Turism produkt och paket En dag om utveckling inom besöksnäringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turism produkt och paket En dag om utveckling inom besöksnäringen"

Transkript

1 Turism produktochpaket Endagomutvecklinginombesöksnäringen EnkonferensanordnadavLeaderSjuhärad isamarbetemedtranemokommunochabf Länghemden10mars2010 1

2 Förord Ärturismenproduktsomkanutvecklasprecissomandraprodukter?Ärdetpaketet ellerinnehålletsomärdetviktiga?kanettlitetpakethaettvärdefulltinnehåll?hurkan turismenläraavandrabranscher?dessafrågorärviktigaförallasomarbetarinom turism. FörattförsökahittasvarbjödLeaderSjuhäradinpersonersomarbetarmedturismtill enutvecklande,tipsande,förklarandeochkontaktskapandedagilänghem.syftetvaratt stimuleraochinspireratillattstärkaturismenisjuhäradmedhjälpavkunnigaoch inspirerandeföreläsare! Medverkandeunderdagenvar: - PierreChocron erfarenhetsommarknadsdirektöriföretagsomestrellaoch Felix,sedanmeräntioårtillbakaverksamsomkonsultsamtlärarepåIHMoch påky utbildningenförkulturturism. - OlaWirtberg verksamhetsutvecklarepåabfvästragötaland. - AnnaMargitin tekniskprojektledarepåvolvopersonvagnar. - LarsHammarström konsultochentreprenörinyaaffäreretteplan. - JohanDelfalk åretsentreprenörinomsvenskturism MattiasPettersson entreprenörsomvethurmanutvecklarföretag. - ClaësLjung småföretagaremedbreddsomjobbarmednyamarknaderiöst. - MikaelGenberg konstnärochvisionärsombyggthotelliträdochundervatten. Mestuppmärksammatärhansmånhusprojekt. KonferensenarrangeradesavTurismiSjuhärad,ettprojektunderLeaderSjuhärad,i samarbetemedtranemokommunochabf.turismisjuhäradplanerarattkontinuerligt arrangerafortbildninginomturism. Dettahärensammanfattandedokumentationavinnehålletidagen.Dokumentationenär sammanställdavpetrasordförrådab. 2

3 VÄLKOMMENTILLKONFERENSEN!...4 Sjuhäradsprudlaravkreativitet!...4 Tranemokommunärvärtettbesök!...4 VADKOMMERFÖRST HÖNANELLERÄGGET?...5 Olikabehovbestämmernivån...5 Omvärldenpåverkaross...5 Trenderidag...6 Tahänsyntillförändringarna...7 Analyserabådekundenochkonkurrenten...7 Utveckladitterbjudande...7 Positioneradinprodukt...8 PAKET UTANATTMANVET...9 Enutbildningmedfleratillval...9 Efterfråganstyrinnehållet...9 FINNSDETLIKHETERMELLANATTUTVECKLAENVOLVOOCHATTUTVECKLAEN UPPLEVELSE? Enbilpåväg...10 MotaOlleigrind...11 Kundupplevdaegenskaper...12 Lanseringsdags!...12 LEADERMETODENSOMRESURSFÖRUTVECKLING Känndigalltidvälkommen!...13 SPÄNNANDEMÖTEN,UNIKAUPPLEVELSER Viktigtattfångaområdetssjäl...14 Enegenhemsidafördenegnaresan...14 Någraexempelpåpaket...15 Fyragodaråd...15 SÅHARVILYCKATS! Jagbehöverinte menjagvill!...16 Lampor enljusidé...17 Småsakerärocksåentreprenörskap...17 PAKETFÖRENNYMARKNAD Enstormarknadmedmångamänniskor...18 Kundenseringagränser...18 Någrarådpåvägen...18 UTVECKLINGUTANGRÄNSER Hackspettarochuttrar...19 LunaResort etthuspåmånen...19 MoonMessages

4 Välkommentillkonferensen! Jan ÅkeSjöqvist,ordförandeiLeaderSjuhärad Jan ÅkeSjöqvisthälsarallahjärtligtvälkomnatillSjuhärad,LänghemochRåddeGård. Förnästanexaktettårsedanhöllsenliknandekonferensjusthär.Dengavhonomnya tankarochinspiration,ochhanharväntatpådethärtillfälletattfåfyllapåmedmeroch nykunskapochinteminstträffanyaspännandemänniskor! Sjuhäradsprudlaravkreativitet! Germanmedborgarnaansvarärdebereddaatttadetochjobbafördet,menarJan Åke. Leaderhargenomårenvisatattdetfinnsotroligtmycketkreativitetochidérikedomute ibygderna.underförraleaderperiodenbeviljadesstödtill275projekt.förraåret,som vardetförstapåennyleaderperiod,kundemanräknasamman70projektansökningar, varav45bifallna.detärbådesmåochstoraprojekt,ochförleaderärhelhetenviktig. Endelmänniskorharförmåganattgåutanförramarna,konstaterarJan Åke,inteminst ungamänniskor.videnfrågaomvadmanskullegöraommanficktvåextraögonsvarar mångavuxnaattmanskullesättademinacken,såattmankundesebakåt.menen grupp företrädesvisungdomar villiställetsättadempåfingrarna.varför?jo,ävendå kanmanhauppsiktbakåt,detärjubaraattböjaarmenbakåt! oo CristerPersson,kommunalrådiTranemokommun CristerPerssonhälsardeltagareochföreläsarevälkomnatillTranemokommun,ochhan gerenkortpresentationavkommunen.tranemokommunhardrygt11600invånarepå 14orterspriddainomkommunen.Sommångaandrasmåkommunerkämparmanmed befolkningssiffrorna.ungamänniskorlämnarkommunenförattstudera,ochdetärbra, mensedanhandlardetomattfådemattviljakommatillbakaigen.detjobbarman mycketmed. Tranemoärentypiskindustrikommunmedtvåstörreindustriermedvarderaflerän 500anställda ArdaghiLimmaredochNexansiGrimsås.ArbetslöshetenharavtraditionalltidvaritlågiTranemo.Förnärvarandeärdenöppnaarbetslöshetenknappt fyraprocent,vilketfårsessombrautifråndetrådandekonjunktur ochfinansläget. Tranemokommunärvärtettbesök! Tranemosprudlaravettriktföreningslivmedrunt300föreningarmedmångaolika verksamhetsinriktningar.detfinnsdessutommycketattse,göraochupplevaitranemo, ochcristerperssonnämnerbl.a.hofsnäsherrgårdochtorpastenhus. Hanhoppasavslutningsvisattallakonferensdeltagarehartillfälleattkommahitfler gånger Tranemokommunärvärtettbesök! 4

5 5 Vadkommerförst hönanellerägget? PierreChocronomhurenproduktskapasochutvecklas. Pierreinledermedattkommenterarubrikenpåhansföredrag.Faktumärattinteens vetenskapsmännenvetvadsomkomförst.menfråganäromdetspelarnågonroll.det viktigaärvadsomkommerurägget,dvs.produkten! Innanmanskasäljaenproduktellerettpaketmåstemangöraettantalval: 1. Vilkaärminmålgrupp?Detfinnsmängderavföretag,organisationeroch människor.vilkaskavarajustminakunder? 2. Vilkabehovskajagtillgodose? 3. Medvilkaprodukterochtjänsterskajaggöradet?Hurkanjaggöradet skickligareochsmartareänkonkurrenterna? 4. Hurskajagpositioneraproduktenpåmarknaden,såattdenblirattraktiv? Olikabehovbestämmernivån Detfinnstregrundläggandebehovsnivåersomärviktigaattfåmedsig fysiologiska, psykologiskaochsocialabehov.allatrefinnsmednärmanväljerenprodukt.varför betalarmänniskorextraförattfåettvisstvarumärke t.ex.enrolexklocka?mankan köpaenklockaför100kronor,sådetärinteettfysiologisktbehovsomtillfredsställs; dethandlarinteomattfåredapåvadklockanär.iställethandlardetombådedet psykologiskabehovet(lustkänslor)ochdetsocialabehovet(status).dettagälleralla slagsprodukter. Detsocialabehovethandlaromstatusochtillhörighet,vilketbliralltviktigareföross. Detfysiologiskabehovettillfredsställervidäremotganskaenkelt,menomgivningens synpåossärviktig.olikamålgrupperhardessutomolikastatussymboler endelvillha detdyraste,andradetmestmiljövänliga,ytterligareandradetallrasenaste. Allatrebehovenhängersamman,menskamanutvecklaenproduktmåstemanveta vilketbehovmanskatillfredsställa.villmant.ex.säljaenövernattning(fysiologiskt behov)ellerenupplevelse(psykologisktochsocialtbehov)? Omvärldenpåverkaross Vårtsynsättpåomvärldenförändrasmedtiden.Idaghandlarmycketometikochmiljö. McDonaldsprataromlivsstilochsamarbetarmedBarncancerfonden,BodyShoptestar intesinaprodukterpådjur,volvoharsomhuvudbudskapattdukanköra133milpåen tank,vwlyfterframmindremiljöpåverkanochtoyotaprofilerarsigmednollutsläpp. Dettahandlarinteiförstahandomdefysiologiskaegenskapernautandethandlarom attitydochinställning,vilketinnebärenganskastorförändringivårtsättattvärdera produkterochtjänster,menarpierre.detärdärförviktigtatthakontaktmedsina kunderföratthakollpåvilkatrendersomgäller.

6 Idaghandlarmycketomattvaraengodsamhällsmedborgare,etiskkorrekt,begränsa slitagetpåjordenochvarajuste.närenkundväljerenproduktidagtittardenalltidpå baksidan:vilkaharproducerat?vadgördeförmiljön?detledertillettnyttsättatt jobbaförproducenten.deträckerintemedatthaettbrahotell,manskaävenvara varsammedresurserna,haekologiskbomullilakanenochserveranärproduceradmat. Trenderidag Följandeärnågraavdagenstrender,enligtPierre. Äventyrsmarknaden.Vivillhalitemeräventyrochspänningivåraliv.Vivillåka tillafrikapåsafari.pensionärernavillåkapåcykelsemester.konferenserinnehålleraktiviteterochteambuildingförattdeltagarnaskakommanärmare varandra.produkterikölvattnetavdettakanvarat.ex.khakimönstradekläder, suv:arellervildmarkskängor. Marknadförgemenskap.Härhandlardetomdatingprogram,attträffaspånätet, 50 plusboendeosv.vibliralltmermedvetnaomgemenskapochhurmanbygger vänskap.ettsättatthängapådentrendenkanvaraent shirt: Jagärsingel! Marknadenföromsorg.Härfinnshemservice,hälsohemosv.mendetkanockså handlaomnågonsomgårutmeddinhundellerklippergräsetåtdig. Identitetsmarknaden.Dethandlaromattvisavemmanär.Härhart.ex.stylister, inredareochbröllopskoordinatörersinchans! Marknadenförharmoni.Myckethandlarombeteendevetenskap,satsapåditt inre,själensintelligens,yoga,healingosv.människansökereftermeningenmed livet.detharvigjortiallatider,menvisökerpånyaplatser.kanskeenaffärsidé kanvarahelgerpålandetförparsomvillutvecklasinrelation? Marknadenförsäkerhet.Lås,larm,övervakning,personligsäkerhet denhär marknadenväxersådenknakar. Marknadenfördenmiljövänliga.Dettaärsjälvklartväldigtinneidessatiderav klimatförändringar. Marknadenför degoda.vigillardemsomansträngersigliteextra.ettföretag ellerenpersonsomskänkermyckettillvälgörenhettyckervimeromänett företagellerenpersonsombehållervinstenförsigsjälv. 6

7 Tahänsyntillförändringarna Detfinnsettantalomvärldsfaktorersomalltidpåverkarossiformavpolitiska,ekonomiska,sociokulturellaochtekniskaförändringar.Någraexempel: - politiskaförändringar konkurrenslagstiftning,tullar,arbetsrätt,återvinning. - ekonomiskaförändringar konjunktur,inflation,köpkraft,bnp utveckling. - sociokulturellaförändringar attityder,konsumtionsmönster,utbildningsnivå. - teknologiskaförändringar forskningsanslag,nyaupptäckter,tekniköverföring. Ovanståendemåstemanalltidtahänsyntill,ävenomdessafaktorersjälvklartärsvåra attpåverkasomenskildföretagareochidetenskildaföretaget. Analyserabådekundenochkonkurrenten Varjeföretagbörgöraenkundanalys: - Vilkaärvårakunderidag? - Vilkaövrigaärintressanta? - Vilkakravochförväntningarharde? - Vadvetdeomossochvadtyckerde? Kundenärenintelligentsökandekundmedkravpåupplevelser.Manvillbliberörd, kännaengagemang,kännatillhörighetiengruppochfåalltskräddarsytt.dengamla trofastamedelsvenssonhållerpåattförsvinna,menarpierre. EnligtprofessorJohnQuelchvidHarvarduniversitetärdenamerikanskavarumärkeskonsumentenenvälbärgadmedelåldersmanellerkvinnasomärtröttpåprylar.Nu läggermanhellrepengarpåupplevelser.attätaute,resautomlandsochlärasigenny sportärdetreaktivitetersomökarmest.manflyttartillmindrebostäder,hyrsinbiloch andramänniskorssommarhusochinvesterarhellreifonderäniprylar.manhardärtill börjatskämmasförsinaägodelarochharingetbehovavattvisauppsinframgång genomstatusprylar.självklartärdettatrendersomävenkommertillsverige. Likaviktigtäratttaredapåvilkasomärenskonkurrenter: - Vadhardeförmål,strategiochtaktik? - Vilkasegmentsatsardepå? - Hurhardetgåttfördemhistoriskt? - Vilkastyrkorochsvagheterharde? Utveckladitterbjudande Förattståsigikonkurrensenhandlardetomattutvecklasinprodukttillettkundvärde, dvs.attduerbjuderettvärdemeränattdusäljerenprodukt.ochjuhögrevärdetär, destomerärkundenbereddattbetala. PierrenämnerenkorvgubbeiGöteborgsomexempel.Utöverkorvsäljerhanbl.a.100 korttillspårvagnenochtandkräm,detärgratisattlånatelefonen,hanlånarutpapper, penna,plåsterosv.hansäljeralltsåintebarakorv,utanhanerbjuderettmervärde. Grejenärattävendesom bara köperkorvväljeratthandlahoshonom. 7

8 Mankansedetsomencirkeldärdettotalakundvärdetliggerutanförproduktkärnan: Dethandlaromattkommaifrånprisdiskussionen.Detärbättreatthaettgrundprismed tilläggstjänsteriställetföratthafastapriserpåallt.dessutomkonkurrerarmanmedsitt utbud intebaramedsittpris. Positioneradinprodukt Deträckerinteatthaenbraprodukt.Dumåsteocksåtalaomvarförkundenskavälja justden.dumåstehittaluckanpåmarknadensomingenharfyllt.detärviktigtattformuleraenentydigochtydligdefinitionavvaddustårförochvaddulovarattleverera. Dettastyrhurduutformarochmarknadsfördinprodukt,hurduprissätterdenochhur duarbetaridittföretagmedden. Volvoärettföretagsomharlyckatsmeddennadefinition,menarPierre.Manharunder långtidhafttrekärnvärdensomallaharkänttillochsomallaanställdahararbetat utifrån säkerhet,kvalitetochmiljö.dettaharvaritväldigtframgångsrikt.saabdäremot harformuleratmängdermedkärnvärdengenomåren.detgörattdesjälvablirosäkra, ochärdeosäkrablirviosäkra:varförskajagälskaminsaab? Såärdetförallaföretag.Interntydlighetledertillexterntydlighet.Måstebliöverens interntomvadmanvilllyftafram.därförärdetviktigtatttänkaeftervadmanvilllova ochhålldetdulovar! 8

9 Paket utanattmanvet OlaWirtbergfrånABFVästraGötalandomhursmåresurserkan växa. OlaWirtbergberättaromettsamarbetsprojektmellanföretaget KreativtAvstamp,ABFVästraGötalandsamtlokalakonstnärer, konsthantverkareochhantverkare. Dethelabörjademedatthanssonvillelärasigattsmida.Olavillegärnagöradet tillsammansmedhonom,mendetvisadesigattdetvaromöjligtatthittaenkursdärde kundedeltatillsammans.dettasyntesegentligenlitemärkligt,medtankepåattstudieförbundidagiblandharsvårtattfåfolktillsinakurserochevenemang. Ochvarförharmanbarakursernärmänniskorarbetar,iställetförnärdeärlediga? Sommartidstängerdenmestakursverksamheten,konstigtnog. Enutbildningmedfleratillval OlaträffadeMärtaJohansson,somdeltarienutbildningikulturturismiLidköping. Tillsammansbörjadedefunderapåvadsomkundegöras,ochdethelaresulteradeiett Leaderprojektsommaren2009somerbjuderlängreochkortarekurseripaket. Inledningsvisinventerademanvilkamänniskorsomfannsatttillgåochdiskuterade meddemvadmankundegöratillsammans.detvisadesigattnågonhadelokaler,någon annankundefixamaten,entredjekundehållasjälvakursenosv.detfannsdetmesta! Nästastegvarprissättning.Denlösningmanlandadeiärattmansäljerenutbildning t.ex.enveckokursismide igrunden.sedanlämnarmanförslagpåolikaboendenoch andratilläggstjänster.detinnebärattsammakurskostarolikaberoendepåvilkatillval kundengör.dettagerenstörremålgrupp,menarola. Efterfråganstyrinnehållet Nuärmaninnepåsittandraår,ochinnehålletvarierarberoendepåefterfrågan allt frånafrikanskdanstillfönsterrenovering.manharenhemsidadärsamtligakurser, boendenochandratillvalfinnsmed.totaltäretttrettiotalmänniskorinvolverademen detärettföretag,kreativtavstamp,somhållersammandetochsköterpaketeringen. Dethelahandlarheltenkeltomattvarochengördetdeärbrapå boende,mat,kursledare,kringarrangemang.detledertillettflexibeltsystem.arbetssättetärdessutom kostnadseffektivt,föringentarbetaltförplanering.betaltfårmanjunärmananordnar kursen! Hemsida:www.kreativtavstamp.se 9

10 FinnsdetlikhetermellanattutvecklaenVolvoochatt utvecklaenupplevelse? AnnaMargitinochLarsHammarströmbenämnersigsomindustriellaevententreprenörer somarbetarmedutvecklingsprojekt. AnnaMargitinochLarsHammarströmdelademedsigavhurettstortföretagsomVolvo läggeruppettprojektochutvecklarenprodukt.vilkalikheterochskillnaderfinnsdet meddetlillaföretagetsvillkor?mångatrordessutomattteknikutvecklingbarahandlar omjustteknik,mendethandlarocksåomkänslor,människorochinteminstkonflikthantering. InomVolvoarbetarmanmedbådeprocesserochprojekt.Processerärmeravdedagliga rutinerna,menmycketavverksamhetenbyggerpåprojekt. Enbilpåväg Ettbilprojektbeståravtvådelar delsettteknisktprojekt,dvs.självainnehållet,delsett kommersielltprojekt,dvs.hurmanpaketeterarprodukten.dettekniskaprojektetinbegriperallaunderleverantörerochdetindustriellasystemetmedandetkommersiella projektethandlaromhurmanskapresenteraprodukten. AnnaochLarspresenteraruppläggetinförlanseringenavVolvoS80somgickiproduktion2006.Planeringenbörjaderedan1999,dvs.sjuårtidigare,vilketärennormal planeringstidiettprojektavdenhärstorleken. Störreprojektäroftasamgrupperadeochmanjobbartvärfunktionellt;allamåstekunna pratamedallaomallt oavsettvilkendelavprojektetmantillhör.detminskarsårbarhetenochökarförståelsenförprojektetsdelar. ProjektetmedS80deladesuppisexolikadelar: 1. Affärskonceptet.Härjobbarenlitengrupp(5 10personer),somförsökerattsia ettantalårframitiden:vilkatrendergäller?hurutvecklaskundgruppen?vilka tekniktrenderfinns?vilkaindustribegränsningarfinns?detviktigaäratthitta USP uniquesellingpoints.manmåstepresenteranågotnyttochunikt. Sammasakgällerettlitetföretag vadharjagsomärunikt?denstoraskillnaden ärresurserna.ettföretagsomvolvoharspecifikaavdelningarsombaratittarpå trender.dettakanvarafördelmenocksåennackdel.riskenfinnsattmanblir Volvoit,ochdärförärdetalltidviktigtattsetillandrabranscherochtrender. 2. Teknikkonceptet(10 20personer).Härhandlardetomhurproduktenskaseut ochhurmanbyggerrentindustriellt,alltsåvilkenfabriksomgörvad. 10

11 3. Utveckling(1500personer).Härhandlardetomsystem,komponenteroch utrustning.idetvåförstafasernahandlardetomattjobbainternt,menidenhär delenavprojektetblirfokusalltmerexternt. 4. Industrialisering(3000personer).Nuskamanfåbilenattfungeraindustriellt, dvs.fördemsomskabyggaden,inteminstgenomutbildning.manjobbarutifrån ettslags frötallsprincip,därdebästamontörernafrånfabrikenbyggerenbili enförsöksfabrik(pilotplant).dessautbildarisinturtionyapersoner,somisin turutbildartionyavarderaosv.allainblandademåstevetahurmanbyggerbil. 5. Kommersialisering(500personer).Närdetärdagsattkommersialiseraproduktentarmanframpressmaterial,ordnarvisningar,ärmedpåutställningar,låter motorjournalisterprovköraosv.detgälleratthållaintressetuppe,trotsatt bilarnatillattbörjamedärhemliga.kommersialiseringenärväldigtknivig,för manmåstet.ex.bokahotellinförstörrevisningarettåriförväg.vadhänderom tidsschematspricker? 6. Vitboken.Efterenresapåsjuårsamlaskärnteamenochskriveravsigienvitbok: Vadgickrätt,vadficksnett?Dethandlaromatthelatidengöraförbättringar införnästaprojekt.utvärderingenärenoerhörtviktigdelavprojektet! MotaOlleigrind Iettteknikprojektavdenhärstorlekenärdetviktigtattskapaenmentalbildavvad somingårochhurmåletserut.därfördelarmaninprojektetiettantalfaser: - konceptstudiefasen - förstudiefasen - projektfasen - slutfasen. Varjefasfungerarsomdelmål,försjuårärtrotsalltenganskalångtid.Detgällerattalla vetvartprojektetärpåväg.inomvarochenavdessafaserharmansattuppettantal grindar,dvs.etappersommanskatasigigenom.manläggerävenuppenlogikplanför hursakerskafungeraparallellt.ingagrindarstängs,utanmanskatasigigenomalla. Självklartfinnshandlingsplaneromnågotgårfel ochdetgördetalltid.ettsådanthär projekthandlarsjälvfalletommycketpengar.tidigamisstagärintesådyrbara,menen minutiproduktionsledetkostarotroligtmycket.bättredåattgörafelentidigt. Mångamötenochmycketplanerarutgårfråndenkanskelitemärkligadevisen: Ingen skagådärifrånochvarasupernöjd. Mendethandlaromattallaskakännasiglagom nöjda.ingenskafådethanvillheltochhållet.ettbilprojektär,ochkanintevaranågot annatän,enstorkompromiss. 11

12 Kundupplevdaegenskaper InomVolvoharmanformuleratsäkerhet,miljö,kvalitet,design,körupplevelse,komfort ochkostnadsomviktigaegenskaper.ingenkanvarabästpåallt,denbilenharingenråd attköpa,menjustdessaegenskaperärviktigavärdenförvolvo. Manarbetarutifrånenskalamedtrevariabler: 1. L leading,ingenannanhardetutanvolvoärunikt. 2. A amongthebest,volvofinnsblanddebästa. 3. C competitive Volvofinnsmedimatchen,såattsäga. Skamanblibrapåallttapparmanocksåallt.Detgällerattbestämmavadmanärbäst på.dettagällersåvälstorasomsmåföretag.larsochannatroratttänkesättetmedl,a ochcäröverförbartävenpåturismbranschen.dethandlaromattformuleravilka egenskapermanharochvadsomärviktigtfördenegnaproduktenellertjänsten. Lanseringsdags! S80hadeenbudgetpådrygt1,5miljarderkronortotalt.Närdetvardagsförlansering bjödmanintotalt12000personerfrån61länderunder3månader.manhyrde Göteborgsoperan,hyrderestaurangGustafsbergitremånader,hyrdeLisebergosv. Dettaärförståsengigantisksatsning,menävensmåföretagmåstetänkapåhurman lanserarochpresenterarsinprodukt.och inteminstviktigt: Redannärdubörjarplanerafördigproduktbördutänkapåhurdenskalanseras.Detär juingennyttamedenaldrigsåbraproduktommänniskorintekännertillattdenfinns! 12

13 Leadermetodensomresursförutveckling RolandHaraldssonpresenterarLeaderSjuhäradochTurismiSjuhärad. LeaderfinnsöverhelaEuropa såävenisjuhärad ochrolandochhanskollegorhar sinakontorpåråddegårdilänghem. LeaderSjuhäradvillvaraenresursförmänniskorsomverkarpålandsbygden.Många trorattdetbaraärattsökapengarhosleader,menrolandbetonarattmaninteären bidragsgivandemyndighet.leaderärmeravenarbetsmetod.manärförvissoenfinansiellresurs,mendetställsganskahögakravförattmanskafåmedel.detmåstet.ex. finnasettpartnerskapigrundenochdärtillskaprojektetvaranytänkandeochhållbart. Atttroattmanbarakansökapengaräralltsåfel. RolandskajobbamedTurismiSjuhäradunder3år,varav1,5harförflutit.Enavhans viktigasteuppgifterärattjobbamednärverkandeiolikaformer,ochdagenskonferens ärettavflerasättattskapanätverkochlåtamänniskormötas.hanjobbarocksåmed kompetensutvecklinggenomkonferenser,seminarierochinspirationsträffar. Känndigalltidvälkommen! Ihansuppdragingårävenattjobbamedvärdskap alltsåattfåbesökareattkännasig välkomnaisjuhärad.hanharprecisinlettettarbetekringdettaiherrljungatillsammansmedvuxenskolan,ochtankenärattprocessenskaspridasöversjuhärad.de delarmantaruppärbl.a.viktenavdenyttremiljön,berättande,sjuhäradskunskapoch Vadärvårsjäl? dvs.historieniochbakomsjuhärad. TurismiSjuhäradarrangeraräveninspirationsträffarmedfrukost,nästagångi Vårgårdaden22april.Dengångenskadethandlaomsocialamedier vadärdet,hur arbetarvimeddet,måstevihållapåmeddet?självklartärallaintresseradevälkomna! Hemsida:www.leader sjuharad.se. 13

14 Spännandemöten,unikaupplevelser JohanDelfalkomhurmanpaketerarenreseprodukt Adventura,somJohanhardrivitsedan1999,paketerarresorförföretag.Hanharjobbat medresoriolikaformerisnart20år,ochhanjobbarfortfarandesomguideemellanåt föratthållasiguppdateradochföratthållakollpåproduktsortimentet.tidigarehade AdventurakontoriStockholmochMalmö,mennumerafinnsmanilillaSkillingeoch Östersund.Detärfulltmöjligtmedhjälpavdagensteknik ochdetärväldigtmycket billigareochmerpersonligt. Viktigtattfångaområdetssjäl Adventurajobbarmedannorlundamötenochpaketerarupplevelser.Enbraupplevelse, menarjohan,måsteinnehållafinnasmat,enberättelse,någonaktivitetochgärnaett annorlundaboende t.ex.enfyrellerenbåt.detbehöverintevaralyxmendetska finnasettspecielltvärde.kulturenärlikaviktigoavsettommanbefinnersigikenya,i NordnorgeelleriSmåland,ochdetviktigtärattfångaområdetssjäl. Manförsökerocksåhaannorlundalokalernärdethandlaromkonferenser fyrar, ishotellellerpåbåtar förattgöraupplevelsenminnesvärd. Företageterbjuderrovdjursspårning,skoter,kajakpaddling,offroad,ridning, teambuildning,långfärdsskridskoosv.detviktigaärattresornainnehållerenaktivitet somäranpassadtillgruppensålder,budgetochintressen.adventurasäljerintenågon resautanaktivitet.tvärtomäraktivitetenoftaskälettillresan.gruppervändersigtill Adventuraförattdevillgöranågot. Johanhardocknoteratenskillnadidagjämförtmed1990 taletochit eran.dåville kundernaattnågotskullehändahelatiden.idagärdetmergenuint.mangörensaken heldagochsedanvillmanhatidtilleftertankeochlugn.detmåstefinnasutrymmeatt varvanerochprata. Enegenhemsidafördenegnaresan Adventuraarbetarmycketmedwebbenochnyteknik.Exempelvisharmanettsystem därmansätteruppenegenhemsidaförrespektiveresa,därdeltagarnapåjustden resankanloggainmedegetloginochordnapraktiskasaker,väljablandaktiviteter, blogga,hämtabilder,läggauppfilmerosv.sidanliggeruppebådeföreochefterresan. Detärenserviceförkundenochdetunderlättarförföretaget.Enresabörjarjuoftai sinnetlångtföreavfärd. Johannämnerengruppsomskulleresaivägochtittapåspäckhuggareinovember månad.deltagarnafickredapåresmåletiaprilochdåladesocksåderasegenhemsida upp.resanblevdärmedenstörreproduktänbaraavfärdochankomst. NumerasäljerAdventuraentotalupplevelse,tidigaresåldemanresor.Detmervärdet germerpengar. 14

15 Ävensocialamedierärviktiga.FöretagetfinnspåFacebook,Twitter,olikabloggaroch Tripadvisor,ochdetharlönatsig.ExempelvisharmanfåttbokningarviaFacebook. Resenärenblirdessutomenkvalitetsstämpelviaolikaforum. OftastsökermanuppkundernadirektochAdventurariktarinsigpåkundersomäri ropetförtillfället.justnuharmanlagtfokuspåvindkraftföretag enkategoriföretag somväxerochdärmedharettbehovattträffas.mansökeruppdem,träffardemoch skaparaffärer.kedjanärföljande:100telefonsamtalger50möten,somger25offerter, somger12affärer.dettastämmerfaktisktganskaväl,menarjohan. Någraexempelpåpaket JohangavossnågraexempelpåolikapaketresorsomAdventurahararrangerat: - UngdomsmottagningarnaiSkånebehövdesvetsassammanochmanbokade någonaktivitetpådagenochgemensammiddagpåkvällen.aktivitetenblevdels graffitimedkändakonstnärer,delssångmedenrapartistfrånlosangeles. Deltagarnafickpresenteraresultatettillmiddagen. - HÅG(ettnorsktföretag)bjödsina20bästaåterförsäljaretillNewYork.Adventuraordnadebesökpåjazzklubb,kajakpaddlingiHudsonRiverochmatsafarii GreenwichVillage. - VestasNorthenEuropévillehaenföretagsfestför700personer.Adventura byggdeetttältutöveröresund,chartradeplanmedfolkfråntrestäder,bokade 400hotellrumiMalmöochordnadeenkonsertpåkvällenmedbl.a.JillJohnsson ochhanneboel. Mycketkanlåtadyrt ochdetärdetibland.menjohanserfarenhetärattpengarnainte alltidärviktigast.kundenbetalarförupplevelsen.hansdyrastearrangemangvarbudgeterattillcirka200000kronorperpersonförfempersoner.dockvilledessaåkaförsta klassiställetföraffärsklasspåflyget ochdåblevdetnågra talskronortill! Närdetgälleratthittaplatserföraktivitetersåfårmantips,åkerruntochutgårfråndet egnaintresset.manlärsig,menarjohan,detblirliteavdetektivarbete.någonkänner någon,ochpådenvägenärdet. Fyragodaråd 1. Detärbättremedengrundpaketsomkundenkanbyggapåänattalltärinbakati prisetdirekt.detgårfaktisktattprataomkundenstvåplånböcker denförsta fördetmanvillköpa,denandrafördetmanvillha. 2. Detärviktigtmedsnyggamaterial.Dukanvarahurduktigsomhelst,harduett fultmaterialkommeringenattköpadinprodukt.detärettotroligtbrusidag,så läggkrutpåenbraochsnygghemsida.adventurasäljermycketpådet. 3. Setillattduharenberättelseattdelameddigav.Människorvillvetamer. 4. Vartillgänglig.Svarapåtelefonoche postsåsnartsommöjligt annarsletar kundenvidare. Hemsida:www.adventura.se 15

16 Såharvilyckats! MattiasPetterssonberättaromföretagandeochutveckling MattiasPetterssonkonstateradeinledningsvisatt: Entreprenörärettfinareordför galning! Hanmenarattensannentreprenörkommerfrånpunktatillpunktbhelt enkeltföratthanellerhonbestämtsigfördet.detharmedlivsstilattgöraochdetärett sättattvara:manvilltestagränser. Detviktigasteärattförsesigmedbrakontakter,branätverkochbraorganisation.Han självmåstehamänniskoromkringsigsomharbådafötternapåjorden,förhanharen förmågaattsvävaiväg.hanhävdardockbestämtatthanaldrigharmisslyckats han harbaralärtsigmassoravläxorpåvägen! Jagbehöverinte menjagvill! Mattiasharlångerfarenhetavföretagandeochhargjortaffäreri32länder helatiden drivenavnyfikenhet.dethandladeinteomatthanbehövdegöradetta,menhanvilletill olikaländer.detärgrundenfördethankallarentreprenörskap. Hanmenarattdethandlaromtvåsaker: - Manmåstevågasesaker. - Manmåstevågagörasaker. Detlåterenklareändetär.Detärenmänskligreaktionatttroattdetblirenklareom manintegörnågot.ochvisstärdetså.menommanvågartariskerökarchansenattdet händernågotpositivt.manmåstehelatidenvägariskenmotförtjänsten.dettamedatt vågatariskerärocksåenlivsstil. Mattiasgerettkonkretexempel:Hanflygerväldigtmycketruntomivärlden,ochhar därmedförmånenattkunnajämföraolikaflygbolag ochnärhanhörattsashållerpå attgååtskogen,såblirhanfaktisktintesåförvånad.derasservicenivåärinteitoppklass,förattuttryckadetmilt,enligtmattias. Mensenastnärhanflögmeddemhändenågot. DetvarsistaflightenfrånFrankfurtochMattiasvarväldigttrött.Hanspranglängstbaki planetochladesigitresätenförattfåsova.dåkomensas anställdframtillhonom medtvåkuddarochenfilt desistakvarsomfannsikabinen.dettavar,enligtmattias, enenkelformaventreprenörskap.sas killentogenrisk.hankundeväljaattgöraen kundnöjd,idettafallmattias.samtidigtfannsriskenattandraresenärerskulletyckaatt detvarfelattjustmattiasfickdenservicen. HadeSAS killenlåtitbliattservamattiashadehanalltsåsluppitriskenföretteventuellt problem,menhantogrisken ochfickennöjdkund. 16

17 Lampor enljusidé Mattiasdeladeocksåmedsigavsinaerfarenheteravnärhanstogöverlampföretaget Oriva.DethelabörjademedatthanochenkompanjonköpteettlampföretagiSmåland. Manhadenågratuffaårinledningsvis,samtidigtsomMattiasblevrastlösförSverige kändessomenförlitenmarknad.hanvilletillpolen,fördetvarenbramarknad.dock behövdemannågonsomkundehjälpademinpåmarknaden. Sagtochgjort hanochhanskompanjonåktetillpolenochbesökteenmässadär. Iställetförattställautsomföretaggickmanruntochlåtsadesvarakunder,förattse vilkasomvarbra.efterenstundhittademanettlitetbåsmedtvåkillarsomsålde hemmagjordalampor.detvarettväldigtlitetföretag,mendetkändeshelträtt.detfick blibasenförsatsningenipolen ensatsningsomhargåttväldigtbra. Dethandlarominställning,omattseetttillfälleochvågatadet. NumeraharMattiasföretagetableratsigiUkraina.Mångavarnadefördenmarknaden, menhansukrainskakunderärhansbästavänner.deharbyggtuppettförtroendesom fungerarväldigtväl. Småsakerärocksåentreprenörskap HotellkedjanRitzCarltonharåttareglersomvarjeanställdmåstekunna,blandannat skaallasomjobbardärvetanamnetpåallasomcheckarin.vadlederdettill?jo,kunden blirpågotthumörnärmanblirtilltaladmednamn.detärettsuperenkeltsättattfåen brarelationmedkunderna. Mattiastyckeriblandattsvenskaföretagärräddaattseochtademöjlighetersombjuds. Detbehöverintehandlaomnågotextremtutanävendesmåsakernagårattöverföratill gottentreprenörskap.vågagöranågotnytt,detärintefarligt.flyttagränserna.det enklalillakanallagöraiallalägen.manfårennykontakt,ennyupplevelse. Slutligenettgottråd:Detärenkeltattlyckas detärbaraatttadetlugntibland! Hemsida:www.oriva.se 17

18 Paketförennymarknad ClaësLjung entreprenörmedrysslandsommarknad. Claësmenarattpaketetärtillförattfångauppmärksamheten.Därförärhanspaket hyfsatbilliga.förhonomhandlardetiställetomattfåkundenattviljaplockapå tilläggstjänster.engångskullehansäljaettkanotpakettillenkundfrånstorbritannien. Detslutademedattkundenhyrdestugaienveckaiställetochstruntadeikanoten! Enstormarknadmedmångamänniskor Claëssäljerendelgenomsinhemsidamendetmestaförmedlasgenomagenter. Fördelenärattmanslipperkostnaderförannonseringosv.Detsköteragenten,som sedanfårprocentpådethansäljer.visstärdetbraattsäljadirekt,dåfårmanjubättre betaltavkunderna,mendetärviktigtattintetamindrebetaltänviaagenten.dålär manintehadenkvarsålänge. ClaësharjobbatmotöstraEuropaiettantalår.År2007stodPolenför37,5procentav hansomsättning.deharpengar,konstaterarclaës.polenhar39miljonerinvånareoch mångaflermiljonäreränsverige.enbramarknad,medandraord! Kundenseringagränser FörraåretgjordehanenförstudienärdetgällerattmarknadsföraAlvhagavildmarkoch femandraföretagiryssland,ochhanärnuväldigtintresseradavattskapakontaktmed flerföretagareisjuhäradförsamarbete.gästenseringakommun ellerlänsgränser.det viktigaärattfådemintresseradeavområdetochvåruppgiftärattsetillattdetfinns kapacitetatttaemotdem,menarclaës. Marknadenärenorm.Detfinnsettuppdämtresebehovfrånöstländerna,menoftaärde räddaattdeinteskabliförstådda.claësochhanssambontalartiospråktillsammans, vilketärenstorfördel. Någrarådpåvägen 1. Setillattfåbetaltiförväg,såslipperniattståsistadagenochdiskutera småsaker.låtgästernaläggaendepositionochhaseparataelmätareivarjehus. Dåärdetlättareattskrivaslutnotan. 2. Varnogamedvärdskapet.Harengästfelskaduståpådig,menharderätt,eller nästanrätt,ärdetbättreattsväljaliteförtret. 3. Haenbraberättelse.Detärviktigtattdukanprataomtrakten.Tavarapå traditionenochförbättradenomdetbehövs! Hemsida:www.fegen.nu 18

19 Utvecklingutangränser MikaelGenbergsatsarhögtochlångtbort.Nuvillhanbyggahuspåmånen! MikaelGenbergbörjademedattvisaettantalmötesplatserruntomivärlden,därvissa hargjortstörreintryckänandra Stonehenge,Egypten,TajMajal,Eiffeltornet,operahusetiSydney.Hanvillsatsapåetthuspåmånenochhansutgångspunktärextremt naiv.hanvillheltenkeltbyggaenrödstugapåmånenförenbättrevärld. Närmänniskorfårgalnaidéerläggermandeoftaåtsidan.NärMikaelficksinidéskrev hanettbrevtillgeneraldirektörenpårymdstyrelsen ettbrevsomhanaldrigskickade. Hanförsöktesläppaidénmendenkomtillbakahelatiden.Tillsluttoghanmodtillsig ochringdeupppr chefenpårymdstyrelsenochsadevadhantänkte. Detblevväldigttystitelefonen,konstaterarMikael. Hackspettarochuttrar OchvemärdåMikaelGenberg?Hanärenkonstnärsombörjadesinkonstnärsbanamed attmålaochskulptera,ochhaninsågsnabbtattkonstnäreraldrigfrånprataom marknadsföringellerkommersialismförkonstnärer. EttavhanstidigareprojektärHotellHackspettiVästerås från1998.detärettenmanshotell,13meteruppi VasaparkenshögstaekicentralaVästerås.Ytanär12,8kvm fördelatpåsängplats,kök,toalett,bibliotekochtvå balkonger.närhanpresenteradeidénförkulturchefenfick hanförsthöraattdetvarenfantastiskidé menomöjligatt genomföra.nuhardetsuttituppeitolvår. EttsysterprojektettparårsenareärhotelletUtterInnsominvigdes2000.Detärett tvåvåningshotellmedettsovrumtremeterundervattenytan,belägetenkmuti Västeråsfjärden.Flytbryggansytaär25kvm.Påövervåningenfinnskök,toalettsamt elinstallationer.påundervåningentvåsängar,sängbordsamtpanoramarutoråtallahåll. Nuharhanettnyttundervattenshotellpågång,viddenlillaparadisönPembaiIndiska oceanen. LunaResort etthuspåmånen Ochsedanharhanalltsåtänktsättaettröttlitethuspåmånen.Hurgenomförmanen sådanidé?mikaelbörjademedattbygganätverk.hanåkteruntochdiskuterademed allahankundetänkasiginomrymdvärlden,näringsliv,samhälle,myndigheter,media ochmarknadsföring. Ochdetlönadesig.Endagringdetelefonen detvardåvarandestatsrådetleif PagrotskysomfrågadeomMikaelvillehahjälpmednågot! 19

20 AllahanpratademedsadeattSvenGrahnfrånRymdbolaget enavpionjärernainom svenskrymdindustri varenviktigpersonatthamedpåvagnen.annarsskulledet aldrigfungera.svenvarnegativtinställdtillprojektetochtyckteattdetvarendåligidé, menmikaelgavinteupp.hantogmedsigenpolitikerochenvetenskapsmanföratt träffasven,ocheftertimmekomdetmagiskaordet Svensade vi.heltplötsligtvar hanmedpåidén.mikaelharävenfåttkontaktmednasa,vilkaärkändaförattaldrig arbetamedandra.menåterigen nätverkochkontakterbetydermassor. Varfördåetthuspåmånen?Mikaelserotroligaaffärsmöjligheterframförsig,ochde pengarsomkommerinskaanvändasföratthjälpamänniskorruntomivärlden,stärka Sverige,synliggöraandraidéer. Projektetförenarmassoravmänniskorfolkmedolikakompetenser,ochMikaelhar funderatpåvarfördeöverhuvudtagetärintresserade.varförläggerdeutsintidpådet här?detenklasvaretär,trormikael,attmänniskorvillvaratillsammansmedandra människor,ochomtankarochidéersvävarlitehögreänensjälvblirdetväldigtroligt! MoonMessages Enavaffärsidéernaärattmänniskorskafåskickameddelandentillmånen moon messages förendollar,somentelefontjänst.enbekanttillhonomräknadepådetdär ochkonstateradeattbaradennordiskamarknadenförungdomssajterpånätetskulle kunnagenerera40miljonerkronor. NärChristerFuglesangvaruppeirymdensenasthadehanmedenrödlitenstugai pappersomhanveckladeuppikapseln.dettafilmadesochnuskadenfilmentv sändasi anslutningtillinvigningenavenvärldsutställningishanghai.totalthandlardetom870 miljonertittare. ChristerFulgesangfinnssjälvklartmedigruppenruntprojektetochhanharuttalatsig omprojektet: Dethärärenbraidé!Teknisktsettärdetklartgenomförbart.Detären godaffärsidévifårenteknikutveckling,visäljersverigeochvistimulerarungdomaratt pluggateknik. AvslutningsvisgerMikaelGenbergossettordpåvägenfrånAlbertEinstein: Wecannot solveourproblemswiththesamethingsweusedwhenwecreatedthem. Hemsida:www.themoonhouse.com 20

LÄSGUIDE Trasig soppa av Jenny Valentine. Jenny Valentine om författaren

LÄSGUIDE Trasig soppa av Jenny Valentine. Jenny Valentine om författaren LÄSGUIDE TrasigsoppaavJennyValentine IöversättningavHelenaRidelberg,utgivenavAtriumFörlag2011 JennyValentine omförfattaren JennyValentine(f.1970)harpåkorttidblivitenavStorbritanniensmestuppskattade barn

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

Kampanjplan. Alla behöver lite dalahäst. Till: Gyllene Fölet Från: Whiskey Jesper Wallerborg och Emelie Winor www.whiskeytango.se

Kampanjplan. Alla behöver lite dalahäst. Till: Gyllene Fölet Från: Whiskey Jesper Wallerborg och Emelie Winor www.whiskeytango.se Gyllene Fölet, 2009-04-01 Kampanjplan Allabehöverlitedalahäst Till:GylleneFölet Från:Whiskey JesperWallerborgochEmelieWinor www.whiskeytango.se Strategi Problemformulering: DalahästenärenstarksymbolförDalarna.Somvarumärkeuppfattasdalahästenidagsomkraftfull

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Mera Mjölk i Jönköpings län Journalnummer: 2010-4423 Namn på myndighet

Läs mer

Bokningsbar på Roslagen.se. Information

Bokningsbar på Roslagen.se. Information Bokningsbar på Roslagen.se Information Roslagen omfattar de fyra skärgårdskommunerna Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar. Varmt välkommen! www.roslagen.se VAXHOLMS TURISTBYRÅ 08-541 314 80 ÖSTERÅKERS

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Naturturism i Uppsala län Journalnummer: 2009-3403 Kontaktperson,

Läs mer

Tankar om omvärldsanalys och beslutsprocesser i kommunal förvaltning. Ulrich Nitsch Skepparp, Ravlunda

Tankar om omvärldsanalys och beslutsprocesser i kommunal förvaltning. Ulrich Nitsch Skepparp, Ravlunda Tankar om omvärldsanalys och beslutsprocesser i kommunal förvaltning Ulrich Nitsch Skepparp, Ravlunda Kommunens utveckling hänger på lokala resurser lokalt engagemang omvärlden våra beslut Vad påverkar

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1. Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19. Projektledare: Malin Gustafsson. Styrgrupp:

Slutrapport. Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1. Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19. Projektledare: Malin Gustafsson. Styrgrupp: Slutrapport Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1 Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19 Projektledare: Malin Gustafsson Styrgrupp: Roland Haraldsson, Leader Sjuhärad Annika Andersson, Leader Sjuhärad Susann Gustafson,

Läs mer

Projekt i Nätverksprogrammering. MegaNet 2000. Handledare: Pierre Nugues

Projekt i Nätverksprogrammering. MegaNet 2000. Handledare: Pierre Nugues Projekt i Nätverksprogrammering MegaNet 2000 Handledare: Pierre Nugues Gruppmedlemmar: Christofer Bach (dt05cb6) Daniel Eldrup (dt05de1) Manfred Dellkrantz (dt05md6) Maxim Machalek (cim04mm6) Bakgrund

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Enköping kommun

Tabell 1: Utbildningar i Enköping kommun Tabell 1: Utbildningar i Enköping kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Data/IT 28 28 Miljövård / naturbruk 28 28 27 28 28 30 169 Samhällsbyggnad och byggteknik

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Fordon och transport 27 24 23 25 99 Hälsa, vård och omsorg 19 20 39 Säkerhetstjänster

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015 Bengt Weidow Agenda Elever på programmen Planen för utbildningen Den individuella studieplanen Preparandutbildning Programinriktad individuellt

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Arboga kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Arboga kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Arboga kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 24 27 51 41 143 Lärling Bygg och anläggning 2 2 Hälsa, vård och omsorg

Läs mer

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt. Kaarina Ringstad, SGU

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt. Kaarina Ringstad, SGU Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt Kaarina Ringstad, SGU Vad är det här bra för? Vadå geo någonting det har fröken inte sagt något om. Jag vill nog jobba på TV. Eller

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Botkyrka kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Ekonomi, administration och handel 33 30 92 99 69 106 429 Kultur, media och design 57 53

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Mycket tillfredsställande Tillfredsställande. Ej tillfredsställande. Ej deltagit/ingen uppfattning. Tillfredsställande. Ej tillfredsställande

Mycket tillfredsställande Tillfredsställande. Ej tillfredsställande. Ej deltagit/ingen uppfattning. Tillfredsställande. Ej tillfredsställande Läs- och skrivsvårigheter, 6hp, (LO054VT14), kursutvärdering Resultatsammanställning Startade: February 14, 2014 Avslutad: February 21, 2014 Svarsfrekvens: 68% ( 19 / 28 ) 1person motsvarar ca 1. I kursplanen

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Ett litet häfte med stor betydelse Visionen syftar till att befästa branschens position som motorn i svensk besöksnäring. När sista workshopen

Läs mer

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker.

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker. PRISLISTA 1 (5) Bli sponsor/samarbetspartner med Eda Golfklubb Inför säsongen har det tillkommit en del nyheter. En del nödvändigt pga. av ökade kostnader andra beroende på rekommendationer från revisorer

Läs mer

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Workshop F KVALITETSDRIVET 2016 Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Vilka är vi? Helene Elvstrand Programansvarig för Förskollärarprogrammet

Läs mer

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014 Tabell 1: Utbildningar i Boxholm kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Yrkesvux Barn och fritid 0 0 Bygg och anläggning 0 0 Ekonomi, administration och handel 1 1

Läs mer

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012 Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012 Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

FÖRENINGSPROFIL STORVRETA IK 2016

FÖRENINGSPROFIL STORVRETA IK 2016 FÖRENINGSPROFIL STORVRETA IK 2016 Beställning mailas till: Team.uppsala@intersport.se Vid beställning av färre än 5 artiklar tillkommer 50kr Storvreta IK s klädprofil 2016 Sedan 2010 har vi i föreningen

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 1: Programmets väg Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 1: Programmets väg 1 Vad är en dator? En maskin vars beteende styrs av de innehållet (bitmönster) som finns lagrade i datorns minne (inte helt olikt förra

Läs mer

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun Tabell 1: Utbildningar i Askersund kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 16 16 17 17 16 82 Total 16 16 17 17 16 82 Tabell 2: Antal kvinnor,

Läs mer

Sammanställning kursutvärdering

Sammanställning kursutvärdering Kulturgeografiska institutionen Sammanställning kursutvärdering Kurs: Destinationer, 15 hp Termin: ht 2014 Kursansvarig lärare: Erika Sörensson 26 studenter har regelbundet deltagit på kursen. Av dessa

Läs mer

Post. Av: Zackarias Jacobsson, Simon Edström Kawaji. Tuesday, October 16, 12

Post. Av: Zackarias Jacobsson, Simon Edström Kawaji. Tuesday, October 16, 12 Post Av: Zackarias Jacobsson, Simon Edström Kawaji Vilket/vilka behov har post med innovationer tillfredställt? Post gör vardagen mycket lättare och vi skulle inte riktigt klara oss utan den i dagens

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Byggnadsvårdscentrum i Kalmar län (Ölands Byggnadsvård)

Läs mer

Varför gör dom inte som vi säger?

Varför gör dom inte som vi säger? SIS 30 november 2005 Varför gör dom inte som vi säger? Magnus Enell Enell Sustainable Business AB ? Vilka är dom? Vad säger vi? Varning! En varning utfärdas för innehållet i min föredragning; Personer

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Destination Viskan Journalnummer: 2008-5908 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-07-05 Diarienummer:2008-009 AW Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Ljur Torslund Företagscheckens namn Mona Tamrell Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4735. Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4735 Flash Eurobarometer 219 (Biodiversity) Country Specific Questionnaire Sweden Flash Eurobarometer on biodiversity Flash 219 questionnaire Q1. Känner du till termen biologisk mångfald? [ENDAST ETT

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Svenska språket. Första året 2015-2016

Svenska språket. Första året 2015-2016 Svenska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

FURAMA RESORT DANANG 5 8 10 Nätters Paket

FURAMA RESORT DANANG 5 8 10 Nätters Paket FURAMA RESORT DANANG 5 8 10 Nätters Paket Det luxuösa Furama esort är en verklig ikon för Vietnamesisk turism. Detta femstjärniga paradis på den världsberömda Da Nang-stranden har hyllats som Vietnams

Läs mer

Högskolan på Åland, utexaminerade 2011 - uppföljning hösten 2012

Högskolan på Åland, utexaminerade 2011 - uppföljning hösten 2012 Högskolan på Åland, utexaminerade - uppföljning hösten 2012 Examen Antal intervjuade Genomströmningsprocent Sysselsättningskvot Egen företagare Relevant arbete Ledande ställning Arbetslöshetsgrad Ålandskvot

Läs mer

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin i Danderyds kommun 1 Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer

Läs mer

HIMLABADET SUNDSVALL MULTIARENA SUNDSVALL. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av äventyrsbadet Himlabadet i Sundsvall

HIMLABADET SUNDSVALL MULTIARENA SUNDSVALL. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av äventyrsbadet Himlabadet i Sundsvall HIMLABADET SUNDSVALL Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av äventyrsbadet Himlabadet i Sundsvall Utförd av Resurs AB på uppdrag av Sundsvall Arena AB RESURS AB BAKGRUND MULTIARENA SUNDSVALL

Läs mer

PostNords landsbygdsundersökning

PostNords landsbygdsundersökning PostNords landsbygdsundersökning Emma Riblom 5 december 2013 Nordens ledande kommunikations och logistikföretag Erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden Omsatte 39 Mdr

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

COMPETENS VUXENUTBILDNINGAR HANDEL NORRKÖPING HÖSTEN

COMPETENS VUXENUTBILDNINGAR HANDEL NORRKÖPING HÖSTEN COMPETENS VUXENUTBILDNINGAR HANDEL NORRKÖPING HÖSTEN 2012 VÄLKOMMEN TILL COMPETENS Vi erbjuder intensiva, effektiva studier med individuella slutdatum Som studerande hos oss får du kontinuerlig handledning

Läs mer

Upplev Volvo Personvagnar

Upplev Volvo Personvagnar Upplev Volvo Personvagnar Guidade turer i Volvofabriken, Volvo Cars Brand Experience Centre och Volvo Museum, samt provkörningar på Volvo Cars Demo Center Välkommen till Volvo Cars Visitor Centre Volvo

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (5) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2007 2009 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

FURAMA RESORT DANANG 5 8 10 Nätters Paket

FURAMA RESORT DANANG 5 8 10 Nätters Paket FURAMA RESORT DANANG 5 8 10 Nätters Paket Det luxuösa Furama esort är en verklig ikon för Vietnamesisk turism. Detta femstjärniga paradis på den världsberömda Da Nang-stranden har hyllats som Vietnams

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

HOTELL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet hotell ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

HOTELL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet hotell ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: HOTELL Ämnet hotell behandlar besöksnäringens olika verksamheter. Ämnet handlar om verksamheternas produkter, tjänster och yrkesroller. I ämnet ingår metoder och utrustning samt hygien, säkerhet och service.

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Wallby Gård, Eva och Johan

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

Tabell 1 Antal och andel elever efter härkomst för respektive kohort. Födelseår (avgångsår)

Tabell 1 Antal och andel elever efter härkomst för respektive kohort. Födelseår (avgångsår) Bilaga 1 Tabeller Tabell 1 Antal och andel elever efter härkomst för respektive kohort Födelseår (avgångsår) 1995 (2011) Härkomst Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Född i Norden, ingen av

Läs mer

Webbansökan. Steg för steg. 1 Klicka på Ansök till komvux. För att göra din ansökan gå in på www.goteborg.se/komvux

Webbansökan. Steg för steg. 1 Klicka på Ansök till komvux. För att göra din ansökan gå in på www.goteborg.se/komvux Webbansökan Steg för steg För att göra din ansökan gå in på www.goteborg.se/komvux Klicka på Ansök till komvux. Innan du kan söka till komvux måste du ha ett studerandekonto Om du inte har ett studerandekonto,

Läs mer

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5223 Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 290 BIODIVERSITY Q1. Har du hört talas om biologisk mångfald?

Läs mer

Energisystem Kursvalsinfo 18/2 2016

Energisystem Kursvalsinfo 18/2 2016 Energisystem Kursvalsinfo 18/2 2016 Agenda Välkomna Presentation av kurspaket för åk 4 och 5 Kärnkraft: Henrik Sjöstrand 13:25 Elkraft: Mikael Bergqvist 13:40 Solenergi: Joakim Widen 13:55-14:10 Vattenkraft:

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

MASKINTEKNIKS MASTERVALS- INFORMATION INFÖR VALET 2017

MASKINTEKNIKS MASTERVALS- INFORMATION INFÖR VALET 2017 MASKINTEKNIKS MASTERVALS- INFORMATION INFÖR VALET 2017 Grundläggande studier 3 år / 180hp Civingstudent Masterstudent Teknologie kandidatexamen Ç Masterprogram 2 år / 120hp Master of Science och Civilingenjörsexamen

Läs mer

Regeringens vattenarbete nationellt och internationellt

Regeringens vattenarbete nationellt och internationellt Regeringens vattenarbete nationellt och internationellt Lisa Emelia Svensson Havs- och vattenambassadör @EmeliaLisa Diskussionspunkter Vatten - en internationell utblick Nationellt och EU perspektiv Dricksvattenutredningen

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt : 2 5 (00 : _ 5 : C C > 5 : > 3 : : VJ C Ö : 8 Ö 29 899 Ö C V: Ä Ä 2 3 : J 2: ÖV Y Ä Ö V Ö ; 0 5 Y C X : 7 C YC w 8 8 5 : w w w V w V : w! : x - w W 22 53 88 Ö Ä Ä x - V - Ä 899 x x x x V Y ; 2 x : ( x

Läs mer

inbjuder till: träna SOM team tynell

inbjuder till: träna SOM team tynell inbjuder till: TRÄNA SOM TEAM TYNELL 10-12 PERSONER GES ETT UNIKT TRÄNINGSUPPLÄGG INFÖR VASALOPPET 2013 Sport Support Center i samarbete med Team Tynell erbjuder 10 personer att träna och förbereda sig

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se 2011-04-18 Marknadsföring och VarumärkesuppbyggnadMarknadsföring och Varumärkesuppbyggnad

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Östergötlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2008 1 (6) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2008-05-15 Sektionsstyrelsesammanträde 2008-05-14 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande Ann-Katrin

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Föräldrautbildning. Handledning. Svenska Ishockeyförbundet

Föräldrautbildning. Handledning. Svenska Ishockeyförbundet Föräldrautbildning Handledning Svenska Ishockeyförbundet Välkommen! Ni står inför den stimulerande uppgiften att genom Idrottslyftet genomföra utbildningen: Ishockeyns - Föräldrautbildning. Den här handledningen

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) RAPPORT Diarienummer: Ö 2013/70 Datum: 2013-02-28 Författare: Eva Kraepelien-Strid Beslutat av: PKH Beslutsdatum: 2013-02-28 Giltighetstid: Fr o m HT 2013 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Hälsopedagogprogrammet

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Verksamhetsplan 2016 Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden 2016-03- 01 till 2017-02- 28. Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 september

Läs mer

3C4390 Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld. Fredrik Olsson Masahiko Inoue Mikael Wahlberg Lovisa Stenberg Tim Blöthe

3C4390 Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld. Fredrik Olsson Masahiko Inoue Mikael Wahlberg Lovisa Stenberg Tim Blöthe 3C4390 Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld Fredrik Olsson Masahiko Inoue Mikael Wahlberg Lovisa Stenberg Tim Blöthe Inledning Latinamerika Afrika Asien Sydostasien och oceanerna

Läs mer

Kunskapsresultat 2015

Kunskapsresultat 2015 Handlingstyp Resultatsammanställning Datum 2 augusti 2016 1 (5) Resultatsammanställning Vuxenutbildningen Kunskapsresultat Uppföljning enligt verksamhetsplan 2016, utifrån målbilden om kunskapslyft för

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Upplev Volvo personvagnar

Upplev Volvo personvagnar Upplev Volvo personvagnar Välkommen till Volvo Cars Visitor Centre Volvo Cars Visitor Centre ligger i hjärtat av Volvo Torslanda. Vår uppgift är att ge alla som besöker företaget en sann upplevelse av

Läs mer

Design och Construction College, Hermods

Design och Construction College, Hermods College, Hermods Skolan erbjuder Vad vill du bli? Oavsett om du vet svaret eller inte så har vi på Design & Construction College i Stockholm en möjlighet för dig. På DCC finns program för dig som är intresserad

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning)

Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) Botkyrka Vuxenutbildning Resultat på studerandeenkät hösten 2011 (Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning) 13 december 2011 Lisa Alm 1. Bakgrundsinformation Interna 1 Externa 2 Totalt Våren 2011 Svarsfrekvens

Läs mer

PUUSEPÄNLIIKE YRJÖ LINTULA OY LAKSONKUJA 54, 66370 NÄRVIJOKI TEL

PUUSEPÄNLIIKE YRJÖ LINTULA OY LAKSONKUJA 54, 66370 NÄRVIJOKI TEL PRISLISTA 1.11.2014 PRISLISTA 1.11.2014 Puusepänliike Yrjö Lintula Oy grundades 1957 Bästa Kund, Du har i dina händer den nya produktbroschyr och prislista från finsk möbeltillverkaren Lintula. Vi producerar

Läs mer

Prislista Volvo Personbilar Modellåret 2015. Gäller från den 15 april 2014

Prislista Volvo Personbilar Modellåret 2015. Gäller från den 15 april 2014 Prislista Volvo Personbilar Modellåret 2015. Gäller från den 15 april 2014 Observera att de priser som anges endast är rekommenderade cirkapriser. V40 T2 (120 hk) 213 000 T2 Your Kinetic (120 hk) 204 900

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

Out to Sea. - Oceaner av plast

Out to Sea. - Oceaner av plast Out to Sea - Oceaner av plast Till klassläraren Åk 7-9 och gymnasiet Innan ni kommer till museet och utställningen Läraren: Vi ska besöka Tekniska museet och en ovanlig utställning som finns där just nu.

Läs mer

nhab www.nhab.nu Nerikes Handelshus AB Kontakt@NHAB.nu Din specialist på hålcylindrar, griparmsavdragare & portopower

nhab www.nhab.nu Nerikes Handelshus AB Kontakt@NHAB.nu Din specialist på hålcylindrar, griparmsavdragare & portopower Din specialist på hålcylindrar, griparmsavdragare & portopower Griparmsavdragare Vi har ett brett utbud av griparmsavdragare i lager och möjlighet att ta hem ännu fler modeller. Alla våra avdragare har

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGNER Tid:, Klockan 09.00 Plats: Kalmar Nyckel samt via Skype Närvarande: Morgan Rydbrink, Dan Alstermark, Emma Pettersson, Louise Zackrisson 1. Mötets öppnande a. Mötets öppnades

Läs mer

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 INLEDNING Det moderna samhället har utvecklats i en riktning där rationaliseringar och effektivitet blivit allt mer centralt eftersom konkurrensen

Läs mer

TV och/eller bredband via Comhem. Gruppanslutning

TV och/eller bredband via Comhem. Gruppanslutning TV och/eller bredband via Comhem Föreningen är idag kunder i Comhem genom ett grundavtal. Grundavtalet ger de fastigheter som idag ingår i Gemensamhetsanläggning 2 ca 17 fria kanaler men ingen bredbandsuppkoppling.

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

*HSM Schema för Hälsa i samhälle och miljö HT 2011 Skuggade moment är obligatoriska för kursen alt angivna grupper enl separat schema

*HSM Schema för Hälsa i samhälle och miljö HT 2011 Skuggade moment är obligatoriska för kursen alt angivna grupper enl separat schema *Grupp 1-8 : P&L, PV, Rättsmedicin, Projektarbete enl separat schema 29/8 Hela kursen Lokal denna dag: CMB, Berzelius väg 21, KI Campus 30/8* (Aulan, 2 tr Norrbacka enligt ovan) 31/8* 1/9* 2/9* 08.30-09.15

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Ronneby bibliotek, kl 14.00 16.35 Beslutande Övriga deltagare Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Till dig som är kund hos Tele2. Viktig information om pris- och kanalförändringar. ditt TV-utbud. Gäller från och med 1 november.

Till dig som är kund hos Tele2. Viktig information om pris- och kanalförändringar. ditt TV-utbud. Gäller från och med 1 november. Till dig som är kund hos Tele2. Viktig information om pris- och kanalförändringar i ditt TV-utbud. Gäller från och med 1 november. Hej! Som TV-kund hos Tele2 har du största möjliga valfrihet och vi strävar

Läs mer

Konsumtionens klimatpåverkan

Konsumtionens klimatpåverkan Konsumtionens klimatpåverkan Eva Ahlner Naturvårdsverket Klimat och konsumtion i Östergötland Linköping 31 mars 2010 Shopping en (hållbar) livsstil? Svenska miljömål för Svenska miljömål för ett effektivare

Läs mer

Turismvetenskap GR (A), Svensk och internationell turism, 15 hp

Turismvetenskap GR (A), Svensk och internationell turism, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Turismvetenskap GR (A), Svensk och internationell turism, 15 hp Tourism Studies BA (A), International Tourism Development, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

FRAMTIDSDEKLARERA! SENAST 31 AUG VILL VI HA DINA TANKAR!

FRAMTIDSDEKLARERA! SENAST 31 AUG VILL VI HA DINA TANKAR! En Översiktsplan Den här informationen har tagits fram som en del i arbetet med en översiktsplan; en vision för hur mark och vatten i Ovanåkers kommun ska utvecklas under åren 2015-2030. Översiktsplanen

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP!

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP! Lokalförening 0357 Klubb 77 Oskarshamn Bankgiro 5445-2040 PROGRAM hösten 2012 Våra sammankomster hålls i Hantverkslokalen kl. 14.oo Slottsgatan plan 3 första och tredje onsdagen i månaden om ej annat anges.

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer