En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling"

Transkript

1 En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling Motala stad ska erbjuda invånarna attraktiva och hälsosamma boendemiljöer, hög tillgänglighet till stränder och naturområden och ett levande centrum. Störningar och barriäreffekter från väg- och järnvägstrafik ska så långt möjligt elimineras. Motalas innerstad domineras idag av tung genomfartstrafik. Barriäreffekter, bullerstörningar och säkerhetsrisker präglar den halvmillånga genomfartens omgivningar. Lokalsamhället har gradvis allt mer fått underordna sig genomfartstrafikens villkor. Den ändrade sträckningen av riksväg 50 med ny bro över Motalaviken är förutsättningen för att återfå en god bebyggd miljö, inte bara utmed den nuvarande genomfarten utan också kring de anslutande riksvägarna 32 och 36. Kommunen ska verka för tidigast möjliga genomförande av R 50-omläggningen inklusive de planerade länkningarna av riksvägarna 32 och 36. Provisoriska trafiksäkerhets- och miljöåtgärder får inte motverka genomförandet av den långsiktiga lösningen. När vägens nya sträckning planläggs ska barriäreffekter minimeras och stor omsorg ägnas närmiljön och tillgängligheten för gång- och cykeltrafik. Det allmänna vägnätet genom Motala år 2006 sammanfaller i väsentliga delar med stadens huvudgator. Konflikter uppstår mellan den tunga genomfartstrafikens behov och konsekvenser och lokalsamhällets intressen. 42

2 Utbyggnaden av järnvägen till dubbelspår genom Motala ger möjlighet att åtgärda barriäreffekter, miljöstörningar och risker som uppstått utmed befintlig bana. Kommunen ska verka för att bullerstörningar reduceras så att långsiktiga miljömål uppnås och befintliga passager för såväl bil- som gång- och cykeltrafik säkras i planskilda korsningar. Motala ska uppfattas som en tillgänglig och attraktiv stad av verksamhetsutövare såväl som tillfälliga besökare. Infarterna som idag belastas av tung genomfartstrafik från riksvägarna 50, 32 och 36 är huvudgator i stadens trafiknät. I samband med att riksvägnätet flyttas utanför stadskärnan ska de ges en utformning som bättre tillgodoser den lokala funktionen och som förmedlar bilden av den trivsamma staden. Kommunen ska verka för att denna aspekt beaktas även när åtgärder vidtas under tiden fram till vägomläggningen. Stadens centrum ska vara tillgängligt för alla. God tillgång till bilparkering ska finnas i anslutning till Centrumringen (Drottningggatan-Platensgatan- Sjögatan-Kaptensgatan). Kollektivtrafiken ska angöra själva stadskärnan. Övergripande cykelstråk ska ansluta till stadskärnan med cykelparkeringar nära frekventerade besöksmål. Dessa frågor behandlas utförligare i avsnittet om Motala Centrum. Motala ska stärka sin identitet som boplats vid vattnet och Göta kanals huvudstad. Den unika solfjädersformade stadsplanens gaturum ska värnas, karaktären av allégator med utblickar mot vattnet förstärkas och i vissa fall återskapas. Kompletteringar i gång- och cykelvägnätet ska långsiktigt ge stråk som sammanlänkar stadens främsta besöksmål och där färdvägen i sig är tilltalande och erbjuder intressanta upplevelser. Den sedan länge planerade omläggningen av riksväg 50 i en ny och genare sträckning över Motalaviken är nyckeln till ett trafiksystem som samtidigt tillgodoser lokalsamhällets och genomfartstrafikens behov på tillgänglighet och säkerhet. 43

3 Kommunikationer med omvärlden Även om arbetspendling idag i huvudsak sker inom länets gränser är kommunikationerna till orter som Örebro, Jönköping och Stockholm av stor betydelse för Motalas framtid. För näringslivet är också restiderna till destinationer utanför Sverige av betydelse. Modern informationsteknik ökar möjligheterna att bo och verka inom kommunen. Motalas position i det nationella väg- och järnvägsnätet behöver stärkas. Kommunen ska därför verka för att: - riksväg 32 blir huvudvägen från Motala söderut till E 4 med länkning till riksväg 50 söder om Motala tätort enligt Vägverkets utredning och inriktningsbeslut riksväg 50 norrut mot vägarna E 18 och E 20 ges en standard som svarar mot vägens funktion och trafikbelastning. - dubbelspårsutbyggnad genomförs hela sträckan mellan Hallsberg och Mjölby och det regionala pendeltågsystemet förlängs till Örebro via Hallsberg. Samverkan med såväl den nationella tågtrafiken som andra regionala huvudmän ska eftersträvas. Kapaciteten på södra stambanan är av betydelse för den fortsatta utvecklingen av regionens pendeltågstrafik och restiderna till Stockholm. Kommunen ska verka för utbyggnaden av ett nytt dubbelspår för höghastighetståg genom Östergötland och Sörmland, den så kallade Ostlänken. Även fortsättningen söder om Linköping, Götalandsbanan, stöds. Regionalt flyg är en strategisk fråga för hela Östra Götaland. Kommunen ska verka för, att lätttillgängliga flygförbindelser upprätthålls inom regionen Östra Götaland med i första hand destinationen Köpenhamn/Kastrup. Förbindelsen ska tillgodose näringslivets behov och bidra till regionens lokaliseringsfördelar. Bredband/telekommunikation Kommunens ambition är att skapa förutsättningar för bredbandsutbyggnad med god täckning och en marknad där flera intressenter får konkurrera om bredbandskunderna. Därför har kommunen med hjälp av statsbidrag, egna medel och extern finansiering byggt ett bredbandsnät som sedan juli 2005 finns tillgängligt i en stor del av kommunen. Därutöver har flera företag byggt kommersiella nätverk både parallellt med kommunens satsning och på ytterligare platser. Kommunens utbyggnad täcker 92% av befolkningen och sammanlagt med övriga aktörer ger det drygt 94% av befolkningen möjlighet till bredband. En av marknadens aktörer, Borenet, AB, har dessutom aviserat ytterligare utbyggnad senast 2007 som kommer att ge en total täckningsgrad på 97 % av befolkningen. Aviseringen medför också att statsbidrag inte kan utbetalas för en kommunal utbyggnad av samma områden, varför kommunen drar tillbaka sina planer på fortsatt utbyggnad för berörda områden. Planering för ytterligare kommunal utbyggnad i andra eftersatta områden pågår och kommunstyrelsen har uttalat en ambition, att 100 % av befolkningen ska kunna få tillgång till bredband. Det nät som kommunen medverkat i att bygga upp fungerar som en öppen marknadsplats där ett drygt tiotal leverantörer erbjuder olika tjänster i fri konkurrens. För privatpersoner erbjuds bredband via ADSL med upp till 24 Mb per sekund. För företag finns motsvarande och ytterligare ett antal tjänster. Nätet ägs och drivs av statliga bolaget Teracom, som fungerar som grossist gentemot övriga operatörer. Telias utbyggnad av bredband täcker i dag samma orter och geografiska områden som Teracom, plus ytterligare några områden. Därmed finns även en teknisk dubblering med två separata bredbandsnät i större delen av kommunen. Motala kommun äger och förvaltar ett omfattande nätverk av fiberkablar för data och telekommunikation. Nätverket finns inom Motala och Borensbergs tätorter med hyrd förbindelse emellan. Genom kommunens medverkan i utbyggnad av bredband, som är helt skild från det befintliga fibernätet, minskar det kommunägda nätet i betydelse som samhällsfunktion. Fibernätet är därför i första hand avsett för kommunens egna behov av dataoch telekommunikation men kapacitet kan även uthyras till företag eller privatperson som önskar detta. Kommunen erbjuder inga egna tjänster i nätet utöver rena förbindelser mellan två punkter inom nätet. Företag har istället möjlighet att använda fibernätet för att själva erbjuda mer avancerade tjänster till marknaden. 44

4 Transport av varor och gods Med ökad internationalisering, där varor tillverkas och distribueras på en global marknad, spelar transporter och mellanlagring en allt viktigare roll. Motala har ett centralt läge mitt i kundsverige och geografiskt sett nära till viktiga transportleder. Höjd standard i den befintliga infrastrukturen skulle förbättra villkoren för dagens näringsliv och göra Motala till ett intressant lokaliseringsalternativ för nyföretagande. Utvecklingen av det nationella vägnätet till och genom Motala har därför stor betydelse. Godsstråket genom Bergslagen ska bidra till näringslivets utveckling i Motala. Möjligheterna att transportera gods på järnväg till och från Motala skall upprätthållas. Utrymme för en omlastningsterminal för järnvägstransporter har reserverats vid detaljplaneläggning av industriområdet Östra Bergsätter. Alternativa lägen för en sådan terminal kan finnas inom befintliga industrifastigheter med stickspår som ansluter till det utbyggda dubbelspåret. Ett tidigare alternativ som byggde på återupptagen trafikering av det s k Eluxspåret är inte längre aktuellt. Kommunen kommer att initiera förhandlingar med Banverket om återställandet av spårområdet. 45

5 K o n s e k v e n s e r Översiktplanen ger stöd för utbyggnad av både vägar och järnväg för att tillgodose ett växande transportbehov. Den ökade rörligheten kan bli en belastning på miljön om man inte lyckas göra kollektiva transportmedel till ett attraktivt alternativ. Utbyggnaden av järnvägen till dubbelspår, som är grunden för pendeltågstrafik till Motala bör öka andelen kollektiva resor. Genom järnvägsombyggnaden åtgärdas också en stor del av dagens negativa omgivningspåverkan (buller, barriäreffekter, risker) Förbättringar i transportkedjan som gynnar restider och bekvämlighet bidrar till att göra bussoch tågpendling konkurrenskraftigare. Restiderna för de största resandegrupperna t ex mellan kommuncentra eller från en mindre tätort till kommuncentrum prioriteras. Detta medför begränsade möjligheter att tillgodose mer specifika önskemål om linjesträckningar och tidtabeller. Omläggningen av riksväg 50 genom Motala medför en vägförkortning på drygt 2 km. När den genomförs minskar utsläppen totalt sett från tung genomfartstrafik och stora miljövinster vinns också i andra avseenden för lokalsamhället. Genomförs standardhöjning på vägnätet söder om Motala före omläggningen av genomfarten, blir effekten den motsatta: en redan svårhanterlig situation förvärras ytterligare. Trafikbuller och luftföroreningar behandlas även under kapitlet Miljö, hälsa och säkerhet. Utbyggnaden av cykelstråk inom tätorterna och den långsiktiga parkeringsstrategin antas leda till minskat bilberoende för korta resor. Genomförs de föreslagna åtgärderna fullt ut ökar Motalabornas tillgänglighet till en vidgad arbetsmarknad och ett bredare serviceutbud väsentligt, ur social och ekonomisk synpunkt mycket positivt. Hoten mot människors hälsa och säkerhet minskar generellt och framförallt i centrala Motala. 46

av näringslivet även utanför de stora tätorterna.

av näringslivet även utanför de stora tätorterna. Hållbara kommunikationer Hållbara transporter Det övergripande målet för den svenska transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplan för staden Linköping KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING DECEMBER 2009 MILJÖKONSEKVENSER En sammanfattning av planen och dess miljökonsekvenser...4 Inledning...5 Beskrivning av planens strategiska

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015 SÖDERTALIE Tjänsteskrivelse okommunstyrelsens KONTOR 2008-11-01 Peter Unnerstedt Infrastruktur- och näringslivsstrateg 08-523 043 10 peter.unnerstedt@sodertalje.se Kommunstyrelsen Övergripande infrastrukturstrategi

Läs mer

HUVUDRAPPORT Komplettering till järnvägsutredning Ostlänken genom centrala Linköping, sträckan Malmskogen-Glyttinge Linköpings kommun, Östergötlands län Februari 2014 UTSTÄLLNINGSHANDLING Dokumenttitel:

Läs mer

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK från ambition till verklighet FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER - BILTRAFIK UTMANING UTGÅNGSPUNKT Få passager över Nissan koncentrerar trafik genom stadskärnan och gör biltrafiken störningskänslig. Biltrafiken behöver

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2012 för Nässjö kommun Planförslag

ÖVERSIKTSPLAN 2012 för Nässjö kommun Planförslag ÖVERSIKTSPLAN 2012 för Nässjö kommun Planförslag Antagen av Kommunfullmäktige 2013-02-28 LÄSHÄNVISNING Översiktsplanen är delad i tre delar, planförslaget, planeringsunderlaget och konsekvensbeskrivningen.

Läs mer

Översiktsplan Hofors Kommun 2008. Riktlinjer och strategier. De nationella miljömålen ska beaktas. Transportpolitiska mål

Översiktsplan Hofors Kommun 2008. Riktlinjer och strategier. De nationella miljömålen ska beaktas. Transportpolitiska mål Riktlinjer och strategier Med bra kommunikationer med omvärlden gör Hofors till en viktig nod i regionen. Det bidrar till att arbetsmarknaden växer och fler får tillgång till utbildning. Samtidigt får

Läs mer

Kommunikationer. V. Ringsjön. Ö. Ringsjön. Allmänna intressen. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag. Resecentrum. Järnväg.

Kommunikationer. V. Ringsjön. Ö. Ringsjön. Allmänna intressen. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag. Resecentrum. Järnväg. Hässleholms kommun Klippans kommun NORRA RÖRUM TJÖRNARP Hallaröd Munkarp HÖÖR Hörby kommun Eslövs kommun V Ringsjön Ö Ringsjön SNOGERÖD Rolsberga Kommunikationer Resecentrum Järnväg Löberöd Regionbussar

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Narvik Riksgränsen Kiruna Gällivare Kiruna-Luleå under 3 timmar Luleå och Kallax flygplats

Läs mer

F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N

F Ö R D J U P N I N G A V Ö V E R S I K T S P L A N 58 Hallsbergs tätort är regionalt centrum för Sydnärke som utgörs av kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Laxå. Den sammanlagda folkmängden i Sydnärke uppgår till ca 60 000 invånare. Tätortsgränsen

Läs mer

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan

Umeå. Figur 4.1:1. Tåg av Regina-typ, används för regionaltrafik på flera sträckor i södra Sverige. Gemensam del för hela Norrbotniabanan 4 Framtidsscenario med Norrbotniabanan Norrbotniabanan är ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse. Stora vinster redan på kort sikt finns att hämta för godstrafiken,

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Motala kommun avseende perioden 2010 2014

IT-infrastrukturprogram för Motala kommun avseende perioden 2010 2014 IT-infrastrukturprogram för Motala kommun avseende perioden 2010 2014 Utgåva 2009-12-22. Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 VISION, SYFTE OCH MÅL MED PROGRAMMET... 4 2.1 VISION... 4 2.2 SYFTE... 4 2.3 MÅL...

Läs mer

Det urbana stationssamhället Forsknings- och praktikeröversikt

Det urbana stationssamhället Forsknings- och praktikeröversikt Mistra Urban Futures Rapport 2013:3 Det urbana stationssamhället Forsknings- och praktikeröversikt Alice Dahlstrand, Trafikverket Joakim Forsemalm, Göteborgs universitet Karl Palmås, Chalmers Det urbana

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

5 kommunikation och teknisk försörjning

5 kommunikation och teknisk försörjning 5 kommunikation och teknisk försörjning Kommunikation och teknisk försörjning I detta kapitel kan man läsa om Skelleftedalens trafiksystem i stort, vilka resvanor Skelleftebon har till exempel, var det

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-11-07 RS130045 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 Regionstyrelsen Förslag till Regional infrastrukturplan

Läs mer

Figur 23: Investeringar i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten (Tillkommer ERTMS) 186(250) 2009-04-21

Figur 23: Investeringar i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten (Tillkommer ERTMS) 186(250) 2009-04-21 185(250) Detta är förstås ytterst hämmande för den transportintensiva industrin som till stor del är beroende av effektiva järnvägstransporter. Norrbotniabanan skulle medföra stora mernyttor för investeringarna

Läs mer

Foto: Stefan Ideberg. Underlag inför samråd 1 om. Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Stockholms län. AB Storstockholms Lokaltrafik

Foto: Stefan Ideberg. Underlag inför samråd 1 om. Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Stockholms län. AB Storstockholms Lokaltrafik Foto: Stefan Ideberg Underlag inför samråd 1 om Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Stockholms län AB Storstockholms Lokaltrafik Ny lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) Den nya lagen om

Läs mer

Väg 32, delen Traneryd - Sommen

Väg 32, delen Traneryd - Sommen Förstudie Väg 32, delen Traneryd - Sommen Tranås kommun, Jönköpings län Förslagshandling 2010-11-15 Objekt: 87 633 373 Titel: Väg 32, delen Traneryd-Sommen, Förstudie - förslagshandling Utgivningsdatum:

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Handlingsplanens innehåll... 2 1.3 Pågående åtgärder under trafikplanens antagande...

Läs mer