Art.nr / Installations- och driftsanvisning. CTC EcoLogic. Värmepumpsstyrning. CTC EcoLogic 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Art.nr 579962001/3 161 501 13 05-08. Installations- och driftsanvisning. CTC EcoLogic. Värmepumpsstyrning. CTC EcoLogic 1"

Transkript

1 Art.nr / Installations- och driftsanvisning Värmepumpsstyrning 1

2 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Uppbyggnad 4 Viktigt! 5 Säkerhetsföreskrifter 5 Husets värmekurva 6 Så fungerar manöverpanelen 8 För fastighetsägaren Menystruktur, shuntat och shuntlöst 9 Genomgång av menysystemet 10 LOGG 10 DIAGNOS 11 INSTÄLLNINGAR 12 MANUELL 14 Menystruktur, ackumulator/pool 15 LOGG, DIAGNOS 16 INSTÄLLNINGAR, MANUELL 17 Drift och skötsel 18 Felsökning 21 Övrig information 22 För installatören Introduktion 23 Röranslutning, shuntat och shuntlöst 24 Anslutning ackumulator/pool 25 Elinstallation* 28 Första start 32 Tekniska data 33 Garantibestämmelser 34 Tillverkardeklaration 34 Index A Ö 35 *) Kopplingsschema finner du i mitten av instruktionsboken FÖR DITT EGET MINNE Fyll i uppgifterna nedan. De kan vara bra att ha till hands om något händer. Produkt Tillverkningsnummer Installatör Telefonnummer Installationsdatum 2

3 Allmän information Välkommen Grattis! Du har precis köpt en, som vi hoppas att du ska bli mycket nöjd med. På följande sidor kan du läsa hur du använder din värmepumpsstyrning. Ett kapitel vänder sig till dig som är fastighetsägare och ett kapitel till din installatör. Spara denna handbok med installations- och skötselanvisningar. Du kommer att ha glädje av din i många år och det är här du hittar den information du behöver. Den kompletta värmepumpsstyrningen är en komplett styrmodul för sammankoppling av CTC:s värmepumpar ihop med en befintlig pannanläggning. Systemet ser till att värmepumpen utnyttjas optimalt och har möjlighet att vid behov koppla in en befintlig panna. består av ett mikrodatorbaserat styrsystem som övervakar värmepumpen, larmar vid felaktiga driftsförhållanden och ser till att rätt temperatur når till husets radiatorer. Styrsystemet tillåter individuella inställningar och visar i klartext aktuella värden och inställningar, till exempel temperaturer, drifttider och felindikeringar. klarar både shuntade och shuntlösa pannsystem. Dessutom kan den kopplas mot en ackumulatortank eller en poolanläggning. För att få bästa möjliga verkningsgrad på värmepumpen, arbetar enligt principen flytande kondensering. Det innebär att temperaturen på vattnet till radiator- eller golvvärmekretsen varierar beroende på inom- och utomhustemperatur. 3

4 Allmän information s konstruktion Bilden nedan visar EcoLogics uppbyggnad och viktiga komponenter vid inkoppling. A. Inkoppling av matningskabel från gruppcentralen B. Kontaktor till värmepumpens kompressor C. Motorskydd till kompressorn D. Anslutningsplint 230V (ventiler och yttre värmekälla) E. Anlutningsplint skyddsklenspänning (givare) F. 2-poligt kontaktdon till hetgasgivare skyddsklenspänning G. 6-poligt kontaktdon till kompressor och pressostater, 400V (kabel bifogas värmepumpen) H. 3-poligt kontaktdon till fläkt/brinepump, 230V I. Förberett montage för mjukstart av kompressor (tillbehör) J. Kabelstam till styrelektroniken J F E D G H C B I A är konstruerad för CTC:s värmepumpar CTC EcoAir och CTC EcoPart i tre olika systemlösningar: 1. Shuntat system För inkoppling mot befintlig panna med shunt. Systemet drivs med automatik och flytande kondensering (optimal drift). Styrningen startar den befintliga pannan endast vid behov. Varmvattnet kommer att förvärmas i pannan av värmepumpen och ska eftervärmas i separat varmvattenberedare. För normalt varmvattenbehov rekommenderas 100 l varmvattenberedare/fritidsberedare. Styrningen startar och stoppar befintlig panna genom att kontaktor/hjälprelä monteras på kopplingsplint YVK (yttre värmekälla). 2. Oshuntat system För inkoppling mot befintlig panna som saknar shunt men som har en flytande värmereglering (till exempel CTC Electronic). Systemet drivs med automatik och flytande kondensering. Styrningen startar den befintliga pannan endast vid behov. Värmepump och panna arbetar tillsammans och varmvatten produceras separat. Styrningen startar och stoppar befintlig panna genom att kontaktor/hjälprelä monteras på kopplingsplint YVK (yttre värmekälla) Ackumulatorladdning/pooldrift Denna inställning är en enklare styrning som även kan gå under benämningen fast kondensering. Här producerar värmepumpen endast den önskade temperaturen och den differens som den är inställd på, till exempel 55 C och 5 differens för ackumulatorladdning, respektive 27 C och 2 differens för poolinkoppling. Inställningen innebär ingen automatik i övrigt, förutom att den stänger av CTC EcoAir när utomhustemperaturen understiger -10 C (fabriksvärde). Styrningen startar och stoppar cirkulationspump genom att kontaktor/hjälprelä monteras på kopplingsplint YVK (yttre värmekälla).

5 Viktigt att tänka på! Kontrollera speciellt följande punkter vid leverans och installation: Ta bort emballaget och kontrollera att styrmodulen inte har blivit skadad under transporten. Vid transportskador anmäl dessa direkt till speditören. Kontrollera att inga detaljer saknas. Styrmodulen får inte installeras där omgivningstemperaturen är högre än 60 C. Om styrmodulens motorskydd löser ut: kontrollera att motorskyddets inställning är rätt och att ingen fas saknas till värmepumpen. Allmän information Säkerhetsföreskrifter Följande säkerhetsföreskrifter ska beaktas vid hantering, installation och användning av styrmodulen: Styrmodulen får inte översköljas med vatten eller annan vätska. All installation ska ske av behörig person i enlighet med gällande bestämmelser. Se till att styrmodulen inte lämnas med öppen kåpa efter installationen tänk på elfaran och din egen och din omgivnings säkerhet. 5

6 Allmän information Husets värmekurva Värmekurvan är en central del av värmepumpens styrning, eftersom det är denna inställning som talar om för styrsystemet hur stort temperaturbehov just din fastighet har vid olika utomhustemperaturer. Det är viktigt att värmekurvan blir rätt injusterad för att du ska få så bra funktion och ekonomi som möjligt. En fastighet kanske behöver 30 C på radiatorerna när det är 0 C ute, en annan fastighet behöver kanske 40 C. Skillnaden mellan olika fastigheter beror bland annat av radiatorernas yta, antal radiatorer och hur välisolerat huset är.!inställd kurva prioriteras alltid. Rumsgivaren kan endast till viss del öka shuntens pådrag utöver inställd värmekurva. Vid drift utan rumsgivare är det vald kurva som bestämmer temperaturen ut till radiatorerna. Injustering av värmekurvan Du bestämmer själv värmekurvan för din fastighet genom att ställa in två värden i CTC EcoLogics styrsystem. Detta gör du i menyn INST (se sidan 12, punkterna 8 och 9). Att justera in rätt värmekurva kan ta ganska lång tid. Bästa sättet är att välja DRIFT UTAN RUMSGIVARE (se sidan 12, punkt 4) den första tiden. Systemet arbetar då enbart efter utomhustemperaturen. Under injusteringsperioden är det viktigt att: Nattsänkningsfunktionen ej är vald (sid 13, punkt 14). Alla termostatventiler på radiatorerna är fullt öppna. Utomhustemperaturen inte är högre än +5 C. (Om utomhustemperaturen är högre vid installation, använder du fabriksinställd kurva till dess att utomhustemperaturen sjunker ned till lämplig nivå.) Radiatorsystemet är korrekt injusterat. Grundinställning 1) Det första nyckelvärdet i värmekurvan ligger vid en utomhustemperatur på -15 C. Du ställer in temperatur som framledningen måste ha här, för att önskad rumstemperatur ska uppnås (sid 12, punkt 8). (Om du inte känner till de exakta förutsättningarna för din fastighet, se lathunden på nästa sida.) 2) Därefter ställer du in den utomhustemperatur där värmen till radiatorerna ska slås av, SHUNT STÄNGD VID UTETEMP ## (shuntat system: sid 12, punkt 9a) alternativt INGEN VÄRME VID UTETEMP ## (shuntlöst system: sid 12, punkt 9b). Diagrammen på nästa sida är exempel på hur värmekurvan ser ut vid olika inställningar och utgår från tre olika värden: 15, 20 och 25 C. Fabriksinställningen är 18 C. 3) Låt dessa inställningar gälla något dygn och känn efter om inomhustemperaturen blir för kall eller för varm. Följ sedan instruktionerna nedan.!för lågt inställda värden kan göra att önskad rumstemperatur inte uppnås. Du får då justera värmekurvan efter behov. Injustering (om utomhustemperaturen är lägre än 0 grader) Vid för kallt inomhus: Öka värdet vid FRAML TEMP (VID -15 UTE) ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering. Vid för varmt inomhus: Minska värdet vid FRAML TEMP (VID -15 UTE) ett par grader. Vänta sedan minst ett dygn innan nästa justering. Injustering (om utomhustemperaturen är högre än 0 grader) Vid för kallt inomhus: Öka värdet vid SHUNT STÄNGD VID UTETEMP ## (alternativt INGEN VÄRME VID UTETEMP) ett par grader. Vänta sedan ett dygn innan nästa justering. Vid för varmt inomhus: Minska värdet vid SHUNT STÄNGD VID UTETEMP ## (alternativt INGEN VÄRME VID UTETEMP) ett par grader. Vänta sedan minst ett dygn innan nästa justering. 6

7 Exempel på värmekurvor Nedan finner du tre diagram, där du ser hur värmekurvan förändras vid olika inställningar. Kurvans lutning visar vilken temperatur som värmepumpen/pannan ska lämna till husets värmesystem för att det ska uppnå rätt temperatur vid olika utomhustemperaturer. Rumsgivaren påverkar genom att både höja och sänka kurvan, men den kan höja kurvan maximalt 7. Ju lägre kurva desto effektivare värmepumpsdrift. DIAGRAM 1 Värmen slås av vid en utomhustemperatur av +15 C. Temperatur framledning Här väljer du den framledningstemperatur som behövs vid -15 C ute. Allmän information Utomhustemperatur Utomhustemperatur Temperatur framledning DIAGRAM 2 Värmen slås av vid en utomhustemperatur av +20 C. Utomhustemperatur Temperatur framledning DIAGRAM 3 Värmen slås av vid en utomhustemperatur av +25 C. Lämpliga grundvärden Vid installationen kan kan man sällan göra en exakt inställning av värmekurvan direkt. Då kan värdena nedan vara ett bra utgångsläge för den noggranna injusteringen. Lathund sidan 12, punkt 8. FRAML TEMP (VID -15 UTE) Endast golvvärme 35 C Lågtemperatursystem (välisolerat hus) 40 C Normaltemperatursystem (äldre hus) 50 C Högtemperatursystem (äldre hus, små radiatorer, dåligt isolerat) 60 C 7

8 Allmän information!produktens drift övervakas ständigt av styrningen. Om driftsdata inte överensstämmer med tillåtna värden skyddas produkten automatiskt. Så fungerar manöverpanelen I det lättöverskådliga teckenfönstret görs alla inställningar, och här får du också information om drift och temperaturer. Informationen ges i ett menysystem. Fyra olika menyer kan väljas (se även nästa sida): LOGG DIAGNOS INST MANUELL Visar hur lång tid varit spänningssatt, antal kompressorstarter senaste dygnet, larm med mera. Ger information om aktuella driftsdata, t.ex. aktuella temperaturer och driftstatus. Inställningar. Här väljer du önskad driftsdata, t.ex. temperaturer och om källarvärme önskas under sommaren. Här kan du manuellt styra de olika utgångarna. OBS! Endast för installation och service/felsökning. Teckenfönster/inmatning Här ställs driftsdata som önskad rumstemperatur in. Data och parametrar visas i klartext i teckenfönstret !OBS! Ändrat värde gäller direkt när det har skrivits in. 1. Teckenfönster. Visar temperaturer, menyer, fel vid larm med mera. Vid menyval eller i diagnosdelen visas en fylld eller tom ruta. Fylld ruta betyder att värdet/valet är aktivt. 2. Med D-knappen stegar du fram i de olika menyerna. För att aktivera: Tryck in knappen i 5 sekunder och du kommer till inställning av önskad rumstemperatur. Vid ytterligare tryck kommer du till menyfönstret. Välj mellan de olika inställningarna LOGG, DIAGNOS, INST och MANUELL. Använd (+)-knappen för att välja och bekräfta med D- knappen. Stega vidare genom menyn med hjälp av D- knappen. Vill du återgå till displayens ursprungsmeny: håll D- knappen intryckt i 5 sekunder. 3. Knapp för att återställa larm. 4. Grön driftslampa. Visar att värmepumpen har spänning och är i drift. 5. Knapp för att minska värde. 6. Gul lampa. Lyser om värde kan ställas in med ( )-knappen. 7. Knapp för att öka värde eller hoppa till nästa val. 8. Gul lampa. Lyser om värde kan ställas in med (+)-knappen. 9. Röd larmdiod. Om fel uppkommer blinkar dioden och felet kan avläsas i teckenfönstret. Samtidigt blinkar rumsgivarens diod. Standardvärden Produkten levereras med standardvärden inprogrammerade. För att återfå dessa, gör enligt följande: - Håll knapp D intryckt minst 5 sekunder så att normalläge visas. - Tryck samtidigt på (+)- och (-)- knappen i minst 5 sekunder. Styrningen intar nu samma status som vid leverans (driftlogg påverkas ej). Levererade standardvärden Systemtemperatur shuntat Rumstemperatur 20 C Max VP-temperatur 55 C Kompressor spärrad Framledningstemperatur vid -15 C 60 C Max radiatortemperatur 80 C Min radiatortemperatur Från Nattsänkning Nej 8

9 Menystruktur shuntat och shuntlöst system Menysystemens uppbyggnad för shuntat och shuntlöst system är snarlika varandra (se nedan). På de närmaste fyra sidorna får du en närmare beskrivning av varje undermeny där du kan läsa om varje inställning i detalj. För fastighetsägaren LOGG DIAGNOS INST MANUELL Shuntat/shuntlöst system Endast shuntat Endast shuntlöst !När du stegat dig igenom en meny kommer du tillbaka till menyvalsrutan. Här kan du välja en annan meny eller att gå igenom samma meny en gång till.!efter tio minuter återgår displayen till normal visning om inga knapptryckningar har utförts (utom vid manuell drift med brinepump). 19 9

10 Meny Shuntat och shuntlöst system För fastighetsägaren Meny shuntat och shuntlöst system I menysystemet kan du lätt göra inställningar och ändringar vid behov. I teckenfönstret kan du i klartext läsa vilka uppgifter som är aktuella. Huvudmeny Detta är teckenfönstrets normala utseende (dag och tid visas om Nattsänkning är valt). Tryck in D-knappen i tre sekunder för att komma till nästa ruta. (Denna ruta visas endast vid drift med rumsgivare.) Vill du ändra rumstemperaturen (som blinkar), använd (+) eller ( )-knappen. Här visas de olika menyerna som kan väljas. Se översikten över menystrukturen på föregående sida. Nedan kan du mer ingående läsa vad respektive meny innehåller. LOGG Kategorin LOGG är systemets loggbok. Här hittar du statistik och uppgifter om senaste larm. 1. Total drifttid Visar total tid som varit spänningssatt. 2. Kompressorns drift Visar kompressorns totala drifttid sedan installationen. 3. Kompressorns starter Visar antalet starter som kompressorn gjort de senaste 24 timmarna. Loggas en gång/dygn, däremellan kvarstår loggat värde. 48 starter det senaste dygnet motsvarar alltså två starter per timme i snitt. 4. Antal larm Visar antal larm de senaste 24 timmarna. Loggas en gång/dygn, däremellan kvarstår loggat värde. 5. Senaste larmet Visar det senaste larmet. 10

11 Meny Shuntat och shuntlöst system DIAGNOS Under menyn DIAGNOS ser du anläggningens aktuella driftsdata. Du gör inga inställningar här de gör du under menyn INST (se nästa sida). 1. Driftstatus Här visas vilket driftläge som anläggningen befinner sig i. VV Sommardrift. Värmepumpen arbetar enbart med att producera varmvatten, ingen radiatorvärme. (Vid shuntlöst system stängs värmepumpen av då separat vattenvärmare finns.) VP Värmepumpsdrift. Värmepumpen klarar ensam uppvärmningsbehovet och den yttre värmekällan är spärrad. VP+YVK Värmepumpen klarar inte ensam uppvärmningsbehovet, utan arbetar tillsammans med den yttre värmekällan. YVK Endast yttre värmekälla, till exempel då kompressorn stoppats vid ett felfall, eller om t ex Eco Air stängts av vid -10 C utetemperatur. V Veddrift. Om värmepumpen är kopplad till en vedpanna och ved eldas, känns detta av genom styrsystemet och värmepumpen stängs automatiskt av. Vedeldningen svarar då ensam för uppvärmning och varmvatten. (Detta driftläge förekommer inte vid shuntlöst system.) 2. Yttre värmekälla Om yttre värmekälla (tillsatsvärmen, befintliga pannan) är aktiv indikeras detta med fylld ruta. Vid tom ruta är värmekällan avstängd. För fastighetsägaren 3. Drift kompressor och fläkt/brine Här indikeras om kompressorn och fläkten/brinepumpen är i drift (fylld ruta). Om VA/VA är vald under INST, punkt 5 och brinepumpen (berg-/markvärme) är i drift visas in- och utgående brinetemperatur. Om brinepumpen står stilla visas -/-. Om LU/VA är vald (under INST, punkt 5) är nedersta raden tom. 4. Framledningstemperatur till radiatorer 1 Aktuell temperatur på vattnet som går ut till husets värmesystem (framledning). 2 Visar börvärdet (som räknas fram av systemet) för framledningen. 5. Temperatur på värmepump Visar aktuell temperatur från värmepumpen. 6. Radiatorernas returtemperatur Visar temperaturen på radiatorernas returledning och det framräknade börvärdet. Det är efter detta värde som kompressorns till- och frånslag styrs vid VV- och VP-drift. 7. Utomhus- och hetgastemperatur Visar aktuell utomhustemperatur respektive hetgastemperatur. Om kompressorn inte går eller har varit i drift kortare tid än fyra minuter visas Shuntmotor (enbart shuntat system) Visar om shuntventilen (som ser till att jämn värme hela tiden lämnas till radiatorsystemet) öppnar eller stänger. 9. Läge på växelventil (enbart shuntat system) RAD/VV Både rumsuppvärmning och värmning av varmvatten. VV Enbart värmning av varmvatten (sommardrift). 10. Nattsänkning/Rundstyrning Visar om nattsänkning respektive rundstyrning är aktiv (fylld ruta). För inställning av Nattsänkning, se avsnitt Inställningar på sidan 13, punkt 14. Rundstyrning är endast aktiverat på exportvarianter av styrningen. 11. Kompressor avstängd (endast vid LU/VA) 1 Visar om kompressorn är avstängd (fylld ruta) på grund av att utegivaren har avläst en temperatur på -10 C (fabriksvärde) eller kallare. 2 Visar aktuell utomhustemperatur. 11

12 Meny Shuntat och shuntlöst system För fastighetsägaren INST Under kategorin INST ställer du in önskade driftsdata, till exempel temperaturer, nattsänkning och så vidare. 1. Språkval Här syns de språkval som är möjliga för just den här produkten. Svenska är alltid förvalt vid leverans. 2. Dag och tid OBS! Visas endast om nattsänkning är vald. Syns inte vid första uppstarten. Om du har valt nattsänkning ställer du in aktuell veckodag och tid här. Ändra värdet med +/ -knapparna och bekräfta med D. 3. Behörighet NORMAL är grundinställningen. MED KOD är avsedd för tekniker och kräver särskild kodskyddad behörighet. Med kod kan fabriksinställda värden, till exempel larmgränser, ändras. 4. Rumsgivare Här väljer du om rumsgivare ska vara med i driften (den kan väljas bort om den till exempel är svårplacerad). Om UTAN är vald följer din värmepump inställd värmekurva. Läs mer om rumsgivare i manualen för din värmepump. 5. Typ av värmepump Här ställer du in vilken typ av värmepump som du har anslutit till EcoLogic. LU/VA Luft/vatten (Eco Air) VA/VA Vätska/vatten (Eco Part) 6. Kompressor Här ställer du in om kompressorn tillåts starta eller inte. Kompressorn är spärrad vid leverans. 7. Typ av system SHUNT Shuntat system. EJ SHUNT Shuntlöst system. ACC Ren ackumulatordrift eller uppvärmning av pool. 8. Värmekurvans övre värde Ställ in temperatur på framledningen vid en utomhustemperatur på -15 C. OBS! Inställningen beror på typ av radiatorsystem. Läs mer om värmekurvor på sidan a. Värmekurvans nedre värde (shuntat system) Här väljer du vid vilken utomhustemperatur som värmesystemet ska stänga av. Leveransinställningen är 20 C. 9b. Värmekurvans nedre värde (shuntlöst system) Här väljer du vid vilken utomhustemperatur som värmesystemet ska stänga av. Leveransinställningen är 20 C. 12

13 Meny Shuntat och shuntlöst system!avläsningen ska ske under konstant driftförhållande inte vid kraftigt väderomslag eller direkt efter en nattsänkning. 10. Korrigering av systemdifferens Styrsystemet styr vid VP-drift på radiatorernas returtemperatur, och vid övrig drift på radiatorernas framledningstemperatur. Temperaturfallet (differensen mellan fram- och returledningens temperaturer) är olika beroende på årstid, radiatorytor och vattenflöde i systemet. Fabriksvärdet är inställt för ett genomsnittshus, men värdet behöver ändras om ditt hus avviker. Detta gör du bäst vid kall väderlek; runt 0 C eller kallare. Gör så här: Alt 1: Gå in i meny DIAGNOS och notera STATUS (första punkten). Om STATUS är VP: bläddra fram till FRAML (punkt 4) och notera de båda värdena (är- och börvärde). Om börvärdet är större än ärvärdet ska korr-värdet här bredvid minskas. Om börvärdet istället är mindre än ärvärdet ska korr-värdet följaktligen ökas. Prova dig fram i små steg om 1-2 grader åt gången. Alt 2: Om ute temperaturen är -15 C: Gå in i DIAGNOS, bläddra fram till FRAML och notera värdet (är-värdet). Gå vidare till RAD RET.TEMP och notera värdet (är-värdet). Skillnaden mellan dessa är precis den korrigering av systemdifferensen som ditt hus behöver. Ställ in skillnaden (dvs FRAML minus RAD RET.TEMP) i KORR DIFF SYSTEM. För fastighetsägaren 11. Värmesystemets maxtemperatur Ibland kan det vara lämpligt att begränsa temperaturen på det vatten som skickas till radiatorerna, till exempel i hus med enbart golvvärme. Det ställer du in här (30 80 C). Leveransvärde 80 C. 12. Sommarkällarvärme Om ett temperaturvärde ställs in underskrids inte den inställda gränsen, även om rumsgivaren vill stänga av värmetillförseln. Detta är bra om du till exempel vill ha en viss grundvärme i källaren sommartid. OBS! Produkten går då inte över i sommardrift (status VV). Vid läge FRÅN finns det ingen undre temperaturgräns, utan rumsgivaren styr om värme levereras ut eller ej. 13a.Sommargränsvärde (shuntat system) Vid den inställda utomhustemperaturen stängs radiatorsystemet av helt. Shuntat system: Produkten ger endast varmvatten (växelventil i läge sommar AB A). 13b.Sommargränsvärde (shuntlöst system) Vid den inställda utomhustemperaturen stängs radiatorsystemet av helt. Shuntlöst system: Produkten stängs av helt. 14. Vintergränsvärde (endast vid luft/vattenvärmepump) Lägsta temperatur då kompressorn inte tillåts gå längre. Kan ställas ner till -15 C (-5 till -15). Rekommenderas -10 C. Ju lägre temperatur, desto större slitage och lägre värmefaktor. OBS! Viss reduktion av max tillåten vattentemperatur sker vid utetemp. lägre än -10 C. 15. Nattsänkning Här ställer du in om du vill ha nattsänkningen aktiv eller inte. Ställ även in klockan under punkt 2 ovan. Läs mer om nattsänkning i värmepumpens instruktionsbok. 15. Vedeldning Om pannan eldas med ved ska JA väljas. Värmepumpen stoppas och startas automatiskt och vid vedeldning får produkten driftstatus V (Veddrift). Se sidan 11, punkt 1: Status. 17. Ändring vid drift med rumsgivare (Visas inte när rumsgivardrift är bortvalt.) Här ställer du in önskad förändring av rumstemperaturen ( C) vid nattsänkning. Se Övrig information. 18. Ändring vid drift utan rumsgivare (Visas inte när rumsgivardrift är valt.) Här ställer du in önskad förändring av temperaturen på framledningen ( C) vid nattsänkning. Se Övrig information. 19. Tider för temperaturändring Här ställer du in tiden dag för dag (måndag söndag) då temperaturen ska ändras (förutsatt att nattsänkning är valt). Se Övrig information. 13

14 Meny Shuntat och shuntlöst system För fastighetsägaren MANUELL Under kategorin MANUELL styr man manuellt de olika utgångarna. OBS! Endast för installation och service/felsökning.* 1. Manövrering av kompressor och fläkt/brinepump Här finns möjligheten att manuellt starta och stanna kompressor/fläkt (gäller LU/VA) och kompressor/brinepump (gäller VA/VA). 2. Manövrering av växelventil Endast shuntat system. (Läs mer om shuntventilen på sidan 25.) Läge FRÅN: värmebehov AB B. Läge TILL: sommarläge, inget värmebehov AB A. OBS! Växelventilen motioneras kontinuerligt med automatik. 3. Manövrering av befintlig panna Till- och frånkoppling av den befintliga pannan (den yttre värmekällan). 4. Shuntmotor Här finns möjligheten att manuellt påverka shuntens läge. OBS! Shuntventilen motioneras kontinuerligt med automatik. 5. Fläkt/Brinepump Här finns möjlighet att manuellt starta och stanna fläkten (driftläge LU/VA) eller brinepumpen (VA/VA). 6. Manövrering av larmdiod Här kan du manuellt manövrera rumsgivarens larmdiod. Vid TILL lyser dioden med fast sken. Den här funktionen används för att kontrollera anslutningen. *) Den manuella inkopplingen gäller under tio minuter. Det betyder att det som startas via undermenyn MANUELL blir inkopplat i max tio minuter, sedan stängs det av och övergår i automatik. Detta gäller alla val förutom Brinepump (CTC EcoPart (VA/VA)). Brinepumpen går då kontinuerligt tills den stängs av i läge FRÅN. Detta kan användas till exempel som hjälp vid avluftning av kollektorslingan till CTC EcoPart. 14

15 Meny Ackumulator/pool Menystruktur ackumulator/pool Värmepumpen kan anslutas till en ackumulatortank eller en pool, då den styrs efter en fast, inställbar temperatur. Radiatorsystemet ansluts då inte till värmepumpen. Ackumulatortankens värmda vatten kan sedan användas till exempelvis Aerotemprar i en fabrikslokal eller liknande. Vid poolanslutning fungerar värmepumpen som en ren poolvärmare. När värmepumpen ansluts till en ackumulatortank eller en pool ser menystrukturen något annorlunda ut (se nedan). På de närmaste två sidorna får du en närmare beskrivning av varje undermeny. För fastighetsägaren LOGG DIAGNOS INST MANUELL Meny ackumulator/pool LOGG!När du stegat dig igenom en meny kommer du tillbaka till menyvalsrutan. Här kan du välja en annan meny eller att gå igenom samma meny en gång till. Kategorin LOGG är systemets loggbok. Här hittar du statistik och uppgifter om larm. Uppgifterna uppdateras en gång per dygn, däremellan kvarstår loggat värde. 1. Total drifttid Visar total tid som produkten varit spänningssatt. 2. Kompressorns drift Visar kompressorns totala drifttid sedan installationen. LOGG fortsättning >>> 15

16 Meny Ackumulator/pool För fastighetsägaren 3. Kompressorns starter Visar antalet starter som kompressorn gjort de senaste 24 timmarna. Loggas en gång/dygn, däremellan kvarstår loggat värde. 4. Antal larm Visar antal larm de senaste 24 timmarna. Loggas en gång/dygn, däremellan kvarstår loggat värde. 5. Senaste larmet Visar det senaste larmet. DIAGNOS 1. Drift kompressor och fläkt/brinepump Här indikeras om kompressorn och fläkten (LU/VA)/brinepumpen (VA/VA) är i drift (fylld ruta). Om brinepumpen (VA/VA) är i drift visas in- och utgående brinetemperatur. Om brinepumpen står stilla visas --/ Temperatur på ackumulator/pool 1 Aktuell temperatur på ackumulatorn/poolen. 2 Visar det inställda börvärdet (den temperatur som värmepumpen ska se till att ackumulatorn/poolen håller). 3. Temperatur på värmepump och hetgas 1 Aktuell temperatur på värmepumpen. 2 Visar temperaturen på hetgasen. Om kompressorn inte går eller har varit i drift kortare tid än fyra minuter visas Temperatur på returledning 1 Visar aktuell temperatur på vattnet som kommer tillbaka till värmepumpen. 2 Visar börvärdet för detta. 5. Temperatur utomhus / hetgastemperatur 1 Visar aktuell temperatur vid utomhusgivaren. 2 Visar temperaturen på hetgasen. 6. Spärr av kompressor / status laddpump 1 Visar om värmepump är spärrad (se INST, punkt 4). 2 Visar om laddpumpen för tillfället går. 7. Kompressor avstängd 1 Visar om kompressorn är avstängd (fylld ruta), t ex på grund av att utegivaren har avläst en temperatur på -10 C eller kallare. 2 Visar aktuell utomhustemperatur. 8. Utgåvedatum Visar programvarans utgåvedatum. 16

17 Meny Ackumulator/pool INST 1. Språkval Här syns de språkval som är möjliga för just den här produkten. Svenska är alltid förvalt vid leverans. 2. Behörighet NORMAL är grundinställningen. MED KOD är avsedd för tekniker och kräver särskild kodskyddad behörighet. Med kod kan fabriksinställda värden, till exempel larmgränser, ändras. 3. Typ av värmepump Här ställer du in vilken typ av värmepump som du har anslutit till EcoLogic. LU/VA Luft/vatten (Eco Air) VA/VA Vätska/vatten (Eco Part) 4. Kompressor Här ställer du in om kompressorn tillåts starta eller inte. Kompressorn kan spärras (förvalt), till exempel om inte brinesystemet är installerat. För fastighetsägaren 5. Typ av system Här ställer du in ACC, vilket är ren ackumulatordrift eller uppvärmning av pool. 6. Laddningstemperatur/-differens Här ställer du in önskad laddningstemperatur och önskad laddningsdifferens. Vid laddning av pool kan differensen ställas lågt. Den valda differensen påverkar antalet kompressorstarter. 7. Returledningens maxtemperatur Här ställs den högsta temperaturen in som värmepumpen får arbeta med, mätt på returledningen. Max 48 C. 8. Vintergränsvärde (endast luft/vattenvärmepump) Lägsta utetemperatur då kompressorn inte tillåts gå längre. Kan ställas ner till -15 (-5 till -15). Rekommenderas -10 C. Ju lägre temperatur, desto större slitage och lägre värmefaktor. Viss reduktion av max tillåten vattentemperatur sker vid utetemp. lägre än -10 C MANUELL 1. Manövrering av kompressor och fläkt/brinepump Här finns möjligheten att manuellt starta och stanna kompressor/fläkt (gäller LU/VA) och kompressor/brinepump (gäller VA/VA). (Glöm inte att slå från kompressorn efter testkörning.) 2. Laddningspump Här kan du manuellt manövrera laddningspumpen. 3. Fläkt/Brinepump Här finns möjlighet att manuellt starta och stanna fläkten (driftläge LU/VA) eller brinepumpen (VA/VA). 4. Manövrering av larmdiod Här kan du manuellt manövrera rumsgivarens larmdiod. Vid TILL lyser dioden med fast sken. Den här funktionen används för att kontrollera anslutningen. 17

18 Shuntat system För fastighetsägaren Drift och skötsel När installatören installerat din nya värmepump ska ni tillsammans kontrollera att anläggningen är i fullgott skick. Låt installatören visa dig strömställare, regleranordningar och säkringar, så att du vet hur anläggningen fungerar och ska skötas. System 1 shuntat system arbetar helt automatiskt. Styrsystemet kopplar in extra tillskottsvärme då det behövs, anpassar sig till vedeldning då det sker, ställer om sig till sommardrift och så vidare. Fem drifttillstånd förekommer: VV Varmvatten (sommardrift). VP Värmepump ensam värmekälla. VP+YVK Tillsatsvärme (yttre värmekälla) behövs. YVK Tillsatsvärme, endast LU/VA (EcoAir), ej VA/VA (EcoPart). V Vedeldning. Här följer en beskrivning av hur systemet arbetar sig igenom ett driftår i de olika driftlägena i respektive system (shuntat och oshuntat). VV Sommardrift, inget värmebehov Om utomhustemperaturen har varit högre än det inställda värdet VÄRME FRÅN VID UTETEMP ##c i mer än två timmar intar styrningen driftläge VV (sommardrift). Växelventilen ställer sig så att värmepumpens vatten inte passerar radiatorsystemet utan enbart värmer den gamla pannan (laddar varmvatten). Värmepumpen antar en fast hög temperatur. Den motoriserade shuntventilen ställer sig helt öppen. Varmvattnet förvärms av det ganska varma pannvattnet. Om ved eldas i pannan stängs värmepumpen automatiskt av under tiden (V-drift). VP Värmebehov höst & vår, värmepumpen klarar behovet Om utomhustemperaturen har varit 2 kallare än det inställda värdet VÄRME FRÅN VID UTETEMP ##c i mer än tre timmar och rumsgivaren kallar på värme, behövs värmetillförsel. (YVK, den yttre värmekällan (pannan), är spärrad.) Shuntventilen stänger helt innan växelventilen öppnar till radiatorsystemet, och därefter öppnar shuntventilen sakta till helt öppet läge och släpper ut pannans varma vatten under 20 minuters tid. Därefter styrs kompressorn i värmepumpen av temperaturen på radiatorernas returvatten. Temperaturen inomhus i samverkan med utomhustemperaturen och vald värmekurva (se sidan 6) bestämmer vilken temperatur som värmepumpen ska styra mot. Tappvarmvattnet förvärms till en del i pannan (beroende av vilken temperatur som värmepumpen arbetar mot). Om ved eldas: då shuntventilen är fullt öppen och temperaturen ökar i pannan vid eldningen, kommer radiatorreturens temperatur att öka. Om temperaturen är 5 högre än radiatorreturbörvärdet i 15 minuter vet styrningen att vedeldning pågår. Shuntventilen reglerar då ner utgående temperatur (styr på framledningen) och värmepumpen stoppas. Efter eldningens slut, då pannan kallnar, räcker inte framledningsvärdet till. Om shuntventilen varit fullt öppen i 10 minuter återgår systemet till värmepumpsdrift. Ved kan alltså eldas när som helst utan att några omställningar behöver göras. VP+YVK Värmebehov vinter, spetsvärme behövs Om värmepumpen har varit i kontinuerlig drift under minst tre timmar utan att kunna höja returtemperaturen, indikerar systemet att spetsvärme behövs. 18

19 Kopplingsschema

20

21 Installationsregistrering

22

23

24 Enertech AB Näsvägen, Ljungby, Sweden

25 Shuntat system Den befintliga pannan (den yttre värmekällan) kopplas in enligt följande: Den gamla pannan startas och styr upp på sin inställda temperatur, till exempel 70 C. Shuntventilen stänger helt. Efter cirka fyra minuter börjar shuntventilen reglera ut lagom varmt pannvatten till elementen. Under två timmar regleras något för varmt (cirka 5 grader) vatten ut till elementen för att kompensera tidigare energibortfall. Temperaturen inomhus i samverkan med utomhustemperaturen och vald värmekurva bestämmer vilken temperatur shuntventilen ska styra mot. Värmepumpen styrs nu av returtemperaturen till sitt maxvärde. Det mesta av varmvattnet värms i pannan. Om ved eldas påverkar det inte driften. YVK Värmebehov vinter, enbart yttre värmekälla Uteluftvärmepumpen CTC EcoAir stannar vid en utomhustemperatur på -10 C (fabriksvärde). När det är kallare stoppas kompressorn och enbart pannan värmer hus och varmvatten. Värmepumpen stoppas också om temperaturerna är för höga i systemet (till exempel om radiatorsystemet är underdimensionerat). Det mesta av varmvattnet värms i pannan. Ved kan eldas när som helst. För fastighetsägaren Återgång till enbart värmepumpsdrift När värmepumpen åter klarar värmebehovet själv kommer shuntventilen att stänga. Värmepumpens varma vatten går ut i framledningen, som kommer att bli varmare än det framräknade börvärdet. Om temperaturen är varmare än börvärdet längre än 45 minuter spärras pannans drift och värmepumpen kommer att styras av radiatorreturen enligt börvärde. Därefter öppnar shuntventilen till helt öppet läge under 30 minuters tid. Framlednings-/ returtemperatur Framledning till radiatorerna Retur från radiatorerna Kombidrift. Systemet styr mot framledningen. Shunten arbetar. Ved kan eldas när som helst. I detta läge klarar värmepumpen inte driften ensam. Pannan (YVK) kopplas in och stöttar. Systemet går över till att styra mot framledningen och shunten reglerar värmetillförseln. Övergång där YVK startar/stängs av I detta läge klarar värmepumpen driften ensam och har radiatorsystemets returtemperatur som riktvärde. Shuntventilen står alltid helt öppen. Om ved eldas går systemet över till att styra mot framledningen, och shunten reglerar värmetillförseln. YVK igång (se sidan 19) minusgrader plusgrader YVK avstängd (se sidan 19) Utomhustemperatur 19

26 Shuntlöst system För fastighetsägaren System 2 shuntlöst system VV Sommardrift, inget värmebehov Om utomhustemperaturen har varit högre än det inställda värdet VÄRME FRÅN VID UTETEMP ##c i mer än två timmar intar styrningen driftläge VV (sommardrift). Det innebär att värmepumpen stängs av. Varmvatten produceras via den befintliga vattenvärmaren. VP Värmebehov höst & vår, värmepumpen klarar behovet Om utomhustemperaturen har varit 2 C kallare än det inställda värdet VÄRME FRÅN VID UTETEMP ##c i mer än tre timmar och rumsgivaren kallar på värme (om rumsgivardrift är vald). Värmepumpen får tillåtelse att gå, medan den yttre värmekällan (pannan) är spärrad. Därefter styrs värmepumpen av temperaturen på radiatorernas returvatten. Temperaturen inomhus i samverkan med utomhustemperaturen och vald värmekurva (se sidan 6 7) bestämmer vilken temperatur värmepumpen ska styra mot. VP+YVK (Kombidrift) Värmebehov vinter, spetsvärme behövs Om värmepumpen har varit i kontinuerlig drift under minst tre timmar utan att kunna höja returtemperaturen, indikerar systemet att spetsvärme behövs. Den befintliga pannan (den yttre värmekällan) kopplas in. Temperaturen inomhus alternativt framledningen styrs av den gamla pannan. CTC EcoLogic styr alltså inte värmen i huset när pannan är med i driften. Det är därför viktigt att den befintliga pannans reglersystem är rätt injusterat. Värmepumpen styrs nu av returtemperaturen till sitt maxvärde. Återgång till enbart värmepumpsdrift En gång varannan timme spärras den befintliga pannan. Detta sker för att testa om värmepumpen kan upprätthålla önskad framledningstemperatur. Om värmepumpen klarar att hålla temperaturen i mer än 20 minuter spärras pannan och värmepumpen styr på returtemperaturen igen. Klarar värmepumpen inte av att upprätthålla framledningstemperaturen fortsätter kombidriften. Framlednings-/ returtemperatur Framledning till radiatorerna Retur från radiatorerna YVK Värmebehov vinter, enbart yttre värmekälla Uteluftvärmepumpen CTC EcoAir stannar vid en utomhustemperatur på -10 C (fabriksvärde). När det är kallare stoppas kompressorn och enbart pannan värmer huset. Värmepumpen stoppas också om temperaturerna är för höga i systemet (till exempel om radiatorsystemet är underdimensionerat). När temperaturerna åter sjunker startar värmepumpen igen. VP+YVK Kombidrift. Systemet styr på framledningen. Den befintliga pannan styr på framledningen enligt sin inreglering. I detta läge klarar värmepumpen inte driften ensam. Pannan kopplas in och stöttar. Den befintliga pannan styr på sin framledning enligt sin reglering. VP-drift I detta läge klarar värmepumpen driften ensam och har radiatorsystemets returtemperatur som riktvärde. Pannan (yttre värmekälla) är spärrad. 20 YVK igång (se sidan 19) minusgrader plusgrader YVK avstängd (se sidan 19) Utomhustemperatur

27 Felsökning/lämpliga åtgärder Styrmodulen är konstruerad för att ge tillförlitlig drift under lång tid framöver. Här får du olika tips som kan vara till hjälp och vägledning vid eventuella driftstörningar. Om någon driftstörning gör att värmepumpen stoppas, kopplas den befintliga pannan in automatiskt. Om till exempel ett åsknedslag skulle slå ut kretskortet i, kopplas även då den befintliga pannan in. Detta eftersom reläet för den yttre värmekällan är av typ NC, som är slutet vid spänningslöst tillstånd. Styrsystemet ser till att givare, pressostater, motorskydd och drifttemperaturer håller sig inom godkända värden. Vid eventuella driftstörning visas felet i klartext i displayen på. Undersök och åtgärda felet. Om upprepade fel uppstår ska du alltid ta kontakt med den installatör som utfört installationen. Om denne i sin tur bedömer att det rör sig om ett material- eller fabrikationsfel, tar installatören kontakt med CTC för kontroll och åtgärd av skadan. För fastighetsägaren Lågt flöde i radiatorsystemet I s styrsystem finns en övervakning av vattenflödet i radiatorsystemet. Om radiatorflödet är för litet genom värmepumpens kondensor, hinner kompressorn inte bli av med sin värme. Följden blir att trycket i värmepumpens köldmediesystem blir för högt och högtryckspressostaten löser ut. Därför övervakas temperaturstegringen av radiatorvattnet genom värmepumpen. Temperaturstegringen tillåts vara olika stor beroende av utomhustemperatur (kompressorn lämnar högre effekt när det är varmt ute). Om radiatorflödet är för lågt kommer att varna för detta genom att rumsgivarens röda varningslampa blinkar en gång var tionde sekund. I displayen står: VARNING LÅGT RADIATORFLÖDE. Värmepumpen stoppas inte, men om trycken blir för höga löser högtryckspressostaten ut (sitter i värmepumpen). Orsaken till det låga radiatorflödet bör undersökas och åtgärdas. Kontrollera att radiatorpumpen (cirkulationspumpen) inte är inställd på för låg hastighet, eller att radiatortermostatventiler inte stryper flödet (exempelvis på grund av solinstrålning). Radiatortermostater på elementen kan orsaka att flödet blir för lågt, till exempel om solvärme i en del av rummen gör så att ett antal radiatorer stängs av. Det är alltid en fördel att ha så många radiatortermostater som möjligt fullt öppna. Det är också mycket vanligt att radiatortermostaternas ventiler hänger sig eller kärvar. Kontrollera regelbundet deras funktion genom att demontera termostathuset och manövrera ventilen försiktigt med ett lämpligt verktyg. Ventilen ska gå lätt och kunna tryckas ut av sin egen inbyggda returfjäder. Byt ventil vid fel. 21

28 För fastighetsägaren Övrig information Sommarkällarvärme Ofta vill man ha en viss grundvärme i källare/gillestuga/badrum även under sommaren, för att undvika rå och fuktig luft. Din EcoLogic sköter detta genom att du ställer in minsta tillåtna framledningstemperatur på en lämplig temperatur (15 65 C). Se under menyn INST på sidan 13, punkt 12. Detta innebär att temperaturen ut till radiatorerna inte underskrider en vald temperatur, till exempel +27 C. För att det ska fungera krävs att fungerande radiatortermostater eller avstängningsventiler finns i resten av huset. Dessa stryper då bort värmen i övriga fastigheten. Funktionen kan också användas till badrummets golvvärme för varma golv på sommaren. Nattsänkning Med nattsänkning har du möjlighet att automatiskt variera temperaturen i huset under dygnet, veckans alla dagar. Se under menyn INST på sidan 13, punkt 14. F = nattsänkning från Exempel F06 T22 F-- T-- F06 T11 F16 T22 T = nattsänkning till I detta fall upphör nattsänkningen klockan 06:00 och startar igen klockan 22:00. Nu upphör nattsänkningen klockan 06:00. Temperaturen sänks igen klockan 11:00 och höjs klockan 16:00. Nattsänkningen startar åter klockan 22:00. 22

29 För installatören Detta kapitel är till för dig som ansvarar för en eller flera av de nödvändiga installationerna för att ska fungera så som fastighetsägaren önskar. Ta dig tid att gå igenom funktioner, rattar, vred och inställningar med fastighetsägaren samt svara på eventuella frågor. Både styrmodulen och du tjänar på att brukaren har helt klart för sig hur anläggningen fungerar och ska skötas. Transport och ingående material Kontrollera att produkten inte blivit skadad under transporten. Anmäl eventuella transportskador till speditören. Kontrollera också att leveransen är komplett enligt nedanstående lista. Standardleverans Styrmodul Rumsgivare Utomhusgivare 3 st anliggningsgivare Installations- och skötselanvisning I EcoLogic shuntat system ingår dessutom: Växelventil med motor 3-vägs shuntventil med motor Anslutning EcoLogic kan anslutas till systemet på tre olika sätt. Här följer en kort beskrivning av de olika systemen. Anslutning ska utföras enligt de principskisser som visas nedan. System 1: shuntat system Denna anslutning väljs om den befintliga pannan har shuntventil, det vill säga att pannan innehåller en vattenvolym med konstant högre temperatur än vad som behövs till radiatorerna. Vattnet shuntas ut i systemet via shuntventil. startar och stoppar pannan vid behov. Den befintliga pannan kan exempelvis utgöras av: en olje/gaspanna, olje-elpanna, kombipanna, elpanna eller liknande. en ackumulatortank med shuntventil och inbyggd vattenvärmare, kopplad till exempelvis en vedpanna eller annan uppvärmningskälla, eller med enbart elpatroner inbyggda i tanken. System 2: shuntlöst system Denna anslutning väljs om den befintliga pannan saknar shuntventil, det vill säga att pannan producerar och anpassar vattentemperaturen till radiatorernas behov. Systemet kräver att den befintliga pannan har ett automatiskt styrsystem med utegivare och/eller rumsgivare som styr framledningen. Den befintliga pannan kan till exempel vara en CTC Electronic eller CTC Master. startar och stoppar pannan vid behov. System 3: ackumulator/pool Detta system är en ren laddning av en tank eller en pool och är inte avsedd för rumsuppvärmning, med eller utan shuntventil. Värmepumpen värmer till en fast (inställbar) temperatur. Uppvärmning av fastighet kan dock ske sekundärt via annat styrsystem. Vid detta driftläge startar och stoppar inte pannan. För anslutning: se separat avsnitt på sidan 26. För installatören 23

30 För installatören 24!Renspola alltid radiatorsystemet vid installation av värmepump. Smuts i vattnet kan sätta igen värmepumpens kondensor. Viktigt! Observera att vid anslutning enligt system 1 eller 2 kommer hela radiatorflödet att gå genom värmepumpens kondensor (ansluten på radiatorsystemets returledning), och kräver därför tillräckligt vattenflöde. För att värmepumpen ska arbeta utan störningar är följande punkter viktiga vid anslutning till radiatorsystemet: att det är tillräckligt flöde genom värmepumpen (se värmepumpens installationsoch skötselanvisning för riktvärden). Förklaringar ELP Elpanna FR1 Framledningsgivare 1 (radiatorer) FR2 Framledningsgivare 2 (värmepump) HG Hetgasgivare HP Högtryckspressostat LP Lågtryckspressostat RG Rumsgivare RP Radiatorpump RTG Radiatorreturgivare SHV Shuntventil + motor UG Utomhusgivare VP Värmepump (Eco Air eller EcoPart) VVB Varmvattenberedare (eftervärmare) VXV Växelventil + motor YVK Yttre värmekälla (befintlig panna) att radiatortermostatventiler inte ibland stryper flödet (öppna eller demontera). att rör mellan radiatorretur och värmepump inte är för klent dimensionerade (minst 22 mm, rekommenderat 28 mm. Styrsystemet övervakar temperaturdifferensen över värmepumpen och varnar då radiatorflödet är lågt genom att var tionde sekund ge en blinkning på rumsgivaren, och i displayfönstret varna för LÅGT RADIATORFLÖDE. Om denna varning visas bör översyn och felsökning av det låga flödet göras. Principskiss röranslutning, shuntat system Radiatorsystem Styrmodul Principskiss röranslutning, shuntlöst system Radiatorsystem VP Styrmodul VP

31 Shuntventil och shuntmotor (endast system 1 shuntat) Bilderna visar olika montagemöjligheter, beroende på vilket sätt ventilen passar bäst i det aktuella systemet. Observera anslutningarnas betydelse och hur skalan vänds B C A A C B Ventil Mässing Rp ¾" (invändig gänga). Motor: 230V 1n~, 4 minuters gångtid. Shuntventilen på den gamla pannan får inte användas. Ventilen på den gamla pannan ska ställas fullt öppen. Medlevererad shuntventil ska monteras enligt principskissen på föregående sida och vändas enligt ett av alternativen ovan, samt förses med levererad shuntmotor. Genom att alltid montera medlevererad ventil säkerställs att den arbetar på rätt sätt ihop med styrsystemet, att den inte kärvar eller glappar, samt att rätt motor med rätt funktion och gångtid används. Kontrollera montaget genom att: vid fullt öppen ventil ska hela vattenflödet gå genom den gamla pannan. vid helt stängd ventil ska hela flödet gå förbi den gamla pannan. Shuntmotorn monteras på ventilen enligt den instruktion som följer med motorn. Kontrollera vid igångkörning av systemet att motorn vrider ventilen på rätt håll (öppna- respektive stängsignal). Detta gör du enkelt under menyn MANUELL i styrsystemet (se sidan 14, punkt 4). Observera att pannans gamla shuntventil ska ställas i helt öppet läge. C A B B A C A Från värmepumpen (fördelas också till pannans gamla returanslutning). B Pannvatten (från pannans gamla framledning). C Radiatorframledning (till port AB på växelventilen). För installatören 25

32 26 För installatören Växelventil med motor (endast system 1 shuntat) Bilden motsvarar principskissen på sidan 24 (vänd åt samma håll). Ventilen visas här utan motor. AB Från shuntventilens framledning. Detta vatten kan fördelas till B eller till A. B Framledning till radiatorsystemet A Förbikoppling av radiatorsystemet. Kopplas till värmepumpens ingkommande anslutning. B AB A Ventil Mässing klämring Ø22 mm. Motor: 230V 1n~, 7 sekunders gångtid. Medlevererad växelventil ansluts enligt principskissen. Observera bokstavsbeteckningarna på ventilens anslutningar och motsvarigheterna på principskissen. Läge AB A Växelventilen kopplar förbi radiatorsystemet sommartid då inget värmebehov på radiatorerna finns. Enbart uppvärmning av varmvatten. Läge AB B Läge då uppvärmningsbehov via radiatorerna finns. Ventilen intar detta läge hela uppvärmningssäsongen. Elektrisk vattenvärmare (endast system 1, shuntat) En elektrisk vattenvärmare ska anslutas till systemet. Vattenvärmaren ska vara ansluten i serie med och efter den befintliga pannans vattenvärmare/varmvattenbatteri. Då värmepumpen arbetar med flytande kondensering (låga vattentemperaturer då värmebehovet är lågt), kommer inte den befintliga pannans varmvattenkapacitet att räcka till (främst vid sen vår och tidig höst). Det vatten som förvärmts av värmepumpen spetsvärms av den elektriska vattenvärmaren till önskad (inställd) temperatur. Storlek på vattenvärmaren kan väljas efter behov. Vid normal varmvattenförbrukning rekommenderas en fritidsberedare på omkring 100 liter. Värmepump Värmepump ska installeras och anslutas enligt den anvisning som medföljer värmepumpen. Värmepumpen CTC Eco Air alternativt CTC Eco Part kan anslutas antingen till CTC Eco El eller till denna styrmodul (). Rördragning mellan panna och värmepump ska ske på samma sätt oavsett produkt inomhus. Medföljande elkablar mellan utomhusdel och inomhusdel ansluts på motsvarande sätt.

33 Anslutning av ackumulator/pool Laddsystem ackumulator Styrsystem Laddsystem pool Styrsystem Funktion rtg styr värmepumpens till- och frånslag. Regleras av VÄRMEPUMP MAXTEMP ##c. Laddningstemperaturen bestäms av inställt värde på LADDNINGSTEMP ##c. fr1 styr laddningspumpens till- och frånslag. När laddningspumpen står stilla är även värmepumpen frånslagen. Differensen (se sidan 15, punkt 6) bestämmer laddningspumpens startvärde. Om till exempel laddningstemperaturen är inställd på 45 C och differensen på fem grader, startar laddningen och värmepumpen på 40 C och stannar på 45 C. fr2 och rtg jämförs i styrningen. Om differensen är för stor är flödet genom värmepumpen otillräckligt. Larm kommer och värmepumpen stoppas. Poolpumpen ska alltid vara i drift (spänningssatt) om fr1 har placerats på röret. Laddningspumpen PL kan styras genom anslutningsplint YVK ( sköter inte start och stopp av panna med YVK när styrningen är inställd för ackumulatorladdning/pooldrift). För övriga inställningar, se sidan Förklaringar ACK Ackumulator FR1 Laddningsgivare FR2 Värmepumpens framledningsgivare HG Hetgasgivare HP Högtryckspressostat LP Lågtryckspressostat PL Laddpump RTG Returgivare VP Värmepump För installatören 27

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis 5 Introduktion 7 Viktigt! 8 Säkerhetsföreskrifter 8 s

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump 161 501 54/1 2009-05-15 Välkommen! Grattis! Din nya CTC luft/vatten-värmepump för inomhusbruk (CLWi) är en förstklassig

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

CTC EcoLogic Värmepumpsstyrning

CTC EcoLogic Värmepumpsstyrning 161 501 91 06/1 2006-06-15 Installations- och driftsanvisning Värmepumpsstyrning 1 Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Viktigt! 4 Säkerhetsföreskrifter 4 s konstruktion 5 Husets

Läs mer

EcoZenith Parameterlista Modbus

EcoZenith Parameterlista Modbus EcoZenith Parameterlista Modbus Internetövervakning 1 december 2010 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Dokumenthistorik... 3 3 Modbus... 4 3.1 Parametrar... 4 3.2 Datatyper... 4 3.3

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

CTC EcoAir. Installations- och skötselanvisning. Modell 105 107 109 I 111 Uteluftsvärmepump. CTC EcoAir. Gäller fr.o.m. tillv.nr.

CTC EcoAir. Installations- och skötselanvisning. Modell 105 107 109 I 111 Uteluftsvärmepump. CTC EcoAir. Gäller fr.o.m. tillv.nr. Art.nr: 580886001/3 161 501 97 05-09 Sep. -05 Installations- och skötselanvisning Gäller fr.o.m. tillv.nr. 7312-0513-1011 Modell 105 107 109 I 111 Uteluftsvärmepump 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Art nr 580079001/5 Gäller fr o m tillv.nr 7208-0210-142 Juni 02. Installations- och skötselanvisning. CTC Eco El 161 101 13 02-02

Art nr 580079001/5 Gäller fr o m tillv.nr 7208-0210-142 Juni 02. Installations- och skötselanvisning. CTC Eco El 161 101 13 02-02 Art nr 580079001/5 Gäller fr o m tillv.nr 7208-0210-142 Juni 02 Installations- och skötselanvisning CTC Eco El 161 101 13 02-02 161 501 12 03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1, installation av produkten Installationsbevis...

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

162 201 18-1 2014-06-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

162 201 18-1 2014-06-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201 18-1 2014-06-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 162 201

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 MasterQal 200/300

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech

OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech 08. TILLBEHÖR Art.nr 580638001/2 Dec 2004 161 501 24 Bild 9. Mjukstart Art.nr 912 782 Mjukstart Installations- och skötselanvisning CTC EcoBasic Värmepumpstyrning Inställning Rampstart: kl 11:00 Rampstopp:

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

161 501 70-5 2012-10-23. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för fastighetsägaren

161 501 70-5 2012-10-23. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för fastighetsägaren 161 501 70-5 2012-10-23 Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren 161 501 70-5 2012-10-23 Innehållsförteckning För fastighetsägaren

Läs mer

CTC EcoZenith I 550 för fastighetsägaren

CTC EcoZenith I 550 för fastighetsägaren Installations- och skötselanvisning för fastighetsägaren 161 501 70/2 2010-02-18 Innehållsförteckning För fastighetsägaren Välkommen... 3 Viktigt att tänka på!... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Trygghetspaket...

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

BAS-REG 2 manual. Vers

BAS-REG 2 manual. Vers BAS-REG 2 manual Vers. 2.1.3 111011 Innehållsförteckning Anslutningar och tryckknappar 3 Funktion 4-5 Inkoppling 6-7 Driftsättning 8-20 Huvudmeny 8 Larm 8 Givare 8 Värden utgångar 9 Ställbara börvärden

Läs mer

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Snabbguide Inverter Bultvägen 8, 451 75 Uddevalla Telefon 052264 12 82 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning av drift läge... 3 Avläsning drift data... 3 Avläsning

Läs mer

ThermOmatic ERA K. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION!

ThermOmatic ERA K. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! ThermOmatic ERA K Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! ERA eftersträvar att hålla inställd temperatur på framledningsgivaren.

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

CTC EcoHeat Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler

CTC EcoHeat Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler Installations- och skötselanvisning Modell 5 I 7,5 I 8,5 I 10,5 I 12 Intercooler 161 501 60/4 2009-11-03 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Trygghetspaket

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

162 201 50-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

162 201 50-1 2015-03-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 50-015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 50-015-03-10

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

Manual masterqal. Artnr: 521260300 Ver. 1.2 Uppdaterad: 2013-01-03

Manual masterqal. Artnr: 521260300 Ver. 1.2 Uppdaterad: 2013-01-03 Manual masterqal Artnr: 521260300 Ver. 1.2 Uppdaterad: 2013-01-03 Sida 2 Innehåll Introduktion... 4 MasterQal... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt MasterQal 200... 6 Översikt MasterQal 300... 7 Handhavande...

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300

Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300 Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300 Handledning i inkoppling och handhavande Artikel nr: 290547 Utgåva 2.2 Handbok Poolstyrning IVT Industrier AB, Augusti 2004 Artikelnummer: 290547 Utgåva 2.2 Copyright

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-1 2013-09-03

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-1 2013-09-03 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-013-09-03 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-013-09-03 Innehållsförteckning Allmän information Checklista

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

162 201 65-3 2015-09-14. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250

162 201 65-3 2015-09-14. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-3 2015-09-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 201 65-3 2015-09-14

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500

Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500 Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500 1307 1404-121SE Ver. 1.4 Innehåll Introduktion... 4 VPX C... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt VPX 200C... 6 Översikt VPX 300C... 7 Översikt VPX

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

162 101 42-5 2013-04-08. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312

162 101 42-5 2013-04-08. Installations- och skötselanvisning. CTC EcoHeat 300. Modell 306 I 308 I 310 I 312 162 101 42-5 2013-04-08 Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 300 Modell 306 I 308 I 310 I 312 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt och slangar. 2. Fäst de två bärhandtagen

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

Hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral

Hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral Hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral I den här foldern har vi samlat lite enkla tips för att du lätt ska kunna klara av användningen och skötseln av din fjärrvärmecentral. Vi hoppas att denna

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14 162 101 76-2 2014-02-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i250 162 101 76-2 2014-02-14

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC Excellent II. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC Excellent II. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 501 01-6 2015-11-18 Art.nr 579693001-5 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC Excellent II VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen är för

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 162 201 62-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Användarmanual Drift och skötsel. Sanyo CO2 Eco DS1971201 SHP-TH90MDN-SW

Användarmanual Drift och skötsel. Sanyo CO2 Eco DS1971201 SHP-TH90MDN-SW Användarmanual Drift och skötsel Sanyo CO2 Eco SHP-TH90MDN-SW DS1971201 1 INNEHÅLL 01. Inledning... 3 Välkommen Allmän information Innan anläggningen tas i drift Säkerhetsföreskrifter 02. Huvudfunktioner...

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p2. Pannväljare typ ER-p2.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p2. Pannväljare typ ER-p2. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p2 Pannväljare typ ER-p2. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 101 78-4 2014-11-19 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kylmodul 1. Lossa kylmodulens elkabelkontakt

Läs mer

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-4,0 Utförande LK Shunt 2/3-4,0 är avsedd för system med huvudpump. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge akt på eventuella stomljud vid placering och montage av shunten.

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Fjärrvärmecentraler. Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentraler. Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentraler Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral Tips till dig med fjärrvärmecentral I den här foldern har vi samlat lite enkla tips för att du lätt ska kunna klara av

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

CTC Ecoheat. Installations- och skötselanvisning. Modell 5, 7, 8,5, 10 och 13 Intercooler 161 101 30 03-01

CTC Ecoheat. Installations- och skötselanvisning. Modell 5, 7, 8,5, 10 och 13 Intercooler 161 101 30 03-01 Art nr 580335003/5 Gäller fr o m tillv nr 7310-0209-181 Sep 03 Installations- och skötselanvisning CTC Ecoheat Modell 5, 7, 8,5, 10 och 13 Intercooler 161 101 30 03-01 161 501 30 03-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer