Christina Lundh (FP) Margot Edlund. Omar Jakobsson (S) Christina Lundh (FP) BEVIS/ANSLAG. Kulturförvaltningen, Kulturens Hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christina Lundh (FP) Margot Edlund. Omar Jakobsson (S) Christina Lundh (FP) BEVIS/ANSLAG. Kulturförvaltningen, Kulturens Hus"

Transkript

1 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Plats och tid Lule Stassteater, Stationsgatan 38, kl Beslutande Enligt närvarolista Justerare Christina Lundh (FP) Tid och plats för justering Kulturförvaltningen Justerade paragrafer Sekreterare Margot Edlund Ordförande Omar Jakobsson (S) Justerare Christina Lundh (FP) BEVIS/ANSLAG Kulturnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kulturförvaltningen, Kulturens Hus Underskrift Margot Edlund

2 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Paragrafer Ärenden Sida 85 Redovisning av delegationsbeslut 4 86 Meddelanden 5 87 Informationer 6 88 Information om avveckling av biblioteksservice till företag 7 89 Information Budget Månadsuppföljning oktober 9 91 Internetavgift vid Stadsbiblioteket Sammanträdesdagar Kurser och konferenser Minnesplats Karlsvik text på minnessten Organisationsförändring Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre 96 Anmälan av ordförandebeslut Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

3 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(21) NÄRVAROLISTA Beslutande Tjänstgörande ledamöter Omar Jakobsson (S), ordförande Emmeli Nybom (S), vice ordförande Eric Eriksson (S) Eva Hedesand-Lundqvist (S) Ulf Nyström (S) Lena Jakobsson (V) Kamar Eddine Abdessamad (MP) Christina Lundh (FP) Frånvarande ledamöter Jan-Ivar Johansson (S) Gerd Nordmark (S) Jesper Nordmark (M) Lennart Åström (C) Tjänstgörande ersättare Anne-Gärd Näckstam (S) May-Britt Onnela (S) Nils Harnesk (S) Lisbeth Larsson (C) Conny Sundström (KD) Frånvarande ersättare Ingemar Rehnman-Johansson (S) Kerstin Olsson (S) Zakaria Anwar (S) Sari Hedlund (M) Mari-Lena Fuentes (M) Nils Matti (V) Ayse Duyar (MP) Övriga Åke Broström, kulturchef Roger Stenberg, kultursekreterare Sofia Larsson, samordnare för unga 87 Åsa Flinkfeldt, administrativ chef Margot Edlund, nämndsekreterare Emma Löfström och Kristoffer Eriksson - Info om Lule Stassteaters verksamhet Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

4 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(21) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

5 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (17) 85 Redovisning av delegationsbeslut Kulturnämnden godkänner redovisningen av anmäld delegation. Beskrivning av ärendet Beslut fattade på delegation ska anmälas till kulturnämnden på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegation. Delegat Beviljade bidrag enstaka arrangemang 4884 Roger Stenberg Beslutsdatum Dnr Nederluleå Kyrkstugeförening ansöker om kr till En levande adventskalender beviljat kr Dnr Arty Village ansöker om kr till Kulturgården gästar lågsäsongen, del 1 beviljat kr Dnr PAIN/ Erika Pekula Pettersson ansöker om kr till Scenkonstutställning beviljat kr Dnr Lule Stassteater ansöker om kr till Vi tar ditt liv beviljat kr

6 86 Meddelanden Kulturnämnden lägger redovisade meddelanden till handlingarna. Beskrivning av ärendet Följande meddelanden redovisas. Avsändare Sensus studieförbund Studieförbundet Bilda Kommunfullmäktige Dnr Kommunfullmäktige Dnr Kommunfullmäktige Dnr Ämne Samgående mellan Sensus studieförbund och Studieförbundet Bilda Motion om revidering av nämndernas arbetsordning i Luleå kommun Riktlinjer för politiska partiers besök i kommunala verksamheter samt tillfällig uthyrning av kommunala lokaler Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

7 87 Informationer Dnr Kulturnämnden lägger informationerna med godkännande till handlingarna. - Bibliotekschef Lena Lundberg informerar om projektet Läshund. Beslut om inlämnande av projektansökan tas på ordförandes delegation. Informationen gavs på arbetsutskottets sammanträde Emma Löfström och Kristoffer Eriksson informerar om Lule Stassteaters verksamhet. - Sofia Larsson, ny samordnare för unga, presenterar sig samt hälsas välkommen till förvaltningen. - Ordförande Omar Jakobsson uppmanar partigrupperna att lämna in förslag på internkontrollområden under Förslagen lämnas till förvaltningen senast 28 november.

8 88 Information om avveckling av biblioteksservice till företag Dnr Kulturnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Bibliotekschef Lena Lundberg informerar om avveckling av biblioteksservice till företag, så kallade arbetsplatsbibliotek. Beskrivning av ärendet Biblioteksavdelningen har historiskt sett haft en verksamhet som riktat sig till företag, arbetsplatsutlåning. Denna service har inneburit att bibliotekspersonal köpt in medier som haft sin placering på arbetsplatser. Ett bestånd av bibliotekets medier har därmed funnits på ett antal arbetsplatser och bytts ut med jämna mellanrum. Under åren har antalet företag som varit intresserade att köpa denna tjänst minskat och under de senaste 5 åren har det varit LLT och Strömören/Hamnen som köpt denna service. Inför 2015 då nya avtal skall skrivas har bibliotekets ledning haft möjlighet att med bibliotekets personal diskutera utveckling av verksamheter, men också vad som kan avvecklas. Bibliotekets uppdrag att särskilt stödja personer med särskilda behov har enligt senaste bibliotekslagen förstärkt vårt uppdrag. Detta innebär att biblioteket tänker satsa på att utveckla verksamheten för denna målgrupp, samt för häktet och ungdomsanstalten. Detta innebär att vi avvecklar servicen för företagen. Intäktbortfallet blir kr/år. Beslutsunderlag Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse

9 89 Information Budget 2015 Kulturnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Administrativ chef Åsa Flinkfeldt informerar. Beslut om budget på ansvarsnivå skulle enligt ursprunglig plan ha behandlats på i kulturnämnden i november. På grund av att kommunfullmäktige har skjutit på beslut om budget för 2015 till december kommer budget på ansvarsnivå för kulturnämnden också att tas i december. Synpunkter från partierna gällande ambitioner i verksamheten som påverkar budgeten ska inlämnas till förvaltningen senast 18 november.

10 90 Månadsuppföljning oktober Dnr Kulturnämnden beslutar godkänna bilagd månadsrapport för oktober Sammanfattning av ärendet Ekonomisk uppföljning har gjorts för oktober och visar ett resultat på tkr. Kommentarer till resultatet framgår av bilaga månadsrapport. Kulturnämndens arbetsutskott beslut att överlämna ärendet direkt till kulturnämnden för beslut. Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden godkänna månadsrapporten för oktober Beslutsgång Ordförande ställer proposition på kulturförvaltningens förslag till månadsrapport för oktober och finner att kulturnämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Månadsrapport oktober 2014 (bilaga) Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse

11 91 Internetavgift vid Stadsbiblioteket Dnr Kulturnämnden beslutar att från och med 1 januari 2015 införa kostnadsfri användning av internet vid bibliotekets stationära datorer. Sammanfattning av ärendet Sedan mars 2009 har besökarna som nyttjat bibliotekets stationära datorer betalat en internetsavgift om 10kr/timme. Intäkten har under de senaste åren succesivt minskat och vi beräknar att intäkten i år kommer att landa på ca kr. Allt fler besökare har med egna datorer och har därmed tillgång till det trådlösa nätverket som är gratis. Biblioteket upplever att det känns otidsenligt och därmed hög tid att alla som besöker biblioteket har möjlighet att kostnadsfritt använda internet oavsett om besökaren har egen dator eller lånar någon av bibliotekets datorer. Detta rimmar väl med bibliotekets uppdrag att stödja och öka medborgarnas digitala delaktighet via digitala miljöer där handledning och utbildningsinsatser genomförs. Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att anta förvaltningens förslag att från och med 1 januari 2015 införa kostandsfri användning av internet vid bibliotekets stationära datorer. Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta enligt kulturförvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kulturnämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag

12 92 Sammanträdesdagar 2015 Dnr Kulturnämnden beslutar fastställa upprättat förslag till sammanträdesordning för 2015 enligt nedan. Sammanfattning av ärendet Kulturförvaltningen har utarbetat nedanstående förslag till sammanträdesordning för Arbetsutskott Kulturnämnd torsdag torsdag januari 12 februari 26 februari 12 mars 25 mars (onsdag) 9 april 23 april 5 maj (tisdag) 28 maj 4 juni 16 juni (tisdag) 27 augusti 10 september 24 september 8 oktober 22 oktober 5 november 17 november (tisdag) 3 december 17 december Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden fastställa upprättat förslag till sammanträdesordning för Arbetsutskottet föreslår besluta enligt kulturförvaltningens förslag.

13 92 (forts) Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kulturnämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Kulturförvaltningens förslag till sammanträdesordning Arbetsutskottets förslag Beslutet skickas till Kommunkansliet

14 93 Kurser och konferenser Dnr Kulturnämnden beslutar att inte utse några deltagare till årets filmkonvent. 1. Konferens Filmpool Nord inbjuder till Filmkonvent 14 tema:tv, 2-3 december i Luleå. Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden att inte utse några deltagare till årets filmkonvent. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kulturnämnden bifaller förslaget.

15 94 Minnesplats Karlsvik - text på minnessten Dnr kulturnämnden beslutar att texten på minnesstenen får följande innehåll; TILL MINNE AV DE SOVJETISKA SOLDATER OCH CIVILA SOM VAR HÄR SOMMAREN 1945 EFTER ATT HA BEFRIATS FRÅN TYSK FÅNGENSKAP I NORGE STENEN RESTES AV RYSK-SVENSKA FÖRENINGEN SPUTNIK I SAMARBETE MED LULEÅ KOMMUN 2015 Sammanfattning av ärendet ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА! Sommaren 1945 samlades sammanlagt sovjetiska krigsfångar i svenska militärtält bakom taggtråd i Karlshäll, på väg hem från tyskt krigsfångenskap. Kvinnor och barn var i den gamla skolan och i det numera nedbrunna Folkets hus var sjukstuga för de som var i behov av sjukvård. Många intresserade och nyfikna lulebor kom för att se de ryska fångarna och även höra dem sjunga och dansa. Man bytte varor och man gav de ryska fångarna mat, kläder, vantar, sockor m.m. som samlats ihop av luleborna. Föreningen Sputnik anser att det behövs en plats där man kan hedra de offer som dog i kriget. Man anser vidare att området kring Karlsvik skulle utöver Arcushallen, campingen, utomhusbadet och järnvägsmuseet ytterligare kompletteras med en sevärdhet genom att en minnesplats placeras i Karlsvik. Texten på minnesstenen är utarbetad i samverkan med föreningen Sputnik. Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden godkänna framlagt förslag till text på minnesstenen.

16 94 (forts) Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden att bifalla kulturförvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kulturnämnden bifaller förslaget. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har i ett tidigare beslut tillstyrkt kr till projektet. Kulturnämnden har bidragit med till minnesstenen. Föreningen Sputnik har tillsammans med tekniska förvaltningen hittat en lämplig plats nära skolan där minnesstenen ska placeras. Platsen är lätt att nå då den ligger ett stenkast från bilvägen, upplyst av den gång- och cykelbelysning som är placerad i dess närhet. Föreningen Sputnik planerar att inviga minnesstenen den 8 maj Det datum som Tyskland kapitulerade och därmed slutet på andra världskriget i Europa. Beslutsunderlag Förslag på minnestext från rysk-svenska föreningen Sputnik Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag Beslutet skickas till Rysk-svenska föreningen Sputnik

17 95 Organisationsförändring Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre Dnr Kulturnämnden beslutar att - avdelningarna Friluftsmuseet Hägnan och den publika delen i Visitor Centre slås ihop till en avdelning - flytta samordningsfunktionen gällande Världsarvet från Visitor Centre till kulturförvaltningens stab centralt Sammanfattning av ärendet Bakgrund Världsarvet Gammelstads kyrkstad har en stor potential som besöksmål och utvecklingsmöjlighet för regionens besöksnäring. Kyrkstaden har också stora behov av insatser för bevarande av de kulturhistoriska värdena, vilka ligger till grund för världsarvslistningen. I Program till Vision Luleå 2050 finns världsarvet med som ett besöksmål och kulturmiljö att utveckla. I den verksamhetsöversyn som genomfördes för Visitor Centre 2013 redovisades utvecklingsmöjligheter för avdelningen. Förvaltningschefen gav våren 2014 Friluftsmuseet Hägnan och verksamheterna inom Visitor Centre i uppdrag att utreda möjligheter och former för en sammanslagning. Personalen vid avdelningarna har genomfört en risk- och konsekvensanalys där fokus legat på att kartlägga förhoppningar och farhågor. Utifrån risk- och konsekvensanalysen har arbetet fortsatt. Förslag till förbättringar/effektiviseringar Sammanslagning av Visitor Centre (publik verksamhet) och Hägnan Renodla och stärka Visitor Centres verksamhet som en avdelning tillsammans med Friluftsmuseet Hägnan.

18 95 (forts) Utveckla det publika utbudet med pedagogiska program och aktiviteter för besökare i alla åldrar, utveckla säljbara produkter samt stärka kommunikationen av världsarvets värden. Allt i syfte att nå fler med världsarvsförmedling, stärka destinationens utbud och öka intäkterna. Öka kvalitén och kunskapsinnehållet i Visitor Centre samt bredda och tydliggöra världsarvsuppdraget för friluftsmuseet Hägnan. Öka tillgängligheten (svara i telefon, e-post gällande ex information, evenemang, bokningar, planerade besök i världsarvet och på Hägnan, uppdatering och information på webb, Facebook m m. Ökad tillgänglighet även via samverkan och samarbeten, finnas med i arbetsgrupper och utvecklingsprojekt) Ett Visitor Centre är till för att förklara besöksmålet för besökaren, erbjuda kunskap, upplevelser och service. Det innebär att ett Visitor Centre måste producera innehåll, säljbara upplevelseprodukter, ta fram program mm. Med ett team av kulturarvspedagoger skulle tillgängligheten till kompetens bli tryggare och utbudet av världsarvs- och kulturarvsförmedling i olika former stärkas. Kopplingen mellan friluftsmuseet Hägnans verksamhet med museimiljöer och världsarvet Gammelstads kyrkstads kulturarv och kulturmiljö blir en stark resurs i besöksmålsutvecklingen samt även en viktig aktör i förmedlandet av världsarvets värden. Ett Visitor Centre i världsarvet Gammelstads kyrkstad kräver kompetens i huvudsak inom upplevelseproduktion, kulturarv och kommunikation. Förväntade resultat av en sammanslagning En effektivare publik verksamhet med säkrare tillgång till kompetens och vissa stödfunktioner. Ökad tillgänglighet till kontakt, bokningar, kommunikation och samverkan Förbättrade förutsättningar för produktion av kunskapsbaserade upplevelsekoncept kring världsarvets värden och norrbottniskt kulturarv Ett stärkt publikt utbud med guidningar, pedagogiska program och aktiviteter för alla åldrar till nytta för besöksmålet och hela destinationen Luleå/Swedish Lapland Bidrar till att öka attraktiviteten i besöksmålet enligt Program 2050 Vilja uppleva Särskilja samordningsfunktionen från publik drift Renodla samordningsfunktionen och synliggör den i organisationen. I huvudsak ägs och förvaltas världsarvet av andra än Kulturförvaltningen.

19 95 (forts) Samordnaren bör i första hand fungera som förvaltarnas stöd. Utveckla samordningen genom att frigöra tid och resurser till att arbeta strategiskt och stödjande med förvaltarna via Kyrkstadsråd, förvaltningsplan och några återkommande gemensamma uppföljningsaktiviteter/projekt istället för att leda publik verksamhet vid Visitor Centre. Förväntade resultat av renodlad världsarvssamordning tydligare samordningsroll som stöd för världsarvets ägare och förvaltare mer tid avsätts för samordning och arbete med att utveckla Kyrkstadsrådets roll och uppdrag inåt med rådets deltagarorganisationer och ökad kommunikation utåt till övriga aktörer samt att samordningens roll tydliggörs tillsammans med ägare och förvaltare Förvaltningsplanen förankras bättre och kopplas till verksamhetsstyrning och ekonomiska förutsättningar frigör möjligheter till kunskapsprojekt kring världsarvets värden positiva effekter av ökad samverkan med andra världsarvsaktörer Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att - avdelningarna Friluftsmuseet Hägnan och den publika delen i Visitor Centre slås ihop till en avdelning - flytta samordningsfunktionen gällande Världsarvet från Visitor Centre till kulturförvaltningens stab centralt Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta enligt kulturförvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kulturnämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag

20 96 Anmälan av ordförandebeslut Kulturnämnden godkänner redovisningen av anmäld delegation. Projektansökan Läshund Varför läsa högt för en hund? Från medel avsatta för särskilda folkhälsosatsningar Dnr Kulturnämndens ordförande beslutar att fastställa förslag till projekt Läshund Varför läsa högt för en hund? Sammanfattning av ärendet Luleå Kommun har avsatt medel för särskilda folkhälsosatsningar. Syftet är att minska skillnader i hälsa för barn och unga. Kulturförvaltningen har i samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag på projekt som ligger i linje med de kriterier som fastslagits. Enligt PISA-rapporteringar så minskar barn och ungas läsförmåga och läsförståelse. Flera aktörer måste tillsammans hjälpas åt att inspirera barn till läslust och därmed ökad läskunnighet. Detta projekt syftar till att stärka barns läskunnighet i tidig ålder och därmed öka deras självförtroende i relation med klasskamrater och vuxna. Beskrivning av ärendet Projektet Läshund riktar sig främst till de barn som har särskilt svårt att inspireras att läsa och utveckla sin läskunnighet. Läshunden är en utbildad terapi hund, som bidrar med lugn och trygghet i en ofta stressig miljö och förhoppningen är att förbättra barnets koncentrationsförmåga och därmed även läsförmågan. När barnet sitter nära/klappar en hund blir man mer avslappnad och blodtrycket sjunker. Barnet tränar alltså högläsning med en läshund, högläsning är en mycket viktigt för barns läsutveckling. Tidigare studier i USA visar på mycket goda resultatet och nu söker vi medel för särskilda folkhälsosatsningar för att genomföra projektet.

21 96 (forts) Beslutsunderlag Bibliotekschef Lena Lundberg Vesterlund, Projektansökan Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse