Verksamhetsplan 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014 Orienteringssektionen, IF Marin Väst Innehållande - Verksamhetsplan Orientering 2014: Etappmål 2014 för vision Verksamhetsplan Handikapp Organisation - Kommunikationskanaler - Budget Orientering Budget Handikapp (12)

2 Verksamhetsplan Orientering: Etappmål 2014 för Vision 2016 Orienteringssektionens verksamhetsplan för 2014 grundar sig i den långsiktiga vision för verksamheten som togs fram Verksamhetsplanens mål och aktiviteter för 2014 presenteras under de fyra fokusområdena från visionen för 2016:Många medlemmar, Orientering och aktiviteter, God gemenskap samt Organisation och verksamhet Många medlemmar Vår vision 2016: Sektionen har medlemmar med olika ålder och bakgrund. Vi har tillräckligt många medlemmar för att genomföra den verksamhet vi vill ha. Vi har en tydlig marknadsföring i stadsdelen och vi hittar nya medlemmar och nya medlemmar hittar oss. Alla nya medlemmar får ett likadant välkomnande med information om föreningen och vägledning in i orienteringssporten. Vi är minst 10 deltagare per kurs Vi närmar oss 40 medlemmar som städar, så att ett städtillfälle per säsong räcker. Vi har en dokumenterad rekryteringsprocess, både marknadsföring och mottagande. Vi marknadsför våra arrangemang i stadsdelen för att rekrytera nya medlemmar Vi arrangerar minst 1 aktivitet per år för allmänheten Vi stöttar skolor och idrottslärare i orienteringsundervisningen Vi inbjuder till nybörjarkurser via skolor och anslag i motionscentraler Etappmål Marknadsföring och rekrytering: Vi vill behålla och ha en verksamhet som tilltalar våra nuvarande medlemmar. Vi strävar därefter efter att marknadsföra sporten, föreningen och sektionens verksamhet till allmänheten, i första hand i vårt närområde (fd Älvsborg SDN), därefter i närliggande områden (Majorna, Grimmered, Högsbo, Frölunda, Tynnered, Önnered, Södra Skärgården) och sedan även utanför detta område. 1. Vi synliggör antal medlemmar som betalar träningsavgift som mått på antal medlemmar 2. Vi bevakar vår närkarta Påvelund som vårt område där vi ska synas som första alternativa klubb/kartintressent. Vi meddelar ändringar i kartan till Staffan som håller den uppdaterad 3. Vi bjuder in och/eller lotsar intresserade ur allmänheten till våra orienteringskurser 4. Nybörjarkurs hålls parallellt för både barn och föräldrar/andra vuxna och annonseras via skolorna och på motionscentralerna 5. Vi håller minst två aktiviteter för allmänheten (t.ex. motionsorientering) som vi marknadsför brett och sedan utvärderar. Verksamhet som arrangeras för allmänheten bör ha en tydlig orienteringskoppling. I första hand som orientering, i andra hand med fokus på skogsvistelse, löpning eller annan fysisk träning. 6. Vi uppdaterar vår hemsida med en sida som riktar sig till idrottslärare, och agerar bollplank med kartor, övningar och banläggning på förfrågan 7. Vi sammanställer en kort och inspirerande information som välkomnar intresserade potentiella medlemmar och som kan användas på hemsidan och i andra sammanhang. 2 (12)

3 Orientering och aktiviteter Vår vision 2016: Vi fokuserar vår verksamhet på orientering, utomhusaktiviteter och fysisk träning. Medlemmarna hittar aktiviteter som passar dem och kan utvecklas på olika sätt. Vi uppmuntrar utbildning och framförallt ledarutbildning, för att stärka vår organisation och individen. Vi har kompetens och vilja i klubben för att kunna arrangera tävlingar. Vi arrangerar tävlingar regelbundet för att bidra till sporten, utveckla sektionen och oss själva. Erbjuda alla medlemmar orienteringsteknisk utbildning i minst tre steg. Erbjuda regelbunden fysisk träning under hela året Kontinuerligt pusha för ledarutbildning och utveckling för individer, minst 1 ny ledare/år Vi arrangerar 1 tävling, i storleksordningen Vårserieetapp eller större samarrangemang, per år. Klubben har minst 1 banläggare steg 2. Etappmål Orientera mera: Den viktigaste delen av vår verksamhet är att erbjuda våra medlemmar goda möjligheter att träna och tävla inom orientering samt att utveckla sin förmåga och orienteringskunskap. 1. Vi håller minst 2 orienteringskurser för våra medlemmar på en specifik nivå i färgtrappan, där färdigheterna för färgnivån specificeras och gås igenom 2. Vi erbjuder möjlighet till kvalitativ mängdträning och övning i orienteringsteknik på varje medlems nivå genom deltagande i sektionens lördagsträningar, Torsdagsträningarna, Vintercupen samt tävlingar 3. Vi uppmuntrar våra ungdomar år att delta i GOF-läger, och ungdomar år att delta GOFs ungdomsgrupps verksamhet, för att ge dem nya utmaningar på sin egen orienteringsnivå och kunna träffa ungdomar från andra klubbar. 4. Vi uppmuntrar till och stöttar deltagande i tävlingar genom att rangordna och rekommendera tävlingar för olika ambitions- och svårighetsnivå inom vårt område, och informerar om dessa i klubbblad och i kalendern på hemsidan, 5. Vi erbjuder inneträningar varje vecka utanför säsong, och löp/skogsträning varje vecka under april-maj och september, för regelbunden fysisk träning 6. Vi identifierar och uppmuntrar medlemmarna att gå bra ledarkurser, för individernas egen orienteringsutveckling såväl som för ökad kunskap om ledarskap. Minst 1 person bör gå någon form av ledar-, tränar- eller orienteringsteknisk utbildning under året. 7. Vi identifierar och uppmuntrar till anmälan till banläggarkurser steg 1 och steg 2, med målet att minst 1 person går banläggarutbildning under året och att minst 1 person som tidigare inte lagt banor lägger en motionsorientering eller lördagsträning 8. Vi erbjuder våra banläggare (både dem med och utan banläggarkort) möjligheter till banläggning och övning, både informella och formella uppdrag. Banläggare ska också ha möjlighet att närvara vid banläggarkonferens och kontrollantuppdrag. 9. Vi genomför ett bra arrangemang av Vårserien E3 24 maj 2014 ihop med Skidklubben. Vi försöker ha en bred representation av både erfarna och oerfarna IFMV-are i olika uppgifter och utvärderar vad som gått bra/dåligt och responsen efter arrangemanget. 10. Vi arrangerar 2st Motionsorientering som vi nyttjar som övning för större arrangemang. 3 (12)

4 11. Vi uppmuntrar våra medlemmar, framför allt dem som inte tidigare arrangerat, att delta i arrangemang kring lördagsträning, Motionsorientering eller Vårserien. God gemenskap Vår vision 2016: Medlemmarna känner gemenskap och är engagerade i verksamheten. Medlemmarna känner att det finns möjlighet att ta initiativ att dra igång saker och får stöd i sektionen. Sektionen sätter värde på medlemmarna och visar uppskattning för deras insatser. Medlemmarna får möjlighet att träffas regelbundet i olika aktiviteter. Vi motiverar och påminner varandra att deltaga i aktiviteter. Etappmål 2013: Hjärtat i vår verksamhet Utgångspunkten för området Gemenskap i visionen och verksamhetsplanen 2013 är sektionens s.k. Gyllene Cirklar som togs fram Dessa identifierar hjärtat i vår verksamhet: gemenskapen och glädjen i sektionen och sporten som får oss att vilja delta i verksamheten. 1. Under 2014 ska vi, förutom tränings- och tävlingsrelaterade aktiviteter, hålla minst 2 medlemsmöten, minst 2 avslutningar och minst 1 fest. 2. Vid prioriterade tävlingar deltar vi med standar på plats, och uppmuntrar våra medlemmar särskilt att delta vid dessa tävlingar. 3. Vi håller under året minst 1 läger eller 1 tävlingsresa öppen för alla sektionens medlemmar att delta i på sin nivå. 4. Vi uppmuntrar till deltagande i träning och tävling genom ett flitpris som delas ut vid varje säsongsavslutning. Vi premierar både deltagande och resultat genom våra Vandringspris för ungdom och vuxen. 5. Idéer och initiativ från medlemmar synliggörs och förslag på aktiviteter införlivas om möjligt i verksamheten. 6. Vi planerar under försommaren in en sektionsdag för renovering av klubbstugan med uppgifter där alla medlemmar kan bidra, fika och trevlig samvaro. 4 (12)

5 Organisation och verksamhet Vision för 2016: Medlemmarna känner till föreningens och sektionens organisation och känner till hur de kan bli en del av den. Vår organisation och vårt arbete är tydligt strukturerat så att medlemmarna känner trygghet i sin roll i verksamheten, och vågar ta nya ansvar. Sektionen är, likt föreningen, demokratisk och följer föreningens värdegrund. Det är viktigt att organisationen är tydligt beskriven så att den kan utvecklas vid initiativ från medlemmar. Verksamhetsplanen är långsiktig så att föreningens medlemmar vet vad de kan förvänta sig av verksamheten, både nu och i framtiden. Många av medlemmarna är involverade i sektionens arbete, både i smått och stort. Ett uppdaterat organisationsschema finns publicerat varje säsong Sektionen har regelbundna arbetsmöten Uppstart och avslutning hålls för alla medlemmar varje säsong Etappmål för Ordning och reda: Transparens, tydlighet och öppenhet eftersträvas i allt sektionens arbete. Det ska vara lätt att förstå hur sektionen fungerar och vad det innebär att vara medlem. 1. Ett organisationsschema tas fram till vårens första medlemsmöte och presenteras då samt i klubbbladet 2. Vi inventerar och organiserar sektionens materiel, planerar och strukturerar behov av inköp och underhåll. 3. Ett informationsblad tas fram till nya medlemmar med information kring medlemskap i föreningen och sektionens verksamhet. Detta delas ut till alla nya samt nuvarande medlemmar och publiceras på hemsidan. 4. Inför vår- och höstsäsongerna hålls ett medlemsmöte med information om kommande verksamhet och utdelande av klubbbladet. Detta görs även vid säsongsavslutningar. 5. Som målsättning ska all typ av verksamhet (träning, tävling, arrangemang) finnas med i kalendern på hemsidan och i klubbbladet. 6. En struktur tas fram för ledarmöten inom sektionen, och ett schema för dessa sätts upp inför varje säsong. I dagordningen ingår även rapporter från möten i t.ex. förbundet, stadsdelen eller föreningsstyrelsen. 7. Sektionens informationskanaler förvaltas enligt verksamhetsplanen och utvärderas eller utvecklas vid behov. Riktlinjerna kring information och hantering av personuppgifter delges våra medlemmar. 5 (12)

6 Verksamhetsplan Handikapp 2014 Vi planerar att fortsätta i gamla hjulspår under 2014 dvs 10 träningstillfällen under våren och dito under hösten. Vi planerar för någon typ av läger under hösten, förhoppningsvis tillsammans med övriga sektionen. Vi tror inte på att få fler medlemmar under året. I planen för året finns fjällresan till Transtrand som i år förläggs till W14. 4 deltagare + 3 ledare.. Vår nya medlem har aldrig stått på skidor och då räcker inte ledarkadern till för att lära och hjälpa henne till meningsfulla aktiviteter därstädes. 6 (12)

7 Organisation IFMV Orientering: Föreningsstyrelsen IF Marin Väst: Staffan Broberg, Kassör Birgitta Johansson-Cahlin, Ledamot Klas Eriksson, Ledamot Har rösträtt i föreningsstyrelsen och förvaltar IF Marin Väst enligt stadgarna och årsmötets beslut. Staffan ansvarar även för klubbens bokföring, medlemsmatrikel och bidragsansökningar. Anna Broberg - suppleant Ersätter vid behov frånvarande ledamot i styrelsen, tillfälligt eller om behov uppstår under resten av mandattiden. Kan även annars medverka vid styrelsemöten men då utan rösträtt. Karin Elfman och Lena Kollén - Valberedning Orientering Bereder val till föreningsstyrelsen för orienteringssektionens räkning. Kan medverka vid styrelsemöten men saknar rösträtt. Orienteringssektionen: Sektionsledare - Linda Martinsson Leder sektionens verksamhet, adjungerad till föreningsstyrelsen och representerar föreningen i Göteborgs Orienteringsförbund (GOF) samt sektionen i stadsdelen, RF/VSIF, IoFF och liknande. Sektionssekreterare Orientering (OL) - Klas Petersson Förvaltar, administrerar och följer upp sektionens planer, budget, medlemsförteckning, schema och liknande. Kan representera föreningen i Göteborgs Orienteringsförbund (GOF) samt sektionen i stadsdelen, RF/VSIF, IoFF och liknande. Sektionssekreterare Handikapp (HK) - Hans Tengström Förvaltar och administrerar Handikapps medlemsförteckning, schema och liknande. Bevakar ansökan om bidrag via föreningsstyrelsen. Har rätt att vid behov representera föreningen i Göteborgs Orienteringsförbund (GOF) samt sektionen i stadsdelen, RF/VSIF, IoFF och liknande. Webmaster - Klas Eriksson Administrerar sektionens hemsida och ansvarar för externt/internt innehåll 7 (12)

8 Orientering: Kartansvarig - Staffan Broberg Förvaltar klubbens kartor och representerar klubben i GKR, Göteborgs Kartregister. Ansvarar för, uppdaterar och förvaltar masterfilen till kartan Påvelund Städansvarig - Karin Elfman Lägger städschema och samordnar kontakter mot stadsdelsnämnden och fritidsgården. Ungdomsansvarig - Anna Broberg Samordnar sektionens ungdomsverksamhet och representerar föreningen i GOFs ungdomsledarkonferenser Tränare och ledare Tränare och personer med andra viktiga ledarfunktioner som organiserar och bedriver verksamheten i orienteringsgruppen. Anna Broberg, Staffan Broberg, Fredrik Cahlin, Karin Elfman, Vidar Eriksson, Anja Johansson, Jakob Junkers, Johan Kollén, Linda Martinsson och Klas Petersson ingår f.n. i denna grupp, men alla medlemmar är välkomna att vara med. Planerar, arrangerar, administrerar och genomför kurser, läger och träningar för ungdomar och vuxna i orientering. Prioriterad grupp för orienterings- och ledarutbildningar. Banläggare kort 1 - Anna Broberg, Staffan Broberg, Vidar Eriksson, Klas Petersson Kan ansvara för banläggning vid officiella tävlingar motsvarande nivå 1. Deltar vid förbundets banläggarkonferenser och utför banläggnings- och bankontrollantuppdrag. Vid egna träningar har vi även utbildade banläggare utan formell behörighet, t.ex. Karin Elfman, Gösta Malmer, Linda Martinsson och Ebba Tengström. Om medlemmar vill prova på eller lära sig mer om banläggning anordnar vi gärna en studiecirkel eller hjälper er hitta en utbildning! Handikapp: Ledare Bengt Alkdal, Bertil Olander Kontaktuppgifter IFMV Orientering 2014: Mailkontakt: Postadress: Hemsida: IF Marin Väst Orientering, box 5155, Västra Frölunda Facebook OL: Twitter OL: https://twitter.com/ifmarinvast Anslutning till mailutskick Orientering görs på hemsidan under Kontakta oss; 8 (12)

9 Kommunikationskanaler IF Marin Väst Orientering De här kanalerna använder vi oss i huvudsak av för att sprida information inom sektionen: o Personliga möten som samling eller information i samband med aktivitet är den informationsform som fungerar bäst, gärna med utdelning av skriftlig information. Viktigast är medlemsmöten som föreningens årsmöte eller sektionens försäsongsmöten. Bristen är att informationen bara når de närvarande. o o o o Skriftlig information som ska nå alla OL-medlemmar publiceras fysiskt i klubbbladet som delas ut till samtliga sektionens aktiva, fyra gånger per år. Klubbbladet läggs också ut på hemsidan. Hemsidan är klubbens ansikte utåt. Här publiceras externt officiell information kring föreningen eller sektionen som ska nå alla som är intresserade;! Scheman, föreningsinformation, Hänt i klubben och annat som service till medlemmarna! Information till omvärlden - nya medlemmar, övriga organisationer, skolor, allmänheten, press och samhället i stort.! Information på hemsidan ska alltid vara giltig och officiell, men bygger på att medlemmen själv söker information. OL: Via gruppmail skickar orienterarna ut intern information som snabbt behöver nå alla medlemmar i gruppen, t.ex. rutiner för anmälan, inbjudan till aktiviteter eller arrangemang, schema, städschema och dylikt - men även påminnelser om information från hemsidan som behöver spridas fort. Mailen är snabb, intern - men når bara dem som registrerats i mailsystemet och kan därför inte vara den officiella kanalen. Den bör heller inte användas alltför ofta. Hemsida och klubbblad används för information som ska nå alla. OL: Orienterarnas facebooksida är en officiell sida som är öppen för alla att läsa, men innehåller inte all information. Fokus ligger på korta påminnelser, tips, inbjudningar eller berättelser om genomförda aktiviteter. Dess styrka är att marknadsföra oss på ett kärnfullt sätt på en stor arena, och att de medlemmar som registrerat sig som gillare har möjlighet att få direkt avisering när något läggs ut. Når inte alla medlemmar, så officiell information som publiceras här ska också ligga på hemsidan. Facebook-inläggen publiceras även på Twitter, och de nyaste syns även på hemsidan. Västra Frölunda, januari 2014 Linda Martinsson, sektionsledare IF Marin Väst Orienteringssektionen 9 (12)

10 Budget Orientering 2014 Intäkter Kostnader Träningsavgifter kr Hallhyror kr Egna arrangemang kr Materialkostnader kr Hallbingo kr Priser/medaljer kr Städning kr Start-/anmälningsavgift kr Idrottskläder 0 kr Träningsläger kr Kom.bidrag kr Lagkostnader kr Statliga bidrag (LOK) kr Egna arrangemang kr Övriga bidrag kr Avgift (GKR) kr Medlemsavgifter kr Avgift (SF) kr Klubbstugan kr Övriga resekostnader 0 kr Diverse kostnader Kontorsmaterial Porto Försäkringar Sammanträdeskostnader Kostnad administration Marknadsföring Hemsidan Facklitteratur Bilersättning Utbildning kr kr -200 kr -600 kr -600 kr kr kr kr 0 kr kr kr Klubbstugan kr Summa intäkter kr Summa kostnader kr Resultat 0 kr 10 (12)

11 Finansiering av orienteringsverksamheten 2014 Vi strävar efter att hålla nere tränings- och tävlingsavgifterna så att ingen medlem förhindras att delta i verksamheten av ekonomiska skäl. Städning Vår absolut viktigaste inkomstkälla är vårt städuppdrag i Påvelunds fritidsgård, som ger oss en mycket god finansiering av vår verksamhet (knappa hälften av våra totala intäkter) till en mycket begränsad arbetsinsats per medlem. Alla aktiva medlemmar utom sektionsledare och sektionssekreterare får varsitt städtillfälle på turlistan, och med de senaste årens medlemsantal har listan varit så lång att varje medlem bara fått ett tillfälle per termin. Karin Elfman organiserar städuppdraget även 2014 och gör en mycket viktig insats för sektionen i detta. Så länge vi kan ha kvar städuppdraget kommer vi inte att ha obligatoriska beting att sälja lotter, kakor, strumpor, korv eller liknande mer arbetskrävande uppgifter för vare sig barn eller vuxna i vår verksamhet. Arrangemang De gånger vi arrangerar orienteringstävlingar för andra klubbar eller för allmänheten har vi också möjlighet att tjäna pengar till sektionen. Fördelen med arrangemangen är att vi får jobba med orientering och att alla får en chans att utveckla sina egna organisations- och/eller orienteringskunskaper. Vi blir ålagda ungefär ett arrangemang per år från GOF, och vi brukar klara dessa mycket bra genom ett brett engagemang och både små och stora funktionärsinsatser från medlemmarna. Eftersom intäkterna från arrangemang ofta är svåra att budgetera för kan vi, som 2013, få överskott från dessa. I sådana fall försöker vi betala tillbaka detta till medlemmarna genom att subventionera resor eller aktiviteter. Som liten klubb arrangerar vi ofta tillsammans med Göteborgs Skidklubb för att få tillräcklig bemanning. Under 2014 kommer vi att tillsammans arrangera en etapp av ungdomstävlingen Vårserien, där vi i IFMV denna gång är ansvariga tävlingsledare. Anna samordnar vår del av arrangemanget och bemanningen. Förutom våra ungdomar upp till 16 år som deltar i själva tävlingen kommer större delen av våra medlemmar behövas till olika funktionärsuppdrag, och det finns stora möjligheter att själv välja vad man vill göra eller kanske utbildas i inför tävlingen. IF Marin Väst och GSK arrangerar etapp 3 av Vårserien, lördagen den 24 maj i Skatås. Vi kommer även att arrangera Motions-OL i väster vid två tillfällen under året. 11 (12)

12 Budget Handikapp 2014 BUDGET 2014 (SEK) Intäkter Kostnader Gemensamma aktiviteter: Medlemsavgifter 2600 Träffika 800 Läger 1200 Material 500 Summa Resultat +100 Fjällresa: Egenavgifter 8000 Bidrag IOFF Sökt SDN Centrum 6000 Sökt SDN V Göteborg 6000 Kost o logi Hyrbil + bränsle 8500 Liftkort, fika och övrigt 6000 Summa Resultat +-0 Kommentar: Observera att äskandet mot SDN endast är en budgetsiffra tills beslut erhållits. 12 (12)

OLorganisationen. OK Alehof

OLorganisationen. OK Alehof OLorganisationen OK Alehof Innehåll Innehåll... 2 Orienteringssektionen... 3 Övergripande (ordförande)... 3 Ekonomi (kassör)... 3 Utrustning:... 4 Träffar och Utmärkelser:... 5 Utbildning-Ledare... 5 Egna

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Gävle konståkningsklubb. Klubben. Issäsong och träningar. Träningshallar. Office säsong. Läger

Gävle konståkningsklubb. Klubben. Issäsong och träningar. Träningshallar. Office säsong. Läger Gävle konståkningsklubb Värt att veta för tävlingsåkare och föräldrar i Gävle konståkningsklubb. Klubben Klubben bedriver konståkning och skridskoskola för barn och ungdom from 4 års ålder. Vi vill ha

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu!

Styrelsen. Arbetskopia arbetsordning för Hofors BK, ej fastställd ännu! Styrelsen Förutom ansvar enligt nedan har styrelsen ett GEMENSAMT ansvar för att det som bestäms utförs i de olika grupperna. Alla i styrelsen deltar vid styrelsemöten. Ordförande Skriver dagordning tillsammans

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1 (5) + 3 bilagor Utgåva 7 RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1. ÅLIGGANDE MOT STYRELSEN Äskande av medel Varje sektion ska i samband med uppgörelse av årets budget äska anslag för respektive aktivitet.

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar Eastfield s Linedancers Club Reviderad 2011-11-16 vid extra medlemsårsmöte. 1 Föreningens namn och mål Org.nr.: 802437-4764 Föreningsstadgar Föreningens namn är Eastfield s Linedancers Club (EFLD). Dess

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015 Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Utgångspunkter Utgångspunkter för verksamhetsplanen är dels ÖOF:s dokument Verksamhetsmål och ansvarsområden antaget

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24

Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24 Göteborgs Orienteringsförbund Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24 Plats: Skatås, Skidklubbens stuga Närvarande: Frölunda OL, Per Löfgren GMOK, Ulf Andersson GMOK, Mats Strandhagen GBG's skidklubb,

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Årsmöte för Norra Stockholm Endurance.

Årsmöte för Norra Stockholm Endurance. Årsmöte för Norra Stockholm Endurance. Tid: 16 :e mars, 2014; klockan 10.00 Plats: I Roslagens Jiu Jitsuklubbs träningslokal (hemma hos Sussie och Erik Lorinder), Generalsvägen 19, Österskär. 1. Mötets

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2014 Januari 2015 Linköping Judo en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 311 unika medlemmar som tränat under drygt 20 pass per vecka under terminstiderna

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Tillsammans är vi både glada och starka

Tillsammans är vi både glada och starka Sida 1 av 6 Tillsammans är vi både glada och starka Vi som bor i Göteborgsregionen och har gemensamt kulturell och historisk bakgrund sammanträffades i maj 2012 i Mölndal för att prova vårt behov av en

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 28 oktober 2014 Närvarande: Ej närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Giesela Magnusson, kassör Elin Wallenbring, ledamot

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland

Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Senast reviderad 2015-04-01. Reglemente. för. Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland Reglemente för Brandingenjörsstuderande I Norra Norrland 1 Innehåll Undergrupper... 3 Arbetsmarknad... 3 Festkommittén... 3 Praktik... 3 PR-gruppen... 4 Sportkommittén... 4 Webbansvarig... 4 Resegruppen...

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten.

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten. 2009-03-24 sid 1(7) Innehållsförteckning Program... 1 Inledning... 1 Frisksportrörelsens idé...2 Klubbens program...2 Rörelse och motion... 2...2...3 Alkohol tobak droger doping... 3...3...3...4 Etik och

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Måndag 18 maj 2015 O-Ringen kansliet i Borås Närvarande: Styrelsen: Agneta Berlin, Morgan Bodin, Charlotte Österman,

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer