Bokslutskommunik6 1985

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommunik6 1985"

Transkript

1 ffi[gf Bokslutskommunik6 1985

2 Koncernen SKF-koncernens forsäljning steg under verksamhetsåret 1985 med llvo till miljoner kronor. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick tlll7.376 Mkr (1.328). Marknad Y Konjunkturen i Europa forbättrades långsamt men stadigt under hela Industrins produktionsvolym blev drygt3% högre än 1984.IForenta Staterna var ökningstakten väsentligt lägvre än föregående år. Industriproduktionen stagnerade i mitten av 1985 men tillväxten kom tillbaka under senhösten. De utomeuropeiska marknaderna i övrigt visade sammanlagt något högre aktivitet än1984 tack vare fortsatt ekonomisk expansion i delar av Asien och kraftig uppgång i Brasilien. I Europa höjde SKF sin marknadsandel för säväl rullningslager som andra produkter, och även i Latinamerika och Sydostasien forstärktes ställningen. SKF-bolaget i USA kunde däremot inte tillräckligt snabbt anpassa sig till marknadsförändringen och förlorade till importkonkurrensen. Rullningslager Koncernens försäljning av kul- och rullager ökade till Mkr (I2.650). Den största volymökningen Mkr 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 \y 10,000 8,000 6,000 '.Y 4,000 2,400 U s Koncernförsäljning Koncernresultat Fr o m l9s-5 beriiknas resultatet efter iina ns ietla kurstli f fe rense r.

3 Komponenter och övrigt Skärande verktyg redovisades av SKF Europa, som tillgodogjorde sig en växande efterfrågan från verkstäder och tung industri. Leveranserna till den elektromekaniska industrin hade hög ökningstakt både i Europa och på Overseas-marknaderna. och även motorfordonstillverkarna gjorde större inköp än Marknadsforingen av speciallager intensifierades med gott resultat. Rullningslager stål De europeiska SKF-bolagen ökade överlag försäljningen på sina hemmamarknader. Klart positiv var försäljningsutvecklingen också på distributörsmarknaderna i Sydostasien, for flera säljbolag samt för de indiska och brasilianska koncernföretagen. Det sistnämnda tog ut all tillgänglig tillverkningskapacitet och förbereder en Y utbyggnad. SKF Industries i USA tappade närmare 157o i försäljningsvolym och försämrade resultatet i lagerrörelsen med ca250 Mkr. Överkapacitet i ameri- v kansk lagerindustri, inbördes priskrig och en import gynnad av den höga dollarkursen tog sin tribut - flera kullagertillverkare gjorde förluster och ett par begärde sig i konkurs. SKF Industries starka inriktning på eftermarknaden och låga andel hos tillverkningssektorn gjorde att bolaget drabbades extra hårt av de forsämrade marknadsvillkoren. Omfattande åtgärder sattes in för att komma tillrätta med situationen. Bolaget organiserades om, ledningen förstärktes, marknadsföringen omorienterades och tillverkningen ges ny struktur. En fabrik stängdes och art2 10 Försäljning inklusive internleveranser per produktområde

4 Resultat efter frnansiella intäkter och kostnader* per produktområde Mkr Rullningslager stål Verktyg Komponenter och övrigt q 38 J) * Fr o m I985 beräknas resultatet eftcr finansiella kursdifferenser. 5?0 1,7 53 o/ 486 ln oo l7g betsstyrkan minskades med tusentalet man. Vid ingången av 1986 hade forsäljnings- och produktivitetsnedgång-.-en hejdats. stål Efterfrågan på låglegerat specialståi, där SKF Steel har sin bulkproduktion, forsvagades under andra halvåret Orderminskningen var påtagligast for stång och foranledde SKF att dra ned produktionen framförallt i Hällefors. Det forsämrade kapacitetsutnyttj andet och fortsatt pristryck gjorde att vinsten i den normala stålrörelsen blev lägre än Forsäljningen ökade till Mkr (2.950). Plasma-engagemanget medforde stora kostnader för utvecklinss-. projekterings- och installationsarbeten. ScanDust-anläggningen i Landskrona blev avsevärt dyrare att färdigställa och trimma in än beräknat. Detta var huvudorsaken till att SKF Steels totala resultat blev 148 Mkr sämre än Häri ingår en avsättning med 38 Mkr för beräknade kostnader vid ScanDust under Verktyg Affärsområdet skärande verktyg utvecklades gynnsamt med L6Vo siörre försäljning, högt kapacitetsutnyttjande och ytterligare förbättrad lönsamhet. Forsäljningsutvecklingen var stark i Brasilien men bra också i Italien, i Storbritannien och på åtskilliga exportmarknader. Materialfl ödesteknik Verktyg Mkr 5$00 Komponenter och övrigt 4,000 3;0110 tu* 1,900 'n

5 Resultatjämförelse mellan L2 månader 1985 och 1984 a

6 och kundservice ägnades speciell uppmärksamhet under året. Komponenter och övrigt Produkter vid sidan av lager, stål och verktyg bidrog med Mkr (2.640) till koncernförsälj ningen. SKF Component Systems, som har uprodukter för linjär rörelse och materialhantering, fästelement och tätningar samt komponenter för textilmaskinoch flygindustrierna på programmet, ökade försäljningen med drygt 30% vrill Mkr. Resultatet forbättrades till 91 Mkr (25). Betydande insteg vanns på marknaden med nya elektromekaniska produkter för textilindustrin och med en ny taktransportör för bilindustrin. Verktygsmaskintillverkningen i Lidköping utnyttjade all tillgänglig kapacitet, och exportförsäljningen var den högsta hittills. SKF Mekanprodukter i Katrineholm hade bra ökning i försäljningen av lagertillbehör och transmissionsprodukter. Affärerna med bilreservdelar i USA gick trögt på en sviktande marknad och den egna produktionen sjönk. Resultatförsämringen i forhållande till '984 var 60 Mkr. v Resultat Kostnaderna för tillverkning, forsäljning, administration och teknisk ut- \-,:.klinq.1 og 905% (89.3) av försälj- - ningsintäkterna i anspråk. Forsäljning och administration kostade relativt mindre än 1984, medan tillverkningen av produkterna drog högre kostnad huvudsakligen på grund av svårigheterna vid SKF Industries och SKF Steel. Medelantalet anställda ökade från till Efter planenliga avskrivningar med 690 Mkr (654) uppnåddes ett rörelseresultat av Mkr (1,.442). Finansnettot belastade resultatet med 33 Mkr (103), medan de finansiella kursdifferenserna gav 20 Mkr i tillskott (minus 11Mkr 1984). Av de Mkr i resultat efter finansposterna bidrog rullningslagerrörelsen med Ovriga verkstadsprodukter tillsammans var underlag för 343 Mkr av vinsten. Fcirlusterna vid SKF Steel drog ned med 65 Mkr. Resultatet motsvarar en omräknad vinst per aktie av 40:10 kronor (38:30) efter skatt enligt resultaträkningen och 26:65 kronor (25:95) efter genomsnittlig teoretisk skatt. Efter bokslutsdispositioner, skatter och minoritetsintressens andel redovisades ett nettoresultat av 898 Mkr (1.000). Koncernens finansiella omsättningstillgångar uppgick tlll Mkr (3.67a) sedan skuldsättningen minskats med 521Mkr. Investeringar I maskiner och anläggningar investerades totalt 7BB Mkr (727), tlll övervägande delen i produktivitets- och kvalitetshöjande syfte. Tie företagsförvärv gjordes under året. SKF Espanola inträdde som helägt företag i koncernen i juni, sedan 99Vo av det spanska kullagerbolagets aktier övertagits. Som led i utbyggnaden av komponentverksamheten köptes i april Stellana Plast AB, Laxå, som tillverkar hjul, transportörer och formgods, och i juli Waldes Truarc, Inc. i USA med fästelement som specialitet. Tillsammans svarade de tre bolagen för knappt I,5Vo av koncernomsättningen Varulagren i koncernen hade vid årets slut ett värde av Mkr

7 Aktiebolaget SKF 4T5 50 GÖTEBORG Massbrev vl (7.222). De motsvara de3'7vo av årsfor- SKF-koncernen räknar därför med v säljningen mot 40Va ett år tidigare. en 10-procentig forsäljningsökning Den relativa minskningen till trots för Helårsresultatet forutses bli bättrades servicegraden till markna- ungefär detsamma som 1985 trots fortden. Moderbolaget satta omstruktureringskostnader vid USA-bolaget och svårbedömd utveckline för stålrörelsen. Försäljningen steg till Mkr n: ( t ). varav 629 Mhl s gir iui.iur".u- Förslag till utdelning des på den svenska marknaden. Styrelsen föreslår att utdelningen per Efter finansiella intäkter och kostna- A- och B-aktie höjs med 3:00 kronor der uppnåddes ett resultat av 373 Mkr till 10:00 kronor. Utdelningen per C- (225). Nettovinsten redovisades till aktie är enligt tidigare beslut 10: Mkr (273). kronor. Den sammanlagda utdelnings- De finansiella omsättningstillgång- summanuppgårenligtforslagelllll2t0 Mkr. arna utgjorde vid utgången av året Mkr (2.667). Medelantalet an- Ordinarie bolagsstämma hålls tis- v stäilda var mol"3.420 föregående dagen den29 april a'' Göteborg d,en2l februari 1986 utsikter Aktiebolaget skf Den ekonomiska tillväxttakten i Eurooa väntas bestä ätminstone första halv- Styrelsen året 1986, och i Nordamerika förutses aktiviteten öka inom industrin. o 6 o!

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996 @na te= fil llt\:d-i- Press release SKF - Niomånadersrapport 1996 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för perioden januari-september 1996 tlll1 849 miljoner

Läs mer

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 Koncernchef Clas Åke Hedströms anförande till aktieägarna på bolagsstämman den 29 april, 1999. Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många

Läs mer

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr ffitgf Aktiebolaget SKF Fress release Halvårsrapport från SKF 1994 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för första halvåret 1994 till 817 miljoner kronor,

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Volvokoncernens bokslut för 1999

Volvokoncernens bokslut för 1999 AB Volvo Volvokoncernens bokslut för 1999 Exklusive Personvagnar 1999 1998 1998 Nettoomsättning, Mkr 125.019 212.936 114.854 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 6.554 9.010 5.202 Jämförelsestörande

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden Pressmeddelande den 13 augusti 1999 HALVÅRSRAPPORT 1999 -Stark resultatförbättring och högre marginal- Första halvåret Andra kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998 ring, % Nettoomsättning,

Läs mer

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 Pressmeddelande den 29 oktober 1999 RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 - Fortsatt stark förbättring av resultat och marginal Nio månader Tredje kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Bokslutskommuniké 1997 Helåret 1997 Resultatet ökade till 388 Mkr (255) I resultatet ingår realisationsvinst om 84 Mkr, vilken uppkom i samband med noteringen av Svedbergs Vinst per aktie efter full skatt

Läs mer

Bokslutskommunikö r 998. ffi[gf

Bokslutskommunikö r 998. ffi[gf \t \t \t \t Bokslutskommunikö r 998 ffi[gf KoMMENTAR AV styrelsens ordpönanob en flnansiella kris som inleddes i Sydostasien sommaren 997 kom i stor utsträckning att präga den ekonomiska utvecklingen i

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000.

För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000. Press release SKF - Halvårsrapport 2001 Ytterligare förbättrad vinst SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för första halvåret 2001 på 1 611 Mkr (1 509). Exklusive engångsintäkter på 100 Mkr

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Intellecta AB (publ) PRESSINFORMATION Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001 Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Försäljningen för första

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Det första kvartalet 2009

Det första kvartalet 2009 Volvokoncernen Det första kvartalet 2009 Nettoomsättningen sjönk med 27% till 56,1 Mdr kr (76,6) det första kvartalet. Justerat för förändrade valutakurser sjönk nettoomsättningen med över 40%. Det första

Läs mer

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010

Kvartal3. Volvokoncernen. De tre första kvartalen 2010 Volvokoncernen De tre första kvartalen 2010 Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 32% till 64,0 Mdr kr (48,5). Nettoomsättningen steg med 33% justerat för förändrade valutakurser Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000)

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) DORO 1/6 Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) Nettoomsättningen uppgick till 1454 MKr (1183 MKr) Tvist med leverantör belastar årsresultatet med 21 MKr (10 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -44 MKr

Läs mer

Kvartal4. Volvokoncernen. Det fjärde kvartalet och helåret 2011

Kvartal4. Volvokoncernen. Det fjärde kvartalet och helåret 2011 Volvokoncernen Det fjärde kvartalet och helåret 2011 Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen med 18% till 86,5 Mdr kr (73,4). Nettoomsättningen steg med 20% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Det första halvåret 2009

Det första halvåret 2009 Volvokoncernen Det första halvåret 2009 Under det andra kvartalet sjönk nettoomsättningen till 54,0 Mdr kr (80,3). Den valutajusterade försäljningen var på samma nivå som under det första kvartalet Det

Läs mer

Det första kvartalet 2007

Det första kvartalet 2007 Nettoomsättningen det första kvartalet minskade med 3% till 61,0 Mdr (62,7) 1 Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg försäljningen med 2% Rörelseresultatet minskade

Läs mer

Ericssons första kvartal i linje med reviderad prognos från 12 mars

Ericssons första kvartal i linje med reviderad prognos från 12 mars Bokslutskommuniké Första kvartalet 2001 20 april 2001 Ericssons första kvartal i linje med reviderad prognos från 12 mars Resultat före skatt 0,6 Mdr. Lägre tillväxt på telekommunikationsmarknaden. Faktureringen

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2005 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark ordertillväxt under

Läs mer

introduktion introduktion

introduktion introduktion årsredovisning 2006 2 XX innehåll Innehåll Introduktion 4 2006 i sammandrag 5 Historik 6 Viktiga händelser 7 VD har ordet 8 Strategier 10 Organisation 11 Affärsområde Marknad 14 Affärsområde Produktion

Läs mer