Landstingsprogram för Uppsala län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsprogram för Uppsala län"

Transkript

1 Landstingsprogram för Uppsala län

2 Centerns kandidater till landstinget Rolf Edlund Annika Krispinsson Aranca Botka Ncomo Oscar Sundevall Johan Örjes Ingegerd Andersson

3 Inledning Landstinget har en viktig uppgift att som Uppsalas gröna kraft ligga i framkant när det gäller miljöhänseende. Landstinget ska vara ett miljöföredöme. Människor och djur och natur påverkas av miljöförstörningar. Att landstinget är offensivt inom miljöområdet är därför en del av det förebyggande hälsoarbetet. Landstinget har också en viktig roll som köpare och upphandlare att driva på utvecklingen mot mer miljövänlig teknik, mediciner och material. Landstingets arbete med oskadliggöra den klimatfarliga lustgasen vid förlossningar på Akademiska sjukhuset är ett exempel, arbetet med miljöbränslen i busstrafiken är ett annat. Centerpartiet vill att landstinget ska fortsätta vara en offensiv kraft för miljön och Uppsala län. Vi vill att landstinget ska vara fossilbränslefritt till 2020, där alla transporter baseras på förnyelsebara bränslen. Endast grön el och fjärrvärme ska upphandlas 2020, och energiförbrukningen ska minskas kontinuerligt. Landstinget ska tillsammans med kommunerna arbeta för att läkemedelsrester ska filtreras bort i reningsanläggningar. att Landstinget ska fortsätta att vara ett miljöföredöme att Landstinget ska främja småskalig, miljövänlig el genom att montera solceller på Akademiska sjukhuset att Landstinget ska vara fossilbränslefritt till 2020 att Landstinget ska tillsammans med kommunerna förbättra reningen så att läkemedelsrester filtreras bort

4 KOMMUNIKATIONER Goda kommunikationer är avgörande för ett väl fungerande samhälle. Kommunikationerna påverkar inte bara arbetsmarknad och näringsliv utan även möjligheterna till ett gott socialt och kulturellt liv. De är också en förutsättning för att kunna välja bostadsort i hela länet Snabba tåg och bussturer liksom vägar av hög standard, både i det större och mindre vägnätet, ger förutsättningar för valfrihet i boende, arbete och företagande som stärker hela länet. Kommunikationer är också en förutsättning för att alla ska kunna ta del av samhällets service. En väl utbyggd kollektivtrafik med god turtäthet som beaktar de resandes behov bidrar till bekväm, billig och säker trafik. En samordning av helt och delvis samhällsbetalda resor är nödvändig både för att få bra turtäthet och väl använda fordon. Därutöver behövs det alltid specialfordon för vissa resande till exempel sjukresebussar, färdtjänst och rullstolstaxi. infrastrukturplan från 2010 och framåt. Det är viktigt för länet att den så kallade UVENtrafiken kan säkerställas även i framtiden liksom järnvägen mellan Västerås Enköping Bålsta Stockholm. att säkerställa en väl fungerande kollektivtrafik att Upptåget ska stanna vid alla orter efter linjen att biljett- och taxesamverkan mellan olika trafikhuvudmän inom och utom länet samordnas och utvecklas så att det kostar lika mycket att resa för samma avstånd i kilometer att servicen med sjukresebussarna säkerställs att möjligheterna att inleda persontrafik till Gimo och Hargshamn med anknytning till Norra stambanan prövas KULTURELL ALLEMANSRÄTT FÖR HELA LÄNET Järnväg i Hargshamn Upptåget bör få nya stationer efter Dalabanan i Vänge, Järlåsa och Vittinge. Efter samma bana bör också ett stationsläge i Uppsalas norra del (Stenhagen, Librobäck eller gamla Uppsala Norra) inrättas. I riktning mot Stockholm bör nya stationer inrättas i Bergsbrunna och Alsike. Möjligheterna att inleda persontrafik till Gimo och Hargshamn med anknytning till Norra stambanan bör prövas. Järnvägstrafik mellan Enköping och Uppsala ska utredas och finnas med i en Centerpartiet arbetar för att kulturen skall vara till för alla och nå alla i hela länet en kulturell allemansrätt. En bred kulturverksamhet är en framgångsfaktor för såväl innevånare som näringslivet, som därmed skapar trivsel och då ökar sysselsättningen. Kulturen är Wiks slott

5 grunden för mänsklig utveckling, demokrati och mänsklig värdighet. Till kulturella aktiviteter behövs mötesplatser, därför är stödet till bygdegårds och hembygds föreningar en hjärtefråga för Centerpartiet. Folkbildningen har stor betydelse för delaktighet i samhällsdebatten och demokratifrågor, här gör studieförbunden och de båda folkhögskolorna, Wik och Biskops-Arnö en stor insats. Wiks folkhögskola och Wiks slott borde bli ett kulturellt centrum för länets innevånare. Några av landets mest intressanta kulturmiljöer finns inom länet. Vallonbruk, hällristningar, runstenar, Gamla Uppsala liksom centrala Uppsala ger förutsättningar för ett rikt kulturutbud liksom en utbredd turism. Färnebofjärdens nationalpark i Heby kommun, utgör gränslandet mellan nord och syd Sverige. Centerpartiet slår vakt om landstingets kulturinstitutioner såsom länsbibliotek, Upplandsmuseet, Musik i Uppland och folkrörelsearkivet, som med sina kompetenser tillvaratar och stimulerar samt utvecklar en kulturell allemansrätt i hela länet. Det mångkulturella samhället liksom kultur i vården är andra för Centerpartiet angelägna uppgifter att arbeta med. Kulturbussar för skolklasser, är ett centerinitiativ som ska utvecklas. att kulturell allemansrätt omfattar hela länet att stödet till folkbildningen ökas att utveckla skolklassernas kulturbussar att utveckla kultur i vården VÅRDEN PATIENTEN I CENTRUM Livskvalitet, livskraft och självbestämmande är centrala begrepp för Centerpartiets politik som också ska prägla arbetet för vård, omsorg och folkhälsa. Därför ska det finnas lokala styrelser för våra vårdinrättningar. I ett småskaligt och decentraliserat samhälle har människor större möjligheter att påverka och ta ansvar för sina egna och närståendes liv. Många människor känner fortfarande uppgivenhet och upplever sina möjligheter att påverka sin livskvalitet som begränsade. Detta gäller inte minst inom vården. Det fortsatta reformarbetet måste därför sätta den enskilda människan i centrum. Patienten som drabbas av olika åkommor måste tas på allvar och behandlas med respekt. Centerpartiet vill därför utveckla patientens möjlighet att påverka vården. Olika alternativ måste erbjudas. Exempel på viktiga komplement är grön terapi, fysisk aktivitet på recept och kultur i vården. Sammanhängande vårdkedjor, som inte lämnar någon vårdsökande i sticket, måste skapas. I alla delar av länet ska det vara möjligt att få akut vård dygnet runt. Nivån på vården ska anpassas efter lokala behov och förutsättningar. Eventuella organisations- och/eller huvudmannaskapsgränser måste övervinnas med den enskildes bästa för ögonen. Läkare eller sjuksköterska vid sjukhuset måste ges ett tydligt uppföljningsansvar även för patienter som just skrivits ut. Detta är

6 nödvändigt för att få en fungerande vårdkedja utan avbrott och att patienten ska garanteras den eftervård och rehabilitering som behövs. Jämställd vård, läkemedelsordination och behandling ska vara en självklarhet. Mannen har varit normen i den medicinska forskningen, vilket har lätt till att kunskapen om kvinnors ohälsa och orsakerna till den, samt kvinnors åldrande, är otillräckliga. Samma okunskap gäller läkemedelsordination och behandling av barn. LOV- Lagen om Valfrihetssystem LOV- började att gälla från och med januari 2009, och är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för kommunerna och landstingen. Så att man kan konkurrenspröva verksamhet i egen regi, för att kunna överlåta valet av utförare till brukaren. Detta ger utrymme för kvinnor inom vårdyrken med stort kunnande att etablera egna företag. att alla ska få vård på lika villkor att patienten sätts i centrum och får möjligheter att påverka den egna vården att sammanhängande vårdkedjor skapas att sjukhusen får ett uppföljningsansvar även för utskrivna patienter att utvecklingen av diagnos och behandling beaktar barns, kvinnors och mäns skilda förutsättningar att satsa mer på egenvård och förebyggande friskvård PRIMÄRVÅRD / NÄRVÅRD Närvård ska finnas nära människorna där man bor och vistas. Kommunerna och landstinget ska tillsammans utveckla närvården utifrån ett medborgar- och brukar/patientperspektiv. Uppdraget omfattar hälsofrämjande, förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande och stödjande insatser som ska vara samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. Närvården ska finnas i form av vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar, sjukgymnastmottagningar och andra verksamheter av betydelse. Det ska vara enkelt att nå sin primärvård/ närvård för att få råd eller boka tid både genom personliga kontakter och via modern teknik. Öppettiderna bör anpassas efter befolkningens behov med exempelvis kvällseller helgöppet. Utveckla närvården mellan kommunen och landstinget. Distriktssköterskan är en viktig första länk i vårdkedjan. Den verksamheten bör utvecklas med ett större samarbete mellan kommun och landsting inom exempelvis skolans hälsovård och hemsjukvården. Mottagningen ska vara lättillgänglig och finnas nära de boende i lokalsamhället såväl i tätorter som på landsbygden. Det är viktigt att tillräckliga resurser finns för ett fungerande områdesansvar särskilt ifråga om eftervård. Verksamheten ska fortsatt organiseras så att både tidsbokade besök och öppen mottagning kan erbjudas. En kompetent och lättillgänglig vårdrådgivning per telefon fungerar som en värdefull port till vårdsystemet. Modeller som bygger på internetkommunikation bör utvecklas ytterligare. Försöken med Sjuksköterska på Apotek bör permenteras och det behövs flera farmaceuter i vården för regelbundna medicingenomgångar. En av centerpartiets visioner är en vårdmobil. I de delar av länet där det inte finns permanent vårdmottagningar som distriktssköterska, vårdcentral etc. skulle en vårdmobil kunna vara ett komplement.

7 Den kan komma till patienten istället för tvärtom och underlätta vårdkontakten för barnfamiljer och den äldre befolkningen. Centerpartiet anser att olika mellanvårdsformer behövs, där landstingets och kommunens vårdkedjor länkas samman. På så sätt åstadkommer man en smidig övergång för vissa patienter som upplever sjukhusvistelsen alltför kort och har svårigheter att klara sig själva hemma. Avsikten är att patienterna under en kortare tid får möjlighet till eftervård, rehabilitering och mental anpassning till en som följd av sjukdom eventuell förändrad livssituation. Det är angeläget för de enskilda människorna att en nära samverkan mellan sjukvården och Försäkringskassan kan utvecklas. Sjukförsäkringssystemets insatser måste utvecklas till en integrerad del av vårdkedjan. Det finns också betydande samhällsekonomiska aspekter att beakta. Samverkan med arbetsförmedlingen måste också stärkas. att primärvård/närvård i form av vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar, sjukgymnastmottagningar och tandvårdsmottagningar finns i hela länet att tidsbokningen förbättras att primärvårdsbesök ska kunna genomföras även på kvällar och helger att verka för småskalighet och närhet i primärvården att öka tillgängligheten och kontinuiteten inom vården att försök görs med utökat samarbete mellan distriktssköterske- och skolsköterskeverksamhet att läkare gör hembesök hos äldre multisjuka att mellanvårdsformer utvecklas med alla länets kommuner att samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utvecklas TANDVÅRD Tandvårdsreformen som genomförts under mandatperioden med tandvårdspeng och tandvårdscheck har inneburit förbättringar. Tandvårdsbehandling med hjälp av modern teknik som visats sig vara bra för tandvårdsrädda ska utvecklas i vårt län. Men stora satsningar behöver fortfarande göras för personer som på grund av funktionshinder, tandvårdsrädsla, hög ålder eller sjukdom har svårt att påverka sin tandstatus och som därför har särskilt stora tandvårdsbehov. Sjuhustandvården gör då en stor insats med sin specifika kompetens, inte minst för de som bor på äldreboenden i vårt län. Vid övergången från ungdomstandvård till vuxentandvård behöver resurser sättas in. Här är abonnemangstandvård ett bra initiativ. Tandvårdsbehandling med hjälp av laserteknik som bland annat visat sig vara bra för tandvårdsrädda, skall utvecklas i vårt län att utveckla sjukhustandvården för äldre, sjuka och funktionshindrade att ge unga vuxna bra övergång till vuxentandvården tillexempel tandvårdsabonnemang att utveckla en god tandvård med modern teknik

8 PSYKIATRI Psykiskt sjuka har en alltför svag ställning i dagens samhälle. Bland de psykiskt sjuka finns många barn och ungdomar i stort behov av hjälp. Vidare finns i vårt län flyktingar, såväl barn som vuxna, med direkta krigsupplevelser och starkt behov av hjälp. Behovet av rättspsykiatri har också uppmärksammats efter brottslighet med mycket tragiska följder. Möjligheterna att få snabb diagnos och behandling av psykisk ohälsa måste prioriteras för att undvika omfattande lidande för både den sjuke och omgivningen. Primärvården bör förstärkas med psykiatrisk kompetens. Många människor söker idag hos sin husläkare eller vårdcentral för åkommor som i grunden är av psykisk karaktär. Det är angeläget att dessa vårdsökande får ett kompetent bemötande. Staten bör ta ett huvudansvar för finansiering och organisation av rättspsykiatrin. rehabiliteringsprocessen och att en individuell rehabiliteringsplan finns. Rehabilitering efter svåra sjukdomstillstånd måste betraktas som en del av akutsjukvården och därför finnas tillgänglig årets alla dagar. För att kunna få en snabb rehabilitering anser Centerpartiet att alla ska ha rätt till fyra remissfria besök. Patienten ska själv kunna välja det som han/hon anser vara bäst till exempel naprapat, kiropraktor eller sjukgymnast. Dessa är legitimerade och kan avgöra om behandlingen är tillräcklig. Efter dessa besök kan fortsatt behandling ske efter återkoppling och remiss från läkare, Rehabilitering främjas av grön terapi och det är viktigt med nära tillgång till natur, rehabiliteringsträdgårdar och även växtodlingar inomhus. Detta kan påskynda tillfrisknandet. Centerpartiet vill utveckla den gröna terapin och goda exempel finns både i Enköping och Östhammar. Uppförandet av Psykiatrins Hus vid Akademiska sjukhuset innebär ett värdefullt tillskott till länets och regionens behandling och forskning inom psykiatri. att primärvården förstärks med psykiatrisk kompetens att staten tar huvudansvar för finansiering och organisation av rättspsykiatrin REHABILITERING / HABILITERING Självklart ska alla människor ha rätt till god rehabilitering. Det gäller även dem som lider av sjukdomar som gör att de har liten möjlighet att komma tillbaka i arbete. Insatserna ska inte vara beroende av ålder, kön, funktionshinder eller var patienten bor. Det är viktigt att den enskilde ges ökat inflytande över den egna

9 Enköpings lasarett En väl fungerande habilitering över hela länet är av största vikt för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. En viktig förebyggande åtgärd för bl. a. en så bra utveckling och utbildning som möjligt är att det lilla barnet kommer i kontakt med barnhabilitering så snart som möjligt vid misstanke om ev. funktionsnedsättning. Där är samverkan mellan barnmottagningar, barnläkare och distriktssköterskor av största vikt. Det är viktigt att individen sätts i centrum och att alla omkring honom eller henne kommer med i habiliteringsprocessen. Det bör vara god tillgänglighet att få komma till habiliteringen t ex hörcentral eller logoped. Viktigt är också att kommunen och brukarorganisationerna blir delaktiga i frågor kring habiliteringen och att ett gott samarbete upprätthålls mellan de olika huvudmännen. Ett gott samarbete mellan landstingets olika verksamheter t ex Akademiska sjukhusets olika divisioner, tandvården med mera är också viktigt då många intressenter kan vara inkopplade kring en persons träning och välbefinnande. Förändringen av öppettiderna vid akutmottagningen på Lasarettet i Enköping behöver utvärderas noggrant. Resultatet från den utvärdering ska avgöra hur det akuta dygnet-runt-mottagandet i vården i södra länsdelen ska utformas. att rehabiliteringsinsatser och habiliteringsinsatser ska finnas tillgängliga över hela länet att den enskilde ges inflytande över den egna rehabiliteringsprocessen att rehabilitering efter svåra sjukdomstillstånd ska betraktas som akutsjukvård och därför finnas tillgänglig året runt.

10 SJUKHUSEN Lasarettet i Enköping har en viktig uppgift i länets södra del, och har uppvisat en betydande utvecklingspotential. Lasarettet utvecklas som en självständig enhet med ansvar för länets kortvårdskirurgi. Viss kortvårdskirurgi bedrivs också vid Akademiska sjukhuset, hos privata aktörer och utanför länet. Förändringen av öppettiderna vid akutmottagningen på Lasarettet i Enköping behöver utvärderas noggrant. Resultatet från den utvärderingen ska avgöra hur det akuta dygnet-runt-mottagandet i vården i södra länsdelen ska utformas. Sjukhuset ska ha en egen ledning och samverkar med Akademiska sjukhuset. Akademiska sjukhuset ska erbjuda länets innevånare vård av mycket stor bredd och hög kvalitet. Sjukhuset har också stor betydelse som regionsjukhus för sex andra län i Mellan-Sverige. Det är angeläget att Akademiska sjukhuset når framgång i strävandena att erbjuda rikssjukvård inom specialiteter som kräver hela riket som upptagningsområde. Landstinget måste väl förvalta det förtroende det innebär att vara regionsjukhus som dessutom erbjuder riksspecialiteter. Satsning på egen helikopter och flygplan är ett led i denna strävan. forskningssjukhus internationellt ledande ställning inom vissa områden. Det innebär att ett kris- och beredskapscenter kan placeras där. Den luftburna ambulanssjukvården är en förutsättning för detta. Ärna flygplats är en viktig faktor för att möjliggöra detta. Landstinget har ett betydande ansvar för att sjukhusets ställning i dessa avseenden kan behållas och helst stärkas. Kapacitet av spetssjukvård som inte utnyttjas av regionens innevånare ska säljas på den internationella marknaden. Externa/privata vårdgivares resursers bör nyttjas när det är lämpligt. Vårdgarantin som införts innebär att den enskilde vårdsökande sätts i centrum. Målet är att vården ska kunna erbjudas inom 90 dagar i Uppsala län. Det fria vårdvalet ska vara en självklarhet för länets innevånare. att Lasarettet i Enköping utvecklas som en självständig enhet med ansvar för länets kortvårdskirurgi. att Akademiska sjukhuset ställning som undervisnings- forsknings- och regionsjukhus garanteras att samverkan med regionlandstingen och deras sjukhus fördjupas att geriatrisk vård ska finnas i hela länet att landstinget lever upp till vårdgarantins krav att det fria vårdvalet ska garanteras att sjukhusens betydelse för näringslivet beaktas Den luftburna ambulanssjukvården på Akademiska sjukhuset utvecklas till ett nationellt kris- och beredskapscentrum. Som universitetssjukhus har Akademiska sjukhuset nationell betydelse och som

11 Östhammars akutmottagning Entreprenörskap ger bättre vård Behovet av vård ökar i takt med att allt fler lever längre och fler flyttar till, och föds i Uppsala län. Det är en positiv utveckling men det kräver ett nytänkande inom vården. Därför måste landstinget bli bättre på att uppmuntra entreprenörer och privata vårdföretag, på så vis skapas en sund konkurrens som driver fram mer kvalité. Centerpartiet vill att landstinget ska anta en entreprenörsstrategi och ha en tydlig målsättning om att öka vårdföretagandet. Vårdpersonal och små vårdgivare ska erbjudas utbildningar i företagande. Det är också viktigt att små vårdföretag inte missgynnas vid upphandlingar. Centerpartiets mål är att Uppsala läns landsting ska vara bäst i Sverige på att erbjuda ett bra klimat för vårdföretagande. Vården är ett kvinnodominerat yrke med ofta låga löner. Det vill Centerpartiet ändra på. Undersökningar visar att det bästa sättet att höja kvinnors löner och status i offentlig anställning är att skapa möjligheter att välja - och välja bort -jobb. Därför hänger Centerpartiets målsättning att öka entreprenörskapet ihop med jämställdhetsarbetet. Många av de bästa nya vårdidéerna finns hos kvinnor som arbetar i vården. Vi vill skapa möjligheter att omsätta nya idéer i nya vårdföretag. På så vis får vi både en bättre vård, större valfrihet bland personal att välja arbetsgivare, och bättre löner. att Landstinget ska anta en entreprenörsstrategi för att öka vårdföretagandet att Landstinget ska erbjuda vårdpersonal och vårdgivareutbildningar i vårdföretagande att Landstinget inte ska missgynna små vårdföretag vid upphandlingar Vi arbetar för Dig som bor i Uppsala län

12 Din miljö är vår och viktig för oss alla

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Modern. och trygg. vård. Miljöpartiets rapport om hälso- och sjukvården

Modern. och trygg. vård. Miljöpartiets rapport om hälso- och sjukvården Modern och trygg vård Miljöpartiets rapport om hälso- och sjukvården Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING En hälsofrämjande, jämlik och modern hälso- och sjukvård Jämlik vård En bättre

Läs mer

Regionfullmäktige har 81 ledamöter och är det högsta beslutande organet.

Regionfullmäktige har 81 ledamöter och är det högsta beslutande organet. Valprogram för Nya Moderaterna i Region Jönköping 2014-2018 Nya Moderaterna i Jönköpings län söker ett fortsatt stöd för att leda en majoritet för perioden 2014-2018. Vi söker detta mandat för att fortsätta

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD Landstingsbudget 2012 med flerårsplaner 2013-14 Investeringsbudget 2012-2016 Tilläggsbudget 2011 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014

Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014 Politiska riktlinjer för mandatperioden 2011-2014 Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förenas i tanken om ett hållbart och solidariskt Västra Götaland. Västra Götalandsregionen framstår

Läs mer

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9

Innehåll. Förslag till beslut... 4. Sammanfattning... 5. Patienten i centrum... 7. 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 Innehåll Förslag till beslut... 4 Sammanfattning... 5 Patienten i centrum... 7 1.1. Ett mänskligare Sörmland... 9 1.2. Lägg rätt patient i rätt säng i rätt tid...10 1.3. Kortare väntetider på akutmottagningarna...10

Läs mer

Nya möjligheter för Dalarna

Nya möjligheter för Dalarna Nya möjligheter för Dalarna - Här kan du läsa om Socialdemokraternas länsprogram för Dalarna 2015-2018 Ett Dalarna för företag och jobb Dalarna utvecklas med kommunikation Fler bostäder i Dalarna Ett Dalarna

Läs mer

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018 Miljöpartiet de gröna Västmanland Om Programmet Det här programmet lyfter fram våra politiska idéer och

Läs mer

För personalen, för patienten!

För personalen, för patienten! För personalen, för patienten! Kristdemokraterna, Vård för Pengarna och Moderaterna i landstinget Sörmland Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017. Copyrightinformation, bilder: Bild 1, sid 11 Can

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen

REGIONPROGRAM. Modernisera Stockholmsregionen REGIONPROGRAM Modernisera Stockholmsregionen Modernisera Stockholmsregionen Det kan bli ännu bättre att bo och leva i hela Stockholmsregionen. En klimatvänlig storstadsregion för våra barn. En intelligent

Läs mer

BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet

BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Tillgänglighet - Kvalitet - Delaktighet Strategisk plan med treårsbudget 2015-2017 - vision, strategiska mål och ekonomiska ramar www.lio.se Förslag från (M), (VL), (FP), (C)

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 1 Innehåll Mer tillväxt Bättre vård 4 Sammanfattning 6 Strategikarta 8 Bilder av Kronobergs län 9 Sammanfattning av

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018

Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 Mer tillväxt - Bättre vård Budget för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018 1 Innehåll Mer tillväxt Bättre vård 4 Sammanfattning 6 Strategikarta 8 Bilder av Kronobergs län 9 Sammanfattning av

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 förslag till Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 Vi lyfter Motala! 1 Inledning Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är

Läs mer

SKPF:s Handlingsprogram

SKPF:s Handlingsprogram SKPF:s Handlingsprogram 2011 2014 Antagen vid SKPF:s 20:e ordinarie kongress 2011-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett samhälle utan äldre men med individer 5 SKPF:s program 7 Det jämställda samhället 7 En

Läs mer

DIN FRAMTID FINNS HÄR

DIN FRAMTID FINNS HÄR DIN FRAMTID FINNS HÄR Centerpartiet i Skåne valprogram 2014 En skola att växa i Tåg & buss i tid Fler företag Hela Skåne ska leva Vård nära patienten HÅLLBART SKÅNE Miljö Din framtid finns här Centerpartiets

Läs mer

Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland

Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Moderaterna i Landstinget Västmanland har en politik som omfattar hela länet och landstingets alla uppgifter. Vi är redo att styra landstinget

Läs mer

Så tycker partierna i de viktigaste frågorna. Jobben

Så tycker partierna i de viktigaste frågorna. Jobben Så tycker partierna i de viktigaste frågorna Jobben Alla har rätt till ett jobb och ett tryggt arbetsliv. Vi presenterar ett offensivt jobbprogram med stora satsningar på jobb, utbildning och praktikplatser

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 2 (28) Innehållsförteckning Låt utvecklingen fortsätta för alla, inte bara några... 3 Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal

Läs mer