ENERGISITUATIONEN I ARJEPLOG KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGISITUATIONEN I ARJEPLOG KOMMUN"

Transkript

1 ENERGISITUATIONEN I ARJEPLOG KOMMUN December 1999 Norrbotten Energikontor Färgaregatan BODEN Hemsida: http//www.boden.se/energikontoret

2 Förord Föreliggande studie har tagits fram vid Norrbottens Energikontor under Vi vill rikta ett stort tack till alla trevliga personer som på något sätt bistått med hjälp att ta fram uppgifter till denna studie. Synpunkter, åsikter och kritik, såväl negativ som positiv, på studiens innehåll och uppläggning tas tacksamt emot av Norrbottens Energikontor. Åsa Karlsson Andreas Gällerspång Hans Grönberg 2

3 Energisituationen i Arjeplog kommun Samtliga siffror gäller för 1998 och anges i GWh. Uppgifter bygger på siffror som redovisas i rapporten. Elproduktion 316 Total tillförsel: 450 Fossila bränslen 90 Biobränsl. 44 Biobr. 13 Fjärrvärme 23 Fjärrvärmeförluster 8 Exporterad Elkraft 159 Elkraft 157 Fossila bränslen 90 Total slutlig användning: 283 Offentlig förvaltning 22 Övrigt 22 Industri 119 Bostäder 63 Transport 58 Slutlig användning uppdelat på kategorier Med Övrigt avses här kategorierna Jordbruk, skogsbruk och fiske, El- och värmeverk, Övriga fastigheter och Övrigt, med undantaget att drivmedelsförbrukningen för kategorin Övrigt redovisas som Transport. 3

4 Innehållsförteckning Förord... 2 Energisituationen i Arjeplog kommun Inledning Bakgrund Syfte Metod Avgränsningar Bakgrundsinformation Befolkning och yta Natur Sysselsättning Energislag och bränslen Elkraft Produktion Förbrukning Fjärrvärme Produktion Förbrukning Fossila bränslen Förbrukning Bioenergi Trädbränslen Uppvärmningsform Slutlig användning Några förklaringar, förkortningar och erfarenhetstal Källförteckning

5 1. Inledning 1.1. Bakgrund År 1992 hölls en konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, Brasilien. Denna konferens kan ses som startskottet för en rad internationella insatser som syftar till att angripa problemet med global uppvärmning. Sedan dess har fler konferenser hållits på detta tema, bland annat i japanska Kyoto Där förband sig EU-länderna gemensamt att minska sina utsläpp av koldioxid med 8% fram till år 2012, med 1990 som utgångspunkt. Som ett led i detta har EU satt upp som mål att andelen förnybara energikällor som används för medlemsländernas totala energitillförsel skall öka från dagens 6% till 12% år 2012 (EU, 1998). En konkret åtgärd som EU vidtagit för att nå upp till dessa båda mål är att på olika håll, runt om i unionens medlemsländer, inrätta regionala energikontor. Norrbottens Energikontor vilket startade sin verksamhet under våren 1997 är ett av de 12 energikontor som för närvarande finns i Sverige. Energikontorens huvuduppgifter är att: Verka för energihushållning och energieffektivisering. Verka för introduktion av förnyelsebara energikällor. Vara EU:s kontakt med regioner/kommuner i energi- och miljöfrågor. En av energikontorens inledande uppgifter är att sammanställa en energibalans för den aktuella regionen. En energibalans är en form av nulägesanalys av energins flöde i regionen, med avseende på omvandling av inhemska och importerade råvaror kontra egen användning och export. Detta arbete utfördes av Norrbottens Energikontor under 1997 och har redovisats i studien Energibalansstudie över Norrbottens län. Från flera kommuner har dock önskemål framkommit om en liknande studie på kommunnivå Syfte Detta är ett försök från Norrbottens Energikontor att beskriva den rådande energisituationen på kommunnivå i Arjeplog kommun. Med kommun menas här det geografiska område som kommunen täcker och inte kommunen som organisation. Tanken har varit att försöka beskriva energisituationen i kommunen på ett enkelt och överskådligt sätt och att uppgifterna som ingår i studien relativt enkelt ska kunna samlas in för att möjliggöra uppföljningar i framtiden. Syftet är att studien skall kunna användas av kommunen bl.a. i dess arbete med att framställa/uppdatera energiplaner. 5

6 1.3. Metod Grunden för detta arbete är studien Energibalansstudie över Norrbottens län vilken har kompletterats med information, om vad som är specifikt för Övertorneå kommun. Uppgifterna i studien har framförallt erhållits från SCB (Statistiska centralbyrån) samt via personliga kontakter med personer på intresseorganisationer, värmeverk, nätbolag m.m. De flesta av dessa uppgiftslämnare namnges i rapportens referensdel. Vidare har ett antal redan sammanställda rapporter inom energisektorn studerats, bland annat energibalansstudier framtagna för andra regioner. Det finns dock inga givna normer för hur en sådan här studie ska vara utformad. En studie av det här slaget skulle i princip kunna göras hur detaljerad som helst, men någonstans måste gränsen dras utifrån de resurser som finns i form av tid och pengar. Kvaliteten på studien beror av hur tillförlitliga uppgifter som erhållits från statistikuppgiftslämnare samt energibolag med fleras vilja och möjligheter att lämna ut erforderliga uppgifter. För att det ska vara möjligt att i framtiden ta fram jämförbara siffror har stor vikt lagts på att beskriva uppgiftslämnare och tillvägagångssätt Avgränsningar Rapportens innehåll beskriver framförallt nuläget vad gäller energisituationen i kommunen. För att visa utvecklingen det senaste decenniet har även historiska siffror redovisats i möjligaste mån. Som referensår har valts 1987 och De emissioner som omvandling och användning av energi ger upphov till har utelämnats. Inte heller ges några förslag till målsättningar eller hur förbättringar ska kunna göras. Detta är frågor som kommunen själv har att ta ställning till och den valda inriktningen läggs förslagsvis fast i en energiplan. Elförbrukning för järnvägstransporter är ej medräknad då det inte är möjligt att erhålla denna på kommunnivå. Förbrukning av bränsle (inom kommunen) för, bussar, bilar, flygplan, mm som tankats utanför kommunen är ej medtaget i rapporten. 6

7 2. Bakgrundsinformation 2.1. Befolkning och yta September 1999 bodde ca 3460 personer i kommunen, varav ca 70% i tätorten Arjeplog. Kommunen har en yta på km 2, vilket är landets tredje största kommun. Detta innebär att det bor ca 0,3 invånare per km 2. Motsvarande siffror för hela Norrbotten är 2,7 invånare/km 2 och för hela Sverige 21,5 invånare/km 2. [1, 2, 3] Natur Floran i Arjeplogs Kommun består till största delen av fjällflora. Det finns ett antal fridlysta växter inom kommunen. I kommunen finns speciellt skyddade områden i form av en nationalpark och 13 naturreservat samt ett djurskyddsområde. Det finns sjöar och vattendrag inom kommunen, detta gör Arjeplog till Sveriges vattenrikaste kommun. Sveriges djupaste insjö, Hornavan, finns med i Skellefteälvens sjösystem. Hornavan är 226 m djup och sträcker sig 70 km från Arjeplogs samhälle till Jäckvik samt har ca 400 öar. Dessutom finns Uddjaur som egentligen är översvämmat landområde. Där finns lika många öar som dagar på året. Tre älvar rinner genom kommunen Piteälven, Skellefteälven och Laisälven [2] Sysselsättning Betydande för Arjeplogs näringsliv är blygruvan i Laisvall och den offentliga sektorn, vilken ökat kraftigt de senaste åren. Även turistnäringen har stor betydelse för kommunen färdigställdes Silvervägen, vilken är en populär turistled mellan Norge och Sverige. Skogen ger sysselsättning åt ett 100-tal personer. Under 1998 var ca 5% av befolkningen år öppet arbetslösa[1, 2]. I tabell 1 redovisas andelen förvärvsarbetande fördelade på olika näringsgrenar. Tabell 1. Andelen förvärvsarbetande med bostad inom regionen fördelade på olika näringsgrenar för 1997 [4] Andel av arbetstillfällen (%) Näringsgren Arjeplog Norrbotten Riket Jordbruk, skogsbruk och fiske 5,2 2,1 2,3 1 Tillverkning och utvinning 17,1 16,8 19,9 Energi, vatten och avfall 2,3 1,2 1,0 Byggverksamhet 5,9 6,8 5,5 Handel och kommunikation 14,9 16,4 18,9 Finansiell verksamhet och företagstjänster 11,1 9,0 11,5 Utbildning och forskning 4,9 9,3 7,8 Vård och omsorg 19,0 21,7 18,4 Personliga och kulturella tjänster 10,0 6,9 6,5 Offentlig förvaltning, mm 6,9 8,1 5,7 Ej specificerad verksamhet 2,7 1,8 2,7 Totalt 100,0 100,0 100,0 1 Siffran hämtad ur SCB Kommunfakta

8 3. Energislag och bränslen 3.1. Elkraft Produktion I Arjeplog kommun är det främst de fyra kraftverken Rebnis, Sävda, Bergnäs och Slagnäs i Skellefteåälven som står för elproduktionen. I tabell x visas de olika kraftverkens effekt och normalårsproduktion. Den totala normalårsproduktionen uppgår till 316 GWh. Tabell 2. Visar effekt och normalårsproduktion för kraftverk belägna inom kommunen [5, 6]. Anläggningar för elproduktion Effekt (MW) Normalårsproduktion (GWh) Vattenkraftverk Rebnis Skellefteåälven Sädva Skellefteåälven Bergnäs Skellefteåälven 8 28 Slagnäs Skellefteåälven 7 28 Ringsele Sädvajaure 0,8 5 Sälla Hornavan 0,95 Totalt Förbrukning I Arjeplog kommun finns endast en nätägare, Vattenfall Norrnät AB som svarar för eldistributionen i kommunen. Under 1998 uppgick de totala elleveranserna i kommunen till ca 157,2 GWh [7]. Vattenfall Norrnät AB kan inte lämna uppgifter om elförbrukningen fördelad på förbrukarkategorier för För denna uppdelning har 1995 års statistik uppdelad på förbrukarkategorier använts och omräknats så att totala förbrukningen stämmer för 1998 och det med antaget att förbrukningens fördelning mellan kategorier varit densamma 1995 och I tabell 3 redovisas Vattenfall Norrnäts elleveranser för 1998, fördelat enl års statistik, uppdelat på förbrukarkategorier. Detta bör ge en relativt god uppfattning om hur elförbrukningen fördelar sig på olika förbrukarkategorier även för Se även bilaga 1 för beskrivning av förbrukarkategorier. Förluster vid distributionen har inte tagits upp då uppgifter saknas. För Sverige som helhet uppgår nätförlusterna till mellan 5 och 8% under 1990-talet [8]. 8

9 Tabell 3. Elförbrukning i kommunen fördelad på förbrukarkategorier[7, 9]. För beskrivning av förbrukarkategorier se bilaga 1. Kategori (GWh) 1. Jordbruk, skogsbruk och fiske 1,2 2. Industri 88,5 3. El- och värmeverk 0,0 4. Offentlig förvaltning 12,2 5. Bostadshus 43,4 6. Övriga fastigheter 9,6 7. Övrigt 2,4 Totalt 157,2 I tabell 4 redovisas elförbrukningen hos några större förbrukare. Tabell 4. Elförbrukningen i GWh hos några stora förbrukare i kommunen Uppgifterna kommer från förbrukarna själva. Förbrukare (GWh) Boliden Mineral Laisvall 81,6 Kommunförvaltning 1 7,0 Stiftelsen Arjeplog Hus 3,6 A-Trä AB 3,4 Tjintokk AB 2,3 Andersson & Sundsstöm AB 1,1 Cartest AB 1,1 Landstinget Arjeplog 0,7 Colmis AB Arjeplog 0, Fjärrvärme I Arjeplog kommun produceras fjärrvärme i Arjeplogs Värmeverk vilka levererar fjärrvärme inom centralorten Arjeplog Produktion Fjärrvärmeleveranserna i Arjeplog uppgick 1998 till ca 23,0 GWh, vilket även inkluderar A- Trä AB:s förbrukning av fjärrvärme. För att framställa denna värmemängd användes motsvarande 31,1 GWh energi. A-Trä AB svarar för bränslet till fjärrvärmeproduktionen, vilket endast består av sågversspill. Kommunen svarar för fjärrvärmeleveranserna över nätet och vattenfall svarar för själva produktionen av värme [10, 11, 12] Förbrukning Figur 1 visar hur fjärrvärmeleveranserna i kommunen varierat under åren (nätet togs i drift 1996) uppgick leveranserna till 23,0 GWh. För närvarande planerar man inte för någon utbyggnad av fjärrvärmenätet [12, 13]. 1 Här ingår förvaltningsbyggnader, äldreboende, skolor, kommunal barnomsorg, idrottsanläggningar, VA-nät med pumpstationer, mm. 9

10 Fjärrvärmeleveranser ,0 20,0 15,0 GWh 10,0 5,0 0, År Figur 1. Levererad värmemängd i GWh under åren [10, 12]. Figur 2 visar fördelningen mellan förbrukarkategorier. Fjärrvärmeförbrukning uppdelat på kategorier Offentlig förvaltning 30% Industri 55% Bostäder 9% Övrigt 6% Figur 2. Levererad värmemängd fördelad på olika kategorier för 1998 [10, 12] 3.3. Fossila bränslen Alla fossila bränslen importeras till kommunen, dvs att det produceras inga fossila bränslen inom kommunen Förbrukning Efter att ha studerat SCB:s statistik över petroleumleveranser uppdelade på kommuner, se tabell 4, verkade de redovisade siffrorna orimligt låga och inte tillförlitliga särskilt då två olika statistiska källor från SCB visade på olika resultat. Detta föranledde oss att ta kontakt med alla oljedepåer och oljehamnar i länet för att undersöka detta närmare. Slutsatsen då det 10

11 gäller bensin- och dieselleveranserna är att SCB:s uppgifter för länet som helhet verkar stämma ganska bra. Likaså verkar siffrorna för eldningsolja klass 1 vara rimliga. Visserligen var omsättningen av eldningsolja klass 1 vid oljedepåerna i Norrbottens län ca 30% högre 1998 än vad SCB angett i sin senast tillgängliga statistik (1998). Detta kan troligen förklaras av att en mindre del av petroleumprodukterna vid depåerna i Norrbottens län går, enligt uppgifter från Preem och Skoogs kemi & oljeterminaler, till Västerbottens län. Ytterligare en möjlig förklaring till skillnaden är att t.ex. värmeverk och vissa företag kan ha en viss lagringskapacitet och köper därför inte in lika mycket eldningsolja varje år. Det bör även noteras att leveranserna av petroleumprodukter till kommunen och den verkliga förbrukningen av petroleumprodukter inom kommunen inte nödvändigtvis behöver överensstämma. In- och utpendling, genomfartstrafik, förbrukare som själva transporterat produkterna från leveransort till förbrukningsort, centrala inköp mm. kan göra att den verkliga förbrukningen inte är densamma som leveransstatistiken. I vissa kommuner förekommer även gränshandel vilket kan göra att leveranserna av petroleumprodukter varierat från år till år beroende på priserna i grannlandet. För Arjeplog kommuns del verkar SCB:s statistik för 1998 vara hög för eldningsolja 2-5 för industrins del, jämför tabell 5 och 6. Dessa uppgifter används dock i rapporten. Uppgifter har inhämtats om leveranser av gasol till kommunen och 1998 uppgick dessa till 200 ton [14] vilket motsvarar ca 2,6 GWh. Enl. inkomna uppgifter så är det biltestbolagen, Cartest AB och Bosch AB som förbrukar denna gasol [15, 16]. Utifrån ovanstående har vi funnit att förbrukningen av fossila produkter (bensin, diesel och eldningsoljor) i Arjeplog kommun 1998 uppgick till sammanlagt ca 89,7 GWh. I tabell 5 redovisas leveranserna av bensin, diesel och eldningsolja klass 1 till Arjeplog kommun fördelat på förbrukarkategorier för 1998 enligt uppgifter från SCB. Tabell 5. Oljeleveranser i m 3 till kommunen 1998 fördelat på förbrukarkaterogier [17]. Totalförbrukning även angiven i GWh. Kategori Bensin Diesel Eo1 Eo2-5 Totalt (m 3 ) Totalt (GWh) Jordbruk, skogsbruk ,6 och fiske Industri ,8 El- och värmeverk ,0 Offentlig förvaltning ,5 Bostadshus ,2 Övriga fastigheter ,1 Övrigt ,0 Totalt (m 3 ) Totalt (GWh) 27,3 44,7 10,0 5,1 87,1 Av den diesel och eldningsolja klass 1 som levererades till bostadshus under 1998 gick 35 m 3 diesel och 311 m 3 eldningsolja till en- och tvåbostadshus samt 6 m 3 diesel och 68 m 3 eldningsolja till flerbostadshus. [18]. 11

12 Figur 3 visar leveranserna av bensin, diesel, eldningsolja klass 1 och eldningsolja klass 2-5 till kommunen för åren 1987, 1992 och ,0 Leveranser av petroleumprodukter 100,0 GWh 80,0 60,0 40,0 Eo 2-5 Eo 1 Diesel Bensin 20,0 0, År Figur 3. Leveranser av petroleumprodukter till kommunen 1987, 1992 och 1998 enl. SCB:s statistik [19]. Tabell 6 visar förbrukningen av fossila produkter i m 3 hos några stora förbrukare i kommunen Tabell 6. Förbrukning av fossila produkter 1998 i m 3 (i ton för gasol) hos några stora förbrukare. Värden inhämtade hos resp. förbrukare. Totalförbrukning även angiven i GWh Förbrukare 1 Bensin Diesel Gasol Eo 1 Eo 2-5 Totalt (GWh) Boliden Mineral AB Laisvall ,9 Tjintokk AB ,8 Kommunförvaltning 175 1,7 Cartest AB ,3 Bosch AB 100 1,3 Boliden M Fast Laisvall 61 0,6 Ice Makers AB 50 0,5 Colmis AB 40 0,4 1 Det som redovisas i tabellen behöver inte vara samtliga petroleumprodukter som förbrukas hos företaget, utan endast de som redovisats av företagen. 2 Förbrukning av bensin för testfordon som tankat hos Tjintokk AB. Det förekommer dock en omfattande handel av fordonsbränslen till testfordon som inte Tjintokk AB har kontroll över 3 Här ingår både förbrukning för arbetsfordon ca 25 m 3 och testfordon ca 100 m 3. För testfordonen är dock dieselförbrukningen endast en del av den totala, se även fotnot 2. 12

13 3.4. Bioenergi I Arjeplog kommun dominerar trädbränslen bioenergianvändningen. Totala användningen av biobränslen uppskattas uppgå till ca 44,0 GWh Trädbränslen I kommunen förbrukas stora mängder trädbränslen. A-Trä AB svarar för bränslet till fjärrvärmeproduktionen och levererade motsv. 31,0 GWh sågverksspill för fjärrvärmeproduktion 1998 [10]. Den kommunala förvaltningen använde motsv. 0,2 GWh flis för energiändamål [13]. Det eldas även ved. motsvarande ca 12,8 GWh som till största del härstammar från kommunen, se även tabell 7. Pelletsanvändningen har ökat i länet de senaste åren vilket till stor del beror på att tillverkning av pellets har startats i länet. Konverteringsmöjligheterna till pellets är stora. Hittills är det dock endast ett fåtal som har installerat pelletsbrännare eller pelletskamin. Se bilaga 2, vilket är en panninventering i Arjeplog kommun från 1995 [20, 21]. Tabell 7. En uppskattning av vedeldningens omfattning i Arjeplog kommun [22]. Antal Uppvärmningsform Sotningsintervall Vedförbrukning 1 ca (m 3 /år) Total Vedåtgång (m 3 ) Totalt energiinnehåll (GWh) Fastbränslep. 2 8 v ,9 Fastbränslep v ,5 Lokaleldstäder 4 1ggr/år ,3 Lokaleldstäder 5 vart 3:e år ,1 Totalt ,8 1 Den uppskattade vedförbrukningen är satt lägre än vid normal förbrukning då alla pannor inte utnyttjas fullt ut. 2 Till största delen villapannor men även större pannor kan förekomma. Avser äldre typer av pannor. 3 Till största delen villapannor men även större pannor kan förekomma. Avser pannor med keramikeldstad och ackumulatortank eller pannor som inte används lika mycket. 4 Avser t.ex. braskaminer, kakelugnar, öppna spisar mm. 5 Avser t.ex. braskaminer, kakelugnar, öppna spisar mm som inte används lika mycket. 13

14 4. Uppvärmningsform Det finns ingen aktuell och heltäckande statistik över uppvärmningssätt i Arjeplog kommun. I tabell 8 redovisas de uppgifter som kommer från Folk- och bostadsräkningen Dessa uppgifter är nästan 10 år gamla men är de enda som täcker både småhus och flerbostadshus och som är relativt detaljerade. Det har förmodligen hänt en del sedan dess, nya hus har tillkommit, vissa hus har rivits och andra har bytt uppvärmningssätt. Det bör också påpekas att de uppgifter som redovisas är vilket eller vilka uppvärmningsmöjligheter huset är utrustat med och inte vilket eller vilka uppvärmningssätt som verkligen används. I tabell 9 redovisas antalet pannor och eldstäder av olika typer i kommunen under 1998 som skorstensfejarmästaren hade tillsyn över. Dessa siffror kan variera från år till år beroende på att sk kombipannor går att elda med både ved och olja samt att många kombinerar eldning med eluppvärmning. Ca 5 småhus är och ca 133 lägenheter i flerbostadshus var anslutna till fjärrvärmenätet hösten 1999 [12]. Tabell 8. Uppvärmningssätt för småhus och flerbostadshus 1990 [23]. Uppvärmningssätt Småhus Övriga hus Samtliga 01 Enbart olja Enbart el, vattenburen Enbart fasta bränslen Enbart gas Olja+el, vattenburen Olja+fasta bränslen Olja+el,vattenbur+fasta bräns El,vattenburen+fasta bränslen Övr kombinationer, egen panna El, direktverkande El, luftburen Värmepump Fjärrvärme Annan panncentral Annat Egen panna+el, direktverkande Egen panna+värmepump El direktverkande+värmepump Övr komb av flera värmesystem Uppgift saknas Totalt

15 Tabell 9. Antalet pannor och eldstäder som skorstensfejarmästaren har tillsyn över i kommunen1998 [24]. Uppvärmningsform Antal Fastbränsleeldade pannor -sotning var 8:e vecka 420 -sotning var 16:e vecka 26 Oljeeldade pannor -sotning var 8:e vecka (äldre pannor, Eo 2-5) 0 -sotning var 16:e vecka (> 60 kw) 20 -sotning 1ggr/år (< 60 kw, villapannor o dyl.) 80 -sotning vart annat år (svanmärkta pannor o dyl.) 0 Lokaleldstäder (braskaminer, kakelugnar, spisar mm) -sotning 1ggr/år (huvudsaklig värmekälla) 195 -sotning vart 3:e år (ej huvudsaklig värmekälla, fritidshus) 35 Gaseldade anläggningar 2 Totalt

16 5. Slutlig användning Nedan följer en sammanställning över hur den slutliga användningen av energi fördelade sig på några olika förbrukarkategorier. För beskrivning av förbrukarkategorier se bilaga 1. Uppgifterna gäller för 1998 och återfinns i rapporten. Industri Användning av energi inom kategori industri var totalt ca 119 GWh. Fossila bränslen 15% Fjärrvärme 11% El 74% Offentlig förvaltning Slutlig användning av energi inom kategori offentlig förvaltning var totalt ca 22 GWh. Fossila bränslen 11% El 56% Fjärrvärme 32% Trädbränslen 1% Bostäder Slutlig användning av energi inom kategorin bostäder var totalt ca 63 GWh. Fossila bränslen 7% Fjärrvärme 3% Trädbränslen 20% El 70% 16

17 6. Några förklaringar, förkortningar och erfarenhetstal Biobränsle Bränsle bestående av biomassa, dvs. material med biologiskt ursprung som inte eller endast i ringa grad har omvandlats kemiskt. Med denna definition är avlutar (returlutar) från massaindustrin eller avfallspapper inte biobränslen. Bioenergi Briketter Energi Erfarenhetstal Fossila bränslen Förnybara energikällor GWh m 3 f m 3 s m 3 t Pellets Trädbränsle WRD Ett vidare begrepp än biobränsle där ex. även avlutar (returlutar) från massaindustrin inräknas. Tillverkas genom pressning av finfördelat material, fyrkantiga eller runda, diameter och längd minst 20 mm. Energi finns i många former, t.ex. el och värme. I föreliggande studie används begreppen energiproduktion och energiförbrukning. Det är dock viktigt att ha i åtanke att energi varken kan produceras eller förbrukas, bara omvandlas i olika former. Se nästa sida. Bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund. De ekonomiskt viktigaste fossila bränslena är kol, olja och naturgas. Energikällor som ingår i det naturliga kretsloppet. Uttag, om det sker på rätt sätt, av energi från sådana källor undergräver inte råvarubasen. Exempel är vattenkraft, bioenergi och solenergi. Exempel på motsatsen är fossila bränslen såsom kol, olja och fossilgas (naturgas). 1 GWh = MWh = kwh. En villa förbrukar ca kwh/år (värme + hushållsel). Kubikmeter fast volym, måttenhet för ved inklusive bark utan luft. Kubikmeter stjälpt mått, måttenhet för flis, träpulver m.m. Kubikmeter travat mått, måttenhet för ved inklusive bark, luft. Tillverkas genom pressning av finfördelat material, oftast cylinderformad, mindre än 20 mm i diameter. Biobränsle från trädråvara som inte genomgått kemisk process, innefattar alla biobränslen där träd eller delar av träd är utgångsmaterial, bränslet kan tidigare ha haft annan användning, men bränsle av avfallspapper och avlutar ingår inte (svensk standard) Wide Range Destilate är ett lågsvavligt destilat som ersätter eldningsolja 2. 17

18 Tabell 10. Erfarenhetstal. Sort Askhalt (vikt-%) Fukthalt (%) Rå bulkdensitet (kg/m 3 s) Värmevärde (MWh/ton) Värmevärde (MWh/m 3 s) Avfall Hushållsavfall ,9 0,3 Kolprodukter Kol 800 7,56 6,06 Koks 450 7,8 3,50 Petroleumersättning Metanol 790 5,48 4,34 Etanol 790 7,45 5,89 Petroleumprodukter Bensin 730 8,72 Diesel 840 9,96 Eldningsolja klass ,68 9,96 Eldningsolja WRD ,76 10,34 Eldningsolja klass ,53 Eldningsolja klass ,62 Eldningsolja klass ,37 10,72 Gasol 12,8 Torvprodukter Stycketorv ,34 1,03 Frästorv ,64 0,67 Trädbränslen Rundved (lufttorkat) 30 1,46 MWh/m 3 t Rundved (rå) 50 1,35 MWh/m 3 t Ved (lufttorkat) 30 2,07 MWh/m 3 f Ved (lufttorkat) 50 1,9 MWh/m 3 f Sågverksflis barr, rå 1, ,9 0,55 Sågverksflis barr, torr 0, ,1 0,78 Sågspån 0, ,9 0,65 Kutterspån 0, ,5 0,43 Bark, barrträd 2, ,55 0,60 Bark, björk 2, ,9 1,0 Avverkningsrest.obearb. 2, kg/m 3 t 2,5 0,4 MWh/m 3 t Avverkningsrester, flis 2, ,6 0,85 Träddelar, obearbetade kg/m 3 t 2,3 1,0 MWh/m 3 t Nedklassad massaved 1-1,5 ~ kg/m 3 t 2,3 1,1 MWh/m 3 t Återvinningsvirke ,8 0,70 Träpellets 0, ,7 2,9 Träbriketter 0, ,5 2,7 Träpulver 0, ,9 1,20 18

19 7. Källförteckning 1. Norrbotten Direkt 22/ Nationalencyklopedin. Bokförlaget Bra Böcker AB. ISBN: Publicerats i Norrlänska Socialdemokraten nov AMS Statistiktjänster, GS1. 5. Andreas Gällerspång. Energibalansstudie över Norrbottens län. Norrbottens Energikontor. 6. Arjeplogs kommunala energiplanering Jonas Jalar. Vattenfall Norrnät AB 8. Energimyndigheten. Svensk elmarknad SCB. Vattenfall Norrnäts elleveranser till kommuner i Norrbottens län Örebro: Statistiska centralbyrån. 10. Stefan Oskarsson. A-Trä AB. 11. Tore Strömbäck. Vattenfall AB Fjärrvärme. 12. Maj-Britt Pedersen. Tekn. kontoret Arjeplog kommun. 13. Bernt Rönnqvist Tekn. kontoret Arjeplog kommun. 14. Bernt Henriksson. Statoil Marketing Luleå. 15. Alf Sundström. Cartest AB. 16. Tomas Vinberg. Arjeplog Cementgjuteri. (gasoltransportör). 17. SCB, Programmet för energi. Regionala oljeleveranser efter förbrukarkategori Örebro: Statistiska centralbyrån. 18. SCB. Programmet för energi. Regionala oljeleveranser till bostadshus Örebro: Statistiska centralbyrån. 19. SCB. Leveranser av motorbensin, dieselolja och eldningsolja 1987, 1992 och Örebro: Statistiska centralbyrån. 20. Jonas Jalar. Marknadspotential för pellets i Norrbottens län Tekniska Högskolan i Luleå. 21. Johan Välimäki. Marknadspotential för pellets i Norrbottens län Tekniska Högskolan i Luleå. 22. Andreas Gällerspång. Energi 2001, delrapport trädbränsle. Norrbottens Energikontor. 23. SCB. Folk- och bostadsräkningen Örebro: Statistiska centralbyrån. 24. Årsredovisning 98. Länsstyrelsen i Norrbottens län / Räddningsverket. (1999). Sammanställning av pannor, eldstäder mm i Länsvis uppföljning av kommunernas tillämpning av bestämmelser i räddningstjänstlagstiftningen. 19

20 Bilaga 1. Indelning i förbrukarkategorier Följande kategoriindelning används av SCB för den kommunvisa statistiken för leveranser av petroleumprodukter. För att få material som är jämförbart mellan olika energislag har även denna indelning använts så långt som möjligt för övriga energislag. SNI betyder svensk standard för näringsgrensindelning och är angiven inom parentes efter varje rubrik. 1. Jordbruk, skogsbruk och fiske (SNI 01, 02, 05) Här redovisas leveranser till sådan verksamhet som avser: - Åkerbruk och djurskötsel - Trädgårsodling och -skötsel - Tjänster inom jordbruk - Skogsvård - Skogsavverkning, virkesmätning - Havs- och kustfiske - Övrigt fiske, fiskevård 2. Industri (SNI 10-37) Denna kategori omfattar gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri. Obs! Även leveranser till statligt ägda industriarbetsställen ingår här. 3. El- och värmeverk (SNI 40) Omfattar leveranser till anläggningar som bedriver verksamhet avseende produktion och distribution av elenergi, fjärrvärme, naturgas och stadsgas. 4. Offentlig förvaltning (SNI 41, 73, 75(ej försvar), 80, 85, 90-93) Här redovisas leveranser till offentliga sektorn, d.v.s. verksamhet som bedrivs av stat, landsting eller kommun eller företag ägda av dessa. Här ingår dock inte leveranser till verksamhet som specificeras i andra kategorigrupper. Exempel på verksamhet som skall ingå under denna kategori är försäkringskassa, polis, brandkår, skolor, sjukvård, vattenverk, avloppsverk, fångvård, museiverksamhet, sportarenor, bibliotek, kommunalhus, arbetsförmedling, övrig vård, kyrkor, kapell etc. 5. Bostadshus (SNI 70 samt all den energianvändning som i nationalräkenskaperna förs till privat konsumtion utom privatbilism) Avser en- och tvåbostadshus, flerbostadshus samt fritidsbostäder. 6. Övriga fastigheter (SNI 50-52, 55, 64-67, 71, 72, 74, 91, 93, 96) Här redovisas leveranser till: - Lokaler (service-, affärs-, lager-, nöjes-, och lokaler för därtill hörande administrativ verksamhet, dock inte verksamhet tillhörande stat, landsting eller kommun) - Hotell och restauranger - Försäkringsbolag - Banker 7. Övrigt (SNI 45, 60-63, 75(den del som hör till försvar) samt privatbilism m.m.) Denna grupp omfattar sådant, som ej specificerats inom någon annan kategori: - Byggnadsverksamhet - Samfärdsel (transportverksamhet) inklusive järnvägstrafik och inrikes sjöfart. - Lagringsverksamhet - Försvaret För bensin och diesel ingår i denna grupp huvudsakligen försäljning via bensinstationer. 20

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel

Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel EN 16 SM 0701 Energistatistik för småhus 2006 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2006 I korta drag Oljeanvändningen har minskat med en tredjedel Användningen av olja för varmvatten

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Energiläget i Norrbotten

Energiläget i Norrbotten Energiläget i Norrbotten Förnybar energi producerad i länet skapar arbetstillfällen. Kari Marklund Landshövding i Norrbottens län Klimatet och industristrukturen gör Norrbotten till ett väldigt energiberoende

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA Torsås Fjärrvärmenät AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Torsås Fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Torsås Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Håkankila 2:28 Adress: Jägmästarvägen 22, 438 95 Hällingsjö Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 418 m 2, byggår 1996. Värmesystem: Luft/vattenvärmepump

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Validitetskontroll energideklaration 2014

Validitetskontroll energideklaration 2014 Validitetskontroll energideklaration 2014 2 Validitetskontroll energideklaration 2014 Titel: Validitetskontroll energideklaration 2014 Utgivare:, juli 2015 Dnr: 1554-2015 Process: 3.4.1 Validitetskontroll

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion

Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion RAPPORT Växthusgasemissioner för svensk pelletsproduktion Jonas Höglund Bakgrund IVL Svenska Miljöinstitutet publicerade 2009 på uppdrag av Energimyndigheten rapporten LCA calculations on Swedish wood

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda

Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda Nu har jag fått för mig att titta på MSB:s statistik för 2012 över hur väl vi i Sverige uppfyller LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor). Det är här vi bl

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser

Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser Bränslens värmevärden, verkningsgrader och koefficienter för specifika utsläpp av koldioxid samt energipriser Den här informationen innefattar uppgifter om bränslens värmevärden, typiska verkningsgrader

Läs mer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Bengt- Erik Löfgren ÄFAB/IRETIse Flis av Salix och Poppel inte annorlunda Enhet POPPEL Flis ref 1 Flis ref 2 Flis ref 3 Fukthalt % 22,5

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2010 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi steg med 8,8 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 552614 Byggnaden - Identifikation Län Västerbotten Kommun Umeå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Innertavle 14:4 Husnummer 2 Adress Sillviken 212 Prefix

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769618-0830. Postnummer 134 31. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769618-0830. Postnummer 134 31. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 575782 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Prästgården c/o Rickard Nährström Pastor Normans väg 3 Organisationsnummer 769618-0830 134 31 Utländsk

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Brändövägen 233, 975 97 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 676704

ENERGIDEKLARATION. Brändövägen 233, 975 97 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 676704 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Brändövägen 233, 975 97 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 676704 Energiprestanda: 144 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 183 63

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 183 63 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 574732 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Täby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Viggbyholm 82:12 Husnummer 1 Adress Röhällsvägen 38 Prefix

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 556776-4724. Postnummer 83384. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 556776-4724. Postnummer 83384. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 491935 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn IHF Bostad Barkassen 15 AB c/o Newsec AM, db21 FE556 Organisationsnummer 556776-4724 83384 Strömsund Utländsk

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Grisslevägen 2, 227 32 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID: 580452

ENERGIDEKLARATION. Grisslevägen 2, 227 32 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID: 580452 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Grisslevägen 2, 227 32 s kommun Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID: 580452 Energiprestanda: 3 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 47371 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Upplands-Bro Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bro-Skällsta 1:15 Husnummer 1 Adress Rödbenevägen

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Aspviksvägen 27, 975 95 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 626431

ENERGIDEKLARATION. Aspviksvägen 27, 975 95 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 626431 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Aspviksvägen 27, 975 95 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 626431 Energiprestanda: 92 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769606-2632. Postnummer 169 28. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769606-2632. Postnummer 169 28. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 388952 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Haninge Park 4; C/O Peab Bostad AB Adress Box 808 Organisationsnummer 769606-2632 Postnummer 169 28 Postort

Läs mer

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1 Vedeldning ATT ELDA MED VED HAR GAMLA TRADITIONER, men på senare år har vedeldningen ifrågasatts på grund av de höga utsläppen av oförbrända ämnen som är både miljöskadliga och hälsovådliga. Kritiken är

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel Energiförsörjningen i Sverige år 23 En konsekvensanalys av gällande styrmedel Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skeppsdalsvägen 136B, 184 91 Åkersberga Österåkers kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 685720

ENERGIDEKLARATION. Skeppsdalsvägen 136B, 184 91 Åkersberga Österåkers kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 685720 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skeppsdalsvägen 136B, 184 91 Åkersberga Österåkers kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 685720 Energiprestanda: 64 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Maria Danestig, Alemayehu Gebremedhin, Stig-Inge Gustafsson, Björn Karlsson, Louise Trygg, Henrik Bohlin, Wiktoria Glad, Robert Hrelja, Jenny Palm IEI

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Backa 211:25 Adress: Skogaberg 15 422 49 Hisings Backa Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 149 m 2, byggår 2004. Värmesystem: Fjärrvärme, vattenburen

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter 1 (5) Handläggare Datum HDA 2013-10-18 Taxor och avgifter En stor del av bostadsföretagens driftkostnader är taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall och vatten och avlopp. I Nils Holgersson undersökningen

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Astris Gata 84, 417 67 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 634700

ENERGIDEKLARATION. Astris Gata 84, 417 67 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 634700 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Astris Gata 84, 417 7 s stad Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 34700 Energiprestanda: /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västergårdsvägen 24, 433 31 Partille Partille kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1994 Energidekarations-ID: 584010

ENERGIDEKLARATION. Västergårdsvägen 24, 433 31 Partille Partille kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1994 Energidekarations-ID: 584010 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västergårdsvägen 24, 433 31 Partille Partille kommun Nybyggnadsår: 1994 Energidekarations-ID: 584010 Energiprestanda: 92 /m² och år Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 42167

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 42167 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 468925 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Näset 125:2 Husnummer 1 Adress Södra Breviksvägen

Läs mer

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme KP SSAB BLUND Fjärrvärme Fossilfritt* *Vår strävan är att bli fossilfria. Under 2010 var den fossila andelen bränsle till fjärrvärmeproduktionen endast 1,1 %. (Källa: 365 fördelar med Borlänge) Varmt och

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sandövägen 259, 434 94 Vallda Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 669045

ENERGIDEKLARATION. Sandövägen 259, 434 94 Vallda Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 669045 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sandövägen 259, 434 94 Vallda Kungsbacka kommun Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 669045 Energiprestanda: 81 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26270

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26270 Energideklaration Version: Dekl.id:.0 487468 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Ängelholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Torlarp 3:19 Husnummer Adress Olvonvägen 18 Prefix byggnadsid

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Ugglum 182:11. Adress: Blankavägen 16, Sävedalen. Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 305 m 2, byggår: 1942. Värmesystem: Vattenburet system med bergvärmepump

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2013

Energiskaffning och -förbrukning 2013 Energi 2014 Energiskaffning och -förbrukning 2013 Totalförbrukningen av energi på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ranarpsvägen 464, 269 71 Förslöv Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 670000

ENERGIDEKLARATION. Ranarpsvägen 464, 269 71 Förslöv Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 670000 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ranarpsvägen 464, 269 7 Förslöv Båstads kommun Nybyggnadsår: 975 Energideklarations-ID: 670000 Energiprestanda: 00 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sågargatan 10A, 753 18 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 627618

ENERGIDEKLARATION. Sågargatan 10A, 753 18 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 627618 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sågargatan 10A, 753 18 kommun Nybyggnadsår: 2014 Energideklarations-ID: 2718 Energiprestanda: 8 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hornsvik 5, 725 92 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 679391

ENERGIDEKLARATION. Hornsvik 5, 725 92 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 679391 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hornsvik 5, 725 92 Västerås Västerås stad Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 679391 Energiprestanda: 90 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 394814 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Härnösand Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lägdan 10 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Askims Kyrkväg 23A, 436 51 Hovås Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 643866

ENERGIDEKLARATION. Askims Kyrkväg 23A, 436 51 Hovås Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 643866 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Askims Kyrkväg 23A, 436 51 Hovås Göteborgs stad Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 643866 Energiprestanda: 87 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Stjärnvägen 21, 135 55 Tyresö Tyresö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2002 Energidekarations-ID: 595786

ENERGIDEKLARATION. Stjärnvägen 21, 135 55 Tyresö Tyresö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2002 Energidekarations-ID: 595786 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Stjärnvägen 21, 135 55 Tyresö Tyresö kommun Nybyggnadsår: 2002 Energidekarations-ID: 595786 Energiprestanda: 72 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen Lina Palm FRÅGAN i FOKUS NEJ! MEN, ökad substitution av fossilbaserade produkter med produkter som har förnybart ursprung, dvs. baserade

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 42530 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ankan 18 Husnummer 1 Adress Östergatan 39 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 538037 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bö 36:20 Husnummer 1 Adress Jakobsdalsgatan 44

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut 7 oktober 2013 Dr. Jon-Erik Dahlin Bildkällor: t.v.: Alan Zomerfeld WC, ö.t.h.: U.S. Air Force PD, n.t.h.:

Läs mer

Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik

Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik Håkan Örberg Biomassateknologi och kemi Sveriges Lantbruksuniversitet Hakan.orberg@btk.slu.se Generella egenskaper hos biomassa Högt vatteninnehåll

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fagningsgatan 10, 621 54 Visby Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 647554

ENERGIDEKLARATION. Fagningsgatan 10, 621 54 Visby Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 647554 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fagningsgatan 0, 62 54 Visby Gotlands kommun Nybyggnadsår: 965 Energideklarations-ID: 647554 Energiprestanda: 70 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 202]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ölandsresan 7, 757 55 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: 684320

ENERGIDEKLARATION. Ölandsresan 7, 757 55 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: 684320 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ölandsresan 7, 757 55 kommun Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: 684320 Energiprestanda: 114 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Förord. Lars Ahlkvist (m) Kommunstyrelsens ordförande.

Förord. Lars Ahlkvist (m) Kommunstyrelsens ordförande. Förord Allt fler engagerar sig i frågan om hur ett medvetet strategiskt arbete med energi- och klimatfrågor kan minska miljöbelastningen i samhället. Sätten är många, och åsikterna är inte alltid överens

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Södra Murgatan 20, 621 57 Visby Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 618843

ENERGIDEKLARATION. Södra Murgatan 20, 621 57 Visby Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 618843 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Södra Murgatan 20, 621 57 Visby Gotlands kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 618843 Energiprestanda: 173 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gamla Vägen 22, 244 91 Kävlinge Kävlinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1916 Energideklarations-ID: 672632

ENERGIDEKLARATION. Gamla Vägen 22, 244 91 Kävlinge Kävlinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1916 Energideklarations-ID: 672632 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gamla Vägen 22, 244 91 Kävlinge Kävlinge kommun Nybyggnadsår: 1916 Energideklarations-ID: 672632 Energiprestanda: 156 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare.

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. Från vår största förnybara resurs: skogen. Pellets är förnybar bioenergi som består av biprodukter

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 556730-2905. Postnummer 581 03. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning

Energideklaration. Organisationsnummer 556730-2905. Postnummer 581 03. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 5592 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Botrygg Förvaltningsfastigheter AB Adress Box 335 Land E-postadress info@botrygg.se Organisationsnummer 55730-2905

Läs mer

Energideklaration 716406-2957. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Ängelholm 6:33. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 716406-2957. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Ängelholm 6:33. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 140361 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Skörpabäcken Adress Vinbärsv 14 Personnummer/Organisationsnummer 716406-2957 Postnummer Postort 262 57

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 528234 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Duvslaget 1 Husnummer 1 Adress Hvitfeldtsgatan 34 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning u8794

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning u8794 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 511270 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Surahammar Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Surahammar 9:375 Husnummer 1 Adress Skolgatan 14

Läs mer