Landstingsprogram för Uppsala län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsprogram för Uppsala län"

Transkript

1 Landstingsprogram för Uppsala län

2 Centerns kandidater till landstinget Rolf Edlund Annika Krispinsson Aranca Botka Ncomo Oscar Sundevall Johan Örjes Ingegerd Andersson

3 Inledning Landstinget har en viktig uppgift att som Uppsalas gröna kraft ligga i framkant när det gäller miljöhänseende. Landstinget ska vara ett miljöföredöme. Människor och djur och natur påverkas av miljöförstörningar. Att landstinget är offensivt inom miljöområdet är därför en del av det förebyggande hälsoarbetet. Landstinget har också en viktig roll som köpare och upphandlare att driva på utvecklingen mot mer miljövänlig teknik, mediciner och material. Landstingets arbete med oskadliggöra den klimatfarliga lustgasen vid förlossningar på Akademiska sjukhuset är ett exempel, arbetet med miljöbränslen i busstrafiken är ett annat. Centerpartiet vill att landstinget ska fortsätta vara en offensiv kraft för miljön och Uppsala län. Vi vill att landstinget ska vara fossilbränslefritt till 2020, där alla transporter baseras på förnyelsebara bränslen. Endast grön el och fjärrvärme ska upphandlas 2020, och energiförbrukningen ska minskas kontinuerligt. Landstinget ska tillsammans med kommunerna arbeta för att läkemedelsrester ska filtreras bort i reningsanläggningar. att Landstinget ska fortsätta att vara ett miljöföredöme att Landstinget ska främja småskalig, miljövänlig el genom att montera solceller på Akademiska sjukhuset att Landstinget ska vara fossilbränslefritt till 2020 att Landstinget ska tillsammans med kommunerna förbättra reningen så att läkemedelsrester filtreras bort

4 KOMMUNIKATIONER Goda kommunikationer är avgörande för ett väl fungerande samhälle. Kommunikationerna påverkar inte bara arbetsmarknad och näringsliv utan även möjligheterna till ett gott socialt och kulturellt liv. De är också en förutsättning för att kunna välja bostadsort i hela länet Snabba tåg och bussturer liksom vägar av hög standard, både i det större och mindre vägnätet, ger förutsättningar för valfrihet i boende, arbete och företagande som stärker hela länet. Kommunikationer är också en förutsättning för att alla ska kunna ta del av samhällets service. En väl utbyggd kollektivtrafik med god turtäthet som beaktar de resandes behov bidrar till bekväm, billig och säker trafik. En samordning av helt och delvis samhällsbetalda resor är nödvändig både för att få bra turtäthet och väl använda fordon. Därutöver behövs det alltid specialfordon för vissa resande till exempel sjukresebussar, färdtjänst och rullstolstaxi. infrastrukturplan från 2010 och framåt. Det är viktigt för länet att den så kallade UVENtrafiken kan säkerställas även i framtiden liksom järnvägen mellan Västerås Enköping Bålsta Stockholm. att säkerställa en väl fungerande kollektivtrafik att Upptåget ska stanna vid alla orter efter linjen att biljett- och taxesamverkan mellan olika trafikhuvudmän inom och utom länet samordnas och utvecklas så att det kostar lika mycket att resa för samma avstånd i kilometer att servicen med sjukresebussarna säkerställs att möjligheterna att inleda persontrafik till Gimo och Hargshamn med anknytning till Norra stambanan prövas KULTURELL ALLEMANSRÄTT FÖR HELA LÄNET Järnväg i Hargshamn Upptåget bör få nya stationer efter Dalabanan i Vänge, Järlåsa och Vittinge. Efter samma bana bör också ett stationsläge i Uppsalas norra del (Stenhagen, Librobäck eller gamla Uppsala Norra) inrättas. I riktning mot Stockholm bör nya stationer inrättas i Bergsbrunna och Alsike. Möjligheterna att inleda persontrafik till Gimo och Hargshamn med anknytning till Norra stambanan bör prövas. Järnvägstrafik mellan Enköping och Uppsala ska utredas och finnas med i en Centerpartiet arbetar för att kulturen skall vara till för alla och nå alla i hela länet en kulturell allemansrätt. En bred kulturverksamhet är en framgångsfaktor för såväl innevånare som näringslivet, som därmed skapar trivsel och då ökar sysselsättningen. Kulturen är Wiks slott

5 grunden för mänsklig utveckling, demokrati och mänsklig värdighet. Till kulturella aktiviteter behövs mötesplatser, därför är stödet till bygdegårds och hembygds föreningar en hjärtefråga för Centerpartiet. Folkbildningen har stor betydelse för delaktighet i samhällsdebatten och demokratifrågor, här gör studieförbunden och de båda folkhögskolorna, Wik och Biskops-Arnö en stor insats. Wiks folkhögskola och Wiks slott borde bli ett kulturellt centrum för länets innevånare. Några av landets mest intressanta kulturmiljöer finns inom länet. Vallonbruk, hällristningar, runstenar, Gamla Uppsala liksom centrala Uppsala ger förutsättningar för ett rikt kulturutbud liksom en utbredd turism. Färnebofjärdens nationalpark i Heby kommun, utgör gränslandet mellan nord och syd Sverige. Centerpartiet slår vakt om landstingets kulturinstitutioner såsom länsbibliotek, Upplandsmuseet, Musik i Uppland och folkrörelsearkivet, som med sina kompetenser tillvaratar och stimulerar samt utvecklar en kulturell allemansrätt i hela länet. Det mångkulturella samhället liksom kultur i vården är andra för Centerpartiet angelägna uppgifter att arbeta med. Kulturbussar för skolklasser, är ett centerinitiativ som ska utvecklas. att kulturell allemansrätt omfattar hela länet att stödet till folkbildningen ökas att utveckla skolklassernas kulturbussar att utveckla kultur i vården VÅRDEN PATIENTEN I CENTRUM Livskvalitet, livskraft och självbestämmande är centrala begrepp för Centerpartiets politik som också ska prägla arbetet för vård, omsorg och folkhälsa. Därför ska det finnas lokala styrelser för våra vårdinrättningar. I ett småskaligt och decentraliserat samhälle har människor större möjligheter att påverka och ta ansvar för sina egna och närståendes liv. Många människor känner fortfarande uppgivenhet och upplever sina möjligheter att påverka sin livskvalitet som begränsade. Detta gäller inte minst inom vården. Det fortsatta reformarbetet måste därför sätta den enskilda människan i centrum. Patienten som drabbas av olika åkommor måste tas på allvar och behandlas med respekt. Centerpartiet vill därför utveckla patientens möjlighet att påverka vården. Olika alternativ måste erbjudas. Exempel på viktiga komplement är grön terapi, fysisk aktivitet på recept och kultur i vården. Sammanhängande vårdkedjor, som inte lämnar någon vårdsökande i sticket, måste skapas. I alla delar av länet ska det vara möjligt att få akut vård dygnet runt. Nivån på vården ska anpassas efter lokala behov och förutsättningar. Eventuella organisations- och/eller huvudmannaskapsgränser måste övervinnas med den enskildes bästa för ögonen. Läkare eller sjuksköterska vid sjukhuset måste ges ett tydligt uppföljningsansvar även för patienter som just skrivits ut. Detta är

6 nödvändigt för att få en fungerande vårdkedja utan avbrott och att patienten ska garanteras den eftervård och rehabilitering som behövs. Jämställd vård, läkemedelsordination och behandling ska vara en självklarhet. Mannen har varit normen i den medicinska forskningen, vilket har lätt till att kunskapen om kvinnors ohälsa och orsakerna till den, samt kvinnors åldrande, är otillräckliga. Samma okunskap gäller läkemedelsordination och behandling av barn. LOV- Lagen om Valfrihetssystem LOV- började att gälla från och med januari 2009, och är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för kommunerna och landstingen. Så att man kan konkurrenspröva verksamhet i egen regi, för att kunna överlåta valet av utförare till brukaren. Detta ger utrymme för kvinnor inom vårdyrken med stort kunnande att etablera egna företag. att alla ska få vård på lika villkor att patienten sätts i centrum och får möjligheter att påverka den egna vården att sammanhängande vårdkedjor skapas att sjukhusen får ett uppföljningsansvar även för utskrivna patienter att utvecklingen av diagnos och behandling beaktar barns, kvinnors och mäns skilda förutsättningar att satsa mer på egenvård och förebyggande friskvård PRIMÄRVÅRD / NÄRVÅRD Närvård ska finnas nära människorna där man bor och vistas. Kommunerna och landstinget ska tillsammans utveckla närvården utifrån ett medborgar- och brukar/patientperspektiv. Uppdraget omfattar hälsofrämjande, förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande och stödjande insatser som ska vara samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. Närvården ska finnas i form av vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar, sjukgymnastmottagningar och andra verksamheter av betydelse. Det ska vara enkelt att nå sin primärvård/ närvård för att få råd eller boka tid både genom personliga kontakter och via modern teknik. Öppettiderna bör anpassas efter befolkningens behov med exempelvis kvällseller helgöppet. Utveckla närvården mellan kommunen och landstinget. Distriktssköterskan är en viktig första länk i vårdkedjan. Den verksamheten bör utvecklas med ett större samarbete mellan kommun och landsting inom exempelvis skolans hälsovård och hemsjukvården. Mottagningen ska vara lättillgänglig och finnas nära de boende i lokalsamhället såväl i tätorter som på landsbygden. Det är viktigt att tillräckliga resurser finns för ett fungerande områdesansvar särskilt ifråga om eftervård. Verksamheten ska fortsatt organiseras så att både tidsbokade besök och öppen mottagning kan erbjudas. En kompetent och lättillgänglig vårdrådgivning per telefon fungerar som en värdefull port till vårdsystemet. Modeller som bygger på internetkommunikation bör utvecklas ytterligare. Försöken med Sjuksköterska på Apotek bör permenteras och det behövs flera farmaceuter i vården för regelbundna medicingenomgångar. En av centerpartiets visioner är en vårdmobil. I de delar av länet där det inte finns permanent vårdmottagningar som distriktssköterska, vårdcentral etc. skulle en vårdmobil kunna vara ett komplement.

7 Den kan komma till patienten istället för tvärtom och underlätta vårdkontakten för barnfamiljer och den äldre befolkningen. Centerpartiet anser att olika mellanvårdsformer behövs, där landstingets och kommunens vårdkedjor länkas samman. På så sätt åstadkommer man en smidig övergång för vissa patienter som upplever sjukhusvistelsen alltför kort och har svårigheter att klara sig själva hemma. Avsikten är att patienterna under en kortare tid får möjlighet till eftervård, rehabilitering och mental anpassning till en som följd av sjukdom eventuell förändrad livssituation. Det är angeläget för de enskilda människorna att en nära samverkan mellan sjukvården och Försäkringskassan kan utvecklas. Sjukförsäkringssystemets insatser måste utvecklas till en integrerad del av vårdkedjan. Det finns också betydande samhällsekonomiska aspekter att beakta. Samverkan med arbetsförmedlingen måste också stärkas. att primärvård/närvård i form av vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar, sjukgymnastmottagningar och tandvårdsmottagningar finns i hela länet att tidsbokningen förbättras att primärvårdsbesök ska kunna genomföras även på kvällar och helger att verka för småskalighet och närhet i primärvården att öka tillgängligheten och kontinuiteten inom vården att försök görs med utökat samarbete mellan distriktssköterske- och skolsköterskeverksamhet att läkare gör hembesök hos äldre multisjuka att mellanvårdsformer utvecklas med alla länets kommuner att samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utvecklas TANDVÅRD Tandvårdsreformen som genomförts under mandatperioden med tandvårdspeng och tandvårdscheck har inneburit förbättringar. Tandvårdsbehandling med hjälp av modern teknik som visats sig vara bra för tandvårdsrädda ska utvecklas i vårt län. Men stora satsningar behöver fortfarande göras för personer som på grund av funktionshinder, tandvårdsrädsla, hög ålder eller sjukdom har svårt att påverka sin tandstatus och som därför har särskilt stora tandvårdsbehov. Sjuhustandvården gör då en stor insats med sin specifika kompetens, inte minst för de som bor på äldreboenden i vårt län. Vid övergången från ungdomstandvård till vuxentandvård behöver resurser sättas in. Här är abonnemangstandvård ett bra initiativ. Tandvårdsbehandling med hjälp av laserteknik som bland annat visat sig vara bra för tandvårdsrädda, skall utvecklas i vårt län att utveckla sjukhustandvården för äldre, sjuka och funktionshindrade att ge unga vuxna bra övergång till vuxentandvården tillexempel tandvårdsabonnemang att utveckla en god tandvård med modern teknik

8 PSYKIATRI Psykiskt sjuka har en alltför svag ställning i dagens samhälle. Bland de psykiskt sjuka finns många barn och ungdomar i stort behov av hjälp. Vidare finns i vårt län flyktingar, såväl barn som vuxna, med direkta krigsupplevelser och starkt behov av hjälp. Behovet av rättspsykiatri har också uppmärksammats efter brottslighet med mycket tragiska följder. Möjligheterna att få snabb diagnos och behandling av psykisk ohälsa måste prioriteras för att undvika omfattande lidande för både den sjuke och omgivningen. Primärvården bör förstärkas med psykiatrisk kompetens. Många människor söker idag hos sin husläkare eller vårdcentral för åkommor som i grunden är av psykisk karaktär. Det är angeläget att dessa vårdsökande får ett kompetent bemötande. Staten bör ta ett huvudansvar för finansiering och organisation av rättspsykiatrin. rehabiliteringsprocessen och att en individuell rehabiliteringsplan finns. Rehabilitering efter svåra sjukdomstillstånd måste betraktas som en del av akutsjukvården och därför finnas tillgänglig årets alla dagar. För att kunna få en snabb rehabilitering anser Centerpartiet att alla ska ha rätt till fyra remissfria besök. Patienten ska själv kunna välja det som han/hon anser vara bäst till exempel naprapat, kiropraktor eller sjukgymnast. Dessa är legitimerade och kan avgöra om behandlingen är tillräcklig. Efter dessa besök kan fortsatt behandling ske efter återkoppling och remiss från läkare, Rehabilitering främjas av grön terapi och det är viktigt med nära tillgång till natur, rehabiliteringsträdgårdar och även växtodlingar inomhus. Detta kan påskynda tillfrisknandet. Centerpartiet vill utveckla den gröna terapin och goda exempel finns både i Enköping och Östhammar. Uppförandet av Psykiatrins Hus vid Akademiska sjukhuset innebär ett värdefullt tillskott till länets och regionens behandling och forskning inom psykiatri. att primärvården förstärks med psykiatrisk kompetens att staten tar huvudansvar för finansiering och organisation av rättspsykiatrin REHABILITERING / HABILITERING Självklart ska alla människor ha rätt till god rehabilitering. Det gäller även dem som lider av sjukdomar som gör att de har liten möjlighet att komma tillbaka i arbete. Insatserna ska inte vara beroende av ålder, kön, funktionshinder eller var patienten bor. Det är viktigt att den enskilde ges ökat inflytande över den egna

9 Enköpings lasarett En väl fungerande habilitering över hela länet är av största vikt för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. En viktig förebyggande åtgärd för bl. a. en så bra utveckling och utbildning som möjligt är att det lilla barnet kommer i kontakt med barnhabilitering så snart som möjligt vid misstanke om ev. funktionsnedsättning. Där är samverkan mellan barnmottagningar, barnläkare och distriktssköterskor av största vikt. Det är viktigt att individen sätts i centrum och att alla omkring honom eller henne kommer med i habiliteringsprocessen. Det bör vara god tillgänglighet att få komma till habiliteringen t ex hörcentral eller logoped. Viktigt är också att kommunen och brukarorganisationerna blir delaktiga i frågor kring habiliteringen och att ett gott samarbete upprätthålls mellan de olika huvudmännen. Ett gott samarbete mellan landstingets olika verksamheter t ex Akademiska sjukhusets olika divisioner, tandvården med mera är också viktigt då många intressenter kan vara inkopplade kring en persons träning och välbefinnande. Förändringen av öppettiderna vid akutmottagningen på Lasarettet i Enköping behöver utvärderas noggrant. Resultatet från den utvärdering ska avgöra hur det akuta dygnet-runt-mottagandet i vården i södra länsdelen ska utformas. att rehabiliteringsinsatser och habiliteringsinsatser ska finnas tillgängliga över hela länet att den enskilde ges inflytande över den egna rehabiliteringsprocessen att rehabilitering efter svåra sjukdomstillstånd ska betraktas som akutsjukvård och därför finnas tillgänglig året runt.

10 SJUKHUSEN Lasarettet i Enköping har en viktig uppgift i länets södra del, och har uppvisat en betydande utvecklingspotential. Lasarettet utvecklas som en självständig enhet med ansvar för länets kortvårdskirurgi. Viss kortvårdskirurgi bedrivs också vid Akademiska sjukhuset, hos privata aktörer och utanför länet. Förändringen av öppettiderna vid akutmottagningen på Lasarettet i Enköping behöver utvärderas noggrant. Resultatet från den utvärderingen ska avgöra hur det akuta dygnet-runt-mottagandet i vården i södra länsdelen ska utformas. Sjukhuset ska ha en egen ledning och samverkar med Akademiska sjukhuset. Akademiska sjukhuset ska erbjuda länets innevånare vård av mycket stor bredd och hög kvalitet. Sjukhuset har också stor betydelse som regionsjukhus för sex andra län i Mellan-Sverige. Det är angeläget att Akademiska sjukhuset når framgång i strävandena att erbjuda rikssjukvård inom specialiteter som kräver hela riket som upptagningsområde. Landstinget måste väl förvalta det förtroende det innebär att vara regionsjukhus som dessutom erbjuder riksspecialiteter. Satsning på egen helikopter och flygplan är ett led i denna strävan. forskningssjukhus internationellt ledande ställning inom vissa områden. Det innebär att ett kris- och beredskapscenter kan placeras där. Den luftburna ambulanssjukvården är en förutsättning för detta. Ärna flygplats är en viktig faktor för att möjliggöra detta. Landstinget har ett betydande ansvar för att sjukhusets ställning i dessa avseenden kan behållas och helst stärkas. Kapacitet av spetssjukvård som inte utnyttjas av regionens innevånare ska säljas på den internationella marknaden. Externa/privata vårdgivares resursers bör nyttjas när det är lämpligt. Vårdgarantin som införts innebär att den enskilde vårdsökande sätts i centrum. Målet är att vården ska kunna erbjudas inom 90 dagar i Uppsala län. Det fria vårdvalet ska vara en självklarhet för länets innevånare. att Lasarettet i Enköping utvecklas som en självständig enhet med ansvar för länets kortvårdskirurgi. att Akademiska sjukhuset ställning som undervisnings- forsknings- och regionsjukhus garanteras att samverkan med regionlandstingen och deras sjukhus fördjupas att geriatrisk vård ska finnas i hela länet att landstinget lever upp till vårdgarantins krav att det fria vårdvalet ska garanteras att sjukhusens betydelse för näringslivet beaktas Den luftburna ambulanssjukvården på Akademiska sjukhuset utvecklas till ett nationellt kris- och beredskapscentrum. Som universitetssjukhus har Akademiska sjukhuset nationell betydelse och som

11 Östhammars akutmottagning Entreprenörskap ger bättre vård Behovet av vård ökar i takt med att allt fler lever längre och fler flyttar till, och föds i Uppsala län. Det är en positiv utveckling men det kräver ett nytänkande inom vården. Därför måste landstinget bli bättre på att uppmuntra entreprenörer och privata vårdföretag, på så vis skapas en sund konkurrens som driver fram mer kvalité. Centerpartiet vill att landstinget ska anta en entreprenörsstrategi och ha en tydlig målsättning om att öka vårdföretagandet. Vårdpersonal och små vårdgivare ska erbjudas utbildningar i företagande. Det är också viktigt att små vårdföretag inte missgynnas vid upphandlingar. Centerpartiets mål är att Uppsala läns landsting ska vara bäst i Sverige på att erbjuda ett bra klimat för vårdföretagande. Vården är ett kvinnodominerat yrke med ofta låga löner. Det vill Centerpartiet ändra på. Undersökningar visar att det bästa sättet att höja kvinnors löner och status i offentlig anställning är att skapa möjligheter att välja - och välja bort -jobb. Därför hänger Centerpartiets målsättning att öka entreprenörskapet ihop med jämställdhetsarbetet. Många av de bästa nya vårdidéerna finns hos kvinnor som arbetar i vården. Vi vill skapa möjligheter att omsätta nya idéer i nya vårdföretag. På så vis får vi både en bättre vård, större valfrihet bland personal att välja arbetsgivare, och bättre löner. att Landstinget ska anta en entreprenörsstrategi för att öka vårdföretagandet att Landstinget ska erbjuda vårdpersonal och vårdgivareutbildningar i vårdföretagande att Landstinget inte ska missgynna små vårdföretag vid upphandlingar Vi arbetar för Dig som bor i Uppsala län

12 Din miljö är vår och viktig för oss alla

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014

Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014 Sverigedemokraternas förslag till budget och flerårsplan 2012-2014 Landstinget i Jönköpings län Vi anser att vården ska vara solidariskt finansierad via skattsedeln, ges efter behov och ha god tillgänglighet.

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN Miljö ger jobb nya livschanser 2006-2010 LÄNSPROGRAM RÖSTA LÅNGSIKTIGT Miljöpartiet de Gröna är ett brett och aktivt parti. Vi har grön skatteväxling, grundtrygghet för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Informationsöverföring av Stroke/TIA patienter från sjukhus till primärvård Med patienten i centrum hela vägen Lena Arvidsson, Projektledare/distriktssköterska

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer