Fakta Sista ansökningsdatum: Utbildningsstart: Behörighet: Omfattning: Studietakt: Antal veckor Lärande i arbetsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta Sista ansökningsdatum: Utbildningsstart: Behörighet: Omfattning: Studietakt: Antal veckor Lärande i arbetsliv"

Transkript

1 Logistikutbildning Har du arbetat med logistik, inköp, handel, transport eller distribution och vill utvecklas? Är du intresserad av projekt- och arbetsledning? Är du nyfiken på tredjepartslogistik? Då är vår utbildning något för dig! Vad är logistik? Logistik är de synsätt och principer som ligger till grund för planering, utveckling, organisering, samordning, styrning och kontroll av materialflöden från råvaruleverantör till slutförbrukare. Logistik är för många företag en avgörande konkurrensfaktor och det blir allt viktigare att ha en väl fungerande logistikfunktion. Logistik är tvärdisciplinärt och berör flera olika ämnesområden såsom ekonomi, IT, teknik och juridik etc. Vad är tredjepartslogistik? Tredjepartslogistik (3PL) innebär att en tredje part, utöver säljare och kund, övertar vissa eller alla logistiska funktioner. Ett företag låter exempelvis ett annat företag sköta transport och distribution av sina varor till sina kunder. Varför Södertälje? Södertäljeområdet har bra tillgång till logistikinfrastruktur med två europamotorvägar och tre järnvägar som möts, en stor hamn samt slusstrafik mot Mälaren. Södertäljeregionen kännetecknas främst av att vara ett stort konsumtionsområde med ett brett inflöde av varor. Här tillverkas även många varor som sedan skickas på export. Logistikutbildningen är en eftergymnasial utbildning inom Yrkeshögskolan. Utbildningen är ett samarbete mellan Vuxenutbildningen Södertälje, Logent AB och Logistikhögskolan. Fakta Sista ansökningsdatum: Utbildningsstart: Behörighet: Utöver grundläggande behörighet ska du ha Godkända betyg i Svenska1/Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Engelska 6 eller motsvarande samt Matematik 2a/2b/2c eller motsvarande. Kurserna Logistik 1 samt Spedition och transport med godkända betyg eller minst två års yrkeslivserfarenhet eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Urvalet baseras på dina betyg, din yrkeslivserfarenhet samt tidigare studier. Omfattning: 2 år på heltid; 400 Yh-poäng Studietakt: Heltid Antal veckor Lärande i arbetsliv 26 veckor Efter utbildningen kan du arbeta som: Logistiker - som team- eller arbetsledare, med 3PL eller distribution och service Logistiker för utveckling och support Logistikkonsult Utbildningens mål Målet med utbildningen är att du ska få den kunskap som krävs för att arbeta i en arbetsledande roll i en logistikintensivverksamhet. Du kommer kunna leda och genomföra projekt, arbeta med transportstyrning eller handlägga tull-, ursprungs- och frihandelsfrågor. Du kommer kunna arbeta självständigt med ständiga förbättringar och entreprenörskap. Under utbildningen får du även kunskap i hur man mäter och utvärderar effekterna av tredjepartslogistik samt hur man analyserar olika distributionslösningar utifrån givna behov. Utbildningen är framtagen tillsammans med företag i logistikbranschen och baseras på de kunskapsbehov dessa företag söker. En stor del av utbildningen är praktikperioder (LIA Lärande i arbete) på olika företag i logistikbranschen. Utbildningens upplägg Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar samt blandar både gästföreläsningar och seminarier med gruppövningar. Både övningsmaterial och examinationsuppgifter baseras på verkliga fallstudier. Det kommer även finnas tid för studiebesök på företag i logistikbranschen. Samtliga lärare har en stark förankring till logistikbranschen vilket ger dig aktuell kunskap. Tillsammans med 26 veckors LIA-period gör detta utbildningen verklighetsnära och ger en bra inblick i hur yrkesrollen som logistiker kan se ut.

2 Vilka företag samarbetar man med? Utbildningen har i dagsläget ett flertal företag kopplade till sig dels i form av deltagande i ledningsgrupp och dels som LIA-företag. Utbildningen är dessutom framtagen i samråd med ett företag inom branschen. Företagen deltar med gästföreläsare och erbjuder studiebesök samt möjligheter att göra examensarbete hos dem. Branschen består av många olika typer av företag där flera är representerade och delaktiga i utbildningen, såväl transportoch distributionsföretag som producerande företag. Kurser Kurser och innehåll Introduktion Juridik och transporträtt Distributionslogistik Personalledning och arbetsrätt Business English for logistics Kvalitets- och miljöledning Tillämpad IT för logistiker Transportens produktionsplattform Tredjepartslogistik Organisation och ledning Framgångsrika projekt och kommunikation Industriell ekonomi Strategisk och operativ logistik Examensarbete Lärande i arbete, LIA 1 LIA 2 arbetsledning 400p 5p 10p 30p 50p 80p Arbetsmarknad Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som logistiker med arbetsledaransvar. Det finns ett stort behov i branschen av logistiker på denna nivå. Dessutom kommer du ha specialistkompetens inom tredjepartslogistik. Arbetstillfällen finns inom transport-, distributions- och lagerhållande företag men även på företag inom handels- och industriföretag. Studiemedel Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Kontaktinformation Vuxenutbildningen Björn Eriksson studie- och yrkesvägledare Västergatan Södertälje Telefon E-post Logent AB Hammarby Fabriksväg Stockholm Tel:

3 Läs mer: Ansökan och behörighet Informationsblad Kursbeskrivningar FAQ Till dig som arbetsgivare Ansökan och behörighet Behörighet till yrkeshögskolan Grundläggande behörighet enligt Yh-myndighetens behörighetskrav. Krav på särskilda förkunskaper Utöver grundläggande behörighet ska du ha Godkända betyg i Svenska1/Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Engelska 6 eller motsvarande samt Matematik 2a/2b/2c eller motsvarande. Kurserna Logistik 1 samt Spedition och transport med godkända betyg eller minst två års yrkeslivserfarenhet eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Urvalet baseras på dina betyg, din yrkeslivserfarenhet samt tidigare studier. Vad betyder motsvarande kunskaper? Motsvarande kunskaper innebär t ex att du har slutbetyg eller avgångsbetyg från tidigare gymnasieprogram eller gymnasielinjer, att du har läst motsvarande kurser utomlands och har utländska betyg eller att du har läst kurser med andra namn än de som nämns ovan under särskilda förkunskaper. Slutligen kan det också innebära att du har arbetat med logistik och på så sätt fått kunskaper som motsvarar kurserna ovan, i Sverige eller utomlands. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare om du är osäker på vad du har för motsvarande kunskaper. Om du saknar behörighet till Yrkeshögskolan och/eller de särskilda förkunskaper som krävs för utbildningen finns det en möjlighet att antas via så kallad Fri prövning. Det innebär att vi som utbildningsanordnare i vissa fall kan frångå kraven på behörighet och särskilda förkunskaper om vi gör bedömningen att du trots detta kan tillgodogöra dig utbildningen och klarar av arbetet i yrkesrollen. Upp till 20% av de sökande kan antas genom Fri prövning till Yrkeshögskolan. Urvalsgrunder Om det finns fler sökande än antalet platser på utbildningen måste vi göra ett urval bland alla behöriga sökande. Det finns tre urvalsgrunder: Betyg från gymnasieskolan Yrkeslivserfarenhet Tidigare studier inom området från gymnasiet eller högre nivå Ansökan Din ansökan ska innehålla följande dokument: Relevanta betyg eller intyg från gymnasieskolan eller andra utbildningar Tjänsteintyg från samtliga arbetsplatser du vill åberopa i ansökan som visar på när du påbörjade och avslutade anställningen Saknar du betyg eller tjänsteintyg, men har motsvarande kunskaper efter att ha arbetat med logistik i Sverige eller utomlands ber vi dig att kontakta oss. Webbansökan öppnar den 31 mars. Sista dagen för att ansöka till utbildningen är den 16 maj. Här ansöker du till utbildningen. Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i. Personnummer används för statistik och är ett villkor för statsbidrag till våra kurser. Om du av någon anledning inte kan uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med oss. Kursbeskrivning Introduktion 5p Kursen ger dig en överblick av utbildningens helhet och mål samt en genomgång av branschens utveckling och aktuell forskning. Målet med kursen är att få förståelse för centrala begrepp som genomsyrar utbildningen och förståelse kring hur de olika kurserna relaterar till varandra. Den erbjuder en insyn i olika verksamheter i branschen t ex genom studiebesök och gästföreläsningar. Kursen innehåller även en del gruppövningar om hur grupper kan fungera och ha en gemensam begreppsapparat.

4 Juridik och transporträtt 10p Målet för kursen är att du ska kunna arbeta med avancerad tullhantering, med sikte på att korrekt tullhantering kan minska kostnader, påverka ledtider och transportupplägg. En genomgång av begrepp och rutiner vid tullförfaranden samt hur man kan göra bättre val och ta beslut som inbegriper tull och transportsrättsliga frågor. Kursen ger kunskap om de lagar och förordningar som gäller eller berör logistik och transport samt tullrelaterade områden. Du får förståelse för de regelsystem som styr nationella och internationella transporter och för olika transportslag. Distributionslogistik Målet med kursen är att du ska kunna identifiera, beskriva, analysera, kalkylera och utforma olika distributionslösningar. Du får kunskap om lagerhållande verksamheters speciella förutsättningar och krav samt om styrprinciperna för lagerhållning och deras tillämpning i praktiken och hur effektiv lagerhantering kan utformas. Kursen innehåller dessutom kunskap om hur man analyserar, planerar och strukturerar samt väljer rätt distributionsupplägg. Personalledning och arbetsrätt Kursen innehåller både teori och praktik om arbetsledning, vilket handlar om bl a rekrytering och arbetsrätt. Du får kunskap om regelverk som styr arbetsmiljö och arbetsrättsfrågor samt redskap för att kunna utföra en riskanalys, och kunna organisera och ansvara för skyddsarbetet på en arbetsplats. Kursen är en av flera som gör att du kommer att lyckas som operativ arbetsledare på en framtida arbetsplats. Genom praktiska övningar och teori lär du dig om gruppers utveckling, om framgångsrikt ledarskap och personalledning för att kunna leda och ansvara för, samt inspirera och utveckla grupper. Målet är att genom gott ledarskap kunna stimulera och motivera personalen till ytterligare utveckling av logistikfunktionen och dess positiva påverkan på verksamheten. Business English for logistics Kursen ges helt på engelska. Logistikbranschen präglas av internationella kontakter vilket gör att språkkunskaper är viktigt. Du utvecklar dina färdigheter i engelska i syfte att enkelt kunna kommunicera vid internationella affärskontakter. Fallstudier från branschen används som underlag för diskussioner kring affärsfrågor, samhällsfrågor och kulturella skillnader. Material med anknytning till branschen används i stor utsträckning. Andra viktiga delmoment är språkbehandling, språknormer, informationssökning och informationsbearbetning. Kursen ger dig den kompetens som behövs för att använda engelska både i skrift och i tal i det framtida yrket. Kvalitets- och miljöledning Kursen behandlar miljöproblem i stort och bakgrunden till problemen. Stor vikt läggs vid företagets miljöarbete, hur detta bedrivs samt hur det styrs av bla miljöbalken och dess förordningar. Du får veta mer om olika teorier och metoder inom kvalitetsarbete t ex Lean och ISO-certifiering. Företagets kvalitetsarbete, som ofta är starkt förknippat med miljöarbetet, är också en mycket viktig del som kan ha stor inverkan på logistiken. Att ha kunskaper om förbättringsarbete och kvalitetscertifiering är viktiga kunskaper för dig som logistiker. Genom att förstå teorier om miljöpåverkan och utveckling kan man arbeta med miljöförbättringsarbete på ett praktiskt sätt. Målet är att ge kunskap om olika former av negativ miljöpåverkan, åtgärder som kan vidtas för att minska miljöpåverkan och färdighet att kombinera det med effektivt ekonomiskt synsätt. Tillämpad IT för logistiker Kursen är en fördjupning inom ordbehandling, kalkyl och presentation med tillämpningar mot yrkesområdet. Den ger kunskap om e-handel och databashantering. Du får lära dig olika verktyg som ger stöd att välja rätt för att kunna effektivisera logistikprocessen med hjälp av kvalificerad IT. Genom teori och praktiska övningar ges förståelse för hur ett effektivt ERP-system (Enterprize Resource Planning) stödjer logistikprocesserna. Målet med kursen är att ge dig en fördjupad kunskap om och färdighet i att arbeta med de vanligaste datorprogrammen med tillämpningar mot logistikområdet samt specialprogram framtagna för området. Transportens produktionsplattform Under kursen diskuteras val och dess påverkan på logistiska effektivitetsvariabler (intäkter, kostnader, kapitalbindning, miljö) samt transporträttsliga frågor som styr val av upplägg. Målet är att du ska få fördjupad kompetens i att förstå godstransportsystemets uppbyggnad samt kunskap om externa transporter och distributionslösningar avseende olika system och medel för att optimera kundnytta. Kursen ger också färdighet i att använda IT-tillämpningar för planering och styrning av godstransporter samt färdighet i att tillämpa olika modeller som t.ex. Citylogstik, Merge in transit och Crossdocking. Du får kunskap om hur externa transporter och distributionslösningar påverkar kostnad och serviceprestation samt kunskap om nationella och internationella regler inom området. Du får kompetens i att avgöra vilka val som kan göras samt hur dessa val påverkar alla effektivitetsvariablerna. Tredjepartslogistik Kursen innehåller argument och teorier om outsourcing av logistiktjänster, s.k. tredjepartslogistik (3PL). Förståelse för leverantörsperspektiv på interna rutiner och processer såväl som interorganisatoriska processer i ett kundsamarbete. Målet är att få en utvecklad kompetens om 3PL, dess definition och värdeskapande principer.

5 Du fårkunskap om hur nyckeltal definieras inför beslut om outsourcing samt en genomgång av verktyg och metoder för att välja rätt leverantör och lösning. Genom övningar kommer du kunna kalkylera och föreslå tredjepartslogistikupplägg i avsikt att effektivisera flödeskedjan och uppnå serviceförbättringar för kunden. Du får kompetens i att mäta och utvärdera effekterna av tredjepartslogistik samt förstå vilka krav som ställs på såväl kund som leverantör i en tredjepartslogistikrelation. Organisation och ledning Ovanstående kurs ger en bra grund att stå på inför övriga kurser. Vi går igenom organisations-, ledarskaps- och managementteorier samt dess tillämpning. Kursen ger dig kunskap att analysera behov och argumentera för förändringar. Du får lära dig att se sambanden mellan affärsidé, strategier och mål, gruppdynamiska processer och konflikthantering samt teorier om gruppsykologi. Du får kompetens att värdera organisationslösningar i relation till verksamhetens strategier samt sambanden mellan logistik, ekonomi och organisationsförändringar utifrån ett medarbetarperspektiv. Kursen ger dig kunskap om personaladministrativa processer i ett logistikföretag. Dessutom ger den dig kompetens att arbeta självständigt med personligt ansvarstagande samt förståelse för svårigheter och möjligheter som grupper och organisationer ställs inför. Framgångsrika projekt och kommunikation Kursen handlar om hur man kommunicerar effektivt samt hur man lyckas med projekt. Den behandlar hur olika bakgrunder påverkar affärsrelationer, förhandlingar och yrkeslivets umgängesformer. Du får prova på olika sätt kommunicera, både muntligt och skriftlig, genom praktiska övningar som är relaterade till yrkesrollen. Målet är att få kunskap om hur man gör rätt kommunikationsval i affärsrelaterade situationer samt kunna använda olika metoder för att leda, driva och genomföra projekt i avsikt att utveckla logistikfunktionen. I kursen får du anta olika roller i ett projekt, samt praktiskt arbeta med hur styrning och uppföljning av projekt utförs. Industriell ekonomi Kursen ger ett samband mellan de tekniska och ekonomiska frågorna. Vi reder ut företagsekonomiska begrepp och logistikflöden ur ett lönsamhetsperspektiv. Praktiska övningar t ex kalkyluppgifter Målet med kursen är att du ska ha kunskap om organisationsformers och marknadsföringens betydelse för logistikföretagets lönsamhet samt förstå ekonomistyrningens roll i företaget. Den ska även ge kunskap om företagande och företagets processer samt företagsekonomi ur ett Logistikperspektiv och kompetens att kunna arbeta med ständiga förbättringar och entreprenörskap. Strategisk och operativ logistik Kursen går igenom centrala begrepp, teorier och modeller för yrkesrollen. Du får öva på att visualisera flöden, processer och logistiska samband samt på ett framgångsrikt sätt dokumentera och rapportera dessa. Målet med kursen är att ge en djupare förståelse för och kunskap om vad logistik är, hur logistik påverkar företag och hur logistikfrågor är centralt för att öka företagets konkurrensförmåga. Du får även kunskap om logistikflöde, fysiska flöden och informationsflöden som ska samordnas och optimeras. Kursen behandlar även processer inom företagets materialflöde och vi pratar om lean och andra metoder för att arbeta mot ständiga förbättringar. Du får dessutom kompetens att identifiera och påvisa förbättringsmöjligheter för konkurrenskraftiga, kundanpassade och hållbara lösningar inom värdekedjans olika led. Examensarbete 30p Examensarbetet skall dokumentera dina kunskaper och färdigheter samt att dessa motsvarar utbildningens innehåll och hur den används individuellt, kreativt och konkret i ett sammanhang. Det ska vara ett relevant arbete med fördjupad kunskap inom ett aktuellt och efterfrågat intresseområde. Examensarbetet ska visa din kunskap både om helheten och i detaljer. Arbetet är ett sätt att visa att du självständigt kan lösa ett problem, söka och strukturera information samt presentera dina resultat. Målet är att utveckla din förmåga till att planera, genomföra och sammanställa ett projekt inom yrket. Lärande i arbete - LIA 1 50p Lärande i arbete - LIA är en viktig framgångsfaktor för utbildningen. Den ger dig ett tillfälle att praktiskt arbeta med logistik och ger därigenom möjlighet att tillämpa dina nya kunskaper i ett skarpt läge. Du kommer att ingå i ett arbetslag och tillämpa den teoretiska utbildningen i praktiska arbetssituationer. Genom att se helheten på arbetsplatsen får du en komplett bild av en arbetsplats såsom förståelse för hur verksamheten styrs, bakomliggande faktorer samt konfrontationer med eventuella problem och deltagande i den sociala interaktionen. Under LIA-perioden kommer du att genomföra ett projekt med hjälp av handledning av erfaren person. Målsättningen är att tillämpa teoretiska kunskaper inom yrkesområdet, samt skapa förståelse för yrkesrollen. Det kommer fördjupa ditt yrkeskunnande och får möjligheten att knyta viktiga kontakter på arbetsmarknaden. LIA 2 arbetsledning 80p Under LIA-period 2 får du själv ansvara för självständiga arbetsuppgifte. Du får ta eget ansvar där det ingår vissa arbetsledande uppgifter. Målet är att du efter kursen ska kunna omsätta din teoretiska förståelse från kurserna till en yrkeskompetens och uppnå anställningsbarhet. Din fördjupade kunskap ger dig möjlighet att kunna arbeta som arbetsledare när utbildningen är färdig. LIA-perioden fördjupar ditt yrkeskunnande och ger en fördjupad branschförståelse samt möjlighet att ytterligare bygga upp ditt nätverk. Kursen ger dig en möjlighet att prova dina

6 kunskaper om individens roll i gruppen, bekanta dig ytterligare med frågor inom ledarskap och grupprocesser samt öka insikterna om hur relationerna på en arbetsplats fungerar. FAQ Vad innebär en Yh-utbildning? Yrkeshögskolan är en relativt ny eftergymnasial utbildningsform. Alla yrkeshögskolans utbildningar svarar mot en reell efterfrågan på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Både Yrkeshögskolan och Högskolan är eftergymnasiala utbildningsformer. Den stora skillnaden är att arbetslivet aktivt är med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen och att ca en tredjedel av studietiden består av LIA (Lärande i arbete), då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken. Vad innebär Yh-poäng, motsvarar dessa högskolepoäng? Du som går en yrkeshögskoleutbildning får Yh-poäng och dessa motsvarar i dagsläget inte högskolepoäng. 5 Yhpoäng räknas som en veckas heltidsstudier. När startar utbildningen och när är sista ansökningsdag? Nästa utbildningsstart är måndagen den 1 september 2014 och sista ansökningsdag är den 16 maj. Ett antagningsbesked skickas till dig via e-post eller sms i juli. I mitten av augusti görs eventuella reservantagningar fortlöpande. Kan man söka om man missat sista ansökningsdatum? Håll utkik på hemsidan om sista ansökningsdatumet eventuellt förlängts eller om det finns reservplatser. Annars är du välkommen att söka till nästa utbildningsomgång som startar den 1 september Hur lång är utbildningen? Utbildningen ges på heltid, 100% under fyra terminer, dvs 2 år. Det kommer inte var några lov utöver uppehåll under jul och nyår samt ett längre sommaruppehåll. Var ges utbildningen? Utbildningen ges i Södertälje. Hur mycket schemalagd undervisning är det? Vid heltidsstudier får du räkna med att lägga ned ca 40 timmar i veckan. Ungefär hälften av denna tid är schemalagd. Kan man arbeta vid sidan av studierna? Studierna är på heltid och beräknas ta 40 timmar i veckan i anspråk av de studerandes tid. Det är upp till varje student om den tror att den klarar av att arbeta utöver detta. Har jag rätt till studiemedel när jag studerar på utbildningen? Ja, utbildningen ger rätt till stöd från CSN. Kontakta CSN för mer information: Hur mycket LIA, dvs. Lärande i arbete, innehåller utbildningen? 26 av utbildningens totalt 80 utbildningsveckor är du ute på en arbetsplats där du övar på att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Söker man LIA-plats själv? Skolan ansvarar för att alla får en LIA-plats, dock så ser vi det som ett viktigt utvecklande moment att du själv är aktiv i sökandet av en plats. En utbildningsledare är behjälplig med tips och råd om hur du bäst går till väga. Även ledningsgruppsföretagen hjälper till vid behov. Periodvis kommer det också in förfrågningar från företag som vill ha LIA-studerande. Får jag jobb efter utbildningen? Arbetsgivarna inom logistikbranscher ser i dagsläget en tydlig efterfrågan på logistiker med arbetsledarkompetens, men har svårt att hitta personer med rätt kvalifikation. På sikt är deras bedömning att efterfrågan kommer att öka ytterligare. Därför har Yrkeshögskola Södertälje och Logent/Logistikhögskolan tagit fram denna Yh-utbildning i samarbete med arbetslivet, vilket gör att chansen att få anställning direkt efter utbildningen mycket god. Vad krävs för att få examensbevis? För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.

7 Anordnar skolan studentboende? I Södertälje finns det gott om studentbostäder. För mer information kontakta oss. Vem prövar mina förkunskaper? Saknar du betyg i vissa kurser, har du utländska betyg, saknar du tjänsteintyg etc. men har motsvarande kunskaper efter att ha arbetat inom logistikbranschen, ber vi dig kontakta oss för mer information Till dig som arbetsgivare Vill du som arbetsgivare engagera dig i utbildningen, vill du delta i olika kursmoment, vill du ta emot LIA eller ett examensarbete? Det finns idag en Ledningsgrupp med en majoritet av representanter från arbetslivet, men vi tar gärna kontakt med fler aktörer. Ta kontakt med oss för vidare information. Mari Wennström, utbildningsledare e-post Roswitha Rieder rektor Yh-Södertälje Vuxenutbildningen e-post

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Kvalificerad försäljning. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag

Kvalificerad försäljning. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Kvalificerad försäljning Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Utbildningen i korthet Kvalificerad Försäljning är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på 400 YH-poäng. Den leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionslogistik, Yhlog2 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik på Göteborgs

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 80 KY-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 80 KY-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 80 KY-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Brinner du för handel försäljning och service?

Brinner du för handel försäljning och service? BUTIKSKOMMUNIKATÖR VISUAL MERCHANDISER Brinner du för handel försäljning och service? Handelsakademins utbildning till butikskommunikatör/vm vänder sig till killar och tjejer med en förmåga att uttrycka

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Paralegal en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Internationell logistik med inriktning flygfrakt

Internationell logistik med inriktning flygfrakt Internationell logistik med Precis som alla utbildningar på YHiM är även den här skräddarsydd för branschens behov. Det innebär att du får unik kompetens inom hela distributionskedjan och en helhetssyn

Läs mer

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013 hösten 2013 Rätt kompetens för verkligheten! Innehåll 3 Om Affärshögskolan 4 Affärsinriktad redovisningsekonom 6 Marknadsinriktad företagssäljare 8 Medicinteknisk säljare 10 Strategisk säljare 12 Teknisk

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för en frisk natur. En utbildning i tiden för dig som vill jobba med vatten- och miljöfrågor. DISTANSUTBILDNING

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har en funktionsnedsättning eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Om

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet produktionsfilosofi inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet produktionsfilosofi inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet produktionsfilosofi inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har sedan

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Utbildningen till bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör. Ansökningstid 17 februari 18 maj 2014 Kurslängd: 1 september 2014 14 november 2015

Utbildningen till bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör. Ansökningstid 17 februari 18 maj 2014 Kurslängd: 1 september 2014 14 november 2015 Utbildningen till bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör 52 veckor distansutbildning på heltid, med flera intressanta kurser. OBS! Utbildningen är förlängd med tre månader! Ansökningstid 17 februari 18

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50%

Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50% Information till studerande, företag och handledare för Yh-utbildningen Produktionsteknik, YhProt2 50% Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling på

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Golfbanemanagement 55-60 hp

Golfbanemanagement 55-60 hp 55-60 hp Varför denna utbildnings förändring? Golfsektor ställer högre krav på anläggningarna Som CM ska man kunna vara med och utveckla golfen vilket kräver bättre teoretiska kunskaper Myndigheterna ställer

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet

Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2009-01-12 Dnr: PU2-9/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Expertgruppen för studieadministrativa

Läs mer