Turism produkt och paket En dag om utveckling inom besöksnäringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turism produkt och paket En dag om utveckling inom besöksnäringen"

Transkript

1 Turism produktochpaket Endagomutvecklinginombesöksnäringen EnkonferensanordnadavLeaderSjuhärad isamarbetemedtranemokommunochabf Länghemden10mars2010 1

2 Förord Ärturismenproduktsomkanutvecklasprecissomandraprodukter?Ärdetpaketet ellerinnehålletsomärdetviktiga?kanettlitetpakethaettvärdefulltinnehåll?hurkan turismenläraavandrabranscher?dessafrågorärviktigaförallasomarbetarinom turism. FörattförsökahittasvarbjödLeaderSjuhäradinpersonersomarbetarmedturismtill enutvecklande,tipsande,förklarandeochkontaktskapandedagilänghem.syftetvaratt stimuleraochinspireratillattstärkaturismenisjuhäradmedhjälpavkunnigaoch inspirerandeföreläsare! Medverkandeunderdagenvar: - PierreChocron erfarenhetsommarknadsdirektöriföretagsomestrellaoch Felix,sedanmeräntioårtillbakaverksamsomkonsultsamtlärarepåIHMoch påky utbildningenförkulturturism. - OlaWirtberg verksamhetsutvecklarepåabfvästragötaland. - AnnaMargitin tekniskprojektledarepåvolvopersonvagnar. - LarsHammarström konsultochentreprenörinyaaffäreretteplan. - JohanDelfalk åretsentreprenörinomsvenskturism MattiasPettersson entreprenörsomvethurmanutvecklarföretag. - ClaësLjung småföretagaremedbreddsomjobbarmednyamarknaderiöst. - MikaelGenberg konstnärochvisionärsombyggthotelliträdochundervatten. Mestuppmärksammatärhansmånhusprojekt. KonferensenarrangeradesavTurismiSjuhärad,ettprojektunderLeaderSjuhärad,i samarbetemedtranemokommunochabf.turismisjuhäradplanerarattkontinuerligt arrangerafortbildninginomturism. Dettahärensammanfattandedokumentationavinnehålletidagen.Dokumentationenär sammanställdavpetrasordförrådab. 2

3 VÄLKOMMENTILLKONFERENSEN!...4 Sjuhäradsprudlaravkreativitet!...4 Tranemokommunärvärtettbesök!...4 VADKOMMERFÖRST HÖNANELLERÄGGET?...5 Olikabehovbestämmernivån...5 Omvärldenpåverkaross...5 Trenderidag...6 Tahänsyntillförändringarna...7 Analyserabådekundenochkonkurrenten...7 Utveckladitterbjudande...7 Positioneradinprodukt...8 PAKET UTANATTMANVET...9 Enutbildningmedfleratillval...9 Efterfråganstyrinnehållet...9 FINNSDETLIKHETERMELLANATTUTVECKLAENVOLVOOCHATTUTVECKLAEN UPPLEVELSE? Enbilpåväg...10 MotaOlleigrind...11 Kundupplevdaegenskaper...12 Lanseringsdags!...12 LEADERMETODENSOMRESURSFÖRUTVECKLING Känndigalltidvälkommen!...13 SPÄNNANDEMÖTEN,UNIKAUPPLEVELSER Viktigtattfångaområdetssjäl...14 Enegenhemsidafördenegnaresan...14 Någraexempelpåpaket...15 Fyragodaråd...15 SÅHARVILYCKATS! Jagbehöverinte menjagvill!...16 Lampor enljusidé...17 Småsakerärocksåentreprenörskap...17 PAKETFÖRENNYMARKNAD Enstormarknadmedmångamänniskor...18 Kundenseringagränser...18 Någrarådpåvägen...18 UTVECKLINGUTANGRÄNSER Hackspettarochuttrar...19 LunaResort etthuspåmånen...19 MoonMessages

4 Välkommentillkonferensen! Jan ÅkeSjöqvist,ordförandeiLeaderSjuhärad Jan ÅkeSjöqvisthälsarallahjärtligtvälkomnatillSjuhärad,LänghemochRåddeGård. Förnästanexaktettårsedanhöllsenliknandekonferensjusthär.Dengavhonomnya tankarochinspiration,ochhanharväntatpådethärtillfälletattfåfyllapåmedmeroch nykunskapochinteminstträffanyaspännandemänniskor! Sjuhäradsprudlaravkreativitet! Germanmedborgarnaansvarärdebereddaatttadetochjobbafördet,menarJan Åke. Leaderhargenomårenvisatattdetfinnsotroligtmycketkreativitetochidérikedomute ibygderna.underförraleaderperiodenbeviljadesstödtill275projekt.förraåret,som vardetförstapåennyleaderperiod,kundemanräknasamman70projektansökningar, varav45bifallna.detärbådesmåochstoraprojekt,ochförleaderärhelhetenviktig. Endelmänniskorharförmåganattgåutanförramarna,konstaterarJan Åke,inteminst ungamänniskor.videnfrågaomvadmanskullegöraommanficktvåextraögonsvarar mångavuxnaattmanskullesättademinacken,såattmankundesebakåt.menen grupp företrädesvisungdomar villiställetsättadempåfingrarna.varför?jo,ävendå kanmanhauppsiktbakåt,detärjubaraattböjaarmenbakåt! oo CristerPersson,kommunalrådiTranemokommun CristerPerssonhälsardeltagareochföreläsarevälkomnatillTranemokommun,ochhan gerenkortpresentationavkommunen.tranemokommunhardrygt11600invånarepå 14orterspriddainomkommunen.Sommångaandrasmåkommunerkämparmanmed befolkningssiffrorna.ungamänniskorlämnarkommunenförattstudera,ochdetärbra, mensedanhandlardetomattfådemattviljakommatillbakaigen.detjobbarman mycketmed. Tranemoärentypiskindustrikommunmedtvåstörreindustriermedvarderaflerän 500anställda ArdaghiLimmaredochNexansiGrimsås.ArbetslöshetenharavtraditionalltidvaritlågiTranemo.Förnärvarandeärdenöppnaarbetslöshetenknappt fyraprocent,vilketfårsessombrautifråndetrådandekonjunktur ochfinansläget. Tranemokommunärvärtettbesök! Tranemosprudlaravettriktföreningslivmedrunt300föreningarmedmångaolika verksamhetsinriktningar.detfinnsdessutommycketattse,göraochupplevaitranemo, ochcristerperssonnämnerbl.a.hofsnäsherrgårdochtorpastenhus. Hanhoppasavslutningsvisattallakonferensdeltagarehartillfälleattkommahitfler gånger Tranemokommunärvärtettbesök! 4

5 5 Vadkommerförst hönanellerägget? PierreChocronomhurenproduktskapasochutvecklas. Pierreinledermedattkommenterarubrikenpåhansföredrag.Faktumärattinteens vetenskapsmännenvetvadsomkomförst.menfråganäromdetspelarnågonroll.det viktigaärvadsomkommerurägget,dvs.produkten! Innanmanskasäljaenproduktellerettpaketmåstemangöraettantalval: 1. Vilkaärminmålgrupp?Detfinnsmängderavföretag,organisationeroch människor.vilkaskavarajustminakunder? 2. Vilkabehovskajagtillgodose? 3. Medvilkaprodukterochtjänsterskajaggöradet?Hurkanjaggöradet skickligareochsmartareänkonkurrenterna? 4. Hurskajagpositioneraproduktenpåmarknaden,såattdenblirattraktiv? Olikabehovbestämmernivån Detfinnstregrundläggandebehovsnivåersomärviktigaattfåmedsig fysiologiska, psykologiskaochsocialabehov.allatrefinnsmednärmanväljerenprodukt.varför betalarmänniskorextraförattfåettvisstvarumärke t.ex.enrolexklocka?mankan köpaenklockaför100kronor,sådetärinteettfysiologisktbehovsomtillfredsställs; dethandlarinteomattfåredapåvadklockanär.iställethandlardetombådedet psykologiskabehovet(lustkänslor)ochdetsocialabehovet(status).dettagälleralla slagsprodukter. Detsocialabehovethandlaromstatusochtillhörighet,vilketbliralltviktigareföross. Detfysiologiskabehovettillfredsställervidäremotganskaenkelt,menomgivningens synpåossärviktig.olikamålgrupperhardessutomolikastatussymboler endelvillha detdyraste,andradetmestmiljövänliga,ytterligareandradetallrasenaste. Allatrebehovenhängersamman,menskamanutvecklaenproduktmåstemanveta vilketbehovmanskatillfredsställa.villmant.ex.säljaenövernattning(fysiologiskt behov)ellerenupplevelse(psykologisktochsocialtbehov)? Omvärldenpåverkaross Vårtsynsättpåomvärldenförändrasmedtiden.Idaghandlarmycketometikochmiljö. McDonaldsprataromlivsstilochsamarbetarmedBarncancerfonden,BodyShoptestar intesinaprodukterpådjur,volvoharsomhuvudbudskapattdukanköra133milpåen tank,vwlyfterframmindremiljöpåverkanochtoyotaprofilerarsigmednollutsläpp. Dettahandlarinteiförstahandomdefysiologiskaegenskapernautandethandlarom attitydochinställning,vilketinnebärenganskastorförändringivårtsättattvärdera produkterochtjänster,menarpierre.detärdärförviktigtatthakontaktmedsina kunderföratthakollpåvilkatrendersomgäller.

6 Idaghandlarmycketomattvaraengodsamhällsmedborgare,etiskkorrekt,begränsa slitagetpåjordenochvarajuste.närenkundväljerenproduktidagtittardenalltidpå baksidan:vilkaharproducerat?vadgördeförmiljön?detledertillettnyttsättatt jobbaförproducenten.deträckerintemedatthaettbrahotell,manskaävenvara varsammedresurserna,haekologiskbomullilakanenochserveranärproduceradmat. Trenderidag Följandeärnågraavdagenstrender,enligtPierre. Äventyrsmarknaden.Vivillhalitemeräventyrochspänningivåraliv.Vivillåka tillafrikapåsafari.pensionärernavillåkapåcykelsemester.konferenserinnehålleraktiviteterochteambuildingförattdeltagarnaskakommanärmare varandra.produkterikölvattnetavdettakanvarat.ex.khakimönstradekläder, suv:arellervildmarkskängor. Marknadförgemenskap.Härhandlardetomdatingprogram,attträffaspånätet, 50 plusboendeosv.vibliralltmermedvetnaomgemenskapochhurmanbygger vänskap.ettsättatthängapådentrendenkanvaraent shirt: Jagärsingel! Marknadenföromsorg.Härfinnshemservice,hälsohemosv.mendetkanockså handlaomnågonsomgårutmeddinhundellerklippergräsetåtdig. Identitetsmarknaden.Dethandlaromattvisavemmanär.Härhart.ex.stylister, inredareochbröllopskoordinatörersinchans! Marknadenförharmoni.Myckethandlarombeteendevetenskap,satsapåditt inre,själensintelligens,yoga,healingosv.människansökereftermeningenmed livet.detharvigjortiallatider,menvisökerpånyaplatser.kanskeenaffärsidé kanvarahelgerpålandetförparsomvillutvecklasinrelation? Marknadenförsäkerhet.Lås,larm,övervakning,personligsäkerhet denhär marknadenväxersådenknakar. Marknadenfördenmiljövänliga.Dettaärsjälvklartväldigtinneidessatiderav klimatförändringar. Marknadenför degoda.vigillardemsomansträngersigliteextra.ettföretag ellerenpersonsomskänkermyckettillvälgörenhettyckervimeromänett företagellerenpersonsombehållervinstenförsigsjälv. 6

7 Tahänsyntillförändringarna Detfinnsettantalomvärldsfaktorersomalltidpåverkarossiformavpolitiska,ekonomiska,sociokulturellaochtekniskaförändringar.Någraexempel: - politiskaförändringar konkurrenslagstiftning,tullar,arbetsrätt,återvinning. - ekonomiskaförändringar konjunktur,inflation,köpkraft,bnp utveckling. - sociokulturellaförändringar attityder,konsumtionsmönster,utbildningsnivå. - teknologiskaförändringar forskningsanslag,nyaupptäckter,tekniköverföring. Ovanståendemåstemanalltidtahänsyntill,ävenomdessafaktorersjälvklartärsvåra attpåverkasomenskildföretagareochidetenskildaföretaget. Analyserabådekundenochkonkurrenten Varjeföretagbörgöraenkundanalys: - Vilkaärvårakunderidag? - Vilkaövrigaärintressanta? - Vilkakravochförväntningarharde? - Vadvetdeomossochvadtyckerde? Kundenärenintelligentsökandekundmedkravpåupplevelser.Manvillbliberörd, kännaengagemang,kännatillhörighetiengruppochfåalltskräddarsytt.dengamla trofastamedelsvenssonhållerpåattförsvinna,menarpierre. EnligtprofessorJohnQuelchvidHarvarduniversitetärdenamerikanskavarumärkeskonsumentenenvälbärgadmedelåldersmanellerkvinnasomärtröttpåprylar.Nu läggermanhellrepengarpåupplevelser.attätaute,resautomlandsochlärasigenny sportärdetreaktivitetersomökarmest.manflyttartillmindrebostäder,hyrsinbiloch andramänniskorssommarhusochinvesterarhellreifonderäniprylar.manhardärtill börjatskämmasförsinaägodelarochharingetbehovavattvisauppsinframgång genomstatusprylar.självklartärdettatrendersomävenkommertillsverige. Likaviktigtäratttaredapåvilkasomärenskonkurrenter: - Vadhardeförmål,strategiochtaktik? - Vilkasegmentsatsardepå? - Hurhardetgåttfördemhistoriskt? - Vilkastyrkorochsvagheterharde? Utveckladitterbjudande Förattståsigikonkurrensenhandlardetomattutvecklasinprodukttillettkundvärde, dvs.attduerbjuderettvärdemeränattdusäljerenprodukt.ochjuhögrevärdetär, destomerärkundenbereddattbetala. PierrenämnerenkorvgubbeiGöteborgsomexempel.Utöverkorvsäljerhanbl.a.100 korttillspårvagnenochtandkräm,detärgratisattlånatelefonen,hanlånarutpapper, penna,plåsterosv.hansäljeralltsåintebarakorv,utanhanerbjuderettmervärde. Grejenärattävendesom bara köperkorvväljeratthandlahoshonom. 7

8 Mankansedetsomencirkeldärdettotalakundvärdetliggerutanförproduktkärnan: Dethandlaromattkommaifrånprisdiskussionen.Detärbättreatthaettgrundprismed tilläggstjänsteriställetföratthafastapriserpåallt.dessutomkonkurrerarmanmedsitt utbud intebaramedsittpris. Positioneradinprodukt Deträckerinteatthaenbraprodukt.Dumåsteocksåtalaomvarförkundenskavälja justden.dumåstehittaluckanpåmarknadensomingenharfyllt.detärviktigtattformuleraenentydigochtydligdefinitionavvaddustårförochvaddulovarattleverera. Dettastyrhurduutformarochmarknadsfördinprodukt,hurduprissätterdenochhur duarbetaridittföretagmedden. Volvoärettföretagsomharlyckatsmeddennadefinition,menarPierre.Manharunder långtidhafttrekärnvärdensomallaharkänttillochsomallaanställdahararbetat utifrån säkerhet,kvalitetochmiljö.dettaharvaritväldigtframgångsrikt.saabdäremot harformuleratmängdermedkärnvärdengenomåren.detgörattdesjälvablirosäkra, ochärdeosäkrablirviosäkra:varförskajagälskaminsaab? Såärdetförallaföretag.Interntydlighetledertillexterntydlighet.Måstebliöverens interntomvadmanvilllyftafram.därförärdetviktigtatttänkaeftervadmanvilllova ochhålldetdulovar! 8

9 Paket utanattmanvet OlaWirtbergfrånABFVästraGötalandomhursmåresurserkan växa. OlaWirtbergberättaromettsamarbetsprojektmellanföretaget KreativtAvstamp,ABFVästraGötalandsamtlokalakonstnärer, konsthantverkareochhantverkare. Dethelabörjademedatthanssonvillelärasigattsmida.Olavillegärnagöradet tillsammansmedhonom,mendetvisadesigattdetvaromöjligtatthittaenkursdärde kundedeltatillsammans.dettasyntesegentligenlitemärkligt,medtankepåattstudieförbundidagiblandharsvårtattfåfolktillsinakurserochevenemang. Ochvarförharmanbarakursernärmänniskorarbetar,iställetförnärdeärlediga? Sommartidstängerdenmestakursverksamheten,konstigtnog. Enutbildningmedfleratillval OlaträffadeMärtaJohansson,somdeltarienutbildningikulturturismiLidköping. Tillsammansbörjadedefunderapåvadsomkundegöras,ochdethelaresulteradeiett Leaderprojektsommaren2009somerbjuderlängreochkortarekurseripaket. Inledningsvisinventerademanvilkamänniskorsomfannsatttillgåochdiskuterade meddemvadmankundegöratillsammans.detvisadesigattnågonhadelokaler,någon annankundefixamaten,entredjekundehållasjälvakursenosv.detfannsdetmesta! Nästastegvarprissättning.Denlösningmanlandadeiärattmansäljerenutbildning t.ex.enveckokursismide igrunden.sedanlämnarmanförslagpåolikaboendenoch andratilläggstjänster.detinnebärattsammakurskostarolikaberoendepåvilkatillval kundengör.dettagerenstörremålgrupp,menarola. Efterfråganstyrinnehållet Nuärmaninnepåsittandraår,ochinnehålletvarierarberoendepåefterfrågan allt frånafrikanskdanstillfönsterrenovering.manharenhemsidadärsamtligakurser, boendenochandratillvalfinnsmed.totaltäretttrettiotalmänniskorinvolverademen detärettföretag,kreativtavstamp,somhållersammandetochsköterpaketeringen. Dethelahandlarheltenkeltomattvarochengördetdeärbrapå boende,mat,kursledare,kringarrangemang.detledertillettflexibeltsystem.arbetssättetärdessutom kostnadseffektivt,föringentarbetaltförplanering.betaltfårmanjunärmananordnar kursen! Hemsida:www.kreativtavstamp.se 9

10 FinnsdetlikhetermellanattutvecklaenVolvoochatt utvecklaenupplevelse? AnnaMargitinochLarsHammarströmbenämnersigsomindustriellaevententreprenörer somarbetarmedutvecklingsprojekt. AnnaMargitinochLarsHammarströmdelademedsigavhurettstortföretagsomVolvo läggeruppettprojektochutvecklarenprodukt.vilkalikheterochskillnaderfinnsdet meddetlillaföretagetsvillkor?mångatrordessutomattteknikutvecklingbarahandlar omjustteknik,mendethandlarocksåomkänslor,människorochinteminstkonflikthantering. InomVolvoarbetarmanmedbådeprocesserochprojekt.Processerärmeravdedagliga rutinerna,menmycketavverksamhetenbyggerpåprojekt. Enbilpåväg Ettbilprojektbeståravtvådelar delsettteknisktprojekt,dvs.självainnehållet,delsett kommersielltprojekt,dvs.hurmanpaketeterarprodukten.dettekniskaprojektetinbegriperallaunderleverantörerochdetindustriellasystemetmedandetkommersiella projektethandlaromhurmanskapresenteraprodukten. AnnaochLarspresenteraruppläggetinförlanseringenavVolvoS80somgickiproduktion2006.Planeringenbörjaderedan1999,dvs.sjuårtidigare,vilketärennormal planeringstidiettprojektavdenhärstorleken. Störreprojektäroftasamgrupperadeochmanjobbartvärfunktionellt;allamåstekunna pratamedallaomallt oavsettvilkendelavprojektetmantillhör.detminskarsårbarhetenochökarförståelsenförprojektetsdelar. ProjektetmedS80deladesuppisexolikadelar: 1. Affärskonceptet.Härjobbarenlitengrupp(5 10personer),somförsökerattsia ettantalårframitiden:vilkatrendergäller?hurutvecklaskundgruppen?vilka tekniktrenderfinns?vilkaindustribegränsningarfinns?detviktigaäratthitta USP uniquesellingpoints.manmåstepresenteranågotnyttochunikt. Sammasakgällerettlitetföretag vadharjagsomärunikt?denstoraskillnaden ärresurserna.ettföretagsomvolvoharspecifikaavdelningarsombaratittarpå trender.dettakanvarafördelmenocksåennackdel.riskenfinnsattmanblir Volvoit,ochdärförärdetalltidviktigtattsetillandrabranscherochtrender. 2. Teknikkonceptet(10 20personer).Härhandlardetomhurproduktenskaseut ochhurmanbyggerrentindustriellt,alltsåvilkenfabriksomgörvad. 10

11 3. Utveckling(1500personer).Härhandlardetomsystem,komponenteroch utrustning.idetvåförstafasernahandlardetomattjobbainternt,menidenhär delenavprojektetblirfokusalltmerexternt. 4. Industrialisering(3000personer).Nuskamanfåbilenattfungeraindustriellt, dvs.fördemsomskabyggaden,inteminstgenomutbildning.manjobbarutifrån ettslags frötallsprincip,därdebästamontörernafrånfabrikenbyggerenbili enförsöksfabrik(pilotplant).dessautbildarisinturtionyapersoner,somisin turutbildartionyavarderaosv.allainblandademåstevetahurmanbyggerbil. 5. Kommersialisering(500personer).Närdetärdagsattkommersialiseraproduktentarmanframpressmaterial,ordnarvisningar,ärmedpåutställningar,låter motorjournalisterprovköraosv.detgälleratthållaintressetuppe,trotsatt bilarnatillattbörjamedärhemliga.kommersialiseringenärväldigtknivig,för manmåstet.ex.bokahotellinförstörrevisningarettåriförväg.vadhänderom tidsschematspricker? 6. Vitboken.Efterenresapåsjuårsamlaskärnteamenochskriveravsigienvitbok: Vadgickrätt,vadficksnett?Dethandlaromatthelatidengöraförbättringar införnästaprojekt.utvärderingenärenoerhörtviktigdelavprojektet! MotaOlleigrind Iettteknikprojektavdenhärstorlekenärdetviktigtattskapaenmentalbildavvad somingårochhurmåletserut.därfördelarmaninprojektetiettantalfaser: - konceptstudiefasen - förstudiefasen - projektfasen - slutfasen. Varjefasfungerarsomdelmål,försjuårärtrotsalltenganskalångtid.Detgällerattalla vetvartprojektetärpåväg.inomvarochenavdessafaserharmansattuppettantal grindar,dvs.etappersommanskatasigigenom.manläggerävenuppenlogikplanför hursakerskafungeraparallellt.ingagrindarstängs,utanmanskatasigigenomalla. Självklartfinnshandlingsplaneromnågotgårfel ochdetgördetalltid.ettsådanthär projekthandlarsjälvfalletommycketpengar.tidigamisstagärintesådyrbara,menen minutiproduktionsledetkostarotroligtmycket.bättredåattgörafelentidigt. Mångamötenochmycketplanerarutgårfråndenkanskelitemärkligadevisen: Ingen skagådärifrånochvarasupernöjd. Mendethandlaromattallaskakännasiglagom nöjda.ingenskafådethanvillheltochhållet.ettbilprojektär,ochkanintevaranågot annatän,enstorkompromiss. 11

12 Kundupplevdaegenskaper InomVolvoharmanformuleratsäkerhet,miljö,kvalitet,design,körupplevelse,komfort ochkostnadsomviktigaegenskaper.ingenkanvarabästpåallt,denbilenharingenråd attköpa,menjustdessaegenskaperärviktigavärdenförvolvo. Manarbetarutifrånenskalamedtrevariabler: 1. L leading,ingenannanhardetutanvolvoärunikt. 2. A amongthebest,volvofinnsblanddebästa. 3. C competitive Volvofinnsmedimatchen,såattsäga. Skamanblibrapåallttapparmanocksåallt.Detgällerattbestämmavadmanärbäst på.dettagällersåvälstorasomsmåföretag.larsochannatroratttänkesättetmedl,a ochcäröverförbartävenpåturismbranschen.dethandlaromattformuleravilka egenskapermanharochvadsomärviktigtfördenegnaproduktenellertjänsten. Lanseringsdags! S80hadeenbudgetpådrygt1,5miljarderkronortotalt.Närdetvardagsförlansering bjödmanintotalt12000personerfrån61länderunder3månader.manhyrde Göteborgsoperan,hyrderestaurangGustafsbergitremånader,hyrdeLisebergosv. Dettaärförståsengigantisksatsning,menävensmåföretagmåstetänkapåhurman lanserarochpresenterarsinprodukt.och inteminstviktigt: Redannärdubörjarplanerafördigproduktbördutänkapåhurdenskalanseras.Detär juingennyttamedenaldrigsåbraproduktommänniskorintekännertillattdenfinns! 12

13 Leadermetodensomresursförutveckling RolandHaraldssonpresenterarLeaderSjuhäradochTurismiSjuhärad. LeaderfinnsöverhelaEuropa såävenisjuhärad ochrolandochhanskollegorhar sinakontorpåråddegårdilänghem. LeaderSjuhäradvillvaraenresursförmänniskorsomverkarpålandsbygden.Många trorattdetbaraärattsökapengarhosleader,menrolandbetonarattmaninteären bidragsgivandemyndighet.leaderärmeravenarbetsmetod.manärförvissoenfinansiellresurs,mendetställsganskahögakravförattmanskafåmedel.detmåstet.ex. finnasettpartnerskapigrundenochdärtillskaprojektetvaranytänkandeochhållbart. Atttroattmanbarakansökapengaräralltsåfel. RolandskajobbamedTurismiSjuhäradunder3år,varav1,5harförflutit.Enavhans viktigasteuppgifterärattjobbamednärverkandeiolikaformer,ochdagenskonferens ärettavflerasättattskapanätverkochlåtamänniskormötas.hanjobbarocksåmed kompetensutvecklinggenomkonferenser,seminarierochinspirationsträffar. Känndigalltidvälkommen! Ihansuppdragingårävenattjobbamedvärdskap alltsåattfåbesökareattkännasig välkomnaisjuhärad.hanharprecisinlettettarbetekringdettaiherrljungatillsammansmedvuxenskolan,ochtankenärattprocessenskaspridasöversjuhärad.de delarmantaruppärbl.a.viktenavdenyttremiljön,berättande,sjuhäradskunskapoch Vadärvårsjäl? dvs.historieniochbakomsjuhärad. TurismiSjuhäradarrangeraräveninspirationsträffarmedfrukost,nästagångi Vårgårdaden22april.Dengångenskadethandlaomsocialamedier vadärdet,hur arbetarvimeddet,måstevihållapåmeddet?självklartärallaintresseradevälkomna! Hemsida:www.leader sjuharad.se. 13

14 Spännandemöten,unikaupplevelser JohanDelfalkomhurmanpaketerarenreseprodukt Adventura,somJohanhardrivitsedan1999,paketerarresorförföretag.Hanharjobbat medresoriolikaformerisnart20år,ochhanjobbarfortfarandesomguideemellanåt föratthållasiguppdateradochföratthållakollpåproduktsortimentet.tidigarehade AdventurakontoriStockholmochMalmö,mennumerafinnsmanilillaSkillingeoch Östersund.Detärfulltmöjligtmedhjälpavdagensteknik ochdetärväldigtmycket billigareochmerpersonligt. Viktigtattfångaområdetssjäl Adventurajobbarmedannorlundamötenochpaketerarupplevelser.Enbraupplevelse, menarjohan,måsteinnehållafinnasmat,enberättelse,någonaktivitetochgärnaett annorlundaboende t.ex.enfyrellerenbåt.detbehöverintevaralyxmendetska finnasettspecielltvärde.kulturenärlikaviktigoavsettommanbefinnersigikenya,i NordnorgeelleriSmåland,ochdetviktigtärattfångaområdetssjäl. Manförsökerocksåhaannorlundalokalernärdethandlaromkonferenser fyrar, ishotellellerpåbåtar förattgöraupplevelsenminnesvärd. Företageterbjuderrovdjursspårning,skoter,kajakpaddling,offroad,ridning, teambuildning,långfärdsskridskoosv.detviktigaärattresornainnehållerenaktivitet somäranpassadtillgruppensålder,budgetochintressen.adventurasäljerintenågon resautanaktivitet.tvärtomäraktivitetenoftaskälettillresan.gruppervändersigtill Adventuraförattdevillgöranågot. Johanhardocknoteratenskillnadidagjämförtmed1990 taletochit eran.dåville kundernaattnågotskullehändahelatiden.idagärdetmergenuint.mangörensaken heldagochsedanvillmanhatidtilleftertankeochlugn.detmåstefinnasutrymmeatt varvanerochprata. Enegenhemsidafördenegnaresan Adventuraarbetarmycketmedwebbenochnyteknik.Exempelvisharmanettsystem därmansätteruppenegenhemsidaförrespektiveresa,därdeltagarnapåjustden resankanloggainmedegetloginochordnapraktiskasaker,väljablandaktiviteter, blogga,hämtabilder,läggauppfilmerosv.sidanliggeruppebådeföreochefterresan. Detärenserviceförkundenochdetunderlättarförföretaget.Enresabörjarjuoftai sinnetlångtföreavfärd. Johannämnerengruppsomskulleresaivägochtittapåspäckhuggareinovember månad.deltagarnafickredapåresmåletiaprilochdåladesocksåderasegenhemsida upp.resanblevdärmedenstörreproduktänbaraavfärdochankomst. NumerasäljerAdventuraentotalupplevelse,tidigaresåldemanresor.Detmervärdet germerpengar. 14

15 Ävensocialamedierärviktiga.FöretagetfinnspåFacebook,Twitter,olikabloggaroch Tripadvisor,ochdetharlönatsig.ExempelvisharmanfåttbokningarviaFacebook. Resenärenblirdessutomenkvalitetsstämpelviaolikaforum. OftastsökermanuppkundernadirektochAdventurariktarinsigpåkundersomäri ropetförtillfället.justnuharmanlagtfokuspåvindkraftföretag enkategoriföretag somväxerochdärmedharettbehovattträffas.mansökeruppdem,träffardemoch skaparaffärer.kedjanärföljande:100telefonsamtalger50möten,somger25offerter, somger12affärer.dettastämmerfaktisktganskaväl,menarjohan. Någraexempelpåpaket JohangavossnågraexempelpåolikapaketresorsomAdventurahararrangerat: - UngdomsmottagningarnaiSkånebehövdesvetsassammanochmanbokade någonaktivitetpådagenochgemensammiddagpåkvällen.aktivitetenblevdels graffitimedkändakonstnärer,delssångmedenrapartistfrånlosangeles. Deltagarnafickpresenteraresultatettillmiddagen. - HÅG(ettnorsktföretag)bjödsina20bästaåterförsäljaretillNewYork.Adventuraordnadebesökpåjazzklubb,kajakpaddlingiHudsonRiverochmatsafarii GreenwichVillage. - VestasNorthenEuropévillehaenföretagsfestför700personer.Adventura byggdeetttältutöveröresund,chartradeplanmedfolkfråntrestäder,bokade 400hotellrumiMalmöochordnadeenkonsertpåkvällenmedbl.a.JillJohnsson ochhanneboel. Mycketkanlåtadyrt ochdetärdetibland.menjohanserfarenhetärattpengarnainte alltidärviktigast.kundenbetalarförupplevelsen.hansdyrastearrangemangvarbudgeterattillcirka200000kronorperpersonförfempersoner.dockvilledessaåkaförsta klassiställetföraffärsklasspåflyget ochdåblevdetnågra talskronortill! Närdetgälleratthittaplatserföraktivitetersåfårmantips,åkerruntochutgårfråndet egnaintresset.manlärsig,menarjohan,detblirliteavdetektivarbete.någonkänner någon,ochpådenvägenärdet. Fyragodaråd 1. Detärbättremedengrundpaketsomkundenkanbyggapåänattalltärinbakati prisetdirekt.detgårfaktisktattprataomkundenstvåplånböcker denförsta fördetmanvillköpa,denandrafördetmanvillha. 2. Detärviktigtmedsnyggamaterial.Dukanvarahurduktigsomhelst,harduett fultmaterialkommeringenattköpadinprodukt.detärettotroligtbrusidag,så läggkrutpåenbraochsnygghemsida.adventurasäljermycketpådet. 3. Setillattduharenberättelseattdelameddigav.Människorvillvetamer. 4. Vartillgänglig.Svarapåtelefonoche postsåsnartsommöjligt annarsletar kundenvidare. Hemsida:www.adventura.se 15

16 Såharvilyckats! MattiasPetterssonberättaromföretagandeochutveckling MattiasPetterssonkonstateradeinledningsvisatt: Entreprenörärettfinareordför galning! Hanmenarattensannentreprenörkommerfrånpunktatillpunktbhelt enkeltföratthanellerhonbestämtsigfördet.detharmedlivsstilattgöraochdetärett sättattvara:manvilltestagränser. Detviktigasteärattförsesigmedbrakontakter,branätverkochbraorganisation.Han självmåstehamänniskoromkringsigsomharbådafötternapåjorden,förhanharen förmågaattsvävaiväg.hanhävdardockbestämtatthanaldrigharmisslyckats han harbaralärtsigmassoravläxorpåvägen! Jagbehöverinte menjagvill! Mattiasharlångerfarenhetavföretagandeochhargjortaffäreri32länder helatiden drivenavnyfikenhet.dethandladeinteomatthanbehövdegöradetta,menhanvilletill olikaländer.detärgrundenfördethankallarentreprenörskap. Hanmenarattdethandlaromtvåsaker: - Manmåstevågasesaker. - Manmåstevågagörasaker. Detlåterenklareändetär.Detärenmänskligreaktionatttroattdetblirenklareom manintegörnågot.ochvisstärdetså.menommanvågartariskerökarchansenattdet händernågotpositivt.manmåstehelatidenvägariskenmotförtjänsten.dettamedatt vågatariskerärocksåenlivsstil. Mattiasgerettkonkretexempel:Hanflygerväldigtmycketruntomivärlden,ochhar därmedförmånenattkunnajämföraolikaflygbolag ochnärhanhörattsashållerpå attgååtskogen,såblirhanfaktisktintesåförvånad.derasservicenivåärinteitoppklass,förattuttryckadetmilt,enligtmattias. Mensenastnärhanflögmeddemhändenågot. DetvarsistaflightenfrånFrankfurtochMattiasvarväldigttrött.Hanspranglängstbaki planetochladesigitresätenförattfåsova.dåkomensas anställdframtillhonom medtvåkuddarochenfilt desistakvarsomfannsikabinen.dettavar,enligtmattias, enenkelformaventreprenörskap.sas killentogenrisk.hankundeväljaattgöraen kundnöjd,idettafallmattias.samtidigtfannsriskenattandraresenärerskulletyckaatt detvarfelattjustmattiasfickdenservicen. HadeSAS killenlåtitbliattservamattiashadehanalltsåsluppitriskenföretteventuellt problem,menhantogrisken ochfickennöjdkund. 16

17 Lampor enljusidé Mattiasdeladeocksåmedsigavsinaerfarenheteravnärhanstogöverlampföretaget Oriva.DethelabörjademedatthanochenkompanjonköpteettlampföretagiSmåland. Manhadenågratuffaårinledningsvis,samtidigtsomMattiasblevrastlösförSverige kändessomenförlitenmarknad.hanvilletillpolen,fördetvarenbramarknad.dock behövdemannågonsomkundehjälpademinpåmarknaden. Sagtochgjort hanochhanskompanjonåktetillpolenochbesökteenmässadär. Iställetförattställautsomföretaggickmanruntochlåtsadesvarakunder,förattse vilkasomvarbra.efterenstundhittademanettlitetbåsmedtvåkillarsomsålde hemmagjordalampor.detvarettväldigtlitetföretag,mendetkändeshelträtt.detfick blibasenförsatsningenipolen ensatsningsomhargåttväldigtbra. Dethandlarominställning,omattseetttillfälleochvågatadet. NumeraharMattiasföretagetableratsigiUkraina.Mångavarnadefördenmarknaden, menhansukrainskakunderärhansbästavänner.deharbyggtuppettförtroendesom fungerarväldigtväl. Småsakerärocksåentreprenörskap HotellkedjanRitzCarltonharåttareglersomvarjeanställdmåstekunna,blandannat skaallasomjobbardärvetanamnetpåallasomcheckarin.vadlederdettill?jo,kunden blirpågotthumörnärmanblirtilltaladmednamn.detärettsuperenkeltsättattfåen brarelationmedkunderna. Mattiastyckeriblandattsvenskaföretagärräddaattseochtademöjlighetersombjuds. Detbehöverintehandlaomnågotextremtutanävendesmåsakernagårattöverföratill gottentreprenörskap.vågagöranågotnytt,detärintefarligt.flyttagränserna.det enklalillakanallagöraiallalägen.manfårennykontakt,ennyupplevelse. Slutligenettgottråd:Detärenkeltattlyckas detärbaraatttadetlugntibland! Hemsida:www.oriva.se 17

18 Paketförennymarknad ClaësLjung entreprenörmedrysslandsommarknad. Claësmenarattpaketetärtillförattfångauppmärksamheten.Därförärhanspaket hyfsatbilliga.förhonomhandlardetiställetomattfåkundenattviljaplockapå tilläggstjänster.engångskullehansäljaettkanotpakettillenkundfrånstorbritannien. Detslutademedattkundenhyrdestugaienveckaiställetochstruntadeikanoten! Enstormarknadmedmångamänniskor Claëssäljerendelgenomsinhemsidamendetmestaförmedlasgenomagenter. Fördelenärattmanslipperkostnaderförannonseringosv.Detsköteragenten,som sedanfårprocentpådethansäljer.visstärdetbraattsäljadirekt,dåfårmanjubättre betaltavkunderna,mendetärviktigtattintetamindrebetaltänviaagenten.dålär manintehadenkvarsålänge. ClaësharjobbatmotöstraEuropaiettantalår.År2007stodPolenför37,5procentav hansomsättning.deharpengar,konstaterarclaës.polenhar39miljonerinvånareoch mångaflermiljonäreränsverige.enbramarknad,medandraord! Kundenseringagränser FörraåretgjordehanenförstudienärdetgällerattmarknadsföraAlvhagavildmarkoch femandraföretagiryssland,ochhanärnuväldigtintresseradavattskapakontaktmed flerföretagareisjuhäradförsamarbete.gästenseringakommun ellerlänsgränser.det viktigaärattfådemintresseradeavområdetochvåruppgiftärattsetillattdetfinns kapacitetatttaemotdem,menarclaës. Marknadenärenorm.Detfinnsettuppdämtresebehovfrånöstländerna,menoftaärde räddaattdeinteskabliförstådda.claësochhanssambontalartiospråktillsammans, vilketärenstorfördel. Någrarådpåvägen 1. Setillattfåbetaltiförväg,såslipperniattståsistadagenochdiskutera småsaker.låtgästernaläggaendepositionochhaseparataelmätareivarjehus. Dåärdetlättareattskrivaslutnotan. 2. Varnogamedvärdskapet.Harengästfelskaduståpådig,menharderätt,eller nästanrätt,ärdetbättreattsväljaliteförtret. 3. Haenbraberättelse.Detärviktigtattdukanprataomtrakten.Tavarapå traditionenochförbättradenomdetbehövs! Hemsida:www.fegen.nu 18

19 Utvecklingutangränser MikaelGenbergsatsarhögtochlångtbort.Nuvillhanbyggahuspåmånen! MikaelGenbergbörjademedattvisaettantalmötesplatserruntomivärlden,därvissa hargjortstörreintryckänandra Stonehenge,Egypten,TajMajal,Eiffeltornet,operahusetiSydney.Hanvillsatsapåetthuspåmånenochhansutgångspunktärextremt naiv.hanvillheltenkeltbyggaenrödstugapåmånenförenbättrevärld. Närmänniskorfårgalnaidéerläggermandeoftaåtsidan.NärMikaelficksinidéskrev hanettbrevtillgeneraldirektörenpårymdstyrelsen ettbrevsomhanaldrigskickade. Hanförsöktesläppaidénmendenkomtillbakahelatiden.Tillsluttoghanmodtillsig ochringdeupppr chefenpårymdstyrelsenochsadevadhantänkte. Detblevväldigttystitelefonen,konstaterarMikael. Hackspettarochuttrar OchvemärdåMikaelGenberg?Hanärenkonstnärsombörjadesinkonstnärsbanamed attmålaochskulptera,ochhaninsågsnabbtattkonstnäreraldrigfrånprataom marknadsföringellerkommersialismförkonstnärer. EttavhanstidigareprojektärHotellHackspettiVästerås från1998.detärettenmanshotell,13meteruppi VasaparkenshögstaekicentralaVästerås.Ytanär12,8kvm fördelatpåsängplats,kök,toalett,bibliotekochtvå balkonger.närhanpresenteradeidénförkulturchefenfick hanförsthöraattdetvarenfantastiskidé menomöjligatt genomföra.nuhardetsuttituppeitolvår. EttsysterprojektettparårsenareärhotelletUtterInnsominvigdes2000.Detärett tvåvåningshotellmedettsovrumtremeterundervattenytan,belägetenkmuti Västeråsfjärden.Flytbryggansytaär25kvm.Påövervåningenfinnskök,toalettsamt elinstallationer.påundervåningentvåsängar,sängbordsamtpanoramarutoråtallahåll. Nuharhanettnyttundervattenshotellpågång,viddenlillaparadisönPembaiIndiska oceanen. LunaResort etthuspåmånen Ochsedanharhanalltsåtänktsättaettröttlitethuspåmånen.Hurgenomförmanen sådanidé?mikaelbörjademedattbygganätverk.hanåkteruntochdiskuterademed allahankundetänkasiginomrymdvärlden,näringsliv,samhälle,myndigheter,media ochmarknadsföring. Ochdetlönadesig.Endagringdetelefonen detvardåvarandestatsrådetleif PagrotskysomfrågadeomMikaelvillehahjälpmednågot! 19

20 AllahanpratademedsadeattSvenGrahnfrånRymdbolaget enavpionjärernainom svenskrymdindustri varenviktigpersonatthamedpåvagnen.annarsskulledet aldrigfungera.svenvarnegativtinställdtillprojektetochtyckteattdetvarendåligidé, menmikaelgavinteupp.hantogmedsigenpolitikerochenvetenskapsmanföratt träffasven,ocheftertimmekomdetmagiskaordet Svensade vi.heltplötsligtvar hanmedpåidén.mikaelharävenfåttkontaktmednasa,vilkaärkändaförattaldrig arbetamedandra.menåterigen nätverkochkontakterbetydermassor. Varfördåetthuspåmånen?Mikaelserotroligaaffärsmöjligheterframförsig,ochde pengarsomkommerinskaanvändasföratthjälpamänniskorruntomivärlden,stärka Sverige,synliggöraandraidéer. Projektetförenarmassoravmänniskorfolkmedolikakompetenser,ochMikaelhar funderatpåvarfördeöverhuvudtagetärintresserade.varförläggerdeutsintidpådet här?detenklasvaretär,trormikael,attmänniskorvillvaratillsammansmedandra människor,ochomtankarochidéersvävarlitehögreänensjälvblirdetväldigtroligt! MoonMessages Enavaffärsidéernaärattmänniskorskafåskickameddelandentillmånen moon messages förendollar,somentelefontjänst.enbekanttillhonomräknadepådetdär ochkonstateradeattbaradennordiskamarknadenförungdomssajterpånätetskulle kunnagenerera40miljonerkronor. NärChristerFuglesangvaruppeirymdensenasthadehanmedenrödlitenstugai pappersomhanveckladeuppikapseln.dettafilmadesochnuskadenfilmentv sändasi anslutningtillinvigningenavenvärldsutställningishanghai.totalthandlardetom870 miljonertittare. ChristerFulgesangfinnssjälvklartmedigruppenruntprojektetochhanharuttalatsig omprojektet: Dethärärenbraidé!Teknisktsettärdetklartgenomförbart.Detären godaffärsidévifårenteknikutveckling,visäljersverigeochvistimulerarungdomaratt pluggateknik. AvslutningsvisgerMikaelGenbergossettordpåvägenfrånAlbertEinstein: Wecannot solveourproblemswiththesamethingsweusedwhenwecreatedthem. Hemsida:www.themoonhouse.com 20

att utveckla de omgivande landsbygdsföretagen har möjlighet att få projektstöd. För mer information kontakta länsstyrelsen. (www.lansstyrelsen.

att utveckla de omgivande landsbygdsföretagen har möjlighet att få projektstöd. För mer information kontakta länsstyrelsen. (www.lansstyrelsen. Turism 40 41 Turism Hästturism har expanderat kraftigt under de senaste åren. Förutsättningarna för att utveckla olika inriktningar av hästturism är goda i Sverige. I landet finns bra inhemska hästraser,

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Turismstrategi 2011 2015

Turismstrategi 2011 2015 Turismstrategi 2011 2015 1 Inledning Förslaget till strategin har utarbetats under slutet av 2009 juni 2010 av Åke Carlson, Peter Skog Lindman, Margareta Schlee, Jan Wärnström och Kicki Svensson. Vi har

Läs mer

Boende för besökare. En nulägesbeskrivning. Datum: 2010-01-19. Författare: Ann-Carin Andersson

Boende för besökare. En nulägesbeskrivning. Datum: 2010-01-19. Författare: Ann-Carin Andersson Boende för besökare En nulägesbeskrivning Författare: Ann-Carin Andersson Datum: 2010-01-19 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 15.2.2012 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 15.2.2012 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 15.2.2012 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Svara på frågorna 1 26 genom att välja det lämpligaste alternativet utifrån det du hört.

Läs mer

Destinationsdesign Särna, ett gestaltningsprojekt hösten 2011

Destinationsdesign Särna, ett gestaltningsprojekt hösten 2011 Destinationsdesign Särna, ett gestaltningsprojekt hösten 2011 En sammanställning av möjliga fortsättningsprojekt och enskilda idéer. Arbetsgrupp Anna Olsson Gävle Dala Designlab Rebecca Ahlstedt Rebecca

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Öppna vägar till arbetsmarknaden

Öppna vägar till arbetsmarknaden Öppna vägar till arbetsmarknaden för personer med psykisk ohälsa Vägen till arbetsmarknaden går via återhämtning Psykisk ohälsa är ett av våra största folkhälsoproblem. För den som drabbas är det oftast

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

Lokal mat och turism. Dokumentation. Seminarium. ETOUR i samarbete med: P 2004:22 27 april 2004 Salén konferens & Matsalar, Stockholm

Lokal mat och turism. Dokumentation. Seminarium. ETOUR i samarbete med: P 2004:22 27 april 2004 Salén konferens & Matsalar, Stockholm Seminarium Lokal mat och turism P 2004:22 27 april 2004 Salén konferens & Matsalar, Stockholm Foto: Robert Torma. Dokumentation ETOUR i samarbete med: 1 - Seminarium Lokal mat och turism - 2 Program 9.00-9.30

Läs mer

Utbildningar. ungdomsledare

Utbildningar. ungdomsledare Bamsegympa Hopp & Volt GympaKidz Action Matta & Airtrack Yoga Fantasi- och äventyrsbanor Performance GympaKidz Utbildningar Parkour Young Training och Gympa Kidz Show & Dance Alla kan gympa Familjegympa

Läs mer

Närproducerad Ekosund Etnisk Mat

Närproducerad Ekosund Etnisk Mat Närproducerad Ekosund Etnisk Mat av Gunnar Petersson Februari 2014 ISBN 978-91-977299-9-4 2 Förord Detta projekt syftar till att undersöka möjligheterna för att etablera en plats för Närproducerad Etnisk

Läs mer

Häst-Sverige som upplevelseindustri

Häst-Sverige som upplevelseindustri Tu Häst-Sverige som upplevelseindustri UNDERLAG FÖR EN NATIONELL BRANSCHSATSNING PÅ HÄSTTURISM FEBRUARI 2004 Swedish Tourist Authority FÖRORD Människors intressen utgör en viktig bas för resande och turism.

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010.

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010. ANTECKNINGAR Datum Sida 2010-08-27 1 (8) Instans Kommunfullmäktige Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 19.00-21.10 Plats Kinna Teater, Kinna Närvarande Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24

Läs mer

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik [Ev underrubrik/beskrivning] Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 FÖRSTUDIETRAPPORT Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

~ Omställning Tranås ~

~ Omställning Tranås ~ ~ Omställning Tranås ~ Arbete med hållbar utveckling i Tranås och Sommenbygd Förstudie hösten 2011 Hypotes Vi tror att det finns många som arbetar med omställningsarbete men inte ser det i ett större sammanhang

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Fiberutbyggnad på Tjörn. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 3/2012

Näringslivet. på Tjörn. Fiberutbyggnad på Tjörn. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 3/2012 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 3/2012 Näringslivet på Tjörn Fiberutbyggnad på Tjörn På frukostmötet fredagen den 23 mars, hos Salt o Sill på Klädesholmen stod fiber på agendan. Kommunens IT chef

Läs mer

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se 2011-04-18 Marknadsföring och VarumärkesuppbyggnadMarknadsföring och Varumärkesuppbyggnad

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Färdplan Flen. FUTURE Researchbased. STRATEGY Futurebased. ACTION Strategy enforcement. Visionsworkshop 3 18 januari 2012. strategy.

Färdplan Flen. FUTURE Researchbased. STRATEGY Futurebased. ACTION Strategy enforcement. Visionsworkshop 3 18 januari 2012. strategy. Färdplan Flen Visionsworkshop 3 18 januari 2012 FUTURE Researchbased foresight STRATEGY Futurebased strategy ACTION Strategy enforcement Workshop 18 januari Välkomna! Kort tillbakablick Idéer till åtgärder

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

Inspiration och nätverkande när det är som bäst!

Inspiration och nätverkande när det är som bäst! Henrik Mattsson Dag Klackenberg My Gross Helena Waker Ingrid Wernersson Inspiration och nätverkande när det är som bäst! Strålande sol mötte alla i Malmö då Agenturföretagen Södra anordnade årets inspirationsseminarium

Läs mer

Rekrytering: mångfald och kompetens i förskolan

Rekrytering: mångfald och kompetens i förskolan FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Rekrytering: mångfald och kompetens i förskolan ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN UMEÅ KOMMUN Rekrytering: mångfald och kompetens i förskolan 1 Förord Det här materialet är framtaget

Läs mer

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 2011 01 01 Maline Fälth 021-133 200 Innehåll Bakgrund och projektets upplägg... 1 Internationellt... 1 Nationellt... 1 Regionalt Västmanland...

Läs mer