Delårsrapport 2012 Godkänd av kommunfullmäktige 25 oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2012 Godkänd av kommunfullmäktige 25 oktober 2012"

Transkript

1 Delårsrapport 2012 Godkänd av kommunfullmäktige 25 oktober 2012

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DELÅRSRAPPORTEN... 3 GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 3 GRUNDBUDGET ÅR EN LÄNGRE PAUS I ÅTERHÄMTNINGEN... 3 NÅGRA VIKTIGA BESLUT I KORTHET... 4 EKONOMISKT DELÅRSRESULTAT SAMT PROGNOS... 4 ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ EKONOMI I BALANS... 6 KOMMENTARER TILL NÄMNDERNAS HELÅRSPROGNOS... 6 KOMMUNSTYRELSEN... 6 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 6 SOCIALNÄMNDEN... 7 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN... 7 ARBETSMARKNADS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 7 TEKNISKA NÄMNDEN... 8 BYGG- MILJÖ- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN... 8 PERSONALNÄMNDEN... 9 NÄMNDERNAS UTFALL OCH KOSTNADSUTVECKLING... 9 SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING FINANSNETTO LIKVIDITET INVESTERINGAR LÅNESKULD PENSIONSFÖRPLIKTELSER OCH PENSIONSMEDEL SOLIDITET INTERN KONTROLL NÄMNDERNAS MÅL, NYCKELTAL OCH KVALITÉT KOSTNADER FÖR PLACERINGAR AV VUXNA SAMT BARN OCH UNGDOM FÖRSÖRJNINGSSTÖD ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER OCH UTBILDNING INTRODUKTIONSVERKSAMHETEN M.M GYMNASIESKOLAN KVALITÉ GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING UTVÄRDERING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING KOMMUNMÅL PÅGÅENDE AKTIVITETER FLER OCH NÖJDARE KOMMUNINVÅNARE BREDARE UTBUD OCH HÖGRE KVALITET I BOENDET BÄTTRE KOMMUNIKATIONER BÄTTRE OCH EFFEKTIVARE KOMMUNAL VERKSAMHET ÖKAD TILLVÄXT FÖR FÖRETAGANDE OCH ARBETSMARKNAD MÅNGFALD SKA TAS TILLVARA BÄTTRE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING KOMMUNKONCERNEN

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLENS BOSTADS AB FLEN VATTEN OCH AVFALL AB FLENS KOMMUNFASTIGHETER AB FLENS INDUSTRIHUS AB UNIKABRUKET AB PERSONALREDOVISNING ÅLDERSFÖRDELNING PENSIONSAVGÅNGAR OM 5 OCH 10 ÅR ANTAL ÅRSARBETARE I FLENS KOMMUN FÖRETAGSHÄLSOVÅRD/ARBETSMILJÖ SJUKFRÅNVARO DRIFTREDOVISNING/RESULTATPROGNOS INVESTERINGSREDOVISNING RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS BALANSRÄKNING NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER GOD REDOVISNINGSSED RÄTTVISANDE BILD ÅTAGANDEN FÖR KOMMUNENS PERSONAL TILLGÅNGAR, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER LÅNESKULDER SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Bilaga 1 - Nämndernas redovisning: KOMMUNFULLMÄKTIGE INKL. PARTISTÖD ÖVERFÖRMYNDARE, REVISION OCH VALNÄMND PERSONALNÄMND KOMMUNSTYRELSEN AU-NÄMNDEN TEKNISK NÄMND KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN BYGG-, MILJÖ- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Bilaga 2 - Avstämning av kommunmål: AVSTÄMNING AV KOMMUNMÅL

4 EKONOMISK ÖVERSIKT DELÅRSRAPPORTEN Delårsrapporten redogör för den ekonomiska utvecklingen sedan föregående räkenskapsårs utgång. Den omfattar perioden 1/1 31/8 och jämför det faktiska utfallet för perioden med motsvarande period föregående år. För att uppnå en rättvisande jämförelse mellan åren har väsentliga poster på både kostnads- och intäktssidan periodiserats i enlighet med god redovisningssed. Rapporten innehåller även en prognos från nämnderna och de kommunala bolagen med deras bedömning av resultatet för helåret Jämfört med kommunens årsredovisning innehåller rapporten inte en sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår, vilket heller inte lagen föreskriver. GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2012 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Enligt god ekonomisk hushållning ska uppkomna underskott i bokslutet täckas inom 3 år. Exempelvis ska ett eventuellt underskott i bokslut 2012 täckas senast i 2015 års budget. Vid underskott i bokslutet ska fullmäktige anta en åtgärdsplan senast det första fullmäktigesammanträdet efter det att fullmäktige behandlat delårsrapporten. Revisorerna ska också skriftligt bedöma om resultatet i delårsrapport och årsbokslut är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat i budgeten. Investeringsbudgeten uppgick till 38 miljoner kronor. EN LÄNGRE PAUS I ÅTERHÄMTNINGEN Den svenska ekonomin har nu mattas av betänkligt på grund av den allt svagare internationella utvecklingen. Prognosmakarna har fått skruva ner prognoser över ekonomisk utveckling och återhämtning kommer att ta betydligt längre tid än det spåddes i tidigare kalkyler. BNP-tillväxten kommer att ligga historiskt sett på en blygsam nivå, vilket innebär att ekonomiskt reformutrymme är ytterst begränsat under de närmast kommande åren. Det är den svagare internationella utvecklingen med statsfinansiella problem i många länder och finansiell oro som gör att den svenska återhämtningen har tappat fart. Sverige är som bekant en liten exportberoende ekonomi. Den svagare internationella efterfrågan leder till en svagare export och även till mindre behov av investeringar. Sveriges Kommuner och Landstings senaste skatteprognos från augusti så indikerar en bättre skatteunderlagstillväxt för 2012 än budgeterad. Däremot visar prognoser en sämre utveckling för åren , vilket kommer att påverka kommunens ekonomi framåt. GRUNDBUDGET ÅR 2012 Kommunen gjorde ett underskott i bokslutet 2011 på 4,6 miljoner kronor. Kommunfullmäktige ökade skattesatsen med 75 öre till år Det ökade kommunens intäkter med drygt 20 miljoner kronor jämfört med året innan och gav ett bättre ekonomiskt utrymme i budgetplanering. Preliminära ramar för 2012 beslutades av kommunstyrelsen i juni och slutlig budget fastställdes av kommunfullmäktige i november. Budgeten innebar ekonomiska förstärkningar för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Budgeten för försörjningsstödet förstärktes med 6 miljoner kronor. 3

5 EKONOMISK ÖVERSIKT NÅGRA VIKTIGA BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige beslutade i januari om upprustning av före detta Järnvägshotellet i Flen. Flen kommuns Fastigheter AB tog över fastigheten och genomför upprustningsuppdraget. EKONOMISKT DELÅRSRESULTAT SAMT PROGNOS Resultatet uppgick vid utgången av augusti månad 2012 till +25 mkr. Vid utgången av år 2012 bedöms resultatet bli +8,6 mkr vilket är ett överskott jämfört med budget på 2,3 mkr. Budgeterat resultat för år 2012 är +6,3 mkr. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2012 om en digitalisering av två biografer i Flens kommun. Beslutet avser en biograf i Flens tätort och en i Hälleforsnäs. I mars antog fullmäktige vision för Flens kommun 2019 samt en ny styrmodell för kommunen. Som en del av ortsutvecklingsarbetet inom Färdplan Flen antog kommunfullmäktige en vision och handlingsplan för Sparreholm i april. Borgensramen för Flens Bostads AB utökades i maj från 300 miljoner kronor till 350 miljoner kronor. I juni beslutade fullmäktige, efter en utvärdering, att flytta över ansvaret över Villagatans boende för ensamkommande flyktingbarn från arbetsmarknads- och utbildningsnämnden till socialnämnden. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och utjämningen har under perioden 2010 till 2012 varierat. Under de första åtta månaderna år 2012 var skatteintäkterna högre än nettokostnaderna jämfört med de första åtta månaderna år 2011 då de var lägre. Skillnaden beror på den engångsintäkt som AFA Försäkringarna ger i år. Utan engångsintäkten hade nettokostnaderna varit klart högre än skatteintäkterna vid delåret. Fullmäktige beslutade i juni om en handlingsplan med anledning av utbildningen Förenkla - helt enkelt. Syftet med handlingsplanen att ytterligare förbättra kommunikationen mellan enskilda företag och kommunen I augusti antog fullmäktige en internationell strategi samt handlingsplan för EU- och vänortsarbete. Fullmäktige beslutade i augusti om balanskravsutredning vilket reglerar sättet som fonderade medel från tidigare årens överskott kan användas i de kommunala verksamheterna. Nämnderna bedömer ett negativt resultat jämfört med budget på 23,6 mkr. För finansförvaltningen prognostiseras ett överskott jämfört med budget på 26 mkr, varav engångsintäkten från AFA Försäkringar står för 14,5 mkr. Nästan alla nämnder prognostiserar ett underskott år Kommunstyrelsen redovisar det 4

6 EKONOMISK ÖVERSIKT största underskottet, 10,5 mkr, av dessa är 9,5 mkr ökade kostnader vad gäller försörjningsstöd (VERA). Det positiva resultatet på finansförvaltningen är ett resultat av engångsintäkten från AFA Försäkringar, högre skatteintäkter jämfört med budget och överskott på kommunstyrelsens reserver å ena sidan samt ökade pensionskostnader, inkl. engångsavsättning för förtroendevaldas pensioner, och lägre ränteintäkter å andra sidan. underskott på 2,1 mkr prognostiserades. Detta trots att nämndernas prognostiserade underskott ökat med 6,7 mkr jämfört med budgetuppföljning 1. I budgetuppföljning 1 prognostiserade nämnderna ett underskott på 16,9 mkr. I delåret prognostiserar nämnderna ett underskott på 23,6 mkr. I tabellen visas nettoutfallet vid bokslutet 2011, nettobudget år 2012, prognoserna vid budgetuppföljning 1 samt vid delårsbokslutet och förändringen däremellan. Prognosen år 2012 har förbättrats med 10,6 mkr jämfört med budgetuppföljning 1 då ett Nettoutfall 2011, nettobudget 2012, helårsprognos för 2012 vid budgetuppföljning 1 och delårsrapporten samt prognosförändring i Mkr. Nämnd/förvaltning Nettoutfall Bokslut 2011, mkr Nettobudget 2012 inkl TA, mkr Prognos helårsavvikelse 2012 BUP 1, mkr Prognos helårsavvikelse. Delåret, mkr Förändring mellan prognos BUP1 och delår Kommunfullmäktige (inkl partistöd) -2,0-2, Kommunstyrelse -84, ,0 Försörjningsstöd -8,5-9,5-1 Överförmyndare -2,1-1,7-0,1-0,2-0,1 Revision -0,7-0, Valnämnd Personalnämnd - -0, Arbetsmarknads- och utbildningsnämnd -12,9-12,5-0,9-0,5 0,4 Teknisk nämnd -31,3-25,6-1,7-1,4 0,3 Kultur- och fritidsnämnd -29,7-29,0 0,1 0,1 0 Socialnämnd -272,4-288,3-2,3-4,8-2,5 Bygg-, miljö- och räddningsnämnd -19,7-18,5 0-0,5-0,5 Barn och utbildningsnämnd -318,1-322,0-2,5-5,8-3,3 Summa nämnder -777,1-784,9-16,9-23,6-6,7 Finansiering, inkl. 3,1 mkr eff.krav 772,4 791,3 8,4 26,0 17,6 Resultat/resultatavvikelse -4,6 6,3-8,4 2,3 10,6 Reavinster öronmärkning och disp av öronmärkning 2,1 Justerat Balanskravs resultat -2,5 Prognostiserad helår 2012 resultatavvikelse -8,4 2,3 10,6 5

7 EKONOMISK ÖVERSIKT I jämförelse med budget förväntas skatteintäkterna och utjämningen bli ca 7,8 mkr bättre än budget, de finansiella intäkterna ca 1,6 mkr sämre, pensioner ca 6,2 mkr sämre och övrig finansförvaltning det vill säga försäkringsavgifter (bl. a. AFA), reserver och kapitalkostnader ca 26 mkr bättre. I prognosen har förutom förvaltningarnas bedömningar av helårsutfallet, även värdering gjorts av avskrivningar, pensionsskuldsförändring, skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt finansiella kostnader och intäkter till årets slut. För samtliga poster har bedömningen skett utifrån senaste kända förhållanden, prognoser etc. Detta redovisas på raden finansiering i ovanstående tabell. Bedömningen av kostnaderna för avsättning av pensioner bygger på KPA:s prognos från augusti i år. ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ EKONOMI I BALANS Inför 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att höja utdebiteringen i Flens kommun med 75 öre till 22:33 kr per skattekrona. Åtgärden ansågs nödvändig för att möta ökande behov av ekonomiska resurser inom sociala sektorn och sjunkande resultat inom skolan. I helårsprognosen för resultatet 2012 ligger nämndernas samlade underskott på 23,6 mkr (inkl. kostnaden för försörjningsstöd). Vad som ligger bakom det prognostiserade underskottet har respektive nämnd lämnat en analys över i sin delårsrapport. Analysen innehåller även en ekonomisk framåtblick med perspektivet Nämndernas samlade underskott är ett stort orosmoln inför nästkommande budgetåren. Hittills har finansförvaltning, främst högre skatteintäkterna än prognostiserade, räddat kommunens totala ekonomiska resultat. Det är därför av ytterst vikt att nämnderna vidtar åtgärder för att få sin budget i balans. KOMMENTARER TILL NÄMNDERNAS HELÅRSPROGNOS KOMMUNSTYRELSEN Prognostiserar ett underskott om 1 mkr exkl samverksansmodellen VERA (försörjningsstödet) som beräknas ge ett underskott om 9,5 mkr. I kommunstyrelsens ansvarsområde ingår flera skiftande verksamheter och eller funktioner. Verksamheterna inom KS beräknas gemensamt att göra ett underskott om 0,1 mkr där Ekonomienheten och HR gör ett underskott och Utredning och strategi ett litet överskott. Vidare prognostiseras ett underskott om 1 mkr som hänförs till lokalkostnader. Ökade kostnader för försörjningsstödet står för merparten av Kommunstyrelsens prognostiserade underskott med 9,5 mkr. I det rådande ekonomiska läget, med fallande konjunktur och med hög arbetslöshet som följd, är det svårt att se att den kommunala kostnaden för försörjningsstödet minskar i alla fall på kort sikt. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Barn och utbildningsnämnden beräknas göra ett underskott på 5,8 mkr till årets slut. Grundskolan beräknas göra ett underskott om drygt 3 mkr. Orsaken till underskottet är framför allt att: antal elever i friskolor har ökat kraftigt vilket beräknas ge ett underskott om cirka 1,6 mkr lokalvårdskostnaderna väntas bli cirka 0,9 mkr dyrare i grundskolan. utökade insatser för elever i behov av särskilt stöd väntas bli högre. utökat antal förberedelseklasser till hösten på grund av ökning av nyanlända elever. oförutsedda personalkostnader av engångskaraktär. Kostenheten väntas göra ett underskott om cirka 1,3 mkr. Främsta orsaken är att enheten var i kraftig ekonomisk obalans inför Neddragningar av personal har genomförts vilket dock inte får full effekt under året. Enheten har även högre kostnader i förhållande till intäkter för kost till särskilda boenden samt 6

8 EKONOMISK ÖVERSIKT förskola/skola. Under hösten genomförs en utredning av kostenheten med hjälp av en inhyrd konsult. Förskoleverksamheten beräknas göra ett underskott om 0,4 mkr vilket kan hänföras till att verksamheten har högre kostnader på grund av barn i enskilda förskolor. Kommunen har även haft färre barn från andra kommuner. Även fritidshemsverksamheten prognostiserar ett underskott då det finns elever med behov av särskilt stöd vilket kräver personalförstärkning. Gymnasieskolan beräknas totalt göra ett underskott om cirka 0,5 mkr. Antal elever som studerar på externa gymnasieskolor väntas bli något färre jämfört med beräknad volym vilket väntas medföra ett överskott om drygt 0,4 mkr. Bildningscentrum Prins Wilhelms gymnasium väntas göra ett underskott om 1 mkr på grund av att interkommunala intäkter blir lägre då det går färre elever från andra kommuner på skolan. Det är fler elever som är placerade på specialskolor jämfört med beräknat. Lönekostnaderna väntas även bli högre än beräknat. Effekten av överföringen av kommunens städenhet från Tekniska nämnden till Flens Kommun Fastigheter AB har blivit att förvaltningens kostnader för lokalvård väntas bli ca 1,6 mkr högre än budgeterat. SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 4,8 mkr till årets slut. Äldre- och handikappomsorgen uppvisar ett prognostiserat underskott med 2,2 mkr. Den största förändringen sker inom området personlig assistans som ökar sitt tidigare prognostiserade underskott från 0,4 mkr till 3,2 mkr. Nya ärenden och utökningar av befintliga ärenden leder till en markant kostnadsökning. Det ökade underskottet får dock inte full genomslagskraft på äldre- och handikappomsorgens samlade resultat. Verksamheterna gruppbostäder, socialpsykiatrin och särskilda boenden prognostiserar bättre resultat. Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott med 2,8 mkr. Vuxen/missbruksplaceringarna ökar. Verksamheten i Godsmagasinet fungerar i dag som en lågtröskelverksamhet. Där bedrivs ett motivationsarbete vilket medför att flera personer med beroendeproblematik har blivit motiverade till behandling. Kostnaderna för förstärkta familjehem har ökat. Idag är fyra personer placerade i förstärkta familjehem vilket kan uppfattas som få. Placeringstiderna är däremot långa vilket medför ökade kostnader. Tolkkostnaderna ökar stadigt med anledning av ett ökat antal migrationsärenden och nyanlända. Dessa kostnader är inte återsökningsbara. De områden där socialnämnden idag överstiger den satta budgetramen är inom lagstadgade områden och utifrån biståndsbedömda beslut, som förvaltningen enligt lag är skyldig att verkställa. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 0,1 mkr. Besöken på fritidsgården i Flen har för perioden januari-augusti 2012 ökat med 74 % jämfört med motsvarande period föregående år. För att möta det ökade antalet ungdomar som besöker fritidsgården kommer personalstyrkan att behövas utökas från två till tre personer per kväll. Behovet av att ha verksamhet även under sommaren visade sig då antalet besökare var personer varje fredagskväll. Utrustning för digitalisering av biografer är beställd och kommer att levereras under hösten. Viss ombyggnad och justering av lokalerna i Flen och Hälleforsnäs kommer att ske. ARBETSMARKNADS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden har ett prognostiserat underskott på 0,5 mkr. Underskottet beror i huvudsak på kostnader som har varit av engångskaraktär. För att minska underskottet har verksamheten haft längre vakanstider innan återbesättningar har gjorts under året. Introduktionsmedel från Mi- 7

9 EKONOMISK ÖVERSIKT grationsverket har använts till att finansiera en del subventionerade anställningar. SFI-verksamheten ökar kontinuerligt på grund av ökat elevunderlag. Detta har lett till större klasser. Flera av de SFI-berättigade uppbär inte statsbidrag och kostnader måste då täckas upp med hjälp av andra medel. Antalet heltidsstuderande på grundläggande nivå ökar för varje termin. Anledningen är att det ökade antalet Sfi-studerande som efter avslutad utbildning går vidare och läser svenska som andra språk på grundläggande nivå. Däremot är det en minskning av elever som läser på gymnasiala kurser vilket beror på en högre restriktivitet mot att låta elever studera hos externa utbildningsanordnare. Verksamheten på Dagöholm är nedlagd från och med sista juni Antalet Sfi-studerande som klarat olika nivåer är fler än under motsvarande period förra året. Det finns en markant ökning i A- och D-nivå. Suggestopin (metod för lärande) som började i samband med projektet Knut har bidragit till en viss ökning. Förbättringsåtgärder genomförs kontinuerligt inom verksamheten av boendet för ensamkommande flyktingbarn. Vid övergången till IFO som nyligen skett har ett utvidgat samarbete/samverkan som utgår från en gemensam värdegrund inom förvaltningen genomförts. Förutom det stöd i boendet och i skolan som ungdomarna får, erbjuds även stöd kopplat till fritiden och till hälsofrämjande åtgärder. Utslussningsverksamheten med dess ungdomar har ökat i sin verksamhet och består för närvarande av tio ungdomar och därmed är behovet av fortsatt stöd och vägledning större och sker med hjälp av ytterligare en personal. Antalet budget- och skuldsaneringsärenden har ökat från 49 stycken vid delåret 2011 till 55 stycken motsvarande period Antalet konsumentkontakter har ökat från 89 stycken vid delåret 2011 till 94 stycken motsvarande period TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska nämnden prognostiserar ett underskott om ca 1,4 mkr. Fastighetsenheten prognostiserar ett underskott om 0,6 mkr. Ett arbete pågår under året med att se över rutinerna för kommunens externt förhyrda lokaler. En ny rutin beräknas att gälla från och med 1 januari Hyreskostnaderna för stadshuset beräknas kosta cirka 3,8 mkr inklusive lokalvård. I dagsläget har verksamheten ingen information om att någon budgetkompensation har gjorts någon gång. Dessa kostnader har verksamheten därför svårt att täcka upp till fullo genom överskott på andra fastigheter då större delen av beståndet har övergått till det kommunala fastighetsbeståndet. Det finns idag en osäkerhet kring Hedens äldreboende där det inte är klart huruvida en smärre renovering kommer att genomföras. Inom skogsverksamheten har arbete pågått med att öppna upp ytor på olika platser i kommunen för att tillgodose önskemål från kommunmedborgarna. Arbetet har dock fått avslutas för att kostnader ska hållas nere. Verksamheten Gata prognostiserar ett överskott medan Park beräknas göra ett underskott. Anledningen är att personal har arbetat i båda verksamheterna. Tjänster har inte återbesatts fullt ut. Utfallet inom Gata är beroende på hur mycket snö- och halkbekämpning som måste utföras under resterande del av året. BYGG- MILJÖ- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN Bygg-, miljö och räddningsnämnden prognostiserar ett underskott på 0,5 mkr till årets slut. Mängden inkomna bygglovsärenden är i stor utsträckning relaterad till det allmänna ekonomiska läget i samhället. I tider av ekonomisk oro är byggaktiviteten lägre, vilket påverkar både antal som typ av bygglovsärenden. Detta innebär att intäktsflödet är lägre än beräknat. Verksamheterna Detaljplaner samt Plan och bygg prognostiserar ett överskott på grund av vakanser vilket hjälper till att täcka upp underskott på övriga verksamheter, dock inte fullt ut. Räddningstjänsten har fått ökade lokalkostnader i och med att fastigheten har sålts till det kommunala fastighetsbolaget. Hyreskostnaderna har höjts med ca 14 % vilket verksam- 8

10 EKONOMISK ÖVERSIKT heten har svårt att parera upp under resterande del av året. PERSONALNÄMNDEN Personalnämnden prognostiserar ett nollresultat mot budget. Nämnden har under året arbetat med utveckling inom personalområdet. Ett utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket. NÄMNDERNAS UTFALL OCH KOSTNADSUTVECKLING Nämndernas utfall netto per 31/8, Mkr Nämnd Kommunstyrelsen 50,7 56,1 60,4 Kommunfullmäktige 1,3 1,6 1,3 Överförmyndarnämnd 1,9 1,6 1,6 Revision 0,4 0,4 0,3 Valnämnd -0,1 0 0 Personalnämnd 0,1 Arbetsmarknads och utbildningsnämnd 8,2 8,9 7,8 Teknisk nämnd 21,1 21,4 17,5 Kultur o Fritidsnämnd 18,3 19,2 19,4 Socialnämnd 185,9 181,6 190,1 Bygg-, miljö o räddningsnämnd 11,8 11,1 12,6 Barn- och utbildningsnämnd 207,3 212,4 216,0 Summa 506,8 514,3 527,9 Nettokostnaderna för nämnderna har ökat med 2,4 % mellan åren 2011 och Ökningen är på 13,6 mkr. De största ökningarna finns hos Kommunstyrelsen och Socialnämnden. Följande tabell visar respektive nämnds utfall vid delåret i förhållande till helårsbudgeten. Riktpunkten vid jämn förbrukning under året är vid utgången av augusti månad ca 67 procent. Har mer än 67 procent förbrukats tom augusti månad kan det indikera ett budgetöverskridande till årets slut. Nämnd 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) Kommunstyrelsen exkl försörjningsstöd Försörjningsstöd VERA Kommunfullmäktige Överförmyndarnämnd Revision Valnämnd Arbetsmarknads-och utbildningsnämnd Teknisk nämnd Kultur o Fritidsnämnd Socialnämnd Bygg, miljö o Räddningsnämnd Barn- o utbildningsnämnd Summa Tabellen ovan visar vilka nämnder/förvaltningar som vid delåret ligger över respektive under riktpunkten. Beroende på 9

11 EKONOMISK ÖVERSIKT vilken typ av verksamhet som produceras får relationstalen tolkas (hänsyn ska tas till eventuella säsongsvariationer). Det kan konstateras att nämndernas utfall ligger 1 procent över riktpunkten vilket motsvarar ca 6 mkr. SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING Följande tabell visar intäkterna från skatter och utjämning i delårsrapporten för åren skatte- Preliminära intäkter ,7 365,4 391,0 Slutavräkning 1,7 2,4 1,7 Prognos slutavräkning 6,2 7,4 6,3 Summa kommunalskatteintäkter Summa bidrag o utjämning 369,6 375,2 399,1 141,4* 142,2 144,8 Skattenetto ,4 543,9 *I posten summa bidrag och utjämning ingår även det tillfälliga konjunkturstödet på 10.5 Mkr. Skatteintäkterna har ökat med 26,5 mkr eller 5,1 procent mellan 2011 och Ökningen beror främst på höjningen av kommunalskatten som genomfördes till Prognosen för slutavräkningen 2012 är också en bidragande orsak till ökningen av skatteintäkterna. FINANSNETTO För delårsperioden är finansnettot positivt med 5,9 mkr. Prognosen för helåret pekar mot 8,5 mkr vilket är 1,9 mkr lägre än vad som budgeterats. Avvikelsen beror på att ränteintäkterna på lån till kommunala bolag blir för 2012 lägre än vad som budgeterats. Att ränteintäkterna blir lägre beror på en lägre faktisk räntenivå en vad det räknades med i budget. Även räntekostnaderna för kommunens lån blir lägre än vad som budgeterats. En av orsakerna till det är att kommunen inte behövt låna i den utsträckning som bedömdes inför LIKVIDITET De likvida medlen uppgick till 85,7 mkr vid utgången av augusti månad. I det beloppet ingår de kommunala bolagens likviditet. För kommunens egen del uppgår bankmedlen till ca 39 mkr. Det är en ökning med 9 mkr från årsskiftet. Under våren lånade kommunen upp ytterligare 20 mkr för att klara den förhållandevis höga investeringsnivån. INVESTERINGAR Bruttoinvesteringarna har för delårsperioden uppgått till 31,8 mkr. Budgeterade nettoinvesteringar inkl överförda medel från år 2011 är ca 119,9 mkr. Vissa ej avslutade projekt kan tilläggsbudgeteras år Några av de större investeringarna som pågår är: Landsvägsgatan Äldreboende Flen Lönesystem Inventarier till äldreboende IT-investeringar LÅNESKULD Under 2011 lånade kommunen upp 40 Mkr som ett resultat av den höga investeringsnivån. Även under 2012 har kommunen behövt ta upp ytterligare externa lån om 20 mkr. Kommunens totala låneskuld uppgår nu till 60 mkr. Beslut om upplåning om maximalt 80 mkr togs redan 2010 av kommunfullmäktige och det är kopplat till byggandet av det nya äldreboendet Slottsängen. PENSIONSFÖRPLIKTELSER OCH PENSIONSMEDEL Följande tabell visar kommunens samlade pensionsförpliktelser. Större delen avser den sk ansvarsförbindelsen, som är en verklig skuld, trots det redovisas den inte i balansräkningen. Avsättningar, som är det mindre beloppet, utgör intjänade pensionsrättigheter från och med Under året har kommunen haft möjlighet att få beräkningar på den skuld kommunen har till 10

12 EKONOMISK ÖVERSIKT förtroendevalda. Dessa belopp är inräknade i tabellen. Pensionsåtagandena, utom den individuella delen, förvaltas genom sk återlån och används därmed i den löpande verksamheten. Beräkningar och prognoser med avseende på pensionsskulden och ansvarsförbindelsen kommer från KPA, kommunens pensionsadministratör. Nytt för delåret 2012 är att beräkningarna även innefattar vissa förtroendevaldas intjänade pensioner. Dessa har tidigare inte varit med i beräkningarna Pensionsmedelsförvaltning (Mkr) /. = minus Delår Bokslut Delår Avsättningar för pensioner och liknade förpliktelser Ansvarsförbindelser, pensioner som inte upptagits bland avsättningar Finansiella placeringar (bokfört värde) Totala förpliktelser./. finansiella placeringar (bokfört värde) Finansiella placeringar (marknadsvärde) Finansiella placeringar (marknadsvärde)./. finansiella placeringar (bokfört värde) Summa realisationsvinster/ realisationsförlust under året Realiserad och orealiserad avkastning/vinst/förlust på finansiella placeringar i relation till genomsnittlig finansiell placering (marknadsvärde) 38,5 45,6 54,1 368,6 397,8 413, ,1 397,8 467, Återlåning av verksamheten 407,1 443,4 467,9 De totala pensionskostnaderna för delåret uppgår till 38,7 mkr. Prognosen för helår pekar på 50 mkr i pensionskostnader. Pensionskostnader (mkr) inkl löneskatt 2011 Delår 2011 Helår 2012 Delår Individuell del 14,1 21,5 15,3 Pensionsutbetalningar 13,0 19,5 13,5 Avsättning på intjänat from 3,9 7,0 9, Effekt diskonteringsränta 0,0 4,1 - Summa 31,0 51,9 38,7 SOLIDITET Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 63,7 procent. Räknas den del av kommunens pensionsskuld som redovisas utanför linjen som ansvarsförbindelse var soliditeten vid årsskiftet 8,1 procent. I augusti 2012 var soliditeten exkl ansvarsförbindelse 61,3 procent. Om ansvarsförbindelsen räknas in uppgår soliditeten till 8,5 procent. INTERN KONTROLL Kommunens nämnder upprättar internkontrollplaner som följs upp minst en gång per år. Gjorda iakttagelser i samband med kontrollerna rapporteras till respektive nämnd och vidare till kommunstyrelsen. I övrigt pågår ständigt ett arbete med uppföljning och förbättring av rutiner i syfte att stärka den interna kontrollen. NÄMNDERNAS MÅL, NYCKELTAL OCH KVALITÉT Nämndernas mål och resultatmålen följs upp som helhet i årsredovisningen. Nedan redovisas dagsläget för några väsentliga områden beträffande måluppfyllelse, nyckeltal och kvalité. Kvalitetsmått är svåra att ta fram. De mjuka verksamheterna behöver ofta inhämta brukarnas synpunkter för att bedöma kvalitén i den verksamhet som bedrivs. Enkätundersökningar görs kontinuerligt i verksamheterna. Under 2008 har beslut tagits om att alla enkäter ska kompletteras med SCB:s nöjdhetsfrågor. Dessa frågor kommer att på ett övergripande sätt visa hur nöjda brukarna är med den verksamhet som bedrivs. Resultaten kommer att redovisas i anslutning till årsredovisningen. 11

13 EKONOMISK ÖVERSIKT KOSTNADER FÖR PLACERINGAR AV VUXNA SAMT BARN OCH UNGDOM Kostnader för placeringar: År Vuxna Barn och ungdom Prognos Källa: Kommunpulsen Kostnaderna för placeringar gällande vuxna beräknas öka kraftigt. Den bestående lågkonjunkturen med stor arbetslöshet ökar både antal och omfattning av behandlingsinsatser vilket är en bidragande orsak. FÖRSÖRJNINGSSTÖD Antalet försörjningsstödsärenden ligger på en fortsatt hög nivå. Den djupa ekonomiska krisen har bl a resulterat i att arbetslösheten, inte minst bland ungdomar, är fortsatt hög bland personer utanför A-kassa. Även den totala arbetslösheten ligger högt i kommunen. Enligt senaste statistiken ligger Flen sjätte högst i hela landet när det gäller andel arbetslösa av befolkningen mellan år. En ökad inflyttning av familjer som saknar egen försörjning har också påverkat kostnadsutvecklingen. Antalet utrikesfödda invånare med försörjningsstöd har ökat. År Kostnad försörjningsstöd (Mkr) , , , , (prognos) 33,2 Prognosen till årets slut visar på en ökning av kostnaderna med ca 26 procent jämfört med Flens kommun har i likhet med många andra kommuner långt gångna planer på att anställa försörjningsstödstagare med subventionerad anställning i den kommunala organisationen. Denna åtgärd skulle leda till minskade kostnader inom försörjningsstödet, särskilt på längre sikt. Ett utvecklat samarbete pågår med Arbetsförmedlingen i form av informationsbyte, gemensam planering av åtgärder och uppföljning. ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER OCH UTBILDNING Under 2012 har 93 (119 år 2011) ungdomar fått feriejobb genom kommunens försorg. Antalet avslutade och pågående utbildningar 2012 Antal heltid studieplatser: Budget 2012 Utfall aug 12 Utfall aug 11 Grundläggande utbildning Gymnasial utbildning Antal elever i svenska för invandrare SFI Antal elever i Särvux Antal elever i Kvalificerade yrkesutbildningar KY INTRODUKTIONSVERKSAMHETEN M.M. Antalet mottagna i introduktion är till och med augusti i år 30 varav 9 är barn. Motsvarande siffror för 2011 var 143 varav 30 var barn. Antalet mottagna barn har minskat men de ensamkommande barnen har ökat något jämfört med samma period år 2011 ( st, st). De ekonomiska effekterna av samverkansprojektet VERA beräknas komma successivt. Det pågår ett arbete med att få en fördjupad bild av gruppen försörjningsstödstagare vilket gör det lättare att planera och rikta åtgärder för målgruppen. 12

14 EKONOMISK ÖVERSIKT GYMNASIESKOLAN Utvecklingen av antal elever i gymnasieskola redovisas i följande tabell. År Antal elever i gymnasieskolan BCPW Antal elever från kommunen i gymnasieskola utanför Flen Antalet elever i gymnasieskolan har minskat något jämfört med 2011 både när det gäller elever i kommunens gymnasieskola och elever i gymnasieskola utanför Flen. KVALITÉ Följande tabell visar ett mått på kvalité inom utbildningsområdet, personaltätheten, dvs. antal årsarbetare (lärare) per 100 elever. Siffrorna visas för 2009, 2010 och Antal årsarbetare (lärare) per 100 elever Flen Flen Riket Flen Riket Förskole- 5,4 5,5 5,4 5,0 6,4 klass Grund- 8,1 8,0 8,3 7,6 8,3 skola Gymnasieskola 9,4 8,3 8,4 8,5 8,5 Källa: Skolverkets databas, mätdatum 15 oktober för respektive år. Inom grundskola är personaltätheten i Flen lägre än rikets nivå. Lärartätheten inom gymnasieskolan låg under 2011 på samma nivå som riket. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Av kommunallagen framgår att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. En grov tumregel är att resultatet ska uppgå till minst 1-2 procent av kommunens skatteintäkter och utjämning. De skäl som motiverar en God ekonomisk hushållning är: Trygga servicen till kommuninvånarna Stå emot omvärldsförändringar Skapa utrymme för investeringar Ha beredskap för oförutsedda händelser Rätt generation ska betala Fem verksamhetsmål finns formulerade för god ekonomisk hushållning. Dessa är: Effektivt nyttjande av anläggningstillgångarna Minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron Bättre folkhälsa Förbättra samverkan med såväl interna som externa aktörer God personalförsörjning Många faktorer måste samverka för att uppnå god ekonomisk hushållning i en kommun. Fungerande organisation och styrsystem är avgörande. Såväl den politiska som den förvaltningsmässiga styrningen och ledningen samt kommunikation och pedagogik mellan dessa nivåer är avgörande för att uppnå god ekonomisk hushållning. En viktig faktor är att det finns en beredskap i organisationen för att snabbt styra verksamheten i linje med de beslut som fattas. Kommunen har påbörjat ett arbete för att förbättra styrning, ledning och uppföljning. UTVÄRDERING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I budgeten för 2012 har nedanstående finansiella mål och verksamhetsmål satts upp för god ekonomisk hushållning. Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och utjämning senast år Prognostiserat resultat visar att målet kan komma att uppnås under år Investeringarna avseende exploateringsverksamhet får lånefinansieras, övriga investeringar ska finansieras med egna medel. Till och med augusti månad har ca 26 procent av budgeterade investeringar inkl. överförda anslag från tidigare år förbrukats. Lån har tagits upp under året med 20 mkr för byggandet av det nya äldreboendet. Hälften av justerat årsresultat (balanskravsresultatet) ska öronmärkas för framtida pensionsförpliktelser. Prognosen på årsresultatet indikerar att en öronmärkning kan göras år

15 EKONOMISK ÖVERSIKT Effektivt nyttjande av anläggningstillgångarna. Underhållet på kommunens fastigheter har under många år fått stå tillbaka för att bekosta driften av fastighetsförvaltningen. Hittills under året har inga planerade underhåll skett. Målet är dock att framställa en långsiktig underhållsplan som kan komma att gälla från och med Energiförbrukningen har minskat på ett antal fastigheter. Ett arbete pågår löpande med att byta ut armaturer till mer energisnåla. föreningar, landstinget samt Scenkonst Sörmland. Förvaltningarna samverkar även internt med andra förvaltningar inom kommunen. Personalförsörjning Kommunen ska verka för en god personalförsörjning på kort och lång sikt. Som ett första steg i en personalförsörjningsplan har en nulägesbeskrivning tagits fram. Ett planlagt arbete har påbörjats för att återbesätta och behålla en god kompetensnivå även i framtiden. Minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron Sjukfrånvaron har ökat något och ligger på 4,93 % för delåret 2011 jämfört med 2010 som var 4,79 %. Mätningar under 2012 har inte kunnat göras för hela perioden då kommunens lönesystem har uppgraderats under våren. Därför finns statistik endast för perioden aprilaugusti vilket visar på en sjukfrånvaro på 4,09 % vilket är en minskning. Då mätperioden inte är samma som föregående år kan därför inga slutsatser dras. Bättre folkhälsa För att förbättra folkhälsan ska arbetet inriktas på tre övergripande mål: - Ökad delaktighet och inflytande - Goda livsmiljöer - Sunda levnadsvanor Respektive nämnd har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bryta ner målen i sina verksamhetsplaner. Delårsuppföljningen visar att en del arbete är genomfört och påbörjat medan vissa områden ännu inte prioriterats. Beskrivning av respektive nämnds arbete framgår av kommunmålen i bilaga 2. Förbättra samverkan med såväl interna som externa aktörer. En gemensam nämnd, VOHJS, har startats upp tillsammans med landstinget och länets övriga kommuner. ESF-projektet ALF för ledarskapsutveckling pågår där samarbetet mellan olika småföretag, samt mellan kommun och företag förbättras. Samverkan med andra aktörer sker kontinuerligt. Som exempel kan nämnas Studieförbund, 14

16 EKONOMISK ÖVERSIKT KOMMUNMÅL PÅGÅENDE AKTIVITETER Av bilaga 2 framgår hur förvaltningarna arbetat med de övergripande kommunmålen hittills under Nedan sammanfattas en del av de aktiviteter som görs för att uppfylla kommunmålen. Måluppfyllelsen som helhet kommer att utvärderas i årsredovisningen. FLER OCH NÖJDARE KOMMUNINVÅNARE För att erhålla fler och nöjdare kommuninvånare arbetar nämnderna bland annat med: Trygghetsfrågor Fritidsmöjligheter Utbildningsmöjligheter Utvärdering sker bland annat genom medborgarenkäten. Där ställs ett antal frågor till medborgarna om olika verksamheter i kommunen. Genom återkommande uppföljningar kan förändringar mätas. BREDARE UTBUD OCH HÖGRE KVALITET I BOENDET Utbudet av olika typer av boenden beaktas vid planläggningen och med utgångspunkt från de uppdrag som ges. Under hösten kommer ett gruppboende på Salstagatan att öppna och ett gruppboende har börjat byggas på Vårlöken. Inflyttning till det nya äldreboendet Slottsängen har skett under mars månad. I kommunen finns i dagsläget 45 tomter i efterfrågade områden. Totalt finns 70 byggklara tomter i mer eller mindre attraktiva områden. Hittills under året har två tomter sålts i Hasselbacken, Mellösa. Planlagd mark finns för cirka 160 bostäder idag. BÄTTRE KOMMUNIKATIONER Jämfört med 2011 har resandet ökat något, både med buss och med tåg. En utbudsförbättring har skett i och med de nattbussar som går från Eskilstuna på helgerna. Tillgången till förbindelser inom kommunen har förbättrats genom nya kvällsturer på helgerna. Kommunen har varit med och möjliggjort 4Gutbyggnad som kommer att färdigställas under Kommunens fibernät har öppnats upp för att möjliggöra anslutningar och i början har inriktningen varit mot företag. BÄTTRE OCH EFFEKTIVARE KOMMUNAL VERKSAMHET Kommunen arbetar med att bli bättre genom: Kompetent och serviceinriktad personal. Att utveckla verksamheterna Förbättra kommunens hemsida Att det ska vara enkelt att få uppgift om kommunens tjänster Att tillvarata synpunkter och önskemål Utveckla dialog med medborgarna Verksamheterna arbetar med att medborgarna ska ha stora möjligheter att komma i kontakt med en handläggare. Medborgardialog har genomförts bland annat i Malmköping gällande förändringar inom äldreomsorgen. Under året har dialoger förts med elever inom samtliga skolenheter i samband med skolprojektet. Det pågår ständigt ett arbete med att förbättra kommunens hemsida. En inventering har gjorts gällande information om kommunens räddningstjänst. Ett arbete har påbörjats för att aktualisera innehållet med information till företag och medborgarna om säkerhetsfrågor. Ett arbete pågår även kring medborgarnas möjlighet att få tillgång till blanketter gällande livsmedelstillsyn samt inom plan- och byggfrågor. Utförlig information finns om AUCs tjänster på kommunens hemsida. Det finns även en egen länk med information om verksamheterna i olika representativa språk. Uppdatering av webb-informationen utifrån reformen Vux 12 i flera språk är under utveckling. Ett arbete med energieffektivisering pågår i kommunen där energiförbrukning och kommunens fordon kartläggs. Detta projekt har som mål att minska energiförbrukningen i kommunen. 15

17 EKONOMISK ÖVERSIKT ÖKAD TILLVÄXT FÖR FÖRETAGANDE OCH ARBETSMARKNAD Det pågår ett samarbete mellan länets kommuner där ett nätverk har skapats för lärlingsutbildningar. MÅNGFALD SKA TAS TILLVARA BÄTTRE Ett omfattande mångfaldsarbete fortgår i kommunen. Utbildningar i mångfaldsarbete har genomförts under året. Medier på olika språk tillhandahålls på biblioteken. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Utvärdering av kommunmålet god ekonomisk hushållningen sker i separat avsnitt. KOMMUNKONCERNEN Flens kommunkoncern består, förutom kommunen, av fem helägda dotterbolag, Flens Bostads AB, Flens Industrihus AB, Flen Vatten och Avfall AB, Unikabruket AB och det nybildade bolaget Flens kommunfastigheter AB. FLENS BOSTADS AB För perioden januari till och med augusti redovisar bolaget ett positivt resultat på 6,7 mkr. Förra året var resultatet 5,1 mkr för samma period. Driftskostnaderna för perioden har varit lägre än 2011 främst beroende på lägre kostnader för snöröjning. Uthyrningsgraden har i genomsnitt varit klart bättre under årets första åtta månader än Bolaget genomför en ombyggnad av Salstagatan 14 till en gruppbostad. Tomten Vårlöken 2 har sålts till kommunen också för byggnation av en gruppbostad. FLEN VATTEN OCH AVFALL AB Bolaget redovisar ett delårsresultat på 3,3 mkr. VA-verksamheten står för 0,5 mkr och renhållningverksamheten står för 2,8 mkr av resultatet. Höjningen av VA-avgifterna som gjordes från den 1 januari 2012 har fått önskad effekt varigenom VA-resultatet kunnat hållas på en svag positiv nivå. Bolaget har investerat för 13,8 mkr under perioden. Den största investeringen har varit ombyggnation av pumpstation i Hälleforsnäs om 7,8 mkr. Inom VA så har bolaget tecknat avtal med Katrineholm Vatten och Avfall AB om köp av vatten från deras huvudvattenverk. Ärendet ska beslutas i Kommunfullmäktige varefter riktlinjerna klarnar om Flens framtida vattenförsörjning. Kommande investeringar kommer kräva mycket arbete och det kommer att finnas ett stort lånebehov i bolaget. Detta tillsammans med utbyggnaden i stora fritidshusområden kommer att vara bolagets huvudfokus under kommande år. 16

18 EKONOMISK ÖVERSIKT FLENS KOMMUNFASTIGHETER AB Bolaget startade sin verksamhet vid årsskiftet 2010/2011 och har till uppgift att äga Flens kommuns verksamhetsfastigheter och tillgodose kommunens verksamheters behov av lokaler. Den ägda ytan uppgår till ca kvm. Bolaget redovisar ett positivt delårsresultat på 1,3 mkr. Prognosen för helår är på 0,5 mkr. Till och med augusti har 3,7 mkr av underhållsbudgeten på 10 mkr förbrukats. Från och med hösten 2011 har bolaget tagit över städverksamheten från kommunen. Huvuduppgiften är som tidigare att sköta lokalvården åt kommunen. Under våren förvärvade bolaget tre olika fastigheter. Flens järnvägsstation, f d Järnvägshotellet och en villafastighet i anslutning till Nybbleskolan. Ombyggnad och upprustning av f.d. Järnvägshotellet har upphandlats och nu pågår rivnings- och saneringsarbeten i byggnaden. Villafastigheten har rustats upp och anpassats för skolverksamheten. FLENS INDUSTRIHUS AB I Flens Industrihus AB görs inget delårsbokslut men om så skulle göras skulle resultatet vara svagt negativt per sista augusti. På helårsnivå 2011 uppgick resultatet till ca 0,8 mkr plus. Under året har en del av fastigheten varit outhyrd, men från och med är hela fastigheten åter uthyrd varför prognosen för helårsresultatet är svagt positiv. UNIKABRUKET AB I Unikabruket AB görs inget delårsbokslut men om så skulle göras skulle resultatet vara svagt positivt per sista augusti. På helårsnivå 2011 uppgick resultatet till ca 0,4 mkr och även 2012 är prognosen för helårsresultatet fortsatt positiv. Dock gäller att delar av det förväntade överskottet kommer att användas för åtgärder i syfte att säkerställa en fortsatt uthyrning av lokalerna även efter att nuvarande kontraktstid upphört. PERSONALREDOVISNING ÅLDERSFÖRDELNING Tabellen visar medelåldern för män och kvinnor på respektive förvaltning och totalt. Förvaltning Medelålder Totalt Kvinnor Män Totalt BU-förv. 49,0 48,98 51,01 49,41 Kult o Fritid 49,8 48,16 44,50 47,28 BMR 46, Socialförv. 47,4 48,65 47,43 48,54 Tekniska 50, Kom.ledning 48,4 47,31 47,06 47,22 AUC 50,7 46,95 57,13 51,08 Samhällsbyggnadsförv - 43,58 51,62 49,27 Totalt 48,4 48,62 50,24 48,92 Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda personal är 48,92 år. I jämförelse med föregående år har medelåldern höjts marginellt. Medelåldern för kommunens anställda förväntas sjunka framöver i och med pensionsavgångar. Bygg-miljö- och räddningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen sammanfördes till en förvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen från och med 1 oktober PENSIONSAVGÅNGAR OM 5 OCH 10 ÅR Ålderspension Förvaltning Inom 5 år Inom 10 år BU-förv Kult o Fritid - 8 Samhällsbyggnadsförv 9 15 Socialförv Kom.ledning 5 10 AU-Centrum 7 7 Totalt Pensionsavgångarna för den närmaste 5 respektive 10-årsperioden pekar på flest pensionsavgångar under åren 2017 och 2020 då åldersgrupperna som är födda uppnår 65 års ålder. Jämfört med delårsbokslutet 2011 har antalet personer som beräknas gå i pension inom 5 år minskat något samtidigt som antalet personer som beräknas gå i pension inom 10 år har ökat. Beräkningarna görs utifrån att arbetstagarna tar ut pensionen vid 65 års ålder. 17

19 EKONOMISK ÖVERSIKT Det är främst de stora förvaltningarna som berörs och ett planlagt arbete vad gäller kompetensförsörjningen har påbörjats för att återbesätta och behålla en god kompetensnivå även i framtiden. ANTAL ÅRSARBETARE I FLENS KOMMUN Antalet årsarbetare anger hur många anställda i kommunen har om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och antalet arbetade timmar för timavlönade summeras till heltidsanställningar. Nedanstående tabell visar antalet årsarbetare åren 2009 till och med 2011 fördelat på verksamhetsområde. Totala antalet årsarbetare har minskat från föregående år med 6 årsarbetare. Det verksamhetsområde där antalet årsarbetare har ökat mest från föregående år är inom vård- och omsorg. År 2010 hade verksamheten 418 årsarbetare och år 2011 hade verksamheten 427 årsarbetare. Antalet årsarbetare för verksamheten år 2011 är i nivå med år Antalet årsarbetare från och med 2009 enligt nya klassifikationer: Verksamhet Administration Vård/Omsorg Rehab Socialt/kurativt Skola/barnomsorg Kultur/turism/fritid Teknik Kommunen Källa: Sveriges kommuner och landsting FÖRETAGSHÄLSOVÅRD/ARBETSMILJÖ Företagshälsovården har i huvudsak, under det första halvåret, använts till främjande, förebyggande insatser och ytterst lite till efterhjälpande insatser. Kommunen har efter upphandling övergått till ny samarbetspartner när det gäller företagshälsovård. Från och med tillhandahåller Feelgood företagshälsovård till kommunen. Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner främst med inriktning på Hot och Våld. Flens kommun har haft en del riktade utbildningar för ändamålet med hjälp av företagshälsovården, Feelgood. Efter genomförd medarbetarundersökning har utbildningar angående kränkande särbehandling hållits för chefer/arbetsledare. Personalkontoret har stöttat på arbetsplatser vid genomgång av resultatet av medarbetarundersökningen om så önskats. Arbetsmiljöutbildningar genomförs fortlöpande. HR-avdelningen har utvecklat ett antal arbetsprocesser inom området vilket syftar till att påverka arbetet med Attraktiv arbetsgivare positivt och långsiktigt. Ytterligare insatser inom jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö och företagshälsovård kommer att redovisas i årsbokslutet. SJUKFRÅNVARO Tabellen nedan visar hur sjukfrånvaron för tillsvidareanställd personal förändrats de senaste åren. Ett av kommunens mål är att sjukfrånvaron ska minska och frisknärvaron öka. Sjukfrånvaron i Flens kommun ska ligga under genomsnittet i länet. För hela år 2011 låg sjukfrånvaron på 5,1 procent för Södermanlands län, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) statistik. Sjukfrånvaroperioden för år 2012 är framtagen under perioden 1 april till och med 31 juli. En uppgradering av kommunens lönesystem har genomförts under våren. Det har inneburit att utdata endast kunnat inhämtas från och med 1 april. Det medför att sjukfrånvarosiffrorna bör bedömas som ett inexakt värde i jämförelse med förgående års tidsintervall. Nyckeltal i procent av tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro kvinnor Sjukfrånvaro män Sjukfrånvaro 29 år och yngre Sjukfrånvaro år Sjukfrånvaro 50 år eller äldre Total sjukfrånvaro Varav andel Långtidssjukfrånvaro >60dagar ,21 5,01 4,33 3,10 3,06 3,05 3,37 4,95 4,10 4,89 5,01 3,51 4,89 4,31 4,6 4,79 4,96 4,09 46,12 34,68 46,94 18

20 DRIFTREDOVISNING/RESULTATPROGNOS DRIFTREDOVISNING/RESULTATPROGNOS tkr Utfall januari-augusti Nämnd/förvaltning Kostnader Intäkter Netto Netto Netto Budget Prognos Prognos Avvikelse Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Överförmyndare Revision Valnämnd Personalnämnd Arbetsmarknads- och utbildnings nämnden/arbetsmarknads- och utbildningscentrum Teknisk nämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Bygg-, miljö- och räddningsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Summa nämnder Finansiering SUMMA

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Delårsrapport 2011 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Investeringsredovisning...17 Resultaträkning...18

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsbokslut

Granskning av kommunens delårsbokslut Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsbokslut per 2008-06-30 Finspångs kommun 12 september 2008 Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer