Landstingsprogram för Uppsala län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsprogram för Uppsala län"

Transkript

1 Landstingsprogram för Uppsala län

2 Centerns kandidater till landstinget Rolf Edlund Annika Krispinsson Aranca Botka Ncomo Oscar Sundevall Johan Örjes Ingegerd Andersson

3 Inledning Landstinget har en viktig uppgift att som Uppsalas gröna kraft ligga i framkant när det gäller miljöhänseende. Landstinget ska vara ett miljöföredöme. Människor och djur och natur påverkas av miljöförstörningar. Att landstinget är offensivt inom miljöområdet är därför en del av det förebyggande hälsoarbetet. Landstinget har också en viktig roll som köpare och upphandlare att driva på utvecklingen mot mer miljövänlig teknik, mediciner och material. Landstingets arbete med oskadliggöra den klimatfarliga lustgasen vid förlossningar på Akademiska sjukhuset är ett exempel, arbetet med miljöbränslen i busstrafiken är ett annat. Centerpartiet vill att landstinget ska fortsätta vara en offensiv kraft för miljön och Uppsala län. Vi vill att landstinget ska vara fossilbränslefritt till 2020, där alla transporter baseras på förnyelsebara bränslen. Endast grön el och fjärrvärme ska upphandlas 2020, och energiförbrukningen ska minskas kontinuerligt. Landstinget ska tillsammans med kommunerna arbeta för att läkemedelsrester ska filtreras bort i reningsanläggningar. att Landstinget ska fortsätta att vara ett miljöföredöme att Landstinget ska främja småskalig, miljövänlig el genom att montera solceller på Akademiska sjukhuset att Landstinget ska vara fossilbränslefritt till 2020 att Landstinget ska tillsammans med kommunerna förbättra reningen så att läkemedelsrester filtreras bort

4 KOMMUNIKATIONER Goda kommunikationer är avgörande för ett väl fungerande samhälle. Kommunikationerna påverkar inte bara arbetsmarknad och näringsliv utan även möjligheterna till ett gott socialt och kulturellt liv. De är också en förutsättning för att kunna välja bostadsort i hela länet Snabba tåg och bussturer liksom vägar av hög standard, både i det större och mindre vägnätet, ger förutsättningar för valfrihet i boende, arbete och företagande som stärker hela länet. Kommunikationer är också en förutsättning för att alla ska kunna ta del av samhällets service. En väl utbyggd kollektivtrafik med god turtäthet som beaktar de resandes behov bidrar till bekväm, billig och säker trafik. En samordning av helt och delvis samhällsbetalda resor är nödvändig både för att få bra turtäthet och väl använda fordon. Därutöver behövs det alltid specialfordon för vissa resande till exempel sjukresebussar, färdtjänst och rullstolstaxi. infrastrukturplan från 2010 och framåt. Det är viktigt för länet att den så kallade UVENtrafiken kan säkerställas även i framtiden liksom järnvägen mellan Västerås Enköping Bålsta Stockholm. att säkerställa en väl fungerande kollektivtrafik att Upptåget ska stanna vid alla orter efter linjen att biljett- och taxesamverkan mellan olika trafikhuvudmän inom och utom länet samordnas och utvecklas så att det kostar lika mycket att resa för samma avstånd i kilometer att servicen med sjukresebussarna säkerställs att möjligheterna att inleda persontrafik till Gimo och Hargshamn med anknytning till Norra stambanan prövas KULTURELL ALLEMANSRÄTT FÖR HELA LÄNET Järnväg i Hargshamn Upptåget bör få nya stationer efter Dalabanan i Vänge, Järlåsa och Vittinge. Efter samma bana bör också ett stationsläge i Uppsalas norra del (Stenhagen, Librobäck eller gamla Uppsala Norra) inrättas. I riktning mot Stockholm bör nya stationer inrättas i Bergsbrunna och Alsike. Möjligheterna att inleda persontrafik till Gimo och Hargshamn med anknytning till Norra stambanan bör prövas. Järnvägstrafik mellan Enköping och Uppsala ska utredas och finnas med i en Centerpartiet arbetar för att kulturen skall vara till för alla och nå alla i hela länet en kulturell allemansrätt. En bred kulturverksamhet är en framgångsfaktor för såväl innevånare som näringslivet, som därmed skapar trivsel och då ökar sysselsättningen. Kulturen är Wiks slott

5 grunden för mänsklig utveckling, demokrati och mänsklig värdighet. Till kulturella aktiviteter behövs mötesplatser, därför är stödet till bygdegårds och hembygds föreningar en hjärtefråga för Centerpartiet. Folkbildningen har stor betydelse för delaktighet i samhällsdebatten och demokratifrågor, här gör studieförbunden och de båda folkhögskolorna, Wik och Biskops-Arnö en stor insats. Wiks folkhögskola och Wiks slott borde bli ett kulturellt centrum för länets innevånare. Några av landets mest intressanta kulturmiljöer finns inom länet. Vallonbruk, hällristningar, runstenar, Gamla Uppsala liksom centrala Uppsala ger förutsättningar för ett rikt kulturutbud liksom en utbredd turism. Färnebofjärdens nationalpark i Heby kommun, utgör gränslandet mellan nord och syd Sverige. Centerpartiet slår vakt om landstingets kulturinstitutioner såsom länsbibliotek, Upplandsmuseet, Musik i Uppland och folkrörelsearkivet, som med sina kompetenser tillvaratar och stimulerar samt utvecklar en kulturell allemansrätt i hela länet. Det mångkulturella samhället liksom kultur i vården är andra för Centerpartiet angelägna uppgifter att arbeta med. Kulturbussar för skolklasser, är ett centerinitiativ som ska utvecklas. att kulturell allemansrätt omfattar hela länet att stödet till folkbildningen ökas att utveckla skolklassernas kulturbussar att utveckla kultur i vården VÅRDEN PATIENTEN I CENTRUM Livskvalitet, livskraft och självbestämmande är centrala begrepp för Centerpartiets politik som också ska prägla arbetet för vård, omsorg och folkhälsa. Därför ska det finnas lokala styrelser för våra vårdinrättningar. I ett småskaligt och decentraliserat samhälle har människor större möjligheter att påverka och ta ansvar för sina egna och närståendes liv. Många människor känner fortfarande uppgivenhet och upplever sina möjligheter att påverka sin livskvalitet som begränsade. Detta gäller inte minst inom vården. Det fortsatta reformarbetet måste därför sätta den enskilda människan i centrum. Patienten som drabbas av olika åkommor måste tas på allvar och behandlas med respekt. Centerpartiet vill därför utveckla patientens möjlighet att påverka vården. Olika alternativ måste erbjudas. Exempel på viktiga komplement är grön terapi, fysisk aktivitet på recept och kultur i vården. Sammanhängande vårdkedjor, som inte lämnar någon vårdsökande i sticket, måste skapas. I alla delar av länet ska det vara möjligt att få akut vård dygnet runt. Nivån på vården ska anpassas efter lokala behov och förutsättningar. Eventuella organisations- och/eller huvudmannaskapsgränser måste övervinnas med den enskildes bästa för ögonen. Läkare eller sjuksköterska vid sjukhuset måste ges ett tydligt uppföljningsansvar även för patienter som just skrivits ut. Detta är

6 nödvändigt för att få en fungerande vårdkedja utan avbrott och att patienten ska garanteras den eftervård och rehabilitering som behövs. Jämställd vård, läkemedelsordination och behandling ska vara en självklarhet. Mannen har varit normen i den medicinska forskningen, vilket har lätt till att kunskapen om kvinnors ohälsa och orsakerna till den, samt kvinnors åldrande, är otillräckliga. Samma okunskap gäller läkemedelsordination och behandling av barn. LOV- Lagen om Valfrihetssystem LOV- började att gälla från och med januari 2009, och är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för kommunerna och landstingen. Så att man kan konkurrenspröva verksamhet i egen regi, för att kunna överlåta valet av utförare till brukaren. Detta ger utrymme för kvinnor inom vårdyrken med stort kunnande att etablera egna företag. att alla ska få vård på lika villkor att patienten sätts i centrum och får möjligheter att påverka den egna vården att sammanhängande vårdkedjor skapas att sjukhusen får ett uppföljningsansvar även för utskrivna patienter att utvecklingen av diagnos och behandling beaktar barns, kvinnors och mäns skilda förutsättningar att satsa mer på egenvård och förebyggande friskvård PRIMÄRVÅRD / NÄRVÅRD Närvård ska finnas nära människorna där man bor och vistas. Kommunerna och landstinget ska tillsammans utveckla närvården utifrån ett medborgar- och brukar/patientperspektiv. Uppdraget omfattar hälsofrämjande, förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande och stödjande insatser som ska vara samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. Närvården ska finnas i form av vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar, sjukgymnastmottagningar och andra verksamheter av betydelse. Det ska vara enkelt att nå sin primärvård/ närvård för att få råd eller boka tid både genom personliga kontakter och via modern teknik. Öppettiderna bör anpassas efter befolkningens behov med exempelvis kvällseller helgöppet. Utveckla närvården mellan kommunen och landstinget. Distriktssköterskan är en viktig första länk i vårdkedjan. Den verksamheten bör utvecklas med ett större samarbete mellan kommun och landsting inom exempelvis skolans hälsovård och hemsjukvården. Mottagningen ska vara lättillgänglig och finnas nära de boende i lokalsamhället såväl i tätorter som på landsbygden. Det är viktigt att tillräckliga resurser finns för ett fungerande områdesansvar särskilt ifråga om eftervård. Verksamheten ska fortsatt organiseras så att både tidsbokade besök och öppen mottagning kan erbjudas. En kompetent och lättillgänglig vårdrådgivning per telefon fungerar som en värdefull port till vårdsystemet. Modeller som bygger på internetkommunikation bör utvecklas ytterligare. Försöken med Sjuksköterska på Apotek bör permenteras och det behövs flera farmaceuter i vården för regelbundna medicingenomgångar. En av centerpartiets visioner är en vårdmobil. I de delar av länet där det inte finns permanent vårdmottagningar som distriktssköterska, vårdcentral etc. skulle en vårdmobil kunna vara ett komplement.

7 Den kan komma till patienten istället för tvärtom och underlätta vårdkontakten för barnfamiljer och den äldre befolkningen. Centerpartiet anser att olika mellanvårdsformer behövs, där landstingets och kommunens vårdkedjor länkas samman. På så sätt åstadkommer man en smidig övergång för vissa patienter som upplever sjukhusvistelsen alltför kort och har svårigheter att klara sig själva hemma. Avsikten är att patienterna under en kortare tid får möjlighet till eftervård, rehabilitering och mental anpassning till en som följd av sjukdom eventuell förändrad livssituation. Det är angeläget för de enskilda människorna att en nära samverkan mellan sjukvården och Försäkringskassan kan utvecklas. Sjukförsäkringssystemets insatser måste utvecklas till en integrerad del av vårdkedjan. Det finns också betydande samhällsekonomiska aspekter att beakta. Samverkan med arbetsförmedlingen måste också stärkas. att primärvård/närvård i form av vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar, sjukgymnastmottagningar och tandvårdsmottagningar finns i hela länet att tidsbokningen förbättras att primärvårdsbesök ska kunna genomföras även på kvällar och helger att verka för småskalighet och närhet i primärvården att öka tillgängligheten och kontinuiteten inom vården att försök görs med utökat samarbete mellan distriktssköterske- och skolsköterskeverksamhet att läkare gör hembesök hos äldre multisjuka att mellanvårdsformer utvecklas med alla länets kommuner att samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utvecklas TANDVÅRD Tandvårdsreformen som genomförts under mandatperioden med tandvårdspeng och tandvårdscheck har inneburit förbättringar. Tandvårdsbehandling med hjälp av modern teknik som visats sig vara bra för tandvårdsrädda ska utvecklas i vårt län. Men stora satsningar behöver fortfarande göras för personer som på grund av funktionshinder, tandvårdsrädsla, hög ålder eller sjukdom har svårt att påverka sin tandstatus och som därför har särskilt stora tandvårdsbehov. Sjuhustandvården gör då en stor insats med sin specifika kompetens, inte minst för de som bor på äldreboenden i vårt län. Vid övergången från ungdomstandvård till vuxentandvård behöver resurser sättas in. Här är abonnemangstandvård ett bra initiativ. Tandvårdsbehandling med hjälp av laserteknik som bland annat visat sig vara bra för tandvårdsrädda, skall utvecklas i vårt län att utveckla sjukhustandvården för äldre, sjuka och funktionshindrade att ge unga vuxna bra övergång till vuxentandvården tillexempel tandvårdsabonnemang att utveckla en god tandvård med modern teknik

8 PSYKIATRI Psykiskt sjuka har en alltför svag ställning i dagens samhälle. Bland de psykiskt sjuka finns många barn och ungdomar i stort behov av hjälp. Vidare finns i vårt län flyktingar, såväl barn som vuxna, med direkta krigsupplevelser och starkt behov av hjälp. Behovet av rättspsykiatri har också uppmärksammats efter brottslighet med mycket tragiska följder. Möjligheterna att få snabb diagnos och behandling av psykisk ohälsa måste prioriteras för att undvika omfattande lidande för både den sjuke och omgivningen. Primärvården bör förstärkas med psykiatrisk kompetens. Många människor söker idag hos sin husläkare eller vårdcentral för åkommor som i grunden är av psykisk karaktär. Det är angeläget att dessa vårdsökande får ett kompetent bemötande. Staten bör ta ett huvudansvar för finansiering och organisation av rättspsykiatrin. rehabiliteringsprocessen och att en individuell rehabiliteringsplan finns. Rehabilitering efter svåra sjukdomstillstånd måste betraktas som en del av akutsjukvården och därför finnas tillgänglig årets alla dagar. För att kunna få en snabb rehabilitering anser Centerpartiet att alla ska ha rätt till fyra remissfria besök. Patienten ska själv kunna välja det som han/hon anser vara bäst till exempel naprapat, kiropraktor eller sjukgymnast. Dessa är legitimerade och kan avgöra om behandlingen är tillräcklig. Efter dessa besök kan fortsatt behandling ske efter återkoppling och remiss från läkare, Rehabilitering främjas av grön terapi och det är viktigt med nära tillgång till natur, rehabiliteringsträdgårdar och även växtodlingar inomhus. Detta kan påskynda tillfrisknandet. Centerpartiet vill utveckla den gröna terapin och goda exempel finns både i Enköping och Östhammar. Uppförandet av Psykiatrins Hus vid Akademiska sjukhuset innebär ett värdefullt tillskott till länets och regionens behandling och forskning inom psykiatri. att primärvården förstärks med psykiatrisk kompetens att staten tar huvudansvar för finansiering och organisation av rättspsykiatrin REHABILITERING / HABILITERING Självklart ska alla människor ha rätt till god rehabilitering. Det gäller även dem som lider av sjukdomar som gör att de har liten möjlighet att komma tillbaka i arbete. Insatserna ska inte vara beroende av ålder, kön, funktionshinder eller var patienten bor. Det är viktigt att den enskilde ges ökat inflytande över den egna

9 Enköpings lasarett En väl fungerande habilitering över hela länet är av största vikt för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. En viktig förebyggande åtgärd för bl. a. en så bra utveckling och utbildning som möjligt är att det lilla barnet kommer i kontakt med barnhabilitering så snart som möjligt vid misstanke om ev. funktionsnedsättning. Där är samverkan mellan barnmottagningar, barnläkare och distriktssköterskor av största vikt. Det är viktigt att individen sätts i centrum och att alla omkring honom eller henne kommer med i habiliteringsprocessen. Det bör vara god tillgänglighet att få komma till habiliteringen t ex hörcentral eller logoped. Viktigt är också att kommunen och brukarorganisationerna blir delaktiga i frågor kring habiliteringen och att ett gott samarbete upprätthålls mellan de olika huvudmännen. Ett gott samarbete mellan landstingets olika verksamheter t ex Akademiska sjukhusets olika divisioner, tandvården med mera är också viktigt då många intressenter kan vara inkopplade kring en persons träning och välbefinnande. Förändringen av öppettiderna vid akutmottagningen på Lasarettet i Enköping behöver utvärderas noggrant. Resultatet från den utvärdering ska avgöra hur det akuta dygnet-runt-mottagandet i vården i södra länsdelen ska utformas. att rehabiliteringsinsatser och habiliteringsinsatser ska finnas tillgängliga över hela länet att den enskilde ges inflytande över den egna rehabiliteringsprocessen att rehabilitering efter svåra sjukdomstillstånd ska betraktas som akutsjukvård och därför finnas tillgänglig året runt.

10 SJUKHUSEN Lasarettet i Enköping har en viktig uppgift i länets södra del, och har uppvisat en betydande utvecklingspotential. Lasarettet utvecklas som en självständig enhet med ansvar för länets kortvårdskirurgi. Viss kortvårdskirurgi bedrivs också vid Akademiska sjukhuset, hos privata aktörer och utanför länet. Förändringen av öppettiderna vid akutmottagningen på Lasarettet i Enköping behöver utvärderas noggrant. Resultatet från den utvärderingen ska avgöra hur det akuta dygnet-runt-mottagandet i vården i södra länsdelen ska utformas. Sjukhuset ska ha en egen ledning och samverkar med Akademiska sjukhuset. Akademiska sjukhuset ska erbjuda länets innevånare vård av mycket stor bredd och hög kvalitet. Sjukhuset har också stor betydelse som regionsjukhus för sex andra län i Mellan-Sverige. Det är angeläget att Akademiska sjukhuset når framgång i strävandena att erbjuda rikssjukvård inom specialiteter som kräver hela riket som upptagningsområde. Landstinget måste väl förvalta det förtroende det innebär att vara regionsjukhus som dessutom erbjuder riksspecialiteter. Satsning på egen helikopter och flygplan är ett led i denna strävan. forskningssjukhus internationellt ledande ställning inom vissa områden. Det innebär att ett kris- och beredskapscenter kan placeras där. Den luftburna ambulanssjukvården är en förutsättning för detta. Ärna flygplats är en viktig faktor för att möjliggöra detta. Landstinget har ett betydande ansvar för att sjukhusets ställning i dessa avseenden kan behållas och helst stärkas. Kapacitet av spetssjukvård som inte utnyttjas av regionens innevånare ska säljas på den internationella marknaden. Externa/privata vårdgivares resursers bör nyttjas när det är lämpligt. Vårdgarantin som införts innebär att den enskilde vårdsökande sätts i centrum. Målet är att vården ska kunna erbjudas inom 90 dagar i Uppsala län. Det fria vårdvalet ska vara en självklarhet för länets innevånare. att Lasarettet i Enköping utvecklas som en självständig enhet med ansvar för länets kortvårdskirurgi. att Akademiska sjukhuset ställning som undervisnings- forsknings- och regionsjukhus garanteras att samverkan med regionlandstingen och deras sjukhus fördjupas att geriatrisk vård ska finnas i hela länet att landstinget lever upp till vårdgarantins krav att det fria vårdvalet ska garanteras att sjukhusens betydelse för näringslivet beaktas Den luftburna ambulanssjukvården på Akademiska sjukhuset utvecklas till ett nationellt kris- och beredskapscentrum. Som universitetssjukhus har Akademiska sjukhuset nationell betydelse och som

11 Östhammars akutmottagning Entreprenörskap ger bättre vård Behovet av vård ökar i takt med att allt fler lever längre och fler flyttar till, och föds i Uppsala län. Det är en positiv utveckling men det kräver ett nytänkande inom vården. Därför måste landstinget bli bättre på att uppmuntra entreprenörer och privata vårdföretag, på så vis skapas en sund konkurrens som driver fram mer kvalité. Centerpartiet vill att landstinget ska anta en entreprenörsstrategi och ha en tydlig målsättning om att öka vårdföretagandet. Vårdpersonal och små vårdgivare ska erbjudas utbildningar i företagande. Det är också viktigt att små vårdföretag inte missgynnas vid upphandlingar. Centerpartiets mål är att Uppsala läns landsting ska vara bäst i Sverige på att erbjuda ett bra klimat för vårdföretagande. Vården är ett kvinnodominerat yrke med ofta låga löner. Det vill Centerpartiet ändra på. Undersökningar visar att det bästa sättet att höja kvinnors löner och status i offentlig anställning är att skapa möjligheter att välja - och välja bort -jobb. Därför hänger Centerpartiets målsättning att öka entreprenörskapet ihop med jämställdhetsarbetet. Många av de bästa nya vårdidéerna finns hos kvinnor som arbetar i vården. Vi vill skapa möjligheter att omsätta nya idéer i nya vårdföretag. På så vis får vi både en bättre vård, större valfrihet bland personal att välja arbetsgivare, och bättre löner. att Landstinget ska anta en entreprenörsstrategi för att öka vårdföretagandet att Landstinget ska erbjuda vårdpersonal och vårdgivareutbildningar i vårdföretagande att Landstinget inte ska missgynna små vårdföretag vid upphandlingar Vi arbetar för Dig som bor i Uppsala län

12 Din miljö är vår och viktig för oss alla

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren omsorg med respekt och värme Vi ser hela älvkarleby kommun trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Clarrie Leim Agneta Lundgren kommunvalet Eget ansvar ger styrka tillsammans Att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Politiskt program. Valfrihet och mångfald. Trygghet och säkerhet

Politiskt program. Valfrihet och mångfald. Trygghet och säkerhet Politiskt program Individens behov ska utgöra grunden för hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård skall finansieras solidariskt och utföras på lika villkor för alla och kunna erbjudas av en mångfald

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

En trygg och säker vård i hela länet

En trygg och säker vård i hela länet En trygg och säker vård i hela länet Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 För oss rödgröna partier går alltid kvaliteten i välfärden före skattesänkningar. Vården måste hållas samman och patientens

Läs mer

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar:

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar: för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Vi

Läs mer

Fem fokusområden fem år framåt

Fem fokusområden fem år framåt REGERINGENS STRATEGI INOM OMRÅDET PSYKISK HÄLSA 2016 2020 Fem fokusområden fem år framåt Nationell samordnare inom området psykisk hälsa Fem fokusområden Regeringen har beslutat om en ny strategi för statens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län FJORTON FRÅGOR som HSO i Uppsala län vill ha ett skriftligt svar på senast 2014-08-13. Svaren e-postas till: janne.wallgren@c.hso.se Handikappföreningarnas

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 2017-01-18 1 Kort om genomförandet Webbenkät Medlemmar med en sällsynt diagnos eller som har barn/anhörig med en

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Sätta dagordningen och fokus

Sätta dagordningen och fokus Sätta dagordningen och fokus VÅRDLYFT FÖR DALARNA BRA VÅRD FÖRE FLER SKATTESÄNKNINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (5) En vård av hög kvalitet Vården

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Vision för Alingsås Lasarett

Vision för Alingsås Lasarett Vision för Alingsås Lasarett april 2011 Inledning 3 1. Alingsås lasaretts självständighet ett föredöme 4 2. Basutbud på närsjukhuset 4 3. Specialiteter på närsjukhuset 5 4. En starkt utbyggd ambulanssjukvård

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 De flesta experter - både i Sverige och internationellt - anser att svensk vård håller mycket hög kvalitet och standard, fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Frågorna berör områdena Primärvård Äldreomsorg/geriatrik Specialistutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter Fysisk aktivitet

Frågorna berör områdena Primärvård Äldreomsorg/geriatrik Specialistutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter Fysisk aktivitet Inför valet 2014 För att uppmärksamma Fysioterapi och Fysioterapeuten inför valet den 14 september har vi i Distrikt Stockholms styrelse skickat ut fyra frågor till våra landstingspolitiker. Frågorna berör

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen, till golfbanan

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Så vill vi utveckla närsjukvården

Så vill vi utveckla närsjukvården Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011-03-16 Så vill vi utveckla närsjukvården Fyrbodal 2 (9) Innehållsförteckning Närsjukvård Norra Bohuslän och Dalsland... 3 Vad vill socialdemokraterna?... 3 Lokala

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre Smaka på den rubriken. Vem av oss vill inte att sjuka äldre ska få ett så gott liv som möjligt? Ändå är det så svårt att uppnå när våra

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten.

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten. Diagnos och delaktighet Använd 1177.se i mötet med patienten. Använd 1177.se i mötet med patienten Det är mycket som ska förmedlas i mötet med patienten. Patienten ska kunna förstå informationen, vara

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Patientlagen 2014:821. Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting

Patientlagen 2014:821. Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting Patientlagen 2014:821 Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting Patientmaktsutredningen 1. Prop. 2013/14:106 Patientlag. Träder ikraft 1 jan. 2015 2. Lag om organisation av hälso-

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer