Verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014 Orienteringssektionen, IF Marin Väst Innehållande - Verksamhetsplan Orientering 2014: Etappmål 2014 för vision Verksamhetsplan Handikapp Organisation - Kommunikationskanaler - Budget Orientering Budget Handikapp (12)

2 Verksamhetsplan Orientering: Etappmål 2014 för Vision 2016 Orienteringssektionens verksamhetsplan för 2014 grundar sig i den långsiktiga vision för verksamheten som togs fram Verksamhetsplanens mål och aktiviteter för 2014 presenteras under de fyra fokusområdena från visionen för 2016:Många medlemmar, Orientering och aktiviteter, God gemenskap samt Organisation och verksamhet Många medlemmar Vår vision 2016: Sektionen har medlemmar med olika ålder och bakgrund. Vi har tillräckligt många medlemmar för att genomföra den verksamhet vi vill ha. Vi har en tydlig marknadsföring i stadsdelen och vi hittar nya medlemmar och nya medlemmar hittar oss. Alla nya medlemmar får ett likadant välkomnande med information om föreningen och vägledning in i orienteringssporten. Vi är minst 10 deltagare per kurs Vi närmar oss 40 medlemmar som städar, så att ett städtillfälle per säsong räcker. Vi har en dokumenterad rekryteringsprocess, både marknadsföring och mottagande. Vi marknadsför våra arrangemang i stadsdelen för att rekrytera nya medlemmar Vi arrangerar minst 1 aktivitet per år för allmänheten Vi stöttar skolor och idrottslärare i orienteringsundervisningen Vi inbjuder till nybörjarkurser via skolor och anslag i motionscentraler Etappmål Marknadsföring och rekrytering: Vi vill behålla och ha en verksamhet som tilltalar våra nuvarande medlemmar. Vi strävar därefter efter att marknadsföra sporten, föreningen och sektionens verksamhet till allmänheten, i första hand i vårt närområde (fd Älvsborg SDN), därefter i närliggande områden (Majorna, Grimmered, Högsbo, Frölunda, Tynnered, Önnered, Södra Skärgården) och sedan även utanför detta område. 1. Vi synliggör antal medlemmar som betalar träningsavgift som mått på antal medlemmar 2. Vi bevakar vår närkarta Påvelund som vårt område där vi ska synas som första alternativa klubb/kartintressent. Vi meddelar ändringar i kartan till Staffan som håller den uppdaterad 3. Vi bjuder in och/eller lotsar intresserade ur allmänheten till våra orienteringskurser 4. Nybörjarkurs hålls parallellt för både barn och föräldrar/andra vuxna och annonseras via skolorna och på motionscentralerna 5. Vi håller minst två aktiviteter för allmänheten (t.ex. motionsorientering) som vi marknadsför brett och sedan utvärderar. Verksamhet som arrangeras för allmänheten bör ha en tydlig orienteringskoppling. I första hand som orientering, i andra hand med fokus på skogsvistelse, löpning eller annan fysisk träning. 6. Vi uppdaterar vår hemsida med en sida som riktar sig till idrottslärare, och agerar bollplank med kartor, övningar och banläggning på förfrågan 7. Vi sammanställer en kort och inspirerande information som välkomnar intresserade potentiella medlemmar och som kan användas på hemsidan och i andra sammanhang. 2 (12)

3 Orientering och aktiviteter Vår vision 2016: Vi fokuserar vår verksamhet på orientering, utomhusaktiviteter och fysisk träning. Medlemmarna hittar aktiviteter som passar dem och kan utvecklas på olika sätt. Vi uppmuntrar utbildning och framförallt ledarutbildning, för att stärka vår organisation och individen. Vi har kompetens och vilja i klubben för att kunna arrangera tävlingar. Vi arrangerar tävlingar regelbundet för att bidra till sporten, utveckla sektionen och oss själva. Erbjuda alla medlemmar orienteringsteknisk utbildning i minst tre steg. Erbjuda regelbunden fysisk träning under hela året Kontinuerligt pusha för ledarutbildning och utveckling för individer, minst 1 ny ledare/år Vi arrangerar 1 tävling, i storleksordningen Vårserieetapp eller större samarrangemang, per år. Klubben har minst 1 banläggare steg 2. Etappmål Orientera mera: Den viktigaste delen av vår verksamhet är att erbjuda våra medlemmar goda möjligheter att träna och tävla inom orientering samt att utveckla sin förmåga och orienteringskunskap. 1. Vi håller minst 2 orienteringskurser för våra medlemmar på en specifik nivå i färgtrappan, där färdigheterna för färgnivån specificeras och gås igenom 2. Vi erbjuder möjlighet till kvalitativ mängdträning och övning i orienteringsteknik på varje medlems nivå genom deltagande i sektionens lördagsträningar, Torsdagsträningarna, Vintercupen samt tävlingar 3. Vi uppmuntrar våra ungdomar år att delta i GOF-läger, och ungdomar år att delta GOFs ungdomsgrupps verksamhet, för att ge dem nya utmaningar på sin egen orienteringsnivå och kunna träffa ungdomar från andra klubbar. 4. Vi uppmuntrar till och stöttar deltagande i tävlingar genom att rangordna och rekommendera tävlingar för olika ambitions- och svårighetsnivå inom vårt område, och informerar om dessa i klubbblad och i kalendern på hemsidan, 5. Vi erbjuder inneträningar varje vecka utanför säsong, och löp/skogsträning varje vecka under april-maj och september, för regelbunden fysisk träning 6. Vi identifierar och uppmuntrar medlemmarna att gå bra ledarkurser, för individernas egen orienteringsutveckling såväl som för ökad kunskap om ledarskap. Minst 1 person bör gå någon form av ledar-, tränar- eller orienteringsteknisk utbildning under året. 7. Vi identifierar och uppmuntrar till anmälan till banläggarkurser steg 1 och steg 2, med målet att minst 1 person går banläggarutbildning under året och att minst 1 person som tidigare inte lagt banor lägger en motionsorientering eller lördagsträning 8. Vi erbjuder våra banläggare (både dem med och utan banläggarkort) möjligheter till banläggning och övning, både informella och formella uppdrag. Banläggare ska också ha möjlighet att närvara vid banläggarkonferens och kontrollantuppdrag. 9. Vi genomför ett bra arrangemang av Vårserien E3 24 maj 2014 ihop med Skidklubben. Vi försöker ha en bred representation av både erfarna och oerfarna IFMV-are i olika uppgifter och utvärderar vad som gått bra/dåligt och responsen efter arrangemanget. 10. Vi arrangerar 2st Motionsorientering som vi nyttjar som övning för större arrangemang. 3 (12)

4 11. Vi uppmuntrar våra medlemmar, framför allt dem som inte tidigare arrangerat, att delta i arrangemang kring lördagsträning, Motionsorientering eller Vårserien. God gemenskap Vår vision 2016: Medlemmarna känner gemenskap och är engagerade i verksamheten. Medlemmarna känner att det finns möjlighet att ta initiativ att dra igång saker och får stöd i sektionen. Sektionen sätter värde på medlemmarna och visar uppskattning för deras insatser. Medlemmarna får möjlighet att träffas regelbundet i olika aktiviteter. Vi motiverar och påminner varandra att deltaga i aktiviteter. Etappmål 2013: Hjärtat i vår verksamhet Utgångspunkten för området Gemenskap i visionen och verksamhetsplanen 2013 är sektionens s.k. Gyllene Cirklar som togs fram Dessa identifierar hjärtat i vår verksamhet: gemenskapen och glädjen i sektionen och sporten som får oss att vilja delta i verksamheten. 1. Under 2014 ska vi, förutom tränings- och tävlingsrelaterade aktiviteter, hålla minst 2 medlemsmöten, minst 2 avslutningar och minst 1 fest. 2. Vid prioriterade tävlingar deltar vi med standar på plats, och uppmuntrar våra medlemmar särskilt att delta vid dessa tävlingar. 3. Vi håller under året minst 1 läger eller 1 tävlingsresa öppen för alla sektionens medlemmar att delta i på sin nivå. 4. Vi uppmuntrar till deltagande i träning och tävling genom ett flitpris som delas ut vid varje säsongsavslutning. Vi premierar både deltagande och resultat genom våra Vandringspris för ungdom och vuxen. 5. Idéer och initiativ från medlemmar synliggörs och förslag på aktiviteter införlivas om möjligt i verksamheten. 6. Vi planerar under försommaren in en sektionsdag för renovering av klubbstugan med uppgifter där alla medlemmar kan bidra, fika och trevlig samvaro. 4 (12)

5 Organisation och verksamhet Vision för 2016: Medlemmarna känner till föreningens och sektionens organisation och känner till hur de kan bli en del av den. Vår organisation och vårt arbete är tydligt strukturerat så att medlemmarna känner trygghet i sin roll i verksamheten, och vågar ta nya ansvar. Sektionen är, likt föreningen, demokratisk och följer föreningens värdegrund. Det är viktigt att organisationen är tydligt beskriven så att den kan utvecklas vid initiativ från medlemmar. Verksamhetsplanen är långsiktig så att föreningens medlemmar vet vad de kan förvänta sig av verksamheten, både nu och i framtiden. Många av medlemmarna är involverade i sektionens arbete, både i smått och stort. Ett uppdaterat organisationsschema finns publicerat varje säsong Sektionen har regelbundna arbetsmöten Uppstart och avslutning hålls för alla medlemmar varje säsong Etappmål för Ordning och reda: Transparens, tydlighet och öppenhet eftersträvas i allt sektionens arbete. Det ska vara lätt att förstå hur sektionen fungerar och vad det innebär att vara medlem. 1. Ett organisationsschema tas fram till vårens första medlemsmöte och presenteras då samt i klubbbladet 2. Vi inventerar och organiserar sektionens materiel, planerar och strukturerar behov av inköp och underhåll. 3. Ett informationsblad tas fram till nya medlemmar med information kring medlemskap i föreningen och sektionens verksamhet. Detta delas ut till alla nya samt nuvarande medlemmar och publiceras på hemsidan. 4. Inför vår- och höstsäsongerna hålls ett medlemsmöte med information om kommande verksamhet och utdelande av klubbbladet. Detta görs även vid säsongsavslutningar. 5. Som målsättning ska all typ av verksamhet (träning, tävling, arrangemang) finnas med i kalendern på hemsidan och i klubbbladet. 6. En struktur tas fram för ledarmöten inom sektionen, och ett schema för dessa sätts upp inför varje säsong. I dagordningen ingår även rapporter från möten i t.ex. förbundet, stadsdelen eller föreningsstyrelsen. 7. Sektionens informationskanaler förvaltas enligt verksamhetsplanen och utvärderas eller utvecklas vid behov. Riktlinjerna kring information och hantering av personuppgifter delges våra medlemmar. 5 (12)

6 Verksamhetsplan Handikapp 2014 Vi planerar att fortsätta i gamla hjulspår under 2014 dvs 10 träningstillfällen under våren och dito under hösten. Vi planerar för någon typ av läger under hösten, förhoppningsvis tillsammans med övriga sektionen. Vi tror inte på att få fler medlemmar under året. I planen för året finns fjällresan till Transtrand som i år förläggs till W14. 4 deltagare + 3 ledare.. Vår nya medlem har aldrig stått på skidor och då räcker inte ledarkadern till för att lära och hjälpa henne till meningsfulla aktiviteter därstädes. 6 (12)

7 Organisation IFMV Orientering: Föreningsstyrelsen IF Marin Väst: Staffan Broberg, Kassör Birgitta Johansson-Cahlin, Ledamot Klas Eriksson, Ledamot Har rösträtt i föreningsstyrelsen och förvaltar IF Marin Väst enligt stadgarna och årsmötets beslut. Staffan ansvarar även för klubbens bokföring, medlemsmatrikel och bidragsansökningar. Anna Broberg - suppleant Ersätter vid behov frånvarande ledamot i styrelsen, tillfälligt eller om behov uppstår under resten av mandattiden. Kan även annars medverka vid styrelsemöten men då utan rösträtt. Karin Elfman och Lena Kollén - Valberedning Orientering Bereder val till föreningsstyrelsen för orienteringssektionens räkning. Kan medverka vid styrelsemöten men saknar rösträtt. Orienteringssektionen: Sektionsledare - Linda Martinsson Leder sektionens verksamhet, adjungerad till föreningsstyrelsen och representerar föreningen i Göteborgs Orienteringsförbund (GOF) samt sektionen i stadsdelen, RF/VSIF, IoFF och liknande. Sektionssekreterare Orientering (OL) - Klas Petersson Förvaltar, administrerar och följer upp sektionens planer, budget, medlemsförteckning, schema och liknande. Kan representera föreningen i Göteborgs Orienteringsförbund (GOF) samt sektionen i stadsdelen, RF/VSIF, IoFF och liknande. Sektionssekreterare Handikapp (HK) - Hans Tengström Förvaltar och administrerar Handikapps medlemsförteckning, schema och liknande. Bevakar ansökan om bidrag via föreningsstyrelsen. Har rätt att vid behov representera föreningen i Göteborgs Orienteringsförbund (GOF) samt sektionen i stadsdelen, RF/VSIF, IoFF och liknande. Webmaster - Klas Eriksson Administrerar sektionens hemsida och ansvarar för externt/internt innehåll 7 (12)

8 Orientering: Kartansvarig - Staffan Broberg Förvaltar klubbens kartor och representerar klubben i GKR, Göteborgs Kartregister. Ansvarar för, uppdaterar och förvaltar masterfilen till kartan Påvelund Städansvarig - Karin Elfman Lägger städschema och samordnar kontakter mot stadsdelsnämnden och fritidsgården. Ungdomsansvarig - Anna Broberg Samordnar sektionens ungdomsverksamhet och representerar föreningen i GOFs ungdomsledarkonferenser Tränare och ledare Tränare och personer med andra viktiga ledarfunktioner som organiserar och bedriver verksamheten i orienteringsgruppen. Anna Broberg, Staffan Broberg, Fredrik Cahlin, Karin Elfman, Vidar Eriksson, Anja Johansson, Jakob Junkers, Johan Kollén, Linda Martinsson och Klas Petersson ingår f.n. i denna grupp, men alla medlemmar är välkomna att vara med. Planerar, arrangerar, administrerar och genomför kurser, läger och träningar för ungdomar och vuxna i orientering. Prioriterad grupp för orienterings- och ledarutbildningar. Banläggare kort 1 - Anna Broberg, Staffan Broberg, Vidar Eriksson, Klas Petersson Kan ansvara för banläggning vid officiella tävlingar motsvarande nivå 1. Deltar vid förbundets banläggarkonferenser och utför banläggnings- och bankontrollantuppdrag. Vid egna träningar har vi även utbildade banläggare utan formell behörighet, t.ex. Karin Elfman, Gösta Malmer, Linda Martinsson och Ebba Tengström. Om medlemmar vill prova på eller lära sig mer om banläggning anordnar vi gärna en studiecirkel eller hjälper er hitta en utbildning! Handikapp: Ledare Bengt Alkdal, Bertil Olander Kontaktuppgifter IFMV Orientering 2014: Mailkontakt: Postadress: Hemsida: IF Marin Väst Orientering, box 5155, Västra Frölunda Facebook OL: Twitter OL: https://twitter.com/ifmarinvast Anslutning till mailutskick Orientering görs på hemsidan under Kontakta oss; 8 (12)

9 Kommunikationskanaler IF Marin Väst Orientering De här kanalerna använder vi oss i huvudsak av för att sprida information inom sektionen: o Personliga möten som samling eller information i samband med aktivitet är den informationsform som fungerar bäst, gärna med utdelning av skriftlig information. Viktigast är medlemsmöten som föreningens årsmöte eller sektionens försäsongsmöten. Bristen är att informationen bara når de närvarande. o o o o Skriftlig information som ska nå alla OL-medlemmar publiceras fysiskt i klubbbladet som delas ut till samtliga sektionens aktiva, fyra gånger per år. Klubbbladet läggs också ut på hemsidan. Hemsidan är klubbens ansikte utåt. Här publiceras externt officiell information kring föreningen eller sektionen som ska nå alla som är intresserade;! Scheman, föreningsinformation, Hänt i klubben och annat som service till medlemmarna! Information till omvärlden - nya medlemmar, övriga organisationer, skolor, allmänheten, press och samhället i stort.! Information på hemsidan ska alltid vara giltig och officiell, men bygger på att medlemmen själv söker information. OL: Via gruppmail skickar orienterarna ut intern information som snabbt behöver nå alla medlemmar i gruppen, t.ex. rutiner för anmälan, inbjudan till aktiviteter eller arrangemang, schema, städschema och dylikt - men även påminnelser om information från hemsidan som behöver spridas fort. Mailen är snabb, intern - men når bara dem som registrerats i mailsystemet och kan därför inte vara den officiella kanalen. Den bör heller inte användas alltför ofta. Hemsida och klubbblad används för information som ska nå alla. OL: Orienterarnas facebooksida är en officiell sida som är öppen för alla att läsa, men innehåller inte all information. Fokus ligger på korta påminnelser, tips, inbjudningar eller berättelser om genomförda aktiviteter. Dess styrka är att marknadsföra oss på ett kärnfullt sätt på en stor arena, och att de medlemmar som registrerat sig som gillare har möjlighet att få direkt avisering när något läggs ut. Når inte alla medlemmar, så officiell information som publiceras här ska också ligga på hemsidan. Facebook-inläggen publiceras även på Twitter, och de nyaste syns även på hemsidan. Västra Frölunda, januari 2014 Linda Martinsson, sektionsledare IF Marin Väst Orienteringssektionen 9 (12)

10 Budget Orientering 2014 Intäkter Kostnader Träningsavgifter kr Hallhyror kr Egna arrangemang kr Materialkostnader kr Hallbingo kr Priser/medaljer kr Städning kr Start-/anmälningsavgift kr Idrottskläder 0 kr Träningsläger kr Kom.bidrag kr Lagkostnader kr Statliga bidrag (LOK) kr Egna arrangemang kr Övriga bidrag kr Avgift (GKR) kr Medlemsavgifter kr Avgift (SF) kr Klubbstugan kr Övriga resekostnader 0 kr Diverse kostnader Kontorsmaterial Porto Försäkringar Sammanträdeskostnader Kostnad administration Marknadsföring Hemsidan Facklitteratur Bilersättning Utbildning kr kr -200 kr -600 kr -600 kr kr kr kr 0 kr kr kr Klubbstugan kr Summa intäkter kr Summa kostnader kr Resultat 0 kr 10 (12)

11 Finansiering av orienteringsverksamheten 2014 Vi strävar efter att hålla nere tränings- och tävlingsavgifterna så att ingen medlem förhindras att delta i verksamheten av ekonomiska skäl. Städning Vår absolut viktigaste inkomstkälla är vårt städuppdrag i Påvelunds fritidsgård, som ger oss en mycket god finansiering av vår verksamhet (knappa hälften av våra totala intäkter) till en mycket begränsad arbetsinsats per medlem. Alla aktiva medlemmar utom sektionsledare och sektionssekreterare får varsitt städtillfälle på turlistan, och med de senaste årens medlemsantal har listan varit så lång att varje medlem bara fått ett tillfälle per termin. Karin Elfman organiserar städuppdraget även 2014 och gör en mycket viktig insats för sektionen i detta. Så länge vi kan ha kvar städuppdraget kommer vi inte att ha obligatoriska beting att sälja lotter, kakor, strumpor, korv eller liknande mer arbetskrävande uppgifter för vare sig barn eller vuxna i vår verksamhet. Arrangemang De gånger vi arrangerar orienteringstävlingar för andra klubbar eller för allmänheten har vi också möjlighet att tjäna pengar till sektionen. Fördelen med arrangemangen är att vi får jobba med orientering och att alla får en chans att utveckla sina egna organisations- och/eller orienteringskunskaper. Vi blir ålagda ungefär ett arrangemang per år från GOF, och vi brukar klara dessa mycket bra genom ett brett engagemang och både små och stora funktionärsinsatser från medlemmarna. Eftersom intäkterna från arrangemang ofta är svåra att budgetera för kan vi, som 2013, få överskott från dessa. I sådana fall försöker vi betala tillbaka detta till medlemmarna genom att subventionera resor eller aktiviteter. Som liten klubb arrangerar vi ofta tillsammans med Göteborgs Skidklubb för att få tillräcklig bemanning. Under 2014 kommer vi att tillsammans arrangera en etapp av ungdomstävlingen Vårserien, där vi i IFMV denna gång är ansvariga tävlingsledare. Anna samordnar vår del av arrangemanget och bemanningen. Förutom våra ungdomar upp till 16 år som deltar i själva tävlingen kommer större delen av våra medlemmar behövas till olika funktionärsuppdrag, och det finns stora möjligheter att själv välja vad man vill göra eller kanske utbildas i inför tävlingen. IF Marin Väst och GSK arrangerar etapp 3 av Vårserien, lördagen den 24 maj i Skatås. Vi kommer även att arrangera Motions-OL i väster vid två tillfällen under året. 11 (12)

12 Budget Handikapp 2014 BUDGET 2014 (SEK) Intäkter Kostnader Gemensamma aktiviteter: Medlemsavgifter 2600 Träffika 800 Läger 1200 Material 500 Summa Resultat +100 Fjällresa: Egenavgifter 8000 Bidrag IOFF Sökt SDN Centrum 6000 Sökt SDN V Göteborg 6000 Kost o logi Hyrbil + bränsle 8500 Liftkort, fika och övrigt 6000 Summa Resultat +-0 Kommentar: Observera att äskandet mot SDN endast är en budgetsiffra tills beslut erhållits. 12 (12)

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Skärmfullt. -en guide för ungdomsverksamhet. Textbok

Skärmfullt. -en guide för ungdomsverksamhet. Textbok -en guide för ungdomsverksamhet Textbok Hej orienteringförening! Kul att ni tagit er an Skärmfullt och är redo att satsa på ungdomsverksamheten i er förening. Det kommer bli en spännande resa och med er

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se Bilsport Rekrytering www.sbf.se bilsport@sbf.se Svenska Bilsportförbundet, full fart framåt. Just nu håller du Svenska Bilsportförbundets rekryteringsråd i din hand. Det måste betyda att du och din klubb

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Handlingar. Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka

Handlingar. Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka Handlingar Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka Innehåll Välkomna! 2 Kallelse och mötesformalia 3 Här finns information om tid, plats och mat m.m. under dagen. Här står också hur stämman/årsmötet

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Jämlikhetsnämndens ordförande... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap! Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap.

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer