VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012"

Transkript

1 FÖRENINGEN LOGOS I ÖSTERBOTTEN RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 Sammandrag: Under år 2012 har gjorts omfattande ändringsarbeten i Biblion. Det gamla varmluftsaggregatet har rivits bort och i stället har vattenburna radiatorer och ett ventilationssystem med värmeåtervinning installerats. Nya toaletter har inretts och damtoaletten har försetts med dusch. Förhandlingarna om ändring av bolagsordningen i Bostads Ab Skolhusgatan 13, som äger fastigheten, har tyvärr strandat. 1 Föreningens medlemmar Den 4 februari 2012 avled Föreningens hedersmedlem Gottfrid Sirén. Han skulle några veckor senare ha fyllt 95 år. Inga andra ändringar har skett. Antalet medlemmar var vid årsskiftet Årsmöte Årsmötet hölls den 20 mars 2012 i Biblion, Vasa med nio medlemmar närvarande. Vidare deltog två medlemmar via Skype. Vid årsmötet behandlades vanliga årsmötesärenden. 3 Styrelse Styrelsen bestod under året av Botvid Lindström, ordförande John Lasén, vice ordförande Klas-Erik Isaksson, medlem Ralf Sandberg, kassör Ola Österbacka, sekreterare Styrelsen sammankom till 12 protokollförda sammanträden. Antalet behandlade ärenden var 73. Däremellan har många inofficiella överläggningar förts. 4 Verksamhetsgranskare Som verksamhetsgranskare för 2012 fungerade Birgit Sjöberg med Hans Ahlskog som ersättare. 5 Medlemskap och relationer till andra organisationer Föreningen är samverkande medlem i Svenska studiecentralen (SSC). I arbetet med GS-arkiv har samarbete upprätthållits med Lappträsk hembygdsförening. Föreningen har inte haft officiell representation i extern verksamhet. Föreningens sekreterare deltog som privatperson i Nordisk evangelisk-luthersk konferens (NELK) i Oslo , där han höll inledningsanförande och svarade för direktsändningar. Även om ELSIN-versamheten (Evangeliskt-lutherskt samarbete i Norden) avslutats har ännu inkommit ett bidrag av restmedel. Från Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet har inköpts en delupplaga av deras jultidning, som distribuerades till tidningen Logos prenumeranter i samband med en julhälsning. John Lasén har från representerat Föreningen i styrelsen för Bostads Ab Skolhusgatan Köpta tjänster Föreningen har ingen anställd arbetskraft. OF system / Ola Österbacka har fakturerat för tjänster för tidningsproduktionen för täckande av kostnader för programvara. OF system har numera driftsansvaret för Logosmappens databaser utan kostnader för Föreningen. Advokatbyrå Niinikangas, Berglund och Fjellström har anlitats i fastighetsfrågor.

2 FÖRENINGEN LOGOS I ÖSTERBOTTEN RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE (5) 7 Biblion Under vintern genomfördes planerade ändringar av värme- och ventilationssystemet. Det gamla maskineriet revs på talko. Energiingenjörerna Stagnäs & Nylund anlitades som entreprenörer. Samtidigt verkställdes omändring av toalettutrymmena, så att en skild toalett för herrar byggdes i det gamla förrådsrummet bakom köket. Det befintliga toalettrummet ändrades så att damerna har fått två skilda toaletter och dusch. Takbeläggningen i hallen har förnyats. Det mesta av arbetena gjordes med talkoinsatser av styrelsemedlemmarna. En diskmaskin har anskaffats under året. Förhandlingarna med Bostads Ab Skolhusgatan 13 i syfte att nå en överenskommelse om ändring av bolagsordningen har fortsatt, men utan resultat. Advokat Hans Berglund har anlitats som stöd för ansträngningarna att uppnå en rättvis fördelning av kostnaderna. På en extra bolagsstämma den 5 juni röstade samtliga bostadsaktionärer mot Föreningens förslag till ändring av bolagsordningen. Styrelsens vice ordförande John Lasén var disponent för bostadsbolaget fram till 30 juni. Botvid Lindström och Ola Österbacka har haft styrelsens fullmakt att representera Föreningen vid bolagsstämmorna. S:t Johannes evangelisk-lutherska församling, Suomen Luterilainen tunnustuskirkko, Luterilainen ristin seurakunta och Suomen Luther-säätiö har hyrt Biblion för gudstjänster. S:t Johannes församling hyr lilla salen för bibelstudier. Även ett fåtal andra möten har hållits av utomstående. För verksamheten i Biblion finns en webbkalender (http://www.my.calendars.net/biblion/), som från årsskiftet är integrerad i den nya webbplatsen. 8 Verksamhet 8.1 Logosmappen Logosmappen förnyades i slutet av året med Wordpress-teknik och till årsskiftet kunde nya sidor tas i bruk med ett modernt, responsivt gränssnitt. Detta innebär att sidorna ställer in sig automatiskt efter datorskärmar, pekplattor och smarttelefoner. De gamla sidorna är fortfarande tillgängliga parallellt. Logosmappen har ett troget antal besökare. Besöksfrekvensen gick dock ner något mot slutet av året. Diagrammet nedan visar några jämförelsesiffror för Logosmappen, Folkbibeln Online och ingångssidan till databasservern Kefas för hela året Inom parentes anges värden för Kefas driver bl.a. Gezelius bibelverk, Dagens andakt, Kyrktexter, Trosfrågan, Sång- och musik, Logos förlag, OUS och GS-arkiv. Även Folkbibeln drivs av Kefas men med egen adress, folkbibeln.net. Funktion Unika personer Besök Sv % Fi % Logosmappen (5 496) (17 606) Folkbibeln (50 147) ( ) 84,5 9,5 Kefas 520 (476) (2 569) 8 90 Det totala antalet sidvisningar för Logosmappen var , för Folkbibeln 1,52 miljoner (ca per dygn) och för Kefas Omändringarna med servern våren 2011 har betydelse för jämförelsen. Föreningen tog i början av året i bruk nya webbsidor för information, tidningen, förlaget och ekonomin på en separat adress, foreningenlogos.fi. Den nya webbplatsen hade 960 besökare. Internetförbindelse (10/2 Mbps) hyrs från Anvia som en vanlig konsumentlinje. Multitronic är värd för Logosmappens webbsidor, Föreningens nya webbplats och databasservern Kefas. Nyheter i Logosmappen under året: Ett viktigt dokument om dopet är Joachim Jeremias: Barndopet under de fyra

3 FÖRENINGEN LOGOS I ÖSTERBOTTEN RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE (5) första århundradena. Tack vare Joakim Förars ihärdiga ansträngningar och stöd kunde vi göra ett avtal med prof. Jeremias arvingar så att vi har rätt att publicera verket för en tid av tio år mot en engångsersättning på 100. En annan viktig dopundervisning föreligger i norsk språkdräkt. Det är Johann Gerhards avhandling från 1610, Utførlige og skriftemessige forklaring over den hellige dåp, översatt av Leif Jensen, Kristiansand. 8.2 LogosDirekt LogosDirekt används numera främst som varumärke för äldre inspelningar, som återfinns i databasen OUS. Arbete med att införa dem direkt i Logosmappen pågår. Den 17 maj sändes Anders Gärdeborns föreläsningar Adam och Eva-lutionen. Tiotals personer var uppkopplade och har sedan kunnat följa inspelningarna från arkiv. 8.3 Samlingar På trettondagen den 6 januari bjöds på julgröt. Föreningens årsfest utformades som en kursdag den 17 maj med föreläsningar av Anders Gärdeborn, Adam och Eva-lutionen. Ett 80-tal personer var närvarande, vilket utgör rekord i Biblion. Lagom till kursdagen kunde de nya toaletterna tas i bruk. Den 9 augusti var dörrarna öppna i samband med evenemanget Konstens natt i Vasa. Två unga musiker, Thomas Öst och Johan Sten, bjöd på en konsert med klassisk solosång och pianomusik inför ett 40-tal åhörare. Sixten Ahlsveds träcollage fanns kvar från året innan, och Virpi Viitala presenterade några nya tavlor. 8.4 Förlagsverksamhet Föreningen har skött distribution av ett antal böcker, både egen utgivning och andras. En småskrift, Guds tio bud, av Hans Ahlskog, trycktes i 200 ex. Skatteförvaltningen har meddelat att Föreningen på egen begäran har befriats från mervärdesskattskyldigheten räknat från Tidningen Logos Tidningen Logos utkom med två nummer på 16 sidor. Upplagan var 350 ex. Dessutom har tiotals läsare tagit del av tidningen via pdf-utgåva på Internet. Tidningen har utsänts gratis till dem som meddelat intresse, och kostnaderna kunde till största delen täckas med frivilliga gåvor. Som redaktör fungerade Ola Österbacka och som ansvarig utgivare Botvid Lindström. Redaktionsrådet utgjordes av Föreningens styrelse samt Roger Pettersson. I stället för nr 3 sändes en fyrsidig julhälsning och information samt en jultidning utgiven av Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet. 8.6 Afrikahjälpen Afrikahjälpen har fortsatt tack vare de fondmedel som donerats av Gottfrid Sirén jämte en del av inkomsterna från GS-loppis. Afrikahjälpen kanaliseras till medellösa barn och ungdomar i Tanzania via Barbro Finskas-Mushendwa. Afrikafondens kapital uppgick vid årsskiftet till 3 437,78.

4 FÖRENINGEN LOGOS I ÖSTERBOTTEN RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE (5) 8.7 Övrigt De arkivalier som erhållits av Gottfrid Sirén har till en del avhämtats av Thomas Rosenberg för att förvaltas i samråd med Lappträsk hembygdsförening. En del osorterade urklipp har förts till pappersinsamling, medan det övriga tillsvidare förvaras i befolkningsskyddsrummet och i den övre våningen. 9 Ekonomi Det som tyngde ekonomin mest under verksamhetsåret var kostnaderna för renoveringarna, men de kunde ändå bemästras tack vare banklån och betydande bidrag av medlemmar och vänner till Föreningen. Under verksamhetsåret uppgick det sammanlagda beloppet av gåvor och kollekter till ,13 euro (14 176,21 år 2011), vilket innebär en ökning med ca 88,0 % jämfört med föregående år. Av detta utgjorde medlemsintäkterna 7 004,13 (6 048,27, ökning 15,8 %) och inbetalningarna av andra än medlemmar ,00 (8 127,94, ökning 141,7 %). Av det belopp som bokförts som medlemsintäkt, dvs ,13, var 2 622,72 (2 240,00) avsett för verksamhetsfonden, 1 712,23 för renoveringen, 500,00 (1 500,00) för projektfonden och 25,00 (105,23) för tidningen. Av intäkterna från icke-medlemmar utgjorde 1 078,00 (1 815,50) inbetalningar till verksamhetsfonden, 1 425,00 (835,77) för tidningen och ,97 (120,00) för renoveringen. I intäkterna för renoveringen ingår 8 733,97, vilket är Bostads Ab Skolhusgatan 13:s andel av kostnaderna för förnyandet av ventilationssystemet, och 480,00 ur offerkistan. Det sammanlagda beloppet av intäkterna till verksamhetsfonden blev således 3 700,72 (4 055,50), till projektfonden 500,00 (2 800,00), för tidningen 1 450,00 (941,00) och för renoveringen ,20. Utöver Föreningens egen kollekt, 359,00 från kursen Adam och Eva-lutionen, erhölls av S:t Johannes evangelisk-lutherska församling 615,00 som bidrag till hyra, för anskaffning av ett skåp i sakristian och för annonsering. Av Lutherstiftelsen erhölls en kollekt på 80,00. Av överskottet när Evangelisk-luthersk samverkan i Norden (Elsin) upphörde fick Föreningen ytterligare 4 186,07 svenska kronor, enligt bokföringskursen motsvarande 499,03 euro, och för sin kursverksamhet 76,00 i understöd av Svenska folkskolans vänner. Loppmarknaden, som hade initierats av Gottfrid Sirén, inbringade 898,00 (964,05). I lokalitetskostnaderna ingår den del av renoveringskostnaderna som Bostads Ab Skolhusgatan 13 stod för, dvs ,97. Endast en större anskaffning gjordes under året, nämligen en diskmaskin för 579,00. Av renoveringskostnaderna har ,41 aktiverats, och de gäller väggsågning och väggborrning för toaletterna samt förnyandet av ventilations- och värmesystemet. Av de aktiverade renoveringskostnaderna gjordes en avskrivning på 4 %, dvs. 804,66. Underskottet av den ordinarie verksamheten, ,15 (12 930,97), uppvägs inte av de tillförda medlen, ,46 (13 606,17), varför resultatet före investerings- och finansieringsposterna visar ett underskott på 1 603,69 (675,20). Det här innebär att årets ekonomiska resultat inte kan betecknas som tillfredsställande. Till det finansiella stödet under året bidrog ett stort antal privatpersoner i Finland och några i Sverige. Dessutom fick Föreningen gåvor in natura av Föreningens medlemmar och vänner, vilka också bidrog med tjänster i form av oavlönade arbetsinsatser. Av det ursprungliga banklånet på 8 000,00, som togs år 2007 vid förvärvandet av aktierna som berättigar till innehav av föreningslokalen Biblion i Bostads Ab Skolhusgatan 13, återstår 4 451,02 (5 255,53). Ett andra banklån på ,00 upptogs under verksamhetsåret för att finansiera renoveringarna. Av detta lån återstår ,23. Vartdera lånet löper på tio år.

5 FÖRENINGEN LOGOS I ÖSTERBOTTEN RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE (5) Från verksamhetsfonden överfördes 2 800,00 till verksamheten, medan till fonden överfördes de medlemsintäkter, alltså 2 622,72, som adresserats till fonden. Överföringarna tillsammans med de direkta inbetalningarna till fonden, 1 078,00, gjorde att den ökade med 900,72 från ,56 till ,28. Av loppmarknadsintäkterna överfördes 5 %, dvs. 44,90, till Afrika-fonden i enlighet med styrelsens principbeslut från år 2011 och enligt önskan framförd av donatorn av loppmarknadsprodukterna. Från fonden överfördes 1 200,00 till Afrika-hjälpen. Fonden minskade med 1 155,10 från 4 592,88 till 3 437,78. Till projektfonden överfördes 500,00 från medlemsintäkterna. Från fonden överfördes 1 085,64, vilket användes för finansieringen av en diskmaskin och en fotoutställning. Fonden minskade alltså med 585,64 från 6 500,96 till 5 915,32. Resultaträkningen visar ett överskott på 34,20 (10,59). 10 Slutord Trots att Föreningen är liten och motgångar har tärt på krafterna får vi glädjas över att ha tillgång till en sådan plats som Biblion, för vilket i första hand Gud ska ha äran. Resultatet av vårt arbete är inte beroende av egen kraft. Vi vill fortsätta att så ut den goda säden. Så länge Herren vill välsigna sitt Ord genom vår åkerteg behöver vi inte bekymra oss för skörden. För arbete, förböner, offer och understöd uttalar Föreningen sitt varma tack. All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr 5:10 11) Vasa, den 22 februari 2013 STYRELSEN FÖR FÖRENINGEN LOGOS I ÖSTERBOTTEN RF Botvid Lindström ordförande Ola Österbacka sekreterare