Fakta Sista ansökningsdatum: Utbildningsstart: Behörighet: Omfattning: Studietakt: Antal veckor Lärande i arbetsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta Sista ansökningsdatum: Utbildningsstart: Behörighet: Omfattning: Studietakt: Antal veckor Lärande i arbetsliv"

Transkript

1 Logistikutbildning Har du arbetat med logistik, inköp, handel, transport eller distribution och vill utvecklas? Är du intresserad av projekt- och arbetsledning? Är du nyfiken på tredjepartslogistik? Då är vår utbildning något för dig! Vad är logistik? Logistik är de synsätt och principer som ligger till grund för planering, utveckling, organisering, samordning, styrning och kontroll av materialflöden från råvaruleverantör till slutförbrukare. Logistik är för många företag en avgörande konkurrensfaktor och det blir allt viktigare att ha en väl fungerande logistikfunktion. Logistik är tvärdisciplinärt och berör flera olika ämnesområden såsom ekonomi, IT, teknik och juridik etc. Vad är tredjepartslogistik? Tredjepartslogistik (3PL) innebär att en tredje part, utöver säljare och kund, övertar vissa eller alla logistiska funktioner. Ett företag låter exempelvis ett annat företag sköta transport och distribution av sina varor till sina kunder. Varför Södertälje? Södertäljeområdet har bra tillgång till logistikinfrastruktur med två europamotorvägar och tre järnvägar som möts, en stor hamn samt slusstrafik mot Mälaren. Södertäljeregionen kännetecknas främst av att vara ett stort konsumtionsområde med ett brett inflöde av varor. Här tillverkas även många varor som sedan skickas på export. Logistikutbildningen är en eftergymnasial utbildning inom Yrkeshögskolan. Utbildningen är ett samarbete mellan Vuxenutbildningen Södertälje, Logent AB och Logistikhögskolan. Fakta Sista ansökningsdatum: Utbildningsstart: Behörighet: Utöver grundläggande behörighet ska du ha Godkända betyg i Svenska1/Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Engelska 6 eller motsvarande samt Matematik 2a/2b/2c eller motsvarande. Kurserna Logistik 1 samt Spedition och transport med godkända betyg eller minst två års yrkeslivserfarenhet eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Urvalet baseras på dina betyg, din yrkeslivserfarenhet samt tidigare studier. Omfattning: 2 år på heltid; 400 Yh-poäng Studietakt: Heltid Antal veckor Lärande i arbetsliv 26 veckor Efter utbildningen kan du arbeta som: Logistiker - som team- eller arbetsledare, med 3PL eller distribution och service Logistiker för utveckling och support Logistikkonsult Utbildningens mål Målet med utbildningen är att du ska få den kunskap som krävs för att arbeta i en arbetsledande roll i en logistikintensivverksamhet. Du kommer kunna leda och genomföra projekt, arbeta med transportstyrning eller handlägga tull-, ursprungs- och frihandelsfrågor. Du kommer kunna arbeta självständigt med ständiga förbättringar och entreprenörskap. Under utbildningen får du även kunskap i hur man mäter och utvärderar effekterna av tredjepartslogistik samt hur man analyserar olika distributionslösningar utifrån givna behov. Utbildningen är framtagen tillsammans med företag i logistikbranschen och baseras på de kunskapsbehov dessa företag söker. En stor del av utbildningen är praktikperioder (LIA Lärande i arbete) på olika företag i logistikbranschen. Utbildningens upplägg Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar samt blandar både gästföreläsningar och seminarier med gruppövningar. Både övningsmaterial och examinationsuppgifter baseras på verkliga fallstudier. Det kommer även finnas tid för studiebesök på företag i logistikbranschen. Samtliga lärare har en stark förankring till logistikbranschen vilket ger dig aktuell kunskap. Tillsammans med 26 veckors LIA-period gör detta utbildningen verklighetsnära och ger en bra inblick i hur yrkesrollen som logistiker kan se ut.

2 Vilka företag samarbetar man med? Utbildningen har i dagsläget ett flertal företag kopplade till sig dels i form av deltagande i ledningsgrupp och dels som LIA-företag. Utbildningen är dessutom framtagen i samråd med ett företag inom branschen. Företagen deltar med gästföreläsare och erbjuder studiebesök samt möjligheter att göra examensarbete hos dem. Branschen består av många olika typer av företag där flera är representerade och delaktiga i utbildningen, såväl transportoch distributionsföretag som producerande företag. Kurser Kurser och innehåll Introduktion Juridik och transporträtt Distributionslogistik Personalledning och arbetsrätt Business English for logistics Kvalitets- och miljöledning Tillämpad IT för logistiker Transportens produktionsplattform Tredjepartslogistik Organisation och ledning Framgångsrika projekt och kommunikation Industriell ekonomi Strategisk och operativ logistik Examensarbete Lärande i arbete, LIA 1 LIA 2 arbetsledning 400p 5p 10p 30p 50p 80p Arbetsmarknad Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som logistiker med arbetsledaransvar. Det finns ett stort behov i branschen av logistiker på denna nivå. Dessutom kommer du ha specialistkompetens inom tredjepartslogistik. Arbetstillfällen finns inom transport-, distributions- och lagerhållande företag men även på företag inom handels- och industriföretag. Studiemedel Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Kontaktinformation Vuxenutbildningen Björn Eriksson studie- och yrkesvägledare Västergatan Södertälje Telefon E-post Logent AB Hammarby Fabriksväg Stockholm Tel:

3 Läs mer: Ansökan och behörighet Informationsblad Kursbeskrivningar FAQ Till dig som arbetsgivare Ansökan och behörighet Behörighet till yrkeshögskolan Grundläggande behörighet enligt Yh-myndighetens behörighetskrav. Krav på särskilda förkunskaper Utöver grundläggande behörighet ska du ha Godkända betyg i Svenska1/Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Engelska 6 eller motsvarande samt Matematik 2a/2b/2c eller motsvarande. Kurserna Logistik 1 samt Spedition och transport med godkända betyg eller minst två års yrkeslivserfarenhet eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Urvalet baseras på dina betyg, din yrkeslivserfarenhet samt tidigare studier. Vad betyder motsvarande kunskaper? Motsvarande kunskaper innebär t ex att du har slutbetyg eller avgångsbetyg från tidigare gymnasieprogram eller gymnasielinjer, att du har läst motsvarande kurser utomlands och har utländska betyg eller att du har läst kurser med andra namn än de som nämns ovan under särskilda förkunskaper. Slutligen kan det också innebära att du har arbetat med logistik och på så sätt fått kunskaper som motsvarar kurserna ovan, i Sverige eller utomlands. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare om du är osäker på vad du har för motsvarande kunskaper. Om du saknar behörighet till Yrkeshögskolan och/eller de särskilda förkunskaper som krävs för utbildningen finns det en möjlighet att antas via så kallad Fri prövning. Det innebär att vi som utbildningsanordnare i vissa fall kan frångå kraven på behörighet och särskilda förkunskaper om vi gör bedömningen att du trots detta kan tillgodogöra dig utbildningen och klarar av arbetet i yrkesrollen. Upp till 20% av de sökande kan antas genom Fri prövning till Yrkeshögskolan. Urvalsgrunder Om det finns fler sökande än antalet platser på utbildningen måste vi göra ett urval bland alla behöriga sökande. Det finns tre urvalsgrunder: Betyg från gymnasieskolan Yrkeslivserfarenhet Tidigare studier inom området från gymnasiet eller högre nivå Ansökan Din ansökan ska innehålla följande dokument: Relevanta betyg eller intyg från gymnasieskolan eller andra utbildningar Tjänsteintyg från samtliga arbetsplatser du vill åberopa i ansökan som visar på när du påbörjade och avslutade anställningen Saknar du betyg eller tjänsteintyg, men har motsvarande kunskaper efter att ha arbetat med logistik i Sverige eller utomlands ber vi dig att kontakta oss. Webbansökan öppnar den 31 mars. Sista dagen för att ansöka till utbildningen är den 16 maj. Här ansöker du till utbildningen. Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i. Personnummer används för statistik och är ett villkor för statsbidrag till våra kurser. Om du av någon anledning inte kan uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med oss. Kursbeskrivning Introduktion 5p Kursen ger dig en överblick av utbildningens helhet och mål samt en genomgång av branschens utveckling och aktuell forskning. Målet med kursen är att få förståelse för centrala begrepp som genomsyrar utbildningen och förståelse kring hur de olika kurserna relaterar till varandra. Den erbjuder en insyn i olika verksamheter i branschen t ex genom studiebesök och gästföreläsningar. Kursen innehåller även en del gruppövningar om hur grupper kan fungera och ha en gemensam begreppsapparat.

4 Juridik och transporträtt 10p Målet för kursen är att du ska kunna arbeta med avancerad tullhantering, med sikte på att korrekt tullhantering kan minska kostnader, påverka ledtider och transportupplägg. En genomgång av begrepp och rutiner vid tullförfaranden samt hur man kan göra bättre val och ta beslut som inbegriper tull och transportsrättsliga frågor. Kursen ger kunskap om de lagar och förordningar som gäller eller berör logistik och transport samt tullrelaterade områden. Du får förståelse för de regelsystem som styr nationella och internationella transporter och för olika transportslag. Distributionslogistik Målet med kursen är att du ska kunna identifiera, beskriva, analysera, kalkylera och utforma olika distributionslösningar. Du får kunskap om lagerhållande verksamheters speciella förutsättningar och krav samt om styrprinciperna för lagerhållning och deras tillämpning i praktiken och hur effektiv lagerhantering kan utformas. Kursen innehåller dessutom kunskap om hur man analyserar, planerar och strukturerar samt väljer rätt distributionsupplägg. Personalledning och arbetsrätt Kursen innehåller både teori och praktik om arbetsledning, vilket handlar om bl a rekrytering och arbetsrätt. Du får kunskap om regelverk som styr arbetsmiljö och arbetsrättsfrågor samt redskap för att kunna utföra en riskanalys, och kunna organisera och ansvara för skyddsarbetet på en arbetsplats. Kursen är en av flera som gör att du kommer att lyckas som operativ arbetsledare på en framtida arbetsplats. Genom praktiska övningar och teori lär du dig om gruppers utveckling, om framgångsrikt ledarskap och personalledning för att kunna leda och ansvara för, samt inspirera och utveckla grupper. Målet är att genom gott ledarskap kunna stimulera och motivera personalen till ytterligare utveckling av logistikfunktionen och dess positiva påverkan på verksamheten. Business English for logistics Kursen ges helt på engelska. Logistikbranschen präglas av internationella kontakter vilket gör att språkkunskaper är viktigt. Du utvecklar dina färdigheter i engelska i syfte att enkelt kunna kommunicera vid internationella affärskontakter. Fallstudier från branschen används som underlag för diskussioner kring affärsfrågor, samhällsfrågor och kulturella skillnader. Material med anknytning till branschen används i stor utsträckning. Andra viktiga delmoment är språkbehandling, språknormer, informationssökning och informationsbearbetning. Kursen ger dig den kompetens som behövs för att använda engelska både i skrift och i tal i det framtida yrket. Kvalitets- och miljöledning Kursen behandlar miljöproblem i stort och bakgrunden till problemen. Stor vikt läggs vid företagets miljöarbete, hur detta bedrivs samt hur det styrs av bla miljöbalken och dess förordningar. Du får veta mer om olika teorier och metoder inom kvalitetsarbete t ex Lean och ISO-certifiering. Företagets kvalitetsarbete, som ofta är starkt förknippat med miljöarbetet, är också en mycket viktig del som kan ha stor inverkan på logistiken. Att ha kunskaper om förbättringsarbete och kvalitetscertifiering är viktiga kunskaper för dig som logistiker. Genom att förstå teorier om miljöpåverkan och utveckling kan man arbeta med miljöförbättringsarbete på ett praktiskt sätt. Målet är att ge kunskap om olika former av negativ miljöpåverkan, åtgärder som kan vidtas för att minska miljöpåverkan och färdighet att kombinera det med effektivt ekonomiskt synsätt. Tillämpad IT för logistiker Kursen är en fördjupning inom ordbehandling, kalkyl och presentation med tillämpningar mot yrkesområdet. Den ger kunskap om e-handel och databashantering. Du får lära dig olika verktyg som ger stöd att välja rätt för att kunna effektivisera logistikprocessen med hjälp av kvalificerad IT. Genom teori och praktiska övningar ges förståelse för hur ett effektivt ERP-system (Enterprize Resource Planning) stödjer logistikprocesserna. Målet med kursen är att ge dig en fördjupad kunskap om och färdighet i att arbeta med de vanligaste datorprogrammen med tillämpningar mot logistikområdet samt specialprogram framtagna för området. Transportens produktionsplattform Under kursen diskuteras val och dess påverkan på logistiska effektivitetsvariabler (intäkter, kostnader, kapitalbindning, miljö) samt transporträttsliga frågor som styr val av upplägg. Målet är att du ska få fördjupad kompetens i att förstå godstransportsystemets uppbyggnad samt kunskap om externa transporter och distributionslösningar avseende olika system och medel för att optimera kundnytta. Kursen ger också färdighet i att använda IT-tillämpningar för planering och styrning av godstransporter samt färdighet i att tillämpa olika modeller som t.ex. Citylogstik, Merge in transit och Crossdocking. Du får kunskap om hur externa transporter och distributionslösningar påverkar kostnad och serviceprestation samt kunskap om nationella och internationella regler inom området. Du får kompetens i att avgöra vilka val som kan göras samt hur dessa val påverkar alla effektivitetsvariablerna. Tredjepartslogistik Kursen innehåller argument och teorier om outsourcing av logistiktjänster, s.k. tredjepartslogistik (3PL). Förståelse för leverantörsperspektiv på interna rutiner och processer såväl som interorganisatoriska processer i ett kundsamarbete. Målet är att få en utvecklad kompetens om 3PL, dess definition och värdeskapande principer.

5 Du fårkunskap om hur nyckeltal definieras inför beslut om outsourcing samt en genomgång av verktyg och metoder för att välja rätt leverantör och lösning. Genom övningar kommer du kunna kalkylera och föreslå tredjepartslogistikupplägg i avsikt att effektivisera flödeskedjan och uppnå serviceförbättringar för kunden. Du får kompetens i att mäta och utvärdera effekterna av tredjepartslogistik samt förstå vilka krav som ställs på såväl kund som leverantör i en tredjepartslogistikrelation. Organisation och ledning Ovanstående kurs ger en bra grund att stå på inför övriga kurser. Vi går igenom organisations-, ledarskaps- och managementteorier samt dess tillämpning. Kursen ger dig kunskap att analysera behov och argumentera för förändringar. Du får lära dig att se sambanden mellan affärsidé, strategier och mål, gruppdynamiska processer och konflikthantering samt teorier om gruppsykologi. Du får kompetens att värdera organisationslösningar i relation till verksamhetens strategier samt sambanden mellan logistik, ekonomi och organisationsförändringar utifrån ett medarbetarperspektiv. Kursen ger dig kunskap om personaladministrativa processer i ett logistikföretag. Dessutom ger den dig kompetens att arbeta självständigt med personligt ansvarstagande samt förståelse för svårigheter och möjligheter som grupper och organisationer ställs inför. Framgångsrika projekt och kommunikation Kursen handlar om hur man kommunicerar effektivt samt hur man lyckas med projekt. Den behandlar hur olika bakgrunder påverkar affärsrelationer, förhandlingar och yrkeslivets umgängesformer. Du får prova på olika sätt kommunicera, både muntligt och skriftlig, genom praktiska övningar som är relaterade till yrkesrollen. Målet är att få kunskap om hur man gör rätt kommunikationsval i affärsrelaterade situationer samt kunna använda olika metoder för att leda, driva och genomföra projekt i avsikt att utveckla logistikfunktionen. I kursen får du anta olika roller i ett projekt, samt praktiskt arbeta med hur styrning och uppföljning av projekt utförs. Industriell ekonomi Kursen ger ett samband mellan de tekniska och ekonomiska frågorna. Vi reder ut företagsekonomiska begrepp och logistikflöden ur ett lönsamhetsperspektiv. Praktiska övningar t ex kalkyluppgifter Målet med kursen är att du ska ha kunskap om organisationsformers och marknadsföringens betydelse för logistikföretagets lönsamhet samt förstå ekonomistyrningens roll i företaget. Den ska även ge kunskap om företagande och företagets processer samt företagsekonomi ur ett Logistikperspektiv och kompetens att kunna arbeta med ständiga förbättringar och entreprenörskap. Strategisk och operativ logistik Kursen går igenom centrala begrepp, teorier och modeller för yrkesrollen. Du får öva på att visualisera flöden, processer och logistiska samband samt på ett framgångsrikt sätt dokumentera och rapportera dessa. Målet med kursen är att ge en djupare förståelse för och kunskap om vad logistik är, hur logistik påverkar företag och hur logistikfrågor är centralt för att öka företagets konkurrensförmåga. Du får även kunskap om logistikflöde, fysiska flöden och informationsflöden som ska samordnas och optimeras. Kursen behandlar även processer inom företagets materialflöde och vi pratar om lean och andra metoder för att arbeta mot ständiga förbättringar. Du får dessutom kompetens att identifiera och påvisa förbättringsmöjligheter för konkurrenskraftiga, kundanpassade och hållbara lösningar inom värdekedjans olika led. Examensarbete 30p Examensarbetet skall dokumentera dina kunskaper och färdigheter samt att dessa motsvarar utbildningens innehåll och hur den används individuellt, kreativt och konkret i ett sammanhang. Det ska vara ett relevant arbete med fördjupad kunskap inom ett aktuellt och efterfrågat intresseområde. Examensarbetet ska visa din kunskap både om helheten och i detaljer. Arbetet är ett sätt att visa att du självständigt kan lösa ett problem, söka och strukturera information samt presentera dina resultat. Målet är att utveckla din förmåga till att planera, genomföra och sammanställa ett projekt inom yrket. Lärande i arbete - LIA 1 50p Lärande i arbete - LIA är en viktig framgångsfaktor för utbildningen. Den ger dig ett tillfälle att praktiskt arbeta med logistik och ger därigenom möjlighet att tillämpa dina nya kunskaper i ett skarpt läge. Du kommer att ingå i ett arbetslag och tillämpa den teoretiska utbildningen i praktiska arbetssituationer. Genom att se helheten på arbetsplatsen får du en komplett bild av en arbetsplats såsom förståelse för hur verksamheten styrs, bakomliggande faktorer samt konfrontationer med eventuella problem och deltagande i den sociala interaktionen. Under LIA-perioden kommer du att genomföra ett projekt med hjälp av handledning av erfaren person. Målsättningen är att tillämpa teoretiska kunskaper inom yrkesområdet, samt skapa förståelse för yrkesrollen. Det kommer fördjupa ditt yrkeskunnande och får möjligheten att knyta viktiga kontakter på arbetsmarknaden. LIA 2 arbetsledning 80p Under LIA-period 2 får du själv ansvara för självständiga arbetsuppgifte. Du får ta eget ansvar där det ingår vissa arbetsledande uppgifter. Målet är att du efter kursen ska kunna omsätta din teoretiska förståelse från kurserna till en yrkeskompetens och uppnå anställningsbarhet. Din fördjupade kunskap ger dig möjlighet att kunna arbeta som arbetsledare när utbildningen är färdig. LIA-perioden fördjupar ditt yrkeskunnande och ger en fördjupad branschförståelse samt möjlighet att ytterligare bygga upp ditt nätverk. Kursen ger dig en möjlighet att prova dina

6 kunskaper om individens roll i gruppen, bekanta dig ytterligare med frågor inom ledarskap och grupprocesser samt öka insikterna om hur relationerna på en arbetsplats fungerar. FAQ Vad innebär en Yh-utbildning? Yrkeshögskolan är en relativt ny eftergymnasial utbildningsform. Alla yrkeshögskolans utbildningar svarar mot en reell efterfrågan på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Både Yrkeshögskolan och Högskolan är eftergymnasiala utbildningsformer. Den stora skillnaden är att arbetslivet aktivt är med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen och att ca en tredjedel av studietiden består av LIA (Lärande i arbete), då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken. Vad innebär Yh-poäng, motsvarar dessa högskolepoäng? Du som går en yrkeshögskoleutbildning får Yh-poäng och dessa motsvarar i dagsläget inte högskolepoäng. 5 Yhpoäng räknas som en veckas heltidsstudier. När startar utbildningen och när är sista ansökningsdag? Nästa utbildningsstart är måndagen den 1 september 2014 och sista ansökningsdag är den 16 maj. Ett antagningsbesked skickas till dig via e-post eller sms i juli. I mitten av augusti görs eventuella reservantagningar fortlöpande. Kan man söka om man missat sista ansökningsdatum? Håll utkik på hemsidan om sista ansökningsdatumet eventuellt förlängts eller om det finns reservplatser. Annars är du välkommen att söka till nästa utbildningsomgång som startar den 1 september Hur lång är utbildningen? Utbildningen ges på heltid, 100% under fyra terminer, dvs 2 år. Det kommer inte var några lov utöver uppehåll under jul och nyår samt ett längre sommaruppehåll. Var ges utbildningen? Utbildningen ges i Södertälje. Hur mycket schemalagd undervisning är det? Vid heltidsstudier får du räkna med att lägga ned ca 40 timmar i veckan. Ungefär hälften av denna tid är schemalagd. Kan man arbeta vid sidan av studierna? Studierna är på heltid och beräknas ta 40 timmar i veckan i anspråk av de studerandes tid. Det är upp till varje student om den tror att den klarar av att arbeta utöver detta. Har jag rätt till studiemedel när jag studerar på utbildningen? Ja, utbildningen ger rätt till stöd från CSN. Kontakta CSN för mer information: Hur mycket LIA, dvs. Lärande i arbete, innehåller utbildningen? 26 av utbildningens totalt 80 utbildningsveckor är du ute på en arbetsplats där du övar på att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Söker man LIA-plats själv? Skolan ansvarar för att alla får en LIA-plats, dock så ser vi det som ett viktigt utvecklande moment att du själv är aktiv i sökandet av en plats. En utbildningsledare är behjälplig med tips och råd om hur du bäst går till väga. Även ledningsgruppsföretagen hjälper till vid behov. Periodvis kommer det också in förfrågningar från företag som vill ha LIA-studerande. Får jag jobb efter utbildningen? Arbetsgivarna inom logistikbranscher ser i dagsläget en tydlig efterfrågan på logistiker med arbetsledarkompetens, men har svårt att hitta personer med rätt kvalifikation. På sikt är deras bedömning att efterfrågan kommer att öka ytterligare. Därför har Yrkeshögskola Södertälje och Logent/Logistikhögskolan tagit fram denna Yh-utbildning i samarbete med arbetslivet, vilket gör att chansen att få anställning direkt efter utbildningen mycket god. Vad krävs för att få examensbevis? För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.

7 Anordnar skolan studentboende? I Södertälje finns det gott om studentbostäder. För mer information kontakta oss. Vem prövar mina förkunskaper? Saknar du betyg i vissa kurser, har du utländska betyg, saknar du tjänsteintyg etc. men har motsvarande kunskaper efter att ha arbetat inom logistikbranschen, ber vi dig kontakta oss för mer information Till dig som arbetsgivare Vill du som arbetsgivare engagera dig i utbildningen, vill du delta i olika kursmoment, vill du ta emot LIA eller ett examensarbete? Det finns idag en Ledningsgrupp med en majoritet av representanter från arbetslivet, men vi tar gärna kontakt med fler aktörer. Ta kontakt med oss för vidare information. Mari Wennström, utbildningsledare e-post Roswitha Rieder rektor Yh-Södertälje Vuxenutbildningen e-post

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Logistik- och verksamhetsutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun, Lärcenter Omfattning, poäng: 400 Studieort: Falköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Innehåll Lönespecialist Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3

Läs mer

Utbildning som leder till arbete

Utbildning som leder till arbete Hösten 2011 / Våren 2012 Utbildning som leder till arbete 1 Välkommen till JENSEN yrkeshögskola JENSEN yrkeshögskola är en del av JENSEN education, ett av Sveriges största privata utbildningsföretag. Vårt

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning 1 Innehåll Kort om yrkeshögskoleutbildning... 3 Arbetslivsanknytning... 3 LIA - Lärande i arbete... 3 Kursmål för LIA 1 och 2...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har en funktionsnedsättning eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Om

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Webbutvecklare.NET Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013 hösten 2013 Rätt kompetens för verkligheten! Innehåll 3 Om Affärshögskolan 4 Affärsinriktad redovisningsekonom 6 Marknadsinriktad företagssäljare 8 Medicinteknisk säljare 10 Strategisk säljare 12 Teknisk

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Köks- och restaurangchef Ansvarig utbildningsanordnare: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Omfattning, poäng: 125 Studieort: Borgholm Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Offentlig upphandlare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Vill du arbeta med både juridik och ekonomi? Tycker du dessutom om att leda projekt? Då är utbildningen till Offentlig upphandlare

Läs mer