MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN DNR: och SID 1 (6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN DNR: 2011-017671 och 2012-017159 SID 1 (6) 2013-04-09"

Transkript

1 ECOS Mall 92_ALL_bes_delg - ver MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR: och SID 1 (6) Handläggare: Per-Eric Hjelmer Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Box 8136, Stockholm Direkt nr: Afa Sjukförsäkrings-AB Klara Södra Kyrkogata STOCKHOLM Delgivningskvitto PER LÖFGREN, TORSGRÄND 9, FUKT OCH MÖGEL, AFA FASTIGHETER, (GÖRAN SETH, TORSGRÄND 27, LGH 1302, FUKT OCH MÖGEL) Beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger AFA Sjukförsäkrings AB med org. nr att för i fastigheten Sabbatsberg 22, Torsgränd 1 27, samtliga ingående bostäder redovisa: 1. Resultatet av den enkätundersökning som förvaltningsentreprenören Savils genomförde under 2011 och som resulterade i att 31 lägenheter valdes ut för tekniska undersökningar. Redovisning ska ske genom angivande av lägenhetsnummer. 2. Resultaten från samtliga hittills genomförda undersökningar gällande fukt, mögel, emissioner, temperatur mm. Detta gäller resultat från utredningar/mätningar/besiktningar med mera som genomförts från och med 28 oktober Redovisning ska ske per lägenhet/boende. 3. Resultaten från de statusbesiktningar som genomförts genom HIFAB försorg under 2012 och Redovisning ska ske per lägenheter/boende. 4. Samtliga åtgärder som genomförts som ett resultat av de genomförda utredningarna i punkt 2 och 3 ovan. Redovisning ska ske per lägenhet/boende och vara i uppdelad i kronologisk ordning med angivande av orsaken till att åtgärden genomförts. 5. Resultat från senast genomförda OVK besiktning. Resultatet ska redovisas per ventilationssystem med angivande av vilka lägenheter som betjänas av respektive system och resultat från samtliga luftflödesmätningar, även dessa med angivande av vilken lägenhet och i vilka rum i respektive lägenhet flödesmätningarna utförts. 6. Vilka åtgärder som genomförts inom ramen för, och som ett resultat av anmärkningar i OVK besiktningen enligt punkt 5. Redovisning ska ske per ventilationssystem och lägenhet och samtliga mätprotokoll 7. Redovisning och sammanställning av samtliga felanmälningar gällande problem med eller klagomål på inomhusmiljön, (det vill säga temperatur, fukt- mögel, avvikande lukter och ventilation) som inkommit genom såväl Box 8136, Stockholm. Telefon Fax Besöksadress Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

2 BESLUT SID 2 (6) förvaltningsentreprenören Savils felanmälningssystem som AFA Fastigheters sedan den 28 oktober Vilka lägenheter där de boende på grund av problem med inomhusmiljön antingen erbjudits evakueringsbostad eller där den boende redan evakuerats under tidsperioden från den 28 oktober 2011 fram till den 5 april Redovisning ska ske per lägenhet och med angivande i varje fall om evakueringen är tillfällig eller permanent. Vid angivande av lägenhetsnummer enligt punkt 1 8 ovan ska det lägenhetsnummer anges som avses i lag (2006:378) om lägenhetsregister. Resultat ska snarast redovisas till miljöförvaltningen skriftligen, dock senast 14 dagar efter delgivning. Föreläggandets punkter 1-8 ska gälla omedelbart från delgivningsdagen även om beslutet överklagas Bakgrund Den 28 oktober 2011 inkom Per Löfgren med en olägenhetsanmälan gällande fukt och mögelskador i sin bostad och misstanke om risk för olägenhet i huset i stort på grund av kaseinhaltigt flytspackel. Av denna framkom också att det tidigare drivits ett ärende hos miljöförvaltningen gällande flytspackel och därtill upplevda problem med inomhusmiljön. Den 13 december 2011 inkom fastighetsägaren genom sin förvaltare, Savils, med ett svar på förvaltningens första skrivelse. Av denna skrivelse framkom att AFA sjukförsäkrings AB genom ett antal felanmälningar etc. uppmärksammat att det förekommit fukt, mögel, kaseinspackelproblem i huset. Till skrivelsen bifogades ett informationsbrev som delgivits samtliga hyresgäster att, om de upplevde problem i sin bostad, felanmäla detta till fastighetsägaren varvid en byggnadsteknisk undersökning skulle komma att genomföras. Den 29 december 2011 genomfördes ett möte på miljöförvaltningen med AFA sjukförsäkrings AB. Vid detta möte överlämnades kopior av relevant material från det tidigare ärendet från 1994, Dnr I ärendet fanns bland annat resultat från genomförda enkätundersökning angående hälsan hos de boende. Sista dokumentet i ärendet var daterat 2001 och var en redovisning av genomförda åtgärder. Ärendet hade därefter avslutats då inga klagomål längre förekom e.g risken för olägenhet var undanröjda. Ärendet avslutades under AFA sjukförsäkrings AB redovisade också muntligt hur ärendet fortsatt skulle hanteras. Tekniska undersökningar ska genomföras i samtliga lägenheter där boende, efter allmän förfrågan, inkommit med klagomål eller misstänkt att deras lägenhet har någon typ av skada som verkar påverka inomhusmiljön. Den 24 maj 2012 uppgav den klagande per telefon att provtagning genomförts i bostaden. Den 25 maj kontaktades fastighetsägaren som då meddelade att

3 BESLUT SID 3 (6) provtagningar genomförts i de lägenheter där de boende upplevt problem vilket då var i cirka 30 lägenheter. Dessutom pågick undersökningar i förskolorna på bottenplan. Den 20 september 2009 genomfördes en förnyad telefonkontakt med AFA sjukförsäkrings AB med anledning av att en ny klagande varit i kontakt med miljöförvaltningen. AFA sjukförsäkrings AB redogjorde då för att samtliga hyresgäster fått en enkät. Som ett resultat av denna så har 31 boende inkommit med att de upplevde problem i sin bostad och ville få denna undersökt. Fastighetsägaren redogjorde vidare för att fuktundersökning samt provtagning med avseende på kasein i golvspackel har genomförts i samtliga 31 "problemlägenheter". Det preliminära resultatet var att undersökningarna inte visade på kaseinproblem mer än i några fall. Däremot så förekom onormal fuktighet av olika orsaker i flera av de undersökta lägenheterna. På grund av detta undersökningsresultat valdes ytterligare 15 lägenheter ut som undersökningsobjekt. Dessa har undersökts och ytterligare ett utredningsföretag hade anlitats för att göra en mer övergripande statusbedömning av fastigheten. Den 9 oktober 2012 genomförde AFA sjukförsäkrings AB ett öppet informationsmöte riktat till samtliga boende i huset. Miljöförvaltningen deltog genom Per Eric Hjelmer på detta möte som informerade om hur ärendet hittills handlagts och att bedömningen var att fastighetsägarens egenkontroll i form av undersökningar mm pågick. Nytt ställningstagande från miljöförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle avvaktas tills resultaten från de genomförda undersökningarna och åtgärdsförslag skulle komma att presenteras. Vid mötet framkom flera klagomål gällande låg och varierad inomhustemperatur i lägenheterna. Detta föranledde fastighetsägaren att ge den entreprenör som sköter undercentralerna för värmedistributionen i uppdrag att höja temperaturkurvorna, vilket skulle komma att ske omgående. Resultatet från de tekniska mätningarna gav följande resultat, baserat på 31 undersökta: Luftprofil visade på möjliga problem i 30 lägenheter Ammoniakhalten var förhöjd i 5 lägenheter Mögelskador fanns i 24 lägenheter. Luktundersökningen visade enbart på avvikande lukt i 5 lägenheter av karaktären avloppslukt. Ingen lukt av vare sig mögel eller ammoniak hade noterats. I de 15 slumpvis ytterligare utvalda lägenheterna så noterades avvikande luftprofiler i flera av dessa. Ingen förhöjd ammoniakhalt hade indikerats i någon av dessa 15. Fastighetsägaren meddelade att samtliga lägenheter skulle undersökas, framförallt med avseende på onormal fukt. De fem mest drabbade lägenheterna skulle åtgärdas omgående. Vidare skulle en omfattande undersökning och i samband med denna,

4 BESLUT SID 4 (6) åtgärdande av brister i husets ventilationsproblem skyndsamt genomföras. Fastighetsägarens slutliga bedömning på mötet vara att samtliga 141 lägenheter skulle komma och åtgärdas men att svårigheten för detta huvudsakligen låg i att hitta evakueringsbostäder. Den 13 november tillfördes en ny klagande i ärendet, hyresgästföreningens kontaktkommitté, i huset. Avsikten med detta var att på så sätt och genom kontaktkommittén, kunna kommunicera ut händelser i det pågående ärendet till samtliga boende. Den 20 november 2012 deltog miljöförvaltningen på ett möte med hyresgästföreningens kontaktkommitté och AFA sjukförsäkrings AB. Vid mötet beskrev fastighetsägaren mer detaljerat om vilka undersökningar som pågick och skulle komma att utföras. Vidare meddelades att sanering inte skulle komma att påbörjas förrän samtliga undersökningsresultat förelåg. Vidare så skulle en prioritering med avseende på evakueringsfrågan ske utifrån de mest drabbade som också skulle komma att få erbjudande om permanent evakuering. AFA sjukförsäkrings AB lät också meddela att slutresultat från genomförda undersökningar bedömdes vara klart i slutet av januari 2013 varvid ett nytt informationsmöte riktat till samtliga boende skulle hållas. Den 11 december 2012 tillkom en ny klagande varvid ett nytt ärende, Dnr 2012/017159, startades. Den 7 mars 2013 inkom ett e-postmeddelande från kontaktkommittén där det framkom att AFA sjukförsäkrings AB ännu inte inkommit med resultaten från de genomförda undersökningarna. Av detta meddelande har också framkommit att AFA sjukförsäkrings AB för de boende redovisat nya planer om en eventuell rivning av huset och en möjlig nybyggnation. Motivering Tillämpliga bestämmelser Av 2 kap. 1 miljöbalken (1998:808) framgår det att när frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön. Av 2 kap. 2 och 3 miljöbalken framgår att den som bedriver verksamhet, dels är skyldig att skaffa sig den kunskap som krävs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, dels vidta alla rimliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förhindra att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Av 2 kap. 7 miljöbalken framgår att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna

5 BESLUT SID 5 (6) bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Med olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 miljöbalken menas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Enligt 9 kap. 9 miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Enligt 26 kap. 9 får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 26 miljöbalken får en tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. I 33 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges att i syfte att hindra uppkomst av olägenhet ska en bostad särskilt: 1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar, 2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt, 3. medge tillräckligt dagsljus, 4. hållas tillfredsställande uppvärmd, 5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, 6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål. Nämndens bedömning Fastighetsägare omfattas av miljöbalkens (SFS 1998:808) bestämmelser. Detta innebär att de försiktighetsåtgärder och begränsningar som krävs för att förebygga, motverka eller hindra att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska vidtas av denne. För att efterleva dessa krav ska fastighetsägaren planera, genomföra och följa upp olika kontroller av den egna verksamheten kontinuerligt, så kallad egenkontroll. Exempelvis kan en inomhusmiljöutredning erfordras för att säkerställa att givna bestämmelser i miljöbalken beaktas för att förebygga risk för olägenhet eller olägenhet för människors hälsa. Som ett hjälpmedel i detta arbete finns socialstyrelsen allmänna råd. Tillämpliga råd i detta ärende är SOSFS 1999:21,Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken fukt och mikroorganismer, SOSFS 1999:25, Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt

6 BESLUT SID 6 (6) miljöbalken ventilation och även SOSFS 2005:15, Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus Bevisbördan enligt miljöbalken ligger alltid på fastighetsägaren/ verksamhetsutövaren. Skyldigheterna att visa att de förpliktelser som följer av miljöbalken iakttas åvilar alltid fastighetsägaren/verksamhetsutövaren. Således är det viktigt att alla resonemang underbyggs med objektiva fakta, så att miljö- och hälsoskyddsnämnden kan göra en bedömning av störningen. Enligt miljöbalken är en olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Med vad som hittills framkommit i ärendet som grund bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att det föreligger risk för olägenhet för människors hälsa i lägenheterna på Torsgränd Mot denna bakgrund finner miljö- och hälsoskyddsnämnden att AFA Sjukförsäkrings AB ska föreläggas att redovisa resultaten av hittills utförda undersökningar och åtgärder som en följd av de brister undersökningarna visat. Hur man överklagar Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län, se bifogad information Hur man överklagar. Enligt delegation Annkristin Axén Enhetschef Bilagor Hur man överklagar Delgivningskvitto Kopia: Per Löfgren, Torsgränd 9, STOCKHOLM Emil Zetterlund Torsgränd 11, STOCKHOLM Göran Seth, Torsgränd 27, STOCKHOLM Kontaktkommittén, c/o Patrik Carlson, Torsgränd 21, STOCKHOLM

7 HUR MAN ÖVERKLAGAR Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län men ska sändas in till Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd. För att ditt överklagande skall kunna tas upp till prövning måste din skrivelse ha kommit in till miljö- och hälsoskyddsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Tala om vilket beslut du överklagar och anteckna ärendets diarienummer. Tala också om varför du anser att beslutet skall ändras och vilken ändring i beslutet du vill ha. Sänd även med sådana uppgifter som du anser har betydelse för ärendet men som du inte tidigare sänt in. Nämnden prövar om ditt överklagande kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations- eller personnummer, postadress och telefonnummer samt i förekommande fall e-postadress. Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna skrivelsen. Adressen är: Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd Box Stockholm Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till miljöoch hälsoskyddsnämnden, telefon

8

9 Frankeras ej. MF betalar portot DELGIVNINGSKVITTO Du ska underteckna detta delgivningskvitto som bevis på att du tagit emot handlingen nedan. Skicka tillbaka kvittot till miljöförvaltningen så fort som möjligt. Vik ihop det så att svarspostsidan kommer utåt. Tejpa vid markering i papperets ände. Inget porto behövs, det betalar miljöförvaltningen. Gäller Diarienummer: och Ärende: Handling: PER LÖFGREN, TORSGRÄND 9, FUKT OCH MÖGEL, AFA FASTIGHETER, (GÖRAN SETH, TORSGRÄND 27, LGH 1302, FUKT OCH MÖGEL) Beslut Handlingen är adresserad till Afa Sjukförsäkrings-AB Klara Södra Kyrkogata STOCKHOLM Kvitteras Namnteckning/firmateckning(behörig företrädare) Datum Namnförtydligande ÅTERSÄNDS TILL MILJÖFÖRVALTNINGEN SNARAST

10 Tejpa här Miljöförvaltningen Svarspost Kundnummer STOCKHOLM VIK HÄR Tejpa här