beslut enligt 3 får inte fattas i ärenden om assistansersättning.

21 21 (21) Till Socialdepartementet Yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6 Beslut i detta yttrande har fattats av generaldirektör Dan Eliasson i närvaro av chefsjurist Eva Nordqvist, Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter, Försäkringsdirektör Laura Hartman, Försäkringsdirektör Svante Borg, verksamhetsutvecklare Signe Holmlund samt verksamhetsutvecklare Ingeborg Watz Forslund, den senare som föredragande. Dan Eliasson Ingeborg Watz Forslund

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Avdelningen för stadsövergipande sociala frågor, Strategiska enheten Information Sida 1 (7) 2013-07-03 Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Den 1 juli

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Sundbyberg 2012-04-17

Sundbyberg 2012-04-17 Sundbyberg 2012-04-17 Vår referens: Mia Ahlgren Er referens: s.fst@social.ministry.se Yttrande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU2012:6 Handikappförbunden är ett partipolitiskt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen Aktuella frågor inom assistansersättningen Jag kommer att tala om Utvecklingen av assistansersättningen Studie om Försäkringskassans administration av assistansersättningen Digitalisering av utbetalning

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Hjälp med andra personliga behov ska i någon mening vara kvalificerad för att ge rätt till assistansersättning.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning

Läs mer

Vissa förslag om personlig assistans

Vissa förslag om personlig assistans YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-12-15 Avdelningen för juridik Ellinor Englund Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Vissa förslag om personlig assistans Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Promemoria 2016-12-20 S2016/07902/FST Socialdepartementet Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken 1. Sammanfattning I promemorian lämnas förslag till ändring i 51 kap. 11 andra

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter

Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning föreskriver Försäkringskassan i fråga om Riksförsäkringsverkets föreskrifter BILAGA 1 (6) Författningsförslag Förslag till föreskrifter om ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Med stöd av 8 och 12 förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Läs mer

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse. Promemoria 2016-05-11 S2016/03419/FST Socialdepartementet Förslag till ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Lagtext Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs att

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (9) Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 Inledning Välfärdssystemen finansieras solidariskt med skattemedel. För att upprätthålla legitimiteten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Promemoria 2017-12-20 S2017/07480/FST Socialdepartementet Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sammanfattning... 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF)

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) REMISSYTTRANDE 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) Sammanfattning Försäkringskassan ser positivt

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Ulf Kristersson

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07, 2015-11-23, 2015-12-23 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm Cirkulärnr: 1998:157 Diarienr: 1998/2396 Handläggare: Sektion/Enhet: Ingrid Söderström Andreas Hagnell Datum: 1998-09-29 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Finanssektionen Handikappomsorg Individ-och

Läs mer

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Avdelningen för juridik Pål Resare Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga

Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Försäkringskassan Funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga Hjärnkraft 170529 Mathias Holmlund 010 116 3493 mathias.holmlund@forsakringskassan.se Sid 1 2017 Funktionsnedsättning Innehåll Översiktlig

Läs mer

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH)

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH) 1 (5) Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (U2015/05012/UH) Sammanfattning Försäkringskassan är positiv till den föreslagna

Läs mer

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5)

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2016-06-07 Enheten för pension och övergripande studier Åsa Barat-Ullenius asa.barat-ullenius@inspsf.se Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen

Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen Sida 1 av 10 Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen Att enskilda personer och företag fuskar förstör för alla de som är beroende av sin assistans.

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning.

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. Socialförvaltingen Eva A Lindholm Datum Sid 2009-03-17 Dnr 1 (5) LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. I yttrandet

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag till beslut Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-10-16 Handläggare Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förslag till reviderade riktlinjer

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning

Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning Promemoria 2017-05-24 S2017/03211/SF Socialdepartementet Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Författningsförslag... 4 2.1 Förslag

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-05-28 Dnr 165/2015 1 (5) Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Fi2015/781 Sammanfattning

Läs mer

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition.

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition. 1(5) Vårt diarienummer: KS-KOM-2008-00834 Till Socialdepartementet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Socialdepartementet

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kommittédirektiv Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan Dir. 2009:47 Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Social omsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-05-31 Handläggare Hillevi Andersson Telefon: 08-508 22 329 Till Hägerstens-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2017-06-15

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

Utökat elektroniskt informationsutbyte

Utökat elektroniskt informationsutbyte 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Utökat elektroniskt informationsutbyte Uppdraget Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2017-05-09 Enheten för sjukförmåner Nina Karnehed Forskare och utredare nina.karnehed@inspsf.se Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD S2009/8444/SF. Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (6) AdmD S2009/8444/SF. Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (6) Datum Diarienr 2010-10-21 AdmD-291-2010 Ert datum Ert diarienr 2010-07-20 S2009/8444/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten 103 33 Stockholm Betänkandet Gränslandet mellan

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning; RAR 2002:6 beslutade den 4 juli 2002. Riksförsäkringsverket

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Information om hur du fyller i blanketten Räkning

Information om hur du fyller i blanketten Räkning Information om hur du fyller i blanketten Räkning Assistansersättning (3057) Använd alltid den senaste versionen av blanketten så att den kan skannas in i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Annars

Läs mer

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter.

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter. Sociala enheten Yttrande 2009-01-30 sid 1 (5) 700-28404-2008 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU

Läs mer

Rätt beslut och rätt ersättning

Rätt beslut och rätt ersättning Rätt beslut och rätt ersättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3)

Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 20110-09-28 2011-113 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) (diarienummer S2011/942/SF) Sammanfattning ISF konstaterar

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samh pol avd/kjell RautioAdm enhbarbro de Lisle 2009-02-02 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: kjell.rauto@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM MÖJLIGHET

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning

Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning 2 (6) Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning I regleringsbrevet till

Läs mer

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Slutbetänkande av (SOU 2008:77) uppdrag och sammansättning Parlamentarisk kommitté med ledamöter från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1513 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Vissa förslag om personlig assistans

Vissa förslag om personlig assistans Promemoria 2017-11-29 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Vissa förslag om personlig assistans Innehåll Sammanfattning... 3 1 Författningsförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 4 december 2015 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 november

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Betänkande av Utredningen om assistansersättningens kostnader Stockholm 2012 SOU 2012:6 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.; SFS 2010:1141 Utkom från trycket den 26 oktober 2010 utfärdad den 14 oktober

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader Bakgrund Den nya förmånen Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader trädde i kraft den 1 juli 2010. Högkostnadsskyddet

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet; SFS Utkom från trycket den utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Lättläst sammanfattning Åtgärder mot fusk och fel med assistansersättning

Lättläst sammanfattning Åtgärder mot fusk och fel med assistansersättning Lättläst sammanfattning Åtgärder mot fusk och fel med assistansersättning Det här har utredningen undersökt Assistansersättningen är till för att ge alla människor möjlighet att vara med i samhället som

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Remiss med anledning av nya föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

Remiss med anledning av nya föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete Wimi FK90005_012_G Rättsavdelningen REMISS 1 (1) Diarienummer Regelrådet Remiss med anledning av nya föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete Bifogat

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2017:1305 Utkom från trycket den 28 december 2017 utfärdad den 18 december 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

LSS. LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft 1994-01-01. Personlig assistans en av insatserna

LSS. LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft 1994-01-01. Personlig assistans en av insatserna PERSONLIG ASSISTANS LSS LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft 1994-01-01 Personlig assistans en av insatserna UTVECKLING PERSONLIG ASSISTANS 1994 hade 6.000 personer

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer