Turism produkt och paket En dag om utveckling inom besöksnäringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turism produkt och paket En dag om utveckling inom besöksnäringen"

Transkript

1 Turism produktochpaket Endagomutvecklinginombesöksnäringen EnkonferensanordnadavLeaderSjuhärad isamarbetemedtranemokommunochabf Länghemden10mars2010 1

2 Förord Ärturismenproduktsomkanutvecklasprecissomandraprodukter?Ärdetpaketet ellerinnehålletsomärdetviktiga?kanettlitetpakethaettvärdefulltinnehåll?hurkan turismenläraavandrabranscher?dessafrågorärviktigaförallasomarbetarinom turism. FörattförsökahittasvarbjödLeaderSjuhäradinpersonersomarbetarmedturismtill enutvecklande,tipsande,förklarandeochkontaktskapandedagilänghem.syftetvaratt stimuleraochinspireratillattstärkaturismenisjuhäradmedhjälpavkunnigaoch inspirerandeföreläsare! Medverkandeunderdagenvar: - PierreChocron erfarenhetsommarknadsdirektöriföretagsomestrellaoch Felix,sedanmeräntioårtillbakaverksamsomkonsultsamtlärarepåIHMoch påky utbildningenförkulturturism. - OlaWirtberg verksamhetsutvecklarepåabfvästragötaland. - AnnaMargitin tekniskprojektledarepåvolvopersonvagnar. - LarsHammarström konsultochentreprenörinyaaffäreretteplan. - JohanDelfalk åretsentreprenörinomsvenskturism MattiasPettersson entreprenörsomvethurmanutvecklarföretag. - ClaësLjung småföretagaremedbreddsomjobbarmednyamarknaderiöst. - MikaelGenberg konstnärochvisionärsombyggthotelliträdochundervatten. Mestuppmärksammatärhansmånhusprojekt. KonferensenarrangeradesavTurismiSjuhärad,ettprojektunderLeaderSjuhärad,i samarbetemedtranemokommunochabf.turismisjuhäradplanerarattkontinuerligt arrangerafortbildninginomturism. Dettahärensammanfattandedokumentationavinnehålletidagen.Dokumentationenär sammanställdavpetrasordförrådab. 2

3 VÄLKOMMENTILLKONFERENSEN!...4 Sjuhäradsprudlaravkreativitet!...4 Tranemokommunärvärtettbesök!...4 VADKOMMERFÖRST HÖNANELLERÄGGET?...5 Olikabehovbestämmernivån...5 Omvärldenpåverkaross...5 Trenderidag...6 Tahänsyntillförändringarna...7 Analyserabådekundenochkonkurrenten...7 Utveckladitterbjudande...7 Positioneradinprodukt...8 PAKET UTANATTMANVET...9 Enutbildningmedfleratillval...9 Efterfråganstyrinnehållet...9 FINNSDETLIKHETERMELLANATTUTVECKLAENVOLVOOCHATTUTVECKLAEN UPPLEVELSE? Enbilpåväg...10 MotaOlleigrind...11 Kundupplevdaegenskaper...12 Lanseringsdags!...12 LEADERMETODENSOMRESURSFÖRUTVECKLING Känndigalltidvälkommen!...13 SPÄNNANDEMÖTEN,UNIKAUPPLEVELSER Viktigtattfångaområdetssjäl...14 Enegenhemsidafördenegnaresan...14 Någraexempelpåpaket...15 Fyragodaråd...15 SÅHARVILYCKATS! Jagbehöverinte menjagvill!...16 Lampor enljusidé...17 Småsakerärocksåentreprenörskap...17 PAKETFÖRENNYMARKNAD Enstormarknadmedmångamänniskor...18 Kundenseringagränser...18 Någrarådpåvägen...18 UTVECKLINGUTANGRÄNSER Hackspettarochuttrar...19 LunaResort etthuspåmånen...19 MoonMessages

4 Välkommentillkonferensen! Jan ÅkeSjöqvist,ordförandeiLeaderSjuhärad Jan ÅkeSjöqvisthälsarallahjärtligtvälkomnatillSjuhärad,LänghemochRåddeGård. Förnästanexaktettårsedanhöllsenliknandekonferensjusthär.Dengavhonomnya tankarochinspiration,ochhanharväntatpådethärtillfälletattfåfyllapåmedmeroch nykunskapochinteminstträffanyaspännandemänniskor! Sjuhäradsprudlaravkreativitet! Germanmedborgarnaansvarärdebereddaatttadetochjobbafördet,menarJan Åke. Leaderhargenomårenvisatattdetfinnsotroligtmycketkreativitetochidérikedomute ibygderna.underförraleaderperiodenbeviljadesstödtill275projekt.förraåret,som vardetförstapåennyleaderperiod,kundemanräknasamman70projektansökningar, varav45bifallna.detärbådesmåochstoraprojekt,ochförleaderärhelhetenviktig. Endelmänniskorharförmåganattgåutanförramarna,konstaterarJan Åke,inteminst ungamänniskor.videnfrågaomvadmanskullegöraommanficktvåextraögonsvarar mångavuxnaattmanskullesättademinacken,såattmankundesebakåt.menen grupp företrädesvisungdomar villiställetsättadempåfingrarna.varför?jo,ävendå kanmanhauppsiktbakåt,detärjubaraattböjaarmenbakåt! oo CristerPersson,kommunalrådiTranemokommun CristerPerssonhälsardeltagareochföreläsarevälkomnatillTranemokommun,ochhan gerenkortpresentationavkommunen.tranemokommunhardrygt11600invånarepå 14orterspriddainomkommunen.Sommångaandrasmåkommunerkämparmanmed befolkningssiffrorna.ungamänniskorlämnarkommunenförattstudera,ochdetärbra, mensedanhandlardetomattfådemattviljakommatillbakaigen.detjobbarman mycketmed. Tranemoärentypiskindustrikommunmedtvåstörreindustriermedvarderaflerän 500anställda ArdaghiLimmaredochNexansiGrimsås.ArbetslöshetenharavtraditionalltidvaritlågiTranemo.Förnärvarandeärdenöppnaarbetslöshetenknappt fyraprocent,vilketfårsessombrautifråndetrådandekonjunktur ochfinansläget. Tranemokommunärvärtettbesök! Tranemosprudlaravettriktföreningslivmedrunt300föreningarmedmångaolika verksamhetsinriktningar.detfinnsdessutommycketattse,göraochupplevaitranemo, ochcristerperssonnämnerbl.a.hofsnäsherrgårdochtorpastenhus. Hanhoppasavslutningsvisattallakonferensdeltagarehartillfälleattkommahitfler gånger Tranemokommunärvärtettbesök! 4

5 5 Vadkommerförst hönanellerägget? PierreChocronomhurenproduktskapasochutvecklas. Pierreinledermedattkommenterarubrikenpåhansföredrag.Faktumärattinteens vetenskapsmännenvetvadsomkomförst.menfråganäromdetspelarnågonroll.det viktigaärvadsomkommerurägget,dvs.produkten! Innanmanskasäljaenproduktellerettpaketmåstemangöraettantalval: 1. Vilkaärminmålgrupp?Detfinnsmängderavföretag,organisationeroch människor.vilkaskavarajustminakunder? 2. Vilkabehovskajagtillgodose? 3. Medvilkaprodukterochtjänsterskajaggöradet?Hurkanjaggöradet skickligareochsmartareänkonkurrenterna? 4. Hurskajagpositioneraproduktenpåmarknaden,såattdenblirattraktiv? Olikabehovbestämmernivån Detfinnstregrundläggandebehovsnivåersomärviktigaattfåmedsig fysiologiska, psykologiskaochsocialabehov.allatrefinnsmednärmanväljerenprodukt.varför betalarmänniskorextraförattfåettvisstvarumärke t.ex.enrolexklocka?mankan köpaenklockaför100kronor,sådetärinteettfysiologisktbehovsomtillfredsställs; dethandlarinteomattfåredapåvadklockanär.iställethandlardetombådedet psykologiskabehovet(lustkänslor)ochdetsocialabehovet(status).dettagälleralla slagsprodukter. Detsocialabehovethandlaromstatusochtillhörighet,vilketbliralltviktigareföross. Detfysiologiskabehovettillfredsställervidäremotganskaenkelt,menomgivningens synpåossärviktig.olikamålgrupperhardessutomolikastatussymboler endelvillha detdyraste,andradetmestmiljövänliga,ytterligareandradetallrasenaste. Allatrebehovenhängersamman,menskamanutvecklaenproduktmåstemanveta vilketbehovmanskatillfredsställa.villmant.ex.säljaenövernattning(fysiologiskt behov)ellerenupplevelse(psykologisktochsocialtbehov)? Omvärldenpåverkaross Vårtsynsättpåomvärldenförändrasmedtiden.Idaghandlarmycketometikochmiljö. McDonaldsprataromlivsstilochsamarbetarmedBarncancerfonden,BodyShoptestar intesinaprodukterpådjur,volvoharsomhuvudbudskapattdukanköra133milpåen tank,vwlyfterframmindremiljöpåverkanochtoyotaprofilerarsigmednollutsläpp. Dettahandlarinteiförstahandomdefysiologiskaegenskapernautandethandlarom attitydochinställning,vilketinnebärenganskastorförändringivårtsättattvärdera produkterochtjänster,menarpierre.detärdärförviktigtatthakontaktmedsina kunderföratthakollpåvilkatrendersomgäller.

6 Idaghandlarmycketomattvaraengodsamhällsmedborgare,etiskkorrekt,begränsa slitagetpåjordenochvarajuste.närenkundväljerenproduktidagtittardenalltidpå baksidan:vilkaharproducerat?vadgördeförmiljön?detledertillettnyttsättatt jobbaförproducenten.deträckerintemedatthaettbrahotell,manskaävenvara varsammedresurserna,haekologiskbomullilakanenochserveranärproduceradmat. Trenderidag Följandeärnågraavdagenstrender,enligtPierre. Äventyrsmarknaden.Vivillhalitemeräventyrochspänningivåraliv.Vivillåka tillafrikapåsafari.pensionärernavillåkapåcykelsemester.konferenserinnehålleraktiviteterochteambuildingförattdeltagarnaskakommanärmare varandra.produkterikölvattnetavdettakanvarat.ex.khakimönstradekläder, suv:arellervildmarkskängor. Marknadförgemenskap.Härhandlardetomdatingprogram,attträffaspånätet, 50 plusboendeosv.vibliralltmermedvetnaomgemenskapochhurmanbygger vänskap.ettsättatthängapådentrendenkanvaraent shirt: Jagärsingel! Marknadenföromsorg.Härfinnshemservice,hälsohemosv.mendetkanockså handlaomnågonsomgårutmeddinhundellerklippergräsetåtdig. Identitetsmarknaden.Dethandlaromattvisavemmanär.Härhart.ex.stylister, inredareochbröllopskoordinatörersinchans! Marknadenförharmoni.Myckethandlarombeteendevetenskap,satsapåditt inre,själensintelligens,yoga,healingosv.människansökereftermeningenmed livet.detharvigjortiallatider,menvisökerpånyaplatser.kanskeenaffärsidé kanvarahelgerpålandetförparsomvillutvecklasinrelation? Marknadenförsäkerhet.Lås,larm,övervakning,personligsäkerhet denhär marknadenväxersådenknakar. Marknadenfördenmiljövänliga.Dettaärsjälvklartväldigtinneidessatiderav klimatförändringar. Marknadenför degoda.vigillardemsomansträngersigliteextra.ettföretag ellerenpersonsomskänkermyckettillvälgörenhettyckervimeromänett företagellerenpersonsombehållervinstenförsigsjälv. 6

7 Tahänsyntillförändringarna Detfinnsettantalomvärldsfaktorersomalltidpåverkarossiformavpolitiska,ekonomiska,sociokulturellaochtekniskaförändringar.Någraexempel: - politiskaförändringar konkurrenslagstiftning,tullar,arbetsrätt,återvinning. - ekonomiskaförändringar konjunktur,inflation,köpkraft,bnp utveckling. - sociokulturellaförändringar attityder,konsumtionsmönster,utbildningsnivå. - teknologiskaförändringar forskningsanslag,nyaupptäckter,tekniköverföring. Ovanståendemåstemanalltidtahänsyntill,ävenomdessafaktorersjälvklartärsvåra attpåverkasomenskildföretagareochidetenskildaföretaget. Analyserabådekundenochkonkurrenten Varjeföretagbörgöraenkundanalys: - Vilkaärvårakunderidag? - Vilkaövrigaärintressanta? - Vilkakravochförväntningarharde? - Vadvetdeomossochvadtyckerde? Kundenärenintelligentsökandekundmedkravpåupplevelser.Manvillbliberörd, kännaengagemang,kännatillhörighetiengruppochfåalltskräddarsytt.dengamla trofastamedelsvenssonhållerpåattförsvinna,menarpierre. EnligtprofessorJohnQuelchvidHarvarduniversitetärdenamerikanskavarumärkeskonsumentenenvälbärgadmedelåldersmanellerkvinnasomärtröttpåprylar.Nu läggermanhellrepengarpåupplevelser.attätaute,resautomlandsochlärasigenny sportärdetreaktivitetersomökarmest.manflyttartillmindrebostäder,hyrsinbiloch andramänniskorssommarhusochinvesterarhellreifonderäniprylar.manhardärtill börjatskämmasförsinaägodelarochharingetbehovavattvisauppsinframgång genomstatusprylar.självklartärdettatrendersomävenkommertillsverige. Likaviktigtäratttaredapåvilkasomärenskonkurrenter: - Vadhardeförmål,strategiochtaktik? - Vilkasegmentsatsardepå? - Hurhardetgåttfördemhistoriskt? - Vilkastyrkorochsvagheterharde? Utveckladitterbjudande Förattståsigikonkurrensenhandlardetomattutvecklasinprodukttillettkundvärde, dvs.attduerbjuderettvärdemeränattdusäljerenprodukt.ochjuhögrevärdetär, destomerärkundenbereddattbetala. PierrenämnerenkorvgubbeiGöteborgsomexempel.Utöverkorvsäljerhanbl.a.100 korttillspårvagnenochtandkräm,detärgratisattlånatelefonen,hanlånarutpapper, penna,plåsterosv.hansäljeralltsåintebarakorv,utanhanerbjuderettmervärde. Grejenärattävendesom bara köperkorvväljeratthandlahoshonom. 7

8 Mankansedetsomencirkeldärdettotalakundvärdetliggerutanförproduktkärnan: Dethandlaromattkommaifrånprisdiskussionen.Detärbättreatthaettgrundprismed tilläggstjänsteriställetföratthafastapriserpåallt.dessutomkonkurrerarmanmedsitt utbud intebaramedsittpris. Positioneradinprodukt Deträckerinteatthaenbraprodukt.Dumåsteocksåtalaomvarförkundenskavälja justden.dumåstehittaluckanpåmarknadensomingenharfyllt.detärviktigtattformuleraenentydigochtydligdefinitionavvaddustårförochvaddulovarattleverera. Dettastyrhurduutformarochmarknadsfördinprodukt,hurduprissätterdenochhur duarbetaridittföretagmedden. Volvoärettföretagsomharlyckatsmeddennadefinition,menarPierre.Manharunder långtidhafttrekärnvärdensomallaharkänttillochsomallaanställdahararbetat utifrån säkerhet,kvalitetochmiljö.dettaharvaritväldigtframgångsrikt.saabdäremot harformuleratmängdermedkärnvärdengenomåren.detgörattdesjälvablirosäkra, ochärdeosäkrablirviosäkra:varförskajagälskaminsaab? Såärdetförallaföretag.Interntydlighetledertillexterntydlighet.Måstebliöverens interntomvadmanvilllyftafram.därförärdetviktigtatttänkaeftervadmanvilllova ochhålldetdulovar! 8

9 Paket utanattmanvet OlaWirtbergfrånABFVästraGötalandomhursmåresurserkan växa. OlaWirtbergberättaromettsamarbetsprojektmellanföretaget KreativtAvstamp,ABFVästraGötalandsamtlokalakonstnärer, konsthantverkareochhantverkare. Dethelabörjademedatthanssonvillelärasigattsmida.Olavillegärnagöradet tillsammansmedhonom,mendetvisadesigattdetvaromöjligtatthittaenkursdärde kundedeltatillsammans.dettasyntesegentligenlitemärkligt,medtankepåattstudieförbundidagiblandharsvårtattfåfolktillsinakurserochevenemang. Ochvarförharmanbarakursernärmänniskorarbetar,iställetförnärdeärlediga? Sommartidstängerdenmestakursverksamheten,konstigtnog. Enutbildningmedfleratillval OlaträffadeMärtaJohansson,somdeltarienutbildningikulturturismiLidköping. Tillsammansbörjadedefunderapåvadsomkundegöras,ochdethelaresulteradeiett Leaderprojektsommaren2009somerbjuderlängreochkortarekurseripaket. Inledningsvisinventerademanvilkamänniskorsomfannsatttillgåochdiskuterade meddemvadmankundegöratillsammans.detvisadesigattnågonhadelokaler,någon annankundefixamaten,entredjekundehållasjälvakursenosv.detfannsdetmesta! Nästastegvarprissättning.Denlösningmanlandadeiärattmansäljerenutbildning t.ex.enveckokursismide igrunden.sedanlämnarmanförslagpåolikaboendenoch andratilläggstjänster.detinnebärattsammakurskostarolikaberoendepåvilkatillval kundengör.dettagerenstörremålgrupp,menarola. Efterfråganstyrinnehållet Nuärmaninnepåsittandraår,ochinnehålletvarierarberoendepåefterfrågan allt frånafrikanskdanstillfönsterrenovering.manharenhemsidadärsamtligakurser, boendenochandratillvalfinnsmed.totaltäretttrettiotalmänniskorinvolverademen detärettföretag,kreativtavstamp,somhållersammandetochsköterpaketeringen. Dethelahandlarheltenkeltomattvarochengördetdeärbrapå boende,mat,kursledare,kringarrangemang.detledertillettflexibeltsystem.arbetssättetärdessutom kostnadseffektivt,föringentarbetaltförplanering.betaltfårmanjunärmananordnar kursen! Hemsida:www.kreativtavstamp.se 9

10 FinnsdetlikhetermellanattutvecklaenVolvoochatt utvecklaenupplevelse? AnnaMargitinochLarsHammarströmbenämnersigsomindustriellaevententreprenörer somarbetarmedutvecklingsprojekt. AnnaMargitinochLarsHammarströmdelademedsigavhurettstortföretagsomVolvo läggeruppettprojektochutvecklarenprodukt.vilkalikheterochskillnaderfinnsdet meddetlillaföretagetsvillkor?mångatrordessutomattteknikutvecklingbarahandlar omjustteknik,mendethandlarocksåomkänslor,människorochinteminstkonflikthantering. InomVolvoarbetarmanmedbådeprocesserochprojekt.Processerärmeravdedagliga rutinerna,menmycketavverksamhetenbyggerpåprojekt. Enbilpåväg Ettbilprojektbeståravtvådelar delsettteknisktprojekt,dvs.självainnehållet,delsett kommersielltprojekt,dvs.hurmanpaketeterarprodukten.dettekniskaprojektetinbegriperallaunderleverantörerochdetindustriellasystemetmedandetkommersiella projektethandlaromhurmanskapresenteraprodukten. AnnaochLarspresenteraruppläggetinförlanseringenavVolvoS80somgickiproduktion2006.Planeringenbörjaderedan1999,dvs.sjuårtidigare,vilketärennormal planeringstidiettprojektavdenhärstorleken. Störreprojektäroftasamgrupperadeochmanjobbartvärfunktionellt;allamåstekunna pratamedallaomallt oavsettvilkendelavprojektetmantillhör.detminskarsårbarhetenochökarförståelsenförprojektetsdelar. ProjektetmedS80deladesuppisexolikadelar: 1. Affärskonceptet.Härjobbarenlitengrupp(5 10personer),somförsökerattsia ettantalårframitiden:vilkatrendergäller?hurutvecklaskundgruppen?vilka tekniktrenderfinns?vilkaindustribegränsningarfinns?detviktigaäratthitta USP uniquesellingpoints.manmåstepresenteranågotnyttochunikt. Sammasakgällerettlitetföretag vadharjagsomärunikt?denstoraskillnaden ärresurserna.ettföretagsomvolvoharspecifikaavdelningarsombaratittarpå trender.dettakanvarafördelmenocksåennackdel.riskenfinnsattmanblir Volvoit,ochdärförärdetalltidviktigtattsetillandrabranscherochtrender. 2. Teknikkonceptet(10 20personer).Härhandlardetomhurproduktenskaseut ochhurmanbyggerrentindustriellt,alltsåvilkenfabriksomgörvad. 10

11 3. Utveckling(1500personer).Härhandlardetomsystem,komponenteroch utrustning.idetvåförstafasernahandlardetomattjobbainternt,menidenhär delenavprojektetblirfokusalltmerexternt. 4. Industrialisering(3000personer).Nuskamanfåbilenattfungeraindustriellt, dvs.fördemsomskabyggaden,inteminstgenomutbildning.manjobbarutifrån ettslags frötallsprincip,därdebästamontörernafrånfabrikenbyggerenbili enförsöksfabrik(pilotplant).dessautbildarisinturtionyapersoner,somisin turutbildartionyavarderaosv.allainblandademåstevetahurmanbyggerbil. 5. Kommersialisering(500personer).Närdetärdagsattkommersialiseraproduktentarmanframpressmaterial,ordnarvisningar,ärmedpåutställningar,låter motorjournalisterprovköraosv.detgälleratthållaintressetuppe,trotsatt bilarnatillattbörjamedärhemliga.kommersialiseringenärväldigtknivig,för manmåstet.ex.bokahotellinförstörrevisningarettåriförväg.vadhänderom tidsschematspricker? 6. Vitboken.Efterenresapåsjuårsamlaskärnteamenochskriveravsigienvitbok: Vadgickrätt,vadficksnett?Dethandlaromatthelatidengöraförbättringar införnästaprojekt.utvärderingenärenoerhörtviktigdelavprojektet! MotaOlleigrind Iettteknikprojektavdenhärstorlekenärdetviktigtattskapaenmentalbildavvad somingårochhurmåletserut.därfördelarmaninprojektetiettantalfaser: - konceptstudiefasen - förstudiefasen - projektfasen - slutfasen. Varjefasfungerarsomdelmål,försjuårärtrotsalltenganskalångtid.Detgällerattalla vetvartprojektetärpåväg.inomvarochenavdessafaserharmansattuppettantal grindar,dvs.etappersommanskatasigigenom.manläggerävenuppenlogikplanför hursakerskafungeraparallellt.ingagrindarstängs,utanmanskatasigigenomalla. Självklartfinnshandlingsplaneromnågotgårfel ochdetgördetalltid.ettsådanthär projekthandlarsjälvfalletommycketpengar.tidigamisstagärintesådyrbara,menen minutiproduktionsledetkostarotroligtmycket.bättredåattgörafelentidigt. Mångamötenochmycketplanerarutgårfråndenkanskelitemärkligadevisen: Ingen skagådärifrånochvarasupernöjd. Mendethandlaromattallaskakännasiglagom nöjda.ingenskafådethanvillheltochhållet.ettbilprojektär,ochkanintevaranågot annatän,enstorkompromiss. 11

12 Kundupplevdaegenskaper InomVolvoharmanformuleratsäkerhet,miljö,kvalitet,design,körupplevelse,komfort ochkostnadsomviktigaegenskaper.ingenkanvarabästpåallt,denbilenharingenråd attköpa,menjustdessaegenskaperärviktigavärdenförvolvo. Manarbetarutifrånenskalamedtrevariabler: 1. L leading,ingenannanhardetutanvolvoärunikt. 2. A amongthebest,volvofinnsblanddebästa. 3. C competitive Volvofinnsmedimatchen,såattsäga. Skamanblibrapåallttapparmanocksåallt.Detgällerattbestämmavadmanärbäst på.dettagällersåvälstorasomsmåföretag.larsochannatroratttänkesättetmedl,a ochcäröverförbartävenpåturismbranschen.dethandlaromattformuleravilka egenskapermanharochvadsomärviktigtfördenegnaproduktenellertjänsten. Lanseringsdags! S80hadeenbudgetpådrygt1,5miljarderkronortotalt.Närdetvardagsförlansering bjödmanintotalt12000personerfrån61länderunder3månader.manhyrde Göteborgsoperan,hyrderestaurangGustafsbergitremånader,hyrdeLisebergosv. Dettaärförståsengigantisksatsning,menävensmåföretagmåstetänkapåhurman lanserarochpresenterarsinprodukt.och inteminstviktigt: Redannärdubörjarplanerafördigproduktbördutänkapåhurdenskalanseras.Detär juingennyttamedenaldrigsåbraproduktommänniskorintekännertillattdenfinns! 12

13 Leadermetodensomresursförutveckling RolandHaraldssonpresenterarLeaderSjuhäradochTurismiSjuhärad. LeaderfinnsöverhelaEuropa såävenisjuhärad ochrolandochhanskollegorhar sinakontorpåråddegårdilänghem. LeaderSjuhäradvillvaraenresursförmänniskorsomverkarpålandsbygden.Många trorattdetbaraärattsökapengarhosleader,menrolandbetonarattmaninteären bidragsgivandemyndighet.leaderärmeravenarbetsmetod.manärförvissoenfinansiellresurs,mendetställsganskahögakravförattmanskafåmedel.detmåstet.ex. finnasettpartnerskapigrundenochdärtillskaprojektetvaranytänkandeochhållbart. Atttroattmanbarakansökapengaräralltsåfel. RolandskajobbamedTurismiSjuhäradunder3år,varav1,5harförflutit.Enavhans viktigasteuppgifterärattjobbamednärverkandeiolikaformer,ochdagenskonferens ärettavflerasättattskapanätverkochlåtamänniskormötas.hanjobbarocksåmed kompetensutvecklinggenomkonferenser,seminarierochinspirationsträffar. Känndigalltidvälkommen! Ihansuppdragingårävenattjobbamedvärdskap alltsåattfåbesökareattkännasig välkomnaisjuhärad.hanharprecisinlettettarbetekringdettaiherrljungatillsammansmedvuxenskolan,ochtankenärattprocessenskaspridasöversjuhärad.de delarmantaruppärbl.a.viktenavdenyttremiljön,berättande,sjuhäradskunskapoch Vadärvårsjäl? dvs.historieniochbakomsjuhärad. TurismiSjuhäradarrangeraräveninspirationsträffarmedfrukost,nästagångi Vårgårdaden22april.Dengångenskadethandlaomsocialamedier vadärdet,hur arbetarvimeddet,måstevihållapåmeddet?självklartärallaintresseradevälkomna! Hemsida:www.leader sjuharad.se. 13

14 Spännandemöten,unikaupplevelser JohanDelfalkomhurmanpaketerarenreseprodukt Adventura,somJohanhardrivitsedan1999,paketerarresorförföretag.Hanharjobbat medresoriolikaformerisnart20år,ochhanjobbarfortfarandesomguideemellanåt föratthållasiguppdateradochföratthållakollpåproduktsortimentet.tidigarehade AdventurakontoriStockholmochMalmö,mennumerafinnsmanilillaSkillingeoch Östersund.Detärfulltmöjligtmedhjälpavdagensteknik ochdetärväldigtmycket billigareochmerpersonligt. Viktigtattfångaområdetssjäl Adventurajobbarmedannorlundamötenochpaketerarupplevelser.Enbraupplevelse, menarjohan,måsteinnehållafinnasmat,enberättelse,någonaktivitetochgärnaett annorlundaboende t.ex.enfyrellerenbåt.detbehöverintevaralyxmendetska finnasettspecielltvärde.kulturenärlikaviktigoavsettommanbefinnersigikenya,i NordnorgeelleriSmåland,ochdetviktigtärattfångaområdetssjäl. Manförsökerocksåhaannorlundalokalernärdethandlaromkonferenser fyrar, ishotellellerpåbåtar förattgöraupplevelsenminnesvärd. Företageterbjuderrovdjursspårning,skoter,kajakpaddling,offroad,ridning, teambuildning,långfärdsskridskoosv.detviktigaärattresornainnehållerenaktivitet somäranpassadtillgruppensålder,budgetochintressen.adventurasäljerintenågon resautanaktivitet.tvärtomäraktivitetenoftaskälettillresan.gruppervändersigtill Adventuraförattdevillgöranågot. Johanhardocknoteratenskillnadidagjämförtmed1990 taletochit eran.dåville kundernaattnågotskullehändahelatiden.idagärdetmergenuint.mangörensaken heldagochsedanvillmanhatidtilleftertankeochlugn.detmåstefinnasutrymmeatt varvanerochprata. Enegenhemsidafördenegnaresan Adventuraarbetarmycketmedwebbenochnyteknik.Exempelvisharmanettsystem därmansätteruppenegenhemsidaförrespektiveresa,därdeltagarnapåjustden resankanloggainmedegetloginochordnapraktiskasaker,väljablandaktiviteter, blogga,hämtabilder,läggauppfilmerosv.sidanliggeruppebådeföreochefterresan. Detärenserviceförkundenochdetunderlättarförföretaget.Enresabörjarjuoftai sinnetlångtföreavfärd. Johannämnerengruppsomskulleresaivägochtittapåspäckhuggareinovember månad.deltagarnafickredapåresmåletiaprilochdåladesocksåderasegenhemsida upp.resanblevdärmedenstörreproduktänbaraavfärdochankomst. NumerasäljerAdventuraentotalupplevelse,tidigaresåldemanresor.Detmervärdet germerpengar. 14

15 Ävensocialamedierärviktiga.FöretagetfinnspåFacebook,Twitter,olikabloggaroch Tripadvisor,ochdetharlönatsig.ExempelvisharmanfåttbokningarviaFacebook. Resenärenblirdessutomenkvalitetsstämpelviaolikaforum. OftastsökermanuppkundernadirektochAdventurariktarinsigpåkundersomäri ropetförtillfället.justnuharmanlagtfokuspåvindkraftföretag enkategoriföretag somväxerochdärmedharettbehovattträffas.mansökeruppdem,träffardemoch skaparaffärer.kedjanärföljande:100telefonsamtalger50möten,somger25offerter, somger12affärer.dettastämmerfaktisktganskaväl,menarjohan. Någraexempelpåpaket JohangavossnågraexempelpåolikapaketresorsomAdventurahararrangerat: - UngdomsmottagningarnaiSkånebehövdesvetsassammanochmanbokade någonaktivitetpådagenochgemensammiddagpåkvällen.aktivitetenblevdels graffitimedkändakonstnärer,delssångmedenrapartistfrånlosangeles. Deltagarnafickpresenteraresultatettillmiddagen. - HÅG(ettnorsktföretag)bjödsina20bästaåterförsäljaretillNewYork.Adventuraordnadebesökpåjazzklubb,kajakpaddlingiHudsonRiverochmatsafarii GreenwichVillage. - VestasNorthenEuropévillehaenföretagsfestför700personer.Adventura byggdeetttältutöveröresund,chartradeplanmedfolkfråntrestäder,bokade 400hotellrumiMalmöochordnadeenkonsertpåkvällenmedbl.a.JillJohnsson ochhanneboel. Mycketkanlåtadyrt ochdetärdetibland.menjohanserfarenhetärattpengarnainte alltidärviktigast.kundenbetalarförupplevelsen.hansdyrastearrangemangvarbudgeterattillcirka200000kronorperpersonförfempersoner.dockvilledessaåkaförsta klassiställetföraffärsklasspåflyget ochdåblevdetnågra talskronortill! Närdetgälleratthittaplatserföraktivitetersåfårmantips,åkerruntochutgårfråndet egnaintresset.manlärsig,menarjohan,detblirliteavdetektivarbete.någonkänner någon,ochpådenvägenärdet. Fyragodaråd 1. Detärbättremedengrundpaketsomkundenkanbyggapåänattalltärinbakati prisetdirekt.detgårfaktisktattprataomkundenstvåplånböcker denförsta fördetmanvillköpa,denandrafördetmanvillha. 2. Detärviktigtmedsnyggamaterial.Dukanvarahurduktigsomhelst,harduett fultmaterialkommeringenattköpadinprodukt.detärettotroligtbrusidag,så läggkrutpåenbraochsnygghemsida.adventurasäljermycketpådet. 3. Setillattduharenberättelseattdelameddigav.Människorvillvetamer. 4. Vartillgänglig.Svarapåtelefonoche postsåsnartsommöjligt annarsletar kundenvidare. Hemsida:www.adventura.se 15

16 Såharvilyckats! MattiasPetterssonberättaromföretagandeochutveckling MattiasPetterssonkonstateradeinledningsvisatt: Entreprenörärettfinareordför galning! Hanmenarattensannentreprenörkommerfrånpunktatillpunktbhelt enkeltföratthanellerhonbestämtsigfördet.detharmedlivsstilattgöraochdetärett sättattvara:manvilltestagränser. Detviktigasteärattförsesigmedbrakontakter,branätverkochbraorganisation.Han självmåstehamänniskoromkringsigsomharbådafötternapåjorden,förhanharen förmågaattsvävaiväg.hanhävdardockbestämtatthanaldrigharmisslyckats han harbaralärtsigmassoravläxorpåvägen! Jagbehöverinte menjagvill! Mattiasharlångerfarenhetavföretagandeochhargjortaffäreri32länder helatiden drivenavnyfikenhet.dethandladeinteomatthanbehövdegöradetta,menhanvilletill olikaländer.detärgrundenfördethankallarentreprenörskap. Hanmenarattdethandlaromtvåsaker: - Manmåstevågasesaker. - Manmåstevågagörasaker. Detlåterenklareändetär.Detärenmänskligreaktionatttroattdetblirenklareom manintegörnågot.ochvisstärdetså.menommanvågartariskerökarchansenattdet händernågotpositivt.manmåstehelatidenvägariskenmotförtjänsten.dettamedatt vågatariskerärocksåenlivsstil. Mattiasgerettkonkretexempel:Hanflygerväldigtmycketruntomivärlden,ochhar därmedförmånenattkunnajämföraolikaflygbolag ochnärhanhörattsashållerpå attgååtskogen,såblirhanfaktisktintesåförvånad.derasservicenivåärinteitoppklass,förattuttryckadetmilt,enligtmattias. Mensenastnärhanflögmeddemhändenågot. DetvarsistaflightenfrånFrankfurtochMattiasvarväldigttrött.Hanspranglängstbaki planetochladesigitresätenförattfåsova.dåkomensas anställdframtillhonom medtvåkuddarochenfilt desistakvarsomfannsikabinen.dettavar,enligtmattias, enenkelformaventreprenörskap.sas killentogenrisk.hankundeväljaattgöraen kundnöjd,idettafallmattias.samtidigtfannsriskenattandraresenärerskulletyckaatt detvarfelattjustmattiasfickdenservicen. HadeSAS killenlåtitbliattservamattiashadehanalltsåsluppitriskenföretteventuellt problem,menhantogrisken ochfickennöjdkund. 16

17 Lampor enljusidé Mattiasdeladeocksåmedsigavsinaerfarenheteravnärhanstogöverlampföretaget Oriva.DethelabörjademedatthanochenkompanjonköpteettlampföretagiSmåland. Manhadenågratuffaårinledningsvis,samtidigtsomMattiasblevrastlösförSverige kändessomenförlitenmarknad.hanvilletillpolen,fördetvarenbramarknad.dock behövdemannågonsomkundehjälpademinpåmarknaden. Sagtochgjort hanochhanskompanjonåktetillpolenochbesökteenmässadär. Iställetförattställautsomföretaggickmanruntochlåtsadesvarakunder,förattse vilkasomvarbra.efterenstundhittademanettlitetbåsmedtvåkillarsomsålde hemmagjordalampor.detvarettväldigtlitetföretag,mendetkändeshelträtt.detfick blibasenförsatsningenipolen ensatsningsomhargåttväldigtbra. Dethandlarominställning,omattseetttillfälleochvågatadet. NumeraharMattiasföretagetableratsigiUkraina.Mångavarnadefördenmarknaden, menhansukrainskakunderärhansbästavänner.deharbyggtuppettförtroendesom fungerarväldigtväl. Småsakerärocksåentreprenörskap HotellkedjanRitzCarltonharåttareglersomvarjeanställdmåstekunna,blandannat skaallasomjobbardärvetanamnetpåallasomcheckarin.vadlederdettill?jo,kunden blirpågotthumörnärmanblirtilltaladmednamn.detärettsuperenkeltsättattfåen brarelationmedkunderna. Mattiastyckeriblandattsvenskaföretagärräddaattseochtademöjlighetersombjuds. Detbehöverintehandlaomnågotextremtutanävendesmåsakernagårattöverföratill gottentreprenörskap.vågagöranågotnytt,detärintefarligt.flyttagränserna.det enklalillakanallagöraiallalägen.manfårennykontakt,ennyupplevelse. Slutligenettgottråd:Detärenkeltattlyckas detärbaraatttadetlugntibland! Hemsida:www.oriva.se 17

18 Paketförennymarknad ClaësLjung entreprenörmedrysslandsommarknad. Claësmenarattpaketetärtillförattfångauppmärksamheten.Därförärhanspaket hyfsatbilliga.förhonomhandlardetiställetomattfåkundenattviljaplockapå tilläggstjänster.engångskullehansäljaettkanotpakettillenkundfrånstorbritannien. Detslutademedattkundenhyrdestugaienveckaiställetochstruntadeikanoten! Enstormarknadmedmångamänniskor Claëssäljerendelgenomsinhemsidamendetmestaförmedlasgenomagenter. Fördelenärattmanslipperkostnaderförannonseringosv.Detsköteragenten,som sedanfårprocentpådethansäljer.visstärdetbraattsäljadirekt,dåfårmanjubättre betaltavkunderna,mendetärviktigtattintetamindrebetaltänviaagenten.dålär manintehadenkvarsålänge. ClaësharjobbatmotöstraEuropaiettantalår.År2007stodPolenför37,5procentav hansomsättning.deharpengar,konstaterarclaës.polenhar39miljonerinvånareoch mångaflermiljonäreränsverige.enbramarknad,medandraord! Kundenseringagränser FörraåretgjordehanenförstudienärdetgällerattmarknadsföraAlvhagavildmarkoch femandraföretagiryssland,ochhanärnuväldigtintresseradavattskapakontaktmed flerföretagareisjuhäradförsamarbete.gästenseringakommun ellerlänsgränser.det viktigaärattfådemintresseradeavområdetochvåruppgiftärattsetillattdetfinns kapacitetatttaemotdem,menarclaës. Marknadenärenorm.Detfinnsettuppdämtresebehovfrånöstländerna,menoftaärde räddaattdeinteskabliförstådda.claësochhanssambontalartiospråktillsammans, vilketärenstorfördel. Någrarådpåvägen 1. Setillattfåbetaltiförväg,såslipperniattståsistadagenochdiskutera småsaker.låtgästernaläggaendepositionochhaseparataelmätareivarjehus. Dåärdetlättareattskrivaslutnotan. 2. Varnogamedvärdskapet.Harengästfelskaduståpådig,menharderätt,eller nästanrätt,ärdetbättreattsväljaliteförtret. 3. Haenbraberättelse.Detärviktigtattdukanprataomtrakten.Tavarapå traditionenochförbättradenomdetbehövs! Hemsida:www.fegen.nu 18

19 Utvecklingutangränser MikaelGenbergsatsarhögtochlångtbort.Nuvillhanbyggahuspåmånen! MikaelGenbergbörjademedattvisaettantalmötesplatserruntomivärlden,därvissa hargjortstörreintryckänandra Stonehenge,Egypten,TajMajal,Eiffeltornet,operahusetiSydney.Hanvillsatsapåetthuspåmånenochhansutgångspunktärextremt naiv.hanvillheltenkeltbyggaenrödstugapåmånenförenbättrevärld. Närmänniskorfårgalnaidéerläggermandeoftaåtsidan.NärMikaelficksinidéskrev hanettbrevtillgeneraldirektörenpårymdstyrelsen ettbrevsomhanaldrigskickade. Hanförsöktesläppaidénmendenkomtillbakahelatiden.Tillsluttoghanmodtillsig ochringdeupppr chefenpårymdstyrelsenochsadevadhantänkte. Detblevväldigttystitelefonen,konstaterarMikael. Hackspettarochuttrar OchvemärdåMikaelGenberg?Hanärenkonstnärsombörjadesinkonstnärsbanamed attmålaochskulptera,ochhaninsågsnabbtattkonstnäreraldrigfrånprataom marknadsföringellerkommersialismförkonstnärer. EttavhanstidigareprojektärHotellHackspettiVästerås från1998.detärettenmanshotell,13meteruppi VasaparkenshögstaekicentralaVästerås.Ytanär12,8kvm fördelatpåsängplats,kök,toalett,bibliotekochtvå balkonger.närhanpresenteradeidénförkulturchefenfick hanförsthöraattdetvarenfantastiskidé menomöjligatt genomföra.nuhardetsuttituppeitolvår. EttsysterprojektettparårsenareärhotelletUtterInnsominvigdes2000.Detärett tvåvåningshotellmedettsovrumtremeterundervattenytan,belägetenkmuti Västeråsfjärden.Flytbryggansytaär25kvm.Påövervåningenfinnskök,toalettsamt elinstallationer.påundervåningentvåsängar,sängbordsamtpanoramarutoråtallahåll. Nuharhanettnyttundervattenshotellpågång,viddenlillaparadisönPembaiIndiska oceanen. LunaResort etthuspåmånen Ochsedanharhanalltsåtänktsättaettröttlitethuspåmånen.Hurgenomförmanen sådanidé?mikaelbörjademedattbygganätverk.hanåkteruntochdiskuterademed allahankundetänkasiginomrymdvärlden,näringsliv,samhälle,myndigheter,media ochmarknadsföring. Ochdetlönadesig.Endagringdetelefonen detvardåvarandestatsrådetleif PagrotskysomfrågadeomMikaelvillehahjälpmednågot! 19

20 AllahanpratademedsadeattSvenGrahnfrånRymdbolaget enavpionjärernainom svenskrymdindustri varenviktigpersonatthamedpåvagnen.annarsskulledet aldrigfungera.svenvarnegativtinställdtillprojektetochtyckteattdetvarendåligidé, menmikaelgavinteupp.hantogmedsigenpolitikerochenvetenskapsmanföratt träffasven,ocheftertimmekomdetmagiskaordet Svensade vi.heltplötsligtvar hanmedpåidén.mikaelharävenfåttkontaktmednasa,vilkaärkändaförattaldrig arbetamedandra.menåterigen nätverkochkontakterbetydermassor. Varfördåetthuspåmånen?Mikaelserotroligaaffärsmöjligheterframförsig,ochde pengarsomkommerinskaanvändasföratthjälpamänniskorruntomivärlden,stärka Sverige,synliggöraandraidéer. Projektetförenarmassoravmänniskorfolkmedolikakompetenser,ochMikaelhar funderatpåvarfördeöverhuvudtagetärintresserade.varförläggerdeutsintidpådet här?detenklasvaretär,trormikael,attmänniskorvillvaratillsammansmedandra människor,ochomtankarochidéersvävarlitehögreänensjälvblirdetväldigtroligt! MoonMessages Enavaffärsidéernaärattmänniskorskafåskickameddelandentillmånen moon messages förendollar,somentelefontjänst.enbekanttillhonomräknadepådetdär ochkonstateradeattbaradennordiskamarknadenförungdomssajterpånätetskulle kunnagenerera40miljonerkronor. NärChristerFuglesangvaruppeirymdensenasthadehanmedenrödlitenstugai pappersomhanveckladeuppikapseln.dettafilmadesochnuskadenfilmentv sändasi anslutningtillinvigningenavenvärldsutställningishanghai.totalthandlardetom870 miljonertittare. ChristerFulgesangfinnssjälvklartmedigruppenruntprojektetochhanharuttalatsig omprojektet: Dethärärenbraidé!Teknisktsettärdetklartgenomförbart.Detären godaffärsidévifårenteknikutveckling,visäljersverigeochvistimulerarungdomaratt pluggateknik. AvslutningsvisgerMikaelGenbergossettordpåvägenfrånAlbertEinstein: Wecannot solveourproblemswiththesamethingsweusedwhenwecreatedthem. Hemsida:www.themoonhouse.com 20

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

inbjuder till: träna SOM team tynell

inbjuder till: träna SOM team tynell inbjuder till: TRÄNA SOM TEAM TYNELL 10-12 PERSONER GES ETT UNIKT TRÄNINGSUPPLÄGG INFÖR VASALOPPET 2013 Sport Support Center i samarbete med Team Tynell erbjuder 10 personer att träna och förbereda sig

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

ZOTI SPORTS 2013. MALMÖ rugby club

ZOTI SPORTS 2013. MALMÖ rugby club MALMÖ rugby club rugby 2013 WEBSHOP Malmö RC kommer att få tillgång till en egen webshop dit ni kan hänvisa era medlemmar. Där kan medlemmarna beställa och betala sin kläder fram till ett sista beställningsdatum.

Läs mer

TV och/eller bredband via Comhem. Gruppanslutning

TV och/eller bredband via Comhem. Gruppanslutning TV och/eller bredband via Comhem Föreningen är idag kunder i Comhem genom ett grundavtal. Grundavtalet ger de fastigheter som idag ingår i Gemensamhetsanläggning 2 ca 17 fria kanaler men ingen bredbandsuppkoppling.

Läs mer

Vadå geo någonting. Vad är det här bra för? det har fröken inte sagt något om.

Vadå geo någonting. Vad är det här bra för? det har fröken inte sagt något om. Kaarina Ringstad Informatör på SGU (hydrogeolog och copywriter) och projektledare för uppdraget Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt Vad är det här bra för? Vadå geo

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Seglaren - Havets ambassadör! - långsiktig hållbarhet. Seglarträffen 2014 Jönköping Karin Malmcrona

Seglaren - Havets ambassadör! - långsiktig hållbarhet. Seglarträffen 2014 Jönköping Karin Malmcrona Seglaren - Havets ambassadör! - långsiktig hållbarhet Seglarträffen 2014 Jönköping Karin Malmcrona Utgångspunkt för resonemanget: - Vilken erfarenhet har jag? - Vad är mina värderingar? Karin Malmcrona

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla!

Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla! Kakexi - stigmatiserande tillstånd för alla! Christel Wihlborg Överläkare Palliativa verksamheten, Ystad Kakexi - definition Ett multifaktoriellt syndrom som karakteriseras av Förlust av muskelmassa Kan

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker.

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker. PRISLISTA 1 (5) Bli sponsor/samarbetspartner med Eda Golfklubb Inför säsongen har det tillkommit en del nyheter. En del nödvändigt pga. av ökade kostnader andra beroende på rekommendationer från revisorer

Läs mer

Vinterjacka MH 136, Unisex. Finns i storlekarna XS-XXXL. Pris 1500 kr

Vinterjacka MH 136, Unisex. Finns i storlekarna XS-XXXL. Pris 1500 kr KLUBBKLÄDER 2013 Vinterjacka MH 136, Unisex. Finns i storlekarna XS-XXXL. Pris 1500 kr Jacka utan mudd NW 454, Unisex. Finns i storlekarna 120/130, 140/150, 160/170, XS-XXXL. Pris 600 kr Jacka med mudd

Läs mer

TRANSIT NYHETSBREV SEPTEMBER 2OII

TRANSIT NYHETSBREV SEPTEMBER 2OII TRANSIT NYHETSBREV SEPTEMBER 2OII BREDBANDlrvlrererotr Ni har väl gjort ert val av digitalbox? Nu närmar vi oss tiden för ett förändrat TV-utbud I höst lägger vi om distributionen av Era kanaler i Basutbudet

Läs mer

Lathund Fukt. DEXOR AB Torsvägen 14 749 60 Örsundsbro Box 33 749 06 Örsundsbro Tel: 0171-46 07 30 Fax: 0171-46 04 16 E-mail: db@dexor.se www.dexor.

Lathund Fukt. DEXOR AB Torsvägen 14 749 60 Örsundsbro Box 33 749 06 Örsundsbro Tel: 0171-46 07 30 Fax: 0171-46 04 16 E-mail: db@dexor.se www.dexor. Lathund Fukt DEXOR AB Torsvägen 14 749 60 Örsundsbro Box 33 749 06 Örsundsbro Tel: 0171-46 07 30 Fax: 0171-46 04 16 E-mail: db@dexor.se www.dexor.se Innehåll Lathund Förord Fukt - steg för steg Fuktvandring

Läs mer

att utveckla de omgivande landsbygdsföretagen har möjlighet att få projektstöd. För mer information kontakta länsstyrelsen. (www.lansstyrelsen.

att utveckla de omgivande landsbygdsföretagen har möjlighet att få projektstöd. För mer information kontakta länsstyrelsen. (www.lansstyrelsen. Turism 40 41 Turism Hästturism har expanderat kraftigt under de senaste åren. Förutsättningarna för att utveckla olika inriktningar av hästturism är goda i Sverige. I landet finns bra inhemska hästraser,

Läs mer

V i n g a o f s w e d e n g å V o k o r t

V i n g a o f s w e d e n g å V o k o r t Vinga of sweden Gåvokort inspiration från Vinga skandinavisk design, hög kvalitet och miljö är tre saker som är mycket viktiga för oss. Därför är vi alltid måna om att våra produkter tillverkas med högsta

Läs mer

Se sortimentet till våra populära gåvokort! personally.se godrelation.se merryxmas.se

Se sortimentet till våra populära gåvokort! personally.se godrelation.se merryxmas.se Se sortimentet till våra populära gåvokort! personally.se godrelation.se merryxmas.se Gåvokort har idag blivit det populäraste sättet att ge bort julgåvor till kunder och anställda. Många års erfarenhet

Läs mer

~ Omställning Tranås ~

~ Omställning Tranås ~ ~ Omställning Tranås ~ Arbete med hållbar utveckling i Tranås och Sommenbygd Förstudie hösten 2011 Hypotes Vi tror att det finns många som arbetar med omställningsarbete men inte ser det i ett större sammanhang

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2002-04-17

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2002-04-17 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 6 Flamman och Folkets Hus Kommunfullmäktige har 2001-11-28 beslutat att uppdra åt kulturutskottet att undersöka möjligheterna att få externa hyresgäster till Flamman.

Läs mer

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert Globalt nätverk Brett paketutbud Flexibla privatleveranser Smarta företagspaket Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt

Läs mer

PRAKTIKRAPPORT Lämnas in på Fronter-praktikmapp efter avslutad utlandspraktik

PRAKTIKRAPPORT Lämnas in på Fronter-praktikmapp efter avslutad utlandspraktik PRAKTIKRAPPORT Lämnas in på Fronter-praktikmapp efter avslutad utlandspraktik Ditt praktikår Detta arbete ska syfta till att Du under Dina praktikperioder inhämtar kunskap om Dina praktikplatser och i

Läs mer

Välj Lärarfonder för din tjänstepension

Välj Lärarfonder för din tjänstepension Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden. Välj Lärarfonder för din tjänstepension Vi har skapat Lärarfonder för dig som är lärare Tjänstepensionen kommer att betyda mycket för din ekonomiska

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Upplev Volvo Personvagnar

Upplev Volvo Personvagnar Upplev Volvo Personvagnar Guidade turer i Volvofabriken, Volvo Cars Brand Experience Centre och Volvo Museum, samt provkörningar på Volvo Cars Demo Center Välkommen till Volvo Cars Visitor Centre Volvo

Läs mer

Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot

Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot Kartläggningsguide för temat Ett gemensamt jordklot Syftet med det här häftet är att erbjuda er färdiga mallar och metoder för kartläggningar inom temat Ett gemensamt jordklot. Häftet innehåller kartläggningsverktyg

Läs mer

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar christian walén psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar psykologifabriken agenda hållbart ledarskap? introduktion till beteendeperspektivet varför människor

Läs mer

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se 2011-04-18 Marknadsföring och VarumärkesuppbyggnadMarknadsföring och Varumärkesuppbyggnad

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ulvsby, Länsmansgården, Höjen, By, Svartserud, Spel nästorp, Spelnäs, Bryggegården. Vi kallar oss:

Ulvsby, Länsmansgården, Höjen, By, Svartserud, Spel nästorp, Spelnäs, Bryggegården. Vi kallar oss: ! Kommunikationer har varit grundläggande och omvälvande för all samhällsutveckling. Nu är nästa omvälvande teknikskifte här. Det är dags att byta ut de gamla kopparledningarna som vi använder för telefoni,

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen.

Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig. Posten Logistik Kundtjänst 0771-33 33 10. posten.se/norden Logistiktjänster för Norden samt övriga världen. Nordens viktigaste paket skickas med Posten.

Läs mer

Hav möter Land bidrar till att ändra på detta. 2011-09-26 2

Hav möter Land bidrar till att ändra på detta. 2011-09-26 2 Tänk dig en värld där kartan tar slut vid gränsen Där kunskapen ligger gömd i skilda lådor En värld där klimatet snart kanske höjer vattennivån och rubbar ekosystemen Välkommen till Kattegatt Skagerrak

Läs mer

Vad är livsmedelsfusk? Exempel fallbeskrivningar Hur arbetar vi för att upptäcka fusk?

Vad är livsmedelsfusk? Exempel fallbeskrivningar Hur arbetar vi för att upptäcka fusk? Vad är livsmedelsfusk? Exempel fallbeskrivningar Hur arbetar vi för att upptäcka fusk? Vad är livsmedelsfusk? Livsmedelsfusk är en form av bedrägeri som innebär att livsmedel avsiktligt saluhålls för att

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Välkomna. Nu är vi 445 medlemmar Tillsammans bygger vi ett fibernät Tillsamman skall vi äga och driva nätet www.hyssnafiber.se

Välkomna. Nu är vi 445 medlemmar Tillsammans bygger vi ett fibernät Tillsamman skall vi äga och driva nätet www.hyssnafiber.se Välkomna till stämma i Hyssna Fiber ekonomisk förening Nu är vi 445 medlemmar Tillsammans bygger vi ett fibernät Tillsamman skall vi äga och driva nätet www.hyssnafiber.se Hyssna Fiber ek. för. Ordinarie

Läs mer

Praktisk metodik för design av användarupplevelse (UX) Mats Berglind Senior Consultant User Experience

Praktisk metodik för design av användarupplevelse (UX) Mats Berglind Senior Consultant User Experience Praktisk metodik för design av användarupplevelse (UX) Mats Berglind Senior Consultant User Experience 1 En upplevelses 5 faser Entice Enter Engage Exit Extend Förväntningar Start Ta del Slut Håll kvar

Läs mer

Projektlaboratoriet. Utbildningsprogram i en virtuell simuleringsmodell. Testa dig själv som projektledare och förbättra dina färdigheter

Projektlaboratoriet. Utbildningsprogram i en virtuell simuleringsmodell. Testa dig själv som projektledare och förbättra dina färdigheter Projektlaboratoriet Utbildningsprogram i en virtuell simuleringsmodell Testa dig själv som projektledare och förbättra dina färdigheter Om spelet Projektlaboratoriet simulerar i realtid ditt ansvar som

Läs mer

Pitch/Hook: How far are you willing to go to save the people you love?

Pitch/Hook: How far are you willing to go to save the people you love? GONE HIGH LEVEL CONCEPT Pitch/Hook: How far are you willing to go to save the people you love? GAME IN SHORT Unreal Engine 3 GONE will be using Unreal Engine 3. Platforms The game will be released for

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift.

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. www.happygift.se VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. Med enkelhet väljer du en eller flera presenter ur vår omfattande samling. Med

Läs mer

INFORMATION OCH INSTALLATIONSHJÄLP VÄTTERHEMS NYA TV-LÖSNING

INFORMATION OCH INSTALLATIONSHJÄLP VÄTTERHEMS NYA TV-LÖSNING INFORMATION OCH INSTALLATIONSHJÄLP VÄTTERHEMS NYA TV-LÖSNING NY TV HOS VÄTTERHEM Vi byter tv-lösning för att du ska få bättre bild, bättre ljud, bättre utbud och framförallt en större frihet. Med dina

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar Minória Manuel pekar på åkern som blev dränkt då floden Zambezi svämmade över. Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar På åkern sjunker fötterna djupt ner i varm gyttja. Här och där finns fortfarande

Läs mer

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april Enkätsvar från medlemsmötet 3 april 1. Vilka representerar du? a. Företag från besöksnäringen 10 b. Företag från övriga näringslivet 11 c. Föreningar eller organisation 9 2. Hur många anställd är ni? a.

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Nuläge: Konsult VD Granberg AB Ordf Strategiska rådet DC Dåläge Fd ordf Invest in Norrbotten Fd VD The Node Pole Fd Etableringchef

Läs mer

Hotellmarknaden - igår, idag och i fram/den?

Hotellmarknaden - igår, idag och i fram/den? Hotellmarknaden - igår, idag och i fram/den? Göteborg i dag 57 hotell 7 600 rum Göteborgs kommun, 31/12 2011 15 400 bäddar 2 Göteborg i morgon >60 hotell 9 200 rum Göteborgs kommun, 31/12 2015 3 TillskoB!

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2010 www.publicaccess.se ledare En riktig nyhetstimme i public service Trotsellertackvaredenstorawebbhajpenochallfragmentiseringavnyhetsflödetfinnsdetäven

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Tjänsteutbud i Säffle fibernät

INFORMATIONSBLAD Tjänsteutbud i Säffle fibernät INFORMATIONSBLAD Tjänsteutbud i Säffle fibernät Vi levererar tjänster för internet, telefoni och TV för privathushåll och anpassade tjänster för företag. Ett informationsblad för dig som söker sammanfattad

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

20% Sköna. Art Garden Spa Family Edition. premiärrabatt. Ta med hela familjen på ett härligt och roligt sommarbesök på Art Garden Spa.

20% Sköna. Art Garden Spa Family Edition. premiärrabatt. Ta med hela familjen på ett härligt och roligt sommarbesök på Art Garden Spa. 20% premiärrabatt på våra familjepaket när du besöker oss under v. 26 28. Art Garden Spa Family Edition Ta med hela familjen på ett härligt och roligt sommarbesök på Art Garden Spa. Family Edition Spaupplevelser

Läs mer

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB 2014 GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL Gate Intelligent Building Support AB Gate Care Framtidens fastighetsportal Gate Aware, Gate Care & Gate Energy bildar tillsammans en ny revolutionerande fastighetstjänst

Läs mer

Lars Bärring, SMHI. Vad säger IPCC-rapporterna?

Lars Bärring, SMHI. Vad säger IPCC-rapporterna? Lars Bärring, SMHI Vad säger IPCC-rapporterna? Lars Bärring, SMHI, IPCC kontaktpunkt Vad säger IPCC-rapporterna? Klimatanpassning Sverige 2014 IPCC har levererat sina tre huvudrapporter Stockholm september

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig närmar det Nu sig Möjligheter på väg till dig Valfrihet! Nätbyggnationen löper fram genom områdena och EHB har snart ett nytt och kvalitativt områdes- och fastighetsnät som kommunikationsoperatören Open

Läs mer

Vad är ett objekt? Tillstånd och beteende. Vad är ett objekt? Exempel

Vad är ett objekt? Tillstånd och beteende. Vad är ett objekt? Exempel Objekt Instansvariabler Instansmetoder Klassvariabler Klassmetoder Inkapsling Föreläsning 6 Vad är ett objekt? Ett objekt har egenskaper, som kallas för objektets attribut Egenskaperna beskriver tillsammans

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Kommunicera med dina kunder och bygg ditt varumärke... med hjälp av vårt nya sortiment Informationsställ

Kommunicera med dina kunder och bygg ditt varumärke... med hjälp av vårt nya sortiment Informationsställ Kommunicera med dina kunder och bygg ditt varumärke... med hjälp av vårt nya sortiment Informationsställ Butikskommunikation Fånga konsumentens intresse och bygg ditt varumärke Spenderar ditt företag stora

Läs mer

Exponerings möjligheter för företag 2012/2013

Exponerings möjligheter för företag 2012/2013 Exponerings möjligheter för företag 2012/2013 Johan Hansson, Kassör Sävedalens IBK, Innebandy A-lag 2012/2013 Klubben Sävedalens Innebandyklubb Organisationen och korpklubben, Sävedalen Panthers grundades

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

VISA ERT STÖD FÖR EN MÄNSKLIGARE STAD

VISA ERT STÖD FÖR EN MÄNSKLIGARE STAD VISA ERT STÖD FÖR EN MÄNSKLIGARE STAD Tror ert företag också på ett mänskligare Stockholm för alla? Nu har ni chansen att visa det för era medarbetare och kunder genom våra företagspaket. Stockholms Stadsmission

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång.

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Stora fördelar för dig som hyresgäst: Snabba hastigheter. Upp till 100/100 Mbit/s. Valfrihet till låga priser.

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Smukke Baghave Danmark 2015

Smukke Baghave Danmark 2015 Smukke Baghave Danmark 2015 SKÅNE KØBENHAVNS SMUKKE BAGHAVE Vi marknadsför Skåne under konceptet Skåne Københavns Smukke Baghave. Målgruppen är WHOPS Geografiskt fokus Själland Skånes dragningskraft är

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

Denial of Services attacker. en översikt

Denial of Services attacker. en översikt Denial of Services attacker en översikt Tobias Rogell Säkra datorsysten, HT-04 Vad är en DOS attack En Denail of Service attack går ut på att en attackerare vill hindra en webbserver, router eller någon

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

COMPETENS VUXENUTBILDNINGAR HANDEL NORRKÖPING HÖSTEN

COMPETENS VUXENUTBILDNINGAR HANDEL NORRKÖPING HÖSTEN COMPETENS VUXENUTBILDNINGAR HANDEL NORRKÖPING HÖSTEN 2012 VÄLKOMMEN TILL COMPETENS Vi erbjuder intensiva, effektiva studier med individuella slutdatum Som studerande hos oss får du kontinuerlig handledning

Läs mer

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Dörrar WIŚNIOWSKI Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Under 25 år har vi tillverkat stängsel med passion. Firmans namn WIŚNIOWSKI kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski.

Läs mer

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden!

Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Fler besökare och högre lönsamhet Tillsammans vässar vi våra erbjudanden! Affärsutveckling för turismentreprenörer i samverkan omgång 2, oktober 2013 - april 2014 nr 2 Projektägare: Näringslivsenheten

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-05-10

Sammanträdesdatum 2010-05-10 Kommunstyrelsen 2010-05-10 Blad 6 Ks 57 Au 59 Dnr 192/2007-101 Svar på motion om klimatförändringarnas påverkan på byggnader Centerpartiet har genom Kerstin Rosenkvist, Arne Berglund och Jörgen Johansson

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

NYTTJANDEAVTAL MICROBUTIK BASIC

NYTTJANDEAVTAL MICROBUTIK BASIC 1. Bakgrund och syfte NYTTJANDEAVTAL MICROBUTIK BASIC mellan... (nedan leverantören ) Org.nr: och Nordic Travel Sverige AB, org.nr: 556669-6125, Kungsgatan 34-36, 411 19 Göteborg, Sverige om onlinebokning

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Projekt: Lakelands Hjelmsjö roddstadion Slutrapport till SRF. Innehållsförteckning

Projekt: Lakelands Hjelmsjö roddstadion Slutrapport till SRF. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Förord 2. Sammanfattning Centre of Excellence 3. Beskrivning av anläggningen 3.1 Bakgrund 3.2. Disposition. 3.3 Huvudbyggnad 3.4. Båthus med klubblokaler och övernattning 3.5. Annex

Läs mer

DU SOM TILLHÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSFÅGELN NU KAN DU FÅ DIGITAL-TV FRÅN BOXER!

DU SOM TILLHÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSFÅGELN NU KAN DU FÅ DIGITAL-TV FRÅN BOXER! BRF Kungsfågeln NW00141 DU SOM TILLHÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSFÅGELN NU KAN DU FÅ DIGITAL-TV FRÅN BOXER! Från idag kan du välja att teckna ett TV-abonnemang från Boxer till ett mycket förmånligt och

Läs mer

Strategi besöksnäringen Vingåkers kommun år 2013 2016

Strategi besöksnäringen Vingåkers kommun år 2013 2016 Strategi besöksnäringen Vingåkers kommun år 2013 2016 Vingåkers kommun satsar på besöksnäringen för att öka antalet besökare till kommunen och förstärka Vingåkers varumärke. En ökning av besöksantalet

Läs mer

Upplev Volvo personvagnar

Upplev Volvo personvagnar Upplev Volvo personvagnar Välkommen till Volvo Cars Visitor Centre Volvo Cars Visitor Centre ligger i hjärtat av Volvo Torslanda. Vår uppgift är att ge alla som besöker företaget en sann upplevelse av

Läs mer

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favorit - program och specifika kanaler som de inte vill vara utan.

Läs mer

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favoritprogram och specifika kanaler som de inte vill vara utan. Därför

Läs mer

Tjänstemarknadsföring

Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Några begrepp och modeller i tjänstemarknadsföring. 2 Tjänstemarknadsföring 80-talet ett nytt forskningsområde - tjänstemarknadsföring växer fram. Belyser de

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Information kring vårt fibererbjudande

Information kring vårt fibererbjudande Information kring vårt fibererbjudande Ett samarbete mellan Ownit, Canal Digital, Malmö stad och Valdemarsro villaförening 1. Ger dig lite mer. Kort inledning från Valdemarsro villaförening Information

Läs mer