PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick till 301,3 Mkr (341,7) Resultat före skatt uppgick till 260,7 Mkr (316,7) Förvärven Techno-Médic i Kanada och Lenken på Irland befäster Getinges världsledande position Kvartalet och utsikterna Affärsområde Infection Control fortsätter att utvecklas positivt i Nordamerika och på utvecklingsmarknaderna, även om lönsamheten inte är på en tillfredsställande nivå. Marknaderna för life science-produkter fortsätter att utvecklas väl, medan kunderna inom läkemedelsindustrin efterfrågar färre produkter, en situation som erfarenhetsmässigt drabbar marknaden under perioder av stor fusionsaktivitet mellan läkemedelsbolagen. Resultatmässigt ligger affärsområdet något över föregående år. För affärsområde Geriatrics, som har en kortare affärscykel, fortsätter efterfrågeläget att vara svårbedömt. Den lägre efterfrågan på den engelska hälsovårdsmarknaden, som var kännbar under första kvartalet, har kvarstått under det andra kvartalet. Eftersom affärsområdets bruttomarginaler generellt sett är höga är verksamheten volymkänslig. Framförallt trycksårsverksamheten, vars bruttomarginaler är högst, har drabbats och kommer inte att kunna leva upp till våra förväntningar. Affärsområdet har ändå anledning att se ljusare på framtiden. Den oro som präglat äldrevårdsmarknaden i USA under de senaste 18 månaderna som en följd av förändringar i ersättningssystemet, börjar lägga sig. Även om det är svårt att se effekterna av de statligt utlovade ersättningarna till äldrevårdssektorn, så har kunderna inom denna sektor anpassat sig till de nya spelreglerna. I en jämförelse med föregående år bör beaktas att 1999 års siffror för halvåret innehöll en stor engångsorder från Beverly Enterprises i USA om ca 80 Mkr. Denna order slutfördes under andra kvartalet 1999 och kommer ej att påverka jämförelser i kommande kvartal. För innevarande år tror vi fortsatt på ett förbättrat resultat för affärsområde Infection Control. För affärsområde Geriatrics gör den svaga inledningen av året på USA-marknaden och den fortsatta svaga efterfrågan på trycksårsprodukter i England att affärsområdet inte kommer att nå upp till föregående års resultatnivå.

2 2 Affärsområde Infection Control Marknadsutveckling För För- Orderingång per marknad kv 2 kv 2 ändr halvår halvår ändr Västeuropa 329,2 356,5-7,7% 652,7 677,6-3,7% USA och Kanada 314,7 285,2 10,3% 612,5 558,6 9,6% Asien/Australien 61,7 56,4 9,4% 122,4 99,6 22,9% Övriga världen 54,5 17,9 204,5% 108,5 43,0 152,3% Affärsområdet totalt 760,1 716,0 6,2% 1.496, ,8 8,5% d:o just. för valuta o. förvärv 3,0% 6,5% Efterfrågan på affärsområdets produkter har generellt sett fortsatt att vara god under andra kvartalet. Antalet förfrågningar fortsätter att ligga på en god nivå i Västeuropa. Dock har färre orderavslut gjorts under kvartalet. Ett flertal västeuropeiska marknader har utvecklats väl, såsom Sverige, Frankrike och England. I Tyskland har orderingången ej varit tillfredsställande. Den nordamerikanska marknaden fortsatte att utvecklas positivt under andra kvartalet. Aktivitetsnivån har varit hög, speciellt vad avser kunder inom life science-segmentet. Efter periodens slut har affärsområdet erhållit ett antal betydelsefulla beställningar till denna kundkategori. Utvecklingsmarknaderna visar fortsatt god tillväxt under andra kvartalet med Asien och Latinamerika i spetsen. Resultat För För kv 2 kv 2 ändr halvår halvår ändr helår Nettoomsättning, Mkr 757,4 676,6 11,9% 1.409, ,9 8,8% 2.811,1 d:o just. för valuta o. förvärv 9,0% 6,9% Bruttovinst 271,2 267,0 1,6% 522,7 504,3 3,6% 1.084,6 Bruttomarginal, % 35,8% 39,5% -3,7% 37,1% 38,9% -1,8% 38,6% Rörelsekostnader, Mkr -182,7-180,8 1,1% -365,4-350,2 4,3% -719,3 Rörelseresultat 88,5 86,2 2,7% 157,3 154,1 2,1% 365,4 Rörelsemarginal % 11,7% 12,7% -1,0% 11,2% 11,9% -0,7% 13,0% Affärsområdet uppvisar en mindre resultatförbättring. Den lägre bruttomarginalen i kvartalet sammanhänger med att försäljningen i Nordamerika, där bruttomarginalen genomsnittligt är lägre, utgör en större andel av totalen. Därutöver har ett antal referensanläggningar för automatisk godshantering på life science-anläggningar levererats under kvartalet och inverkat negativt på bruttomarginalen. Kostnadsökningen inom affärsområdet har varit måttlig. Viktiga aktiviteter Arbetet med den nya generationen sjukvårdssterilisatorer, som ska lanseras under senhösten, löper planenligt. Projektet har sedan starten upparbetat kostnader om 8,0 Mkr, och totalt beräknas kostnaderna komma att uppgå till ca 20 Mkr. Projektets genomförande beräknas leda till årliga inbesparingar om Mkr med start från år Under kvartalet har affärsområdet färdigställt och installerat ett system för automatiserad godshantering inom området life science. Systemet har mottagits väl av kunderna inom detta segment. I Frankrike har affärsområdet under kvartalet medverkat som systemleverantör vid etablering av en sterilcentral som en del av enpågåendeutvärdering avintegration framåt i kundledet.

3 3 T-Doc, koncernens IT-baserade system för kontroll och dokumentation av sterilprocesser, har under kvartalet utökats med en ny produkt T-Doc Label&Lot. Produkten är ett mindre system för PC-miljö avsedd främst för mindre sterilcentraler. Lanseringen av T-Doc på nya marknader har mottagits mycket väl. Utsikter Marknadsutsikterna inom affärsområdet är fortsatt goda. Orderstocken befinner sig på en god nivå i jämförelse med föregående år. Sammantaget räknar vi med att årets rörelseresultat överstiger föregående års. Affärsområde Geriatrics Marknadsutveckling För För- Orderingång per marknad kv 2 kv 2 ändr halvår halvår ändr USA och Kanada 187,4 177,0 5,9% 368,7 406,9-9,4% Storbritannien 104,8 104,3 0,4% 260,5 269,9-3,5% Tyskland 58,2 61,2-4,9% 118,1 118,6-0,4% Övriga Västeuropa 107,6 98,1 9,7% 211,9 200,2 5,8% Övriga världen 20,8 24,8-16,1% 33,8 40,9-17,4% Affärsområdet totalt 478,8 465,4 2,9% 993, ,5-4,2% d:o just. för valuta o. förvärv 0,6% -6,4% Efterfrågeläget har stabiliserats under andra kvartalet om man undantar trycksårsverksamheten i Storbritannien. En systematisk och konsekvent bearbetning av den amerikanska marknaden har resulterat i att tillväxten för kvartalet utvecklats väl. Utvecklingen inom produktlinjerna Hygiensystem och Patienthantering på den engelska marknaden har varit god och marknadsandelarna har stärkts. Trycksårsverksamheten i Storbritannien har fortsatt att vara svag volymmässigt under andra kvartalet. På den tyska marknaden har efterfrågan för produktlinjerna Hygiensystems och Patienthanterings produkter ökat medan volymerna inom trycksårsverksamheten har minskat. Under perioden har marknaderna i södra Europa och i Benelux fortsatt att utvecklas väl. Resultat För För kv 2 kv 2 ändr halvår halvår ändr helår Nettoomsättning, Mkr 480,5 505,0-4,9% 978, ,0-7,0% 2.007,7 d:o just. för valuta o. förvärv -7,3% -9,3% Bruttovinst 230,5 265,0-13,0% 487,0 560,7-13,1% 1.051,6 Bruttomarginal, % 48,0% 52,5% -4,5% 49,8% 53,3% -3,5% 52,4% Rörelsekostnader, Mkr -170,8-188,6-9,4% -346,3-376,5-8,0% -731,2 Rörelseresultat 59,7 76,4-21,9% 140,7 184,2-23,6% 320,4 Rörelsemarginal % 12,4% 15,1% -2,7% 14,4% 17,5% -3,1% 16,0% Kvartalets resultatminskning hänför sig huvudsakligen till minskade volymer i trycksårsverksamheten, vilket tillsammans med ett försämrat fabriksutnyttjande för produktlinje Patienthantering förklarar nedgången i bruttomarginalen. För produktlinje Hygiensystem fortsätter bruttomarginalen att utvecklas positivt. Den lägre kostnadsnivån är en följd av genomförda kostnadsrationaliseringar i USA och i trycksårsverksamheten i England.

4 4 Viktiga aktiviteter Under kvartalet har affärsområdet genomfört två viktiga företagsförvärv, Gestion Techno-Médic i Kanada och Lenken Healthcare Ltd på Irland. Techno-Médics huvudprodukt är en unik taklyft. Tillsammans med Arjos säljorganisation ska produkten bidraga till en internationell expansion inom taklyftsegmentet. Det nya produktsortimentet beräknas lanseras i koncernens säljorganisation i början av nästa år. Förvärvet bidrar positivt till koncernens vinst från och med år Lenken har varit koncernens distributör i över 20 år på Irland. Bolaget är ledande leverantör av produkter för äldrevården och för vård av rörelsehindrade. Genom förvärvet avser koncernen att öka försäljning och marknadsandelar på Irland. Förvärvet bidrar positivt till koncernens vinst från och med år Framtagningen av en ny serie lyftar för institutionellt bruk har framskridit enligt plan och lansering förväntas ske i början på nästa år. Utsikter Efter andra kvartalet gör affärsområdet en mer positiv bedömning av utvecklingen på den nordamerikanska marknaden. På den engelska marknaden räknar affärsområdet med att efterfrågan för förflyttningshjälpmedel kommer att vara stabil under återstoden av året. Inom trycksårsverksamheten, som oförändrat utgör ett av koncernens strategiska områden för tillväxt, kommer förbättringsaktiviteter och kostnadskontroll att ytterligare fokuseras. Dock kommer efterfrågan inom produktlinjen Antidecubitus även under andra halvåret att understiga föregående år. Med nuvarande bedömning av trycksårsverksamheten i Storbritannien och med den svaga inledningen på året beräknas affärsområdets resultat understiga föregående års. Medical Den självständiga produktlinjen Medical med bolagen LIC Audio och NeuroMédica redovisar en nettoomsättning om 30,8 Mkr (33,1). Rörelseresultatet uppgick till 3,3 Mkr (3,3). Överskottsmedel från SPP Av SPPs överskottsmedel står för framtida disposition i koncernen 38,9 Mkr som ej intäktsförts. Nästa rapporttillfälle Nästa rapport från Getingekoncernen (9 månader) lämnas den 19 oktober Getinge 10 augusti 2000 Johan Malmquist Verkställande direktör Tel.nr

5 5 Koncernens resultaträkning För För Mkr kv 2 kv 2 ändr halvår halvår ändr helår Nettoomsättning 1) 1.251, ,9 4,5% 2.419, ,0 1,6% 4.884,7 Kostnad för sålda varor 2) -745,7-660,7 12,9% , ,2 7,3% ,0 Bruttovinst 505,9 537,2-5,8% 1.019, ,8-5,3% 2.157,7 Bruttomarginal 40,4% 44,8% -4,4% 42,1% 45,2% -3,1% 44,2% Rörelsekostnader 2) -356,6-372,9-4,4% -718,0-734,1-2,2% ,5 Rörelseresultat 3) 149,3 164,3-9,1% 301,3 341,7-11,8% 692,2 Rörelsemarginal 11,9% 13,7% -1,8% 12,5% 14,4% -1,9% 14,2% Ränteintäkter 4,0 12,5 8,4 17,1 25,9 Räntekostnader -25,1-19,8-47,5-39,9-77,6 Övriga finansiella poster -3,1-1,1-1,5-1,6-3,3 Resultat av intressebolag 0,0-0,3 0,0-0,6-1,0 Resultat före skatt 125,1 155,6-19,6% 260,7 316,7-17,7% 636,2 Skatt 4) -31,3-39,0-65,2-79,2-158,5 Nettovinst 93,8 116,6-19,6% 195,5 237,5-17,7% 477,7 1) Justerad för valutaförändringar och företagsförvärv är förändringen av nettoomsättningen 1,9% -0,4% 2) På grund av ändrad klassificering av vissa kostnader har smärre omföringar i jämförelsetalen gjorts från rörelsens kostnader till kostnad för sålda varor 3) Rörelseresultatet är belastat med avskrivningar på goodwill -16,0-15,8-31,1-30,5-60,7 på fasta anläggningstillgångar -29,6-35,1-62,0-66,4-127,5-45,6-50,9-93,1-96,9-188,2 4) är skatten beräknad till 25% av resultat före skatt. Helåret 1999 uppgick koncernens fulla skattekostnad till 24,9% av resultat före skatt Resultat per kvartal Mkr kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 Nettoomsättning 1.001,9 978, , , , , , , ,6 Kostnad för sålda varor -537,1-542,2-807,2-644,5-660,7-622,2-799,4-654,5-745,7 Bruttovinst 464,8 436,1 620,4 538,6 537,2 452,6 629,5 513,4 505,9 Rörelsekostnader -303,8-314,5-401,5-361,2-372,9-342,7-388,9-361,4-356,6 Avyttrad verksamhet 3,4 Rörelseresultat 164,4 121,6 218,9 177,4 164,3 109,9 240,6 152,0 149,3 Finansnetto -16,2-17,4-18,5-16,0-8,4-17,8-12,8-16,4-24,2 Intressebolag -0,3-0,1-0,5-0,3-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Resultat före skatt 147,9 104,1 199,9 161,1 155,6 91,8 227,7 135,6 125,1 Skatt -30,8-22,6-40,7-40,2-39,0-23,0-56,3-33,9-31,3 Nettovinst 117,1 81,5 159,2 120,9 116,6 68,8 171,4 101,7 93,8

6 6 Koncernens balansräkning Tillgångar Mkr Goodwill 1.002, , ,7 Övriga anläggningstillgångar 881,1 728,8 815,6 Varulager 891,8 826,5 765,3 Fordringar 1.625, , ,1 Likvida medel 225,9 221,3 158,8 Summa tillgångar 4.626, , ,5 Eget kapital och skulder Eget kapital 1.604, , ,8 Räntebärande skulder 2.017, , ,7 Icke räntebärande skulder 1.005, , ,0 Summa eget kapital och skulder 4.626, , ,5 Koncernens finansieringsanalys Mkr kv 2 kv 2 halvår halvår helår Rörelsen Rörelseresultat 149,3 164,3 301,3 341,7 692,2 Avskrivningar 45,6 50,9 93,1 96,9 188,2 Finansiella poster -24,2-8,4-40,6-24,4-55,0 Andel i intressebolags resultat 0,0-0,3 0,0-0,6-1,0 Aktuell skatt -27,7-14,0-57,7-51,2-100,3 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet 143,0 192,5 296,1 362,4 724,1 Förändringar i rörelsekapitalet Varulager -23,8 11,0-126,1-55,8 7,8 Utrustning för uthyrning -3,6-17,0-7,9-9,0-15,7 Kortfristiga fordringar -79,5-10,5 0,2 127,3 40,7 Kortfristiga rörelseskulder -62,0-36,6-107,9-75,7-33,6 Ianspråktagna omstruktureringsreserver -17,0-30,2-32,5-39,9-118,8 Kassaflöde före investeringar -42,9 109,2 21,9 309,3 604,5 Direkta nettoinvesteringar i maskiner, inventarier och byggnader -38,5-30,1-60,9-81,6-167,4 Operativt kassaflöde -81,4 79,1-39,0 227,7 437,1 Effekter av företagsförvärv och avyttring av verksamhet -10,0 0,4-15,6-18,3-35,4 Förändring i långfristiga fordringar -55,7 0,1-57,4 1,1 15,8 Förändring i uppskjuten skatt 1,9-3,3-7,3-7,5-43,2 Lämnad utdelning -159,0-147,6-159,0-147,6-147,6 Omräkningsdifferenser 5,7 17,4 1,8-6,6-19,2 Minskning +/Ökning - i nettoskuldsättning -298,5-53,9-276,5 48,8 207,5

7 7 Orderingång För- Just. val För- Just. val 1999 per produktlinje kv 2 kv 2 ändring o förvärv halvår halvår ändring o förvärv helår Sterilisation 514,7 494,3 4,1% -0,2% 1.039,2 937,6 10,8% 7,7% 1.942,6 Desinfektion 245,4 221,7 10,7% 10,2% 456,8 441,2 3,5% 3,9% 941,9 Hygiensystem 208,7 190,7 9,4% 8,8% 416,7 393,7 5,8% 5,2% 790,3 Patienthantering 174,7 160,3 9,0% 7,2% 365,9 401,0-8,8% -10,6% 745,1 Antidecubitus 95,5 114,2-16,4% -22,5% 210,3 241,6-13,0% -18,3% 446,2 Medical 13,3 15,7-15,3% -15,3% 29,7 32,2-7,8% -7,8% 66, , ,9 4,6% 1,9% 2.518, ,5 2,9% 0,8% 4.932,2 Nettoomsättning För- Just. val För- Just. val 1999 per produktlinje kv 2 kv 2 ändring o förvärv halvår halvår ändring o förvärv helår Sterilisation 522,3 463,4 12,7% 8,8% 960,8 881,6 9,0% 6,2% 1.902,7 Desinfektion 235,1 213,2 10,3% 9,4% 449,1 414,2 8,4% 8,3% 908,4 Hygiensystem 212,2 208,0 2,0% 0,9% 400,9 404,6-0,9% -1,9% 814,4 Patienthantering 169,6 187,2-9,4% -10,8% 363,4 412,0-11,8% -13,7% 749,1 Antidecubitus 98,8 110,0-10,2% -16,8% 214,5 235,4-8,9% -14,4% 444,2 Medical 13,6 16,1-15,5% -15,5% 30,8 33,1-6,9% -6,9% 65, , ,9 4,5% 1,9% 2.419, ,0 1,6% -0,4% 4.884,7 Koncernens nyckeltal Halvår 2000 Halvår 1999 Förändr 1999 Orderingång, Mkr 2.518, ,5 2,9% 4.932,2 d:o just. för valuta o. förvärv 0,8% Nettoomsättning, Mkr 2.419, ,0 1,6% 4.884,7 d:o just. för valuta o. förvärv -0,4% Finansnetto -40,6-24,4 66,4% -55,0 Resultat före skatter, Mkr 260,7 316,7-17,7% 636,2 Nettovinst, Mkr 195,5 237,5-17,6% 477,7 Vinst per aktie efter full skatt, kronor 4,30 5,23-17,6% 10,52 Arbetande kapital, Mkr 3.118, ,7 12,2% 2.988,2 Avkastning på arbetande kapital, procent 20,9% 24,5% -3,6% 23,2% Skuldsättningsgrad, ggr 1,12 1,27-0,15 0,97 Soliditet, procent 34,7% 30,1% 4,6% 35,7% Eget kapital per aktie, kronor 35,32 29,07 21,5% 34,36 Kassaflöde före investeringar, Mkr 21,9 309,3 604,5 Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr 60,9 81,6 167,4 Antal anställda vid periodens slut Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2)

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2) GETINGE INDUSTRIER AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2001 Orderingången ökade med 60 % till 6.058,2 Mkr (3.782,6) Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Rörelseresultatet

Läs mer

Förvärvet av Parker Bath befäster Getinges världsledande position

Förvärvet av Parker Bath befäster Getinges världsledande position PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Orderingången uppgick till 3.782,6 Mkr (3.663,9) Nettoomsättningen uppgick till 3.620,2 Mkr (3.455,8) Rörelseresultatet

Läs mer

ORDERINGÅNGEN UPPGICK TILL 4.932,2 MKR (4.304,0 MKR) EN ÖKNING MED 14,6% NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 4.884,7 MKR (4.345,0 MKR) EN ÖKNING MED 12,4%

ORDERINGÅNGEN UPPGICK TILL 4.932,2 MKR (4.304,0 MKR) EN ÖKNING MED 14,6% NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 4.884,7 MKR (4.345,0 MKR) EN ÖKNING MED 12,4% GETINGEKONCERNEN 1 PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999 2000-01-31 ORDERINGÅNGEN UPPGICK TILL 4.932,2 MKR (4.304,0 MKR) EN ÖKNING MED 14,6% NETTOOMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 4.884,7

Läs mer

En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade

En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade GETINGE En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade Kunder Akutsjukvård Långvård Industri/Laboratorier Omsättning

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Resultat före skatt ökade med 23% och uppgick till 167,2 Mkr (135,6) Fortsatt stark volym och resultatutveckling för Affärsområdet Extended Care

Resultat före skatt ökade med 23% och uppgick till 167,2 Mkr (135,6) Fortsatt stark volym och resultatutveckling för Affärsområdet Extended Care GETINGE INDUSTRIER AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2001 Orderingången ökade med 57% till 1 985,9 Mkr (1 266,3) Nettoomsättningen ökade med 64% till 1 919,0 Mkr (1 167,9) Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Stabiliserad marknad goda volymer

Stabiliserad marknad goda volymer Pressrelease den 23 oktober 2002 från Gorthon Lines AB Kvartalsrapport juli september 2002 Stabiliserad marknad goda volymer Resultat före skatt januari-september 39,5 MSEK (7,1) Resultat före skatt för

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12 2010-11-12 Delårsrapport januari sept 2010 Juli Sept i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 15 926 (16 389) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 7 882 (6 840) KSEK Rörelseresultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Infection Controls orderingång ökade organiskt med 4 %. I likhet med Medical Systems var utvecklingen i Nordamerika svagare.

Infection Controls orderingång ökade organiskt med 4 %. I likhet med Medical Systems var utvecklingen i Nordamerika svagare. Getingekoncernen Delårsrapport januari-mars 2007 Orderingången ökade med 13% till 3 737 Mkr (3 314) Omsättningen ökade med 15% till 3 415 Mkr (2 975) Resultat före skatt ökade med 9% till 286 Mkr (262)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

JLT Delårsrapport jan sept 15

JLT Delårsrapport jan sept 15 JLT Delårsrapport jan sept 15 Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7) Omsättning 59,8 MSEK (55,9) Bruttomarginal 46,2 procent (35,0) Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3) Kommentarer från VD Orderingången återhämtade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155, Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 144,4 Mkr (15,7 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Ökad beläggning och förbättrat resultat under andra halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick det fjärde kvartalet till 5,2 mkr (-6,1). Sammanfattning

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 0 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2007-08-15 Delårsrapport Listning vid First North och breddning av Bolagets produktportfölj. Bolagets aktie listas 16 april vid First North

Läs mer

Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002

Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002 Försäljningen ökade med 4 procent till 6 850 MSEK (6 564) Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 1 245 MSEK (1 046) Resultatet före skatt ökade med 19 procent till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 503 (987) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 156 (249) kronor. Den

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Page 1 of 11 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 986 (1 508) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 23 procent till 71 (92) MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008 Bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet 2008 Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (21,4) Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-10,9) Resultatet efter skatt blev -8,4 MSEK (-11,5) Resultatet efter

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(5) För mer information: VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 För fri publicering: 2000-02-15 Nr 3/2000 AB Ångpanneföreningen (publ)

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%!

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 1 juli 2013 Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj 2013 121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Teknikhandelskoncernen börja ta form. Under

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificiering Nettoomsättning 2 695 3 007 2 695 3 014

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.1,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 123,1 Mkr (83,9 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 2006-02-23 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29 2013-08-29 Delårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 20 % under andra kvartalet mot föregående år Det andra kvartalet är numer ett kvartal med god lönsamhet Händelse efter rapportperioden:

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Resultatförbättring med 43% till 23,2 Mkr (21% inkl 2,9 Mkr i SPPmedel för år 2000).

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Resultatförbättring med 43% till 23,2 Mkr (21% inkl 2,9 Mkr i SPPmedel för år 2000). KABE Husvagnar AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 Omsättningsökning med 27,9 % till 522,0 Mkr. Resultatförbättring med 43% till 23,2 Mkr (21% inkl 2,9 Mkr i SPPmedel för år 2000). KABE har förvärvat ADRIA:s

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport januari september 2009

Delårsrapport januari september 2009 2009-11-05 *nya arkitektritade hus på Västerås Mälarcamping inför säsongen 2010 Delårsrapport januari september 2009 Rapportperiod (juli-september 2009) Nettoomsättningen ökade till 16 883 (14 779) KSEK

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010 för Kvartal 4 Omsättningen ökade med 6,2 Mkr eller 100 procent till 12,3 (6,1) Mkr Under kvartalet har utnyttjandet av underkonsulter varit ovanligt högt och

Läs mer

Fokusering gav positivt resultat

Fokusering gav positivt resultat Fokusering gav positivt resultat Enlight har under kvartalet avyttrat sin verksamhet Knowledge and Performance Solution (KPS) till tyska datango AG. Proforma efter avyttring av KPS nåddes positivt rörelseresultat

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Försäljningen ökade med 35% till 355.5 Mkr (263.8 Mkr) Butiksförsäljningen ökade med 64% till 231.2 Mkr (141.3 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 40% till 41.7 Mkr (29.8 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-12-01 2016-02-29. Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 april 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Kvartalsrapport 2015-12-01 2016-02-29. Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 april 2016 Styrelsen för Sleepo AB Kvartalsrapport 2015-12-01 2016-02-29 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 april 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaderssrapport 2005 Publiceras 2005-10-21.XRY har nu sålts och levererats till över 20 länder världen över Fler länder väljer XRY som standard Nettoomsättningen ökade med 155% jämfört med samma period

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Uppsala 29 april 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens intäkter från varuförsäljning och royalty uppgick till 289 (300) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 10 (56) MSEK. Intäkterna inom produktområde

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 40 % till 91,0 mkr (64,9 mkr) Orderstocken ökade med 26 % till 51,9 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.647,3 Mkr (2.183,5 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.647,3 Mkr (2.183,5 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.647,3 Mkr (2.183,5 Mkr) Rörelseresultatet före avsättning till strukturreserv ökade med 1,3% Avsättning till strukturreserv för NIBE Element på 7, Mkr Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer