Årsredovisning 2015 Västerås stads revisorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2015 Västerås stads revisorer"

Transkript

1 Årsredovisning 2015 Västerås stads revisorer

2 Foto: Pia Norlander Annette Björnson, Börje Hultin, Jörgen Eklund, Ulf Nygren, Tanja Linderborg, Peter Westersund, Ulf Höglund, Elisabeth Löf, Åke Johansson, Barbara Conte, Joa Silver. Saknas gör Daniel Forslund EN PROAKTIV REVISION

3 Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2015 Revisionens uppdrag Revisonen är kommunfullmäktiges organ för granskning och kontroll av den kommunala verksamheten. Uppgiften är att granska verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden. Revisorernas har uppdrag att granskar och prövar om: - verksamheten sköts/bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt - om räkenskaperna är rättvisande och om - den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisionen har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i stadens aktiebolag genom lekmannarevisorer samt i kommunalförbund och stiftelser. Västerås stads revisorer består av elva förtroendevalda revisorer, som utsågs av kommunfullmäktige den 20 oktober 2014, för tiden den 1 januari 2015 till den 31 december Revisionen 2015 har bestått av: Ulf Höglund (M) ordförande Elisabeth Löf (S) 1:e vice ordförande Åke Johansson (C) 2:e vice ordförande Peter Westersund (S) Jörgen Eklund (S) Barbara Conte (MP) fr.o.m. 6 maj Börje Hultin (KD) Ulf Nygren (M) Joa Silver (L) Tanja Linderborg (V) Daniel Forslund (SD) fr.o.m. 6 maj Daniel Pavlik (SD) och Eva Myrin (MP) som valdes i oktober avsade sig revisorsuppdraget i februari respektive mars pga. tidsbrist. Dessa ersattes av Daniel Forslund och Barbara Conte.

4 EY är sakkunnigbiträde för Västerås stads revisorer och lekmannarevisorer, samt för aktiebolagsrevisonen utifrån upphandlingar som gjordes under Kundansvarig på EY för revisionen är Lena Joelsson och sakkunnigt biträde för lekmannarevisorerna är Gunnar Uhlin. Auktoriserade revisorer i aktiebolagen EY framgår i stycket om lekmannarevisorerna. Revisorer i stiftelserna är EY. EY har åttagits sig uppdraget att genomföra revision av stadens donationsfonder och verksamhetsstiftelser. Revisorerna har till sin hjälp 50 % revisionssekreterare anställd, Annette Björnson. Revisionens sammanträden Under 2015 har revisionen haft elva sammanträden med sammanlagt 234 protokollförda paragrafer ( 1-234), samt ett uppstartsmöte den 3 december Året började med en planeringskonferens den januari i Kungsörstorp. Sammanträdena har varit den 17 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 30 september på EY kansli, 20 oktober, 17 november samt en planeringsdag inför år 2016 den 8 december. Den 19 maj gästade stadsjuristen Lena Grapp revisionen. Tabellen nedan visar ledamöternas närvaro vid verksamhetsårets elva sammanträden. Antal möten Närvarande verksamhetsåret av 11 möten Elisabeth Löf, Åke Johansson, Ulf Nygren 10 av 11 möten Ulf Höglund, Joa Silver, Börje Hultin, Tanja Linderborg 9 av 11 möten Peter Westersund, Jörgen Eklund 8 av 9 möten Barbara Conte 4 av 8 möten Daniel Forslund Eva Myrin - 2 av 4 möten, Daniel Pavlik- 1 av 4 möten Utöver sammanträdena har revisonen anordnat Länsrevisionskonferens Västmanland 2015 torsdagen den 22 oktober Västerås stads revisorer stod värd för 2015 års Länsrevisionskonferens den 22 oktober på Aros Congress Center, istället för Surahammar. 52 revisorer från samtliga länets kommuners och landstinget deltog. Dagen avslutades med en workshop om hur samarbete och erfarenheter bättre kan tas tillvara mellan länets revisorer. Medverkade på länskonferensen var; Kommunfullmäktiges ordförande Ulla Persson, hälsade välkomna. Lena Joelsson, EY och Elisabeth Löf, SKLs revisionsdelegation - utvecklingsfrågor inom revisionen. Magnus Cronberg, upphandlingsenheten, Västerås stad - kvalitetsupphandling av revision. Lena Joelsson EY - Resursfördelningsmodell inom skolan. Emelie Ågren, strateg Social nämndernas förvaltning Västerås stad- Utvecklingen av Välfärdsteknik, Västeråsmodellen inom särskilda boende. Ciya Karim - Utredare Integration från Länsstyrelsen, Flyktingmottagande, lägesinformation och erfarenheter från granskningar med Lena Joelsson EY.

5 Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i Västerås den 1 oktober Revisionssekreterare Annette Björnson informerade om revisionens arbete på Kommunala Pensionärsrådets sammanträde den 1 oktober. Övriga möten På kommunfullmäktige den 5 februari presenterade sig revisionskollegiet samt informerade om revisionens uppdrag. Revisionen har deltagit vid kommunfullmäktiges sammanträden den 3 september och 8 oktober under punkten Revisionen informerar. Möte med kommunstyrelsen presidium, berörda tjänstemän på stadsledningskontoret och revisionens presidium samt representant från EY torsdagen den 1 oktober. Möte kommunfullmäktige presidium, berörda tjänstemän på stadsledningskontoret och revisionens presidium fredagen den 2 oktober. Revisionen var med vid invigningen av EYs nya lokaler i Aros Congress Center torsdagen den 21 maj. Granskning av stadens årsredovisning 2014 Revisionernas yttrande över stadens årsredovisning 2014 fastställdes den 25 mars och behandlades av kommunfullmäktige den 1 april Granskning av stadens delårsrapport 2015 Yttrandet över delårsrapporten fastställdes den 30 september och framlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 oktober Arbetsfördelning inom revisionen Revisionen har arbetsgrupper för att revidera stadens nämnder och styrelser. Arbetsgruppernas löpande granskning har i huvudsak ägt rum genom protokoll och årsberättelser samt årliga nämndbesök under våren med respektive presidium och förvaltningsledning. Träffarna ger, tillsammans med andra granskningsaktiviteter, underlag till ansvarsprövningen. De ger också underlag för att uppdatera väsentlighets- och riskanalysen samt beslut om eventuella ytterligare fördjupade granskningar. I och med den nya mandatperiod besökte kontaktrevisorerna sina nämnder och styrelser under våren med en kort presentation vad revisonen har för uppdrag. Social inriktning Revisorer Nämndmöten Nämnden för personer med funktionsnedsättning Elisabeth Löf 28 april Äldrenämnden Peter Westersund 28 april Individ- och Familjenämnden Tanja Linderborg 28 april Miljö- och Konsumentnämnden Överförmyndarnämnden Styrelsen för proaros Skultuna Kommundelsnämnd 27 april 27 april 20 april 20 april

6 Teknisk inriktning Fastighetsnämnden Ulf Nygren 28 april Byggnadsnämnden Tekniska nämnden Joa Silver Daniel Forslund 28 april 28 april Tekniska Produktionsstyrelsen Styrelsen för Konsult & Service (Servicepartner) 24 april 5 maj Pedagogisk inriktning Förskolenämnden, ny 2015 Grundskolenämnden, ny 2015 Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnde Kulturnämnden, ny 2015 Nämnden för idrotts- och friluftsliv, ny 2015 Skultuna Kommundelsnämnd (pedagogiska delen) Åke Johansson Jörgen Eklund Börje Hultin Barbara Conte 6 maj 6 maj 4 maj 27 april 6 maj 20 april Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsplan 2015 Ulf Höglund Elisabeth Löf Åke Johansson 27 april, 1 okt 2 okt Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för Den har tagits fram efter att ha granskat stadens budget och nämndernas/styrelsernas styrdokument samt efter diskussioner på revisonens planeringskonferens den januari 2015 och har uppdaterats kontinuerligt. Revisionsrapporter fördjupade granskningar Revisionen har under året fattat beslut om tio fördjupade granskningar. De flesta granskningarna har lett till konkreta förbättringar beslutade av aktuell nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Under 2015 infördes kontaktrevisor för de fördjupade granskningarna. Revisionsrapporterna och Senaste Nytt finns i sin helhet på Västerås stads hemsida under fliken kommun och politik/kommunens organisation/ revisorer. Revisionsrapporter under verksamhetsåret 2015 Rapport nr 1 Granskning av underhåll vid stadens gatuenhet 2015: Granskning av stadens mottagande av ensamkommande flyktingbarn 2015: Granskning Intern kontroll - Ersättning för personlig assistans 2015:3 41 SENASTE NYTT 4 Granskning av socialsekreterare med avseende på organisation, dimensionering 2015:4 39 och personalomsättning 5 Granskning av finanshantering 2015: Granskning av upphandling 2015: Uppföljning av Likabehandling, åtgärdsprogram 2015: Intern kontroll av rapporterad tid i hemtjänst 2015: Förstudie av Björnön 2015:9-10 Granskning av hyressättning uppföljning 2015:10 47 Övriga granskningar som genomförts Mälarhamnar AB - granskning om bisysslor Granskning av Block 6 med anledning av problem med luktstörning, Mälarenergi Granskning av stadens delårsbokslut 2015, tertial per 30 augusti Granskning av stadens årsredovisning 2015

7 Uppföljningsgranskningar 2015 Uppföljning av följande fem revisionsgranskningar genomförda år 2013 har gjorts av EY. Syftet är att granska de åtgärder som vidtagits inom identifierade förbättringsområden samt vilka resultat som uppnåtts. Uppföljningsgranskningar var: 1. Granskning av daglig verksamhet och dagverksamhet. 2. Granskning av rutiner för internfakturering och kostnadsfördelning mellan enheter. 3. Gransking av kvalitetskrav och ersättningsmodell inom förskolan. 4. Granskning av hyresersättning av stadens ägda fastigheter. 5. Granskning av stadens upphandling i ett koncernperspektiv. Konstaterades att resultatet av uppföljningsgranskningarna är goda i fyra av de fem granskningarna. Rekommendationerna som getts i dessa har förvaltningarna tagit till sig. Granskningen gällande hyressättningen kommer att fördjupas. Revisionen valde att komplettera granskningen om upphandling 2015:6 med frågeställningar från granskningen från år Förnyelseåtgärder Under verksamhetsåret 2015 har revisionen fortsatt sitt förnyelsearbete med att arbeta proaktivt genom följande insatser. Presentaiton av nya kollegiet samt information vid kommunfullmäktige den 5 februari. Introduktionsmöte vid nämnder och styrelser. Kontaktrevisorer till samtliga fördjupade granskningar. Genensamt möte med bara lekmannarevisorerna och EY den 25 augusti. Gemensam granskningsredogörelse och granskningsplan för bolagen. Förstudie av Björnön. Lekmannarevisorernas arbete Kommunens bolag, kommunalförbund och stiftelser har lekmannarevisorer som granskar verksamheten. Aktiebolagens yrkesrevisorer kommer från EY. Upphandling av vem som ska utföra aktiebolagsrevison blev färdig den 6 februari EY vann upphandlingen av de tre anbudsgivarna EY, KMPG och PWC. Avtal skrivs med EY. Under hösten har lekmannarevisorer tillsammans med Gunnar Uhlin, EY arbetar fram mallar för granskningsplan och gemensam granskningsredogörelse. Syftet med de nya mallarna är att de i förhållande till tidigare mallar ska var mer enhetliga samt mer informativa avseende lekmannarevisorernas genomförda granskningar och bedömningar.

8 Bolag Lekmannarevisorer Revisionsmöte 2015 Auktoriserad revisor EY Bostads AB Mimer Elisabeth Löf, Åke Johansson 14 april, 11 nov Gunilla Andersson Mälarenergi AB + dotterbolag Peter Westersund, Ulf Höglund 25 feb, 4 nov Anders Pålhed Västerås Flygplats AB Ulf Nygren, Börje Hultin 19 feb, 15 okt, Per Modin 10 nov, 21 dec Strategiska Fastigheter AB Joa Silver, Jörgen Eklund 6 mars, 22 okt Katarina Nygren Etablering Västerås AB (EVAB) * Åke Johansson, 17 april, 27 okt Katarina Nygren Tanja Linderborg Mälarhamnar AB Peter Westersund, Ulf Höglund 5 mars, 26 okt Katarina Nygren Vafab Miljö AB blev kommunalförbund 2015 Joa Silver 12 mars Anders Pålhed Kommunalförbund Kommunalförbund Vafab Miljö Revisor Joa Silver (+revisor fr landstinget) Åke Johansson 12 jan, 15 juni, 29 sept Mälardalens Brand- och räddningsförbund 31 mars, 26 maj, 9 okt Samordningsförbundet Börje Hultin 30 mars, 1 nov Teater Västmanland Ulf Nygren (+fr landstinget) 29 jan, 15 okt, 19 okt Västmanlandsmusiken Jörgen Eklund (+ fr landstinget) 18 mars, 15 juni, 22 sept, 12 okt VKL Västmanlands kommuner och landsting Västmanlands Samtrafikförbund** Elisabeth Löf, Joa Silver Överförs till VL 23 mars, 12 nov 31 mars Susann Eriksson Susann Eriksson Stiftelser Revisor Stiftelsen hyresbostäder Elisabeth Löf Avslutas under 2015 Tillberga Tidö Slott Stiftelsen och Tanja Linderborg Okt, närvarande ej Von Schinkelska stiftelsen Tanja Linderborg Okt, närvarande ej Övriga förbund Mälarens vattenvårdsförbund Ulf Nygren Västmanlands läns Börje Hultin 18 mars Luftvårdsförbund Västmanlands tolkservice Ulf Nygren 18 mars, 8 maj, Västerås Arbetarinstitut Jörgen Eklund Westmannastiftelsen Ulf Nygren 21 april, 9 nov *Etablering Västerås AB har blivit ett helägt bolag och gör ett namnbyte till Västerås markands- och näringsliv AB. * *Västmanlands Samtrafikförbund övergå till Kollektivtrafikmyndigheten from 1 januari 2015.

9 Presskontakter Under året har massmedia noterat revisionen genom följande inslag: Tidning Datum Artikel om 1 VLT 10 juni Granskningen av Mälarenergi Block 6 med anledning av problem med luktstörning under SVT regionala nyheter Västmanland 6 juli Inslag om granskningen av socialsekreterare med avseende på organisation, dimensionering och personalomsättning. 3 SVT regionala nyheter Västmanland 6 juli Inslag om granskningen underhåll vid gatu- och trafikenheten. 4 VLT 12 juli Artikel angående granskningen av underhåll vid gatu- och trafikenheten. 5 SVT regionala nyheter Västmanland 9 september Inslag om granskningen av stadens mottagande av ensamkommande flyktingbarn. 6 SVT regionala nyheter Västmanland, 9 september Inslag om granskningen av internkontroll av ersättning av personlig assistans. Revisionens utbildningsverksamhet Revisionskollegiet har, förutom sitt grundläggande arbete att granska verksamheten i stadens styrelser och nämnder samt stadens hel- och delägda aktiebolag och andra samverkansprojekt, ambitionen att delta i relevanta kurser och konferenser. Följande kurser/ konferenser har revisionen deltagit i under året med en eller flera personer God redovisningssed, SKLs konferens, Stockholm 27 januari. Kurs i kommunal revision för nytillträdda förtroendevalda revisorer, EY, 3 mars Stockholm samt 5 mars Göteborg. Jämställdhetsintegrering av bugetprocesser, Västerås stad, 14 april Västerås. Kommunkonferens Erfarenhetsutbyte, EY, 15 april Stockholm. Kurs God redovisningssed, SKL, 25 maj Stockholm. Kurs Utveckla lekmannarevisionen, SKL, 26 maj Stockholm. 67:e primärkommunala revisionskonferensen, 8-9 september Uppsala. Revision i finansiella samordningsförbund, SKL, 13 okt Stockholm. Länsrevisionskonferens Västmanland 2015, Västerås. Ernst & Young erfarenhetutbyteskonferens, 4 december Stockholm. Västerås stads revisorers kansli Stadshustornet våning 12 Revisionens kansli på våning 12 i Stadshuset har utrustats med en accesspunkt för att möjliggöra anslutning med externa datorer och uppkoppling till internet samt en bildkanon.

10 Revisionens budget och resultat Enligt revisionens reglemente utgör kommunfullmäktiges presidium budgetberedning för revisorernas anslag. Revisionens räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium. Som underlag för detta finns revisionens årsredovisning och nedanstående räkenskaper. Årets utfall för revisionen var kkr, vilket är ett överskott på 133 kkr. Resultat Utfall 2015 Budget 2015 Budget 2016 Intäkter 0 kkr 0 kkr 0 kr Kostnad för arbetskraft/arvode 755 kkr 770 kkr 790 kkr Konsulttjänster kkr kkr kkr Övriga kostnader 388 kkr 470 kkr 430 kkr TOTALT kkr kkr kkr Årets resultat +133 kkr I budgeten var hänsyn tagen till att två revisionskollegium var verksamma parallellt under årets första månader samt att en ny mandatperiod med nya ledamöter innebär mer utbildningsinsatser samt inköp av läsplattor till samtliga revisorer för att underlätta arbetet. Överskottet beror på flera faktorer bland annat blev läsplattorna billigare än budgeterat, arvodesdelen blev lägre samt en viss fördröjning av fördjupade granskningarna med anledning av ny mandatperiod. Västerås Ulf Höglund Ordförande

11 Premiärkommunala revisionskonferensen Uppsala Utsikt från revisionens kansli Revisionsmöte Länsrevisionskonferens Västmanland, 22 oktober Revisionens planeringsdag 8 dec Foto: A Björnson

12 Västerås stads revisorer Stadshuset, Västerås

Västerås stads revisorer REVISIONSPLAN 2016

Västerås stads revisorer REVISIONSPLAN 2016 Beslutad 2016-02-16 Revidera 2016-04-19 Västerås stads revisorer REVISIONSPLAN 2016 1. Revisionens uppdrag Revisonen är kommunfullmäktiges organ för granskning och kontroll av den kommunala verksamheten.

Läs mer

Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2014

Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2014 Foto: Pia Nordlander Annette Björnson, Salam Zandi, Gunilla Bergvall, Jörgen Eklund, Ulf Höglund, Joakim, Widell, Elisabeth Löf, Lars Luttropp, Joa Silver, Peter Westersund, Åke Johansson, Lena Joelssson,

Läs mer

Västerås stads revisorer. Årsredovisning 2013 2014-01-22. Foto: Pia Nordlander

Västerås stads revisorer. Årsredovisning 2013 2014-01-22. Foto: Pia Nordlander Västerås stads revisorer Årsredovisning 2013 Foto: Pia Nordlander 2014-01-22 Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2013 Den 1 november 2010 utsåg kommunfullmäktige nuvarande ledamöter i Västerås

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Registrera förtroendevald

Registrera förtroendevald Skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter innebär att en person har valt att skydda t.ex. sitt personnummer, namn och/eller adress. Om det är så att du, eller personen

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionen Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 goteborg.se/stadsrevisionen 2 GÖTEBORGS STADS RÄKENSKAPER OCH BOKSLUT 2017 Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionens uppdrag

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Inledning. Revisorernas redogörelse NORRKÖPINGS KOMMUN. Revisionskontoret

Inledning. Revisorernas redogörelse NORRKÖPINGS KOMMUN. Revisionskontoret Inledning En viktig del i revisorernas arbete är planeringen, där valet av granskningsområde blir avgörande för revisionens resultat. Revisionens granskning sker därför utifrån en riskbedömning som dokumenteras

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2013-12-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Riskanalys 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Reglemente för Kommunrevisionen

Reglemente för Kommunrevisionen Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-30 14 Reglemente för Kommunrevisionen Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Revisionsplan 2017 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2017 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2017 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2016-11-21 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Utgångspunkt för granskningsarbetet

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. 2017-01-19 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. Beslut Revisorskollegiet fastställer upprättad Årsredovisning

Läs mer

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 Revisionsplan 2017 Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 MÅL Ambitioner Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Att visa på goda exempel, som kan vara till gagn för utvecklingen

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA

Revisionsplan Uppdrag. Öckerö Kommun REVISORERNA Revisionsplan 2014 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till kommunstyrelsen och nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Enligt

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 Innehållsförteckning Sid Revisionens formella reglering 3 Revisorernas antal och organisation

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Styrsystemet i koncernen Västerås stad

Styrsystemet i koncernen Västerås stad Styrsystemet i koncernen Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 7 februari 2013 program policy handlingsplan riktlinje Styrsystemet i koncernen program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-09, 127 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna, i bolagen, (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2013-05-16 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2013 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2013. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2011

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen

REVISORERNA Bilaga till revisionsberättelsen 2016-03-17 Bilaga till revisionsberättelsen Redogörelse för revisionen år 2015 Innehåll 1. Redogörelse för revisionen år 2015...2 1.1 Inledning... 2 1.2 Granskningsinriktning... 2 2. Årlig grundläggande

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Dokumentansvarig Ulf Gustavsson, 0485-471 57 ulf.gustavsson@morbylanga.se Handbok REGLEMENTE Beslutande Kommunfullmäktige 217 2015-12-21 Giltighetstid 2016-01-01 tills vidare 1(5) Dnr KST 2015/000450-003

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun 2013-09-16 Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Revisionens roll... 2 Revisionens formella reglering... 2 Revisorernas antal... 3 Uppdragstid...

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 utskriftsdatum: 2015-09-07 Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 Datum 2015-08-31 Diarienr. 2014/110-KS Ärendemening Uppdrag - Handlingsplan för klimatanpassning

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Fastställd LERUMS KOMMUN REVISORERNA

Fastställd LERUMS KOMMUN REVISORERNA Fastställd 2016-04-21 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2016 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2016 Förslag till revisionsplan baseras på årets risk- och väsentlighetsanalys, genomförda granskningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer