Christina Lundh (FP) Margot Edlund. Omar Jakobsson (S) Christina Lundh (FP) BEVIS/ANSLAG. Kulturförvaltningen, Kulturens Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christina Lundh (FP) Margot Edlund. Omar Jakobsson (S) Christina Lundh (FP) BEVIS/ANSLAG. Kulturförvaltningen, Kulturens Hus"

Transkript

1 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Plats och tid Lule Stassteater, Stationsgatan 38, kl Beslutande Enligt närvarolista Justerare Christina Lundh (FP) Tid och plats för justering Kulturförvaltningen Justerade paragrafer Sekreterare Margot Edlund Ordförande Omar Jakobsson (S) Justerare Christina Lundh (FP) BEVIS/ANSLAG Kulturnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kulturförvaltningen, Kulturens Hus Underskrift Margot Edlund

2 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Paragrafer Ärenden Sida 85 Redovisning av delegationsbeslut 4 86 Meddelanden 5 87 Informationer 6 88 Information om avveckling av biblioteksservice till företag 7 89 Information Budget Månadsuppföljning oktober 9 91 Internetavgift vid Stadsbiblioteket Sammanträdesdagar Kurser och konferenser Minnesplats Karlsvik text på minnessten Organisationsförändring Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre 96 Anmälan av ordförandebeslut Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

3 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(21) NÄRVAROLISTA Beslutande Tjänstgörande ledamöter Omar Jakobsson (S), ordförande Emmeli Nybom (S), vice ordförande Eric Eriksson (S) Eva Hedesand-Lundqvist (S) Ulf Nyström (S) Lena Jakobsson (V) Kamar Eddine Abdessamad (MP) Christina Lundh (FP) Frånvarande ledamöter Jan-Ivar Johansson (S) Gerd Nordmark (S) Jesper Nordmark (M) Lennart Åström (C) Tjänstgörande ersättare Anne-Gärd Näckstam (S) May-Britt Onnela (S) Nils Harnesk (S) Lisbeth Larsson (C) Conny Sundström (KD) Frånvarande ersättare Ingemar Rehnman-Johansson (S) Kerstin Olsson (S) Zakaria Anwar (S) Sari Hedlund (M) Mari-Lena Fuentes (M) Nils Matti (V) Ayse Duyar (MP) Övriga Åke Broström, kulturchef Roger Stenberg, kultursekreterare Sofia Larsson, samordnare för unga 87 Åsa Flinkfeldt, administrativ chef Margot Edlund, nämndsekreterare Emma Löfström och Kristoffer Eriksson - Info om Lule Stassteaters verksamhet Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

4 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(21) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

5 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (17) 85 Redovisning av delegationsbeslut Kulturnämnden godkänner redovisningen av anmäld delegation. Beskrivning av ärendet Beslut fattade på delegation ska anmälas till kulturnämnden på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegation. Delegat Beviljade bidrag enstaka arrangemang 4884 Roger Stenberg Beslutsdatum Dnr Nederluleå Kyrkstugeförening ansöker om kr till En levande adventskalender beviljat kr Dnr Arty Village ansöker om kr till Kulturgården gästar lågsäsongen, del 1 beviljat kr Dnr PAIN/ Erika Pekula Pettersson ansöker om kr till Scenkonstutställning beviljat kr Dnr Lule Stassteater ansöker om kr till Vi tar ditt liv beviljat kr

6 86 Meddelanden Kulturnämnden lägger redovisade meddelanden till handlingarna. Beskrivning av ärendet Följande meddelanden redovisas. Avsändare Sensus studieförbund Studieförbundet Bilda Kommunfullmäktige Dnr Kommunfullmäktige Dnr Kommunfullmäktige Dnr Ämne Samgående mellan Sensus studieförbund och Studieförbundet Bilda Motion om revidering av nämndernas arbetsordning i Luleå kommun Riktlinjer för politiska partiers besök i kommunala verksamheter samt tillfällig uthyrning av kommunala lokaler Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

7 87 Informationer Dnr Kulturnämnden lägger informationerna med godkännande till handlingarna. - Bibliotekschef Lena Lundberg informerar om projektet Läshund. Beslut om inlämnande av projektansökan tas på ordförandes delegation. Informationen gavs på arbetsutskottets sammanträde Emma Löfström och Kristoffer Eriksson informerar om Lule Stassteaters verksamhet. - Sofia Larsson, ny samordnare för unga, presenterar sig samt hälsas välkommen till förvaltningen. - Ordförande Omar Jakobsson uppmanar partigrupperna att lämna in förslag på internkontrollområden under Förslagen lämnas till förvaltningen senast 28 november.

8 88 Information om avveckling av biblioteksservice till företag Dnr Kulturnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Bibliotekschef Lena Lundberg informerar om avveckling av biblioteksservice till företag, så kallade arbetsplatsbibliotek. Beskrivning av ärendet Biblioteksavdelningen har historiskt sett haft en verksamhet som riktat sig till företag, arbetsplatsutlåning. Denna service har inneburit att bibliotekspersonal köpt in medier som haft sin placering på arbetsplatser. Ett bestånd av bibliotekets medier har därmed funnits på ett antal arbetsplatser och bytts ut med jämna mellanrum. Under åren har antalet företag som varit intresserade att köpa denna tjänst minskat och under de senaste 5 åren har det varit LLT och Strömören/Hamnen som köpt denna service. Inför 2015 då nya avtal skall skrivas har bibliotekets ledning haft möjlighet att med bibliotekets personal diskutera utveckling av verksamheter, men också vad som kan avvecklas. Bibliotekets uppdrag att särskilt stödja personer med särskilda behov har enligt senaste bibliotekslagen förstärkt vårt uppdrag. Detta innebär att biblioteket tänker satsa på att utveckla verksamheten för denna målgrupp, samt för häktet och ungdomsanstalten. Detta innebär att vi avvecklar servicen för företagen. Intäktbortfallet blir kr/år. Beslutsunderlag Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse

9 89 Information Budget 2015 Kulturnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Administrativ chef Åsa Flinkfeldt informerar. Beslut om budget på ansvarsnivå skulle enligt ursprunglig plan ha behandlats på i kulturnämnden i november. På grund av att kommunfullmäktige har skjutit på beslut om budget för 2015 till december kommer budget på ansvarsnivå för kulturnämnden också att tas i december. Synpunkter från partierna gällande ambitioner i verksamheten som påverkar budgeten ska inlämnas till förvaltningen senast 18 november.

10 90 Månadsuppföljning oktober Dnr Kulturnämnden beslutar godkänna bilagd månadsrapport för oktober Sammanfattning av ärendet Ekonomisk uppföljning har gjorts för oktober och visar ett resultat på tkr. Kommentarer till resultatet framgår av bilaga månadsrapport. Kulturnämndens arbetsutskott beslut att överlämna ärendet direkt till kulturnämnden för beslut. Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden godkänna månadsrapporten för oktober Beslutsgång Ordförande ställer proposition på kulturförvaltningens förslag till månadsrapport för oktober och finner att kulturnämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Månadsrapport oktober 2014 (bilaga) Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse

11 91 Internetavgift vid Stadsbiblioteket Dnr Kulturnämnden beslutar att från och med 1 januari 2015 införa kostnadsfri användning av internet vid bibliotekets stationära datorer. Sammanfattning av ärendet Sedan mars 2009 har besökarna som nyttjat bibliotekets stationära datorer betalat en internetsavgift om 10kr/timme. Intäkten har under de senaste åren succesivt minskat och vi beräknar att intäkten i år kommer att landa på ca kr. Allt fler besökare har med egna datorer och har därmed tillgång till det trådlösa nätverket som är gratis. Biblioteket upplever att det känns otidsenligt och därmed hög tid att alla som besöker biblioteket har möjlighet att kostnadsfritt använda internet oavsett om besökaren har egen dator eller lånar någon av bibliotekets datorer. Detta rimmar väl med bibliotekets uppdrag att stödja och öka medborgarnas digitala delaktighet via digitala miljöer där handledning och utbildningsinsatser genomförs. Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att anta förvaltningens förslag att från och med 1 januari 2015 införa kostandsfri användning av internet vid bibliotekets stationära datorer. Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta enligt kulturförvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kulturnämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag

12 92 Sammanträdesdagar 2015 Dnr Kulturnämnden beslutar fastställa upprättat förslag till sammanträdesordning för 2015 enligt nedan. Sammanfattning av ärendet Kulturförvaltningen har utarbetat nedanstående förslag till sammanträdesordning för Arbetsutskott Kulturnämnd torsdag torsdag januari 12 februari 26 februari 12 mars 25 mars (onsdag) 9 april 23 april 5 maj (tisdag) 28 maj 4 juni 16 juni (tisdag) 27 augusti 10 september 24 september 8 oktober 22 oktober 5 november 17 november (tisdag) 3 december 17 december Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden fastställa upprättat förslag till sammanträdesordning för Arbetsutskottet föreslår besluta enligt kulturförvaltningens förslag.

13 92 (forts) Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kulturnämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Kulturförvaltningens förslag till sammanträdesordning Arbetsutskottets förslag Beslutet skickas till Kommunkansliet

14 93 Kurser och konferenser Dnr Kulturnämnden beslutar att inte utse några deltagare till årets filmkonvent. 1. Konferens Filmpool Nord inbjuder till Filmkonvent 14 tema:tv, 2-3 december i Luleå. Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden att inte utse några deltagare till årets filmkonvent. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kulturnämnden bifaller förslaget.

15 94 Minnesplats Karlsvik - text på minnessten Dnr kulturnämnden beslutar att texten på minnesstenen får följande innehåll; TILL MINNE AV DE SOVJETISKA SOLDATER OCH CIVILA SOM VAR HÄR SOMMAREN 1945 EFTER ATT HA BEFRIATS FRÅN TYSK FÅNGENSKAP I NORGE STENEN RESTES AV RYSK-SVENSKA FÖRENINGEN SPUTNIK I SAMARBETE MED LULEÅ KOMMUN 2015 Sammanfattning av ärendet ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА! Sommaren 1945 samlades sammanlagt sovjetiska krigsfångar i svenska militärtält bakom taggtråd i Karlshäll, på väg hem från tyskt krigsfångenskap. Kvinnor och barn var i den gamla skolan och i det numera nedbrunna Folkets hus var sjukstuga för de som var i behov av sjukvård. Många intresserade och nyfikna lulebor kom för att se de ryska fångarna och även höra dem sjunga och dansa. Man bytte varor och man gav de ryska fångarna mat, kläder, vantar, sockor m.m. som samlats ihop av luleborna. Föreningen Sputnik anser att det behövs en plats där man kan hedra de offer som dog i kriget. Man anser vidare att området kring Karlsvik skulle utöver Arcushallen, campingen, utomhusbadet och järnvägsmuseet ytterligare kompletteras med en sevärdhet genom att en minnesplats placeras i Karlsvik. Texten på minnesstenen är utarbetad i samverkan med föreningen Sputnik. Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden godkänna framlagt förslag till text på minnesstenen.

16 94 (forts) Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden att bifalla kulturförvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kulturnämnden bifaller förslaget. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har i ett tidigare beslut tillstyrkt kr till projektet. Kulturnämnden har bidragit med till minnesstenen. Föreningen Sputnik har tillsammans med tekniska förvaltningen hittat en lämplig plats nära skolan där minnesstenen ska placeras. Platsen är lätt att nå då den ligger ett stenkast från bilvägen, upplyst av den gång- och cykelbelysning som är placerad i dess närhet. Föreningen Sputnik planerar att inviga minnesstenen den 8 maj Det datum som Tyskland kapitulerade och därmed slutet på andra världskriget i Europa. Beslutsunderlag Förslag på minnestext från rysk-svenska föreningen Sputnik Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag Beslutet skickas till Rysk-svenska föreningen Sputnik

17 95 Organisationsförändring Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre Dnr Kulturnämnden beslutar att - avdelningarna Friluftsmuseet Hägnan och den publika delen i Visitor Centre slås ihop till en avdelning - flytta samordningsfunktionen gällande Världsarvet från Visitor Centre till kulturförvaltningens stab centralt Sammanfattning av ärendet Bakgrund Världsarvet Gammelstads kyrkstad har en stor potential som besöksmål och utvecklingsmöjlighet för regionens besöksnäring. Kyrkstaden har också stora behov av insatser för bevarande av de kulturhistoriska värdena, vilka ligger till grund för världsarvslistningen. I Program till Vision Luleå 2050 finns världsarvet med som ett besöksmål och kulturmiljö att utveckla. I den verksamhetsöversyn som genomfördes för Visitor Centre 2013 redovisades utvecklingsmöjligheter för avdelningen. Förvaltningschefen gav våren 2014 Friluftsmuseet Hägnan och verksamheterna inom Visitor Centre i uppdrag att utreda möjligheter och former för en sammanslagning. Personalen vid avdelningarna har genomfört en risk- och konsekvensanalys där fokus legat på att kartlägga förhoppningar och farhågor. Utifrån risk- och konsekvensanalysen har arbetet fortsatt. Förslag till förbättringar/effektiviseringar Sammanslagning av Visitor Centre (publik verksamhet) och Hägnan Renodla och stärka Visitor Centres verksamhet som en avdelning tillsammans med Friluftsmuseet Hägnan.

18 95 (forts) Utveckla det publika utbudet med pedagogiska program och aktiviteter för besökare i alla åldrar, utveckla säljbara produkter samt stärka kommunikationen av världsarvets värden. Allt i syfte att nå fler med världsarvsförmedling, stärka destinationens utbud och öka intäkterna. Öka kvalitén och kunskapsinnehållet i Visitor Centre samt bredda och tydliggöra världsarvsuppdraget för friluftsmuseet Hägnan. Öka tillgängligheten (svara i telefon, e-post gällande ex information, evenemang, bokningar, planerade besök i världsarvet och på Hägnan, uppdatering och information på webb, Facebook m m. Ökad tillgänglighet även via samverkan och samarbeten, finnas med i arbetsgrupper och utvecklingsprojekt) Ett Visitor Centre är till för att förklara besöksmålet för besökaren, erbjuda kunskap, upplevelser och service. Det innebär att ett Visitor Centre måste producera innehåll, säljbara upplevelseprodukter, ta fram program mm. Med ett team av kulturarvspedagoger skulle tillgängligheten till kompetens bli tryggare och utbudet av världsarvs- och kulturarvsförmedling i olika former stärkas. Kopplingen mellan friluftsmuseet Hägnans verksamhet med museimiljöer och världsarvet Gammelstads kyrkstads kulturarv och kulturmiljö blir en stark resurs i besöksmålsutvecklingen samt även en viktig aktör i förmedlandet av världsarvets värden. Ett Visitor Centre i världsarvet Gammelstads kyrkstad kräver kompetens i huvudsak inom upplevelseproduktion, kulturarv och kommunikation. Förväntade resultat av en sammanslagning En effektivare publik verksamhet med säkrare tillgång till kompetens och vissa stödfunktioner. Ökad tillgänglighet till kontakt, bokningar, kommunikation och samverkan Förbättrade förutsättningar för produktion av kunskapsbaserade upplevelsekoncept kring världsarvets värden och norrbottniskt kulturarv Ett stärkt publikt utbud med guidningar, pedagogiska program och aktiviteter för alla åldrar till nytta för besöksmålet och hela destinationen Luleå/Swedish Lapland Bidrar till att öka attraktiviteten i besöksmålet enligt Program 2050 Vilja uppleva Särskilja samordningsfunktionen från publik drift Renodla samordningsfunktionen och synliggör den i organisationen. I huvudsak ägs och förvaltas världsarvet av andra än Kulturförvaltningen.

19 95 (forts) Samordnaren bör i första hand fungera som förvaltarnas stöd. Utveckla samordningen genom att frigöra tid och resurser till att arbeta strategiskt och stödjande med förvaltarna via Kyrkstadsråd, förvaltningsplan och några återkommande gemensamma uppföljningsaktiviteter/projekt istället för att leda publik verksamhet vid Visitor Centre. Förväntade resultat av renodlad världsarvssamordning tydligare samordningsroll som stöd för världsarvets ägare och förvaltare mer tid avsätts för samordning och arbete med att utveckla Kyrkstadsrådets roll och uppdrag inåt med rådets deltagarorganisationer och ökad kommunikation utåt till övriga aktörer samt att samordningens roll tydliggörs tillsammans med ägare och förvaltare Förvaltningsplanen förankras bättre och kopplas till verksamhetsstyrning och ekonomiska förutsättningar frigör möjligheter till kunskapsprojekt kring världsarvets värden positiva effekter av ökad samverkan med andra världsarvsaktörer Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att - avdelningarna Friluftsmuseet Hägnan och den publika delen i Visitor Centre slås ihop till en avdelning - flytta samordningsfunktionen gällande Världsarvet från Visitor Centre till kulturförvaltningens stab centralt Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta enligt kulturförvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kulturnämnden bifaller förslaget. Beslutsunderlag Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag

20 96 Anmälan av ordförandebeslut Kulturnämnden godkänner redovisningen av anmäld delegation. Projektansökan Läshund Varför läsa högt för en hund? Från medel avsatta för särskilda folkhälsosatsningar Dnr Kulturnämndens ordförande beslutar att fastställa förslag till projekt Läshund Varför läsa högt för en hund? Sammanfattning av ärendet Luleå Kommun har avsatt medel för särskilda folkhälsosatsningar. Syftet är att minska skillnader i hälsa för barn och unga. Kulturförvaltningen har i samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag på projekt som ligger i linje med de kriterier som fastslagits. Enligt PISA-rapporteringar så minskar barn och ungas läsförmåga och läsförståelse. Flera aktörer måste tillsammans hjälpas åt att inspirera barn till läslust och därmed ökad läskunnighet. Detta projekt syftar till att stärka barns läskunnighet i tidig ålder och därmed öka deras självförtroende i relation med klasskamrater och vuxna. Beskrivning av ärendet Projektet Läshund riktar sig främst till de barn som har särskilt svårt att inspireras att läsa och utveckla sin läskunnighet. Läshunden är en utbildad terapi hund, som bidrar med lugn och trygghet i en ofta stressig miljö och förhoppningen är att förbättra barnets koncentrationsförmåga och därmed även läsförmågan. När barnet sitter nära/klappar en hund blir man mer avslappnad och blodtrycket sjunker. Barnet tränar alltså högläsning med en läshund, högläsning är en mycket viktigt för barns läsutveckling. Tidigare studier i USA visar på mycket goda resultatet och nu söker vi medel för särskilda folkhälsosatsningar för att genomföra projektet.

21 96 (forts) Beslutsunderlag Bibliotekschef Lena Lundberg Vesterlund, Projektansökan Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse

Plats och tid Kulturens Hus, lokal: Världsarvet, plan 5, kl Roger Stenberg BEVIS/ANSLAG

Plats och tid Kulturens Hus, lokal: Världsarvet, plan 5, kl Roger Stenberg BEVIS/ANSLAG Kulturnämnden 2015-02-26 1(13) Plats och tid Kulturens Hus, lokal: Världsarvet, plan 5, kl. 13.15-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Malene Jensen Tid och plats för justering Kulturförvaltningen

Läs mer

Plats och tid Kulturens Hus, lokal: Hägnan, plan 5, kl. 13: Margot Edlund BEVIS/ANSLAG

Plats och tid Kulturens Hus, lokal: Hägnan, plan 5, kl. 13: Margot Edlund BEVIS/ANSLAG Plats och tid Kulturens Hus, lokal: Hägnan, plan 5, kl. 13:15-14.15 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Jan-Olof Grönlund Tid och plats för justering Kulturförvaltningen 2016-05-31 Justerade paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Jan-Ivar Johansson (S) Margot Edlund. Omar Jakobsson (S) Jan-Ivar Johansson (S) BEVIS/ANSLAG. Kulturförvaltningen, Kulturens Hus

Jan-Ivar Johansson (S) Margot Edlund. Omar Jakobsson (S) Jan-Ivar Johansson (S) BEVIS/ANSLAG. Kulturförvaltningen, Kulturens Hus LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid Kulturens Hus, lokal: Hägnan kl 13.15 16.30 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Jan-Ivar Johansson (S) Tid och plats för justering Kulturförvaltningen

Läs mer

Plats och tid Världsarvet/Hägnan, Kulturens hus, kl. 13:15-15:00. Roger Stenberg BEVIS/ANSLAG

Plats och tid Världsarvet/Hägnan, Kulturens hus, kl. 13:15-15:00. Roger Stenberg BEVIS/ANSLAG Plats och tid Världsarvet/Hägnan, Kulturens hus, kl. 13:15-15:00 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Nils Harnesk Tid och plats för justering Kulturens Hus 2017-09-29 Justerade paragrafer 59-70 Sekreterare

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Biblioteket, Medborgarhuset Råneå, kl. 13.15 15.30 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Björn Olsson (S) Tid och plats för justering Kulturförvaltningen

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-10-23 1(21) Plats och tid Kulturens Hus, lokal: Världsarvet, plan 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-10-23 1(21) Plats och tid Kulturens Hus, lokal: Världsarvet, plan 5 LULEÅ KOMMUN Kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-10-23 1(21) Plats och tid Kulturens Hus, lokal: Världsarvet, plan 5 Beslutande Enligt närvarolista Övriga närvarande Enligt

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG (21) Plats och tid Teater Scratch/Galleri syster, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG (21) Plats och tid Teater Scratch/Galleri syster, kl LULEÅ KOMMUN Kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-09-25 1(21) Plats och tid Teater Scratch/Galleri syster, kl 13.15-16.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga närvarande Enligt

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2015-01-13 Kulturnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00 ande Emilia Hallin (S) ordförande Christina Nyström (V) Martin Hedqvist (S) Anna Nyström (S) Örjan Fredriksson (S) Jasmine Ravaghi

Läs mer

Plats och tid Kulturens Hus, lokal Hägnan, plan 5, kl. 13: Margot Edlund BEVIS/ANSLAG

Plats och tid Kulturens Hus, lokal Hägnan, plan 5, kl. 13: Margot Edlund BEVIS/ANSLAG Plats och tid Kulturens Hus, lokal Hägnan, plan 5, kl. 13:15 15.15 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Eric Lundvall Tid och plats för justering Kulturförvaltningen 2016-04-05 Justerade paragrafer

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(6) Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-24 Plats och tid Nissans sammanträdesrum, kommunhuset kl 14.00-16.10 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande Bosse Linde (S) Laila Andersson (S) ersätter

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(24) Plats och tid Kulturens Hus, lokal: Världsarvet, plan 5, kl. 13.15-16.00 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Nils Harnesk (S) Tid och plats för justering Kulturförvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD)

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.50 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden 1 (11) Plats och tid Biblioteket, Årjäng den 27 oktober, kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (FP) Robin

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Administrativ service 1(4) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, kl. 16:00-16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset, kl. 17.00 Underskrifter

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S)

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[7] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden 203-04-7 Tid och plats Onsdagen den 7 april 203, Åsasalen, 3.00-4.30 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Jerry Borg

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, Kyrkogatan 11, kl. 17.30 21.10. Ledamöter: Gösta John Bredberg (fp), ordförande Claes Göran Jönsson (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Sida 1 av 7 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande ersättare Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 16.30 18.15 Carina Lorentzon (S) ordförande Christer Bohm (V) 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10)

PROTOKOLL 1 (10) PROTOKOLL 1 (10) 2016-10-11 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid E1 Brinken kl. 14:00 15:30 ande Valter Stenberg (S), ordförande Lilian Nilsson (V) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Roger Johansson (S) Anna-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 september 2016 kl. 13.30 14.25 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal tjänstgör

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl. 08.30 12.05 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2008-11-26

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2008-11-26 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadsbiblioteket, Eslöv kl 19.00 20.20 Beslutande Khalid El-Haj (s) ordförande Karin Reinisch (m) Stig-Åke Grönvall (s) Lena Åkesson (c) Margaretha Holmquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Plats och tid Måndag 16 juni 2014 kl. 14.00 17.00, Kommunhuset, Svenljungasalen Ajournering 16.15 16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C), ordförande Stefan Carlsson (S) Johan

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.45 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Cecilia Koch Danielsson (FP)

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Lillan Skeppsbrogatan 16, kl. 13.15 Beslutande Enligt närvarolista Justerare Jan-Olof Grönlund Tid och plats för justering Kulturförvaltningen 2015-05-04

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (29) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30 12.10 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Kulturnämnden

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Kulturnämnden EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(10) Tid och plats Måndagen den 22 oktober 2007, klockan 17.30-20.30 kommunhuset rum 386 Beslutande Ledamöter Monica Wallenius (m) Åke Liedberg (m) Lennart Ljungblom

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M)

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M) 1 (7) Plats och tid Varagårdssskolans aula, torsdagen den 26 maj 2016 kl 18:00-18:10 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD)

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Detaljplan för del av Skogsborg Övriga deltagande 1:1 M.M. (ny förskola vid Ringvägen) ställs ut

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

94 Förslag till omfördelning av öppettiderna på biblioteket i Bjärnum. 96 Verksamhetsbidrag kultur- och hembygdsföreningar 2012

94 Förslag till omfördelning av öppettiderna på biblioteket i Bjärnum. 96 Verksamhetsbidrag kultur- och hembygdsföreningar 2012 AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-10-26 90 Ändring av dagordning 91 Ekonomisk rapport januari september 2011 92 Budgetuppföljning

Läs mer

Kommunkontoret kl 16.00 16.45

Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Beslutande Leif Andersson, ordförande Kristian Pettersson, vice ordförande Luis Miguel Caneo, ledamot Anders Westerlund, ledamot Sven Magnusson,

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP)

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP) Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 17.15 18.05 Plats Hotell Aveny, Umeå Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Annika Huber (S) Ers. f Åke Bertils

Läs mer

Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17: Margareta Wallin (M) Carina Helenius-Lindgren (M) Britt Larsson Gårdebäck (S) Eva Nordlöf (V)

Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17: Margareta Wallin (M) Carina Helenius-Lindgren (M) Britt Larsson Gårdebäck (S) Eva Nordlöf (V) Humanistiska nämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-04 Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17:00-19.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Helena

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-09-30 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15-14.30 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Annica Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11.

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11. FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer