INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt Driftredovisning och resultatprognos helår...16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16"

Transkript

1 Delårsrapport 2011

2 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Investeringsredovisning...17 Resultaträkning...18 Finansieringsanalys...19 Balansräkning...20 Noter...21 Redovisningsprinciper...30 Bilaga 1, Nämndernas redovisningar och prognoser Kommunfullmäktige Överförmyndare, revision och valnämnd...33 Kommunstyrelse Arbetsmarknads- och utbildningsnämnd...37 Teknisk nämnd...42 Kultur- och fritidsnämnd...44 Socialnämnd...46 Bygg-, miljö- och räddningsnämnd...48 Barn- och utbildningsnämnd...49 Bilaga 2, Avstämning av kommunmålen...58

3 DELÅRSRAPPORT 2011 Delårsrapporten Delårsrapporten redogör för den ekonomiska utvecklingen sedan föregående räkenskapsårs utgång. Den omfattar perioden 1/1 31/8 och jämför det faktiska utfallet för perioden med motsvarande period föregående år. För att uppnå en rättvisande jämförelse mellan åren har väsentliga poster på både kostnads- och intäktssidan periodiserats i enlighet med god redovisningssed. Rapporten innehåller även en prognos från nämnderna och de kommunala bolagen med deras bedömning av resultatet för helåret Jämfört med kommunens årsredovisning innehåller rapporten inte en sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår, vilket heller inte lagen föreskriver. Generella förutsättningar för 2011 God ekonomisk hushållning Enligt god ekonomisk hushållning ska uppkomna underskott i bokslutet täckas inom 3 år. Exempelvis ska ett underskott i bokslut 2011 täckas senast i 2014 års budget. Vid underskott i bokslutet ska fullmäktige anta en åtgärdsplan senast det första fullmäktigesammanträdet efter det att fullmäktige behandlat delårsrapporten. Revisorerna ska också skriftligt bedöma om resultatet i delårsrapport och årsbokslut är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat i budgeten. Grundbudget år 2011 Inför år 2011 såg läget allvarligt ut. Lågkonjunktur ökade bl a trycket på den sociala sektorn. Kommunens positiva resultat år 2010, +14,5 mkr var hänförligt till orsaker som kommunen ej kunde påverka som ökade skatteintäkter och sänkt personalomkostnadspålägg. Nämndernas negativa resultat minus 20 mkr i bokslut 2010 är djupt oroande. För att långsiktigt bibehålla en god ekonomisk hushållning krävs kostnadsanpassningar/volymanpassningar och eller strukturella åtgärder. EKONOMISK ÖVERSIKT Preliminära ramar för 2011 beslutades av kommunstyrelsen i juni och slutlig budget fastställdes av kommunfullmäktige i november månad. Budgeten innebar ekonomiska förstärkningar för kommunens individ och familjeomsorgs, för drift av ett nytt gruppboende samt till kommunens fastighetsförvaltning. Investeringsbudgeten uppgick till ca 155 mkr. Därav utgör ca 80 mkr utgiften för ett nytt äldreboende. Drygt 42 mkr avsattes också till investeringar som var osäkra till starttidpunkt och belopp. Paus i återhämtningen Den höga farten i svensk ekonomi har nu mattas av betänkligt på grund av den allt svagare internationella utvecklingen. BNP beräknas öka med 4,1 (4,6) procent i år och med beskedliga 1,3 (3,8) procent år Således en rätt dramatisk omsvängning jämfört med vårpropositionens prognos. Det är den svagare internationella utvecklingen med statsfinansiella problem och finansiell oro som gör att den svenska återhämtningen tappar fart. Sverige är som bekant en liten exportberoende ekonomi. Den svagare internationella efterfrågan leder till en svagare export och även till mindre behov av investeringar. Hushållen som enligt tidigare prognoser skulle ta över och vara lite av dragloket i den svenska ekonomin väljer att fortsätta spara. Den turbulenta situationen på de finansiella marknaderna med stora prisfall på aktier gör hushållen mer försiktiga. Jämfört med Sveriges Kommuner och Landstings prognos från augusti så indikerar septemberprognosen att skatteunderlagstillväxten år 2011 bli något sämre, 2,3 procent jämfört med 2,8 procent. 1

4 DELÅRSRAPPORT 2011 Några viktiga beslut i korthet Kommunfullmäktige beslutade i januari att anta en vision för begränsad klimatpåverkan och övergripande mål för klimat- och energiarbetet i Flens kommun. I januari beviljade kommunfullmäktige Flen Vatten och Avfall AB borgen upp till ett högsta totalt lånebelopp om 74 Mkr. EKONOMISK ÖVERSIKT Ekonomiskt delårsresultat samt prognos Resultatet uppgick vid utgången av augusti månad 2011 till +5,6 mkr. Vid utgången av år 2011 bedöms resultatet bli -1,2 mkr vilket är ett underskott jämfört med budget på 2,2 mkr. Budgeterat resultat för år 2011 är 1,0 mkr. I mars överlämnar kommunen en treårsplan med önskemål om investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik till Regionförbundet Sörmland och till trafikverket. En ny näringslivsstrategi och en ny turismstrategi antogs i maj. I maj antog kommunfullmäktige en ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Flen Bostads AB. Kommunfullmäktige beslutar i augusti att kommunen kostverksamhet flyttas från tekniska nämnden till barn- och utbildningsnämnden. Vidare att städverksamheten flyttas från tekniska nämnden till Flens Kommuns fastigheter AB (FKFAB). Kommunfullmäktige beslutade om en ny organisation och bemanning av kommunledningsförvaltningen från och med 1 oktober. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och utjämningen har under perioden 2009 till 2011 varierat. Under de första åtta månaderna år 2011 var skatteintäkterna lägre än nettokostnaderna jämfört med de första åtta månaderna år 2010 då de var högre. Skillnaden Det beror främst på det tillfälliga konjunkturstödet som betalades ut till kommunerna år Ett projektdirektiv antogs i augusti av kommunfullmäktige för ett projekt i syfte att förbättra skolans förutsättningar att öka måluppfyllelsen. Orsakerna till det prognostiserade negativa resultatet är att nämnderna bedömer ett negativt resultat jämfört med budget på 20,4 mkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 18,2 mkr. Nästan alla nämnder prognostiserar ett underskott år Kommunstyrelsen redovisar det största underskottet, 9,1 mkr, av dessa är 7,0 mkr ökade kostnader vad gäller försörjningsstöd (VERA). 2

5 DELÅRSRAPPORT 2011 EKONOMISK ÖVERSIKT Det positiva resultatet på finansförvaltningen är främst hänförligt till de högre skatteintäkterna jämfört med budget samt uteblivna räntekostnader. Prognosen år 2011 har försämrats med 6,6 mkr jämfört med budgetuppföljning 1 då ett överskott på 4,4 mkr prognostiserades. Försämringen beror främst på att nämndernas prognoser totalt är 7 mkr sämre. I budgetuppföljning 1 prognostiserade nämnderna ett underskott på 13,4 mkr- I delåret prognostiserar nämnderna ett underskott på 20,4 mkr. I tabellen visar nettoutfallet vid bokslutet 2010, nettobudget år 2011, prognoserna vid budgetuppföljning 1 samt vid delårsbokslutet och förändringen däremellan. Nettoutfall 2010, nettobudget 2011, helårsprognos för 2011 vid budgetuppföljning 1 och delårsrapporten samt prognosförändring i Mkr. Nämnd/förvaltning Nettoutfall Bokslut 2010, mkr Nettobudget 2011 inkl TA, mkr Prognos helårs-avvikelse 2011 BUP 1, mkr Prognos helårsavvikelse. Delåret, mkr Förändring mellan prognos BUP1 och delår Kommunfullmäktige (inkl partistöd) -1,7-2, Kommunstyrelse -76,2-1 -2,1-1,1 Försörjningsstöd -79,9-3,5-7 -3,5 Överförmyndare -2,0-1, Revision -0,7-0, Valnämnd -0, Arbetsmarknads- och utbildningsnämnd -12,5-12,4-0,9-0,8 0,1 Teknisk nämnd -35,9-27,2-3,6-4,5-0,9 Kultur och Fritids nämnd -26,4-29,5 0-0,7-0,7 Socialnämnd -278,4-274,8-2,9-3 -0,1 Bygg-, miljö- och räddningsnämnd -17,4-18,1 0-0,3-0,3 Barn och utbildningsnämnd -310,5-315,4-1,5-2 -0,5 Summa nämnder -765,7-758,3-13,4-20,4-7 Finansiering 780,4 759,3 17,8 18,2 0,4 Resultat/resultatavvikelse 14,5 1 4,4-2,2-6,6 Reavinster öronmärkning och disp av öronmärkning Justerat Balanskravs resultat Prognostiserad resultat avvikelse helår ,4-2,2-6,6 3

6 DELÅRSRAPPORT 2011 I jämförelse med budget förväntas skatteintäkterna och utjämningen bli ca 8,8 mkr bättre än budget, de finansiella intäkterna ca 4,0 mkr bättre och övrig finansförvaltning det vill säga försäkringsavgifter, pensioner, reserver och kapitalkostnader ca 3,8 mkr bättre. I prognosen har förutom förvaltningarnas bedömningar av helårsutfallet, även värdering gjorts av avskrivningar, pensionsskuldsförändring, skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt finansiella kostnader och intäkter till årets slut. För samtliga poster har bedömningen skett utifrån senaste kända förhållanden, prognoser etc. Detta redovisas på raden finansiering i ovanstående tabell. Bedömningen av kostnaderna för avsättning av pensioner bygger på KPA:s prognos. Åtgärder för att nå ekonomi i balans Under 2009 fattade kommunfullmäktige flera beslut för att komma tillrätta med det befarade underskottet i år Ett kommunövergripande kostnadsreduceringsarbete genomfördes som utmynnade i sänkta ramar 2010 med 9,7 Mkr. Under åren 2010 och 2011 har arbetet pågått med att verkställa beslutet. Man kan konstatera att nämnderna totalt sett inte har lyckats genomföra de beslutade kostnadsreduceringarna. Nämndernas resultat vid bokslutet 2010 visade ett underskott på 12 miljoner kronor exkl. kostnaden för försörjningsstödet. I helårsprognosen för resultatet 2011 ligger nämndernas samlade underskott på ungefär samma nivå som förra året exkl kostnaden för försörjningsstöd (ca 13 miljoner kronor). Vad som ligger bakom den prognostiserade underskottet har respektive nämnd lämnat en analys över i sin delårsrapport. Analysen innehåller även en ekonomisk framåtblick med perspektivet Nämndernas samlade underskott är ett stort orosmoln inför näst kommande budgetåren. Hittills har finansförvaltning, främst högre skatteintäkterna än prognostiserade, räddat kommunens totala ekonomiska resultat. Inför 2012 ser läget annorlunda EKONOMISK ÖVERSIKT ut. Världskonjunkturen visar ett klart vikande trend för närvarande och med stor sannolikhet kommer inte kommunens skatteintäkter utvecklas lika positivt närmaste åren jämfört med åren innan. Det är därför av ytterst vikt att nämnderna vidtar åtgärder för att få sin budget i balans senast vid utgången av år Kommentarer till nämndernas helårsprognos Kommunstyrelsen Prognostiserar ett underskott om 2,1 mkr exkl samverksansmodellen VERA (försörjningsstödet) som beräknas ge ett underskott om 7 mkr. I kommunstyrelsens ansvarsområde ingår flera skiftande verksamheter och eller funktioner. De flesta räknar med att hålla sig inom budgeterade anslag. De verksamheter där budgeten överskrids enligt prognosen är kollektivtrafiken (indexuppräkning för Citybanan) och personaladministrationen. Stor del av det prognostiserade underskottet för kommunstyrelsen är ökade kostnader för försörjningsstödet. I det rådande ekonomiska läget, med fallande konjunktur och med hög arbetslöshet som följd, är det svårt att se att den kommunala kostnaden för försörjningsstödet minskar i alla fall på kort sikt. Barn- och utbildningsnämnden Barn och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 2,0 mkr till årets slut. Underskottet kan hänföras till grundskolan och beror bland annat på minskning av statsbidrag från migrationsverket på grund av minskning av antalet asylsökande och kommunplacerade elever. Stor osäkerhet finns avseende ekonomiska konsekvenser av gymnasiereformen GY-11 samt utfallet av gymnasieantagningen hösten Det beror delvis på att programkostnaderna för ett flertal externa gymnasieskolor ännu ej är klara. Osäkerhet finns även avseende effekterna av överföringen av kostenheten från tekniska nämnden till barn- och utbildningsnämnden. 4

7 DELÅRSRAPPORT 2011 Personalstyrkan har till höstterminen minskats med 2,5 årsarbetare inom grundskola och obligatorisk särskola. Förändringarna har kunnat genomföras genom naturliga avgångar och väntas ge full effekt En ny enskild förskola var planerad att etablera sig i Flens tätort, men i början av år 2011 blev det klart att förskolan fick avslag på sin ansökan. Det har inneburit en ökad efterfrågan på förskoleplatser i de kommunala förskolorna jämfört med beräknat. Förskoleverksamheten beräknas som helhet göra ett utfall på helåret i nivå med budget. Antalet elever i grundskolorna väntas bli fler än budgeterat. I Flens tätort har volymanpassning gjorts på Stenhammarskolan där neddragning skett från höstterminen. Att neddragningarna inte är högre beror på hänsyn har tagits till de insatser som kräts för att lösa situationen för elever med stort behov av särskilt stöd. Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott om ca 0,2 mkr. Antalet elever som studerar på gymnasieskola i annan kommun eller friskola väntas bli lika många som beräknad volym. Antalet elever från andra kommuner som studerar vid Prins Wilhelmgymnasiet har minskat vilket innebär minskade interkommunala intäkter. Socialnämnden Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 3,0 mkr till årets slut. Detta är en marginell försämring i jämförelse med budgetuppföljning 1. Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om ca 1,3 mkr. Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om ca 4,5 mkr. Detta kan hänföras till ökade kostnader för personal från bemanningsföretag, ökat antal vuxenplaceringar och placeringar i egna familjehem samt ett ökat antal kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Inom individ- och familjeomsorgen fortsätter arbetet med att skapa hemmaplanslösningar vilket resulterar i en förskjutning av kostnader från HVB-hem till egna familjehem och andra EKONOMISK ÖVERSIKT hemmaplanslösningar. Prognosen förväntas bli i nivå med budget. Den nya gruppbostaden förväntas klar först i april 2012 varför den planerade nedläggningen av Sättra fördröjs. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på 0,7 mkr. Utvecklingen vad gäller digitalisering av utrustning i biografer för att anpassa till ny teknik håller på att göra de gamla filmprojektorerna i biograferna obrukbara. Detta kommer att kräva en investering i digital teknik om biograferna ska överleva. En ny organisation vad gäller driftavdelningen överförs från och med 1 oktober 2011 till bygg- miljö- och räddningsnämnden. Kulturoch fritidsnämnden ansvarar fortfarande för verksamheten vid anläggningar. I maj beslutade nämnden att undersöka möjligheten att flytta fritidsgården Fredriksberg till lokaler i Folkets Hus. Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden har ett prognostiserat underskott på 0,8 mkr. Underskottet beror i huvudsak på uteblivet bidrag från myndigheten för yrkeshögskolan, avseende en utbildning som inte kunde startas på grund av för få sökanden. Beslutet om att avsluta utbildningen kunde inte hindra de fasta kostnaderna i form av lokalhyror. Statsbidraget från Migrationsverket minskar successivt i takt med att introduktionen för nyanlända fasas ut. Alla andra insatser för den målgruppen nyanlända kommer att erbjudas av arbetsförmedlingen. Även antalet anställda minskas successivt. Under år 2012 kommer undervisningen i svenska för invandrare (Sfi) att anpassa till den nya reformen vilket innebär renodlad Sfi som kompletteras med samhällsinformation för nyanlända. 5

8 DELÅRSRAPPORT 2011 Antalet heltidsstuderande på grundläggande nivå ökar för varje termin. Anledningen är att det ökade antalet Sfi-studerande som efter avslutad Sfi går vidare och läser svenska som andra språk på grundläggande nivå. Sfi verksamheten är en fortsatt ökande verksamhet med allt fler lågutbildade deltagare. Antalet Sfi-studerande som klarat olika nivåer är fler än under motsvarande perioder förra året. Fortsatt är dock utbildningsnivån i Flens kommun lägre än rikets. Antalet prestationer inom arbetsmarknadsåtgärder har ökat från 224 st i augusti år 2010 varav 117 st inom AUC till 356 st i augusti år 2011 varav 258 st inom AUC. Det är främst antal personer som deltog i Duellen (från 23 personer i augusti år 2010 till 86 personer i augusti år 2011). EKONOMISK ÖVERSIKT Inom städ- och kostverksamheten är läget något osäkert då dessa verksamheter står inför stora förändringar. Från och med 1 oktober 2011 överförs städverksamheten till Flens kommunala fastighetsbolag AB och kostverksamheten till Barn- och utbildningsnämnden. Städverksamheten prognostiserar ett underskott om 500 tkr och kostverksamhetens prognos visar på ett underskott om 200 tkr. Arbetet med att hålla nere kostnader fortlöper. Bygg- miljö- och räddningsnämnden Bygg-, miljö och räddningsnämnden prognostiserar ett underskott på 0,3 mkr till årets slut. Allmän återhållsamhet med utgifter samt samverkan och samnyttjande av resurser är några åtgärder som kommer att vidas för att nå ekonomi i balans inför år Hittills har fler inkomna bygglovsansökningar varit av mindre ärendetyp vilket har inneburit lägre bygglovsintäkter än budgeterat. Den planerade kontrollen på plats har ännu inte kommit igång. Under året har ingen försäljning av tjänst skett till Vingåker. Antalet budget- och skuldsaneringsärenden har ökat från 43 st vid delåret 2010 till 49 st motsvarande period Antalet konsumentkontakter har ökat från 46 st vid delåret 2010 till 89 st motsvarande period Tekniska nämnden Tekniska nämnden prognostiserar ett underskott om ca 4,5 mkr. Obalansen inför 2012 beräknas till ca 1,9 mkr. Fastighetsförvaltningen har under året genomgått stora förändringar. Flertalet fastigheter har sålts till Flens kommunala fastighetsbolag. Under året har förvaltningen förvaltat dessa fastigheter såsom de vore kommunens egna. Gatuenheten prognostiserar ett underskott om ca 2,8 mkr främst beroende på den snörika vintern som har varit. Prognosen är något osäker beroende på snö och halka under resterande del av året. I samband med ökade kostnader för snö- och halkbekämpning de senaste åren har beläggningsarbeten prioriterats bort för att hålla nere underskotten. 6

9 DELÅRSRAPPORT 2011 Nämndernas utfall och kostnadsutveckling Nämndernas utfall netto per 31/8, Mkr Nämnd Kommunstyrelsen 37,8 50,7* 56,1 Kommunfullmäktige 1,3 1,3 1,6 Överförmyndarnämnd 1,4 1,9 1,6 Revision 0,4 0,4 0,4 Valnämnd 0,2-0,1 0 Arbetsmarknads och utbildningsnämnd 6,6 8,2 8,9 Teknisk nämnd 20,5 21,1 21,4 Kultur o Fritidsnämnd 18,2 18,3 19,2 Socialnämnd 189,1 185,9* 181,6 Bygg-, miljö o räddningsnämnd 12,1 11,8 11,1 Barn- och utbildningsnämnd 209,6 207,3 212,4 Summa 497,2 506,8 514,3 * Från och med år 2010 har försörjningsstödet (samarbetsmodellen VERA) flyttats från socialnämnden till kommunstyrelsen. Nämndernas nettokostnader har ökat med 1,5 procent eller 7,5 mkr mellan 2010 och Motsvarande ökning var mellan 2009 och ,9 procent. Följande tabell visar respektive nämnds utfall vid delåret i förhållande till helårsbudgeten. Riktpunkten vid jämn förbrukning under året är vid utgången av augusti månad ca 67 procent. Har mer än 67 procent förbrukats tom augusti månad kan det indikera ett budgetöverskridande till årets slut. Nämnd (%) (%) (%) Kommunstyrelsen exkl försörjningsstöd Försörjningstöd VERA Kommunfullmäktige Överförmynd nämnd Revision Valnämnd Arbetsmarknads-och utbildningsnämnd Teknisk nämnd Kultur o Fritidsnämnd Socialnämnd Bygg, miljö o Räddningsnämnd Barn- o utbildningsnämnd Summa EKONOMISK ÖVERSIKT Tabellen ovan visar vilka nämnder/förvaltningar som vid delåret ligger över respektive under riktpunkten. Beroende på vilken typ av verksamhet som produceras får relationstalen tolkas (hänsyn ska tas till eventuella säsongsvariationer). Det kan konstateras att nämndernas utfall ligger 1 procent över riktpunkten vilket motsvarar ca 6 mkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Intäkterna från skatter och utjämning i delårsrapporten 2009, 2010 och 2011 i mkr redovisas i följande tabell. Preliminära skatteintäkter ,7 365,4 Slutavräkning 1,1 1,7 2,4 Prognos slutavräkning -15 6,2 7,4 Summa kommunalskatteintäkter Summa bidrag o utjämning 361,1 369,6 375, ,4* 142,2 Skattenetto 481, ,4 *I posten summa bidrag och utjämning ingår även det tillfälliga konjunkturstödet som för perioden är 10.5 Mkr. Intäkterna från skatter och utjämning har ökat med 6,4 mkr eller 1,3 procent jämfört med delåret Exkluderas det tillfälliga konjunkturstödet kommunerna fick år 2010 är ökningen 4,5 procent. Orsaken till den goda intäktsutvecklingen är en snabbare återhämtning av ekonomin i landet (bättre skatteunderlag) som ger ökade skatteintäkter och ökade intäkter från den kommunala fastighetsavgiften. Finansnetto Prognosen för finansnettot redovisar ett överskott jämfört med budget uppgående till 4,0 mkr. Det är främst räntekostnaderna som är lägre då kommunen ännu inte har upptagit några långfristiga lån. Ränteintäkterna för utlämnade lån beräknas ge ett litet underskott jämfört med budget uppgående till 0,2 mkr. 7

10 DELÅRSRAPPORT 2011 Likviditet Kommunens likviditet uppgick vid utgången av augusti månad 2011 till 21,3 mkr vilket är en minskning med ca 47,7 mkr jämfört med föregående årsskifte. Minskningen av likviditeten beror framför allt på de stora investeringarna som kommunen genomför. Den största enskilda investering är ett nytt äldreboende som beräknas kosta 80 miljoner kronor. Investeringar Bruttoinvesteringarna har för delårsperioden uppgått till 42,3 mkr. Budgeterade nettoinvesteringar inkl överförda medel från år 2010 är ca 20,5 mkr. Vissa ej avslutade projekt kan tilläggsbudgeteras år Några av de större investeringarna som pågår är: Ombyggnad Norra Kungsgatan Äldreboende Flen Exploatering Sundtorp IT-investeringar Låneskuld Kommunen har sedan år 2003 inte några långfristiga lån. Byggnationen av ett nytt äldreboende påbörjades år 2010 och under hösten kommer kommunen att ta upp lån för att finansiera investeringen. Beslut finns om att låna högst 80 Mkr till det nya boendet. Av investeringsprognosen framgår att övriga budgeterade investeringar inte kommer att genomföras i planerad takt. Pensionsförpliktelser och pensionsmedel Följande tabell visar kommunens samlade pensionsförpliktelser. Större delen avser den sk ansvarsförbindelsen, som är en verklig skuld, trots att den inte ska redovisas i balansräkningen. Avsättningar, som är det mindre beloppet, utgör intjänade pensionsrättigheter från och med Pensionsåtagandena, utom den individuella delen, förvaltas genom sk återlån och används därmed i den löpande verksamheten. Ökningen EKONOMISK ÖVERSIKT av pensionsskulden och förändringen av ansvarsförbindelsen bygger på den senast erhållna prognosen från KPA (kommunens pensionsadministratör). Från och med år 2012 kommer diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen RIPS07 att sänkas med 0,75 procent. Enligt SKL är en uppskattad effekt av sänkningen att avsättningen i balansräkningen kommer att öka med ca 10 procent. För Flens del är det ca 3,8 mkr i ökad kostnad, vilket ännu inte har beaktas i prognosen för helår Pensionsmedelsförvaltning (Mkr) /. = minus Delår Bokslut Delår Avsättningar för pensioner och liknade förpliktelser Ansvarsförbindelser, pensioner som inte upptagits bland avsättningar Finansiella placeringar (bokfört värde) Totala förpliktelser./. finansiella placeringar (bokfört värde) Finansiella placeringar (marknadsvärde) Finansiella placeringar (marknadsvärde)./. finansiella placeringar (bokfört värde) Summa realisationsvinster/ realisationsförlust under året Realiserad och orealiserad avkastning/vinst/förlust på finansiella placeringar i relation till genomsnittlig finansiell placering (marknadsvärde) 33,8 34,3 38,5 372,5 368,1 368,6 406,3 402,4 407,1 Återlåning av verksamheten 406,3 402,4 407,1 Soliditet Kommunens soliditet uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till 67,9 procent exklusive pensionsåtaganden intjänade till och med år Soliditeten uppgick vid utgången av augusti månad 2011 till 69 procent. Kommunens soliditet inklusive pensionsåtaganden intjänade till och med år 1997, uppgår till 14,3 procent per augusti månad (13,6 procent vid årsskiftet 2010/2011). Soliditetens utveckling påverkas dels av det egna kapitalets förändring och dels av tillgångarnas förändring. Ökningen av soliditeten, jämfört med vid bokslutet för år 2010, beror 8

11 DELÅRSRAPPORT 2011 delvis på att det egna kapitalet har ökat med 5,6 mkr på grund av det positiva resultatet i delårsbokslutet och delvis på att de totala tillgångarna har minskat Intern kontroll Kommunens nämnder upprättar internkontrollplaner som följs upp minst en gång per år. Gjorda iakttagelser i samband med kontrollerna rapporteras till respektive nämnd och vidare till kommunstyrelsen. Rutinerna beträffande rapportering av de förvaltningsövergripande kontrollerna har utvecklats. Nu går en skriftlig rapport till respektive förvaltning där de iakttagelser som gjorts finns dokumenterade. I övrigt pågår ständigt ett arbete med uppföljning och förbättring av rutiner i syfte att stärka den interna kontrollen. Nämndernas mål, nyckeltal och kvalitét Nämndernas mål och resultatmålen följs upp som helhet i årsredovisningen. Nedan redovisas dagsläget för några väsentliga områden beträffande måluppfyllelse, nyckeltal och kvalité. Kvalitetsmått är svåra att ta fram. De mjuka verksamheterna behöver ofta inhämta brukarnas synpunkter för att bedöma kvalitén i den verksamhet som bedrivs. Enkätundersökningar görs kontinuerligt i verksamheterna. Under 2008 har beslut tagits om att alla enkäter ska kompletteras med SCB:s nöjdhetsfrågor. Dessa frågor kommer att på ett övergripande sätt visa hur nöjda brukarna är med den verksamhet som bedrivs. Resultaten kommer att redovisas i anslutning till årsredovisningen. Antal dagar i HVB hem Antal dagar i HVB-hem (hem för vård och boende). År Antal dagar EKONOMISK ÖVERSIKT prognos Antalet dagar i HVB-hem har ökat med ca dagar eller 68 procent under den senaste 5 års perioden (år 2005 till 2010). Prognosen till årets slut visar på ett lägre antal dagar i HVB-hem. Försörjningsstöd Antalet försörjningsstödsärenden har ökat. Den djupa ekonomiska krisen har bl a resulterat i en ökad arbetslöshet inte minst bland ungdomar. Även den totala arbetslösheten ligger högt i kommunen. Enligt senaste statistiken ligger Flen femte högst i hela landet när det gäller andel arbetslösa av befolkningen mellan år. En ökad inflyttning av familjer som saknar egen försörjning har också påverkat kostnadsutvecklingen. Senaste månaderna har antalet utrikesfödda invånare med försörjningsstöd ökat relativt kraftigt. År Kostnad försörjningsstöd (Mkr) , , , , ,5 Prognosen till årets slut visar på en ökning av kostnaderna med ca 16 procent jämfört med Under de närmast kommande åren kommer kostnadsökning med stor sannolikhet att fortsätta. De ekonomiska effekterna av samverkansprojektet VERA beräknas komma successivt. I år beräknas VERA projektet resultera i kostnadsbesparingar på knappt en miljon kronor. Kostnadsansvaret för samverkansprojektet ligger under kommunstyrelsen. Arbetsmarknadsåtgärder och utbildning Till och med augusti 2011 har sammanlagt 128 personer haft anställningar inom olika arbetsmarknadsåtgärder. Det är en ökning med ca 21 procent från föregående år. Under 2011 har 119 (år st) ungdomar fått feriejobb genom kommunens försorg. 9

12 DELÅRSRAPPORT 2011 Antalet avslutade och pågående utbildningar 2011 Antal heltid studieplatser: Budget 2011 Utfall aug 11 Utfall aug 10 Grundläggande utbildning Gymnasial utbildning Antal elever i svenska för invandrare SFI Antal elever i Särvux Antal elever i Kvalificerade yrkesutbildningar KY Antal elever i Yrkeshögskolan Behandl assistent utbildning Grundläggande utbildning Introduktionsverksamheten mm Antalet mottagna i introduktion är till och med augusti i år 143 varav 37 är barn. Motsvarande siffror för 2010 var 267 varav 93 var barn. Antalet mottagna barn har minskat men de ensamkommande barnen har ökat jämfört med samma period år 2010 ( st, st). Gymnasieskolan Utvecklingen av andelen behöriga till högskolestudier redovisas i följande tabell. År Andel elever på PW behöriga till högskolestudier (%) Andel elever i riket som är behöriga till högskolestudier (%) Andelen flenselever vid Prins Wilhelmgymnasiet motsvarar i början av höstterminen ca 52 procent av det totala antalet ungdomar i gymnasieålder i Flen. EKONOMISK ÖVERSIKT Kvalité Följande tabell visar ett mått på kvalité inom utbildningsområdet, personaltätheten antal årsarbetare (lärare) per 100 elever. Siffrorna visas för 2008, 2009 och Antal årsarbetare (lärare) per 100 elever Flen 2008 Flen 2009 Riket 2009 Flen 2010 Riket 2010 Förskoleklass 5,3 5,4 6,2 5,5 5,4 Grundskola 8,5 8,1 8,3 8,0 8,3 Gymnasieskola 9,9 9,4 8,2 8,3 8,4 Källa: Skolverkets databas, mätdatum 15 oktober för respektive år. Personaltätheten inom förskolan i Flen är högre än i riket. Inom grundskolan och gymnasieskolan är personaltätheten i Flen lägre än rikets nivå. Under perioden har lärartätheten i Flen minskat markant i gymnasieskolan. God ekonomisk hushållning Av kommunallagen framgår att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. En grov tumregel är att resultatet ska uppgå till minst 1-2 procent av kommunens skatteintäkter och utjämning. De skäl som motiverar en God ekonomisk hushållning är: Trygga servicen till kommuninvånarna Stå emot omvärldsförändringar Skapa utrymme för investeringar Ha beredskap för oförutsedda händelser Rätt generation ska betala Fem verksamhetsmål finns formulerade för god ekonomisk hushållning. Dessa är: Effektivt nyttjande av anläggningstillgångarna Minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron Bättre folkhälsa Förbättra samverkan med såväl interna som externa aktörer God personalförsörjning Många faktorer måste samverka för att uppnå god ekonomisk hushållning i en kommun. Fungerande organisation och styrsystem är avgörande. Såväl den politiska som den för- 10

13 DELÅRSRAPPORT 2011 valtningsmässiga styrningen och ledningen samt kommunikation och pedagogik mellan dessa nivåer är avgörande för att uppnå god ekonomisk hushållning. En viktig faktor är att det finns en beredskap i organisationen för att snabbt styra verksamheten i linje med de beslut som fattas. Kommunen kommer att påbörja ett arbete för att förbättra styrning, ledning och uppföljning. Utvärdering av God ekonomisk hushållning I budgeten för 2010 har nedanstående finansiella mål och verksamhetsmål satts upp för god ekonomisk hushållning. Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och utjämning senast år Prognostiserat resultat visar att målet inte kommer att uppnås under år Investeringarna avseende exploateringsverksamhet får lånefinansieras, övriga investeringar ska finansieras med egna medel. Till och med augusti månad har ca 23 procent av budgeterade investeringar inkl överförda anslag från tidigare år förbrukats. Inga lån har tagits upp hittills. Beslut finns dock om att låna upp till högst 80 mkr för byggandet av det nya äldreboendet. Hälften av justerat årsresultat (balanskravsresultatet) ska öronmärkas för framtida pensionsförpliktelser. Prognosen på årsresultatet indikerar att en öronmärkning inte kan göras år Effektivt nyttjande av anläggningstillgångarna. Underhållet på kommunens fastigheter har under många år fått stå tillbaka för att bekosta driften av fastighetsförvaltningen. I år har de planerade underhållet överstigit det akuta på flertalet av kommunens fastigheter. En del av kommunens fastigheter övergick till ett helägt kommunalt bolag från och med januari EKONOMISK ÖVERSIKT Minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron Sjukfrånvaron har totalt sett minskat från delåret 2005 då värdet var 9,1 procent till 5,0 procent vid delåret En liten ökning har dock skett från föregående delår med 0,3 procent. Bättre folkhälsa För att förbättra folkhälsan ska arbetet inriktas på tre övergripande mål: - Ökad delaktighet och inflytande - Goda livsmiljöer - Sunda levnadsvanor. Respektive nämnd har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bryta ner målen i sina verksamhetsplaner. Delårsuppföljningen visar att mycket arbete är genomfört och påbörjat medan vissa områden ännu inte prioriterats. Beskrivning av respektive nämnds arbete framgår av kommunmålen i bilaga 2. Förbättra samverkan med såväl interna som externa aktörer. Flens kommun arbetar med att söka samverkanslösningar t ex inom upphandling och inköp. Flen samverkar med Vingåker vid upphandling och införandet av nya lönesystem. Flera interna och externa parter ingår i en samverkansprocess med barnets behov i centrum, BUSAM. Personalförsörjning Kommunen ska verka för en god personalförsörjning på kort och lång sikt. Som ett första steg i en personalförsörjningsplan har en nulägesbeskrivning tagits fram. Den ska ligga till grund för en åtgärdsplan för att säkra den framtida personalförsörjningen. Kommunmål pågående aktiviteter Av bilaga 2 framgår hur förvaltningarna arbetat med de övergripande kommunmålen hittills under Nedan sammanfattas en del av de aktiviteter som görs för att uppfylla kommunmålen. Måluppfyllelsen som helhet kommer att utvärderas i årsredovisningen. 11

14 DELÅRSRAPPORT 2011 Fler och nöjdare kommuninvånare För att erhålla fler och nöjdare kommuninvånare arbetar nämnderna bl a med: Färdplan Flen Försköna Flens tätort Brukar/medborgarenkäter Förbättrad information via Webben och i skrift Trygghetsfrågor Kollektivtrafikfrågor Planfrågor Utvärdering sker bl a genom medborgarenkäten. Där ställs ett antal frågor till medborgarna om olika verksamheter i kommunen. Genom återkommande uppföljningar kan förändringar mätas. Bredare utbud och högre kvalitét i boendet Utbudet av olika typer av boenden beaktas vid planläggningen och med utgångspunkt från de uppdrag som ges. Detaljplan för N Talja etapp 2 samt Hyltingestrand håller på att färdigställas. Beträffande Sundtorpsområdet beräknas det att vara byggklart Under året har två tomter i attraktiva områden sålts. Ett projekt, Lågenergihus för attraktivt boende, pågår under 2011 där Energikontoret har haft seminarier som kommunen har deltagit i. Bättre kommunikationer Kommunen prioriterar utbudet med både tåg och buss måndag-fredag. Det pågår en översyn av busstrafiken för att förbättra kopplingen mellan tåg- och busstrafiken för att underlätta pendlingen till stockholmsområdet. Från och med december 2011 kommer en förstärkning att ske mellan Flen och Hälleforsnäs på fredagskvällar. EKONOMISK ÖVERSIKT Bättre och effektivare kommunal verksamhet Kommunen arbetar med att bli bättre genom: Kompetensutveckling, enkäter och synpunktshantering för att ständigt förbättra Kvalitetsplaner Förbättrad tillgänglighet Förbättrad hemsida Glimten, en kommuntidning till medborgarna Servicemätning riktad mot företagen för att identifiera förbättringsområden Obligatorisk nöjdhetsmätning vid enkäter (SCB:s nöjdhetsfrågor) Ökad tillväxt för företagande och arbetsmarknad Exponera kommunens industrimark Satsning på lärlingsutbildningar Ett samarbetsprojekt pågår mellan turismverksamheten och företag och föreningar för att öka turistbesöken i kommunen. Mångfald ska tas tillvara bättre Ett omfattande mångfaldsarbete fortgår i kommunen. Flera samverkansprojekt pågår mellan olika verksamheter. Svenskkurser samt medier på olika språk tillhandahålls på biblioteken. Många satsningar inom arbetsmarknads och introduktionsverksamheten har lett till positivt resultat genom att allt fler med utländsk bakgrund fått tillträde till arbetsmarknaden. God ekonomisk hushållning Utvärdering av kommunmålet god ekonomisk hushållningen sker i separat avsnitt. Antalet resenärer med buss i Flens kommun har ökat för första gången på flera år. Däremot har antalet tågresenärer minskat. Utbudsförbättringar inom busstrafiken kommer att ske i december med bland annat nattbussar från Eskilstuna på helgerna. 12

15 DELÅRSRAPPORT 2011 Kommunkoncernen Flens kommunkoncern består förutom av kommunen fem helägda dotterbolag, Flens Bostads AB, Flens Industrihus AB, Flen Vatten och Avfall AB, Unikabruket AB och det nybildade bolaget Flens kommunfastigheter AB. Flens Bostads AB Flens Bostads AB redovisar ett resultat på 5,1 mkr för perioden januari till och med augusti, motsvarande siffra förgående år var 4,9 mkr. Främsta anledningarna till årets positiva resultat är att nivån på underhållet minskat och att räntenivån är fortsatt låg. Prognosen för helårsresultatet beräknas bli positivt med cirka 1,5 mkr. De första åtta månaderna av 2011 har präglats av den pågående ombyggnaden av huset där Flens Bostads AB tidigare hade kontoret, Drottninggatan 15. Ombyggnationen är nästan färdigställd och kontrakt har redan skrivits för 23 st av de 30 lägenheter som kommer att hyras ut. Den långa och kalla vintern har satt sina spår i bolagets ekonomi även om snöläget var bättre än föregående år. De första åtta månaderna har det pågått diskussioner om hur kommunens fastigheter ska förvaltas i framtiden. De största investeringarna under de första åtta månaderna år 2011 är ombyggnaderna av Drottninggatan 15 och Vasagatan Flen Vatten och Avfall AB Flen Vatten och Avfall AB redovisar ett resultat på 0,4 mkr för perioden januari till augusti år Motsvarande siffra föregående år var 5,5 mkr. Prognosen för helårsresultatet är 0,7 mkr där VA prognostiserar -1,9 och renhållning prognostiserar 2,6 mkr. Av resultatet kan 1,8 mkr härledas till VAdelen och 2,2 mkr kan härledas till renhållningsdelen. För VA-delen är kostnaden för såväl drift av ledningsnätet som verken (vattenverk, reningsverk) högre än budgeterat. Anledningen till det försämrade resultatet inom VA jämfört med EKONOMISK ÖVERSIKT budget är i huvudsak två anledningar. Dels de stigande räntorna som genererat högre räntekostnader och dels en besvärlig och svårsökt läcka som uppstod i Flens tätort kring nyåret. Läcksökningen tog tid och tjälen gjorde att arbetet för att täta läckan blev dyr. För renhållningsdelen är intäkten något högre vilket förklarar renhållningens positiva resultat. Investeringarna för de första åtta månaderna uppgår till 5,6 mkr. Arbetena på Drottninggatan i Flen och ett arbete i Hälleforsnäs står för merparten av investeringarna. Flens kommunfastigheter AB Bolaget startade sin verksamhet vid årsskiftet 2010/2011 och har till uppgift att äga Flens kommuns verksamhetsfastigheter och tillgodose kommunens verksamheters behov av lokaler. Den ägda ytan uppgår till ca kvm. I maj månad redovisade bolaget för kommunfullmäktige en hyresmodell med regler för samspelet mellan bolaget och hyresgästerna/verksamheterna. Regelverket ska skapa incitament för ett effektivt lokalutnyttjande och en resurssnål fastighetsdrift utan att ge avkall på fastigheternas långsiktiga kvalitet och standard. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i augusti att bolaget ska ta över ansvaret för städverksamheten från och med Flens Industrihus AB Bolagets verksamhet är begränsad till att hantera fastigheten Skiringe 1:52 på Talja industriområde. Från och med 1 september 2011 har Flens Industrihus AB tappat en stor kund vilket pekar mot ett nollresultat på helårsbasis. Unikabruket AB I slutet av 2009 förvärvade bolaget fastigheten som Lager 157 hyr i Hälleforsnäs. Bolagets verksamhet är också begränsad till att hyra ut denna fastighet. För delåret 2011 redovisas ett positivt resultat på 0,1 mkr. Unikabruket AB prognostiserar ett mindre överskott på helåret. 13

16 DELÅRSRAPPORT 2011 Personalredovisning Åldersfördelning Tabellen visar medelåldern för män och kvinnor på respektive förvaltning och totalt. Förvaltning Medelålder Totalt Kvinnor Män Totalt BU-förv. 48,9 48,7 51,5 49,0 Kult o Fritid 48,7 50,0 49,3 49,8 BMR 45,3 42,1 48,4 46,6 Socialförv. 46,9 47,4 47,7 47,4 Tekniska 50,7 50,1 53,8 50,9 Kom.ledning 46,9 47,6 50,7 48,4 AUC 50,4 48,8 54,7 50,7 Totalt 47,9 47,9 50,6 48,4 Medelåldern på kommunens tillsvidareanställda personal är 48,4 år. I jämförelse med föregående år har medelåldern höjts marginellt. Medelåldern för kommunens anställda förväntas sjuka framöver i och med pensionsavgångar. Pensionsavgångar om 5 och 10 år Ålderspension Förvaltning Inom 5 år Inom 10 år BU-förv Kult o Fritid 3 7 BMR 9 4 Socialförv Tekniska Kom.ledning 9 4 AU-Centrum 7 7 Totalt Pensionsavgångarna för den närmaste 5 respektive 10-årsperioden pekar på flest pensionsavgångar under åren 2017 och 2018 då åldersgrupperna som är födda uppnår 65 års ålder. Jämfört med delårsbokslutet 2010 har antalet personer som beräknas gå i pension inom 5 år ökat något samtidigt som antalet personer som beräknas gå i pension inom 10 år har minskat. Beräkningarna görs utifrån att arbetstagarna tar ut pensionen vid 65 års ålder. Antal årsarbetare i Flens kommun Antalet årsarbetare anger hur många anställda kommunen har om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och antalet EKONOMISK ÖVERSIKT arbetade timmar för timavlönade summeras till heltidsanställningar. Nedanstående tabell visar antalet årsarbetare åren 2008 till och med 2010 fördelat på verksamhetsområde. Trenden är att antal årsarbetare ökar. År 2005 hade Flens kommun totalt årsarbetare jämfört med 2010 då kommunen hade årsarbetare. Det senaste året har antalet årsarbetare ökat med 23 stycken eller 2 procent. Antalet årsarbetare från och med 2008 enligt nya klassifikationer Verksamhet Administration Vård/Omsorg Rehab Socialt/kurativt Skola/barnomsorg Kultur/turism/fritid Teknik Kommunen Källa: Sveriges kommuner och landsting Företagshälsovård/arbetsmiljö Kommunen har efter upphandling övergått till ny samarbetspartner när det gäller företagshälsovård. Från och med tillhandahåller Feelgood företagshälsovård till kommunen. Efter genomförd medarbetarundersökning har utbildningar angående kränkande särbehandling hållits för chefer /arbetsledare. Personalkontoret har stöttat på arbetsplatser vid genomgång av resultatet av medarbetarundersökningen om så önskats. Arbetsmiljöutbildningar genomföres fortlöpande. Arbete med Attraktiv arbetsgivare pågår. Ytterligare insatser inom jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö och företagshälsovård kommer att redovisas i årsbokslutet Sjukfrånvaro Tabellen nedan visar hur sjukfrånvaron för tillsvidareanställd personal förändrats de senaste åren. Ett av kommunens mål är att sjukfrånvaron ska minska och frisknärvaron öka. Sjukfrånvaron i 14

17 DELÅRSRAPPORT 2011 EKONOMISK ÖVERSIKT Flens kommun ska ligga under genomsnittet i länet. För hela år 2010 låg sjukfrånvaron på 5,3 procent för Södermanlands län, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) statistik. Nyckeltal i procent av tillgänglig arbetstid Sjukfrånvaro kvinnor Sjukfrånvaro män Sjukfrånvaro 29 år och yngre Sjukfrånvaro år Sjukfrånvaro 50 år eller äldre Total sjukfrånvaro Varav andel Långtidssjukfrånvaro >60dagar ,15 5,21 5,01 2,81 3,10 3,06 3,38 3,37 4,95 4,87 4,89 5,01 6,27 4,89 4,31 5,53 4,79 4,96 55,91 46,14 34,68 15

18 FLENS KOMMUN DRIFTREDOVISNING/RESULTATPROGNOS Driftredovisning/Resultatprognos tkr Utfall januari-augusti Nämnd/förvaltning Kostnader Intäkter Netto Netto Netto Budget Prognos Prognos Avvikelse Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Överförmyndare Revision Valnämnd Arbetsmarknads- och utbildnings nämnden/arbetsmarknads- och utbildningscentrum Teknisk nämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Bygg-, miljö- och räddningsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Summa nämnder Finansiering SUMMA

19 FLENS KOMMUN INVESTERINGSREDOVISNING Investeringsredovisning, tkr Utfall Budget 2011 Prognos Nämnd Kostnader Intäkter Netto Netto Helår Kommunstyrelse/ Kommunledningsförvaltning varav IT-utrustning Ortsutveckling Malmköping Investeringsreserv Tekniska nämnd varav Ombyggn Norra Kungsg Äldreboende Flen Exploatering Sundtorp Grundarb Fsk Malmköping Kultur- och fritidsnämnd varav Gräsklippare Fastighetsförbättring Badbryggor Socialnämnd varav Inventarier äldreboenden Inventarier IFO Gruppbostäder nya Bygg- miljö- och räddningsnämnd varav Detaljplaner BMR Räddningsledarbil IR-kamera Barn- och utbildningsnämnd varav Undervisningsdatorer Lokalanpassningar Skolmöbler Summa investeringar

20 FLENS KOMMUN RESULTATRÄKNING Resultaträkning, tkr Budget Prognos Avvikelse Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Not Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Not Generella bidrag och utjämning Not Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Periodens/årets resultat Not

21 FLENS KOMMUN FINANSIERINGSANALYS Finansieringsanalys, tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Avskrivningar/nedskriviningar Förändring pensionsavsättningar inkl löneskatt Avsättning citybanan Avsättning deponi 0 0 Övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 Medel från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 0 Amortering av skuld 0 0 Ökning långfristiga fordringar 0 0 Minskning av långfristiga fordringar 0-67 Medel från finansieringsverksamheten 0-67 ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

22 FLENS KOMMUN BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Not därav: Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not Pågående arbeten Not Maskiner och inventarier Not Övriga materiella anläggningstillgångar Not Finansiella anläggningstillgångar Not Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd mm Not Exploateringsmark Not Fordringar Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa eget kapital Not därav periodens/ årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner Not Andra avsättningar Not Summa avsättningar Skulder Kortfristiga skulder Not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Pensionsåtagande inkl särskild löneskatt Borgens- och ansvarsförbindelser

23 FLENS KOMMUN Not 1 Verksamhetens intäkter Nämndernas intäkter enl driftredovisning Varav: Försäljningsmedel Taxor och avgifter Konsumtionsavgifter Avgifter för social omsorg Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och entreprenad Försäljning av anläggningstillgångar Övriga intäkter Interna intäkter Summa Jämförelsestörande intäkter: Realisationsvinst försäljning anläggnings- och och omsättningstillgångar S:a justerade verksamhetsintäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Nämndernas kostnader enl driftredovisning Varav: Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial Bidrag och transfereringar Entreprenader och köp av verksamhet Personalkostnader Lokal- och markhyror, fastighetsservice mm Materialkostnader Övriga kostnader Pensionsutbetalning Pensioner individuell del Pensionsavsättningar Avslut PO-pålägg Interna kostnader Internfördelade PO-pålägg Kapitalkostnader Summa Jämförelsestörande kostnader: Infriande av borgensåtagande S:a justerade verksamhetskostnader

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

2005-01-01-2005-08-31

2005-01-01-2005-08-31 Ekonomikontoret 2005-01-01-2005-08-31 2005 är tuppens år 2005-10-06 K:\EKON\DELARRAP\Delr 2005\05FRAM.DOC FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt...1

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll Övergripande del Viktiga händelser under året... 4 Femårsöversikt... 6 Vad kostar det?... 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 9 Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Årsredovisning Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande 1 Fem år i sammandrag 2 Vad används skattepengarna till?

Läs mer

Årsredovisning. 21 mars

Årsredovisning. 21 mars Årsredovisning 2011 21 mars ÖDHÖGS KOMMUN ORGANISATION Innehåll Kommunens organisation...4 Årsredovisning i korthet...5 Kommunstyrelsens ordförande...6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys...7 Viktiga

Läs mer

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla Årsredovisning 2009 2009 Vindkraften lyfter Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004 ÅRSREDOVISNING 2004 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 8 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...30 Investeringsredovisning.. 33 Personalredovisning

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2013

delårsrapport januari - mars 2013 delårsrapport januari - mars 2013 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld God ekonomisk hushållning Ekonomi - Finansiell analys Kommunen 3 Delårsbokslut januari mars

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Årsredovisning 2010. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-02, 35

Årsredovisning 2010. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-02, 35 Årsredovisning 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-02, 35 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8

Läs mer

Innehållsförteckning Delårsrapport 2009-07-31/Bokslutsprognos 3 2009

Innehållsförteckning Delårsrapport 2009-07-31/Bokslutsprognos 3 2009 Innehållsförteckning Delårsrapport 2009-07-31/Bokslutsprognos 3 2009 Förvaltningsberättelse... 1 Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret... 11 Kommunstyrelsen, Arbete och Försörjning... 14 Kommunstyrelsen,

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

delårsrapport januari-mars 2010

delårsrapport januari-mars 2010 delårsrapport januari-mars 2010 Skolornas nya webbplatser Nu bygger alla skolor och förskolor sina egna webbplatser. Många är redan färdiga och fler kommer att publiceras under den närmaste tiden. Det

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003 ÅRSREDOVISNING 2003 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 7 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning.. 26 Personalredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31. Kommunfullmäktige 2014-10-27, 67

Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31. Kommunfullmäktige 2014-10-27, 67 Drottning Silvia och humanistiska nämndens ordförande Catharina Karlsson delar ut kommunens Kulturstipendium till folkmusikern Göran Månsson på nationaldagen 2014. Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer