Inträdesförhöret i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 2012.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inträdesförhöret i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 2012."

Transkript

1 Inträdesförhöret i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Inträdesförhöret består av två (2) frågor. Båda frågorna skall besvaras. Vardera frågan kan ge högst 20 poäng. Maximala poäng i förhöret är 40. Under fråga 1 skall du välja antingen fråga 1a eller fråga 1b. Fråga 2 besvaras till alla delar. FRÅGA 1 (totalt högst 20 poäng) Besvara antingen fråga 1a eller 1b ur Meeuwisse, Sunesson & Swärd (red.) Socialt arbete. En grundbok, 2006, kapitel 1-3 samt 5-9. Fråga 1a. Skriv ett essäsvar. I kapitel 9 diskuterar Anna Meeuwisse och Hans Swärd socialt arbete i ett internationellt perspektiv. Enligt författarna kan man tillämpa så kallade välfärdsmodeller på socialt arbete. Redogör för de fyra olika modellerna i socialt arbete som går att urskilja i Europa (4 p) och vad som kännetecknar det sociala arbetet i dessa modeller (12 p). Redogör avslutningsvis för författarnas invändningar mot dessa modelljämförelser (4p). Den skandinaviska modellen (1 p) -den allmänna socialpolitiken garanterar människor en relativt hög levnadsstandard, även de som står utanför arbetsmarknad. Ekonomiska transfereringssystem, ambitioner om full sysselsättning liksom en statlig familje- och handikappolitik är kännetecknande (1p) -kraven på starkt statligt ansvar, universalism och solidaritet har medfört att marknadens och familjens betydelse för det sociala arbetet är mindre än i andra välfärdssystem. Kommunerna spelar en central roll som välfärdsproducenter och organisatörer (1p) -socialarbetare har dubbla roller som hjälpare och kontrollanter och jobbar inte enbart med uppenbara sociala problem utan även med preventivt socialt arbete (1p) Korporativistmodellen (1 p)

2 -bygger på en korporativistisk samhällsordning och utgår i hög grad från yrkesanknutna förmåner (1p) -tydlig uppdelning av det sociala arbetet å ena sidan en liten offentlig verksamhet (med sociala kontrolluppgifter), å andra sidan en större fri socialvård som sköts av korporativa organisationer (1p) -modellen bygger på subsidiaritetsprincipen vars företrädare hävdar att sociala problem så långt som möjligt skall och kan lösas utan inblandning från stat och marknad (1p) Restmodellen eller den liberala välfärdsmodellen (1 p) -staten fyller bara i de luckor som återstår då privata initiativ inte räcker till (1p) -det offentliga tillhandahåller en minimistandard när det gäller ekonomisk trygghet, bidragen ofta stigmatiserade (1p) -mindre andel offentligt anställda socialarbetare, stor andel socialarbetare anställda av privata vinstdrivna eller frivilliga organisationer (1p) Den rudimentära välfärdsmodellen (1 p) -det sociala arbetet är svagt organiserat och gränsen mellan formell och informell vård är suddig (1p) -hjälpbehövande får i första hand förlita sig på familjen, kyrkan eller olika välgörenhetsorganisationer (1p) -det sociala arbetet är som regel dåligt samordnat och insatserna är ofta inriktade på barnskydd och familjearbete. Argument mot modelljämförelserna: Exempelvis; -modellerna bortser från kvinnors och mäns olika ställning i förhållande till marknaden, staten och familjen. (1 p)

3 -andra forskare har ifrågasatt om det finns något självklart samband mellan socialpolitiska välfärdsmodeller och allt det sociala arbetet som bedrivs. (1 p) -andra forskare har hävdat att välfärdsmodellerna håller på att konvergera (1 p) -skillnader i hur socialpolitiken och det sociala arbetet organiseras har kanske inte någon avgörande betydelse för hur det sociala arbetet i praktiken utförs (1 p) eller Fråga 1 b. Redogör i korthet (alla fem punkter skall besvaras): för vad socialpolitik är och varför den är relevant för socialt arbete (kapitel 5, Socialpolitik och socialt arbete ) (4p) -det som staten gör för att höja medborgares välfärd (transfereringar, tjänster) -bestämningsfaktor för det sociala arbetets inriktning, omfattning och utförande. T.ex. genom lagstiftning och genom ekonomisk resursering. för två historiska förgrundsgestalter och deras betydelse för det sociala arbetet (kapitel 1, Vad är socialt arbete? ) (4p) -Mary Richmond (professionalisering av socialt arbete, utvecklade den s.k. casework-traditionen) och Jane Addams (ömsesidiga relationer mellan hjälpare och den hjälpta, grundade settlementorganisationen Hull House, föregångare för socialarbetsinriktningen samhällsarbete ) för två aspekter som kan försvåra professionella möten i socialt arbete (kapitel 6, Mötets många ansikten när professionella möter klienter ) (4p) -fördomar, attityder och föreställningar, t.ex. könsstereotypa möten -det professionella mötet är omgärdat av regler och riktlinjer. Fördelningen av makt och kunskap är ojämn (jfr s.k. våldsamma möten). för begreppen tyst kunskap respektive kritiskt förhållningssätt i socialt arbete (kapitel 7, metoder i socialt arbete vad är det? ) (4p) -erfarenhetsbaserad och personburen kompetens -utbildningar i socialt arbete skall inte förmedla enkel metodkunskap utan snarare till en kritisk blick som gör att socialarbetare kan granska och värdera metoder som kommer att presenteras dem i deras yrkesverksamhet för två karaktäristiska kännetecken för organisationer inom vilka socialarbetare vanligen verkar (kapitel 8, Socialt arbete utförs i organisationer ) (4p) exempelvis: -organisationerna kontrollerar resurser av olika slag. Kontroll över resurser ger en möjlighet till maktutövning gentemot klienter -socialarbetares maktutövning är organisatoriskt förankrad

4 Exempelvis: -centralisering kontra decentralisering, specialisering kontra integration FRÅGA 2 (totalt högst 20 poäng) Läs igenom den bifogade artikel Mobbning: ett tidsbundet socialt problem? av Anna Larsson [publicerad i Socialvetenskaplig Tidskrift 2010, nr 2, s ]. Besvara sedan alla fyra delfrågor (a-d) a) I artikeln diskuteras Meeuwisses och Swärds kriterier på vad som karaktäriserar ett socialt problem. Redogör kortfattat för dessa kriterier. (7 p) s ett socialt problem har med den sociala sfären att göra -ett social problem är oacceptabelt (stort avstånd mellan det önskade och oönskade) -ett socialt problem har med samhällets struktur och organisation att göra -ett socialt problem omfattar ett betydande antal personer eller förefaller att vara något som ökar -ett socialt problem kan och bör åtgärdas -ansvaret för att åtgärda ett socialt problem ligger på samhället -ett socialt problem är synligt på ett eller annat sätt b) Vilka olika förklaringar till att mobbning kring decennieskiftet 1970 blev ett socialt problem lyfter artikelns författare fram i det avslutande diskussionskapitlet? (7 p) -Mobbningsfenomenet artikulerades som oacceptabelt (1 p) -Många ansåg att problemet hade ökat t.ex. pga det moderna storskaliga urbaniserade samhällets stora städer och stora skolor främjade mobbning (1 p) -Detta ledde till att förekomsten av mobbning i skolorna började undersökas (1 p) och konkreta siffror på frekvens och synlighet kunde presenteras (1 p) -Uppfattningar om att mobbning kan och bör åtgärdas och att ansvaret för detta ligger på skola och samhälle uppkom också i samband med problemformuleringen (1p) -Utöver ovannämna lyfter författaren upp betydelsen av termen mobbning, som innebär att man kunde uppmärksamma och tala om fenomenet samtidigt som själva begreppsformuleringen innebar en styrning av tänkandet (2 p) c) Vilka tankar väcker artikeln hos dig? Basera ditt svar på aktuell samhällsdiskussion och på egna erfarenheter. (4 p) -allmänna reflektioner kring mobbning ger 1-2 poäng. För fulla poäng krävs att skribenten kritiskt reflekterar över aktuella samhällsfenomen/mobbning (t.ex. arbetsplatsmobbning, mobbning i sociala medier, mobbning och utanförskap som resulterat i våldsamma motreaktioner etc.)

5 d) Kan du nämna något annat samhällsfenomen som över tid kommit att i tilltagande grad uppfattas som ett socialt problem? [Basera ditt svar t.ex. på det du läst i boken Socialt arbete. En grundbok). (2 p) Exempelvis: -fattigdom -missbruk -arbetslöshet -fetma och hälsoproblem -ensamhet bland äldre -våld i parförhållanden -könsdiskriminering -ätstörningar -racism

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP?

MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för socionomer Vt 2009 SQ4613 Examensarbete 15 poäng MAKT, EN FÖRUTSÄTTNING FÖR HJÄLP? psykiatrihandläggares maktposition gentemot

Läs mer

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda SKÖNDALSINSTITUTETS ARBETSRAPPORTSERIE NR 33 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 33SKÖNDAL INSTITUTE WORKING PAPERS NO ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE Vi vet inte vilka metoder vi ska använda - Om relationen mellan

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla.

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Johanna Hansson Socialhögskolan Lunds Universitet Magisteruppsats i socialt arbete, SOAM 01. Vt-12 Handledare: Staffan Blomberg Abstract Author:

Läs mer

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Vaddå socialt arbete?

Vaddå socialt arbete? Vaddå socialt arbete? Socialarbetare och den vetenskapliga diskursen om begreppet och praktiken socialt arbete Lejla Adzemovic och Henrik Forsner S7C Handledare: Tore Svendsen Examinator: Katarina Piuva

Läs mer

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar

Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Ge dem nycklar och kunskap En socialpedagogisk studie av socialt arbete med ungdomar Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Cecilia Fredin Handledare:

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

SAMVERKAN OCH GRÄNSER

SAMVERKAN OCH GRÄNSER SAMVERKAN OCH GRÄNSER Studier av samverkansprojekt i offentlig sektor Mikael Löfström Mikael Löfström Allt mångfaldigande utan skriftligt tillstånd förbjudet. Omslagsbild: Aerial view of farmland in Bali,

Läs mer

vi lär barnen att ha fritid.

vi lär barnen att ha fritid. vi lär barnen att ha fritid. En kvalitativ studie om fritidspedagogens yrkesroll, arbetsuppgifter och yrkesval Jessica Wallin Examinator: Ann S. Pihlgren Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Kunskap,omsorg, praktik Av Karin Götlind, Mårten Söder, Bengt Finn

Kunskap,omsorg, praktik Av Karin Götlind, Mårten Söder, Bengt Finn Kunskap,omsorg, praktik Av Karin Götlind, Mårten Söder, Bengt Finn Detta kapitel handlar om omsorgsarbete, det dagliga arbete som har att tillgodose omsorgsbehov hos omsorgsbehövande som funktionshindrade

Läs mer

Mellan konst och terapi

Mellan konst och terapi Umeå universitet Institutionen för Socialt arbete Nr 56 2007 Mellan konst och terapi Om teater för personer med utvecklingsstörning Jens Ineland Umeå 2007 Jens Ineland Omslag: Maria Stenberg och Josef

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Det ser inte bra ut. EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för Hälsa och samhälle Socionompragrammet. Högskolan Kristianstad l www.hkr.

Det ser inte bra ut. EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för Hälsa och samhälle Socionompragrammet. Högskolan Kristianstad l www.hkr. EXAMENSARBETE Sektionen för Hälsa och samhälle Socionompragrammet Det ser inte bra ut - En studie om uppfattningen av gatutiggeri i Kristianstad Författare Wictor Gradner Tara Mahfoudh Handledare Hans

Läs mer

Att vara en räckande hand

Att vara en räckande hand Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Social omsorgsvetenskap Agnieszka Gustafsson Marie Wennerstrand Att vara en räckande hand Personliga assistenters förhållande till den andres självbestämmanderätt

Läs mer

rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi

rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi rapport 2. 2011 årgång 2 Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger en antologi Pengar i handen en antologi om sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra - En kvalitativ studie om utsatta ungdomars väg till arbete - Socionomprogrammet C-uppsats HT 2008 Författare Camilla Ljungström Susanna Johansson

Läs mer