The SKF Commitment. SKFs åtagande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The SKF Commitment. SKFs åtagande"

Transkript

1 The SKF Commitment SKFs åtagande

2

3 Innehåll Vår historia... 6 Vision... 8 Affärsidé Etiska riktlinjer Värderingar Drivkrafter Sammanfattning... 54

4 Förord The SKF Commitment definierar vad vi står för. Det definierar vilka vi är. 4

5 Det här angår oss alla. Förord Det spelar ingen roll vilken befattning eller uppgift vi har, eller vilket land vi jobbar i, för som SKF-medarbetare är vi alla viktiga delar i ett globalt företag ett företag som är fast beslutet att vara tekniskt kunskaps ledande i ytterligare ett århundrade. Det innebär också ett ansvar. Ett ansvar gentemot våra kunder, våra aktieägare, våra kollegor, oss själva och de samhällen vi lever och arbetar i. Vad vi gör och hur vi agerar är vårt sätt att infria vårt åtagande The SKF Commitment. Som SKF-medarbetare tar var och en av oss på sig detta ansvar varje dag i vårt möte med omvärlden. Det sträcker sig längre än att bara göra det vi förväntas göra det handlar även om hur vi gör det. Vi är en världs ledande organisation och vi är beroende av att vårt åtagande efterlevs. The SKF Commitment är det som vägleder oss i vårt arbete och det som skapar vår företagskultur. Det bygger på våra värderingar och drivkrafter. Vi skapar vårt anseende inte bara genom de produkter och tjänster som vi erbjuder, utan även genom vårt sätt att agera och bemöta andra. Som SKF-medarbetare har vi en skyldighet att leva upp till The SKF Commitment i allt vi gör och säger. Det är vad vi står för. Det definierar vilka vi är. Alla. Överallt. Alltid. Tom Johnstone 5

6 Vår historia En imponerande historia SKFs ansvarstagande började egentligen redan för 100 år sedan. En persons fantastiska idé förvaltades och vidare utvecklades av SKFs medarbetare och formade det företag som idag finns representerat inom praktiskt taget alla områden i samhället. På vägen dit har ett oändligt antal lösningar sett dagens ljus genom teknisk utveckling, men grunden till vår framgång ligger ändå hos personerna bakom alla idéer och lösningar och deras arbete med att hjälpa våra kunder att bli mer framgångsrika och lönsamma. Genom hela vår framgång och tillväxt har SKFs medarbetare varit vår största tillgång och så är det fortfarande. Det är vi stolta över. 6

7 Vår historia en spännande framtid. SKFs kvalitet finns i allt vi gör. Det är inte längre en avgörande faktor för våra kunder det är en förutsättning. En självklarhet. Genom kombinationen av kontinuerligt nyskapande, tydlig kundfokusering och fortsatt ansvarstagande, har vi bra förutsättningar för att skapa ytterligare 100 år av vår historia. Ytterligare 100 framgångsrika år. Det kommer att bli en spännande framtid. 7

8 Vår vision Förse världen med SKFs kunskap Kunskap som vi har fått genom att arbeta i fler än 100 länder över hela världen under större delen av våra 100 år. Denna erfarenhet gör att vi kan kombinera både ett lokalt och ett globalt perspektiv med en djup förståelse för olika kulturer och regioner samt våra kunders affärsverksamheter och applikationer. Kunskap som vi har utvecklat inom våra tekniska plattformar. Våra innovativa produkter, lösningar och tjänster kan ofta överföras direkt till applikationslösningar på ett sätt som inte tidigare har varit möjligt. Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att hitta lösningar som passar deras krav och utmaningar. Kunskap som vi har fått genom erfarenhet av alla sorters branscher över hela världen, från gruv- och anläggning till flygindustriapplikationer, från racingfordon till vindturbiner och medicinsk utrustning. Genom denna kunskap kan vi hjälpa våra kunder att höja sin effektivitet, nå större framgångar och öka sin lönsamhet. 8

9 Vision Att förse världen med SKFs kunskap är en vision en vision som vi kommer att förverkliga tillsammans. 9

10 Vår affärsidé Att vara det självklara valet... För våra kunder, återförsäljare och leverantörer genom att erbjuda branschledande, värde- och kunskapsbaserade produkter, tjänster och lösningar. För våra medarbetare genom att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö där initiativ uppmuntras, idéer värdesätts och individuella rättigheter respekteras. För våra aktieägare genom att ge aktieägarna utdelning genom hållbar värdetillväxt. 10

11 Affärsidé Vår vision och affärsidé representerar allt det som vi vill uppnå. Vårt sätt att nå dessa mål beskrivs i ett antal olika strategiska initiativ inom hela organisationen. Men för att nå dit behövs mer än en vision och en affärsidé. Mer än bara ord, strategier och en trycksak som The SKF Commitment. Vi måste också förstå dess innebörd och vilka konsekvenser det får för var och en av oss. På följande sidor presenterar vi våra etiska riktlinjer, våra värderingar och drivkrafter. Tillsammans fungerar de som en stark grund för att uppnå vår vision och uppfylla vår affärsidé. 11

12 Våra etiska riktlinjer Det handlar om förtroende. För att ett internationellt företag som SKF ska kunna fortsätta att vara framgångsrikt, är det avgörande att var och en av oss agerar på ett ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarstagande sätt, i vårt arbete eller när vi på något sätt uppfattas representera SKF. Det här är det enda sättet att säkerställa en positiv och hållbar finansiell och social utveckling. Det är det enda sättet att skapa förtroende. Fullständig efterlevnad av alla tillämpliga lagar och förordningar är ett grundläggande minimikrav i våra etiska riktlinjer. Vi följer även internationella standarder och riktlinjer såsom FNs Global Compact-initiativ och dess tio principer, ILO:s (International Labour Organization) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, OECDs riktlinjer för multinationella företag samt Internationella handelskammarens (ICC) stadgar. Tillsammans har vi definierat fyra nyckelområden inom ansvarstagande som omfattas av våra etiska riktlinjer. För att kunna ta detta ansvar fullt ut tillämpar vi i hela organisationen våra grundvärderingar etik och moral, ansvar och befogenheter, öppenhet och lagarbete. 12

13 Ansvar gentemot kunder, återförsäljare och leverantörer Att värva och behålla kunder genom kostnadseffektivitet, fortlöpande forskning och utveckling, och genom att kunna leverera produkter, tjänster och lösningar som skapar kundvärde i form av prestanda, kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. Att göra detta samtidigt som affärsetik av högsta standard alltid tillämpas. Etiska riktlinjer Ansvar gentemot medarbetare Ansvar gentemot samhället Att respektera medarbetare och deras rättigheter, att värdesätta deras arbetsinsats, att erbjuda säkra och icke-diskriminerande arbetsförhållanden, att främja medarbetarnas välmående och att ständigt utveckla yrkesskicklighet och kompetens för att säkerställa den enskilda medarbetarens arbetstillfredsställelse och möjligheter att avancera. Att sköta verksamheten som en ansvarstagande medlem i vårt samhälle och handla i enlighet med lagar, sedvänjor och behov i de länder där vi finns representerade, och att visa respekt för skyddet av internationellt vedertagna mänskliga rättigheter och behovet av att bevara den naturliga miljön. Ansvar gentemot aktieägare Att skydda aktieägarnas investeringar och sträva efter en varaktig och stigande avkastning. 13

14 Ansvar gentemot kunder, återförsäljare och leverantörer Vår affärsetik Vi främjar en öppen och etisk företagskultur och utför våra arbetsuppgifter med noggrannhet, ärlighet och integritet. Alla våra beslut och aktiviteter är etiskt hållbara och vi agerar ansvarsfullt och professionellt när vi representerar, eller när det uppfattas som att vi representerar SKF. Vi förespråkar fri och rättvis handel och vi behandlar våra affärspartners och konkurrenter rättvist och med respekt. 14

15 Vår affärsetik föreskriver också att: vi inte erbjuder eller tar emot mutor, liksom att vi inte deltar i eller bidrar till andra typer av korrupta aktiviteter, inklusive facilitating payments (underlättande betalningar). Vi accepterar inte att våra affärspartners erbjuder eller tar emot mutor för SKFs räkning eller på annat sätt deltar i korrupta aktiviteter i syfte att främja SKF-affärer. Etiska riktlinjer vi vinner och behåller affärer genom att skapa värde för våra affärspartners. Våra affärsrelationer ska alltid vara professionella och baserade på förtroende och ömsesidig respekt. Värdet på gåvor och förmåner till representanter för affärspartners ska alltid vara måttligt och får inte överskrida lokal sedvänja. Gåvor eller förmåner som erbjuds får inte försämra SKFs rykte som ett företag präglat av en stark etik. vi undviker att ge gåvor och förmåner till personer som arbetar för eller representerar offentliga organisationer. Gåvor och förmåner kan emellertid ges till sådana personer om omständigheterna kräver detta. Gåvor eller förmåner som erbjuds en sådan person måste vara av måttligt värde och får inte överskrida lokal sedvänja. alla våra beslut och aktiviteter följer tillämpliga konkurrensbestämmelser och var och en av oss har tillräckliga kunskaper om bestämmelserna. vi följer ingångna kontrakt och avtal. vi har inga intressekonflikter mellan privatekonomiska eller personliga problem och SKFs intressen Leverantörer, återförsäljare, agenter och andra affärspartners SKF har tagit fram specifika etiska riktlinjer för leverantörer, återförsäljare och agenter med utgångspunkt från SKFs etiska riktlinjer. Övriga affärspartners uppmuntras att följa liknande höga krav. 15

16 Kunder frågor och svar > > Jag är på ett kundevenemang där några konkurrenter också deltar. Vad ska jag göra om samtalet börjar leda in på en prisdiskussion? Att diskutera priser med konkurrenter är oetiskt och måste helt undvikas i alla situationer. I de flesta länder, kanske t.o.m. alla, så är detta även ett lagbrott. Du ska inte delta i ett sådant samtal och bör informera de andra om att den typen av diskussion är oetisk. Du bör rapportera en sådan incident till din chef och till SKFs juridiska avdelning. > > Jag har fått en låda vin från en leverantör. Inga gentjänster har efterfrågats eller antytts. Får jag behålla den? En låda vin är inte en gåva du kan ta emot eftersom den inte är av måttligt värde. Du bör omedelbart informera leverantören om att det skulle strida mot SKFs policy att ta emot gåvan. Om detta på grund av rådande omständigheter inte är lämpligt får du av artighetsskäl ta emot vinet men ska i så fall informera din chef. Du bör vid första lämpliga tillfälle lämna tillbaka vinet och förklara att du inte kan ta emot det. Du bör också be leverantören att inte överlämna sådana gåvor till SKFs företrädare i framtiden. 16

17 > > Vi har en leverantör som är den enda som kan erbjuda den här viktiga tjänsten. Tyvärr är deras miljöansvar väldigt dåligt. Vad ska vi göra? Vi måste se till att leverantören blir medveten om hur viktigt det är för oss och vårt varumärke att de agerar enligt våra krav. Leverantören måste utforma en miljöpolicy som uppfyller de krav vi ställer, annars riskerar de att uteslutas ur vår leverantörskedja. Samtidigt måste vi se över alla andra möjligheter och utvärdera alternativa leverantörer, ifall den här leverantören inte vill eller kan tillgodose våra krav. Etiska riktlinjer > > Jag skulle vilja övertyga min kund om att de ska lägga en produktorder innan de egentligen är i behov av det, eftersom det kan hjälpa mig att uppnå mina säljmål för kvartalet. Jag kan erbjuda dem rabatt och vi kan behålla produkten på vårt lager tills de behöver den. Kan jag göra så om kunden accepterar mitt förslag? Nej, du får inte göra så. Du kan inte ge kunden rabatt bara för att du ska kunna nå ett individuellt säljmål du inte har uppnått. Dessutom gör den här rabatten att SKFs vinst minskas. Detta är inte godtagbart. 17

18 Ansvar gentemot medarbetare Vår arbetsetik Vi vill skapa en positiv och engagerande arbetsmiljö för våra medarbetare där deras bidrag värdesätts, arbetsprestationer erkänns, hälsa och säkerhet garanteras och välbefinnande förbättras. Våra medarbetare ges samma möjligheter att utveckla sina färdigheter och sin kompetens för att nå sin fulla potential. Medarbetarna stöttar i sin tur våra fortsatta framgångar genom att arbeta mot överenskomna mål i enlighet med våra värderingar och drivkrafter. Detta åtagande kräver att: vi alltid erbjuder säkra och sunda arbetsplatser för våra medarbetare, liksom för entreprenörer och besökare som vistas på SKFs anläggningar. alla medarbetare behandlas lika, rättvist och med respekt oavsett etniskt ursprung, kön, ålder, nationalitet, handikapp, kast, religion, sexuell läggning, medlemskap i facklig organisation eller politisk tillhörighet vi uppmuntrar mångfald som stöd för SKFs fortsatta framgångar på världsmarknaden. vi tolererar inga former av sexuella eller andra typer av trakasserier eller hotelser. vi använder inte, och vi arbetar aktivt mot användningen av tvångsarbete. Ingen medarbetare ska avkrävas att lämna en deposition eller identitetshandlingar när vederbörande inleder en anställning hos SKF. Alla medarbetare har rätt att avsluta sin anställning med rimligt varsel till SKF. vi använder inte och tolererar inte användning av barnarbetare. Medarbetarna får inte vara yngre än att de har avslutat den obligatoriska skolgången och får under inga omständigheter vara under 15 år. Unga arbetstagare (över den lagstadgade arbetsföra åldern men yngre än 18 år) får inte utsättas för farliga arbetsmiljöer enligt definitionen i nationell lagstiftning eller bestämmelser. vi respekterar samtliga medarbetares rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar de själva väljer och att förhandla kollektivt eller individuellt. Vi strävar efter att 18

19 Etiska riktlinjer underlätta dessa rättigheter när föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar är begränsad. Vi garanterar att officiella representanter för sådana fackföreningar inte utsätts för diskriminering och att de har tillgång till fackföreningsmedlemmarna samt tillträde till deras arbetsplats. Vi respekterar medarbetarens rätt att inte ansluta sig till någon fackförening. vi säkerställer att löner och relaterade förmåner motsvarar minst lagenlig eller branschmässig miniminivå i varje enskilt land. Löner och förmåner utbetalas i full överensstämmelse med lagar och kollektivavtal. vi följer gällande lagar och branschstandarder för arbetstider i varje land där vi är verksamma. Utöver lokal lagstiftning ska vi säkerställa att säkerheten inte äventyras genom alltför långa arbetspass. SKFs ledning uppmuntras att hitta sätt att främja medarbetarnas välmående. vi strävar efter att ge medarbetarna goda möjligheter att vidareutbilda sig för ökad arbetstillfredsställelse och ökat ansvar. Medarbetare har rätt till regelbundna prestations- och kompetensgenomgångar enligt den individuella utvecklingsplanen. samtliga medarbetare ska ges en rättvis chans att konkurrera om nya befattningar. Endast relevant yrkesskicklighet och kompetens ska vara avgörande när man väljer rätt person för en befattning, om inte nationell lagstiftning föreskriver något annat. vi skyddar företagets tillgångar mot förlust, stöld och missbruk. Företagets tillgångar får inte användas för personlig vinning, i bedrägligt syfte eller på annat olämpligt sätt. Uppgifter om medarbetare behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser. 19

20 Medarbetare frågor och svar > > Min kollegas make ska börja arbeta för SKF. Uppmuntrar SKF rekrytering av familjemedlemmar? Enligt våra etiska riktlinjer är det endast relevant yrkeskunskap och kompetens som är avgörande när man väljer rätt person för en befattning. Generellt gäller detta även vid extern rekrytering och följaktligen är det inget som normalt sett hindrar att släktingar till en SKF-medarbetare får anställning. Vi försöker dock alltid att undvika olika beroendesituationer mellan två SKF-medarbetare som ingår i samma familj eller är nära anhöriga, t.ex. en medarbetare som är chef för maka/make eller en förälder som är chef för sitt barn. > > Vad kan jag göra om jag tycker att min arbetsplats inte är säker? SKF arbetar hårt för att få säkra och olycksfria arbetsplatser. Om du tycker att dina arbetsförhållanden inte är säkra eller hälsosamma, är det viktigt att du genast informerar din chef och/eller den lokala miljösamordnaren om detta. 20

21 > > En av mina kollegor är en mycket trevlig kille och en av de bästa inom vår enhet. Tyvärr blir han väldigt lätt frustrerad och han har svårt att kontrollera sitt humör. Han är inte direkt våldsam men hans beteende får andra att känna sig hotade och rädda. Hur ska man hantera det här? Etiska riktlinjer Det är viktigt för alla medarbetare att de har ett bra arbetsklimat, annars kan vi inte utföra vårt jobb på bästa sätt. Vi kan inte acceptera att en persons beteende ska påverka andra medarbetare och gör att de känner sig osäkra. Det här är ett problem som måste åtgärdas. Den anställdes chef bör informeras om situationen. Det är chefen som är ansvarig för medarbetarnas utvecklingsbehov och för enhetens arbetsklimat. > > Jag har ingen individuell utvecklingsplan men jag har hört att alla SKF-medarbetare ska ha en. Vad ska jag göra? Du ska tala med din chef och se till att ni har ett utvecklingssamtal tillsammans. Det här samtalet utgör grunden för din individuella utvecklingsplan. Det är viktigt, både för individens utveckling och för SKF, att alla medarbetare får möjlighet att utveckla sin kompetens, eftersom detta är nödvändigt för att företaget ska utvecklas i rätt riktning. Din chef är ansvarig för att se till att du får en individuell utvecklingsplan framtagen enligt SKFs definierade process. 21

22 Ansvar gentemot samhället Vår sociala etik Vår förmåga att lönsamt hantera och expandera vår verksamhet på ett etiskt sätt är grunden utifrån vilken vi lever upp till vårt sociala ansvar. Det är denna förmåga som driver teknikutvecklingen, den ekonomiska utvecklingen, genereringen av kompetent och kvalificerad personal och förverkligandet av sund avkastning för våra investerare. Vårt sociala ansvar och våra åtaganden omfattar: Miljö Vi arbetar hårt för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Därför strävar vi ständigt efter att förstå och förbättra miljöprestandan hos våra egna och våra leverantörers anläggningar. Vi utvecklar och tillhandahåller samtidigt innovativa lösningar som bidrar till att förbättra miljöprestandan för våra kunder och för samhället i stort. Hälsa och säkerhet Vi arbetar för att säkerställa att våra produkter och tjänster konstrueras, tillverkas och tillhandahålls med relevant säkerhetsinformation så att de är säkra för det tänkta användningsområdet. Samhällsengagemang Vi går utöver våra grundläggande skyldigheter för att förverkliga ytterligare och mer varaktiga positiva effekter för de samhällen där vi är verksamma. SKFs ledning upp muntras att aktivt engagera sig i lokala samhällen och att finna olika sätt att uppnå ökat engagemang. De positiva insatserna är vanligtvis engagemang i projekt och initiativ som riktar sig till att uppmuntra personlig utveckling för underprivilegierade personer, stöd till utbildning och yrkesutbildning, stöd till lokala sport- och hälsoinitiativ och uppmuntran av annat frivilligt arbete 22.

23 Etiska riktlinjer Politiska frågor och regeringsrelationer Vi blandar oss inte i det politiska livet i de länder där vi har verksamhet. Därför är det förbjudet för företag inom SKF-koncernen att ge finansiellt stöd till politiska partier och politiker. Våra företag får inte heller delta i någon partipolitik. Vi strävar mot att etablera och upprätthålla relationer med lokala regeringar och myndigheter som bygger på förtroende, öppenhet och ömsesidig respekt. I relationerna med myndigheter och internationella organisationer har SKF som koncern rätten, och ibland skyldigheten, att framföra sina åsikter i frågor som berör SKF, dess medarbetare, kunder och aktieägare. Koncernchefen personligen eller via utsett ombud är den ende som har rätt att på SKFs vägnar uttrycka politiska synpunkter. Kommunikation Vi är öppna och tillgängliga. Informationen som vi tillhandahåller är saklig, korrekt och konsekvent. Vi lämnar ut information om SKFs strategier, resultat, finansiella ställning och utveckling som är viktig för intressenterna så fort som omständigheterna tillåter och i enlighet med tillämpliga börsregler. Alla marknadsmaterial och aktiviteter ska vara respektfulla och inte nedlåtande. 23

24 Samhälle frågor och svar > > Vid förberedelser inför en revision har min chef bett mig att undanhålla viss information eftersom vi kan få ett sämre revisionsresultat om den blir känd. Vad ska jag göra? Oavsett om revisionen är intern eller extern så ligger det i SKFs intresse att se till att all relevant information och alla kända fakta finns tillgängliga för revisorn. Om du har fått order från din chef att inte avslöja viss information, måste du se till att din chefs chef och din lokala miljösamordnare blir informerade om det här. > > Om jag råkar spilla ut en liten mängd kemiska eller vådliga substanser, kan jag då städa upp och slänga det själv? Nej. Allt sådant utsläpp ska rapporteras via din arbetsledare till miljösamordnaren på din arbetsplats. Detta ska ske för att säkerställa att rätt utbildade medarbetare tar hand om rapporte ring, rengöring och avyttring. Den lokala miljösamordnaren, i samråd med landssamordnaren, rapporterar sedan till lämplig tillsynsmyndighet. 24

25 > > I de etiska riktlinjerna står det att alla medarbetare spelar en viktig roll vid SKFs ansvar för miljö, hälsa och säkerhet, men jag vet faktiskt inte hur miljöföreskrifterna påverkar mitt jobb. Till vem kan jag vända mig om jag har frågor? Ett sunt förnuft räcker ofta långt när det gäller att avgöra vad som är miljömässigt riktigt. Bestämmelserna kan dock vara ganska omfattande och din lokala miljösamordnare kan hjälpa dig om du har några frågor. Etiska riktlinjer > > Jag har förstått att SKF uppmuntrar chefer och medarbetare att starta och engagera sig i aktivite ter som skapar en positiv påverkan i de samhällen där vi är verksamma. Finns det några särskilda riktlinjer för det här och vem kan jag vända mig till om jag har frågor? Det stämmer att SKFs ledning i de olika länderna uppmuntras till att engagera SKF och deras medarbetare i lokala samhällsprojekt. Din chef, eller en person som särskilt utsetts att samordna dessa initiativ, kan ge dig all information du behöver. Projekt av det här slaget hanteras ofta av de lokala enheterna. För att få ut en så positiv behållning som möjligt från de pengar och den tid vi lägger ner på olika samhällsprojekt, så är det dock viktigt att sådana initiativ samordnas på ledningsnivå i det aktuella landet. 25

26 Ansvar gentemot aktieägare Avkastningen på de pengar som aktieägarna har investerat beaktas alltid när beslut ska fattas om viktiga strategier och ekonomiska handlingsalternativ. 26

27 Etiska riktlinjer 27

28 Aktieägare frågor och svar > > Måste jag verkligen följa företagets etiska riktlinjer även om det innebär att vissa affärer kan gå förlorade eller att vinsten minskas? Ja. SKFs normer måste alltid följas. Vi kan inte göra avkall på våra etiska riktlinjer, affärsprinciper och ansvarsnormer eftersom de är viktiga för vår affärsverksamhet och bidrar till vår långsiktiga lönsamhet. > > Kan jag köpa aktier i företaget på börsen? Jag vet förstås en del om hur företaget går, men jag har inte tillgång till konfidentiell information om företaget. Ja, du får gärna köpa SKF-aktier. SKF ser gärna att medarbetare blir aktieägare. Innan du köper eller säljer några SKFaktier måste du dock se till att du känner till lagstiftningen för insideraffärer och att du inte besitter ej offentliggjord information om företaget som kan påverka aktiekursen. Om du har tillgång till sådan insiderinformation får du kanske inte sälja eller köpa aktier i företaget. Det är väldigt viktigt att du känner till alla regler eftersom det är straffbart att göra affärer som strider mot insiderreglerna. 28

29 > > På en kommande affärsresa ska jag avsluta de sista detaljerna kring ett företagsförvärv. Jag nämnde det här för min granne men avslöjade inte namnet på det förvärvade företaget. Är det ett problem? Ja, det är ett problem. Affärshemligheter får aldrig avslöjas för utomstående, inte ens familjemedlemmar, eftersom olika typer av intressekonflikter kan uppstå och det kan bli negativa konsekvenser för det företag eller de människor som berörs. Ett företagsförvärv kan innebära att företagets värde stiger på börsen och att din granne kan lockas att köpa aktier och tjäna på affären. Eftersom han eller hon har fått förhandstips skulle det vara olagligt. En annan risk är att din granne kan nämna förvärvet för andra människor. Om den informationen når en konkurrent som kan lista ut företagets namn, så kan de bestämma sig för att gå in med ett högre bud. Ett sådant scenario skulle riskera förvärvet och allvarligt skada SKFs affärsverksamhet. Etiska riktlinjer 29

30 Implementering av etiska riktlinjer Alla medarbetare måste följa de etiska riktlinjerna och ingen i organisationen har mandat att godkänna undantag från dessa riktlinjer. SKFs koncernledning ska övervaka efterlevnaden av de etiska riktlinjerna. SKF accepterar inga avvikelser från de etiska riktlinjerna och kommer vid brott mot de etiska riktlinjerna starta en utredning och vidta lämpliga åtgärder. Alla chefer ska föregå med gott exempel och säkerställa att deras underordnade agerar och uppträder i enlighet med de etiska riktlinjerna. Chefer ska säkerställa att effektiv utbildning och uppföljningar tillhandahålls så att alla medarbetare förstår de etiska riktlinjerna och hur dessa förhåller sig till dem. 30

31 Etiska riktlinjer Rapportering och kontroll SKF är beroende av sina medarbetare för att säkerställa att de högsta standarderna för etiskt uppträdande bibehålls. Vi ska alla vara vaksamma för att förebygga, upptäcka och rapportera tjänstefel. Om du får kännedom om beslut, beteende eller aktiviteter som bryter mot de etiska riktlinjerna, ska du rapportera detta till din närmaste chef. Om du av någon anledning inte tycker att du kan anförtro dig åt honom eller henne, kan du gå en nivå högre och meddela chefens chef eller landschefen. Vid vissa frågor av känslig natur, t.ex. agerande hos representanter för det företag som du tillhör, kan det vara olämpligt att vända sig direkt till en chef enligt sättet ovan. I så fall kan du rapportera problemet direkt till: Du ombeds att skriva under e-postmeddelandet med ditt eget namn så att SKF kan ta kontakt med dig för förtydliganden och kompletterande information. Alla rapporter behandlas strikt konfidentiellt och SKF tillåter inte vedergällning mot någon som tar upp frågor eller problem i god tro. Efterlevnaden av de etiska riktlinjerna följs upp regelbundet och rapporteras till SKFs koncernledning. För mer information om SKFs etiska regler, se SKFs etiska riktlinjer på Spider-portalen. 31

32 Våra värderingar Etik och moral Ansvar och befogenheter Öppenhet Lagarbete 32

33 Hur kan de vägleda oss? Värderingar Ett företag definieras inte bara av de produkter och tjänster som det säljer, utan även av de värderingar som det står för. Våra värderingar etik och moral, ansvar och befogenheter, öppenhet och lagarbete utgör den grund som vi som SKFmedarbetare står på. De hjälper oss att fatta beslut, vägleder oss vid relationer med olika intressenter, hjälper oss att få en bättre arbetsmiljö och ger råd om hur vi ska samspela med våra kollegor. Det är inte orden i sig som är viktiga. Det är deras innebörd och hur vi tolkar dem som ger dem en mening. Om vi inte är säkra på innebörden av de här värderingarna blir de bara ord på ett papper. I det här avsnittet ska vi titta närmare på vad de olika värderingarna betyder och hur de kan vägleda oss. 33

34 Våra värderingar Etik och moral Vi arbetar hårt för att driva vår affärs verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot miljön, samhället och oss själva. Vi förespråkar lika rättigheter för alla individer, oavsett etniskt tillhörighet, kön, ålder, nationalitet, sexuell läggning, religion, medlemskap i fackföreningar eller politisk tillhörighet. Vi strävar hela tiden efter att få ett arbetsklimat där medarbetare kan prestera sitt bästa på ett personligt plan och i alla förbindelser med kollegor, kunder, återförsäljare och leverantörer. 34

35 Miljömässigt, socialt och personligt Värderingar Det är oerhört viktigt för oss att driva vår affärsverksamhet på ett moraliskt och etiskt sätt. Vid frågan om vad etik och moral innebär är det lätt att dra paralleller till lagar och förordningar, till regler som måste följas. Det är en viktig aspekt av definitionen men när det handlar om våra företagsvärderingar så är innebörden av etik och moral så mycket mer. Vi har alla rätt att uttrycka olika åsikter och tankar och med det följer också ett stort ansvar för att hålla en hög nivå av respekt. Vi ska alltid bemöta våra kollegor, kunder och övriga grupper på ett sådant sätt att vi lever upp till de för väntningar som finns på SKFs varumärke kvalitet, pålitlighet, professionalitet. Vi är också starkt engagerade i att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling, en utveckling där vi alla har ett ansvar och spelar en viktig roll. 35

36 Våra värderingar Ansvar och befogenheter Vi arbetar för att skapa och utveckla en miljö där alla uppmanas att ta initiativ och där ansvaret för besluten ligger hos dem som har den bästa kunskapen. På så sätt kan vi hjälpa varandra att lyckas i våra jobb. 36

37 När du växer så växer även vi Värderingar Vi är övertygade om att varje individ vill och kan bidra till sin fulla potential. Därför arbetar vi aktivt med att erbjuda det stöd och de verktyg du behöver för att skaffa rätt kunskaper, kompetens och ansvar för att kunna lyckas i ditt jobb. Eftersom människor och kunskap är företagets två viktigaste tillgångar är utnyttjandet av din potential en avgörande faktor när det gäller vår framgång. Den fulla effekten av ansvar och befogenheter uppnås dock inte när vi alla har rätt kompetens utan när vi dessutom förstår och delar de gemensamma målen. Då kan vi ta personliga initiativ och fatta beslut närmare där den bästa kompetensen finns hos dig och dina kollegor. 37

38 Våra värderingar Öppenhet En viktig förutsättning för vår framgång är lyhördhet och öppenhet en öppen kommunikation mellan medarbetare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och samhället i stort. 38

39 Ett arbetsklimat utan murar Värderingar Vi tror på öppenhet. Du ska ha möjlighet att lägga fram idéer, åsikter och känslor och veta att du blir lyssnad på. SKFs kunskap är en tillgång som vi alla delar. Vår kunskap är en central del i de lösningar och produkter vi erbjuder våra kunder. Att dela kunskap och ha en öppen dialog mellan olika delar av organisationen och världen utanför är oerhört viktigt för vår framgång. Samtidigt är det viktigt att konfidentiell information förblir konfidentiell. Människor som inte har tillgång till någon information kan inte agera och människor som har tillgång till information måste agera. Öppenhet medför därför vissa utmaningar. Alla måste ta ansvar för den kunskap och den information de besitter och agera på ett ansvarsfullt sätt. 39

40 Våra värderingar Lagarbete Vi arbetar för att skapa en miljö med mångfald, där människor arbetar i team och tillsammans med andra enheter inom hela organisationen och över geografiska gränser. 40

41 Värderingar Gemensam framgång Innovativa idéer utvecklas bäst när människor med olika roller, erfarenheter och bakgrund bidrar med sina individuella resurser för att skapa ett bättre resultat. Vi är alla viktiga lagspelare och bidrar aktivt med vår yrkesmässiga kompetens för att uppnå gemensamma mål. Vi lyssnar på andras idéer och är inte rädda för att ompröva våra egna. Vi utökar till och med vårt lagarbete till att även omfatta leverantörer, återförsäljare och kunder eftersom vi tror att dessa relationer är viktiga för vår gemensamma framgång. I takt med att vår verksamhet växer så växer också behovet av mer omfattande lagarbete. Oavsett om det gäller försäljning av produkter eller tjänster så är en person aldrig tillräcklig. I en organisation där lagarbete uppmuntras så delas alltid all kunskap. Lagarbete skapar delaktighet och delaktighet skapar engagemang. 41

42 Våra drivkrafter Lönsamhet Kvalitet Innovation Snabbhet Hållbar utveckling 42

43 Hur kan de vägleda oss? Drivkrafter Våra värderingar representerar vår långsiktiga kultur och utgör kärnan av det vi står för som SKF-medarbetare. Våra drivkrafter hjälper oss att fatta både kortsiktiga och långsiktiga beslut om hur vi ska driva företaget framåt. Lönsamhet, kvalitet, innovation, snabbhet och hållbar utveckling är en samling drivkrafter som har en mer påtaglig närvaro i marknaden. Eftersom vi är ett företag som fokuserar på att skapa kundlösningar måste våra drivkrafter ligga i linje med kundernas behov och stödja det arbete vi gör för att uppnå våra mål som organisation. I det här avsnittet ska vi titta på våra drivkrafter, definiera dem och förklara hur de driver vår affärsverksamhet framåt. 43

44 Våra drivkrafter Lönsamhet är det som gör att vi kan göra både kortsiktiga och långsiktiga investeringar, upprätthålla vårt engagemang inom forskning, utveckling och innovation och driva på den totala tillväxten och organisationens utveckling. 44

45 Lönsamhet Drivkrafter Ökad lönsamhet genereras av att våra produkter, lösningar och tjänster innehåller ett mervärde som våra kunder bekräftar och är villiga att betala för. Utan lönsamhet kan inget företag överleva på lång sikt. Ett starkt och långsiktigt stabilt ekonomiskt resultat är oerhört viktig för ett framgångsrikt företag. Det ger oss möjlighet att återinvestera i vår verksamhet och organisation på ett sätt som gör våra produkter, lösningar och tjänster ännu bättre. Men vad innebär det för oss som individer inom SKF, och hur kan det driva på beslutsfattandet i vår arbetsvardag? Lönsamhet handlar främst om pengar, och att förvalta SKFs pengar och resurser med samma omsorg och noggrannhet som du hanterar dina egna. Det innebär att fatta kloka beslut i fråga om utgifter och kostnadseffektivitet. Det innebär att ta hänsyn till lönsamhet när beslut fattas som påverkar vår verksamhet. På sikt innebär en stark och stabil lönsamhetsnivå att vi uppnår våra mål och att våra kunder ger oss uppskattning för att vi hjälper dem att uppnå sina. 45

46 Våra drivkrafter Vi skall vara ledande inom kvalitet i allt vi gör. Det kan gälla produktkvalitet eller vänligt bemötande i telefon, tekniska råd eller administration, förpackningskvalitet eller informa tionen på våra webbplatser. Kvalitet handlar bara om en enda sak: att göra vårt bästa, varje gång. 46

47 Kvalitet Drivkrafter Det spelar ingen roll vem du är inom SKF eller vad du gör, dina handlingar har ändå en direkt påverkan på hur kunden ser på vårt företag. För oss är det naturligt att tänka på kunder när vi pratar om kvalitet, men det är minst lika viktigt att förstå att vårt förhållningssätt till kvalitet även behöver omfatta hur vi arbetar internt. Vår höga och jämna kvalitetsnivå bygger på vårt gemensamma och globala kvalitetssystem. Med Six Sigma kan vi arbeta systematiskt och konsekvent för att uppnå stora förbättringar inom alla affärsprocesser, med ökad kundnöjdhet som främsta mål. Vår möjlighet att erbjuda total kvalitet är ett viktigt verktyg för oss när vi ska särskilja oss från våra konkurrenter, och det gör vi genom att hålla samma höga nivå i allt vad vi gör. Ett löfte från SKF är ett infriat löfte. 47

48 Våra drivkrafter Att ligga steget före konkurrenterna innebär att vara branschledande på innovation att vara först med kundfokuserade lösningar. 48

49 Innovation Drivkrafter Det är oerhört viktigt att våra kunder ser oss som en innovativ partner. Eftersom marknaden är i ständig förändring så förändras även våra kunders behov. Det innebär att vi hela tiden måste omdefiniera, utveckla och rekonstruera den kunskap vi erbjuder våra kunder allt för att behålla vår ledande position. Vi tillhandahåller inte innovation för sakens skull. Det måste alltid finnas en balans mellan teknisk innovation och kundens behov. Det innebär att allt som levereras i form av produkter, lösningar och tjänster alltid måste kunna översättas till ett verkligt kundvärde. Att skapa förutsättningar för innovation handlar också om att skapa en arbetsmiljö som inspirerar människor att tänka kreativt och komma på nya lösningar. Därför måste vi sträva efter att bygga team där nya och olika kompetenser tillförs. Mångfald genererar kreativitet och nytänkande. Det är även ett sätt att utmana förutfattade meningar och hela tiden driva fram ständiga förbättringar. 49

50 Våra drivkrafter Dagens marknad förändras allt snabbare och det gör att vi måste vara snabbare och mer flexibla i allt vi gör. Snabbhet handlar om att vi kan leverera våra produkter, lösningar och erbjudanden i rätt tid. Det handlar om att minimera tiden mellan att vi får en idé eller fattar ett beslut till genomförande. 50

51 Snabbhet Drivkrafter Våra marknader förändras i en takt som aldrig tidigare. Framsteg och förbättringar i teknik förser världen med en ständig ström av nya metoder för att skaffa och bearbeta information. Våra kunder är mer globala än någonsin. Den ökade globaliseringen gör att vi måste kunna reagera allt snabbare för att behålla vår konkurrenskraft. Att vara först med något kräver förstås snabbhet. Det kräver också ett fokus på intern effektivitet så att vi är beredda och har möjlighet att leverera i rätt tid. Steg i våra processer som inte tillför något värde måste tas bort så att vi kan bli mer effektiva. Vi måste kunna genomföra snabba förändringar i takt med att våra kunders behov förändras. Naturligtvis vill vi ibland invänta mer information, men om vi kan agera på förändringar och följer det rörliga målet så kommer också vi att nå resultat snabbare. I slutänden handlar snabbhet om att skapa värde för våra kunder och skapa resultat för SKF på det mest effektiva sättet. 51

52 Våra drivkrafter SKF arbetar för att skapa tillväxt och göra det på ett sätt som tar ansvar för miljön. Vi strävar efter att kombinera vårt ansvar att driva och utveckla vår affärsverksamhet framgångsrikt med vårt ansvar för att skydda resurser för kommande generationer. 52

53 Hållbar utveckling Drivkrafter Våra första 100 framgångsrika år är ett bevis på SKFs hållbara utveckling. Men i dag innebär hållbar utveckling så mycket mer än att nå långsiktig framgång. Företag kan inte bli framgångsrika i samhällen som inte fungerar. Därför måste vi göra vad vi kan för att påverka på bästa möjliga sätt. Vi definierar hållbarhet som omsorg om verksamheten, miljön, medarbetare och samhälle. Det är den omsorg SKF står för. Vårt initiativ, BeyondZero, omfattar vårt engagemang för verk samheten och miljön. Det syftar till att öka de positiva effekterna av våra produkter och tjänster och samtidigt minska de negativa kon sek venserna av vår verksamhet. Genom att använda de bästa nya teknikerna kan vi skapa effektivare produkter som faktiskt sparar mer energi under sin drifttid än den som förbrukades för att tillverka dem. Vår omsorg om våra kunder och vår miljö kan bara förverkligas av SKFs anställda. Därför är det viktigt att omsorgen om medarbetarna inte bara är en tom fras utan något som hela tiden efterlevs i hela organisationen. Vi arbetar hårt för att få olycksfria arbetsplatser, skapa ett stimulerande arbetsklimat och få en miljö som bygger på lika rättigheter och möjligheter. Slutligen respekterar vi och söker aktivt efter sätt att skapa positiva och hållbara effekter i de samhällen där vi är verksamma och lever. 53

54 Vårt åtagande Alla. Överallt. Alltid. Vår vision, affärsidé, etiska riktlinjer, värderingar och drivkrafter. Det här är de delar som driver vårt åtagande. Det är ett ansvar som finns med i alla de situationer vi dagligen ställs inför i vårt arbete. Det representerar vad vi står för, både som medarbetare och som företag. Målet med den här trycksaken, The SKF Commitment, är att ge oss en möjlighet att reflektera över var vi kommer ifrån, att föreställa oss vad vi kan bli och förstå vad som driver vårt företag. Genom personlig reflektion och gemensam dialog om vårt ansvar och våra möjligheter kommer vi hela tiden att upptäcka nya sätt att kunna bidra och växa både som individ och i verksamheten. Alla. Överallt. Alltid. 54

55 The SKF Commitment 55

56 SKF är ett registrerat varumärke som tillhör SKF-koncernen. BeyondZero är ett varumärke som tillhör SKF-koncernen. SKF-koncernen 2014 PUB GC/B /1 SV Mars 2014 Vissa bilder används under licens från Shutterstock.com

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Saabs roll i samhället

Saabs roll i samhället . Copy printed 2007-02-20 Ägare (tj-st-bet, namn) Owner (department, name) Datum Date Utgåva Issue Sida Page S-BP Börje L Persson 2006-04-27 3 Omarbetad Fastställd av Confirmed by Infoklass Info. class

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD Electrolux policyförklaring Electroluxkoncernen strävar efter att vara det bästa vitvaruföretaget i världen, såsom vi uppfattas av kunder, anställda och aktieägare. En del av denna

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

CY INNEHÅLL 1.0 POLI

CY INNEHÅLL 1.0 POLI TE R & AR M B ÄN ET PO LI SK SF CY FÖ LI ÖR R GA H Å RÄ L TT LA IG ND HE E N ÄN SK LIG A RÄ TT IG HE TE R SV ER IG E PO LIC Y FÖ R AR BE TS FÖ RH ÅL LA ND EN OC H M PO LIC Y CA RL SB ER G INNEHÅLL 1.0

Läs mer