Inträdesförhör i socialt arbete, SSKH vid Helsingfors universitet 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inträdesförhör i socialt arbete, SSKH vid Helsingfors universitet 2009"

Transkript

1 1 MODELLSVAR Inträdesförhör i socialt arbete, SSKH vid Helsingfors universitet 2009 Inträdesförhöret består av två (2) frågor. Båda frågorna skall besvaras. Vardera frågan kan ge högst 20 poäng. Maximala poäng i förhöret är 40. Under fråga 1 skall du välja antingen fråga 1a eller fråga 1b. Fråga 2 besvaras till alla delar. Fråga 1a. Skriv ett essäsvar. Staffan Blomberg och Jan Petersson skriver om socialpolitiken som en bestämningsfaktor för det sociala arbetets villkor. De tar upp ett antal förklaringar till socialpolitikens inriktning och omfattning som de grupperar under två övergripande ansatser. Redogör för dessa övergripande ansatser (2p), liksom för huvuddragen i de enskilda förklaringarna som tas upp under vardera ansatsen (15p). Redogör också för aktuella tendenser som enligt författarna påverkar välfärdspolitiken (3p). Den övergripande indelningen i aktörsförklaringar och strukturförklaringar. Aktörsinriktade ansatser betraktar socialpolitikens inriktning och omfattning som resultat av styrning av olika betydelsefulla samhällsaktörer. De strukturella förklaringarna förenas i att de betraktar socialpolitikens inriktning och omfattning som ett nödvändigt inslag i samhällsutvecklingen, vilken logik som styr socialpolitikens framväxt och utveckling varierar i olika ansatser. Aktörsförklarningar tas ofta fram för att försöka förklara skillnader mellan olika länders socialpolitik, medan strukturinriktade förklaringar framför allt fäster blicken på grundläggande likheter. (2p) Den enskilda aktörsförklaringarna: socialpolitik som reformpolitik välfärdspolitiken ses som politiskt projekt. Ideologiska övertygelser formulerar politiska grupperingars socialpolitiska program. Tre idériktningar tas upp: konservatism, liberalism och demokratisk socialism. (2,5p) socialpolitik som rätten till ett socialt medborgarskap socialpolitiken ses som en etablering av medborgerliga sociala rättigheter. Brittiske sociologen T H Marshalls (1963) tes om en historisk logik i framväxten av civila rättigheter (äganderätt), politiska rättigheter (rösträtt) och sociala rättigheter i kapitalistiska samhällen, där de förra utgör förutsättningar för de senare. Marshalls teori är idag ifrågasatt. Bortser från de motsättningar och konflikter som kan finnas mellan medborgarskapets delar. Samtidigt har begrepp som medborgerliga rättigheter, mänskliga rättigheter fortfarande en starkt uppfordrande klang. (2,5p) socialpolitik som intressepolitik under senare år framvuxen omfattande teoribildning som ifrågasätter beslutsfattandet inom välfärdsstaten. Inom den s k public-choise-skolan nämns två ansatser: demokratiprocessen kan beskrivas i ekonomiska nyttomaximeringstermer, politiker som röstmaximerare, politiken blir ett medel inte ett mål; den andra ansatsen betraktar den offentliga förvaltningen på samma sätt, tjänstemän och professioner försöker maximera sina

2 2 verksamhetsområden och sitt eget inflytande, snarare än att företräda medborgarna. (2,5p) socialpolitik genom expertkunskap fokus på relationen mellan vetenskaplig kunskap om sociala sammanhang och socialpolitikens utveckling. Den vetenskapliga kunskapen manifesteras i framväxten av moderna yrkesgrupper/professioner och experter: på mikronivån t.ex. lärare och socialarbetare; på makronivån t.ex. ekonomer, jurister och samhällsplanerare som reglerare och normgivare i samhällslivet. Sverige: social ingenjörskonst, förknippad med Gunnar och Alva Myrdal. Idag: skillnader mellan länder t.ex. i synen på harm reduction inom narkomanvården skilda allianser mellan expertis och politiker. (2,5p) och strukturförklaringarna: socialpolitik och industrialisering ett strukturfunktionalistiskt synsätt, beaktar socialpolitiken som en logisk konsekvens av industrisamhällets utveckling. Sociologen Harold Wilensky (1975) ansåg sig se ett samband mellan sociala utgifters storlek och den ekonomiska tillväxten. Socialpolitiska lösningar sprids länder emellan genom att de kopierar varandras lösningar, tidpunkten för när en lösning initieras spelar därför en avgörande roll för utformningen. Invändning mot teorin: att de offentliga sociala utgifterna ligger på olika nivåer i de industrialiserade länderna. När marknadens, familjens och de frivilliga organisationernas sociala insatser tas med i beräkningen tenderar utgifterna att jämnas ut mellan de olika länderna. (2,5p) det nya samhällets krav medan industrisamhället karaktäriserades av massproduktion och masskonsumtion, gäller specialisering och nischprodukter i dagens samhälle. Flexibilitet, speciellt vad gäller individuella livsförlopp är ett begrepp i centrum för detta nya samhälle, postfordistiskt eller postindustriellt. Begrepp som social exklusion har formulerats för att beteckna utanförskapet i dagens samhälle. En annan stark tendens är den ökade globaliseringen. Kapitalet lättrörligare vilket lett till tendenser av social dumpning. Vad beträffar socialpolitiken blir effekten av den postmoderna ansatsen att man ifrågasätter den universella socialpolitikens förmåga att ta hänsyn till lokala och differentierade förhållanden. Motargument: att socialpolitiken kan anpassa sig till den nya tidens krav. Kan ske genom att universalismen tar sin utgångspunkt i lika behandling snarare än samma behandling, vilket skapar utrymme för s.k. partikulära lösningar, dvs. grupper ges större autonomi när det gäller att identifiera och definiera problem och lösningar. (2,5p) De aktuella tendenserna som författarna tar upp: (minst tre av följande för fulla 3 poäng) marknadens område ökar när de offentliga rättigheterna kringskärs ökar insatserna från familj och nätverk frivilligorganisationerna har fått ökad betydelse främst inom socialpolitikens gränsmarker, samt effekterna av den offentliga sektorns omvandling och sannolika tillbakadragande bör skärskådas. Fråga 1b. Skriv ett essäsvar. Thomas Johansson skriver om när professionella möter klienter mötets många ansikten.

3 3 Redogör för den modell kring mötets olika nivåer som presenteras i kapitlet (7,5p) samt de olika aspekterna av möten i socialt arbete som författaren sedan tar upp (12,5p). - I ett möte mellan två människor möts två olika sätt att tänka samt människor med olika resurser och makt (0,5p) - Modellen för mötets olika nivåer tar upp följande nivåer: strukturell nivå det professionella mötet äger rum inom mer eller mindre tydliga och strukturellt definierade ramverk (1p) positionell nivå t.ex. klass, etnicitet och kön (1p) relationell nivå att åstadkomma sociala situationer, men också påverkan och subtil makt (1p) och upplevelsenivå det äkta mötet (Martin Buber) som beskrivs med ord som levande och närvaro, jfr psykoterapeutisk litteratur: att skapa utrymme för lek och förändring (1p) - Diskussionen av betydelsen av och förklaringar kring nivåerna: strukturellt definierade ramverk utgörs av regler, förhållningssätt och metoder, dels av ojämn fördelning av makt. Mötet mellan professionella och klienter präglas och formas av en sådan maktobalans, som ytterligare stärks via positionella faktorer: det finns studier som visar på systematisk diskriminering av kvinnor och invandrare. Begreppet mikromakt: makt som utövas via gester, blickar, uteblivna hälsningaroch andra svårfångade signaler. Upplevelser och föreställningar om äkta möten fyller en viktig psykologisk funktion för behandlaren. (3p) - För att kunna närma oss den komplexitet som kännetecknar möten krävs det olika typer av förståelseramar. De olika aspekterna som författaren tar upp är: systemet möter klienten (strukturella faktorer) när människor söker hjälp startar de en resa in i ett system, vardaglig förståelse av problemet omdefinieras successivt för att det skall bli hanterbart och passa in i specifika lösningsmodeller. Kontroll ställs mot vård och behandling, mänskliga möten mot systemets krav och tillit mot misstro. Många klienter anser att de faktiskt får hjälp. Finns också möjligheter att påverka och förändra det institutionella systemet. Empowerment. (2,5p) könsstereotypa möten (positionella faktorer) dominerande föreställningar om familj, kön och sexualitet påverkar människors attityder, handlingar och förhållningssätt. Könsstereotypa uppfattningar påverkar utformningen av insatser i stor utsträckning: när det handlar om vad man skall göra tillsammans, vilka aktiviteter som är möjliga och realistiska, utgår man ofta från klassiska föreställningar om kön. Könsfrågor omdefinieras till åtgärdsfrågor. Medvetenheten om att kön förändras, att manligt respektive kvinnligt inte är några statiska kategorier, finns närvarande i det sociala arbetet. Jfr etnicitet, klass (2,5p) det terapeutiska mötet (upplevelsenivå) lätt för professionella hjälpare att fastna i dogmer och tankar om hur korrekt behandling skall gå till. Viktigt att ha kunskaper om patienten och skapa sig en bild av denna, samtidigt undvika att låsas fast vid våra uppfattningar för att bygga en lyckad kontakt. Medvetenhet bidrar till ett flexibelt arbetssätt. Överföring och motöverföring i psykoanalytisk litteratur: hur önskningar, begär och fantasier inverkar på terapiprocessen. Viktigt och möjligt att vidga begreppen och använda dem som utgångspunkt för en analys av social

4 4 kommunikation. Om professionell respektive klient gemensamt lyfter fram och granskar föreställningar som hindrar arbetet, kan ett positivt möte äga rum. (2,5p) våldsamma möten (mellan olika nivåer) det professionella mötet bygger i stor utsträckning på en ojämlik situation. Maktobalans kvarstår trots att man försöker motverka de negativa aspekterna av mötet, klienten delvis utlämnad och beroende av den professionella vårdaren. En sådan intimitet måste hanteras varsamt, det finns en inbyggd explosivitet när tilliten brister uppstår frustrationer och aggressioner. Hot och våld förekommer. Vanligt att omsorgspersonal upplever skuld och delaktighet i det som skett och våldet ses som ett svar på att man inte klarat av en situation, att det handlar om bristande professionalism. Vanligt att stöd och kanaler för att hantera våld och hot saknas. I analyser av våldet är det viktigt att diskutera relationen mellan strukturella och relationella faktorer. (2,5p) samt skapade och skapande möten det professionella mötet har en komplex struktur, till skillnad från att möta människor i vardagslivet. Professionellt viktigt att kunna utveckla redskap för att förstå vad som händer i det dagliga arbetet med människor. I socialt arbete gör de institutionella ramarna sig ständigt påminda. Svårt omvandla ekonomiska frågor till psykologi profession fångad mellan omsorgstänkande och kontroll. Autentiska möten förekommer ändå, i den bemärkelsen att människor får professionellt stöd och redskap till förändring. Professionell strävan att åstadkomma en skillnad, att hjälpa någon. Socialt arbete rör sig mellan olika nivåer, det går aldrig att undkomma makten, men den är möjligt att förhålla sig till och hantera. Reflexivt förhållningssätt förmåga att röra sig mellan de olika nivåerna. (2,5p) FRÅGA 2 (totalt högst 20 poäng) Läs igenom den bifogade artikeln Barn som upplever pappas våld mot mamma vad säger forskningen? av Carolina Överlien (Nordisk Sosialt Arbeid, vol.27, 2007/1). Besvara sedan samtliga fyra delfrågor (a-d). a) Redogör för de vanligaste perspektiven och resultaten i forskning om barn som upplever pappas våld mot mamma. (6p) b) Vilka kunskapsluckor på nämnda forskningsområde identifierar författaren. (4p) c) Vad kan sägas vara kännetecknande för nordisk respektive angloamerikansk forskning på området? (6p) d) Vilka tankar väcker artikeln hos dig? Basera ditt svar på aktuell samhällsdiskussion, på egna erfarenheter och/eller på det du läst i boken Socialt arbete. En grundbok. (4p) a) De vanligaste perspektiven: Forskning har framför allt fokuserat på männen som utsätter kvinnor för våld och kvinnorna som utsätts för våldet. Under de senaste tio åren har intresset ökat även för barn som upplever en förälders våld mot den andra. Studier rörande de psykologiska konsekvenserna av våldet dominerar forskningsfältet. En del av forskningen på fältet har fokuserat på beteendemässiga konsekvenser av att uppleva pappas våld mot mamma. Flera av (de nordiska) forskarna har ett barndomssociologiskt perspektiv att inte bara se barnet som offer för våldet, men också som aktörer och subjekt i sitt eget liv. (3p)

5 5 De vanligaste resultaten (minst 3 av dessa för 3poäng): Ett tydligt resultat rörande de psykologiska konsekvenserna av våldet: att som barn uppleva pappas våld mot mamma innebär stora risker för psykologiska konsekvenser, såsom ökad aggressivitet, risker för depression, ångest och oro. Sedan 1997 en rad med studier som funnit att barn som upplever våld i hemmet har tydligt ökad risk för PTSD (post-traumatisk stressyndrom). Ex. Lehmanns (1997) resultat visar att 50 procent av de barn i hans studie som upplevt våld i hemmet uppfyllde kriterierna för PTSD-diagnos. Barn som upplevt pappas våld mot mamma hade avsevärt mycket fler beteendemässiga problem jämfört med kontrollgruppen, såsom utåtagerande beteende och svag social kompetens. Ökad aggressivitet och hur denna ökade aggressivitet tar sig uttryck mot människor och djur är ett fynd som redovisas av flera forskare. Barn som upplevt en förälders våld mot den andra reagerar oftare med aggression på konfliktfyllda situationer. Skolbarn mobbade oftare andra barn, men utsattes också själva oftare för mobbning, detta samband speciellt signifikant för flickor. Visade oftare än andra barn grymhet mot djur. Långsiktiga konsekvenserna för barnen: tydligt samband mellan att som barn uppleva en förälders våld mot den andra och psykologiska och sociala problem senare i live, såsom depression, traumasymptom och alkoholism. Visst stöd för teorin om inlärd hjälplöshet och social inlärningsteori. Större risk att utsättas för våld även som vuxna. Utsätter också oftare andra för våld som vuxna jämfört med dem som inte gjort det. Uttrycker oftare åsikter om det berättigade i att använda våld i nära relationer. Dessa och andra forskningsresultat har lett till antagandet att våld förs vidare från generation till generation. Nordiska forskares arbete under de senaste åren har gett oss möjlighet att bättre förstå vad det innebär att växa upp i en familj där pappa utsätter mamma för våld, att barnen upplever våldet och att de gör det på flera olika sätt. Barn som växer upp med våld i hemmet plågas av synminnen, såväl som kroppsliga och ljudminnen. Ljudminnen barnen har kan upplevas som extra plågsamma. (3p) b) Ett relativt nytt men snabbt expanderande forskningsfält. Kunskapsluckorna som författaren tar upp är: * Vår kunskap om barnens förståelse, vilka ord de använder för att beskriva våldet, vad det innebär för dem och hur de hanterar situationen är mycket begränsad. * Som ett resultat av detta är vår förståelse också mycket begränsad när det gäller kontextuella och relationella aspekter, t.ex. syskonens betydelse, barnets skolsituation och barnets sätt att relatera till och tänka kring offer/förövare. * Forskningen har utgått från barn som en homogen grupp, frågor som t.ex. rör kön och etnicitet har sällan belysts. * Att uppleva pappas våld mot mamma är potentiellt traumatiserande, en grupp barn undgår traumatisering. Denna resilience är ännu en aspekt som fortfarande är relativt outforskad. (4p) c) Kännetecknande för nordisk forskning är att forskningsfältet fortfarande är relativt nytt, i huvudsak kvalitativ och med ett barnperspektiv. I Norden används oftast begreppet att bevittna. Överlien väljer själv begreppet uppleva, eftersom barnet upplever våldet med alla sina sinnen. Denna typ av forskning betonar också barnets status som subjekt inte bara offer för våldet, men också aktörer och subjekt i sitt eget liv. Många forskare betonar även att våldet är en del av barns livsmiljö (3 p)

6 6 Kännetecknande för angloamerikansk forskning är att den främst är kvantitativ och vuxenorienterad. Termen exposure används nästan uteslutande, delvis för att forskningen främst är kvantitativ med tendens att objektifiera informanten. Författaren konstaterar att angloamerikansk forskning som bedrivits är nödvändig för att belägga de ofta skadliga konsekvenserna och allvaret i att uppleva pappas våld mot mamma. Utan en förståelse av våldet grundat i ett barnperspektiv saknas dock kunskap som skulle kunna bidra till bättre stöd och därmed en bättre livssituation för de drabbade barnen. (3 p) d) Paralleller till aktuell samhällsdebatt kring våld i allmänhet (1p) och våld i nära relationer mera specifikt (1-2p). Arbets- eller annan erfarenhet av att ha stött på barn som upplever pappas våld mot mamma reaktioner kring detta (1-2p). Koppling till boken Socialt arbete. En grundbok. T.ex. till avsnittet om psykologi och socialt arbete eller om relationer och samspel mellan individer. Också till avsnittet om när professionella möter klienter kan man dra kopplingar (könsstereotypa möten, terapeutiska möten eller våldsamma möten) (1-2p). För delsvar d) ges totalt högst 4 p. Extra poäng kan ges för speciellt insiktsfulla och/eller reflekterande svar på alla delfrågor.

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande

Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och inflytande en utmaning för hela samhället. Utvärdering av Arvsfondens satsning Fördel Barn! 2009 2012. Kirsti Kuusela Karlstads universitet 2012 Innehåll

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Inträdesförhöret i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 2012.

Inträdesförhöret i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 2012. Inträdesförhöret i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 2012. Inträdesförhöret består av två (2) frågor. Båda frågorna skall besvaras. Vardera frågan kan

Läs mer

Mobbning på sociala medier

Mobbning på sociala medier Mobbning på sociala medier - en jämförande studie av skolkuratorer och högstadieelevers tankar om nätmobbning SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work in Social Work, 15 higher

Läs mer

De som faller utanför

De som faller utanför Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV De som faller utanför En antologi om avvikelser som resultat av normaliserande praktiker Sabina Axelsson, Matilda Köpcke, Charlotte Börjesson, Josefine

Läs mer

Kulturkompetens på gott och ont

Kulturkompetens på gott och ont Kulturkompetens på gott och ont En kvalitativ studie om vad kulturkompetens är och hur det används i det sociala arbetet på ett familjecenter i Västra Götaland. Socionomprogrammet C-uppsats Författare:

Läs mer

S o c i o n o m p r o g r a m m e t C-uppsats VT 2011 Författare: Eric Azolas Frederik Strömberg Handledare: Anders Törnquist

S o c i o n o m p r o g r a m m e t C-uppsats VT 2011 Författare: Eric Azolas Frederik Strömberg Handledare: Anders Törnquist - M e l l a n e v i d e n s o c h e x i s t e n s - H u r a r b e t e m e d m a n u a l b a s e r a d e m e t o d e r i s o c i a l t a r b e t e k a n p å v e r k a s o c i a l a r b e t a r e o c h b

Läs mer

Att vara en räckande hand

Att vara en räckande hand Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Social omsorgsvetenskap Agnieszka Gustafsson Marie Wennerstrand Att vara en räckande hand Personliga assistenters förhållande till den andres självbestämmanderätt

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist Anders Andrén är folkhälsostrateg med betoning på folkhälsorapportering. Arbetar på enheten för Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland. Marina Kalander Blomqvist är sociolog och arbetar

Läs mer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Juridiska Institutionen HT 2006 Våld i nära relationer - Om mäns och kvinnors våld mot varandra Av: Louise Danielsson Tillämpade studier, Straffrätt, 20 poäng Handledare: Universitetslektor Gösta Westerlund

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialförvaltningen Ovanåkers kommun 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Lagstiftning gällande våld i nära relationer

Läs mer

Perspektiv på handledarutbildning i socialt arbete

Perspektiv på handledarutbildning i socialt arbete Umeå universitet Institutionen för socialt arbete Masteruppsats 15 hp Vårterminen 2012 Perspektiv på handledarutbildning i socialt arbete En analys av litteraturlistor vid tre svenska lärosäten Perspective

Läs mer

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda SKÖNDALSINSTITUTETS ARBETSRAPPORTSERIE NR 33 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 33SKÖNDAL INSTITUTE WORKING PAPERS NO ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE Vi vet inte vilka metoder vi ska använda - Om relationen mellan

Läs mer

Att bli sedd, få gehör och respons. Utvärdering av Familjerådgivningen inom VoB Kronoberg

Att bli sedd, få gehör och respons. Utvärdering av Familjerådgivningen inom VoB Kronoberg Att bli sedd, få gehör och respons Utvärdering av Familjerådgivningen inom VoB Kronoberg Mario Zetino Duarte Växjö, februari 2003 Sammanfattning Den enda av verksamheterna kring familjeproblematik som

Läs mer

Fältgruppen Verksamhet, ledstjärnebegrepp och samarbete

Fältgruppen Verksamhet, ledstjärnebegrepp och samarbete UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2007 Fältgruppen Verksamhet, ledstjärnebegrepp och samarbete Författare: Helén Strömberg Handledare: Gunbritt

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Bekämpande av barnfattigdom hur fyra aktörer i det civila samhället i Uppsala kommun uppfattar och hanterar barnfattigdom

Bekämpande av barnfattigdom hur fyra aktörer i det civila samhället i Uppsala kommun uppfattar och hanterar barnfattigdom Sociologiska institutionen Höstterminen 2012 C- uppsats Bekämpande av barnfattigdom hur fyra aktörer i det civila samhället i Uppsala kommun uppfattar och hanterar barnfattigdom Självständigt arbete i

Läs mer

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Cecilia Fredin Handledare:

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Socialsekreteraren som demokratins väktare?

Socialsekreteraren som demokratins väktare? Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 HT11 Handledare: Malena Rosén Sundström Socialsekreteraren som demokratins väktare? Etik och lojalitet i socialsekreterarens arbete Carolina Jonsson

Läs mer

Barn som får bevittna våld i familjen

Barn som får bevittna våld i familjen STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan VT 2005 C-Uppsats Barn som får bevittna våld i familjen En kunskapsöversikt Tanja Venezia Kursansvarig: Sanna Tielman Handledare:

Läs mer

EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2008 SAMTAL LÖNAR SIG!

EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2008 SAMTAL LÖNAR SIG! EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2008 SAMTAL LÖNAR SIG! En studie om lärares arbetssätt för att möjliggöra kommunikation i matematikundervisningen. Sara

Läs mer