Verksamhetsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014 Orienteringssektionen, IF Marin Väst Innehållande - Verksamhetsplan Orientering 2014: Etappmål 2014 för vision Verksamhetsplan Handikapp Organisation - Kommunikationskanaler - Budget Orientering Budget Handikapp (12)

2 Verksamhetsplan Orientering: Etappmål 2014 för Vision 2016 Orienteringssektionens verksamhetsplan för 2014 grundar sig i den långsiktiga vision för verksamheten som togs fram Verksamhetsplanens mål och aktiviteter för 2014 presenteras under de fyra fokusområdena från visionen för 2016:Många medlemmar, Orientering och aktiviteter, God gemenskap samt Organisation och verksamhet Många medlemmar Vår vision 2016: Sektionen har medlemmar med olika ålder och bakgrund. Vi har tillräckligt många medlemmar för att genomföra den verksamhet vi vill ha. Vi har en tydlig marknadsföring i stadsdelen och vi hittar nya medlemmar och nya medlemmar hittar oss. Alla nya medlemmar får ett likadant välkomnande med information om föreningen och vägledning in i orienteringssporten. Vi är minst 10 deltagare per kurs Vi närmar oss 40 medlemmar som städar, så att ett städtillfälle per säsong räcker. Vi har en dokumenterad rekryteringsprocess, både marknadsföring och mottagande. Vi marknadsför våra arrangemang i stadsdelen för att rekrytera nya medlemmar Vi arrangerar minst 1 aktivitet per år för allmänheten Vi stöttar skolor och idrottslärare i orienteringsundervisningen Vi inbjuder till nybörjarkurser via skolor och anslag i motionscentraler Etappmål Marknadsföring och rekrytering: Vi vill behålla och ha en verksamhet som tilltalar våra nuvarande medlemmar. Vi strävar därefter efter att marknadsföra sporten, föreningen och sektionens verksamhet till allmänheten, i första hand i vårt närområde (fd Älvsborg SDN), därefter i närliggande områden (Majorna, Grimmered, Högsbo, Frölunda, Tynnered, Önnered, Södra Skärgården) och sedan även utanför detta område. 1. Vi synliggör antal medlemmar som betalar träningsavgift som mått på antal medlemmar 2. Vi bevakar vår närkarta Påvelund som vårt område där vi ska synas som första alternativa klubb/kartintressent. Vi meddelar ändringar i kartan till Staffan som håller den uppdaterad 3. Vi bjuder in och/eller lotsar intresserade ur allmänheten till våra orienteringskurser 4. Nybörjarkurs hålls parallellt för både barn och föräldrar/andra vuxna och annonseras via skolorna och på motionscentralerna 5. Vi håller minst två aktiviteter för allmänheten (t.ex. motionsorientering) som vi marknadsför brett och sedan utvärderar. Verksamhet som arrangeras för allmänheten bör ha en tydlig orienteringskoppling. I första hand som orientering, i andra hand med fokus på skogsvistelse, löpning eller annan fysisk träning. 6. Vi uppdaterar vår hemsida med en sida som riktar sig till idrottslärare, och agerar bollplank med kartor, övningar och banläggning på förfrågan 7. Vi sammanställer en kort och inspirerande information som välkomnar intresserade potentiella medlemmar och som kan användas på hemsidan och i andra sammanhang. 2 (12)

3 Orientering och aktiviteter Vår vision 2016: Vi fokuserar vår verksamhet på orientering, utomhusaktiviteter och fysisk träning. Medlemmarna hittar aktiviteter som passar dem och kan utvecklas på olika sätt. Vi uppmuntrar utbildning och framförallt ledarutbildning, för att stärka vår organisation och individen. Vi har kompetens och vilja i klubben för att kunna arrangera tävlingar. Vi arrangerar tävlingar regelbundet för att bidra till sporten, utveckla sektionen och oss själva. Erbjuda alla medlemmar orienteringsteknisk utbildning i minst tre steg. Erbjuda regelbunden fysisk träning under hela året Kontinuerligt pusha för ledarutbildning och utveckling för individer, minst 1 ny ledare/år Vi arrangerar 1 tävling, i storleksordningen Vårserieetapp eller större samarrangemang, per år. Klubben har minst 1 banläggare steg 2. Etappmål Orientera mera: Den viktigaste delen av vår verksamhet är att erbjuda våra medlemmar goda möjligheter att träna och tävla inom orientering samt att utveckla sin förmåga och orienteringskunskap. 1. Vi håller minst 2 orienteringskurser för våra medlemmar på en specifik nivå i färgtrappan, där färdigheterna för färgnivån specificeras och gås igenom 2. Vi erbjuder möjlighet till kvalitativ mängdträning och övning i orienteringsteknik på varje medlems nivå genom deltagande i sektionens lördagsträningar, Torsdagsträningarna, Vintercupen samt tävlingar 3. Vi uppmuntrar våra ungdomar år att delta i GOF-läger, och ungdomar år att delta GOFs ungdomsgrupps verksamhet, för att ge dem nya utmaningar på sin egen orienteringsnivå och kunna träffa ungdomar från andra klubbar. 4. Vi uppmuntrar till och stöttar deltagande i tävlingar genom att rangordna och rekommendera tävlingar för olika ambitions- och svårighetsnivå inom vårt område, och informerar om dessa i klubbblad och i kalendern på hemsidan, 5. Vi erbjuder inneträningar varje vecka utanför säsong, och löp/skogsträning varje vecka under april-maj och september, för regelbunden fysisk träning 6. Vi identifierar och uppmuntrar medlemmarna att gå bra ledarkurser, för individernas egen orienteringsutveckling såväl som för ökad kunskap om ledarskap. Minst 1 person bör gå någon form av ledar-, tränar- eller orienteringsteknisk utbildning under året. 7. Vi identifierar och uppmuntrar till anmälan till banläggarkurser steg 1 och steg 2, med målet att minst 1 person går banläggarutbildning under året och att minst 1 person som tidigare inte lagt banor lägger en motionsorientering eller lördagsträning 8. Vi erbjuder våra banläggare (både dem med och utan banläggarkort) möjligheter till banläggning och övning, både informella och formella uppdrag. Banläggare ska också ha möjlighet att närvara vid banläggarkonferens och kontrollantuppdrag. 9. Vi genomför ett bra arrangemang av Vårserien E3 24 maj 2014 ihop med Skidklubben. Vi försöker ha en bred representation av både erfarna och oerfarna IFMV-are i olika uppgifter och utvärderar vad som gått bra/dåligt och responsen efter arrangemanget. 10. Vi arrangerar 2st Motionsorientering som vi nyttjar som övning för större arrangemang. 3 (12)

4 11. Vi uppmuntrar våra medlemmar, framför allt dem som inte tidigare arrangerat, att delta i arrangemang kring lördagsträning, Motionsorientering eller Vårserien. God gemenskap Vår vision 2016: Medlemmarna känner gemenskap och är engagerade i verksamheten. Medlemmarna känner att det finns möjlighet att ta initiativ att dra igång saker och får stöd i sektionen. Sektionen sätter värde på medlemmarna och visar uppskattning för deras insatser. Medlemmarna får möjlighet att träffas regelbundet i olika aktiviteter. Vi motiverar och påminner varandra att deltaga i aktiviteter. Etappmål 2013: Hjärtat i vår verksamhet Utgångspunkten för området Gemenskap i visionen och verksamhetsplanen 2013 är sektionens s.k. Gyllene Cirklar som togs fram Dessa identifierar hjärtat i vår verksamhet: gemenskapen och glädjen i sektionen och sporten som får oss att vilja delta i verksamheten. 1. Under 2014 ska vi, förutom tränings- och tävlingsrelaterade aktiviteter, hålla minst 2 medlemsmöten, minst 2 avslutningar och minst 1 fest. 2. Vid prioriterade tävlingar deltar vi med standar på plats, och uppmuntrar våra medlemmar särskilt att delta vid dessa tävlingar. 3. Vi håller under året minst 1 läger eller 1 tävlingsresa öppen för alla sektionens medlemmar att delta i på sin nivå. 4. Vi uppmuntrar till deltagande i träning och tävling genom ett flitpris som delas ut vid varje säsongsavslutning. Vi premierar både deltagande och resultat genom våra Vandringspris för ungdom och vuxen. 5. Idéer och initiativ från medlemmar synliggörs och förslag på aktiviteter införlivas om möjligt i verksamheten. 6. Vi planerar under försommaren in en sektionsdag för renovering av klubbstugan med uppgifter där alla medlemmar kan bidra, fika och trevlig samvaro. 4 (12)

5 Organisation och verksamhet Vision för 2016: Medlemmarna känner till föreningens och sektionens organisation och känner till hur de kan bli en del av den. Vår organisation och vårt arbete är tydligt strukturerat så att medlemmarna känner trygghet i sin roll i verksamheten, och vågar ta nya ansvar. Sektionen är, likt föreningen, demokratisk och följer föreningens värdegrund. Det är viktigt att organisationen är tydligt beskriven så att den kan utvecklas vid initiativ från medlemmar. Verksamhetsplanen är långsiktig så att föreningens medlemmar vet vad de kan förvänta sig av verksamheten, både nu och i framtiden. Många av medlemmarna är involverade i sektionens arbete, både i smått och stort. Ett uppdaterat organisationsschema finns publicerat varje säsong Sektionen har regelbundna arbetsmöten Uppstart och avslutning hålls för alla medlemmar varje säsong Etappmål för Ordning och reda: Transparens, tydlighet och öppenhet eftersträvas i allt sektionens arbete. Det ska vara lätt att förstå hur sektionen fungerar och vad det innebär att vara medlem. 1. Ett organisationsschema tas fram till vårens första medlemsmöte och presenteras då samt i klubbbladet 2. Vi inventerar och organiserar sektionens materiel, planerar och strukturerar behov av inköp och underhåll. 3. Ett informationsblad tas fram till nya medlemmar med information kring medlemskap i föreningen och sektionens verksamhet. Detta delas ut till alla nya samt nuvarande medlemmar och publiceras på hemsidan. 4. Inför vår- och höstsäsongerna hålls ett medlemsmöte med information om kommande verksamhet och utdelande av klubbbladet. Detta görs även vid säsongsavslutningar. 5. Som målsättning ska all typ av verksamhet (träning, tävling, arrangemang) finnas med i kalendern på hemsidan och i klubbbladet. 6. En struktur tas fram för ledarmöten inom sektionen, och ett schema för dessa sätts upp inför varje säsong. I dagordningen ingår även rapporter från möten i t.ex. förbundet, stadsdelen eller föreningsstyrelsen. 7. Sektionens informationskanaler förvaltas enligt verksamhetsplanen och utvärderas eller utvecklas vid behov. Riktlinjerna kring information och hantering av personuppgifter delges våra medlemmar. 5 (12)

6 Verksamhetsplan Handikapp 2014 Vi planerar att fortsätta i gamla hjulspår under 2014 dvs 10 träningstillfällen under våren och dito under hösten. Vi planerar för någon typ av läger under hösten, förhoppningsvis tillsammans med övriga sektionen. Vi tror inte på att få fler medlemmar under året. I planen för året finns fjällresan till Transtrand som i år förläggs till W14. 4 deltagare + 3 ledare.. Vår nya medlem har aldrig stått på skidor och då räcker inte ledarkadern till för att lära och hjälpa henne till meningsfulla aktiviteter därstädes. 6 (12)

7 Organisation IFMV Orientering: Föreningsstyrelsen IF Marin Väst: Staffan Broberg, Kassör Birgitta Johansson-Cahlin, Ledamot Klas Eriksson, Ledamot Har rösträtt i föreningsstyrelsen och förvaltar IF Marin Väst enligt stadgarna och årsmötets beslut. Staffan ansvarar även för klubbens bokföring, medlemsmatrikel och bidragsansökningar. Anna Broberg - suppleant Ersätter vid behov frånvarande ledamot i styrelsen, tillfälligt eller om behov uppstår under resten av mandattiden. Kan även annars medverka vid styrelsemöten men då utan rösträtt. Karin Elfman och Lena Kollén - Valberedning Orientering Bereder val till föreningsstyrelsen för orienteringssektionens räkning. Kan medverka vid styrelsemöten men saknar rösträtt. Orienteringssektionen: Sektionsledare - Linda Martinsson Leder sektionens verksamhet, adjungerad till föreningsstyrelsen och representerar föreningen i Göteborgs Orienteringsförbund (GOF) samt sektionen i stadsdelen, RF/VSIF, IoFF och liknande. Sektionssekreterare Orientering (OL) - Klas Petersson Förvaltar, administrerar och följer upp sektionens planer, budget, medlemsförteckning, schema och liknande. Kan representera föreningen i Göteborgs Orienteringsförbund (GOF) samt sektionen i stadsdelen, RF/VSIF, IoFF och liknande. Sektionssekreterare Handikapp (HK) - Hans Tengström Förvaltar och administrerar Handikapps medlemsförteckning, schema och liknande. Bevakar ansökan om bidrag via föreningsstyrelsen. Har rätt att vid behov representera föreningen i Göteborgs Orienteringsförbund (GOF) samt sektionen i stadsdelen, RF/VSIF, IoFF och liknande. Webmaster - Klas Eriksson Administrerar sektionens hemsida och ansvarar för externt/internt innehåll 7 (12)

8 Orientering: Kartansvarig - Staffan Broberg Förvaltar klubbens kartor och representerar klubben i GKR, Göteborgs Kartregister. Ansvarar för, uppdaterar och förvaltar masterfilen till kartan Påvelund Städansvarig - Karin Elfman Lägger städschema och samordnar kontakter mot stadsdelsnämnden och fritidsgården. Ungdomsansvarig - Anna Broberg Samordnar sektionens ungdomsverksamhet och representerar föreningen i GOFs ungdomsledarkonferenser Tränare och ledare Tränare och personer med andra viktiga ledarfunktioner som organiserar och bedriver verksamheten i orienteringsgruppen. Anna Broberg, Staffan Broberg, Fredrik Cahlin, Karin Elfman, Vidar Eriksson, Anja Johansson, Jakob Junkers, Johan Kollén, Linda Martinsson och Klas Petersson ingår f.n. i denna grupp, men alla medlemmar är välkomna att vara med. Planerar, arrangerar, administrerar och genomför kurser, läger och träningar för ungdomar och vuxna i orientering. Prioriterad grupp för orienterings- och ledarutbildningar. Banläggare kort 1 - Anna Broberg, Staffan Broberg, Vidar Eriksson, Klas Petersson Kan ansvara för banläggning vid officiella tävlingar motsvarande nivå 1. Deltar vid förbundets banläggarkonferenser och utför banläggnings- och bankontrollantuppdrag. Vid egna träningar har vi även utbildade banläggare utan formell behörighet, t.ex. Karin Elfman, Gösta Malmer, Linda Martinsson och Ebba Tengström. Om medlemmar vill prova på eller lära sig mer om banläggning anordnar vi gärna en studiecirkel eller hjälper er hitta en utbildning! Handikapp: Ledare Bengt Alkdal, Bertil Olander Kontaktuppgifter IFMV Orientering 2014: Mailkontakt: Postadress: Hemsida: IF Marin Väst Orientering, box 5155, Västra Frölunda Facebook OL: Twitter OL: Anslutning till mailutskick Orientering görs på hemsidan under Kontakta oss; 8 (12)

9 Kommunikationskanaler IF Marin Väst Orientering De här kanalerna använder vi oss i huvudsak av för att sprida information inom sektionen: o Personliga möten som samling eller information i samband med aktivitet är den informationsform som fungerar bäst, gärna med utdelning av skriftlig information. Viktigast är medlemsmöten som föreningens årsmöte eller sektionens försäsongsmöten. Bristen är att informationen bara når de närvarande. o o o o Skriftlig information som ska nå alla OL-medlemmar publiceras fysiskt i klubbbladet som delas ut till samtliga sektionens aktiva, fyra gånger per år. Klubbbladet läggs också ut på hemsidan. Hemsidan är klubbens ansikte utåt. Här publiceras externt officiell information kring föreningen eller sektionen som ska nå alla som är intresserade;! Scheman, föreningsinformation, Hänt i klubben och annat som service till medlemmarna! Information till omvärlden - nya medlemmar, övriga organisationer, skolor, allmänheten, press och samhället i stort.! Information på hemsidan ska alltid vara giltig och officiell, men bygger på att medlemmen själv söker information. OL: Via gruppmail skickar orienterarna ut intern information som snabbt behöver nå alla medlemmar i gruppen, t.ex. rutiner för anmälan, inbjudan till aktiviteter eller arrangemang, schema, städschema och dylikt - men även påminnelser om information från hemsidan som behöver spridas fort. Mailen är snabb, intern - men når bara dem som registrerats i mailsystemet och kan därför inte vara den officiella kanalen. Den bör heller inte användas alltför ofta. Hemsida och klubbblad används för information som ska nå alla. OL: Orienterarnas facebooksida är en officiell sida som är öppen för alla att läsa, men innehåller inte all information. Fokus ligger på korta påminnelser, tips, inbjudningar eller berättelser om genomförda aktiviteter. Dess styrka är att marknadsföra oss på ett kärnfullt sätt på en stor arena, och att de medlemmar som registrerat sig som gillare har möjlighet att få direkt avisering när något läggs ut. Når inte alla medlemmar, så officiell information som publiceras här ska också ligga på hemsidan. Facebook-inläggen publiceras även på Twitter, och de nyaste syns även på hemsidan. Västra Frölunda, januari 2014 Linda Martinsson, sektionsledare IF Marin Väst Orienteringssektionen 9 (12)

10 Budget Orientering 2014 Intäkter Kostnader Träningsavgifter kr Hallhyror kr Egna arrangemang kr Materialkostnader kr Hallbingo kr Priser/medaljer kr Städning kr Start-/anmälningsavgift kr Idrottskläder 0 kr Träningsläger kr Kom.bidrag kr Lagkostnader kr Statliga bidrag (LOK) kr Egna arrangemang kr Övriga bidrag kr Avgift (GKR) kr Medlemsavgifter kr Avgift (SF) kr Klubbstugan kr Övriga resekostnader 0 kr Diverse kostnader Kontorsmaterial Porto Försäkringar Sammanträdeskostnader Kostnad administration Marknadsföring Hemsidan Facklitteratur Bilersättning Utbildning kr kr -200 kr -600 kr -600 kr kr kr kr 0 kr kr kr Klubbstugan kr Summa intäkter kr Summa kostnader kr Resultat 0 kr 10 (12)

11 Finansiering av orienteringsverksamheten 2014 Vi strävar efter att hålla nere tränings- och tävlingsavgifterna så att ingen medlem förhindras att delta i verksamheten av ekonomiska skäl. Städning Vår absolut viktigaste inkomstkälla är vårt städuppdrag i Påvelunds fritidsgård, som ger oss en mycket god finansiering av vår verksamhet (knappa hälften av våra totala intäkter) till en mycket begränsad arbetsinsats per medlem. Alla aktiva medlemmar utom sektionsledare och sektionssekreterare får varsitt städtillfälle på turlistan, och med de senaste årens medlemsantal har listan varit så lång att varje medlem bara fått ett tillfälle per termin. Karin Elfman organiserar städuppdraget även 2014 och gör en mycket viktig insats för sektionen i detta. Så länge vi kan ha kvar städuppdraget kommer vi inte att ha obligatoriska beting att sälja lotter, kakor, strumpor, korv eller liknande mer arbetskrävande uppgifter för vare sig barn eller vuxna i vår verksamhet. Arrangemang De gånger vi arrangerar orienteringstävlingar för andra klubbar eller för allmänheten har vi också möjlighet att tjäna pengar till sektionen. Fördelen med arrangemangen är att vi får jobba med orientering och att alla får en chans att utveckla sina egna organisations- och/eller orienteringskunskaper. Vi blir ålagda ungefär ett arrangemang per år från GOF, och vi brukar klara dessa mycket bra genom ett brett engagemang och både små och stora funktionärsinsatser från medlemmarna. Eftersom intäkterna från arrangemang ofta är svåra att budgetera för kan vi, som 2013, få överskott från dessa. I sådana fall försöker vi betala tillbaka detta till medlemmarna genom att subventionera resor eller aktiviteter. Som liten klubb arrangerar vi ofta tillsammans med Göteborgs Skidklubb för att få tillräcklig bemanning. Under 2014 kommer vi att tillsammans arrangera en etapp av ungdomstävlingen Vårserien, där vi i IFMV denna gång är ansvariga tävlingsledare. Anna samordnar vår del av arrangemanget och bemanningen. Förutom våra ungdomar upp till 16 år som deltar i själva tävlingen kommer större delen av våra medlemmar behövas till olika funktionärsuppdrag, och det finns stora möjligheter att själv välja vad man vill göra eller kanske utbildas i inför tävlingen. IF Marin Väst och GSK arrangerar etapp 3 av Vårserien, lördagen den 24 maj i Skatås. Vi kommer även att arrangera Motions-OL i väster vid två tillfällen under året. 11 (12)

12 Budget Handikapp 2014 BUDGET 2014 (SEK) Intäkter Kostnader Gemensamma aktiviteter: Medlemsavgifter 2600 Träffika 800 Läger 1200 Material 500 Summa Resultat +100 Fjällresa: Egenavgifter 8000 Bidrag IOFF Sökt SDN Centrum 6000 Sökt SDN V Göteborg 6000 Kost o logi Hyrbil + bränsle 8500 Liftkort, fika och övrigt 6000 Summa Resultat +-0 Kommentar: Observera att äskandet mot SDN endast är en budgetsiffra tills beslut erhållits. 12 (12)

- Etappmål 2013 för vision

- Etappmål 2013 för vision Verksamhetsplan 2013 Orienteringssektionen, IF Marin Väst - Etappmål 2013 för vision 2016 - Orienteringssektionens verksamhetsplan för 2013 grundar sig i den långsiktiga vision för verksamheten som under

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 IF MARIN VÄST ORIENTERING Sammanställd av Linda Martinsson och Klas Petersson Sektionsledaren sammanfattar 2013 kommer jag nog att komma ihåg som arrangemangens och de många

Läs mer

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor

1(7) Verksamhetsplan Skogsluffarnas OK Längdskidor 1(7) Verksamhetsplan 2015-2016 Skogsluffarnas OK Längdskidor 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Verksamhetsplanens syfte... 3 2 Förutsättningar... 3 3 Strategisk karta... 3 3.1 Verksamhetsidé... 3 3.2

Läs mer

OLorganisationen. OK Alehof

OLorganisationen. OK Alehof OLorganisationen OK Alehof Innehåll Innehåll... 2 Orienteringssektionen... 3 Övergripande (ordförande)... 3 Ekonomi (kassör)... 3 Utrustning:... 4 Träffar och Utmärkelser:... 5 Utbildning-Ledare... 5 Egna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

Välkomna till. UngO teket. Kunskap, engagemang och delaktighet för unga orienterare NAMN FÖRENING. ungoteket.se

Välkomna till. UngO teket. Kunskap, engagemang och delaktighet för unga orienterare NAMN FÖRENING. ungoteket.se Välkomna till UngO teket Kunskap, engagemang och delaktighet för unga orienterare NAMN FÖRENING UngO teket Om UngOteket på 30 sekunder Är du en ung orienterare som vill lära dig mer om vad som händer bakom

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom 2011-2012 Lite fakta om Falköpings AIK Slalom FAIK Slalom är en framgångsrik slalomklubb som under åren haft glädjen att se många av sina åkare göra sig gällande även

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män.

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män. Original 27 27 Styrelsens sammansättning Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande

Läs mer

Älvkarleby Gymnastikförening. Verksamhetsplan 2016

Älvkarleby Gymnastikförening. Verksamhetsplan 2016 Älvkarleby Gymnastikförening Verksamhetsplan 2016 1. Föreningens mål Erbjuda i första hand barn och ungdomar, träning i gymnastik och i viss mån tävling i truppgymnastik samt utveckla dessa barn och ungdomar

Läs mer

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs.

Styrelsen roll är att säkerställa och ge förutsättningar att vision och mål följs. Styrelsens roll Västra Marks styrelse består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, en materialförvaltare och två representanter för moderföreningarna Hajoms IF (HIF) och Björketorps IF (BIF). Styrelsen

Läs mer

Årsmöte VMK sida 1(6)

Årsmöte VMK sida 1(6) Årsmöte VMK 2014-03-09 sida 1(6) Dagordning VMK årsmöte 2014 1. Fråga om mötets behöriga utlysande 2. Val av a) Ordförande b) sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013 1 VERKSAMHETSPLAN FÖR RINGSJÖ OK 2013 KLUBBENS VERKSAMHET BEDRIVS I ENIGHET MED POLICY FÖR RINGSJÖ OK, SOM BLAND ANNAT INNEBÄR ATT VI ARBETAR MOT ALLA FORMER AV DROGER, TOBAK, NARKOTIKA OCH DOPNING. EGNA

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler?

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Votes: 97 Bli bättre på att visa och marknadsföra våra aktiviteter till nya människor Fler närtävlingar Vilket ger

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2015. Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2015 Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015. Verksamhetsplanen består av följande delar:

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Dokumentet godkändes av årsmötet 2014-03-12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande styrdokument... 3 Verksamhetsplan 2014-2015... 4 Verksamhetsidé

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Uppstartsguide för ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap

Uppstartsguide för ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap Uppstartsguide för ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap För att underlätta uppstarten utav en ny sektion inom Chalmers Studentkårs Idrottssällskap har den här uppstartsguiden författats.

Läs mer

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Klubben ska: Bedriva en elitinriktad tränings- och tävlingsverksamhet för våra medlemmar Möjliggöra ett aktivt utövande av sporten även för övriga orienteringslöpare och skidåkare

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 1 Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 Klubbens verksamhet bedrivs i enighet med Policy för Ringsjö OK, som bland annat innebär att vi arbetar mot alla former av droger, tobak, narkotika och dopning. Egna

Läs mer

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer?

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer? FÖRENINGSHJÄLPEN Vill din förening växa och få nya ideer? Studieförbundet Vuxenskolan brinner för föreningslivet och gör allt för att stötta och utveckla samhällsengagemang och demokrati. Genom utbildningar,

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta SNO-konferens 2011-01-22 Tveta Agenda 09.00 09.20 Samling, välkomna, rep. av 2010 års konf. 09.20 10.00 Ekonomiska läget 10.00 10.15 Kaffe och mingel 10.15 11.10 Grupparbete 1 11.10 11.15 Kort genomgång

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Organisation och struktur

Organisation och struktur Organisation och struktur 1 Inledning Avsikten med detta dokument är att det skall beskriva de olika uppgifterna som utförs i föreningen och framförallt med inriktning mot: Allmän beskrivning Arbetsuppgifter

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER 1 BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER Det åligger alla förtroendevalda att; Vara engagerad i de frågor som föreningen driver Följa föreningens policys Vid förtroendeperiodens slut lämna in en verksamhetsberättelse

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

ATTUNDA ORIENTERINGSKLUBB

ATTUNDA ORIENTERINGSKLUBB ATTUNDA ORIENTERINGSKLUBB VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 & LÅNGTIDSPLAN 2016-2025 1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Vår Verksamhetsidé är ATTUNDA OK ska vara en ideell idrottsförening med hemvist i Sollentuna,

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver 5 2016-10-30 INLEDNING Målet ska vara att utveckla verksamheten för barn, ungdomar och vuxna för cykling - Mountainbike, Landsväg och Motion. Åtgärder för att få fler

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Styrelsens och arbetsgruppernas uppdrag Styrelsen och arbetsgrupperna är sammansatta av föräldrar som har barn med olika funktionshinder. Vi bor på olika platser i upptagningsområdet, vilket gör att vi

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 Fem nyckelord som ska vara beskrivande för vår verksamhet Glädje Kamratskap Struktur/ Kontinuitet Utmaning/ Äventyr Lärande/ Utveckling Så här är vi organiserade

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

OK Renen. Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer

OK Renen. Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer OK Renen Verksamhetsutveckling - Förslag på kommittéer 2016-04- 17 Förslag på kommittéer ü Arrangemangs ü Ungdoms ü Tränings- och tävlings ü Bredd ü SkidO ü Cykel ü Information- och marknadsförings ü Klubblokals

Läs mer

-vår väg mot framtiden

-vår väg mot framtiden -vår väg mot framtiden Östersunds Curlingklubb en nationell förebild som möjligheternas klubb i en levande arena 2013-03-27 2 Östersunds Curlingklubb erbjuder: Curling som motion och tävlingsverksamhet

Läs mer

PROTOKOLL Konstitutionerande styrelsemöte i Upsala Fäktning

PROTOKOLL Konstitutionerande styrelsemöte i Upsala Fäktning PROTOKOLL Konstitutionerande styrelsemöte i Upsala Fäktning Tid: Onsdagen den 27 mars kl 19.00 Plats: Fyrishov, kontoret i fäktsalen Närvarande: Pär Lansåker, Mattias Edlund, Per-Ivan Larsson, Susann Jokinen,

Läs mer

Föredragslista. 20 april Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

Föredragslista. 20 april Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. TIF:s Allmänna möte 20 april 2016 Föredragslista 1. OFMÖ. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Gävle konståkningsklubb. Klubben. Issäsong och träningar. Träningshallar. Office säsong. Läger

Gävle konståkningsklubb. Klubben. Issäsong och träningar. Träningshallar. Office säsong. Läger Gävle konståkningsklubb Värt att veta för tävlingsåkare och föräldrar i Gävle konståkningsklubb. Klubben Klubben bedriver konståkning och skridskoskola för barn och ungdom from 4 års ålder. Vi vill ha

Läs mer

Protokoll. DK Juniordykarna. Datum: 13 oktober 2016 Tid: Plats: Olof Wijksgatan 6

Protokoll. DK Juniordykarna. Datum: 13 oktober 2016 Tid: Plats: Olof Wijksgatan 6 ! Protokoll DK Juniordykarna Datum: 13 oktober 2016 Tid: 18.30-21.00 Plats: Olof Wijksgatan 6 Närvarande: Simon Pettersson, Alma Wetterek, Roger Olausson, Gabriel Manne, Andrea Olsson, Stig Mattsson, Johan

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2006-03-02

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2006-03-02 Fördelning: Handläggare Jan Kovacs 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Styrelsen, revisorerna, samtliga sektionsledare NÄRVARANDE Peder Johansson Ingvar Wihlborg Erika Weddfelt Svenåke Ericson Sune Pettersson

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND Verksamhetsplan för Stockholms Fäktförbund 2013 Allmänt Stockholms Fäktförbund, grundat 1945, har som uppgift att verka för fäktsportens utveckling i Storstockholmsområdet. Förbundet

Läs mer

Anteckning och foton Unga ledare träff 9-11/9-2011. Först bilder och därefter anteckningar samt presentationer

Anteckning och foton Unga ledare träff 9-11/9-2011. Först bilder och därefter anteckningar samt presentationer Anteckning och foton Unga ledare träff 9-11/9-2011 Först bilder och därefter anteckningar samt presentationer Vissa tog stora anteckningar Utkastade på luft- och lärakännapaus Föreningskunskapsmemory

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 21 mars 2013, kl 19.00 Klädsel: Vanliga kläder, ej Gi Alla medlemmar och målsmän till medlemmar under

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

PLAN ARRANGEMANG 2016-2017

PLAN ARRANGEMANG 2016-2017 1 PLAN ARRANGEMANG 2016-2017 10-sep Rullskidrejs (Skigorullen?) i Kungsängen Även KM/Rullskidor Tävlingsledare: Anders Börjesjö Oktober Januari KM i Terränglöpning i Ursvik Tävlingsledare: Jan Hasselgren

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 3 Datum: 2015-04- 07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Att starta ett lag i föreningen

Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I din hand håller du nu ett kompendium som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014

Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 Kårstyrelsens förslag till årsmötet Onsdagen den 5 mars 2014 1. Medlemsavgift 2014 Medlemsavgift per år: 200 kr. Medlemsavgift per år och familj: 500 kr. Medlemsavgift för projekt: 100 kr. (Medlemskap

Läs mer

Protokollet skrivet av Mikael Larson Sida 1 av 3

Protokollet skrivet av Mikael Larson Sida 1 av 3 Närvarande: Anders Bjermo Mikael Larson Christopher Elg Martin Lindkvist Lars Nagy Frånvarande: Rasmus Persson Magnus Smith Johan Sandström Jakob Forsberg kårchef vice kårchef /kassör suppleant/sekreterare

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10

Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Mötesanteckningar styrelsemöte 2013-03-10 Plats: Smålandsidrottens föreläsningssal Tid: 17.00-19.40 Närvarande: Thony Ragnarsson Katarina Ragnarsson Erik Gunhamn Christian Martinsson Simon Karlsson Andreas

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Svaide Roma SOK. Verksamhetsplan 1 (6)

Svaide Roma SOK. Verksamhetsplan 1 (6) Svaide Roma SOK Verksamhetsplan 2014 1 (6) Stuggruppen Ansvara för uthyrning av stugan. Klara av tillsyn och skötsel av stugan på ideell basis. Utföra diverse underhåll på ideell basis. Underhålla motionsspåren.

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013

Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013 Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013 Årsmötet inleder MiniVinmässan med start 1830. Insläpp med fördrink före 1830. Se särskild kallelse

Läs mer