Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen"

Transkript

1 Sida 1 av 10 Kommentarer till lagförslagen, för att motverka fusk inom assistansen, i budgetpropositionen Att enskilda personer och företag fuskar förstör för alla de som är beroende av sin assistans. Humana välkomnar därför alla effektiva åtgärder mot oegentligheter Att allt fler fuskare avslöjas visar att polisens utredningsarbete faktiskt redan ger resultat. Christian Källström, Humanas chefsjurist ger här en kommentar till den lagförslagen för att motverka fusk. Den senaste tidens skriverier om fusk och de pågående utredningarna om fusk visar att det verkligen behövs åtgärder för att komma till rätta med problemen inom assistansen. Humana välkomnar alla effektiva åtgärder mot fusk och oegentligheter, och i det följande ska det kort redogöras för propositionens innehåll. Det finns dock en annan sida av skriverierna som också borde uppmärksammas i detta sammanhang. Att allt fler fuskare avslöjas innebär att polisens utredningsarbete faktiskt redan fungerar. Med detta i åtanke anser vi att störst kraft bör läggas på att förhindra uppkomsten av fusk genom att Försäkringskassan och kommunen utreder rätten till assistans grundligare. Propositionen innehåller också ett sådant förslag vilket är mycket bra. Propositionen innehåller även en bättre tillståndsprövning av anordnarna samt möjligheter att återkalla tillstånd. Kommunen får dessutom en anmälningsskyldighet till bland annat Försäkringskassan vilket torde innebära att risken för att assistansersättning betalas ut av misstag reduceras. Dessa förslag välkomnas också av Humana. Det kan dessutom vara värt att notera att utredningen förslag om att god man inte ska få arbeta som assistent inte finns med i propositionen. Det är således även fortsättningsvis tillåtet för en och samma person att vara assistent och god man. Propositionen innehåller även tre förslag som riskerar att medföra en betydande inskränkning av den enskildes integritet. Regeringen föreslår att bland annat Socialstyrelsen ska få göra (oanmälda) inspektioner i den enskildes hem och att anordnaren ska få en anmälningsskyldighet gentemot kommun och Försäkringskassa, avseende förändringar som kan påverka rätten till och omfattningen av assistansen, samt en återbetalningsskyldighet av felaktigt utbetald assistansersättning. Regeringens lagförslag Beviljande av tillstånd och återkallelse av tillstånd

2 Sida 2 av 10 Regeringen förslår att tillstånd ska beviljas dem som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att bedriva assistans. När det gäller en juridisk person ska lämplighetsprövningen avse VD och annan med bestämmande inflytande, styrelse ledamöter och styrelsesuppleanter. Om lämplighetskraven inte uppfylls ska tillstånd få återkallas. Humana stöder dessa förslag. Hårdare krav på tillstånd och ökade möjligheter för SoS att återkalla tillstånd borde medföra att antalet oseriösa anordnare minskar. Det är dock något oklart var omständigheter i övrigt är och vem annan med bestämmande inflytande är. Skyldighet att anordna all assistans Regeringen föreslår att den som har tillstånd at bedriva assistans och som anlitats för att utföra personlig assistans ska vara skyldig att tillhandahålla all den assistans som den enskilde beviljats. En anordnare kan inte tacka nej till att anordna assistans på vissa tider. Detta innebär ett förstärkt skydd för den enskilde i förhållande till anordnaren, men enligt förarbetet till lagförslaget ska det inte förhindra att den enskilde begär att kommunen anordnar assistansen på vissa tider. Regeringen syfte är att skydda kommunerna från oseriösa anordnare som överlåter till kommunen att utföra den dyra och svåra assistansen på exempelvis natten till kommunen. Förutom det ekonomiska incitamentet, förefaller detta problem, som utredningen och regeringen verka anse finnas, bero på att Försäkringskassan inte beaktar det praktiska utförandet av assistansen, när de beviljar assistans i korta intervaller på natten. Vi skriver mer om detta i vår juridiska årsbok. Utbetalning endast till tillståndshavare Regeringen föreslår att assistansersättning endast ska utbetalas till dem som har tillstånd. Att utbetalning endast ska ske till anordnare med tillstånd förefaller självklart. Regler för vem som kan anställas som assistent Regeringen förslår en 18 års gräns för assistenter, att assistenten bor inom ESS området samt att assistenten har förmåga att arbeta som assistent. Det föreslås vidare att det inte ska betalas ut ersättning för arbetad tid utöver arbetstidslagen och tillämpliga undantag i kollektivavtal. Detta torde medföra enhetlighet även om det kan uppstå problem när Försäkringskassan ska tolka kollektivavtal. Eftersom övergångsreglerna medger att befintliga anställningsavtal bibehålls kommer inte heller någon underårig att behöva sägas upp.

3 Sida 3 av 10 Regeringen föreslår att assistentens arbetsförmåga ska vara avgörande för utbetalning av ersättning. Detta blir något komplicerat eftersom arbetet som assistent kan vara mycket varierande och det således kan vara något komplicerat att avgöra arbetsförmågan för varje individuellt hjälpbehov. Detta riskerar att leda till godtyckliga bedömningar. Assistenten ska vidare bo inom ESS området (stora delar av Europa), vilket förefaller naturligt och det medges undantag vid studier utanför Europa. Värt att notera är att Regeringen tagit bort förslaget om att god man inte skulle kunna arbeta som assistent. Vi får ibland uppgifter att överförmyndaren nekar en assistent att bli god man. Det finns rättsfall från bla Hovrätten som anger att det är helt ok att vara god man och assistent. Närstående som assistenter Regeringen föreslår att nuvarande begränsningar avseende ersättning till assistent i hushållsgemenskap upphävs. Regeringen föreslår vidare att Socialstyrelsen, kommunen och Försäkringskassan ska få göra inspektion i hemmet hos den enskilde om denne valt en anhörig som assistent och en privat anordnare. Om det vid upprepade tillfällen nekas tillträde ska assistansersättningen kunna sättas ned eller dras in. Humana är av åsikten att detta inskränker den enskildes integritet och att det kan vara ett brott mot europakonventionen. Läs mer om detta i bilagan. Återbetalningsskyldighet Regeringen föreslår att den som mottagit ersättning också ska kunna bli återbetalningsskyldig för den. Regeringen utökar kretsen av personer som kan bli återbetalningsskyldiga för eventuellt fusk och felaktigheter. I denna krets kommer bland annat vårdnadshavare, god man och anordnare ingå. Att barn inte ska behöva bli återbetalningsskyldiga för fel som föräldrarna begått förefaller uppenbart och att anordnare som fuskar med assistansen ska kunna bli återbetalningsskyldiga förefaller lika uppenbart. Lagstiftningen kommer dock medföra större krav på god man och anordnare att kontrollera kunden. Retro Regeringen förslår att retroaktiversättning endast ska utbetalas om utförd assistans redovisats månadsvis. För att erhålla retroaktiversättning ska tidrapporter lämnas in kontinuerligt redan under utredningsprocessen. I dag krävs det ofta redan anställningsavtal och uppdragsavtal. Det är idag oklart exakt hur detta ska gå till eftersom det inte i förväg går att veta hur mycket assistans som kommer att beviljas. Kommunens upplysningsskyldighet

4 Sida 4 av 10 Regeringen föreslår att kommunen får en skyldighet att informera Försäkringskassan om det beviljas andra insatser som påverkar assistansen, såsom boende, skola, dagis mm. Både kommun och Försäkringskassa ska anmäla till Socialstyrelsen om anordnarens lämplighet kan ifrågasättas. Det förefaller bra att kommunen får en upplysningsskyldighet gentemot Försäkringskassan avseende beviljandet av skola/korttids/dv mm. eftersom detta reducerar risken för att assistans betalas ut felaktigt eller av misstag. Ett ökat samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna torde medföra bättre kontroll. Anordnarens uppgiftsskyldighet Regeringen föreslår att anordnaren av assistansen ska få en uppgiftsskyldighet gentemot kommun och Försäkringskassa avseende assistenterna samt avseende förhållanden hos den enskilde som anordnaren har kännedom om som påverkar rätten till eller omfattningen av assistansen. När det gäller uppgiftsskyldigheten avseende den assistansberättigades förhållanden riskerar detta att innebära ett intrång i den enskildes privata sfär. Läs mer om detta i bilagan. Grundlig utredning Regeringen förslår att Försäkringskassans befogenheter vid bedömningen av rätten till assistans ska omfatta en begäran om den enskilde ska genomgå en undersökning eller delta i utredningen. Regeringen föreslår även att ombud som lämnar uppgifter ska lämna dessa på heder och samvete. Regeringen önskar att Försäkringskassan och kommunen utreder rätten till assistans på ett bättre och grundligare sätt. Att det första beslutet om assistans utreds ordentligt för att motverka fusk är positivt, och detta är antagligen det mest effektiva sättet att förhindra fusk på. Möjligheten till undersökning borde även tillämpas för att säkerställa att myndigheternas beslut blir materiellt riktiga. Det föreligger i dag ofta stora svårigheter för den enskilde att få sina behov av hjälp på natten dokumenterade varför detta skulle kunna vara till nytta i dessa lägen också. Att ombud ska lämna uppgifter på heder och samvete förefaller motverka oseriösa ombud.

5 Sida 5 av 10 Bilaga Bilagan innehåller en mer ingående och fördjupad analys av förslagen avseende inspektioner i hemmet, anmälningsskyldighet och återbetalningskrav. Inskränkningar av rätten till hem och privatliv Som nämndes ovan innehåller lagförslaget åtgärder som inskränker rätten till hem och privatliv. Regeringen anger att kommunen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska få göra (oanmälda) hembesök hos den enskilde. Regeringen föreslår också att anordnaren av assistansen ska få en anmälningsskyldighet gentemot Försäkringskassan samt att anordnaren kan bli återbetalningsskyldig. Dessa åtgärder har av Regeringen ansetts vara proportionerliga i förhållande till bland annat europakonventionen och det faktiska intrånget i den privata sfären. Humana liksom flera andra organisationer såsom NHR, DHR och IfA är kritiska till vissa delar av detta lagförslag. Även vissa riksdagsledamöter är kritiska. Bodil Ceballos (mp) skriver följande. Assistansanordnare blir på samma sätt som den enskilde uppgiftsskyldig i förhållande till den insatsbeslutande myndigheten. Det innebär att anordnare kan komma att se sin roll som att de genom de personliga assistenterna och på andra sätt, till exempel genom hembesök och möten, behöver hålla sig informerade om den enskildes liv för att få information om eventuella ändrade förhållanden som anordnaren ska anmäla till Försäkringskassan föreligger. Assistansanordnare kommer på detta sätt att få en stor mängd överskottsinformation som inte är relevant. Den assistansberättigade kommer på så sätt att känna sig ständigt övervakad och begränsad av de personliga assistenterna och assistansanordnaren. Detta strider mot den personliga assistansens grundprinciper om självbestämmande och möjlighet att leva sitt liv som andra. Motion 2012/13So588. Assistansanordnares anmälningsplikt. Bodil Ceballos (mp). Lena Hallengren mfl (s) anser följande. Enligt förslaget skall assistansanordnaren bli ersättningsskyldig om den enskilde använder sin assistans fel. Uppgiftslämnare kan knappast bli någon annan än assistenten. Det kan försämra en förtroendefull relation samtidigt som det tangerar den assistansberättigades självklara rätt till integritet. Det kan i grunden inte vara assistentens uppgift att avgöra vad som är felanvändning. Det är däremot helt rimligt att säkerställa att Försäkringskassan informeras om faktiska förändringar som kan ha betydelse för assistansbehovet (till exempel sjukhusinläggning) men det bör tydligt redovisas i vilka situationer och vad assistansanordnaren ska rapportera så

6 Sida 6 av 10 att inte den enskildes integritet och självbestämmande urholkas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Motion 2012/13:So557. Lena Hallengren, Christer Engelhardt, Ann Arleklo, Lennart Axelsson, Cathrina Bråkenhielm, Gunnar Sandberg, Meeri Wasberg (s). I Motionsbilagan presenteras ytterligare motioner avseende personlig assistans. I ljuset av att det framgår att polisens utredningsarbete faktiskt redan fungerar (utan inskränkningar av den enskildes rätt till hem och privatliv) kan man ställa sig undrande till om dessa mycket långtgående och integritetskänsliga insatserna faktisk är nödvändiga. I det följande ska dessa lagförslag belysas ytterligare. Tillträde till bostaden (hembesök) Regeringen föreslår att kommunen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska få tillträde till den enskildes hem. Försäkringskassan har redan denna rätt, men nu förstärks den genom att assistansersättningen kan dras in om den enskilde (vid mer än ett tillfälle) vägrar att släppa in dem. Detta gäller förövrigt också om man vägrar tillträde till kommunen och Socialstyrelsen. Det är oklart om avsikten är att det ska ske oanmälda hembesök och vad som kan föranleda ett besök. Om det enbart ska ske vid en misstanke om fusk kan lagförslaget anses mer proportionerligt än om det ska ske slumpvis. Regeringen baserar rätten till tillträde till den enskildes hem (och inskränkningen av rättigheterna i europakonventionen) på att det behövs för att begränsa fusk. Integritetskränkningen anses således vara proportionell till behovet av kontroll. När det gäller kommunen och Försäkringskassan verkar besöken verkligen avse förebyggandet av fusk varför det med viss tvekan, eftersom det förefaller som att polisens arbete redan fungerar, kan anses proportionellt. När det gäller Socialstyrelsens inspektioner förefaller denna att avse kvaliteten hos anordnaren och kvaliteten i assistansen. Socialstyrelsens inspektioner förefaller således inte avse att motverka fusk, utan till skydd för den enskilde. Regeringen anger följande. Vidare är ett viktigt syfte med sådana inspektioner att Socialstyrelsen får möjlighet att kontrollera att den enskilde assistasnberättigade får de insatser som han eller hon behöver och att den enskildes behov inte förbises i de fall då en närstående är assistent. samt Det härvid även konstareas att Socialstyrelsens inspektioner är avsedda att säkerställa den enskildes rättigheter och att se till att den enskilde får det stöd som han eller hon behöver.

7 Sida 7 av 10 Eftersom inspektionen inte avser att motverka fusk utan mer en allmän kvalitetskontroll förefaller inskränkningen av art 8 europakonventionen inte längre proportionell i förhållande till syftet. Är det verkligen lagligt att, vid hot om indragning av assistansen, göra inspektioner i den enskildes hem för att säkerställa att denne har det bra? Det verkar också som att Socialstyrelsen hembesök liksom bara slinker med av bara farten i motiveringen. Följande anges i propositionen. Utredningen föreslår att en rätt att besöka bostaden också bör omfatta Socialstyrelsen som ett led i tillsynen över kvaliteten i verksamheten och över hur assistansanordnarna lever upp till de i detta avsnitt tidigare föreslagna kraven för tillstånd. Det verkar som Socialstyrelsen rätt att besöka bostaden baseras på Försäkringskassans rätt att utreda fusk, trots att Socialstyrelsen inte ska utreda fusk! Eftersom inspektionen ska avse kvalitet, kan man ju också undra hur kvaliteten förbättras genom att den enskilde får nedsatt eller indragen assistans? Det är dock inte helt klart att det bara är kvaliteten som Socialstyrelsen ska inspektera. Det anges i propositionen att hembesöken ska motverka fusk, men det är oklart om detta faktiskt syftar på Socialstyrelsen. I propositionen anges även en del exempel på fusk som ska motverkas. Att avstå från dagligverksamhet, skola, rehabilitering eller andra aktiviteter som skulle begränsa rätten till assistans, förefaller betraktas som fusk. Detta är en något märklig definition av fusk, eftersom det torde vara upp till den enskilde att själv välja att delta (LSS ska ju ge den enskilde största möjliga inflytande över insatserna) och att (förutom grundskolan) så finns det inget tvång att delta! Att tvinga sig in i någons hem för att undersöka om barnen är i skolan, förefaller något omotiverat eftersom det hade varit lättare att ringa skolan och fråga om barnet är där eller inte. Om det är denna typ av fusk som Socialstyrelsen ska motverka bör frågan verkligen ställas om inskränkningen av europakonventionen är proportionell. Syftet med Socialstyrelsens inspektioner är uppenbart mycket goda, men lagförslaget visar på brister i förståelsen för den enskilde och dennes självbestämmande. För enkelhetens skull kan assistansberättigade delas in i 3 kategorier. Barn, vars talan förs av föräldrar (oavsett funktionsnedsättning), personer som pga. funktionsnedsättningen inte har förmåga att föra sin talan och därför har en god man eller förvaltare samt personer som kan föra sin egen talan. Om inspektionen avser en person som kan föra sin egen talan blir Socialstyrelsens inspektion en kränkning av dennes självbestämmande rätt. Menar man från regeringens sida att dessa personer behöver ha en övervakare eller förmyndare som ser till att de tar rätt beslut? Om inspektionen avser en person som inte kan föra sin tala, så borde här finnas en god man. Ska inspektionen avse god mans arbete?

8 Sida 8 av 10 Om inspektionen avser ett barn så föreligger här ett ansvar för vårdnadshavarna. Ska inspektionen avse vårdnadshavarnas agerande? Socialstyrelsens rätt till inspektion i hemmet blir inte mindre förvirrande av att det anges att den endast avser ett sammanträffande med den enskilde! framhållits i tidigare lagstiftningsärenden är åtgärden av begränsad räckvidd då den endast gäller rätten att sammanträffa med den enskilde Varför behövs det en inskränkning av rättigheterna i europakonventionen, avseende hem och privatliv, om rätten egentligen bara avser ett sammanträffande med den enskilde. Uppfylls verkligen proportionalitetskravet i det här läget? Det hade kanske varit enklare och en mindre inskränkning av europakonventionen om lagförslaget hade utformats på följande sätt. Den ersättningsberättigade ska på begäran medverka till möte med Socialstyrelsen, det bör då särskilt beaktas att den enskilde kan ha behov av att själv få välja var mötet enklast kan genomföras. Eftersom samma effekt hade kunnat uppnås utan en inskränkning av europakonventionen kan inskränkningen inte längre anses vara proportionerlig. Regeringen har således inte uppfyllt de kriterier som den själv anger måste vara uppfyllda för att inskränkningen ska vara tillåten. begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. Om ändamålet är att få sammanträffa med den enskilde behövs det inte en inspektion i hemmet. Det som sannolikt kommer att ske är att Socialstyrelsen bokar ett hembesök och det endast undantagsvis kommer att ske oanmälda besök. Det finns ingen egentlig anledning att tro att Socialstyrelsen exempelvis ska göra hembesök på natten. Inspektioner när kommunen har upphandlat assistansen Det finns ett antal kommuner som lagt ut assistansen på entreprenad och det pågår ett antal upphandlingar. I dessa fall anställs alla assistenter av ett privat bolag även om kunden väljer kommunen som anordnare. De personer som bor i en kommun som upphandlat assistansen har således inte möjlighet att välja kommunen som arbetsgivare för sina anhöriga som arbetar för sina assistenter. De har således inget val utan måste acceptera inspektioner i hemmet. I detta läge kan lagförslaget och inskränkningen av europakonventionen framstå som oproportionerligt. Anordnarens anmälningsskyldighet och återbetalningsskyldighet

9 Sida 9 av 10 Regeringen föreslår att assistansanordnaren ska anmäla ändrade förhållanden som påverkar rätten till och omfattningen av assistansen samt att anordnaren ska kunna bli återbetalningsskyldig av assistansersättningen. Av lagtexten anges det är den som erhållit assistansersättningen som kan bli återbetalningsskyldig, men i förarbetet anges det att det är tillståndshavaren som måste känna till förändringarna för att bli återbetalningsskyldig. Om man utgår från att detta är samma personer och att riktlinjer samt praxis upprätthåller denna definition så borde detta egentligen inte vara ett problem, eftersom det inte finns någon skyldighet att aktivt inhämta information om den enskilde. Hos ett mindre bolag kan detta kanske medföra vissa problem om tillståndshavaren är inblandad i den dagliga verksamheten och således får information om de assistansberättigade. Det kommer således antagligen behövas mer övervakning från anordnarens sida, när den enskilde anlitar ett mindre bolag. Då lagtexten är något otydlig och då både Försäkringskassan och Högsta Förvaltningsdomstolen ofta gör egna tolkningar av lagar och regler föreligger det dock en ovisshet som antagligen riskerar att medföra ett större behov av kunskap om den enskilde. I och med att denna reglering införs blir även bidragsbrottslagen tillämplig. Detta torde innebära att om anordnaren (den som har tillståndet) kan bli skyldig till ett brott om denne medvetet eller av oaktsamhet underlåter att anmäla ett sådant förhållande som påverkar rätten till assistans. Förutom det rent personliga straffet för tillståndshavaren torde även anordnaren riskera att förlora tillståndet att bedriva assistans. Det är givetvis oklart om det faktiskt kommer att tillämpas så drastiskt, men vem vågar ta risken? Försäkringskassans historia av att ändra inställning i olika frågar och deras agerande i vissa ärenden av återkrav ligger dem i fatet avseende trovärdigheten när det gäller att tolka lagar. Detta riskerar att medföra att intrånget i den enskildes integritet kanske blir större än vad lagstiftaren avsett. Lägg märke till att det inte enbart avser rätten till assistans utan även omfattningen av denna. Som bekant utreder framförallt Försäkringskassan väldig noga bland annat hur många toalettbesök som sker och hur lång tid dessa tar. Det kan således bli så att assistenterna exempelvis måste rapportera hur många toalettbesök som sker, utifall dessa skulle avvika från det antal som återfinns i beslut och utredning. Då även assistenterna exempelvis hjälp till med viss träning och habilitering, blir situationen märklig om assistenterna samtidigt har till uppgift att rapportera eventuella förbättringar. Den enskilde ofta är helt beroende av sina assistenter och det förtroende som måste finnas mellan assistent och den enskilde är av mycket stor betydelse för livskvaliteten. Med lagförslaget riskerar det att uppstå ett mycket märkligt förhållande mellan enskild och assistent, samt mellan assistenten och dennes arbetsgivare.

10 Sida 10 av 10 Assistenten finns för att utföra de mest privata insatserna i den enskildes liv, men denne assistent kommer också enligt regeringens förslag, att fungera som statens förlängda arm för att kontrollera den enskilde. I bilgan framgår vilka motioner som lagts för att förändra lagförslaget. Motionerna finns i sin helhet på Riksdagens hemsida Enligt den socialdemokratiska rikdsdags- och socialutskottsledamoten Lennart Axelsson uttalande på Föräldrakrafts frukostseminarium den 9 oktober så borde varje ledamots dörr vara öppen. Det är således bara att ringa riksdagens ledamöter och berätta vad man tycker om förlaget. Socialutskottet har planerat att rösta i frågan i december.

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Avdelningen för stadsövergipande sociala frågor, Strategiska enheten Information Sida 1 (7) 2013-07-03 Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Den 1 juli

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-20 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning

Läs mer

Sundbyberg 2012-04-17

Sundbyberg 2012-04-17 Sundbyberg 2012-04-17 Vår referens: Mia Ahlgren Er referens: s.fst@social.ministry.se Yttrande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU2012:6 Handikappförbunden är ett partipolitiskt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

LSS. LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft 1994-01-01. Personlig assistans en av insatserna

LSS. LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft 1994-01-01. Personlig assistans en av insatserna PERSONLIG ASSISTANS LSS LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft 1994-01-01 Personlig assistans en av insatserna UTVECKLING PERSONLIG ASSISTANS 1994 hade 6.000 personer

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07, 2015-11-23, 2015-12-23 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är

Läs mer

Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Upphandling av personlig assistans enligt LSS SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-04-13 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen

LSS information maj Aktuella frågor inom assistansersättningen Aktuella frågor inom assistansersättningen Jag kommer att tala om Utvecklingen av assistansersättningen Studie om Försäkringskassans administration av assistansersättningen Digitalisering av utbetalning

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Sölvesborgs kommun 294 80 Sölvesborg MOTPARTER 1. AA 2. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU15 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Personlig assistans

Läs mer

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m.

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m. Cirkulärnr: 2004:32 Diarienr: 2004/0830 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Datum: 2004-04-06 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Handikappomsorg Äldreomsorg

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3)

Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 20110-09-28 2011-113 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) (diarienummer S2011/942/SF) Sammanfattning ISF konstaterar

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Förstärkta samarbetssamtal

Förstärkta samarbetssamtal Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU4 Förstärkta samarbetssamtal Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:189 Förstärkta samarbetssamtal. Ingen motion har väckts

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Promemoria 2017-12-20 S2017/07480/FST Socialdepartementet Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sammanfattning... 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm

Andreas Hagnell. Finanssektionen. Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor RFV:s allmänna råd om LASS mm Cirkulärnr: 1998:157 Diarienr: 1998/2396 Handläggare: Sektion/Enhet: Ingrid Söderström Andreas Hagnell Datum: 1998-09-29 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Finanssektionen Handikappomsorg Individ-och

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samh pol avd/kjell RautioAdm enhbarbro de Lisle 2009-02-02 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: kjell.rauto@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM MÖJLIGHET

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken

Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Promemoria 2016-12-20 S2016/07902/FST Socialdepartementet Förslag till lag om ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken 1. Sammanfattning I promemorian lämnas förslag till ändring i 51 kap. 11 andra

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Social omsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-05-31 Handläggare Hillevi Andersson Telefon: 08-508 22 329 Till Hägerstens-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2017-06-15

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden

Alkoholservering på särskilda boenden Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU15 Alkoholservering på särskilda boenden Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2011/12:61 Alkoholservering på särskilda boenden. Några följdmotioner

Läs mer

Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen

Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU9 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag till beslut Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-10-16 Handläggare Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förslag till reviderade riktlinjer

Läs mer

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU21 Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om kosmetiska produkter Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:135 Kompletterande

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

Försäkringskassans remissyttrande

Försäkringskassans remissyttrande 1 (21) Till Socialdepartementet Försäkringskassans remissyttrande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6 2 (21) Möjligheten att leva ett självständigt liv på egna villkor

Läs mer

Promemorian Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration

Promemorian Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration Yttrande Diarienr 1(7) 2016-04-222016-04-22 Dnr 386-2016 Ert diarienr Dnr Fi 2016/00407/S3 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Promemorian Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration Datainspektionen

Läs mer

Vissa förslag om personlig assistans

Vissa förslag om personlig assistans YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-12-15 Avdelningen för juridik Ellinor Englund Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Vissa förslag om personlig assistans Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Rättelser i alkohollagen (2010:1622)

Rättelser i alkohollagen (2010:1622) Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU4 Rättelser i alkohollagen (2010:1622) Sammanfattning I betänkandet behandlas en del av regeringens proposition 2011/12:7 Tandvård för vissa personer med sjukdomar

Läs mer

YTTRANDE 2012-04-25. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2012-04-25. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm YTTRANDE 2012-04-25 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) Föreningen JAG Föreningen JAG, Jämlikhet,

Läs mer

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU21 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU20 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:202

Läs mer

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Läs mer

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder

Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Lag om registerkontroll av personer som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Studenter som ska ut på praktik bland barn med funktionshinder är skyldiga att uppvisa att registerutdrag om sig

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Socialutskottets betänkande 2010/11:SoU12 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81)

Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-02-06 Stockholm Dnr 658-08 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81) 1. Ny lag om kontaktförbud Behov av en

Läs mer

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77.

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. Kompis Assistans

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning,

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Skattelättnader för hushållstjänster

Skattelättnader för hushållstjänster Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU2y Skattelättnader för hushållstjänster Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 26 april 2007 beslutat att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Lättläst sammanfattning Åtgärder mot fusk och fel med assistansersättning

Lättläst sammanfattning Åtgärder mot fusk och fel med assistansersättning Lättläst sammanfattning Åtgärder mot fusk och fel med assistansersättning Det här har utredningen undersökt Assistansersättningen är till för att ge alla människor möjlighet att vara med i samhället som

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 4 december 2015 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 november

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse. Promemoria 2016-05-11 S2016/03419/FST Socialdepartementet Förslag till ändring i 51 kap. 11 socialförsäkringsbalken Lagtext Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs att

Läs mer

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 ,Jo 1-0 - 11- ;cf Meddelad i Sundsvall Sida 1 (5) Mål nr 2742-12 KLAGANDE Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun 931

Läs mer

Demensförbundet. Bakgrund 2009-02-06. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Demensförbundet. Bakgrund 2009-02-06. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 Demensförbundet 2009-02-06 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77.

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. 5. Huvudmannaskap för stöd och service Förslaget att staten ska finansiera personlig

Läs mer

Ansvarsfördelningsverktyget. För tydlighet, delaktighet och självbestämmande

Ansvarsfördelningsverktyget. För tydlighet, delaktighet och självbestämmande Ansvarsfördelningsverktyget För tydlighet, delaktighet och självbestämmande 1 Hur arbetar ni med assistansanvändarens rätt till delaktighet och självbestämmande i sin personliga assistans? Grundläggande

Läs mer

DOM. 2013-03-05 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås

DOM. 2013-03-05 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKOLM Avdelning 2 2013-03-05 Meddelad i Stockholm Mål nr 2920-12 KLAGANDE Nämnden för funktionshindrade i Västerås stad 721 87 Västerås MOTPART Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan

Läs mer

Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU5 Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2011/12:171 Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD PEDAGOGISK OMSORG Riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg fastställs av Barn- och ungdomsnämnden, e-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se Beslutad 2011-06-22,

Läs mer

Ändring i patientdatalagen (2008:355)

Ändring i patientdatalagen (2008:355) Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU11 Ändring i patientdatalagen (2008:355) Sammanfattning Utskottet lägger på eget initiativ fram ett förslag till ändring i 8 kap. 2 patientdatalagen (2008:355) i

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer