Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping"

Transkript

1 JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, klockan Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christoffer Gullberg (M) Anders Carlsson (M) Ingemar Ericsson (KD) ersätter Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) Arnold Sigonius (C) Gunilla Everland Rylner (FP) Mona Forsberg (S) Eric Winbladh (S) Gabriella Sjöberg (S) Christer Sjöberg (S) Per-Åke Göransson (MP) Mats Kåremalm (V) Anita Winberg (SD) Övriga närvarande Elisabeth Wahlström (M) Kamo Aziz (M) Caroline Stendahl (M) Maria Pettersson (C) Gabriel Marko (S) Ingalill Dahlgren Nyberg (S) Susanna Björkman (S) Peter Alsén (MP) Gunnel Granberg (SD) Anders Åberg, tf socialdirektör Lars Bergstrand, chef adm.enheten, 9-10 Åsa Jonsson Sköld, chef IFO, 9, Börje Olsson, chef FO, 9 Janos Dios, ekonomichef, 10 Utses att justera Anders Carlsson Paragrafer 8-27 Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, klockan Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande Anna Brita Nilsson Ola Nilsson Anders Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum för sammanträdet Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping Underskrift Karin Lundgren Justerandes sign

2 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Innehåll Sid 8 Inledning 3 9 Föredragning i sakärenden 4 10 Informationsärenden 5 11 Partigruppvisa överläggningar 6 12 Meddelanden 7 13 Anmälan om delegationsbeslut 8 14 Serveringsärende; Rosenlunds bowling, Jönköping. Nyetablering, slutet sällskap 9 15 Utredning angående eventuell åtgärd avseende tillstånd enligt Alkohollagen La Vinoteca Rueda Tapas y vino AB Internkontrollplan för Förslag till tidplan för arbetet med VIP samt verksamhetsuppföljning för Tilläggsäskande service- och gruppbostäder Synpunkter på förslag till program barn, unga och barnkonvention Inrättande av tidsbegränsad tjänst som biträdande funktionschef inom individ- och familjeomsorgen Ersättning för personlig assistans enligt LSS. Komplettering av tidigare fattat beslut Representation i kommunala handikapprådet Representation i samarbetsorganet för barn- och ungdomsfrågor Representation i Slingan med delaktighet i sikte Kurser och konferenser Rapporter från förrättningar Information, forts 26

3 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 8 Inledning Sammanträdet inleds med fotografering av nämndens ordinarie ledamöter för publicering i skriften Vårt Jönköping, vilken kommer att delas ut till alla hushåll i kommunen. Ordföranden informerar nämnden om att Mona Forsberg (S), 2:e vice ordförande i nämnden, av sitt parti nominerats till nytt kommunalråd, och gratulerar henne till det nya uppdraget. Socialnämnden beslutar därefter att socionomstuderande Hanna Olsson och Lisa Magnusson, som f n praktiserar på socialkontoret på Öxnehaga, äger rätt att övervara nämndens sammanträde, med undantag av behandlingen av det sakärende som är sekretessbelagt. Meddelas att dagordningen utökats med följande punkter: 11a) Komplettering av tidigare beslut om ersättning för personlig assistans enligt LSS 11b) Val av representanter i kommunala handikapprådet (KHR) 11c) Val av representanter i Samverkansorgan barn och unga (SBU) 11d) Val av representanter i FUB:s projekt Slingan med delaktighet i sikte

4 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 9 Föredragning i sakärenden Följande ärenden föredras: - La Vinoteca Rueda Tapas y vino AB Föredragande: Lars Bergstrand, administrativ chef - Tilläggsäskande service- och gruppbostäder Föredragande: Börje Olsson, chef funktionshinderomsorgen - Inrättande av tidsbegränsad tjänst som bitr funktionschef inom IFO Föredragande: Åsa Jonsson Sköld, chef individ- och familjeomsorgen - Komplettering av tidigare beslut om ersättning för personlig assistans enl LSS Föredragande: Anders Åberg, t.f. socialdirektör

5 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 10 Informationsärenden a) Verksamhetsplan 2015 Janos Dios, ekonomichef, informerar om verksamhetsplanen för Trots en ramökning med 49,2 miljoner kronor till funktionshinderomsorgen - beräknat utökat utjämningsbidrag för LSS-insatser ökad ram för löneökningar, nya åtaganden och volymökning behöver anpassningsåtgärder vidtas motsvarande 38,5 miljoner kronor utöver effektiviseringskravet om 5,6 miljoner kronor. b) Preliminärt bokslutsresultat för 2014 Janos Dios, ekonomichef, informerar om att det ekonomiska resultatet för föregående år landar på ett underskott om i storleksordningen 88 miljoner kronor. c) Polisens arbete med krogmiljöer Mats Rosenqvist, poliskommissarie vid Polisen i Jönköping, informerar och visar statistik över olika brott begångna i Jönköping under de tre senaste åren. Han nämnder bl a att antalet misshandelsanmälningar i offentlig miljö är lågt i Jönköping jämfört med andra städer av samma storlek. Ca 40 % av de ca 300 anmälda brotten sker på V. Storgatan. Att denna brottstyp är relativt låg tillskriver han det goda samarbete som polisen har med kommunen m fl. Antalet LOB-ar (lag om omhändertagande av berusade personer) är relativt konstant omkring 1600 st/år. LOB omhändertagandena i kommunen sker i 40 % av fallen i krogmiljö. Av de LOB-ade är 90 % män och 85 % av ingripandena sker mellan kl. 23 och 03. Rosenqvist nämner också något om Krogar mot knark samt att intresset för detta koncept ännu inte är så stort bland krogarna i Jönköping. Han redovisar också polisen syn på krogarnas serveringstider; vilket också framförs i de yttranden tillståndsenheten alltid inhämtar i serveringsärendena. Informationen ger upphov till en diskussion i nämnden. e) Årsredovisning 2014 Personligt ombud Den skriftliga redovisningen över verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014, daterad , har varit utsänd till nämnden inför dagens sammanträde. Nämnden noterar, att information om verksamheten och dess nuvarande organisation lämnades av samordnare Christian Halldén vid socialnämndens sammanträde i november 2014.

6 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 11 Partigruppvisa överläggningar Socialnämndens sammanträde ajourneras i 25 minuter (kl ). Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

7 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 12 Meddelanden a) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att begäras Dnr 2014:21 b) Sociala områdesnämnden söders beslut Komplettering av tidigare beslut om sammanträdestider och presidieöverläggningar år 2015 Dnr 2014:205 c) Delegationsförteckning för de sociala områdesnämnderna - Områdesnämnd väster Dnr 2015:27 - Områdesnämnd söder Dnr 2015:27 - Områdesnämnd öster Dnr 2015:27 d) Kommunstyrelsens beslut Fördjupad månadsrapport för uppföljning av ekonomi och verksamhet t.o.m. oktober 2014 Dnr 2014:4 e) Kommunstyrelsens beslut Ansökan från Kyrkhjälpen om bidrag för insatser till EUmigranter i Jönköpings kommun Dnr 2014:219 f) Kommunfullmäktigs beslut Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) för med budget för 2015 Dnr 2014:4 g) Kommunfullmäktiges beslut Beredningsprocessen i nämnderna Dnr 2015:25 h) Rapporter från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - Bostad med särskild service en bostad med delaktighet och inflytande? - Personlig assistans en insats med kvalitet? i) Överenskommelse mellan staten, SKL och Landstinget om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015 Socialnämnden godkänner redovisningen.

8 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 13 Anmälan om delegationsbeslut a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 1 Dnr 2015:24 b) Erinran daterad serveringsärende Dnr 2014:249 c) Återkallat serveringstillstånd, daterat , för Atlantis Spa Huskvarna pga att bolaget är upplöst Dnr 2013:132 d) Ansökan om statsbidrag till verksamheten Personligt ombud, daterad Dnr 2015:31 e) Yttrande till förvaltningsrätten i serveringsärende, daterat Dnr 2014:188 Socialnämnden godkänner redovisnigen.

9 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 14 Serveringsärende; Rosenlunds bowling, Jönköping. Nyetablering, slutet sällskap Sn/2014: Sammanfattning Ulf Sandblom Bowling AB, , Nässjö, ansöker om att i Rosenlunds Bowling, Elmiavägen 10, Jönköping få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap klockan Beslutsunderlag Ansökan om serveringstillstånd inkommen Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor Förvaltningens förslag Ulf Sandblom Bowling AB, , Nässjö, beviljas tillstånd att i Rosenlunds Bowling, Elmiavägen 10, Jönköping få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap klockan SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, och Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Socialnämndens beslut Ulf Sandblom Bowling AB, , Nässjö, beviljas tillstånd att i Rosenlunds Bowling, Elmiavägen 10, Jönköping få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutna sällskap klockan Beslutet expedieras till: Ulf Sandblom Bowling AB

10 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utredning angående eventuell åtgärd avseende tillstånd enligt Alkohollagen La Vinoteca Rueda Tapas y vino AB Sn/2013: Sammanfattning Den 18 februari 2014 beslutade Tillståndsenheten att öppna ett tillsynsärende med anledning av bolaget under en längre tid bland annat brustit i sina skyldigheter att betala sina skatter och avgifter till det allmänna i tid. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag Serveringstillståndet för La Vinoteca Rueda Tapas y vino AB, på serveringsstället La Vinoteca Rueda återkallas med stöd av 9 kap 18 3 p alkohollagen då tillståndshavaren och de personer som har ett betydande inflytande inte uppfyller lämplighetskraven i 8 kap 12 alkohollagen och att bokföringen inte är möjlig att kontrollera enl 9 kap 14 alkohollagen. Återkallandet gäller med stöd av 10 kap 1 3 st alkohollagen omedelbart. SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING Överläggning Nämnden konstaterar, med hänvisning till vad som redovisats i utredningen, att tillståndshavaren och personer med betydande inflytande i rörelsen inte uppfyller lämplighetskraven enligt bestämmelserna i alkohollagen. Bolaget brister på flera punkter. Nämndens uppfattning är, att de uppvisade bristerna är så allvarliga att en varning är en för svag åtgärd. De konstaterade bristerna kan därför inte medföra annat beslut än ett återkallande av serveringstillståndet. Yrkanden Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, och Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Socialnämndens beslut Serveringstillståndet för La Vinoteca Rueda Tapas y vino AB, på serveringsstället La Vinoteca Rueda återkallas med stöd av 9 kap 18 3 p alkohollagen då tillståndshavaren och de personer som har ett betydande inflytande inte uppfyller lämplighetskraven i 8 kap 12 alkohollagen och att bokföringen inte är möjlig att kontrollera enl 9 kap 14 alkohollagen. Återkallandet gäller med stöd av 10 kap 1 3 st alkohollagen omedelbart.

11 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Justering Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Hur man överklagar Se bifogad information Beslutet expedieras till: La Vinoteca Rueda Tapas y vino AB

12 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Internkontrollplan för 2015 Sn/2015: Sammanfattning Nämnden beslutar om interkontrollplan för Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Internkontrollplan, daterad Förvaltningens förslag Förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2015 fastställs. SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, och Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Socialnämndens beslut Förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2015 fastställs. Beslutet expedieras till: Mia Chaib Janos Dios Karin Pilkvist Martin Sinclair Björn Svensson Lars Malmström Tommy Stillvall Stefan Österström

13 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förslag till tidplan för arbetet med VIP samt verksamhetsuppföljning för 2015 Sn/2015: Sammanfattning En tidplan för arbetet med Verksamhets- och investeringsplan (VIP) samt verksamhetsuppföljning 2015 behöver fastställas. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag Förslag till tidplan för VIP samt verksamhetsuppföljning för 2015 antas i enlighet med redovisat förslag. SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, och Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Socialnämndens beslut Förslag till tidplan för VIP samt verksamhetsuppföljning för 2015 antas i enlighet med redovisat förslag. Beslutet expedieras till: Områdesnämnderna Ledningsgruppen Stadskontoret

14 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tilläggsäskande service- och gruppbostäder Sn/2015: Sammanfattning Socialnämnden begär tilläggsanslag från kommunstyrelsen för att kunna starta två gruppbostäder inom boende-korttidsområdet och en gruppbostad inom socialpsykiatriområdet. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Förvaltningens förslag Framställan till kommunstyrelsen Socialnämnden begär tilläggsanslag för år 2015 om 4,6 mnkr för start av gruppbostad inom boende-korttidsområdet med fem permanenta platser och tre korttidsplatser i ÄO:s tidigare lokaler Mjölkafållan i Huskvarna. Socialnämnden begär tilläggsanslag för år 2015 om 2,6 mnkr för start av gruppbostad inom boende-korttidsområdet med sex permanenta platser och två korttidsplatser i ÄO:s tidigare lokaler Ädelstenen i Råslätt. Socialnämnden begär tilläggsanslag från kommunstyrelsen för år 2015 om 8,1 mnkr för att starta en gruppbostad inom området socialpsykiatri med 15 platser. SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, och Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Socialnämndens beslut Framställan till kommunstyrelsen Socialnämnden begär tilläggsanslag för år 2015 om 4,6 mnkr för start av gruppbostad inom boende-korttidsområdet med fem permanenta platser och tre korttidsplatser i ÄO:s tidigare lokaler Mjölkafållan i Huskvarna. Socialnämnden begär tilläggsanslag för år 2015 om 2,6 mnkr för start av gruppbostad inom boende-korttidsområdet med sex permanenta platser och två korttidsplatser i ÄO:s tidigare lokaler Ädelstenen i Råslätt. Socialnämnden begär tilläggsanslag från kommunstyrelsen för år 2015 om 8,1 mnkr för att starta en gruppbostad inom området socialpsykiatri med 15 platser.

15 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Anders Åberg Janos Dios Börje Olsson

16 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Synpunkter på förslag till program barn, unga och barnkonvention Sn/2014: Sammanfattning Socialnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på förslag till program barn, unga och barnkonventionen. Kommunstyrelsen fick 2012 i uppdrag att upprätta ett reviderat barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram. Socialnämnden har tidigare lämnat synpunkter på förslag till revidering i tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens yttrande ligger till grund för kommunstyrelsen behandling av ärendet under februari månad. Kommunstyrelsen kommer också inhämta synpunkter från övriga berörda nämnder. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Stadskontorets tjänsteskrivelse, daterad Förvaltningens förslag Yttrande till kommunstyrelsen Förslaget tillstyrks enligt Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, och Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Socialnämndens beslut Yttrande till kommunstyrelsen Förslaget tillstyrks enligt Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

17 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Inrättande av tidsbegränsad tjänst som biträdande funktionschef inom individ- och familjeomsorgen Sn/2015: Sammanfattning Utvecklingen inom IFO-området ställer ökade krav på ledningsresurser. Den kraftiga ökningen av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, personalsituationen inom barn- och ungdomsvården och implementeringen av FN:s barnkonvention är exempel på områden som ställer stora krav på ledningsorganisationen. För att lyckas med att klara de utmaningarna behöver individ- och familjeomsorgen förstärkas under en fyra-årsperiod med en biträdande funktionschef som får strategiskt och operativt ansvar. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad , rev Förvaltningens förslag Framställan till kommunstyrelsen Förvaltningen medges utökning av ledningsorganisationen inom individ- och familjeomsorgen under en period av fyra år genom tillsättande av en heltidstjänst som biträdande funktionschef Tjänsten finansieras genom ianspråktagande av kr/år av ej nyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet fram tills dess finansiering kan ske genom omdisponering av befintliga personalanslag inom IFO. MBL-behandling Ärendet har varit föremål för behandling i förvaltningens samverkansgrupp SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, och Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Socialnämndens beslut Framställan till kommunstyrelsen Förvaltningen medges utökning av ledningsorganisationen inom individ- och familjeomsorgen under en period av fyra år genom tillsättande av en heltidstjänst som biträdande funktionschef Tjänsten finansieras genom ianspråktagande av kr/år av ej nyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet fram tills dess finansiering kan ske genom omdisponering av befintliga personalanslag inom IFO.

18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Åsa Jonsson-Sköld Lars Malmström Lilian Elmqvist

19 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ersättning för personlig assistans enligt LSS. Komplettering av tidigare fattat beslut Sn/2014: Sn/2015: Sammanfattning Assistansanordnare, som kan påvisa högre kostnader än det av socialnämnden i december 2014 fastställda beloppet 250 kr (i 2014 års prisnivå) har i vissa fall rätt att erhålla ett högre belopp, dock max det av staten fastställda schablonbeloppet. Socialnämndens beslut i december 2014 behöver därför kompletteras. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad Socialnämndens beslut Förvaltningens förslag - Ersättning till externa utförare som utför personlig assistans enligt LSS prövas individuellt. Ersättning utgår med motsvarande 250 kr/timme i 2014 års kostnadsnivå. För det fall att enskild utförare har högre godtagbara kostnader har utföraren möjlighet att påtala det och då erhålla ersättning utöver denna nivå och utifrån gällande regler. - Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut i socialnämnden den 16 december Delegation att besluta om ersättning i intervallet 250 kr/timme till schablonbeloppet, i 2014 års kostnadsnivå 280 kr/timme, ges till ekonomichef. SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, och Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Socialnämndens beslut - Ersättning till externa utförare som utför personlig assistans enligt LSS prövas individuellt. Ersättning utgår med motsvarande 250 kr/timme i 2014 års kostnadsnivå. För det fall att enskild utförare har högre godtagbara kostnader har utföraren möjlighet att påtala det och då erhålla ersättning utöver denna nivå och utifrån gällande regler. - Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut i socialnämnden den 16 december Delegation att besluta om ersättning i intervallet 250 kr/timme till schablonbeloppet, i 2014 års kostnadsnivå 280 kr/timme, ges till ekonomichef.

20 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Beslutet expedieras till: Externa utförare av personlig assistans Janos Dios Lars Bergstrand

21 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Representation i kommunala handikapprådet Sn/2015: Sammanfattning Med anledning av ny mandatperiod har socialnämnden att utse representanter i olika samrådsorgan. Till kommunala Handikapprådet (KHR) har socialnämnden att utse två ledamöter och två ersättare. Beslutsunderlag Muntlig information. SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, föreslår att Ola Nilsson (KD) utses som ordinarie ledamot och Christoffer Gullberg (M) som ersättare. Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, föreslår att Mona Forsberg (S) utses som ordinarie ledamot och Gabriella Sjöberg (S) som ersättare. Socialnämndens beslut Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) utses som ordinarie ledamöter och Christoffer Gullberg (M) och Gabriella Sjöberg (S) som ersättare i Kommunala handikapprådet. Beslutet expedieras till: Kommunala handikapprådet (Kristine Andreassen) Utsedda ledamöter och ersättare

22 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Representation i samarbetsorganet för barn- och ungdomsfrågor Sn/2015: Sammanfattning Med anledning av ny mandatperiod har socialnämnden att utse representanter i olika samrådsorgan. Till Samarbetsorganet för barn- och ungdomsfrågor (SBU) har socialnämnden att utse en ledamot och en ersättare. Enligt tidigare upprättat samarbetsavtal bör socialnämnden representeras av ordföranden. Beslutsunderlag Muntlig information. SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, föreslår att Ola Nilsson (KD) utses som ordinarie ledamot. Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, föreslår att Mona Forsberg (S) utses som ersättare. Socialnämndens beslut Ola Nilsson (KD) utses till ordinarie ledamot och Mona Forsberg (S) till ersättare i Samarbetsorganet för barn- och ungdomsfrågor (SBU) Beslutet expedieras till: SBU (Elisabet Öhrman) Utsedd ledamot och ersättare

23 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Representation i Slingan med delaktighet i sikte Sn/2015: Sammanfattning Med anledning av ny mandatperiod har socialnämnden att utse representanter i olika samrådsorgan m.m. FUB driver ett projekt med stöd av medel från Allmänna Arvsfonden för att höja funktionshindrades delaktighet i bl a den verksamhet som socialnämnden bedriver. Socialnämnden har att utse två ordinarie representanter och två ersättare i Slingan-gruppen. Även tjänstemän ingår i gruppen. Beslutsunderlag Muntlig redovisning. SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING Yrkanden Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, föreslår att Ola Nilsson (KD) utses som ordinarie representant och Kamo Aziz (M) som ersättare. Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, föreslår att Mona Forsberg (S) utses som ordinarie representant och Mats Kåremalm (MP) som ersättare. Socialnämndens beslut Ola Nilsson (KD) och Mona Forsberg (S) utses som ordinarie representanter med Kamo Aziz (M) och Mats Kåremalm (MP) som ersättare i Slingan. Beslutet expedieras till: Monika Svensson Utsedda representanter och ersättare

24 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kurser och konferenser Ordföranden informerar om den konferens, gemensam med äldrenämnden, som kommer att genomföras februari Närmare beskrivning kommer att sändas ut i god tid innan konferensen.

25 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Rapporter från förrättningar 20 januari: Christian Gullberg (M), Gunilla Everland Rylner (FP), Mats Kåremalm (V), Anita Winberg (SD) Elisabeth Wahlström (M) Caroline Stendahl (M), Gabriel Marko (S) och Gunnel Granberg (SD) deltog vid särskilt anordnad information om förvaltningens förslag till förändrade avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen i kv Hoven, Jönköping. Informationen ägde rum kl

26 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Information, forts f) Nytt inom förvaltningen T.f. socialdirektör Anders Åberg informerar kort om - Jul- och nyårshelgerna har avlöpt lugnt för socialförvaltningens del. - Arbetet med DIALOGEN fortsätter. Den 4 februari genomförs en halvdags chefs- och stabgruppsdag. - Anställningsintervju har genomförts med två sökande till tjänsten som socialdirektör. En tredje sökande, som uttagits för intervju, har lämnat återbud.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.45 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Elisabeth Wahlström

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-16.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders Carlsson (M)

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Farid Albahadli (MP) ledamot. Marlén Jensen (SD) ersättare. Agneta Nilsson (S) Vård och Omsorg, den 15 februari 2013.

Farid Albahadli (MP) ledamot. Marlén Jensen (SD) ersättare. Agneta Nilsson (S) Vård och Omsorg, den 15 februari 2013. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (33) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16:00-19:45 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot, exklusive 13

Läs mer

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 16.20 Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2011-02-17

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fritidsnämnden 2011-02-17 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, klockan 17.00 19.35 Beslutande Barbro Eng (M) Sune Öhman (M) ers f P Krusing (M) Kjell Bengtsson (M) Erik

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 09.00 12.00, 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18 2010-05-26 1 (23) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 maj 2010 kl. 9.00 12.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 08:30-12:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Jan Hallström (FP) Ledamot May-Brith Jansson (C) Ledamot Bengt

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.10. Ajournering Klockan 14.35 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13.00-16.30 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers.

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(29) 2011-09-26 Socialnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-17 35 ande Kristina Valtersson (c) Ingrid K Karlsson (s) Åsa Evaldsson (m) Birgitta Lagerlund (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14

Sammanträdesprotokoll 2009-10-14 Sida 1 (25) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Onsdagen den 14 oktober kl. 10.00 15.30 Partigruppsmöten 08.00 10.00 Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Beslutande

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer