Västerås stads revisorer. Årsredovisning Foto: Pia Nordlander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerås stads revisorer. Årsredovisning 2013 2014-01-22. Foto: Pia Nordlander"

Transkript

1 Västerås stads revisorer Årsredovisning 2013 Foto: Pia Nordlander

2 Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2013 Den 1 november 2010 utsåg kommunfullmäktige nuvarande ledamöter i Västerås stads revisorer för tiden 1 januari 2011 till 31 december Under 2012 lämnade Johan Liljeqvist (FP) revisionskollegiet. Kommunfullmäktige utsåg Joa Silver (FP) till ny ledamot den 4 oktober Revisionen består av: (M) ordförande Elisabeth Löf (S) 1:e vice ordförande Salam Zandi (V) 2:e vice ordförande Peter Westersund (S) Sevim Cicek (S) Jörgen Eklund (S) Mikael Wulff (MP) Ulf Höglund (M) Joakim Widell (KD) Joa Silver (FP) Åke Johansson (C) Revisionens sammanträden under 2013 Under året har revisionen haft nio sammanträden, den 23 januari, 20 februari, 27 mars, 20 maj, vårens sista möte var den 19 juni på Tidö slott, 28 augusti, 25 september, 30 oktober samt den 10 december, som även var planeringsmöte för 2014 på Västerås Slott. Sammanlagt 192 protokollförda paragrafer ( ). Ledamöternas närvaro vid dessa nio sammanträden framgår av nedanstående: 9 av 9 möten, Sevim Cicek, Jörgen Eklund, Joakim Widell 8 av 9 möten Elisabeth Löf, Salam Zandi, Åke Johansson 7 av 9 möten Mikael Wulff, Peter Westersund, Joa Silver 4 av 9 möten Ulf Höglund Vid revisionens sammanträde den 20 februari informerade skoldirektör Jan Lindblom, ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden Vasiliki Tsouplaki och ordförande i Ungdoms- och Arbetsmarknadsnämnden Anders Teljebäck om den nya skolorganisationen. En uppföljning kommer göras av skoldirektören vid sammanträdet den 22 januari Utöver sammanträdena har revisonen anordnat: Aktiebolagsdagen den 25 april 43 personer från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunala bolag, stadsledningskontoret och revisionen deltog i Aktiebolagsdagen den 25 april. Föredragshållare var; Daniel Stattin, professor i civilrätt, Uppsala universitet, Peter Söderman, auktoriserad revisor, PWC, Gunnar Uhlin, executive director, Ernst & Young, Fredrik Törnqvist, VD Bostads AB Mimer samt Bo Dahllöf, stadsdirektör. Från revisionen deltog åtta personer. Dialogmötet om handelspolicy med Dag Klackenberg den 29 oktober 25 personer deltog i dialogmötet med Dag Klackenberg från Svensk handel. Det var representanter från handeln Citysamverkan och Erikslund, kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrselsen, stadsdirektören, representanter från Fastighetskontoret, Etablering Västerås. Från revisionen deltog sju personer. 2

3 Arbetsfördelning inom revisionen Följande arbetsgrupper har under årets funnits för att revidera stadens styrelser och nämnder: Social inriktning Nämnden för Funktionshindrade Äldrenämnden Individ- och Familjenämnden Miljö- och Konsumentnämnden Överförmyndarnämnden Teknisk inriktning Fastighetsnämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden Pedagogisk inriktning Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden Barn- och Ungdomsnämnden Kultur- Idrotts- och Fritidsnämnden Utförarorganisationer proaros Konsult & Service Tekniska Produktionsstyrelsen Skultuna Kommundelsnämnd Kommunstyrelsen Revisorer Elisabeth Löf Peter Westersund Joa Silver Joakim Widell Mikael Wulff Salam Zandi Åke Johansson Jörgen Eklund Sevim Cicek Ulf Höglund Elisabeth Löf Salam Zandi Arbetsgruppernas löpande granskning har i huvudsak ägt rum genom möten med respektive presidium och förvaltningsledning enligt nedan, samt genom protokoll och årsberättelser. Nämnden för Funktionshindrade Individ- och Familjenämnden Äldrenämnden Miljö- och Kontumentnämnden Överförmyndarnämnden Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden Barn- och Ungdomsnämnden Kultur- Idrotts- och Fritidsnämnden Fastighetsnämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden proaros Konsult & Service Tekniska Produktionsstyrelsen Skultuna Kommundelsnämnd Kommunstyrelsen 11 april 11 april 11 april 11 april 11 april 29 april 30 april 12 april 23 april 9 april 9 april 12 april 15 april 11 juni 8 april 6 mars, 2 april Deltagit vid kommunfullmäktige Vid kommunfullmäktiges sammanträden har deltagit den 11 april och den 3 oktober och Salam Zandi den 3 maj. 3

4 Möten med kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens presidium och stadsledningskontoret, med flera. Revisionen träffade stadsledningskontoret i samband med årsbokslutet den 6 mars samt den 20 september inför delårsbokslutet. Möte med kommunstyrelsens presidium och stadsledningen den 2 april Möte med kommunfullmäktiges presidium den 2 september angående mobbningsdebatt och handelspolicy. Möte med kommunstyrelsens presidium och stadsledningskontoret angående styrning av stadens majoritetsbolag den 23 oktober. Möte med Fastighetskontoret och stadsledningen den 8 januari 2014 angående processen kring revisionsrapporten om hyressättningen. Ny revisionssekreterare Sven-Erik Ring som har varit revisionens sekreterare från frånträde på egen begäran sitt uppdrag då hans förordnade upphörde. Till ny revisionssekreterare har revisionen vid sitt sammanträde den 23 januari utsett Annette Björnson på ett tvåårsför-ordnade fram till Det beslutades samtidigt att arbets- och ansvarsbeskrivning skulle kompletteras med följande: Vara behjälplig att ta fram underlag för revisions-granskningar samt att benämningen Sekreterare ändras till Revisionssekreterare. Ernst & Young EY Den tidigare revisionen upphandlade, i samarbete med Konsult & Service upphandlingsenhet, sakkunnigbiträde för den nya revisionens mandatperiod. Anbud begärdes in till den 31 augusti 2010 och under hösten gjordes en utvärdering av de inkomna anbuden. Slutligt beslut fattades och Ernst & Young valdes som sakkunnigbiträde. Ny upphandling kommer ske under Kundansvarig på Ernst & Young för revisionen är Lena Joelsson och sakkunnigt biträde för lekmannarevisorerna är Gunnar Uhlin från Ernst & Young. Lekmannarevisorernas arbete När det gäller lekmannarevisorernas uppdrag i stadens helägda aktiebolag har revisionen i samråd med kommunfullmäktiges presidium föreslagit att suppleanterna för lekmannarevisorerna slopas. Dessa aktiebolag skall således enbart ha två lekmannarevisorer för respektive bolag, alltså 2+0. Det återstår för kommunfullmäktige att ta de formella besluten. För Mälarenergi AB har beslut fattas av kommunfullmäktige den 11 april Aktiebolagens yrkesrevisorer kommer från PWC. Peter Söderman, PWC är samordnare. Bolag Bostads AB Mimer Mälarenergi AB Västerås Flygplats AB Strategiska Fastigheter AB Etablering Västerås AB Mälarhamnar AB Vafab Miljö AB Lekmannarevisorer och Elisabet Löf Peter Westersund och Ulf Höglund Joa Silver Sevim Cicek 4

5 Kommunalförbund Mälardalens Brand- och räddningsförbund Mälarens vattenvårdsförbund Samordningsförbundet Teater Västmanland Västmannamusiken Västmanlands Samtrafikförbund VKL Västmanlands kommuner och landsting Stiftelser Stiftelsen hyresbostäder, Tillberga Tidö Slott Stiftelsen Von Schinkelska stiftelsen Westmannastiftelsen Lekmannarevisorer Åke Johansson Joakim Widell Sevim Cicek Jörgen Eklund Joa Silver Elisabet Löf Granskning av stadens årsredovisning 2012 och delårsrapport 2013 Revisionens yttrande över stadens årsredovisning 2012 fastställdes den 27 mars och behandlades av kommunfullmäktige den 3 april Yttrandet över delårsrapporten fastställdes den 25 september och framlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober. Revisionsplan 2013 Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för Den har tagits fram efter att ha granskat stadens budget och nämndernas styrdokument samt efter diskussioner på revisonens planeringskonferens den 27 november 2012 på Hässlö Värdshus. Revisionsplanen kompletterades den 20 februari, 27 mars och 28 augusti. Revisionsrapporter fördjupade granskningar Revisionen har under året fattat beslut om fjorton fördjupade granskningar. 1. Nämndernas och bolagens målstyrning 2. Överförmyndarnämnden 3. Tekniska produktionsstyrelsen 4. Momsredovisning 5. Enheternas målstyrning inom proaros 6. Läsa-skriva-räkna garantin 7. Efterlevnad av kraven på tillgänglighet för funktionshindrade 8. Daglig verksamhet och dagverksamhet 9. Rutiner för internfakturering och kostnadsfördelning mellan enheter 10. Kvalitetskrav och ersättningsmodellen inom förskolan 11. Hyressättning av stadens ägda fastigheter 12. Toaletter i stadens fastigheter 13. Stadens upphandling i ett koncernperspektiv 14. Efterlevnaden av stadens lokala ordningsföreskrifter Revisionsrapporterna finns i sin helhet på stadens hemsida under fliken politik & demokrati/politisk organisation/kommunrevisionen. De flesta granskningarna har lett till konkreta förbättringar beslutade av aktuell nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. 5

6 Uppföljningsgranskningar 2013 Uppföljning av följande fem revisionsgranskningar genomförda år 2011 har gjorts av EY. Resultaten av uppföljningsgranskningarna är goda. Granskning av Bisysslor. Granskning av Institutionskostnader och volymer inom individ- och familjeomsorgen. Granskning av Intern styrning och kontroll i exploateringsprojekt. Granskning av Konsumentjuridisk rådgivning och budget- och skuldrådgivning. Granskning av Vinterväghållning. Förnyelseåtgärder Under verksamhetsåret 2013 har revisionen fortsatt sitt förnyelsearbete inom ett flertal områden för att visa att Västerås stads revisorer vill vara en proaktiv kraft i stadens utveckling. Revisionsnätverket i Stockholm - Mälarregionen har under året haft sitt möte i Huddinge den 28 maj. Revisionen i Västerås är värd för nästa möte, som är planerat till den 25 mars 2014 med Finansdepartementets Johan Höök, särskild utredare om En kommunallag för framtiden och särskilt angående tilläggsdirektivet om En förstärkt kommunal revision. SENASTE NYTT har utkommit med 12 nummer, som även har gått ut som pressmeddelande till media. Revisionen har en stående punkt på kommunfullmäktiges ärendelista. Revisionen genomförde Aktiebolagsdagen på Stadshotellet den 25 april (enligt bifogat program). Aktiebolagsdagen har sedan följts upp med en Vad göra lista som i positiv anda behandlades vid ett möte med representanter från kommunstyrelsen och stadsledningskontoret den 23 oktober. Revision har den 29 oktober i Stadshuset genomfört ett dialogmöte med Dag Klackenberg, Svenska handel, om stadens 13 år gamla handelspolicy. Revisionen tog fram ett frågeformulär som underlag för revisionens gransknings-berättelse gällande delårsbokslutet för de helägda bolagen. På revisionens initiativ är det planerat en debatt i kommunfullmäktige den 6 mars 2014 med anledning av revisionsrapporten Åtgärder för likabehandling och mot kränkande behandling i skolan. Revisionen har den 21 november invigt sina nya utmärkta kanslilokaler i Stadshustornets 12:e våning. I samband med invigningen gjorde intendent Eva Borgegård, Västerås konstmuseum en fördjupad granskning av tio Västerås konstnärer som är representerade med var sin tavla på kansliet. De tio konstnärerna är: Sven Ahlbom, Arthur Enock Andersson, Marion Belin, Elsa Celsing, Erland Cullberg, Hans Hamngren, Erik Idar, Åke V Larsson, Cajsa Müllern-Harwig och David Söderholm. 6

7 Revisionens utbildningsverksamhet Revisionskollegiet har, förutom sitt grundläggande arbete att granska verksamheten i stadens styrelser och nämnder samt stadens hel- och delägda aktiebolag och andra samverkansprojekt, ambitionen att göra studiebesök i dessa verksamheter samt delta i relevanta kurser och konferenser. Följande ledamöter har deltagit i nedanstående kurser, konferenser och bolagsstämmor Vad När och var Vem Budgetseminarium för januari Västerås och Joa Silver Stadsledningskontoret Tekniska nämnden 13 maj Västerås Samrådsmöte om trafikplanen Ernst & Young kunddag 14 maj Stockholm Elisabeth Löf, Joa Silver, Peter Westersund, Annette Björnson Nätverksträff Mälarregionen Huddinge konferensen 28 maj 2013 Huddinge, Elisabeth Löf, Joa Silver och Ulf Höglund Revisionsupphandling SKL 10 juni Stockholm Elisabet Löf Vafab Miljö AB 12 juni Västerås Extra bolagsstämma Länsrevisionskonferens Västmanlands län 5 september Arboga, Åke Johansson, Peter Westersund och Elisabeth 65:e primärkommunala rikskonferensen Mälarens vattenvårdsförbund Mälaren en sjö för miljoner september Linköping 23 oktober Västerås Revisionsdialog 2013 SKL 6 november Stockholm Ernst & Young 2 december Stockholm Joa Silver erfarenhetutbyteskonferens Vafab Miljö AB 5 december Västerås Extra bolagsstämma Fastighetsägarna Mittnord Cityklimatet i Västerås 20 december Västerås Löf Mickael Wulff, Peter Westersund, Joakim Widell, Åke Johansson, Annette Björnson 7

8 Revisionens budget och resultat Enligt revisionens nya reglemente utgör kommunfullmäktiges presidium budgetberedning för revisorernas anslag. Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges presidium. Som underlag för detta finns revisionens årsredovisning med nedanstående redovisning. Resultat Budget 2013 Utfall 2013 Kostnad för arbetskraft 730 tkr 689 tkr Konsulttjänster tkr 2256 tkr Övriga externa kostnader 225 tkr 167 tkr TOTALT tkr tkr Årets resultat 194 tkr Västerås Ordförande Annette Björnson Revisionssekreterare 8

9 BILAGA Västerås stads revisorer AKTIEBOLAGSDAGEN TORSDAGEN 25 APRIL 2013, ELITE STADSHOTELLET, DJÄKNESALEN 9.30 En ändamålsenlig koncernstyrning, Ordförande, Revisionen 9.45 Principer för styrning av kommunala aktiebolag Daniel Stattin. Professor i civilrätt, Uppsala universitet En samverkande revision AB revisor + Lekmannarevisor + Sakkunnigbiträde Peter Söderman, Auktoriserad revisor, PwC Lunch i Stadshotellet Målstyrning i Västerås stad Gunnar Uhlin, Executive director, Ernst & Young (Revisionsrapporterna: Granskning av målstyrningen maj 2012 och Granskning av nämndernas och bolagens målstyrning januari 2013) Erfarenheter av stadens styrdokument Fredrik Törnqvist, VD Bostads AB Mimer Kaffepaus Stadens ägarstyrning Bo Dahllöf, Stadsdirektör Gemensam diskussion Alla deltagare Slut för idag 9

10 Aktiebolagdagen, april Västerås stadshotell Revisionens junimöte, Tidö slott 65:e primärkommunala rikskonferensen, Linköping Revisionens första möte i nya lokaler, oktober Invigning av nya lokaler, 22 november Stadshustornet våning 12 Foto: J Widell Revisionens decembermöte, Västerås slott Vyer från revisionens kansli, Stadshustornet våning 12 Foto: A Björnson 10

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer