The SKF Commitment. SKFs åtagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The SKF Commitment. SKFs åtagande"

Transkript

1 The SKF Commitment SKFs åtagande

2

3 Innehåll Vår historia... 6 Vision... 8 Affärsidé Etiska riktlinjer Värderingar Drivkrafter Sammanfattning... 54

4 Förord The SKF Commitment definierar vad vi står för. Det definierar vilka vi är. 4

5 Det här angår oss alla. Förord Det spelar ingen roll vilken befattning eller uppgift vi har, eller vilket land vi jobbar i, för som SKF-medarbetare är vi alla viktiga delar i ett globalt företag ett företag som är fast beslutet att vara tekniskt kunskaps ledande i ytterligare ett århundrade. Det innebär också ett ansvar. Ett ansvar gentemot våra kunder, våra aktieägare, våra kollegor, oss själva och de samhällen vi lever och arbetar i. Vad vi gör och hur vi agerar är vårt sätt att infria vårt åtagande The SKF Commitment. Som SKF-medarbetare tar var och en av oss på sig detta ansvar varje dag i vårt möte med omvärlden. Det sträcker sig längre än att bara göra det vi förväntas göra det handlar även om hur vi gör det. Vi är en världs ledande organisation och vi är beroende av att vårt åtagande efterlevs. The SKF Commitment är det som vägleder oss i vårt arbete och det som skapar vår företagskultur. Det bygger på våra värderingar och drivkrafter. Vi skapar vårt anseende inte bara genom de produkter och tjänster som vi erbjuder, utan även genom vårt sätt att agera och bemöta andra. Som SKF-medarbetare har vi en skyldighet att leva upp till The SKF Commitment i allt vi gör och säger. Det är vad vi står för. Det definierar vilka vi är. Alla. Överallt. Alltid. Tom Johnstone 5

6 Vår historia En imponerande historia SKFs ansvarstagande började egentligen redan för 100 år sedan. En persons fantastiska idé förvaltades och vidare utvecklades av SKFs medarbetare och formade det företag som idag finns representerat inom praktiskt taget alla områden i samhället. På vägen dit har ett oändligt antal lösningar sett dagens ljus genom teknisk utveckling, men grunden till vår framgång ligger ändå hos personerna bakom alla idéer och lösningar och deras arbete med att hjälpa våra kunder att bli mer framgångsrika och lönsamma. Genom hela vår framgång och tillväxt har SKFs medarbetare varit vår största tillgång och så är det fortfarande. Det är vi stolta över. 6

7 Vår historia en spännande framtid. SKFs kvalitet finns i allt vi gör. Det är inte längre en avgörande faktor för våra kunder det är en förutsättning. En självklarhet. Genom kombinationen av kontinuerligt nyskapande, tydlig kundfokusering och fortsatt ansvarstagande, har vi bra förutsättningar för att skapa ytterligare 100 år av vår historia. Ytterligare 100 framgångsrika år. Det kommer att bli en spännande framtid. 7

8 Vår vision Förse världen med SKFs kunskap Kunskap som vi har fått genom att arbeta i fler än 100 länder över hela världen under större delen av våra 100 år. Denna erfarenhet gör att vi kan kombinera både ett lokalt och ett globalt perspektiv med en djup förståelse för olika kulturer och regioner samt våra kunders affärsverksamheter och applikationer. Kunskap som vi har utvecklat inom våra tekniska plattformar. Våra innovativa produkter, lösningar och tjänster kan ofta överföras direkt till applikationslösningar på ett sätt som inte tidigare har varit möjligt. Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att hitta lösningar som passar deras krav och utmaningar. Kunskap som vi har fått genom erfarenhet av alla sorters branscher över hela världen, från gruv- och anläggning till flygindustriapplikationer, från racingfordon till vindturbiner och medicinsk utrustning. Genom denna kunskap kan vi hjälpa våra kunder att höja sin effektivitet, nå större framgångar och öka sin lönsamhet. 8

9 Vision Att förse världen med SKFs kunskap är en vision en vision som vi kommer att förverkliga tillsammans. 9

10 Vår affärsidé Att vara det självklara valet... För våra kunder, återförsäljare och leverantörer genom att erbjuda branschledande, värde- och kunskapsbaserade produkter, tjänster och lösningar. För våra medarbetare genom att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö där initiativ uppmuntras, idéer värdesätts och individuella rättigheter respekteras. För våra aktieägare genom att ge aktieägarna utdelning genom hållbar värdetillväxt. 10

11 Affärsidé Vår vision och affärsidé representerar allt det som vi vill uppnå. Vårt sätt att nå dessa mål beskrivs i ett antal olika strategiska initiativ inom hela organisationen. Men för att nå dit behövs mer än en vision och en affärsidé. Mer än bara ord, strategier och en trycksak som The SKF Commitment. Vi måste också förstå dess innebörd och vilka konsekvenser det får för var och en av oss. På följande sidor presenterar vi våra etiska riktlinjer, våra värderingar och drivkrafter. Tillsammans fungerar de som en stark grund för att uppnå vår vision och uppfylla vår affärsidé. 11

12 Våra etiska riktlinjer Det handlar om förtroende. För att ett internationellt företag som SKF ska kunna fortsätta att vara framgångsrikt, är det avgörande att var och en av oss agerar på ett ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarstagande sätt, i vårt arbete eller när vi på något sätt uppfattas representera SKF. Det här är det enda sättet att säkerställa en positiv och hållbar finansiell och social utveckling. Det är det enda sättet att skapa förtroende. Fullständig efterlevnad av alla tillämpliga lagar och förordningar är ett grundläggande minimikrav i våra etiska riktlinjer. Vi följer även internationella standarder och riktlinjer såsom FNs Global Compact-initiativ och dess tio principer, ILO:s (International Labour Organization) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, OECDs riktlinjer för multinationella företag samt Internationella handelskammarens (ICC) stadgar. Tillsammans har vi definierat fyra nyckelområden inom ansvarstagande som omfattas av våra etiska riktlinjer. För att kunna ta detta ansvar fullt ut tillämpar vi i hela organisationen våra grundvärderingar etik och moral, ansvar och befogenheter, öppenhet och lagarbete. 12

13 Ansvar gentemot kunder, återförsäljare och leverantörer Att värva och behålla kunder genom kostnadseffektivitet, fortlöpande forskning och utveckling, och genom att kunna leverera produkter, tjänster och lösningar som skapar kundvärde i form av prestanda, kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. Att göra detta samtidigt som affärsetik av högsta standard alltid tillämpas. Etiska riktlinjer Ansvar gentemot medarbetare Ansvar gentemot samhället Att respektera medarbetare och deras rättigheter, att värdesätta deras arbetsinsats, att erbjuda säkra och icke-diskriminerande arbetsförhållanden, att främja medarbetarnas välmående och att ständigt utveckla yrkesskicklighet och kompetens för att säkerställa den enskilda medarbetarens arbetstillfredsställelse och möjligheter att avancera. Att sköta verksamheten som en ansvarstagande medlem i vårt samhälle och handla i enlighet med lagar, sedvänjor och behov i de länder där vi finns representerade, och att visa respekt för skyddet av internationellt vedertagna mänskliga rättigheter och behovet av att bevara den naturliga miljön. Ansvar gentemot aktieägare Att skydda aktieägarnas investeringar och sträva efter en varaktig och stigande avkastning. 13

14 Ansvar gentemot kunder, återförsäljare och leverantörer Vår affärsetik Vi främjar en öppen och etisk företagskultur och utför våra arbetsuppgifter med noggrannhet, ärlighet och integritet. Alla våra beslut och aktiviteter är etiskt hållbara och vi agerar ansvarsfullt och professionellt när vi representerar, eller när det uppfattas som att vi representerar SKF. Vi förespråkar fri och rättvis handel och vi behandlar våra affärspartners och konkurrenter rättvist och med respekt. 14

15 Vår affärsetik föreskriver också att: vi inte erbjuder eller tar emot mutor, liksom att vi inte deltar i eller bidrar till andra typer av korrupta aktiviteter, inklusive facilitating payments (underlättande betalningar). Vi accepterar inte att våra affärspartners erbjuder eller tar emot mutor för SKFs räkning eller på annat sätt deltar i korrupta aktiviteter i syfte att främja SKF-affärer. Etiska riktlinjer vi vinner och behåller affärer genom att skapa värde för våra affärspartners. Våra affärsrelationer ska alltid vara professionella och baserade på förtroende och ömsesidig respekt. Värdet på gåvor och förmåner till representanter för affärspartners ska alltid vara måttligt och får inte överskrida lokal sedvänja. Gåvor eller förmåner som erbjuds får inte försämra SKFs rykte som ett företag präglat av en stark etik. vi undviker att ge gåvor och förmåner till personer som arbetar för eller representerar offentliga organisationer. Gåvor och förmåner kan emellertid ges till sådana personer om omständigheterna kräver detta. Gåvor eller förmåner som erbjuds en sådan person måste vara av måttligt värde och får inte överskrida lokal sedvänja. alla våra beslut och aktiviteter följer tillämpliga konkurrensbestämmelser och var och en av oss har tillräckliga kunskaper om bestämmelserna. vi följer ingångna kontrakt och avtal. vi har inga intressekonflikter mellan privatekonomiska eller personliga problem och SKFs intressen Leverantörer, återförsäljare, agenter och andra affärspartners SKF har tagit fram specifika etiska riktlinjer för leverantörer, återförsäljare och agenter med utgångspunkt från SKFs etiska riktlinjer. Övriga affärspartners uppmuntras att följa liknande höga krav. 15

16 Kunder frågor och svar > > Jag är på ett kundevenemang där några konkurrenter också deltar. Vad ska jag göra om samtalet börjar leda in på en prisdiskussion? Att diskutera priser med konkurrenter är oetiskt och måste helt undvikas i alla situationer. I de flesta länder, kanske t.o.m. alla, så är detta även ett lagbrott. Du ska inte delta i ett sådant samtal och bör informera de andra om att den typen av diskussion är oetisk. Du bör rapportera en sådan incident till din chef och till SKFs juridiska avdelning. > > Jag har fått en låda vin från en leverantör. Inga gentjänster har efterfrågats eller antytts. Får jag behålla den? En låda vin är inte en gåva du kan ta emot eftersom den inte är av måttligt värde. Du bör omedelbart informera leverantören om att det skulle strida mot SKFs policy att ta emot gåvan. Om detta på grund av rådande omständigheter inte är lämpligt får du av artighetsskäl ta emot vinet men ska i så fall informera din chef. Du bör vid första lämpliga tillfälle lämna tillbaka vinet och förklara att du inte kan ta emot det. Du bör också be leverantören att inte överlämna sådana gåvor till SKFs företrädare i framtiden. 16

17 > > Vi har en leverantör som är den enda som kan erbjuda den här viktiga tjänsten. Tyvärr är deras miljöansvar väldigt dåligt. Vad ska vi göra? Vi måste se till att leverantören blir medveten om hur viktigt det är för oss och vårt varumärke att de agerar enligt våra krav. Leverantören måste utforma en miljöpolicy som uppfyller de krav vi ställer, annars riskerar de att uteslutas ur vår leverantörskedja. Samtidigt måste vi se över alla andra möjligheter och utvärdera alternativa leverantörer, ifall den här leverantören inte vill eller kan tillgodose våra krav. Etiska riktlinjer > > Jag skulle vilja övertyga min kund om att de ska lägga en produktorder innan de egentligen är i behov av det, eftersom det kan hjälpa mig att uppnå mina säljmål för kvartalet. Jag kan erbjuda dem rabatt och vi kan behålla produkten på vårt lager tills de behöver den. Kan jag göra så om kunden accepterar mitt förslag? Nej, du får inte göra så. Du kan inte ge kunden rabatt bara för att du ska kunna nå ett individuellt säljmål du inte har uppnått. Dessutom gör den här rabatten att SKFs vinst minskas. Detta är inte godtagbart. 17

18 Ansvar gentemot medarbetare Vår arbetsetik Vi vill skapa en positiv och engagerande arbetsmiljö för våra medarbetare där deras bidrag värdesätts, arbetsprestationer erkänns, hälsa och säkerhet garanteras och välbefinnande förbättras. Våra medarbetare ges samma möjligheter att utveckla sina färdigheter och sin kompetens för att nå sin fulla potential. Medarbetarna stöttar i sin tur våra fortsatta framgångar genom att arbeta mot överenskomna mål i enlighet med våra värderingar och drivkrafter. Detta åtagande kräver att: vi alltid erbjuder säkra och sunda arbetsplatser för våra medarbetare, liksom för entreprenörer och besökare som vistas på SKFs anläggningar. alla medarbetare behandlas lika, rättvist och med respekt oavsett etniskt ursprung, kön, ålder, nationalitet, handikapp, kast, religion, sexuell läggning, medlemskap i facklig organisation eller politisk tillhörighet vi uppmuntrar mångfald som stöd för SKFs fortsatta framgångar på världsmarknaden. vi tolererar inga former av sexuella eller andra typer av trakasserier eller hotelser. vi använder inte, och vi arbetar aktivt mot användningen av tvångsarbete. Ingen medarbetare ska avkrävas att lämna en deposition eller identitetshandlingar när vederbörande inleder en anställning hos SKF. Alla medarbetare har rätt att avsluta sin anställning med rimligt varsel till SKF. vi använder inte och tolererar inte användning av barnarbetare. Medarbetarna får inte vara yngre än att de har avslutat den obligatoriska skolgången och får under inga omständigheter vara under 15 år. Unga arbetstagare (över den lagstadgade arbetsföra åldern men yngre än 18 år) får inte utsättas för farliga arbetsmiljöer enligt definitionen i nationell lagstiftning eller bestämmelser. vi respekterar samtliga medarbetares rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar de själva väljer och att förhandla kollektivt eller individuellt. Vi strävar efter att 18

19 Etiska riktlinjer underlätta dessa rättigheter när föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar är begränsad. Vi garanterar att officiella representanter för sådana fackföreningar inte utsätts för diskriminering och att de har tillgång till fackföreningsmedlemmarna samt tillträde till deras arbetsplats. Vi respekterar medarbetarens rätt att inte ansluta sig till någon fackförening. vi säkerställer att löner och relaterade förmåner motsvarar minst lagenlig eller branschmässig miniminivå i varje enskilt land. Löner och förmåner utbetalas i full överensstämmelse med lagar och kollektivavtal. vi följer gällande lagar och branschstandarder för arbetstider i varje land där vi är verksamma. Utöver lokal lagstiftning ska vi säkerställa att säkerheten inte äventyras genom alltför långa arbetspass. SKFs ledning uppmuntras att hitta sätt att främja medarbetarnas välmående. vi strävar efter att ge medarbetarna goda möjligheter att vidareutbilda sig för ökad arbetstillfredsställelse och ökat ansvar. Medarbetare har rätt till regelbundna prestations- och kompetensgenomgångar enligt den individuella utvecklingsplanen. samtliga medarbetare ska ges en rättvis chans att konkurrera om nya befattningar. Endast relevant yrkesskicklighet och kompetens ska vara avgörande när man väljer rätt person för en befattning, om inte nationell lagstiftning föreskriver något annat. vi skyddar företagets tillgångar mot förlust, stöld och missbruk. Företagets tillgångar får inte användas för personlig vinning, i bedrägligt syfte eller på annat olämpligt sätt. Uppgifter om medarbetare behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser. 19

20 Medarbetare frågor och svar > > Min kollegas make ska börja arbeta för SKF. Uppmuntrar SKF rekrytering av familjemedlemmar? Enligt våra etiska riktlinjer är det endast relevant yrkeskunskap och kompetens som är avgörande när man väljer rätt person för en befattning. Generellt gäller detta även vid extern rekrytering och följaktligen är det inget som normalt sett hindrar att släktingar till en SKF-medarbetare får anställning. Vi försöker dock alltid att undvika olika beroendesituationer mellan två SKF-medarbetare som ingår i samma familj eller är nära anhöriga, t.ex. en medarbetare som är chef för maka/make eller en förälder som är chef för sitt barn. > > Vad kan jag göra om jag tycker att min arbetsplats inte är säker? SKF arbetar hårt för att få säkra och olycksfria arbetsplatser. Om du tycker att dina arbetsförhållanden inte är säkra eller hälsosamma, är det viktigt att du genast informerar din chef och/eller den lokala miljösamordnaren om detta. 20

21 > > En av mina kollegor är en mycket trevlig kille och en av de bästa inom vår enhet. Tyvärr blir han väldigt lätt frustrerad och han har svårt att kontrollera sitt humör. Han är inte direkt våldsam men hans beteende får andra att känna sig hotade och rädda. Hur ska man hantera det här? Etiska riktlinjer Det är viktigt för alla medarbetare att de har ett bra arbetsklimat, annars kan vi inte utföra vårt jobb på bästa sätt. Vi kan inte acceptera att en persons beteende ska påverka andra medarbetare och gör att de känner sig osäkra. Det här är ett problem som måste åtgärdas. Den anställdes chef bör informeras om situationen. Det är chefen som är ansvarig för medarbetarnas utvecklingsbehov och för enhetens arbetsklimat. > > Jag har ingen individuell utvecklingsplan men jag har hört att alla SKF-medarbetare ska ha en. Vad ska jag göra? Du ska tala med din chef och se till att ni har ett utvecklingssamtal tillsammans. Det här samtalet utgör grunden för din individuella utvecklingsplan. Det är viktigt, både för individens utveckling och för SKF, att alla medarbetare får möjlighet att utveckla sin kompetens, eftersom detta är nödvändigt för att företaget ska utvecklas i rätt riktning. Din chef är ansvarig för att se till att du får en individuell utvecklingsplan framtagen enligt SKFs definierade process. 21

22 Ansvar gentemot samhället Vår sociala etik Vår förmåga att lönsamt hantera och expandera vår verksamhet på ett etiskt sätt är grunden utifrån vilken vi lever upp till vårt sociala ansvar. Det är denna förmåga som driver teknikutvecklingen, den ekonomiska utvecklingen, genereringen av kompetent och kvalificerad personal och förverkligandet av sund avkastning för våra investerare. Vårt sociala ansvar och våra åtaganden omfattar: Miljö Vi arbetar hårt för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Därför strävar vi ständigt efter att förstå och förbättra miljöprestandan hos våra egna och våra leverantörers anläggningar. Vi utvecklar och tillhandahåller samtidigt innovativa lösningar som bidrar till att förbättra miljöprestandan för våra kunder och för samhället i stort. Hälsa och säkerhet Vi arbetar för att säkerställa att våra produkter och tjänster konstrueras, tillverkas och tillhandahålls med relevant säkerhetsinformation så att de är säkra för det tänkta användningsområdet. Samhällsengagemang Vi går utöver våra grundläggande skyldigheter för att förverkliga ytterligare och mer varaktiga positiva effekter för de samhällen där vi är verksamma. SKFs ledning upp muntras att aktivt engagera sig i lokala samhällen och att finna olika sätt att uppnå ökat engagemang. De positiva insatserna är vanligtvis engagemang i projekt och initiativ som riktar sig till att uppmuntra personlig utveckling för underprivilegierade personer, stöd till utbildning och yrkesutbildning, stöd till lokala sport- och hälsoinitiativ och uppmuntran av annat frivilligt arbete 22.

23 Etiska riktlinjer Politiska frågor och regeringsrelationer Vi blandar oss inte i det politiska livet i de länder där vi har verksamhet. Därför är det förbjudet för företag inom SKF-koncernen att ge finansiellt stöd till politiska partier och politiker. Våra företag får inte heller delta i någon partipolitik. Vi strävar mot att etablera och upprätthålla relationer med lokala regeringar och myndigheter som bygger på förtroende, öppenhet och ömsesidig respekt. I relationerna med myndigheter och internationella organisationer har SKF som koncern rätten, och ibland skyldigheten, att framföra sina åsikter i frågor som berör SKF, dess medarbetare, kunder och aktieägare. Koncernchefen personligen eller via utsett ombud är den ende som har rätt att på SKFs vägnar uttrycka politiska synpunkter. Kommunikation Vi är öppna och tillgängliga. Informationen som vi tillhandahåller är saklig, korrekt och konsekvent. Vi lämnar ut information om SKFs strategier, resultat, finansiella ställning och utveckling som är viktig för intressenterna så fort som omständigheterna tillåter och i enlighet med tillämpliga börsregler. Alla marknadsmaterial och aktiviteter ska vara respektfulla och inte nedlåtande. 23

24 Samhälle frågor och svar > > Vid förberedelser inför en revision har min chef bett mig att undanhålla viss information eftersom vi kan få ett sämre revisionsresultat om den blir känd. Vad ska jag göra? Oavsett om revisionen är intern eller extern så ligger det i SKFs intresse att se till att all relevant information och alla kända fakta finns tillgängliga för revisorn. Om du har fått order från din chef att inte avslöja viss information, måste du se till att din chefs chef och din lokala miljösamordnare blir informerade om det här. > > Om jag råkar spilla ut en liten mängd kemiska eller vådliga substanser, kan jag då städa upp och slänga det själv? Nej. Allt sådant utsläpp ska rapporteras via din arbetsledare till miljösamordnaren på din arbetsplats. Detta ska ske för att säkerställa att rätt utbildade medarbetare tar hand om rapporte ring, rengöring och avyttring. Den lokala miljösamordnaren, i samråd med landssamordnaren, rapporterar sedan till lämplig tillsynsmyndighet. 24

25 > > I de etiska riktlinjerna står det att alla medarbetare spelar en viktig roll vid SKFs ansvar för miljö, hälsa och säkerhet, men jag vet faktiskt inte hur miljöföreskrifterna påverkar mitt jobb. Till vem kan jag vända mig om jag har frågor? Ett sunt förnuft räcker ofta långt när det gäller att avgöra vad som är miljömässigt riktigt. Bestämmelserna kan dock vara ganska omfattande och din lokala miljösamordnare kan hjälpa dig om du har några frågor. Etiska riktlinjer > > Jag har förstått att SKF uppmuntrar chefer och medarbetare att starta och engagera sig i aktivite ter som skapar en positiv påverkan i de samhällen där vi är verksamma. Finns det några särskilda riktlinjer för det här och vem kan jag vända mig till om jag har frågor? Det stämmer att SKFs ledning i de olika länderna uppmuntras till att engagera SKF och deras medarbetare i lokala samhällsprojekt. Din chef, eller en person som särskilt utsetts att samordna dessa initiativ, kan ge dig all information du behöver. Projekt av det här slaget hanteras ofta av de lokala enheterna. För att få ut en så positiv behållning som möjligt från de pengar och den tid vi lägger ner på olika samhällsprojekt, så är det dock viktigt att sådana initiativ samordnas på ledningsnivå i det aktuella landet. 25

26 Ansvar gentemot aktieägare Avkastningen på de pengar som aktieägarna har investerat beaktas alltid när beslut ska fattas om viktiga strategier och ekonomiska handlingsalternativ. 26

27 Etiska riktlinjer 27

28 Aktieägare frågor och svar > > Måste jag verkligen följa företagets etiska riktlinjer även om det innebär att vissa affärer kan gå förlorade eller att vinsten minskas? Ja. SKFs normer måste alltid följas. Vi kan inte göra avkall på våra etiska riktlinjer, affärsprinciper och ansvarsnormer eftersom de är viktiga för vår affärsverksamhet och bidrar till vår långsiktiga lönsamhet. > > Kan jag köpa aktier i företaget på börsen? Jag vet förstås en del om hur företaget går, men jag har inte tillgång till konfidentiell information om företaget. Ja, du får gärna köpa SKF-aktier. SKF ser gärna att medarbetare blir aktieägare. Innan du köper eller säljer några SKFaktier måste du dock se till att du känner till lagstiftningen för insideraffärer och att du inte besitter ej offentliggjord information om företaget som kan påverka aktiekursen. Om du har tillgång till sådan insiderinformation får du kanske inte sälja eller köpa aktier i företaget. Det är väldigt viktigt att du känner till alla regler eftersom det är straffbart att göra affärer som strider mot insiderreglerna. 28

29 > > På en kommande affärsresa ska jag avsluta de sista detaljerna kring ett företagsförvärv. Jag nämnde det här för min granne men avslöjade inte namnet på det förvärvade företaget. Är det ett problem? Ja, det är ett problem. Affärshemligheter får aldrig avslöjas för utomstående, inte ens familjemedlemmar, eftersom olika typer av intressekonflikter kan uppstå och det kan bli negativa konsekvenser för det företag eller de människor som berörs. Ett företagsförvärv kan innebära att företagets värde stiger på börsen och att din granne kan lockas att köpa aktier och tjäna på affären. Eftersom han eller hon har fått förhandstips skulle det vara olagligt. En annan risk är att din granne kan nämna förvärvet för andra människor. Om den informationen når en konkurrent som kan lista ut företagets namn, så kan de bestämma sig för att gå in med ett högre bud. Ett sådant scenario skulle riskera förvärvet och allvarligt skada SKFs affärsverksamhet. Etiska riktlinjer 29

30 Implementering av etiska riktlinjer Alla medarbetare måste följa de etiska riktlinjerna och ingen i organisationen har mandat att godkänna undantag från dessa riktlinjer. SKFs koncernledning ska övervaka efterlevnaden av de etiska riktlinjerna. SKF accepterar inga avvikelser från de etiska riktlinjerna och kommer vid brott mot de etiska riktlinjerna starta en utredning och vidta lämpliga åtgärder. Alla chefer ska föregå med gott exempel och säkerställa att deras underordnade agerar och uppträder i enlighet med de etiska riktlinjerna. Chefer ska säkerställa att effektiv utbildning och uppföljningar tillhandahålls så att alla medarbetare förstår de etiska riktlinjerna och hur dessa förhåller sig till dem. 30

31 Etiska riktlinjer Rapportering och kontroll SKF är beroende av sina medarbetare för att säkerställa att de högsta standarderna för etiskt uppträdande bibehålls. Vi ska alla vara vaksamma för att förebygga, upptäcka och rapportera tjänstefel. Om du får kännedom om beslut, beteende eller aktiviteter som bryter mot de etiska riktlinjerna, ska du rapportera detta till din närmaste chef. Om du av någon anledning inte tycker att du kan anförtro dig åt honom eller henne, kan du gå en nivå högre och meddela chefens chef eller landschefen. Vid vissa frågor av känslig natur, t.ex. agerande hos representanter för det företag som du tillhör, kan det vara olämpligt att vända sig direkt till en chef enligt sättet ovan. I så fall kan du rapportera problemet direkt till: Du ombeds att skriva under e-postmeddelandet med ditt eget namn så att SKF kan ta kontakt med dig för förtydliganden och kompletterande information. Alla rapporter behandlas strikt konfidentiellt och SKF tillåter inte vedergällning mot någon som tar upp frågor eller problem i god tro. Efterlevnaden av de etiska riktlinjerna följs upp regelbundet och rapporteras till SKFs koncernledning. För mer information om SKFs etiska regler, se SKFs etiska riktlinjer på Spider-portalen. 31

32 Våra värderingar Etik och moral Ansvar och befogenheter Öppenhet Lagarbete 32

33 Hur kan de vägleda oss? Värderingar Ett företag definieras inte bara av de produkter och tjänster som det säljer, utan även av de värderingar som det står för. Våra värderingar etik och moral, ansvar och befogenheter, öppenhet och lagarbete utgör den grund som vi som SKFmedarbetare står på. De hjälper oss att fatta beslut, vägleder oss vid relationer med olika intressenter, hjälper oss att få en bättre arbetsmiljö och ger råd om hur vi ska samspela med våra kollegor. Det är inte orden i sig som är viktiga. Det är deras innebörd och hur vi tolkar dem som ger dem en mening. Om vi inte är säkra på innebörden av de här värderingarna blir de bara ord på ett papper. I det här avsnittet ska vi titta närmare på vad de olika värderingarna betyder och hur de kan vägleda oss. 33

34 Våra värderingar Etik och moral Vi arbetar hårt för att driva vår affärs verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot miljön, samhället och oss själva. Vi förespråkar lika rättigheter för alla individer, oavsett etniskt tillhörighet, kön, ålder, nationalitet, sexuell läggning, religion, medlemskap i fackföreningar eller politisk tillhörighet. Vi strävar hela tiden efter att få ett arbetsklimat där medarbetare kan prestera sitt bästa på ett personligt plan och i alla förbindelser med kollegor, kunder, återförsäljare och leverantörer. 34

35 Miljömässigt, socialt och personligt Värderingar Det är oerhört viktigt för oss att driva vår affärsverksamhet på ett moraliskt och etiskt sätt. Vid frågan om vad etik och moral innebär är det lätt att dra paralleller till lagar och förordningar, till regler som måste följas. Det är en viktig aspekt av definitionen men när det handlar om våra företagsvärderingar så är innebörden av etik och moral så mycket mer. Vi har alla rätt att uttrycka olika åsikter och tankar och med det följer också ett stort ansvar för att hålla en hög nivå av respekt. Vi ska alltid bemöta våra kollegor, kunder och övriga grupper på ett sådant sätt att vi lever upp till de för väntningar som finns på SKFs varumärke kvalitet, pålitlighet, professionalitet. Vi är också starkt engagerade i att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling, en utveckling där vi alla har ett ansvar och spelar en viktig roll. 35

36 Våra värderingar Ansvar och befogenheter Vi arbetar för att skapa och utveckla en miljö där alla uppmanas att ta initiativ och där ansvaret för besluten ligger hos dem som har den bästa kunskapen. På så sätt kan vi hjälpa varandra att lyckas i våra jobb. 36

37 När du växer så växer även vi Värderingar Vi är övertygade om att varje individ vill och kan bidra till sin fulla potential. Därför arbetar vi aktivt med att erbjuda det stöd och de verktyg du behöver för att skaffa rätt kunskaper, kompetens och ansvar för att kunna lyckas i ditt jobb. Eftersom människor och kunskap är företagets två viktigaste tillgångar är utnyttjandet av din potential en avgörande faktor när det gäller vår framgång. Den fulla effekten av ansvar och befogenheter uppnås dock inte när vi alla har rätt kompetens utan när vi dessutom förstår och delar de gemensamma målen. Då kan vi ta personliga initiativ och fatta beslut närmare där den bästa kompetensen finns hos dig och dina kollegor. 37

38 Våra värderingar Öppenhet En viktig förutsättning för vår framgång är lyhördhet och öppenhet en öppen kommunikation mellan medarbetare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och samhället i stort. 38

39 Ett arbetsklimat utan murar Värderingar Vi tror på öppenhet. Du ska ha möjlighet att lägga fram idéer, åsikter och känslor och veta att du blir lyssnad på. SKFs kunskap är en tillgång som vi alla delar. Vår kunskap är en central del i de lösningar och produkter vi erbjuder våra kunder. Att dela kunskap och ha en öppen dialog mellan olika delar av organisationen och världen utanför är oerhört viktigt för vår framgång. Samtidigt är det viktigt att konfidentiell information förblir konfidentiell. Människor som inte har tillgång till någon information kan inte agera och människor som har tillgång till information måste agera. Öppenhet medför därför vissa utmaningar. Alla måste ta ansvar för den kunskap och den information de besitter och agera på ett ansvarsfullt sätt. 39

40 Våra värderingar Lagarbete Vi arbetar för att skapa en miljö med mångfald, där människor arbetar i team och tillsammans med andra enheter inom hela organisationen och över geografiska gränser. 40

41 Värderingar Gemensam framgång Innovativa idéer utvecklas bäst när människor med olika roller, erfarenheter och bakgrund bidrar med sina individuella resurser för att skapa ett bättre resultat. Vi är alla viktiga lagspelare och bidrar aktivt med vår yrkesmässiga kompetens för att uppnå gemensamma mål. Vi lyssnar på andras idéer och är inte rädda för att ompröva våra egna. Vi utökar till och med vårt lagarbete till att även omfatta leverantörer, återförsäljare och kunder eftersom vi tror att dessa relationer är viktiga för vår gemensamma framgång. I takt med att vår verksamhet växer så växer också behovet av mer omfattande lagarbete. Oavsett om det gäller försäljning av produkter eller tjänster så är en person aldrig tillräcklig. I en organisation där lagarbete uppmuntras så delas alltid all kunskap. Lagarbete skapar delaktighet och delaktighet skapar engagemang. 41

42 Våra drivkrafter Lönsamhet Kvalitet Innovation Snabbhet Hållbar utveckling 42

43 Hur kan de vägleda oss? Drivkrafter Våra värderingar representerar vår långsiktiga kultur och utgör kärnan av det vi står för som SKF-medarbetare. Våra drivkrafter hjälper oss att fatta både kortsiktiga och långsiktiga beslut om hur vi ska driva företaget framåt. Lönsamhet, kvalitet, innovation, snabbhet och hållbar utveckling är en samling drivkrafter som har en mer påtaglig närvaro i marknaden. Eftersom vi är ett företag som fokuserar på att skapa kundlösningar måste våra drivkrafter ligga i linje med kundernas behov och stödja det arbete vi gör för att uppnå våra mål som organisation. I det här avsnittet ska vi titta på våra drivkrafter, definiera dem och förklara hur de driver vår affärsverksamhet framåt. 43

44 Våra drivkrafter Lönsamhet är det som gör att vi kan göra både kortsiktiga och långsiktiga investeringar, upprätthålla vårt engagemang inom forskning, utveckling och innovation och driva på den totala tillväxten och organisationens utveckling. 44

45 Lönsamhet Drivkrafter Ökad lönsamhet genereras av att våra produkter, lösningar och tjänster innehåller ett mervärde som våra kunder bekräftar och är villiga att betala för. Utan lönsamhet kan inget företag överleva på lång sikt. Ett starkt och långsiktigt stabilt ekonomiskt resultat är oerhört viktig för ett framgångsrikt företag. Det ger oss möjlighet att återinvestera i vår verksamhet och organisation på ett sätt som gör våra produkter, lösningar och tjänster ännu bättre. Men vad innebär det för oss som individer inom SKF, och hur kan det driva på beslutsfattandet i vår arbetsvardag? Lönsamhet handlar främst om pengar, och att förvalta SKFs pengar och resurser med samma omsorg och noggrannhet som du hanterar dina egna. Det innebär att fatta kloka beslut i fråga om utgifter och kostnadseffektivitet. Det innebär att ta hänsyn till lönsamhet när beslut fattas som påverkar vår verksamhet. På sikt innebär en stark och stabil lönsamhetsnivå att vi uppnår våra mål och att våra kunder ger oss uppskattning för att vi hjälper dem att uppnå sina. 45

46 Våra drivkrafter Vi skall vara ledande inom kvalitet i allt vi gör. Det kan gälla produktkvalitet eller vänligt bemötande i telefon, tekniska råd eller administration, förpackningskvalitet eller informa tionen på våra webbplatser. Kvalitet handlar bara om en enda sak: att göra vårt bästa, varje gång. 46

47 Kvalitet Drivkrafter Det spelar ingen roll vem du är inom SKF eller vad du gör, dina handlingar har ändå en direkt påverkan på hur kunden ser på vårt företag. För oss är det naturligt att tänka på kunder när vi pratar om kvalitet, men det är minst lika viktigt att förstå att vårt förhållningssätt till kvalitet även behöver omfatta hur vi arbetar internt. Vår höga och jämna kvalitetsnivå bygger på vårt gemensamma och globala kvalitetssystem. Med Six Sigma kan vi arbeta systematiskt och konsekvent för att uppnå stora förbättringar inom alla affärsprocesser, med ökad kundnöjdhet som främsta mål. Vår möjlighet att erbjuda total kvalitet är ett viktigt verktyg för oss när vi ska särskilja oss från våra konkurrenter, och det gör vi genom att hålla samma höga nivå i allt vad vi gör. Ett löfte från SKF är ett infriat löfte. 47

48 Våra drivkrafter Att ligga steget före konkurrenterna innebär att vara branschledande på innovation att vara först med kundfokuserade lösningar. 48

49 Innovation Drivkrafter Det är oerhört viktigt att våra kunder ser oss som en innovativ partner. Eftersom marknaden är i ständig förändring så förändras även våra kunders behov. Det innebär att vi hela tiden måste omdefiniera, utveckla och rekonstruera den kunskap vi erbjuder våra kunder allt för att behålla vår ledande position. Vi tillhandahåller inte innovation för sakens skull. Det måste alltid finnas en balans mellan teknisk innovation och kundens behov. Det innebär att allt som levereras i form av produkter, lösningar och tjänster alltid måste kunna översättas till ett verkligt kundvärde. Att skapa förutsättningar för innovation handlar också om att skapa en arbetsmiljö som inspirerar människor att tänka kreativt och komma på nya lösningar. Därför måste vi sträva efter att bygga team där nya och olika kompetenser tillförs. Mångfald genererar kreativitet och nytänkande. Det är även ett sätt att utmana förutfattade meningar och hela tiden driva fram ständiga förbättringar. 49

50 Våra drivkrafter Dagens marknad förändras allt snabbare och det gör att vi måste vara snabbare och mer flexibla i allt vi gör. Snabbhet handlar om att vi kan leverera våra produkter, lösningar och erbjudanden i rätt tid. Det handlar om att minimera tiden mellan att vi får en idé eller fattar ett beslut till genomförande. 50

51 Snabbhet Drivkrafter Våra marknader förändras i en takt som aldrig tidigare. Framsteg och förbättringar i teknik förser världen med en ständig ström av nya metoder för att skaffa och bearbeta information. Våra kunder är mer globala än någonsin. Den ökade globaliseringen gör att vi måste kunna reagera allt snabbare för att behålla vår konkurrenskraft. Att vara först med något kräver förstås snabbhet. Det kräver också ett fokus på intern effektivitet så att vi är beredda och har möjlighet att leverera i rätt tid. Steg i våra processer som inte tillför något värde måste tas bort så att vi kan bli mer effektiva. Vi måste kunna genomföra snabba förändringar i takt med att våra kunders behov förändras. Naturligtvis vill vi ibland invänta mer information, men om vi kan agera på förändringar och följer det rörliga målet så kommer också vi att nå resultat snabbare. I slutänden handlar snabbhet om att skapa värde för våra kunder och skapa resultat för SKF på det mest effektiva sättet. 51

52 Våra drivkrafter SKF arbetar för att skapa tillväxt och göra det på ett sätt som tar ansvar för miljön. Vi strävar efter att kombinera vårt ansvar att driva och utveckla vår affärsverksamhet framgångsrikt med vårt ansvar för att skydda resurser för kommande generationer. 52

53 Hållbar utveckling Drivkrafter Våra första 100 framgångsrika år är ett bevis på SKFs hållbara utveckling. Men i dag innebär hållbar utveckling så mycket mer än att nå långsiktig framgång. Företag kan inte bli framgångsrika i samhällen som inte fungerar. Därför måste vi göra vad vi kan för att påverka på bästa möjliga sätt. Vi definierar hållbarhet som omsorg om verksamheten, miljön, medarbetare och samhälle. Det är den omsorg SKF står för. Vårt initiativ, BeyondZero, omfattar vårt engagemang för verk samheten och miljön. Det syftar till att öka de positiva effekterna av våra produkter och tjänster och samtidigt minska de negativa kon sek venserna av vår verksamhet. Genom att använda de bästa nya teknikerna kan vi skapa effektivare produkter som faktiskt sparar mer energi under sin drifttid än den som förbrukades för att tillverka dem. Vår omsorg om våra kunder och vår miljö kan bara förverkligas av SKFs anställda. Därför är det viktigt att omsorgen om medarbetarna inte bara är en tom fras utan något som hela tiden efterlevs i hela organisationen. Vi arbetar hårt för att få olycksfria arbetsplatser, skapa ett stimulerande arbetsklimat och få en miljö som bygger på lika rättigheter och möjligheter. Slutligen respekterar vi och söker aktivt efter sätt att skapa positiva och hållbara effekter i de samhällen där vi är verksamma och lever. 53

54 Vårt åtagande Alla. Överallt. Alltid. Vår vision, affärsidé, etiska riktlinjer, värderingar och drivkrafter. Det här är de delar som driver vårt åtagande. Det är ett ansvar som finns med i alla de situationer vi dagligen ställs inför i vårt arbete. Det representerar vad vi står för, både som medarbetare och som företag. Målet med den här trycksaken, The SKF Commitment, är att ge oss en möjlighet att reflektera över var vi kommer ifrån, att föreställa oss vad vi kan bli och förstå vad som driver vårt företag. Genom personlig reflektion och gemensam dialog om vårt ansvar och våra möjligheter kommer vi hela tiden att upptäcka nya sätt att kunna bidra och växa både som individ och i verksamheten. Alla. Överallt. Alltid. 54

55 The SKF Commitment 55

56 SKF är ett registrerat varumärke som tillhör SKF-koncernen. BeyondZero är ett varumärke som tillhör SKF-koncernen. SKF-koncernen 2014 PUB GC/B /1 SV Mars 2014 Vissa bilder används under licens från Shutterstock.com

The IMI Way. Vår uppförandekod

The IMI Way. Vår uppförandekod Meddelande från vår Verkställande Direktör Den mest konsekventa faktorn i IMIs långvariga framgång inom affärsvärlden är vår förpliktelse till The IMI Way - vi eftersträvar förträfflighet i allt vi gör,

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

Värdet av integritet. Affärsetisk kod

Värdet av integritet. Affärsetisk kod Värdet av integritet Affärsetisk kod 01 Meddelande från VD:n... 02 Ordföranden har ordet... 04 Engagemang för våra värderingar... 06 Arbeta med vår kod... 10 Vårt ansvar... 14 Be om råd och hjälp och

Läs mer

Värdet av integritet. Affärsetisk kod

Värdet av integritet. Affärsetisk kod Värdet av integritet Affärsetisk kod 01 Meddelande från VD:n... 02 VD:n har ordet... 04 Engagemang för våra värderingar... 06 Arbeta med vår kod... 10 Vårt ansvar... 14 Be om råd och hjälp och föra sin

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Uppförandekod Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD

VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD Brev från vår VD Kära kollegor, Det är med stor glädje jag delar ut PMI:s Vägledning till framgång som uppdaterar och ersätter vår Uppförandekod. Denna vägledning

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Etisk uppförandekod. Guide till Linde Groups grundläggande principer för integritet på arbetsplatsen.

Etisk uppförandekod. Guide till Linde Groups grundläggande principer för integritet på arbetsplatsen. Etisk uppförandekod. Guide till Linde Groups grundläggande principer för integritet på arbetsplatsen. 0 Etisk uppförandekod Innehåll Meddelande från koncernledningen.......................... 04 1. Etiska

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare

w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare Bästa Associate: Vår fortsatta framgång är ett direkt resultat av de starka värden som ligger till grund för vår företagskultur. Att

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen sid. 3 TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. VÄRDERINGAR Responsible Care sid. 4 Respekt och integritet sid.

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

DIC-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD STANDARDER & RIKTLINJER

DIC-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD STANDARDER & RIKTLINJER DIC-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD STANDARDER & RIKTLINJER Några ord om vår Uppförandekod i företaget... I över 60 länder och territorier världen över har DIC-koncernen levt upp till sin mission och erbjudit

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy Det handlar om etik Borealis etikpolicy 2 Det handlar om etik Introduktion Genom att upprätthålla våra värderingar säkerställer vi att Borealis etikpolicy inte bara är ord på papper, utan en inställning

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

Integritet Principer

Integritet Principer Integritet Principer Snap-on Incorporated God Affärssed Innehåll Snap-on Arbetsplats Korrekthet i Offentlig Delgivning................................................................... 3 Korrekthet och

Läs mer