Miljöinspektör Andreas Andersson 44 del av 48 Livsmedelsinspektör Marie-Louice Nilsson Del av 48

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöinspektör Andreas Andersson 44 del av 48 Livsmedelsinspektör Marie-Louice Nilsson Del av 48"

Transkript

1 (12) Plats och tid: Sammanträdesrummet Salen, kl 13,30-15,45 Beslutande John-Erik Pettersson (m) Torbjörn Svensson (s) Kent Mandorff (mp) tjg ers. Övriga deltagare Enhetschef Carola Gunnarsson Miljöinspektör Andreas Andersson 44 del av 48 Livsmedelsinspektör Marie-Louice Nilsson Del av 48 Justering tid och plats Alvesta Sekreterare Susanne Frank Ordförande Justerare John-Erik Pettersson Torbjörn Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslaget under tiden Förvaringsplats FSP Bygg & Miljö, Centralplan 1, Alvesta Underskrift Susanne Frank Utdragsbestyrkande

2 (12) NMY 44 Dnr M DISPENS FRÅN ATT ÅTGÄRDA AVLOPP Plats Fastighetsbeteckning borttagen Sökande Namn borttaget Handlingar i ärendet Inventeringsenkät inkom, Inspektion, Kommunicering om föreläggande, daterad Beslut om utsläppsförbud, daterad Information om utsläppsförbud, daterad Dispensansökan inkom, Redogörelse Bygg & Miljö genomförde under 2010 en avloppsinventering på fastighetsbeteckning borttagen. Enligt inlämnad enkät bestod avloppet av en tvåkammarbrunn med okänd efterföljande rening. Fastigheten besöktes Det kunde då konstateras att avloppet bestod av en trekammarbrunn som såg stor och fin ut. Utloppsröret pekar på att avloppsvattnet släpps norr om bostadshuset i en höglänt terräng. Någon avloppspåverkan går inte att se. Bedömning Bygg & Miljö gör bedömningen att avloppsanläggningen på fastighetsbeteckning borttagen inte uppfyller dagens krav på rening. Trekammarbrunnen såg hel och tät ut men den efterföljande reningen med en stenkista är inte godkänd enligt 9 kap. 7 miljöbalken.

3 (12) Bostaden bebos dock endast av en äldre dam. Inget vattendrag finns i direkt anslutning till stenkistan. Bygg & Miljö bedömer därmed att miljöbelastningen bör anses som låg. Det är därmed rimligt att avvakta med kraven på åtgärder. Beslut Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att ge fastighetsägaren dispens från kravet att bygga om sin avloppsanläggning. Fastighetsägaren är en äldre dam som bor ensam, vilket innebär att miljöbelastningen bör anses som låg. Beslutet tas med stöd av Miljöbalkens 2 kap. 7. Beslutet gäller enbart under rådande förhållanden. Om huset byter ägare eller om boende förhållandet ändras så måste avloppet åtgärdas i samråd med Bygg & Miljö

4 (12) NMY 45 BESLUT OM FÖRELÄGGANDE MED VITE Plats Fastighetsbeteckning borttagen Fastighetsägare/Verksamhetsutövare Namn borttaget Handlingar i ärendet Ärende med Dnr Klagomål, Inspektion, Ärende med Dnr Klagomål, Inspektion, Ärende med Dnr Klagomål, Ärende med Dnr Kommunikation möte med fastighetsägare, Kommunicering om beslut, Delegationsbeslut, Kommunikation med fastighetsägare, Redogörelse I februari 2013 inkom tre klagomål till Bygg & Miljö på inomhusmiljön i lägenheterna på fastigheten fastighetsbeteckning borttagen. I april 2013 inkom ytterligare ett klagomål gällande inomhusmiljön i en lägenhet.

5 (12) En av de klagande är namn borttaget som är orolig för fukt- och mögel i sin lägenhet på fastighets namn borttaget. Annelie Elf och Susanne Johansson, Bygg & Miljö har besökt lägenheten I två av rummen i lägenheten har vatten läckt ut på golven efter att elementen i rummen gått sönder. Det har även läckt vatten genom taket i hennes vardagsrum/kök, vattnet kom från ett element i lägenheten ovanför. Läckaget från lägenheten ovanför hade pågått ett tag innan det upptäcktes eftersom det från början rann genom väggen och ner på fönsterblecket. Vattenläckan upptäcktes inte förrän vattnet trängde in genom namn borttaget tak i vardagsrummet/köket. Enligt namn borttaget har fastighetsägaren mätt fukten i en skarv i mellantaket i vardagsrummet/köket, fukthalten ska då ha varit 54 %. Namn borttaget har enligt namn borttaget gjort en besiktning av lägenheten hösten 2012, de har då sagt att det finns mögel i lägenheten. Nästa klagomål angående inomhusmiljön i lägenhet på namn borttaget kom från namn borttaget. Annelie Elf och Susanne Johansson, Bygg & Miljö har besökt lägenheten Namn borttaget säger att det har sanerats mögel från taket i ett av rummen i lägenheten men rummet iordningställdes aldrig. Några månader innan möglet togs bort hade ett element läckt i lägenheten ovanför. Ett annat problem i namn borttaget lägenhet har varit att elementen i hennes vardagsrum och på toaletten har gått sönder och läckt ut vatten på golven. Elementen har bytts ut till nya. Enligt namn borttaget har namn borttaget varit på plats i lägenheten under våren 2012 och de har då sagt att ventilationen inte är tillräcklig. Det tredje klagomålet kom från Namn borttaget. Bygg & Miljö har inte besökt lägenheten. Enligt namn borttaget läcker tre av hans sju element i lägenheten. Han uppger även att köksfläkten är trasig och att detta påverkar hans ventilation. Namn borttaget säger även att namn borttaget har konstaterat att det finns mögel i en av väggarna i hans lägenhet. Namn borttaget tycker att hans astma har blivit värre p.g.a. inomhusmiljön och att han har fått hämta ut mycket mer astmamedicin den senaste tiden. Namn borttaget inkom till Bygg & Miljö med ett klagomål gällande mögel i vardagsrummet/köket i sin lägenhet. Bygg & Miljö har inte besökt lägenheten. Enligt uppgift från de klagande finns det fler hyresgäster på namn borttaget som är berörda av liknande problem. Bygg & Miljö har den 14 mars 2013 haft ett möte med fastighetsägare angående namn borttaget. På mötet sa namn borttaget att första prioritet på namn borttaget är att ta hand om elementen och vattenläckorna och därefter OVK:n. Han har fram till mötet bytt ut 35 element i den gamla delen av huset men det kommer att behöva bytas ut fler element. Fastighetsägaren gick igenom beståndet av element i somras och bytte ut de som ansågs behöva bytas men ytterligare ett antal element har tillkommit. Fastighetsägaren har även sagt att han inte kommer att göra några åtgärder i namn borttaget och namn borttaget lägenheter förrän de har flyttat eller betalat hyran. Angående namn borttaget lägenhet skulle han prata med henne igen och se om de kunde komma fram till någon lösning. Namn borttaget ville åtgärda fukten i namn borttaget lägenhet genom att sätta in en avfuktare vilket hon motsatte sig. Vid mötet sa namn borttaget att han hade papper från namn borttaget vilka han skulle skicka till Bygg & Miljö. Efter påtryckningar från Bygg & Miljö kom de papper

6 (12) han hade men papprena var inte från namn borttaget utan från ett annat företag och berörde inte någon fukt- och mögelutredning. Bygg & Miljö har varit i kontakt med namn borttaget med anledning av att flera hyresgäster som bor på namn borttaget sagt att namn borttaget varit inkopplade och konstaterat att det finns mögel i deras lägenheter. Namn borttaget är ett företag som gör fuktutredningar, konstaterar mögel och upprättar åtgärdsförslag. Namn borttaget har varit på namn borttaget och gjort besiktningar angående fukt och mögel i ett antal lägenheter. Det var en fuktskada på bottenvåningen som gjorde att försäkringsbolaget kopplade in namn borttaget för att göra en besiktning. Företaget gjorde ett åtgärdsförslag, ett annat företag rev ut skadan och åtgärdade fukten men namn borttaget valde själv att återställa lägenheten. Enligt namn borttaget på företaget har namn bortplockat inte iordningställt enligt rekommendationen. Som Bygg & Miljö har förstått det är detta inte ett klagomål som inkommit till Bygg & Miljö. Namn borttaget från företaget har även varit inblandad med anledning av fuktskador som uppkommit p.g.a. att element läckt. Namn borttaget har varit och torkat ut fukt från tre lägenheter men enligt namn borttaget finns det ytterligare ett tiotal lägenheter som är fuktskadade. Namn borttaget berättade även att sanering har varit på namn borttaget och slipat bort möglet samt torkat betongen i tre lägenheter. Det finns enligt namn borttaget kvar påväxt i fastigheten, han säger att det går att åtgärda men ju längre tiden går desto större är risken att möglet sprider sig vidare mellan lägenheterna. Namn borttaget rekommenderar att det görs fuktutredningar i samtliga lägenheter med ett åtgärdsförslag till varje lägenhet. Han anser även att de element som inte redan är bytta behöver bytas. Namn borttaget har inte upprättat några skriftliga dokument till fastighetsägaren. Enligt namn borttaget är de enda papper som namn borttagen har upprättat papper där det styrker att namn borttaget har varit anlitad av försäkringsbolaget, dessa papper har försäkringsbolaget fått. Vid kontakt med namn borttaget meddelade han att han har flyttat från sin lägenhet på fastigheten Hans ärende är avslutat och han anses därför inte längre berörd i detta ärende. Bygg & Miljö skickade en kommunicering av beslutet till namn borttaget, i vilken han gavs möjlighet att senast inkomma till Bygg & Miljö med synpunkter över det eventuella föreläggandet. Inga synpunkter gällande fukt- och mikroorganismutredningen inkom. Nämnden för myndighetsutövning beslutade att förelägga fastighetsägare, att till Bygg & Miljö redovisa nedanstående punkter på fastigheten enligt följande. Punkt 1 skulle redovisas senast , punkt 2 senast samt punkt 3 senast En skriftlig rapport gällande resultatet av en aktuell utredning av fukt- och mikroorganismer för samtliga lägenheterna på fastigheten. Rapporten ska förutom resultatet från en aktuell fukt- och mikroorganismutredning även innehålla åtgärdsförslag för de lägenheter som uppvisar fukt- och mikroorganismer. Utredningen som ligger till grund för rapporten ska vara

7 (12) aktuell samt vara gjord av en oberoende konsult med dokumenterad erfarenhet av aktuella byggnadskonstruktioner. 2. Kopia på aktuell OVK (obligatorisk ventilationskontroll) för hela fastigheten. 3. Resultatet av en korrekt utförd radonmätning för fastigheten, enligt metodbeskrivning framtagen av Strålsäkerhetsmyndigheten. Delgivning har skett enligt delgivningslagen till namnen borttagna, ingen överklagan har inkommit. Bygg & Miljö kontaktade namn borttaget den 3 september 2013 för att höra om utredningen var klar. Namn borttaget meddelade att ingen fukt- och mikroorganismutredning utförts. Bedömning Nämnden för myndighetsutövning bedömer att en utredning gällande fukt- och mikroorganismer behöver göras omgående i samtliga lägenheter på fastigheten. Bedömningen görs utifrån att vatten från flera element läckt ut i flera lägenheter, vattnet från elementen har även runnit mellan lägenheterna och pågått under olika långa tid. Bedömningen görs även utifrån att flera hyresgäster är oroliga för att det finns fukt och mikroorganismer i deras lägenheter efter vattenläckorna. Utredning gällande fukt- och mikroorganismer på fastigheten skall göras av en behörig fackman och kunna ligga till grund för ett åtgärdsförslag. Även om fastighetsägaren redogjort att han inte tänker vidta några åtgärder i de fall hyresgästerna inte betalat hyra eller blivit vräkta bedömer nämnden för myndighetsutövning att åtgärder kan krävas. Nämnden för myndighetsutövning menar att miljölagstiftningen bör särskiljas ifrån avtalsrätt och nyttjanderätt. Protokoll från utredningen gällande fukt- och mikroorganismer ska skickas till Nämnden för myndighetsutövning. Beroende på vad resultaten visar kan Nämnden för myndighetsutövning komma att kräva åtgärder på fastigheten. Nämnden bedömer att föreläggandet ska förenas med vite med anledning av att fastighetsägaren har fått tid på sig att vidta efterfrågade åtgärder, men inte gjort detta. Vidare bedömer Nämnden att det är skäligt att besluta om vite med anledning av risken för de boendes hälsa. Punkterna i beslutet daterat som avser radon och OVK bedöms inte i detta beslut eftersom fastighetsägaren har längre tid på sig att åtgärda dessa. Beslutsunderlag Beslutet är taget med stöd av 33 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 3 och 9 och 26 kap 1, 9, 14, 19, 21 och 22 miljöbalken samt Allmänna råd om (SOSFS 1999:21) fukt & mikroorganismer. Det framgår av 33 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att en bostad i syfte att hindra uppkomst för olägenhet för människors

8 (12) hälsa särskilt ska ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Med olägenhet för människors hälsa avser störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig enligt 9 kap 3 miljöbalken. Enligt 9 kap 9 miljöbalken ska ägaren eller nyttjanderättshavaren till berörd egendom vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenhet för människors hälsa. Bygg & Miljös bedömning är därmed att det är fastighetsägarens uppgift och ansvar att se till att lägenheten uppfyller kraven i 33 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillsynen ska säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken enligt 26 kap 1 miljöbalken. Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. En tillsynsmyndighet får enligt 26 kap 9 miljöbalken besluta om de föreläggande som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas. Enligt 26 kap 14 miljöbalken får ett beslut om föreläggande förenas med vite. Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar enligt 26 kap 19 miljöbalken. Den som bedriver sådan verksamhet ska även lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. Enligt 26 kap 21 miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet. Den som upplåter en byggnad för bostäder, där byggnadens skick kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa är enligt 26 kap 22 miljöbalken skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs. Beslut om undersökning får förenas med förbud att överlåta den berörda fastigheten eller annan egendom till dess undersökningen är slutförd. Lag (2010:1542) I socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken - fukt & mikroorganismer (SOSFS 1999:21) står det att vid bedömningen av om fukt och mikroorganismer i bostäder och lokaler för allmänna ändamål innebär olägenhet för människors hälsa bör tillsynsmyndigheten beakta bl.a. om det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt i bostadsrum eller lokaler för allmänna ändamål,

9 (12) mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas från byggnadskonstruktionen eller från t.ex. källare, grund eller vind, till bostadsrum eller andra rum där människor vistas stadigvarande, fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk för att mikroorganismer kan växa till, och fuktskador har åtgärdats bristfälligt, t.ex. vid uttorkning och utbyte av mikrobiellt angripet material. Information Beslut om avgift kommer i separat beslut och delfakturering i ärendet kommer att ske vid lämpliga tillfällen. Beslut Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att förelägga fastighetsägare namn borttaget, att vidta nedanstående åtgärder: En skriftlig rapport gällande resultatet av en aktuell utredning av fukt- och mikroorganismer för samtliga lägenheterna på fastigheten. Rapporten ska förutom resultatet från en aktuell fukt- och mikroorganismutredning även innehålla åtgärdsförslag för de lägenheter som uppvisar fukt- och mikroorganismer. Utredningen som ligger till grund för rapporten ska vara aktuell samt vara gjord av en oberoende konsult med dokumenterad erfarenhet av aktuella byggnadskonstruktioner. Utredningen ska vara utförd och rapporten redovisad till Nämnden för myndighetsutövning senast Beslutet är taget med stöd av 33 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 3 och 9 och 26 kap 1, 9, 19, 21 och 22 miljöbalken samt Allmänna råd om (SOSFS 1999:21) fukt & mikroorganismer. Nämnden för myndighetsutövning beslutar att föreläggandet ska förenas med vite om kr om Nämnden inte fått in rapporten från utredningen av Namn borttaget, senast Beslutet är taget med stöd av 26 kap 14 miljöbalken. Kopia: Namn borttagna

10 (12) NMY 46 Dnr TILLÄGG TILL REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMNDEN Redogörelse Nämnden för myndighetsnämnden har inte idag i reglementet inskrivet att man har rätt att handlägga ärenden enligt lagen om strålskydd (1998:220) Bedömning Nämnden för myndighetsutövning har idag ansvar för tillsyn av solarieverksamhet. Denna verksamhet lyder under lagen om strålskydd och dess förordning. Beslut Nämnden för Myndighetsutövning föreslår kommunfullmäktige att reglementet för Nämnden för myndighetsutövning kompletteras med nedanstående lydelse. Handläggning av ärenden gällande lagen om strålskydd.

11 (12) NMY 47 MEDDELANDEN Redogörelse Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande meddelande till handlingarna: A) Delegationsbeslut fattade under tiden

12 (12) NMY 48 INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN Redogörelse Följande ärenden informeras/diskuteras. Information om inventering på avlopps brunnar i Alvesta kommun Nya datum för nämnden är måndag 28 oktober (i stället för 4 november) och 2 december (istället för 9 december). Information om delårsrapporten. Livsmedelsinspektören informerar om ett projekt i höst om avfallshantering och skadedjur. Redogörelse om bygglovsprocess-bygglovshantering Carola Gunnarsson informerar om personalfrågor på Bygg&miljö.